Werkstations en servers - aanbevelingen beveiliging input / output kanalen V /12/2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkstations en servers - aanbevelingen beveiliging input / output kanalen V 1.0 08/12/2010"

Transcriptie

1 ISMS (Information Security Management System) Beveiliging werkstations en servers Aanbevelingen bij het beveiligen van de input / output kanalen Version control please always check if you re using the latest version Doc. Ref. : ISMS.042.inputoutput Release Status Date Written by Approved by /12/2010 Johan Costrop Werkgroep Informatieveiligheid van het Algemeen Coördinatiecomité van de KSZ Opmerking: In dit document zijn de opmerkingen verwerkt van een werkgroep waaraan de volgende personen hebben deelgenomen: mevrouw Pinte (RSZ) en de heren Bochart (KSZ), Petit (FBZ), Quewet (FOD Volksgezondheid), Symons (RVA), Vandergoten (RIZIV), Van Cutsem (RSZPPO) P 1

2 Inhoudsopgave ISMS... 1 (INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM) INLEIDING SCOPE OVERZICHT VAN DE BEHOEFTEN TECHNISCHE FUNCTIES BEVEILIGING VAN HET GEBRUIK VAN POORTEN EN RANDAPPARATUUR Ondersteunde interfaces Ondersteunde randapparatuur Registratie van de randapparaten Filtering van de randapparaten Compatibiliteit met smartphones en gelijkaardig Filtering van de bestandstypes Controle van de Plug n Play Host IPS functie Toepassing van gebruiksquota VERCIJFERING VAN GEGEVENS Vercijfering van de gegevens Vercijferingsalgoritmen Bruikbaarheid van de vercijferde gegevens Key Escrowing Bescherming van de wachtwoorden Niet-deactiveerbaar Hardware gebaseerde vercijfering Vercijfering van individuele bestanden Groepsvercijfering Verwijdering van gestolen gegevens Informatie i.v.m. de authenticatieschema's BEHEER VAN DE OPLOSSING Gecentraliseerd beheer Governance en rapportering Configuratie toegewezen per gebruiker Wachtwoordpolicy Configuraties per werkstation Configureerbare elementen Dynamische en contextuele policies Logging op het niveau van het werkstation / server ONDERHOUD EN COMPATIBILITEIT Integratie in de informatica infrastructuur Ondersteuning besturingssystemen Ondersteuning anti-malware Opvolging van de status van de bescherming Toegangsrechten Transparante integratie Smart Card SSO P 2

3 6.1.8 Authenticatie via eid Compatibiliteit met schijfvercijfering Bescherming van servers Bescherming van Smart Phones Talen Impact op de systeemperformantie Beschikbaarheid managementsysteem Compatibiliteit met gedeelde werkstations Uitrol van de software Virtualisatie ANDERE AANDACHTSPUNTEN...16 P 3

4 1 Inleiding Het gebruik van werkstations in de instellingen van de sociale zekerheid is wijdverbreid. De toegang tot deze werkstations en de toegangen mogelijk via deze werkstations (langs netwerkaansluitingen (intern netwerk, VPN, )) tot toepassingen en gegevens worden beschermd en beperkt door geëigende systemen (netwerk- en infrastructuurbeveiliging, authentificatie- en authorisatiesystemen, ). Langs de andere kant bieden deze werkstations echter een aantal lokale input / output poorten (inclusief draadloze), die het risico inhouden dat de gebruiker van een werkstation gegevens via deze poorten kan transfereren naar of van externe systemen (vb. draadloze netwerken) of randapparatuur voor massaopslag (vb. een DVD-station). Een meer gedetailleerde beschrijving van deze problematiek vindt u in een rapport van de Smals onderzoekscel (situatie mei 2010) : Research nota 23, Data loss prevention, Thomas Baignères, mei Scope Dit document bevat aanbevelingen bij het uitwerken van een oplossing die het mogelijk maakt het gebruik van de verschillende communicatiepoorten op werkstations (of op servers) centraal te controleren aan de hand van vercijferingstechnieken de informatie te beveiligen die doorgestuurd wordt naar randapparatuur voor gegevensopslag. Deze controle zal het bijvoorbeeld mogelijk maken het gebruik van een communicatiepoort toe te laten of te verbieden naargelang het type poort, de aard van de aangesloten randapparatuur, het profiel van de gebruiker of een combinatie van deze criteria. De beschreven aanbevelingen moeten bekeken worden in het licht van de behoeften van de specifieke instelling. 3 Overzicht van de behoeften De belangrijkste functies van de oplossing zijn: Het gebruik beheren (toelaten, verbieden, filteren, de activiteiten registreren, ) van de communicatiepoorten (inclusief draadloze) op een laptop, een desktop of een server. De aansluiting van randapparatuur voor gegevensopslag (bijvoorbeeld USB-sticks),erkend door de instelling, beheren zowel om het exclusieve gebruik ervan toe te laten als om de gegevens op deze randapparatuur voor gegevensopslag veilig te stellen. Functies aanbieden voor de vercijfering van de gegevens doorgestuurd naar randapparatuur met de bedoeling ze te beschermen tegen ongeoorloofde toegangen. Centraal beheer, door één of meer administrators waarvan de rollen gedefinieerd worden door de bevoegde diensten. De toegangen van de administrators kunnen beperkt worden tot bepaalde functies en/of tot bepaalde onderdelen naargelang hun behoeften en profiel. P 4

5 Het geheel zal geïntegreerd worden in de informatica-omgeving van de instelling (vb. Microsoft Windows en Microsoft Active Directory), zal compatibel blijven met de belangrijkste antimalwareoplossingen op de markt, zal een beperkt (en beschreven) effect hebben op de performanties van het systeem en zal volledig transparant blijven voor gebruikers die geen mobiele randapparatuur gebruiken. De oplossing zal granulair zijn, zowel wat betreft het beheer en de toekenning van administratieve privileges als wat betreft de configuratieparameters zoals de acties, de types randapparaten, de beleidsmatige contexten. De integratie met de Belgische identiteitskaart en de logging zijn eveneens belangrijke aspecten. Tot slot zal elk deel van de interface dat zichtbaar is voor de eindgebruiker idealiter ten minste beschikbaar zijn in het Frans en het Nederlands, naargelang het profiel van de gebruiker, of in het Engels als beide talen niet beschikbaar zijn. Dit is echter geen vereiste voor de managementconsoles waar het Engels de voorkeur krijgt. P 5

6 4 Technische functies 4.1 Beveiliging van het gebruik van poorten en randapparatuur Ondersteunde interfaces De oplossing moet een groot aantal huidige en toekomstige interfaces ondersteunen. De ondersteuning van de volgende poorten is vereist: - USB - Bluetooth - Infrarood - Firewire - PCMCIA - WiFi De ondersteuning van de volgende poorten is aanbevolen: - Parallelle poort - Seriële poort - PS/2-poort - IDE/SATA - Ethernet Er moet een duidelijke lijst bestaan met de ondersteunde interfaces, met duidelijke opgave van de eventuele beperkingen. Voor niet-ondersteunde interfaces moet duidelijk zijn of zij bij ontstentenis open of gesloten zijn voor elk gebruik. De strategie voor de ondersteuning van de toekomstige interfaces (vb. Wireless USB) dient te worden nagegaan Ondersteunde randapparatuur De oplossing zal compatibel zijn met de grote meerderheid van de mobiele randapparatuur die gebruik maakt van de geciteerde interfaces, onder andere: muizen, klavieren, randapparatuur voor massaopslag, printers, lezers/branders voor cd/dvd/blu-ray, scanners, SmartCard-lezer, inclusief lezers gebruikt om de Belgische elektronische identiteitskaart te lezen. P 6

7 Deze "compatibiliteit" kan verschillende niveaus hebben: - Volledig: de oplossing tast de werking van het randapparaat niet aan, biedt de administrator de mogelijkheid om het randapparaat al dan niet toe te laten en de parameters te verfijnen in verband met de manieren waarop het randapparaat gebruikt kan worden. - Activering: de oplossing maakt het mogelijk het gebruik van het randapparaat te activeren of te deactiveren. - Neutraal: de oplossing tast de capaciteit van het randapparaat niet aan en wijzigt de werking ervan niet maar stelt ook geen controles voor. - Incompatibel: het randapparaat werkt niet met de geïnstalleerde oplossing en/of vereist een bijzondere configuratie. Voor de volgende randapparatuur is volledige compatibiliteit vereist: - Randapparatuur voor communicatie (modems, netwerkkaarten en aanverwante) - Media voor massaopslag (sticks, geheugenkaarten, harde schijven, SSD, cd/dvd, Blu-ray, ) - Smartcard-lezers (ten minste ACR38U), de leverancier van de oplossing zal aangeven in welke mate het systeem compatibel is met de lezers aanwezig in de lijst van de catalogus op de site Voor de volgende randapparatuur is minstens compatibiliteit qua activering vereist: - Audio - Hub (die de aansluiting van verschillende randapparaten op één enkele poort mogelijk maakt, bv. USB hub) - Beeldverwerking (randapparatuur voor digitale beeldverwerking zoals fototoestellen) - Systemen voor draadloze gegevensoverdracht - PDA's - Scanners - Video - Printers Voor de volgende categorieën randapparatuur is minstens neutrale compatibiliteit vereist voor zover geen geïntegreerde opslag voorzien is: - Muizen - Klavieren - Specifieke multifunctionele randapparatuur (bv.hub/serie/parallel, convertoren, 5 in 1 kaartlezers) Eventuele incompatibiliteit met in de instelling gebruikte of geplande apparatuur moet onderzocht worden Registratie van de randapparaten De oplossing moet de systematische registratie van de randapparaten mogelijk maken vooraleer zij gebruikt kunnen worden in het informaticapark. Het gebruik van deze randapparaten zal afhangen van de beslissing van de bevoegde dienst. P 7

8 Het is de bedoeling zo te voorkomen dat men bijvoorbeeld een niet toegelaten USB-sleutel zou kunnen gebruiken of een toegelaten USB sleutel zou kunnen gebruiken vooraleer hij op correcte wijze geregistreerd is. Hoe wordt de initiële inventaris van de randapparatuur opgesteld? Filtering van de randapparaten De oplossing zal de administrators toelaten om het gebruik van randapparaten mogelijk of onmogelijk te maken naargelang hun type en hun merk. Zo zal bijvoorbeeld het gebruik van USB-netwerkkaarten verboden kunnen worden terwijl het gebruik van een klavier of een USBmuis wel toegelaten wordt. Deze filtering moet kunnen verschillen naargelang het type gebruiker of na een procedure van ontgrendeling (bijv. met een wachtwoord) Compatibiliteit met smartphones en gelijkaardig De compatibiliteit moet nagegaan worden (compatibiliteit qua activering, cfr. Paragraaf 4.1.2) met de synchronisatie van smartphones (en gelijkaardige), bv. BlackBerry. Dit betekent dat relevante synchronisatie protocols (zoals het ActiveSync-protocol) ten minste functioneel moet blijven en zelfs controleerbaar. De oplossing maakt het eventueel mogelijk de diensten en de informatie te controleren die via deze synchronisatie protocols gaan. Deze controle zal eventueel een onderscheid maken tussen de gebruikte synchronisatie-diensten, zoals bijvoorbeeld de synchronisatie van s, de kalender, de contacten Filtering van de bestandstypes De oplossing zal eventueel de mogelijkheid bieden een onderscheid te maken tussen de bestandstypes die worden doorgestuurd, gelezen of geschreven, vercijferd of ontcijferd. Zij zal o.a. dienen om verschillende authorisaties toe te passen naargelang het bestandstype Controle van de Plug n Play De oplossing maakt het eventueel mogelijk de al dan niet activering van de PnP op mobiele randapparaten te controleren en dus te activeren volgens het type device (bijvoorbeeld: de installatie van drivers voor een printer toelaten maar niet voor een PCMCIA-netwerkkaart). P 8

9 4.1.8 Host IPS functie Bepaalde randapparaten activeren automatisch hun driver of een code die hierop is opgeslagen. Sommige bevatten gewoon uitvoerbare bestanden. In al deze gevallen kunnen deze uitvoerbare bestanden kwaadwillige bedoelingen hebben, zonder daarom noodzakelijkerwijze herkend te worden door de antimalware programma's. De oplossing zal eventueel de mogelijkheid bieden om het werkstation te beschermen tegen deze inbraakpogingen of tegen elk gedrag dat men "verdacht" vindt of waarbij deze randapparatuur "misbruikt" zou kunnen worden Toepassing van gebruiksquota De oplossing zal eventueel toelaten quota voor de transfer of het gebruik per gebruiker te definiëren. Deze quota zullen de volumes getransfereerde gegevens beperken per tijdseenheid, de duur van de periode dat bepaalde randapparaten gebruikt kunnen worden, enz. 4.2 Vercijfering van gegevens Vercijfering van de gegevens De oplossing moet de mogelijkheid bieden om de gegevensopslag op een randapparaat te vercijferen. Deze functie moet geactiveerd kunnen worden door de administrator die naargelang profiel- of contextgebonden criteria (specifiek werkstation of specifiek randapparaat): - deze vercijfering systematisch en verplicht kan maken; - deze vercijfering facultatief kan maken, volgens wat de eindgebruiker verkiest; - het gebruik van de vercijfering kan verbieden Vercijferingsalgoritmen Het algoritme AES 256 bits of beter moet deel uitmaken van de algoritmen aangeboden door de oplossing. Als de oplossing verschillende vercijferingsalgoritmen aanbiedt, moet de administrator bovendien kunnen selecteren welk(e) algoritme(n) hij ter beschikking wenst te stellen van de gebruikers Bruikbaarheid van de vercijferde gegevens De portabiliteit van de vercijferde gegevens moet mogelijk zijn. Dit betekent dat gegevens die met de oplossing vercijferd zijn op een mobiel randapparaat, moeten kunnen worden ontcijferd op een gelijkaardig werkstation dat niet over de oplossing beschikt. Dit vereist een authenticatie. Het is noodzakelijk te preciseren of deze functie configureerbaar is (activeerbaar of niet, centraal of niet), auditeerbaar (produceert zij logs?) en of complexiteitsregels kunnen worden gedefinieerd voor het eventuele wachtwoord dat de gegevens beschermt. P 9

10 4.2.4 Key Escrowing Key escrowing beschrijft de mogelijkheid om vercijferde gegevens te ontcijferen via een procedure waarbij een administrator en/of een vertrouwde derde partij betrokken is. Deze oplossing moet gebaseerd zijn op een sterke authenticatie. De leverancier van de oplossing zal duidelijk toelichten hoe administrators gegevens kunnen ontcijferen die door een gebruiker vercijferd zijn via deze oplossing. Hij zal het loggingniveau rond deze activiteit detailleren en uitleggen hoe deze functionaliteit, die beschikbaar moet zijn op ondernemingsniveau, veilig zal blijven. Hierbij moet rekening gehouden worden met het personeelsverloop, zeker wanneer veiligheidsbeheerders andere functies opnemen binnen de onderneming Bescherming van de wachtwoorden De oplossing moet de wachtwoorden beschermen tegen de gebruikelijke aanvallen die gericht zijn op wachtwoorden, bijvoorbeeld: Aanvallen van het type dictionary Toegang tot de zone waar het wachtwoord wordt opgeslagen Sniffing. Deze bescherming zal geldig zijn zowel voor de wachtwoorden gevraagd aan de eindgebruiker als voor de wachtwoorden gevraagd aan de administrator Niet-deactiveerbaar De oplossing moet gewapend zijn tegen een de-activering of een omzeiling door de eindgebruiker. Voor gebruikers zonder administratorrechten moet de de-activering onmogelijk gemaakt worden. Voor gebruikers met administratorrechten moet de de-activering ten minste detecteerbaar zijn en gesignaleerd worden aan de centrale beheerder Hardware gebaseerde vercijfering Sommige instellingen gebruiken intensief geheugen-randapparatuur, onder meer om tijdelijk gevoelige informatie op te slaan. De oplossing zal eventueel USB-randapparatuur met hardware-vercijfering voorstellen Vercijfering van individuele bestanden De oplossing zal eventueel een vercijfering van individuele bestanden mogelijk maken, op vraag van de gebruiker. In dit geval moet nagegaan worden hoe de portabiliteit van de bestanden verzekerd wordt op een werkstation al dan niet uitgerust met de oplossing door de gebruiker die het bestand versleuteld heeft of door een andere. Nagegaan moet worden in welke mate deze functie kan worden geconfigureerd, geactiveerd of gede-activeerd door de administrator. P 10

11 4.2.9 Groepsvercijfering De oplossing biedt eventueel de mogelijkheid de vercijferde informatie te delen onder verschillende leden van een groep. Het moet duidelijk zijn hoe de oplossing tegemoet komt aan deze behoefte, en hoe zij omgaat met de wijzigingen van leden van de groep Verwijdering van gestolen gegevens De oplossing zal eventueel toelaten de informatie opgeslagen op gestolen randapparatuur te verwijderen of te traceren. Hetzij door middel van een "call home"-functionaliteit die het randapparaat in staat stelt zijn status te kennen (gestolen of niet), hetzij door de gegevens te wissen na een ingesteld aantal foutieve toegangspogingen Informatie i.v.m. de authenticatieschema's De authenticatie van de gebruikers wordt bij voorkeur beheerd door middel van de reeds bestaande authenticatiediensten van de instelling (vb. Windows Active Directory). Andere authenticatietechnieken die door de oplossing ondersteund worden, dienen geïdentificeerd te worden. De integreerbaarheid en de compatibiliteit van deze authentificatie technieken moet onderzocht worden o.a. i.v.m. de managementconsole, de vercijfering van een opslagzone op een randapparaat, de ontgrendeling van een dergelijke zone, de vercijfering van een bestand, key escrowing. 5 Beheer van de oplossing Gecentraliseerd beheer De oplossing moet centraal beheerd kunnen worden met een toegangsbeheer aan de hand van rollen (RBAC). Aangezien de oplossing aangepast moet kunnen worden aan de evoluerende noden van de instelling, is het aangewezen dat een "super administrator" bepaalde taken kan delegeren aan andere personen, terwijl hij de controle en de supervisie behoudt op alle onderdelen die hij gedelegeerd heeft, waarbij elk onderdeel zijn eigen regels kan hebben Governance en rapportering De oplossing moet de beheerders ervan in staat stellen permanent de veiligheidstoestand te meten van de omgeving die beschermd wordt door de oplossing. Zij zal dan ook de mogelijkheid moeten voorzien om een boordtabel te genereren met de stand van zaken. Daarnaast zal de oplossing ook rapporten moeten kunnen genereren op basis van criteria zoals type randapparaat, groep, statistieken, tendensen. Uiteindelijk moet deze informatie geëxporteerd kunnen worden in een standaard format Configuratie toegewezen per gebruiker De policies moeten kunnen worden toegewezen per gebruiker of per gebruikersgroep zoals gedefinieerd in het centrale gebruikersbeheer (vb. Windows Active Directory). Dit moet samengaan met eventuele policies toegewezen per werkstation. P 11

12 5.1.4 Wachtwoordpolicy De oplossing moet het mogelijk maken een policy te definiëren inzake de complexiteit en de geldigheidsduur van de wachtwoorden. Enerzijds moet expliciet bevestigd worden dat deze policies van toepassing zijn zowel op de wachtwoorden van de administrators als op de wachtwoorden van de gebruikers. Verschillende wachtwoordpolicies moeten kunnen gedefinieerd worden naargelang de context waarin ze gebruikt worden Configuraties per werkstation De veiligheidsconfiguraties of bepaalde aspecten hiervan worden toegewezen per werkstation, om toe te laten of te beletten dat bepaalde randapparatuur kan werken op bepaalde werkstations. De voorrangsregels die gelden bij potentiële conflictsituaties tussen twee configuraties zullen beschreven worden, bijvoorbeeld wanneer een actie toegelaten is op een bepaald werkstation maar verboden is voor de betreffende gebruiker Configureerbare elementen De structuur van de veiligheidsconfiguratie en haar verschillende elementen moet beschreven worden om het granulariteitsniveau beter te begrijpen. Voorbeelden kunnen de toelichtingen illustreren Dynamische en contextuele policies De oplossing zal dynamische veiligheidsconfiguraties aanbieden, d.w.z. die kunnen veranderen naargelang de context (vb. gebruiker, werkstation, netwerk, uur) Logging op het niveau van het werkstation / server De oplossing is in staat logginginformatie te produceren voor alle activiteiten/events (inbegrepen het beheer). Het loggingniveau kan geconfigureerd worden, de logginginformatie kan niet gewijzigd worden door de gebruiker en zal in een wachtrij gezet worden als het werkstation niet aangesloten is op het netwerk. De informatie zal geklasseerd worden per categorie en de logging administrator zal over een tool beschikken waarmee hij deze logs kan beheren: consultatie, archivering, import van archieven, export van een deel van de logging of de hele logging naar standaard formaten. De bewaringstijd van deze logs zal bepaald worden door de bevoegde diensten. 6 Onderhoud en compatibiliteit Integratie in de informatica infrastructuur Er moet nagegaan worden of elk element van de oplossing (de centrale console, de centrale server, de eventuele gedistribueerde modules) kan geïntegreerd worden in de informatica infrastructuur van de instelling (vb. een Windows AD-infrastructuur) Ondersteuning besturingssystemen P 12

13 De bescherming van de werkstations en de managementconsole moeten ten minste compatibel zijn met de meest gangbare door de instelling gebruikte besturingssystemen (vb. XP, Vista en 7 van Windows). De compatibiliteit van de managementserver met het gebruikte server OS moet nagegaan worden (vb. de versies 2003 en 2008 van Windows Server). In vele gevallen zal de managementserver moet kunnen worden geïnstalleerd en bediend op een gevirtualiseerde Windows-server. De oplossing moet ook de garantie bieden dat de toekomstige versies van de voornaamste besturingssystemen op de markt ondersteund zullen worden Ondersteuning anti-malware De oplossing moet compatibel zijn met de aanwezigheid van de door de instelling gebruikte en meest gangbare anti-malware software. Elke beperking op dit vlak moet expliciet vermeld worden door de leverancier van de oplossing. Er moet nagegaan worden hoe de compatibiliteit zal worden verzekerd met de toekomstige versies van deze producten Opvolging van de status van de bescherming De oplossing moet de administrators de mogelijkheid bieden de bescherming van het geïnstalleerde park op te volgen, waaronder : het aantal beschermde werkstations (aantal ingezette agents), het aantal actieve agents (waarvan de laatste aan de managementserver gesignaleerde activiteit recenter is dan een configureerbaar aantal dagen of weken) het aantal inactieve agents (agents die niet meer van zich hebben laten horen sinds een configureerbare periode). Nagegaan moet worden hoe het product deze rapporten genereert en hoe het de opvolging verzekert van het geïnstalleerde park Toegangsrechten De gebruikers beschikken over minimale toegangsrechten (noch Power User, noch administrator). De oplossing mag in geen geval hoge privileges vereisen langs de kant van de eindgebruiker om volledig te kunnen werken. Deze voorwaarde is niet van toepassing voor de administrators van de oplossing Transparante integratie De integratie van de oplossing in de systemen moet volledig transparant zijn voor de gebruikers. Mogen zichtbaar zijn: de notificaties van gebruikersacties die in strijd zijn met de veiligheidsconfiguratie de ontsleuteling van een vercijferde zone de vercijfering van een zone. Zodra een zone ontcijferd is, zal het gebruik van documenten opgeslagen in de voorheen vercijferde zone echter identiek moeten zijn aan het gebruik van een document dat opgeslagen is op een standaardschijf zonder vercijfering. P 13

14 Als men bijvoorbeeld toegang heeft tot vercijferde bestanden op een USB-geheugen, dan zal dit na ontgrendeling volledig transparant verlopen vanaf de bestandsverkenner of de functie "openen" van elk programma Smart Card SSO De oplossing zal compatibel zijn met een systeem voor single sign on dat een SmartCard gebruikt, inclusief een eventuele pre-boot authenticatie in geval van een vercijferde schijf. Meer bepaald zal gedetailleerde informatie verschaft moeten worden over de compatibiliteit met de standaarden PKCS#11 (en CAPI) en PKCS# Authenticatie via eid Het gebruik van de Belgische elektronische identiteitskaart is veralgemeend. Het gebruik van deze eid-kaart voor authenticatie, vercijfering, beheer, key escrowing, enz. wordt beschouwd als een belangrijke troef Compatibiliteit met schijfvercijfering Er moet nagegaan worden of de oplossing compatibel is met een oplossingsonafhankelijk systeem voor schijfvercijfering. De oplossing zal namelijk eventueel geïnstalleerd worden in een informaticapark met werkstations waarvan de schijf al vercijferd is Bescherming van servers De oplossing zou ook kunnen gebruikt worden om de input/output kanalen van de servers te beveiligen. De oplossing zal dus compatibel zijn met de te beschermen server systemen. P 14

15 Bescherming van Smart Phones De oplossing beschikt eventueel ook over een mogelijkheid om Smart Phones (Symbian, Windows Mobile, iphone OS,Android, RIM, ) of mobiele assistants te beschermen Talen De software zal bij voorkeur een interface aanbieden in de taal van de eindgebruiker (Nederlands, Frans, Duits). In het geval van een meertalige oplossing zal de gebruiker de taal kunnen uitkiezen en hiervoor zal geen herinstallatie van de software noodzakelijk zijn Impact op de systeemperformantie De performantie van een systeem zal mogelijk beïnvloed worden door de oplossing, dit eventueel performantieverlies moet echter onder bepaalde drempels blijven om aanvaardbaar te zijn. 4 belangrijke elementen kunnen een grote impact hebben op de performantie van een systeem: - de snelheid voor de overdracht van kleine en grote bestanden tussen het werkstation en de randapparatuur, - het gebruik van RAM-geheugen door de oplossing, - het gebruik van de CPU door de oplossing, - de schijfruimte gebruikt door de oplossing. In verband met de snelheid van de overdracht tussen de randapparatuur en het werkstation gaan wij ervan uit dat een impact van maximum 15 % op de duur van de overdracht met vercijfering / ontcijfering een aanvaardbaar maximum is. Deze voorwaarde geldt zowel voor kleine bestanden als voor grote. In verband met het RAM-geheugen moet de impact nagegaan worden : - bij het opstarten, - nadat 100 bestanden van meer dan 200 KB en minder dan 1 MB overgedragen werden naar een vercijferde zone. In verband met het gebruik van de processor mag het percentage CPU gebruikt door de module van de oplossing niet groter zijn dan 3-5 % bij gemiddeld gebruik (zonder pieken te wijten aan de vercijfering). De impact op het schijfgeheugen moet nagegaan worden Ook de aanbevolen systeemperformantie voor de lokale agent en voor de managementconsole moet nagegaan worden. De leverancier zal documentatie i.v.m. benchmark testen ter beschikking stellen met een nauwkeurige beschrijving van de testomstandigheden Beschikbaarheid managementsysteem De oplossing mag de beschikbaarheid van de IT-infrastructuur niet verminderen. Dit houdt in dat de werking van de agents niet zal afhangen van de beschikbaarheid van het managementsysteem. P 15

16 De onbeschikbaarheid van de server zal enkel een belemmering zijn voor de bijwerkingen van de configuratie en voor de centrale verzameling van de logginginformatie. Deze zal echter in een wachtrij gezet worden op elk beveiligd werkstation of afgeleid worden naar een alternatieve loggingserver. Uiteindelijk zal het managementsysteem een optie voor hoge beschikbaarheid inhouden die het mogelijk maakt een continue werking van de dienst te garanderen Compatibiliteit met gedeelde werkstations De oplossing zal eventueel een oplossing bieden voor werkstations die gedeeld worden door gebruikers met een verschillende taal en met verschillende profielen Uitrol van de software Idealiter moet de installatie kunnen gebeuren zonder interventie van de gebruiker. Om de software installatie te automatiseren, is volgende informatie nodig : Welke zijn de minimale vereisten qua software (bv.:.net Framework,...)? Op welk deel van de systeemconfiguratie heeft de installatie een impact, welke zijn de minimale vereisten? Welke INI-bestanden of registersleutels worden aangemaakt of gewijzigd? De geïnstalleerde bestanden De geïnstalleerde diensten Moeten bepaalde NTFS- of Registry-toegangsrechten gewijzigd worden opdat een gebruiker (zonder administratorrechten) de software zou kunnen gebruiken? Als dit nodig is, hoe moet de licentie geregistreerd worden (serial number, keybestand of andere)? Alle andere informatie nodig voor de uitrol Virtualisatie Idealiter zal de oplossing compatibel zijn met gevirtualiseerde omgevingen. 7 Andere aandachtspunten Volgende punten verdienen ook aandacht : Kostenstructuur (licentieprijzen, onderhoudskosten, opleidingskosten) in verhouding met de omvang van de instelling en de voorziene groei De procedure van demonstratie, proof of concept, criteria voor eindbeslissing Dienstverlening : onderhoud(speriode), installatie, consultancy, opleiding.. P 16