Nota van inlichtingen m.b.t landelijk inkoopkader Wlz 2016 Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota van inlichtingen m.b.t landelijk inkoopkader Wlz 2016 Inleiding"

Transcriptie

1 Nota van inlichtingen m.b.t landelijk inkoopkader Wlz Inleiding In deze Nota van Inlichtingen inkoop Wlz treft u correcties, verduidelijkingen en aanvullingen aan op het landelijke inkoopkader Wlz van de zorgkantoren voor de sectoren GGZ, GZ en V&V. Deze Nota van Inlichtingen komt voort uit de gestelde vragen en bezwaren van zorgaanbieders evenals uit overheidsbeleid dat bekend is geworden na publicatiedatum van het landelijke inkoopkader. De antwoorden op de vragen of bezwaren, die betrekking hebben op het landelijk inkoopkader met bijbehorende bijlagen, zijn landelijk afgestemd. Zorgkantoren vullen deze Nota van Inlichtingen aan met een eigen Nota van Inlichtingen die ingaat op de gestelde vragen en bezwaren van zorgaanbieders ten aanzien van het regionale eigen inkoopbeleid van zorgkantoren. Binnen de zorginkoopprocedure is er naast het stellen van verduidelijkende vragen, tevens een mogelijkheid geweest om bezwaar te maken tegen het zorginkoopbeleid. In deze Nota van Inlichtingen hebben zorgkantoren naar aanleiding van de gestelde vragen duidelijkheid geboden omtrent onderdelen van het landelijke inkoopkader en hebben zorgkantoren correcties doorgevoerd van gesignaleerde onjuistheden. Daarnaast zijn beleidsaanpassingen ten gevolge van ingediende bezwaren opgenomen in deze Nota van Inlichtingen. Indien een vraag betrekking had op de situatie van de individuele zorgaanbieder of indien de gestelde vraag geen feitelijke vraag betrof, dan is deze niet opgenomen. Om de leesbaarheid van het document te waarborgen zijn vragen van gelijke strekking samengevoegd en is er voor gekozen om in de Nota van Inlichtingen alleen die paragrafen van het landelijk inkoopkader te vermelden waarin een wijziging is aangebracht of een nadere duiding nodig bleek. Het kan dus voorkomen dat de door u gestelde vraag niet (letterlijk) terugkomt in de Nota van Inlichtingen. Op de volgende pagina's staan de vragen per paragraaf van het landelijk inkoopkader en per bijlage vermeld. Overigens geldt dat alle mededelingen over de langdurige zorg zijn gebaseerd op de huidige stand van zaken. Zoals bekend is op onderdelen dit proces nog gaande en kunnen er nog wijzigingen optreden. Aan mededelingen hierover kunnen zorgaanbieders dan ook geen rechten ontlenen.

2 Nota van inlichtingen m.b.t landelijk inkoopkader Wlz Inkoopprocedure Vraagnr. Betreft document Par. / artikel / tabblad Blz. Vraag of opmerking van zorgaanbieder Antwoord zorgkantoor 1 Inkoopprocedure 2 Inkoopprocedure Par Reeds in 2015 is een forse overproductie zichtbaar Zorgkantoren monitoren dit effect en maken dit indien binnen het overgangsrecht (cliënten met een ZZP die nodig bespreekbaar bij VWS. VWS neemt het besluit dit niet verzilveren). Is de verwachting dat VWS hiervoor reeds in 2015 en daarna ook in of er aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld. aanvullende middelen beschikbaar zal stellen? Par Bij onderdeel Behandeling in de V&V en GZ geeft het zorgkantoor aan dat specifieke behandeling in het verzekerd pakket zit. Hoe moet deze paragraaf geïnterpreteerd worden waar het gaat om geïndiceerde Wlz-zorg met behandeling? De specifieke behandeling maakt onderdeel uit van het ZZP of VPT inclusief behandeling. 3 Inkoopprocedure Zijn de bijlagen 5 t/m 9 vereist en hoe moeten zorgaanbieders aantonen dat zij hieraan voldoen? Bijlage 5 is alleen van toepassing voor nieuwe aanbieders. De gevraagde gegevens uit bijlage 5 dient de nieuwe zorgaanbieder, indien van toepassing, aan te leveren aan het zorgkantoor. De overige genoemde bijlagen maken onderdeel uit van de overeenkomst. Door ondertekening van de overeenkomst verklaart de zorgaanbieder dat hij eraan voldoet. 4 Inkoopkader V&V 2.2 Inkoopprocedure 6 en 7 Aangezien er ook een * staat bij de punten 2 en 3 van de planning (Publicatie Inkoopkader ) lijkt het dat ook voor eventuele bezwaren tegen het inkoopkader direct op 1 juni een vervaltermijn van 20 dagen is gaan lopen. Indien dat inderdaad zo is, betekent dit dat er hierover al voor de sluiting van de termijn voor het indienen van vragen in het kader van de Nota van Inlichtingen een kort geding aanhangig moet zijn gemaakt. Moeten wij hieruit opmaken dat zorgkantoor X zichzelf hiermee de mogelijkheid ontneemt om bezwaren geheel of gedeeltelijk weg te nemen door beantwoording in de Nota van Inlichtingen? Wij verzoeken u om te bevestigen dat bezwaren ten aanzien van het inkoopkader in eerste instantie in het kader van de Nota van Inlichtingen naar voren dienen te worden gebracht en dat de vervaltermijn voor het aanhangig maken van een kort geding ten aanzien van bezwaren tegen het inkoopdocument gaat lopen vanaf de datum van publicatie van de Nota van Inlichtingen. Zorgaanbieders kunnen bezwaar indienen tot 20 dagen na publicatie van het inkoopbeleid, dus tot 21 juni 2015.

3 Nota van inlichtingen m.b.t landelijk inkoopkader Wlz Inkoopkader Algemeen Vraagnr. Betreft document Par. / Blz. Vraag of opmerking van zorgaanbieder Antwoord zorgkantoor artikel / tabblad 1 Inkoopkader GZ 4 Wat wordt nu precies verstaan onder outillagemiddelen? Zorgkantoren verwijzen zorgaanbieders hiervoor naar de website van het Zorginstituut. 2 Inkoopkader 1,6 6 Het zorgkantoor verwacht van de zorgaanbieders dat zij de cliënt/betrokkenen wijst op het gebruik van onafhankelijke cliëntondersteuning. Wordt hier vanuit het zorgkantoor pr-materiaal voor beschikbaar gesteld? 3 Inkoopkader 1,4 5 Hoe krijgt u inzicht in de behoeften van cliënten? En hoe gaat u op basis van die behoeften nieuw aanbod stimuleren? Zorgkantoren verwachten dat zorgaanbieders hun cliënten in de voorbereiding op bijvoorbeeld de zorgplanbespreking wijzen op de mogelijkheid voor het gebruiken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het zorgkantoor stelt geen materiaal beschikbaar. Met alle landelijke partijen is afgesproken dat er een factsheet onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wlz wordt opgesteld, en dat deze verspreid wordt onder zorgaanbieders, cliëntenraden en cliëntorganisaties. Zorgkantoren verwachten van zorgaanbieders dat zij aantoonbaar maken hoe de zorg (beter) aansluit bij de wensen van de cliënt. Daarbij zijn uiteraard de kaders van de indicatie onderwerp van gesprek tussen zorgaanbieder en cliënt en legt de zorgaanbieder in het zorgplan vast welke afspraken er zijn gemaakt. 4 Inkoopkader 1,9 7 Hoe verhoudt zich de eigen keuzevrijheid van de cliënt met de zinsnede om cliënten zo snel Bij het zoeken naar een passende plek houden zorgkantoren zo optimaal mogelijk rekening met de wensen van de cliënt. mogelijk op een passende plek te krijgen? Wat als de cliënt andere wensen heeft en hoe communiceert het zorgkantoor dit naar de cliënten? 5 Inkoopkader 1,6 6,7 Is het ook de bedoeling om clientenraden te Zorgkantoren nodigen cliëntenraden van harte uit om deel te betrekken bij de inkoopgesprekken die gevoerd nemen aan de dialoog. In de regionale paragrafen van de worden door het zorgkantoor met de aanbieder zorgkantoren staat hierover meer informatie. (mits er een afspraak volgt van het zorgkantoor met de aanbieder)? 6 Inkoopkader 1,2 4 Het zorgkantoor geeft aan dat doelmatigheid getoetst kan worden met een rekenmodule. Wat gebeurt er als de uitkomst van de rekentoets negatief is? Wordt de cliënt dan 'automatisch' teruggezet of verplicht tot opname? 7 Inkoopkader par Onder welke voorwaarden kan een zorgaanbieder onafhankelijke cliëntondersteuning aanbieden in? 8 Inkoopkader 1,6 6 U vraagt aan de zorgaanbieder om de cliëntenraden actief te betrekken bij het opstellen en evalueren van de ontwikkelplannen voor. Wij zijn een zorginstelling met meerdere locaties. Dienen de cliëntenraden van de afzonderlijke locaties betrokken te zijn of volstaat in ons geval de betrokkenheid van de Centrale Cliëntenraad? Het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis komt op 1 juli beschikbaar. Dit wordt gepubliceerd op de websites van de zorgkantoren en op de website van Zorgverzekeraars Nederland. Onafhankelijke cliëntondersteuning kan niet worden geboden door zorgaanbieders. Zorgkantoren bieden dit zelf en hebben afspraken gemaakt met MEE en Zorgbelang. De zorgaanbieder kan hiernaar verwijzen. Zorgkantoren hebben een handreiking en een factsheet opgesteld waarin dit staat uitgelegd. Deze kunt u vinden op de website van het zorgkantoor en op de website van Zorgverzekeraars Nederland. Dit is afhankelijk van het thema en het ontwikkelplan dat door de zorgaanbieder wordt ingediend. Bij een ontwikkelplan dat betrekking heeft op een specifieke locatie mag verwacht worden dat de cliëntenraad van deze locatie daar actief bij wordt betrokken. 9 Inkoopkader par Zorgkantoren hechten groot belang aan het actief en aantoonbaar betrekken van de De publieksversie van het inkoopbeleid wordt naar verwachting rond de datum van publicatie van de Nota van Inlichtingen cliëntenraden bij het opstellen en evalueren van gepubliceerd. Zorgkantoren hebben daarnaast in mei 2015 in de zelfanalyse en ontwikkelplannen voor. afgelopen maanden diverse bijeenkomsten met cliëntenraden a. Waarom publiceert het zorgkantoor de versie georganiseerd om hen voor te bereiden op hun rol bij de van het inkoopbeleid voor de cliëntenraden, waarin handvatten voor de cliëntenraad zijn opgenomen, pas in de zomer terwijl de totstandkoming van de zelfanalyse en ontwikkelafspraken. Informatie daarover is beschikbaar voor cliëntenraden via de websites van de zorgkantoren. Zorgkantoren gaan er van uit dat zelfanalyse en ontwikkelplannen reeds op 31 jul zorgaanbieders hun cliëntenraden actief betrekken bij moeten worden ingediend? b. Is het toegestaan dat de zorgaanbieder de zelfanalyse en ontwikkelplannen na de zomervakantie en na de onder a. bedoelde publicatie met de cliëntenraad bespreekt? onderwerpen die kwaliteit van zorg en/of leven/bestaan betreffen, dus wij verwachten dat de betrokkenheid van cliëntenraden bij de totstandkoming van de zelfanalyse en ontwikkelafspraken geen problemen oplevert. Zorgaanbieders kunnen op diverse manieren aantoonbaar maken dat de cliëntenraden betrokken waren/zijn bij de totstandkoming en monitoring van de ontwikkelafspraken. In de dialoog met de zorginkoper doet de zorgaanbieder een voorstel over hoe hij dat aantoonbaar maakt. 10 Inkoopkader V&V Wat verstaat het zorgkantoor onder zorg die beter aansluit bij de wensen van de cliënt? Zorgkantoren verwachten van zorgaanbieders dat zij aantoonbaar maken hoe de zorg (beter) aansluit bij de individuele Wensen betreffen vooral zorg die in de praktijk wensen van de cliënt. Daarbij zijn uiteraard de kaders van de niet-geïndiceerd of niet-gedeclareerd kan indicatie onderwerp van gesprek tussen zorgaanbieder en cliënt worden. Of worden er gewenste tijden bedoeld? en legt de zorgaanbieder in het zorgplan vast welke afspraken er gemaakt zijn. 11 Inkoopkader V&V Welke instrumenten gaat het zorgkantoor Zorgkantoren zetten diverse instrumenten in om financiële inzetten om doelmatigheid te meten? Hoe wordt doelmatigheid te behalen (waaronder een tariefpercentage lager doelmatigheid geoperationaliseerd? dan het maximale NZa-tarief). In de regionale paragrafen van de zorgkantoren leest een zorgaanbieder welke instrumenten een zorgkantoor inzet.

4 12 Inkoopkader V&V 12 De gezamenlijk uitgesproken wens om te komen tot een inkoopproces dat uitgaat van meer transparantie, gelijkwaardigheid en vertrouwen biedt hiervoor een goede basis. In zetten zorgkantoren hierin de eerste stap. Wordt hiermee bedoeld een eerste stap richting zorginkoop 2017 of doelt dit op de dialoog over de het maatwerk in, de ingediende ontwikkelplannen etc.? Hiermee doelen zorgkantoren op het maatwerk in. 13 Inkoopkader V&V 1. Uitgangspunten zorginkoo p 14 Inkoopkader V&V 1.4 Cliëntgeri chtheid 15 Inkoopkader V&V 1.6 Zichtbaar zorgkanto or 11 Onder het kopje "Cliëntondersteuning" staat dat Cliënten kunnen gebruik maken van (onafhankelijke) zorgkantoren afspraken hebben gemaakt met cliëntondersteuning door MEE en/of Zorgbelang Nederland of MEE en Zorgbelang. Zorgbelang is niet in onze van cliëntondersteuning die door zorgkantoren zelf wordt regio aanwezig. Hoe gaat dit dan? geboden. Bij het zorgkantoor kunt u nagaan welke partijen er zijn gecontracteerd om onafhankelijke cleintondersteuning te mogen bieden. 5 In de laatste alinea wordt gesproken dat bij Het gaat hierbij om een beeld van de regionale zorgbehoeften specifieke regionale behoeften in het passend bij de identiteit van cliënten of die noodzakelijk is voor inkoopbeleid meer ruimte is voor afspraken op specifieke doelgroepen, zoals Huntington of Korsakov. maat. Moet ik hier uit lezen dat het specifieke doelgroepen betreft en zo ja voor welke doelgroepen bestaat behoefte? Indien dit er niet uit gelezen kan worden wat zijn dan de regionale behoeften anderszins? Moet dit in samenhang worden gelezen met de laatste alinea p 15 en hst 3. van inkoopdocument? 7 Clientondersteuning; in de sector V&V zijn het Onafhankelijke cliëntondersteuning op basis van de Wlz kan niet vaak de zogenaamde segment 1 door zorgaanbieders worden geleverd, gezien hun directe wijkverpleegkundigen die op een onafhankelijke zorgrelatie met een cliënt. Deze cliëntondersteuning kan door manier de cliënten begeleiden naar een best Zorgkantoren worden geleverd of door de daarvoor passende oplossing voor de ervaren zorgvraag. gecontracteerde partijen (voor zijn dat naar verwachting, Zo ook tbv de Wlz vooral als het een MPT of net als in 2015, MEE Nederland en/of Zorgbelang Nederland). VPT betreft. Immers deze cliënten bevinden zich in de directe werkomgeving en maken veel meer als intramurale cliënten deel uit van de direct betrokken sociale omgeving. Is het zorgkantoor bereid om hierover productieafspraken te maken met aanbieders die de zorgverzekeraar heeft gecontracteerd tbv het leveren van segment 1 taken door wijkverpleegkundigen.

5 Nota van inlichtingen m.b.t landelijk inkoopkader Wlz Inkoopkader GGZ Vraagnr. Betreft document Par. / artikel / tabblad 1 Inkoopkader GGZ Om reductie van het aantal opnames binnen de GGZ vanuit andere sectoren te bewerkstelligen verwachten de zorgkantoren samenwerking met andere sectoren door meer inzet van outreachende zorg, diagnostiek, advies en consultatie. Dit zijn activiteiten die niet vanuit de Wlz, maar vanuit de Zvw worden gefinancierd. De Zvw-budgetten dalen echter. Hoe ziet het zorgkantoor de samenhang tussen de verschillende financieringsstromen? Blz. Vraag of opmerking van zorgaanbieder Antwoord zorgkantoor GGZ in de Wlz is een onderdeel van de totale zorginfrastuctuur in een regio. Een zorginfrastructuur bestaat uit financiering uit verschillende wetten als Wmo, Zvw en Jeugdwet, maar ook uit voorzieningen als werk, woning schuldhulpverlening. Het aantal ggz-opnames kan op basis van een veranderende zorgbehoefte in aanmerking komen voor een andere sector in de Wlz bijvoorbeeld een opname in een verpleeghuis. Wanneer we het hebben over outreachende of ambulante ggzbehandeling dan zal deze geleverd worden ten laste van de Zvw. Intensieve vormen van begeleiding (al dan niet met verblijf) kunnen in dit kader ook voorkomen. Begeleiding is weer belegd in de Wmo.

6 Nota van inlichtingen m.b.t landelijk inkoopkader Wlz Inkoopkader GZ Vraagnr. Betreft document Par. / artikel / tabblad 1 Inkoopkader GZ 2. Inkoopprocedur e Blz. Vraag of opmerking van zorgaanbieder Antwoord zorgkantoor 16 Op blz. 16 spreekt u van een aanbieder nieuw in regio als volgt: zorgaanbieders die voor 2015 een overeenkomst voor levering van zorg hebben met Zorgkantoor X in regio X en ook daadwerkelijk productie leveren, maar die geen overeenkomst hebben met Zorgkantoor Y in regio Y voor dezelfde zorg als geleverd in regio X, en willen inschrijven in regio Y voor de zelfde zorg als regio X. Zorgaanbieders 'nieuw in de regio' dienen conform bijlage 5 bij het landelijke inkoopkader een ondernemingsplan in en in tabel 2 van bijlage 5 is opgenomen welke bewijsstukken aangeleverd moeten worden. In onze situatie is het zo dat wij een overeenkomst hebben met zorgkantoor X in regio X en ook daadwerkelijk productie leveren, maar geen overeenkomst met zorgkantoor X in regio Y voor dezelfde zorg als geleverd in regio X en wij willen inschrijven in regio Y voor dezelfde zorg in regio X. Vallen wij nu onder de categorie nieuw in regio. Of zijn wij een bestaande aanbieder aangezien wij al een contract hebben in een andere regio met zorgkantoor X? 2 Inkoopkader GZ 3. Kwaliteit en persoonsgericht e zorg 3 Inkoopkader GZ 2. Inkoopprocedur e 4 Inkoopkader GZ 1. Uitgangspunten zorginkoop In het geval wij als nieuw in de regio worden beschouwd, moeten wij dan alle bewijsstukken aanleveren van een nieuwe aanbieder? 27 Bij onderdeel wordt bij de samenwerking over de domeinen heen geschreven over de sectoren Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet. Wat is de reden dat de forensische zorg hier ontbreekt? 16 Als bestaande zorgaanbieder wordt aangemerkt de zorgaanbieder die een overeenkomst heeft voor de levering van Wlz-zorg intramuraal en/of VPT voor de sector V&V. Hier zal in plaats van V&V de sector GZ worden bedoeld? 7 In de tabel op p. 7 staat dat bij de leveringsvorm ZZP sprake is van 1 zorgaanbieder. Hoe verhoudt zich dit tot stapelzorg (toeslag gespecialiseerde behandelzorg Z981)? Forensische zorg valt hier ook onder. De opsomming was niet bedoeld als limitatieve lijst. Hier wordt inderdaad de sector GZ bedoeld. In dat geval declareert 1 zorgaanbieder alle zorg en levert de andere zorgaanbieder in onderaanneming. 5 Inkoopkader GZ 1. Uitgangspunten zorginkoop 7 In paragraaf 1.2 staat dat binnen de WLZ vijf leveringsvormen worden onderscheiden. Klopt het dat dit vier moeten zijn? Dit moeten er inderdaad 4 zijn, waarbij MPT en PGB gecombineerd kunnen worden. 6 Inkoopkader GZ 3. Kwaliteit en persoonsgericht e zorg 7 Inkoopkader GZ 1. Uitgangspunten zorginkoop 26 Er staat dat de zorgaanbieder tijdig moet signaleren wanneer de situatie rondom de cliënt wijzigt. Zorgaanbieders verantwoorden zich over hun keuzes en signaleringen rondom een wijzigende cliëntsituatie in het Vraag: op grond waarvan beoordeelt het zorgkantoor dat de zorgaanbieder zorgplan van een cliënt. tijdig heeft gehandeld? 6 Door in contact te staan met cliënten krijgt ZK inzicht in de behoefte en kan Zorgkantoren vragen zorgaanbieders om toe te lichten welk het zorgkantoor nieuw aanbod op basis van deze behoefte stimuleren; VRAAG: hoe gaat zorgkantoor dit doen? beleid zij voeren rond de kwaliteitsthema's en in hoeverre dat beleid is geïmplementeerd in de organisatie. Het is aan de zorgaanbieder om (in overleg met de cliënt) inzichtelijk te maken voor zorgkantoren. Verder vragen zorgkantoren betrokkenheid van de cliëntenraden bij het opstellen en monitoren van de ontwikkelafspraken en nodigen zorgkantoren cliëntenraden uit bij de gesprekken tussen zorgaanbieder en zorgkantoor. Door de wensen en behoeften van de clienten te kennen, kan het zorgkantoor in de dialogen met de zorgaanbieders afspraken maken om bij deze wensen en behoeften aan te sluiten. Dit kan dan ook om nieuw aabod gaan. 8 Inkoopkader GZ blz. 17 Mag de zelfanalyse worden uitgevoerd op organisatieniveau? Er wordt Zowel de zelfanalyse als de ontwikkelplannen kunnen op gevraagd naar een regio specifieke zelfanalyse, maar wij schrijven in bij 3 verschillende zorglocaties (en dus in verschillende verschillende zorgkantoren en zouden daarmee onevenredig administratief zorgkantoorregio's) andere uitwerking/impact op belast worden. kwaliteitsverbetering voor cliënten hebben, dus zorgkantoren beoordelen deze zelfanalyse en ontwikkelplannen dan ook op regioniveau.

7 Nota van inlichtingen m.b.t landelijk inkoopkader Wlz Inkoopkader VV Vraagnr. Betreft Par. / artikel / Blz. Vraag of opmerking van zorgaanbieder Antwoord zorgkantoor document tabblad 1 Inkoopkader VV 2. Inkoopprocedur e 19 Onder zelfanalyse 1e bolletje. 'de mate waarin'. Wat bedoelt u hier precies mee? 3e bolletje Hoe wilt dat wij de ervaring van de client inzichtelijk maken? Zorgkantoren vragen zorgaanbieders om toe te lichten welk beleid zij voeren rond de kwaliteitsthema's en in hoeverre dat beleid is geïmplementeerd in de organisatie. Het is aan de zorgaanbieder om (in overleg met de cliënt) inzichtelijk te maken voor zorgkantoren wat de cliënt merkt van de huidige sterktes en ontwikkelpunten van de organisatie. 2 Inkoopkader VV 1. Uitgangspunten zorginkoop 0 Wij hebben als ZZP-ers onze krachten gebundeld door het oprichten van een coöperatie. Wij zitten volop in het traject om ons HKZ-certificaat te behalen. Mocht het toch niet lukken om voor een extern auditrapport te hebben, kunnen we dan wel meedoen aan de inkoopronde als we het voor wel in ons bezit hebben? Nieuwe zorgaanbieders dienen uiterlijk op de datum van ingang van de overeenkomst te voldoen aan deze voorwaarden. Zie bijlage A. declarabel of alleen cliënt toewijsbare consulten? 3 inkoopkader VV 43 Behandeling MPT: Zijn alle consulten door artsen en behandelaars 4 Inkoopkader VV 1. Uitgangspunten zorginkoop 10 Is er sprake van een volgorde of prioriteitstelling in de kwaltiteitsniveaus? Is het denkbaar dat een aanbieder zich beperkt tot één of minder niveaus indien zij van mening is dat ontwikkelpunten zich niet op alle niveaus voordoen? 5 Inkoopkader VV Kunnen ontwikkelplannen die (gedeeltelijk) in 2015 zijn gestart en meerdere jaren uitvoering vergen, worden ingediend? 6 Inkoopkader VV Bestaat de mogelijkheid beroep aan te tekenen indien de zorgaanbieder het niet eens is met de uiteindelijke beoordeling van (de resultaten van) de ontwikkelplannen en het toegekende percentage opslag op het tarief? 7 Inkoopkader VV 1. Uitgangspunten zorginkoop De niveaus zijn zo gesteld dat de prioriteit voor de zorgkantoren ligt bij de verbetering van de ervaren kwaliteit van leven van de cliënt (Niveau 2), in de veronderstelling dat de zorginhoudelijke kwaliteit (Niveau 1) op orde is. Mocht de zorginhoudelijke kwaliteit niet op orde zijn (blijkend uit de zelfanalyse van de zorgaanbieder) dan verwachten zorgkantoren dat zorgaanbieders daarop ontwikkelplannen formuleren. Voor zover de zorgaanbieder en zijn zorginkoper een goede aantoonbare nulmeting voorafgaand aan overeenkomen en op basis daarvan goede ontwikkelplannen met jaarlijkse (tussen)resultaten en onderbouwing overeenkomen, dan is dat mogelijk. Het streven is dat zorgaanbieder en zorgkantoor in de dialoog overeenstemming bereiken over het/de definitieve ontwikkelplan(nen) en de opslag op het basistarief. Indien een zorgaanbieder het niet eens is met de beslissing ten aanzien van de beoordeling van (de resultaten van) de ontwikkelplannen en/of het toegekende percentage, kan hij daartegen bezwaar maken conform de procedure zoals beschreven in het regionale inkoopbeleid van het zorgkantoor. 21 U stelt '' bekostiging waar mogelijk volgend maken op de keuze van de Zorgkantoren vinden het van belang dat de keuze van de cliënt client ''. Onze vraag is of u dit zowel kunt beschrijven als in een voorbeeld rondom de door hem gewenste leveringsvorm uitgangspunt kwantificeren. vormt voor de verdere vormgeving van zorg in samenspraak met de cliënt. Daarom willen zorgkantoren de bekostiging zo vormgeven dat hieraan invulling gegeven kan worden. Zorgkantoren hebben de wijze van invulling opgenomen in hun regionale paragraaf. Dit maakt geen onderdeel uit van de zorginkoop Wlz. kwaliteitstrajecten, bijv. voor inrichten aanbod aan specifieke cliëntgroepen Zorgkantoren verwijzen naar de beleidsregels van de Nza. of voor inzet en ontwikkeling inzet e-health. 8 Inkoopkader VV Vraag: Is er budgettaire ruimte voor innovatieve trajecten anders dan de 9 Inkoopkader VV 1. Uitgangspunten zorginkoop 12 Kunt u verklaren dat u het heeft over vermindering van administratieve lasten en dat u voor het jaar een vrij forse administratieve last erbij komt door het invullen van de zelfanalyse en het ontwikkelplan? Zorgkantoren zijn van mening dat het invullen van een zelfanalyse en ontwikkelplannen bijdraagt aan een op kwaliteitsverbetering gerichte inkoop en dragen bij aan administratieve lastenverlichting door de aanleverplicht van diverse documenten vanuit vertrouwen te laten vervallen. Tevens kunt u documenten die u reeds in bezit heeft gebruiken om in te dienen bij het zorgkantoor en gaan zorgkantoren er van uit dat een zorgaanbieder een dergelijke zelfanalyse ook zelf doet of al heeft gedaan. 10 Inkoopkader VV 55 Wij maken reeds gebruik van ZorgkaartNederland.nl voor het inzichtelijk Zorgkaartnederland.nl geeft cliëntwaarderingen weer en kan maken van de kwaliteit. Geldt dit ook in plaats van de CQ index of de NPS aanvullend op, maar niet in plaats van de CQ-index worden score? Kunnen wij hiermee dan ook meerjarige afspraken maken? gebruikt voor het inzichtelijk maken van ervaren kwaliteit van leven van de cliënt. 11 Inkoopkader VV 3. Kwaliteit en persoonsgericht e zorg 25 Op welke wijze moet de zorgaanbieder gegevens aanleveren waarmee aantoonbaar is dat de situatie niet als statisch wordt beschouwd? Via de zorgplanbespreking met de cliënt (en vastlegging van de uitkomsten daarvan in het zorgplan) toont de zorgaanbieder aan dat hij minimaal op regelmatige basis (2x per jaar) en bij wijzigingen in de gezondheidssituatie van de cliënt in gesprek is met de cliënt (en diens mantelzorger) over de veranderingen in de zorgvraag en afstemming van het zorgaanbod daarop. 12 Inkoopkader VV 1. Uitgangspunten zorginkoop 0 Waarom wordt wel verwezen naar de inkoop Wijkverpleging, terwijl dit niet in de Wlz thuishoort? Zorgkantoren zien de mate waarin zorgaanbieders zich bewust zijn van hun eigen positie en plek in de totale zorgketen rond een cliënt als een belangrijke voorwaarde voor samenwerking. 13 Inkoopkader VV 1. Uitgangspunten zorginkoop 12 De dialoog met zorgaanbieders en het bieden van ruimte voor regionaal maatwerk krijgen een prominente plek in de inkoop. In eerste instantie initieert het zorgkantoor de afspraken, maar deze worden in gezamenlijkheid vastgesteld, passend bij het Wie initieert de afspraken tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieder, is tijdpad van zorginkoop. dat het zorgkantoor? 14 Inkoopkader VV 2. Algemeen 0 Onze vraag is: is het juist dat wanneer in de fase waarin de zorginkoop zich thans (21 juni) bevindt verstandig om een een bezwaar te maken is tegen bepaalde punten. Zo ja dan maken wij op voorhand een generiek 15 Inkoopkader VV 4. Format zelfanalyse en ontwikkelplan 16 Inkoopkader VV 4. Format zelfanalyse en ontwikkelplan Men kan geen generiek pro forma bezwaar maken waarbij het volstrekt onduidelijk is tegen welke onderdelen van het inkoopdocument of de inkoopprocedure e.d. het bezwaar gericht pro forma bezwaar ten einde eventuele rechten op een ingeidned bezwaar is. Een dergelijk bezwaar zal ook niet als een bezwaar zoals veillig te stellen beschreven in de regionale paragraaf worden erkend. Door een dergelijk generiek pro forma bezwaar in te dienen, heeft een zorgaanbieder zijn rechten niet veilig gesteld. 0 Zorginstelling x is in 2015 met een aantal projecten gestart; deze willen we Voor zover de zorgaanbieder en zijn zorginkoper een goede verder uitbreiden; kan een lopend project de basis zijn voor een aantoonbare nulmeting voorafgaand aan overeenkomen en zelfanalyse en een ontwikkelplan, omdat het project verder wordt op basis daarvan goede ontwikkelplannen met jaarlijkse uitgebreid/uitgebouwd of moet het ontwikkelplan een geheel nieuw (tussen)resultaten en onderbouwing overeenkomen, dan is dat onderwerp zijn tov de afspraken met het zorgkantoor in 2015? mogelijk. 0 De vraag gaat over de zelfanalyse; deze is verdeeld in 8 thema's. Is het de Zorgkantoren verwachten ontwikkelplannen van zorgaanbieders bedoeling, dat alle 8 thema's worden betrokken in de zelfanalyse of maken op kwaliteitsthema's waar de voor de cliënt meest waardevolle we een zelfanalyse tbv elk in te leveren ontwikkelplan? kwaliteitsverbetering behaald kan worden. In de regionale paragrafen van zorgkantoren is hierover meer informatie opgenomen. 17 Inkoopkader VV 37 Cliënt krijgt mogelijkheden om een gezonde leefstijl te behouden of krijgen. Bieden van mogelijkheden is niet hetzelfde als realiseren. Dit is dus optioneel / er is keuze? 18 Inkoopkader VV 0 Enige tijd terug was er sprake dat ZZP 4 ook zou worden gekort. Wit u het zorgkantoor beleid t.a.v. ZZP 4 (met en zonder behandeling) in de nota van Inlichtingen opnemen? Het behouden of verkrijgen van een gezonde leefstijl staat in dienst van het vergroten van de kwaliteit van leven van de cliënt. ZZP 4VV maakt geen onderdeel meer uit van het landelijke overgangsrecht, maar blijft onderdeel van de Wlz. Zorgkantoren handelen daarnaar.

8 Nota van inlichtingen m.b.t landelijk inkoopkader Wlz Inhoudelijke kwaliteitsniveau's Vraagnr. Betreft document Par. / artikel / tabblad 1 Inkoopkader GZ Versterken eigen regie cliënt/cliëntvertege nwoordiger 2 Inkoopkader GZ Versterken eigen regie cliënt/cliëntvertege nwoordiger Blz. Vraag of opmerking van zorgaanbieder Antwoord zorgkantoor 24 Het is hierbij nadrukkelijk niet de bedoeling dat familie..etc. de professionele zorg vervangen. Het gaat juist om het bieden van activiteiten ter verrijking van het leven van de cliënt. Er is genoemd dat vrijwilligers het domein van de professional zullen betreden. Is dit een verandering in visie? 25 Uitkomsten voor individuele cliënten worden belangrijk. Er staat dan dat cliëntenraden een belangrijke rol hierin spelen. Is dat het? Kan het nog concreter of kan de aanbieder dit zelf concreter maken? Het is niet de bedoeling dat vrijwilligers/familie het werk van de professional overnemen, maar dat zij naast of in aanvulling op zorg door de professional ervoor kunnen zorgen dat de kwaliteit van bestaan van de cliënt wordt vergroot. Hier wordt een richting gegeven over hoe zorgkantoren denken over de versterking van de eigen regie en het betrekken van de cliëntenraden. De zorgaanbieder mag zelf kiezen of hij hier een verbeterafspraak voor wil maken en hoe hij dit punt concreter wil maken. 3 Inkoopkader 4 Inkoopkader Wat wordt bedoeld met voldoende informatie en wie is daar verantwoordelijk voor? Hoe verhoudt het doel om een gezondere leefstijl te verkrijgen en behouden zich tot eigen regie en eigenheid? Immers, een groot deel van de verzekerden (ook van het betreffende zorgkantoor) kiest zelf voor een ongezonde leefstijl. Ziet het zorgkantoor hierin een rol als opvoeder voor zorgaanbieders? Zo ja, hoe ziet zorgkantoor deze rol voor zich, wetende dat het grootste deel onze doelgroep bestaat uit zeer kwetsbare, meestal zeer oude mensen die in de laatste fase van hun leven zijn en door toenemende multimorbiditeit alleen maar minder gezond worden? Zorgkantoren doelen hier op keuzeinformatie voor de cliënt die hem/haar ondersteunt bij de keuze voor zorgaanbieders. Zorgaanbieders zelf zijn daarvoor verantwoordelijk. Zorgkantoren vinden het van belang dat zorgaanbieders, ter bevordering van de ervaren kwaliteit van leven van cliënten, laten zien dat zij actief beleid voeren, om een gezonde leefstijl van cliënten te bevorderen en de doelen en afspraken voor individuele cliënten vastleggen in het zorgdossier/zorgplan. Als cliënten er nadrukkelijk voor willen kiezen om hier geen invulling aan te geven (eigen regie bevorderen), dan neemt de zorgaanbieder dit, na bespreking met de cliënt en diens mantelzorger, op in het zorgplan. 5 Inkoopkader 6 Inkoopkader 7 Inkoopkader GGZ Samenwerking met andere sectoren 3,2 18 Op basis van welke (wetenschappelijke) inzichten hebben de zorgkantoren de 6 thema s onderscheiden, die kwaliteit van leven zouden moeten beschrijven? par Zorgkantoren geven aan dat het van belang is dat 'de zorgaanbieder/professional de familie/mantelzorgers betrekt bij het opstellen en het bespreken van het zorgplan'. Wij zijn van mening dat, op grond van de WGBO, de cliënt moet instemmen met deze gevraagde betrokkenheid van familie/mantelzorgers. Kan de tekst aldus aangepast worden? Hiervoor verwijzen wij u naar de motivatie in het inkoopkader Wlz zoals genoemd onder Hoofdstuk 3, paragraaf 3.1 van deel 2. De tekst zal niet worden aangepast. We wijzen vragensteller echter wel op hetgeen In Bijlage 1 Programma van Eisen, onder paragraaf 2.1 Voorwaarden aan het zorgplan sub 3 is opgenomen: Indien gewenst kan een cliënt bij het opstellen en het evalueren van het zorgplan ondersteuning krijgen van een familielid, naaste of een door de cliënt gekozen onafhankelijk persoon. Wanneer de cliënt dit niet wenst dan wel daar niet mee instemt, worden de betreffende personen niet bij het opstellen, bespreken en evalueren van het zorgplan betrokken. 24 Om reductie van het aantal opnames binnen de GGZ vanuit andere Wij gaan er van uit dat in eerste instantie vanuit het sectoren te bewerkstelligen verwachten de zorgkantoren samenwerking instellingsbudget van de Wlz instelling financiering met andere sectoren door meer inzet van outreachende zorg, plaatsvindt. diagnostiek, advies en consultatie. Dit zijn activiteiten die niet vanuit de Wlz, maar vanuit de Zvw worden gefinancierd. De Zvw-budgetten dalen echter. Hoe ziet het zorgkantoor de samenhang tussen de verschillende financieringsstromen? 8 Inkoopkader GGZ Samenwerking met andere sectoren 9 Inkoopkader GGZ Samenwerking met andere sectoren 24 Om reductie van het aantal opnames binnen de GGZ vanuit andere sectoren te bewerkstelligen verwachten de zorgkantoren samenwerking met aanbieders die zorg bieden op het gebied van somatiek, met name De bedoeling is om veel meer gebruik te maken van elkaars expertise wellicht zelfs ter voorkoming van de wisseling van de primaire grondslag. voor cliënten met een dubbele grondslag. V&V-aanbieders mogen echter geen GGZ-B zorg inkopen. Hoe kijkt het zorgkantoor hier tegenaan? Is het de bedoeling dat de GGZ deze zorg inkoopt en via onderaanneming uitvoert in V&V-context? 24 Er wordt gesteld dat zorgkantoren constateren dat er cliënten Deze conclusie komt voort uit een veelheid aan vragen opgenomen zijn in de GGZ bij wie sprake is van multiproblematiek. En om bemiddeling naar andere sectoren. Cliënten zijn dat daarom een reductie van deze opnames binnen de GGZ tijdelijk opgenomen in de GGZ omdat psychiatrie op noodzakelijk is. Kan het zorgkantoor onderbouwen dat cliënten die met dat moment te zeer op de voorgrond trad. Later blijkt multiproblematiek in de GGZ meestal niet op de juiste plaats zitten? Om nadat de psychiatrie is gestabiliseerd dat cliënten vaak hoeveel cliënten gaat het? Kan het zorgkantoor aangeven op basis van niet terug kunnen naar de instelling van herkomst. welke informatie de conclusie getrokken dat de GGZ niet de juiste plek Outreachend werken kan eraan bijdragen dat cliënten is? in hun eigen omgeving blijven. 10 Inkoopkader GGZ Samenhang met Wmo 11 Inkoopkader 25 Als samenhang met de Wmo wordt genoemd een integrale wijkgerichte Dit verhoudt zicht tot de afspraken die zorgaanbieders aanpak gericht op zo lang mogelijk thuis wonen. Instroom vanuit de maken met gemeenten in het kader van uitstroom en Wmo in de Wlz is voor GGZ-cliënten echter niet mogelijk. Instroom in de doorstroom. Wlz volgt na drie jaar klinische Zvw-zorg. Hiervoor dienen bovendien nog criteria geformuleerd te worden. Kunt u verduidelijken wat u met de samenhang met de Wmo bedoelt? Laatste zin. Gaat het over de Wlz zorg of ook over Zvw en Wmo? Met een breed aanbod in paragraaf 3.3. bedoelen zorgkantoren dat zorgaanbieders zich moeten realiseren dat Wlz-zorg in samenhang met Zvw en Wmo gezien moet worden. 12 Inkoopkader V&V Par Zorgkantoren onderscheiden een zestal thema's voor de ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. a. Waarom zijn deze zes thema's gekozen? b. Is de cliënt en diens familie hierbij betrokken geweest? c. Zo ja, op welke wijze? d. Zo nee, waarom niet? Op blz 8 van het Inkoopkader Wlz geeft het zorgkantoor aan dat cliënten en hun familie bepalende factoren zijn. De kwaliteitsthema's zijn tot stand gekomen na overleg met branches en cliëntorganisaties. Zorgkantoren sluiten hiermee aan op de ontwikkelingen in het veld. Cliënten worden door de zorgaanbieder betrokken bij het opstellen van de zelfanalyse en ontwikkelplannen. 13 Inkoopkader V&V 1.5 Verbeteren van kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg 14 Inkoopkader V&V 1.5 Verbeteren van kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg 6 Er is een actieve rol weggelegd voor o.a. de zorgaanbieder om vraagstukken over welbevinden van cliënten op te pakken. Hiervoor kan de zorgaanbieder gebruik maken van interne instrumenten. Mag een extramurale zorgaanbieder gebruiken van instrumenten van een intramurale zorginstelling, bijvoorbeeld van hun ethische commissie? Ja, dit is toegestaan. 6 Mbt ervaren kwaliteit van leven. Op welke wijze stelt het zorgkantoor dit vast? Zorgkantoren stellen dit niet vast, ervaren kwaliteit van leven bepaalt de cliënt zelf.

9 15 Inkoopkader V&V Par Een integraal en samenhangend, passend zorgaanbod dient te worden aangeboden. Op welke wijze wordt daarbij de verbinding gemaakt met de Zvw en de Wmo? Of met andere woorden hoe wordt op het niveau van gemeenten en zorgverzekeraars de verbinding gemaakt waardoor de voorwaarden worden geschapen om die samenhang in de uitvoering te realiseren? Het is aan partijen in de regio om hierover met elkaar in overleg te treden en passende afspraken te maken. Eventuele knelpunten kunnen zorgaanbieders bespreken met hun zorginkoper. 16 Inkoopkader V&V 3.3 Niveau 3 Samenhang in de zorg 24 Zorgkantoren willen zich graag hard maken om er met zorgaanbieders Zorgkantoren kunnen nadelige gevolgen voor voor te zorgen dat cliënten geen nadeel ervaren van de hervormingen in (individuele) cliënten ten gevolge van de hervormingen de langdurige zorg nu en in de toekomst. Op welke wijze kunnen de niet voorkomen. Alle partijen dienen zich (gezamenlijk) gestapelde bezuinigingen worden doorgevoerd zonder dat de cliënt hier in te spannen om dit binnen hun iets van merkt en nadeel "ervaart"? beinvloedingsmogelijkheden te beperken.

10 Nota van inlichtingen m.b.t landelijk inkoopkader Wlz Tarief & Volume Vraagnr. Betreft Par. / artikel / Blz. Vraag of opmerking van zorgaanbieder Antwoord zorgkantoor document tabblad 1 Inkoopkader Par Hoe verdraagt zich de 'keuzemogelijkheid' die zorgkantoren voor zichzelf scheppen inzake het verwerken van tariefsopslagen in de bevoorschotting en de AW 319 met de alom beleden ambitie om de administratieve lastendruk te verminderen? Kan uit een oogpunt van vertrouwen niet worden volstaan met één uniforme methodiek, waarbij de tariefsopslagen in hun geheel initieel worden toegekend en bij de nacalculatie eventueel verrekening plaatsvindt van gecorrigeerde Zorgkantoren willen zorgaanbieders belonen voor het daadwerkelijk realiseren van de resultaten zoals zijn overeengekomen in de definitieve ontwikkelplannen. Conform landelijke afspraken hebben zorgkantoren de vrijheid om verschillend om te gaan met de verwerking van de tariefsopslag binnen de afgesproken marge van 3%. Zorgkantoren volgen daarbij de NZa procedure waarbij op vastgestelde momenten het tarief kan worden aangepast. opslagen? Is met de accountants en de NZa overleg gevoerd over de praktische uitvoerbaarheid van drie tariefsmomenten/aanpassingen (initieel, herschikking, nacalculatie)? 2 Inkoopkader Stap 5 18 In hoeverre wordt in de keuze van de cliënt leidend De cliëntkeuze is inderdaad leidend. Hij/zij mag zelf (Verbeter) afspraken vaststellen of blijft zoals in de eerste alinea geschreven wordt waar mogelijk volgend. Wat houdt dit concreet in? bepalen bij welke zorgaanbieder hij/zij de zorg wil afnemen.aan de hand van cliëntbewegingen worden andere afspraken met zorgaanbieders gemaakt, passend binnen de totale beschikbare contracteerruimte. Een uitzondering is, dat een zorgvraag dermate specifiek is dat niet iedere zorgaanbieder dit kan leveren of niet aan de noodzakelijke kwaliteitseisen kan voldoen. Dan zou op basis van professionele afwegingen afgeweken kunnen worden van de cliëntkeuze. 3 Inkoopkader Stap 5 (Verbeter) afspraken vaststellen 4 Inkoopkader Stap 5 (Verbeter) afspraken vaststellen 17 Alinea: bepaling van het volume: De wensen van cliënten vormen het uitgangspunt voor Er staat: de zorgkantoren nemen de wensen van de cliënt de zorginkoop. De daadwerkelijke betaling van nadrukkelijk als uitgangspunt bij de inrichting van de inkoopprocedure. geleverde zorg is mede afhankelijk van de beschikbare contracteerruimte en doelmatigheidseisen zoals die Hoe verhoudt zicht dat tot het niet betalen van geleverde zijn beschreven in de regionale paragrafen van de productie a.g.v. het overschrijden van de zorgkantoren. productieafspraak? 18 Welke gegevens gaat het zorgkantoor publiceren over de uitnutting van de contracteerruimte en op welk niveau? 5 Inkoopkader Par Op welke wijze wordt de (maximaal) 3% opslag op het basistarief berekend? 6 Inkoopkader Par a. Kan het zorgkantoor bij nacalculatie terugvorderen? b. Zo ja, op basis van welke criteria? Zorgkantoren publiceren enkele malen per jaar de uitnutting van de contracteerruimte, passend bij het beleid van het betreffende zorgkantoor. Op basis van de ontwikkelplannen en de afspraken die in de dialoog tussen zorgaanbieder en zorgkantoor tot stand zijn gekomen. Zorgkantoren hanteren bij de nacalculatie de door de NZa gepubliceerde beleidsregels als uitgangspunt. Daarnaast verwerken zorgkantoren de daadwerkelijke productierealisatie, passend binnen de contracteerruimte. De mate waarin zorgaanbieders hun afspraken zijn nagekomen heeft ook invloed op de uitkomsten van de nacalculatie. Al deze punten kunnen aanleiding zijn tot het maken van afwijkende productieafspraken ten opzichte van de initiële of definitieve productieafspraken. In de regionale paragraaf lezen zorgaanbieders hoe zorgkantoren hiermee omgaan. 7 Inkoopkader Stap 3 'Toets van CZ zorgkantoor op toetredingseisen ' 8 Inkoopkader Stap 5 (Verbeter) afspraken vaststellen 9 Inkoopkader Stap 5 (Verbeter) afspraken vaststellen 10 Inkoopprocedure 15 Wanneer je je als zorgaanbieder alleen wilt inschrijven voor het leveren van overbruggingszorg (in de vorm van functies en klassen), kan je dan ook in aanmerking komen voor een tariefopslag door een zelfanalyse en ontwikkelplan op te stellen? Of is een tariefopslag alleen voorbehouden aan de andere leveringsvormen (ZZP, VPT, MPT)? Een zorgaanbieder kan zich niet uitsluitend inschrijven voor overbruggingszorg. 17 Wat is het echte maximale tarief? Op blz. 17 staat rechtsboven 2e regel basistarief1, maar de betekenis van 1 komt niet terug in de tekst. De voetnoot ontbreekt, beschrijving van het basistarief en maximale tarief staat in de regionale paragraaf van de zorgkantoren beschreven. Het basistarief verschilt per zorgkantoor, omdat zorgkantoren historisch gezien andere inkoopmodellen hanteerden, op verschillende wijzen invulling geven aan de financiële doelmatigheidsdoelstellingen in de Wlz en de cliëntvraag zich in het verleden in de verschillende zorgkantoorregio's anders ontwikkelde. 17 Wij doen zaken met meerdere zorgkantoren. Waarom Zorgkantoren hanteren het ZN inkoopkader als zijn er verschillen tussen zorgkantoren in basispercentagegezamenlijk uitgangspunt. Het basistarief en en daardoor in maximum tarief? maximumtarief kunnen per zorgkantoor verschillen, afhankelijk van historie en lokale situatie.het basistarief verschilt per zorgkantoor, omdat zorgkantoren historisch gezien andere inkoopmodellen hanteerden, op verschillende wijzen invulling geven aan de financiële doelmatigheidsdoelstellingen in de Wlz en de cliëntvraag zich in het verleden in de verschillende zorgkantoorregio's anders ontwikkelde. Is de bekostiging van het logeren onderdeel van het landelijk beleid? Zo ja, welke prestaties worden daarvoor gedefinieerd en zijn dan declarabel? Zo neen, waarom is dit per regio (lees: verzekeraar) afwijkend ingevuld? Zorgkantoren gaan er vanuit dat de financiering van logeren opgenomen wordt in de beleidregel voor het jaar (deze worden op 1 juli 2015 door de Nza gepubliceerd) en dat aanvullend regionaal beleid niet nodig is.

11 Nota van inlichtingen m.b.t landelijk inkoopkader Wlz Zorg & Leveringsvorm Vraagnr. Betreft document 1 Inkoopprocedure Par. / artikel / tabblad 2 Inkoopkader GGZ 1.3 Cliëntgerichtheid Blz. Vraag of opmerking van zorgaanbieder Antwoord zorgkantoor Wij willen ons graag kandidaat stellen als coöperatie om deel te nemen bij de volgende Wlz inkoopronde. Wij hebben momenteel alle bewijsstukken op 2 na. Vraag is in hoeverre dat elk individueel teamlid van de coöperatie 1. een VOG en 2. een kopie van de polis bedrijfsberoepsaansprakelijkheid moet inleveren? Indien het de bedoeling is als coöperatie in te schrijven en indien het dus de bedoeling is dat de coöperatie de Wlz-overeenkomst sluit, dan hoeft alleen de coöperatie over een VOG verklaring te beschikken en een aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten. Als de coöperatie een geheel nieuwe zorgaanbieder is in de zin van het inkoopdocument, dienen bij inschrijving inderdaad de VOG van de coöperatie en een afschrift van het polisblad van de verzekering van de coöperatie te worden overgelegd. Wij vragen er aandacht voor dat als een coöperatie inschrijft, zij de zorgaanbieder is en dat de leden van de coöperatie dat niet zijn. 5 Voor de GGZ is besloten dat er geen andere producten en leveringsvormen dan ZZP in natura zijn. Eerder hebben wij via Zorgadvies gehoord dat VPT en MPT als Er kunnen geen andere producten worden geleverd, de GGZ grondslag geeft behalve voor voortgezet verblijf met geneeskundige klinische behandeling geen leveringsvorm wel mogelijk zijn. Wat is het standpunt van toegang tot de Wlz. Zie ook de website van het het zorgkantoor? Zorginstituut Nederland. 3 Inkoopkader GGZ Deel 3. In het document is niets opgenomen over sectorvreemde Er is geen wijziging in beleid ten opzichte van ZZP's. Kunt u aangeven hoe u in omgaat met sectorvreemde ZZP s? Wij verwijzen u naar het document ''Voorschrift zorgtoewijzing 2015'' (Bijlage 8 a t/m d). 4 Inkoopkader GZ Par Combinatie van leveringsvormen zou bij een ZZP volgens De tabel is op dit punt niet juist. Het is mogelijk dat een de tabel niet mogelijk zijn. Het ZZP kan slechts door één cliënt kiest voor een ZZP en de dagbesteding afneemt zorgaanbieder geleverd worden. Hoe verhoudt zich deze bij een andere aanbieder. verwoording/kennelijke stellingname van de zorgkantoren tot de praktijk dat de cliënt met een ZZP er voor kan kiezen c.q. kiest om de component dagbesteding bij een andere zorgaanbieder af te nemen? 5 Inkoopkader GZ 1. deel 1 Uitgangspunten inkoop zorginkoop kader pagina 7 6 Inkoopkader GZ 1.2 Zorg en leveringsvormen in de Wlz In de matrix wordt aangegeven dat bij ZZP en VPT geen combinatie van leveringsvorm mogelijk is. In het voorschrift zorgtoewijzing Wlz wordt aangegeven dat een combinatie van zorg in natura voor de (ZZP of VPT) woonzorg met PGB voor dagbesteding wel mogelijk is. Kunt u aangeven of het in mogelijk is om zorg in natura voor woonzorg te combineren met PGB voor dagbesteding? Voor de sector gehandicaptenzorg (GZ) kan het CIZ de functie begeleiding-groep als onderdeel naast het ZZP indiceren. De functie begeleiding-groep kan daardoor zowel bij een ZZP als een VPT bij een andere zorgaanbieder worden afgenomen of via een PGB worden verzilverd. Voor de sector V&V is dit niet mogelijk, omdat dagbesteding onderdeel uitmaakt van het ZZP. Zie hiervoor ook bijlage A. 4 Volgens de tabel van 1.2 is een kenmerk van een PGB Meerdere zorgaanbieders is bij PGB een kenmerk. Het dat het door meerdere zorgaanbieders wordt geleverd. Bij is geen vereiste. De cliënt kan bij meerdere een PGB mogen cliënten zelf regie voeren in de zorgaanbieders de zorg inkopen, maar dat hoeft niet. afspraken met zorgaanbieders. Is meerdere zorgaanbieders alleen een kenmerk of ook een vereiste? Als het een vereiste is: Waarom krijgen cliënten hier juist beperkingen opgelegd ten opzichte van zorg in natura? 7 Inkoopkader 8 Inkoopkader In de vierde alinea staat dat VPT en MPT alternatieven zijn voor cliënten die hun zorgvraag liever in een zelfstandige woning ingevuld zien. Kan VPT en MPT ook ingezet worden in een voorziening die scheiden wonen/zorg biedt? Worden in de leveringsvormen de klassen/uren losgelaten en gelijk gesteld met de Zvw? Ja dat kan. Ten behoeve van de beoordeling van het verantwoord zorg thuis leveren hebben zorgkantoren een toetsingskader ontwikkeld. Voor de beoordeling van de doelmatigheid wordt gebruikgemaakt van een rekenmodule. Het nieuwe toetsingskader is vanaf 1 juli 2015 van kracht en is te vinden op de websites van de zorgkantoren en van Zorgverzekeraars Nederland. 9 Inkoopkader 10 Inkoopkader 11 Inkoopkader 12 Inkoopkader 1,4 5 "Zorgkantoren nemen de wensen van de cliënt nadrukkelijk als uitgangspunt." Hoe verhoudt zich dat tot uw streven om de verhouding PGB/ZIN te "verbeteren"? Door bij de inkoop de wens van de cliënt meer als uitgangspunt te nemen kan met ZIN vaker aan de wens van de cliënt worden voldaan. Deel II 39 Als een cliënt kiest voor MPT dient hij/zij dan alle De cliënt kan alle zorgfuncties afnemen, maar ook een zorgfuncties die in het MPT vallen af te nemen of kan de deel er van. cliënt er ook voor kiezen om een aantal functies niet te willen afnemen? 1,2 4 Er wordt de term 'nagenoeg vergelijkbare zorg' genoemd Voor het VPT geld dat de algemene medische zorg tot voor verpleegzorg in de thuissituatie. Hoe verhoudt de rol de aanspraak van de Zvw behoort. De huisarts is dus van huisarts versus specialist ouderengeneeskunde zich verantwoordelijk en kan de specialist bij VPT met behandeling? ouderengeneeskunde in consult roepen voor specifieke zaken. Zie ook bijlage A. 1.2/Zorg en leveringsvormen in de WLZ 3 In de tabel met leveringsvormen in de Wlz staat dat er binnen ZZP geen combinatie van leveringsvorm mogelijk is. Betekent dit ook dat wonen en dagbesteding niet gescheiden kunnen worden toegewezen (wonen bij de ene instelling en dagbesteding bij een andere instelling bv. de H900)? In blijft de mogelijkheid bestaan dat wonen en dagbesteding in de sector GZ door verschillende aanbieders wordt geleverd.

12 13 Inkoopkader 14 Inkoopkader 15 Inkoopkader 16 Inkoopkader 17 Inkoopkader 18 Inkoopkader Pag. 65 bijlage 5 punt 2.1, 3e onderd eel Indien de aanbieder voldoet kan deze dan rechtstreeks declareren? Indien de aanbieder niet voldoet en cliënten met een VPT nemen dagbesteding af maar logeren bij een andere aanbieder, moet de aanbieder van dagbesteding dan in onderaanneming bij het logeren, ook als deze het meeste aanwezig is op de dagbesteding? Deel II 39 Indien de cliënt MPT combineert met PGB kan de prestatie schoonmaak alleen in zijn geheel in het MPT of in PGB worden afgenomen. Wordt met de prestatie schoonmaak de huishoudelijke verzorging bedoeld zoals opgenomen in de factsheet van Zorginstituut Nederland over VPT, MPT en PGB? Volledig Pakket thuis pag 8 Ontvangt cliënt volledig zorgpakket thuis van een aanbieder, uitzondering hierop is de dagbesteding (begeleiding groep) binnen GZ en GGZ. De cliënt kan deze ontvangen van een andere aanbieder. Kan de aanbieder van dagbesteding deze zorg rechtstreeks declareren? Ook als de cliënt logeert bij een andere aanbieder maar meer uren op de dagbesteding komt? Geldt dit ook voor MPT? Indien de zorgaanbieder een overeenkomst heeft met het zorgkantoor kan de aanbieder rechtstreeks declareren voor die prestaties waarvoor een productieafspraak gemaakt is. Indien de zorgaanbieder geen overeenkomst heeft met het zorgkantoor kan zorg geleverd worden in onderaanneming. De cliënt kan de inzet van een afzonderlijke functie niet splitsen in PGB en ZIN. Zorgkantoren sluiten aan bij de inhoudelijke definitie voor schoonmaak die in de beleidsregel staat van de NZa. Dit kan, voor de wijze waarop verwijzen wij naar het zorgkantoor in uw regio. 1,2 3 In paragraaf 1.2 wordt gesproken over behandeling als onderdeel van een VPT. Klopt het dat in alle ZZP/VPT pakketten standaard behandeling als functie deel uit Voor het VPT geldt dat alleen de specifieke behandeling onderdeel is van het pakket. Er wordt gekeken of en in welke mate de cliënten daadwerkelijk maakt van het pakket, maar dat de verzilvering van deze behandeling nodig hebben en of de aanbieder beschikt functie bepaalt wordt of de plek wel of niet een behandelsetting is? over de toelating en voldoende plaatsen voor behandeling. Zie ook bijlage A Wij leveren nu Wlz extramuraal aan overgangscliënten en Zorgaanbieders die in 2015 gecontracteerd zijn voor Wlz indiceerbaren. Als we ons inschrijven voor MPT, Wlz-zorg in de betreffende zorgkantoorregio worden worden we dan gezien als nieuwe aanbieder en zo ja, gezien als bestaande aanbieders. Voor het leveren van moeten we hier nog extra stukken voor aanleveren? zorg in een andere zorgkantoorregio wordt een zorgaanbieder beschouwd als 'nieuw in de regio'. Zorgaanbieders zonder Wlz-overeenkomst in 2015 dienen zich in te schrijven als nieuwe aanbieder. par Zorgkantoren geven m.b.t. VPT aan dat 'zorgaanbieders die de zorg in een thuisomgeving leveren, zich moeten realiseren en erop toegerust moeten zijn dat deze zorg nagenoeg vergelijkbaar is als ware het zorg in een intramurale instelling'. a. Betreffen de verschillen tussen VPT en zorg in een intramurale instelling enkel de verschillen zoals aangegeven in de tabel op blz 7? b. Zo nee, welke verschillen zijn er (nog meer)? a. Ja, dat klopt. b. Is daardoor niet van toepassing. De tabel is niet helemaal volledig en juist gebleken, zorgkantoren verwijzen u naar bijlage A. 19 Inkoopkader V&V Par Kan een extramurale zorgaanbieder zonder toelating voor Ja dit kan. verblijf inschrijven voor VPT en voor MPT? 20 Inkoopkader V&V Bijlage 8 - Algem Op dit moment ontvangen cliënten een PGB, de meesten Hierin zijn geen wijzingen ten opzichte van 2015 voorschrift zorgtoewijzing WLZ een vanuit het trekkingsrecht. Vraag: blijven cliënten per zorg ontvangen op basis van PGB? 21 Inkoopkader V&V Geen Geen Wanneer cliënten op de wachtlijst komen te staan voor bv opname verpleeg cq verzorgingshuis, moet ik als thuiszorgorganisatie een Wlz contract hebben om deze periode (vaak kort, maar niet altijd) te kunnen overbruggen en extramurale zorg te kunnen blijven bieden. Nu moet ik in een onderaannemersconstructie gaan werken. Dit is onwenselijk. Hoe kan dit opgelost worden, kan ik aangepast en alleen voor deze overbruggingszorg aanbesteden? Dank alvast voor het antwoord en succes! Overbruggingszorg wordt geleverd in de vorm van een MPT; er dient derhalve te worden geoffreerd in het kader van de zorginkoopprocedure Wlz. Het MPT maakt als leveringsvorm hier onderdeel van uit. 22 Inkoopkader V&V In 2015 zijn productieafspraken binnen de Wlz gemaakt voor de cliëntengroep met een ZZP 4 of hoger die het verblijf nog niet willen verzilveren (extramuraal). Wordt Overbruggingszorg wordt, net zoals het MPT, toegewezen in functies en klassen. Voor overbruggingszorg is de NZa beleidsregel MPT deze financiering voor gecontinueerd? Zo nee, kunt ( Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg ) u aangeven hoe de financiering voor deze groep cliënten van toepassing zoals die op enig moment zal gelden. in wordt geregeld? Bij het maken van productieafspraken voor overbruggingszorg worden het tarief en het volume bepaald conform de inkoopprocedure MPT zoals beschreven in hoofdstuk 2 van het zorginkoopkader Wlz. 23 Inkoopkader V&V Algemeen In 2015 is het zo geregeld dat voor cliënten in het bezit Voor overbruggingszorg is de NZa beleidsregel MPT van een verblijfsindicatie vanuit de WLZ geldt dat indien ( Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg ) ze Verpleging en Verzorging nodig hebben die zorg niet van toepassing zoals die op enig moment zal gelden. vanuit de ZVW als wijkverpleegkundige zorg mag worden Bij het maken van productieafspraken voor aangeboden. Dit geldt ook voor zorg die ter overbrugging overbruggingszorg worden het tarief en het volume 24 Inkoopkader V&V Wat zijn de contouren en uitgangspunten van het hier genoemde toetsingskader? Toetsingskader wordt op 1 juli gepubliceerd. 25 Inkoopkader V&V Wanneer en hoe wordt de rekenmodule bekend gemaakt? U kunt de huidge rekenmodule vinden op de website van het zorgkantoor. De vernieuwde rekenmodule is naar verwachting 1 september operationeel. Tot 1 september kunnen aanbieders de huidige rekenmodule gebruiken. 26 Inkoopkader V&V Wat zijn de uitgangspunten van de rekenmodule? Via de rekenmodule vragen zorgaanbieders zorg aan gerelateerd aan het zorgplan van de client en passend binnen de budgettaire kaders.

13 27 Inkoopkader V&V Als doelstelling wordt aangehaald een betere financiële MPT is zorg thuis volgens de uitgangspunten van de houdbaarheid en beheersbaarheid van de langdurige zorgeigen regie van de cliënt in combinatie met het eigen door toetsing van de te leveren zorg op kwaliteit en doelmatigheid. Hoe gaat het Zorgkantoor dit toetsen bij een MPT of een PGB of waarbij er sprake is van een combinatie van leveringsvormen en waarbij tevens sprake is van meerdere zorgaanbieders? netwerk. Met cliënten die in aanmerking wensen te komen voor een PGB worden "bewust-keuze"- gesprekken gevoerd waarbij ook rekening wordt gehouden met eigen mogelijkheden en het eigen netwerk. Op deze wijze proberen zorgkantoren tot beheersing van kosten te komen. 28 Inkoopkader V&V Par a. In de tabel staat bij MPT bij welzijnsactiviteiten 'nee'. Dit betekent dat de dagbesteding (indien cliënt daar behoefte aan heeft), betaalt wordt uit het Wmo budget? B. Hoe te handelen wanneer cliënt MPT wenst, dagbesteding als noodzakelijk wordt beoordeeld, maar door gemeente niet of onvoldoende wordt afgegeven? A. Dagactiviteiten voor cliënten die een MPT ontvangen bevatten geen welzijnsactiviteiten, zie hiervoor ook de beleidsregels. B. Dagbesteding bij MPT is Wlz conform hetgeen is opgenomen in de beleidsregels. 29 Inkoopkader V&V 1.2 Zorg en leveringsvormen in de Wlz 4 Welke inkoopprocedure hanteren zorgkantoren voor extramurale zorg die geleverd wordt op basis van een intramurale indicatie (overbruggingszorg in functie & klasse)? Hierover wordt niets benoemd in het inkoopdocument. Overbruggingszorg wordt, net zoals het MPT, toegewezen in functies en klassen. Voor overbruggingszorg is de NZa beleidsregel MPT ( Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg ) van toepassing zoals die op enig moment zal gelden. Bij het maken van productieafspraken voor overbruggingszorg worden het tarief en het volume bepaald conform de inkoopprocedure MPT zoals beschreven in hoofdstuk 2 van het zorginkoopkader Wlz 30 Inkoopkader V&V 1.2 Zorg en leveringsvormen in de Wlz 31 Inkoopkader V&V 1.2 Zorg en leveringsvormen in de Wlz 32 Inkoopkader V&V 1.2. Zorg en leveringsvormen in de Wlz 33 Inkoopkader V&V 1.2 Zorg en leveringsvormen in de Wlz 34 Inkoopkader V&V 1.2 Zorg en leveringsvormen in de Wlz 35 Inkoopkader V&V 1.2. Zorg en leveringsvormen in de Wlz 36 Inkoopkader V&V 1.2 Zorg en leveringsvormen in de Wlz 37 Inkoopkader V&V 1.2 Zorg en leveringsvormen in de Wlz 38 Inkoopkader V&V 1.2 Zorg en leveringsvormen in de Wlz 39 Inkoopkader V&V 1.2 Zorg en leveringsvormen in de Wlz 40 Inkoopkader V&V 1.2 Zorg en leveringsvormen in de Wlz 4 Het zorgkantoor beoordeelt of een VPT of MPT in de thuissituatie verantwoord en doelmatig geleverd kan worden. Wanneer de situatie van de cliënt gedurende de zorgverlening achteruit gaat, mag de zorgaanbieder dan Als een zorgaanbieder een productieafspraak heeft voor VPT en een cliënt kiest voor VPT dan kan de zorgaanbieder niet zomaar weigeren. Een zorgaanbieder kan in die situatie wel een negatief de overeengekomen VPT en/of MPT stopzetten omdat de advies geven richting het zorgkantoor. Zorgkantoren zorg niet meer geleverd kan worden uit inhoudelijk en/of beoordelen een negatief advies van de zorgaanbieder doelmatig oogpunt? en kunnen dan besluiten een negatieve beschikking af te geven. Het advies van de zorgaanbieder wordt meegenomen in de totale beoordeling. Een besluit wordt aan de cliënt verzonden. 4 Wanneer een cliënt een indicatie voor de Wlz heeft toegewezen gekregen, kan de cliënt dan als nog kiezen om deze indicatie te laten vervallen en zorg af te nemen binnen de Zvw? 4 Op basis van welke criteria mag een cliënt, wanneer de zorgverlening al lopende is, als nog kiezen voor het verzilveren van zijn/haar indicatie in een andere vorm? 4 Een VPT dient door één zorgaanbieder geleverd te worden. Mag hierbij wel sprake zijn van onderaanneming? De Wlz is voorliggend aan de Zvw. Echter, indien een cliënt schriftelijk aan het CIZ aangeeft geen gebruik te willen maken van de Wlz, én aangeeft dat hij/zij niet overzien heeft wat de aanvraag van de Wlz-indicatie voor consequenties/gevolgen had, dan kan het CIZ tot het besluit komen de indicatie in te trekken. Cliënten met een Wlz-indicatie kunnen die indicatie verzilveren in de leveringsvormen ZZP, VPT, MPT en PGB. De keuze voor een leveringsvorm kan ook gewijzigd worden, ongeacht de vraag of zij al zorg op basis van een andere leveringsvorm ontvangen. Uitzondering hierop zijn cliënten met een laag ZZP die op grond van het overgangsrecht uiterlijk kiezen voor intramurale opname (ZZP) in de Wlz (in plaats van zorg uit Wmo/Zvw). Deze cliënten kunnen na hun keuze voor ZZP (intramurale opname) geen andere leveringsvorm meer kiezen. Ja, mits dat bij inschrijving is aangegeven. 4 Mag de zorgaanbieder bij het leveren van VPT en MPT zelf bekijken hoe bijvoorbeeld het leveren van Dat kan alleen in overleg met de cliënt. maaltijdvoorziening passend is binnen de planning van de organisatie? Bijvoorbeeld bij een VPT 3 dagen 's avonds een warme maaltijd en 4 dagen 's middags? 4 Mag de zorgaanbieder alleen specifieke onderdelen leveren van een MPT, bijvoorbeeld verpleging en/of verzorging of kan dit alleen op basis van PGB? 4 Kan het zorgkantoor bij de NvI informatie beschikbaar stellen hoeveel cliënten gemiddeld voor een VPT, MPT en/of PGB kiezen? En informatie over welke ZZP's worden voornamelijk middels een VPT, MPT of PGB verzilverd worden? 4 Valt de prestatie MSVT onder het onderdeel 'specifieke behandeling' bij de leveringsvormen VPT en/of MPT of mag MSVT apart geleverd worden naast de VPT en/of MPT? 4 Een VPT dient door één zorgaanbieder geleverd te worden. Mag een extramurale zorgaanbieder deze logeeropvang inregelen bij een andere instelling (onderaannemerschap) aangezien zij zelf geen logeerplaatsen ter beschikking heeft? 4 Vraag heeft betrekking op overzicht leveringsvormen, onderdeel algemene medische zorg. Onder de kop 'zap' staat ja/nee, onder de koppen 'vpt', 'mpt' en 'pgb' staat nee. Betekent dit dat voor VPT, MPT en PGB alleen de ZZP exclusief behandeling verzilverd kan worden? Ja, de onderdelen van het MPT kunnen door verschillende zorgaanbieders worden geleverd. Nee, de Wlz is in 2015 ingevoerd. Er zijn nog geen gegevens op jaarbasis beschikbaar. Op dit moment is de Wlz voorliggend op de Zvw en mag MSVT dus niet naast Wlz-zorg worden geleverd. Mocht het beleid daartoe wijzigen, dan handelen de zorgkantoren daarnaar. Ja, mits dit bij inschrijving is gemeld en aan alle voorwaarden is voldaan. Een ZZP-indicatie wordt niet specifiek met of zonder behandeling afgegeven. Het overzicht geeft aan dat bij verzilvering van een Wlz ZZP-indicatie in de vorm van VPT, MPT of PGB, de algemene medische zorg niet vanuit de Wlz in het zorg pakket zit. 4 Indien de zorgaanbieder productieafspraken maakt voor Aan de afbouw van intramurale capaciteit is in het VPT en/of MPT moet daarvoor dan intramurale capaciteit regionale deel van het zorginkoopdocument nadere worden ingeleverd? uitwerking gegeven. Eventuele productieafspraken Zo ja, hoeveel intramurale capaciteit per VPT en/of MPT? VPT en/of MPT staan daar in principe los van.

14 41 Inkoopkader V&V 1.2 Zorg en leveringsvormen in de Wlz 4 ZN schrijft in haar inkoopkader dat het afhankelijk is van de vraag van de cliënt of deze zijn ZZP inclusief of exclusief medische zorg of specifieke behandeling verzilvert. Betekent dit dat de vraag van de cliënt hierin leidend is en niet de locatie of het beschikbare budget? Op bladzijde 4 van het ZN inkoopkader is beschreven in welke situatie medische zorg wel of niet in het ZZP is opgenomen. Dit is afhankelijk van de vraag of de cliënt zijn zzp inclusief of exclusief medische zorg of specifieke behandeling verzilvert. En ook afhankelijk van de behoefte van de cliënt en de locatie en het beschikbare budget. 42 Inkoopkader V&V 1.4 Cliëntgerichtheid 43 Inkoopkader V&V 1.2 Zorg en leveringsvormen in de Wlz 44 Inkoopkader V&V 2.2 De inkoopprocedure 45 Inkoopkader V&V Par Overbruggingsz org 46 Inkoopkader V&V Stap 3 Toets van zorgkantoor op toetredingseisen 47 Inkoopkader V&V Passende zorg 5 In het landelijk kader staat dat het zorgkantoor inzicht Zorgkantoren hebben geen afzonderlijk financieel heeft in de behoefte van cliënten en het nieuw aanbod kankader voor nieuw zorgaanbod. Nieuw zorgaanbod dient stimuleren. Welk nieuw aanbod stimuleert het zorgkantoor op dit moment en is daar dan extra budget voor beschikbaar. Zo ja hoe hoog is dat budget? te passen binnen de financiële kaders van de zorgkantoorregio en kan ook ontstaan door innovatie van bestaand aanbod en introductie van best practices. 5 Wie toetst of het beoordelingskader voldoet aan Zorgkantoren toetsen zelf op basis van het redelijkheid en billijkheid? Gaat het CIZ hier invulling aan beoordelingskader of sprake is van redelijkheid en geven of doet het zorgkantoor dit zelf? billijkheid. 12 Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst dient de zorgaanbieder te voldoen aan de toetredingseisen, waaronder het Programma van Eisen. De voorwaarden in aanvulling op de NZa-beleidsregels die worden gesteld, gelden voor zorgaanbieders die zijn toegelaten voor verblijf. Mag een extramurale zorgaanbieder die mogelijk alleen overbruggingszorg en VPT gaat leveren ervan uit gaan dat dergelijke aanvullende voorwaarden niet voor hen gelden? Zorgaanbieders dienen te allen tijde te voldoen aan het Programma van Eisen, dit maakt onderdeel uit van de overeenkomst. 13 Uitgangspunt voor het aanvragen van overbruggingszorg De aanvraag van een indicatie door familie en/of is dat deze binnen 5 werkdagen na de zorgtoewijzing van andere dossierhouders geldt ook voor de 5- het ZZP wordt aangevraagd. dagentermijn. Zorgkantoren adviseren zorgaanbieders Familie en/of andere dossierhouder vragen soms ZZP daarom om nauwe contacten met familie te indicaties aan. Aanbieder weet dat niet altijd. Hoe kan onderhouden. aanbieder in dat geval voldoen aan de 5-dagen termijn? 14 In 2015 hebben wij als zorgaanbieder met zorgkantoor X een productieafspraak voor het leveren van extramurale zorg voor cliënten met een intramurale indicatie (overbruggingszorg in functies en klassen). Behoren wij Overbruggingszorg is geen ZZP-levering. Indien in 2015 extramurale prestaties zijn geleverd, bent u bestaande zorgaanbieder. Dit antwoord kan vervallen en moet worden: nu tot omschrijving van bestaande zorgaanbieders omdat wij functies en klassen leveren of tot de beschrijving van Indien een zorgaanbieder in 2015 alleen nieuwe zorgaanbieders die zich willen inschrijven voor de MPT/extramurale functies heeft geleverd en dat in prestaties zap (overbruggingszorg in de vorm van wilt blijven leveren, dan is de aanbieder een functies en klassen) en vpt willen gaan leveren? bestaande aanbieder Als de aanbieder in VPT en/of ZZP wilt gaan leveren is de aanbieder een nieuwe aanbieder intramuraal. 21 In het Inkoopkader langdurige zorg van Nee, als Wlz zorgaanbieder ben je niet verplicht om Zorgverzekeraars Nederland staat op blz. 21 dat het gaat alle vormen van zorg te leveren. Echter is de keuze om passende zorg. Vraag: Ben je als WLZ zorgaanbieder verplicht alle vormen van zorg te leveren, zowel verblijf als VPT, en van de cliënt leidend in de leveringsvorm voor zover de zorg doelmatig en verantwoord geleverd kan worden en de zorgaanbieder voldoet aan het Programma van mag je op individuele basis per cliënt beoordelen of je wel Eisen en de NZa beleidsregels. of niet zorg gaat verlenen omdat je zorglevering in geclusterde vorm voorstaat? Moet een zorginstelling altijd ja zeggen ook als een product niet kostendekkend is. 48 Inkoopprocedure 49 Inkoopprocedure 50 Inkoopprocedure 51 Inkoopprocedure U geeft hier bij vierde bullit aan dat het MPT o.a. Wlz Zie hiervoor bijlage A. behandeling kan bevatten. Bij de negende bullit geeft u aan 'is de client voor behandeling van medische aard,.. Aangewezen op de Zorgverzekeringswet'. Wilt u nader toelichten wat u bedoelt met Wlz begeleiding? (Bedoelt u hiermee: het bijwonen van het MDO door SOG en/of psycholoog (behandeling op de achtergrond/behandelbegeleiding)? Par In het verlengde van voorgaande vraag: Zie hiervoor bijlage A. als de SOG/psycholoog een consult doet bij de client met een MPT/VPT valt dit dan onder de Zvw? Par Bij bullit 9 vermeldt u 'ook voor behandeling van een Zie hiervoor bijlage A. psychiatrische aandoening, is de client aangewezen op de Zvw'. Ook Dementie valt onder een psychiatrische aandoening. Betekent dit dat behandeling van cliënten met dementie door SOG / Psycholoog onder de Zvw valt? Par Is het mogelijk een onderdeel van het pakket (bijv huishoudelijke hulp of welzijn) te leveren via onderaanneming? Schoonmaak kan via onderaanneming worden geleverd. Welzijnsactiviteiten maken geen onderdeel uit van Wlz-zorg en worden daarom gefinancierd uit andere domeinen. 52 Inkoopprocedure Par Is het mogelijk een module uit het MPT via Dit is mogelijk, zie inkoopkader voor voorwaarden aan onderaanneming te leveren? onderaanneming. 53 Overig 8. Overige 1 In de factsheet 'vpt, mpt en pgb in 2015 en van Zorginstituut Nederland wordt aangegeven dat Zeer recent is besloten dat de financiering van de woningaanpassingen met ingang van 1 jan nog bijvoorbeeld woningaanpassingen vanaf binnen een niet wordt uitgevoerd door de zorgkantoren. MPT en/of VPT valt i.p.v. de Wmo. Kan er al concreet worden aangegeven wat van zorgaanbieders t.a.v. dit onderdeel wordt verwacht? Wordt er bijvoorbeeld een financieel plafond vastgesteld per woningaanpassing die in relatie staat tot de toegekende VPT/MPT?

15 Nota van inlichtingen m.b.t landelijk inkoopkader Wlz Best practices en '200 locaties' Vraagnr. Betreft document 1 Inkoopprocedure 2 Inkoopprocedure 3 Inkoopprocedure 4 Inkoopprocedure Par. / artikel / tabblad Blz. Vraag of opmerking van zorgaanbieder Antwoord zorgkantoor 2,1 9 Zorgaanbieders die door de selectie van best practices Een best practice voldoet niet automatisch aan de zijn gekomen, kunnen het plan ook indienen voor de gestelde eisen van zorgkantoren rond zorginkoop Wlz. Dient er naast dit plan dan nog een kwaliteitsverbetering voor cliënten en is vooral gericht zelfanalyse en ontwikkelplan te worden ingediend? Of voldoet het plan in z'n geheel aan de eisen t.a.v. zelfanalyse/ontwikkelplan? op innovatie welke elders reeds is bewezen. De zorgaanbieder geeft met de zelfanalyse inzicht in de sterktes en ontwikkelpunten van de eigen organisatie en het effect hiervan op de cliënt. Aan de hand van deze zelfanalyse kan een zorgaanbieder een voorstel voor een ontwikkelplan aanleveren, waarin hij beschrijft welke ontwikkeling de zorgaanbieder voor ogen heeft en op welke wijze deze wordt geïmplementeerd. Uit de zelfanalyse kan blijken dat de 'best practice' kan dienen als onderbouwing voor de resultaten van de ontwikkelplannen. 2,1 9 Een geselecteerde best practice kan onderdeel uitmaken Voor het aanleveren van het voorstel voor het van de zelfanalyse en het voorstel ontwikkelplan dat een ontwikkelplan dient de zorgaanbieder het format te zorgaanbieder indient bij het zorgkantoor. Betekent dit dat gebruiken weergegeven in bijlage 4 Format zelfanalyse de best practice herschreven moet worden in het format en ontwikkelplan, tenzij de zorgaanbieder beschikt van de zelfanalyse en het format ontwikkelplan?. Zo nee, over een eigen document/format dat alle ingrediënten hoe gaat u de beoordelingscriteria toepassen op de pilot bevat die in het format staan beschreven. en hoe komt u tot een gelijkmatige beoordeling t.o.v. andere zorgaanbieders? 2,1 9 Hier worden de best practices genoemd. Hoe gaat u om met de huidige ERAI projecten? 2,1 9 Indien geselecteerd voor de 200 best practices en een gunning van de maximale 3% tariefopslag. Wordt de Bij publicatie van deze Nota van Inlichtingen gaan zorgkantoren er van uit dat de ERAI-projecten in de Wlz geen vervolg krijgen in. Als VWS met nieuw beleid komt, sluiten de zorgkantoren daarbij aan. Indien de overeengekomen resultaten van een ontwikkelplan niet (voldoende) gerealiseerd worden, tariefopslag bijgesteld of teruggehaald bij geen voldoende wordt de tariefsopslag deels of geheel teruggehaald. In realisatie van de pilot? Zo ja, waarom? de regionale paragraaf van zorgkantoren is beschreven hoe zij hiermee omgaan. 5 Inkoopprocedure 6 Inkoopprocedure 2,1 9 Indien geselecteerd voor de 200 best practices, wordt In de kwaliteitsbrief verpleeghuizen is opgenomen dat dan volledig voldaan aan de criteria van het inkoopbeleid 200 instellingen mee mogen doen met regelarm Wlz van het zorgkantoor? Zo ja, betekent dit automatisch werken. Het gaat dan om goed presterende gunning van de maximale 3% tariefopslag? Zo nee, instellingen die zonder overbodige regelgeving de waarom niet? kwaliteit een flinke impuls willen geven. Om in aanmerking te komen dienen deze instellingen een plan van aanpak te maken. Het plan van aanpak kan onderdeel uitmaken van de zelfanalyse en het voorstel ontwikkelplan dat een zorgaanbieder indient bij de zorgkantoren. Uiteindelijk wordt dit plan van aanpak meegenomen in het totaal van ontwikkelafspraken, passend bij de inkoopafspraken voor, die de zorgaanbieder en het zorgkantoor zijn overeengekomen in de dialoog. 2.1 Meerjarige overeenkomst 8 Kunt u toelichten waarom het speciale kader '200 Dit kader is in eerste instantie onterecht in het instellingen best practices' is opgenomen in het regionale document voor de gehandicaptenzorg en geestelijke inkoopkader voor de Gehandicaptenzorg, terwijl de tekst gezondheidszorg opgenomen. Dit wordt aangepast. enkel en alleen betrekking heeft op verpleeghuizen? 7 Inkoopkader par Zorgkantoren leggen voor de ontwikkelplannen verbindinghet beoordelingskader van de zorgkantoren is gericht met het Plan van Aanpak Waardigheid en Trots, op de zorginkoop en het generen van toegevoegde liefdevolle zorg. Voor onze ouderen van staatssecretaris waarde voor cliënten. Indien een ingediend plan van van Rijn. a. Waarom hanteren de zorgkantoren in de formats andere criteria dan de staatssecretaris doet voor de verbetervoorstellen van zorgaanbieders n.a.v. het Plan van Aanpak Waardigheid en Trots? b. Indien een zorgaanbieder geselecteerd wordt door de staatssecretaris n.a.v. het ingediende verbetervoorstel een zorgaanbieder door VWS geselecteerd wordt dan kan dat initiatief worden ingediend als ontwikkelplan in het kader van de zorginkoop. Afhankelijk van de wijze waarop het betreffende plan bijdraagt aan kwaliteitsverbetering voor cliënten wordt bekeken in welke mate dit kan bijdragen aan het behalen van de tariefsopslag. n.a.v. het Plan Waardigheid en Trots, ontvangt de zorgaanbieder dan de maximale tariefopslag? c. Zo nee, waarom niet? 8 Inkoopkader V&V Par Wat is de definitie van verpleeghuislocatie en waar vindenvoor meer informatie verwijzen zorgkantoren wij meer informatie over de procedure 200 plekken voor regelarme zorg? zorgaanbieders naar de website van het Ministerie van VWS.

16 9 Inkoopkader 10 Overig 1. Programma van eisen Vierstroom Wonen met Zorg wil in aanmerking komen voor een van de 200 pilot projecten van VWS. De uitslag hiervan doorkruist het tijdspad van de zorginkoop. Biedt het tijdspad van de zorginkoop later nog mogelijkheden om projecten toe te voegen aan het ontwikkelplan. In de kwaliteitsbrief verpleeghuizen is opgenomen dat 200 instellingen mee mogen doen met regelarm werken. Het gaat dan om goed presterende instellingen die zonder overbodige regelgeving de kwaliteit een flinke impuls willen geven. Om in aanmerking te komen dienen deze instellingen een plan van aanpak te maken. Het plan van aanpak kan onderdeel uitmaken van de zelfanalyse en het voorstel ontwikkelplan dat een zorgaanbieder indient bij de zorgkantoren. Uiteindelijk wordt dit plan van aanpak meegenomen in het totaal van ontwikkelafspraken, passend bij de inkoopafspraken voor, die de zorgaanbieder en het zorgkantoor zijn overeengekomen in de dialoog. 6 Bij de VWS pilots is een vernieuwingsprogramma ingediend dat voor drie van onze locaties ingaat op de inzet van zorgkaart.nederland.nl i.p.v. de tweejaarlijkse Zorgkaartnederland.nl geeft cliëntwaarderingen weer en kan aanvullend op, maar niet in plaats van, de CQindex worden gebruikt voor het inzichtelijk maken van CQ-meting. Ins onze aanname dat deze pilot ruimte biedt ervaren kwaliteit van leven van de cliënt. Zorgkantoren voor dit initiatief juist? beoordelen de 200 goede voorbeelden slechts indien zij als ontwikkelafspraak onderdeel uitmaken van het dialoogtraject voor zorginkoop.

17 Nota van inlichtingen m.b.t landelijk inkoopkader Wlz Meerjarenovereenkomsten Vraag nr. Betreft document 1 Inkoopprocedure Par. / artikel / tabblad Par Wat zijn de voordelen voor een zorgaanbieder van een meerjarig contract? Kunnen ook tariefs- en volumeafspraken worden gemaakt voor meerdere jaren? Blz. Vraag of opmerking van zorgaanbieder Antwoord zorgkantoor Een meerjarige overeenkomst betekent dat zorgaanbieders in ten behoeve van de inkoopafspraken 2017 niet opnieuw een volledige inkoopprocedure hoeven te doorlopen. Welke gegevens de zorgaanbieder jaarlijks wel moet aanleveren, hangt af van de wijze waarop het zorgkantoor omgaat met de tweejarige overeenkomst; of en op welke wijze het zorgkantoor jaarlijks de verbeterafspraken herijkt, waaronder de prijs en het volume en de overeengekomen ontwikkelplannen, is te lezen in de regionale paragraaf van het zorgkantoor. 2 Inkoopkader V&V Par Wij verzoeken u een concept tweejarige overeenkomst aan de stukken toe te voegen en tevens de mogelijkheid te bieden hierover vragen te stellen dan wel bezwaren in te dienen. De overeenkomst is voor ieder zorgkantoor identiek. De specifieke afspraken staan in het regionale deel van het zorgkantoor. Zorgaanbieder en het zorgkantoor maken gezamenlijk afspraken op maat over de meerjarige verbintenis die wordt aangegaan en leggen dit vast in een aangepaste overeenkomst. Hiervoor is geen landelijk concept voor beschikbaar.

18 Nota van inlichtingen m.b.t landelijk inkoopkader Wlz Administratieve lasten Vraagnr. Betreft Par. / artikel / tabblad Blz. Vraag of opmerking van zorgaanbieder Antwoord zorgkantoor documen t 1 Inkoopkad er par Gesteld wordt dat er een aantal grote verbeterslagen zijn bewerkstelligd om de administratieve lasten en registratiedruk te verminderen. a. Welke maatregelen zijn reeds getroffen door de zorgkantoren? b. En welke maatregelen gaan nog volgen? c. Zorgkantoren vragen geen informatie die niet noodzakelijk is, niet te toetsen is, niet op een andere manier te verkrijgen of reeds beschikbaar is. Past het zorgkantoor dan ook de (concept) overeenkomst aan op onderdelen waar zulke informatie toch wordt opgevraagd, zoals rapporten van de IGZ, informatie over kwaliteitskeurmerken (zie art 7 lid 1 conceptovereenkomst)? Zorgkantoren werken continu aan het verminderen van administratieve lasten en het efficienter inregelen van bestaande processen. Dit doen zij voor hun eigen organisatie en in overleg met de ketenpartijen. De belangrijkste verbeterpunten zijn onder andere: - Het uniformeren van de inkoopsystematiek voor alle zorgkantoren, waarbij het aantal prijscriteria sterk is verminderd; - Het minder opvragen van informatie t.b.v. de inkoop; - Het gezamenlijk opstellen van uniforme protocollen en handreikingen ten aanzien van bevoorbeeld declaraties; - Het terugbrengen van aanvullingen op de beleidsregels van de Nza en het uniformeren van deze aanvullingen; - Het opschonen van de overeenkomst; - Geen eigen aanvullende kwaliteitsindicatoren, maar aansluiten bij wat de branche heeft opgesteld (indien voorhanden). Ondanks dat zorgkantoren de administratieve lasten en registratiedruk verminderen, is het belangrijk dat zorgkantoren tijdig op de hoogte worden gesteld van belangrijke documenten of wijzigingen. Daarom staat dit expliciet vermeld in de overeenkomst. 2 Inkoopkad Wat gaat het zorgkantoor doen aan (administratieve) CIZ is een onafhankelijk indicatieorgaan, welke indiceert voor er belemmeringen om passende zorg te kunnen bieden? In een Wlz indicatie. De aanspraakbepaling door het CIZ is leidend, het bijzonder: hoe gaat het zorgkantoor er voor zorgen datzorgkantoren kunnen hier niet van afwijken. wanneer cliënten meer zorg nodig hebben en in hun omgeving willen blijven wonen, de passende zorg niet wordt gehinderd door met name het CIZ, waar een integrale benadering van zorg ondergeschikt lijkt te zijn aan het strikt voldoen aan de toetsingscriteria (casuïstiek is beschikbaar). 3 Inkoopkad er Met deze nieuwe inkoopprocedure sluiten de zorgkantoren meer aan bij o.a. het kwaliteitskader dat binnen de branche geldt. Door een eigen format te Voor het aanleveren van de zelfanalyse dient de zorgaanbieder het format te gebruiken weergegeven in bijlage 4, tenzij de zorgaanbieder beschikt over een eigen document/format dat alle ontwikkelen, dwingt het zorgkantoor de aanbieders echter elementen bevat om te komen tot een zorgvuldige zelfanalyse om alle info (die al beschikbaar is(!) op bijv. het zoals hierboven gedefinieerd. kwaliteitskader Gehandicaptenzorg via de portal van Mediquest) te herschrijven in een format dat zich hier niet handig voor leent. Het zorgkantoor kan zelf de scores bekijken en voor de verbeterpunten aldaar een ontwikkelplan vragen. Dit geldt ook voor het portaal van de inspectie. Het zorgkantoor heeft hier zelf toegang toe. De aanbieders verwerken deze items ook in hun bedrijfsplan. Kan de aanbieder een bijlage (bijv. het bedrijfsplan) meesturen bij de inschrijving en is het dan voldoende om in de zelfanalyse te verwijzen naar de paragrafen in dit bedrijfsplan waar het item wordt behandeld?

19 Nota van inlichtingen m.b.t landelijk inkoopkader Wlz Zelfanalyse & ontwikkelplan Vraagnr. Betreft document 1 Inkoopprocedure 2 Inkoopprocedure 3 Inkoopprocedure Par. / artikel / tabblad De precieze verdeling zal in dialoog tussen inkoper en aanbieder worden vastgesteld. Hoe vindt de beoordeling plaats en wanneer is de precieze verdeling bekend. Blz. Vraag of opmerking van zorgaanbieder Antwoord zorgkantoor par Zorgkantoren vragen een beknopte zelfanalyse die daarnaast zorgvuldig moet zijn. a. Hoe verhoudt 'beknopt' zich tot 'zorgvuldig'? b. Aan welke eisen voldoet een beknopte en zorgvuldige zelfanalyse tenminste? Zorgkantoor X wil naar "afspraken op maat". Een startpunt hierbij is een zelfanalyse. Is deze analyse verplicht of niet? De verdeling wordt in het inkoopgesprek besproken met de zorgaanbieder en vastgesteld. Dit is dus vóór 9 oktober Zorgkantoren realiseren zich dat de opzet van de zelfanalyse met zich mee kan brengen om onderwerpen uitvoerig te beschrijven, Zorgkantoren vragen zorgaanbieders beknopt te zijn bij de zelfanalyse. Zorgkantoren verwachten een positief kritische blik op de eigen organisatie en het eigen handelen teurg te lezen, op basis waarvan partijen het gesprek met elkaar kunnen voeren. Indien gewenst kunnen bestaande eigen documenten ter onderbouwing worden meegestuurd. De zelfanalyse is een verplicht onderdeel wanneer de zorgaanbieder in dialoog wil met het zorgkantoor en voor een tariefsopslag in aanmerking wil komen. Zonder zelfanalyse is slechts een eenjarige overeenkomst met het basistarief mogelijk. 4 Inkoopprocedure De mate waarin'. Wat bedoelt u hier precies mee? Zorgkantoren zijn niet alleen geïnteresseerd of een zorgaanbieder beleid heeft op één van de kwaliteitsthema's, maar ook of dit beleid ook is geïmplementeerd en hoe cliënten dit ervaren. 5 Inkoopprocedure 6 Inkoopprocedure 7 Inkoopprocedure Hoe wilt u dat wij de ervaring van de cliënt inzichtelijk maken? Waar, wanneer en door wie wordt bepaald welke ontwikkelingsplannen gehonoreerd worden? e bolletje verbetercapaciteit. Hoe wordt in het beoordelingskader de verbetercapaciteit van de aanbieder bepaald/gemeten? Dit kan in verschillende vormen, dat laten zorgkantoren bewust vrij. Zorgaanbieders kunnen bijvoorbeeld cliëntmetingen meesturen (CQ), maar ook andere raadplegingen of onderzoeken wanneer die voorhanden zijn. De zorgaanbieder en het zorgkantoor maken hier met elkaar afspraken over. Zorgaanbieder en zorginkoper komen in dialoog over de zelfanalyse en ontwikkelplannen tot overeenstemming over de ontwikkelafspraken. Zorgkantoren hebben de ervaring dat grotere zorgaanbieders onder normale omstandigheden meer mogelijkheden hebben om te ontwikkelen en zij mogen daarom meer ambitie in hun plannen leggen dan kleinere zorgaanbieders. Tijdens de dialoog stellen zorgaanbieder en zorginkoper gezamenlijk vast of de ontwikkelplannen passen bij de verbetercapaciteit van de zorgaanbieder. 8 Inkoopprocedure 9 Inkoopprocedure 10 Inkoopprocedure Laatste alinea, de zin: 'Dit betekent dat zorgkantoren bij de '. Geldt voor een cliënt die voor opname intramuraal kiest, dit ook? Beoordelingskad er Ontwikkelplan Beoordelingskad er Ontwikkelplan Dit geldt ook voor een cliënt die voor intramurale opname kiest, passend binnen de productieafspraken die de zorgaanbieder met het betreffende zorgkantoor maakt. 13 Beoordelingskader Ontwikkelplan 1ste aandachtspunt: het effect van de voorgestelde ontwikkelingen voor de cliënt. Vraag: Bij de beoordeling van het ontwikkelplan zal, naar wij aannemen, het verwachte effect van de voorgestelde ontwikkelingen voor de cliënt worden beoordeeld, zoals omschreven in het ontwikkelplan. Is deze aanname correct? Ja, dit is een onderdeel van de beoordeling. 13 Beoordelingskader ontwikkelplan, 2e en 3e aandachtpunt/element Vraag: Deze twee beoordelingselementen die zijn toegespitst op de individuele verbetercapaciteit en huidige sterktes en ontwikkelingen van de zorgaanbieders, zijn in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Op deze wijze worden appels met peren vergeleken. Bovendien wordt in deze systematiek een zorgaanbieder die voorop loopt in haar ontwikkeling t.a.v. de kwaliteitsthema s, niet beloond. Immers een zorgaanbieder die thans nog (veel) minder ver is in haar ontwikkeling, heeft veel meer ontwikkelingsmogelijkheden en lijkt daarmee in deze systematiek gemakkelijker in aanmerking te kunnen komen voor de tariefopslag dan een zorgaanbieder die voorop loopt in de ontwikkeling. Wij maken derhalve bezwaar tegen deze systematiek en verzoeken u deze aan te passen naar een systematiek waarin een duidelijke, eenduidige ontwikkelingsmaatstaf is opgenomen die voor alle zorgaanbieders geldt. Bij alle zorgaanbieders houden zorgkantoren rekening met de aard, omvang en verbetercapaciteit alsmede het huidige kwaliteitsniveau van de zorgaanbieder. Hierdoor wordt recht gedaan aan het gelijkheidsbeginsel. Zowel zorgaanbieders die voorop lopen als zorgaanbieders met meer ontwikkelpunten hebben daarmee dezelfde kansen. De meest waardevolle kwaliteitsverbetering voor cliënten hangt af van de mate waarin de zorgaanbieder van die cliënten nu al invulling geeft aan de kwaliteitsthema's (blijkend uit de zelfanalyse) en de investering die een zorgaanbieder vervolgens in die kwaliteitsverbetering wil doen (blijkend uit het eigen voorstel van de zorgaanbieder bij de ontwikkelafspraken). Zorgkantoren hebben vertrouwen in de dialoog en handhaven derhalve deze inkoopmethodiek om een significante bijdrage aan kwaliteitsverbetering voor cliënten te bewerkstelligen. 11 Inkoopprocedure Stel dat op basis van het ontwikkelplan wordt gekomen tot een meerjaren afspraak van twee jaar, is de bonus van maximaal 3% dan ook van toepassing op 2017? Het is mogelijk om een tweejarige afspraak te maken. Echter, het is vanwege de onzekere contracteerruimte voor 2017 niet mogelijk om nu al een toezegging te doen over de tariefsopslag voor Inkoopprocedure 13 Inkoopprocedure Wanneer bestaande capaciteit kan worden omgezet, kan dit dan geheel of gedeeltelijk als ontwikkelplan worden ingediend en/of daar in passen? In het ontwikkelplan verwoord de zorgaanbieder op welke kwaliteitsthema's hij voor zijn cliënten een betekenisvolle kwaliteitsverbetering wil bereiken. par Wij zijn een zorgaanbieder die zorg levert in meerdere zorgkantoorregio's. Wij zijn voornemens een zelfanalyse met ontwikkelplannen in te dienen vanuit onze organisatiedoelstellingen. Daarom zijn onze zelfanalyse en de daaruit voortvloeiende ontwikkelplannen gelijk. a. Is het mogelijk dat ontwikkelplannen die aansluiten bij a. Ontwikkelplannen kunnen op verschillende zorglocaties (en dus in verschillende zorgkantoorregio's) andere uitwerking/impact op kwaliteitsverbetering voor cliënten hebben, dus zorgkantoren kunnen deze plannen ook verschillend beoordelen. b. Dit geldt ook voor de tariefsopslag. c. De bezwaarprocedure is onderdeel van de regionale paragraaf van de doelstellingen van de organisatie door de afzonderlijke zorgkantoren. zorgkantoren verschillend worden beoordeeld? b. Is het mogelijk dat de bij a bedoelde ontwikkelplannen door de afzonderlijke zorgkantoren verschillend worden gewaardeerd in termen van tariefopslag? c. Zo ja, dan maken wij daartegen nu al bezwaar. 14 Inkoopkader GGZ Par Er wordt gesproken over een verbeterplan en op andere plekken in het inkoopdocument wordt gesproken over meerdere verbeterplannen. Hoeveel plannen dienen ingediend te worden? Zorgkantoren hebben dit nader beschreven in de eigen regionale paragraaf.

20 15 Inkoopkader GZ Vragen: Hoe bepaalt het zorgkantoor de weging op deze elementen en welke weging is van toepassing? Spelen er nog andere elementen mee in de beoordeling? Is er een mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de uitkomst van de beoordeling door het zorgkantoor? Enkele zorgkantoren hebben vorig jaar op basis van inkoopcriteria met zorgaanbieders gesprekken gevoerd over wat voor hen, met de eigenheid van organisatie en cliëntgroepen, de te maken kwaliteitsverbetering zou moeten zijn. Deze verbeterafspraken zijn gevolgd en beoordeeld. Zorgkantoren hebben gemeend op deze manier in de zorginkoop zowel recht te doen aan de huidige kwaliteit als aan de kwaliteitsverbetering in de zorg voor cliënten. Uit de ervaringen en gesprekken met zorgaanbieders van vorig jaar hebben we als zorgkantoren geleerd en vertrouwen gekregen in de beweging die we als zorgkantoren hebben ingezet. Bij de beoordeling van het ontwikkelingsplan nemen de zorgkantoren het huidige kwaliteitsniveau van zorgaanbieders en de voor hun cliënten gewenste ontwikkelingen als uitgangspunt. Bij deze methodiek past geen strakke weging, maar leidt de dialoog tot zo SMART mogelijke en door beide partijen geaccordeerde ontwikkelafspraken. We hebben deze beweging ingezet vanuit de overtuiging dat we kwaliteitsverbetering voor de cliënt niet bewerkstelligen door zorgaanbieders te verrassen met inkoopcriteria, maar door met elkaar in gesprek te zijn over welke kwaliteitsverbetering bij individuele zorgaanbieders nodig is. In de regionale paragraaf van de zorgkantoren is opgenomen hoe een zorgaanbieder bezwaar kan maken tegen de uitkomst van de beoordeling. 16 Inkoopkader GZ Par 1,7 8 In het Excelmodel bestaat de mogelijkheid; "overige ruimte voor zorgaanbieder"; wat voor informatie zou hier kunnen worden ingevuld? 17 Inkoopkader 18 Inkoopkader 19 Inkoopkader Hst. 3 De zorgaanbieder heeft de mogelijkheid hier een eigen thema/project te noemen dat niet gerelateerd kan worden aan de genoemde kwaliteitsthema's De kern van de inkoopprocedure is de dialoog met Zorgkantoren hebben vorig jaar op basis van inkoopcriteria met zorgkantoor over de zelfanalyse en het ontwikkelingsplan. zorgaanbieders gesprekken gevoerd over wat voor hen, met de eigenheid van Er zijn geen harde criteria. Hoe zorgt het zorgkantoor organisatie en cliëntgroepen, de te maken kwaliteitsverbetering zou moeten voor een zo objectief en transparant mogelijk proces? zijn. Deze verbeterafspraken hebben we gevolgd en beoordeeld. Zorgkantoren hebben gemeend op deze manier in de zorginkoop zowel recht te doen aan de huidige kwaliteit als de kwaliteitsverbetering in de zorg voor cliënten. Uit de ervaringen en gesprekken met zorgaanbieders van vorig jaar hebben we geleerd en vertrouwen gekregen in de beweging die we als zorgkantoren hebben ingezet. Bij de beoordeling van het ontwikkelingsplan nemen de zorgkantoren het huidige kwaliteitsniveau van zorgaanbieders en de voor hun cliënten gewenste ontwikkelingen als uitgangspunt. Bij deze methodiek past geen strakke weging, maar leidt de dialoog tot zo SMART mogelijke en door beide partijen geaccordeerde ontwikkelafspraken. We hebben deze beweging ingezet vanuit de overtuiging dat we kwaliteitsverbetering voor de cliënt niet bewerkstelligen door zorgaanbieders te verrassen met inkoopcriteria, maar door met elkaar in gesprek te zijn over welke kwaliteitsverbetering bij individuele zorgaanbieders nodig is. Om de beoordeling zoveel mogelijk te objectiveren wordt tenminste het vier-ogen principe gehanteerd Moeten de ontwikkelplannen alle drie de niveaus bevatten? Kunnen we ervan uitgaan dat zorgkantoor X beoordeelt en beloont op basis inspanningen die wij doen t.a.v. kwaliteit van leven en welbevinden in plaats van de beoordeling op kwantitatieve metingen? Zorgkantoren verwachten ontwikkelplannen van zorgaanbieders op kwaliteitsthema's waar de voor de cliënt meest waardevolle kwaliteitsverbetering behaald kan worden. In de regionale paragrafen van zorgkantoren is hierover meer informatie opgenomen. Zorgaanbieders kunnen in hun zelfanalyse opnemen in welke mate zij van mening zijn dat zij al invulling geven aan het kwaliteitsthema. Als een zorgaanbieder ontwikkelplannen op dit punt wil uitvoeren, geeft hij zelf aan welk resultaat hij wil halen en hoe hij aantoonbaar maakt dat dit resultaat aan het einde van het jaar gehaald wordt. Zorgaanbieders geven in hun ontwikkelplan aan op basis van welke kwalitatieve en/of kwantitatieve gegevens zij aantoonbaar maken dat zij de voorgestelde resultaten hebben behaald. 20 Inkoopkader V&V Par Zorgkantoren hechten groot belang aan het actief en aantoonbaar betrekken van de cliëntenraden bij het opstellen en evalueren van zelfanalyse en ontwikkelplannen voor. a. Waarom publiceert het zorgkantoor de versie van het inkoopbeleid voor de cliëntenraden, waarin handvatten voor de cliëntenraad zijn opgenomen, pas in de zomer De publieksversie van het inkoopbeleid wordt naar verwachting rond de datum van publicatie van de Nota van Inlichtingen gepubliceerd. Zorgkantoren hebben daarnaast in mei 2015 diverse bijeenkomsten met cliëntenraden georganiseerd om hen voor te bereiden op hun rol bij de totstandkoming van de zelfanalyse en ontwikkelafspraken. Informatie daarover is beschikbaar voor cliëntenraden via de websites van de zorgkantoren. Zorgkantoren gaan er van uit dat zorgaanbieders hun cliëntenraden actief betrekken bij terwijl de zelfanalyse en ontwikkelplannen reeds op 31 juli onderwerpen die kwaliteit van zorg en/of leven/bestaan betreffen, dus wij moeten worden ingediend? verwachten dat de betrokkenheid van cliëntenraden bij de totstandkoming van b. Is het toegestaan dat de zorgaanbieder de zelfanalyse de zelfanalyse en ontwikkelafspraken geen problemen oplevert. en ontwikkelplannen na de zomervakantie en na de onder Zorgaanbieders kunnen op diverse manieren aantoonbaar maken dat de a bedoelde publicatie met de cliëntenraad bespreekt? cliëntenraden betrokken waren/zijn bij de totstandkoming en monitoring van de ontwikkelafspraken. In de dialoog met de zorginkoper doet de zorgaanbieder een voorstel over hoe hij dat aantoonbaar maakt. 21 Inkoopkader V&V Zijn de aangeleverde zelfanalyse en verbeterplannen tijdens de dialoog met het zorgkantoor nog bij te stellen? Op welke aspecten wel en op welke niet? Zorgkantoren verwachten als uitkomst van de dialoog dat zij komen tot prestatieafspraken met zorgaanbieders; er worden ambitieuze ontwikkelafspraken overeen gekomen, met concrete resultaten èn bijbehorende afspraken over de tariefsopslag. Na sluiting van de offerte is het niet mogelijk om nieuwe voorstellen voor ontwikkelafspraken in te dienen. Tijdens de dialoog is er wel ruimte om de ambitie van de ingediende ontwikkelafspraken bij te stellen. 22 Inkoopkader V&V Par Zorgkantoor X gaat zorgaanbieders belonen voor de De beloning gaat in de vorm van een tariefsopslag op het basistarief. gerealiseerde uitkomsten van de zorgaanbieder n.a.v. de Zorgaanbieder en zorgkantoor maken hierover naar aanleiding van de dialoog ontwikkelplannen. Hoe? gezamenlijk afspraken. 23 Inkoopkader V&V Par Moeten de ontwikkelplannen vanuit de zelfanalyse over een periode van 2 jaar ingericht zijn (planning van Om in aanmerking te komen dient de aanbieder te voldoen aan de landelijk uitsluitingsgronden en eventueel regionale toevoegingen. Uit het ontwikkelplannen bestrijken dan 2 jaar) om in aanmerking ontwikkelplan moet blijken welke (eventueel meerjarige) ontwikkelingen een te komen voor een tarief met een looptijd van 2 jaar? zorgaanbieder in afstemming met cliënten wil doorvoeren, welke (tussen)resultaten aan het einde van verwacht worden en bij meerjarige ontwikkelingen ook de verwachte resultaten voor de jaren na. In de loop van worden de prestatieafspraken voor 2017 gemaakt aan de hand van het ontwikkelplan van. 24 Inkoopkader V&V Par Wij zijn een zorgaanbieder die zorg levert in meerdere zorgkantoorregio's. Wij zijn voornemens een zelfanalyse met ontwikkelplannen in te dienen vanuit onze organisatiedoelstellingen. Daarom zijn onze zelfanalyse en de daaruit voortvloeiende ontwikkelplannen gelijk. a. Is het mogelijk dat ontwikkelplannen die aansluiten bij de doelstellingen van de organisatie door de afzonderlijke zorgkantoren verschillend worden beoordeeld? b. Is het mogelijk dat de bij a bedoelde ontwikkelplannen door de afzonderlijke zorgkantoren verschillend worden gewaardeerd in termen van tariefopslag? c. Zo ja, dan maken wij daartegen nu al bezwaar. a. ontwikkelplannen kunnen op verschillende zorglocaties (en dus in verschillende zorgkantoorregio's) andere uitwerking/impact op kwaliteitsverbetering voor cliënten hebben, dus zorgkantoren kunnen deze plannen ook verschillend beoordelen. B. dit geldt ook voor de tariefsopslag. C. De bezwaarprocedure is onderdeel van de regionale paragraaf van zorgkantoren. 25 Inkoopkader V&V Par Indien een zorgaanbieder in aanmerking komt voor een meerjarencontract: a. Geldt de voor toegekende tariefopslag dan ook voor 2017? b. Zo nee, waarom niet? c. Zo nee op 4a, welke tariefopslag geldt dan? a Nee, de toegekende tariefopslag geldt niet voor het jaar 2017, omdat het vanwege de onzekere contracteerruimte voor 2017 niet mogelijk is om nu al een toezegging te doen dat de opslag voor 2017 ook 3% is. Welke tariefopslag voor het jaar 2017 geldt, wordt in het inkoopdocument voor het jaar 2017 bekend gemaakt.

CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN

CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid 2017 mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN Uitgangspunten De uitgangspunten voor de inkoop 2016 blijven voor 2017 van kracht. Cliënt centraal Zichtbaar zorgkantoor In dialoog

Nadere informatie

Inkoop Langdurige Zorg

Inkoop Langdurige Zorg Inkoop Langdurige Zorg Bijeenkomst zorgaanbieders 20 mei 2015 Programma 14.00 uur Invoering WLZ en veranderingen zorgkantoor Uitgangspunten inkoopbeleid Inkoopbeleid en systematiek 2016 15.00 uur Korte

Nadere informatie

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen:

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz sector GGZ en Overeenkomst sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag betrekking had op tekst die letterlijk terug te

Nadere informatie

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Welkom Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Inleiding Politieke en maatschappelijke context Herziening langdurige zorg o Eigen verantwoordelijkheid o Zelfredzaamheid o Thuis blijven wonen, zorg dichtbij

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz Zorginkoopbeleid 2016 drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz 01-01-2015 De Wlz is sinds 1 januari 2015 een feit. Met de invoering van deze wet staan drie onderling samenhangende doelstellingen centraal:

Nadere informatie

Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz 2016 Geestelijke gezondheidszorg Programma Welkom Presentatie visie Achmea op de langdurige zorg Presentatie zorginkoopbeleid Wlz GGz 2016 Vragen Brunch 10.00

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Publicatiedatum: 1 juli 2016 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

Wlz Zorginkoop Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015

Wlz Zorginkoop Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015 Wlz Zorginkoop 2016 Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015 Agenda Uitgangspunten bij Wlz zorginkoop 2016 Stap 1: Opzet Wlz zorginkoopbeleid Inkoopproces Stap 2: inschrijving

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Juni 2016, team zorginkoop Wlz Inhoud van vandaag Cliënt Blok I: Inbreng vanuit cliënt Zorgaanbieder Blok II: Kwaliteit van de zorg Blok III: Financiering

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen II, Inkoopdocument Wlz 2016 3 juli 2015

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen II, Inkoopdocument Wlz 2016 3 juli 2015 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen II, Inkoopdocument Wlz 2016 3 juli 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen. 3 Hoofdstuk 2 Wijzigingen Inkoopdocument Wlz 2016. 5 Hoofdstuk 3 Vragen Inkoopdocument

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ Publicatiedatum: 1 juli 2016 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz 2016 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen.

Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz 2016 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen. Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen. Indien een vraag betrekking heeft op tekst die letterlijk terug te vinden is in de inkoopdocumenten,

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg. Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016

Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg. Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016 Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016 Inhoudsopgave 1 Welkom 2 Nu we elkaar toch spreken 3 Totstandkoming en doelstellingen inkoopbeleid Wlz

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz Verpleging & Verzorging

Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz Verpleging & Verzorging Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz 2016 Verpleging & Verzorging Programma Welkom 15.30 Presentatie visie Achmea op de langdurige zorg 15.35 Presentatie zorginkoopbeleid Wlz V&V 2016 15.45 Thema-gewijs

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016 Bijeenkomst cliëntenraden Wlz 22 maart 2016 Programma - Doel van de ochtend - Terugblik inkoop Wlz 2016 - Inkoop Wlz 2017 - Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) - Waardigheid & Trots -

Nadere informatie

Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal inkoopkader Midden IJssel

Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal inkoopkader Midden IJssel Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal Midden IJssel Datum: 1-7-2016 Vraagnr. Betreft document Par. / artikel / tabblad Blz. Onderwerp Vraag of opmerking van zorgaanbieder Antwoord zorgkantoor

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Publicatiedatum: 3 juli 2015 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 VERPLEGING EN VERZORGING

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 VERPLEGING EN VERZORGING PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 VERPLEGING EN VERZORGING JULI 2015 TOELICHTING Zorgkantoren willen cliënten(raden) informeren over het zorginkoopbeleid van de zorgkantoren voor de Wet langdurige

Nadere informatie

ZELFANALYSE ZORGINKOOP WLZ V&V 2017

ZELFANALYSE ZORGINKOOP WLZ V&V 2017 ZELFANALYSE ZORGINKOOP WLZ V&V 2017 Toelichting Zelfanalyse deze versie is bedoeld voor zorgaanbieders die in 2017 voor het eerst een zelfanalyse invullen Zorgkantoren vragen de zorgaanbieder aan de hand

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEHANDICAPTENZORG

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEHANDICAPTENZORG PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEHANDICAPTENZORG JULI 2015 TOELICHTING Zorgkantoren willen cliënten(raden) informeren over het zorginkoopbeleid voor de Wet langdurige zorg (Wlz) voor 2016. Het

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 GEHANDICAPTENZORG Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Inkoopkader langdurige zorg 2016 GZ 1 Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2016. De

Nadere informatie

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Geestelijke Gezondheidszorg

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Geestelijke Gezondheidszorg Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Geestelijke Gezondheidszorg Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2017. De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren gemandateerd om in

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wlz V&V 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor. Ingrid Renes 1 juni 2016

Inkoopbeleid Wlz V&V 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor. Ingrid Renes 1 juni 2016 Inkoopbeleid Wlz V&V 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor Ingrid Renes 1 juni 2016 Inhoudsopgave 1 Welkom en introductie 2 Landelijk Inkoopkader Wlz 2017 3 De hoofdlijnen van het Wlz inkoopbeleid van Zilveren

Nadere informatie

ZELFANALYSE ZORGINKOOP WLZ GZ 2017

ZELFANALYSE ZORGINKOOP WLZ GZ 2017 ZELFANALYSE ZORGINKOOP WLZ GZ 2017 Toelichting Zelfanalyse deze versie is bedoelt voor aanbieders die in 2017 voor het eerst een zelfanalyse invullen Zorgkantoren vragen de zorgaanbieder aan de hand van

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gehandicaptenzorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gehandicaptenzorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gehandicaptenzorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz 2016. In geval van tegenstrijdigheden

Nadere informatie

ZELFANALYSE ZORGINKOOP WLZ GGZ 2017

ZELFANALYSE ZORGINKOOP WLZ GGZ 2017 ZELFANALYSE ZORGINKOOP WLZ GGZ 2017 Toelichting Zelfanalyse deze versie is bedoeld voor zorgaanbieders die in 2017 voor het eerst een zelfanalyse invullen Zorgkantoren vragen de zorgaanbieder aan de hand

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE INKOOPDOCUMENT Wlz 2016 ZORGKANTOOR FRIESLAND

PUBLIEKSVERSIE INKOOPDOCUMENT Wlz 2016 ZORGKANTOOR FRIESLAND PUBLIEKSVERSIE INKOOPDOCUMENT Wlz 2016 ZORGKANTOOR FRIESLAND JULI 2015 0 TOELICHTING Zorgkantoren willen cliënten(raden) informeren over het zorginkoopbeleid van de zorgkantoren voor de Wet langdurige

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden

Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden Presentatie Inkoopkader Zilveren Kruis Zorgkantoor voor 2018-2020 1 juni 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inkoopdocument Wlz 2016

Inkoopdocument Wlz 2016 Inkoopdocument Wlz 2016 Het is niet toegestaan de in dit document vermelde informatie verder te verspreiden of te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van Zorgkantoor Friesland. 1 Voorwoord en leeswijzer

Nadere informatie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Wijzigingen (1) N.a.v. de publicatie van de beleidsregels op 1 juli 2014

Nadere informatie

Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017

Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017 Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017 Zorgverzekeraars Nederland Mei2017 (versie 0.2) Verduidelijking en correctie beleid zorgkantoren 2017 op 3 thema s De zorgkantoren hebben naar

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

Inkoop WLZ Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016

Inkoop WLZ Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016 Inkoop WLZ 2017 Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016 Inkoop landelijk Agenda VWS WLZ pakket Inhoud Inkoopkader langdurige zorg Uitgangspunten Persoonsvolgende inkoop Inkoop landelijk Drie niveaus kwaliteitsverbeteringen

Nadere informatie

Inkoopprocedure Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Inkoopprocedure Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ Inkoopprocedure 2016 Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ www.vgz-zorgkantoren.nl VGZ Zorgkantoor B.V., KvK-nummer 09167532, Univé Zorgkantoor B.V., KvK-nummer 37122493, en Trias

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 VERPLEGING EN VERZORGING

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 VERPLEGING EN VERZORGING PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 VERPLEGING EN VERZORGING JULI 2016 1 TOELICHTING In opdracht van de Rijksoverheid maken 32 regionale zorgkantoren elk jaar afspraken met zorgaanbieders in hun regio

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens

Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Inhoud Welkom en voorstellen Wat is de Wlz? De rol van het Zorgkantoor in de Wlz Onafhankelijke

Nadere informatie

Inleiding. Nota van Inlichtingen Experiment persoonsvolgende bekostiging Rotterdam 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor Wlz Gehandicaptenzorg

Inleiding. Nota van Inlichtingen Experiment persoonsvolgende bekostiging Rotterdam 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor Wlz Gehandicaptenzorg Nota van Inlichtingen Zorginkoopdocument Wlz Experiment persoonsvolgende bekostiging Rotterdam 2017 Inleiding Binnen de zorginkoopprocedure is er naast het stellen van verduidelijkende vragen, tevens een

Nadere informatie

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Gehandicaptenzorg

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Gehandicaptenzorg Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Gehandicaptenzorg Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2017. De Wlzuitvoerders hebben zorgkantoren gemandateerd om in 2017 de zorginkoop

Nadere informatie

INKOOPKADER LANGDURIGE ZORG 2017 Geestelijke gezondheidszorg

INKOOPKADER LANGDURIGE ZORG 2017 Geestelijke gezondheidszorg INKOOPKADER LANGDURIGE ZORG 2017 Geestelijke gezondheidszorg VOORBEHOUD ZN gaat met dit inkoopdocument uit van de situatie zoals bekend ten tijde van de publicatie van dit inkoopdocument. De mogelijkheid

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz

Zorginkoop Wlz Zorginkoop Wlz 2018-2020 Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Bijeenkomst 7 juni 2017 Paul Kuyper Tessa Korver Programma 1. Budgettair kader 2. Landelijk inkoopkader 3. Regionaal

Nadere informatie

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Verpleging & Verzorging

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Verpleging & Verzorging Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Verpleging & Verzorging Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2017. De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren gemandateerd om in 2017

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 GEHANDICAPTENZORG

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 GEHANDICAPTENZORG PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 GEHANDICAPTENZORG JULI 2016 1 TOELICHTING In opdracht van de Rijksoverheid maken 32 regionale zorgkantoren elk jaar afspraken met zorgaanbieders in hun regio over

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Zilveren Kruis Zorgkantoor, 25 januari 2017. Versie 1.0 Nr Vraag Antwoord 1 Wat houdt de wijziging van Schoonmaak naar de Wlz

Nadere informatie

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Voorwoord en Leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2016. De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, Zorginkoopdocument Wlz 2017 Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het zorginkoopdocument voor de Wet langdurige zorg 2017. Net als voorgaande jaren bestaat dit document uit een landelijk inkoopkader en de

Nadere informatie

Zilveren Kruis zet in de Wlz-zorginkoop de cliënt centraal en biedt ruimte aan nieuwe zorgaanbieders

Zilveren Kruis zet in de Wlz-zorginkoop de cliënt centraal en biedt ruimte aan nieuwe zorgaanbieders Zilveren Kruis zet in de Wlz-zorginkoop de cliënt centraal en biedt ruimte aan nieuwe zorgaanbieders Informatiebijeenkomst voor (potentieel) nieuwe zorgaanbieders Ingrid Renes en Marion van den Hurk Utrecht,

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014 Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN Sanne Lubbers Martin Holling 16 december 2014 Inhoud Hoofdlijnen van Het doel van de wet Verschillen met de AWBZ Zorginkoop Specifieke onderwerpen 2 Waarom een

Nadere informatie

A. Antwoorden op vragen over Achmea Wlz GGZ 2016 ingediend door zorgaanbieders via de website

A. Antwoorden op vragen over Achmea Wlz GGZ 2016 ingediend door zorgaanbieders via de website Nota van inlichtingen Wlz GGZ 2016 Achmea In deze Nota van Inlichtingen treft u correcties, verduidelijkingen en aanvullingen aan op de Inkoopprocedure langdurige zorg 2016 Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2015

Zorginkoopbeleid 2015 Zorginkoopbeleid 2015 Context HLZ WLZ/AWBZ Politieke besluitvorming Uniformering Landelijk versus regionaal beleid Marktanalyse Proces Rafelrandjes Vraag/antwoord Agenda inkoop 2015 Uitgangspunten landelijk

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Wlz 2016

Zorginkoopbeleid Wlz 2016 Zorginkoopbeleid Wlz 2016 Het zorginkoopbeleid Wlz 2016 is op 1 juni 2015 door alle zorgkantoren gepubliceerd. De zorgkantoren hebben in ZN-verband een gezamenlijk inkoopkader ontwikkeld dat als basis

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 1.0 10 November 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU. Andere brancheorganisaties

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Bl-16-10236 Tekst voor de website Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis In 2015 is het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis ingevoerd. Het kader is een

Nadere informatie

Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens

Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Inhoud Welkom en voorstellen Wat is de Wlz? De rol van het Zorgkantoor in de Wlz

Nadere informatie

Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren

Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren 1 REGIO FOTO GRONINGEN THEMA S ONTWIKKELPLANNEN 2016 AANTAL AANBIEDERS MET AFSPRAKEN 2016 WACHTLIJST FEB 2016 Thema Aantal aanbieders De basis versterken 26 Versterken

Nadere informatie

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging 1 Programma 1. Landelijke ontwikkelingen AWBZ 2. Visie Achmea op langdurige zorg 3. Zorginkoopbeleid AWBZ/Wlz 4. Gelegenheid tot het stellen van

Nadere informatie

Primair proces. Levering

Primair proces. Levering Primair proces Levering Kan een zorgaanbieder weigeren een cliënt na 1-1-2015 te begeleiden (als er te weinig cliënten in een regio zijn)? Mag een Wlz-cliënt die de zorg geleverd krijgt middels een Vpt

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wlz zorgcontractering 2017: Samenspraak over zorg 19 mei 2016. Welkom!

Informatiebijeenkomst Wlz zorgcontractering 2017: Samenspraak over zorg 19 mei 2016. Welkom! Informatiebijeenkomst Wlz zorgcontractering 2017: Samenspraak over zorg 19 mei 2016 Welkom! Programma 13.30 uur Opening en welkom door de voorzitter, (Harrie Sitvast, ActiZ) 13.40 uur Actuele stand van

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 2018 Wlz sector GGZ

Nota van Inlichtingen 2018 Wlz sector GGZ Nota van Inlichtingen 2018 Wlz sector GGZ Publicatiedatum: 30 juni 2017 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld.

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE Zorginkoopbeleid Wlz 2017

PUBLIEKSVERSIE Zorginkoopbeleid Wlz 2017 PUBLIEKSVERSIE Zorginkoopbeleid Wlz 2017 Zorgkantoor Friesland JULI 2016 1 TOELICHTING In opdracht van de Rijksoverheid maken 32 regionale zorgkantoren elk jaar afspraken met zorgaanbieders in hun regio

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Zorginkoop AWBZ. Praktijkdagen. Almere. 22 mei 2014

Zorginkoop AWBZ. Praktijkdagen. Almere. 22 mei 2014 Zorginkoop AWBZ Praktijkdagen Almere 22 mei 2014 1 Inhoud AWBZ-zorginkoop Doelgroepen, producten, prestaties Leestips & links 2 Kenmerken Inkoop AWBZ zorg (1) Verzekerd recht Toegang: indicatiestelling

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ zorgkantoor

Nadere informatie

Inkoopdocument Wet langdurige zorg

Inkoopdocument Wet langdurige zorg Inkoopdocument 2017 Wet langdurige zorg Het is niet toegestaan de in dit document vermelde informatie verder te verspreiden of te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van Zorgkantoor Friesland. 1 Voorwoord

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG JULI 2016 1 TOELICHTING In opdracht van de Rijksoverheid maken 32 regionale zorgkantoren elk jaar afspraken met zorgaanbieders in hun

Nadere informatie

Inkoopprocedure Wet langdurige zorg voor goede zorg zorg je samen

Inkoopprocedure Wet langdurige zorg voor goede zorg zorg je samen Inkoopprocedure Wet langdurige zorg 2017 voor goede zorg zorg je samen Inhoud 1 Zorgaanbieders die voor het jaar 2016 een éénjarige of nog geen overeenkomst hebben met Zorgkantoren Coöperatie VGZ 5 2 Zorgaanbieders

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Inkoop experiment V&V regio Zuid Limburg Experiment Persoonsvolgende

Inkoop experiment V&V regio Zuid Limburg Experiment Persoonsvolgende Inkoop experiment V&V regio Zuid Limburg 2017 Experiment Persoonsvolgende bekostiging Publicatiedatum: 1 juni 2016 1 CZ ZORGKANTOOR V&V EXPERIMENT REGIO ZUID-LIMBURG PERSOONSVOLGENDE BEKOSTIGING IN HET

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

INKOOPKADER LANGDURIGE ZORG 2017 Verpleging & Verzorging

INKOOPKADER LANGDURIGE ZORG 2017 Verpleging & Verzorging INKOOPKADER LANGDURIGE ZORG 2017 Verpleging & Verzorging VOORBEHOUD ZN gaat met dit inkoopdocument uit van de situatie zoals bekend ten tijde van de publicatie van dit inkoopdocument. De mogelijkheid bestaat

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het zorgkantoor

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Bl-16-10222 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Zorgverzekeraars Nederland 21 maart 2016 1 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis In 2015

Nadere informatie

Marktanalyse 2016 Zuid-Hollandse Eilanden

Marktanalyse 2016 Zuid-Hollandse Eilanden Marktanalyse 2016 Zuid-Hollandse Eilanden 30-03-2016 Marktanalyse sector Verpleging & Verzorging Voor u ligt de marktanalyse 2016 van CZ zorgkantoor, afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) van de regio

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Notitie. Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting. Versie 11 maart 2014

Notitie. Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting. Versie 11 maart 2014 Notitie Versie 11 maart 2014 Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting Inleiding Op 10 maart 2014 is het wetsvoorstel Wet Langdurige Zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

Marktanalyse 2016. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg

Marktanalyse 2016. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Overzicht kortdurende zorg met verblijf

Overzicht kortdurende zorg met verblijf Overzicht kortdurende zorg met verblijf 23 december 2014 Hierbij vindt u een overzicht van de verschillende vormen van kortdurende zorg met verblijf. Wij hebben voor u de definities en situaties vóór en

Nadere informatie

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 VERPLEGING & VERZORGING

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 VERPLEGING & VERZORGING Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 VERPLEGING & VERZORGING Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2016. De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren

Nadere informatie

Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht

Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht Vraagnr. Artikel Vraag Antwoord 1 Kostprijs Waarom kort u meer dan de landelijk taakstelling van 11% in uw geval op de tarieven? Dit is niet het geval.

Nadere informatie