Studie in opdracht van het provinciebestuur Limburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studie in opdracht van het provinciebestuur Limburg"

Transcriptie

1 Beperkte verspreiding EINDRAPPORT TOTAAL ACTIEPLAN CO 2 Scenario s voor een CO 2 -neutraal Limburg in 2020 Studie in opdracht van het provinciebestuur Limburg VITO: Leen Gorissen en Peter Vercaemst (ed.), Kristien Aernouts, Carolien Beckx, Katleen Briffaerts, Erwin Cornelis, Evelien Dils, Laurent Franckx, Erik Laes, Pieter Lodewijks, Erika Meynaerts, Nele Renders, An Vercalsteren, Dries Vos Arcadis: Annick Van Hyfte, Lien Verbeeck, Linde Vertriest Pantarein: Katelijne Norga KULeuven: Ronnie Belmans, Dirk Van Hertem 2011/TEM/R/46 April 2011

2 Alle rechten, waaronder het auteursrecht, op de informatie vermeld in dit document berusten bij de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV ( VITO ), Boeretang 200, BE-2400 Mol, RPR Turnhout BTW BE De informatie zoals verstrekt in dit document is vertrouwelijke informatie van VITO. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VITO mag dit document niet worden gereproduceerd of verspreid worden noch geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor het instellen van claims, voor het voeren van gerechtelijke procedures, voor reclame of antireclame en ten behoeve van werving in meer algemene zin aangewend worden 2

3 Woord vooraf WOORD VOORAF Hoe past het Limburg CO 2 neutraal verhaal binnen het ruimere kader van duurzaamheid? Doorheen de geschiedenis werd elke menselijke samenleving met specifieke uitdagingen geconfronteerd. In de wereld van vandaag echter, is de schaal en omvang van de uitdagingen misschien wel groter dan ooit tevoren. Hoewel onze kennis van de wereld waarin we leven enorm is toegenomen de laatste jaren, weerhouden vooral de kennisleemten op systeemniveau (vooral de dynamiek tussen de belangrijke subsystemen en processen; zie onderstaande figuur) ons ervan om tot doeltreffende oplossingen te komen. Figuur 1: Weergave van de veilige en minder veilige zone waarin de subsystemen van de aarde zich bevinden. Gebaseerd op het planetary boundaries concept van Rockström et al Voorliggende studie werd ook onder dit gesternte uitgevoerd en bijgevolg dienen de resultaten in dit daglicht te worden aanschouwd. Met andere woorden, het streven naar CO 2 -neutraliteit mag niet los gezien worden van de andere uitdagingen waarmee we te kampen hebben, zoals onder meer het verlies aan biodiversiteit of de verzuring van de oceanen. Om het voorgaande op een wetenschappelijke manier te illustreren en onderbouwen verwijzen we naar de benadering van Rockström en andere vooraanstaande wetenschappers. In hun artikel over een veilige beweegruimte voor het mensdom, argumenteren deze auteurs dat vele van de subsystemen van de aarde bijzonder gevoelig zijn in de buurt van de drempelniveaus van bepaalde sleutelvariabelen, zoals de CO 2 concentratie bijvoorbeeld (Rockström et al., 2009). De auteurs hebben de staat van de meest relevante processen samengevat in bovenstaande figuur. De groene schakering weerspiegelt de veilige beweegruimte binnen de subsystemen. De rode schakering geeft aan waar we ons op dit moment bevinden volgens de inschatting van Rockström en collega s. Zoals op de figuur is te zien, hebben we de veilige zone reeds ver overschreden in drie subsystemen: biodiversiteit, klimaat en stikstofcyclus. 3

4 Woord vooraf De processen tussen de subsystemen zijn erg met mekaar verweven en het overschrijden van de veilige zone in één subsysteem kan implicaties hebben voor de andere subsystemen op wijzen die we op dit moment nog niet begrijpen. Het feit dat onze inspanningen zich concentreren op één subsysteem (bijvoorbeeld klimaatsverandering) in isolatie van de anderen (bijvoorbeeld biodiversiteit), kan bijgevolg riskante verwikkelingen te weeg brengen. Het streven naar een CO 2 -neutrale provincie is zodoende een cruciale stap richting duurzaamheid maar het is tegelijkertijd slechts een deel van de oplossing. Rapportage van de studie Het provinciebestuur Limburg gaf opdracht tot het uitvoeren van een multidisciplinaire studie die meerdere domeinen, disciplines, sectoren en methodologieën omvat. Om de rapportage zo goed mogelijk op maat van de verschillende doelgroepen aan te bieden, wordt de rapportage opgedeeld in drie niveaus: (1) een vulgariserend rapport; d.i. een beknopte, toegankelijke versie voor algemene verspreiding door de opdrachtgever. Deze versie bundelt op een laagdrempelige en bondige manier de opzet, resultaten en belangrijkste conclusies van het rapport. Wie dit document doorneemt, weet in grote lijnen waar het in de studie op staat en tot welke aanbevelingen ze heeft geleid. Deze tekst zal gratis digitaal ter beschikking worden gesteld. (2) een uitvoerig wetenschappelijk rapport dat de wetenschappelijke deelstudies in detail bespreekt en toelaat om de toegepaste methodes en resultaten te doorgronden. Het betreft hier het voorliggende rapport. Dit rapport is opvraagbaar door geïnteresseerden bij het provinciebestuur. (3) De achterliggende databases, figuren en wetenschappelijke referenties vormen het derde niveau van het studierapport. Dit deel van de studie is bedoeld voor specialisten en zal onder nader te bepalen voorwaarden kunnen worden opgevraagd bij het provinciebestuur. Meer info en downloads: 4

5 Inhoud INHOUD Woord vooraf 3 Inhoud 5 Lijst van afkortingen 9 Lijst van figuren 11 Lijst van tabellen 13 I. Omschrijving en afbakening van het concept Limburg CO 2 -neutraal en een inventarisatie van de CO 2 -uitstoot van de provincie Limburg. 17 Hoofdstuk 1 Opzet van de studie: TACO2, Mission Lim-possible? Het klimaatbeleid van de provincie Limburg Limburg CO 2 -neutraal: nood aan een degelijke onderbouwing De onderdelen van de studie: wat wordt bestudeerd? Hoe de resultaten interpreteren? 20 Hoofdstuk 2 Afbakening van de studie Klimaatneutraliteit binnen het eigen grondgebied, met oog voor directe en indirecte emissies Klimaatneutraliteit als ambitieniveau Te realiseren binnen het eigen grondgebied Directe en indirecte emissies Scope 3 emissies (niet) rapporteren? Referentiejaar Selectie van de sectoren Emissiefactoren 28 Hoofdstuk 3 Nulmeting Limburg De Limburgse voetafdruk in Overzicht van de resultaten Scope 1 en 2 emissies per sector: dubbeltelling vermeden Scope 1 en 2 emissies per sector De Limburgse voetafdruk in vergelijking met de Vlaamse Overzicht databeschikbaarheid op niveau gemeente Scope Het rekeninstrument De socio-economische nulmeting voor Limburg in Algemeen Objectieve methode 55 Bruto Toegevoegde Waarde Subjectieve methode Besteding van het nationaal inkomen Beschikbaar inkomen van de gezinnen Vergelijkbaarheid door de tijd Tewerkstelling en toegevoegde waarde SISEW 63 5

6 Inhoud Persoonlijke consumptieve uitgaven Correctie voor inkomensongelijkheid Waarde van de goederen en diensten geproduceerd door huishoudens: Niet-defensieve openbare uitgaven: onderwijs en gezondheidszorg Defensieve privé-uitgaven Kapitaalaanpassingen Kosten van milieudegradatie Waardevermindering van het milieukapitaal Indicator natuurwaarden: wordt niet meegenomen in SISEW Samenvatting 89 II. DE SCENARIO S 91 Hoofdstuk 4 Het referentiescenario Situering Algemene aanpak Overzicht van de resultaten Energieproductie Transport Huishoudens Industrie Handel en diensten Landbouw en natuur Scope 1 en 2 emissies per sector voor het BAU scenario Socio-economische prognose tot Tewerkstelling en toegevoegde waarde SISEW Persoonlijke consumptieve uitgaven Waarde van de goederen en diensten geproduceerd door huishoudens _ Niet-defensieve openbare uitgaven: onderwijs en gezondheidszorg Netto groei van de kapitaalvoorraad Kosten van milieudegradatie: wordt deels meegnomen in SISEW Samenvatting 138 Hoofdstuk 5 TACO2 scenario s De link met ruimtelijke ordening Maatregelen per sector Energieproductie Transport Huishoudens Industrie Handel en diensten Landbouw en natuur Mogelijke emissiereductiemaatregelen Het 2020 scenario (TACO21) Weerhouden maatregelen in het TACO21 scenario Kostencurve TACO21 scenario Sankey diagram TACO21 scenario TACO21 Kostenneutraal TACO21 Zonder ETS Het visionair scenario (TACO22) Elementen in TACO Het TACO22 pad Socio-economische effecten van het 2020 scenario 193 6

7 Inhoud Socio-economische impact van TACO Impact op bedrijfssluitingen Impact op het Bruto Regionaal Product Impact op de (S)ISEW Conclusie Socio-economische impact van het kostenneutraal scenario SWOT-analyse van de scenario s TACO TACO III. Conclusies en aanbevelingen 209 Hoofdstuk 6 Conclusies en Aanbevelingen Globale conclusies en aanbevelingen Een vergaande reductie volgens het trias energetica principe Ruimer kader voor de transitie van de provincie Het instrumentarium Over tamboerijnen, wortels en stokken Energieproductie Industrie Gebouwde omgeving (huishoudens en handel/diensten) Transport Landbouw Natuur Ruimtegebruik als sleutelelement Internationale financieringskanalen Slotbeschouwing 252 Bijlage details natuur en landbouw 253 Bijlage gebouwde omgeving: huidig en toekomstig beleid 256 Bijlage TACO21 scenario maatregeltabellen alternatieve volgorde 259 Literatuurlijst 265 7

8

9 Lijst van afkortingen LIJST VAN AFKORTINGEN ACEA BAU BBP BBT BKG BWK BNP CEMT CO 2 CO 2 -eq CCS EIL EF EPB EPC ERP ESER ETS FPB GHG GWh GWP ha HVAC IIED IO IMJV ILVO INBO IPCC ISEW IRR KMO kton LPG LRM MBO MIRA NACE NGO NH 4 NIS NKG N 2 O NO x NMVOS MKM OVAM PJ PHEV POM European automobile manufacturers association business as usual bruto binnenlands product beste beschikbare technieken broeikasgassen biologische waarderingskaart bruto nationaal product klasse-indeling vaarwegen (bepaald door de Conférence Européenne des Ministres de Transport) koolstofdioxide CO 2 -equivalenten carbon capturing and storage emissie inventaris lucht emissiefactor energieprestatieregelgeving energieprestatiecertificaat enterprise resource planning Europees Stelsel van Economische Rekeningen emission trading system (emissie handelsysteem) Federaal Planbureau greenhouse gases Gigawattuur global warming potential Hectare heating ventilation and air conditioning International institute for environment and development input output integraal milieujaarverslag Instituut voor landbouw en visserij onderzoek Instituut voor natuur en bosonderzoek Intergovernmental Panel on Climate Change (Intergouvernementeel Panel over Klimaatsverandering) index for sustainable economic welfare internal rate of return kleine en middelgrote ondernemingen kiloton (1.000 ton) liquefied petroleum gas Limburgse Reconversiemaatschappij Milieubeleidsovereenkomst milieu- en natuurrapport Vlaanderen Europese activiteitennomenclatuur omtrent economische activiteiten niet-gouvernementele organisatie methaangas Nationaal instituut voor de statistiek Niet-kerende grondbewerking lachgas stikstofoxiden niet-methaan vluchtige organische stoffen milieukostenmodel Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij petajoule plug-in hybrid electric vehicle (hybride auto: rijdt op elektriciteit of benzine en kan aangesloten worden op een stopcontact) Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 9

10 Lijst van afkortingen PV photo-voltaic (fotovoltaïsch) REG rationeel energiegebruik SISEW Simplified index for sustainable economic welfare SNA United Nations System of National Accounts SO x zwaveloxiden SWOT strenghts, weaknesses, opportunities, threats SWW sanitair warm water TACO2 totaal actieplan CO 2 TACO21 het 2020 scenario TACO22 het visionair scenario TSP mengsel van stofdeeltjes UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change (UN kaderverbond over klimaatsverandering) VOS vluchtige organische stoffen VMM Vlaamse MilieuMaatschappij VREG Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt WKK warmtekrachtkoppeling 10

11 Lijst van figuren LIJST VAN FIGUREN Figuur 1: Weergave van de veilige en minder veilige zone waarin de subsystemen van de aarde zich bevinden. Gebaseerd op het planetary boundaries concept van Rockström et al Figuur 2: Schematische voorstelling 3 categorieën emissies Figuur 3: Scope 1 en 2 emissies in kton CO 2 eq per sector voor het jaar Figuur 4: Totale scope 1 en 2 emissies in kton CO 2 -eq voor het jaar Figuur 5: De verhouding CO 2, N 2 O en CH 4 emissies Figuur 6: Sankey diagramma scope 1 en 2 emissies Figuur 7: Bepaling van de cap voor emissierechten in de EU ETS. Ter illustratie werd een opdeling gemaakt tussen enerzijds de elektriciteitsproductie (in blauw) en de industrie (in rood) en anderzijds tussen emissierechten die gratis verdeeld zullen worden (in donker rood) en rechten die geveild zullen worden voor de emissies van de elektriciteitsproducenten (in blauw) en de industrie (in licht rood). Bron: (Cuypers et al., 2010) Figuur 8: Schematisch overzicht van de structuur van het model (BRON: Idea consult, VITO) Figuur 9: Overzicht van de scope 1, 2 en 3 emissies (kton CO 2 eq.) in Limburg Figuur 10: Aandeel van sectoren in de scope 3 emissies (kton CO 2 eq.) Figuur 11: Emissies (kton CO 2 eq.) in referentiescenario voor het jaar 2020 per sector 96 Figuur 12: Energiegebruik door transport in REF scenario Figuur 13: Scope 1 CO 2 -emissies (kton CO 2 eq.) door transport in REF scenario Figuur 14: Het aandeel van energiedragers in de Limburgse huishoudens in 2008 en Figuur 15: De evolutie van dakisolatie volgens het referentiescenario Figuur 16: De evolutie van muurisolatie volgens het referentiescenario Figuur 17: De evolutie van het type beglazing volgens het referentiescenario Figuur 18: De evolutie van vloerisolatie volgens het referentiescenario Figuur 19: De evolutie van het type aardgasketels volgens het referentiescenario Figuur 20: De evolutie van het type stookolieketels volgens het referentiescenario Figuur 21: Overzicht van emissies van de sector huishoudens in 2008 en Figuur 22: Globale raming van de emissies van landbouw en natuur in Limburg in 2008 en Figuur 23: Macro-economische indicatoren (milj EUR) Figuur 24: Overzicht van de belangrijkste fasen van ruimtelijke planning i.k.v. het streven naar een koolstofarme provincie Figuur 25: Geschatte leercurve voor hernieuwbare energieproductie door Green-X (European Commission, 2007) Figuur 26: Geïsoleerde buizen voor een warmtenet Figuur 27: Marginale kostencurve van het TACO21 scenario Figuur 28: Sankey diagram met energiestromen naar en tussen de verschillende sectoren Figuur 29: Kostenneutraal scenario afgeleid uit TACO Figuur 30: TACO21 scenario zonder de ombouw van Langerlo en zonder maatregelen voor de 10 grootste industriële ETS bedrijven Figuur 31: Schema van microbiële brandstofcel, gebruik voor opwekking van elektrische stroom Figuur 32: Waterstofgasproductie door microbiële brandstofcellen Figuur 33: De koolstofkringloop zonder en met biochar Figuur 34: Een visie op een huis van de toekomst: een huis dat ecosysteemdiensten genereert Figuur 35: Het TACO22 reductiescenario met een gecombineerd korte en lange termijn perspectief Figuur 36: Een overzicht van de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en gevaren van het TACO21 scenario

12 Lijst van figuren Figuur 37: Een overzicht van de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en gevaren van het visionaire scenario Figuur 38: Een overzicht van de emissiereducties van het referentiescenario in 2020 en het TACO21 scenario t.a.v. de nulmeting in Figuur 39: Transitie in al zijn facetten gevisualiseerd door een S-curve Figuur 40: De triple P strategie van duurzame ontwikkeling: van aparte naar ingebedde entiteiten Figuur 41: Conceptuele weergave van transitiepaden in functie van duurzaamheid en wenselijkheid Figuur 42: Sturingsvormen in functie van invloed, visies en belangen Figuur 43: Indeling van doelgroepen volgens engagement, vermogen, bereidheid en impact Figuur 44: De belangrijkste potentiegebieden voor warmtekoppeling tussen wonen en industrie Figuur 45: Relatie tussen densiteit en energie voor transport (bron : Newman & Kenworthy, 1989)

13 Lijst van tabellen LIJST VAN TABELLEN Tabel 1: Overzicht emissiefactoren. Bron: Energiebalans Vlaanderen (Aernouts & Jespers, 2009) Tabel 2: Samenvattende tabel van scope 1 en scope 2 emissies per sector in Limburg voor het jaar Tabel 3: Raming van de scope 1 (CO 2 ) emissies van de energiesector in Limburg in het jaar Tabel 4: Globale raming van de emissies (CO 2 eq, dus inclusief N 2 O en CH 4 ) van de energiesector in Limburg in het jaar Tabel 5: Raming van de scope 1 emissies van de transport in Limburg in het jaar Tabel 6: Voertuigkilometers (vkm) in Limburg in Cijfers gebaseerd op berekeningen van MultiModaalModel Vlaanderen en statistieken van FOD mobiliteit 36 Tabel 7: Scope 1 transportemissies in Limburg per brandstoftype Tabel 8: Globale raming van de Scope 1 en 2 transportemissies in Limburg in het jaar Tabel 9: Huishoudelijk aardgas- en elektriciteitsverbruik in Limburg in 2008 op basis van Infrax Tabel 10: Huishoudelijk energieverbruik verwarming en sanitair warm water in Limburg in 2008 op basis van modelresultaten Tabel 11: Raming van de scope 1 emissies (CO 2 ) van de huishoudens in Limburg in het jaar Tabel 12: Globale raming van de emissies (CO 2 eq ) van de huishoudens in Limburg in het jaar Tabel 13: Raming van de scope 1 emissies (CO 2 ) van de industrie in Limburg in het jaar Tabel 14: Scope 1 emissies per energiedrager van industrie in Limburg in het jaar Tabel 15: Globale raming van de emissies (CO 2 eq ) van de industrie in Limburg in het jaar Tabel 16: Raming van de scope 1 verbruiken en emissies (CO 2 ) van de sector handel en diensten in Limburg in het jaar Tabel 17: Globale raming van de emissies (CO 2 eq ) van de sector handel en diensten in Limburg in het jaar Tabel 18: Raming van de scope 1 emissies van landbouw en natuur in Limburg in het jaar Tabel 19: Situering van de broeikasgasemissies in Limburg ten aanzien van Vlaanderen Tabel 20: Scope 3 emissies (kton CO 2 eq. emissies) voor Vlaanderen, zoals berekend met het Vlaams IO-model Tabel 21: Scope 3 emissies voor Limburg, zoals berekend uit de Vlaamse emissies (IOmodel) op basis van BBP en aantal inwoners Tabel 22: Aangenomen groeicijfers van de BBP deflator Tabel 23: Limburgse werkgelegenheid (aantal personen) en bruto toegevoegde waarde per HERMES-bedrijfstak zoals gebruikt in MIRA-S2009 projecties; Tabel 24: ISEW en SISEW Tabel 25 : Consumptieve bestedingen van de huishoudens (P.3) op nationaal vlak, ramingen in volume 1 (miljoenen euro's, kettingeuro's, referentiejaar 2007) Tabel 26 : Bevolking op 1 januari, Bron : Federaal Planbureau Tabel 27 : Beschikbaar inkomen per inwoner in EUR, in lopende prijzen. Bron: BelgoStatOnline Tabel 28 : Consumptieve uitgaven gezinnen in Limburg (EUR van 2007) Tabel 29 : Tijdbesteding in minuten per week per respondent volgens Glorieux; referentiejaar Tabel 30 : Verdeling van de Limburgse bevolking naar gelang arbeidssituatie

14 Lijst van tabellen Tabel 31 : Aantal uren huishoudelijke arbeid in Limburg naar gelang arbeidssituatie; kostprijs in miljoenen EUR Tabel 32 : Niet-defensieve uitgaven gezondheidszorg (miljoenen EUR 2007) Tabel 33: Vlaamse onderwijsuitgaven in Tabel 34: Geobserveerde Vlaamse onderwijspopulatie Tabel 35: Schoolpopulatie Limburg in Tabel 36: verhouding jeugd schoolgaande leeftijd en ingeschrevenen (Vlaams niveau). 75 Tabel 37: Geprojecteerde uitgaven Tabel 38: Bruto-investeringen in vaste activa in Limburg (miljoenen EURO2007) Tabel 39 : Netto-investeringen in vaste activa in Limburg (miljoenen EURO2007) bedragen 24% van de bruto-investeringen (tabel 26) Tabel 40: emissiefactoren NMVOS verbranding Tabel 41: Eenheidswaarden externe kosten (keur van 2009 per ton) Tabel 42: Totale externe kosten van emissies naar de lucht (miljoenen EUR 2007) Tabel 43: Prijzen van niet-hernieuwbare grondstoffen Tabel 44: extractie van niet-hernieuwbare grondstoffen Tabel 45: Bruto toegevoegde waarde en SISEW voor Tabel 46: Overzicht van de geïmplementeerde veronderstelde maatregelen in het referentiescenario met de totale reductie in kton CO 2 equivalenten Tabel 47 Overzicht netto elektriciteitsproductie in 2008 en 2020 in Limburg in [GWh].. 99 Tabel 48: Raming van de scope 1 en scope 2 emissies (kton CO 2 eq.) van de energiesector in 2020 voor het referentiescenario Tabel 49: Raming van de scope 1 emissies van de transport in Limburg per modus in 2020 voor het referentiescenario Tabel 50: Globale raming van de transportemissies in Limburg in het jaar Tabel 51: Vergelijking van de transportemissies in Limburg in 2008 en Tabel 52: Globale raming van de emissies van de huishoudens in Limburg in het jaar Tabel 53: Afleiding van het aandeel van het Limburgs elektriciteits- en aardgasverbruik voor industrie ten opzichte van het Vlaamse verbruik voor het jaar 2008 en overgenomen voor Tabel 54: Raming van de scope 1 emissies van industrie in 2008 en 2020 voor het referentiescenario Tabel 55: Globale raming van de emissies van de industrie in Limburg in het jaar 2008 en Tabel 56: Raming van de scope 1 emissies van de sector handel en diensten in Limburg voor het referentiescenario in Tabel 57: Globale raming van de emissies van handel en diensten in het jaar Tabel 58: Autonome ontwikkeling van dierenaantallen en arealen Tabel 59: Globale raming van de scope 1 en 2 emissies van de sectoren in het BAU scenario voor het jaar Tabel 60: Limburgse werkgelegenheid (aantal personen) per HERMES-bedrijfstak zoals gebruikt in MIRA-S2009 projecties. Bron: persoonlijke communicatie van het Federaal Planbureau Tabel 61 : Limburgse bruto toegevoegde waarde in basisprijzen per HERMES-bedrijfstak, miljoen EUR tegen constante prijzen van 2000 (zoals gebruikt in MIRA-S2009 projecties). Bron: persoonlijke communicatie van het Federaal Planbureau Tabel 62 : Jaarlijkse Vlaamse groeivoeten van de bruto toegevoegde waarde in volume (in procent). Bron: Federaal Planbureau, Regionale economische vooruitzichten Statistische bijlage Tabel 63 : Totale binnenlandse werkgelegenheid: Vlaams Gewest (in personen), Federaal Planbureau, Regionale economische vooruitzichten Statistische bijlage Tabel 64 : Nieuwe projecties Limburgse bruto toegevoegde waarde in basisprijzen per HERMES-bedrijfstak, miljoen EUR tegen constante prijzen van Tabel 65 : Nieuwe projecties Limburgse tewerkstelling per HERMES-bedrijfstak

15 Lijst van tabellen Tabel 66 : Nieuwe projecties Limburgse bruto toegevoegde waarde per HERMESbedrijfstak, miljoen EUR tegen constante prijzen van Tabel 67 : Consumptieve uitgaven gezinnen in Limburg (EUR van 2007) Tabel 68 : Geprojecteerde verdeling van de Limburgse bevolking naar gelang arbeidssituatie Tabel 69 : Geprojecteerd aantal uren huishoudelijke arbeid in Limburg naar gelang arbeidssituatie; kostprijs in miljoenen EUR Tabel 70 : Niet-defensieve uitgaven gezondheidszorg (miljoenen EUR 2007) Tabel 71: Vlaamse onderwijsuitgaven tot en met Tabel 72: Geobserveerde Vlaamse onderwijspopulatie Tabel 73: Schoolpopulatie Limburg in Tabel 74: Verhouding jeugd schoolgaande leeftijd en ingeschrevenen (Vlaams niveau)130 Tabel 75: Geprojecteerde uitgaven Tabel 76: Bruto-investeringen in vaste activa in Limburg (miljoenen EURO2007) Tabel 77 : Netto-investeringen in vaste activa in Limburg (miljoenen EURO2007) (24% van de bruto-investeringen) Tabel 78: Emissiefactoren NMVOS verbranding Tabel 79: Eenheidswaarden externe kosten (keur van 2009 per ton) Tabel 80: Totale externe kosten van emissies naar de lucht (miljoenen EUR 2007) Tabel 81: Bruto toegevoegde waarde en SISEW voor Limburg, (miljoenen EUR 2007) Tabel 82: Landen en inzet van warmtenetten voor huishoudelijke verwarming in Bron: 147 Tabel 83: Overzicht van de maatregelen opgenomen in het TaCO21 scenario, met een raming van jaarlijkse kost, CO 2 -reductie en gemiddelde CO 2 kost Tabel 84: Overzicht van de maatregelen opgenomen in het TACO21 kostenneutrale scenario, met jaarlijkse kost, CO 2 reductie en gemiddelde CO 2 kost Tabel 85: Overzicht van een combinatie van maatregelen voor TACO22 i.k.v. streefdoel Tabel 86: Macro-economische kost TACO21 per sector (milj EUR) Tabel 87: Miljoenen uren huishoudelijke arbeid in 2020 onder TACO Tabel 88: SISEW onder TACO Tabel 89: Macro-economische kost kosten-neutraal per sector (milj EUR) Tabel 90: Miljoenen uren huishoudelijke arbeid in 2020 onder het kostenneutraal scenario Tabel 91: SISEW onder het kostenneutraal scenario Tabel 92: Voorbeelden van drijfveren en katalysatoren volgens groep (bewerkt van Futerra, 2010) Tabel 93: Een overzicht van de meest relevante instrumenten voor de provincie Tabel 94: Overzicht van de instrumenten gerelateerd aan ruimtelijke ordening Tabel 95: TACO21 scenario waarbij de maatregelen zijn gesorteerd volgens oplopende CO 2 kost Tabel 96: TACO21 scenario waarbij de maatregelen zijn gesorteerd volgens oplopende CO 2 reductie

16

17 Omschrijving en afbakening I. Omschrijving en afbakening van het concept Limburg CO 2 -neutraal en een inventarisatie van de CO 2 -uitstoot van de provincie Limburg. 17

18

19 Opzet van de studie: TACO2, Mission Lim-possible? HOOFDSTUK 1 OPZET VAN DE STUDIE: TACO2, MISSION LIM-POSSIBLE? 1.1 Het klimaatbeleid van de provincie Limburg Limburg, een provincie met inwoners 1 en een oppervlakte van ha heeft door haar schaalgrootte en ook door de ontwikkelingen, eigen aan haar centrale ligging een behoorlijke impact op het milieu. Al is de klimaatwijziging een wereldprobleem, de provincie Limburg is ervan overtuigd dat ze hier een duidelijke en specifieke rol in te spelen heeft. Het provinciebestuur streeft ernaar om de Limburgse impact op het klimaat te beperken, onder meer met een actief milieu- en natuurbeleid dat al jaren inzet op duurzaam bouwen en wonen, energiebesparen enzovoort. Zo was Limburg de eerste Vlaamse provincie die het lokale Kyoto-protocol, een campagne van de Bond Beter Leefmilieu, onderschreef. Concreet engageerde de provincie zich daarin om: haar eigen CO 2 -productie terug te dringen; de inwoners en de bedrijven te helpen om hun CO 2 -uitstoot te beperken; de gemeenten te ondersteunen bij de realisatie van hun Kyoto-doelstellingen. In 2008 heeft het provinciebestuur zich achter het Europese Klimaatplan geschaard. De provincie ent haar klimaatbeleid op dit plan door: Limburgers, gemeenten en bedrijven te stimuleren om hun energiegebruik te beperken; duurzame energiebronnen (zon, wind, waterkracht ) te promoten; de luchtvervuiling en de CO 2 -uitstoot aan te pakken. Begin 2009 zette de provincie nog een stap verder. Ze engageerde zich om Limburg CO 2 - neutraal te maken tegen Ze werkt daarbij niet alleen aan het oplossen van de klimaatwijziging als probleem, maar heeft ook oog voor de kansen die een duurzame energievoorziening biedt: voor het klimaat, het leefmilieu en de biodiversiteit, maar ook voor de economie en voor de concurrentiepositie van Limburg en, bij uitbreiding, ook Vlaanderen. Op 21 april 2010 stelde de provincieraad het Milieubeleidsplan Provincie Limburg Allemaal CO 2 neutraal vast. Dat plan legt tevens de fundamenten van het Totaal Actieplan CO 2 (TACO2) waarmee de provincie CO 2 -neutraliteit nastreeft tegen Eén van de prioritaire acties van het plan is de opmaak van een studie, die als doel heeft de koers uit te zetten voor het toekomstige CO 2 -beleid van Limburg. De tijdshorizon van het Milieubeleidsplan is 2013, die van het klimaatplan is De tijdsvensters van beide plannen lopen in elkaar over via het uitvoeren van een CO 2 - studie, één van de acties van dit plan. Met de resultaten van voorliggende studie zal de is het referentiejaar doorheen de volledige studie. Dus hoewel er meer recente inwonersgegevens beschikbaar zijn, is het cijfer van hier van belang. Zie 19

20 Opzet van de studie: TACO2, Mission Lim-possible? provincie haar klimaataanpak op regelmatige basis actualiseren en concretiseren aan de hand van actieprogramma s. 1.2 Limburg CO 2 -neutraal: nood aan een degelijke onderbouwing In Limburg is duidelijk al heel wat expertise aanwezig rond CO 2 -reductie en klimaatbeleid, maar vaak nog verspreid en nog niet altijd vertaald naar concrete maatregelen voor het (boven)lokaal beleid. Om de richting van CO 2 -neutraliteit in te slaan is het belangrijk dat de provincie een gedetailleerd beeld heeft van de CO 2 -uitstoot op haar grondgebied, alsook van haar aandeel hierin als organisatie. De provincie hecht bovendien veel belang aan een gedegen en wetenschappelijke onderbouwing van de acties en maatregelen die ze opzet. De studie zal de koers uitzetten voor een CO 2 -beleid gedurende de komende jaren. Ze zal de basis vormen voor het verder concretiseren en verfijnen van de acties van TACO De onderdelen van de studie: wat wordt bestudeerd? De studie bestaat uit drie delen: (1) De omschrijving en afbakening van het concept Limburg CO 2 -neutraal en een inventarisatie van de CO 2 -uitstoot van de provincie Limburg, die als nulmeting gebruikt kan worden. Bijkomend wordt een meetinstrument ontwikkeld dat toelaat om herhaalde metingen uit te voeren; (2) Het uitwerken van twee wetenschappelijk onderbouwde transitiescenario s, uitgezet tegenover het Business As Usual (BAU)-scenario, om te komen tot de gewenste toestand van CO 2 -neutraliteit. Hierbij wordt rekening gehouden met lopende en geplande activiteiten met een mogelijke significante impact op de CO 2 -uitstoot. Om de economische haalbaarheid te onderzoeken, worden hieraan prognoses gekoppeld m.b.t. economische ontwikkeling en welvaart; (3) Concrete aanbevelingen voor het provinciale en gemeentelijke beleid op korte en lange termijn, inclusief het aanreiken van geschikte beleidsinstrumenten die aansluiten bij de taken en bevoegdheden van de lokale besturen. 1.4 Hoe de resultaten interpreteren? Om onzekerheden, onder- en overschattingen te beperken, gaat de methodologie in dit rapport uit van internationale, nationale en regionale (Vlaamse) richtlijnen om de CO 2 - uitstoot te meten en te inventariseren, bijvoorbeeld IPCC Good Practice Guidance Tier 1 methodology 2 en National Inventory Report submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol, Op deze manier kunnen wijzigingen voor Vlaanderen rechtstreeks doorvertaald worden naar de provincie Limburg. Toch is, ondanks het feit dat er in deze studie gestreefd wordt om de verschillende onderdelen zo nauwkeurig mogelijk te berekenen, enige voorzichtigheid bij het interpreteren van de resultaten aangewezen. Het inventariseren van de CO 2 -uitstoot en het uitstippelen van scenario s is geen exacte wetenschap sensu strictu omdat beiden gebruik maken van data en berekeningen met een verschillende graad van nauwkeurigheid. Nauwkeurigheid varieert naargelang het gaat over metingen, berekeningen gebaseerd op trends uit het verleden of de toekomst, ramingen en

Curaçao Carbon Footprint 2015

Curaçao Carbon Footprint 2015 Willemstad, March 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Methode 2 Dataverzameling 3 Uitstoot CO2 in 2010 3 Uitstoot CO2 in 2015 4 Vergelijking met andere landen 5 Central Bureau of Statistics Curaçao 1 Inleiding

Nadere informatie

Tool Burgemeestersconvenant Actualisatie nulmeting 2011 & inventaris 2012

Tool Burgemeestersconvenant Actualisatie nulmeting 2011 & inventaris 2012 17/11/2014 Tool Burgemeestersconvenant Actualisatie nulmeting 2011 & inventaris 2012 Kadering» VITO actualiseert jaarlijks, in opdracht van LNE, CO 2 -inventaris gemeenten» Taken voorzien in actualisatie

Nadere informatie

Nieuwe methodiek CO 2 -voetafdruk bedrijventerreinen POM West-Vlaanderen. Peter Clauwaert - Gent 29/09/11

Nieuwe methodiek CO 2 -voetafdruk bedrijventerreinen POM West-Vlaanderen. Peter Clauwaert - Gent 29/09/11 Nieuwe methodiek CO 2 -voetafdruk bedrijventerreinen POM West-Vlaanderen Peter Clauwaert - Gent 29/09/11 Inhoud presentatie 1.Afbakening 2.Inventarisatie energie 3.CO 2 -voetafdruk energieverbruik 4.CO

Nadere informatie

Ondersteuning burgemeestersconvenant

Ondersteuning burgemeestersconvenant 20/01/2014 Ondersteuning burgemeestersconvenant Deel 1: Baseline emission inventory Studiedag LNE Brussel Inhoud» Situering opdracht ondersteuning burgemeestersconvenant» Bespreking van de twee Excels

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opmaak van een CO 2 nulmeting voor het grondgebied van stad Bilzen

Opmaak van een CO 2 nulmeting voor het grondgebied van stad Bilzen Opmaak van een CO 2 nulmeting voor het grondgebied van stad Bilzen 1 COLOFON SAMENSTELLING Dubolimburg De nulmeting is opgesteld in het kader van Limburg gaat klimaat neutraal. De ondersteuning hiervoor

Nadere informatie

Emissie-inventaris broeikasgassen 2012 stadsontwikkeling EMA

Emissie-inventaris broeikasgassen 2012 stadsontwikkeling EMA Emissie-inventaris broeikasgassen 2012 EMA Principes Antwerpen ondertekende het Europese Burgemeestersconvenant. Meer dan 5.000 lokale en regionale overheden hebben ondertekend en engageren zich om op

Nadere informatie

Noordlease. Opgemaakt door Danielle de Bruin. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014. 1 van 9

Noordlease. Opgemaakt door Danielle de Bruin. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014. 1 van 9 1 van 9 Rapportage CO -voetafdruk Opgemaakt door Danielle de Bruin Noordlease Periode: 1 januari t/m 31 december 014 Datum: 7 maart 015 Climate Neutral Group BV Donkerstraat 19a 3511 KB Utrecht T. 030-36175

Nadere informatie

Legrand Nederland B.V.

Legrand Nederland B.V. 1 van 9 Rapportage CO -voetafdruk Opgemaakt door Marieke Megens Legrand Nederland B.V. Periode: 1 januari t/m 31 december 014 Datum: 11 februari 015 Climate Neutral Group BV Donkerstraat 19a 3511 KB Utrecht

Nadere informatie

VR MED.0081/1

VR MED.0081/1 VR 2017 1702 MED.0081/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW MEDEDELING AAN DE LEDEN VAN VLAAMSE REGERING Betreft: Voortgangsrapport van Vlaams mitigatieplan 2013-2020 met Broeikasgasinventaris

Nadere informatie

Legrand Nederland B.V.

Legrand Nederland B.V. 1 van 10 Rapportage CO -voetafdruk Opgemaakt door Marieke Megens Legrand Nederland B.V. Periode: 1 januari t/m 31 december 013 Datum: 14 maart 014 Climate Neutral Group BV Donkerstraat 19a 3511 KB Utrecht

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Holstein 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Holstein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 De organisatie... 4 2.1 Energiebeleid... 4 2.2 Verantwoordelijke... 4 3

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Erdi Holding B.V. Opgemaakt door Frank van der Tang. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015. 1 van 10. Datum: 2 december 2015

Erdi Holding B.V. Opgemaakt door Frank van der Tang. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015. 1 van 10. Datum: 2 december 2015 1 van 10 Rapportage CO -voetafdruk Opgemaakt door Frank van der Tang Erdi Holding B.V. Periode: 1 januari t/m 30 juni 015 Datum: december 015 Climate Neutral Group BV Donkerstraat 19a 3511 KB Utrecht T.

Nadere informatie

hoe Limburg klimaatneutraal maken in 2020? Resultaten van de TACO2-studie

hoe Limburg klimaatneutraal maken in 2020? Resultaten van de TACO2-studie hoe Limburg klimaatneutraal maken in 2020? Resultaten van de TACO2-studie hoe Limburg klimaatneutraal maken in 2020? Resultaten van de TACO2-studie 1. het totaal actieplan co2 (taco2): een logische stap...

Nadere informatie

DO-tank Duurzaam Bouwen DO-tank Duurzame Energie. Gezamenlijke startbijeenkomst 19 mei

DO-tank Duurzaam Bouwen DO-tank Duurzame Energie. Gezamenlijke startbijeenkomst 19 mei DO-tank Duurzaam Bouwen DO-tank Duurzame Energie Gezamenlijke startbijeenkomst 19 mei Agenda Welkom en kennismaking Toelichting TACO2-studie (Luc Driesen) Strategie en aanpak uitvoering TACO2 (Luc Driesen)

Nadere informatie

1 Toegevoegde waarde in het BAU-scenario 2

1 Toegevoegde waarde in het BAU-scenario 2 ANNEX 4 MACRO-ECONOMISCHE ONDERBOUWING VAN HET BAU-SCENARIO Auteur: J. Duerinck INHOUD 1 Toegevoegde waarde in het BAU-scenario 2 1.1 Analyse trendmatige evoluties toegevoegde waarde 2 1.2 Methode voor

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Oktober 2012 Definitief (aangepast op ) 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Emissiekentallen elektriciteit. Kentallen voor grijze en niet-geoormerkte stroom inclusief upstream-emissies

Emissiekentallen elektriciteit. Kentallen voor grijze en niet-geoormerkte stroom inclusief upstream-emissies Emissiekentallen elektriciteit Kentallen voor grijze en niet-geoormerkte stroom inclusief upstream-emissies Notitie: Delft, januari 2015 Opgesteld door: M.B.J. (Matthijs) Otten M.R. (Maarten) Afman 2 Januari

Nadere informatie

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten,

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, PERSCOMMUNIQUÉ 2014-07-18 Links BelgoStat On-line Algemene informatie Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, 1995-2011. De drie Gewesten en de Nationale Bank van

Nadere informatie

WKK in Vlaanderen: feiten en cijfers

WKK in Vlaanderen: feiten en cijfers 27/02/2012 WKK in Vlaanderen: feiten en cijfers K. Aernouts, K. Jespers, E. Cornelis Indeling presentatie» Inleiding» WKK in Vlaanderen: feiten en cijfers» Geïnstalleerd vermogen» Geproduceerde energie»

Nadere informatie

Tabellenbijlage. Michiel Hekkenberg (ECN) Martijn Verdonk (PBL) (projectcoördinatie) Oktober 2014 ECN-O--14-052

Tabellenbijlage. Michiel Hekkenberg (ECN) Martijn Verdonk (PBL) (projectcoördinatie) Oktober 2014 ECN-O--14-052 Tabellenbijlage Michiel Hekkenberg (ECN) Martijn Verdonk (PBL) (projectcoördinatie) Oktober 2014 ECN-O--14-052 Verantwoording Dit rapport is de tabellenbijlage bij de Nationale Energieverkenning 2014 verschenen

Nadere informatie

Hesselink Koffie. Opgemaakt door Daniëlle de Bruin. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014. 1 van 10. Datum: 15 december 2014

Hesselink Koffie. Opgemaakt door Daniëlle de Bruin. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014. 1 van 10. Datum: 15 december 2014 1 van 10 Rapportage CO -voetafdruk Opgemaakt door Daniëlle de Bruin Hesselink Koffie Periode: 1 januari t/m 31 december 014 Datum: 15 december 014 Climate Neutral Group BV Donkerstraat 19a 3511 KB Utrecht

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2016 Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2015, Vito, september 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2015 bedraagt 6,0 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015

DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015 DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015 Agenda Welkom door de Schepen Lode Dekimpe Inleiding SEAP door Kim Rienckens (provincie Oost-Vlaanderen) Nulmeting en uitdagingen

Nadere informatie

De emissie inventaris van:

De emissie inventaris van: Emissie inventaris Hemmen bv De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: S. Jonker/R. Gerdes/D. Niland Datum: maart 2015 Versie 1 Pagina 1 van 13 Emissie

Nadere informatie

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Doelstellingen - Mondiaal Parijs-akkoord: Well below 2 degrees. Mondiaal circa 50% emissiereductie nodig in

Nadere informatie

DISCUSSIENOTA SECTOROVERSCHRIJDENDE AANNAMES

DISCUSSIENOTA SECTOROVERSCHRIJDENDE AANNAMES DISCUSSIENOTA SECTOROVERSCHRIJDENDE AANNAMES VOOR DE STUDIE: ENERGIE EN BROEIKASGASSCENARIO S VOOR HET VLAAMSE GEWEST VERKENNING BELEIDSSCENARIO S TOT 2030 INHOUDSTABEL 1 LEESWIJZER...3 2 INLEIDING...4

Nadere informatie

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Infomoment Ranst 23 september 2015 20u 1 Ranst timing 1. Voorstelling project aan schepencollege + goedkeuring: 12/2 2. werkgroep energie & klimaat: 19/3

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2016, Vito, oktober 2017 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2016 bedraagt 6,4% Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

CO2-voetafdruk van beleggingen

CO2-voetafdruk van beleggingen CO2-voetafdruk van beleggingen Waarom meet ACTIAM de CO 2 -voetafdruk van haar beleggingen? Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Daarom steunt ACTIAM het klimaatakkoord

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2014, Vito, januari 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2014 bedraagt 5,7 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen -

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen - De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn l - Uitdagingen & oplossingen - DG Energie 22 juni 2011 ENERGIEVOORZIENING NOG AFHANKELIJKER VAN IMPORT Te verwachten scenario gebaseerd op cijfers in 2009 in % OLIE

Nadere informatie

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 26 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Footprint 2014 Rollecate Groep Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien Handtekening Juni 2015 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. R. van t Hull AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

CO2-uitstoot Regio Noord-Veluwe

CO2-uitstoot Regio Noord-Veluwe CO2-uitstoot Regio Noord-Veluwe 1 CO2-uitstoot hoofdsectoren 1.1 Inleiding In deze rapportage wordt de CO2-uitstoot van uw gemeente weergegeven, voorzover de daarvoor benodigde gegevens beschikbaar zijn.

Nadere informatie

Achtergrond en doel presentatie

Achtergrond en doel presentatie Achtergrond en doel presentatie Achtergrond Uitnodiging van de raad; Nuon heeft reeds wind turbines in de Hoofdplaatpolder; Nuon ziet mogelijkheden voor het op termijn vervanging van de huidige turbines

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 emissies ProRail Scope 1 en 2, eigen energiegebruik

Voortgangsrapportage CO 2 emissies ProRail Scope 1 en 2, eigen energiegebruik Voortgangsrapportage CO 2 emissies ProRail Scope 1 en 2, eigen energiegebruik Rapportage 1 e half jaar 2017 en prognose CO 2 voetafdruk 2017 Autorisatie paraaf datum gecontroleerd prl Projectleider Van

Nadere informatie

Energiebeleidsverklaring

Energiebeleidsverklaring Energiebeleidsverklaring Versie: versie 1.2; 13-03-2017 Eigenaar: Stuurgroep Energie Facilicom Group Group DE JUISTE MENSEN OP DE JUISTE PLEK Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Afbakening

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

ECN-N Energiescenario s Drenthe 2030

ECN-N Energiescenario s Drenthe 2030 December 2016 ECN-N--16-031 Energiescenario s Drenthe 2030 Gerdes, J. Gewijzigd op: 16-12-2016 13:20 2 Inhoud 1 Context van de energiescenario s voor 2030 4 2 Uitgangspunten voor drie scenario s 5 3 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Noordlease. Opgemaakt door Daniëlle de Bruin. Periode: 1 januari t/m 31 december van 10. Datum: 3 april 2014

Noordlease. Opgemaakt door Daniëlle de Bruin. Periode: 1 januari t/m 31 december van 10. Datum: 3 april 2014 1 van 10 Rapportage CO -voetafdruk Opgemaakt door Daniëlle de Bruin Noordlease Periode: 1 januari t/m 31 december 013 Datum: 3 april 014 Climate Neutral Group BV Donkerstraat 19a 3511 KB Utrecht T. 030-36175

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA UPDATE 2016 SAMENVATTING STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Opdrachtnemer Evert

Nadere informatie

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen MILIEUBAROMETER: INDICATORENFICHE ENERGIE 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Milieubarometer: Energieverbruik gemeentelijke gebouwen Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Energieverbruik gemeentelijke

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2013, Deel I: hernieuwbare energie, Vito, september 2014 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2013 bedraagt 5,9% Figuur 1 bio-elektriciteit

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

DE TRANSITIE NAAR LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030

DE TRANSITIE NAAR LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 DETRANSITIENAAR LEUVENKLIMAATNEUTRAAL2030 Wetenschappelijkeindrapport Februari2013 Colofon Auteurs:HanVandevyvere,PeterTomJones,JanAerts Medewerkers:JohanEyckmans,ClaraVerhelst,EvelienWillaert,ElkeFranchois,WimVerheyden,

Nadere informatie

Legrand Nederland B.V.

Legrand Nederland B.V. 1 van 15 Rapportage CO -voetafdruk Opgesteld door: Marieke Megens Legrand Nederland B.V. Periode: 1 januari t/m 31 december 01 Datum: 8 februari 013 Climate Neutral Group BV Donkerstraat 19a 3511 KB Utrecht

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2015 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 04-04-2016 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2014 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 11-03-2015 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: december 2015 Versie 4 Dec 2015 Pagina

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2015 Versie 3 juli 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie

Commissie Benchmarking Vlaanderen

Commissie Benchmarking Vlaanderen Commissie Benchmarking Vlaanderen 023-0170 Bijlage I TOELICHTING 17 Bijlage I : WKK ALS ALTERNATIEVE MAATREGEL 1. Inleiding Het plaatsen van een WKK-installatie is een energiebesparingsoptie die zowel

Nadere informatie

sessie 3: De Wereld op de stoep Jeroen Mercy De Wereld roept om klimaatneutraliteit, De Gentse CO2-uitstoot gemeten! Stad Gent Milieudienst

sessie 3: De Wereld op de stoep Jeroen Mercy De Wereld roept om klimaatneutraliteit, De Gentse CO2-uitstoot gemeten! Stad Gent Milieudienst sessie 3: De Wereld op de stoep De Wereld roept om klimaatneutraliteit, De Gentse CO2-uitstoot gemeten! Jeroen Mercy Stad Gent Milieudienst Context Klimaatopwarming is een feit Impact voor Gent: veerkracht

Nadere informatie

Analyses op basis van het Vlaams milieu-input-outputmodel. Koen Smeets Diensthoofd Administratief- en datacentrum 13.09.2012

Analyses op basis van het Vlaams milieu-input-outputmodel. Koen Smeets Diensthoofd Administratief- en datacentrum 13.09.2012 Analyses op basis van het Vlaams milieu-input-outputmodel Diensthoofd Administratief- en datacentrum 13.09.2012 Inhoud Structuur Vlaams milieu input-output model Analyses Milieu-impact van productie- en

Nadere informatie

Westvoorne CO 2 - uitstoot

Westvoorne CO 2 - uitstoot Westvoorne CO 2 - uitstoot De grafiek geeft de CO 2-uitstoot verdeeld over de hoofdsectoren over de jaren 2010 tot en met 2013. Cijfers zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor van RWS. Cijfers over 2014 zijn

Nadere informatie

Rapportage CO 2 -footprint Theuma

Rapportage CO 2 -footprint Theuma Rapportage CO 2 -footprint Theuma 2012 Datum: April 2013 Status: Eindrapport Betrokkenen: Bart Van Damme Bart Wauters Anouk Walinga Barbara De Kezel Theuma Theuma Theuma Beco 2 INHOUD SAMENVATTING... 4

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2012 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 08-04-2013 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Energierapport Bedrijventerrein Haven Oostende

Energierapport Bedrijventerrein Haven Oostende Energierapport Bedrijventerrein Haven Oostende 2008-2010 1. Informatie over het bedrijventerrein Ligging, oppervlakte (Oostende 8400; 151,9 ha grondoppervlakte, 69,5 wateroppervlakte en 29,5 ha dakoppervlakte)

Nadere informatie

1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR INTERPRETATIE

1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR INTERPRETATIE Methodologische fiche INDICATOR: GLOBALE ENERGIE-INTENSITEIT VAN HET BRUSSELS GEWEST THEMA: ENERGIE EN KLIMAATVERANDERINGEN 1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR INTERPRETATIE Vraag achter de indicator:

Nadere informatie

Opgemaakt door Colette Galesloot. Periode: 1 januari t/m 31 december 2012. 1 van 15. Datum: 19 maart 2013

Opgemaakt door Colette Galesloot. Periode: 1 januari t/m 31 december 2012. 1 van 15. Datum: 19 maart 2013 1 van 15 Rapportage CO -voetafdruk Opgemaakt door Colette Galesloot Stichting Humana Periode: 1 januari t/m 31 december 01 Datum: 19 maart 013 Climate Neutral Group BV Donkerstraat 19a 3511 KB Utrecht

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2013 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 18-03-2014 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

EnergyNL2050, een serie van 4 bijeenkomsten, Korte uitleg over de bijeenkomsten. KIVI-E/USI energynl2050 UvU 13 /10/16

EnergyNL2050, een serie van 4 bijeenkomsten, Korte uitleg over de bijeenkomsten. KIVI-E/USI energynl2050 UvU 13 /10/16 EnergyNL2050, een serie van 4 bijeenkomsten, 2016-2017 Korte uitleg over de bijeenkomsten KIVI-E/USI energynl2050 UvU 13 /10/16 EnergyNL2050, een serie van 4 bijeenkomsten, 2016-2017 (1) Organisatie: KIVI

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

CO2-voetafdruk van beleggingen

CO2-voetafdruk van beleggingen CO2-voetafdruk van beleggingen Beleggen en de uitstoot van broeikasgassen 1 WAAROM MEET ACTIAM DE CO 2 -UITSTOOT VAN HAAR BELEGGINGEN? Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Nationale Energieverkenning 2014

Nationale Energieverkenning 2014 Nationale Energieverkenning 2014 Remko Ybema en Pieter Boot Den Haag 7 oktober 2014 www.ecn.nl Inhoud Opzet van de Nationale Energieverkenning (NEV) Omgevingsfactoren Resultaten Energieverbruik Hernieuwbare

Nadere informatie

Climate Neutral Group t/m

Climate Neutral Group t/m Rapportage CO2-voetafdruk 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Rapportageperiode 2015... 3 2.1. Directe en indirecte emissies... 3 2.2. Historische vergelijking...

Nadere informatie

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C Auteur: Coert van Maren Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Rapportage van broeikasgasemissies veroorzaakt door gekochte elektriciteit

Rapportage van broeikasgasemissies veroorzaakt door gekochte elektriciteit Rapportage van broeikasgasemissies veroorzaakt door gekochte elektriciteit Een samenvatting van de "Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance" Samengevat en vertaald door het EKOenergie-secretariaat, januari

Nadere informatie

Emissie inventaris 2012

Emissie inventaris 2012 Emissie inventaris 2012 Genemuiden November 2013 Versie 2.0 definitief 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage periode... 4 4 Organisatorische

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker December 2015 Definitief 7 december 2015 1 7 december 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De

Nadere informatie

CO2-voetafdruk van beleggingen

CO2-voetafdruk van beleggingen CO2-voetafdruk van beleggingen Beleggen en de uitstoot van broeikasgassen 1 WAAROM MEET ACTIAM DE CO 2 -UITSTOOT VAN HAAR BELEGGINGEN? Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende

Nadere informatie

Aanleg van nutsvoorzieningen

Aanleg van nutsvoorzieningen 3: Analyse van GHG-genererende (ketens van) activiteiten Afdeling KAM Blad 1 van 11 Aanleg van nutsvoorzieningen Blad 2 van 11 Voorwoord In het kader van de gestelde eisen in de CO 2 -prestatieladder van

Nadere informatie

Beheer van energie en broeikasgas

Beheer van energie en broeikasgas Beheer van energie en broeikasgas binnen de Europese doelstellingen voor 2050 De CONCLUSIES volgen 30 maart 2014 Hebben wij de energie om 2050 schoon te halen? slotcongres 1 Beheer van energie en broeikasgas

Nadere informatie

De emissie inventaris van Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

De emissie inventaris van: 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 17 januari 2017

De emissie inventaris van: 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 17 januari 2017 De emissie inventaris van: en 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

JM Vrij beheer b.v. Emissie inventarisatie rapport 2014. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel

JM Vrij beheer b.v. Emissie inventarisatie rapport 2014. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel JM Vrij beheer b.v. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel Emissie inventarisatie rapport 2014 Conform niveau 3 op de 3.0 Document Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Organisatie en afbakening

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Erdi Holding B.V t/m

Erdi Holding B.V t/m Rapportage CO2-voetafdruk 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Rapportageperiode 2015... 3 2.1. Directe en indirecte emissies... 4 2.2. Historische vergelijking...

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie