Aan: - Ieder voor zover de wettelijke en bestuurlijke bevoegdheid betreffende -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan: - Ieder voor zover de wettelijke en bestuurlijke bevoegdheid betreffende -"

Transcriptie

1 J.J. Roseboom, Aan: - Ieder voor zover de wettelijke en bestuurlijke bevoegdheid betreffende - De Commissaris van de Koning in Zeeland, hoogedelgestrenge heerdrs. J.M.M. Polman, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijne excellentie de heer dr. R.H.A. Plasterk, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. De Minister van Veiligheid en Justitie, zijne excellentie de heer mr. I.W. Opstelten, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, zijne excellentie de heer mr. F. Teeven MPM, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag. Uw brief van: - Uw kenmerk: - Bijiage: een. VIeuten, 30 december 2014 Onderwerp: Verzoek om schorsing, voorlopige Voorziening en vernietiging ex Artikel 132 van de Grondwet van diverse impliciete- en expliciete besluiten betreffende de benoeming en beediging van drie - vijf Buitengewone Ambtenaren Burgerlijke Stand in de gemeente Tholen van.. oktober ^ Algemene inleiding. In Europa hebben religie en politiek lang dicht bij elkaar gelegen - zelfs met elkaar vervlecht -, en hebben veel landen langdurig vergaande bestuurlijke en politieke inmenging van kerken ondergaan, alsook andersom. In de Middeleeuwen mochten de kerkelijke en politieke bevoegdheden zelfs door zowel kerkelijke als wereldlijke overheden worden uitgeoefend, zelfs gelijktijdig. Tot op de dag van vandaag is dit bijvoorbeeld het geval in het Vaticaan; de paus is naast geestelijk leider van de Rooms Katholieke Kerk ook staatkundig leider van Vaticaanstad. Keizer Karel V streefde ook naar een eenheidstaat. De bezetting en strijd tijdens de Nederlandse Opstand hebben tot de huidige dag een bijdrage geleverd aan de Nederlandse cultuur een bron tot inspiratie ^ In 1611 was in het Eeuwig Edict reeds vastgelegd dat geboorten, huwelijken en overlijden in de Zuidelijke Nederlanden verplicht werden geregistreerd. ^ Daaruit een letterlijke overweging (alvorens besloten werd Het Edict te formuleren): " Alzoo doorde boosheyt des tydts vele saecken wel gheordineert, zoe by placcaten van de princen Onse voorsaten, als by civile rechten, ontfanghen voorgebruyck in diverssche plaetsen, niet en zyn zoe exactelyck onderhouden alst behoort, ende dat van dander syde, de diversiteyt van humeuren ende opinien van de mensschen in materien wesende disputabel, daer toe heeft byghebrocht een twyffelachticheyt, Wy willende daerinne version, volghents de goede intentie van wylen hoochlofflycker gedachten den Coninck Philips den tweeden van dien naeme. Onsen zeer lieven heere ende vadere (wyens ziele Godt genaedich sy) hebbende het getal is niet opgenomen vanwege het nog ontbreken van documenten ex Wob-verzoek, doch is waarschijniijk 28 oktober 2014 Merck toch hoe sterck, Wed https;//www.voatube.corn/vvatch'^v=^q 2auYMS-VM https://www.kuleuvenkulak.be/facult/rechten/monballyu/rechtlagelandenmiscellanea/eewedict J^^^^^

2 tot desen eynde doen vergaderen "etc., etc. Tevens vormde het Eeuwig Edict de basis voor de registratie (door de kerk) van geboorten, huwelijken en overlijden van personen en de wijze waarop dit gebeurde verschilde van plaats tot plaats. Het kan gezien worden als de voorloper van de burgerlijke stand. Het was via de Code de Louis XIV, met uitgifte van I'Ordonnance de Saint Germain en Laye, dat dubbele akten van de burgerlijke stand invoerde waarvan er een bij de Meierij of de Baljuw moest worden bewaard. Basis voor protest, ontduiking en ontgaan van belastingen. Na de Franse Revolutie, maar nog voor het regime van Napoleon in 1799 begon, werd bij de Franse wet van , Decreet van Naamsgeving de burgerlijke stand vastgelegd. Hij zorgde er voor dat de parochieregisters werden afgeschaft en de geboorten, huwelijken en overlijdensgenoteerd werden in een akte die hij "Burgerlijke Stand" noemde. Alle akten waren natuurlijk opgesteld in het Frans. Met het decreet van 17 juni 1796 (29 prairial jaar 4) werd de Burgerlijke Stand door de Franse overheersers in onze contreien ingevoerd. De pastoors moesten hun parochieregisters afsluiten en bij de gemeente inleveren. Dit impliceerde niet, dat de optekening van dopen, huwelijken en begrafenissen werd beeindigd. De priesters zetten, tot heden ten dage, naarstig hun registratie verder. Hij zorgde er ook voor, dat vanaf 5 mei 1797, alle priesters een belofte van trouw en gehoorzaamheid aan de wetten van de Franse Republiek moesten uitspreken, naar aanleiding van de Franse wet van 29 September 1795 en op 4 September 1797, na de staatsgreep van het Directoire, werd de wetgeving nog strenger toegepast en volgde dan de eed van haat aan het koningdom en aan de anarchie. De wet van 29 September 1795 verplichtte volgende eed af te leggen : " Je reconnais que I'universalite des citoyens frangais est le Souverain et je promets soumission et obeissance aux lois de la Republique ". De priesters die de eed niet wilden afleggen, werden aangehouden en verbannen. Wanneer Napoleon de macht neemt, worden de burgemeester, schepenen, baljuw en griffier afgezeten als Agent Municipal, Fransgezinden benoemd, die op 1 frimairevan het jaar VII of 21 november 1798, de inventaris van de gemeentelijke registers overdraagt aan de secretaris van het Canton Bornem - regio Vlamingen in de Provincie Antwerpen - en de Franse machthebbers. TerwijI hetconcordaat van 15juli dat werd afgesloten tussen paus Pius VII en Napoleon Bonaparte - een einde maakte aan het zogenaamde Gallicanisme, waarmee de Franse koningen eeuwenlang de inmenging van het Vaticaan in Franse kerkelijke aangelegenheden wisten te beperken. Op 6 juni 1803 werd volgens het Decreet de oude rangorde van de priesters in de parochies ongedaan gemaakt. Alle nieuwe aangestelde priesters werden samengeroepen te Brussel in de Sint-Goedele om er de nieuwe eed af te leggen in handen van de Prefect, waardoor de meeste priesters hun vroeger ambt opnieuw mochten uitoefenen. De belangrijkste inhoud van het Concordaat 1801, citaat, uit Wikipedia : The concordat regime was introduced under the Consulate, by the law of 18 Germinal Year X (8 Aprill 802) on the organization of worship, which includes: the Treaty of Concordat signed in Paris on 26 Messidor year IX (15 July1801) with the Holy See ; the fundamental law of 8 April 1802 X, namely: - fundamental items for worship Catholic, relating to the Catholic Church; - fundamenal items for worship Protestants, relating to the Reformed Churches tradition; Calvinist https://tr.wikipedia.org/wiki/ordonnance de Saint-Germain-en-Lave

3 one hand, and the churches say the Augsburg Confession, tradition Lutheran, on the other. Under the First Empire, two decrees of 17 March1808 extended the concordat regime worship Israelite. The agreed concordat system was applied in Algeria where it was introduced for the first time: for Roman Catholic worship, by the order of 9 August 1838, creating the diocese of Algiers; for Protestant worship, by the order of 31 Octoberl 839; for Jewish worship, by the order of 9 Novemberl 845. While the Concordat restored some ties to the papacy, it was largely in favor of the state; the balance of church-state relations had tilted firmly in Napoleon's favour Now, Napoleon could win favor with the Catholics within France while also controlling Rome in a political sense." einde citaat De BatBBfse Repubiiek Eind 1794 kwam er een einde aan de Repubiiek der Zeven Verenigde Provincien en het stadhouderlijk bewind van Willem V. In december 1794 trokken Franse troepen onder leiding van generaal Pichegru overde bevroren rivieren en bezetten de Nederlanden. Stadhouder Willem V vluchtte op 18 januari 1795 naar Engeland. Door het Haags Verdrag van 16 mei 1795 kwamen de Nederlanden onder Franse invloed. De vroegere Republiek der Verenigde Nederlanden moest militaire en financiele steun geven aan Frankrijk, maar hield - vooralsnog - een eigen bestuur. In 1796 werd een (eerste) Nationale Vergadering gekozen. Die moest een Grondwet opstellen. Nadat in 1797 het eerste ontwerp werd verworpen, kwam er een Tweede Nationale Vergadering, die opnieuw met een ontwerp kwam. Dat parlement werd in januari 1798 na een staatsgreep gezuiverd, waarna een radicaaldemocratisch bewind de nieuwe Grondwet invoerde. Zij vormden een Uitvoerend Bewind. Verder werd er een Vertegenwoordigend Lichaam gekozen. Er kwamen voor het eerst ook ministers (die toen overigens nog 'agenten* werden genoemd). in September 1801 werd het Uitvoerend Bewind met behulp van de Fransen afgezet. De macht kwam nu aan een veel autoritairder bestuur, het Staatsbewind. Veel oude (orangistische) regenten uit de tijd van de stadhouder keerden terug in het bestuur Dat werd door Napoleon al snel als een bedreiging gezien. Omdat de Fransen tevens vonden dat de Bataafse Republiek Frankrijk te weinig steun gaf in zijn oorlog tegen Engeland, verving Napoleon vier jaar later het Staatsbewind door een eenhoofdig bestuur Rutger Jan Schimmelpenninck ^ werd raadpensionaris. Al een jaar later verstevigde de keizer zijn greep op Nederland nog verder Op 11 maart 1806 nam keizer Napoleon het besluit dat zijn broer, Louis, Lodewijk koning zou worden van Holland. De keizer legde Holland tevens een nieuwe Grondwet op. Lodewijk echter probeerde de eis van Napoleon aan te passen aan de Nederlandse omstandigheden. Tegen de wil van Napoleon stelde Lodewijk een commissie samen die de Code Napoleon zou aanpassen. In 1809 trad het aldus ontstane Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland in werking. Dit wetboek kreeg exclusieve werking. Het inheemse recht en het Romeinse recht werden afgeschaft. Al twee jaar later, in 1811, werd het Wetboek Napoleon vervangen door de Franse Code civil. Kort daarvoor, in 1810, was Lodewijk afgetreden toen hij merkte dat het niet langer mogelijk was om een koers te varen die min of meer onafhankelijk was van die van Napoleon. Het land werd vervolgens ingelijfd bij het keizerrijk Frankrijk, en Napoleon voerde zijn eigen, ongewijzigde, Code civil (toen onder de naam Code Napoleon) in. De registratie van huwelijken, geboorten en sterfgevallen was voortaan de taak van de ambtenaren van de Secretarie van het gemeentehuis. Zij maakten de akten van de burgerlijke stand op. Met behulp van de Burgerlijke Stand kon Napoleon o.a. de dienstplicht ten behoeve van zijn leger beter afdwingen en een efficientere belastingheffing invoeren. Een keizerlijk decreet van 18augustus 1811 bepaalde dat alle ingezeten binneneen jaar over een vaste voor- en familienaam moesten beschikken. ^ Op 17 mei 1813 werd de termijn verlengd tot 1 januari Na de Franse nederlaag besloten de Europese leiders Europa opnieuw in te delen. Onder meer Decreet van Naamsaanneming (Napoleon, 18 augustus 1811) http.7/www.kennislink.nl/pagina/clecreet-van-napoleon-1811

4 werden de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden samengevoegd. Zo konden de twee kleine landen samen een buffer vormen tegen Frankrijk. Zondagmorgen 21 november 1813: een belangrijk moment in de Nederlandse geschiede- nis. In naam van de prins van Oranje. die in Engeland verbleef, werd een vooriopig bestuur gevormd dat de macht van de Fransen overnam. Dit Hoog Bewind bestond uit: Gijsbert Karel van Hogendorp, Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold, graaf van Limburg Stirum, De gebeurtenis speelde zich af in het huis van initiatiefnemer Van Hogendorp aan de Kneuterdijk in Den Haag. Het driemanschap, zoals de heren ook werden genoemd, hoefde niet lang op de prins te wachten: op 30 november 1813 zette hij na 18 jaar ballingschap weer voet op Nederlandse bodem. Een paar dagen later werd Willem I in Amsterdam ingehuldigd als 'soeverein vorsf. Napoleon regeerde nog een keer over Frankrijk, nadat hij uit zijn verbanningsoord Elba was ontsnapt, Hij keerde in maart 1815 terug naar Frankrijk. Het leger koos zijn zijde en koning Lodewijk XVIII moest de wijk nemen. De Europese mogendheden wachtten het vervolg niet af. Zij maakten zich op om Napoleon definitief uit te schakelen. Engelsen, Nederlanders, Pruisen, Oostenrijkers en Russen stuurden legers naar de Franse grenzen. Begin juli was de aanval gepland. Ook op zondagmorgen 18 juni 1815 kwam Napoleon nog eens terug en viel met het Franse leger Belgie binnen en stuitte op het Pruisische leger. De Fransen brachten de Pruisen een zware slag toe. Hierna trokken zij op naar Brussel. Zij werden echter bij het gehucht Quatre-Bras tegengehouden door Nederlandse troepen onder bevel van de prins van Oranje, de oudste zoon van koning Willem I en definitief verslagen bij Waterloo, onder Brussel, door de geallieerde coalitie.. In 1815 was het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden een feit Op 16 maart 1815 werd Willem I bij proclamatie koning. Hij had in de grondwet van 1814 erg veel macht gekregen. Tegenspraak duldde hij niet, hij opereerde als een absoluut monarch; stak de handen uit de mouwen. De Fransen hadden het land in erbarmelijke toestand achtergelaten. De koning zette zich zeer in om de economie weer op gang te brengen. Hierin was hij onvermoeibaar en hij was niette benauwd om er persoonlijk in te investeren. Het Zuiden moest produceren, het Noorden verhandelen en de kolonien moesten luxe waren leveren. De voordelen van een gecentraliseerde administratie en van een voorspelbaar functionerende rechteriijke macht sprongen velen in het oog. Toen in 1813 de soevereiniteit hersteld werd, was terugkeer naar de oude situatie van gewestelijke soevereiniteit geen optie meer Koning Willem I (toen nog Souvereine Vorst) meende - net als een stroming onder juristen - dat er opnieuw moest worden gewerkt aan een eigen, Nederlandse codificatie, gebaseerd op oud-vaderlands recht. In de Grondwet van 1814 was een codificatieartikel opgenomen. ^ Tot de realisatie daarvan zou de Franse Code civil van kracht blijven. De wens van Willem I stuitte op bedenkingen. Men vroeg zich af of het wel mogelijk was om een eensluidend Nederiands recht samen te stellen, omdat dit vaderlandse recht als een onsamenhangend corpus van burgeronvriendelijk recht werd gezien Op 26 januari 1815 houdt de Koning nog persoonlijk spreekuur en geeft aan verschlllende personen dispositie volgens het geldend Burgerlijk Wetboek en geeft hen opdracht om zich te melden bij Officieren van Burgerlijke stand {Officiers de I'etat civil). Op 8 november 1825 vaardigde koning Willem I een Koninklijk Besluit uit, waarbij binnen zes maanden een vaste geslachtsnaam aangenomen moest worden. In sommige gevallen werden de namen, die tussen aangenomen waren, weer gewijzigd. Echter, werden Napoleon's hervormingen door de overheden ook na zijn bewind gehandhaafd in de eertijds door hem bezette gebieden. Een opvoering van de opera De Stomme van Portici (La Muetie de Portici van Daniel ^Auber; ondena/erp de revolutie te Napels in 1647) op 25 augustus 1830 in Brussel was de aanleiding tot Art. 100 Grondwet 1814;" Er zal worden ingevoerd een algemeen Wetboek van burgerlijk regt, lijfstraffelijk regt, van den koophandel, en van de zamenstelling der regterlijke magt en de manier van procederen." https://www.youtube.com/watch?v=kogy4wapmy8 en ; Muette_de_Portici en https://www.youtube.com/watch?v=oelbvwserwg t/m https://www.youtube.com/watch?v=qc93v9lux-a

5 georganiseerde rellen van Fransgezinde separatisten, gevolgd door volksrumoer. Het Voorlopig Bewind van de Zuidelijke Nederlanden hep op 4 oktober 1830 de onafhankelijkheid uit. Na de Belgische Revolutie en onafhankelijkheid werd de verplichting akten aan te maken, opgenomen in de Belgische grondwet. In Belgie krijgen vanaf 30 maart 1836 burgemees- ter en de schepenen de bevoegdheid om de registers van de burgerlijke stand bij te houden. Telkens werden twee exemplaren bijgehouden om verlies of vernietiging te voorkomen. Een was bestemd voor de gemeentelijke administratie zelf, het ander voor degriffie van de rechtbank van eerste aanleg. In Nederland is het houden van dubbelen van de akten ook geregeld in het Burgerlijk Wetboek, grotendeels een vertaling van het Code Civil en gemoderniseerd via Algemene maatregel van bestuur in het Besluit burgerlijke stand 1994 ook nader uitgewerkt in ^ Personen- en familierecht. De ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag neemt een bijzondere positie in voor o.a. het diplomaten, consuls en degenen die overigens bevoegd zijn op te treden terzake van de Burgerlijke Stand. Overigens, zowel in Nederland als Belgie kennen een Boek 1 als eerste in het Burgerlijk Wetboek. Volgens de bepalingen van de Nederlandse Archiefwet zijn de registers van geboorten van de laatste 100 jaar, van de huwelijken van de laatste 75 jaar en van overlijden van de laatste 50 jaar niet openbaar toegankelijk. Na o.a. deze ontwikkelingen - * samengevat' - kennen wij De Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus Dus met de maatschappelijke ontwikkelingen via o.a. Reformatie, Verlichting en de Franse Revolutie. Niet zonder slag of stoot ging dit. De Afscheiding van 1834, voortgekomen uit het verzet tegen de vrijzinnigheid binnen de hervormde staatskerk en het Algemeen Reglement van 1816, heeft ook in de provincies geleid tot hevige repressie van de zijde van de overheid. Hiertoe greep deze vooral naar het middel van gerechtelijke vervolgingen en gedwongen inkwartieringen van krijgsvolk. In 1839 en 1840 werd een aantal gemeenten door de koning erkend als Christelijk Afgescheiden gemeenten, sommige gemeenten weigerden echter afstand te doen van het predikaat gereformeerd en gingen een afzonderlijk kerkverband aan onder de naam gereformeerde kerken onder het kruis. Maar in 1869 volgde een hereniging van beide hoofdstromingen van de Afscheiding resulterend in de christelijk gereformeerde kerk. Een aantal kruisgemeenten wilde evenwel daarin niet meegaan en bleef als een afzonderlijk kerkverband bestaan. Zij zouden zich in 1907 met nog enkele gemeenten onder ds. G.H. Kersten - ook 2e Kamerlid en oprichter SGP - constitueren tot de gereformeerde gemeenten. De hoofdmoot van de afgescheidenen, sinds 1869 weer in een kerkverband verenigd, sloot zich in 1892 met de Nederduitsch gereformeerde kerken van de Doleantie (1886) aaneen tot de gereformeerde kerken in Nederland. De belangrijkste van deze kerkelijke stromingen zijn thans gefuseerd in de Protestantse Kerk in Nederland. De toestanden waarbij de vorst direct ingrijpt in een religie bestaan in Nederland niet meer. Revolutie kwam na eeuwen van inmenging onder Europese bevolkingen de roep naar een staatsrechtelijke scheiding van kerk en staat. Sindsdien is het een leidend principe in de staatsinrichting van democratische rechtsstaten, en is het in de loop van de 19e en 20e eeuw in bijna alle Europese landen, en wereldwijd, in de Wet en het Recht verankerd. Zeker na de ervaringen van de ook in dit jaar herdachte Wereldoorlogen I en II en andere weerzinwekkende gebeurtenissen. Naast Dodenherdenking op 4 mei 2015, ook het in 2015 te vieren 15e lustrum Bevrijding van Nederland op 5 mei 2015 op de (vijfjaarlijkse vrije) Erkende Nationale Feestdag, hangt de Staatssecretaris bracht in 1993 een herziening (Stb. 655) van de regels voor de burgelijke stand tot stand. De hoofdlijnen van de uitvoering van de burgerlijke stand worden vastgelegd in het BW, de details worden in AMvB's geregeld, Er zijn drie registers; van geboorten, van huwelijken en van overlijden. De positie van de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt in het BW geregeld en er komt rechterlijk toezicht op diens functioneren.. (21.847)

6 scheiding ook samen met het beginsel vangelijke behandeling, het neutraliteitsbeginsel, en de vrijheid van levensbeschouwelijke of godsdienstovertuiging uit artikel 1 en artikel 6 van de Nederlandse Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden 1815 en het Verdrag Handvest Grondrechten Europese Unie Terzijde: binnen het meerjarenthema ''Vrijheidgee1\e door" legt het Nationaal Comite 4 en 5 mei in 2015 het accent op de bevrijding. De titel van de thematekst zal luiden:" Onvoltooid bevrijd." en citaat: " In de thematekst wordt ingegaan op de bevrijding in 1945 en hetgeen wij van deze bevrijding hebben geleerd voor de wereld waarin we nu leven." ^' Scheiding van Iceric en Staat Scheiding van kerk - een ruim begrip dat o.a. alle levensbeschouwelijke visies en levensovertuigingen omvat - en staat betekent in Nederland in de praktijk, dat de Staat en de kerk ieder hun eigen zaken regelen en zich niet met elkaar bemoeien of elkaar de regels voorschrijven. Het gaat bij deze vormgeving van de scheiding dus in de eerste plaats om het organisatorisch en bestuurlijk gescheiden houden van deze twee grootheden,met een beperking vastgelegd in het navolgende artikel uit de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden 1815: "Artikel 6 1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. 2. De wet kan terzake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het beiang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. " De overheidsdienaren bemoeien zich met inachtneming van voornoemde niet met de kerk en de dienaren van de kerk bemoeien zich niet met de staat. Niet voor niets is daarom 66k uiteindelijk het volgende in de strafwetgeving opgenomen, citaat: " Artikel 449 Wetboek van Strafrecht I.De bedienaarvan de godsdienst die, voordat partijen hem hebben doen blijken dat hun huwelijk ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand is voltrokken, enige godsdienstige plechtigheid daartoe betrekkelijk verricht, wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie. 2.1 ndien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, kan hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie worden opgelegd. " In het onlangs door de Raad voor de Rechtspraak uitgegeven decembernummer 2014 " Rechtspraak" is een artikel opgenomen over" De Wereld achter de toga De inhoud ervan wil ik u niet onthouden omdat het in deze brief gaat over de o.a. ook in de Nederlandse verlengde gedeconcentreerde en gedecentraliseerde eenheidstaat de functie van (B)ABS, als a.h.w. : ' een Verlengde Hand van de Rechtbankgriffie(r)', citaat: " De geschiedenis van de toga gaat ver terug. De Romeinen liepen er al in rond, maar het gebmik van de toga in de rechtszaal danken we vooral aan de Franse keizer Napoleon Bonaparte. Begin negentiende eeuw hervormt hij het Franse recht en legt daarmee de basis voor rechtssystemen over de hele wereld, waaronder hetonze. Omdat hij vindt dat de rechteriijke macht eenheid en gezag moet uitstralen, legt hij vast welke kleding dient te worden gedragen in de rechtszaal. Deze kledingvoorschriften zijn nog grotendeels intact. " 10 Afgekondigd en Vastgesteld Verdrag Handvest Grondrechten Europese Unie december Jaarthema Wetboek van Strafrecht ter zake van meineed en meinedig handelen htip://wetten.overnekijii/bwbf^ /tweedeboei</tl^ Kostuum- en titulatuurbesluit rechteriijke organisatie

7 Volgens de in het artikel genoemde senior rechter en bijzonder hoogleraar Rechtspraak is :" de toga een belangrijk onderdeel van de rechtszitting. Het kledingstuk laat het individu verdwijnen. " " De toga geeft aan dat je een functie hebt, en dat je in die functie anoniem bent. Je gewone kleding roept vooroordelen op. Men denkt daardoorte weten hoe je als rechter zal oordelen. Het vooroordeel overde toga kan niet veel anders zijn dan dat ik een rechter ben." einde citaat. ^ De toga dragende (B)ABS voorkomt ook een personendemocratie en daarmee toepassing van Recht, dat kan gaan overhellen naar een clienteledemocratie en/of clientelisme. En 66k daarom overtuigd een vd.m - afkorting van:" verbi divini minister ", of in normaal Nederiands : de bedienaar van de godsdienst die zich v66r de zegening en/of inzegening, door deze, overtuigd van het feit dat het burgerlijk huwelijk is gesloten door de ambtenaar van de burgerlijke stand, c.q. BABS, of andere daartoe bevoegde van de betreffende (gemeentelijke) Overheid! Die vd.m. draagt overigens meestal 66k een o.a. toga; maar dan geheel vanuit een andere motivering, die buiten behandeling van dit beroep op de Kroon valt, maar is ter kennlsgeving opgenomen om ook de evolutie te duiden van de kleding gedragen in kerken. De theorie is sinds de 19e eeuw in mindere of meerdere mate wereldwijd in praktijk gebracht. In Nederland en Belgie is het beginsel van de scheiding van kerk en staat een fundamenteel uitgangspunt voor de inrichting van de huidige democratische rechtstaat, hetwelk uiteindelijk 66k nog eens in Nederland is benadrukt door het in 1983 aannemen van de Wet beeindiging financiele verhouding tussen Staat en Kerk In Nederlandse openbare scholen bestaat sinds de Wet op het lager onderwijs van 1920 de mogelijkheid om godsdienst- of ander levensbeschouwelijk onderwijs te verzorgen; de school dient hiervoor een verwarmd en verlicht lokaal ter beschikking te stellen. Impliciet en expliciet was al en is daarmee de opvatting van " 'De Nadere Reformatie'" - die beoogde een doona/erking van de bijbelse beginselen in gezin,samenleving, kerk, politiek en staat, als uitgangspunt van de Nederlandse Grondwet en daannee ook de Staat - via een bereikt compromis -afgewezen. Dit terwiji o.a. Hindoestaanse godsdienst; Joodse godsdienst; Rooms Katholieken, de aanhangers van Johannes Hus, Lutheranen, Zwinglianen, Hernhutters en andere o.a. Calvinistische-stromingen binnen en buiten de Protestantse Kerken, Genootschappen en Getuigen, Hugenoten, Christelijke godsdienst; Humanistische- en Islamitische stromingen de scheiding Staat en kerk van harte (hebben) in een ontwikkeling ondersteun(d)en. Voornoemd uitgangspunt neemt dus niet weg, dat de Nederlandse democratische Rechtstaat, de Overheid, Grondrechten heeft geformuleerd en gewoon is met maatschappelijke organisaties, levensbeschouwelijke stromingen en burgers tot op de huidige dag intercultureel overleg te hebben en heeft. Bovendien - en en niet voor niets - wordt de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden 1815 na twee lezingen behandeld in de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden en ook na tussentijdse ontbinding van de Kamers der Staten-Generaal. Voorafgaande aan hetactuele objectum litis in deze brief. Geheel in de traditie met de hiervoor gememoreerde overweging uit het Eeuwig Edict heeft in deze andere tijd, 66k na discussies en o.a. rechteriijke uitspraken - over bijvoorbeeld de vrouw en het lidmaatschap van een politieke partij - in de samenleving, alsook in en besluitvorming door zowel de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal - na stemming op 3 juni op de vijftiende juli 2014 door De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten, uitgifte plaatsgevonden van het 14 Rechtspraak nummer 4, december Wet beeindiging financiele verhouding tussen Staat en Kerk Artikel 64 Grondwet en artikel 137 Grondwet

8 " Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, Jaargang 2014, nummer 260, Wet van 4 juli 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling." In dit ondertekende Staatsblad, Gegeven te Wassenaar, 4 juli 2014 en getekend door de Koning, Willem-Alexander, alsmede De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk, alsmede De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten, is opgenomen: citaat" ARTIKEL III Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de vierde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoenng de hand zullen houden. " einde citaat Afhankelijk van de interpretatie van voornoemde ''vierde kalendenvaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst", mag geconcludeerd worden, dat voornoemde Wet op 1 november 2014, dan wel op 1 december 2014 van kracht is, of is geworden in het gehele Koninkrijk der Nederlanden, waarin o.a. ook ex Artikel 98 van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nedertanden geldend was en is : het plechtg afgekondigde Verdrag Handvest Grondrechten Europese Unie citaat: Artikel 16 1.ln eike gemeente zijn twee, of, naargoedvinden van burgemeester en wethouders, meer ambtenaren van de burgerlijke stand. Daarenboven kunnen een of meer ambtenaren van de burgerlijke stand worden belast met het verrichten van bepaalde taken. Deze dragen de titel van buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Een ambtenaar van de burgerlijke stand, die niet voldoet aan het in het tweede lid bedoelde benoembaarheidsvereiste, wordt niet in aanmerking genomen voorde berekening van het in de eerste zin genoemde aantal. 2. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren worden door burgemeester en wethouders benoemd, geschorst ofontslagen. Een benoeming kan voor een bepaalde tijdsduur geschieden. Als ambtenaar of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is slechts benoembaar de persoon die in de uitoefening van zijn ambt geen onderscheid maakt als bedoeld in tenzij het onderscheid is gebaseerd op een wettelijk voorschrift. 3. Ambtenaar van de burgerlijke stand van een gemeente kan slechts zijn een ambtenaar in dienst van die gemeente of een andere gemeente. Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan mede zijn een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is. 4. De ambtenaar of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt tot zijn betrekking niet toegelaten dan na voorde rechtbank tot wier rechtsgebied de gemeente behoort waar hij voor het eerst wordt benoemd de navolgende eed dan wel belofte te hebben afgelegd: "Ik zweer (beloof) dat ik de betrekking van ambtenaar van de burgerlijke stand met eerlijkheid en nauwkeurigheid zal ven/ullen en dat ik de wettelijke voorschriften, de burgerlijke stand betreffende, met de meeste nauwgezetheid zal opvolgen; dat ik voorts, tot het verkrijgen van mijn aanstelling, middellijk noch onmiddellijk, onder enige naam ofvoorwendsel, aan iemand lets heb gegeven of beloofd, en dat ik, om lets in deze betrekking te doen ofte laten, van niemand enige beloften ofgeschenken zal aannemen, middellijk of onmiddellijk. Zo waarlijk heipe mij God almachtig". ("Dat verklaar en beloof ik"). 5. Wanneer de eed dan wel belofte, bedoeld in het vierde lid, in de Friese taal wordt afgelegd, luidt de tekst van de eed dan wel belofte als volgt: «lk swar (unthjit) dat ik de funksje fan amtner fan de boargerlike stan mei earlikheid en soarchfaldichheid bevattende overzicht gehele parlementaire behandeling initiatiefvoorstel van Wet t/m publicatie Vastgestelde Wet In Staatsblad https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33344_initiatiefvoorstel_pia Afgekondigd en Vastgesteld Verdrag Handvest Grondrechten Europese Unie december 2007