Aan: - Ieder voor zover de wettelijke en bestuurlijke bevoegdheid betreffende -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan: - Ieder voor zover de wettelijke en bestuurlijke bevoegdheid betreffende -"

Transcriptie

1 J.J. Roseboom, Aan: - Ieder voor zover de wettelijke en bestuurlijke bevoegdheid betreffende - De Commissaris van de Koning in Zeeland, hoogedelgestrenge heerdrs. J.M.M. Polman, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijne excellentie de heer dr. R.H.A. Plasterk, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. De Minister van Veiligheid en Justitie, zijne excellentie de heer mr. I.W. Opstelten, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, zijne excellentie de heer mr. F. Teeven MPM, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag. Uw brief van: - Uw kenmerk: - Bijiage: een. VIeuten, 30 december 2014 Onderwerp: Verzoek om schorsing, voorlopige Voorziening en vernietiging ex Artikel 132 van de Grondwet van diverse impliciete- en expliciete besluiten betreffende de benoeming en beediging van drie - vijf Buitengewone Ambtenaren Burgerlijke Stand in de gemeente Tholen van.. oktober ^ Algemene inleiding. In Europa hebben religie en politiek lang dicht bij elkaar gelegen - zelfs met elkaar vervlecht -, en hebben veel landen langdurig vergaande bestuurlijke en politieke inmenging van kerken ondergaan, alsook andersom. In de Middeleeuwen mochten de kerkelijke en politieke bevoegdheden zelfs door zowel kerkelijke als wereldlijke overheden worden uitgeoefend, zelfs gelijktijdig. Tot op de dag van vandaag is dit bijvoorbeeld het geval in het Vaticaan; de paus is naast geestelijk leider van de Rooms Katholieke Kerk ook staatkundig leider van Vaticaanstad. Keizer Karel V streefde ook naar een eenheidstaat. De bezetting en strijd tijdens de Nederlandse Opstand hebben tot de huidige dag een bijdrage geleverd aan de Nederlandse cultuur een bron tot inspiratie ^ In 1611 was in het Eeuwig Edict reeds vastgelegd dat geboorten, huwelijken en overlijden in de Zuidelijke Nederlanden verplicht werden geregistreerd. ^ Daaruit een letterlijke overweging (alvorens besloten werd Het Edict te formuleren): " Alzoo doorde boosheyt des tydts vele saecken wel gheordineert, zoe by placcaten van de princen Onse voorsaten, als by civile rechten, ontfanghen voorgebruyck in diverssche plaetsen, niet en zyn zoe exactelyck onderhouden alst behoort, ende dat van dander syde, de diversiteyt van humeuren ende opinien van de mensschen in materien wesende disputabel, daer toe heeft byghebrocht een twyffelachticheyt, Wy willende daerinne version, volghents de goede intentie van wylen hoochlofflycker gedachten den Coninck Philips den tweeden van dien naeme. Onsen zeer lieven heere ende vadere (wyens ziele Godt genaedich sy) hebbende het getal is niet opgenomen vanwege het nog ontbreken van documenten ex Wob-verzoek, doch is waarschijniijk 28 oktober 2014 Merck toch hoe sterck, Wed https;// 2auYMS-VM J^^^^^

2 tot desen eynde doen vergaderen "etc., etc. Tevens vormde het Eeuwig Edict de basis voor de registratie (door de kerk) van geboorten, huwelijken en overlijden van personen en de wijze waarop dit gebeurde verschilde van plaats tot plaats. Het kan gezien worden als de voorloper van de burgerlijke stand. Het was via de Code de Louis XIV, met uitgifte van I'Ordonnance de Saint Germain en Laye, dat dubbele akten van de burgerlijke stand invoerde waarvan er een bij de Meierij of de Baljuw moest worden bewaard. Basis voor protest, ontduiking en ontgaan van belastingen. Na de Franse Revolutie, maar nog voor het regime van Napoleon in 1799 begon, werd bij de Franse wet van , Decreet van Naamsgeving de burgerlijke stand vastgelegd. Hij zorgde er voor dat de parochieregisters werden afgeschaft en de geboorten, huwelijken en overlijdensgenoteerd werden in een akte die hij "Burgerlijke Stand" noemde. Alle akten waren natuurlijk opgesteld in het Frans. Met het decreet van 17 juni 1796 (29 prairial jaar 4) werd de Burgerlijke Stand door de Franse overheersers in onze contreien ingevoerd. De pastoors moesten hun parochieregisters afsluiten en bij de gemeente inleveren. Dit impliceerde niet, dat de optekening van dopen, huwelijken en begrafenissen werd beeindigd. De priesters zetten, tot heden ten dage, naarstig hun registratie verder. Hij zorgde er ook voor, dat vanaf 5 mei 1797, alle priesters een belofte van trouw en gehoorzaamheid aan de wetten van de Franse Republiek moesten uitspreken, naar aanleiding van de Franse wet van 29 September 1795 en op 4 September 1797, na de staatsgreep van het Directoire, werd de wetgeving nog strenger toegepast en volgde dan de eed van haat aan het koningdom en aan de anarchie. De wet van 29 September 1795 verplichtte volgende eed af te leggen : " Je reconnais que I'universalite des citoyens frangais est le Souverain et je promets soumission et obeissance aux lois de la Republique ". De priesters die de eed niet wilden afleggen, werden aangehouden en verbannen. Wanneer Napoleon de macht neemt, worden de burgemeester, schepenen, baljuw en griffier afgezeten als Agent Municipal, Fransgezinden benoemd, die op 1 frimairevan het jaar VII of 21 november 1798, de inventaris van de gemeentelijke registers overdraagt aan de secretaris van het Canton Bornem - regio Vlamingen in de Provincie Antwerpen - en de Franse machthebbers. TerwijI hetconcordaat van 15juli dat werd afgesloten tussen paus Pius VII en Napoleon Bonaparte - een einde maakte aan het zogenaamde Gallicanisme, waarmee de Franse koningen eeuwenlang de inmenging van het Vaticaan in Franse kerkelijke aangelegenheden wisten te beperken. Op 6 juni 1803 werd volgens het Decreet de oude rangorde van de priesters in de parochies ongedaan gemaakt. Alle nieuwe aangestelde priesters werden samengeroepen te Brussel in de Sint-Goedele om er de nieuwe eed af te leggen in handen van de Prefect, waardoor de meeste priesters hun vroeger ambt opnieuw mochten uitoefenen. De belangrijkste inhoud van het Concordaat 1801, citaat, uit Wikipedia : The concordat regime was introduced under the Consulate, by the law of 18 Germinal Year X (8 Aprill 802) on the organization of worship, which includes: the Treaty of Concordat signed in Paris on 26 Messidor year IX (15 July1801) with the Holy See ; the fundamental law of 8 April 1802 X, namely: - fundamental items for worship Catholic, relating to the Catholic Church; - fundamenal items for worship Protestants, relating to the Reformed Churches tradition; Calvinist de Saint-Germain-en-Lave

3 one hand, and the churches say the Augsburg Confession, tradition Lutheran, on the other. Under the First Empire, two decrees of 17 March1808 extended the concordat regime worship Israelite. The agreed concordat system was applied in Algeria where it was introduced for the first time: for Roman Catholic worship, by the order of 9 August 1838, creating the diocese of Algiers; for Protestant worship, by the order of 31 Octoberl 839; for Jewish worship, by the order of 9 Novemberl 845. While the Concordat restored some ties to the papacy, it was largely in favor of the state; the balance of church-state relations had tilted firmly in Napoleon's favour Now, Napoleon could win favor with the Catholics within France while also controlling Rome in a political sense." einde citaat De BatBBfse Repubiiek Eind 1794 kwam er een einde aan de Repubiiek der Zeven Verenigde Provincien en het stadhouderlijk bewind van Willem V. In december 1794 trokken Franse troepen onder leiding van generaal Pichegru overde bevroren rivieren en bezetten de Nederlanden. Stadhouder Willem V vluchtte op 18 januari 1795 naar Engeland. Door het Haags Verdrag van 16 mei 1795 kwamen de Nederlanden onder Franse invloed. De vroegere Republiek der Verenigde Nederlanden moest militaire en financiele steun geven aan Frankrijk, maar hield - vooralsnog - een eigen bestuur. In 1796 werd een (eerste) Nationale Vergadering gekozen. Die moest een Grondwet opstellen. Nadat in 1797 het eerste ontwerp werd verworpen, kwam er een Tweede Nationale Vergadering, die opnieuw met een ontwerp kwam. Dat parlement werd in januari 1798 na een staatsgreep gezuiverd, waarna een radicaaldemocratisch bewind de nieuwe Grondwet invoerde. Zij vormden een Uitvoerend Bewind. Verder werd er een Vertegenwoordigend Lichaam gekozen. Er kwamen voor het eerst ook ministers (die toen overigens nog 'agenten* werden genoemd). in September 1801 werd het Uitvoerend Bewind met behulp van de Fransen afgezet. De macht kwam nu aan een veel autoritairder bestuur, het Staatsbewind. Veel oude (orangistische) regenten uit de tijd van de stadhouder keerden terug in het bestuur Dat werd door Napoleon al snel als een bedreiging gezien. Omdat de Fransen tevens vonden dat de Bataafse Republiek Frankrijk te weinig steun gaf in zijn oorlog tegen Engeland, verving Napoleon vier jaar later het Staatsbewind door een eenhoofdig bestuur Rutger Jan Schimmelpenninck ^ werd raadpensionaris. Al een jaar later verstevigde de keizer zijn greep op Nederland nog verder Op 11 maart 1806 nam keizer Napoleon het besluit dat zijn broer, Louis, Lodewijk koning zou worden van Holland. De keizer legde Holland tevens een nieuwe Grondwet op. Lodewijk echter probeerde de eis van Napoleon aan te passen aan de Nederlandse omstandigheden. Tegen de wil van Napoleon stelde Lodewijk een commissie samen die de Code Napoleon zou aanpassen. In 1809 trad het aldus ontstane Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland in werking. Dit wetboek kreeg exclusieve werking. Het inheemse recht en het Romeinse recht werden afgeschaft. Al twee jaar later, in 1811, werd het Wetboek Napoleon vervangen door de Franse Code civil. Kort daarvoor, in 1810, was Lodewijk afgetreden toen hij merkte dat het niet langer mogelijk was om een koers te varen die min of meer onafhankelijk was van die van Napoleon. Het land werd vervolgens ingelijfd bij het keizerrijk Frankrijk, en Napoleon voerde zijn eigen, ongewijzigde, Code civil (toen onder de naam Code Napoleon) in. De registratie van huwelijken, geboorten en sterfgevallen was voortaan de taak van de ambtenaren van de Secretarie van het gemeentehuis. Zij maakten de akten van de burgerlijke stand op. Met behulp van de Burgerlijke Stand kon Napoleon o.a. de dienstplicht ten behoeve van zijn leger beter afdwingen en een efficientere belastingheffing invoeren. Een keizerlijk decreet van 18augustus 1811 bepaalde dat alle ingezeten binneneen jaar over een vaste voor- en familienaam moesten beschikken. ^ Op 17 mei 1813 werd de termijn verlengd tot 1 januari Na de Franse nederlaag besloten de Europese leiders Europa opnieuw in te delen. Onder meer Decreet van Naamsaanneming (Napoleon, 18 augustus 1811) http.7/

4 werden de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden samengevoegd. Zo konden de twee kleine landen samen een buffer vormen tegen Frankrijk. Zondagmorgen 21 november 1813: een belangrijk moment in de Nederlandse geschiede- nis. In naam van de prins van Oranje. die in Engeland verbleef, werd een vooriopig bestuur gevormd dat de macht van de Fransen overnam. Dit Hoog Bewind bestond uit: Gijsbert Karel van Hogendorp, Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold, graaf van Limburg Stirum, De gebeurtenis speelde zich af in het huis van initiatiefnemer Van Hogendorp aan de Kneuterdijk in Den Haag. Het driemanschap, zoals de heren ook werden genoemd, hoefde niet lang op de prins te wachten: op 30 november 1813 zette hij na 18 jaar ballingschap weer voet op Nederlandse bodem. Een paar dagen later werd Willem I in Amsterdam ingehuldigd als 'soeverein vorsf. Napoleon regeerde nog een keer over Frankrijk, nadat hij uit zijn verbanningsoord Elba was ontsnapt, Hij keerde in maart 1815 terug naar Frankrijk. Het leger koos zijn zijde en koning Lodewijk XVIII moest de wijk nemen. De Europese mogendheden wachtten het vervolg niet af. Zij maakten zich op om Napoleon definitief uit te schakelen. Engelsen, Nederlanders, Pruisen, Oostenrijkers en Russen stuurden legers naar de Franse grenzen. Begin juli was de aanval gepland. Ook op zondagmorgen 18 juni 1815 kwam Napoleon nog eens terug en viel met het Franse leger Belgie binnen en stuitte op het Pruisische leger. De Fransen brachten de Pruisen een zware slag toe. Hierna trokken zij op naar Brussel. Zij werden echter bij het gehucht Quatre-Bras tegengehouden door Nederlandse troepen onder bevel van de prins van Oranje, de oudste zoon van koning Willem I en definitief verslagen bij Waterloo, onder Brussel, door de geallieerde coalitie.. In 1815 was het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden een feit Op 16 maart 1815 werd Willem I bij proclamatie koning. Hij had in de grondwet van 1814 erg veel macht gekregen. Tegenspraak duldde hij niet, hij opereerde als een absoluut monarch; stak de handen uit de mouwen. De Fransen hadden het land in erbarmelijke toestand achtergelaten. De koning zette zich zeer in om de economie weer op gang te brengen. Hierin was hij onvermoeibaar en hij was niette benauwd om er persoonlijk in te investeren. Het Zuiden moest produceren, het Noorden verhandelen en de kolonien moesten luxe waren leveren. De voordelen van een gecentraliseerde administratie en van een voorspelbaar functionerende rechteriijke macht sprongen velen in het oog. Toen in 1813 de soevereiniteit hersteld werd, was terugkeer naar de oude situatie van gewestelijke soevereiniteit geen optie meer Koning Willem I (toen nog Souvereine Vorst) meende - net als een stroming onder juristen - dat er opnieuw moest worden gewerkt aan een eigen, Nederlandse codificatie, gebaseerd op oud-vaderlands recht. In de Grondwet van 1814 was een codificatieartikel opgenomen. ^ Tot de realisatie daarvan zou de Franse Code civil van kracht blijven. De wens van Willem I stuitte op bedenkingen. Men vroeg zich af of het wel mogelijk was om een eensluidend Nederiands recht samen te stellen, omdat dit vaderlandse recht als een onsamenhangend corpus van burgeronvriendelijk recht werd gezien Op 26 januari 1815 houdt de Koning nog persoonlijk spreekuur en geeft aan verschlllende personen dispositie volgens het geldend Burgerlijk Wetboek en geeft hen opdracht om zich te melden bij Officieren van Burgerlijke stand {Officiers de I'etat civil). Op 8 november 1825 vaardigde koning Willem I een Koninklijk Besluit uit, waarbij binnen zes maanden een vaste geslachtsnaam aangenomen moest worden. In sommige gevallen werden de namen, die tussen aangenomen waren, weer gewijzigd. Echter, werden Napoleon's hervormingen door de overheden ook na zijn bewind gehandhaafd in de eertijds door hem bezette gebieden. Een opvoering van de opera De Stomme van Portici (La Muetie de Portici van Daniel ^Auber; ondena/erp de revolutie te Napels in 1647) op 25 augustus 1830 in Brussel was de aanleiding tot Art. 100 Grondwet 1814;" Er zal worden ingevoerd een algemeen Wetboek van burgerlijk regt, lijfstraffelijk regt, van den koophandel, en van de zamenstelling der regterlijke magt en de manier van procederen." en ; Muette_de_Portici en t/m

5 georganiseerde rellen van Fransgezinde separatisten, gevolgd door volksrumoer. Het Voorlopig Bewind van de Zuidelijke Nederlanden hep op 4 oktober 1830 de onafhankelijkheid uit. Na de Belgische Revolutie en onafhankelijkheid werd de verplichting akten aan te maken, opgenomen in de Belgische grondwet. In Belgie krijgen vanaf 30 maart 1836 burgemees- ter en de schepenen de bevoegdheid om de registers van de burgerlijke stand bij te houden. Telkens werden twee exemplaren bijgehouden om verlies of vernietiging te voorkomen. Een was bestemd voor de gemeentelijke administratie zelf, het ander voor degriffie van de rechtbank van eerste aanleg. In Nederland is het houden van dubbelen van de akten ook geregeld in het Burgerlijk Wetboek, grotendeels een vertaling van het Code Civil en gemoderniseerd via Algemene maatregel van bestuur in het Besluit burgerlijke stand 1994 ook nader uitgewerkt in ^ Personen- en familierecht. De ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag neemt een bijzondere positie in voor o.a. het diplomaten, consuls en degenen die overigens bevoegd zijn op te treden terzake van de Burgerlijke Stand. Overigens, zowel in Nederland als Belgie kennen een Boek 1 als eerste in het Burgerlijk Wetboek. Volgens de bepalingen van de Nederlandse Archiefwet zijn de registers van geboorten van de laatste 100 jaar, van de huwelijken van de laatste 75 jaar en van overlijden van de laatste 50 jaar niet openbaar toegankelijk. Na o.a. deze ontwikkelingen - * samengevat' - kennen wij De Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus Dus met de maatschappelijke ontwikkelingen via o.a. Reformatie, Verlichting en de Franse Revolutie. Niet zonder slag of stoot ging dit. De Afscheiding van 1834, voortgekomen uit het verzet tegen de vrijzinnigheid binnen de hervormde staatskerk en het Algemeen Reglement van 1816, heeft ook in de provincies geleid tot hevige repressie van de zijde van de overheid. Hiertoe greep deze vooral naar het middel van gerechtelijke vervolgingen en gedwongen inkwartieringen van krijgsvolk. In 1839 en 1840 werd een aantal gemeenten door de koning erkend als Christelijk Afgescheiden gemeenten, sommige gemeenten weigerden echter afstand te doen van het predikaat gereformeerd en gingen een afzonderlijk kerkverband aan onder de naam gereformeerde kerken onder het kruis. Maar in 1869 volgde een hereniging van beide hoofdstromingen van de Afscheiding resulterend in de christelijk gereformeerde kerk. Een aantal kruisgemeenten wilde evenwel daarin niet meegaan en bleef als een afzonderlijk kerkverband bestaan. Zij zouden zich in 1907 met nog enkele gemeenten onder ds. G.H. Kersten - ook 2e Kamerlid en oprichter SGP - constitueren tot de gereformeerde gemeenten. De hoofdmoot van de afgescheidenen, sinds 1869 weer in een kerkverband verenigd, sloot zich in 1892 met de Nederduitsch gereformeerde kerken van de Doleantie (1886) aaneen tot de gereformeerde kerken in Nederland. De belangrijkste van deze kerkelijke stromingen zijn thans gefuseerd in de Protestantse Kerk in Nederland. De toestanden waarbij de vorst direct ingrijpt in een religie bestaan in Nederland niet meer. Revolutie kwam na eeuwen van inmenging onder Europese bevolkingen de roep naar een staatsrechtelijke scheiding van kerk en staat. Sindsdien is het een leidend principe in de staatsinrichting van democratische rechtsstaten, en is het in de loop van de 19e en 20e eeuw in bijna alle Europese landen, en wereldwijd, in de Wet en het Recht verankerd. Zeker na de ervaringen van de ook in dit jaar herdachte Wereldoorlogen I en II en andere weerzinwekkende gebeurtenissen. Naast Dodenherdenking op 4 mei 2015, ook het in 2015 te vieren 15e lustrum Bevrijding van Nederland op 5 mei 2015 op de (vijfjaarlijkse vrije) Erkende Nationale Feestdag, hangt de Staatssecretaris bracht in 1993 een herziening (Stb. 655) van de regels voor de burgelijke stand tot stand. De hoofdlijnen van de uitvoering van de burgerlijke stand worden vastgelegd in het BW, de details worden in AMvB's geregeld, Er zijn drie registers; van geboorten, van huwelijken en van overlijden. De positie van de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt in het BW geregeld en er komt rechterlijk toezicht op diens functioneren.. (21.847)

6 scheiding ook samen met het beginsel vangelijke behandeling, het neutraliteitsbeginsel, en de vrijheid van levensbeschouwelijke of godsdienstovertuiging uit artikel 1 en artikel 6 van de Nederlandse Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden 1815 en het Verdrag Handvest Grondrechten Europese Unie Terzijde: binnen het meerjarenthema ''Vrijheidgee1\e door" legt het Nationaal Comite 4 en 5 mei in 2015 het accent op de bevrijding. De titel van de thematekst zal luiden:" Onvoltooid bevrijd." en citaat: " In de thematekst wordt ingegaan op de bevrijding in 1945 en hetgeen wij van deze bevrijding hebben geleerd voor de wereld waarin we nu leven." ^' Scheiding van Iceric en Staat Scheiding van kerk - een ruim begrip dat o.a. alle levensbeschouwelijke visies en levensovertuigingen omvat - en staat betekent in Nederland in de praktijk, dat de Staat en de kerk ieder hun eigen zaken regelen en zich niet met elkaar bemoeien of elkaar de regels voorschrijven. Het gaat bij deze vormgeving van de scheiding dus in de eerste plaats om het organisatorisch en bestuurlijk gescheiden houden van deze twee grootheden,met een beperking vastgelegd in het navolgende artikel uit de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden 1815: "Artikel 6 1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. 2. De wet kan terzake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het beiang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. " De overheidsdienaren bemoeien zich met inachtneming van voornoemde niet met de kerk en de dienaren van de kerk bemoeien zich niet met de staat. Niet voor niets is daarom 66k uiteindelijk het volgende in de strafwetgeving opgenomen, citaat: " Artikel 449 Wetboek van Strafrecht I.De bedienaarvan de godsdienst die, voordat partijen hem hebben doen blijken dat hun huwelijk ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand is voltrokken, enige godsdienstige plechtigheid daartoe betrekkelijk verricht, wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie. 2.1 ndien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, kan hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie worden opgelegd. " In het onlangs door de Raad voor de Rechtspraak uitgegeven decembernummer 2014 " Rechtspraak" is een artikel opgenomen over" De Wereld achter de toga De inhoud ervan wil ik u niet onthouden omdat het in deze brief gaat over de o.a. ook in de Nederlandse verlengde gedeconcentreerde en gedecentraliseerde eenheidstaat de functie van (B)ABS, als a.h.w. : ' een Verlengde Hand van de Rechtbankgriffie(r)', citaat: " De geschiedenis van de toga gaat ver terug. De Romeinen liepen er al in rond, maar het gebmik van de toga in de rechtszaal danken we vooral aan de Franse keizer Napoleon Bonaparte. Begin negentiende eeuw hervormt hij het Franse recht en legt daarmee de basis voor rechtssystemen over de hele wereld, waaronder hetonze. Omdat hij vindt dat de rechteriijke macht eenheid en gezag moet uitstralen, legt hij vast welke kleding dient te worden gedragen in de rechtszaal. Deze kledingvoorschriften zijn nog grotendeels intact. " 10 Afgekondigd en Vastgesteld Verdrag Handvest Grondrechten Europese Unie december Jaarthema Wetboek van Strafrecht ter zake van meineed en meinedig handelen htip://wetten.overnekijii/bwbf^ /tweedeboei</tl^ Kostuum- en titulatuurbesluit rechteriijke organisatie

7 Volgens de in het artikel genoemde senior rechter en bijzonder hoogleraar Rechtspraak is :" de toga een belangrijk onderdeel van de rechtszitting. Het kledingstuk laat het individu verdwijnen. " " De toga geeft aan dat je een functie hebt, en dat je in die functie anoniem bent. Je gewone kleding roept vooroordelen op. Men denkt daardoorte weten hoe je als rechter zal oordelen. Het vooroordeel overde toga kan niet veel anders zijn dan dat ik een rechter ben." einde citaat. ^ De toga dragende (B)ABS voorkomt ook een personendemocratie en daarmee toepassing van Recht, dat kan gaan overhellen naar een clienteledemocratie en/of clientelisme. En 66k daarom overtuigd een vd.m - afkorting van:" verbi divini minister ", of in normaal Nederiands : de bedienaar van de godsdienst die zich v66r de zegening en/of inzegening, door deze, overtuigd van het feit dat het burgerlijk huwelijk is gesloten door de ambtenaar van de burgerlijke stand, c.q. BABS, of andere daartoe bevoegde van de betreffende (gemeentelijke) Overheid! Die vd.m. draagt overigens meestal 66k een o.a. toga; maar dan geheel vanuit een andere motivering, die buiten behandeling van dit beroep op de Kroon valt, maar is ter kennlsgeving opgenomen om ook de evolutie te duiden van de kleding gedragen in kerken. De theorie is sinds de 19e eeuw in mindere of meerdere mate wereldwijd in praktijk gebracht. In Nederland en Belgie is het beginsel van de scheiding van kerk en staat een fundamenteel uitgangspunt voor de inrichting van de huidige democratische rechtstaat, hetwelk uiteindelijk 66k nog eens in Nederland is benadrukt door het in 1983 aannemen van de Wet beeindiging financiele verhouding tussen Staat en Kerk In Nederlandse openbare scholen bestaat sinds de Wet op het lager onderwijs van 1920 de mogelijkheid om godsdienst- of ander levensbeschouwelijk onderwijs te verzorgen; de school dient hiervoor een verwarmd en verlicht lokaal ter beschikking te stellen. Impliciet en expliciet was al en is daarmee de opvatting van " 'De Nadere Reformatie'" - die beoogde een doona/erking van de bijbelse beginselen in gezin,samenleving, kerk, politiek en staat, als uitgangspunt van de Nederlandse Grondwet en daannee ook de Staat - via een bereikt compromis -afgewezen. Dit terwiji o.a. Hindoestaanse godsdienst; Joodse godsdienst; Rooms Katholieken, de aanhangers van Johannes Hus, Lutheranen, Zwinglianen, Hernhutters en andere o.a. Calvinistische-stromingen binnen en buiten de Protestantse Kerken, Genootschappen en Getuigen, Hugenoten, Christelijke godsdienst; Humanistische- en Islamitische stromingen de scheiding Staat en kerk van harte (hebben) in een ontwikkeling ondersteun(d)en. Voornoemd uitgangspunt neemt dus niet weg, dat de Nederlandse democratische Rechtstaat, de Overheid, Grondrechten heeft geformuleerd en gewoon is met maatschappelijke organisaties, levensbeschouwelijke stromingen en burgers tot op de huidige dag intercultureel overleg te hebben en heeft. Bovendien - en en niet voor niets - wordt de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden 1815 na twee lezingen behandeld in de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden en ook na tussentijdse ontbinding van de Kamers der Staten-Generaal. Voorafgaande aan hetactuele objectum litis in deze brief. Geheel in de traditie met de hiervoor gememoreerde overweging uit het Eeuwig Edict heeft in deze andere tijd, 66k na discussies en o.a. rechteriijke uitspraken - over bijvoorbeeld de vrouw en het lidmaatschap van een politieke partij - in de samenleving, alsook in en besluitvorming door zowel de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal - na stemming op 3 juni op de vijftiende juli 2014 door De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten, uitgifte plaatsgevonden van het 14 Rechtspraak nummer 4, december Wet beeindiging financiele verhouding tussen Staat en Kerk Artikel 64 Grondwet en artikel 137 Grondwet

8 " Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, Jaargang 2014, nummer 260, Wet van 4 juli 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling." In dit ondertekende Staatsblad, Gegeven te Wassenaar, 4 juli 2014 en getekend door de Koning, Willem-Alexander, alsmede De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk, alsmede De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten, is opgenomen: citaat" ARTIKEL III Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de vierde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoenng de hand zullen houden. " einde citaat Afhankelijk van de interpretatie van voornoemde ''vierde kalendenvaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst", mag geconcludeerd worden, dat voornoemde Wet op 1 november 2014, dan wel op 1 december 2014 van kracht is, of is geworden in het gehele Koninkrijk der Nederlanden, waarin o.a. ook ex Artikel 98 van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nedertanden geldend was en is : het plechtg afgekondigde Verdrag Handvest Grondrechten Europese Unie citaat: Artikel 16 1.ln eike gemeente zijn twee, of, naargoedvinden van burgemeester en wethouders, meer ambtenaren van de burgerlijke stand. Daarenboven kunnen een of meer ambtenaren van de burgerlijke stand worden belast met het verrichten van bepaalde taken. Deze dragen de titel van buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Een ambtenaar van de burgerlijke stand, die niet voldoet aan het in het tweede lid bedoelde benoembaarheidsvereiste, wordt niet in aanmerking genomen voorde berekening van het in de eerste zin genoemde aantal. 2. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren worden door burgemeester en wethouders benoemd, geschorst ofontslagen. Een benoeming kan voor een bepaalde tijdsduur geschieden. Als ambtenaar of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is slechts benoembaar de persoon die in de uitoefening van zijn ambt geen onderscheid maakt als bedoeld in tenzij het onderscheid is gebaseerd op een wettelijk voorschrift. 3. Ambtenaar van de burgerlijke stand van een gemeente kan slechts zijn een ambtenaar in dienst van die gemeente of een andere gemeente. Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan mede zijn een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is. 4. De ambtenaar of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt tot zijn betrekking niet toegelaten dan na voorde rechtbank tot wier rechtsgebied de gemeente behoort waar hij voor het eerst wordt benoemd de navolgende eed dan wel belofte te hebben afgelegd: "Ik zweer (beloof) dat ik de betrekking van ambtenaar van de burgerlijke stand met eerlijkheid en nauwkeurigheid zal ven/ullen en dat ik de wettelijke voorschriften, de burgerlijke stand betreffende, met de meeste nauwgezetheid zal opvolgen; dat ik voorts, tot het verkrijgen van mijn aanstelling, middellijk noch onmiddellijk, onder enige naam ofvoorwendsel, aan iemand lets heb gegeven of beloofd, en dat ik, om lets in deze betrekking te doen ofte laten, van niemand enige beloften ofgeschenken zal aannemen, middellijk of onmiddellijk. Zo waarlijk heipe mij God almachtig". ("Dat verklaar en beloof ik"). 5. Wanneer de eed dan wel belofte, bedoeld in het vierde lid, in de Friese taal wordt afgelegd, luidt de tekst van de eed dan wel belofte als volgt: «lk swar (unthjit) dat ik de funksje fan amtner fan de boargerlike stan mei earlikheid en soarchfaldichheid bevattende overzicht gehele parlementaire behandeling initiatiefvoorstel van Wet t/m publicatie Vastgestelde Wet In Staatsblad Afgekondigd en Vastgesteld Verdrag Handvest Grondrechten Europese Unie december

9 utoefenje sil en dat ik de wetlike foarskriften oangeande de boargerlike stan op 'en sekuersten neikonrime sil; dat ik fierders, foarit krijen fan myn oanstelling, streekrjocht noch midlik, under hokker namme ofutwynsel dan ek, can immen eat jun oftasein haw, en dat ik, om eat yn dine funksje te dwaan ofte litten, fan gjinien tasizzingen ofgeskinken, likefolle hokker, oannimme sil, midlik of streekrjocht. Sa wierheipe my God almachtich». («Datferklearje en unthjit ik»). " einde citaat. ^'^ Na achteraf kennis te hebben genomen van een bericht in een lokaal weekblad de Eendrachtbode van vier december 2014 is mij gebleken, dat op drie december 2014 beediging heeft plaatsgevonden te Middelburg. Desgevraagd heeft de Rechtbank te Middelburg mij telefonisch op 16 december 2014 bevestigd, dat op de drie december 2014 door vijf buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Tholen in Middelburg aflegging van zowel de Zuiveringseed, alsook de Eed of Verklaring en Belofte heeft plaatsgevonden en deze mitsdien zijn opgenomen in het betreffende Register, alsmede verstrekking van de afschriften van Akte van beediging heeft plaatsgevonden. De vraag of de Zuiveringseed, alsook de Eed of Verklaring en Belofte overeenkomstig de geldende, dan wel de nieuwe Wet geldig voor of nal november 2014, c.q. 1 december 2014, dan wel of dit element door de Rechtbank getoetst is, kon uiteindelijk inhoudelijk op 18 december 2014 doorde Communicatieadviseur, afdeling Beleid, Communicatie, Bestuursondersteuning van de Rechtbank te Middelburg niet worden beantwoordt, dan alleen met een schriftelijke vena/ijzing naar het Juridisch Loket.nl. In de tussen gelegen tijd is door mij op 12 december 2014 bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tholen en de Burgemeester van de gemeente Tholen - pro-forma - bezwaarschrift ingediend tegen de benoemingsbesluiten van vijf Ambtenaren Burgerlijke Stand c.q. Buitengewone Ambtenaren Burgerlijke Stand gemeente Tholen en verzocht de ontvangst ervan te bevestigen. In dezelfde brief heb ik tevens verzocht - mede o.a. omdat een zorgvuldige voorbereiding (art. 3:2 Awb.) vraagt, dat het bestuursorgaan bij de voorbereiding van het besluit de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen moet vergaren - citaat:" Met het oog op het voornoemde nadere formulering, verzoek ik u - zonder en/of met beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) - mij de volgende documenten te doen toekomen: 1. Het advies van de betreffende (beleid)-afdeling aan uw College om tot een bepaalde procedure tot benoeming over te gaan; c.q. een eventueel mandaat/delegatie(besluit) waarop het starten van de procedure is gebaseerd; 2. Datum en het besluit van uw College n.a.v. het onder 1 genoemde advies c.q. voomoemd eventueel mandaat/delegatie; 3. De selectiecriteria waaraan de kandidaten voordat tot benoeming door uw College wordt overgegaan dienen te voldoen, dan wel een functiebeschrijving; 4. De oproep aan mensen, in dag-, week-, gemeentelijke websites of anderszins, om zich als kandidaat te melden met daarbij behorende correspondentie; 5. Cpgave van het aantal gereageerde personen n.a.v 4 en hun (eventueel) persoonlijke gemotiveerde bezwaren c.q. -bemerkingen om geen huwelijk tussen Mensen van gelijk geslacht te willen uitvoeren; 6. Een verslag of samenvatting daan/an met vermelding (geanonimiseerd) van de aangemelde personen; 7. Het advies van de betreffende (beleids)afdeling aan uw College om tot benoeming over te gaan; c.q. een eventueel mandaat/delegatie(besluit) waarop de benoeming is gebaseerd alsmede de gehanteerde selectiecriteria; 8. Het besluit van uw College n.a. v. het onder 7 genoemde advies c.q. voornoemd mandaat/delegatie en de notulen van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders waarin de benoemingsbesluiten zijn opgenomen van de Ambtenaren der Burgerlijke Stand c.q. Buitengewoon Ambtenaren der Burgerlijke Stand 9. De benoemingsbesluiten c.q. brieven van uw College en/of De Burgemeester ad 8 en de daarbij behorende brieven, waarin al dan niet wordt ingegaan overde (eventueel) Erkenning van eventueel persoonlijk geformuleerde bezwaren c.q. -bemerkingen om geen huwelijk tussen Mensen van gelijk geslacht te willen uitvoeren; en eventueel de brieven waarin melding wordt gemaakt dat geen gebruik wordt gemaakt van de aangemelde personen die niet zijn benoemd; 10. De verdere procedure tot bekrachtiging van de benoeming ad 8 en 9 met de datum en plaats waarop door het afleggen van de Eed of Belofte bij de Arrondissementsrechtbank van de door uw College benoemde Ambtenaren van de Burgerlijke Stand, c.q. Buitengewone Ambtenaren van de Burgerlijke Stand in functie zijn bekrachtigd; 11. Een lijst met (Buitengewone) Ambtenaren Burgerlijke Stand Tholen waaruit door de aanstaande 19 publicatie Staatsblad 2014, nr

10 bruidsparen/partners een keuze kan worden gemaakt 12. De vraag te beantwoorden of uw gemeente een regeling heeft opgesteld overeenkomstig het Ahikel 15:1:a CAR-UWO De ambtenaar is verplicht de eed of belofte afte leggen die bij wet, bij instructie of bij besluit van het college is voorgeschreven." 13. Het document ad 12 mij toe te zenden en mij te melden wanneer het afleggen van de Eed of Belofte ad 12 door de benoemde Ambtenaren, c.q. Buitengewone Ambtenaren van de Burgerlijke Stand heeft plaatsgevonden en ten overstaan van welke gemeentelijke functionaris de Eed of Belofte is afgelegd. " einde citaat. Op 17 december 2014 is mij namens het College van burgemeester en wethouders, voornoemd, bevestigd de ontvangst van mijn bezwaar en verzoek d.d. 12 december 2014, met de vena/achting dat voor 14/01/2015 behandeling kan piaatsvinden van mijn Wob-verzoek. Een besluit over de honorering van de verzoeken om informatie krachtens Wob is mij dus op dit moment niet bekend; kan ik u daarover ook niet informeren. De Omroep Tholen van 19 december 2014 meldt: op 18 december 2014 heeft in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Tholen, de volgende mededeling plaatsgevonden - en daarmee is een aspect in de besluitvorming voorlopig duidelijk geworden - Citaat: Het college van Burgemeester en Wethouders heeft bij de benoeming op 28 oktober van vijf nieuwe trouwambtenaren rekening gehouden met de keuzevrijheid voor alle bruidsparen ongeacht geloofof geaardheid passend bij de Thoolse cultuur van elkaar respecteren en ruimte gunnen. Dat zei wethouder Hoek donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. Het college was zich erbewust van dat erna 1 november geen speelruimte meer zou zijn geweest. Volgens wethouder Hoek wilde de gemeente de keuzevrijheid van bruidsparen honoreren. Na het ovedijden van trouwambtenaar de heer van Eenennaam bleek dat bruidsparen met een bepaalde kerkelijke achtergrond regelmatig vroegen om een trouwambtenaar uit anderen gemeenten. "Er is kennelijk specifieke behoefte aan trouwambtenaren die qua achtergrond en levensovertuiging aansluiten bij de levensbeschouwing van het bruidspaar". Daarnaast waren een aantal trouwambtenaren inactief Op 23 September 2014 werd daarom door het college besloten een procedure te starten. Daar was volgens het college niets geheims aan. Het besluit van 28 oktober had wel op de openbare besluitenlijst terecht moeten komen en niet op de lijst met vertrouwelijke besluiten. Wethouder Hoek noemde dat een omissie. " einde citaat van het voornoemde N\euvjsbericht Op 18 december 2014 heeft in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Tholen - voor zover in dit kader relevant - volgens de raadsagenda behandeling plaatsgevonden van: Brief COC West-Bra bant-west & Tholen van 10 december 2014 ; Brief (aan) Gemeenteraad van Tholen over weigerambtenaren dec (van een moeder en inwoner van de gemeente) ; Vragenuur voor de gemeenteraad, tijdens - naar ik nu moet vooronderstellen - welke, bespreking heeft plaatsgevonden en moties zijn ingediend. Of de gemeenteraad Tholen een besluit heeft over de uitnodiging voor een gesprek door het bestuur van het COC West-Brabant-West & Tholen is mij niet bekend. De notulen (audio) van voornoemde raadsvergadering zijn op het moment van het schrijven van deze brief nog niet gepubliceerd en komen wellicht - volgens mededeling van de griffier van de gemeenteraad - na het kerstreces, op ca. 7 januari 2014 (digitaal) beschikbaar Derhalve kan ik hierop niet ingaan. Overigens lijkt het mij wenselijk, dat er t.b.v beoordeling door 20 bevattende nieuwsbericht Omroep Tholen Raadsagenda gemeenteraad Tholen 18 december 2014 ht^p:// ingediende twee moties zijn opgenomen in Bijiage 1 bij deze brief webpagina gemeente Tholen met (audio) notulen Raad Tholen (audio notulen Raad 18 december 2014 wordt nog geplaatst op ca )

11 De Kroon de uitgeschreven notulen van voornoemde raadsvergadering beschikbaar komen. Verzoek toepassing Hoofdstuk 7 Provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen, Artikel 132, vierde lid, van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden In artikel 132, vierde lid, van de Grondwet is bepaald dat de Kroon een besluit van een gemeentelijk of provinciaal bestuursorgaan kan vernietigen indien het besluit in strijd is met het recht of het algemeen beiang. Het artikel is uitgewerkt in de Gemeentewet, de Provinciewet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze strijdigheid wordt hierdoor met mijn verzoek ingeroepen, o.a. vanwege het feit dat voornoemde besluiten - en ook feitelijk handelingen die in relatie staan tot en met toepassing van - artikel 16 Burgerlijk Wetboek - Artikel 1 van de Grondwet, voornoemd, de Algemene wet gelijke behandeling, in strijd zijn met het Recht, zelfs zodanig dat er mogelijk door de benoemingsbesluiten en de uitvoering daan/an meineed en/of - bewust en/of onbewust - meinedig handelen heeft, dan wel mogelijk heeft plaatsgevonden, zulks ter beoordeling aan het Openbaar Ministerie en mogelijk uiteindelijk aan de Onafhankelijke Rechter. Bovendien is het besluit en het handelen, ook het feitelijk handelen van het bestuursorgaan ' Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke Stand in strijd met o.a. Artikel 21 van het Verdrag Handvest Grondrechten Europese Unie, (2007/C 303/01),14 december Voorts is het Collegebesluit in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, o.a. met name de openbaarheid ervan in het geval van dit objectum litis, het motiverings- en het zorgvuldigheidsbeginsel en strijdig met de eigen regelgeving van dit bestuursorgaan zoals is vastgelegd in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving, vastgelegd in gemeentelijke verordeningen. Tijdens het "Vragenuur" in de Tweede Kamer der Staten-Generaal is op 9 december 2014, 14:52 uur, dit onderwerp aan de orde gesteld. Evenwel was toen (kennelijk) ook niet bekend, dat beediging van de BABS op drie december 2014 bij de Rechtbank te Middelburg heeft plaatsgevonden. Naast opzettelijkheid - de datum van '28 oktober 2014' liegt er niet om - (ik heb de informatie uit het Wob-verzoek nog niet) van de benoemingsbesluiten, is er ook een kennelijk misverstand over de datum van inwerking treden. Kortheidshalve wordt vena/ezen naar dit beeldmateriaal, waarbij mijnerzijds wordt aangetekend, dat de geboden tijd in de kaderstelling van het ''Vragenuuf ook onvoldoende is om alle feiten en omstandigheden te kennen. Verder biijkt, dat raadsleden in de gemeente Tholen de opvattingen die in het debat zijn uitgesproken, als instemming door de Minister hebben gezien met de kennelijk juridisch houdbare benoeming van vijf ambtenaren van de burgerlijke stand in Tholen. Uit meerdere verslagen in de lokalen- en regionale bladen en omroepen en andere bronnen, lijkt en biijkt bovendien bij monde van de toen waamemend Burgemeester, tevens 66k wethouder en lid van het College van burgemeester en wethouders, thans locoburgemeester en wethouder Hoek, dat er opzettelijk door zowel het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, alsook de voorbereider en uitvoerder van besluiten van de gemeente, in dit geval de waamemend en locoburgemeester gemeente Tholen, na de datum van vaststelling van bovengenoemde Wet op 3 juni 2014, de vaststelling op 4 juli 2014, alsmede datum van uitgifte ervan op 15 juli 2015 in het Staatsblad 2014, nummer 260, de door hen beoordeelde valreep nog willens en wetens vijf BABS te benoemen, waaronder drie BABS met zogenoemde ' gemoeds- 24 Wetboek van Strafrecht ter zake van meineed en meinedig handen wetterkoverneidtii/bwbroodi854/1weedeboek/titeilx/^ Afgekondigd en Vastgesteld Verdrag Handvest Grondrechten Europese Unie december Vragenuur- 9 december 2014, vergadering 2e Kamer Staten-Generaal met inbreng lid dr. A.G. Schouw, Minister dr. Plasterk en andere leden 2e Kamer der Staten-Generaal.

12 en/of gewetensbezwaren Ga er maar aan staan: boos vooropzet, uiteindelijk uitmondend in vast te stellen (mogelijke uitlokking van) meineed en mogelijk meinedig handelen? Een strijdig handelen met en afgelegde Eed of Verklaring en Belofte - gedaan bij de aanvaarding van het ambt van - waamemend Burgemeester gemeente Tholen, als wethouder(s), als lid van en ook door leden van het College van burgemeester en wethouders gemeente Tholen en ook door het lid, c.q. de leden van de Raad van de gemeente Tholen die verzaakt hebben. Een grover gemeenschappelijk in vereniging van voornoemd strijdig voorbereidend handelen, besluiten en schending van het Recht door een lid en leden van het Openbaar Bestuur heb ik niet eerder meegemaakt. Mede daarom is deze brief 66k in afschrift gezonden naar het Openbaar Ministerie in het Arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant. Ook tijdens het stadhouderloze tijdperk zijn er merkwaardige besluiten genomen, die ook werden ' teruggedraaid'. En dit niet-integer in het Openbaar Bestuur functiehandelen, ook nog eens vanaf het moment dat de Staatssecretaris Binnenlandse Zaken, mevrouw drs. C.I. (len) Dales, de bestuurlijke integriteit Rijksbreed op agenda heeft geplaatst en elk bestuursorgaan. Om deze reden heeft eike gemeente, nu een integriteitsbeleid heeft c.q. ook toepast in voorbereiding en uitvoering van taken. Daarom leggen o.a. ook ambtenaren in algemene zin, voor aanvaarding hunner betrekking de eed of de belofte af en - naar ik als uitgangspunt ook aanneem - toepassen. De eed en belofte voor en door een ABS en BABS bij de Rechtbank af te leggen, heeft bovendien nog een andere, zwaar wegende dimensie. De waamemend en loco-burgemeester geen toepassing gegeven aan zijn functie als Voorzitter van het College van burgemeester en wethouders en als Burgemeester om het zorgvuldigheidsbeginsel zodanig toe te passen, dat de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen overeenkomstig de Wet plaatsvindt. Ook zijn met de besluiten en uitvoering daarvan zowel de posities van de integere ambtenaar, alsook de overheid in het algemeen en in het bijzonder die van de ABS en BABS ter discussie gesteld en is mogelijk ook de Onafhankelijkheid van de Rechtbank hierin betrokken. Bovendien heeft de waamemend en loco-burgemeester gemeente Tholen - wetende van de in het Staatsblad 260, op 4 juli 2014 vastgestelde en uitgegeven Wet van 15 juli 2014, voornoemd; de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden 1815 ; het Verdrag Handvest Grondrechten Europese Unie 2007 bewust tegenovergesteld gehanddd ook tegen enig ander Verdrag als opgenomen in " Het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden" Terzijde en ter zake mag ook afgevraagd worden of in Nederland, binnen het Koninkrijk der Nederlanden en het Statuut aanwezig in/op Sint Maarten, de afwezigheid van een onafhankelijk Constitutioneel Hof niet wordt gemist. Dit ondanks het initiatiefvoorstel van mevrouw Halsema, dat' vergeten ' is te behandelen? TenA/ijl die o.a. ook aanwezig is in De Republiek Suriname, De BondsrepubliekDuitsland, Het Koninkrijk Belgie en De Republiek Frankrijk. Voorts berust het Collegebesluit van ' 28 oktober 2014 ' op het/een kennelijk aanwezig misverstand, dat er voor ABS en BABS een wettig recht van beroep op via een Wet, dan wel stilzwijgend, erkend gemoeds- en gewetensbezwaar bestond of bestaat. Indien zulks werd voorondersteld, dan zou dat alleen kunnen zjn gebaseerd zijn op parlementaire " Handelingen "ter zake behandeling van de Wet die de openstelling van het huwelijk 66k voor mensen van gelijk geslacht regelt. Maar niet ene of andere Wet en zeker niet op voornoemde Wet van 4 juli In de wettekst" openstelling huwelijk " zelve is hierover ook niets vastgelegd. Wel is in de Memorie van Toelichting van de Wet van 4 juli 2014 aangegeven, dat er een Zie Heeres," De wijzigingen in den regeeringsvorm van Stad en Lande " en /BWN/lemmata/bwn5/heeres http s: //'V erd rag enb ank. 0 V erhe i d. n 1/n 1 srondwetsherziening

13 onderzoeksplicht is voor het benoemende bestuur, hetgeen 66k in het kader van de Awb een normale gang van " to do " is. Het College voor de Rechten van de Mens meldt na de stemming op 3 juni 2014 in de Eerste Kamer, de aangenomen Wet in lijn is met zijn advies uit ^ In het kader van dit beroep wordt daaruit geciteerd : Het advies luidt dat alleen voorde ambtenaar van de burgerlijke stand die meerdoet dan huv\/elijken sluiten, in beperkte mate ruimte is om aan zijn of haar gewetensbezwaren tegemoet te komen. Het College maakt een onderscheid tussen de 'gewone' ambtenaar van de burgerlijke stand, die naast het voltrokken van huwelijken ook met andere taken is belast en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, die alleen is belast met het voltrokken van huwelijken. Ten aanzien van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand mag de gemeente verlangen dat hij alle huwelijken sluit. " einde citaat. Nog los van de constatering, dat er in het geheel nooit geen wettelijke basis aanwezig is en was voor een erkent gewetensbezwaar, noch voor de ABS, noch voor de BABS om mensen van gelijk geslacht te te huwen. Dat toendertijd van regeringswege om niets te doen, met het motief van " demissionaire status" en later vanwege een niet bij name te noemen gedoogpartner voor een Kabinet, hetwelk de uitgangspunten van een politieke partij en de Nederlandse Staat en Grondwet op haar grondvesten deed schudden, heeft de bezwaarden meer tijd gegeven die niet is benut om staatsrecht te ondena/ijzen. Beide houdingen zijn m.i. feitelijk te betreuren. Bovendien, geldt voorzeker voor eike ambtenaar en ook (de) Staatsburger dat kennis omtrent de Grondwet en andere Wetten, in het bijzonder voor en ook de BABS, kennis van het Staatsrecht, het Burgerlijk Recht en haar geschiedenis. De vraagt dringt:" of er wel voldoende aandacht is voor de wettelijke opieidingsvereisten en scholing van de BABS, waar dan ook, blijkende uit een certificaat verkregen na een op vastgesteld curriculum afgelegd, via bijvoorbeeld een (Staats)examen? zoals wel het geval is bij de Franse "evenknie ": le Officiers de Tetat civil? Ligt momenteel niet te veel nadruk op het uitvoeren van een " kunstje " door de BABS, met te weinig nadruk op de inhoudelijke kennis zoals bijv bij en in de opieiding tot ambtenaar burgerzaken met een meer gedegen brede scholing? Ook andere ontwikkelingen rondom de BABS - vercommercialisering van dit unieke ambt - baart mij grote zorgen. Opdat de aanmelding tot benoeming en uitoefening van dit ambt - net als een huwelijk- 66k niet lichtzinnig wordt aangegaan en alleen rechtstatelijke principes uitgangspunt mogen zijn, vraagt dit om een heroverweging I De onzorgvuldigheid van de voorbereiding van de benoeming, biijkt ook nog eens uit het feit, dat de Thoolse BABS eerst na hun beediging - op of rondom 13 december een scholing hebben ontvangen, waarvan ik de inhoud niet kan beoordelen, edoch die een werkdag heeft geduurd. In ieder geval heeft plaatsgevonden na 1 december 2014!!! Erkenning van gewetensbezwaar is overigens altijd als een zeer buitengewoon ondena/erp door de o.a. de Nederlandse Overheid erkent en altijd met zware waarborgen en wettelijk vastgelegd; behoorlijke onafhankelijke toetsing v66raf en met een aanzienlijke compensatie door de aanvrager ervan jegens de Overheid, In 1923 is dit in een dienstweigeringsset voor pacifisten die principieel elk geweld afwezen en afwijzen, vastgelegd. Politieke of andersoortige bezwaren werden dus niet erkend, ook niet bij herziening van de Wet :: : daagse cursus BABS Opieiding ambtenaar Burgerzaken

14 gewetensbezwaren militaire dienst in Citaat: " Artikel 2 Ernstige gewetensbezwaren in de zin van deze wet zijn de onoverkomelijke gewetensbezwaren tegen de persoonlijke ven/ulling van militaire dienst in verband met het gebruik van middelen van geweld waarbij men doordienstvervulling in de Nederlandse krijgsmacht kan worden betrokken. Hoofdstuk IL Erkenning van bezwaren als ernstige gewetensbezwaren Artikel 3 w 1. Op aanvraag kan Onze Minister van Defensie de bezwaren van een dienstplichtige of een militairals ernstige gewetensbezwaren erkennen. De aanvraag vermeldt mede het registratienummer en is met redenen omkleed. 2. Onze Minister van Defensie doet een onderzoek instellen naarde vraag ofde bezwaren zijn aan te merken als ernstige gewetensbezwaren. Onze Minister van Defensie kan het inwinnen van een advies achterwege laten, indien het een hernieuwde aanvraag betreft." einde citaat. Ook de Memorie van Antwoord sluit bij het voornoemde en 66k bij de Toelichting op artikel 4 van het Verdrag Handvest Grondrechten Europese Unie aan: " als het gewetensbezwaar het uitvoeren van een kerntaak van de werknemer betreft, of als het gewetensbezwaar zou leiden tot het door de werknemer maken van onderscheid als bedoeld in artikel 1 Awgb jegens clienten van de werkgever, mag van de werknemer gevergd worden dat hij de gevolgen van zijn beroep op gewetensbezwaren zelf draagt. Premier Joop den Uyl gaf het in het verteden ook al aan: de ambtenaar die gewetensbezwaar heeft tegen een besluit of een voornemen daartoe, kan dat kenbaar maken. Daarover kan gesproken worden. Indien na zorgvuldige weging, het bestuur toch meent haar voorstel te handhaven, of niet, dan is er een weg te volgen, ontslag te nemen met alle rechtswaarborgen die daarbij horen. Die keuze kan dus overigens twee kanten op gaan: het is de bestuurder die vertrekt, en/of de ambtenaar, al of niet naar een andere functie binnen of buiten een organisatie. Gewetensbezwaar in oorlogstijd. In " de geheime Aanwijzingen" met het oog op een vijandelijke bezetting had het derde kabinet- Colijn in mei 1937 een instructie uitgevaardigd voor bestuursambtenaren voor het geval Nederland zou worden bezet. Deze 'aanwijzingen betrefl'ende de houding, aan te nemen door de bestuursorganen van het rijk, de provincien, gemeenten, waterschappen, veenschappen en veenpolders, alsmede door het daarbij in dienst zijnde personeel en door het personeel in dienst bij spoor- en tramwegen in geval van een vijandelijke inval'. In het laatste punt van de Aanwijzingen: 'Alle inwoners zonder onderscheid behoren ervan doordrongen te zijn, dat het verrichten van ongeoorloofde werkzaamheden een daad is van verraad tegenover hun eigen land, dus moreel verwerpelijk en bovendien strafbaar (...) terwiji ieder, die aan de werkzaamheden zou moeten meewerken, dit beslist moet weigeren, wat daarvan ook de gevolgen mogen zijn.'" Wij kennen de afloop van deze ongedachte verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog met fascisten en nazi's en zwijgende bevolking waardoor hele bevolkingsgroepen op basis van ras, seksuele gerichtheid, het behoren tot een minderheid, handicap, met afwijkende politieke opvattingen de dood in zijn gejaagd. Waar was toen een beroep op het gewetensbezwaar? Gelukkig zijn er ook - ten goede - uitzonderingen geweest die verzet pleegden. " All human beings are subject to the law of conscience, no matter when or where they live. It is, therefore, universal and unchangeable. No one can dispense from its observance, which becomes binding as soon as a person reaches the use of reason. " Gewetensbezwaar en godsdienst en/of levensovertuiging. Wet gewetensbezwaren militaire dienst tittp://wetten.overheid.nl/bwbr /geldiglieidsdatum_ #l-loofdstul<l

15 De bespiegeling over het karakter van het "huwelijk' als zijnde een verbond vanwege "' God '" - nadrukkelijk opgemerkt: er zijn meerdere godsdiensten en levensovertuigingen - verordineert, is een gelovige en theologische opvatting die gerespecteerd kan en moet worden, doch als grondrecht in de godsdienstoefening kan worden onderhouden en gevierd door religieuze rituelen, de zegening en/of de inzegening. Het is aan een religieuze en binnen die gemeenschap te bepalen, hoe daaraan intern vorm en inhoud wordt gegeven, nadat zij zich ervan heeft overtuigd dat het voorafgaande burgerlijk huwelijk is voltrokken. Over dit" hoe?", bestaan ook binnen geloofsgemeenschappen diverse opvattingen, zoveel als de mogelijke kleurschakeringen van de regenboog. Niet met dienstweigering, noch met een beroep op een niet erkend gewetensbezwaar, noch enig ander middel, ook niet het middel van geestelijke druk, doch alleen door o.a. gesprek en overtuigend handelen kan een ander mens overtuigd worden van een eigen gelijk van de persoonlijke levensovertuiging. Ook met o.a. toepassing van een ander grondrecht van ook het grondrecht om een andere geloofsovertuiging, levensbeschouwing te verlaten en/of te verkiezen en die van de vrijheid van meningsuiting, ook binnen dezelfde begrenzingen van de Wet. Voor de overheid, waaronder de gemeentelijke overheid, ook vertegenwoordigd door ambtenaren met toga aan, gaat het bij het huwelijk primair o.a. om ook de bescherming van de sociale rechten en plichten en de mogelijk ook toekomstige zwakke partijen binnen een samenlevingsverband als het huwelijk en/of geregistreerd partnerschap, geregeld in o.a. het Burgerlijk Wetboek en het Strafrecht. In het Burgerlijk Wetboek is dan ook vastgelegd - zonder onderscheid op welke grond dan ook - wat de partners moeten beloven. Citaat:" Artikel De aanstaande echtgenoten moeten ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand en in tegenwoordigheid van de getuigen verklaren, dat zij elkander aannemen tot echtgenoten en dat zij getrouw alle plichten zullen ven/ullen, die doorde wet aan de huwelijkse staat worden verbonden. 2. Terstond nadat deze verklaring is afgelegd, verklaart de ambtenaar van de burgerlijke stand, dat partijen doorde echt aan elkander zijn verbonden, en maakt hij daarvan in het daartoe bestemde register een akte op. " De vraag is dan:" Naam 1 neemt u Naam 2 aan tot uw echtgeno(o)t(e) en belooft u getrouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbind? Wat is hierop uw antwoord? : Het antwoord moet bevestigend zijn, het zogenoemde "JAWOORD Een andere maatschappelijke vraag is, o.a. : " De vraag is: hoe blijven we trouw aan ons ideaal van een vrije, open samenleving waarin ieder mens zichzelf mag zijn en op voet van gelijkwaardigheid mag meebouwen? Hoe dienen we samen de vrede? Hoe houden we de tirannie - groot en klein - buiten? " Voornoemde algemene vraag werd gesteld door Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander tijdens de kersttoespraak k o.a. daarom: In het Verdrag Handvest Grondrechten Europese Unie, (2007/C 303/01),14 december 2007 is opgenomen o.a. Citaat: "TITEL II I ' Afgekondigd en Vastgesteld Verdrag Handvest Grondrechten Europese Unie december

16 VRIJHEDEN Artikel 6 Het recht op vrijheid en veiigheid Eenieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Artikel 7 De eerbiediging van het prive-leven en van het familie- en gezinsleven Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn prive-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie. Artikel 8 De bescherming van persoonsgegevens 1. Eenieder heeft recht op bescherming van zijn persoonsgegevens. 2. Deze gegevens moeten eerlijk worden vena/erkt, voor bepaalde doeleinden en met toestemming van de betrokkene of op basis van een andere gerechtvaardigde grondslag Artikel 9 Het recht te huwen en het recht een gezin te stichten Het recht te huwen en het recht een gezin te stichten worden gewaarborgd volgens de nationale wetten die de uitoefening van deze rechten beheersen. Artikel 10 De vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst 1. Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst en overtuiging te veranderen en de vrijheid, hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als prive, zijn godsdienst te belijden of zijn overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in de praktische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften. 2. Het recht op dienstweigering op grond van gewetensbezwaren wordt erkend volgens de nationale wetten die de uitoefening van dit recht beheersen. Artikel 11 De vrijheid van meningsuiting en van informatie 1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeen, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. 2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geeerbiedigd." Einde citaat. Er kan ook niet objectief gesteld worden, volgens sommigen ter zake van dit objectum litis genoemd en in discussie ingebracht, dat er in Nederland er geloofsvervolging (door de Nederlandse Overheid( plaatsvindt, alsmede 66k een strijdige inperking van de vrijheid van godsdienst en/of levensovertuiging. Indien dat zo zou zijn, staat de toegang tot het Recht en de Rechtsgang naar de onafhankelijke Rechter voor een ieder open. Ik houd - gelet op het voornoemde - mijn ' hart vast' en wat de samenleving voor de kiezen kan krijgen als het gaat om de persoonlijke toepassing van grondrechten en wetten in het nieuwe jaar 2015 waarin niet onbelangrijke wetgeving wordt gedecentraliseerd naar gemeentelijke overheden. In het algemeen heb ik daarin het volste vertrouwen.

17 Indien een Thoolse raadsfractie dit argument hanteert, heb ik zorg over uit te voeren zorg en hulp door zorgverleners, die is gebaseerd openerzijds in hun doen en denken aansluiten bij een groep inwoners met een gelijksoortige levensovertuiging, anderzijds dat zij zich zich soms beroepen op hun overtuiging en geweten en dezelfde soort gewetensbezwaren inroepen. Hoezo alsdan:" 'Participatie-samenleving'"? Willens en wetens is tenslotte de Rechtbank Middelburg zelfs door en in de voorbereiding; de besluitvorming en zelfs tot in de uitvoering van het Collegebesluit van ' ' betrokken geworden en - bewust of onbewust: " willens en weten " zijn dat ook de of de ABS'en en de betreffende BABS - ook met behoud van hun eigen verantwoordelijkheid jegens de Wet - betrokken door op drie december 2014 te Middelburg de Zuiveringseed en Eed of Verklaring en Belofte te doen afleggen. Geachte Hoogedelgestrenge en Excellenties, ik acht het voorgaande zodanig spoedeisenddat ik, zelfs in geweten en als Staatsburger van het Koninkrijk der Nederlanden - met dit verzoek niet mag wachten op beslissing tot geheel of gedeeltelijke honorering van mijn verzoek aan de burgemeester en het College van burgemeester en wethouders van Tholen van 12 december 2014 tot toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur. De besluiten van het College van burgemeester en wethouders hebben de gemoederen en ook het rechtsgevoel in Nederland behoorlijk aangetast. Dit moge blijken, uit de vele reacties in pers en sociale media. Maar niet alleen. In diverse gemeenteraden in de regio heeft bespreking en besluitvorming plaatsgevonden over, ik vat deze samen, in " Kom over, en help ons moties". Terecht! De schendingen zijn mijns inziens zodanig in strijd met het Algemeen Beiang voor de Staatsburger, de integere Overheid, waaronder die van de democratische gedecentraliseerde rechtsstatelijke eenheidstaat; de diverse Wetten en regelgeving; alsmede het Recht geldend in dit Koninkrijk der Nederlanden in de Europese Unie; ergo : de Rechten van de Mens. Ik beroep mij op U, alien en verzoek U nu om gelet op het vorenstaande toepassing te geven aan artikel 132 van De Grondwet Koninkrijk der Nederlanden Ter informatie deel ik U mee, dat door mij afschrift van deze brief ook heden o.a. is verzonden aan : 1. Het College van Gedeputeerde Staten in Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. 2. De Burgemeester van de gemeente Tholen, de hoogedelgestrenge mevrouw G.J. van de Velde-de Wilde, met het verzoek deze brief in afschrift te zenden aan de ABS- en BABS-en in de gemeente Tholen; - het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tholen; - de gemeenteraad van de Gemeente Tholen; - (voorheen) de waamemend Burgemeester, ook wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Tholen, de weledelgestrenge heer drs. P.W.J. Hoek (voorheen waamemend burgemeester gemeente Tholen, alien p.a. Gemeentehuis Tholen, Hof van Tholen 2, Postbus AB Tholen. 3. het bestuur van de Stichting fen Dales Leerstoef aan de Universiteit van Amsterdam, p.a. Bestuur en Bestuursstaf, de weledelgestrenge mevrouw mr. M. Zaanen, Spui WX Amsterdam 4. De President van de rechtbank Zeeland - West-Brabant, de edelgrootachtbare mevrouw mr. M.W. Koek, Postbus RA Breda. 5. De Hoofdofficier van Justitie: de weledelgestrenge mevrouw mr. H.E. Hoogendijk Postbus 90112, 4800 RA Breda. 6. De plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie: de weledelgestrenge heer mr. A. van Dam, Postbus 90112, 4800 RA Breda. 7. Anti Discriminatie Bureau Zeeland, Stationspark 29c., 4462 DZ Goes. CDA-fractie Tholen, inbreng in de gemeenteraad Tholen op :

18 8. Het College voor de Rechten van de Mens, Postbus 16001, 3500 DA Utrecht. 9. Het bureau integnteitsbevordenng Openbare Sector, Postbus 556, 2501 CN Den Haag, 10. Het bestuur van de Stichting COC, Postbus 3836, 1001 AP Amsterdam. 11. Het bestuur van de Stichting RefoAnders, adres onbekend, ondanks poging via http;// derhalve ook voor hen in afschrift p.a. aan : 12. Het bestuur van de Vereniging van Christelijke Homo's, Lesbiennes en Biseksuelen, CHJC, Postbus 14722, 1001 LE Amsterdam. 13. ILGA Secretariat, 5th Floor 20 Rue Rothschild, 1202 Geneva, Suisse. 14. Active Company vzw, Draakplaats 1, B-2018 Antwerpen, Belgie. 15. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, Postbus 79, 2700 AB Zoetermeer. Desgevraagd stel ik u graag deze brief - uit oogpunt van leesbaarheid en toegankelijkheid van de vermelde digitale verwijzingen en uit oogpunt van doelmatigheid - digitaal beschikbaar. Daartoe vena/ijs ik u naar mijn in aanhef genoemd -adres. Hoogachtend, J.J. Roseboom

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2012-2013 33 691 Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT no. 17 Landsverordening Raad van Advies 1 Hoofdstuk 1. Inrichting en samenstelling Artikel 1 1. De Raad van Advies, verder te noemen de Raad, bestaat

Nadere informatie

De Provinciewet en de Rekenkamer

De Provinciewet en de Rekenkamer De Provinciewet en de Rekenkamer HOOFDSTUK XIa. DE BEVOEGDHEID VAN DE REKENKAMER Artikel 183 1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 480 Wet van 25 november 2013 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 829 Wet van 16 december 2010 tot tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

Wat is een constitutie?

Wat is een constitutie? Wat is een constitutie? Veel landen op de wereld worden op een democratische manier bestuurd. Een democratie staat echter niet op zichzelf. Bij een democratie hoort namelijk een rechtsstaat. Democratie

Nadere informatie

NEDERLAND IN DE 16e EEUW

NEDERLAND IN DE 16e EEUW NEDERLAND IN DE 16e EEUW In de 16e eeuw vielen de Nederlanden onder de Spaanse overheersing. Er bestonden grote verschillen tussen de gewesten (= provincies), bv: - dialect - zelfstandigheid van de gewesten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 990 Wijziging van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met de Kaderwet dienstplicht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 616 Wet van 13 december 2000 tot herziening van een aantal strafbepalingen betreffende ambtsmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht alsmede

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 222 Wet van 25 mei 2009 tot wijziging van de Advocatenwet en de Wet op het notarisambt in verband met het verruimen van de mogelijkheden tot

Nadere informatie

Artikel 99 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 99 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van

Nadere informatie

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25 Bijlage bij het voorstel inzake de gedragscode leden van de gemeenteraad en gedragscode burgemeester en wethouders bepalingen uit de Gemeentewet over de integriteit. RAADSLEDEN Nevenfuncties Artikel 12

Nadere informatie

De Franse keizer Napoleon voerde rond 1800 veel oorlogen in Europa. Hij veroverde verschillende gebieden, zoals Nederland en België. Maar Napoleon leed in 1813 een zware nederlaag in Duitsland. Hij trok

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 161 Wet van 10 april 1997 tot wijziging van de artikelen 5 en 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in verband daarmede van enige andere

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 153 Wet van 14 maart 2002, houdende regeling van het conflictenrecht inzake de familierechtelijke betrekkingen uit hoofde van afstamming (Wet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven

Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven Raad Onderwerp: V200900004 Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven Raadsvoorstel Inleiding: Op 7 januari 2009 heeft de heer Groen aangegeven dat hij per 2 februari

Nadere informatie

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming anpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming VOORSTEL VN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 192 Wet van 17 april 1997 tot wijziging van bepalingen van verschillende wetten in verband met de erkenning van de vrijheid van levensovertuiging

Nadere informatie

Vastgesteld 21 maart 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 21 maart 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Regeling ambtseed of belofte Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 21 maart 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2014 nr 14,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 488 Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 334 Wet van 6 juli 2004, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd partnerschap (Wet conflictenrecht geregistreerd

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 123 Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Wijziging van de bepalingen inzake beroep in de Kieswet en de Wet Europese verkiezingen NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 40 Wet van 22 januari 2014 tot wijziging van de Wet van 2 juli 2003 tot uitvoering van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van de Europese

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 245 Wet van 9 juni 2015 tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen 0 Wij Willem-Alexander, bij de

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 131 Wet van 12 maart 2014 tot aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van

Nadere informatie

Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau.

Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau. 1. Koning Artikel 24 Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau. Artikel 25 Het koningschap gaat bij overlijden van de Koning krachtens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 980 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over samenhangende besluiten (Wet samenhangende besluiten Awb) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 16, boek 1 van het Burgerlijke Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994.

Gelet op het bepaalde in artikel 16, boek 1 van het Burgerlijke Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994. Gemeente Den Haag Ons kenmerk PBS/2010.150 RIS 178674 REGLEMENT BURGERLIJKE STAND 2011 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegingen: - in de vorige collegeperiode was het de uitdrukkelijke

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 378 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 147 Wet van 14 april 2016, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders) 0 Wij Willem-Alexander, bij

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 162 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met een herziening van de opleiding van rechters

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

2011: 200 jaar burgerlijke stand in Nederland

2011: 200 jaar burgerlijke stand in Nederland Pagina 1 2011: 200 jaar burgerlijke stand in Nederland Dat heersers van oudsher er belang aan hechte zijn burgers te registreren komen we in het kerstverhaal al tegen. De ouders van Jezus reisden immers

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 16

Nadere informatie

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad GEMEENTE BEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad Raadsvergadering 19 februari 2013 Nummer(agenda) Commissie 1 PAZ Registratienummer BW13.00065 Datum

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 129 Besluit van 3 februari 2006 tot wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Besluit algemene rechtspositie politie, het Besluit

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 308 Wet van 9 juli 2014 tot wijziging van de Wet algemene regels herindeling in verband met het opnemen van een regeling inzake de gevolgen van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 382 Wet van 2 oktober 2013, houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 857 Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere

Nadere informatie

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN Vragen voor gesprekken van dijkgraaf en secretaris met kandidaat DB-leden Dit formulier wordt van te voren door het kandidaat DB-lid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 675 Regeling van het conflictenrecht inzake de familierechtelijke betrekkingen uit hoofde van afstamming (Wet conflictenrecht afstamming) Nr.

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 Vergadering d.d. : 21 november 2012 Agendapunt : 7.3 Registratienummer : R 399654 Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

Landenspel. Duur: 30 minuten. Wat doet u?

Landenspel. Duur: 30 minuten. Wat doet u? Landenspel Korte omschrijving werkvorm: In deze opdracht wordt de klas verdeeld in vijf groepen. Iedere groep krijgt een omschrijving van een land en een instructie van de opdracht. In het lokaal moeten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 991 Wijziging van oek 5 van het urgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door verenigingen van eigenaars Nr.

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 16 034 (R 1138) Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het koningschap

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT no. 19 Landsverordening Sociaal-Economische Raad 1 Hoofdstuk 1. Instelling en taak Artikel 1 Er is een Sociaal-Economische Raad, hierna genoemd de Raad.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 813 (R 1873) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 29 874 (R 1777) Goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij

Nadere informatie

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding November 2009 1. Inleiding Aanleiding voor deze handleiding is de constatering dat in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 274 Wet van 30 maart 1995 tot wijziging van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen en van de Pleegkinderenwet Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE DE TUCHTRECHTSPRAAK van de Stichting Rentmeesterskamer

REGLEMENT INZAKE DE TUCHTRECHTSPRAAK van de Stichting Rentmeesterskamer REGLEMENT INZAKE DE TUCHTRECHTSPRAAK van de Stichting Rentmeesterskamer 1. Definities: 1.a. de Stichting: De statutair te Utrecht gevestigde stichting: Stichting Rentmeesterskamer, hierna ook aan te duiden

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 621 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JNO. 4U6 WET van 10 Juli 1952, houdende voorzieningen aangaande de verplaatsing van bevolking voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 222 Rijkswet van 18 april 2002 tot aanpassing van enige onderdelen van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet van 21 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 299 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de bestuurlijke boete Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 047 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het gezamenlijk gezag van rechtswege bij geboorte tijdens een geregistreerd

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 29-05-2015) Wet van 12 april 2001, houdende toetsing van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van de Wet op de lijkbezorging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 218 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB Verordening behandeling bezwaarschriften VKB WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 16 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

gelet op het bepaalde in artikel 16 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994; REGLEMENT BURGERLIJKE STAND 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel; gelet op het bepaalde in artikel 16 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in de artikelen 1 tot en met 4 van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 621 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet

Nadere informatie

ARTIKEL I Het Kiesreglement voor het waterschap Vallei en Eem in te trekken met ingang van 31 maart 2008.

ARTIKEL I Het Kiesreglement voor het waterschap Vallei en Eem in te trekken met ingang van 31 maart 2008. CVDR Officiële uitgave van Utrecht. Nr. CVDR73950_1 2 augustus 2016 Besluit van provinciale staten van Gelderland van 13 februari 2008 en van provinciale staten van Utrecht van 18 februari 2008, nr. 2008RGW01,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016-2017 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de afschaffing van de voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing van de voorwaardelijke

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge Datum: 24 mei 2013 Rapportnummer: 2013/057 2 Klacht Verzoeker, een advocaat, klaagt erover dat het

Nadere informatie

Jean-Paul van der Plaats

Jean-Paul van der Plaats Jean-Paul van der Plaats Van: Bestuurssecretariaat (Heerde) Verzonden: maandag 9 februari 2015 09:39 Aan: Gemeente Heerde CC: Bianca Espeldoorn Onderwerp: FW: WOB-verzoek Bijlagen: doc 5 WOB-verzoek aan

Nadere informatie

ECCVA/U200801782 CVA/LOGA 08/37 Lbr. 08/187

ECCVA/U200801782 CVA/LOGA 08/37 Lbr. 08/187 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft gelaatsbedekkende kleding bij gemeentepersoneel Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200801782 CVA/LOGA 08/37 Lbr.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005;

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 1, tweede lid, en 29a, tweede lid, van

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 10 Wet van 3 december 2014 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 159 Wet van 30 maart 1995 tot wijziging van de Huisvestingswet (voorziening in de huisvesting van bepaalde categorieën verblijfsgerechtigden)

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22; Volgnummer : 22 Kenmerk : stafafdeling bzm Onderwerp : verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; ieder voor zover het hun bevoegdheieden betreft;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 484 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994, in verband met de herijking van een aantal wettelijke strafmaxima

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 436 Wijziging van de mbtenarenwet en enkele andere wetten in verband met goed ambtelijk handelen, goed werkgeverschap en algemene regels over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 991 Wijziging van de Mediawet in verband met het bevorderen van een gezamenlijke strategie en duidelijke regie met betrekking tot de programmering

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 79 26 862 Wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken

Nadere informatie

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht; Uitgegeven: 5 september 2013 2013, nr. 53 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Mandaatbesluit Stelsel Natuur en Landschap 2013 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 20 augustus 2013, nr.

Nadere informatie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie