Digitale versie (PDF) VAN DE VOORZITTER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitale versie (PDF) VAN DE VOORZITTER"

Transcriptie

1 Digitale versie (PDF) VAN DE VOORZITTER Op 21 maart vond in Middelbeers de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging plaats. Ieder jaar een belangrijke bijeenkomst omdat dan op democratische wijze de inbreng van ieder lid (dus van ieder koor) plaats vindt. Dit jaar zeker, want hoofditem was de beslissing over het wel of niet opgaan van de Rebo s Limburg en Noord-Brabant in de landelijke koepel LOVOK. Het was dan ook enigszins teleurstellend te moeten constateren dat maar 24 koren (ca. 20% van de leden) in Middelbeers aanwezig waren. Desalniettemin was het een zinvolle samenkomst waarbij op stevige maar constructieve wijze over de voors en tegens van een eventuele de fusie werd gediscussieerd. Via stembriefjes kozen 23 van de 24 aanwezige koren vóór het in principe samengaan, één koor was tegen. Daarmee is de weg vrij om samen met Limburg te starten met de voorbereiding tot samenvoeging. Vervolgens kan mogelijk al later dit jaar (of anders begin volgend jaar) in een tweede algemene ledenvergadering op basis van een volledig uitgewerkt voorstel een definitief besluit worden genomen. Een week eerder was tijdens de Algemene Ledenvergadering van Rebo Limburg in Simpelveld het fusievoorstel eveneens in stemming gebracht en werd het voorstel met algemene stemmen aangenomen. Dit besluit is volgens Rebo Limburg definitief en er hoeft statutair geen verdere besluitvorming plaats te vinden. Vervolgens is op 9 april in de Algemene Ledenvergadering van LOVOK door zowel Brabant als Limburg de intentie tot samengaan worden uitgesproken en is het proces in gang gezet. Het bestuur van Rebo Brabant houdt u op de hoogte van de voortgang en zullen zo nodig zaken die om overleg met onze leden vragen, tussentijds met u terugkoppelen. De uiteindelijke besluitvorming kan pas plaats vinden nadat in een tweede Algemene Ledenvergadering een meerderheid van 2/3 voor samengaan heeft gestemd. Met vriendelijke zanggroeten, Wim Willems 1

2 ALGEMENE LEDENINFORMATIE De NIEUWSBRIEF verschijnt 4x per jaar (via ). De rubriek AGENDA en NIEUWS (waaronder te downloaden bestanden) zijn ook te vinden op Voor raadpleging van de MUZIEKBIBLIOTHEEK zie: Voorzitter (algemene zaken, tevens bestuurslid LOVOK) Dhr. W. Willems Anjerstraat HK Beek en Donk Tel: ( ) Penningmeester (financiën, tevens penningmeester LOVOK) Dhr. J. Heijmans Spoelstraat TT Geldrop Tel: ( ) Secretaris (secretariaat, ledenadministratie en aanvraag onderscheidingen) Mevr. A. van Schijndel Heuvelplein JJ Beek en Donk Tel: ( ) Wijzigingen in bestuurssamenstelling, ( -)adres of telefoonnummer s.v.p. altijd doorgeven aan de secretaris van de REBO - niet aan LOVOK! 1. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING REBO NOORD-BRABANT 2014 Gehouden op vrijdag 21 maart 2014 in ontmoetingscentrum Ons Mevrouw, Doornboomstraat 32 te Middelbeers, aanvang uur. Uitgenodigd Aanmelding voor deelname Afmelding Aanwezig Geen reactie 118 koren 26 koren 28 koren 24 koren 64 koren 1. Opening: Dhr. Wim Willems opent deze belangrijke vergadering met een welkom aan de leden en aan onze vorige penningmeester dhr. Antoon Verbruggen met zijn echtgenote. Ook heet hij welkom aan de afgevaardigden van Rebo Limburg, de heren Hans Snelders en Wim Zuidgeest. Zonder kennisgeving is afwezig ons vierde bestuurslid dhr. Berry Hubbers. Zoals jullie weten is het zeer moeilijk om aan bestuurders te komen. Daar hebben wij als Rebo Brabant mee te maken maar ook Rebo Limburg krijgt geen bestuurders. Vandaar het voorstel om te fuseren wat later aan de orde komt. 2

3 Vandaag zijn we op deze locatie, De Rots in Boxtel waar we voorheen waren is onlangs gesloten. 2. Vaststellen van de agenda: Geen toevoegingen 3. Mededelingen: Geen mededelingen. 4.1 Notulen algemene ledenvergadering : Geen op of aanmerkingen. 4.2 Notulen algemene ledenvergadering : Alle leden zijn akkoord met de nieuwe statuten. 5. Jaarverslag 2013: Voor kennisgeving aangenomen. 6. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar is onze secretaris mevr. Annie van Schijndel. Zij geeft aan deze werkzaamheden nog wel een periode te willen doen. Met acclamatie aangenomen. 7. Financiën: Waarom zijn de kosten Buma zo hoog? Veel koren zijn KBO-koren, die heeft toch een overeenkomst met gesloten met Buma. Veel koren hebben dit heel laat doorgegeven, Buma was toen al betaald maar dit wordt alsnog in 2014 met de betreffende koren verrekend. 7.1 Exploitatieoverzicht 2013: Zijn hier vragen over. Geen vragen. 7.2 Balans 2013: Na uitleg/toelichting penningmeester - Geen vragen. 7.3 Begroting 2014: Na uitleg/toelichting penningmeester - Geen vragen. 7.4 Toelichting begroting: Dit was voor iedereen duidelijk. 7.5 Verslag kascommissie: Dhr. Albert Minten (De Vrije Heerlijckheid Gemert) is wegens ziekte afwezig. Dhr. Hans van Erp (De Vrolijke Samenzang Nuenen): Ik heb rustig en goed gekeken, het ziet er bijzonder goed uit en wil hiermee het bestuur en de penningmeester dechargeren. 8. Verkiezing leden kascommissie: Bestaand lid: Dhr. van Erp (De Vrolijke Samenzang Nuenen) blijft nog 1 jaar aan. Nieuw lid: dhr. Noud Plasmans (Zang Doet Leven Oost- West- en Middelbeers). Reserve lid: dhr. Wim Verhoeven (Vogelenzang Lieshout). 9. Programma 2014: 9.1 Rebo korendagen 2014 Woensdag 2 april, korenmiddag in Geldrop. Woensdag 21 en donderdag 22 mei, korenmiddagen in Asten. Donderdag 30 oktober, korenmiddag in Tilburg, Wijkcentrum Heyhoef. Dinsdag 7 en woensdag 8 oktober Hapert de Kempische Zangersdagen. Dhr. Verhaegh ( De Vrolijke Samenzang Nuenen) wil graag het programma eerder gepubliceerd hebben. Zij hebben hun programma voor 2014 al klaar. 3

4 We zullen de agenda (2015) in het vervolg eerder bekend maken. 9.2 Nieuwsbrief Dhr. Pittens (Vrolijk Zingen Wij Erp) kan de Nieuwsbrief naar meerdere bestuurders, er staat toch belangrijke informatie in, ook voor dirigenten. Antwoord secretaris: Niet alle koren hebben of de adressen doorgegeven, zij kunnen deze zelf doorsturen. Ook ben ik bezig om alle adressen in een ander systeem in te voeren zodat niet alle bestuursleden maar ook de dirigenten de Nieuwsbrief krijgen. Het Rebo logo graag in een betere kwaliteit/formaat zodat het voor iedereen te downloaden is. Wordt naar gekeken en bij problemen kan altijd rechtstreeks (b.v. via mail) contact worden opgenomen met het bestuur. 9.3 Buma Dhr. Keller (Hevo-koor Rosmalen) zegt dat over 2013 twee keer Buma rechten zijn betaald, via contributie Rebo en door de KBO. De penningmeester belooft het teveel betaalde alsnog terug te betalen. 9.4 Koorcoaching Het is jammer dat er zo weinig van de koorcoaching gebruik wordt gemaakt. Lieshout en Geldrop hebben dit wel gedaan en het komt het koor ten goede en bevelen dit zeer zeker bij de koren aan. 10. Fusie Rebo Noord-Brabant en Limburg (opgaan in Lovok): Na uitvoerige uitleg door de voorzitter over de motieven om tot samenvoeging en volledig onder de vlag van LOVOK verder te gaan, wordt het voorstel van het bestuur in stemming gebracht: In principe te besluiten tot het samen met Limburg opgaan in LOVOK, met de aantekening dat het opgebouwde vermogen van Rebo Noord-Brabant (b.v. door oormerking) behouden blijft aan de (voormalige) leden van Rebo Noord-Brabant en het definitieve besluit tot het opgaan in LOVOK te nemen op het moment dat alle zaken m.b.t. de fusie concreet uitgewerkt zijn en het finale voorstel - waarin de financiële afwikkeling conform bovenvermelde aantekening is opgenomen - aan de algemene vergadering kan worden voorgelegd. De stemming vindt d.m.v. stembrieven plaats, waarbij conform de statuten ieder aanwezig koor één stem kan uitbrengen. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Van de 24 uitgebrachte stemmen zijn er 22 voor, 1 stem is tegen en 1 stem is voor met de aantekening onder voorwaarden conform voorstel 7.5 van de vergaderstukken. Meerdere leden steunden deze aantekening. Daarom worden fusie-werkgroepen vanuit beide Rebo s in het leven geroepen, die het fusieproces begeleiden en met name toezien op een correcte en evenredige financiële afwikkeling. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11. Rondvraag / sluiting: Resurrexit Tilburg: Wat moeten we met de verlangde opgave aan Stemra/MusiCopy? Heeft te maken met de opgave of originele muziekstukken door de koren gekopieerd worden voor aantekeningen e.d. (licentie kopie-recht). Advies: niks mee doen, niet op antwoorden, meteen als oud papier in de prullenbak! Zang Doet Leven O.-W.-Middelbeers: Moeten we de Buma lijst van de gezongen stukken bij de kooruitvoeringen opgeven? En kunnen de Kempische Zangersdagen extra aandacht krijgen? 4

5 Elk koor is verplicht het hele jaar bij te houden welke songs men repeteert en uitvoert. Aan het eind van het jaar krijgt ieder koor een formulier wat digitaal moet worden ingevuld en verstuurd. Het heeft geen gevolgen voor de hoogte van de bijdrage aan Buma, uitsluitend voor een nauwkeurigere bepaling van de verdeelsleutel van de gelden voor de auteurs. De extra aandacht voor de Kempische Zangersdagen is bij deze gebeurd. Ook zal bij de Rebo korendagen de koren geïnformeerd worden over de mogelijkheid om kosteloos aan de Kempische Zangersdagen in oktober deel te nemen. Ligtklanken Veldhoven: wellicht heeft het zin om op internet te zoeken naar muziek die Buma-vrij is. <zie hiervoor punt 7 van de nieuwsbrief!!> Daar is ieder koor natuurlijk vrij in, voor het Rebo bestuur is deze taak, gelet ook op de geringe bezetting, geen optie. Houts Gem Koor Mierlo-Hout: wat zingen andere koren en waar halen zij dat? Dat is heel divers, wordt ook onderling geruild. Gezelligheid Schaijk: komt een koorcoach bij het koor? Bij een jubileum krijgt men korting op de contributie, hoe werkt dat? Ja de koorcoach komt bij de koren en de korting contributie krijgt men het jaar na het jubileum. Peelzangers Liessel: wat is de bedoeling van de door de Rebo uitgereikte hoezen met muziek? Betreft opruiming archief. Muziek mag je weg doen (oud papier) veel koren kunnen de hoezen wellicht gebruiken in hun repetitiemap. Blijde Herfstklanken Boekel: is het niet beter om een fusie-werkgroep op te richten? laat die er mee aan de gang gaan. Goed idee, wie wil er mee werken??? Dhr. Trienekens (Boekel), dhr. Nooijen (Neerkant), dhr. Verhoeven (Lieshout) en dhr. van Erp (Nuenen) geven zich op voor de nog op te richten werkgroepen die het fusieproces moeten begeleiden. De definitieve beslissing valt bij een tweede algemene ledenvergadering later dit jaar of volgend voorjaar. Wat te doen als Limburg tegen deze fusie is? Rebo Limburg heeft al voor de fusie gestemd, wij als bestuur waren vorige week aanwezig op hun algemene ledenvergadering. De Vrolijke Samenzang Nuenen: Ik neem aan dat alle financiële zaken afgewikkeld moeten zijn eer er een fusie kan plaats vinden. Jazeker, en er moet gelijke geldelijke inbreng zijn, b.v. per koorlid. Niet dat de een het gespaarde van de ander mee kan verteren. Annie van Schijndel, secr. 5

6 2. FUSIE REBO NOORD-BRABANT EN LIMBURG (Vervolg) Kosten fusie Het bestuur van LOVOK heeft zich laten informeren over de mogelijkheden van een fusie en de kosten daarvan. Dat laatste hakt er nogal in omdat al vrij vroeg in het proces een notaris om de hoek komt kijken: tussen 2200,00 en 2600,00, met de restrictie dat als de notaris meer tijd moet investeren in de fusie, deze kosten dan extra worden opgevoerd. Net zoals in de bouw de clausule van de "meerkosten" (vrijwel) altijd leidt tot die meerkosten, zal dat in ons geval ook wel het geval zijn. Er is echter een 2e mogelijkheid: ontbinding van de beide Rebo's waarna de leden daarvan (de aangesloten koren) toetreden tot de LOVOK. welke koepel dan de werkzaamheden van beide Rebo's zal gaan overnemen. Wordt hiertoe besloten, dan behoeven alleen de statuten van de LOVOK aanpassing. De kosten hiervan zijn ± 450,00. Ook bij dit soort ontbinding is het de bedoeling dat de vermogens van de beide Rebo's naar de LOVOK gaan, die immers in de plaats van de Rebo's treedt. Hoe en op welke wijze het vermogen wordt vastgesteld en verdeeld c.q. overgebracht is onderwerp van nadere studie door een werkgroep, waarin de opgegeven leden van Rebo Brabant zitting zullen te hebben. Besluit Rebo Limburg Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Rebo Limburg op 15 maart is het voorstel tot opheffen van de Rebo Limburg en het samengaan met Rebo Noord-Brabant en LOVOK in stemming gebracht. Het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen. Volgens Rebo Limburg is dit besluit definitief en hoeft er geen verdere besluitvorming plaats te vinden. Wel zal in een voorlichtingsvergadering alle aspecten van het samengaan nogmaals worden toegelicht. Besluit Rebo Brabant Door de Algemene Ledenvergadering van Rebo Noord-Brabant is op 21 maart eveneens gekozen vóór het samengaan. Daarbij is afgesproken dat begonnen kan worden met de voorbereiding tot samenvoeging om tot een volledig uitgewerkt voorstel te kunnen komen. In een tweede algemene ledenvergadering dient vervolgens een definitief besluit te worden genomen over het al dan niet opheffen van Rebo Noord-Brabant en het samengaan van beide Rebo's en LOVOK. Besluit LOVOK In de Algemene Ledenvergadering van LOVOK op 9 april is een intentie tot samengaan uitgesproken en het proces in gang gezet; besluitvorming m.b.t. het samengaan van beide Rebo s en de LOVOK kan niet plaats vinden. Die besluitvormende vergadering kan pas later dit jaar plaats vinden nadat in een tweede Algemene Ledenvergadering van de Rebo Noord- Brabant een meerderheid van 2/3 voor samengaan heeft gestemd. Vervolgens dient een wijziging van de LOVOK-statuten plaats te vinden. Werkgroepen samengaan. Inmiddels is gekozen voor een aantal werkgroepen/commissies die het fusieproces moeten begeleiden. Aan deze werkgroepen nemen naast de bestuursleden van Rebo Limburg en Brabant ook enkele leden van Rebo Brabant deel die zich hiervoor hebben opgegeven tijdens de Alg. Ledenvergadering. Deze leden en andere geïnteresseerden worden binnenkort via LOVOK benaderd. Het betreft de werkgroepen of clusters van onderwerpen: 6

7 1. Financiën: op welke eerlijke wijze kunnen de afzonderlijke vermogens van de Rebo s en de LOVOK verdeeld / samengevoegd worden. 2. Stappenplan opheffing: beide Rebo s worden opgeheven. Hoe laten we dat soepel verlopen en wat zijn de consequenties. 3. Statuten (opheffing/samengaan): de statuten van de LOVOK moeten gewijzigd worden. 4. Activiteiten en Planning: op welke wijze kan voortgang gegeven worden aan het organiseren van b.v. zangersdagen, jubilea, Algemene Ledenvergaderingen etc. zoals nu door beide Rebo s gebeurt. Waar, wanneer, hoe, hoeveel en tegen welke financiële vergoeding 5. Inrichting nieuw bestuur: welke bestuurstaken dienen aangepast te worden, welke nieuwe komen erbij. Of kunnen juist bestuurstaken afgestoten worden? 6. Ledenadministratie: op welke wijze kan de ledenadministratie worden ingericht. 3. PROGRAMMA 2014 Vier Rebo-korenmiddagen In 2014 zijn vier REBO-Korenmiddagen gepland, waarvan de eerste al in Geldrop heeft plaats gevonden (zie het verslag op onze site (www.rebobrabant.nl). Woensdag 21 mei en donderdag 22 mei 2014: twee korenmiddagen in "Centrum De Beijaard", Pastoor de Kleijnhof 21, Asten. De inschrijving is nog open. Donderdag 30 oktober 2014: vierde korenmiddag in Wijkcentrum "Heyhoef", Kerkenbosplaats 1, 5043 RX in Tilburg. De inschrijving is geopend. In verband met de maximering van het aantal deelnemers kan ieder koor die middag circa acht nummers ten gehore brengen. Inlichtingen/inschrijfformulier te verkrijgen bij de secretaris van Rebo Noord-Brabant, mevr. A. van Schijndel, tel Rebo Noord-Brabant organiseert de koormiddag en neemt de zaalhuur, aankleding, huur piano, het programmaboekje en een kopje koffie of thee bij binnenkomst voor haar rekening. Voor dit alles wordt dus geen inschrijfgeld gevraagd. De bedoeling is een gezellige zangmiddag ( geen jury of beoordeling etc.) De vervoerskosten en verdere consumpties zijn voor eigen rekening. Deelname aan Nederlands Koorfestival (NKF) 2014 Op 29 maart 2014 vond in Den Tref in Hapert (N-Br) de voorronde plaats in de categorie Senior (55+) van het Nederlands Koor Festival. Het was weer een hele happening: een bomvolle zaal met meer dan 400 zangers./essen en supporters. Er traden zeven koren voor het voetlicht die hun beste stem lieten horen om een zo goed mogelijk resultaat te halen. Na afloop maakte juryvoorzitter John Damsma de behaalde punten bekend. Te behalen punten: Rechtstreeks naar finale bij Wildcard tussen Herkansing tussen 255 of meer punten ,5 punten ,5 punten 7

8 Behaalde resultaten: Naam van het koor Aantal punten Plaats Stedelijk Helmonds Seniorenkoor, Helmond en Seniorenkoor Cecilia, Tegelen Herkansing (voor wildcard)* Huttenkampkoor Amicitia, Wijchen 214½ 2 + Herkansing (voor wildcard)* Koor Levensvreugd, Horst Herkansing (voor wildcard)* Humanitaskoor, Beverwijk 201½ 4 Seniorenkoor Vogelenzang, Lieshout en Gemengd Zangkoor Levenslust, Schinveld * De uitslag betekent dat 4 koren 210 punten of meer hebben gehaald en in aanmerking komen voor een (gratis) coaching en herkansing. De aard van de coaching wordt bepaald door de uitslag van de voorronde, welke tekortkomingen heeft de jury vastgesteld. Dat kan zijn op het gebied van het zingen zelf, de keuze van de muziekwerken, de presentatie etc. Slagen zij in de herkansing erin om tenminste 240 punten bij elkaar te sprokkelen, dan kunnen ze door naar de finale, als daar plaats is. Voor de herkansing moeten de koren naar Zwolle, Haarlem of Utrecht en dat betekent extra bushuur. Verder kost dat 100,00 inschrijfgeld. Halen ze de streep, dan moeten ze weer 175,00 inschrijfkosten betalen + de bushuur naar Haarlem. Voor een gemiddeld seniorenkoor zijn die kosten niet op te brengen. In zijn toespraak hield John Damsma een pleidooi om bij koren die duidelijk te maken hebben met de ouder wordende stem en een tekort aan mannenstemmen, over te gaan van SATB naar SAM: Sopraan, Alt, Mannen. Dus driestemmig i.p.v. vierstemmig zingen als vierstemmig niet meer gaat of als er weinig mannenstemmen (meer) in het koor aanwezig zijn om de registers bas en tenor te vullen. Er komt steeds meer driestemmige muziek beschikbaar. Iets om over na te denken. De LOVOK biedt trainingen aan om ook te kunnen (blijven) zingen met de ouder wordende stem. Wilt u hierover meer informatie, stuur dan een naar Aanvraag onderscheidingen (uitsluitend via onze secretaris) Jubileumspelden en/of oorkondes kunnen uitsluitend worden aangevraagd via onze secretaris, mevrouw Annie van Schijndel. Het aanvraagformulier is bij haar op te vragen of te downloaden van onze site (www.rebobrabant.nl). U kunt kiezen uit een Lovok- of Rebo-oorkonde. Bij geen voorkeur ontvangt u de Lovokoorkonde. De prijs van een oorkonde bedraagt 2,00 en van de jubileumspelden 5,00 per stuk, inclusief verzendkosten! Voor de uitreiking kunt u een beroep doen op het REBO bestuur. Rebo bijdrage aan koordagen Het organiserende koor ontvangt 20,00 als bijdrage in de kosten van het programmaboekje of blaadje (ongeacht het aantal bladzijden), onder voorwaarde dat het REBO logo (zoals hier afgebeeld) in kleur of zwart/wit op het programmaboekje wordt geplaatst. 8

9 De logo s zijn via op te vragen of te downloaden van de Lovok site onder Rebo Brabant/info: Rebo bijdrage aan jubilerende koren Vanaf stelt het bestuur een bedrag beschikbaar aan jubilerende koren bij hun 25, 40 of 50 jarig bestaan en bedraagt: 25% van de contributie in het jubileumjaar bij een 25 jarig jubileum van het koor, 40% van de contributie bij een 40 jarig jubileum en 50% van de contributie bij een 50 jarig jubileum.! Betaling vindt plaats door middel van korting op de contributieverplichting van het jaar daarop. Het bestuur geeft graag gehoor aan een uitnodiging voor een bezoek aan een koordag of concert, mits overdag gehouden. Berichten en uitnodigingen dienen aan het secretariaat te worden gericht met vermelding van de naam van het koor plus datum, tijd en locatie (straat en plaatsnaam) van het evenement Rebo Koorcoaching ook in 2014 (via onze secretaris) In 2014 gaan we dit anders aanpakken, maar aanmelding voor koorcoaching 2013 is nog steeds mogelijk! De coaching geschiedt door de bekende en gediplomeerde koorcoaches: Marion de Wit en Lydwien Donkers. De keuze is aan u. Dat betreft ook de wijze van aanpak. Volstaan kan worden met drie uur coaching. De REBO-bijdrage bedraagt 50% van de kosten met een maximum van 180,00. LOVOK Workshop Muziek De LOVOK organiseert in het najaar van 2014 een Workshop Muziek. En die is speciaal bedoeld voor koorleden m/v die wat meer willen weten van muziek, en met name koormuziek. Deze workshop is dus uitdrukkelijk niet bedoeld voor dirigenten. Doelstelling is de koorleden een stuk verdieping geven zoals: wat zingen we eigenlijk, hoe zingen we, hoe heeft de componist het bedoeld (interpretatie), wat willen en kunnen we nog zingen, wat is de rol van de zanger/es, de dirigent etc. Alles wat maar met muziek maken van doen heeft. Het programma is nog niet helemaal rond, maar de nadruk ligt op (gezongen) muziek. Wel is bekend dat de dag in nauwe samenwerking wordt georganiseerd met Hans Noijens, projectleider amateurkunst bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) in Utrecht. Hans is ook de man achter de inhoud van de succesvolle dirigentendagen in 2011 en Het is GEEN workshop de ouder wordende stem, al kan dit onderwerp natuurlijk wel aan de orde komen. 9

10 Alle leden m/v van koren die aangesloten zijn bij Rebo Limburg en Noord-Brabant kunnen deelnemen. En verder leden van de KBZON met welke organisatie de LOVOK een samenwerkingsovereenkomst heeft. U hoeft niet muzikaal geschoold te zijn en een beetje noten kunnen lezen is wel handig maar zeker niet noodzakelijk. Als locatie denken we aan een plaats die goed met het openbaar vervoer bereikbaar is, b.v. Utrecht. Maar komen veel deelnemers b.v. uit het Zuiden of uit het Noorden dan houden we de dag in het Zuiden of juist in het Noorden van ons land. De kosten bedragen per deelnemer 40,00 voor LOVOK-leden; leden van de KBZON betalen 50,00. En de lunch is daarbij inbegrepen. Aanmelden kan tot 1 juni 2014 door een te sturen naar of een briefje naar het adres LOVOK, Blauwververstraat 33 te 5961 KH Horst. Vanaf 25 deelnemers gaat de workshop zeker door. Inlichtingen: AGENDA EVENEMENTEN 2014 Korenmiddagen S.K. De Vrije Heerlijckheid, Gemert Op woensdag 23 april en donderdag 24 april 2014 organiseert seniorenkoor De Vrije Heerlijckheid uit Gemert weer hun tweejaarlijkse korenmiddagen. Zoals gebruikelijk te houden in de theaterzaal van De eendracht, St. Annaplein 60 te Gemert. Inschrijving voor Korenmiddag S.K. De Vrolijke Zangers, Zijtaart. Op woensdag 7 mei 2014 organiseert seniorenkoor De Vrolijke Zangers uit Zijtaart een korenmiddag. Rebo-korenmiddagen in Asten Op woensdag 21 en donderdag 22 mei 2014 organiseert Rebo Noord-Brabant twee korenmiddagen in "Centrum De Beijaard", Pastoor de Kleijnhof 21, Asten. De inschrijving is nog open. Koffieconcert Gemengd Koor Jubilate, Gendt Met medewerking van het gastkoor JEKADEE uit Doornenburg wordt op maandag 28 april 2014 een Koffieconcert gegeven in het Cultureel Centrum de Leemhof Dorpstraat 1, 6691AV Gendt. Aanvang 12:00 uur. Inschrijving voor Korenmiddag S.K. Sint Joachim, Beek en Donk Op dinsdag 14 oktober 2014 organiseert seniorenkoor Sint Joachim uit Beek en Donk weer hun jaarlijkse korenmiddag in Muziekcentrum Het Anker. Informatie en opgave kan bij mevr. Annie van Schijndel, tel: en Inschrijving Kempische Zangersdagen, Hapert. Op dinsdag 7 en woensdag 8 oktober 2014 worden voor de 13e keer de Kempische Zangersdagen voor ouderenkoren georganiseerd, in gemeenschapshuis "Den Tref" in Hapert. Belangstellende koren zijn van harte welkom! Deelname is gratis. Informatie: mevr. J. Groenen- de Beijer, tel: , mail: mevr. M. Houben, tel: , 10

11 5. Rebo-korenmiddag in Tilburg Op donderdag 30 oktober 2014 organiseert Rebo Noord-Brabant een korenmiddag in Wijkcentrum "Heyhoef", Kerkenbosplaats 1, 5043 RX in Tilburg. De inschrijving is geopend. Inschrijving korenmiddag Vogelenzang, Lieshout. Op woensdag 19 november 2014 organiseert Seniorenkoor Vogelenzang uit Lieshout weer hun jaarlijkse korenmiddag. Ditmaal in het (vernieuwde) Dorpshuis, Grotenhof 2 in Lieshout. Koren die geïnteresseerd zijn, kunnen zich al telefonisch aanmelden. De inschrijvingsformulieren worden eind april verzonden. Inlichtingen en opgavebij mevr. J. van de Ven, De Schop 30, JM Lieshout. Tel of DIT KWARTAAL VERWELKOMEN WIJ: GEZELLIGHEIDSKOOR HAPPINESS, SPIJKENISSE Het koor uit Spijkenisse telt 24 leden staat onder leiding van de dirigent Carla Hubben. Het koor treedt graag op bij evenementen en natuurlijk ook voor ouderen, zoals in 2013 bij de viering van het 25 jarig bestaan van het wooncomplex voor senioren Puttesteijn in Spijkenisse Centrum. 7. GRATIS RECHTENVRIJE BLADMUZIEK Via onderstaande link van CLPD kunt zoeken op partituur maar ook op componist. Type een naam van een muziekwerk of een componist in het zoekvak en u krijgt dan de betreffende componist of het betreffende nummer. Staat bij dit laatste een PDF-tekentje, dan kunt u de partituur downloaden, staat er een luidsprekertje bij, dan kunt u ook de melodielijn volgen via een midi-file. Vaak staan beide icoontjes aangegeven. Staat noch het PDF-teken noch het luidsprekertje erbij, dan kunt u meestal doorlinken naar een andere website. De website is in het Engels, maar door op het Nederlandse vlaggetje onderaan de pagina te klikken, verandert u de taal van een groot aantal pagina's in het Nederlands. Voor het downloaden van PDF-documenten dient u Acrobat Reader te installeren (is op de nieuwere computers al voorgeprogrammeerd), voor sommige muziekwerken de Finale Reader; ook dit programma is via deze website te downloaden. De muziek die u van deze website downloadt, kunt u zonder problemen en volstrekt legaal ongelimiteerd kopiëren: www2.cpdl.org/wiki/index.php/main 11

12 2 e hands bladmuziek. Meer weten over koormuziek en alles wat daarmee samenhangt? Surf naar: koormuziek.startpagina.nl/ En natuurlijk kunt u bladmuziek huren of kopen <zie punt 8> van de KBZON door tussenkomst van de LOVOK. 8. SAMENGAAN MUZIEKBIBLIOTHEKEN VAN DE KBZON EN DE KCZB De LOVOK heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland, kortweg de KBZON. De KBZON heeft een eigen muziekbibliotheek waar de Rebo-koren tegen een geringe vergoeding ook bladmuziek kunnen huren. Met ingang van 1 januari 2014 gaat deze muziekbibliotheek samen met die van de Koninklijke Christelijke Zangers Bond (KCZB) die de bibliotheek ook gaat beheren. Dat neemt niet weg onze koren ook na 1 januari 2014 bij deze bibliotheek muziek kunnen huren en ook weer tegen lage prijzen. U kunt deze muziek kunt via het secretariaat van de LOVOK, bestellen. De nieuwe bibliotheek inzien kunt u via de website van de KCZB, Door het samengaan van deze muziekbibliotheken is bij de KBZON een heleboel bladmuziek overbodig geworden. Die bladmuziek wordt tegen aantrekkelijke prijzen verkocht aan de koren van de KBZON en KCZB, maar ook aan onze koren. Welke bladmuziek voorradig is vindt u op de website van de KBZON, en dan doorklikken naar Hier kunt u zien welke muziek in de verkoop is in verband met de verhuizing van onze bibliotheek klik hier De koopprijzen van de bladmuziek zijn gelijk aan de huurprijs voor één jaar: 1 tot 5 pagina s 0,44-6 tot 10 pagina s 0,55 Klavieruittreksel (t.b.v. dirigent en pianist/organist: 1 tot 5 pagina s 0,55-6 tot 10 pagina 1,41 De verkoop van de overtollige partituren hard gaat; wacht dus niet te lang met reageren. muziekwinkels, en natuurlijk ook bij zing.nl. (info: 9. REBO MARKTPLAATS (gevraagd en aangeboden) Deze rubriek biedt koren de mogelijkheid om muziekstukken, partituren etc. onderling uit te wisseling. Opgave voor vermelding in de volgende nieuwsbrief s.v.p. tijdig indienen via onze secretaris, mevr. A van Schijndel (zie colofon). Dit kwartaal zijn geen verzoeken ontvangen. 12