Digitale versie (PDF) VAN DE VOORZITTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitale versie (PDF) VAN DE VOORZITTER"

Transcriptie

1 Digitale versie (PDF) VAN DE VOORZITTER Op 21 maart vond in Middelbeers de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging plaats. Ieder jaar een belangrijke bijeenkomst omdat dan op democratische wijze de inbreng van ieder lid (dus van ieder koor) plaats vindt. Dit jaar zeker, want hoofditem was de beslissing over het wel of niet opgaan van de Rebo s Limburg en Noord-Brabant in de landelijke koepel LOVOK. Het was dan ook enigszins teleurstellend te moeten constateren dat maar 24 koren (ca. 20% van de leden) in Middelbeers aanwezig waren. Desalniettemin was het een zinvolle samenkomst waarbij op stevige maar constructieve wijze over de voors en tegens van een eventuele de fusie werd gediscussieerd. Via stembriefjes kozen 23 van de 24 aanwezige koren vóór het in principe samengaan, één koor was tegen. Daarmee is de weg vrij om samen met Limburg te starten met de voorbereiding tot samenvoeging. Vervolgens kan mogelijk al later dit jaar (of anders begin volgend jaar) in een tweede algemene ledenvergadering op basis van een volledig uitgewerkt voorstel een definitief besluit worden genomen. Een week eerder was tijdens de Algemene Ledenvergadering van Rebo Limburg in Simpelveld het fusievoorstel eveneens in stemming gebracht en werd het voorstel met algemene stemmen aangenomen. Dit besluit is volgens Rebo Limburg definitief en er hoeft statutair geen verdere besluitvorming plaats te vinden. Vervolgens is op 9 april in de Algemene Ledenvergadering van LOVOK door zowel Brabant als Limburg de intentie tot samengaan worden uitgesproken en is het proces in gang gezet. Het bestuur van Rebo Brabant houdt u op de hoogte van de voortgang en zullen zo nodig zaken die om overleg met onze leden vragen, tussentijds met u terugkoppelen. De uiteindelijke besluitvorming kan pas plaats vinden nadat in een tweede Algemene Ledenvergadering een meerderheid van 2/3 voor samengaan heeft gestemd. Met vriendelijke zanggroeten, Wim Willems 1

2 ALGEMENE LEDENINFORMATIE De NIEUWSBRIEF verschijnt 4x per jaar (via ). De rubriek AGENDA en NIEUWS (waaronder te downloaden bestanden) zijn ook te vinden op Voor raadpleging van de MUZIEKBIBLIOTHEEK zie: Voorzitter (algemene zaken, tevens bestuurslid LOVOK) Dhr. W. Willems Anjerstraat HK Beek en Donk Tel: ( ) Penningmeester (financiën, tevens penningmeester LOVOK) Dhr. J. Heijmans Spoelstraat TT Geldrop Tel: ( ) Secretaris (secretariaat, ledenadministratie en aanvraag onderscheidingen) Mevr. A. van Schijndel Heuvelplein JJ Beek en Donk Tel: ( ) Wijzigingen in bestuurssamenstelling, ( -)adres of telefoonnummer s.v.p. altijd doorgeven aan de secretaris van de REBO - niet aan LOVOK! 1. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING REBO NOORD-BRABANT 2014 Gehouden op vrijdag 21 maart 2014 in ontmoetingscentrum Ons Mevrouw, Doornboomstraat 32 te Middelbeers, aanvang uur. Uitgenodigd Aanmelding voor deelname Afmelding Aanwezig Geen reactie 118 koren 26 koren 28 koren 24 koren 64 koren 1. Opening: Dhr. Wim Willems opent deze belangrijke vergadering met een welkom aan de leden en aan onze vorige penningmeester dhr. Antoon Verbruggen met zijn echtgenote. Ook heet hij welkom aan de afgevaardigden van Rebo Limburg, de heren Hans Snelders en Wim Zuidgeest. Zonder kennisgeving is afwezig ons vierde bestuurslid dhr. Berry Hubbers. Zoals jullie weten is het zeer moeilijk om aan bestuurders te komen. Daar hebben wij als Rebo Brabant mee te maken maar ook Rebo Limburg krijgt geen bestuurders. Vandaar het voorstel om te fuseren wat later aan de orde komt. 2

3 Vandaag zijn we op deze locatie, De Rots in Boxtel waar we voorheen waren is onlangs gesloten. 2. Vaststellen van de agenda: Geen toevoegingen 3. Mededelingen: Geen mededelingen. 4.1 Notulen algemene ledenvergadering : Geen op of aanmerkingen. 4.2 Notulen algemene ledenvergadering : Alle leden zijn akkoord met de nieuwe statuten. 5. Jaarverslag 2013: Voor kennisgeving aangenomen. 6. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar is onze secretaris mevr. Annie van Schijndel. Zij geeft aan deze werkzaamheden nog wel een periode te willen doen. Met acclamatie aangenomen. 7. Financiën: Waarom zijn de kosten Buma zo hoog? Veel koren zijn KBO-koren, die heeft toch een overeenkomst met gesloten met Buma. Veel koren hebben dit heel laat doorgegeven, Buma was toen al betaald maar dit wordt alsnog in 2014 met de betreffende koren verrekend. 7.1 Exploitatieoverzicht 2013: Zijn hier vragen over. Geen vragen. 7.2 Balans 2013: Na uitleg/toelichting penningmeester - Geen vragen. 7.3 Begroting 2014: Na uitleg/toelichting penningmeester - Geen vragen. 7.4 Toelichting begroting: Dit was voor iedereen duidelijk. 7.5 Verslag kascommissie: Dhr. Albert Minten (De Vrije Heerlijckheid Gemert) is wegens ziekte afwezig. Dhr. Hans van Erp (De Vrolijke Samenzang Nuenen): Ik heb rustig en goed gekeken, het ziet er bijzonder goed uit en wil hiermee het bestuur en de penningmeester dechargeren. 8. Verkiezing leden kascommissie: Bestaand lid: Dhr. van Erp (De Vrolijke Samenzang Nuenen) blijft nog 1 jaar aan. Nieuw lid: dhr. Noud Plasmans (Zang Doet Leven Oost- West- en Middelbeers). Reserve lid: dhr. Wim Verhoeven (Vogelenzang Lieshout). 9. Programma 2014: 9.1 Rebo korendagen 2014 Woensdag 2 april, korenmiddag in Geldrop. Woensdag 21 en donderdag 22 mei, korenmiddagen in Asten. Donderdag 30 oktober, korenmiddag in Tilburg, Wijkcentrum Heyhoef. Dinsdag 7 en woensdag 8 oktober Hapert de Kempische Zangersdagen. Dhr. Verhaegh ( De Vrolijke Samenzang Nuenen) wil graag het programma eerder gepubliceerd hebben. Zij hebben hun programma voor 2014 al klaar. 3

4 We zullen de agenda (2015) in het vervolg eerder bekend maken. 9.2 Nieuwsbrief Dhr. Pittens (Vrolijk Zingen Wij Erp) kan de Nieuwsbrief naar meerdere bestuurders, er staat toch belangrijke informatie in, ook voor dirigenten. Antwoord secretaris: Niet alle koren hebben of de adressen doorgegeven, zij kunnen deze zelf doorsturen. Ook ben ik bezig om alle adressen in een ander systeem in te voeren zodat niet alle bestuursleden maar ook de dirigenten de Nieuwsbrief krijgen. Het Rebo logo graag in een betere kwaliteit/formaat zodat het voor iedereen te downloaden is. Wordt naar gekeken en bij problemen kan altijd rechtstreeks (b.v. via mail) contact worden opgenomen met het bestuur. 9.3 Buma Dhr. Keller (Hevo-koor Rosmalen) zegt dat over 2013 twee keer Buma rechten zijn betaald, via contributie Rebo en door de KBO. De penningmeester belooft het teveel betaalde alsnog terug te betalen. 9.4 Koorcoaching Het is jammer dat er zo weinig van de koorcoaching gebruik wordt gemaakt. Lieshout en Geldrop hebben dit wel gedaan en het komt het koor ten goede en bevelen dit zeer zeker bij de koren aan. 10. Fusie Rebo Noord-Brabant en Limburg (opgaan in Lovok): Na uitvoerige uitleg door de voorzitter over de motieven om tot samenvoeging en volledig onder de vlag van LOVOK verder te gaan, wordt het voorstel van het bestuur in stemming gebracht: In principe te besluiten tot het samen met Limburg opgaan in LOVOK, met de aantekening dat het opgebouwde vermogen van Rebo Noord-Brabant (b.v. door oormerking) behouden blijft aan de (voormalige) leden van Rebo Noord-Brabant en het definitieve besluit tot het opgaan in LOVOK te nemen op het moment dat alle zaken m.b.t. de fusie concreet uitgewerkt zijn en het finale voorstel - waarin de financiële afwikkeling conform bovenvermelde aantekening is opgenomen - aan de algemene vergadering kan worden voorgelegd. De stemming vindt d.m.v. stembrieven plaats, waarbij conform de statuten ieder aanwezig koor één stem kan uitbrengen. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Van de 24 uitgebrachte stemmen zijn er 22 voor, 1 stem is tegen en 1 stem is voor met de aantekening onder voorwaarden conform voorstel 7.5 van de vergaderstukken. Meerdere leden steunden deze aantekening. Daarom worden fusie-werkgroepen vanuit beide Rebo s in het leven geroepen, die het fusieproces begeleiden en met name toezien op een correcte en evenredige financiële afwikkeling. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11. Rondvraag / sluiting: Resurrexit Tilburg: Wat moeten we met de verlangde opgave aan Stemra/MusiCopy? Heeft te maken met de opgave of originele muziekstukken door de koren gekopieerd worden voor aantekeningen e.d. (licentie kopie-recht). Advies: niks mee doen, niet op antwoorden, meteen als oud papier in de prullenbak! Zang Doet Leven O.-W.-Middelbeers: Moeten we de Buma lijst van de gezongen stukken bij de kooruitvoeringen opgeven? En kunnen de Kempische Zangersdagen extra aandacht krijgen? 4

5 Elk koor is verplicht het hele jaar bij te houden welke songs men repeteert en uitvoert. Aan het eind van het jaar krijgt ieder koor een formulier wat digitaal moet worden ingevuld en verstuurd. Het heeft geen gevolgen voor de hoogte van de bijdrage aan Buma, uitsluitend voor een nauwkeurigere bepaling van de verdeelsleutel van de gelden voor de auteurs. De extra aandacht voor de Kempische Zangersdagen is bij deze gebeurd. Ook zal bij de Rebo korendagen de koren geïnformeerd worden over de mogelijkheid om kosteloos aan de Kempische Zangersdagen in oktober deel te nemen. Ligtklanken Veldhoven: wellicht heeft het zin om op internet te zoeken naar muziek die Buma-vrij is. <zie hiervoor punt 7 van de nieuwsbrief!!> Daar is ieder koor natuurlijk vrij in, voor het Rebo bestuur is deze taak, gelet ook op de geringe bezetting, geen optie. Houts Gem Koor Mierlo-Hout: wat zingen andere koren en waar halen zij dat? Dat is heel divers, wordt ook onderling geruild. Gezelligheid Schaijk: komt een koorcoach bij het koor? Bij een jubileum krijgt men korting op de contributie, hoe werkt dat? Ja de koorcoach komt bij de koren en de korting contributie krijgt men het jaar na het jubileum. Peelzangers Liessel: wat is de bedoeling van de door de Rebo uitgereikte hoezen met muziek? Betreft opruiming archief. Muziek mag je weg doen (oud papier) veel koren kunnen de hoezen wellicht gebruiken in hun repetitiemap. Blijde Herfstklanken Boekel: is het niet beter om een fusie-werkgroep op te richten? laat die er mee aan de gang gaan. Goed idee, wie wil er mee werken??? Dhr. Trienekens (Boekel), dhr. Nooijen (Neerkant), dhr. Verhoeven (Lieshout) en dhr. van Erp (Nuenen) geven zich op voor de nog op te richten werkgroepen die het fusieproces moeten begeleiden. De definitieve beslissing valt bij een tweede algemene ledenvergadering later dit jaar of volgend voorjaar. Wat te doen als Limburg tegen deze fusie is? Rebo Limburg heeft al voor de fusie gestemd, wij als bestuur waren vorige week aanwezig op hun algemene ledenvergadering. De Vrolijke Samenzang Nuenen: Ik neem aan dat alle financiële zaken afgewikkeld moeten zijn eer er een fusie kan plaats vinden. Jazeker, en er moet gelijke geldelijke inbreng zijn, b.v. per koorlid. Niet dat de een het gespaarde van de ander mee kan verteren. Annie van Schijndel, secr. 5

6 2. FUSIE REBO NOORD-BRABANT EN LIMBURG (Vervolg) Kosten fusie Het bestuur van LOVOK heeft zich laten informeren over de mogelijkheden van een fusie en de kosten daarvan. Dat laatste hakt er nogal in omdat al vrij vroeg in het proces een notaris om de hoek komt kijken: tussen 2200,00 en 2600,00, met de restrictie dat als de notaris meer tijd moet investeren in de fusie, deze kosten dan extra worden opgevoerd. Net zoals in de bouw de clausule van de "meerkosten" (vrijwel) altijd leidt tot die meerkosten, zal dat in ons geval ook wel het geval zijn. Er is echter een 2e mogelijkheid: ontbinding van de beide Rebo's waarna de leden daarvan (de aangesloten koren) toetreden tot de LOVOK. welke koepel dan de werkzaamheden van beide Rebo's zal gaan overnemen. Wordt hiertoe besloten, dan behoeven alleen de statuten van de LOVOK aanpassing. De kosten hiervan zijn ± 450,00. Ook bij dit soort ontbinding is het de bedoeling dat de vermogens van de beide Rebo's naar de LOVOK gaan, die immers in de plaats van de Rebo's treedt. Hoe en op welke wijze het vermogen wordt vastgesteld en verdeeld c.q. overgebracht is onderwerp van nadere studie door een werkgroep, waarin de opgegeven leden van Rebo Brabant zitting zullen te hebben. Besluit Rebo Limburg Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Rebo Limburg op 15 maart is het voorstel tot opheffen van de Rebo Limburg en het samengaan met Rebo Noord-Brabant en LOVOK in stemming gebracht. Het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen. Volgens Rebo Limburg is dit besluit definitief en hoeft er geen verdere besluitvorming plaats te vinden. Wel zal in een voorlichtingsvergadering alle aspecten van het samengaan nogmaals worden toegelicht. Besluit Rebo Brabant Door de Algemene Ledenvergadering van Rebo Noord-Brabant is op 21 maart eveneens gekozen vóór het samengaan. Daarbij is afgesproken dat begonnen kan worden met de voorbereiding tot samenvoeging om tot een volledig uitgewerkt voorstel te kunnen komen. In een tweede algemene ledenvergadering dient vervolgens een definitief besluit te worden genomen over het al dan niet opheffen van Rebo Noord-Brabant en het samengaan van beide Rebo's en LOVOK. Besluit LOVOK In de Algemene Ledenvergadering van LOVOK op 9 april is een intentie tot samengaan uitgesproken en het proces in gang gezet; besluitvorming m.b.t. het samengaan van beide Rebo s en de LOVOK kan niet plaats vinden. Die besluitvormende vergadering kan pas later dit jaar plaats vinden nadat in een tweede Algemene Ledenvergadering van de Rebo Noord- Brabant een meerderheid van 2/3 voor samengaan heeft gestemd. Vervolgens dient een wijziging van de LOVOK-statuten plaats te vinden. Werkgroepen samengaan. Inmiddels is gekozen voor een aantal werkgroepen/commissies die het fusieproces moeten begeleiden. Aan deze werkgroepen nemen naast de bestuursleden van Rebo Limburg en Brabant ook enkele leden van Rebo Brabant deel die zich hiervoor hebben opgegeven tijdens de Alg. Ledenvergadering. Deze leden en andere geïnteresseerden worden binnenkort via LOVOK benaderd. Het betreft de werkgroepen of clusters van onderwerpen: 6

7 1. Financiën: op welke eerlijke wijze kunnen de afzonderlijke vermogens van de Rebo s en de LOVOK verdeeld / samengevoegd worden. 2. Stappenplan opheffing: beide Rebo s worden opgeheven. Hoe laten we dat soepel verlopen en wat zijn de consequenties. 3. Statuten (opheffing/samengaan): de statuten van de LOVOK moeten gewijzigd worden. 4. Activiteiten en Planning: op welke wijze kan voortgang gegeven worden aan het organiseren van b.v. zangersdagen, jubilea, Algemene Ledenvergaderingen etc. zoals nu door beide Rebo s gebeurt. Waar, wanneer, hoe, hoeveel en tegen welke financiële vergoeding 5. Inrichting nieuw bestuur: welke bestuurstaken dienen aangepast te worden, welke nieuwe komen erbij. Of kunnen juist bestuurstaken afgestoten worden? 6. Ledenadministratie: op welke wijze kan de ledenadministratie worden ingericht. 3. PROGRAMMA 2014 Vier Rebo-korenmiddagen In 2014 zijn vier REBO-Korenmiddagen gepland, waarvan de eerste al in Geldrop heeft plaats gevonden (zie het verslag op onze site (www.rebobrabant.nl). Woensdag 21 mei en donderdag 22 mei 2014: twee korenmiddagen in "Centrum De Beijaard", Pastoor de Kleijnhof 21, Asten. De inschrijving is nog open. Donderdag 30 oktober 2014: vierde korenmiddag in Wijkcentrum "Heyhoef", Kerkenbosplaats 1, 5043 RX in Tilburg. De inschrijving is geopend. In verband met de maximering van het aantal deelnemers kan ieder koor die middag circa acht nummers ten gehore brengen. Inlichtingen/inschrijfformulier te verkrijgen bij de secretaris van Rebo Noord-Brabant, mevr. A. van Schijndel, tel Rebo Noord-Brabant organiseert de koormiddag en neemt de zaalhuur, aankleding, huur piano, het programmaboekje en een kopje koffie of thee bij binnenkomst voor haar rekening. Voor dit alles wordt dus geen inschrijfgeld gevraagd. De bedoeling is een gezellige zangmiddag ( geen jury of beoordeling etc.) De vervoerskosten en verdere consumpties zijn voor eigen rekening. Deelname aan Nederlands Koorfestival (NKF) 2014 Op 29 maart 2014 vond in Den Tref in Hapert (N-Br) de voorronde plaats in de categorie Senior (55+) van het Nederlands Koor Festival. Het was weer een hele happening: een bomvolle zaal met meer dan 400 zangers./essen en supporters. Er traden zeven koren voor het voetlicht die hun beste stem lieten horen om een zo goed mogelijk resultaat te halen. Na afloop maakte juryvoorzitter John Damsma de behaalde punten bekend. Te behalen punten: Rechtstreeks naar finale bij Wildcard tussen Herkansing tussen 255 of meer punten ,5 punten ,5 punten 7

8 Behaalde resultaten: Naam van het koor Aantal punten Plaats Stedelijk Helmonds Seniorenkoor, Helmond en Seniorenkoor Cecilia, Tegelen Herkansing (voor wildcard)* Huttenkampkoor Amicitia, Wijchen 214½ 2 + Herkansing (voor wildcard)* Koor Levensvreugd, Horst Herkansing (voor wildcard)* Humanitaskoor, Beverwijk 201½ 4 Seniorenkoor Vogelenzang, Lieshout en Gemengd Zangkoor Levenslust, Schinveld * De uitslag betekent dat 4 koren 210 punten of meer hebben gehaald en in aanmerking komen voor een (gratis) coaching en herkansing. De aard van de coaching wordt bepaald door de uitslag van de voorronde, welke tekortkomingen heeft de jury vastgesteld. Dat kan zijn op het gebied van het zingen zelf, de keuze van de muziekwerken, de presentatie etc. Slagen zij in de herkansing erin om tenminste 240 punten bij elkaar te sprokkelen, dan kunnen ze door naar de finale, als daar plaats is. Voor de herkansing moeten de koren naar Zwolle, Haarlem of Utrecht en dat betekent extra bushuur. Verder kost dat 100,00 inschrijfgeld. Halen ze de streep, dan moeten ze weer 175,00 inschrijfkosten betalen + de bushuur naar Haarlem. Voor een gemiddeld seniorenkoor zijn die kosten niet op te brengen. In zijn toespraak hield John Damsma een pleidooi om bij koren die duidelijk te maken hebben met de ouder wordende stem en een tekort aan mannenstemmen, over te gaan van SATB naar SAM: Sopraan, Alt, Mannen. Dus driestemmig i.p.v. vierstemmig zingen als vierstemmig niet meer gaat of als er weinig mannenstemmen (meer) in het koor aanwezig zijn om de registers bas en tenor te vullen. Er komt steeds meer driestemmige muziek beschikbaar. Iets om over na te denken. De LOVOK biedt trainingen aan om ook te kunnen (blijven) zingen met de ouder wordende stem. Wilt u hierover meer informatie, stuur dan een naar Aanvraag onderscheidingen (uitsluitend via onze secretaris) Jubileumspelden en/of oorkondes kunnen uitsluitend worden aangevraagd via onze secretaris, mevrouw Annie van Schijndel. Het aanvraagformulier is bij haar op te vragen of te downloaden van onze site (www.rebobrabant.nl). U kunt kiezen uit een Lovok- of Rebo-oorkonde. Bij geen voorkeur ontvangt u de Lovokoorkonde. De prijs van een oorkonde bedraagt 2,00 en van de jubileumspelden 5,00 per stuk, inclusief verzendkosten! Voor de uitreiking kunt u een beroep doen op het REBO bestuur. Rebo bijdrage aan koordagen Het organiserende koor ontvangt 20,00 als bijdrage in de kosten van het programmaboekje of blaadje (ongeacht het aantal bladzijden), onder voorwaarde dat het REBO logo (zoals hier afgebeeld) in kleur of zwart/wit op het programmaboekje wordt geplaatst. 8

9 De logo s zijn via op te vragen of te downloaden van de Lovok site onder Rebo Brabant/info: Rebo bijdrage aan jubilerende koren Vanaf stelt het bestuur een bedrag beschikbaar aan jubilerende koren bij hun 25, 40 of 50 jarig bestaan en bedraagt: 25% van de contributie in het jubileumjaar bij een 25 jarig jubileum van het koor, 40% van de contributie bij een 40 jarig jubileum en 50% van de contributie bij een 50 jarig jubileum.! Betaling vindt plaats door middel van korting op de contributieverplichting van het jaar daarop. Het bestuur geeft graag gehoor aan een uitnodiging voor een bezoek aan een koordag of concert, mits overdag gehouden. Berichten en uitnodigingen dienen aan het secretariaat te worden gericht met vermelding van de naam van het koor plus datum, tijd en locatie (straat en plaatsnaam) van het evenement Rebo Koorcoaching ook in 2014 (via onze secretaris) In 2014 gaan we dit anders aanpakken, maar aanmelding voor koorcoaching 2013 is nog steeds mogelijk! De coaching geschiedt door de bekende en gediplomeerde koorcoaches: Marion de Wit en Lydwien Donkers. De keuze is aan u. Dat betreft ook de wijze van aanpak. Volstaan kan worden met drie uur coaching. De REBO-bijdrage bedraagt 50% van de kosten met een maximum van 180,00. LOVOK Workshop Muziek De LOVOK organiseert in het najaar van 2014 een Workshop Muziek. En die is speciaal bedoeld voor koorleden m/v die wat meer willen weten van muziek, en met name koormuziek. Deze workshop is dus uitdrukkelijk niet bedoeld voor dirigenten. Doelstelling is de koorleden een stuk verdieping geven zoals: wat zingen we eigenlijk, hoe zingen we, hoe heeft de componist het bedoeld (interpretatie), wat willen en kunnen we nog zingen, wat is de rol van de zanger/es, de dirigent etc. Alles wat maar met muziek maken van doen heeft. Het programma is nog niet helemaal rond, maar de nadruk ligt op (gezongen) muziek. Wel is bekend dat de dag in nauwe samenwerking wordt georganiseerd met Hans Noijens, projectleider amateurkunst bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) in Utrecht. Hans is ook de man achter de inhoud van de succesvolle dirigentendagen in 2011 en Het is GEEN workshop de ouder wordende stem, al kan dit onderwerp natuurlijk wel aan de orde komen. 9

10 Alle leden m/v van koren die aangesloten zijn bij Rebo Limburg en Noord-Brabant kunnen deelnemen. En verder leden van de KBZON met welke organisatie de LOVOK een samenwerkingsovereenkomst heeft. U hoeft niet muzikaal geschoold te zijn en een beetje noten kunnen lezen is wel handig maar zeker niet noodzakelijk. Als locatie denken we aan een plaats die goed met het openbaar vervoer bereikbaar is, b.v. Utrecht. Maar komen veel deelnemers b.v. uit het Zuiden of uit het Noorden dan houden we de dag in het Zuiden of juist in het Noorden van ons land. De kosten bedragen per deelnemer 40,00 voor LOVOK-leden; leden van de KBZON betalen 50,00. En de lunch is daarbij inbegrepen. Aanmelden kan tot 1 juni 2014 door een te sturen naar of een briefje naar het adres LOVOK, Blauwververstraat 33 te 5961 KH Horst. Vanaf 25 deelnemers gaat de workshop zeker door. Inlichtingen: AGENDA EVENEMENTEN 2014 Korenmiddagen S.K. De Vrije Heerlijckheid, Gemert Op woensdag 23 april en donderdag 24 april 2014 organiseert seniorenkoor De Vrije Heerlijckheid uit Gemert weer hun tweejaarlijkse korenmiddagen. Zoals gebruikelijk te houden in de theaterzaal van De eendracht, St. Annaplein 60 te Gemert. Inschrijving voor Korenmiddag S.K. De Vrolijke Zangers, Zijtaart. Op woensdag 7 mei 2014 organiseert seniorenkoor De Vrolijke Zangers uit Zijtaart een korenmiddag. Rebo-korenmiddagen in Asten Op woensdag 21 en donderdag 22 mei 2014 organiseert Rebo Noord-Brabant twee korenmiddagen in "Centrum De Beijaard", Pastoor de Kleijnhof 21, Asten. De inschrijving is nog open. Koffieconcert Gemengd Koor Jubilate, Gendt Met medewerking van het gastkoor JEKADEE uit Doornenburg wordt op maandag 28 april 2014 een Koffieconcert gegeven in het Cultureel Centrum de Leemhof Dorpstraat 1, 6691AV Gendt. Aanvang 12:00 uur. Inschrijving voor Korenmiddag S.K. Sint Joachim, Beek en Donk Op dinsdag 14 oktober 2014 organiseert seniorenkoor Sint Joachim uit Beek en Donk weer hun jaarlijkse korenmiddag in Muziekcentrum Het Anker. Informatie en opgave kan bij mevr. Annie van Schijndel, tel: en Inschrijving Kempische Zangersdagen, Hapert. Op dinsdag 7 en woensdag 8 oktober 2014 worden voor de 13e keer de Kempische Zangersdagen voor ouderenkoren georganiseerd, in gemeenschapshuis "Den Tref" in Hapert. Belangstellende koren zijn van harte welkom! Deelname is gratis. Informatie: mevr. J. Groenen- de Beijer, tel: , mail: mevr. M. Houben, tel: , 10

11 5. Rebo-korenmiddag in Tilburg Op donderdag 30 oktober 2014 organiseert Rebo Noord-Brabant een korenmiddag in Wijkcentrum "Heyhoef", Kerkenbosplaats 1, 5043 RX in Tilburg. De inschrijving is geopend. Inschrijving korenmiddag Vogelenzang, Lieshout. Op woensdag 19 november 2014 organiseert Seniorenkoor Vogelenzang uit Lieshout weer hun jaarlijkse korenmiddag. Ditmaal in het (vernieuwde) Dorpshuis, Grotenhof 2 in Lieshout. Koren die geïnteresseerd zijn, kunnen zich al telefonisch aanmelden. De inschrijvingsformulieren worden eind april verzonden. Inlichtingen en opgavebij mevr. J. van de Ven, De Schop 30, JM Lieshout. Tel of DIT KWARTAAL VERWELKOMEN WIJ: GEZELLIGHEIDSKOOR HAPPINESS, SPIJKENISSE Het koor uit Spijkenisse telt 24 leden staat onder leiding van de dirigent Carla Hubben. Het koor treedt graag op bij evenementen en natuurlijk ook voor ouderen, zoals in 2013 bij de viering van het 25 jarig bestaan van het wooncomplex voor senioren Puttesteijn in Spijkenisse Centrum. 7. GRATIS RECHTENVRIJE BLADMUZIEK Via onderstaande link van CLPD kunt zoeken op partituur maar ook op componist. Type een naam van een muziekwerk of een componist in het zoekvak en u krijgt dan de betreffende componist of het betreffende nummer. Staat bij dit laatste een PDF-tekentje, dan kunt u de partituur downloaden, staat er een luidsprekertje bij, dan kunt u ook de melodielijn volgen via een midi-file. Vaak staan beide icoontjes aangegeven. Staat noch het PDF-teken noch het luidsprekertje erbij, dan kunt u meestal doorlinken naar een andere website. De website is in het Engels, maar door op het Nederlandse vlaggetje onderaan de pagina te klikken, verandert u de taal van een groot aantal pagina's in het Nederlands. Voor het downloaden van PDF-documenten dient u Acrobat Reader te installeren (is op de nieuwere computers al voorgeprogrammeerd), voor sommige muziekwerken de Finale Reader; ook dit programma is via deze website te downloaden. De muziek die u van deze website downloadt, kunt u zonder problemen en volstrekt legaal ongelimiteerd kopiëren: www2.cpdl.org/wiki/index.php/main 11

12 2 e hands bladmuziek. Meer weten over koormuziek en alles wat daarmee samenhangt? Surf naar: koormuziek.startpagina.nl/ En natuurlijk kunt u bladmuziek huren of kopen <zie punt 8> van de KBZON door tussenkomst van de LOVOK. 8. SAMENGAAN MUZIEKBIBLIOTHEKEN VAN DE KBZON EN DE KCZB De LOVOK heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland, kortweg de KBZON. De KBZON heeft een eigen muziekbibliotheek waar de Rebo-koren tegen een geringe vergoeding ook bladmuziek kunnen huren. Met ingang van 1 januari 2014 gaat deze muziekbibliotheek samen met die van de Koninklijke Christelijke Zangers Bond (KCZB) die de bibliotheek ook gaat beheren. Dat neemt niet weg onze koren ook na 1 januari 2014 bij deze bibliotheek muziek kunnen huren en ook weer tegen lage prijzen. U kunt deze muziek kunt via het secretariaat van de LOVOK, bestellen. De nieuwe bibliotheek inzien kunt u via de website van de KCZB, Door het samengaan van deze muziekbibliotheken is bij de KBZON een heleboel bladmuziek overbodig geworden. Die bladmuziek wordt tegen aantrekkelijke prijzen verkocht aan de koren van de KBZON en KCZB, maar ook aan onze koren. Welke bladmuziek voorradig is vindt u op de website van de KBZON, en dan doorklikken naar Hier kunt u zien welke muziek in de verkoop is in verband met de verhuizing van onze bibliotheek klik hier De koopprijzen van de bladmuziek zijn gelijk aan de huurprijs voor één jaar: 1 tot 5 pagina s 0,44-6 tot 10 pagina s 0,55 Klavieruittreksel (t.b.v. dirigent en pianist/organist: 1 tot 5 pagina s 0,55-6 tot 10 pagina 1,41 De verkoop van de overtollige partituren hard gaat; wacht dus niet te lang met reageren. muziekwinkels, en natuurlijk ook bij zing.nl. (info: 9. REBO MARKTPLAATS (gevraagd en aangeboden) Deze rubriek biedt koren de mogelijkheid om muziekstukken, partituren etc. onderling uit te wisseling. Opgave voor vermelding in de volgende nieuwsbrief s.v.p. tijdig indienen via onze secretaris, mevr. A van Schijndel (zie colofon). Dit kwartaal zijn geen verzoeken ontvangen. 12

NIEUWSBRIEF VAN DE VOORZITTER

NIEUWSBRIEF VAN DE VOORZITTER Aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Ouderenkoren LOVOK 4 e kwartaal 2012 Jaargang 4 nummer 16 NIEUWSBRIEF VAN DE VOORZITTER Door miscommunicatie tussen de KBO-Brabant en de Buma over een nieuwe

Nadere informatie

Reglement Nederlands Koor Festival 2015-2016

Reglement Nederlands Koor Festival 2015-2016 Reglement Nederlands Koor Festival 2015-2016 deze versie: dinsdag 6 oktober 2015 Dit reglement is samengesteld voor de voorrondes en het finaleweekend die onderdeel uitmaken van het Nederlands Koor Festival

Nadere informatie

Algemene regels over het lidmaatschap

Algemene regels over het lidmaatschap HUISHOUDELIJK REGLEMENT KAMERKOOR TON sur TON Dit Huishoudelijk Reglement vult de Statuten van de Vereniging Kamerkoor Ton sur Ton aan. Artikel 1 De vereniging heeft gemiddeld 30 tot maximaal 35 zingende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMENGD KOOR SPIJKENISSE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMENGD KOOR SPIJKENISSE HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMENGD KOOR SPIJKENISSE Artikel: De Vereniging Gemengd Koor Spijkenisse vindt haar grondslag in de Statuten. Het Subkoor In Between is een onderdeel van het Gemengd Koor Spijkenisse

Nadere informatie

Reglement. (theater-)koor-onomatopee. Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam

Reglement. (theater-)koor-onomatopee. Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam (theater-)koor-onomatopee Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

STATUTEN. Verder genoemd als Huishoudelijk Reglement (HR) van het Gospelkoor Eternal Joy te Rijssen

STATUTEN. Verder genoemd als Huishoudelijk Reglement (HR) van het Gospelkoor Eternal Joy te Rijssen STATUTEN Verder genoemd als Huishoudelijk Reglement (HR) van het Gospelkoor Eternal Joy te Rijssen Artikel 1. Algemeen 1. De vereniging draagt de naam: Gospelkoor Eternal Joy 2. Het gospelkoor werd op

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Digitale versie (PDF) VAN DE VOORZITTER

Digitale versie (PDF) VAN DE VOORZITTER Digitale versie (PDF) VAN DE VOORZITTER De Algemene Ledenvergadering van onze vereniging hebben we achter de rug, de klok is ook al verzet naar de zomerstand, dus is het de hoogte tijd voor de eerste nieuwsbrief

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Vereniging. Huishoudelijk Reglement (uitgave 2014)

Vereniging. Huishoudelijk Reglement (uitgave 2014) Vereniging Huishoudelijk Reglement (uitgave 2014) Inhoud HUISHOUDELIJK REGLEMENT... 3 LIDMAATSCHAP... 3 BESTUUR... 3 DIRIGENT... 5 REPETITIES en UITVOERINGEN... 6 GELDMIDDELEN... 6 FINANCIELE KONTROLE...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap.

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap. HUISHOUDELIJK REGLEMENT CENTRALE HUURDERSRAAD WOB ZWOLLE. Artikel 1. NAAM EN ZETEL. a. Zie artikel 1 der Statuten. b. In dit huishoudelijk reglement wordt met Vereniging Centrale Huurdersraad van de Woningstichting

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven.

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. HET ALGEMEEN BESTUUR. Artikel 2. Het bestuur bestaat uit maximaal 11 leden, die

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT SHANTYKOOR DE BIESBOSCH ARTIKEL 1. Het verenigingsjaar en het boekjaar vallen samen met het kalenderjaar. FINANCIEN ARTIKEL 2. De contributie van de leden wordt jaarlijks op een

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan:

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan: Nieuwsbrief Uitnodiging Jaarvergadering Aan: Mededeling Leden Ons leden aantal is niet groot we zouden best meer leden kunnen gebruiken Weet u nog mensen die belangstelling hebben of lid willen worden.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Agenda Opening en mededelingen Goedkeuring notulen van 12 november 2013 Jaarverslag 2013 Verslag Kascommissie/Verkiezing Vaststellen jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging

Huishoudelijk reglement Oudervereniging A DEFINITIES Huishoudelijk reglement Oudervereniging Artikel 1 Ouders :de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan de school zijn ingeschreven. Oudervereniging :de vereniging, gevormd door

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen en presentie 3. KNHS en regiozaken 4. Notulen A.L.V. d.d. 14-10-2013

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen en presentie 3. KNHS en regiozaken 4. Notulen A.L.V. d.d. 14-10-2013 1. Opening 2. Mededelingen en presentie 3. KNHS en regiozaken 4. Notulen A.L.V. d.d. 14-10-2013 Agenda 5. KNHS Kring Midden Limburg financiële zaken 6. Jaarverslag 2013 7. Bestuursverkiezing 8. Evaluatie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN. In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven:

BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN. In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN DOEL VAN DE STICHTING: In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: Het oprichten en in stand houden van een koor onder

Nadere informatie

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Woensdag 19 november 2014 19:30 uur Locatie: PWA Sporthal in het sportcafé Speciale Ledenvergadring BC Epe Pagina 1 Uitnodiging belangrijke speciale ledenvergadering

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN EEN VIVENTE BASISSCHOOL. DEFINITIES, NAAM EN ZETEL, Artikel 1: In deze statuten wordt verstaan onder:

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN EEN VIVENTE BASISSCHOOL. DEFINITIES, NAAM EN ZETEL, Artikel 1: In deze statuten wordt verstaan onder: STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN EEN VIVENTE BASISSCHOOL DEFINITIES, NAAM EN ZETEL, Artikel 1: In deze statuten wordt verstaan onder: De school: "De Aquarel" Leerling: Een ingeschreven leerling van

Nadere informatie

Statuten Jeugdvereniging De Rank

Statuten Jeugdvereniging De Rank Statuten Jeugdvereniging De Rank Hier vind je de versie van de statuten van de Hervormde jeugdvereniging te Zegveld, zoals die in 2005 vastgesteld is. In de statuten staan de uitgangspunten van de vereniging,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Vrijdag 18 november 2016 om 19.30 uur Locatie: kantine Sporthal Egerbos (Drie Decembersingel 34, Blerick) Het bestuur van basketbalvereniging Venlo Sport Crusaders

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Definities Artikel 1 De Achtbaan: Dalton Openbare Basisschool de Achtbaan; Locatie: een van de 4 locaties van De Achtbaan te weten: 1. De Achtbaan locatie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Paragraaf 1. Lidmaatschap Artikel 1.1. a. Een aanvraag voor lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden.

Paragraaf 1. Lidmaatschap Artikel 1.1. a. Een aanvraag voor lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ENSCHEDESE ZANGERS BOND De algemene ledenvergadering van de Enschedese Zangers Bond, in haar vergadering d.d. 8 mei 1998, gewijzigd op 24 april 2009 en op 10 januari 2014, overwegende

Nadere informatie

datum: pagina: 1

datum: pagina: 1 Verder genoemd als Huishoudelijk reglement van het koor Multiple Voice te Veldhoven 1. Algemeen Multiple Voice is opgericht in 2009. De eerste repetitie is op 12 november 2009. De vereniging draagt de

Nadere informatie

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Plaats & datum: Brekers, 7 mei 2016 Aanwezigen: Ivan Louer (IL, vz), Max de Groot (MdG, algemeen bestuurslid, Jan Snoek

Nadere informatie

VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november 2015

VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november 2015 KCR Kindcentrum THERESIA Kw Huishoudelijk Reglement KCR Kindcentrum Theresia Eindhoven gevormd door MR en LO (bijlage bij Reglement KCR voor SKPO scholen) VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Editie 2007.

Pagina 1 van 5. Editie 2007. Pagina 1 van 5 Vereniging Senioren PC club te Biddinghuizen Secretariaat: ingeschreven bij KvK nr. 39036905 Havenkant 14 Bankrek: RABO 337606870 8256 CV Biddinghuizen e-mail secretaris@sccb.nl Editie 2007.

Nadere informatie

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 GEZINSBOND vzw DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 Vooraf De verkiezingen op plaatselijk vlak zullen plaatshebben tussen 15 oktober 2010 en 15 maart 2011. Deze tijdspanne van vijf

Nadere informatie

a. het ondersteunen van lokale initiatieven; ad a. Het ondersteunen van lokale initiatieven ad b. Het Zingen voor je Leven Koor Leiden

a. het ondersteunen van lokale initiatieven; ad a. Het ondersteunen van lokale initiatieven ad b. Het Zingen voor je Leven Koor Leiden BELEIDSPLAN 2015 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN DOEL VAN DE STICHTING: In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: Het oprichten en in stand houden van een koor onder

Nadere informatie

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015.

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Wehl, 26 februari 2015 Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Algemene mededeling m.b.t. eventuele stemmingen tijdens

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn.

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Mocht in dit reglement gesproken worden van hij en andere taalkundige manlijke vormen, dan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden.

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. LIDMAATSCHAP Aanmelding Artikel 1 1. De aanmelding van nieuwe leden verloopt volledig via de website van de VVP. Na het invullen

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITVAARTVERENIGING SPIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK" Art. 1 De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk, gemeente Delfzijl. Art. 2 De doelstelling van de vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV

Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV HUISHOUDELIJK REGLEMENT GYMNASTIEKVERENIGING VGV Augustus 2013 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Doel... - 3 - Artikel 2 Verkrijging van het lidmaatschap...-

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Bridge Club Tilburg Zuid Huishoudelijk Reglement Het huishoudelijk reglement is aangenomen op de algemene ledenvergadering van 6 december 2007 en treedt in werking per 6 december 2007. Het huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

Wij gaan voor een goede, sterke zwemvereniging op Zuid!

Wij gaan voor een goede, sterke zwemvereniging op Zuid! Samen in de nieuwe vereniging springen hopen we te realiseren op 1 januari 2016. Al de stukjes hopen we dan passend te hebben. Spannend en uitdagend! Een proces waar we steeds proberen beide verenigingen

Nadere informatie

Verslag. 1. Voorstellen bestuur

Verslag. 1. Voorstellen bestuur Verslag Vergadering 1 e vergadering Buurtvereniging Ludinga met de buurt Datum Donderdag 24 september 2009; 20.00 uur Gehouden te De Piraat te Harlingen Aanwezig van bestuur Jan Tsjerk Loonstra Tineke

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM 20.00 UUR Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Dhr. F. van Dalum, Dhr. E.A. Druppel,

Nadere informatie

Aanmeldings- en toelatingsprocedure Examen Meester Boulanger en Meester Patissier2015

Aanmeldings- en toelatingsprocedure Examen Meester Boulanger en Meester Patissier2015 Aanmeldings- en toelatingsprocedure Examen Meester Boulanger en Meester Patissier2015 Hieronder wordt in het kort uitgelegd hoe de aanmeldings- en toelatingsprocedure tot de verschillende onderdelen van

Nadere informatie

Ledenbrief speelseizoen Nijmegen, juni 2015

Ledenbrief speelseizoen Nijmegen, juni 2015 1 Secretariaat: Witsenburgselaan 63 6524 TG Nijmegen 024 3237322 wies.andriessen@gmail.com nijmegen@huismuziek.nl Ledenbrief speelseizoen 2015-2016 Nijmegen, juni 2015 Aan de leden van de Vereniging Huismuziek

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen.

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen. Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement ouderraad basisschool de Regenboog. Artikel 1 definities Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Schoolleiding:

Nadere informatie

rjc/phr/ / CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

rjc/phr/ / CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode Mr M.J. Meijer c.s., notarissen 1 CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode 2 Heden, @, verschenen voor mij, mr Rudolf Jan Cornelis van Helden, notaris te Amsterdam: 1. @ 2. @De comparanten verklaarden bij deze een

Nadere informatie

VAN DE VOORZITTER. 1 e kwartaal - januari 2017 Jaargang 1 nummer 1. Zangers en zangeressen!

VAN DE VOORZITTER. 1 e kwartaal - januari 2017 Jaargang 1 nummer 1. Zangers en zangeressen! Digitale versie (PDF) 1 e kwartaal - januari 2017 Jaargang 1 nummer 1 VAN DE VOORZITTER Zangers en zangeressen! In deze nieuwsbrief wil ik u als voorzitter van LOVOK (Landelijke Organisatie van Ouderenkoren)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie