27 mei jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "27 mei 2015. jaarverslag"

Transcriptie

1 mei 215 jaarverslag

2 Interwaas Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Lamstraat Sint-Niklaas Interwaas is het samenwerkingsverband voor streekontwikkeling van Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster. In samenwerking met de Wase gemeenten en de provincie Oost-Vlaanderen wil Interwaas vanuit een lokale sturing de ontwikkeling van het Waasland actief bevorderen via dienstverlening, projectwerking en belangenbehartiging. BiblioWaas en de Erfgoedcel Waasland maken deel uit van Interwaas. BiblioWaas is het samenwerkingsverband van de negen Wase openbare bibliotheken en wordt ondersteund door de provincie Oost-Vlaanderen. BiblioWaas ondersteunt en faciliteert de netwerking, expertiseuitwisseling, gezamenlijke vorming en projecten gericht op het optimaliseren van de interne werking en dienstverlening van de bibliotheken. De Erfgoedcel Waasland realiseert erfgoedprojecten in samenwerking met de Wase verenigingen en gemeentebesturen, geeft advies, bevordert samenwerking en zorgt mee voor uitwisseling van kennis en ervaring over erfgoed. De Erfgoedcel Waasland wordt ondersteund door de Vlaamse overheid en de negen Wase gemeenten. Opgericht bij akte van 26 juni 1968, dienstverlenende vereniging beheerst door het decreet van 6 juli 21 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Goedkeuring van de statuten bij K.B. van 2 december 1968, bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 1 april De wijziging van de statuten ingevolge het decreet van 6 juli 21 houdende de intergemeentelijke samenwerking werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 19 november 23 en goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 19 maart 24. De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij beslissing van de Algemene Vergadering van 28 mei 214, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 22 juli 214 en bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 11 september 214, nummer

3 mei 215 jaarverslag Deze bundel bevat de verslagen van de Raad van Bestuur en commissaris-revisor en de jaarrekening 214, voorgelegd aan de jaarvergadering van de deelnemers, gehouden in Sint-Niklaas op 27 mei

4 Inhoud 1. Interwaas algemeen p Strategisch plan p Missie: bestaansreden en identiteit p Visie: Interwaas in de toekomst p Werkdomeinen p Kerntaken en ambities p Organigram p Deelnemers op 31 december 214 p Toetreding Moerbeke tot Interwaas p Statutenwijziging p Bestuur en toezicht p Raad van Bestuur p Directiecomité p Algemene Vergadering p Toezicht en controle p Personeel p Netwerking en samenwerking p Participatie p Overlegstructuren Vlaanderen p Overlegstructuren Waasland p Interwaas biedt onderdak p Visievorming en Wase belangenbehartiging Waas memorandum 214 p Verslag van de Raad van Bestuur p Regionale economie p Bedrijventerreinen p Algemeen beheer p Beveren p. 23 Kmo-zone Aven Ackers p. 23 Glastuinbouwcluster Melsele p Sint-Gillis-Waas: Bijzonder Economisch Knooppunt (BEK) Kluizenmolen p Sint-Niklaas p. 25 Kmo-zone Heidebaan-Noord p. 25 Kmo-zone Nobels-Peelman p. 25 Kmo-zone Metalunion p. 26 Westakkers p Stekene: onderzoek naar bedrijfsverzamelgebouw op Kleine Akker p Sociale economie p Coördinatorrol sociale economie in het Waasland p Een voedseldepot voor het Waasland p Waaslandhaven p Uitbouw en beheer van de Waaslandhaven p Vertegenwoordiging in de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) p Logistiek Park Waasland p GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen p Zakelijk Recht van Tijdelijke Bewoning in Doel p Kenniscentrum p. 36

5 2.4. Ruimtelijke ordening p Overzichtstabel ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) p Goedgekeurde RUP s en studies p RUP s in procedure p Beveren p. 38 RUP Gravenplein p. 38 RUP Meersen Zuid p. 39 Inrichtingsstudie Burggravenhoek p Kruibeke p. 39 RUP Herziening bebouwde kom Rupelmonde p. 39 RUP Herziening Kruibeke-Centrum: 3de wijziging p Sint-Gillis-Waas p. 4 RUP Trompwegel p. 4 Inrichtingsstudie Collemanstraat p Sint-Niklaas p. 41 RUP Lokaal bedrijventerrein Botermelkstraat Heimolenstraat p. 41 RUP RWZI Sinaai p. 41 RUP Sportcentrum Meesterstraat p Temse: RUP Steenbakkerij Steendorp p Waasmunster p. 42 RUP Burm p. 42 RUP Koolputten p. 43 RUP Lokaal bedrijventerrein p. 43 RUP Zonevreemde woningen bis p GIS p Welzijn p WASO p WOK p Mobiliteit p Mobiliteit in het Waasland p Studiedag Het Waasland in vervoering: naar een optimaal openbaar vervoer p Cultuur p Erfgoedcel Waasland p Overlegstructuren en samenwerkingsverbanden p Vorming voor de Wase erfgoedsector p Projecten p Financiële ondersteuning p BiblioWaas p Overlegstructuren en samenwerkingsverbanden p Vorming voor de Wase bibliotheken p Projecten p Dienstverlening en shared services p Burgemeestersconvenant p Thermografische kaart p Informatieveiligheidsconsulent voor het Waasland p Waterkwaliteitskaart p Wegmarkeringen en rioolkolkenreiniging p Wonen p Alternatieve woonvormen p Intergemeentelijk woonbeleid p Huisvestingsprojecten p. 59 5

6 Beveren p. 59 Berghoekwegel-Gaverlandwegel (Melsele) p. 59 t Congoke fase 2 p. 61 Daalstraat (Vrasene) p. 61 Farneselaan (Melsele) p. 61 Viergemeet p Lokeren p. 62 Hoedhaar p. 62 Rijkswachtkazerne p Sint-Gillis-Waas p. 64 Kopergieterij p Sint-Niklaas p. 64 Clementwijk² p. 64 Den Beenaert p. 64 Paterskerk p. 65 Sint-Rochus p. 65 VTS-site p. 65 Watermolenwijk II (Belsele) p Stekene p. 67 Bormte-Dorpsstraat p Temse p. 67 Sint-Amelberga Instituut p Waasmunster p. 67 Wareslagestraat p FRGE goedkope en renteloze energieleningen p. 68 Pilootproject isolatie woningen Sociaal Verhuurkantoor (SVK) p Publieke ruimten p Sint-Niklaas: Gerda p Interne werking p Organisatiestructuur p Personeelsbeleid p Onderzoek naar alternatieve financiering / bekostiging p Onderzoek naar Europese subsidies i.s.m. EGTS Linieland Waas en Hulst p LEADER p Communicatie en ICT p Vorming p Financiële middelen p Jaarrekening 214 p Commentaar bij de jaarrekening en bestemming resultaat p Balans: activa en passiva p Resultatenrekening p Resultaatverwerking p Overzicht Waas fonds p Verslag van de commissaris-revisor p. 81 6

7 Personeel Interwaas 1. Interwaas algemeen 1.1. Strategisch plan Met het strategisch plan , opgesteld in samenwerking met de RebelGroup Advisory Belgium nv en goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 29 mei 213, werd de koers die Interwaas de komende jaren zal varen in hoofdlijnen vastgelegd, rekening houdend met een verwacht toekomstbeeld. Interwaas koos bewust voor een strategisch plan dat de nodige flexibiliteit in haar werkzaamheden toelaat. Dit houdt in dat de mogelijkheid om onvoorziene paden te bewandelen open wordt gehouden, zonder de doelstellingen op lange termijn en waarden uit het oog te verliezen Missie: bestaansreden en identiteit In samenwerking met de Wase gemeenten en de provincie Oost-Vlaanderen wil Interwaas vanuit een lokale sturing de ontwikkeling van het Waasland actief bevorderen via dienstverlening, projectwerking en belangenbehartiging. Interwaas voert deze missie uit in lijn met de vooropgestelde basiskwaliteiten: krachtdadig; innovatief; deskundig; transparant en open; duurzaam; sociaal; samenwerkend. 7

8 Visie: Interwaas in de toekomst Te midden van de socio-economische, politieke en culturele uitdagingen waarmee het Waasland zal worden geconfronteerd, wenst Interwaas haar unieke en algemeen (h)erkende positie te versterken door expertise en een duidelijke toegevoegde waarde voor alle belanghebbenden Werkdomeinen Interwaas is op de volgende tien werkdomeinen actief: 1. Regionale economie 2. Waaslandhaven 3. Kenniscentrum 4. Ruimtelijke ordening 5. Welzijn 6. Mobiliteit 7. Cultuur 8. Dienstverlening en shared services 9. Wonen 1. Publieke ruimten Kerntaken en ambities Interwaas beoogt om binnen 1 jaar samen met en ten dienste van de Wase gemeenten: de socio-economische ontwikkeling binnen de regio te hebben ondersteund en mee richting te hebben gegeven, om zo de tewerkstelling in de regio te stimuleren; bijgedragen te hebben aan de ontwikkeling van de Waaslandhaven, met aandacht voor een rechtmatige verdeling van de baten en kosten op maatschappelijk, financieel en socio-economisch vlak; erkend te zijn als contactpunt voor alle relevante socio-economische informatie en trends en op haar beurt deze informatie te hebben verspreid onder relevante partners; een duidelijke meerwaarde te hebben aangetoond op het gebied van ruimtelijke ordening in het Waasland, met het oog op een goede combinatie van een sterke economische regio enerzijds en een aangename leefomgeving anderzijds; samenwerking op het vlak van welzijn te hebben gestimuleerd en geconcretiseerd, met als doel een hoger welzijn voor de Wase burger en een versterking van de maatschappelijke samenhang; op het vlak van mobiliteit een rol van belangenverdediger te hebben vervuld op alle relevante beslissingsniveaus en een rol van bemiddelaar / initiator met betrekking tot grensoverschrijdende mobiliteitsproblematieken en -opportuniteiten; de cultuurbeleving en -participatie van de Wase burger te hebben ondersteund, in het bijzonder met betrekking tot de domeinen cultureel erfgoed en bibliotheekwezen; een platform te zijn waar de gemeenten hun krachten kunnen bundelen en zo toegang krijgen tot duurzame, kwaliteitsvolle producten en diensten aan een correcte prijs; een aanbod van innovatieve en duurzame woningen in het Waasland te hebben verzekerd; 8 de kennis en kunde te hebben ontwikkeld met betrekking tot de inrichting van publieke ruimten en concrete projecten op dit terrein te hebben gerealiseerd.

9 Organigram Gemeenten Raad van Bestuur Directiecomité Algemeen management Duurzaamheid Communicatie Juridische ondersteuning Projectwerking Ondersteunende diensten Regionale economie Waaslandhaven Cultuur Wonen Mobiliteit Dienstverlening en shared services Welzijn Publieke ruimten Ruimtelijke ordening Kenniscentrum 1.2. Deelnemers op 31 december 214 Deelnemers Aantal aandelen (25 euro / aandeel) Geplaatst kapitaal (in euro) Opgevraagd kapitaal (in euro) Wase gemeenten (aandelen A) Beveren Kruibeke Lokeren Moerbeke Sint-Gillis-Waas Sint-Niklaas Stekene Temse Waasmunster Subtotaal Andere openbare besturen (aandelen B) Provincie Oost- Vlaanderen TOTAAL KAPITAAL

10 Werkingsgebied Interwaas Toetreding Moerbeke tot Interwaas In zitting van 25 februari 214 heeft de gemeenteraad van Moerbeke de principiële vraag om toe te treden tot Interwaas goedgekeurd. Een statutenwijziging van Interwaas was noodzakelijk om de toetreding van Moerbeke mogelijk te maken. Deze statutenwijziging werd door de Algemene Vergadering van Interwaas van 28 mei 214 goedgekeurd, waardoor Interwaas tien deelnemers telt. Door de statutenwijziging wordt ook de eventuele toetreding van Zwijndrecht tot Interwaas mogelijk gemaakt. De heer Robby De Caluwé (Open Vld), burgemeester van Moerbeke, werd aangeduid als lid van de Raad van Bestuur en het Directiecomité van Interwaas. 1 Toetreding Moerbeke tot Interwaas

11 Statutenwijziging De toetreding van Moerbeke en eventueel Zwijndrecht was slechts één aanpassing van de statuten van Interwaas. Verdere aanpassingen waren noodzakelijk in functie van die toetreding, onder meer met betrekking tot de volstorting van het kapitaal. Aangezien de bestaande deelnemers vier vijfden van het kapitaal hebben volstort, werd aan de nieuwe deelnemers bij toetreding gevraagd eveneens vier vijfden te volstorten. Ook de verdeling van de leden van de Raad van Bestuur en het Directiecomité werd aangepast in functie van de toetreding van Moerbeke en eventueel Zwijndrecht, net zoals de aanduiding van de afgevaardigden van de oppositie in de Raad van Bestuur. Voor nieuwe aandeelhouders wordt het dividend de eerste vijf boekjaren beperkt. Het saldo wordt dan toegevoegd aan het dividend van de andere aandeelhouders. Vanaf het zesde boekjaar wordt ook aan de nieuw toegetreden aandeelhouders een volwaardig dividend uitbetaald. Verder werd artikel 11 aangepast aan de gewijzigde bevolkingscijfers en werd artikel 31 met betrekking tot de vertegenwoordiging van Interwaas gewijzigd. Tot slot werden de statuten aangepast in functie van de wijzigingen aan het decreet van 6 juli 21 houdende de intergemeentelijke samenwerking Bestuur en toezicht Raad van Bestuur De samenstelling van de Raad van Bestuur van Interwaas was op 31 december 214 als volgt: Gemeente / stad Naam Partij Beveren Werner Maes CD&V Guy Tindemans CD&V Veerle Vincke CD&V Boudewijn Vlegels N-VA Filip Kegels N-VA Bruno Stevenheydens N-VA Kruibeke Dirk De Ketelaere CD&V Filip Vercauteren CD&V Julien Mertens SamenVoorKruibeke Lokeren Walter De Coeyer Open Vld Tina Heyninck Open Vld Marina Van Hoorick (ondervoorzitter) Open Vld Guido De Waele CD&V Marjoleine de Ridder CD&V Gust Claes CD&V Moerbeke Robby De Caluwé Open Vld Sint-Gillis-Waas Remi Audenaert (voorzitter) CD&V Eric De Keyzer CD&V Chris Lippens CD&V 11

12 Sint-Niklaas Lieven Dehandschutter (ondervoorzitter) N-VA Maxime Callaert N-VA Annemie Charlier N-VA Carl Hanssens N-VA Christel Geerts (ondervoorzitter) Sp.a-Groen Wout De Meester Sp.a-Groen Hasan Bilici Sp.a-Groen Ali Alci Sp.a-Groen Stekene Frans Windhey Gemeentebelangen Gunter Van Campenhout Gemeentebelangen Pieter De Witte Gemeentebelangen Temse Luc De Ryck CD&V Hugo Maes CD&V Freddy Verbeke CD&V Koenraad De Jonghe N-VA Stephan Van der Gucht N-VA Waasmunster Magda Van Puyvelde CD&V Michel Du Tré CD&V Provincie Oost-Vlaanderen Nicole Van Duyse CD&V Jo De Cuyper CD&V Luc Maes Open Vld Sylvia Van Meirvenne Open Vld Goedele De Cock Sp.a Peter Hertog Sp.a Bestuurders met raadgevende stem Ronny Suy Open Vld Martine Verheyden Sp.a-Groen Christophe Creve Sp.a-Groen Erik Maes N-VA Op de Algemene Vergadering van 29 mei 213 werden de volgende personen als deskundigen benoemd omwille van hun ervaring, deskundigheid of huidige functie: Dirk Bulteel; Piet Callens; Rik Daelman; Peter Deckers; Jef Foubert; Julien Van Geertsom; Pieter Van Oost. 12 In 214 kwam de Raad van Bestuur vijf keer samen, meer bepaald op: 26 februari 214; 9 april 214; 18 juni 214; 8 oktober 214; 3 december 214.

13 Benoeming meester Gustaaf Deckers tot ere-bestuurder Bruno Machiels en Miet Deckers woonden de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij als waarnemer. Daarnaast waren ook Bart Casier (directeur), Saskia Fermont (adjunct-directeur) en Iris Baeyens (verslaggeving) aanwezig op de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Benoeming meester Gustaaf Deckers tot ere-bestuurder Op 9 april 214 besliste de Raad van Bestuur om meester Gustaaf Deckers de titel van ere-bestuurder toe te kennen gezien zijn historische verdiensten voor het Waasland en Interwaas. Meester Gustaaf Deckers, voormalig afgevaardigd bestuurder van Interwaas, speelde een zeer belangrijke rol bij de opstart en uitbouw van Interwaas (voorheen de Intercommunale van het Land van Waas). Mede door zijn grote verdiensten is het intergemeentelijk overleg in het Waasland door de jaren sterk uitgebouwd. De Wase belangen konden via de intercommunale structuur worden behartigd en, waar nodig, optimaal verdedigd. Zijn kennis en doorzicht, gedreven inzet en actieve betrokkenheid wist hij op een bijzondere manier te combineren met een door iedereen zeer gewaardeerd engagement. Om meester Gustaaf Deckers te danken voor dit engagement werd hem de titel ere-bestuurder van Interwaas toegekend en op 15 juli 214 officieel overhandigd Directiecomité De samenstelling van het Directiecomité van Interwaas was op 31 december 214 als volgt: effectieve leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel Geerts (ondervoorzitter), Lieven Dehandschutter (ondervoorzitter), Marina Van Hoorick (ondervoorzitter), Carl Hanssens, Wout De Meester, Guy Tindemans, Boudewijn Vlegels, Guido De Waele, Luc De Ryck, Stephan Van der Gucht, Frans Windhey, Robby De Caluwé, Julien Mertens, Michel Du Tré en Jo De Cuyper; deskundigen: Dirk Bulteel, Piet Callens, Rik Daelman, Peter Deckers, Jef Foubert, Julien Van Geertsom en Pieter Van Oost. 13

14 In 214 kwam het Directiecomité twaalf keer samen, meer bepaald op: 15 januari 214; 12 februari 214; 12 maart 214; 2 april 214; 7 mei 214; 4 juni 214; 2 juli 214; 27 augustus 214; 24 september 214; 22 oktober 214; 19 november 214; 1 december 214. Bruno Machiels en Miet Deckers woonden de vergaderingen van het Directiecomité bij als waarnemer. Daarnaast waren ook Bart Casier (directeur), Saskia Fermont (adjunct-directeur) en Iris Baeyens (verslaggeving) aanwezig op de vergaderingen van het Directiecomité Algemene Vergadering Algemene Vergadering van 28 mei 214 Statutenwijziging Voorstelling jaarverslag en jaarrekening over 213 Verslag van de commissaris-revisor betreffende het boekjaar 213 Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 213, inclusief de bestemming van het resultaat Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor betreffende de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 213 Bevestiging van de aanduiding van een lasthebber voor de Algemene Vergadering van de Maatschappij Linkerscheldeoever van 26 maart 214 en vaststelling van diens mandaat Aanduiding van een lasthebber voor de Algemene Vergadering van de Maatschappij Linkerscheldeoever van 11 juni 214 en vaststelling van diens mandaat Vervanging van leden van de Raad van Bestuur Buitengewone Algemene Vergadering van 3 december 214 Voordracht van de heren Maxime Callaert en Robby De Caluwé als bestuurder namens de stad Sint-Niklaas en de gemeente Moerbeke Goedkeuring van het activiteitenprogramma en de strategie voor het jaar 215 Goedkeuring van de begroting 215 Aanduiding van een lasthebber voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de Maatschappij Linkerscheldeoever van 17 december 214 Mededelingen en varia Toezicht en controle Vlaamse Regering p/a Agentschap voor Binnenlands Bestuur Boudewijnlaan 3 bus 7 1 Brussel Grant Thornton Bedrijfsrevisoren cvba Vertegenwoordigd door Dirk Van den Broeck Bedrijfsrevisor Potvlietlaan 6 26 Antwerpen

15 1.4. Personeel Algemene diensten Bart Casier Directeur 1 VTE Saskia Fermont Adjunct-directeur 1 VTE (vanaf 18/8/214) Georgie Wauters Coördinator algemene diensten,5 VTE (vanaf 1/9/214) Marc Backaert / Hilde Jurist en aan/verkopen 1 VTE Vandervreken Iris Baeyens Communicatieverantwoordelijke 1 VTE Véronique Van Duyse Boekhouding en personeel 1 VTE Valérie De Schrijver Secretariaat 1 VTE Katia Vandevoorde Secretariaat,8 VTE Sandra Baetens Facilitair medewerker,5 VTE Projecten Wannes De Vleeschauwer Projectmanager wonen 1 VTE Filip Deproost Projectmanager regionale 1 VTE economie Maarten Dierickx Projectmedewerker 1 VTE bedrijventerreinen en huisvestingsprojecten Lizelot Deeren Projectmedewerker,5 VTE energieleningen Georgie Wauters Ruimtelijk planner 1 VTE t.e.m. 31/8/214,5 VTE vanaf 1/9/214 Vera De Martelaere Ruimtelijk planner 1 VTE Frauke Van Goethem Projectmanager duurzaamheid 1 VTE (vanaf 27/1/214) Diensten Wegmarkeringen en Rioolkolkenreiniging Gunther Van Mele Ploegbaas technische medewerkers 1 VTE Mohamed Chehboune Technische medewerker,5 VTE (t.e.m. 3/4/214) Amadou Diabaté Technische medewerker 1 VTE Reinier De Pauw Chauffeur technische medewerker,8 VTE Guy Puylaert Technische medewerker 1 VTE Ronny Steveninck Chauffeur technische medewerker 1 VTE Wim Wuytack Technische medewerker 1 VTE Erfgoedcel Waasland Ode De Zutter Coördinator 1 VTE Bart Ooghe Erfgoedconsulent,8 VTE Anniek Elegheert Erfgoedconsulent,8 VTE Martine Teirlynck Erfgoedmedewerker,5 VTE BiblioWaas Marjan Van Doorselaer Coördinator,5 VTE 15

16 Binnen de Erfgoedcel Waasland wordt ervoor geopteerd om met vrijwilligers te werken. Leo Wymeersch, trouwe kracht sinds 212, stopte in april 214 als vrijwilliger. Onder begeleiding van de cultureel-erfgoedcel ging Leo aan de slag als vrijwilliger bij de Bibliotheca Wasiana. Sara Van As besloot begin 214 te stoppen met vrijwilligerswerk om zich beter te concentreren op het vinden van een betaalde job. Verder zet Eric Saman zich regelmatig mee in. Er werden ook vier nieuwe vrijwilligers verwelkomd: 1. Sylvie Maes werkte als vrijwilliger mee aan het project Verzameldingen; 2. Kim Van Der Elst neemt af en toe foto s op evenementen en bijeenkomsten; 3. Ward Van Gucht staat 1 dag per week in voor de sociale media en werkt mee aan de Erfgoedbank Waasland; 4. Stijn Vloerberghs werkte als vrijwilliger 3 maand mee aan de Erfgoedbank Waasland Netwerking en samenwerking Participatie Interwaas participeert in: de Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied, verder de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) genoemd; de EGTS Linieland van Waas en Hulst; het Bedrijvencentrum Waasland nv Overlegstructuren Vlaanderen In 214 heeft Interwaas deelgenomen aan de volgende overlegstructuren op Vlaams niveau. 16 VVSG, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw: - Overleg ruimtelijke ordening over integratie plan-mer in planprocessen ruimtelijke ordening - Overleg GIS - Vlaams netwerk Burgemeestersconvenant VLINTER, de koepelorganisatie van de elf Vlaamse streekontwikkelingsorganisaties in samenwerking met de VVSG: - Overleg directeurs - Werkgroep onteigening - Werkgroep bedrijventerreinmanagement - Werkgroep bedrijvigheid - Werkgroep ruimtelijke ordening - Werkgroep ICT - Werkgroep GIS - Werkgroep milieu - Werkgroep wonen POM Oost-Vlaanderen: werkgroep bedrijventerreinmanagement KOMOSIE, koepel van milieuondernemers in de sociale economie: voedseloverschotten Werkgroep regisseurs inzake regierol sociale economie Lerend Netwerk Financiering Lokale Klimaatplannen (initiatief van Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid) V-ICT-OR stuurgroep gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening AGIV, Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen: GRB-werkgroep (Grootschalig Referentiebestand) DAR Vlaanderen, Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid: werkgroep standaardisatie dataprocessen Interregionaal ICT/GIS-overleg provincie Oost-Vlaanderen Stakeholdersoverleg Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) Adviescommissie Cultureel Erfgoed

17 Vlaamse overlegstructuur van de cultureel-erfgoedcellen: - Speakers corner - Collegagroepen beleid, digidoc en educatie - Collegagroep beleidsplanning Structureel overleg Erfgoedcel Waasland met het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de vijf andere cultureelerfgoedcellen in Oost-Vlaanderen Structureel overleg Erfgoedcel Waasland met de vijf andere cultureel-erfgoedcellen in Oost-Vlaanderen Cultureel Erfgoedoverleg Vlaanderen Adviesgroep vormingstraject erfgoed en zaken van FARO (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw) Algemene Vergadering van het Instituut voor Vlaamse Volkskunst vzw Platform Digitale Duurzaamheid van FARO Werkgroep waardering van erfgoed Werkgroep klompen erfgoed Cultureel-Erfgoedconvenant TERF (Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselaere en Staden): projectsubsidies beoordelingscommissie VVBAD, Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie Overleg tussen de Oost-Vlaamse bibliotheeksamenwerkingsverbanden voor een gezamenlijke reactie ter attentie van de Vlaams minister van Cultuur betreffende de toekomstperspectieven voor de Oost-Vlaamse bibliotheeksamenwerkingsverbanden Overlegstructuren Waasland Naast de verschillende werkgroepen en overlegmomenten die binnen de eigen werkdomeinen worden georganiseerd, nam Interwaas in 214 ook deel aan de volgende overlegstructuren op Waas niveau. Regionaal Sociaal-Economisch OverlegComité (RESOC) voor Waas en Dender Centraal netwerk voor de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen - Werkgroep onthaal en recreatie De Wase denktank sociale economie EGTS Linieland van Waas en Hulst - Werkgroep jobbeurs - Werkgroep minicolloquium - Werkgroep subsidies Leader, Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling - Leader Grensregio Waasland Noord Project Spazio van Voka, gemeenten geven ruimte aan ondernemingen: klankbordgroep Windlandschap Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) Sint-Niklaas Toerisme Waasland: diensten voor toerisme, Raad van Bestuur en Algemene Vergadering WASO: jeugdconsulentenoverleg WOK: Waas Overleg Kinderopvang Interwaas biedt onderdak Interwaas bood in 214 in haar kantoorgebouwen onderdak aan de Provinciale Uitleendienst; het Regionaal Welzijnsoverleg Waasland. 17

18 1.6. Visievorming en Wase belangenbehartiging Waas memorandum 214 Ten behoeve van de parlementsleden, de regeringsonderhandelaars en de nieuwe Vlaamse en federale regering stelde Interwaas een Waas memorandum 214 op met een selectie van de meest dringende bekommernissen van het Waasland op socio-economisch en cultureel vlak. Interwaas vraagt met aandrang om van onderstaande punten werk te maken in de komende regeerperiode: 1. Mobiliteit Uitvoering van de resultaten van de studie Mobiliteit over de weg in het Waasland. De resultaten van deze studie sluiten aan op en versterken en ondersteunen het Masterplan Antwerpen in de ruimere context WAK (Waasland Antwerpen Kempen) in het algemeen en (het principe van) de Oosterweelverbinding in het bijzonder. De studie leidt tot de volgende combinatie van oplossingen: Het voorzien van een dubbele kamstructuur in het Waasland door de aanleg van parallelwegen langs de E17 tussen Sint-Niklaas en Zwijndrecht en langs de E34 met de nodige aansluitingen. Op die manier wordt het regionaal verkeer beter gedraineerd naar het hoofdwegennet en worden de kernen ontlast. Het aanleggen van de oostelijke tangent in Sint-Niklaas en het aanleggen van een noordelijke verbinding tussen de N7 (vanaf het bedrijventerrein Doornpark in Beveren) en de Waaslandhaven. Een benadering op Vlaams niveau van de capaciteitsproblemen aan de (tolvrije) Kennedytunnel enerzijds en de ondermaatse benutting van de Liefkenshoektunnel en de Oosterweelverbinding anderzijds (beiden met tol) door een gedifferentieerde tolheffing. Een verdere omvorming van de R4 Kennedylaan in Gent, om tot een volwaardige Wase maas te komen Opmaak van het plan-mer voor het Waas mobiliteitsplan en aansluitend op het plan-mer de opname in ruimtelijke uitvoeringsplannen, het voorzien van de nodige middelen voor uitvoering en de uiteindelijke uitvoering van het Waas mobiliteitsplan Uit de studie Mobiliteit over de weg in het Waasland en uit het plan-mer Oosterweelverbinding blijkt dat het scenario doortrekking grote ring R2 vanaf de E34 tot de E17 geen goede oplossing is. Idem voor de doortrekking van de N41 ten noorden van Sint-Niklaas. De bouwvrije reservatiestroken in de op het gewestplan voorziene tracés moeten worden gereduceerd tot 1 m. Ook moet er een oplossing komen voor de woningen en (landbouw)bedrijven die in de ingekrompen reservatiestrook liggen De verkeersproblemen in en om Antwerpen en het Waasland en de verdere ontwikkeling van de (Waasland)haven zorgen voor zware verkeersen leefbaarheidsproblemen in het Waasland. Ook het openbaar vervoer kan beter. De treinverbinding met Brussel blijft ondermaats en met De Lijn raakt men niet in Klein-Brabant.

19 1.4. Versterking van het Vlaams investeringsprogramma voor zowel de realisatie van veilige (afgescheiden) en vlotte (snelle) fietsverbindingen langsheen de gewestwegen als de realisatie van beveiligde en bij voorkeur ongelijkvloerse kruisingen van gewestwegen en belangrijke zachte verbindingsassen (functioneel en recreatief) om de barrièrewerking van deze gewestwegen voor de zachte verbindingen op te heffen Een betere en vlottere treinverbinding vanuit het Waasland naar Brussel Realisatie van een busverbinding over de Schelde tussen Temse en Bornem ( Haal De Lijn over de brug ). 2. Ruimte voor bedrijven en tewerkstelling Plannen van 2 ha bijkomend bedrijventerrein bovenop de huidige afbakeningsplannen van de stedelijke gebieden en gemeentelijke structuurplannen Voorzien van een voldoende grote ijzeren voorraad aan bedrijventerrein. Een ijzeren voorraad moet zoals ook door het RESOC Waas en Dender gevraagd de verwachte vraag voor de komende acht jaar kunnen dekken. Heden is er amper voorraad. Het Waasland dringt aan op: de uitbouw van terreinen voor logistiek: langs de E17 (nog te bepalen) en de E34 (Kluizenmolen), in uitvoering van de studie Oost-Vlaanderen logistieke topregio; het werkelijk voorzien van de in de taakstellingen aangegeven ruimte voor bedrijven, waarbij binnen het E17-netwerk zoals voorzien in het Provinciaal Structuurplan intern kan worden verschoven; het voorzien van voldoende bedrijventerrein in de omgeving van de Waaslandhaven; het voorzien van ruimere mogelijkheden voor lokale bedrijventerreinen dan 5 ha per hoofddorp. De Wase hoofddorpen zijn immers van een grotere schaal dan het klassieke dorp Voorzien van een kader om de ontwikkeling en het beheer van bedrijventerreinen in openbare handen te houden. Interwaas en de gemeenten zijn hiervoor in het Waasland de aangewezen partners. Het ontwikkelen van bedrijventerreinen door openbare besturen is belangrijk, omdat zo naast economische meerwaarde ook maatschappelijke aspecten, zoals tewerkstelling, optimaal ruimtegebruik, milieu- en energieaspecten, beheer, parkmanagement, enz. veel beter in de hand kunnen worden gehouden Met betrekking tot de landbouw: de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur in het Waasland snel uitvoeren, teneinde rechtszekerheid te bieden aan de landbouwbedrijven; garanties voor de uitbating van landbouwbedrijven bij aantasting van agrarische gebieden; het stimuleren van initiatieven ter bevordering van de vestiging van glastuinbouwbedrijven, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan macrozones voor nieuwe tuinbouwbedrijven, zoals het concentratiegebied Melsele Voldoende instrumenten voor lokale besturen en intergemeentelijke verenigingen om een grondbeleid te ontwikkelen Blijvende ondersteuningsmaatregelen die het de bedrijven uit de sociale economie mogelijk maken om de recente grote veranderingen die de komende jaren zullen worden geïmplementeerd, te verwerken. Het Waasland denkt hierbij aan de voortgezette tewerkstelling van de allerzwaksten, de (verdere) uitbouw van samenwerkingen van sociale economiebedrijven en reguliere economie, de integratie van doelgroepwerknemers in reguliere economie, schaalvergrotingen, enz. 2 Zorgen voor tewerkstelling in eigen streek is en blijft belangrijk. Er is vanuit het Waasland nog steeds een te grote pendel naar de omliggende steden en regio s. Bijkomende bedrijventerreinen zijn nodig om de tewerkstelling in het Waasland te behouden en uit te breiden. Studiewerk door Interwaas raamt het tekort aan bedrijventerreinen (buiten de Waaslandhaven) in de regio op nog steeds ongeveer 2 ha. Ook is een eigen specifieke benadering nodig naar werkgelegenheid en sociale economie. Rechtstreeks aan werkgelegenheid gekoppeld is (buitenschoolse) kinderopvang. 19

20 2.7. Groeiende aandacht voor en ondersteuning aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en het coöperatief ondernemen, twee snelgroeiende vormen van ondernemen waarin de Wase regio een speerpunt kan zijn Bijkomende plaatsen voor (buitenschoolse) kinderopvang in het Waasland. De nood aan kwalitatieve en flexibele kinderopvang blijft ook in het Waasland hoog. 3. Waaslandhaven De wet Chabert moet ten volle worden gerespecteerd, in het bijzonder naar de opdrachten van de Maatschappij Linkerscheldeoever in het uitstippelen van het subregionaal beleid Invulling van het noordelijk uitbreidingsgebied: het afbakenings-grup dient in eerste orde de realisatie van de verwachte economische behoeften en de hieraan verbonden infrastructurele uitrustingen en fysieke omgevingsfactoren mogelijk te maken. De invulling kan gefaseerd gebeuren en kan maritiem, industrieel of logistiek zijn of een combinatie ervan, in functie van de economische groei Om tot de daadwerkelijke invulling van het noordelijk uitbreidingsgebied op de linker Scheldeoever te kunnen overgaan, dienen ondermeer volgende voorwaarden te zijn vervuld: Er is een uitvoeringstraject voor realisatie van de voorgestelde oplossingen voor de mobiliteitsproblemen in het Waasland, gebaseerd op het strategisch plan voor de haven, het huidig Masterplan Antwerpen en de studie Mobiliteit over de weg in het Waasland. Er wordt een uitgewerkt akkoord bereikt over het meest optimale beheers- en bestuurskader voor de haven en de optimale vertegenwoordiging hierin van het Waasland Betrokkenheid van het Waasland in de Havencommissie en de uitbouw van Port of Flanders. 4. Ruimtelijke ordening Een gedifferentieerde aanpak ten aanzien van de gemeenten die zich vandaag in buitengebied bevinden. De Wase buitengebiedgemeenten (Sint-Gillis-Waas, Stekene, Kruibeke, Waasmunster en Moerbeke) ondervinden zowel de positieve als de negatieve gevolgen van de nabijheid van de haven en zijn zo goed als in het E17-netwerk gelegen. Deze gemeenten kunnen dus niet op dezelfde manier worden behandeld als echte buitengebiedgemeenten, zeker wanneer dient vastgesteld dat het tot 27 toegekende contingent aan woongelegenheden al lang is opgebruikt Bij de herziening van het Structuurplan Vlaanderen het ganse gebied tussen het E17-netwerk en de E34 op gepaste wijze meenemen. Dit gebied is immers niet echt een buitengebied, maar een behoorlijk verstedelijkt gebied dat om een aangepaste benadering vraagt. Overleg met de landbouwsector is noodzakelijk Werk maken van het beleidsplan Vlaanderen en hierbij mogelijkheden voorzien voor samenwerking tussen 3 De Waaslandhaven blijft een sterk groeiende economische pool, deel van de grootste poort van Vlaanderen. De Waaslandhaven wordt op termijn (23) quasi even belangrijk als het havengedeelte op de Rechteroever. Zij biedt heden een rechtstreekse tewerkstelling aan van meer dan 15.7 VTE en heeft alle potenties om verder te groeien. 2 4 Uit beleidsdocumenten zoals het Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen blijkt de noodzaak aan een gebiedsgerichte werking die de schaal van steden en gemeenten overstijgt en zich eerder op streekschaal situeert. Steden en gemeenten zijn hier trouwens niet de enige spelers. Ook andere overheden hebben belangrijke gebiedsgerichte projecten. Het Structuurplan Vlaanderen maakt een strikte scheiding tussen stedelijke gebieden en buitengebied. Het noordelijk deel van het Waasland is volgens het Structuurplan Vlaanderen buitengebied. Nochtans heeft het gebied tussen de grotere kernen Sint-Niklaas en Beveren enerzijds en de E34 anderzijds niet de kenmerken van buitengebied, maar is het een landelijk gebied met sterke verstedelijkingskenmerken waar onmiskenbaar de invloed van de haven zich laat voelen.

21 de verschillende beleidsniveaus, in het bijzonder voor strategische projecten, waarbij partnerschappen tussen Ruimte Vlaanderen en de streekontwikkelingsintercommunales tot een gebiedsgerichte aanpak leiden. 5. Milieu Een ondersteunend kader vanuit de Vlaamse overheid, in het bijzonder naar een financiële ondersteuning van een lokale duurzaamheidscoach, die garant kan staan voor ambitieuze lokale projecten. De invulling van deze projecten kan gebeuren in het kader van het Europese Burgemeestersconvenant. Heel wat gemeenten in Vlaanderen hebben dit Burgemeestersconvenant ondertekend. De ambities zijn geformuleerd. De vraag is echter of de gemeentebesturen zonder Vlaamse ondersteuning in staat zullen zijn om deze ambities waar te maken. 6. Wonen Het mogelijk maken binnen bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en stimuleren van lokale besturen in het uitbouwen van een intergemeentelijke huisvestingsdienst of in het aanstellen van een intergemeentelijke huisvestingsambtenaar met het oog op de ontwikkeling en de uitvoering van een kwalitatief en geïntegreerd lokaal woonbeleid Het betrekken van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bij de reorganisatie van de sociale huisvestingssector Meer aandacht voor woonbehoefte volgens open prognose (inclusief migraties) in plaats van gesloten prognose (ontwikkeling eigen bevolking) en volgens de reële marktsituatie in plaats van een louter virtueel aanbod. 7. Steden en gemeenten Behoud van de (federale) middelen armoedebestrijding voor de grote steden, in casu Sint-Niklaas Aandacht en meer mogelijkheden voor verdere samenwerking met OCMW s en intergemeentelijke samenwerking Behoud van de naar Vlaanderen overgedragen middelen voor huisvestingsprojecten in de grote steden Het voorzien van middelen voor versterkende projecten voor de (structuurondersteunende) kleinstedelijke gebieden (Lokeren, Beveren en Temse) Het voorzien van mogelijkheden en middelen voor de plattelandsgemeenten, ondermeer vanuit een verruimd Plattelandsfonds. 5 Een ambitieus Vlaams milieu- en duurzaamheidsbeleid kan niet worden gerealiseerd zonder een sterk lokaal en regionaal beleid. Zonder financieel engagement van de Vlaamse overheid dreigen de ambities van de burgemeestersconvenanten een lege doos te blijven. 6 De nood aan betaalbare woningen en gronden blijft groot, ook in het Waasland. Samenwerking tussen alle actoren zal cruciaal zijn voor het behalen van de doelstellingen. De streekontwikkelingsintercommunales zijn als publieke projectontwikkelaars belangrijke instrumenten van de lokale besturen en zijn klaar om de uitvoering van het Vlaamse beleid mee te realiseren. Verder is het essentieel dat de Vlaamse ondersteuning van het lokale woonbeleid via intergemeentelijke samenwerking wordt verdergezet. Indien de lokale besturen hiervoor beroep wensen te doen op hun streekontwikkelingsintercommunales, moeten zij dit kunnen. 7 In het Waasland bevinden zich steden en gemeenten van uiteenlopende grootte met eigen behoeften en noden die specifieke ondersteuning vragen. 21

22 8. Ecologisch evenwicht en gecontroleerde overstromingsgebieden Steun voor het verwezenlijken van grotere aaneengesloten natuurgebieden, met aandacht voor de landbouwactiviteiten, de bewoners en recreatief medegebruik, zodat een meerwaarde ontstaat Behoud van de landschappelijk waardevolle open ruimte Zorg voor het bestaande bosgebied en uitbreiding van het areaal In gecontroleerde overstromingsgebieden de betrokkenheid van de lokale bevolking garanderen en nevenprojecten ten gunste van de lokale bevolking voorzien teneinde meerwaarde te creëren. 9. Cultureel erfgoed De ingediende aanvraag en het advies van de beoordelingscommissie en de administratie Kunsten en Erfgoed zouden de basis moeten vormen voor de verdeling van de middelen tussen de verschillende cultureel-erfgoedconvenanten De invulling van de decretale opdracht moet samengaan met een evenredige toekenning van de middelen Bovenop de huidige toewijzingscriteria moet rekening worden gehouden met het uitgebreid doelstellingenkader gekoppeld aan het broodnodige personeel, de omvang van het werkgebied en de organisatiecontext in de middelenverdeling Een grotere integratie van cultureel en onroerend erfgoed teneinde meer tegemoet te komen aan de dagelijkse realiteit van de erfgoedwerking. 1. Onroerend erfgoed 1.1. Wegwerken van de verschillen tussen natuurlijke personen / privaatrechtelijke rechtspersonen, die in het voordeel zijn, omdat een archeologisch vooronderzoek pas nodig is voor werken > 5. m² en de publiekrechtelijke rechtspersonen waarvoor werken > 1. m² al een archeologisch vooronderzoek vergen In het kader van het nieuw decreet onroerend erfgoed: in werking stellen van het solidariteitsfonds. Goedgekeurd door het Directiecomité van Interwaas, het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas, in zitting van 4 juni Het beslag op de ruimte in het Waasland met het oog op het verwezenlijken van de woonfunctie, bedrijventerreinen en (haven)infrastructuur vergt een ecologisch tegengewicht door grotere zorg voor het behoud van de schaarse open ruimte, door duurzaam en energiebewust bouwen en voor het bewaren van de biodiversiteit Het Cultureel Erfgoeddecreet beoogt een geïntegreerd en integraal cultureel-erfgoedbeleid uit te bouwen. Eén van de middelen hiertoe is het afsluiten van cultureel-erfgoedconvenanten met een intergemeentelijk samenwerkingsverband. Het cultureel-erfgoedconvenant is een beslissende hefboom voor het lokaal cultureel erfgoedbeleid en biedt zeer veel kansen. Interwaas wil opnieuw een cultureel-erfgoedconvenant afsluiten met de Vlaamse overheid (voor de periode ) en is erg blij met deze steun voor het lokale cultureel-erfgoedbeleid. Toch zijn er een aantal aandachtspunten.

23 2. Verslag van de Raad van Bestuur 2.1. Regionale economie Bedrijventerreinen Algemeen beheer Naast de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen blijft het beheer (opvolging, controle en advisering van bouw- en milieuaanvragen) van de al ontwikkelde kmo-zones een permanente opdracht voor Interwaas. In 214 behandelde Interwaas 22 stedenbouwkundige aanvragen. Ook participeerde Interwaas in 214 aan het project bedrijventerreinmanagement Oost-Vlaanderen van de POM Oost-Vlaanderen, meer bepaald voor de bedrijventerreinen van Sint-Niklaas en Temse. Concreet resulteerde dit in de ontwikkeling van de website en een introductievideo die een beeld geeft van hoe een modern bedrijventerrein er kan uitzien. Daarnaast werd een bewegwijzeringsproject opgestart in samenwerking met studiebureau Vectris cvba uit Leuven, wat resulteerde in een bewegwijzeringsplan voor de bedrijventerreinen in Sint-Niklaas, Temse en Hamme. Bedoeling is om vanaf de E17 een systeem met havennummering op te starten dat het verkeer vlot via de autosnelwegen van en naar de betrokken bedrijventerreinen loodst. Verder heeft de gemeente Waasmunster beslist om een nieuw bedrijventerrein van 5 ha te ontwikkelen, bestemd voor lokale bedrijven die zich wensen te herlokaliseren en voor lokale bedrijven die in een ambachtelijke zone wensen te starten. Interwaas kreeg de opdracht de betere locatie(s) te bestuderen, het betrokken RUP op te maken en zal ook instaan voor de opmaak van de plan-mer screening waarbij wordt nagegaan of het RUP aanzienlijke milieueffecten kan hebben. De zoektocht naar de meest aangewezen locatie is nog niet afgerond, omdat de provincie Oost-Vlaanderen (nog) niet mee stapt in het voorstel. Geen (ijzeren) voorraad Tot slot dient nog maar eens te worden aangegeven dat de mogelijkheden voor de vestiging van bedrijven in onze regio beperkt zijn. Er is amper een voorraad aan bedrijventerreinen, laat staan dat er een ijzeren voorraad zou zijn. Het gebrek aan bedrijventerreinen in het Waasland blijft een heikel punt, een nagel waar Interwaas blijft op kloppen. De Waaslandhaven ontwikkelt zich verder, maar in de omliggende regio is er amper ruimte om vanuit kleinere bedrijven op die ontwikkeling in te spelen. Ook RESOC Waas en Dender stelde in het streekpact voor de regio en de voorzitter van RESOC Waas en Dender in zijn toespraak eind 214 naar aanleiding van de voorstelling van dit streekpact dat er geen voorraad is. Omdat nieuwe ontwikkelingen zo lang duren, werd vanuit RESOC Waas en Dender een ijzeren voorraad van acht jaar naar voor geschoven. Dit punt werd ook opgenomen in het Waas memorandum 214 aan de regeringsonderhandelaars Beveren Kmo-zone Aven Ackers Situering: in Verrebroek aan de rand van de Waaslandhaven met een bruto-oppervlakte van 16 ha. Omschrijving: De derde fase van de kmo-zone Aven Ackers streeft CO 2 -neutraliteit na en is gericht op de uitbreiding van de al in het gebied gevestigde bedrijven en op de herlokalisatie van bedrijven op 23

24 het grondgebied van Beveren die voldoende havengericht zijn om een inplanting aan de rand van de haven te rechtvaardigen. De ontsluiting van het nieuwe gedeelte gebeurt via een nieuwe rotonde op de Schoorhavenweg. Stand van zaken: De verkoop van de loten 1, 1, 11, 15 en 16 werd afgerond en voor lot 13 meldden zich 3 kandidaten, maar eind 214 was het lot nog niet verkocht. Intussen hebben verschillende bedrijven de bouwwerkzaamheden aangevat. Bij deze werkzaamheden is ter hoogte van lot 12 een probleem opgedoken met de nutsleidingen. Die zouden voor een deel op het privéterrein van het daar gevestigde bedrijf liggen. Een poging werd ondernomen om in onderling overleg een oplossing te vinden, maar deze kon niet tot een goed einde worden gebracht. Daarom is deze zaak aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechtbank. Onteigening: er werd besloten om in hoger beroep te gaan bij het Hof van Beroep in Gent tegen het vonnis van 8 november 213 van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Dendermonde. Glastuinbouwcluster Melsele Situering: In de gemeente Beveren (Melsele) werd het agrarisch gebied ter hoogte van het bedrijventerrein Schaarbeek geselecteerd als meest geschikte locatie voor een glastuinbouwzone van bovenlokaal belang (locatiestudie VLM, 25). Op ruimtelijk vlak werd het gebied, zowel binnen het Gemeentelijk Ruimtelijk! AARDGAS CO 2 W K K WARMTEBUFFER RESTWARMTE 24 Glastuinbouwcluster Melsele POM Oost-Vlaanderen

25 Structuurplan van Beveren als binnen het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, aangeduid als potentieel stimuleringsgebied voor glastuinbouw. Momenteel werkt de provincie Oost-Vlaanderen aan het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) glastuinbouwgebied Melsele. Omschrijving: De glastuinbouwcluster is een gebied van 6 ha, waarin het doel is om 31 ha glas te ontwikkelen. Concreet betekent dit dat er in totaal vijf serrekavels van gemiddeld 6 ha zullen worden aangeboden. Daarnaast wordt een landbouwaanverwante zone voorzien voor bedrijven met activiteiten verwant aan de glastuinbouw en is er plaats voor buffering en wateropvang. De glastuinbouwcluster zal niet alleen met de standaard nutsvoorzieningen worden uitgerust, maar ook en dat is het vernieuwende aspect met een gemeenschappelijk warmte- en CO 2 -net. Elke serre neemt warmte en CO 2 af van de aangelegde energiecluster. De levering van energie gebeurt door een nog op te richten energiebedrijf. Om voldoende afname van warmte te garanderen, worden de serrekavels voorbehouden voor teelten met een grote warmtebehoefte (teelten van tomaten, paprika s, enz.). De serrekavels zullen in erfpacht worden gegeven voor een periode van 3 jaar. Stand van zaken: De Raad van State vernietigde in december 214 het PRUP voor het glastuinbouwgebied. Het provinciebestuur heeft dit arrest niet afgewacht en besliste al in december 213 om een nieuw PRUP op te maken. Het provinciebestuur is in 214 gestart met een update van het plan-mer dat de milieueffecten van het project op de omgeving onderzoekt. Het nieuwe PRUP zal dus meteen rekening houden met de opmerkingen van de Raad van State, zoals bijvoorbeeld deze met betrekking tot de grondwaterstudie. De POM Oost-Vlaanderen en Interwaas werkten in 214 verder aan de verwerving van de gronden, het energieluik en de grondontwikkeling. In februari 215 werd door de gemeente Beveren, na een onderhoud met de eerste gedeputeerde en de gedeputeerde bevoegd voor economie en ruimtelijke ordening, in een persnota gesteld dat de gemeente de provincie vraagt om af te zien van deze plannen en het dossier stop te zetten. Hierbij werd verwezen naar de gewijzigde context en het gebrek aan geïnteresseerde telers van ter plaatse Sint-Gillis-Waas: Bijzonder Economisch Knooppunt (BEK) Kluizenmolen Situering: De zone van Kluizenmolen in Sint-Gillis-Waas werd in 213 aangeduid door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen als één van de twee BEK s in Oost-Vlaanderen. Omschrijving: Het BEK Kluizenmolen heeft voor Interwaas een belangrijke rol in de toekomst als economisch knooppunt ter ondersteuning van de beide havens in Oost-Vlaanderen. Het betreft een BEK van niveau 1 welke als doeleinde beoogt: het verzekeren van het aanwenden van potenties voor regionale bedrijventerreinen in het kader van het aanbodbeleid aansluitend bij bestaande concentraties of clusters. Stand van zaken: In 214 is er nog geen definitieve keuze gemaakt over de exacte locatie van dit BEK. De zone zal 3 ha groot worden en aansluiten bij de bestaande 34,5 ha van Kluizenmolen Sint-Niklaas Kmo-zone Heidebaan-Noord Situering: aan de Heidebaan in Sint-Niklaas. Omschrijving: ontwikkeling van een bedrijventerrein met een bruto-oppervlakte van 11 ha in samenwerking met Beernaerts Werken bvba uit Sint-Niklaas in een publiek-private samenwerking. Stand van zaken: De private partner heeft zijn 4 loten gerealiseerd en verkocht. Wat betreft de verwerving van het publiek domein, kreeg Interwaas de opdracht in 213 terug van het Aankoopcomité. Interwaas ging daarom een samenwerking aan met de West-Vlaamse Intercommunale die over een eigen aankoopdienst beschikt en startte in 214 de aankopen op. Eind 214 waren nog niet alle verwervingen afgerond. 25 Kmo-zone Nobels-Peelman Situering: in het centrum van Sint-Niklaas aan de Wegvoeringsstraat, Gasmeterstraat en Nobels-Peelmanstraat, naast de oude spoorwegbedding Sint-Niklaas Hulst. Omschrijving: Op het voormalige bedrijventerrein van het metaalconstructiebedrijf Nobels-Peelman, met een totale oppervlakte van circa 15 ha, heeft Interwaas een kmo-zone ontwikkeld van circa 4 ha. Door de historische verontreiniging op een aantal percelen ging het om een brownfield en werd een erkend bodemsaneringsdeskundige ingeschakeld voor de uitvoering van de sanering van de grond. Omdat de Wegvoeringsstraat een woonstraat is, werden geen bedrijven toegelaten die frequent grote massa s goederen Infrastructuurwerken kmo-zone Metalunion 25

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 4 juni 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 15 januari 2014 Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel Geerts (ondervoorzitter), Lieven Dehandschutter (ondervoorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 4 februari 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 27 augustus 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

11. Aanduiding vertegenwoordiger Interwaas in Buitengewone Algemene Vergadering MLSO van 26 maart 2014

11. Aanduiding vertegenwoordiger Interwaas in Buitengewone Algemene Vergadering MLSO van 26 maart 2014 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 12 maart 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 25 september 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 22 oktober 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 19 november 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 6 mei 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Lieven Dehandschutter

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 23 maart 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 7 september 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 1 april 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

Waasland 2020 (werktitel) Kick-off Sint-Niklaas, 27 maart 2015

Waasland 2020 (werktitel) Kick-off Sint-Niklaas, 27 maart 2015 LOGO INTERWAAS!!! Waasland 2020 (werktitel) Kick-off Sint-Niklaas, 27 maart 2015 Kim Rienckens (Provincie Oost-Vlaanderen, beleidsmedewerker dienst milieubeleid) en Frauke Van Goethem (Interwaas, projectmanager

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 10 december 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 13 november 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 7 mei 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 26 april 2017

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 26 april 2017 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 26 april 2017 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 5 juni 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

29 mei 2013. jaarverslag

29 mei 2013. jaarverslag 2 12 29 mei 213 jaarverslag Interwaas: Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Zetel van de vereniging en de burelen: Lamstraat 113 91 Sint-Niklaas Interwaas is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ Aanvang: 18.30 uur woensdag 13 januari 2016 Plaats: restaurant t Molenhof Heirweg 25 9180 Moerbeke Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Lieven

Nadere informatie

PERSMEDEDELING MOBILITEIT OVER DE WEG IN ANTWERPEN EN IN HET WAASLAND

PERSMEDEDELING MOBILITEIT OVER DE WEG IN ANTWERPEN EN IN HET WAASLAND 1 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VAN HET LAND VAN WAAS ============================ Persnota 2009-02-09 ========== PERSMEDEDELING MOBILITEIT OVER DE WEG IN ANTWERPEN EN IN HET WAASLAND Naar aanleiding

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 26 augustus 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Tussen: de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 21 oktober 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 1 februari 2017

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 1 februari 2017 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 1 februari 2017 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 1 juli 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Lieven

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 3 juli 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen

HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen INLEIDING DE FORTENGORDEL = UITWERKING STRUCTUURPLAN PROVINCIE Het

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE

ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE Criteria voor de toekenning van een ondersteuningstraject rond communicatie met bijhorende toelage voor cultureel-erfgoedverenigingen in het Waasland ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE Sinds 2000 sluit

Nadere informatie

28 MEI 2014 JAARVERSLAG

28 MEI 2014 JAARVERSLAG 13 28 MEI 214 JAARVERSLAG 2 Interwaas Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Lamstraat 113 91 Sint-Niklaas Interwaas is het samenwerkingsverband voor streekontwikkeling van Beveren,

Nadere informatie

Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009

Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009 Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009 1 INHOUD 1. Project Ruggeveld Boterlaar-Silsburg Situering Voorgeschiedenis Bijzonder plan van aanleg Ruimtelijk uitvoeringsplan Ambitie voor

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 12 februari 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 4 maart 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

25 mei 2016 JAARVERSLAG

25 mei 2016 JAARVERSLAG 2 15 25 mei 216 JAARVERSLAG Interwaas Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Lamstraat 113 91 Sint-Niklaas Interwaas is het samenwerkingsverband voor streekontwikkeling van Beveren,

Nadere informatie

Transparante vertegenwoordiging bij intercommunales

Transparante vertegenwoordiging bij intercommunales Transparante vertegenwoordiging bij intercommunales Het gemeentebestuur van Zaventem heeft een transparant en democratisch systeem dat enerzijds afgevaardigden in intercommunales aanstelt en anderzijds

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

25 mei 2011. jaarverslag

25 mei 2011. jaarverslag 2 1 25 mei 211 jaarverslag Interwaas: Intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas Zetel van de vereniging en de burelen: Lamstraat 113, 91 Sint-Niklaas Interwaas is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van de gemeenteraad

Nadere informatie

Case 1 Sint-Niklaas - Paterssite. 20/5/2016 Wannes De Vleeschauwer

Case 1 Sint-Niklaas - Paterssite. 20/5/2016 Wannes De Vleeschauwer Case 1 Sint-Niklaas - Paterssite 20/5/2016 Wannes De Vleeschauwer Inhoud Even voorstellen Situering van de site en het project Doelstellingen en programma voor het project Korte toelichting masterplan

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie vergadering van Besluit van de Deputatie aanwezig, kenmerk betreft verslaggever 1. Feitelijke en juridische gronden, dossiernummer: zittingnummer: termijn: Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 57.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

231 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

231 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 231 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014 OM 08.30 U. 1 Beknopt

Nadere informatie

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet Advies Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 )

Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 ) Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Jan Fonderie (lid)

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk", genoemd "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", publiekrechtelijk

Nadere informatie

31 mei 2017 JAARVERSLAG

31 mei 2017 JAARVERSLAG 31 mei 217 JAARVERSLAG Interwaas Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Lamstraat 113 91 Sint-Niklaas Interwaas is het samenwerkingsverband voor streekontwikkeling van Beveren, Kruibeke,

Nadere informatie

Vacature voltijdse erfgoedconsulent voor de Erfgoedcel Waasland

Vacature voltijdse erfgoedconsulent voor de Erfgoedcel Waasland Vacature voltijdse erfgoedconsulent voor de Erfgoedcel Waasland De Erfgoedcel Waasland maakt deel uit van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas (Interwaas) en is opgericht met steun

Nadere informatie

PERSMEDEDELING MOBILITEIT OVER DE WEG IN HET WAASLAND

PERSMEDEDELING MOBILITEIT OVER DE WEG IN HET WAASLAND 1 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VAN HET LAND VAN WAAS ============================ Persontmoeting 08 mei 2008 ================ PERSMEDEDELING MOBILITEIT OVER DE WEG IN HET WAASLAND Op aangeven

Nadere informatie

De notulen van het directiecomité IGEMO (781 ) d.d. 2 april 2015 worden unaniem goedgekeurd.

De notulen van het directiecomité IGEMO (781 ) d.d. 2 april 2015 worden unaniem goedgekeurd. Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 7 mei 2015 (783 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Ivan Blauwhoff (bestuurder)

Nadere informatie

PERSMEDEDELING MOBILITEIT OVER DE WEG IN HET WAASLAND

PERSMEDEDELING MOBILITEIT OVER DE WEG IN HET WAASLAND INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VAN HET LAND VAN WAAS ============================ 1 Persontmoeting 08 mei 2008 ================ PERSMEDEDELING MOBILITEIT OVER DE WEG IN HET WAASLAND Op aangeven

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 8 mei 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 2 juli 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Marina

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën:

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 180 van LYDIA PEETERS datum: 1 december 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden - Ontwikkeling

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk OPRICHTINGSAKTE : -Plaats en tijdstip van de oprichtingsvergadering : 2240 Zandhoven, op 24 maart 2015 te 19.30 uur. -Identiteit van de stichtende

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van

Nadere informatie

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering Actualisatie en gedeeltelijke herziening Informatie- en inspraakvergadering Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen? - is geen bestemmingsplan - bevat geen informatie over individuele percelen Ruimtelijk Structuurplan

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 2 maart 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw - Kerkenbeleidsplannen - Werking

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw - Kerkenbeleidsplannen - Werking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 82 van LYDIA PEETERS datum: 16 november 2016 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Centrum

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0802 23-05-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging

Nadere informatie

Mobiliteit in het Waasland

Mobiliteit in het Waasland Mobiliteit in het Waasland Mobiliteit over de weg in het Waasland Verbetering van de zachte mobiliteit in het Waasland Open milieuraad Beveren 29 november 2010 Studie Mobiliteit over de weg in het Waasland

Nadere informatie

5 JAAR EGTS Linieland van Waas en Hulst

5 JAAR EGTS Linieland van Waas en Hulst 5 JAAR EGTS Linieland van Waas en Hulst Programma 5 Jaar EGTS, een terugblik Dhr. Richard Meersschaert, EGTS-directeur Europa in de Lage Landen. De Lage Landen in Europa Dhr. Jan Buysse, algemeen directeur

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

ANALYSE VAN EEN RUP Arne Anseeuw 3SA2

ANALYSE VAN EEN RUP Arne Anseeuw 3SA2 ANALYSE VAN EEN RUP Arne Anseeuw 3SA2 1. Selectie van een RUP: KMO-zone: De Hutten Om aan de vraag van de lokale economie te voldoen, heeft het gemeentebestuur van Berlaar besloten om naast het bedrijventerrein

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ Aanvang: 18 uur VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 5 oktober 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 2 april 2015 (782 )

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 2 april 2015 (782 ) Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 2 april 2015 (782 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Ivan Blauwhoff (bestuurder)

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening JAARVERSLAG 2013 Artikel 1.3.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening richt een adviesraad voor ruimtelijke ordening in op het niveau van de gemeente, nl. de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

Sint-Niklaas - Lokeren

Sint-Niklaas - Lokeren Sint-Niklaas - Lokeren 1. Valleigebieden (KB 7/11/78) 0911 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde die op kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letter V hebben

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ZELZATE ONTWERP

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ZELZATE ONTWERP GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ZELZATE ONTWERP COLOFON Opdracht: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zelzate Opdrachtgever: Gemeentebestuur Zelzate Grote Markt 1 9060 Zelzate Opdrachthouder: SORESMA

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 maart 2011 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Koen Helsen Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/7 Uitvoering RSPA : PRUP Kievermont Geel voorlopige

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00029 Onderwerp: Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP nr. 164 Wonen

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 29 juni 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 december 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2013 tussen provincie

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd

Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd Advies Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn,

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen;

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen; PPS Decreet 18 JULI 2003. - Decreet betreffende Publiek-Private Samenwerking. Publicatie : 19-09-2003 Inwerkingtreding : 29-09-2003 Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-2 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark "Kasteel van Brasschaet" Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark Kasteel van Brasschaet Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark "Kasteel van Brasschaet" Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat Dienstverlenende Intergemeentelijke Vereniging Hierna aangeduid als de "Vereniging"

Nadere informatie

jaarverslag 09 26 mei 2010

jaarverslag 09 26 mei 2010 jaarverslag 9 26 mei 21 Interwaas: Intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas Zetel van de vereniging en de burelen: Lamstraat 113, 91 Sint-Niklaas Interwaas is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Clementwijk². Eerste spadesteek voor. Jaargang 23 nr. 2 april - mei - juni Interview met Remi Audenaert, voorzitter Interwaas

Clementwijk². Eerste spadesteek voor. Jaargang 23 nr. 2 april - mei - juni Interview met Remi Audenaert, voorzitter Interwaas Jaargang 23 nr. 2 april - mei - juni 2013 Eerste spadesteek voor Clementwijk² Interview met Remi Audenaert, voorzitter Interwaas Interwaas sluit het jaar 2012 positief af België-Belgique P.B. - PP 91O0

Nadere informatie

nr. 274 van KURT DE LOOR datum: 17 december 2014 aan LIESBETH HOMANS Administratie Binnenlands Bestuur - Juridische adviezen

nr. 274 van KURT DE LOOR datum: 17 december 2014 aan LIESBETH HOMANS Administratie Binnenlands Bestuur - Juridische adviezen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 274 van KURT DE LOOR datum: 17 december 2014 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 3e Directie Dienst 33 Ruimtelijke ordening en Stedenbouw aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt,

Nadere informatie

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Dit bezwaarschrift telt 26 pagina s Bezwaarschrift 07 april 2011 gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Aangaande het openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PRUP

Nadere informatie