Stichting Tijdelijke Eigen Kamer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Tijdelijke Eigen Kamer"

Transcriptie

1 Stichting Tijdelijke Eigen Kamer S.T.E.K.: Hemonylaan 9a (sous), 1074 BG AMSTERDAM, Telefoon: , Fax: , KvK , Postbank: , website: Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 1(17) Jaarverslag 2010

2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van S.T.E.K. over het jaar 2010 Ook in 2010 is er door de inzet van de vrijwilligers, de staf en het bestuur van S.T.E.K. het nodige werk verricht voor ex-gedetineerden. Veel ex-gedetineerden zijn in aanmerking gekomen voor het tijdelijke gebruik van een S.T.E.K.-woning, als eerste stap naar een eigen woning. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de geboden hulpverlening, gestelde criteria, ons takenpakket en huisvestingsproblemen. Onverdroten en met volle inzet zal onze stichting ook in het nieuwe jaar haar werk met volledige inzet voortzetten. Het verslag is ook gepubliceerd op de website van STEK. Bestuur S.T.E.K. Februari 2010 Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 2(17) Jaarverslag 2010

3 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG S.T.E.K STICHTING TIJDELIJKE EIGEN KAMER... 1 VOORWOORD... 2 H.1.1 STEK ALGEMEEN... 4 H.1.1 HET BEGIN...4 H.1.2 DOELSTELLINGEN S.T.E.K...5 H.1.3 BELANG...5 H.1.4. REIKWIJDTE...5 H.2 DE KERNGROEP... 6 H.2.1 DE KERNGROEPBEZETTING EN VERGADERFREQUENTIE...6 H.2.2 HET BESTUUR...6 H.2.3 DE MEDEWERKERS (STAF)...6 H.2.4 LIDMAATSCHAP VAN VERENIGING BONJO...7 H.2.5 SUBSIDIE...7 H.3 DE STAF... 8 H.3.1 SAMENSTELLING...8 H.3.2 VRIJWILLIGERS...8 H.3.3 TAKEN...8 H Toezicht en algehele controle op het huizenbestand... 8 H Huisbezoeken en hulpverlening... 8 H Rapportages... 8 H Het houden van intake-gesprekken... 9 H.3.4 VOORWAARDEN BIJ HET UITVOEREN VAN DE TAKEN...9 H Sociale taken... 9 H Administratie... 9 H.4 DE S.T.E.K.- BEWONERS...10 H.4.1 DE DOELGROEP...10 H.4.2 SELECTIECRITERIA...10 H.4.3 DE INTAKEPROCEDURE (INDIEN BEGELEID DOOR RECLASSERING)...12 Hoofdproces: van aanmelding tot afsluiting...12 Intake...13 Plaatsing & uitvoering...13 Evaluatie...13 Afsluiting...13 H.4.4 HET S.T.E.K.-CONTRACT...14 H.4.5 BEGELEIDINGSVORM...14 H Begeleiding vanuit S.T.E.K...14 H Begeleiding vanuit de reclassering...15 H. 4.6 CIJFERS...15 H.5 PROBLEMEN VAN EX-GEDETINEERDEN...16 H.5.1 WAAROM IS S.T.E.K. ZO BELANGRIJK VOOR EX-GEDETINEERDEN?...16 H.6 STEK IS STERK H.7 OMWISSELEN WONINGBESTAND...17 H.8 RENOVATIE WONINGBESTAND Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 3(17) Jaarverslag 2010

4 H.1.1 STEK algemeen H.1.1 Het begin De Stichting Tijdelijke Eigen Kamer ( S.T.E.K.), opgericht in 1977, heeft als hoofddoel het verlenen van tijdelijke huisvesting in Amsterdam aan (recent vrijgekomen) exgedetineerden. De initiatiefnemers constateerden indertijd een leemte binnen de reclasseringshulpverlening ten aanzien van de huisvesting na detentie. Deze leemte is heden ten dage nog steeds aanwezig. S.T.E.K. trachtte en tracht iets te doen aan dit schrijnende probleem. Door middel van het aanbieden van tijdelijke woonruimte aan exgedetineerden hoopt zij het resocialisatieproces van ex-gedetineerden te kunnen verbeteren en versnellen. In 1977 staken drie ex-gedetineerden de koppen bij elkaar en maakten plannen om een tijdelijke opvang voor vrijgekomen gevangenen te beginnen. De drie heren wisten verschillende hulpverleningsorganisaties en politici voor hun plannen te winnen. Zelfs het Ministerie van Justitie bleek zeer geïnteresseerd te zijn. Er werd een aanvraag gedaan voor zeven etages van een zogenaamd afbraakpand. Hiermee werd het experiment ingezet. Door middel van dit experiment het tijdelijk huisvesten van ex-gedetineerden gedurende een maximale periode van zes maanden op een halve etage wilde men inzicht krijgen in: de vraag of S.T.E.K. in de behoefte tegemoet kon komen met betrekking tot de beschikbare plaatsen. de vraag in hoever S.T.E.K. aansloot op de omstandigheden en behoeften van de doelgroep. Na dit experiment zou men vanuit de opgedane ervaringen ten aanzien van de voortgang van S.T.E.K. opnieuw met de gemeente overleggen. Door toezeggingen van de gemeente was het mogelijk subsidie aan te vragen. Dankzij de subsidies van enkele organisaties, zoals Stichting Maagdenhuis, Stichting Hulp na Onderzoek en de Vereniging van Reclasseringsinstellingen te Den Bosch kon S.T.E.K. van start gaan. Op 1 juni 1977 werd S.T.E.K. officieel opgericht. Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 4(17) Jaarverslag 2010

5 H.1.2 Doelstellingen S.T.E.K. S.T.E.K. heeft momenteel 11 woningen in gebruik, waarin ex-gedetineerden drie tot zes maanden kunnen wonen. Deze periode kan gebruikt worden om zaken zoals uitkering, werk en permanente behuizing te regelen. In overleg kan zo nodig het huurcontract nog drie maanden verlengd worden. S.T.E.K.-woningen zijn niet voor permanente of langdurige bewoning beschikbaar. S.T.E.K. kent drie doelstellingen: 1. Het realiseren, in stand houden en bevorderen van tijdelijke huisvestingsmogelijkheden voor ex-gedetineerden. 2. Het verlenen van hulp en begeleiding aan ex-gedetineerden bij het vinden van definitieve huisvesting. 3. Het verlenen van immateriële hulp en ondersteuning aan ex-gedetineerden. Concrete activiteiten hierbij zijn: Het bieden van huisvesting op tijdelijke basis aan ex-gedetineerden in Amsterdam. Het bieden van begeleiding bij sociale en financiële problemen, in samenwerking met gemeentelijke en justitiële instanties Bemiddeling bij het zoeken naar permanente huisvesting H.1.3 Belang Het creëren van woongelegenheid voor ex-gedetineerden voorziet in een grote behoefte. Door de hoge woningnood is het zeer moeilijk om na de detentie een woning te huren.. Ook bij sollicitaties en de opvang van kinderen van ex-gedetineerden spelen detentie c.q. vooroordelen een rol. S.T.E.K. helpt ex-gedetineerden door hen een concreet uitgangspunt te bieden en hen te begeleiden bij hun poging om opnieuw een volwaardig lid van de maatschappij te worden. H.1.4. Reikwijdte S.T.E.K. richt zich in eerste instantie op Amsterdam en omstreken. Maar ook exgedetineerden uit andere regio s die door hun detentie dakloos zijn geworden, terwijl zij hiervoor wel een woning hadden, kunnen door ons in uitzonderlijke gevallen geholpen worden. Samenwerking met andere organisaties, die op dit gebied bezig zijn in andere regio s, is daarbij van belang. Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 5(17) Jaarverslag 2010

6 H.2 De Kerngroep H.2.1 De kerngroepbezetting en vergaderfrequentie Het hoogste besluitvormende orgaan binnen S.T.E.K. is het bestuur. Hierin hebben zitting de secretaris, penningmeester en overige bestuursleden. Het bestuur vormt met de coördinator en stafleden de kerngroep. Elke maand is er een kerngroepvergadering. Deze vergadering is openbaar voor belangstellenden. Het bestuur bestaat op dit moment uit vier leden. H.2.2 Het bestuur Het voorzitterschap wordt bij toerbeurt vervuld door een der bestuursleden. Het bestuur bestaat uit: Chris Gort, penningmeester Mr. Ruud Klein, secretaris Mr. Wim Valk, algemeen bestuurslid Benjamin Otto, bestuurslid H.2.3 De medewerkers (staf) Lahbib Haddaoui, (coördinator vanaf ) Ram Ramdjas, toezicht woningen en algemene werkzaamheden Henk Woudenberg, ondersteunende werkzaamheden, vrijwilliger Esther Scheffer, werkzaamheden via participatie project Pantar Amsterdam vanaf Het bestuur ziet er op toe dat de werkzaamheden van de Stichting binnen de doelstellingen blijven en vormt hiertoe beleid. De coördinator heeft de leiding over de staf, die het beleid op korte termijn bepaalt en uitvoert. Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 6(17) Jaarverslag 2010

7 H.2.4 Lidmaatschap van Vereniging BONJO BONJO staat voor Belangenoverleg Niet-Justitiegebonden Organisaties. BONJO functioneert als een platform van en voor onafhankelijke vrijwilligersorganisaties en groepen, die zich, op wat voor manier dan ook, inzetten voor verdachten, veroordeelden, (ex-)gedetineerden en/ of hun relaties. BONJO beoogt voor de gezamenlijke belangen op te komen en het onafhankelijke vrijwilligerswerk een serieuze plaats te verzekeren naast de activiteiten van reclassering en justitie. BONJO is een vereniging die de belangen behartigd van zijn leden. BONJO kiest er bewust voor zich niet te bemoeien met de identiteit en de activiteiten van de deelnemers. Al vele jaren geeft S.T.E.K. mede inhoud aan activiteiten en doelstellingen van BONJO. H.2.5 Subsidie Natuurlijk is ook de subsidie van en een goede samenwerking met het Ministerie van Justitie (voorheen Commissie Toewijzing Vrijwilligersbudget) onmisbaar. Voor de ondersteuning van de vrijwilligersactiviteiten door Niet Justitie Gebonden Organisaties (N.J.O.) is jaarlijks nu 2 miljoen Euro beschikbaar, waarop zowel landelijke als per arrondissement georganiseerde vrijwilligersprojecten een beroep kunnen doen. Zo ook onze Stichting Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 7(17) Jaarverslag 2010

8 H.3 De Staf H.3.1 Samenstelling De staf vormt het uitvoerend orgaan van S.T.E.K.. De leiding berust bij de (betaalde) coördinator. Verder werkt er nog een (betaald) staflid, namelijk één algemeen en toezichthoudend medewerker en een tijdelijke medewerker van Pantar. Tevens werken er in totaal vier a vijf stagiaires. De stagiaires zijn afkomstig van het middelbaar of hoger beroepsonderwijs. Zij volgen de opleiding sociale dienstverlening. H.3.2 Vrijwilligers Voor S.T.E.K. kunnen wij in totaal beschikken over een tiental vrijwilligers. Zij worden voor alle voorkomende werkzaamheden ingeschakeld. Zij helpen onder andere met het schoonmaken en herstellen van onze woningen en het verhuizen van meubilair. H.3.3 Taken H Toezicht en algehele controle op het huizenbestand Het bijhouden van de dossiers van de huizen (bewoners), met name de inboedelstaten, de controle op en de aanvulling van die inboedel. Het onderhouden van contacten met de woningbouwverenigingen voor onderhoud en reparaties e.d., het doen plaatsvinden van reparaties. Inname en uitgave van sleutels en inboedel en het controleren van onze woningen. H Huisbezoeken en hulpverlening Het bezoeken van ex-gedetineerden in de door ons beschikbaar gestelde tijdelijke woningen. Dit behelst zowel hulp bij het verkrijgen van een uitkering (voorschot), definitief onderdak of tijdelijke behuizing, alsmede het geven van praktische raad. De begeleiding beoogt zoveel mogelijk de terugkeer van de cliënt in de maatschappij te bevorderen c.q. het zelfstandig functioneren in de maatschappij te bewerkstelligen. Hierbij speelt de sociale controle een grote rol bij de geboden hulpverlening. Dit alles onder professionele supervisie van de staf en in nauw overleg met de reclassering en de Stedelijke Woningdienst, afdeling speciale projecten. Het hele begeleidingstraject dient uiteindelijk binnen 6 tot 9 maanden na de detentie uit te monden in definitieve huisvesting voor de cliënt. H Rapportages Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 8(17) Jaarverslag 2010

9 Bij het controleren van de S.T.E.K.-woningen hoort ook een eenvoudige rapportage van het bezoek. Wij rapporteren onder andere over de volgende aspecten: De toestand van de woning Woonsituatie van de cliënt Evt. tekenen van verslaving De vorderingen van de cliënt binnen de samenleving Financiën van de cliënt De vorderingen met hulpverlenende instanties H Het houden van intake-gesprekken Een intake heeft tot doel het toetsen van de toelatingscriteria en vast te stellen of de kandidaat wel geschikt is voor een eventuele bewoning van een S.T.E.K.-woning. Deze gesprekken kunnen tot een half jaar voorafgaande aan de invrijheidsstelling worden gehouden. De gegevens worden gebruikt bij de aanmelding bij de Stedelijke Dienst Zorg en Samenleving. H.3.4 Voorwaarden bij het uitvoeren van de taken H Sociale taken Iedere medewerker, stagiair of vrijwilliger moet beschikken over een gedegen kennis van de sociale kaart om zodoende adequaat hulp te kunnen bieden of indien nodig door te verwijzen. H Administratie Deze taak bestaat uit het verwerken van de post, het aannemen van telefoon, het schrijven en verwerken van brieven, stukken en rapporten, het inwinnen van informatie per telefoon, gegevensbeheer middels de computer, het bijhouden van het archief en het verwerken van de huuradministratie. Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 9(17) Jaarverslag 2010

10 H.4 De S.T.E.K.- bewoners H.4.1 De doelgroep S.T.E.K. richt zich vooral op ex-gedetineerden voor wie het ontbreken van huisvesting een belemmering vormt voor hun terugkeer in de maatschappij. Het ontbreken van een vast adres vormt vaak een onoverkomelijke barrière bij het toekennen van een uitkering en/of het vinden van werk. De tijdelijke huisvesting is dan ook een middel om rustig alles op een rijtje te zetten en een goede start te maken voor de toekomst. Vanaf het begin is het een discussiepunt geweest of iedereen die aan de omschrijving voldoet, nu ook automatisch geschikt is voor een S.T.E.K.- woning. Zo was het een punt van twijfel, of degenen die verslaafd waren (geweest) aan drugs of drank ook toegelaten moesten worden. In het begin van de S.T.E.K.- tijd is het regel geweest, dat men tenminste drie maanden clean moest zijn om bij S.T.E.K. terecht te kunnen. In de praktijk bleek echter dat dit geen enkele garantie biedt voor de toekomst. Hierdoor moesten wij besluiten dat (ex)-verslaafden slechts bij uitzondering voor een S.T.E.K.- woning in aanmerking komen. H.4.2 Selectiecriteria De S.T.E.K.-behuizing is van tijdelijke aard. Er moet sprake zijn van doorstroming. In de praktijk komt dat er op neer dat iemand bemiddelbaar moet zijn voor voorrang bij de afdeling Speciale Projecten van de Stedelijke Woningdienst. De eisen waaraan een kandidaat voor een S.T.E.K.-woning moet voldoen zijn: Een Amsterdams woonverleden hebben. In concreto komt dit er op neer dat men voor de detentie al in Amsterdam zelfstandig gewoond moet hebben en wel, twee jaar minimaal voor de aanvraag, waarbij de detentie meetelt, of zes jaar aaneensluitend in de laatste tien jaar. Gedetineerden verblijven echter niet hun gehele detentietijd in Amsterdam, maar worden overgeplaatst naar elders in het land. De verplaatsing wordt echter niet meegerekend, dus de cliënt wordt dan beschouwd alsof hij is ingeschreven geweest in Amsterdam. Cliënten die voor detentie bij de ouders hebben gewoond hebben krijgen in principe geen voorrang. Geen verslavings- of psychiatrisch verleden hebbend. Hierop kunnen uitzonderingen voorkomen. Men moet ten minste : met (beperkte begeleiding) zelfstandig kunnen wonen geen overlast bezorgen voor de buurt in staat zijn zelfstandig de water- en energierekening e.d. kunnen betalen Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 10(17) Jaarverslag 2010

11 De cliënt moet recentelijk langdurig aaneengesloten gedetineerd zijn geweest. Hieronder verstaan wij dat de cliënt minstens een half jaar aaneengesloten gedetineerd geweest moet zijn. Beschikte voorheen over zelfstandige huisvesting in Amsterdam. Niet in staat zijn om onmiddellijk zelfstandig huisvesting te verwerven. Zal binnen een redelijke termijn ( zes-negen maanden) in aanmerking komen voor zelfstandige huisvesting. Als een ex-gedetineerde een tijdelijke woning aangeboden krijgt van S.T.E.K. dan moet hij/zij zich bij het bevolkingsregister inschrijven en gas en elektriciteit aanvragen bij het NUON/energiebedrijf. De bewoner wordt te verstaan gegeven, dat hij zich gedurende deze woonperiode voor 100 % moet inzetten bij het vinden van een definitieve woning, in samenwerking met de staf en de verwijzende instanties. Om in aanmerking te komen voor een S.T.E.K.-woning moet een ex-gedetineerde zich tijdig aanmelden of laten aanmelden; het liefst nog tijdens zijn/haar detentie. Intakeformulieren van S.T.E.K. zijn te verkrijgen via ons kantoor of via de reclasseringswerkers. Na aanmelding wordt de cliënt op onze wachtlijst geplaatst. Na detentie is het noodzaak dat een ex-gedetineerde zich meteen komt melden op het kantoor van S.T.E.K. Als de cliënt zich niet binnen 1 maand heeft gemeld, wordt hij/zij van de wachtlijst geschrapt. Is eenmaal iemand bij S.T.E.K. geplaatst dan is het van belang dat hij/zij bij de Stedelijke Dienst Zorg en Samenleven is aangemeld of zo spoedig mogelijk wordt aangemeld (door zijn/haar reclasseringsambtenaar) om voorrang te verkrijgen. Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 11(17) Jaarverslag 2010

12 H.4.3 De intakeprocedure (indien begeleid door reclassering) Hoofdproces: van aanmelding tot afsluiting Aanmelding Intake Plaatsing & uitvoering Evaluatie Afsluiting Aanmelding: Verwijzer Intakeformulier Cliënt Terugmelding met event. vermelding alternatief of doorverwijzen naar andere opvang instanties nee Cliënt past binnen criteria ja nee Cliënt heeft voldoende lang woonverleden volgens Stedelijke Dienst Wonen, Zorg en Samenleving ja Plannen intakegesprek Verwijzer kan zijn Medewerkers Maatschappelijke Dienstverlening (MMD ers) v/d PI. s Of HvB s. Reclassering 3RO: (Reclassering Nederland, Reclassering Leger des Heils, Reclassering GGZ) Andere instanties Criteria voor toelating. 1. Je moet langdurig aaneengesloten gedetineerd zijn geweest. 2. STEK plaatst geen mensen met een verslavingsprobleem. 3. Je moet minimaal 2 jaar voor je detentie aan een gesloten in Amsterdam hebben gewoond. 4. Reclasseringscontact is noodzakelijk gedurende de periode dat je in een STEK woning verblijft als dat is opgedragen door de rechter. 5. Je moet de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben. 6. Je moet tenminste 25 jaar of ouder zijn Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 12(17) Jaarverslag 2010

13 Intake Voeren intakegesprek Cliënt heeft naast problemen op het gebied van justitie en wonen aanvullende problemen ja Overleg met verwijzer over aanvullend programma elders nee Bespreking cliënt binnen STEK Terugmelding met event. vermelding alternatief of doorverwizen naar andere opvang instanties nee Accepteren cliënt ja Plaatsing op wachtlijst en toewijzen begeleider Intakegesprek vindt plaats aan de hand van intakeformulier Aanvullend programma wordt niet uitgevoerd door STEK Plaatsing & uitvoering Cliënt dient zich na positief besluit over plaatsing direct in te schrijven bij het Bevolkingsregister. Cliënt moet ingeschreven staan bij WoningNet. Lichte begeleiding door vrijwilligers/medewerkers/stagiaires van STEK onder begeleiding van de coördinator. Begeleiding is 1 x per 2 weken STEK of verwijzer schrijft binnen 4/5 maanden een adviesrapport voor de Dienst Wonen Zorg en Samenleven (DWZS). Evaluatie Evaluatie vindt plaats met cliënt, verwijzer en STEK Afsluiting Maximaal verblijf bij STEK is 9 maanden Na afsluiting ontvangt cliënt een evaluatieformulier. Dossier wordt gearchiveerd en afgesloten Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 13(17) Jaarverslag 2010

14 H.4.4 Het S.T.E.K.-contract Als S.T.E.K. een woning aanbiedt aan ex-gedetineerden, dan moeten zij voorafgaand aan de bewoning een contract tekenen..de belangrijkste regels welke opgenomen zijn in ons S.T.E.K.-contract zijn: A. Dat dit project gericht is op het tijdelijk verlenen van onderdak aan ex-gedetineerden. B. Dat de bewoner van deze huisvesting gedurende drie maanden gebruik kan maken, welke periode eventueel eenmalig met ten hoogste drie maanden kan worden verlengd. C. De bewoner betaalt een vergoeding voor het gebruik van de woning. D. De bewoner zal de vergoeding maandelijks bij vooruitbetaling voldoen. E. Betaling zal geschieden op de door de stichting aan te geven wijze; b.v. de eerste maand per kas; de volgende maanden via automatische overschrijving naar de girorekening van S.T.E.K. of betaling ten kantore. F. De bewoner zal de woonruimte goed schoonhouden en onderhouden. G. De bewoner zal het gebruik van de woonruimte niet aan derden afstaan of delen. H. De bewoner zal te allen tijde de stichting alsmede door haar aangewezen personen toegang tot de woning verschaffen teneinde nakoming van het in de overeenkomst bepaalde te kunnen controleren, alsmede om reparaties, onderhoud en onderzoek naar de noodzaak daarvan te kunnen verrichten. I. De overeenkomst eindigt door: opzegging, schriftelijke aanzegging van onmiddellijke beëindiging vanwege de stichting, wederzijds goedvinden, het verstrijken van de tijdsduur van het contract. J. De stichting zal van het tussentijds recht tot opzegging gebruik maken indien de bewoner enige verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt. K. De stichting is er geheel vrij in al dan niet toe te stemmen in verlenging van het contract. H.4.5 Begeleidingsvorm H Begeleiding vanuit S.T.E.K. De woonvorm die door ons wordt aangeboden, wordt ook wel een lichte vorm van woonbegeleiding genoemd. De woonbegeleiding behelst bemiddeling bij het vinden van andere tijdelijke of definitieve huisvesting, het helpen bij het saneren van schulden, het begeleiden van cliënten naar gemeentelijke instanties, etc. S.T.E.K. is binnen kantoortijden beschikbaar voor het verlenen van ondersteuning aan de cliënten. Maar S.T.E.K. controleert ook geregeld (door het bezoeken van de cliënt in de gehuurde woning) of de cliënt de woning goed gebruikt, of de cliënt regelmatig Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 14(17) Jaarverslag 2010

15 betaalt, of de cliënt geen problemen veroorzaakt voor de woonomgeving etc. Uiteraard helpt S.T.E.K. ook bij eventueel ontstane problemen. Het begeleid zelfstandig wonen zoals S.T.E.K. dat voorstaat, krijgt een steeds grotere importantie. Van de zijde van de (lokale) politiek, plaatselijke justitie en politie wordt steeds meer belang gehecht aan preventie en resocialisatie van ex-gedetineerden. H Begeleiding vanuit de reclassering De begeleiding die S.T.E.K. wenst vanuit de reclassering is een aanvullende professionele hulp om te realiseren dat haar bewoners weer snel in de maatschappij kunnen functioneren door: De tekortkomingen van S.T.E.K. in de begeleiding aan te vullen. Indien nodig S.T.E.K.-klanten op te nemen in haar programma s. Indien nodig het aanvragen van een voorrangsverklaring. Indien gewenst te bemiddelen om de doelen van S.T.E.K. te helpen realiseren. Het spreekt voor zich dat S.T.E.K. en de Reclassering die gegevens die hiervoor nodig zijn, zullen uitwisselen. H. 4.6 Cijfers In het jaar 2010 heeft S.T.E.K. in haar verschillende (11) woningen 21 ex-gedetineerden gehuisvest; 8 bewoners zijn doorgestroomd naar een vaste woning, 5 bewoners konden niet doorstromen, 2 hebben een woning gevonden door een relatie. Alleen exgedetineerden met de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus kunnen door S.T.E.K. geholpen worden. De huur van de woningen bedraagt ongeveer 300 Euro per maand per woning. In het jaar 2010 hebben +/- 50 ex-gedetineerden zich aangemeld om in aanmerking te komen voor een S.T.E.K.-woning. Deze aanvragen zijn schriftelijk of telefonisch binnen gekomen via de volgende kanalen: eigen aanmelding, Reclassering Nederland, Reclassering Leger des Heils, Reclassering Unit Buitenland, Reclassering GGZ (Jellinek), Street Corner, Stichting De Regenboog, enz. Hiervan zijn 17 op de wachtlijst geplaatst na selectie op basis van de criteria voor aanname. De cliënten / huurders krijgen gemiddeld 1x per 2 weken een begeleidingsbezoek door een stagiaire en een stafmedewerker (uit veiligheidsoverwegingen), hetgeen in totaal neerkomt op plm. 240 huisbezoeken in Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 15(17) Jaarverslag 2010

16 H.5 Problemen van ex-gedetineerden Het belang van resocialisatie en integratie in de samenleving van (ex-)gedetineerden is onomstreden, al was het slechts om recidive te helpen voorkomen. Om dit te laten slagen moet aan een aantal basisvoorwaarden worden voldaan, waarvan de belangrijkste zijn: inkomen, werk en huisvesting. In de praktijk schort het daar veelal aan. Daarnaast moet de cliënt een (nieuw) sociaal netwerk opbouwen om te voorkomen dat via de oude contacten de oude gewoonten worden hervat. Veel gedetineerden hebben problemen op het gebied van resocialisatie. Dit heeft onder andere de volgende redenen: Veel (ex-)gedetineerden blijken multiprobleemgevallen. Daar komt nog bij dat de problematiek rond verslaving en schulden omvangrijk blijkt. Velen zijn verslaafd aan drugs, alcohol of gokken. In veel gevallen is er sprake van meerdere verslavingen tegelijkertijd. Tevens hebben veel (ex)- gedetineerden schulden, huurschulden, gas- en licht schulden en schulden aan anderen. Verslaving en schulden hangen bovendien nauw samen. Het uitgavenpatroon gaat veelal gepaard met overmatig drugs en/of alcoholgebruik en problemen veroorzaakt bij het niet (op tijd) betalen van woonlasten. In die zin is verslaving een belemmering bij het vinden van huisvesting. Dit geldt vooral bij huur- en gas/lichtschulden. H.5.1 Waarom is S.T.E.K. zo belangrijk voor ex-gedetineerden? Veel gedetineerden beschikten voor detentie over zelfstandige woonruimte of niet zelfstandige woonruimte, zoals kamers, familie e.d. Na detentie kunnen zij vaak niet terug naar de woonsituatie van voor de detentie. Redenen hiervoor zijn onder meer echtscheidingen tijdens detentie, relatieproblemen, ontruimingen van de woonruimte tijdens de detentie. Doorgaans zijn door de plotselinge detentie de (gas-, licht- en huur)schulden dan al opgelopen. Al deze problemen maakt de uitgangspositie van deze groep op de woningmarkt buitengewoon problematisch. De beperkingen die samenhangen met de detentie bieden onvoldoende mogelijkheden om tijdens de detentie aan de procedures te voldoen die van een woningzoekende worden gevraagd. Inschrijving, betaling van het inschrijfgeld, het maken van een persoonlijke afspraak en het aanvragen van voorrang kunnen slecht geregeld worden. Veel ex-gedetineerden ervaren vaak weinig steun van de overheid en instanties. Daar komt bij dat er niet zelden nog hoge schulden zijn en dat bijstandsuitkeringen doorgaans alleen worden verstrekt wanneer men over een post- of woonadres beschikt. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel van geen inkomen, dus geen woonruimte; geen woonruimte, dus geen inkomen. Maar al te vaak wordt gekeken naar wat ze niet kunnen, terwijl het juist van belang is te kijken naar wat ze wel kunnen. Aan deze groep kunnen en mogen niet al te hoge eisen worden gesteld. Een gewone zaak als afspraken nakomen vindt men al moeilijk. S.T.E.K. tracht juist deze doelgroep te helpen door het aanbieden van woonruimte aan exgedetineerden. Doordat wij hun het vertrouwen geven, lukt het een groot deel van onze cliënten toch weer op de juiste pad te blijven. Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 16(17) Jaarverslag 2010

17 H.6 STEK is STERK. Een van onze ex-bewoners schreef het volgende : ;18.08 Psalm "STEK" STEK is sterk Na jaren wordt erkend kwaliteit komt altijd bovendrijven ook al verstop je 't ver weg Je ontkomt er niet aan kijk, luister en ervaar maar lekker chill, met z'n allen T.V. toont interesse Justitie vindt het een goeie club en Bewoners kunnen, willen er geen slecht woord over zeggen Dus STEK groei uit tot een Dikke Boom Afz A.J.Filé H.7 Omwisselen woningbestand. Eind 2007 is begonnen met het omwisselen van een aantal woningen die duur zijn en niet goed passen in de (tijdelijke) behoefte van de bewoners. De nieuwe woningen zijn bij voorkeur : a. op begane grond b. voorzien van een eigen voordeur c. voorzien van 1 of 2 kleine kamers d. voorzien van een lage huurprijs. H.8 Renovatie woningbestand. Medio 2010 is begonnen met de zeer noodzakelijke renovatie van de inventaris en binnenkant van de huurwoningen, dank zij een subsidie van het Oranje Fonds Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 17(17) Jaarverslag 2010

Stichting Tijdelijke Eigen Kamer

Stichting Tijdelijke Eigen Kamer Stichting Tijdelijke Eigen Kamer S.T.E.K.: Hemonylaan 9a (sous), 1074 BG AMSTERDAM, Telefoon: 020-6703224, Fax: 020 6702504, KvK 41197675, Postbank: 3870855, Email: stichting_vrij@hetnet.nl, website: www.stichtingvrij.nl

Nadere informatie

Stichting Tijdelijke Eigen Kamer

Stichting Tijdelijke Eigen Kamer Stichting Tijdelijke Eigen Kamer S.T.E.K.: Hemonylaan 9a (sous), 1074 BG AMSTERDAM, Telefoon: 020-6703224, Fax: 020 6702504, KvK 41197675, Postbank: 3870855, Email: stek@stichtingstek.nl, website: www.stichtingstek.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Inhoud Inleiding 3 Rechtmatig verblijf 4 Hoe werkt de Koppelingswet? 4 Om welke voorzieningen gaat het? 5 Zijn er ook

Nadere informatie

Hoe vindt u een passende huurwoning?

Hoe vindt u een passende huurwoning? Hoe vindt u een passende huurwoning? WONEN IN NOORD BRABANT 2 Hoe vindt u een passende huurwoning? In deze folder informeren wij u over de belangrijkste vragen over inschrijven, adverteren, reageren, selecteren

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht

Gemeente Papendrecht Gemeente Papendrecht BELEIDSREGELS REGIONALE VOORRANGSREGELING WOONRUIMTEVERDELING Regeling nr. : (voorkeur) Vastgesteld in collegevergadering : 05-04-2005 Laatste wijziging (+ nr. raadsbesluit) : 05-04-2005

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier:

Aanmeldingsformulier: Aanmeldingsformulier: Wat van belang is: Print dit aanmeldingsformulier uit en vul het daarna zo compleet mogelijk in. Moeilijk?, dat valt wel mee. Kom je er niet uit, vraag dan de hulpverlening om advies.

Nadere informatie

Beleid ten aanzien van Toelating en Toewijzing

Beleid ten aanzien van Toelating en Toewijzing Stichting Bij Elkaar - Maar Apart p/a project Ensemble Belvederelaan 439 8043 VD Zwolle Mobiel: 06-17155952 email: info@be-mazwolle.nl Beleid ten aanzien van Toelating en Toewijzing Toelating en Toewijzing

Nadere informatie

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Housing First: eerst een huis, dan de zorg Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. Dat is het idee achter Housing First. Een eigen (huur)woning geeft

Nadere informatie

straks terug naar nederland?

straks terug naar nederland? straks terug naar nederland? Regel het nu! Informatie en tips voor gedetineerden in buitenlandse gevangenissen Wat doet Bureau Buitenland? Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 5

Uitvoeringsinstructie 5 Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Uitvoeringsinstructie 5 Urgentie en bemiddeling Datum van ingang: 1 januari 2013 Relatie met het Convenant Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2013

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier 1.1 Persoonlijke informatie cliënt Persoonlijke Informatie Voorletters en roepnaam Achternaam Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Burger Service Nummer Telefoonnummer cliënt Email adres cliënt

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

BIJZONDERE WONINGEN ALGEMEEN

BIJZONDERE WONINGEN ALGEMEEN ALGEMEEN INLEIDING In deze folder geven wij informatie over woningen voor specifieke doelgroepen. Zoals woningzoekenden die een senioren-, zorg- of aangepaste woning nodig hebben. Deze woningen worden

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van zelfstandige

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 13-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-174 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning Ondergetekenden Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... komen het volgende overeen: A. DE WOONRUIMTE Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de

Nadere informatie

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3:

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: - 1 - Artikel 1: In dit reglement wordt verstaan onder: a. haven: de bij de vereniging in eigendom zijnde aanlegsteiger met toegangstrap en constructies; b. visboot: een vaartuig dat door middel van roeiriemen

Nadere informatie

Stichting Vrijwillige Hulpverlening aan gedetineerden en ex-gedetineerden

Stichting Vrijwillige Hulpverlening aan gedetineerden en ex-gedetineerden Stichting Vrijwillige Hulpverlening aan gedetineerden en ex-gedetineerden Stichting Vrijwillige Hulpverlening aan gedetineerden en ex-gedetineerden, Hemonylaan 9A, 1074 BG AMSTERDAM Tel: 020 6703224, Fax:

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

Postcode/woonplaats.. Naam aanmelder.. man vrouw Telefoonnummer.. E-mail adres

Postcode/woonplaats.. Naam aanmelder.. man vrouw Telefoonnummer.. E-mail adres Aanmeldingsformulier Bureau Woonkans Dit formulier volledig invullen en opsturen naar: Bureau Woonkans Hoogezand Postbus 7104 9701 JC GRONINGEN Telefoon: 0598 820238 e-mail: info@woonkans-hs.nl In te vullen

Nadere informatie

zoon/dochter/toegewezen kind vriend/kennis

zoon/dochter/toegewezen kind vriend/kennis Verzendadres Gemeente Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Aanvraag tijdelijke gedoogbeschikking bewoning recreatieverblijf 1 De gedoogbeschikking wordt aangevraagd door de volgende persoon / hoofdbewoner

Nadere informatie

nazorg ex-gedetineerden coördinatiepunt voor een soepele terugkeer in de Groninger samenleving

nazorg ex-gedetineerden coördinatiepunt voor een soepele terugkeer in de Groninger samenleving nazorg ex-gedetineerden coördinatiepunt voor een soepele terugkeer in de Groninger samenleving dienstverlening in de praktijk Voor organisaties en instellingen is het Coördinatiepunt hét aanspreekpunt

Nadere informatie

Urgentie! Kom ik in aanmerking?

Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie is bedoeld voor een woningzoekende met een ernstig huisvestingsprobleem. U komt uitsluitend in aanmerking als er sprake is van een

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Wonen, Welzijn & Werk Fullservicedienstverlening voor verwijzers

Wonen, Welzijn & Werk Fullservicedienstverlening voor verwijzers Wonen, Welzijn & Werk Fullservicedienstverlening voor verwijzers www.senzer.nl 2 Integrale benadering Wonen, Welzijn & Werk Speciaal voor cliënten met een justitiële achtergrond biedt Senzer een full-servicedienstverlening

Nadere informatie

Is het mogelijk om mondeling een bemiddelingsovereenkomst te sluiten?

Is het mogelijk om mondeling een bemiddelingsovereenkomst te sluiten? ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WONINGZOEKENDEN Wanneer zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing? Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving, op elke bemiddelingsovereenkomst die wij met

Nadere informatie

Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor een urgentie.

Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor een urgentie. urgentiecommissie woonruimteverdeling Stap-voor-stap urgentiewijzer Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Woningzoekende

Algemene Voorwaarden Woningzoekende Artikel 1 Toepasselijkheid Deze Bemiddelingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedngen en op alle bemiddelingsopdrachten, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende bemiddelingsovereenkomst(en)

Nadere informatie

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Algemene Gegevens Gegevens klant Naam Geboortedatum BSN Klantnummer Zijn er kinderen aanwezig? Gegevens aanbieder Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam ondersteuner Contactgegevens

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer:

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: De ondergetekenden: Vestide, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, kantoorhoudende Willemstraat 28, postcode 5611 HD

Nadere informatie

Voorwaarden voor huisbewaring van Woningbouwvereniging Maarn (WbvM)

Voorwaarden voor huisbewaring van Woningbouwvereniging Maarn (WbvM) Voorwaarden voor huisbewaring van Woningbouwvereniging Maarn (WbvM) Uitgangspunt is dat de afwezigheid van de huurder in beginsel niet langer dan een half jaar mag duren. Indien de huurder toch langer

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Adres, Postcode, Plaats

Adres, Postcode, Plaats HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD ONDERGETEKENDEN: Naam : Adres : Postcode / plaats : Telefoon : Mobiele nummer : E-mail adres : IBAN rekeningnummer : Hierna te noemen verhuurder en beheerder. Naam :

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Kamers met Uitzicht te Weert

Aanmeldingsformulier Kamers met Uitzicht te Weert Aanmeldingsformulier Kamers met Uitzicht te Weert Voorwaarden waar een deelnemer moet voldoen: Thuisloos of bijna thuisloos zijn Huidige woonsituatie van de deelnemer is aan verandering toe. De deelnemer

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan jongeren. Dit model is gebaseerd op het Aedes model-huurcontract

Nadere informatie

Wij verwachten gemiddeld 3 tot 5 'Catch 22' situaties per jaar in de gemeente Woerden die opgevangen kunnen worden door de 'Catch 22 aanpak'.

Wij verwachten gemiddeld 3 tot 5 'Catch 22' situaties per jaar in de gemeente Woerden die opgevangen kunnen worden door de 'Catch 22 aanpak'. RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00235 çemeente WOERDEN Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 24 mei 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster, wethouder Stolk Portefeuille(s) : Participatie

Nadere informatie

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen!

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen! Status- en mutatieformulieren en formulieren maandelijkse inkomsten De gemeente Moerdijk werkt vanaf 1 januari 2010 niet meer met maandbriefjes (Rofjes), maar met status- en mutatieformulieren. U ontvangt

Nadere informatie

Stichting Vrijwillige Hulpverlening aan gedetineerden en ex-gedetineerden

Stichting Vrijwillige Hulpverlening aan gedetineerden en ex-gedetineerden Stichting Vrijwillige Hulpverlening aan gedetineerden en ex-gedetineerden Stichting Vrijwillige Hulpverlening aan gedetineerden en ex-gedetineerden, Hemonylaan 9A, 1074 BG AMSTERDAM Tel: 020 6703224, Fax:

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Aanvulling reglement urgentiecommissie

Aanvulling reglement urgentiecommissie Aanvulling reglement urgentiecommissie Onafhankelijke urgentiecommissie Het bestuur van Woning in Zicht benoemt elke drie jaar de nieuwe leden van een onafhankelijke urgentiecommissie. De leden hebben

Nadere informatie

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren Dak- en thuislozen In deze brochure 3 Dak- en thuisloos 4 Dakloos 6 Thuisloos 7 Het locatiebezoek 9 Klachten en bezwaar 10 Schema: locatiebezoek 10 Beheer van uw uitkering 12 Belangrijke adressen, telefoonnummers

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Samenvatting Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Voor de tweede keer heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) de situatie van (ex-)gedetineerden op de gebieden identiteitsbewijs,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM De ondergetekenden: en, verhuurder, huurder Overwegende dat a. verhuurder eigenaar is van de woonruimte aan de te Amsterdam; b. verhuurder in

Nadere informatie

Informatiebrochure Thuiszorg

Informatiebrochure Thuiszorg Informatiebrochure Thuiszorg Voor informatie of aanmelding belt u: 0166-65 26 05. Geachte lezer, Namens de Stichting Hulpverlening in Gezinnen (SHG) bieden wij u onze informatiebrochure Thuiszorg aan.

Nadere informatie

Stroomschema Urgentie

Stroomschema Urgentie Stroomschema Urgentie Om gemakkelijk na te gaan of u voor urgentie in aanmerking komt voor een woning bij Woonstichting VechtHorst kunt u het volgende stroomschema doorlopen. Op het stroomschema zijn de

Nadere informatie

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Inleiding Utrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang (MO) en voorzieningen voor beschermd wonen

Nadere informatie

Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum. Geslacht : man vrouw. Telefoon. Mobiel. E-mailadres

Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum. Geslacht : man vrouw. Telefoon. Mobiel. E-mailadres Om deel te kunnen nemen aan het wooninitiatief Stichting Aut-Hôes is een bewonersprofiel opgesteld. In dit profiel staan de voorwaarden die gesteld worden aan de toekomstige bewoners. Dit intakeformulier

Nadere informatie

Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg?

Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Doorloop dan stapsgewijs de onderstaande spelregels: 1. Ga na of u aan de basisvoorwaarden

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Aanhuur 2e verdieping Zijlweg 245 ten behoeve van statushouders BBV nr: 2015/524330

Collegebesluit. Onderwerp: Aanhuur 2e verdieping Zijlweg 245 ten behoeve van statushouders BBV nr: 2015/524330 Collegebesluit Onderwerp: Aanhuur 2e verdieping Zijlweg 245 ten behoeve van statushouders BBV nr: 2015/524330 1. Inleiding Op grond van de Huisvestingswet 2015 is de gemeente verplicht zorg te dragen voor

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ - Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren

Landelijke Klachtencommissie VPTZ - Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Landelijke Klachtencommissie VPTZ - Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Deze procedure betreft elk door of namens een medewerker officieel kenbaar gemaakt ongenoegen met betrekking tot het

Nadere informatie

Ondergetekenden. Verhuurder: Telefoon: E-mail: Huurder: komen het navolgende overeen:

Ondergetekenden. Verhuurder: Telefoon: E-mail: Huurder: komen het navolgende overeen: Ondergetekenden Verhuurder: Adres: Telefoon: E-mail: en Huurder: Telefoon: E-mail: komen het navolgende overeen: Woonruimte 1.1. De verhuurder verhuurt met ingang van 20 de kamer(s) in de woning aan de.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 56469 6 oktober 2017 Beleidskader bijdrageregeling begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken 2018 1. Inleiding

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van?? maand1 2007 de kamer in de woning aan: Hoorneslaan 999 te: 2221??

Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van?? maand1 2007 de kamer in de woning aan: Hoorneslaan 999 te: 2221?? Huurcontract Ondergetekenden Naam verhuurder: John... Adres: Hoorneslaan 999, 2221?? Katwijk zh Telefoon: 06-........ Naam huurder: VVV Naam, Adres 999, 9999 XX Woonplaats, geboren.. -.. 19.. komen het

Nadere informatie

Toelichting op het voorstel

Toelichting op het voorstel Besluit De huidige DATO-regeling (Dakloze Asielzoekers; Tijdelijke Opvang) uit te breiden voor de duur van maximaal 2 jaar met als doel tijdelijke opvang te bieden aan: - Zwolse asielzoekers die geen recht

Nadere informatie

Proceskaart - reclasseringsinzet PilotPlus BIJ (bestuurlijke informatievoorziening justitiabelen)

Proceskaart - reclasseringsinzet PilotPlus BIJ (bestuurlijke informatievoorziening justitiabelen) De gemeente ontvangt een melding over een terugkerende gedetineerde Informatie bij Gebruik model risico-analyse Inschatten van risico op maatschappelijke onrust Geen justitieel kader justitieel kader De

Nadere informatie

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Zelfstandigheidstraining voor Jongeren www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Stichting Neos is een HKZ-gecertificeerde organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk

Nadere informatie

ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT

ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT In een leven kan veel veranderen. U kunt gaan samenwonen of trouwen, maar uw relatie kan ook eindigen of uw partner kan komen te overlijden. Bij al deze situaties

Nadere informatie

Beste kandidaat-bewoner,

Beste kandidaat-bewoner, Exodus Nederland www.exodus.nl biedt perspectief Beste kandidaat-bewoner, Allereerst hartelijk dank voor je interesse in ons begeleidingsprogramma. Dit formulier is bedoeld voor (ex-)gedetineerden die

Nadere informatie

Ontwikkeling tijdelijke woningen op Hoge Schaft Vragen & Antwoorden ( februari 2017)

Ontwikkeling tijdelijke woningen op Hoge Schaft Vragen & Antwoorden ( februari 2017) Ontwikkeling tijdelijke woningen op Hoge Schaft Vragen & Antwoorden ( februari 2017) Transformatie naar woningen Waarom wordt kantoorgrond op bedrijventerrein De Schaft ingewisseld voor woningen? Waarom

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van onzelfstandige woonruimte. 1 Bij enkele

Nadere informatie

ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT

ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT In een leven kan veel veranderen. U kunt gaan samenwonen of trouwen, maar uw relatie kan ook eindigen of uw partner kan komen te overlijden. Bij al deze situaties

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GILDE ROTTERDAM

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GILDE ROTTERDAM HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GILDE ROTTERDAM 1. Algemeen Het kantoor van de Stichting Gilde Rotterdam is gehuisvest in Gebouw de Heuvel, Grotekerkplein 5, 3011 GC Rotterdam. E-mail adres: info@gilderotterdam.nl.

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie

CALCULUS. verhuur. Hospita overeenkomst. Naam. Adres. Postcode. Woonplaats. Telefoonummer. Hierna te noemen verhuurder en. Naam. Adres.

CALCULUS. verhuur. Hospita overeenkomst. Naam. Adres. Postcode. Woonplaats. Telefoonummer. Hierna te noemen verhuurder en. Naam. Adres. Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoonummer Hierna te noemen der en Naam Adres Postcode Woonplaats E-mailadres Studie richting Tel. Mobiel Tel. Nood BSN Geboortedatum Geboorteplaats Hierna te noemen huurder.

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningzoekenden

Inschrijfformulier woningzoekenden Inschrijfformulier woningzoekenden Interne codering Inschrijfformulier Naamcode PI-nummer Gegevens hoofdaanvrager Achternaam en voorletters Straatnaam en huisnummer Postcode Telefoonnummer thuis / mobiel

Nadere informatie

1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ;

1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ; Partijen: 1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ; 2 Contactnummer: Naam: Geboortedatum: Nationaliteit: Onderwijsinstelling: verder: huurder, die bij aanvang van de huur de hoedanigheid

Nadere informatie

ONDERHUURCONTRACT. 2.1 In dit huurcontract moeten de begrippen verhuurder, hoofdhuurder en huurder als volgt worden geïnterpreteerd:

ONDERHUURCONTRACT. 2.1 In dit huurcontract moeten de begrippen verhuurder, hoofdhuurder en huurder als volgt worden geïnterpreteerd: ONDERHUURCONTRACT 1. Ondergetekenden: Hoofdhuurder Naam Geboortedatum Geboorteplaats Onderhuurder Naam Geboortedatum Geboorteplaats komen het volgende overeen: 2. BEPALING 2.1 In dit huurcontract moeten

Nadere informatie

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo aan onderwerp de gemeenteraad Schuldhulpverlening van M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo Hierbij bericht ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, over de stand

Nadere informatie

Alles over het wijzigen van de huurovereenkomst

Alles over het wijzigen van de huurovereenkomst Alles over het wijzigen van de huurovereenkomst In een leven kan veel veranderen. U kunt gaan samenwonen of trouwen, maar uw relatie kan ook eindigen of uw partner kan komen te overlijden. Bij al deze

Nadere informatie

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. Doel De Wilde Haan. Aantal leden : Behartigen van de belangen van de cliënten van Stichting Buurderij

Nadere informatie

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering Justitiële Verslavingszorg De reclassering JVz is een onderdeel van Inforsa, een instelling gespecialiseerd in intensieve en forensische zorg. JVz biedt reclasseringsprogramma s voor mensen die - mede

Nadere informatie

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Bij Woonservice hebben we het vinden van een woning opgedeeld in 6 stappen. In deze brochure leest u er alles over. Op zoek naar een woning? Zo werkt

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD Zwolle, juni 2014 Inleiding Woningstichting SWZ is primair verhuurder van woningen in de sociale huursector. Deze woningen hebben onderhoud nodig. Dat kan het

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra V.O.F. & Adviesbureau Feenstra Reggestraat 28 1078 DA Amsterdam tel.nr. 020-6797953 & faxnr. 020-6627162. e-mail: feenstra-verzekeringen.nl.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar

Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar Dit aanvraagformulier geldt alleen voor inwoners van de gemeente Alkmaar en de gemeente Heerhugowaard. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunt u een urgentieverklaring

Nadere informatie

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Een huurwoning zoeken doe je zelf Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Zoekt u een huurwoning van Woningstichting Barneveld? Houd dan onze website in de gaten. Daar bieden wij namelijk

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Huurrecht - woonruimte

Huurrecht - woonruimte Huurrecht - woonruimte Bij huurrecht en huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw, en de meeste huurvragen hebben hier ook betrekking op. De wet

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Huren bij Servatius Genieten van het leven doe je thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht

Nadere informatie

Aanvulling reglement urgentiecommissie

Aanvulling reglement urgentiecommissie Aanvulling reglement urgentiecommissie Onafhankelijke urgentiecommissie Het bestuur van Woning in Zicht benoemt elke drie jaar de nieuwe leden van een onafhankelijke urgentiecommissie. De leden hebben

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

WONINGAANVRAAGFORMULIER. 1800 GH ALKMAAR Huurprijs... Voornamen (voluit) Postcode en plaats. E-mail adres Geboortedatum Geboorteplaats

WONINGAANVRAAGFORMULIER. 1800 GH ALKMAAR Huurprijs... Voornamen (voluit) Postcode en plaats. E-mail adres Geboortedatum Geboorteplaats WONINGAANVRAAGFORMULIER Segesta Vastgoedbeheer B.V. Niet invullen s.v.p. Postbus 9345 Pand... 1800 GH ALKMAAR Huurprijs... Telefoon 072 5125544 Servicekosten (voorschot)... Telefax 072 5125444 Stookkosten

Nadere informatie

maakt vertrouwd wonen betaalbaar!

maakt vertrouwd wonen betaalbaar! ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WONINGZOEKENDEN Wanneer zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing? Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving, op elke bemiddelingsovereenkomst die wij met

Nadere informatie