Stichting Tijdelijke Eigen Kamer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Tijdelijke Eigen Kamer"

Transcriptie

1 Stichting Tijdelijke Eigen Kamer S.T.E.K.: Hemonylaan 9a (sous), 1074 BG AMSTERDAM, Telefoon: , Fax: , KvK , Postbank: , website: Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 1(17) Jaarverslag 2010

2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van S.T.E.K. over het jaar 2010 Ook in 2010 is er door de inzet van de vrijwilligers, de staf en het bestuur van S.T.E.K. het nodige werk verricht voor ex-gedetineerden. Veel ex-gedetineerden zijn in aanmerking gekomen voor het tijdelijke gebruik van een S.T.E.K.-woning, als eerste stap naar een eigen woning. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de geboden hulpverlening, gestelde criteria, ons takenpakket en huisvestingsproblemen. Onverdroten en met volle inzet zal onze stichting ook in het nieuwe jaar haar werk met volledige inzet voortzetten. Het verslag is ook gepubliceerd op de website van STEK. Bestuur S.T.E.K. Februari 2010 Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 2(17) Jaarverslag 2010

3 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG S.T.E.K STICHTING TIJDELIJKE EIGEN KAMER... 1 VOORWOORD... 2 H.1.1 STEK ALGEMEEN... 4 H.1.1 HET BEGIN...4 H.1.2 DOELSTELLINGEN S.T.E.K...5 H.1.3 BELANG...5 H.1.4. REIKWIJDTE...5 H.2 DE KERNGROEP... 6 H.2.1 DE KERNGROEPBEZETTING EN VERGADERFREQUENTIE...6 H.2.2 HET BESTUUR...6 H.2.3 DE MEDEWERKERS (STAF)...6 H.2.4 LIDMAATSCHAP VAN VERENIGING BONJO...7 H.2.5 SUBSIDIE...7 H.3 DE STAF... 8 H.3.1 SAMENSTELLING...8 H.3.2 VRIJWILLIGERS...8 H.3.3 TAKEN...8 H Toezicht en algehele controle op het huizenbestand... 8 H Huisbezoeken en hulpverlening... 8 H Rapportages... 8 H Het houden van intake-gesprekken... 9 H.3.4 VOORWAARDEN BIJ HET UITVOEREN VAN DE TAKEN...9 H Sociale taken... 9 H Administratie... 9 H.4 DE S.T.E.K.- BEWONERS...10 H.4.1 DE DOELGROEP...10 H.4.2 SELECTIECRITERIA...10 H.4.3 DE INTAKEPROCEDURE (INDIEN BEGELEID DOOR RECLASSERING)...12 Hoofdproces: van aanmelding tot afsluiting...12 Intake...13 Plaatsing & uitvoering...13 Evaluatie...13 Afsluiting...13 H.4.4 HET S.T.E.K.-CONTRACT...14 H.4.5 BEGELEIDINGSVORM...14 H Begeleiding vanuit S.T.E.K...14 H Begeleiding vanuit de reclassering...15 H. 4.6 CIJFERS...15 H.5 PROBLEMEN VAN EX-GEDETINEERDEN...16 H.5.1 WAAROM IS S.T.E.K. ZO BELANGRIJK VOOR EX-GEDETINEERDEN?...16 H.6 STEK IS STERK H.7 OMWISSELEN WONINGBESTAND...17 H.8 RENOVATIE WONINGBESTAND Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 3(17) Jaarverslag 2010

4 H.1.1 STEK algemeen H.1.1 Het begin De Stichting Tijdelijke Eigen Kamer ( S.T.E.K.), opgericht in 1977, heeft als hoofddoel het verlenen van tijdelijke huisvesting in Amsterdam aan (recent vrijgekomen) exgedetineerden. De initiatiefnemers constateerden indertijd een leemte binnen de reclasseringshulpverlening ten aanzien van de huisvesting na detentie. Deze leemte is heden ten dage nog steeds aanwezig. S.T.E.K. trachtte en tracht iets te doen aan dit schrijnende probleem. Door middel van het aanbieden van tijdelijke woonruimte aan exgedetineerden hoopt zij het resocialisatieproces van ex-gedetineerden te kunnen verbeteren en versnellen. In 1977 staken drie ex-gedetineerden de koppen bij elkaar en maakten plannen om een tijdelijke opvang voor vrijgekomen gevangenen te beginnen. De drie heren wisten verschillende hulpverleningsorganisaties en politici voor hun plannen te winnen. Zelfs het Ministerie van Justitie bleek zeer geïnteresseerd te zijn. Er werd een aanvraag gedaan voor zeven etages van een zogenaamd afbraakpand. Hiermee werd het experiment ingezet. Door middel van dit experiment het tijdelijk huisvesten van ex-gedetineerden gedurende een maximale periode van zes maanden op een halve etage wilde men inzicht krijgen in: de vraag of S.T.E.K. in de behoefte tegemoet kon komen met betrekking tot de beschikbare plaatsen. de vraag in hoever S.T.E.K. aansloot op de omstandigheden en behoeften van de doelgroep. Na dit experiment zou men vanuit de opgedane ervaringen ten aanzien van de voortgang van S.T.E.K. opnieuw met de gemeente overleggen. Door toezeggingen van de gemeente was het mogelijk subsidie aan te vragen. Dankzij de subsidies van enkele organisaties, zoals Stichting Maagdenhuis, Stichting Hulp na Onderzoek en de Vereniging van Reclasseringsinstellingen te Den Bosch kon S.T.E.K. van start gaan. Op 1 juni 1977 werd S.T.E.K. officieel opgericht. Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 4(17) Jaarverslag 2010

5 H.1.2 Doelstellingen S.T.E.K. S.T.E.K. heeft momenteel 11 woningen in gebruik, waarin ex-gedetineerden drie tot zes maanden kunnen wonen. Deze periode kan gebruikt worden om zaken zoals uitkering, werk en permanente behuizing te regelen. In overleg kan zo nodig het huurcontract nog drie maanden verlengd worden. S.T.E.K.-woningen zijn niet voor permanente of langdurige bewoning beschikbaar. S.T.E.K. kent drie doelstellingen: 1. Het realiseren, in stand houden en bevorderen van tijdelijke huisvestingsmogelijkheden voor ex-gedetineerden. 2. Het verlenen van hulp en begeleiding aan ex-gedetineerden bij het vinden van definitieve huisvesting. 3. Het verlenen van immateriële hulp en ondersteuning aan ex-gedetineerden. Concrete activiteiten hierbij zijn: Het bieden van huisvesting op tijdelijke basis aan ex-gedetineerden in Amsterdam. Het bieden van begeleiding bij sociale en financiële problemen, in samenwerking met gemeentelijke en justitiële instanties Bemiddeling bij het zoeken naar permanente huisvesting H.1.3 Belang Het creëren van woongelegenheid voor ex-gedetineerden voorziet in een grote behoefte. Door de hoge woningnood is het zeer moeilijk om na de detentie een woning te huren.. Ook bij sollicitaties en de opvang van kinderen van ex-gedetineerden spelen detentie c.q. vooroordelen een rol. S.T.E.K. helpt ex-gedetineerden door hen een concreet uitgangspunt te bieden en hen te begeleiden bij hun poging om opnieuw een volwaardig lid van de maatschappij te worden. H.1.4. Reikwijdte S.T.E.K. richt zich in eerste instantie op Amsterdam en omstreken. Maar ook exgedetineerden uit andere regio s die door hun detentie dakloos zijn geworden, terwijl zij hiervoor wel een woning hadden, kunnen door ons in uitzonderlijke gevallen geholpen worden. Samenwerking met andere organisaties, die op dit gebied bezig zijn in andere regio s, is daarbij van belang. Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 5(17) Jaarverslag 2010

6 H.2 De Kerngroep H.2.1 De kerngroepbezetting en vergaderfrequentie Het hoogste besluitvormende orgaan binnen S.T.E.K. is het bestuur. Hierin hebben zitting de secretaris, penningmeester en overige bestuursleden. Het bestuur vormt met de coördinator en stafleden de kerngroep. Elke maand is er een kerngroepvergadering. Deze vergadering is openbaar voor belangstellenden. Het bestuur bestaat op dit moment uit vier leden. H.2.2 Het bestuur Het voorzitterschap wordt bij toerbeurt vervuld door een der bestuursleden. Het bestuur bestaat uit: Chris Gort, penningmeester Mr. Ruud Klein, secretaris Mr. Wim Valk, algemeen bestuurslid Benjamin Otto, bestuurslid H.2.3 De medewerkers (staf) Lahbib Haddaoui, (coördinator vanaf ) Ram Ramdjas, toezicht woningen en algemene werkzaamheden Henk Woudenberg, ondersteunende werkzaamheden, vrijwilliger Esther Scheffer, werkzaamheden via participatie project Pantar Amsterdam vanaf Het bestuur ziet er op toe dat de werkzaamheden van de Stichting binnen de doelstellingen blijven en vormt hiertoe beleid. De coördinator heeft de leiding over de staf, die het beleid op korte termijn bepaalt en uitvoert. Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 6(17) Jaarverslag 2010

7 H.2.4 Lidmaatschap van Vereniging BONJO BONJO staat voor Belangenoverleg Niet-Justitiegebonden Organisaties. BONJO functioneert als een platform van en voor onafhankelijke vrijwilligersorganisaties en groepen, die zich, op wat voor manier dan ook, inzetten voor verdachten, veroordeelden, (ex-)gedetineerden en/ of hun relaties. BONJO beoogt voor de gezamenlijke belangen op te komen en het onafhankelijke vrijwilligerswerk een serieuze plaats te verzekeren naast de activiteiten van reclassering en justitie. BONJO is een vereniging die de belangen behartigd van zijn leden. BONJO kiest er bewust voor zich niet te bemoeien met de identiteit en de activiteiten van de deelnemers. Al vele jaren geeft S.T.E.K. mede inhoud aan activiteiten en doelstellingen van BONJO. H.2.5 Subsidie Natuurlijk is ook de subsidie van en een goede samenwerking met het Ministerie van Justitie (voorheen Commissie Toewijzing Vrijwilligersbudget) onmisbaar. Voor de ondersteuning van de vrijwilligersactiviteiten door Niet Justitie Gebonden Organisaties (N.J.O.) is jaarlijks nu 2 miljoen Euro beschikbaar, waarop zowel landelijke als per arrondissement georganiseerde vrijwilligersprojecten een beroep kunnen doen. Zo ook onze Stichting Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 7(17) Jaarverslag 2010

8 H.3 De Staf H.3.1 Samenstelling De staf vormt het uitvoerend orgaan van S.T.E.K.. De leiding berust bij de (betaalde) coördinator. Verder werkt er nog een (betaald) staflid, namelijk één algemeen en toezichthoudend medewerker en een tijdelijke medewerker van Pantar. Tevens werken er in totaal vier a vijf stagiaires. De stagiaires zijn afkomstig van het middelbaar of hoger beroepsonderwijs. Zij volgen de opleiding sociale dienstverlening. H.3.2 Vrijwilligers Voor S.T.E.K. kunnen wij in totaal beschikken over een tiental vrijwilligers. Zij worden voor alle voorkomende werkzaamheden ingeschakeld. Zij helpen onder andere met het schoonmaken en herstellen van onze woningen en het verhuizen van meubilair. H.3.3 Taken H Toezicht en algehele controle op het huizenbestand Het bijhouden van de dossiers van de huizen (bewoners), met name de inboedelstaten, de controle op en de aanvulling van die inboedel. Het onderhouden van contacten met de woningbouwverenigingen voor onderhoud en reparaties e.d., het doen plaatsvinden van reparaties. Inname en uitgave van sleutels en inboedel en het controleren van onze woningen. H Huisbezoeken en hulpverlening Het bezoeken van ex-gedetineerden in de door ons beschikbaar gestelde tijdelijke woningen. Dit behelst zowel hulp bij het verkrijgen van een uitkering (voorschot), definitief onderdak of tijdelijke behuizing, alsmede het geven van praktische raad. De begeleiding beoogt zoveel mogelijk de terugkeer van de cliënt in de maatschappij te bevorderen c.q. het zelfstandig functioneren in de maatschappij te bewerkstelligen. Hierbij speelt de sociale controle een grote rol bij de geboden hulpverlening. Dit alles onder professionele supervisie van de staf en in nauw overleg met de reclassering en de Stedelijke Woningdienst, afdeling speciale projecten. Het hele begeleidingstraject dient uiteindelijk binnen 6 tot 9 maanden na de detentie uit te monden in definitieve huisvesting voor de cliënt. H Rapportages Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 8(17) Jaarverslag 2010

9 Bij het controleren van de S.T.E.K.-woningen hoort ook een eenvoudige rapportage van het bezoek. Wij rapporteren onder andere over de volgende aspecten: De toestand van de woning Woonsituatie van de cliënt Evt. tekenen van verslaving De vorderingen van de cliënt binnen de samenleving Financiën van de cliënt De vorderingen met hulpverlenende instanties H Het houden van intake-gesprekken Een intake heeft tot doel het toetsen van de toelatingscriteria en vast te stellen of de kandidaat wel geschikt is voor een eventuele bewoning van een S.T.E.K.-woning. Deze gesprekken kunnen tot een half jaar voorafgaande aan de invrijheidsstelling worden gehouden. De gegevens worden gebruikt bij de aanmelding bij de Stedelijke Dienst Zorg en Samenleving. H.3.4 Voorwaarden bij het uitvoeren van de taken H Sociale taken Iedere medewerker, stagiair of vrijwilliger moet beschikken over een gedegen kennis van de sociale kaart om zodoende adequaat hulp te kunnen bieden of indien nodig door te verwijzen. H Administratie Deze taak bestaat uit het verwerken van de post, het aannemen van telefoon, het schrijven en verwerken van brieven, stukken en rapporten, het inwinnen van informatie per telefoon, gegevensbeheer middels de computer, het bijhouden van het archief en het verwerken van de huuradministratie. Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 9(17) Jaarverslag 2010

10 H.4 De S.T.E.K.- bewoners H.4.1 De doelgroep S.T.E.K. richt zich vooral op ex-gedetineerden voor wie het ontbreken van huisvesting een belemmering vormt voor hun terugkeer in de maatschappij. Het ontbreken van een vast adres vormt vaak een onoverkomelijke barrière bij het toekennen van een uitkering en/of het vinden van werk. De tijdelijke huisvesting is dan ook een middel om rustig alles op een rijtje te zetten en een goede start te maken voor de toekomst. Vanaf het begin is het een discussiepunt geweest of iedereen die aan de omschrijving voldoet, nu ook automatisch geschikt is voor een S.T.E.K.- woning. Zo was het een punt van twijfel, of degenen die verslaafd waren (geweest) aan drugs of drank ook toegelaten moesten worden. In het begin van de S.T.E.K.- tijd is het regel geweest, dat men tenminste drie maanden clean moest zijn om bij S.T.E.K. terecht te kunnen. In de praktijk bleek echter dat dit geen enkele garantie biedt voor de toekomst. Hierdoor moesten wij besluiten dat (ex)-verslaafden slechts bij uitzondering voor een S.T.E.K.- woning in aanmerking komen. H.4.2 Selectiecriteria De S.T.E.K.-behuizing is van tijdelijke aard. Er moet sprake zijn van doorstroming. In de praktijk komt dat er op neer dat iemand bemiddelbaar moet zijn voor voorrang bij de afdeling Speciale Projecten van de Stedelijke Woningdienst. De eisen waaraan een kandidaat voor een S.T.E.K.-woning moet voldoen zijn: Een Amsterdams woonverleden hebben. In concreto komt dit er op neer dat men voor de detentie al in Amsterdam zelfstandig gewoond moet hebben en wel, twee jaar minimaal voor de aanvraag, waarbij de detentie meetelt, of zes jaar aaneensluitend in de laatste tien jaar. Gedetineerden verblijven echter niet hun gehele detentietijd in Amsterdam, maar worden overgeplaatst naar elders in het land. De verplaatsing wordt echter niet meegerekend, dus de cliënt wordt dan beschouwd alsof hij is ingeschreven geweest in Amsterdam. Cliënten die voor detentie bij de ouders hebben gewoond hebben krijgen in principe geen voorrang. Geen verslavings- of psychiatrisch verleden hebbend. Hierop kunnen uitzonderingen voorkomen. Men moet ten minste : met (beperkte begeleiding) zelfstandig kunnen wonen geen overlast bezorgen voor de buurt in staat zijn zelfstandig de water- en energierekening e.d. kunnen betalen Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 10(17) Jaarverslag 2010

11 De cliënt moet recentelijk langdurig aaneengesloten gedetineerd zijn geweest. Hieronder verstaan wij dat de cliënt minstens een half jaar aaneengesloten gedetineerd geweest moet zijn. Beschikte voorheen over zelfstandige huisvesting in Amsterdam. Niet in staat zijn om onmiddellijk zelfstandig huisvesting te verwerven. Zal binnen een redelijke termijn ( zes-negen maanden) in aanmerking komen voor zelfstandige huisvesting. Als een ex-gedetineerde een tijdelijke woning aangeboden krijgt van S.T.E.K. dan moet hij/zij zich bij het bevolkingsregister inschrijven en gas en elektriciteit aanvragen bij het NUON/energiebedrijf. De bewoner wordt te verstaan gegeven, dat hij zich gedurende deze woonperiode voor 100 % moet inzetten bij het vinden van een definitieve woning, in samenwerking met de staf en de verwijzende instanties. Om in aanmerking te komen voor een S.T.E.K.-woning moet een ex-gedetineerde zich tijdig aanmelden of laten aanmelden; het liefst nog tijdens zijn/haar detentie. Intakeformulieren van S.T.E.K. zijn te verkrijgen via ons kantoor of via de reclasseringswerkers. Na aanmelding wordt de cliënt op onze wachtlijst geplaatst. Na detentie is het noodzaak dat een ex-gedetineerde zich meteen komt melden op het kantoor van S.T.E.K. Als de cliënt zich niet binnen 1 maand heeft gemeld, wordt hij/zij van de wachtlijst geschrapt. Is eenmaal iemand bij S.T.E.K. geplaatst dan is het van belang dat hij/zij bij de Stedelijke Dienst Zorg en Samenleven is aangemeld of zo spoedig mogelijk wordt aangemeld (door zijn/haar reclasseringsambtenaar) om voorrang te verkrijgen. Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 11(17) Jaarverslag 2010

12 H.4.3 De intakeprocedure (indien begeleid door reclassering) Hoofdproces: van aanmelding tot afsluiting Aanmelding Intake Plaatsing & uitvoering Evaluatie Afsluiting Aanmelding: Verwijzer Intakeformulier Cliënt Terugmelding met event. vermelding alternatief of doorverwijzen naar andere opvang instanties nee Cliënt past binnen criteria ja nee Cliënt heeft voldoende lang woonverleden volgens Stedelijke Dienst Wonen, Zorg en Samenleving ja Plannen intakegesprek Verwijzer kan zijn Medewerkers Maatschappelijke Dienstverlening (MMD ers) v/d PI. s Of HvB s. Reclassering 3RO: (Reclassering Nederland, Reclassering Leger des Heils, Reclassering GGZ) Andere instanties Criteria voor toelating. 1. Je moet langdurig aaneengesloten gedetineerd zijn geweest. 2. STEK plaatst geen mensen met een verslavingsprobleem. 3. Je moet minimaal 2 jaar voor je detentie aan een gesloten in Amsterdam hebben gewoond. 4. Reclasseringscontact is noodzakelijk gedurende de periode dat je in een STEK woning verblijft als dat is opgedragen door de rechter. 5. Je moet de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben. 6. Je moet tenminste 25 jaar of ouder zijn Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 12(17) Jaarverslag 2010

13 Intake Voeren intakegesprek Cliënt heeft naast problemen op het gebied van justitie en wonen aanvullende problemen ja Overleg met verwijzer over aanvullend programma elders nee Bespreking cliënt binnen STEK Terugmelding met event. vermelding alternatief of doorverwizen naar andere opvang instanties nee Accepteren cliënt ja Plaatsing op wachtlijst en toewijzen begeleider Intakegesprek vindt plaats aan de hand van intakeformulier Aanvullend programma wordt niet uitgevoerd door STEK Plaatsing & uitvoering Cliënt dient zich na positief besluit over plaatsing direct in te schrijven bij het Bevolkingsregister. Cliënt moet ingeschreven staan bij WoningNet. Lichte begeleiding door vrijwilligers/medewerkers/stagiaires van STEK onder begeleiding van de coördinator. Begeleiding is 1 x per 2 weken STEK of verwijzer schrijft binnen 4/5 maanden een adviesrapport voor de Dienst Wonen Zorg en Samenleven (DWZS). Evaluatie Evaluatie vindt plaats met cliënt, verwijzer en STEK Afsluiting Maximaal verblijf bij STEK is 9 maanden Na afsluiting ontvangt cliënt een evaluatieformulier. Dossier wordt gearchiveerd en afgesloten Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 13(17) Jaarverslag 2010

14 H.4.4 Het S.T.E.K.-contract Als S.T.E.K. een woning aanbiedt aan ex-gedetineerden, dan moeten zij voorafgaand aan de bewoning een contract tekenen..de belangrijkste regels welke opgenomen zijn in ons S.T.E.K.-contract zijn: A. Dat dit project gericht is op het tijdelijk verlenen van onderdak aan ex-gedetineerden. B. Dat de bewoner van deze huisvesting gedurende drie maanden gebruik kan maken, welke periode eventueel eenmalig met ten hoogste drie maanden kan worden verlengd. C. De bewoner betaalt een vergoeding voor het gebruik van de woning. D. De bewoner zal de vergoeding maandelijks bij vooruitbetaling voldoen. E. Betaling zal geschieden op de door de stichting aan te geven wijze; b.v. de eerste maand per kas; de volgende maanden via automatische overschrijving naar de girorekening van S.T.E.K. of betaling ten kantore. F. De bewoner zal de woonruimte goed schoonhouden en onderhouden. G. De bewoner zal het gebruik van de woonruimte niet aan derden afstaan of delen. H. De bewoner zal te allen tijde de stichting alsmede door haar aangewezen personen toegang tot de woning verschaffen teneinde nakoming van het in de overeenkomst bepaalde te kunnen controleren, alsmede om reparaties, onderhoud en onderzoek naar de noodzaak daarvan te kunnen verrichten. I. De overeenkomst eindigt door: opzegging, schriftelijke aanzegging van onmiddellijke beëindiging vanwege de stichting, wederzijds goedvinden, het verstrijken van de tijdsduur van het contract. J. De stichting zal van het tussentijds recht tot opzegging gebruik maken indien de bewoner enige verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt. K. De stichting is er geheel vrij in al dan niet toe te stemmen in verlenging van het contract. H.4.5 Begeleidingsvorm H Begeleiding vanuit S.T.E.K. De woonvorm die door ons wordt aangeboden, wordt ook wel een lichte vorm van woonbegeleiding genoemd. De woonbegeleiding behelst bemiddeling bij het vinden van andere tijdelijke of definitieve huisvesting, het helpen bij het saneren van schulden, het begeleiden van cliënten naar gemeentelijke instanties, etc. S.T.E.K. is binnen kantoortijden beschikbaar voor het verlenen van ondersteuning aan de cliënten. Maar S.T.E.K. controleert ook geregeld (door het bezoeken van de cliënt in de gehuurde woning) of de cliënt de woning goed gebruikt, of de cliënt regelmatig Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 14(17) Jaarverslag 2010

15 betaalt, of de cliënt geen problemen veroorzaakt voor de woonomgeving etc. Uiteraard helpt S.T.E.K. ook bij eventueel ontstane problemen. Het begeleid zelfstandig wonen zoals S.T.E.K. dat voorstaat, krijgt een steeds grotere importantie. Van de zijde van de (lokale) politiek, plaatselijke justitie en politie wordt steeds meer belang gehecht aan preventie en resocialisatie van ex-gedetineerden. H Begeleiding vanuit de reclassering De begeleiding die S.T.E.K. wenst vanuit de reclassering is een aanvullende professionele hulp om te realiseren dat haar bewoners weer snel in de maatschappij kunnen functioneren door: De tekortkomingen van S.T.E.K. in de begeleiding aan te vullen. Indien nodig S.T.E.K.-klanten op te nemen in haar programma s. Indien nodig het aanvragen van een voorrangsverklaring. Indien gewenst te bemiddelen om de doelen van S.T.E.K. te helpen realiseren. Het spreekt voor zich dat S.T.E.K. en de Reclassering die gegevens die hiervoor nodig zijn, zullen uitwisselen. H. 4.6 Cijfers In het jaar 2010 heeft S.T.E.K. in haar verschillende (11) woningen 21 ex-gedetineerden gehuisvest; 8 bewoners zijn doorgestroomd naar een vaste woning, 5 bewoners konden niet doorstromen, 2 hebben een woning gevonden door een relatie. Alleen exgedetineerden met de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus kunnen door S.T.E.K. geholpen worden. De huur van de woningen bedraagt ongeveer 300 Euro per maand per woning. In het jaar 2010 hebben +/- 50 ex-gedetineerden zich aangemeld om in aanmerking te komen voor een S.T.E.K.-woning. Deze aanvragen zijn schriftelijk of telefonisch binnen gekomen via de volgende kanalen: eigen aanmelding, Reclassering Nederland, Reclassering Leger des Heils, Reclassering Unit Buitenland, Reclassering GGZ (Jellinek), Street Corner, Stichting De Regenboog, enz. Hiervan zijn 17 op de wachtlijst geplaatst na selectie op basis van de criteria voor aanname. De cliënten / huurders krijgen gemiddeld 1x per 2 weken een begeleidingsbezoek door een stagiaire en een stafmedewerker (uit veiligheidsoverwegingen), hetgeen in totaal neerkomt op plm. 240 huisbezoeken in Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 15(17) Jaarverslag 2010

16 H.5 Problemen van ex-gedetineerden Het belang van resocialisatie en integratie in de samenleving van (ex-)gedetineerden is onomstreden, al was het slechts om recidive te helpen voorkomen. Om dit te laten slagen moet aan een aantal basisvoorwaarden worden voldaan, waarvan de belangrijkste zijn: inkomen, werk en huisvesting. In de praktijk schort het daar veelal aan. Daarnaast moet de cliënt een (nieuw) sociaal netwerk opbouwen om te voorkomen dat via de oude contacten de oude gewoonten worden hervat. Veel gedetineerden hebben problemen op het gebied van resocialisatie. Dit heeft onder andere de volgende redenen: Veel (ex-)gedetineerden blijken multiprobleemgevallen. Daar komt nog bij dat de problematiek rond verslaving en schulden omvangrijk blijkt. Velen zijn verslaafd aan drugs, alcohol of gokken. In veel gevallen is er sprake van meerdere verslavingen tegelijkertijd. Tevens hebben veel (ex)- gedetineerden schulden, huurschulden, gas- en licht schulden en schulden aan anderen. Verslaving en schulden hangen bovendien nauw samen. Het uitgavenpatroon gaat veelal gepaard met overmatig drugs en/of alcoholgebruik en problemen veroorzaakt bij het niet (op tijd) betalen van woonlasten. In die zin is verslaving een belemmering bij het vinden van huisvesting. Dit geldt vooral bij huur- en gas/lichtschulden. H.5.1 Waarom is S.T.E.K. zo belangrijk voor ex-gedetineerden? Veel gedetineerden beschikten voor detentie over zelfstandige woonruimte of niet zelfstandige woonruimte, zoals kamers, familie e.d. Na detentie kunnen zij vaak niet terug naar de woonsituatie van voor de detentie. Redenen hiervoor zijn onder meer echtscheidingen tijdens detentie, relatieproblemen, ontruimingen van de woonruimte tijdens de detentie. Doorgaans zijn door de plotselinge detentie de (gas-, licht- en huur)schulden dan al opgelopen. Al deze problemen maakt de uitgangspositie van deze groep op de woningmarkt buitengewoon problematisch. De beperkingen die samenhangen met de detentie bieden onvoldoende mogelijkheden om tijdens de detentie aan de procedures te voldoen die van een woningzoekende worden gevraagd. Inschrijving, betaling van het inschrijfgeld, het maken van een persoonlijke afspraak en het aanvragen van voorrang kunnen slecht geregeld worden. Veel ex-gedetineerden ervaren vaak weinig steun van de overheid en instanties. Daar komt bij dat er niet zelden nog hoge schulden zijn en dat bijstandsuitkeringen doorgaans alleen worden verstrekt wanneer men over een post- of woonadres beschikt. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel van geen inkomen, dus geen woonruimte; geen woonruimte, dus geen inkomen. Maar al te vaak wordt gekeken naar wat ze niet kunnen, terwijl het juist van belang is te kijken naar wat ze wel kunnen. Aan deze groep kunnen en mogen niet al te hoge eisen worden gesteld. Een gewone zaak als afspraken nakomen vindt men al moeilijk. S.T.E.K. tracht juist deze doelgroep te helpen door het aanbieden van woonruimte aan exgedetineerden. Doordat wij hun het vertrouwen geven, lukt het een groot deel van onze cliënten toch weer op de juiste pad te blijven. Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 16(17) Jaarverslag 2010

17 H.6 STEK is STERK. Een van onze ex-bewoners schreef het volgende : ;18.08 Psalm "STEK" STEK is sterk Na jaren wordt erkend kwaliteit komt altijd bovendrijven ook al verstop je 't ver weg Je ontkomt er niet aan kijk, luister en ervaar maar lekker chill, met z'n allen T.V. toont interesse Justitie vindt het een goeie club en Bewoners kunnen, willen er geen slecht woord over zeggen Dus STEK groei uit tot een Dikke Boom Afz A.J.Filé H.7 Omwisselen woningbestand. Eind 2007 is begonnen met het omwisselen van een aantal woningen die duur zijn en niet goed passen in de (tijdelijke) behoefte van de bewoners. De nieuwe woningen zijn bij voorkeur : a. op begane grond b. voorzien van een eigen voordeur c. voorzien van 1 of 2 kleine kamers d. voorzien van een lage huurprijs. H.8 Renovatie woningbestand. Medio 2010 is begonnen met de zeer noodzakelijke renovatie van de inventaris en binnenkant van de huurwoningen, dank zij een subsidie van het Oranje Fonds Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, 17(17) Jaarverslag 2010