INTERNATIONAAL INSTITUUT SOCIALE GESCHIEDENIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERNATIONAAL INSTITUUT SOCIALE GESCHIEDENIS"

Transcriptie

1 INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS JAARVERSLAG 1951

2

3 INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS JAARVERSLAG 1951 KEIZERSGRACHT 264 AMSTERDAM

4

5 JAARVERSLAG OVER Bestuur en Directie De samenstelling van het Bestuur van het Instituut blee in 1951 ongewijzigd. Het bestond uit de volgende leden: Ir H. Vos, te Wassenaar, voorzier, tevens vertegenwoordigend De Centrale Arbeiders-Verzekeringsbank N.V. Pro. mr N. W. Posthumus, te Leiden, secretaris Pro. dr A. J. C. Rüter, te Heemstede, samen vormende het Dagelijks Bestuur en voorts de leden: Dr Fr. Adler, te Zürich Pro. dr I. J. Brugmans, te Amsterdam, vertegenwoordigend het Nederlands Economisch-Historisch Archie Dr L. Brummel, te 's-qravenhage, en Jhr dr D. P. M. Graswinckel, te 's-gravenhage, beide vertegenwoordigend het Ministerie van O. K. en W. Pro. dr G. D. H. Cole, te Oxord Drs Max Kohnstamm, te 's-gravenhage Pro. dr J. M. Romein, te Amsterdam, vertegenwoordigend de Faculteit van Leeren en Wijsbegeerte der Universiteit van Amsterdam Mr A. de Roos, te Amsterdam, vertegenwoordigend de Gemeente Amsterdam C. M. Simonsz, te Wassenaar, vertegenwoordigend De Centrale Arbeiders-Verzekeringsbank N.V. Er bestaan op het ogenblik twee vacatures, die hopelijk binnen niet al te lange tijd zullen worden vervuld, mede tot versterking der banden met de kringen, waarmede het Instituut door zijn arbeid in nauwe relatie staat. Mocht dit terrein van arbeid in de nabije toekomst worden uitgebreid, dan zou het overweging verdienen, ook het aantal bestuursleden te vergroten. Per 1 Januari 1951 trad de heer Rüter als mededirecteur op, wat leidde tot een verdeling der werkzaamheden tussen de beide unctionnarissen. 2. Uitbreiding van de taak van het Instituut In het vorig jaarverslag werd reeds uiting gegeven aan de wenselijkheid de taak van het Instituut te verruimen. In 1951 was het, zo goed als in 1950, mogelijk met de beschikbare middelen subsidies, vergoedingen en uitkering wegens oorlogsschade een belangrijk deel der werkzaamheden, die het Instituut vóór 1940 ter hand genomen had, te vervullen. De boekenvoorraad werd zo goed mogelijk op peil gehouden, waartoe het Bulletin een

6 2 JAARVERSLAG OVER 1951 belangrijke bijdrage leverde, couranten en periodieken verzameld, de catalogisering voortgezet en het Bulletin uitgegeven. Dat is, gezien de positie waarin het Instituut tengevolge van oorlog en bezeing was komen te verkeren, bevredigend, maar mag geenszins leiden tot een gevoel van voldaanheid. Zijn rijke en unieke verzamelingen leggen het Instituut de plicht op, vooraan te gaan bij de bevordering van het sociaal-historisch onderzoek in algemene zin. Die plicht doet zich te duidelijker gevoelen, nu alom in Europa en Amerika de belangstelling voor deze studiën groeit en ook blijkt uit de oprichting van nieuwe, vooralsnog vaak kleine instellingen, die zich op ons gebied bewegen. Wil het Instituut deze plicht vervullen, dan dient het niet alleen zijn verzamelingen op peil te houden, maar bovendien groter activiteit te betonen ten aanzien van de uitgave van wetenschappelijke publicaties. De wetenschappelijke wereld vraagt op het ogenblik om meer dan het Bulletin alleen. In 1950 heet het Bestuur de vraag onder het oog gezien, o het niet mogelijk zou zijn, ook sociaal-wetenschappelijk researchwerk in internationaal verband te ondernemen, terwijl het zich bovendien de vraag stelde, o de laatste ontwikkelingen in het Nabije, Midden en Verre Oosten niet tot versterking en uitbouw van onze Oosterse adeling dienden te leiden. Het jaar 1951 heet deze projecten niet veel nader gebracht tot hun verwezenlijking, daar de geldmiddelen hiertoe ontbraken. In de bibliotheek zijn echter, zoals nog blijken zal, maatregelen getroen, die laatstgenoemde adeling een sterker accent verlenen. Intussen eiste echter een ander project grote aandacht van directie en in dit stadium der onderhandelingen Dagelijks Bestuur. De reis van onze bibliothecaresse naar de Verenigde Staten in 1950 had nieuwe banden aangeknoopt en oude nauwer aangehaald. Mede in aansluiting daarop vond in 1951 een correspondentie plaats tussen leidinggevende persoonlijkheden van Columbia University en het Dagelijks Bestuur over de mogelijkheid van wetenschappelijke samenwerking tussen beide instellingen. Niet alleen zou het Instituut gaarne tegemoetkomen aan de behoete der wetenschappelijke onderzoekers in de Verenigde Staten aan materiaal voor hun sociaal-historische studiën, maar bovendien zou zo de mogelijkheid geschapen worden om, in nauwe samenwerking, tot het uitgeven van velerlei publicaties over te gaan. Op dit ogenblik is na uitvoerige onderhandelingen een overeenkomst opgesteld, die in beide landen voorgelegd kan worden aan de instanties, die in deze de beslissing hebben, in Nederland dus aan het Bestuur. Deze onderhandelingen hebben, en dat te meer naarmate ze tot een goed resultaat leken te kunnen leiden, de activiteit van het Instituut voor een niet gering deel beheerst. Opvoering van het tempo van catalogiseren was onder

7 JAARVERSLAG OVER deze omstandigheden eens te meer gewenst, maar nog sterker eiste de adeling archieven nu de aandacht. Bestonden in het begin van dit jaar plannen op verschillende wijze, o.a. door een expositie, in ruimer kring bekendheid te geven aan ons materiaal, zo is hiervan tensloe agezien, opdat al het mogelijke zou worden verricht om te kunnen voldoen aan de eisen van deze samenwerking op het ogenblik, dat zij een eit zou worden. Het hier vermelde project bracht echter nog andere consequenties mee. Weliswaar is er in voorzien, dat de hoge kosten dezer samenwerking niet op het Instituut zullen komen te drukken, maar nieemin is het duidelijk, dat groter activiteit en die activiteit is ook onahankelijk van dit project toegenomen, terwijl lonen en prijzen zijn gestegen hoger kosten van het bedrij meebrengt. Terwille van de onahankelijke positie van het Instituut moest hierin, zo enigszins mogelijk, van Nederlandse zijde worden voorzien. Het Bestuur heet zich daarom tot Zijne Excellentie de Minister van Onderwijs, het Gemeentebestuur van Amsterdam en de Raad van Commissarissen der Centrale Arbeiders-Verzekeringsbank N.V. gewend met het verzoek, voor 1952 ieder een verhoging van bijdrage ad ƒ te willen toestaan. Van de laatste twee instellingen is tot onze vreugde reeds een gunstige beslissing ontvangen, waarbij echter het voorbehoud is gemaakt, dat de gemeente Amsterdam en de Centrale deze verhoging slechts zullen eectueren, indien alle bovengenoemde instanties aan het verzoek van het Dagelijks Bestuur voldoen. Tensloe werden stappen ondernomen om tot een voor het Instituut gunstiger regeling van de vergoeding voor geleden oorlogsschade te komen. 3. Heropening van het Instituut Nu de collecties, die tengevolge van de oorlog her en der verspreid waren geweest, weer teruggebracht, geschit en geordend waren en de inrichting van studiezaal en kabineen weer zo was, dat bezoekers elke gewenste hulp kon worden verleend, ache het Bestuur het nuig, onze instelling oicieel te heropenen. Tot vreugde van het Bestuur bleek de Burgemeester van Amsterdam, Mr A. J. d'ailly bereid de opening te verrichten. Na de Burgemeester spraken Ir H. Vos als voorzier van het Instituut, de heer E. Kupers, als voorzier van de Raad van Commissarissen van De Centrale Arbeiders- Verzekeringsbank N.V. en Pro. dr A. J. C. Rüter als mededirecteur van het Instituut. 4. De bibliotheek De sterk doorgevoerde bezuiniging noopte het Instituut in 1951 tot de uiterste beperking bij de aankoop van boeken. Gelukkig verkregen wij door

8 4 JAARVERSLAG OVER 1951 de uitgave van het Bulletin een bevredigend aantal boeken, zodat wij nog voortdurend nieuwe werken aan onze verzamelingen konden toevoegen, die, indien zij daarvoor in aanmerking kwamen, eerst enige tijd in de studiezaal ter inzage werden gelegd. Aangekocht zijn enkele antiquarisch aangeboden werken, die een raaie aanvulling van onze collecties waren. Het leek ons in deze gevallen niet gewenst ons dit zo unieke materiaal ter completering te laten ontgaan. Zo werd onze belangrijke collectie oudere periodieken in de Duitse taal verrijkt met de Schweizerische Republikaner , compleet met twee proenummers. Bovendien werd een verzameling, in hoodzaak Franse, periodieken verworven uit de jaren Zonder twijel is het een gelukkige omstandigheid, dat wij deze verzameling konden kopen: het aanbod is zeer schaars en gedurende de oorlog konden wij dit materiaal zel niet verzamelen. Tensloe is de mogelijkheid in overweging genomen onze collecties uit te breiden door ruil van microilms; onderhandelingen werden daartoe o.a. gevoerd met de University o Wisconsin, waarmee onze bibliothecaresse gedurende haar reis in Amerika contact heet gezocht. Gezien de toenemende belangstelling voor de sociale geschiedenis van het Nabije en Verre Oosten heet de bibliothecaresse aan deze adeling wat meer accent gegeven. In de studiezaal werd een aantal werken op dit gebied in een daartoe gereserveerde kast opgesteld, terwijl het overige materiaal werd herordend en herplaatst om het naar nieuwe gezichtspunten gemakkelijker toegankelijk te maken. Door het uitgeven van het Bulletin komt een vrij groot aantal geschriten op dit gebied binnen. De tijdschritenverzameling in de studiezaal onderging een reorganisatie, waarbij door selectie minder belangrijke periodieken naar de magazijnen werden overgebracht, terwijl andere, die op het ogenblik van gewicht zijn, werden ingevoegd. Door de samenstelling van een lijst der nu in de studiezaal aanwezige tijdschriten en een overzicht van de nieuwe inrichting der studiezaal werd de bezoekers het gebruik gemakkelijker gemaakt. De ordening der grote massa's periodieken, waarover het Instituut beschikt, werd geregeld voortgezet. Thans zijn, behalve de Duitse ook de Engelse, Amerikaanse, Franse en Italiaanse bladen in porteeuilles geordend. Intussen komen bij het voortgaand ordenen nog voortdurend aanvullingen op bovenbedoelde collecties te voorschijn. Momenteel worden de Spaanse kranten, waarnaar veel vraag bestaat, geordend. De kranten en andere periodieken behoren mede tot het allerbelangrijkste materiaal van het Instituut. Er wordt dan ook veel gebruik van gemaakt, zo door studenten als journalisten uit binnen- en buitenland.

9 JAARVERSLAG OVER Met de bewerking van de grote verzameling vakbondsverslagen, die veelvuldig geraadpleegd worden, is een begin gemaakt. Geschenken van gedrukte werken VAN J. BRAUNTHAL, LONDEN een groot aantal tijdschriten en enige honderden brochures, waarvan wij noemen: R. Vogeler, E. Sanders and their accomplices be ore the criminal court (Hongarije); The trial o Josze Grösz and his accomplices; J. Moch, Guerre aux trusts; P. Björk, Swedish social-democracy looks at communism; Österreichs Grundindustrie verstaatlicht. VAN PROF. MR A. PITLO, AMSTERDAM een verzameling oiciële stukken uit de jaren 1942-'44, betreende de loyaliteitsverklaring der studenten en hun uitzending naar Duitsland. (Gem. Universiteit van Amsterdam). VAN HET VREDESPALEIS, 'S-GRAVENHAGE een aantal jaargangen van de volgende tijdschriten: R.S.D. Mieilungsbia der russischen Sozialdemokratie, Jhrg. IV, 1927, nr (niet geheel compleet) en Jhrg. V, 1928, nr. 1-5; People and Freedom, een groot aantal nummers uit de jaren 1946-'49, en enkele nummers uit de jaren 1950-'51; The World to-morrow, New York, ; De Vlaamse Oudstrijder, Brussel, 1928-'29, 1931-'34; V.O.S. Vlaamsch anti-militaristisch weekblad, 1935-'40; Het Liga voor Vlaanderen, Brussel 1934-'38; (al deze jaargangen zijn bijna compleet); Der Aubau 1931-'37 (een aantal nummers). VAN HET UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR, WASHINGTON een aantal van hun eigen uitgaven, waarvan wij noemen: 37th Annual report o the secretary o labor; American Trade Union journals and Labor papers currently received by the Department o Labor Library, June 1950; Publications o the Bureau o Labor Statistics, March 1951; Labor market and employment security; Labor Inormation Bulletin, 1951, Jan.-Apr. (dat wij verder geregeld ontvangen). VAN DE HEER D. DUBINSKY, INTERNATIONAL LADIES GARMENT WORKER'S UNION, NEW YORK een aantal uitgaven van deze vakbond o.a.: Structure and unctioning o the I.L.G.W.U.; Friends and prospects women's garment industry; Report o the educational department o the I.L.G.W.U.; I.L.G.W.U. news history enz., verder een aantal brochures. VAN DE STADSBIBLIOTHEEK, ANTWERPEN enige honderden brochures betreende de Belgische Werkliedenpartij, voornamelijk uit de jaren negentig. B.v.: Programma 1894: tientallen brochures en kranten betreende de houding van Duitsers en Belgen in de Eerste

10 6 JAARVERSLAG OVER 1951 Wereldoorlog, w.o. La Libre Belgique, 1916-'17, en Onze Zelstandigheid, Evenzo een aantal kranten en brochures betreende de Vlaamse kwestie. VAN HET NEDERLANDS VERBOND VAN VAKVERENIGINGEN, AMSTERDAM een zestigtal boeken, voornamelijk op het terrein van de Britse en Scandinavische vakbeweging en coöperatie. Een honderdvijtigtal brochures op dezelde gebieden, en betreende Nederlandse politieke ontwikkelingen. Periodieken uit Engeland, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Zweden w.o.: New Statesman and Nation 1949-'50; Time and Tide 1946-'50; Gewerkschatszeitung Würtemberg 1948; New-Times 1950; Labour Party Bulletin 1947-'48. VAN DE HEER J. ZWART, AMSTELVEEN een exemplaar van het originele Manieste Programma" van Comitato d'azione per 1'Unita e l'indipendenza del Movimento Operaio. (Dit is het Maniest en program waarmede de vroegere Italiaanse communisten Cucchi en Magnani de Italiaanse KP verlieten). VAN PROF. F. VENTURI, TURIJN zijn geschriten: Socialismo di oggi e di domani; Le origini deü' enciclopedia; Damasso Francesco Vasco; verder Dom Deschamps, Le vrai système, publié par J. Thomas et F. Venturi; A. Garosci, La vita di Carlo Rosselli. VAN DE HEER V. GALASSI, MILAAN een aantal brochures enz. waarvan wij noemen: U. Fedeli, Dalla mourrezione dei contadini in Ucraina alla rivolta di Cronstadt; G. Leval, 1'Aivita sindicale nella transormazione sociale enz. VAN DE UNIVERSITETSKA BIBLIOTEKA, BEOGRAD een aantal brochures betreende de Joegoslavische vrouwen o.a. Le ront antiasciste des emmes de Yougoslavie au sein du mouvement international des emmes; Die politischen Rechte der Jugoslawischen Frauen enz. Verder nog enige publicaties waarvan wij noemen: The war eort o Yugoslavia ; E. Kardelj, Put Jugoslavije VAN DE STAATSDRUKKERIJ, PRETORIA een aantal oiciële uitgaven over sociale en economische toestanden in Zuid- Arika. VAN PROF. MR N. W. POSTHUMUS, LEIDEN een aantal boeken en brochures waarvan wij noemen: E. Lipper, Onze ans dans les bagnes soviétiques; Trial o the group o spies and traitors o Tito's ascist clique; P. Geyl, Democratische tendencies in 1672, enz. Van de volgende organisaties en instellingen werden geregeld de uitgaven ontvangen:

11 JAARVERSLAG OVER Nederland: Partij van de Arbeid; Wiardi Beckmanstichting; Nederlands Verbond van Vakverenigingen; Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging; Katholieke Arbeidersbeweging, Breda; Christelijk Nationaal Vakverbond; Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond; Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond; Algemene Nederlandse Graische Bond; Algemene Nederlandse Zuivelbond; Algemene Nederlandse Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond; Nederlandse Bioscoopbond; Katholieke Bouwvakarbeidersbond; Nederlandse Katholieke Graische Bond; Protestants-Christelijke Bond van Spoor-, Tram- en ander Vervoerspersoneel; Christelijke Metaalbewerkersbond; Nederlandse Christelijke Graische Bond; Nederlandse Vereniging ten behoeve van Zeelieden van elke nationaliteit; Centrale van kapiteins en oicieren ter Koopvaardij; Nederlandse Onderwijzersvereniging; Katholieke Vereniging van Werkgevers in de metaalnijverheid; Centrale van Hogere Rijksambtenaren; Centrale der Nederlandse Verbruikscoöperaties; Comité ter behartiging van de algemene belangen van Overheidspersoneel (A.C. O.P.); Sociaal-Economische Raad; Nationale Coöperatieve Raad; Contactgroep Opvoering Productiviteit (C.O.P.); Centraal Planbureau; Levensverzekeringsmaatschappij Utrecht"; Bestuur Rijksverzekeringsbank; Twentsche Bank N.V.; De Centrale Arbeiders-Verzekeringsbank N.V.; Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; Rijks-Instituut voor Oorlogsdocumentatie; Archie Gemeente Amsterdam; Bibliotheek en Documentatiedienst van de P.T.T.; Openbare Leeszaal, Amsterdam; Handels-Economische Bibliotheek; Provinciale Bibliotheek van Friesland; Nederlands Economisch Historisch Archie; Bibliotheek en Leeszalen,Roerdam; Economische Voorlichtingsdienst; Légation de Finlande; Embassy o the Soviet Socialist Republics; United States Inormation Service; British Embassy; Coördinatie Commissie voor Culturele Betrekkingen met Duitsland; Nederlands Studenten Sanatorium; Stichting voor de Culturele Samenwerking; Goedhartstichting; Ministerie van Sociale Zaken; Ministerie van Buitenlandse Zaken; Uitgeverij Samsom; De Waarheid; Nederlands Instituut voor Middelbare en Hogere Technici. Algiers: Gouvernement général de 1'Algérie. België: Red. Stem der Vrouw"; Algemeen Christelijk Vakverbond. China: Red. People's China"; Foreign Languages Press. Cuba: Conederacion de Trabajadores de Cuba.

12 8 JAARVERSLAG OVER 1951 Duitsland: Sozialdemokratische Partei Deutschlands; Redaktion Ost-Probleme"; Redaktion Das Sozialbla"; Verlag Der Tagesspiegel"; Bund Verlag; Gesellschat ür Deutsch-Sowjetische Freundschat; Arbeiter-Wohlahrt. Egypte: Institut d'egypte. Engeland: Labour Party; Socialist Labour Press; Trades Union Congress; Fabian Society; Fabian Colonial Bureau; Friends Peace Commiee; Friends Service Council; Women's International League or peace and reedom; The Wiener Library; Cassell & Co, Ltd; Carnegie United Kingdom trust. Frankrijk: Rassemblement du Peuple Francais; Conédération Nationale du Travail; Editions Sociales; Presses Universitaires; Réd. de la Vérité; Réd. de 1'Unité; Librairie Armand Colin. Indonesië: Departement van Onderwijs, Kunst en Opvoeding (via Mej. dr A. Stolp). Israël: Zionist Central Archives. Italië: Ed. "Volonta". Joegoslavië: Ljudska Republika Slovenija; Jugoslovenski Sindikati; Académie Serbe des Sciences; People's Youth o Yugoslavia. Oostenrijk: Sozialistische Partei österreichs; Österreichisches Institut ür Wirtschatsorschung; Allgemeine Unallversicherungsanstalt. Polen: Societas scientarum Varsaviensis; Towarzystwo Naukowe. Spanje: Instituto de Estudios politicos. Verenigde Staten: University o Wisconsin; The Modern School, Stelton; Jeerson School o Social Science; American Labor Education Service; Jewish Labor Commiee; National Commiee or a Free Europe; American Council o learned Societies; Social Science Research Council; Federal Reserve System; Federal Security Agency; Rockeeller Foundation; John Hopkins Press; Facts on File inc.

13 JAARVERSLAG OVER Internationaal: Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen, 'Brussel; Wereldvakverbond, Parijs; Unesco, Parijs; U.N.O. Verder werden nog van de volgende personen geschenken ontvangen: Dr Friedrich Adler, Zürich; Ir J. W. Albarda, 's-gravenhage; Pro. dr G. A van den Bergh van Eysinga, Bloemendaal; L. B. Boudin, New York; Ir C. J. van Bijlert, Wageningen; J. B. Calissendor, Amsterdam; Pro. L. Dal Pane, Milaan; Hem Day, Brussel; Y. Delbras, Parijs; G. Estrade, La Habana; U. Fedeli, Carrara; G. Feltrinelli, Milaan; Pro. mr W. F. de Gaay Fortman, Amsterdam; U. D. Hannema, Amsterdam; H. Hirsch, Chicago; Pro. mr H. R. Hoetink, Amsterdam; F. Kool, Amsterdam; E. Kupers, Bloemendaal; M. Kwikkei, Koog a. d. Zaan; C. Lammers, Amsterdam; M. E. Lombaert, Ostende; B. Luteraan, Amsterdam; A. Mallet-Chauveau, La Faute-sur-Mer; P. Pages, Mexico; Pro. dr A. Pannekoek, Zeist; A. M. van Peski, Leiden; F. E. Peters, Mechelen; Mevr. dr W. H. Posthumus-v. d. Goot, Amsterdam; Drs J. Prakke, Assen; Pro. J. H. Rodrigues, Rio de Janeiro; Mevr. dr A. Romein-Verschoor, Amsterdam; Pro. dr A. J. C. Rüter, Heemstede; Mej. T. Sender, New York; A. Sevenster, St. Anna Parochie; B. Souvarine, Parijs; H. Streisand, Berlijn; Mme Tscherkeso, Plessis Robinson; Pro. J. Trochain, Montpellier; L. v. d. Ven, Midwoud; Pro. dr A. C. de Vooys, Utrecht; Pro. dr H. de Vos, Groningen; Mevr. M. Wibaut- Berdenis van Berlekom, Amsterdam; Mr J. H. van Wijk, Bennebroek. 5. Catalogisering Werd reeds eerder de behoete gevoeld, om de cataloguskaartjes op een eenvoudige wijze te doen multipliceren, in plaats van deze te laten overtikken, in 1951 is hier inderdaad een begin mee gemaakt. De moeilijkheid was een methode te vinden, die eenvoudig en niet kostbaar is; drukken was om de laatste reden al bij voorbaat uitgesloten. Het Instituut kreeg de beschikking over een klein maar zeer doelmatig apparaat, dat op eenvoudige en goedkope wijze de voor ons doel nodige, kleine oplage gemakkelijk leveren kan. Een voordeel van de nieuwe wijze van multipliceren is ook, dat wij thans een titel aan de Centrale Catalogus kunnen zenden, wat het gebruik van onze boeken in Nederland vergemakkelijkt en stimuleren zal. Het catalogiseren zel wordt thans met voortvarendheid verricht door een drietal medewerkers, waarvan één hal-time" werkt. De boeken van de adelingen Duitsland en Oostenrijk zijn thans gecatalogiseerd; de brochures van deze kabineen konden voor een deel door een alabetische ordening toegankelijk gemaakt worden. Op het ogenblik is de algemene adeling in bewerking en reeds voor een goed deel gecatalogiseerd. Aan deze adeling

14 10 JAARVERSLAG OVER 1951 is voorrang gegeven, omdat vele van de hier geplaatste werken, sociologische bijv., veel door studenten gevraagd worden, wier budget ook het aanschaen van elementair studiemateriaal vaak niet toelaat. Voor een bibliograische catalogus in het Bulletin werden de boeken, brochures en periodieken van onze collectie over Amerikaanse communities gecatalogiseerd, wat, door de aard van het materiaal, veel tijd kose. Het tempo is zeer bevredigend te noemen: er worden ±350 boeken per week gecatalogiseerd, terwijl de catalogiseerders daarbij bovendien nog andere werkzaamheden voor de catalogus verrichten. Deze arbeid heet intussen bij voortduring onze aandacht. 6. Toezending periodieken Van de ruim 600 periodieken, die het Instituut geregeld ontvangt, geet de verdeling naar landen het volgende beeld: Land: Nederland België Duitsland Engeland Frankrijk Italië Joegoslavië Luxemburg Oostenrijk Polen Roemenië Rusland Scandinavië Spanje Tsjechoslowakije Zwitserland Arika Australië Azië Canada India Indonesië Israël USA Dagbladen: Week- en maandbladen

15 JAARVERSLAG OVER Land: Z. Amerika Internationaal Dagbladen: Week-en maandbladen: Als voorbeelden noemen wij van de belangrijkste tijdschriten: Neues Abendland, Annales (économies, sociétés, civilisations), Oicial Bulletin ILO, Sociologisch Bulletin, Les cahiers socialistes, People's China, Commentary, Socialist commentary, La nouvelle critique, Cuadernos de politica social, Etudes soviétiques, Europa-Archiv, Fabian journal, Fact, Fai e teorie, Free-University quarterly, Geist und Tat, Die reie Gesellschat, Glanes, Asian horizon, Indonesië, Industry and labour (ILO), Socialist international inormation, Inormation bulletin IVVV, Israël and the middle east, Labor and nation, Labour, Labour monthly, International labour review, Land and liberty, The new leader, Sociaal maandblad, Mededelingenblad bedrijsorganisatie, Mens en maatschappij, Mens en onderneming, 1848 revue des révolutions contemporaines, Der Monat, Monatsberichte des Österreichischen Institutes ür Wirtschatsorschung, Gewerkschathche Monatshete, Les nouvelles yougoslaves, Ost-Probleme, Partisan review, La pensee, Plebs, Poland to-day, Politiek en cultuur, Politique étrangère, Pro und Contra, The modern quarterly, Federal reserve bulletin, The American historical review, Islamic review, Russian review, La révolution prolétarienne, Revue d'économie politique, Revue d'histoire économique, Revue internationale, Agrarpolitische Revue, Rote Revue, Gewerkschathche Rundschau, Occupational saety and health, Science and society, Social security bulletin, Socialisme, Socialisme en democratie, Sociologie et droit slaves, Sopade, Sowjetwissenschat, Der Sozialdemokrat, Times lierary supplement, Labor's monthly survey, Syntheses, Temps nouveaux, Verordeningenblad bedrijsorganisatie, Volksontwikkeling, Die Volkswirtschat, Volonta, Sociale voorlichting, Neue Wege, Das Werk, World ederation o trade unions, Die Zukunt. 7. Archie De herordening en inventarisering der archieven, die reeds in vorige jaren onze aandacht had, is thans met het oog op de plannen, die het Instituut voor de toekomst overweegt, met kracht ter hand genomen. Deze plannen zouden een ver doorgevoerde perectionnering van ordening en inventaris eisen, omdat anders geen bruikbare microilms te vervaardigen zijn. De ganse wetenschappelijke sta besteedt thans aan dit werk een groot deel van

16 12 JAARVERSLAG OVER 1951 zijn tijd, terwijl Mevrouw Adama van Scheltema tevens een deel van deze arbeid verricht. Het archie werd verrijkt met één aankoop, enkele belangrijke geschenken en een zeer belangrijk depot. Aangekocht werd een aanvulling op de collectie Pecqueur, die correspondentie en manuscripten bevat van deze katholieke econoom, die invloed onderging van Saint Simon en in de jaren in zijn geschriten socialistische denkbeelden neerlegde. Gedurende haar vacantie bezocht de bibliothecaresse enkele bevriende relaties in Zwitserland en ontving daarbij een tweetal interessante collecties ten geschenke. Allereerst schonk de dochter van wijlen Dr Oo Lang te Zürich een aanvulling op het eerder door ons aangekochte archie van haar vader. Deze collectie bevat o.a.: brieven van Ed. Bernstein (10 stuks, 1888 en ), A. Bebel (10 stuks, ), K. Kautsky (24 stuks, ), W. Sombart (omvangrijke correspondentie uit de jaren ), W. Liebknecht (een brie, 1895), Paul Laargue (een brie, 1893). Verder brieven van Fr. Adler, Fr. Austerlitz, Oo Bauer, Heinr. en Julie Braun, Hj. Branting, Rud. Breitscheid, brieven van vele Zwitserse socialisten, van de Grütliverein enz. De collectie bevat tevens vele gegevens over Dr Oo Lang zel, o.a. zijn herinneringen en een groot aantal zeldzame Maizeitungen. Het tweede geschenk, dat mevrouw Scheltema meebracht, is agestaan door mevrouw dr P. Brupbacher te Zürich en bevae brieven uit de Spaanse burgeroorlog (30 stuks), brieven van James Guillaume (2 stuks), C. Grünberg, Anton Gonzatkov (5 stuks), Max Nelau (zeer vele), Henri Barbusse, Fernand Deprès, Marx Engels Instituut, J. Rutgers, Paul Fröhlich, Amadée Dunois, Fr. Pemert enz. Ook dit geschenk vormt een bijzondere aanvulling op reeds vroeger ontvangen stukken. Tensloe ontvingen wij door bemiddeling van de Dr H. B. Wiardi Beckmanstichting te Amsterdam, van mevrouw S. Troelstra te 's-gravenhage, een aanvulling op het archie P. J. Troelstra, bevaende handschriten van parlementaire redevoeringen en van artikelen over Stockholm", aantekeningen van diverse speeches en artikelen. Voorts het typescript der Gedenkschriten, correspondentie n.a.v. het schrijven en de uitgave van de Gedenkschriten, correspondentie e.a. stukken betrekking hebbende op een literaire tournee door Friesland, handschriten van Friese gedichten en ander literair jeugdwerk, benevens enkele gedrukte stukken. Van groot belang moet tensloe worden geacht, dat het Instituut dank zij de bemiddeling van ons bestuurslid, Dr Friedrich Adler, en de medewerking van de heer J. Brauntal het archie van de Tweede Internationale in dépöt ontving.

17 JAARVERSLAG OVER Nederlands-Engels-Amerikaans Kabinet In de toestand van het kabinet kwam gedurende dit jaar weinig opvallende verandering. De voortgaande ordening der collecties werd dan ook meer dan in vorige jaren gericht op kleinere verzamelingen als van oude Nederlandse brochures en enkele archiejes. Het laatste van de grote, althans van de het meest tonende ordeningsobjecten de indeling naar hoodlijnen van ruim Nederlandse brochures van na 1900 is in de tweede helt van dit jaar gereed gekomen. Hoewel van het catalogiseren van de in het kabinet aanwezige boeken nog niet gesproken kan worden, is toch reeds een begin daarmee gemaakt in verband met de publicatie van een bibliograische lijst in het 2e nummer van deze jaargang van het Bulletin". Tevens was de leider van het kabinet, de heer F. de Jong, actie bij het in gereedheid brengen van de boekenverzameling op de directeurskamer, zodat deze gecatalogiseerd kon worden. Naast de gemelde lijst werd voor het Bulletin werk verricht in de vorm van boekbesprekingen en de voorbereiding van enkele kleine artikelen. Voorzover deze en vele andere lopende zaken hem daar de tijd voor lieten heet de medewerker zich ook gewijd aan zijn grotere studie over Wiedijk en de Nieuwe Tijdgroep". Bij het project tot ordening van al het in het gebouw aanwezige archiemateriaal verleende de wetenschappelijke medewerker hulp ten aanzien van enkele archieven der Duitse adeling. Zo werd o.a. het archie-liebknecht geordend. Vele belangstellenden kon hij bovendien bij hun studie helpen. De voornaamste onderwerpen, die verschillende bezoekers uit binnen- en buitenland mede o geheel op grond van het in het Instituut aanwezige materiaal, bestudeerd hebben zijn de volgende: De gemeente-politiek van F. M. Wibaut (diss. Roerdam) De jongste ontwikkeling der Nederlandse vakbeweging (diss. Parijs) Het weekblad De Kroniek" (diss. Gent) Het Chartisme (diss. Utrecht) Leven en werk van Henriëe van der Mey (scriptie, tevens ordening van het betreende archie) De verhouding tussen staat, arbeiders en ondernemers in de U.S.A. (scriptie) De activiteit van H. Roland Holst gedurende de jaren (scriptie) De sociale achtergrond van de politieke partijvorming in Nederland (scriptie) De sociale en culturele gevolgen van de Franse Revolutie voor Nederland (scriptie)

18 14 JAARVERSLAG OVER 1951 Verenigingsleven en partijvorming in de negentiende eeuw (studie-onderwerp groep sociograische studenten) Grepen uit de theorie van het socialisme (studie-onderwerp discussie groep ener studentenvereniging) De Katholieke arbeidersbeweging in het aartsbisdom Utrecht (part. studie) De grondstrekking der arbeidersbeweging in België en Scandinavië (part. studie) De sociale ontwikkeling van Leiden in de 19e eeuw (part. studie). 9. Frans Kabinet In het gebrek aan plankruimte kon ook in de loop van 1951 nog niet worden voorzien. Naar schaing 3000 boeken konden derhalve nog steeds niet worden geordend; ze zijn echter niet meer in één der kamers, maar elders opgesteld. De belangrijkste aanwinst voor het Franse kabinet was de reeds vóór de oorlog aangekochte, echter nu pas ter beschikking gekomen belangrijke collectie Descaves, in totaal 700 boeken, w.o. 215 met betrekking tot de Parijse Commune; de overige voornamelijk uit de tijd van het 2e Keizerrijk en de 3e Republiek. Hierbij bevonden zich collecties van veelal zeldzame werken van Henri Rocheort, Felix Pyat, Eugène Vermersch en Louise Michel. Alle boeken uit deze collectie werden systematisch geordend hetgeen opnieuw een verschuiving van enkele grote rubrieken nodig maakte en het plaatsgebrek heet vergroot. Tot de onderwerpen waarover aan belangstellenden adviezen en literatuur werden verstrekt behoorden: Parijse Commune, Babeu, Ferrer, Jaurès. Aan Pro. Duveau van de Universiteit van Strassbourg werd illustratiemateriaal ter beschikking gesteld voor een publicatie van zijn hand over de sociale geschiedenis van Frankrijk. Enkele bezoekers werkten geruime tijd, twee o drie weken, in het Franse kabinet in verband met hun speciale studie waarbij de leider van het kabinet, de heer A. Lehning, hen behulpzaam was met het raadplegen van literatuur. De heer St. J. Brademas (Harvard University), Rhodes Scholar te Oxord, raadpleegde de collecties inzake het Spaans anarchisme in verband met zijn proeschrit over dit onderwerp; de heer Caell (Columbia University) bestudeerde het materiaal over de Spaanse burgeroorlog; de Italiaanse historicus Pro. Franco Venturi (Turijn) had speciale belangstelling voor de bakoenistische literatuur en de Eerste Internationale in verband met zijn studie over de Russische revolutionnaire beweging van Aan MHe Thomas werd de zeldzame collectie van de St. Simonienne Pauline Roland ter beschikking gesteld ter consultatie voor haar proeschrit.

19 JAARVERSLAG OVER Op verzoek van Pro. Baschwitz werd voor de studenten in de perswetenschap van de Universiteit van Amsterdam een tentoonstelling georganiseerd van periodieken uit de tijd der Franse Revolutie. De heer Lehning hield een inleiding tot de tentoonstelling, die door een 40-tal studenten werd bezocht. In de loop van 1951 kon ook een begin worden gemaakt met de ordening van de bij het Franse kabinet behorende archieven, waartoe omvangrijke collecties als die van Dr Max Nelau en Descaves behoren. Van deze laatste was een gedeelte reeds voor de oorlog bij het Instituut gedeponeerd; het resterende en grootste gedeelte kon in de loop van dit jaar ook bij de archieven worden gevoegd. Deze collectie, die zeer rijk is aan materiaal over de Parij se Commune en de Communards valt in talloze kleinere archieven en dossiers uiteen, die ten dele bij andere reeds bestaande konden worden gevoegd o oorspronkelijk daartoe behoorden. 10. Duits Kabinet In het agelopen jaar werd de catalogisering van de boeken van de Duitse adeling en van de Oostenrijkse verzameling voltooid, zodat nu de tijd voornamelijk aan de inventarisering van de archieven besteed kan worden. In De Duitse adeling maakte de leider der adeling, de heer W. Blumenberg, een begin met de inventarisering van het Marx-Engels-archie, dat in een ongunstige toestand verkeerde. Het was niet archivalisch geordend, zodat het moeilijk was, bepaalde stukken te vinden; vaak ga het opschrit van de bundels een andere dan de werkelijke inhoud aan, en voor het grootste deel van de correspondentie bestond in het geheel geen systematische indeling. De transporten van het materiaal van Berlijn naar Kopenhagen, naar Amsterdam, naar Londen en terug, zijn zeker niet van gunstige invloed geweest. Daar dit archie op de ilm vastgelegd zal worden, beschouwen wij het als onze taak, bij de inventarisering naar mogelijkheid outen, o.a. in de datering te corrigeren, en in de meeste gevallen slagen wij erin. Maar daardoor eist het werk meer tijd, dan aanvankelijk verwacht werd. Gelukkig zijn de meeste andere Duitse archieven in een meer overzichtelijke toestand. Onderwerpen van speciale studie van bezoekers uit binnen- en buitenland waren: Bruno Bauer en de vroege socialistische literatuur (monographie) De Duitse boerenoorlog (in twee gevallen studie) Marx' strijd tegen andere groepen van de emigratie na 1849 (verzameling van materiaal voor een Berlijns seminarium), Marx-literatuur (studie) De politiek van de 2e Internationale (dissertatie Oxord) De Duitse couranten van de jaren '90 met het oog op Rijkskanselier Caprivi (dissertatie Freiburg i.b.)

20 16 JAARVERSLAG OVER 1951 Revolutie en radenrepubliek in München (dissertatie New York) Geschiedenis der arbeidersbeweging der Westerse landen (monographie) De tijd van het opkomend revisionisme in de Duitse soc.-democratie (bronnenpublicatie) De relaties van Kautsky en Bebel met Engels (bronnenpublicatie en monographie) De verhouding Rusland-Duitsland gedurende de revolutietijd (Dissertatie New York) De sociale politiek van het Derde Rijk" (studie). In het najaar was de medewerker enige weken in het Niedersachsische Staatsarchiv te Hannover werkzaam. Hij werkt bovendien aan een uitgave van Marx-brieven uit het begin der jaren ' Russisch Kabinet De ordening, waarvan in het vorige jaarverslag werd gesproken, heet haar voorlopig beslag gekregen. Waar dat gewenst bleek, werden in de opstelling der boeken wijzigingen o verbeteringen aangebracht. De leider van het kabinet, Mr. J. Meyer, besteedde het grootste deel van zijn tijd aan de ordening der archieven, een omvangrijk werk, dat zeker nog het gehele jaar 1952 in beslag zal nemen. Op deze wijze wordt een duidelijk inzicht verkregen in de rijkdommen, die het Instituut op dit gebied bezit. De activiteit naar buiten ontwikkelde zich goed. Het aantal bezoekers uit binnen- en buitenland nam toe, evenals het aantal uitgeleende boeken, betrekking hebbende op de meest verschillende onderwerpen. Ook voor diepergaande studie, scripties, dissertaties e.d. werd van de diensten van het Instituut gebruik gemaakt. Als onderwerpen zijn te noemen: De oppositie in Sovjet-Rusland (Pro. Shapiro, London) Het revolutionnaire populisme (Pro. Venturi, Cagliari) Het legaal marxisme (dissertatie Cambridge) Rusland en de Spaanse burgeroorlog (dissertatie Columbia) Cechov en de Russische intelligentsia (dissertatie) De periodisering der geschiedenis (dissertatie) Marxisme en ethiek (dissertatie) Russische paedagogie (dissertatie) De Russische emigratie in Zürich omstreeks 1870 (dissertatie) Majakovskij (scriptie) Trotskij (studie) Sovjet-Russische literaire critiek (studie) Het Rode Leger (studie)

Archief Jan de Boo

Archief Jan de Boo Archief Jan de Boo 1975-2012 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03473 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Jan de Boo...3 Archiefvorming...3

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 153

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 153 5 (1945) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1956 No. 153 A. TITEL Overeenkomst betreffende het Internationale Monetaire Fonds, met bijlagen; Washington, B. TEKST De Engelse

Nadere informatie

Stortingslijst van het archief van Adhemar Hennaut (1899-1977)

Stortingslijst van het archief van Adhemar Hennaut (1899-1977) 446 Stortingslijst van het archief van Adhemar Hennaut (1899-1977) (D/2007/004) Rik De Coninck Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2010 INLEIDING Adhemar Hennaut (1899-1977), een huisschilder en

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman

Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman Levensjaren 1884-1961 (1916-1965) 1031 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N. JAARGANG 1961 Nr. 155

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N. JAARGANG 1961 Nr. 155 31 (1946) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N JAARGANG 1961 Nr. 155 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomsten, Verdragen en Protocollen inzake verdovende middelen, gesloten

Nadere informatie

Archief Frans Johannes Goedhart

Archief Frans Johannes Goedhart Archief Frans Johannes Goedhart 1945-1983 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02617 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Frans

Nadere informatie

Archiefnummer 0273. Inventaris van het RKD-archief van de AFDELING TEKENINGEN 1968-1992. Marcia Zaaijer / Ramses van Bragt

Archiefnummer 0273. Inventaris van het RKD-archief van de AFDELING TEKENINGEN 1968-1992. Marcia Zaaijer / Ramses van Bragt Archiefnummer 0273 Inventaris van het RKD-archief van de AFDELING TEKENINGEN 1968-1992 Marcia Zaaijer / Ramses van Bragt Den Haag 2000 / 2008 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Plaatsingslijst 4 2 1. Inleiding Onder

Nadere informatie

Archief Sebald Justinus Rutgers

Archief Sebald Justinus Rutgers Archief Sebald Justinus Rutgers 1918-1961 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01226 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Sebald

Nadere informatie

Archief International Gay and Lesbian Youth Organization (IGLYO)

Archief International Gay and Lesbian Youth Organization (IGLYO) Archief International Gay and Lesbian Youth Organization (IGLYO) 98-998 Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief (IHLIA) Oosterdoksstraat 0 0 DK Amsterdam hdl:06/arch0378 IISG Amsterdam

Nadere informatie

Archivalia P.A. Blaisse

Archivalia P.A. Blaisse Plaatsingslijst Archivalia P.A. Blaisse Archiefnummer: 784 Archiefnaam: BLAI Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1979 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Verslag van

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D017336/01

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D017336/01 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 8 december 2011 (09.12) (OR. en) 18335/11 ECOFI 876 STATIS 108 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 22 november 2011 aan: het secretaris-generaal van

Nadere informatie

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS OVERNACHTINGEN 2015-2016 - 9 maanden VOORLOPIGE CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS 2015-2016 - 9 months PRELIMINARY FIGURES BELGIUM België 15 668 923 15 878 478 +209 555 +1,3% Belgium Nederland 4 071 014 3

Nadere informatie

Collectie Benno Groeneveld

Collectie Benno Groeneveld Collectie Benno Groeneveld 1966-1976 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01902 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Benno

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL www.milo-profi.com 2014 Toerisme in cijfers Tourism in figures XL overnachtingen huurlogies via verhuurkantoren aan de kust 2014 overnight stays in accommodations for rent by rental agencies at the coast

Nadere informatie

Beleidsplan Gereformeerde Bijbelstichting 2016-2019

Beleidsplan Gereformeerde Bijbelstichting 2016-2019 1. Inleiding 2 2. Activiteiten 3 3. Werving van gelden 5 4. Beheer van de gelden 5 5. Besteding van de gelden 5 6. Nawoord 6 1 1. Inleiding De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) is op 14 januari 1966

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104 19 (1950) No. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1956 No. 104 A. TITEL Verdrag inzake de nomenclatuur voor de indeling van goederen in de douanetarieven, met Bijlage; Brussel,

Nadere informatie

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.IN.N. Nieuwe Geschiedenis - vóór 1870

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.IN.N. Nieuwe Geschiedenis - vóór 1870 UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.IN.N Nieuwe Geschiedenis - vóór 1870 December 2009 Enige notities bij het "Overzicht van de Rubrieksindeling van de Bibliotheek van de

Nadere informatie

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Persbericht Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Belang van managementonderzoek In een onlangs verschenen rapport*) van de Rijksuniversiteit Leiden is de kwaliteit

Nadere informatie

Protocol van 3 juni Houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 (Protocol 1999)

Protocol van 3 juni Houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 (Protocol 1999) Protocol van 3 juni 1999 Houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 (Protocol 1999) Met toepassing van de artikelen 6 en 19, 2 van het Verdrag

Nadere informatie

Collectie Henk van Maurik (1997)

Collectie Henk van Maurik (1997) Collectie Henk van Maurik 1947-1995 (1997)1947-1995 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02036 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Henk van Maurik... 3 Archiefvorming...3

Nadere informatie

Nederland, (IARFA) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper

Nederland, (IARFA) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper 132 Plaatsingslijst van stukken betreffende het Internationaal Reformatorisch Verbond Afdeling Nederland, (IARFA) (1953-1999) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 in cijfers tourism in figures 2011 XL 01 aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 Kennisbeheer Juni 2012 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR LOGIESVORM,

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2010

toerisme in cijfers tourism in figures 2010 in cijfers tourism in figures 2010 XL 02 evolutie overnachtingen naar logiesvorm 2006-2010 trend in the number of overnight stays by type of accommodation 2006-2010 planning & onderzoek Juni 2011 (coverfoto:

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969 Plaatsingslijst Archief Verenigde Studentenverenigingen van de Theologische Faculteiten en andere Hogere Theologische Opleidingsinstituten in het Nederlands Taalgebied Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Actuele relatie met O&O (specifieke opleidingen etc.) De collectie Engelse taal en cultuur richt zich met name op de studenten, docenten en onderzoekers

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: VERDRAG ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Plaatsingslijst Archief T.A. de Jager Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Binnengekomen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bureau voor Politieke Documentatie, / H. Vanden Bosch

Inventaris van het archief van het Bureau voor Politieke Documentatie, / H. Vanden Bosch BE-A0510_002033_002465_DUT Inventaris van het archief van het Bureau voor Politieke Documentatie, 1917-1918 / H. Vanden Bosch Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VA N H E T KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1969 Nr. 233

TRACTATENBLAD VA N H E T KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1969 Nr. 233 13 (1947) Nr. 5 TRACTATENBLAD VA N H E T KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1969 Nr. 233 A. TITEL B. TEKST Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties, met Aanhangsels;

Nadere informatie

Archief Sociaal-Technische Kring van Democratische Ingenieurs en Architecten 1904-1935

Archief Sociaal-Technische Kring van Democratische Ingenieurs en Architecten 1904-1935 Archief Sociaal-Technische Kring van Democratische Ingenieurs en Architecten 1904-1935 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01328

Nadere informatie

Europese octrooiaanvragen

Europese octrooiaanvragen Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vereenigde.com trademark@vereenigde.com legal@vereenigde.com

Nadere informatie

Collectie Ko Beuzemaker

Collectie Ko Beuzemaker Collectie Ko Beuzemaker 1940-1943 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00047 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Ko Beuzemaker...

Nadere informatie

TRAGTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1952 No, 8 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRAGTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1952 No, 8 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1907) No. 1 TRAGTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1952 No, 8 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Verdrag tot oprichting van een Internationaal

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD. Eerste Afdeling O.R. 162 H.O. s-gravenhage,zfjuli I960.

ONDERWIJSRAAD. Eerste Afdeling O.R. 162 H.O. s-gravenhage,zfjuli I960. ONDERWIJSRAAD SECRETARIAAT: BEZUIDENHOUTSEWEG 125 'S-GRAVENHAGE Eerste Afdeling OR 162 HO Voorstel tot wijziging van hot Koninklijk besluit van 29 februari 1932, Staatsblad 66, ter uitvoering van artikel

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180 47 (1997) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 180 A. TITEL Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

Inventaris van de Dienstreglementen van Nederlandse en Internationale Spoorwegmaatschappijen, 19e-20e eeuw

Inventaris van de Dienstreglementen van Nederlandse en Internationale Spoorwegmaatschappijen, 19e-20e eeuw Nummer archiefinventaris: 2.19.042.88 Inventaris van de Dienstreglementen van Nederlandse en Internationale Spoorwegmaatschappijen, 19e-20e eeuw Auteur: A.D. de Pater Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Tolstoj als pedagoog CAHIER. Verantwoording. Literatuur. Dolph Kohnstamm

Tolstoj als pedagoog CAHIER. Verantwoording. Literatuur. Dolph Kohnstamm Tolstoj als pedagoog CAHIER 7 Verantwoording & Literatuur Dolph Kohnstamm Verantwoording & Literatuur Dolph Kohnstamm Lev Tolstoj door Ilja Repin Verantwoording Aanleiding tot dit project was de herdenking

Nadere informatie

* * Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden. van. arbeidsrecht. arbeidsverhoudingen

* * Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden. van. arbeidsrecht. arbeidsverhoudingen m * * Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden L E X I C O N van arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen ** k EUR op ir EUROPESE STICHTING TOT VERBETERING VAN DE LEVENS- EN

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

INTERNATIONAAL INSTITUUT SOCIALE GESCHIEDENIS

INTERNATIONAAL INSTITUUT SOCIALE GESCHIEDENIS INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS JAARVERSLAG 1950. JAARVERSLAG 1950 INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS JAARVERSLAG 1950 KEIZERSGRACHT 264 AMSTERDAM JAARVERSLAG OVER

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Graafschapper

Inventaris van het archief van De Graafschapper 22 Inventaris van het archief van De Graafschapper Opgericht 1879 (1890-1946) Samengesteld door J.F. Seijlhouwer Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Archief International Lesbian Information Service (ILIS)

Archief International Lesbian Information Service (ILIS) Archief International Lesbian Information Service (ILIS) 98-99 Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief (IHLIA) Oosterdoksstraat 0 0 DK Amsterdam hdl:06/arch09 IISG Amsterdam 0 Archief

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nationaal Bureau voor Documentatie over Nederland,

Inventaris van het archief van het Nationaal Bureau voor Documentatie over Nederland, Nummer archiefinventaris: 2.19.026 Inventaris van het archief van het Nationaal Bureau voor Documentatie over Nederland, 1919-1936 Auteur: A.R.M. Mommers Nationaal Archief, Den Haag 1951 Copyright: cc0

Nadere informatie

Archief Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom 1895-1936

Archief Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom 1895-1936 Archief Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom 1895-1936 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01629 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2010) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaamse Gewest

Nadere informatie

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends. S.M.A.R.T. update Statistics. Market Analysis. Research. Trends. Ontwikkeling musea, attracties & schiphol 2013, 2014 tm ytd april 2015 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 2013 2014 2015 0,0% -5,0%

Nadere informatie

Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief JAARREKENING 2012

Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief JAARREKENING 2012 Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief JAARREKENING 2012 Amsterdam, 2 april 2013 INHOUDSOPGAVE Jaarrekening 2012 Algemene toelichting 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Grondslagen

Nadere informatie

Stortingslijst van het archief van Centrale van Belgische Metaalbewerkers (1914-1919) (S/1985/020) Rik De Coninck

Stortingslijst van het archief van Centrale van Belgische Metaalbewerkers (1914-1919) (S/1985/020) Rik De Coninck 079 Stortingslijst van het archief van Centrale van Belgische Metaalbewerkers (1914-1919) (S/1985/020) Rik De Coninck Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2001 INLEIDING Bij het begin van de Eerste

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER N E D E RLAND E N. JAARGANG 1954 No. 18

TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER N E D E RLAND E N. JAARGANG 1954 No. 18 4 (1944) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER N E D E RLAND E N JAARGANG 1954 No. 18 A. TITEL Verdrag inzake de internationale burgerlijke luchtvaart; Chicago, 7 December 1944 B. TEKST De Engelse

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1967 Nr. 71

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1967 Nr. 71 15 (1948) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1967 Nr. 71 A. TITEL Verdrag nopens de Intergouvernementele Maritieme Consultatieve Organisatie, met twee Bijlagen; Genève, 6 maart

Nadere informatie

Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering

Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering Ik kom u graag vertellen over onze prospectie naar niet-periodieke gedrukte publicaties boeken zeg maar - voor de hedendaagse collecties

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 NOTA van: de Franse, de Duitse, de Italiaanse, de Spaanse en de Britse delegatie aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

Archief P.A Donker 1923-1965

Archief P.A Donker 1923-1965 Archief P.A Donker 1923-1965 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03478 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief P.A Donker...3 Archiefvorming...3 Inhoud en structuur...3

Nadere informatie

Collectie Tabellen van maten en gewichten

Collectie Tabellen van maten en gewichten Collectie Tabellen van maten en gewichten 1772-1931 Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03881 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992 10 (1992) Nr. 13 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 182 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (!

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (! Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen 2016 Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (!) cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen, april 2017 1 ALGEMEEN OOST-

Nadere informatie

NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld

NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld Frans Keurentjes Raad van Commissarissen / Bestuurslid FrieslandCampina 5 november 2015 Wereldwijd Europa Nederland Duitsland België Griekenland Hongarije Roemenië

Nadere informatie

4 Opvattingen over kerk en godsdienst 1

4 Opvattingen over kerk en godsdienst 1 4 Opvattingen over kerk en godsdienst 1 4.1 Het prestige van de kerken De kerken zijn niet meer de gezaghebbende instanties van vroeger. Dat is niet alleen zo in Nederland. Zelfs in uitgesproken godsdienstige

Nadere informatie

Nummer Toegang: A13. Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( )

Nummer Toegang: A13. Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( ) Nummer Toegang: A13 Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda (1567-1625) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A13 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april 2016-2017 Bron: Cijfers FOD Economie-Algemene Directie Statistiek 2016: definitieve cijfers 2017: voorlopige cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen,

Nadere informatie

EUROPA MEDICA EESV PERSMEDEDELING

EUROPA MEDICA EESV PERSMEDEDELING EUROPA MEDICA EESV PERSMEDEDELING EUROPA MEDICA EESV Page 1 of 6 EUROPA MEDICA PERSMEDEDELING 1. De oprichting van EUROPA MEDICA EESV Op 2 oktober 2001 werd het Europees Economisch Samenwerkingsverband

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE

PUBLIC. Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE PUBLIC USA 37 RELEX 167 JAI 136 AVIATION 105 TELECOM 86 WETGEVINGSBESLUITEN

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013 XL 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Ju i 2014 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR VERBLIJFSMOTIEF,

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 729 Archiefnaam: VEEN Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 729 Archiefnaam: VEEN Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia G.H. van der Veen Archiefnummer: 729 Archiefnaam: VEEN Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1930-1948 Katholiek Documentatie Centrum 2017 VEEN Archivalia

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 383 Wet van 27 september 2000, houdende nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en

Nadere informatie

RUBRIEKSINDELING. Instituut Kunstgeschiedenis

RUBRIEKSINDELING. Instituut Kunstgeschiedenis RUBRIEKSINDELING K.IN Instituut Kunstgeschiedenis Januari 2013 VOORWOORD Deze VOLLEDIG UITGESCHREVEN VERSIE van de indeling van de bibliotheek heeft de bedoeling om -in combinatie met een eveneens aanwezige

Nadere informatie

VIJFTIG JAAR SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID IN NEDERLAND

VIJFTIG JAAR SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID IN NEDERLAND Voorwoord en Inleiding Dr. Ir. H. Koopmans VIJFTIG JAAR SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID IN NEDERLAND Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Hoogewerff-Fonds UITGEVERIJ WALTMAN DELFT - 1967

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

Collectie Suriname Comité (1940-)

Collectie Suriname Comité (1940-) Collectie Suriname Comité (1940-) 1968-19811968-1981 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01432 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Historia Medicinae. Haarlem

Financieel verslag Stichting Historia Medicinae. Haarlem Financieel verslag 2014 Stichting Historia Medicinae Haarlem Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 4 Toelichting op de balans en

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen

Aankomsten en overnachtingen Aankomsten en overnachtingen NB: Ten gevolge van een verandering van het koninklijk besluit van 12 januari 2015, wordt het universum vanaf 2015 beperkt tot de vergunde, aangemelde, erkende of geautoriseerde

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius 90 Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius Levensjaren 1851-1931 (1872-1929) Samengesteld door mw. mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN... HET CONGRES VAN WENEN 1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...7 3.1. Het Congres van Wenen en de restauratie Het

Nadere informatie

EUROPESE INTEGRATIE: TUSSEN GEOPOLITIEK VREDESBELEID EN ECONOMISCHE GROEI. Dr Harry Daemen.

EUROPESE INTEGRATIE: TUSSEN GEOPOLITIEK VREDESBELEID EN ECONOMISCHE GROEI. Dr Harry Daemen. EUROPESE INTEGRATIE: TUSSEN GEOPOLITIEK VREDESBELEID EN ECONOMISCHE GROEI Dr Harry Daemen daemen@fsw.eur.nl Mini-C.V. Harry Daemen 1973-1975 Politicologisch onderzoeker aan de Katolieke Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 83 maart 1980

Nieuwsbrief 83 maart 1980 Nieuwsbrief 83 maart 1980 Bestuur: B. van Tongeren, Voorzitter Sportparklaan 1980 GOED BEGONNEN VOOR DE V.O.H.B. Voordat In januari heeft de Heemsteedse bibliotheek een collectie heemkundige literatuur

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. 619.828. Dit exemplaar bestaat uit 5 blz. NEDERLAND

Behoort bij schrijven no. 619.828. Dit exemplaar bestaat uit 5 blz. NEDERLAND Dit exemplaar bestaat uit 5 blz. HET WERELDVAKVERBOND EN DE COMMUNISTISCHE VAKBEWEGING IN NEDERLAND S a m e n v a t t i n g In 1961 zijn de banden tussen het secretariaat van het Wereldvakverbond te Praag

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directie Algemene Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Collectie Fop Smit (Kinderdijk) 1909-1927

Collectie Fop Smit (Kinderdijk) 1909-1927 Collectie Fop Smit (Kinderdijk) 1909-1927 Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03609 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Fop

Nadere informatie

Toerisme in Vlaanderen

Toerisme in Vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2011 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2011) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaams Gewest 23.466.371 65% 8.041.529

Nadere informatie

Jaarverslag maart Postbus KA ROOSENDAAL.

Jaarverslag maart Postbus KA ROOSENDAAL. 28 maart 2017 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Doelstellingen en organisatie 6 2.1. Wettelijke grondslag 6

Nadere informatie

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen Ten gevolge van de

Nadere informatie

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Augustus 2017 Inhoud 1 Inleiding 4 Artikel 1.1 - Begripsbepalingen 4 Artikel 1.2 - De organisatie 4 2 Het bestuur 5 Artikel 2.1 - Samenstelling

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Inhoudstafel. WOORD VOORAF... i LICENTIAATSVERHANDELINGEN

Inhoudstafel. WOORD VOORAF... i LICENTIAATSVERHANDELINGEN Inhoudstafel WOORD VOORAF....................................................... i LICENTIAATSVERHANDELINGEN 1. Hulpwetenschappen................................................ 1 1.1. Chronologie...................................................

Nadere informatie

Lokale Coloplast kantoren

Lokale Coloplast kantoren Afrika Azië Australië Europa Noord Amerika Zuid Amerika Afrika Algerije (Frans, Arabisch) (gratis nummer*) +213 0560 16 50 18, +213 0560 16 59 59 dzconsumerservice@coloplast.com Congo, Egypte, Kenia, Marokko,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2011 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

INTERNATIONAAL INSTITUUT SOCIALE GESCHIEDENIS

INTERNATIONAAL INSTITUUT SOCIALE GESCHIEDENIS INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS / flflikiiihlibbsbiiiriiiaaflbliaeilllblisabbk rjaabbbbbbbbaaibabahhbaaaababaabbieiaacicadl illilldlltllllblliebllllïellaibtlllflilllbï - - - ÏÏÏ99S-Ï

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van Willy Massin ( , 1915, )

Plaatsingslijst van het archief van Willy Massin ( , 1915, ) Plaatsingslijst van het archief van Willy Massin (1908-1911, 1915, 1924-1986) 117 (S/1987/087) Ludwine Soubry Martijn Vandenbroucke Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 1989 INLEIDING Willy Massin

Nadere informatie

BOX 53/54/55. Deze 3dvd-box verschijnt in juni en neemt de kijker mee op een treinreis door o.a. Zwitserland, Groot-Brittannië en Duitsland.

BOX 53/54/55. Deze 3dvd-box verschijnt in juni en neemt de kijker mee op een treinreis door o.a. Zwitserland, Groot-Brittannië en Duitsland. RAIL AWAY Al meer dan 20 jaar is de serie Rail Away een begrip onder treinliefhebbers. De eerste uitzending vond plaats op 6 januari 1996 en sindsdien zijn er 25 seizoenen met meer dan 180 afleveringen

Nadere informatie

RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE VERHOUDING VAN HET WERELDVAKVERBOND TOT HET CENTRUM (DE EVC-1938) EN DE "OUDE" EVC.

RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE VERHOUDING VAN HET WERELDVAKVERBOND TOT HET CENTRUM (DE EVC-1938) EN DE OUDE EVC. RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE VERHOUDING VAN HET WERELDVAKVERBOND TOT HET CENTRUM (DE EVC-1938) EN DE "OUDE" EVC. S a m e n v a t t i n.6 In de houding welke het Wereldvakverbond sinds het uittreden van

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

LANDELIJKE CONFERENTIE VAN DE SWP OP 1 en 2 OKTOBER 1960

LANDELIJKE CONFERENTIE VAN DE SWP OP 1 en 2 OKTOBER 1960 Behoort bij schrijven no. 557»6?3 LANDELIJKE CONFERENTIE VAN DE SWP OP 1 en 2 OKTOBER 1960 S a m e n v a t t i n Op 1 en 2 oktober 19^0 hield de Socialistische Werkers Partij te Amsterdam een landelijke

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies Purmerend

Controleprotocol subsidies Purmerend Controleprotocol subsidies Purmerend B&W d.d. 10-2-2015 Pagina 1 van 5 Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies die zijn verleend door de gemeente Purmerend op grond van de

Nadere informatie