het openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam"

Transcriptie

1 het openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam

2 het openbaar vervoer abonnementsprijs ƒ 4,- per.iaar - losse nummers ƒ 0,40 abonnementsprijs inclusief autobusbijlage ƒ 6,50 per jaar - losse nummers ƒ 0,60 hoofdredacteur c.van mechelen jr. 1e jacob van campenstraat 43 amsterdam - zuid = telefoon redactie en administratie p.h. kiers van suchtelen van de haarestraat 3 '' amsterdam- osdorp = telefoon alle betalingen op gemeentegiro t.n.v. 'het openbaar vervoer', van suchtelen van de haarestraat 3 '' te amsterdam-osdorp. het girokantoor der gemeente amsterdam is onder no aangesloten bij de postgirodienst te den haag. INHOUDSOPGAVE: blz. 1. Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam , Kaart remise- en garageroutes G.V.B.A Rotterdamsche Tramweg Maatschappij Rotterdamse Electrische Tram N.N.Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg Maatschappij , Buitenlandse Berichten , Tramplannen voor Utrecht Foto's Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam Vervolg pagé125:tramplannen Utrecht 5.(Rivierenwijk) Soerateslaan-Rijnlaan-Croeselaan-Leidseweg-C.S.-Moreelseln- Mariaplaats-Doorbraak 1-Vredenburg-St.Jacobstr.-Oudenoord-Nijenoord-Omloop- Laan v.chartroise-marnixlaan-binsteindreef.verdere route nader te begalen NIEUWE BIJLAGE Aan het maandblad 'het openbaar vervoer' zal met ingang van 1964 een bijlage worden toegevoegd, voorlopig bestaande uit 2 pagina's per maand.hierin zullen algemene,fundamentele beschouwingen worden gehouden betreffende het openbaar vervoer. ^ Men kan zich op deze bijlage abonneren voor een bedrag van ƒ1,- per jaar. Betaling kan o.a. op eenvoudige wijze geschieden tezamen met het abonnementsgeld voor 'het openbaar vervoer' over 1964, M E D E D E L I N G Wanneer definitief besloten zal worden de posttarieven ook voor maandbladen e.d, m.i.v te verhogen, zullen wij helaas gedwongen worden onze abonnementsprijs m.i.v met ƒ 0,25^te verhogen, waarmede we dan tevens de vehoogde papierprijzen kunnen compenseren.

3 >' Voordracht van B & W dd. 25 oktober 1963 Reeds meermalen is aangedrongen op verbetering van de voorlichting aan het publiek in geval van storingen en vertragingen in de dienstverlening van het Gemeentevervoerbedrijf. Aanvankelijk werd het publiek door middel van op auto's aangebrachte luidsprekers in kennis gesteld van storingen en vertragingen. Deze wijze van informatie heeft echter niet aan de verwachtingen beantwoord, omdat een voorbijrijdende auto alleen het aanwezige publiek bereikt, doch even later aankomende personen uiteraard in onwetendheid laat. Daarom is deze toepassing gaandeweg in onbruik geraakt. Bij een onderzoek naar een methode om in de berichtgeving aan het wachtende publiek verbetering te brengen, is gebleken, dat dit mogelijk is, en wel door het aanbrengen van luidsprekers in de verkeerszuilen, welke op vele halteplaatsen aanwezig zijn. Het aansluiten van deze luidsprekers is mogelijk door samenwerking tussen het Gemeentevervoerbedrijf en het Gemeente-energiebedrijf, welke hierin bestaat, dat het Energiebedrijf aan het Vervoerbedrijf gelegenheid geeft, gebruik te maken van het eigen telefoonnet, waarover dit bedrijf beschikt. Bij dit systeem is het tevens mogelijk, de bestuurder in staat te stellen met behulp van een losse telemicrofoon zich in verbinding te stellen met de centrale meldingspost. Hierdoor zullen in zo kort mogelijke tijd centraal de eventueel nodige maatregelen kunnen worden beraamd en worden getroffen om de passagiers te waarschuwen. Aangezien wij van mening zijn, dat het aanbeveling verdient, ervaring met dit systeem op te doen, alvorens het algemeen toe te passen, stellen wij u voor, een proef te nemen voor de halteplaatsen van de tramlijnen 1 en 2. Te zijner tijd kan dan al naar gelang van de hiermede opgedane ervaringen tot verdere uitbouw van dit systeem worden overgegaan. De kosten, verbonden aan het aanbrengen van een luidsprekerinstallatie voor de tramlijnen 1 en 2, worden geraamd op ƒ Een krediet, ter grootte van dit bedrag, ware te onzer beschikking te stellen. Deze uitgave is van buitengewone aard en zal mitsdien uit buitengewone middelen dienen te worden bestreden. Electronisch bestuurde tramwagen (li) Aanbrengen bij wijze van proef van een luidsprekerinstallatie voor de tramlijnen 1 en 2. In ons vorige nummer (bladzijden IO5/IO6) publiceerden wij iets over de electronische besturing van motorwagen 652. Eveneens aan het gvb orgaan Contact ontleven wij thans het volgende. U. moet zich voorstellen, dat zich in de installatie een soort electronische klok bevindt. Die geeft 10 maal per seconde een klein stroomstootje. En dat doet hij als een goede klok met de regelmaat van een klok. Met zo'n stroomstoot je kunnen we iets doen. Denk maar eens na. Als u op een deurbedieningsknop drukt, geeft u een stroomstootje, de deurmotor gaat lopen en hij stopt weer als de deur geheel geopend of gesloten is. Zo kunnen we ook met het stroomstootje van de klok iets doen. En dat iets is:"één stand opschakelen" of "één stand terugschakelen". Of het opschakelen r terugschakelen wordt, hangt af van een ander commando, wat gewoonlijk bepaald wordt door de stand van de gangknuppel. Maar nu gaat u aan het rekenen: we hebben bijv. 16 remstanden, dus in l6x 0,1 sec, d.i. in ruim 1^ sec. sta ik op de hoogste remstand. Ik kan het wel vlug, maar als ik zo snel zou schakelen, zou ik brokken maken. Hoe zit dat? Wel, de klok is in staat om zeer snel te schakelen, maar als hij af en toe even stilstaat, schakelt hij langzamer. We moeten een snelheid kiezen die zeer hoog is, want als u bijv. even afgeslagen hebt voor een lijnonderbreker, en u brengt de knuppel weer in stand vol vooruit, dan moet de apparatuur in

4 - gvb enkele seconden weer in de hoogste rijstand staan. Langzamer schakelen wordt dus bereikt door de klok eenvoudig af en toe stil te zetten. Zodoende kunnen wij elke gewenste schakelsnelheid gelijk aan of kleiner dan 10 per seconde bereiken. Er moeten dan apparaten aanwezig zijn, die de klok op het gewenste ogenblik even stil zetten. Zo'n apparaat is bijv. de stroombegrenzer. De motorstroom wordt door de stroombegrenzer gevoerd. Men zou de stroombegrenzer enigszins kunnen vergelijken met de tegenwoordige automaat. Ook daar wordt de motorstroom doorheen gevoerd. Overschrijdt hij een bepaalde waarde, dan slaat de automaat uit; Overschrijdt bij de stroombegrenzer de stroom een bepaalde waarde, dan gaat er alleen maar een signaal, in de vorm van een heel klein stroompje, naar de klok en zet deze stil. Is de motorstroom weer onder de voorgeschreven waarde gedaald, dan wordt de klok weer vrijgegeven en deze schakelt weer verder. In feite bepaalt de bestuurder met welke stroom hij z.'n wagen wil laten aanlopen, door de gangkmippel op een bepaald punt in het rijgebied te plaatsen. Nemen we bijv. aan, dat de bestuurder de knuppel zo plaatst, dat de stroom op 200 amp. begrensd wordt. Dan loopt de wagen aan met een stroom, die schommelt om de 200 amp. Plaatst hij de knuppel verder naar voren bijv. op 275 amp., dan loopt de wagen aan met rond 275 amp. Wordt de knuppel helemaal naar voren gedrukt, dan wordt weggereden met de hoogst toelaatbare stroomsterkte. De genoemde getallen staan er natuurlijk niet bijgeschreven, omdat dit geen zin zou hebben. De bestuurder bepaalt dus eenvoudig aan de hand van de verkeerssituatie of hij snel 'of langzaam wil optrekken. Angst, dat de automaat zal uitslaan, behoeft hij evenwel niet meer te hebben. Heeft men de ruimte, dan is er geen enkel bezwaar om de knuppel metéén geheel naar voren te duwen. De automatiek zorgt dan wel voor de rest. Het remmen gaat op dezelfde wijze, alleen mét dit verschil, dat de maximale remstroom belangrijk hoger ligt, dan de maximale aanloopstroom. Bij het aanlopen gaan we niet boven een versnelling van 1 a 1,2 m/sec^, omdat dit anders door de staande passagiers als onaangenaam ondervonden wordt, terwijl ook de motoren en de schakelapparatuur te zwaar belast zouden worden. Dezelfde redenering geldt voor remmen. Ook daar moeten we als regel geen- grotere vertraging dan 1 & 1,2 m/sec^ kiezen. Maar er kan zich een noodsituatie voordoen, waarbij we gedwongen worden van twee kwaden het minste te kiezen. We remmen dan zo sterk mogelijk om een ernstig ongeluk te voorkomen. Maar er komt nog iets bij. Er is al gezegd, dat slippen of glijden onmiddellijk ean het electronisch brein gerapporteerd wordt. Hoe gaat dat in z'n werk? Op 2 assen, een motoras en een loopas, is een schijf gemonteerd. Deze schijf is aan de omtrek bezet met een groot aantal magneetjes. Telkens als een magneetje een bepaald plaatje passeert, wekt het hierin een signaal op ( een klein stroomstootje). De signalen van elke as gaan naar een teller. We kunnen nu als bijv. de ene teller op 32 staat, als het ware kijken hoe het met de andere teller staat. Slippen de wielen niet, dan draaien ze even hard en dus moet de andere teller ook op 32 staan. Dan gebeurt er niets en er wordt opnieuw geteld. Stel nu dat één teller op 32 staat en de ander nog maar op 28. Dit duidt op slippen, althans bij remmen; bij optrekken duidt het op doorslaan van een wielstel. We kunnen ons nu voorstellen, dat een verschillende stand van de beide tellers verwerkt wordt tot een signaal (stroomstootje). Dit signaal geeft bij slippen het commando "Zandstrooien en niet verder schakelen". Bij doorslaan van de wielen tijdens optrekken komt alleen hot commando "niet verder schakelen" (dus klok stilzetten). U moet zich bij dit alles voorstellen, dat e.e.a. in een onderdeel van een seconde gebeurt. De telperiode bijv. duurt l/50 seconde. Voer het begin van de remming, als we dus beslist nog niet slippen, kan men een teller ook gebruiken om de snelheid te meten. Immers de stand van de teller na l/50 sec. is een maat voor de snelheid. Er is al gezegd dat naarmate de beginsnelheid lager is, men met een hogere remstand kan beginnen te remmen. De teller kan verschillende signalen geven, afhankelijk van de bereikte stand na l/50 seo.

5 K - gvb Na l/50 sec. komt er dus een signaal uit, dat bepaald is door de snelheid van de wagen. Dit signaal schakelt de verlangde remstand in. Tenslotte de rukbeperker. Wanneer we de knuppel zo ver mogelijk naar voren plaatsen, dan is de stroom begrensd op de maximale waarde. Laten we veronderstellen dat -dit 325 amp. is. Zoals gezegd schakelt de klok zeer snel, telkens na l/lo sec. een volgende stand. Dit betekent, dat na 0,6 sec. deze 325 amp. overschreden wordt. Pas dan gaat de stroombegrenzer werken. Ho^el de bij 325 amp. behorende versnelling van de wagen op zich zelf niet hinderlijk is, is wel het in zo'n korte tijd oplopen van de versnelling onaangenaam. Om dit snel oplopen van de versnelling (de ruk) te voorkomen dient de rukbeperker. De werking is voor een niet-electrotechnicus moeilijk te begrijpen. Er is reeds verteld dat de motorstroomdoor de stroombegrenzer vloeit. Deze wekt daarin een magnetisch veld óp, ónder invloed waarvan een bepaalde weerstand toeneemt. Deze weerstand ligt. in een brug van Wheatstone, zodat op een bepaald punt een verandering van de.potentiaal optreedt, waarmee het signaal "klok stilzetten" gege- ven wordt (dus niet verder schakelen). Men kan zich nu voorstellen, dat men een condensator met enkele weerstanden aanbrengt en dat door de plotselinge daling van de potentiaal de condensator geladen wordt. Deze laadstroom nu heeft eveneens de opdracht'de klok stil te zetten. Condensator en weerstanden zijn zo gekozen, dat een geleidelijke daling slechts een zwakke laadstroom veroorzaakt, die niet bij machte is de klok stil.te zetten. Voor de niet-electrotechnicus kan volstaan worden met de volgende vergelijking. Stel men heeft een groot meer waardoorheen een rivier stroomt. Dezelfde hoeveelheid water die aan de éne kant in het meer stroomt, stroomt er aan de andere kant weer uit. Maar als de "watertoevoer plotseling sterkt toeneemt 1 zal eerst de waterspiegel van het meer moeten stijgen, voordat ook aan de andere kant de grotere waterhoeveelheid wordt afgevoerd. Bij de uitgang van het meer zal de stroomsterkte dus langzanar stijgen dan bij de ingang, hoewel beide stroomsterkten na verloop van tijd weer gelijk worden. Zo kunt u zich voorstellen, dat het door soortgelijke middelen ook mogelijk is de plotselinge stijging van een electrische stroom af te remmen. De werking van een condensator is vergelijkbaar met de werking van het meer. En nu maar wachtenop de dingen, die komen zullen. Vanzelfsprekend zullen na de inbouw van de installatie nog uitgebreide proefritten met de wagen genomen moeten worden. Aangezien de zaak nog niet geheel aan de kinderschoenen ontgroeid is, kan er gedurende die tijd ook nog wel eens iets gewijzigd worden, waardoor deze beschrijving op een enkel puntje zou kunnen afwijken van hetgeen u straks te zien krijgt. Groter gebruik van abonnementen en goedkopere kaartsoorten Volgens het Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam werden door het gvb i: 1962, 144>6 miljoen passagiers vervoerd (93»4 miljoen per tram en 51,2 miljoen per bus). Dit bracht het bedrijf ƒ 26,7 miljoen aan inkomsten op, waarvan de tram ƒ 17>5 miljoen en de bus ƒ 9»2 miljoen voor zijn rekening nam. De overeenkomstige cijfers voor het jaar. I96I waren 146,6 miljoen passagiers (95»2 tram en 51»4 bus) met een opbrengst 1 van ƒ 27,2 miljoen* Vergelijking der cijfers toont aan dat er in I962 bijna 2 'miljoen passagiers minder werden vervoerd, en dat de inkomsten met ƒ daalden* Daarbij is het echter niet gebleven. Ook de gemiddelde prijs die het publiek per rit betaalde gaf van I96I op I962 een daling te zien en wel van 18,6 cent in 1961 tot 18,5 cent in Dit wijst er op dat, naast het verminderde verbuik, in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van de goedkopere tariefstypen. Het stijgende aantal passagiers vervoerd op abonnementen wijst ook in die richting (10,6 miljoen in 1962 tegen 10,4 miljoen in I961).

6 remiserit tramlijn id.,alleen tussen 7 en 19 uur garagerit buslijn lege retourrit spitsuursnelbuslijn B 0 einde remise/garagerit/beginpunt*';... 1 \ einde remise/garagerit spitsuurlijn Q route lege retourrit snellijn ( )de ritten van lijn S einde dienst en één t ochtend bij aanvang d via Muiderpoortstation. Zond

7 -gvb- Multatuliweg nieuwe tramlijn en wegen op te breken tramlijn(tijdelijk) op te breken straten NIEUWE SITUATIE BOS BH LOMMERPLEIN (zie ons bericht op blz. 107) Hoofdweg g v b amsterdam Motorwagen 518 kreeg een treeplankje bij de dienstingang. De motorwagens 503 en 538 werden voorzien van een nieuw ruitenwissermechanisme. De volgende motorwagens kregen een verkorte beugel met nieuw type sleepstuks 493,528,529,531, ,543, De gelede wagens 554*607,627 en 633 werden voorzien van een pantograaf met grote zwikbeugel. De 636 kreeg een pantograaf serie 6OI-634 met grote zwikbeugel. Op lijn 27 werd één nieuw aangemaakt kopkoersbord gesignaleerd waarbij de teksten op de rood-geel-rode achtergrond in zwarte letters i.p.v. witte zijn aangebracht. Motorrijtuig 470 kreeg op het achterbalkon aan de linkerzijde, in de hoek begrensd door de vroegere instapdeur en de scheidingswand tussen wagenbak en balkon een grote stalen kast met hangslot, die zeker de plaatsruimte inneemt van twee staande passagiers. In deze bergruimte bevindt zich een kwh-meter. Deze motorwagen doet ten behoeve van het meten van de verbruikte stroom afwisselend dienst op verschillende lijnen van de remise Lekstraat. Motorwagen 608 verhuisde van de remise Havenstraat naar de Kr.Mijdrechtstraat, in ruil voor de 622. De eerstgenoemde remise heeft thans de no's , terwijl laatstgenoemde remise de nummers heeft. Teneinde het tekort aan blauwe wagens in de remise Kr.Mijdrechtstraat aan te vullen werden de no's 436 en 443 van de Havenstraat naar de Lekstraat overgebracht. 1 Tenslotte zij naar aanleiding van onze publikaties op blz. 103 nog opgemerkt, dat motorrijtuig 491 zich in de remise Kr.Mijdrechtstraat bevindt. De mededeling onderaan bladzijde 112 betreffende de extra dienstdoende autobussen behoeft een kleine verduidelijkingt een aantal van de aldaar genoemde extra's bestaat uit normale dienstwagens van een bepaalde lijn, d.w.z. dat bijvoorbeeld een 3e dwgn van lijn P een aantal ritten als Extra dwgn op lijn 40 rijdt.

8 - 120 St.Nikolaasintocht Tijdens de intocht van St.Nikolaas en zijn gevolg op zaterdag 16 november jl. werden de gebruikelijke inkortingen en routewijzigingen van kracht, zoals deze ieder jaar plaatsvinden,. Tussen de Plantage Parklaan en bot CS werd wederom een pendeldienst met autobussen onderhouden. Tijdens de stillegging van het tramverkeer over het Damrak werd een aantal trams naar het Stationsplein ge- - dirigeerd, dat onmiddellijk na het herstel van de Damrakroute de eerste stormloop van huiswaarts kerende St.Nikolaasvereerders moest opvangen. Het betrof de volgende extra wagens: 1 drieassige tramtrein lijn 16 1 drieassige tramtrein lijn 24 1 tweeassige tramtrein lijn 4 1 tweeassige tramtrein lijn 25 2 tweeassige tramtreinen lijn 9» De laatstgenoemde trams van lijn 9 werden vanaf het middenplein CS achteruit gereden naar de nieuwe standplaats bij het oostelijk tramwachthuisje. Voetbalwedstrijd Olympisch Stadion Op zondag 20 oktober jl. werden ten behoeve van de internationale voetbalwedstrijd in het Olympisch Stadion de gebruikelijke versterkingen en routewijzigingen van kracht. Hierbij zij opgemerkt dat de pendeldiensten van de lijnen 1 (Leidsebos je-stadionplein), 16 en 24 (Rembrandtplein-Stadionplein) zonder de gebruikelijke bordjes reden met opschriften als 'Rembrandtsplein' en 'Leidsebosje 1 (rood met witte letters). De extra's van lijn 16 bestonden uit 4 tweeassige stellen, lijn 24 reed met 5 extra drieassige treinen en lijn 1 reed met 5 extra kleine gelede wagens. Lijn 16 werd tussen ca. 12 en 18 uur verlengd naar het Stadionplein, terwijl de vermelde extra's uitsluitend pendelden vóór de aanvang van de wedstrijd. Na afloop van de match reden de E-^s over de gehele route., waarbij nog de volgende extra-extra wagens werden ingezet: een drieassige motorwagen op lijn 1 en 3 tweeassige treinen op de lijnen 16 en 24 elk. Na afloop hebben op lijn 24 tevens nog enkele autobussen gereden bij gebrek aan trams. Lijn 16 reed overdag met 8 drieassige stellen, en in de avonduren met enkelgelede wagens i.p.v. dubbelgelede. Vóór en na de wedstrijd werd met autobussen een sneldienst onderhouden tussen het CS en het Stadionplein. RAI-dienstregeling lijn 4 Ten behoeve van de Amerikaanse tentoonstelling in het RAI gebouw heeft lijn 4 een speciale dienstregeling, waarbij overdag en 's avonds twee tramwagens meer rijden. Overdag bestaan de twee toegevoegde treinen uit tweeassers en 's avonds uit een tweeassige en een drieassige trein. Sedert 18 november jl. rijden de vaste extra dienstwagens zoals vermeld in ons overzicht op blz Materieelverdeling Op de lijnen 7 en 10 rijden nu en dan bij gebrek aan tv? drieassige wagens tweeassige stellen, die dan ook gedurende de gehele avond blijven rijden. De smalle en brede gelede wagens van de remise Havenstraat worden thans door elkaar ingezet op de lijnen 13,17,24 en in de avonduren op lijn 16. Vanzelfsprekend betreft dit uitsluitend de dubbelgelede wagens. Op 18 nov. jl. deed gedurende de avonduren een kleine gelede wagen dienst op lijn 17. Tijdens de spitsuren moet soms een wagen uitvallen i.v.m. materieelgebrek. (vervolg op blz. 123)

9 R T M Rotterdam Materieel Het nieuwe tramstel is inmiddels aan de keuring van de Rijksverkeersinspectie onderworpen. Het zal nu wel vrij spoedig in dienst genomen kunnen worden. Verdwenen romantiek R E T Rotterdam Materieelverdeling De motorrijtuigen 430 en 541 zijn overgebracht naar de remise Delfshaven. Lijnwerk De aanleg van het nieuwe sporenkomplex op het Eendrachtsplein, die was onderbroken voor de aanleg van belangrijker objekten (verlegging Coolsingel, nieuwe toegang Willemsbrug), is hervat. Metrobouw Zoals wij reeds in ons nummer van december I962 lieten weten zijn door verschillende omstandigheden de kosten van de metrobouw sterk gestegen. Daarom hebben B & W thans de Raad gevraagd een extra krediet van ƒ ,000 te willen verstrekken voor de v/erken op beide maasoevers. Dit bedreig wordt verantwoord door te wijzen op de wijzigingen van het Station Beurs, de uitbreiding van de ondergrondse stations met schudlgelegenheden voor in totaal 25*000 personen, het maken van ondergrondse transformatoren- en gelijkrichterstations bij de Meent,en ia-de, Sohiedamsedijk, de stijging van de indexcijfers voor de bouwkosten, de stijging van de opslagkosten van de dienst van Gemeentewerken, verhoging van de stelpost voor bijkomende werken, aanvullende voorzieningen ten behoeve van de B.B. en het aanbrengen van extra roltrappen, dit alles ten belope van ƒ , en bestemd voor de werken op de Rechter Maasoever. De overige ƒ 6.4OO.OOO komen de werken op de Linker Maasoever ten goede, voor stijging indexcijfer bouwkosten, bijkomende werken, hogere bergkosten baggerspecie en verzwaring tunnelfundering met 110 extra palen in verband met de eisen van Rijkswaterstaat. Alles bijeen zal de metrobouw volgens de huidige ramingen ƒ vergen; hiervan zal het Rijk ƒ bijdragen voor de aanleg van schuilplaatsen. Met de loon- en prijsstijgingen sinds I962 is hierbij nog geen rekening gehouden. Den H T M Haag Op 3 oktober jl. heeft het Raadslid de heer mr, L.B. van den Muyzenberg de hierna volgende vragen tot het college van B & W gericht.

10 HTM Is Uw College op de hoogte met de berichten in de pers, dat er bij de H.T.M. binnenkort 75 conducteurs overcompleet zullen worden, wanneer zal worden overgegaan tot het omzetten van de lijnen 2 en 5 in één buslijn en op de lijn naar Voorburg PCC-cars met eenmansbediening worden ingevoerd? 2. Indien deze berichten geheel of althans in hoofdzaken juist zijn, is Uw College dan niet van; mening dat de serviceverlening bij de H.T.M. door deze maatregel wederom aanzi enlijk zal afnemen, aangezien de praktijk duidelijk uitgewezen heeft, dat de eenmansbediening de oorzaak is van vaak zeer groot tijdverlies, lange washttijden voor het publiek en meermalen voor het rijden van een vrijwel lege tram of bus vlak achter een overvolle voorganger? 3. Indien Uw antwoord op vraag 2 bevestigend luidt, is Uw College dan niet van mening, dat nu er door opheffing van de lijnen 2 en 5 personeel vrij komt en dus het bekende personeelstekort van de H.T.M. afneemt, het juist- aanbeveling zou verdienen om dit vrijkomende personeel te benutten om de eenmansbediening in te krimpen, ook omdat deze te zware eisen stelt aan de bestuurders-conducteurs? B & W van Den Haag beantwoordden op 29 oktober jl. deze vragen als volgt. Ad 1. Wij zijn op de hoogte van het reeds lang bestaande voornemen van de H.T.M., de tramexploitatie op de lijnen 2 en 5 om te zetten in een autobusexploitatie en met het voornemen het oude trammaterieel op de lijn naar Voorburg te vervangen door PCC-wagens. Dit laatste heeft inmiddels plaatsgehad. Dat deze maatregelen een overcompleet aan conducteurs tot gevolg zou hebben, was onsi eveneens bekend. Ad 2. De service verlening van de H.T.M. zal door deze maatregelen naar ons' oordeel niet noemenswaardig afnemen. Wij vestigen er de aandacht op, dat de vertraging, welke zich vooral tijdens de spitsuren bij het openbaar vervoer voordoet, in belangrijke mate docr de moeilijke verkeersafwikkeling in het algemeen wordt veroorzaakt. In de Memorie van Antwoord op het 'Algemeen Verslag o- ver de ontwerp-bogroting 1964 hebben wij dan ook medegedeeld, dat wij hebben besloten bij beslissingen omtrent verkeersaangelegenheden, straataanleg enz. rekening te houden met de noodzakelijkheid aan het openbaar vervoer prioriteit te verlenen, waardoor de vsrvoerssnelheid zal worden verhoogd. Daarnaast is het ons bekend, dat de vervoorssnelhcid ook wordt verlaagd door het feit, dat bij eenmansbediening het afhelpen van de passagiers bij de haltes meer tijd vergt dan gewenst is. Daarom wordt ernaar gestreefd het oponthoud bij de halteplaatsen zoveel mogelijk te beperken door het stimuleren van het gebruik van rittenkaarten in plaats van enkele-reisbiljetten, waardoor het tijdrovende wisselen van geld zoveel mogelijk wordt voorkomen. Bovendien ligt het in de bedoeling te komen tot automatisering van de afstempeling van de plaatsbewijzen. De bezwaren, welke aan de eenmansbediening zijn verbonden, zullen door deze maatregelen ten dele worden opgeheven. Ad 3. Gelet op het vorenstaande bestaat er geen aanleiding het vrijkomende personeel te gebruiken om de eenmansbediening in te krimpen. Dat de eenmansbediening te zware eisen sbelt aan de bestuurders-conducteurs is niet -gebleken, hoewel hun taak ongetwijfeld zwaar moet worden geacht. Inkrimping van de eenmansbediening is uit dien hoofde niet noodzakelijk. Het is een gelukkige omstandigheid, dat de meesten van de hier bedoelde personeelsleden, indien zij al niet kunnen worden omgeschoold om in het tekort aan autobus-chauffeurs te voorzien, vrij gemakkelijk eldexs een werkkring kunnen vinden. WIJ NEMEN AFSCHEID VAN ONZE 250-ERS is een aardig verhaaltje met foto's, dat gepubliceerd werd in het contactorgaan HET PUBLIEK EN ZIJN HTM, no's 51,52 en 54» Het is een waardig afscheid, geschreven door HTM kenner R.P. de Bock.

11 X gvh gvjb_nieuws (vervolg van blz. 120) Bij de aanleg van de nieuwe tramlus Prins Hendr^kkade-Kamperbrug-Stationsplein werd o-a«gebruik gemaakt van de diesellok + bovenleidingmontageaanhangwagengvb 1. In tegenstelling tot ons bericht op blz. 99 werd het nog nimmer gebruikte wissel op de middentoegangsbrug CS voor een eventuele verbinding Stationspleinmi ddentoegangsbrug-"linksaf Prins Hendrikkade alsnog verwijderd. Autobussen Instructïebus no. lp deed op 18 november jl. dienst als extra dienstwagen, daarbij aan de achterzijde voorzien van de aanduidingen betreffende leswagen. De autobusseri 58 en 45 zijn tijdelijk verhuurd aan de Centrale Vervoersdienst Nijmegen, p.lwaar zij dienstdoen op buslijn 8. De bussen zijn in de oorspronkelijke staat gehouden, inklüsief de wagennummers. Slechts de lijn- en richtingfilms zijn vervangen. Routewijzigingen buslijnen H en P Sedert maandag 18 november jl. rijdt lijn H een gewijzigde route i.v.m. vernieuw ingswerkzaamheden aan de Amstelveenseweg. De route luidt thans: Kalfjeslaan -Amstelveenseweg-- De Boelelaan-Buitenveldertselaan-Parnassusweg-Prp.nses Irenestraat-Amstelveenseweg-Stadionplein-Amstelveenseweg-Haarl.meerstation. Sedert 4 november jl. is de route van lijn P weer normaal (zie blz. 100). M.i.v.. maandag 25 november t/m.zondag 8 december 1963 wordt de route van lijn P gedeeltelijk gewijzigd: Stationsplein-westelijke toegangsbrug CS-Pnns Hendrikkade -Droogbak-De Ruyterkade enz. Veren ; Aan Contact, het gvb orgaan, ontlenen wij volgend bericht. Een paar weken geleden is op de "Rheinwerft" in het Duitse plaatsje Walsum bij Buisburg onze nieuwste pont te water gelaten. "In stilte" om zo te zeggen. De pont zal straks als no. 24 aan de vloot worden toegevoegd. Uiterlijk zal de 24 straks sterk lijken op zijn laatste voorganger, de veerpont no. 23. Op slechts enkele zeer kleine onderdelen na, is de opbouw namelijk geheel gelijk. Zo if *> o4 " opk.met.de installatie en met het vermogen; beide zijn gelijk aan die van de 24. Tenslotte wijkt.ook de bediening van de nieuwe pont niet af van zijn laatste voorganger. Vier extra waarschuwingslampjes op het bedieningspaneel duiden er echter op, dat er ergens in de installatie toch verschil moet zijn. Inderdaad, de -voortstuwing is electronisch geregeld. In de praktijk van de bediening leidt dit niet tot andere handelingen. Verwacht mag worden, dat dit verschil zal leiden tot een nog grotere bedrijfszekerheid. Wanneer de werkzaamheden niet vertraagd worden, zal de veerpont tegen het einde van dit jaar naar Amsterdam worden gevaren. Geleidingen De aanduidingen op de palen van de uitgeschakelde lijnonderbrekers zijn gewijzigde De. witte band met blauwe streep of blauw kruis is komen te vervallen. Op behoor?"vjke hoogte heeft men thans een zeer brede witte band op de map-*- schilderd, ter vervanging van de Oude band met schuine.. v blauwe streep (scheiding van twee kabeldistrikten), terwijl een dubbele witte band op grote hoogte dient ter vervanging van de oude band met blauw kruis (scheiding tussen twee centralevakken). Deze wijziging kan een behoorlijke verbetering worden genoemd.

12 N.M.V.B M.i.v.de zomerdienst is lijn 11 barre (Borinage) ingekort van St.Ghislain depot tot St.Ghislain Markt. Als volgende lijnen zullen de lijnen van Dour naar Elouges, Erquennes en Quiévrain opgeheven worden,. Lijn 9 blijft dan op het traject Mons-Dour gehandhaafd. 9 standaardwagens afkomstig van de lijn Brussel-Leuven worden in Brussel verbouwd tot type TE De eerste, die hiervan gereedgekomen zijn, zijn de en de Er zullen dan 21 van deze wagens zijn in Brussel en 19 in La Louvière/Anderlues, In tegenstelling tot vroegere plannen blijven de Braine-le-Comte wagens toch behouden. Men is bezig deze te reviseren. In de groep Charleroi worden als volgende de lijnen van Marcienne naar Thuillies en van Charleroi naar Nalines met de zijtak naar Point dn Jour opgeheven. In de groep Brussel wordt lijn F buiten de spitsuren opgeheven.lijn W zal waarschijnlijk volgend jaar voor het grootste deel opgeheven worden.slechts het traject Brussel - Midden Hut blijft dan gehandhaafd. Op heeft stoomloc 1076 met rijtuig 1208 (voor een excursie) het laatst het tramtraject naar Waver bereden. De loc doet nu nog slechts dienst op het fabrieksterrein van de Sucrerie de Wavre. De goederenmotorwagen 9965 is in het museum te Schepdaal geplaatst. De lijn Poulseur - Sprimont zal in opgeheven worden. Men is nl. gestuit op steen van inferieure kwaliteit, waardoor het niet meer mogelijk is hoeveelheden van enige betekenis aan IJmuiden te leveren. De goederenlijn Groenendaal - Overijse reed op voor het laatst. FRANKRIJK Uit het jaarverslag 1962 van de R.A.T.P, (Régie Autonome des Transports Parisiens) Lengte metro : 168,9 km dubbelspoor & 20 km voor lijn naar Sceaux Aantal rijtuigen: 763 (4~ motoren) ;535 (2-motoren) ;1324 (aanhang-);40 (geleed); 71 (luchtbanden). Lengte autobusnet& trolleybusnet: 1589 km. Aantal autobussen: 3105; aantal trolleybussen: 57. Aantal metroreizigers: 1175,8 miljoen (1961: 1158,5 miljoen) Aantal autobusreizigers: 770 miljoen (1961: 797 miljoen) De voornaamste oorzaak van de daling van het aantal autobusreizigers is de onvolmaaktheid en de onregelmatigheid van de diensten. In 1959 is een overeenkomst gesloten met de Franse staat, waarbij de R.A.T.P verplicht is een sluitende begroting over te leggen. De verliezen aan ontvangsten, die een gevolg zijn van de door de staat opgelegde te lage algemene tarieven, alsmede die welke ontstaan door de reducties, worden door de staat gecompenseerd. Tengevolge van de sociale vervoerspolitiek moet in 1962 de Franse staat aan de R.A.T.P. ongeveer 285 miljoen francs vergoeden. Om ook de omgeving van Parijs door de Metro te bedienen zal een nieuw bedrijf gesticht worden, de,: Réseau Express Rëgional" (ter aanvulling van de S.N.C.F.).Eerst zal een oost-west-lijn aangelegd worden; in aanleg hiervan zijn reeds een lijn van Etoile naar La Folie en een lijn naar Vincennes. De vervoerscapaciteit van lijn 1 wordt opgevoerd. Delengte van de treinen is reeds vergroot van 4 op 6 rijtuigen, waarvoor de perrons van 13 stations verlengd moesten worden. Het nieuwe materieel met luchtbanden doet op deze lijn dienst. Lijn 4 krijgt eveneens deze rijtuigen, terwijl ook de stations van deze lijn geschikt gemaakt zullen worden voor treinen bestaande uit 6 rijtuigen. De controle zal v/orden verplaatst naar de ingang van de stations bij de verkoopplaatsen, Tot nog toe bevond deze zich bij de toegang tot de perrons. In 1963 wordt op lijn 1 een electronische apparatuur in gebruik genomen,waar door de loop der treinen automatisch wordt geregeld en kleine onregelmatigheden in de dienst worden vereffeid

13 FRANKRIJK (vervolg) De Régie Départemental des Chemins de Fer & Tramways Electriques des Bouches du Rhfine bezit 5 lijnen, waarop met stoom- en dieseltractie goederenvervoer plaatsvindt (geen personenvervoer meer bij deze maatschappij), nl. a) La Ciotat Gare- La.Ciotat- Ville d) Arles - Fontveille Carrières b) Barbentane - Plan d'orgon é) Pas des Lanciers- Bel Air la Méde. c) Tarascon - St.Rémy De Frans-Spaanse tramlijn tussen San Sebastiaan en Henday, die geëxploiteerd wordt door de Societad Explotadora de Ferrocariles y Tranvias, wordt gemoderniseerd. Nieuw materieel zal aangeschaft worden en baan, bovenleiding en stations worden vernieuwd. De lijn (1000 mm) is 22 km lang. Het materieel bestaat uit 10 motorwagens,9 bijwagens, 2 elocs en 48 goederenwagens. De lijn Somain - Peruwelz is m.i.v voor reizigersvervoer gesloten. Te Valenciennes is de lijn naar Marly opgeheven. Aan het einde van dit jaar wacht de lijn naar St.Amand hetzelfde lot. In Lille zijn de lijnen E en J m.i.v opgeheven. DUITSLAND In Frankfurt worden 30 bijwagens verbouwd om dienst te doen zonder conducteur. In Muhlheim zullen alle trams en autobussen van radiozenders voorzien worden. Op is hier lijn 15 opgeheven. Te München is het eerste deel van een nieuwe tramremise op de hoek van Einsteinstrasse en Leuchtenbergring in gebruik genomen. In Hagen is lijn 11 m-i-v opgeheven. In Oberhausen rijdt lijn 4 nog steeds i.v.m. het niet verlenen van een autobusconcessie. UTRECHT Enige inwoners van Utrecht hebben een adres aan de gemeenteraad gericht,waarin ter oplossing van de grote verkeers- en vervoersmoeilijkheden in die stad, een plan is opgesteld, waarbij het railvervoer in ere hersteld zou moeten worden. Andere oplossingen, zoals het creëren van meer parkeerruimte en het verbreden van wegen kan slechts een tijdelijke verlichting bieden. Slechts wanneer velen van het openbaar vervoer gebruik zouden maken, zou dit een blijvende verbetering voor het verkeer betekenen. Voorgesteld worden via enige reeds geplande doorbraken een aantal tramlijnen,gedee ltelijk ondergronds aan te leggen. Het plan kan in diverse fasen uitgevoerd worden. Voor het geheel zouden, volgens de adressanten 10 dubbel- en 40 enkelgelede tramwagens benodigd zijn. De interlokale busdiensten zouden samen moeten komen in een busstation aan de rand van de stad, iets ten noorden van de Berekuil, alwaar ook een grote parkeerplaats gebouwd zou moeten worden.het tramnet zou aangevuld moeten worden met een aantal buslijnen. Het adres heeft bij de pers en bij de gemeenteraad een gunstig onthaal gehad. In diverse Utrechtse kranten is er uitgebreid over geschreven. Geen enkele reactie tegen de tramplannen verscheen. De volgende lijnen werden voorgesteld: 1. Centraal Station-Moree1se1aan-Catharijnesingel-Tolsteegsingel-Maliesingel- Maliebaan-Busstation. 2.(Oog in Al) Joseph Haydnlaan-Lessinglaan-Spinozaweg-Vleutenseweg-Damstraat- Leidseweg-C.S.-Moreelse1aan-Catharijnesingel-Doorbraak 2-Rubenslaan-Adr.v. Ostadelaan-Jan van Scorelstraat-Prins Hendriklaan. 3.(Zuilen) Th.Thijssenplein-Norbruislaan-Burg.v.Tuylkade-Egmondkade-R.v.d. Hamkade-Ahornstraat-Nijonoord-Oudenoord-St.Jacobstraat-Vredenburg-Doorbraak 'l-mariaplaats-moreelselaan-g.s -Leidseweg-Croeselaan-Balijelaan-Kon.Wilhelminalaan-Churchill-laan-Marco Pololaan-V.di Gamalaan-Livingstonelaan. 4,Churchill-laan-Marshall-laan-van Heuven Goedhartlaan-Beneluxlaan-Weg der Verenigde Naties-Graadt van Roggenweg-Leidseweg-C.S.-Moreelselaan-Catharijnesingel-Ledig Erf-Doorbraak 2-Albatrosstr.-Briljantin.-Pr.Jul.w.-Kast.psn. (route lijn 5 op binnenzijde voorpagina)

14 DECEMBER-' AANBIEDING Decembermaand - Feestmaand - Geschenkenmaand - Potomaand UNIEKE AANBIEDING 5 prachtige gvb foto's op 13x18 cm 1. Lijn 26; motorwagen 117» Stationsplein, 9 februari Lijn 4: in boog West.toegangsbrug CS - P.H.kade, 5 sept.1955» 3. Lijn 2: ; Leidsebosje, 1 oktober Lijn 9: ; Muntplein, 7 april I Lijn 1: motorwagen 430 (volledig ingetuigd); brug Leidsekade, 25 juni PRIJS SLECHTS ƒ 2,75 PER SERIE. Bestellingen d.m.v. storting of overschrijving op gemeentegirorekening t.n.v. 'hot openbaar vervoer', van Suchtelen van de Haarestraat 3 M te Amsterdam-Osdorp. Bij tijdige bestelling volgt toezending vóór de Kerstdagen. ; gvb foto's ; AL Lijn 24: 56O; westelijke toegangsbrug CS, AL Lijn 9: ? P.H.Kade, 7-IO-I AL Lijn 5: P.H.Kade, 7-IO-I AL Lijn 5: O; middentoegangsbrug CS (oude lus); AL Lijn 9: 607; middc.rtoegangsbrug CS (oude lus), 7-IO-I AL Lijn 10: ; Weteringcircuit, 7-IO-I AL Lijn 10: 584? Weteringcircuit, 7-IO-I AL Lijn 17: 644 naast lijn 1:557» oude situatie CS", AL Lijn 13: naast lijn 2: 520; oude situatie CS, 8-IO-I AL Lijn 17: 642 (film '16') (naar remise), naast lijn 2: 565» oude situatie CS, 8-IO-I AL Lijn 27: » oude situatie CS, 8-IO-I AL Lijn J: 614; nieuwe standplaats CS, AL Lijn 17: 638 naast lijn 13: ; nieuwe situatie CS, AL Lijn 9: in boog Damrak/Nieuwe Brug; AL Lijn 9: ; Pr.Hendrikkade bij St.Nikolaaskerk, «375 BL Lijn 16: l(oxtra wagen naar Rembrandtsplein); Reguliersdwarsstraat, *377 BL Damrak met achter elkaar tweeassige stellen van de lijnen 16,24 en 25; BL Mot.wagen 453 als eerste wagen op nieuwe spoor P.H.Kade (inrijden), ingetuigd als lijn 4; 2I-IO-I BL Dieselloc + montagëahw gvb.1; Stationsplein oostzijde, 10 IO-I BL Werkzaamheden t.b.v. aansluiting nieuwe sporen Middentoegangsbrug CS bij Stationsplein met o.a. montage-auto's 58 en 60; Bovenstaande foto's zijn van het formaat 7x10 cm en kosten 40 cent per stuk. Bestellingen via onze gemeentegiro onder DUIDELIJKE Vermelding van de gewenste nummers. MEDEDELING Alle nog lopende fotobestellingen zullen in de eerste helft van december a.s. worden afgehandeld.

Voor electrische treinen gelden, behalve de hiervoor genoemde seinen, bovendien de in dit Hoofdstuk genoemde seinen.

Voor electrische treinen gelden, behalve de hiervoor genoemde seinen, bovendien de in dit Hoofdstuk genoemde seinen. 146 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. HOOFDSTUK VIII. Voor electrische treinen gelden, behalve de hiervoor genoemde seinen, bovendien de in dit Hoofdstuk genoemde seinen. Sein 59. Langzaam rijden.

Nadere informatie

hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam

hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam 6e jaargang no. 10 - oktober 1963 \ 1 1 het openbaar vervoer abonnementsprijs

Nadere informatie

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig.

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig. 22 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. Toepassingsvoorschriften. 23 HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. De beambte toont

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek. Vragen nr. 34 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 7 mei 2013 Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Buizenpost. 1 De ontwikkeling

Buizenpost. 1 De ontwikkeling Buizenpost Omstreeks 1860 was het in de grote wereldsteden zo druk, dat files de straten verstopten. Snel een briefje ergens heen brengen was er niet bij en de telefoon werd pas in 1876 uitgevonden. Met

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - November 2015 (herzien)

Concessiemonitor MRDH - November 2015 (herzien) Concessiemonitor MRDH - November 215 (herzien) Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze

Nadere informatie

Ondertunneling tram 10 vanaf Deurne - Gevolgen openbaarvervoersaanbod voor oud- Borgerhout

Ondertunneling tram 10 vanaf Deurne - Gevolgen openbaarvervoersaanbod voor oud- Borgerhout SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1271 van WOUTER VANBESIEN datum: 15 mei 2017 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Ondertunneling tram 10 vanaf

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS DTM RACES

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS DTM RACES BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS DTM RACES Het DTM Circus is voor de negende maal op rij aanwezig op Circuit Park Zandvoort. Ook dit jaar wordt de nodige drukte weer verwacht. Gelukkig zijn er meerdere

Nadere informatie

CONCEPT. concessie ZAANSTREEK

CONCEPT. concessie ZAANSTREEK CONCEPT concessie ZAANSTREEK Ingaande: 15 december 2013 CONCESSIE ZAANSTREEK Vervoerplan 2014 Auteur: R.Appel Datum: 14-05-2013 Versie: 1.0 Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave H.1 INLEIDING.4 H.2 VOORGESTELDE

Nadere informatie

Thema 10 Materieel. De treinen van NS Reizigers

Thema 10 Materieel. De treinen van NS Reizigers Thema 10 Materieel De treinen van NS Reizigers Rollend materieel Bij het spoor wordt alles wat op rails kan rijden het rollend materieel genoemd zelfstandig rijdende voertuigen die personenrijtuigen en

Nadere informatie

Jj,. provincie groningen

Jj,. provincie groningen Jj,. provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 li www.provinciegroningen.nl info@proyinciegroningen.nl

Nadere informatie

BASISPRINCIPES VAN DE SEININRICHTING

BASISPRINCIPES VAN DE SEININRICHTING TREINBESTUURDER BASISPRINCIPES VAN DE SEININRICHTING Publicatiedatum: 04/02/2015 NMBS B-TR.2 Inhoud Blz. 1. Spoorwegen 3 2. Sporen 6 3. Lichtseinen 8 4. Snelheidssignalisatie 14 5. Allerhande seinen 16-2

Nadere informatie

Collegevoorstel 151/2003. Registratienummer 3.51605. Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753. Programma Mobiliteit

Collegevoorstel 151/2003. Registratienummer 3.51605. Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753. Programma Mobiliteit Collegevoorstel 151/2003 Registratienummer 3.51605 Opgesteld door, telefoonnummer Guus Cornelissen, 9753 Programma Mobiliteit Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Onderwerp van het voorstel behandeling motie

Nadere informatie

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk.

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

HOOFDSTUK IV. Seinen op bepaalde plaatsen te geven. (Vaste seinen).

HOOFDSTUK IV. Seinen op bepaalde plaatsen te geven. (Vaste seinen). 42 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. HOOFDSTUK IV. Seinen op bepaalde plaatsen te geven. (Vaste seinen). Hoofdseinpalen. Een hoofdseinpaal bestaat uit een paal met een naar rechts uitstekenden draaibaren

Nadere informatie

HOOFDSTUK V. Seinen op treinen, rangeerdeelen en bijzondere voertuigen te geven.

HOOFDSTUK V. Seinen op treinen, rangeerdeelen en bijzondere voertuigen te geven. 110 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. HOOFDSTUK V. Seinen op treinen, rangeerdeelen en bijzondere voertuigen te geven. Seinen op treinen. (Treinseinen). Bij treinen, waarvan het voorste en het achterste

Nadere informatie

Veolia 2010. Stand van zaken OV en blik in de toekomst.

Veolia 2010. Stand van zaken OV en blik in de toekomst. Veolia 2010 Stand van zaken OV en blik in de toekomst. 1 Onderwerpen Reizigers aantallen Veolia Transport Rail in 2010 Winter 2010/2011 Avantis Sociale veiligheid OV chipkaart Keten / aansluiting 2 Kleine

Nadere informatie

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB Vergelijking van de CO 2 -uitstoot per vervoermiddel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB 100% Gerecycleerd papier Januari

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-19 d.d. 9 januari 2014 (mr. C.E. du Perron en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-19 d.d. 9 januari 2014 (mr. C.E. du Perron en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-19 d.d. 9 januari 2014 (mr. C.E. du Perron en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting Motorverzekering. Consument volgt een cursus rijvaardigheid

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Gooi- en Vechtstreek connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad

HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad HTMbuzz Vervoerplan 2018 Vervoerplan HTMbuzz 2018 Concessie openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad Colofon Datum : 7 november 2016 Versie : 2 2016 HTMbuzz BV, Den Haag Inhoud INHOUD... 2 INLEIDING... 3 OVERZICHT

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014

Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014 Aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Rijswijk T.a.v. de griffie Postbus 5305 2280 HH Rijswijk Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014 Samensteller: A. van

Nadere informatie

De spoorweg en het rollend materieel.

De spoorweg en het rollend materieel. HOOFDSTUK i. De spoorweg en het rollend materieel. 1. Het rijden over de spoorbaan. Het spoorwegbedrijf vormt een onderdeel van het groote verkeersapparaat, waarover de menschheid beschikt. Het verkeer,

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 129 d.d. 17 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 129 d.d. 17 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 129 d.d. 17 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting De auto van Consument is beschadigd geraakt

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

P.M.E. Persenaire Mobile Efficiency Tel. +31(0)570-59 0296 fax +31(0)570-590748 mob. +31(0)6-55301045

P.M.E. Persenaire Mobile Efficiency Tel. +31(0)570-59 0296 fax +31(0)570-590748 mob. +31(0)6-55301045 P.M.E. Persenaire Mobile Efficiency Tel. +31(0)570-59 0296 fax +31(0)570-590748 mob. +31(0)6-55301045 email, persenaire@home.nl - website, www.pme.nl 1 INHOUD Pagina 1. Oorsprong fabriek 3 2. Geleverde

Nadere informatie

Rapport. "Gevecht tegen windmolens" Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de

Rapport. Gevecht tegen windmolens Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Rapport "Gevecht tegen windmolens" Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Belastingdienst/Toeslagen gegrond. Publicatiedatum: 11 februari 2015 Rapportnummer:

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport De A1GP World Cup of Motorsport brak vorig jaar een bezoekers record op Circuit Park Zandvoort. Ook dit jaar wordt de nodige drukte weer verwacht.

Nadere informatie

Tekststudio Schrijven en Schrappen 06-13 59 30 44 www.schrijven-en-schrappen.nl - lotty@schrijven-en-schrappen.nl -

Tekststudio Schrijven en Schrappen 06-13 59 30 44 www.schrijven-en-schrappen.nl - lotty@schrijven-en-schrappen.nl - Graag zou ik je bij dezen iets vertellen betreffende onnodig moeilijk taalgebruik dat geregeld wordt gebezigd. Alhoewel de meeste mensen weten dat ze gerust in spreektaal mogen schrijven, gebruiken ze

Nadere informatie

Elektrisch rijden is de toekomst

Elektrisch rijden is de toekomst Elektrisch rijden is de toekomst Duurzaam onderweg in Rotterdam www.rotterdam.nl/elektrischrijden Elektrisch rijden neemt een vlucht. Er rijden steeds meer elektrische voertuigen rond. Een positieve ontwikkeling

Nadere informatie

Collectie Openbaar vervoer

Collectie Openbaar vervoer Collectie Openbaar vervoer 1903-1979 Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch04116 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Openbaar

Nadere informatie

P.M.E. Persenaire Mobile Efficiency Tel. +31(0)570-59 0296 fax +31(0)570-590748 mob. +31(0)6-55301045

P.M.E. Persenaire Mobile Efficiency Tel. +31(0)570-59 0296 fax +31(0)570-590748 mob. +31(0)6-55301045 P.M.E. Persenaire Mobile Efficiency Tel. +31(0)570-59 0296 fax +31(0)570-590748 mob. +31(0)6-55301045 email, persenaire@home.nl - website, www.pme.nl 1 INHOUD Pagina 1. Oorsprong fabriek 3 2. Geleverde

Nadere informatie

Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012

Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012 Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012 Het DB van Stadsgewest Haaglanden heeft in haar DB vergadering van 29 juni 2011 onderstaande wijzigingsvoorstellen voor de dienstregeling

Nadere informatie

BEHEER- EN ONDERHOUDSOVEREENKOMST INZAKE EEN DUBBELSPORIGE RAIL VERBINDING TUSSEN DE GEMEENTE AMSTERDAM EN DE GEMEENTE DIEMEN.

BEHEER- EN ONDERHOUDSOVEREENKOMST INZAKE EEN DUBBELSPORIGE RAIL VERBINDING TUSSEN DE GEMEENTE AMSTERDAM EN DE GEMEENTE DIEMEN. ÇJ l (GVB/EM/880421/C) BEHEER- EN ONDERHOUDSOVEREENKOMST INZAKE EEN DUBBELSPORIGE RAIL VERBINDING TUSSEN DE GEMEENTE AMSTERDAM EN DE GEMEENTE DIEMEN. Ondergetekenden: De Gemeente Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Condensator. Het hellingsgetal a is constant. Dit hellingsgetal noemen we de capaciteit van de condensator C. Er geldt dus: C = Q U

Condensator. Het hellingsgetal a is constant. Dit hellingsgetal noemen we de capaciteit van de condensator C. Er geldt dus: C = Q U Inhoud Condensator... 2 Het laden van een condensator... 3 Het ontladen van een condensator... 6 Het gedrag van een condensator in een schakeling... 7 Opgaven... 8 Opgave: Alarminstallatie... 8 Opgave:

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2013

Nieuwsbrief januari 2013 Nieuwsbrief januari 2013 Modelbouwvereniging Hoekse Waard Achterzeedijk 1b 2991 SB Barendrecht Nieuwsbrief januari 2013 Barendrecht, 14-01-2013 Beste abonnees, Hierbij de nieuwsbrief van de Modelbouwvereniging

Nadere informatie

Verbeteren toegankelijkheid bushaltes

Verbeteren toegankelijkheid bushaltes Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 13 2008-031 Verbeteren toegankelijkheid bushaltes Aan de Raad, Heerhugowaard, 19februari2008 Beknopt voorstel 1. Instemmen met het beschikbaar stellen van kredieten tot

Nadere informatie

Vrienden van de Voetveren. Verenigingsnieuws. Verennieuws 9 maart 2015 (bladz. 1) Jaarstukken. Binnenkort ALV. Vrijwilligers gevraagd

Vrienden van de Voetveren. Verenigingsnieuws. Verennieuws 9 maart 2015 (bladz. 1) Jaarstukken. Binnenkort ALV. Vrijwilligers gevraagd (bladz. 1) Verenigingsnieuws Jaarstukken Vorige jaren werden de jaarstukken vaak al in februari verstuurd. Dat had te maken met het feit dat de ALV al begin april plaatsvond. Aangezien de ALV dit jaar

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Pagina 1 van 5 Fractiesecretariaat Ad van Heuven Jachthoeve 9 3992 NT Houten advanheuven@planet.nl www.groenlinks.nl\lokaal\houten Zenden aan: gemeentehuis@houten.nl

Nadere informatie

Spoor op Vleugels. Nieuwsbulletin Nr 9. Een Voorspoedig 2010!

Spoor op Vleugels. Nieuwsbulletin Nr 9. Een Voorspoedig 2010! Spoor op Vleugels Nieuwsbulletin Nr 9 Een Voorspoedig 2010! Dit is de eerste Nieuwsbrief van dit belangrijke jaar voor de EMV en we wensen alle lezers dan ook allereerst een voorspoedig 2010. Ook dit jaar

Nadere informatie

De condensator en energie

De condensator en energie De condensator en energie Belangrijkste onderdelen in de proeven De LEGO-condensator De condensator heeft een capaciteit van 1 Farad en is beschermd tegen een overbelasting tot 18 Volt. Wanneer de condensator

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

Mogelijkheden voor nieuwe infrastructuur voor omleidingen

Mogelijkheden voor nieuwe infrastructuur voor omleidingen Mogelijkheden voor nieuwe infrastructuur voor omleidingen Datum: 21 november 2007 Kenmerk: DH/JM/M07013.doc 1. Centraal Station ondertunneling sporen 11 en 12 t.b.v. Erasmuslijn - Stremming netkous tramviaduct

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd :

Provincie Utrecht. Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd : Provincie Utrecht Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd 1 26-10-2009 17: Pe di Nie Een reg die ver con Alt Wi alle on de con Ve Wi SM ab Re Per tra ww Mis hem niet! Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS maart 2014

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS maart 2014 Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone P.W.M. Smit Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/2014.200 RIS 270781 070-3536028 7 maart 2014 Invulling vervangend vervoer tijdens

Nadere informatie

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3.

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

Onder andere in dit nummer: Welkom Kort nieuws binnenland Kort nieuws materieel Een jaar geleden Sprinter/SLT (2)

Onder andere in dit nummer: Welkom Kort nieuws binnenland Kort nieuws materieel Een jaar geleden Sprinter/SLT (2) Onder andere in dit nummer: Welkom Kort nieuws binnenland Kort nieuws materieel Een jaar geleden Sprinter/SLT (2) Welkom Helaas was het eerste nummer vertraagd, dit nummer niet. Ook in dit nummer zal weer

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport De A1GP World Cup of Motorsport is een van de grootste evenementen op Circuit Park Zandvoort. Ook dit jaar wordt de nodige drukte weer verwacht.

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK-2) 2015-2017. Beheer in balans

Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK-2) 2015-2017. Beheer in balans Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK-2) 2015-2017 Beheer in balans Opsteller : DSB/R&W Concept : versie 6 januari 2015 1 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 2. Terugblik MJPK-1 3. Programma 4. Financiering

Nadere informatie

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS De komst van de Noord/Zuid metrolijn heeft grote gevolgen voor het gehele openbaar vervoer, zowel in de stad Amsterdam als de streek. Ook voor de

Nadere informatie

DE WET GELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR VERVOER

DE WET GELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR VERVOER DE WET GELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR VERVOER Toegankelijk openbaar vervoer betekent dat mensen met een functiebeperking die zelfredzaam

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338 S. js.io Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338 Ri jkswater s t aat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart. Dordrecht, 2 juni 1975. NOTITIE

Nadere informatie

hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam

hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam hei openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, in het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam HET OPENBAAR VERVOER ABONNEMENTSPRIJS ƒ 1. 50 per half jaar LOSSE NUMMERS ƒ 0.35

Nadere informatie

Elektronische informatievoorziening op tramhaltes Gemeente Amsterdam Gemeentevervoerbedrijf

Elektronische informatievoorziening op tramhaltes Gemeente Amsterdam Gemeentevervoerbedrijf Rapport Gemeentelijke Ombudsman Elektronische informatievoorziening op tramhaltes Gemeente Amsterdam Gemeentevervoerbedrijf 27 juni 2006 RA0612137 Samenvatting Het is een feit van algemene bekendheid dat

Nadere informatie

Automatische transmissie

Automatische transmissie Automatische transmissie TRANSMISSIEHENDEL H3916 De CommandShift transmissie kan als automaat en als handbak worden gebruikt. Automatische bediening Normaal staat de transmissie op 'automatisch'. Nadat

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - Januari 2016

Concessiemonitor MRDH - Januari 2016 Concessiemonitor MRDH - Januari 216 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze maand Te vroeg

Nadere informatie

hst openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, jn het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam

hst openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, jn het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam hst openbaar vervoer maandblad gewijd aan het stads- en streekvervoer, jn het byzonder het gemeentevervoerbedrijf amsterdam 8e jaargang no. 2 - februari j het openbaar vervoer abonnementsprijs ƒ 5»25 p^r

Nadere informatie

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren Vanaf 11 december gaat onder de naam Limburgnet de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in Limburg van start. In deze brief informeren

Nadere informatie

Mijn Modelbaan 2008 de bouw van de railspiraal

Mijn Modelbaan 2008 de bouw van de railspiraal Waarom een railspiraal: Een van de grote uitdagingen bij het ontwerp, maar zeker ook bij de bouw, is het hoogteverschil tussen het schaduwstation en de nulniveau van de modelbaan. Enkele cijfers: - het

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 2010/17 Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Ingezonden: 29 mei 2010 Onderwerp: Verkeersstromen rond station Ede-Wageningen

Nadere informatie

Verkeerslichten. De Verkeerslichten & de PLC in het TIBBLTO / VICTO lokaal. Werkplek 1. Leer & werkboek.

Verkeerslichten. De Verkeerslichten & de PLC in het TIBBLTO / VICTO lokaal. Werkplek 1. Leer & werkboek. Verkeerslichten. Werkplek 1 De Verkeerslichten & de PLC in het TIBBLTO / VICTO lokaal. Leer & werkboek. Bij dit boek hoort een antwoordboekje waarin de antwoorden, op de vragen uit dit boek, geschreven

Nadere informatie

Definitie s. Algemene bepalingen.

Definitie s. Algemene bepalingen. Definitie s 1. Amps Unlimited: De eenmanszaak, Amps Unlimited, statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51104113. 2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

AUTORIJSCHOOL JOHN VAN DEN KIEBOOM VLAMINGVAART 49 4651 GR STEENBERGEN

AUTORIJSCHOOL JOHN VAN DEN KIEBOOM VLAMINGVAART 49 4651 GR STEENBERGEN Op het examen worden natuurlijk wel eens fouten gemaakt. In de loop der jaren hebben wij al verschillende fouten gezien en daarom hebben wij besloten deze fouten, samen met enkele tips, op papier te zetten.

Nadere informatie

.22. Hoe ziet een centrum eruit?

.22. Hoe ziet een centrum eruit? Hoe ziet een centrum eruit? Hoofdstuk 2 les 1 Wat ga je leren? In deze les leer je hoe een centrum eruitziet. Je leert ook hoe het komt dat sommige steden of plekken een centrum zijn geworden. Begrippen

Nadere informatie

Van zaterdag 25-2 t/m zondag 5-3 spoorwerkzaamheden metrolijnen D en E bij Zuidplein

Van zaterdag 25-2 t/m zondag 5-3 spoorwerkzaamheden metrolijnen D en E bij Zuidplein Onze aangepaste reis Van zaterdag 25-2 t/m zondag 5-3 spoorwerkzaamheden metrolijnen D en E bij Beperkt metroverkeer bij : houd rekening met drukte, overstappen en extra reistijd. Reis tussen De Akkers

Nadere informatie

Analyse. Pagina 1 van 5. Aan Stadsgewest Haaglanden T.a.v. De heer P. Dubbeling Postbus 66 2501 CB Den Haag

Analyse. Pagina 1 van 5. Aan Stadsgewest Haaglanden T.a.v. De heer P. Dubbeling Postbus 66 2501 CB Den Haag Aan Stadsgewest Haaglanden T.a.v. De heer P. Dubbeling Postbus 66 2501 CB Den Haag Betreft: Dienstregeling 2014. Advies OV-verbinding World Forum Centraal Station v.v. Samensteller: Arnold van der Heijden

Nadere informatie

DE OMNIBUSDIENST TUSSEN RHENEN EN VEENENDAAL-DE KLOMP

DE OMNIBUSDIENST TUSSEN RHENEN EN VEENENDAAL-DE KLOMP DE OMNIBUSDIENST TUSSEN RHENEN EN VEENENDAAL-DE KLOMP Onder OUD(heidkundig) NIEUWS elders in dit nummer van Oud Rhenen kwam reeds de omnibusdienst ter sprake, die er eind 19e eeuw bestond tussen Rhenen

Nadere informatie

Alternatief verkeer en vervoer bij langdurige verkeersafsluitingen

Alternatief verkeer en vervoer bij langdurige verkeersafsluitingen Advies BurgerPanelRotterdam Alternatief verkeer en vervoer bij langdurige verkeersafsluitingen Samenvatting van het advies In Rotterdam zijn er dikwijls werkzaamheden aan de wegen nodig. Dit leidt vaak

Nadere informatie

Reisverslag Verona 2016 Deel 2 (29 juli 2016) [1]

Reisverslag Verona 2016 Deel 2 (29 juli 2016) [1] Gepubliceerd op Willem-Jan van der Zanden (http://www.wjvanderzanden.nl) Home > Reisverslag Verona 2016 Deel 2 (29 juli 2016) Reisverslag Verona 2016 Deel 2 (29 juli 2016) [1] Door wjvanderzanden[2]op

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-359 d.d. 28 december 2011 (mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mevrouw mr. P.M. Arnoldus-Smit en mr. J.W.H. Offerhaus, leden, en mr.

Nadere informatie

X wonende te Y, appellant, tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans verweerder,

X wonende te Y, appellant, tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans verweerder, Zaaknummer: 1995/155 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 21 december 1995 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans Trefwoorden: Auditor, inschrijving,

Nadere informatie

Lijnennet Almere 2018

Lijnennet Almere 2018 1 Inleiding Met ingang van 10 december 2017 gaat de nieuwe concessie Almere in. Op 27 september 2016 heeft de gemeente Almere bekend gemaakt dat Syntus de aanbesteding heeft gewonnen en daarom tot 2027

Nadere informatie

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Een analyse van het gevoerde parkeerbeleid in de gemeente Woerden, een aantal conclusies over de gevolgen van dit beleid en een beschrijving

Nadere informatie

Aanvragen in Subsidieaanvraag BDU Kleine Infrastructuur 2016

Aanvragen in Subsidieaanvraag BDU Kleine Infrastructuur 2016 Algemene aspecten: Aanvragen indienen: eind 2015. Voorlopige gunning voor 1 november 2016. Uitvoering 2016/2017 Aanvragen in 2015 De Draai - Van Veenweg - Voetpad naast Van Veenweg - Knip Van Veenweg (afhankelijk

Nadere informatie

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Bijlage Installatie- en bedieningsinstructies Flamco www.flamcogroup.com Editie 2010 / NL Inhoud Pagina 1. Inbedrijfstelling 3 1.1. Inbedrijfstelling ENA 50/60 3 1.2. Parameters instellen voor

Nadere informatie

Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival

Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival Het Boerenrockfestival is geen officiële crosswedstrijd maar hanteert wel regels waarin eisen aan voertuigen zijn vastgelegd. Ook zijn er eisen m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Visie ESLG: Beter uitnutten van spoorlijn Leeuwarden - Groningen Bijlagen:

Visie ESLG: Beter uitnutten van spoorlijn Leeuwarden - Groningen Bijlagen: Roo, Marijke de Van: Werkgroep Spoor in Friesland Verzonden: woensdag 02 oktober 2013 14:56 Aan: staten; Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Visie ESLG: Beter uitnutten

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 11 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

In deze notitie wordt gereageerd op het tracévoorstel van GNR van 9 januari 2014 om de HOV-route langs het ziekenhuis in Hilversum te leiden.

In deze notitie wordt gereageerd op het tracévoorstel van GNR van 9 januari 2014 om de HOV-route langs het ziekenhuis in Hilversum te leiden. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570666222 F +31 (0)570666888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014

Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014 Amsterdam, Haarlem, Zandvoort Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014 8 Haarlem Station - Hogeschool Inholland 80 Zandvoort - Amsterdam Marnixstraat (via Heemstede Station en Haarlem) 81 Zandvoort

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - December 2015

Concessiemonitor MRDH - December 2015 Concessiemonitor MRDH - December 215 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze maand Te

Nadere informatie

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder.

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. HOF VAN DISCIPLINE No. 4516 ------------ HET HOF VAN DISCIPLINE heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. Bij beslissing van 6 februari 2006 heeft de Raad

Nadere informatie

schriftelijke vragen EXTRA OVERLAST RANDSTADRAIL Zoetermeer, 6 juli 2015 Geacht college,

schriftelijke vragen EXTRA OVERLAST RANDSTADRAIL Zoetermeer, 6 juli 2015 Geacht college, schriftelijke vragen EXTRA OVERLAST RANDSTADRAIL Zoetermeer, 6 juli 2015 Geacht college, De RandstadRail zorgt in Oosterheem voor meer overlast dan was afgesproken bij de bouw van de RandstadRail. De mensen

Nadere informatie

R. Koo 23 februari 2012

R. Koo 23 februari 2012 Colleges van burgemeester en wethouders en griffies binnen het Stadsgewest Haaglanden R. Koo 23 februari 2012 070 750 1651 SH12.5189 Inspraaknotitie voorstellen Inspraaknotitie Voorstellen Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Snelweg invoegen en uitvoegen hoe?

Snelweg invoegen en uitvoegen hoe? Snelweg invoegen en uitvoegen hoe? Snelweg vast procedure Ga je naar een ander stad waarbij je stukje op de snelweg moet rijden? Denk dan aan: Je route tot je eind bestemming. Welke ANWB borden je moet

Nadere informatie

Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht

Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht Vaststelling: College van B&W 3 november 2008 Bekendmaking: De Trompetter 11 november 2008 Inwerkingtreding: 1 januari 2009 Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht

Nadere informatie

5.9 PARKEREN ACHTER EEN VOERTUIG

5.9 PARKEREN ACHTER EEN VOERTUIG 5.9 PARKEREN ACHTER EEN VOERTUIG Vooraf Een van de manoeuvres die je tijdens het praktijkexamen zult moeten doen, is het parkeren achter een geparkeerd (of stilstaand) voertuig. Over dit examenonderdeel

Nadere informatie

Enquête. Dienstregeling naleven. 12 Test-Aankoop 559 december 2011

Enquête. Dienstregeling naleven. 12 Test-Aankoop 559 december 2011 Enquête Op de drie vervoernetten laat de stiptheid te wensen over. De klanten van De Lijn verlangen ook meer beschutting aan de haltes. En gebruikers van de MIVB zouden zich graag veiliger voelen. N Dienstregeling

Nadere informatie

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Een aantrekkelijk gebied, met een uitgebreid aanbod aan werkgelegenheid Onder de noemer Arnhem Centraal ondergaan station Arnhem en zijn directe omgeving

Nadere informatie

Speciale verrichtingen bij het CBR

Speciale verrichtingen bij het CBR Speciale verrichtingen bij het CBR 1. Hellingproef 2. Stopopdracht 3. Keren d.m.v 3 keer steken 4. Keren d.m.v een halve draai 5. Keren d.m.v een bocht achteruit 6. Parkeren in file vooruit (rechts) 7.

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN HET PERSONEEL EN DE SOCIALE DIENSTEN BUNDEL TUCHTREGLEMENT

ALGEMEEN REGLEMENT VAN HET PERSONEEL EN DE SOCIALE DIENSTEN BUNDEL TUCHTREGLEMENT ALGEMEEN REGLEMENT VAN HET PERSONEEL EN DE SOCIALE DIENSTEN BUNDEL 550 - TUCHTREGLEMENT BIJLAGE III BESTRAFFING VAN DE FOUTEN TEGEN DE VEILIGHEID VAN HET VERKEER. A. INBREUKEN OP DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2010

Nieuwsbrief april 2010 Nieuwsbrief april 2010 Modelbouwvereniging Hoekse Waard Achterzeedijk 1b 2991 SB Barendrecht Nieuwsbrief april 2010 Barendrecht, 12-04-2010 Beste leden en relaties, Hierbij de nieuwsbrief van de Modelbouwvereniging

Nadere informatie

Breng direct RijnWaalsprinter

Breng direct RijnWaalsprinter Nieuw vanaf 29 augustus: Breng direct RijnWaalsprinter Arnhem Huissen Bemmel Nijmegen Gratis 5x retour Breng me direct langs de file Kijk voor meer info op breng.nl Nieuw: Breng direct RijnWaalsprinter

Nadere informatie

Elektriciteit thuis. Extra informatie Elektriciteit, Elektriciteit thuis, www.roelhendriks.eu

Elektriciteit thuis. Extra informatie Elektriciteit, Elektriciteit thuis, www.roelhendriks.eu Elektriciteit thuis Nuldraad, fasedraad In de elektriciteitskabel die je huis binnenkomt, bevinden zich twee draden: de fasedraad en de nuldraad. Zie de onderstaande figuur. De spanning tussen deze draden

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-94 d.d. 22 maart 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. P.E. Roodenburg, secretaris) Samenvatting Spaarbankboekje aan toonder, met

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 2 Klacht Op 8 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Rotterdam, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Douane,

Nadere informatie

Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Juli 2015

Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Juli 2015 Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Juli 215 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze

Nadere informatie

Rob Bogers Mijn treinbelevenis Deel 8 (versie 1.0) 1

Rob Bogers Mijn treinbelevenis Deel 8 (versie 1.0) 1 Rob Bogers Mijn treinbelevenis Deel 8 (versie 1.0) 1 Inhoud 40. Extra schaduwstations... 3 40.1 Inleiding... 3 40.1.1 Nieuwe planning... 3 40.2 Oude en nieuwe situatie op de baan.... 6 41. Bovenleiding....

Nadere informatie