De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage DCE/04/ november 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage DCE/04/74683. 15 november 2004"

Transcriptie

1 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) Telefax (070) Uw brief Onderwerp Ons kenmerk DCE/04/74683 Datum 15 november 2004 I Inleiding Op 28 oktober 2003 hebben wij u een plan van aanpak emancipatie en integratie op hoofdlijnen toegestuurd. Doel van het plan is het bevorderen van de emancipatie en integratie van vrouwen en meisjes uit etnische minderheidsgroepen. Dit plan van aanpak volgde op de Inventarisatie van het Kabinetsbeleid voor Allochtone Vrouwen, die u eind maart 2003 is toegestuurd door de toenmalige Staatssecretaris van Emancipatie en Familiezaken. Graag informeren wij u over de stand van zaken van het plan van aanpak. Het plan van aanpak is gericht op de vrouwen uit etnische minderheden die tot nu toe niet of nauwelijks worden bereikt. 1 Het kabinet wil hen aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid en stimuleren tot maatschappelijke participatie. Centraal in het plan van aanpak staat het verminderen van de sociaal-culturele en de institutionele belemmeringen voor emancipatie en integratie. Dit vraagt om een intensiever en meer systematisch beleid in gemeenten gericht op deze doelgroep. Er worden hiertoe, in nauwe samenwerking met de commissie Participatie Vrouwen uit Etnische Minderheden (PaVEM), samenwerkingsafspraken gemaakt met de G30 2. Deze afspraken omvatten o.a. het ontwikkelen van een lokale aanpak, het toepassen van de toolkit participatie, de inzet van discussieleiders en de uitvoering van een lokale campagne emancipatie en integratie. Om de gemeenten te ondersteunen bij het uitvoeren van de samenwerkingsafspraken heeft het ministerie van SZW voor de G30-gemeenten gezamenlijk eenmalig een bedrag beschikbaar 1 In termen van het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn dit de kwetsbare en kansarme vrouwen, zie bijlage 1. 2 Almelo, Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Tilburg, Venlo, Utrecht, Zaanstad en Zwolle

2 2 van 1,5 mln. Het is een tijdelijke regeling voor de periode 1 december 2004 tot en met 30 november 2006 (De tijdelijke stimuleringsregeling Emancipatie vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen), en stelt als voorwaarde 50% cofinanciering door de gemeente. II Doelstelling van het plan van aanpak Met het plan van aanpak willen we, in samenwerking met de G30, en mede door de inzet van de Commissie PaVEM, vrouwen en meisjes bereiken met informatie over het lokale aanbod aan scholing, sociale activering, vrijwilligerswerk, taalcursussen, arbeidsmarkttrajecten ed. Het gaat om vrouwen en meisjes die zich, volgens de profielanalyse van het SCP (zie bijlage 1), in een kwetsbare of kansarme positie bevinden. Wij hopen deze vrouwen en meisjes zodanig aan te spreken, dat minimaal vrouwen en meisjes gaan deelnemen aan activiteiten. Vrouwen in een succesvolle positie zullen we inzetten als rolmodellen. III Stand van zaken van het plan van aanpak emancipatie en integratie In onze brief van oktober vorig jaar hebben wij onze voornemens geuit om instrumenten te laten ontwikkelen die enerzijds inzicht geven in de samenstelling en kenmerken van de doelgroep en de mogelijkheid bieden om op basis daarvan beleid te ontwikkelen (de toolkit participatie en de doelgroepanalyse en sociale atlas van het SCP). Anderzijds hebben wij instrumenten beschreven die ingezet kunnen worden om de doelgroep te bereiken, van informatie over het lokale aanbod te voorzien en de vrouwen en meisjes te interesseren voor deelname aan activiteiten (de campagne emancipatie en integratie en de Discussiepool). Daarnaast hebben wij u gemeld dat binnen het emancipatiesubsidiebeleid, dat per 1 januari 2004 is herzien, de kennis en deskundigheid van de doelgroep en/of doelgroeporganisaties een belangrijke plaats inneemt, doordat aanvragers van subsidie worden verplicht hen te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van de projecten. De stand van zaken is als volgt: De toolkit participatie: De toolkit is inmiddels ontwikkeld. Met dit digitale programma als hulpmiddel kunnen gemeenten hun beleidsagenda voor vrouwen uit etnische minderheidsgroepen voor de komende jaren bepalen en zicht op de uitvoering houden. Door middel van een vragenlijst (quickscan) kunnen zij inzicht krijgen in de positie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen op verschillende terreinen, waaronder economische zelfstandigheid, arbeidsmarktpositie, onderwijsniveau en veiligheid. De informatie die uit de quickscan naar voren komt wordt gecheckt bij vrouwen uit de doelgroep en dit vormt vervolgens de basis voor het opstellen van een lokale participatieagenda. Voor uitvoering van de agenda dient te worden vastgesteld welke (beleids)instrumenten worden ingezet. Dit gebeurt met behulp van een beleidsscan. Verder bevat de toolkit een financieringsscan en een beleidsprestatiemeter. Op 9 juni 2004 hebben wij een convenant gesloten met vijf gemeenten 3, waarin is afgesproken dat de toolkit in de vorm van een pilot tot eind 2006 door deze gemeenten wordt gebruikt. Deze gemeenten zetten, gedurende de convenantsperiode, 8 uur per week een beleidsmedewerker specifiek voor dit project in, teneinde de implementatie van het instrument te kunnen waarborgen. In 2004 worden de quickscan en beleidsscan in de pilot doorontwikkeld en eind december afgerond. De andere instrumenten uit de toolkit 3 Amsterdam-Noord, Breda, Groningen, Nijmegen en Zaanstad

3 3 worden in 2005 in de pilots doorontwikkeld en zullen in het najaar van 2005 beschikbaar zijn. De bedoeling is de toolkit vanaf januari 2005 ook uit te rollen naar de 25 andere grote gemeenten in Nederland ( de quickscan en de beleidsscan vanaf januari 2005, de overige instrumenten vanaf najaar 2005). De Commissie PaVEM brengt de toolkit in haar bezoeken aan gemeenten onder de aandacht. SCP-rapport Emancipatie in estafette Begin van dit jaar is door het SCP het rapport Emancipatie in Estafette uitgebracht (zie bijlage 1). De cijfers uit dit rapport worden onder andere door de Commissie PaVEM gebruikt om te komen tot het afsluiten van de Participatie-agenda s met de G30. Aan het SCP is eveneens door ons de opdracht verstrekt om in het najaar van 2005 een Sociale Atlas vrouwen uit etnische minderheden uit te brengen. In deze atlas zal de positie van vrouwen uit de doelgroep op tal van terreinen beschreven worden. Hun positie zal tevens worden afgezet tegen die van mannen uit etnische minderheidsgroepen en autochtone vrouwen. De atlas kan worden beschouwd als een verdieping van de analyse Emancipatie in Estafette van het SCP. De campagne emancipatie en integratie : Deze campagne is gereed en zal vrouwen uit etnische minderheidsgroepen, via de G30, oproepen tot deelname aan maatschappelijke activiteiten. Gemeenten kunnen het landelijk ontwikkeld campagnemateriaal gebruiken om hun aanbod kenbaar te maken aan de doelgroep vrouwen uit etnische minderheidsgroepen binnen hun gemeentegrenzen. Tijdens de ontwikkeling heeft een testfase plaatsgevonden waarin de beoogde doelgroep nauw betrokken is. Deze campagne werkt ondersteunend aan alle activiteiten in het plan van aanpak en die van PaVEM. Het startschot van de campagne vindt naar verwachting half januari 2005 plaats. Dan zullen het logo en de diverse campagneprodukten bekend worden gemaakt. De pool van discussieleiders: Forum (Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling) heeft een landelijke pool van discussieleiders opgezet. Deze discussieleiders zijn allen vrouwen uit de doelgroep zelf. Zij zullen door gemeenten worden ingezet voor het (bege)leiden van debatten en dialogen die met name zullen gaan over taboe-onderwerpen als maatschappelijke participatie, gedwongen uithuwelijking, genitale verminking, man/vrouwverhoudingen e.d. Deze vrouwen zijn getraind in het effectief leiden van dergelijke debatten en dialogen.voor gemeenten die in het kader van de participatieagenda met de Commissie PaVEM (zie bijlage 2) afspraken hebben gemaakt over het onderwerp maatschappelijke dialoog, biedt deze pool de mogelijkheid deze afspraken te effectueren. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de gemeenten de doelgroep betrekken bij het opstellen van de lokale actieplannen en het uitvoeren van activiteiten voor vrouwen uit etnische minderheidsgroepen binnen de gemeente. Forum zal daarom in onze opdracht de gemeenten, op hun verzoek, hierin adviseren en daarbij onder andere actief het concept van lokale emancipatieteams onder de aandacht brengen. Dit zijn teams van gemeentelijke rolmodellen, die tot taak krijgen om vrouwen en meisjes in hun gemeente, die zich in een zwakke maatschappelijke positie bevinden, te stimuleren tot activiteiten. Als de gemeenten besluiten een dergelijk team in te stellen, kunnen deze, waar mogelijk, worden aangehaakt bij de leden van het Participatieteam van de Commissie PaVEM.

4 4 Daarnaast zal Forum de gemeenten adviseren hoe institutionele belemmeringen die binnen de gemeenten bestaan, kunnen worden weggenomen zodat vrouwen uit etnische minderheidsgroepen gemakkelijker hun weg vinden binnen (gemeentelijke) instanties en voorzieningen. Forum zal hierbij vooral instrumenten en produkten inzetten die het de afgelopen jaren met subsidie van de Rijksoverheid heeft ontwikkeld. Het emancipatiesubsidiebeleid: Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met ingang van 2004 jaarlijks in het kader van de Subsidieregeling emancipatieprojecten een bedrag beschikbaar van 3,7 mln voor projecten op het gebied van drie thema s: a) rechten en veiligheid ( 1,5 mln), b) maatschappelijke participatie ( 1,5 mln), en c) besluitvorming en bestuur ( 0,7 mln). Subsidie wordt verstrekt voor projecten gericht op vrouwen in een kwetsbare positie, ter verbetering van hun positie op deze gebieden. Een belangrijk deel van dit budget wordt dan ook aangewend voor initiatieven en projecten waar vrouwen uit etnische minderheidsgroepen de (voornaamste) doelgroep vormen. De betrokkenheid van de doelgroep bij het totstandkomen en uitvoeren van het project is een vereiste. Voor het thema rechten en veiligheid werden 46 aanvragen ingediend waarvan er 17 zijn gehonoreerd. Van deze 17 gehonoreerde projectaanvragen komen er 14 expliciet ten goede aan vrouwen uit etnische minderheden terwijl zij bij de overige 3 projecten een belangrijk deel van de doelgroep uitmaken. Het gaat hier om projecten gericht op het bestrijden en voorkomen van vormen van huiselijk geweld en projecten die de weerbaarheid van de doelgroep vergroten. Voor het thema maatschappelijke participatie werden 132 aanvragen ingediend en eveneens 17 aanvragen gehonoreerd. 16 van de gehonoreerde projectaanvragen zijn expliciet gericht op de doelgroep vrouwen uit etnische minderheden. Hiervan wordt in 7 projecten deelname aan scholing, vrijwilligerswerk en sociale activiteiten bevorderd via een omvattend traject en/of de inzet van mentoren, intermediairs of maatjes. Daarnaast bevorderen 7 projecten op andere wijze direct de maatschappelijke participatie van vrouwen uit etnische minderheden. Tot deze doelgroep behoren allochtone moeders met schoolgaande kinderen, oudere Servische vrouwen, Roma vrouwen, allochtone scholieren en allochtone vrouwen met ambities voor zelfstandig ondernemen. Tot slot zijn er twee projecten gericht op een ondersteunende structuur van Sociale Diensten ten behoeve van hoger opgeleide vluchtelingen vrouwen en op het verbeteren van het voorlichtingsmateriaal van een gemeente op het gebied van scholing en werk. Voor het thema bestuur en besluitvorming tot slot, zijn 41 aanvragen ingediend. Momenteel worden deze aanvragen beoordeeld. De verwachting is dat ook voor deze subsidieronde de doelgroep voor het merendeel zal bestaan uit vrouwen uit etnische minderheden. Overigens zijn alle gehonoreerde projecten in meer detail en met links naar eventuele verdere websites, beschreven op het emancipatieweb ( Daarnaast heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de reeds genoemde Tijdelijke Stimuleringsregeling Emancipatie vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen ingesteld. Het ministerie van SZW is tevens hoofdaanvrager voor een ESF-Equal-project Empowervrouw, periode Centraal hierin staat de integrale benadering van de doelgroep vrouwen uit etnische minderheidsgroepen, waarin op bestuurlijk en ambtelijk niveau en op het niveau van de uitvoerende instellingen en burgers, in gemeenten een structurele aanpak wordt opgezet om de arbeidsparticipatie van vrouwen en meisjes uit

5 5 etnische minderheidsgroepen te bevorderen. Dertien van de G30-gemeenten hebben inmiddels een intentieverklaring getekend voor deelname. Vooralsnog is het streven om, als het project door de Europese Commissie wordt gehonoreerd, minimaal 800 vrouwen uit de doelgroep toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Zowel de tijdelijke Stimuleringsregeling als de ESF-Equalsubsidie kunnen worden ingezet voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid gericht op het bevorderen van participatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen. Concreet kan subsidie worden aangevraagd voor de inzet van de Participatie Toolkit, de campagne emancipatie en integratie, diverse methodieken voor het betrekken van de doelgroep en het inzetten van de discussiepool. In onze brief van 28 oktober jl. noemden wij nog de convenanten herintredende vrouwen en de bestrijding van jeugdwerkloosheid van meisjes uit etnische minderheden (Taskforce Jeugdwerkloosheid), die belangrijk zijn voor het plan van aanpak, maar er geen onderdeel van uitmaken. Deze instrumenten betreffen specifieke instrumenten die aanvullend op het algemene arbeidsmarktbeleid worden ingezet. In bijlage 2 leest u wat de relatie is tussen deze instrumenten en het plan van aanpak. Het benaderen van gemeenten, het plannen en op elkaar afstemmen van activiteiten en het op de juiste wijze inzetten van de instrumenten vereist een strakke regie. Deze regie wordt vooralsnog gevoerd door de directie Coördinatie Emancipatiebeleid, in nauwe afstemming met de commissie PAVEM en de directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden. IV Monitoring In de Tijdelijke Stimuleringsregeling Emancipatie vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen is voorzien in een evaluatie om te beoordelen in welke mate de gemeenten bij het uitoefenen van de activiteiten een bijdrage hebben geleverd aan de doorbreking van het maatschappelijk isolement van de doelgroep. Daarnaast gaan we de effecten van de campagne emancipatie en integratie monitoren. Dit is van belang omdat er in deze campagne sprake is van een nieuwe aanpak, namelijk het ondersteunen van de gemeenten in hun communicatie richting de doelgroep. Onderzocht zal worden in welke mate kennis over het gemeentelijk aanbod en activiteiten van de doelgroep worden beïnvloed door de campagne. Deze evaluatie zal gebeuren in afstemming met de Rijksvoorlichtingsdienst. Wij zullen u informeren over de resultaten van de monitoring. V Tot slot Op 16 maart jl., tijdens het VAO Emancipatie Etnische Minderheden heeft het Kamerlid Stuurman c.s. een motie ingediend waarin de regering werd verzocht om bij de uitwerking van het plan van aanpak van vrouwen en meisjes uit etnische minderheden (Kamerstuk , nr. 3) arbeidsmarkt en scholing een substantieel onderdeel te laten zijn. Concreet werd gevraagd de volgende onderwerpen in het plan van aanpak op te nemen: -jeugdwerkloosheid van meisjes uit etnische minderheden -duale trajecten van inburgering en reïntegratie -speciale leerwerktrajecten gericht op allochtone vrouwen -allochtone herintreedsters -allochtone vrouwen in de WAO -taalonderwijs

6 6 De thema s waarom gevraagd is in de motie vormen al een onderdeel van het lopend inburgerings- en arbeidsmarktbeleid. De Taskforce Jeugdwerkloosheid richt zich op de bestrijding van de jeugdwerkloosheid, waaronder die van meisjes uit etnische minderheden. Via deze Taskforce worden er ook afspraken gemaakt over leerwerktrajecten voor meisjes uit etnische minderheidsgroepen. De convenanten herintredende vrouwen richten zich onder andere op de herintrede van allochtone vrouwen op de arbeidsmarkt. In deze convenanten worden ook afspraken gemaakt over duale trajecten voor vrouwen uit etnische minderheden. De trajecten in het kader van het oudkomersbeleid (inburgering) zijn eveneens duaal van karakter: Nederlandse taalles in combinatie met ofwel een cursus opvoedingsondersteuning ofwel een traject richting werk. Ook hier is sprake van een combinatie van leren en het opdoen van praktijkervaring. Tot slot maakt de Commissie PaVEM afspraken met de G30 over taalonderwijs, werk (in het bijzonder allochtone vrouwen in de WAO) en maatschappelijke discussies. Omdat het plan van aanpak, zoals gezegd, juist een aanvulling moet zijn op dit lopend beleid, maken deze thema s er geen onderdeel van uit. Tijdens het VAO op 16 maart jl. hebben de leden Hirsi Ali en Bakker ook een motie ingediend (29 203, nr. 5) waarin wordt gevraagd om een beschermingsprogramma voor vrouwen en meisjes uit de etnische minderheden die te maken hebben met vormen van (dreigend) geweld door hun families, en daarnaast onder meer met gedwongen uithuwelijking of andere vergaande beperkingen in hun bewegingsvrijheid. Cultuurgerelateerd geweld en in meer specifieke zin eerwraak is in de afgelopen periode in toenemende mate het debat over de aanpak van huiselijk geweld en integratie en emancipatie van groepen mensen uit de minderheden gaan beïnvloeden. Bij brief van 3 juni 2004 (29 203, nr 11) heeft de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie aangegeven deze motie mede in de context te plaatsen van bescherming van meisjes en vrouwen die te maken hebben met vormen van eergerelateerd geweld. Zij zal u op korte termijn nader informeren over initiatieven ten aanzien van het dossier eerwraak. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, (mr. A.J. de Geus) (mw. drs. M.C.F.Verdonk)

7 7 Bijlage 1 De positie van vrouwen uit etnische minderheden in Nederland Bron: SCP-rapportage Emancipatie in Estafette. De positie van vrouwen uit etnische minderheden Om het beleid toe te kunnen spitsen op die groepen die het echt nodig hebben, hebben wij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vorig jaar de opdracht gegeven om een analyse te maken van de groep vrouwen uit etnische minderheden en de groep zo mogelijk in te delen in profielen. Op 24 februari jl. heeft het SCP het rapport Emancipatie in Estafette. De positie van vrouwen uit etnische minderheden officieel opgeleverd. U heeft het rapport reeds op 29 januari jl. van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangen. Het SCP heeft op basis van de criteria opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid onderzoek verricht onder vrouwen uit 5 etnische groepen: Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en Molukkers (in de leeftijd van 15 tot 65 jaar). Het SCP kwam tot de conclusie dat de helft van de vrouwen uit etnische minderheden kansarm kan worden genoemd: zij zijn laag opgeleid, hebben geen werk en zijn niet economisch zelfstandig. Verder hebben zij weinig contacten met autochtonen en traditionele opvattingen met betrekking tot man-vrouw rollen (Vooral Turkse en Marokkaanse vrouwen uit de eerste generatie en ook de veel jongere huwelijksmigrantes bevinden zich in groten getale in deze kansarme groep. Daarnaast staan alleenstaande moeders van Surinaamse en vooral Antilliaanse herkomst er slecht voor, net als recent naar Nederland gekomen Antilliaanse vrouwen. Ook kan een deel van de tweede generatie Turkse en Marokkaanse vrouwen als kansarm worden getypeerd. Het gaat in totaal om naar schatting vrouwen (tussen de 15 en 65 jaar) die in een kansarme positie verkeren. Dan is er een groep vrouwen die een tussenpositie inneemt. Zij hebben wat betere perspectieven dan de kansarmen; zij hebben werk, maar over het algemeen is dit laaggeschoold werk met weinig perspectieven op promotie en relatief vaak in de vorm van tijdelijke contracten. Een aanzienlijk deel van deze vrouwen verdient zo weinig dat ze niet economisch zelfstandig zijn. Ongeveer eenvijfde deel van de Turkse (29.000) en Marokkaanse vrouwen (22.000) en eenderde deel van de Surinaamse (41.000) en Antilliaanse vrouwen (14.000) bevindt zich in deze kwetsbare situatie (in totaal ). Bij Turkse en Marokkaanse vrouwen zijn dit voor een groot deel vrouwen uit de tweede- of tussengeneratie; bij Surinamers en Antillianen zijn alle generaties in deze categorie vertegenwoordigd. Tenslotte is er sprake van vrouwen uit de minderheden in een succesvolle positie. Ze zijn relatief hoog opgeleid, hebben een goede baan en zijn economisch onafhankelijk. Deze vrouwen kunnen volgens het SCP een voorbeeldfunctie vervullen voor vrouwen die er minder goed voorstaan. Het gaat om ruim eenderde van de Antilliaanse (42.000) en Surinaamse vrouwen (15.000) en ongeveer 10% van de Turkse (12.000) en Marokkaanse (12.000) vrouwen (in totaal ).

8 8 Bijlage 2 Het plan van aanpak ten opzichte van het lopende beleid en activiteiten Binnen het reguliere beleid zijn twee belangrijke pijlers voor de doelgroep te onderscheiden: 1. het inburgeringsbeleid en 2. het arbeidsmarktbeleid. 1. het inburgeringsbeleid: Uit de Monitor oudkomers blijkt dat in vrouwen t.o.v 4222 mannen zijn gestart met een inburgeringstraject. Daarmee is een ruime meerderheid van de starters aan oudkomerstrajecten vrouw. De meeste vrouwen nemen deel aan opvoedingstrajecten (NT2 + opvoedingsondersteuning) maar zijn ook ten opzichte van mannen overtegenwoordigd bij de toeleidingstrajecten naar werk. Uit de monitor Nieuwkomers blijkt dat er met vrouwen overeenkomsten zijn afgesloten voor het volgen van een inburgeringstraject. 3,8 % van deze groep betreft nieuwkomers met Nederlandse nationaliteit (o.a. Arubaans/Antilliaans). 75,6 % betreft nieuwkomers in het kader van gezinsvorming/hereniging.17,7 % zijn voormalige asielzoekers. 2,6 % betreft de categorie overige. Het aantal mannen met wie in 2003 een overeenkomst is afgesloten onder nieuwkomers is Beide monitoren voorzien niet in informatie over specifieke achtergronden van de vrouwen die deelnemen aan inburgeringstrajecten w.b. opleidingsniveau en leeftijd. In het nieuwe inburgeringsstelsel vormen allochtone vrouwen (oudkomers) die niet of nauwelijks participeren in de maatschappij een prioritaire doelgroep. Het kabinet acht het van een zeer groot maatschappelijk belang dat deze groep vrouwen actief worden ondersteund bij het leren van Nederlands en het opdoen van kennis van de Nederlandse samenleving. De effecten van deze trajecten vertalen zich voor deze groep naar verwachting niet alleen in meer mogelijkheden op de (betaalde) arbeidsmarkt, maar doorgaans ook in betere onderwijs perspectieven voor hun kinderen. Gemeenten zullen daarom de (financiële) mogelijkheden krijgen om deze vrouwen een traject aan te bieden, en voort te gaan op de reeds ingeslagen weg met de oudkomerstrajecten. Wel wordt, om betere resultaten te bereiken ten opzichte van de huidige situatie, uitgegaan van een inburgeringsplicht, en centraal vastgestelde examenniveau's. 2. het arbeidsmarktbeleid De doelstelling van het kabinet is om de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen van 51 procent in 1999 tot 65 procent in Een belangrijke bijdrage hiervoor kan worden geleverd door verhoging van de deelname van herintredende vrouwen (uit etnische minderheidsgroepen) aan betaald werk. Groei van de maatschappelijke participatie, arbeidsdeelname en verbetering van het opleidingsniveau van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen en hun doorstoten naar de top, is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van vrouwen en hun omgeving (partner, gezin, familie) zelf. Maar gezien het grote maatschappelijke en economische belang dat ermee gemoeid is, heeft de overheid de taak hen daarin te stimuleren. Het algemene arbeidsmarktbeleid draagt daaraan bij. Dit richt zich op belemmeringen die bij een substantieel deel van de bevolking voorkomen. Voorbeelden zijn de aanpak van de armoedeval en verlofregelingen op grond van de wet Arbeid en Zorg. 4 Dit betreft voorlopige cijfers uit het concept inhoudelijk verslag inburgering nieuwkomers 2003

9 9 Met het advies van de commissie AVEM (maart 2002) is inzicht verkregen in de specifieke belemmeringen van vrouwen uit etnische minderheden om te participeren. Op basis van dit inzicht zijn aanvullende maatregelen genomen zoals beschreven in de kabinetsreactie op de aanbevelingen van de commissie AVEM (maart 2002), o.a. gericht op het verbeteren van inburgeringsprogramma s, op specifieke voorlichting over kinderopvang en op deskundigheidsbevordering bij de bemiddeling van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen. Het kabinet heeft binnen dit reguliere beleid innovatieve, tijdelijke initiatieven in gang gezet om de participatie van vrouwen een impuls te geven, met aandacht voor specifieke belemmeringen voor vrouwen en meisjes uit etnische minderheden. Het betreft: De commissie PaVEM De commissie Participatie Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen (PaVEM) is in 2003 in het leven geroepen. Concreet werkt de commissie samen met gemeenten aan: meer en anderssoortige taaltrainingen voor vrouwen uit etnische minderheidsgroepen, inclusief een vervolg daarop (bijvoorbeeld een stage, een betaalde baan of een duaal traject); meer vrouwen uit etnische minderheden aan het werk, in het bijzonder de vrouwen uit fase 1 en 2. En bijzondere aandacht voor tienermoeders en vrouwen uit de WAO; het voeren van (lokale) dialogen over het thema integratie. De Commissie heeft daarnaast een groep succesvolle vrouwen uit etnische minderheidsgroepen geïnstalleerd, die nu reeds op ideële basis actief is bij gemeenten als "participatieteam". De convenanten herintredende vrouwen Er worden convenanten afgesloten om de arbeidsparticipatie van herintredende vrouwen te stimuleren, waaronder die van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen. Overwegend op regionale schaal, afspraken gemaakt tussen werkgevers, CWI en gemeenten om effectief vrouwen aan betaald werk te helpen.. Specifiek wordt gestreefd naar minimaal 15% bemiddeling van allochtone herintreedsters door het CWI via de convenantaanpak. Dit percentage wordt ruimschoots gehaald. Ook de door het kabinet ingestelde Taskforce Jeugdwerkloosheid is relevant. Deze Taskforce is eind oktober 2003 ingesteld door de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De doelstelling van de Taskforce is om in vier jaar tijd extra jeugdbanen en een sluitende aanpak voor jongeren te realiseren: iedere werkloze jongere binnen zes maanden weer terug op school of aan het werk. Om dit te bereiken stimuleert en faciliteert de Taskforce werkgevers, intermedairs, opleiders en gemeenten om optimaal samen te werken. Ook roept de Taskforce werkgevers op hun vacatures gratis te melden bij de CWI-vestiging in de buurt. Tot en met week 42 heeft het CWI jongeren naar werk bemiddeld. Dit zijn er 6335 extra ten opzichte van Daarmee verwacht de Taskforce haar doelstelling voor 2004 (7500 extra jeugdbanen) te realiseren. Op verzoek van de Taskforce houdt het CWI bij hoeveel jongeren uit etnische minderheden bemiddeld worden. Op dit moment zijn hierover nog geen gegevens beschikbaar.

10 10

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage DCE/03/81814

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage DCE/03/81814 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 203 Rapportage Integratiebeleid Etnische Minderheden 2003 Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID EN VOOR VREEMDELINGENZAKEN

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

1 december 2008 DE 79440

1 december 2008 DE 79440 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 1 december 2008 DE 79440 Onderwerp Emancipatie van vrouwen en mannen uit etnische minderheidsgroepen

Nadere informatie

WERKPLAN REGIEGROEP ALLOCHTONE VROUWEN EN ARBEID. Januari 2006

WERKPLAN REGIEGROEP ALLOCHTONE VROUWEN EN ARBEID. Januari 2006 WERKPLAN REGIEGROEP ALLOCHTONE VROUWEN EN ARBEID Januari 2006 Inhoud 1. Inleiding pag. 3 1.1 Achtergrond 1.2 Commissie PaVEM 1.3 Regiegroep Allochtone vrouwen en arbeid 2. Doelstelling pag. 4 3. Doelgroep

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage DCE-05/86282

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage DCE-05/86282 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal.

In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal. Campagnevoorbeeld: Ik fiets Utrecht, 4 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal. 1.1

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 19 september 2007 Briefnummer : 2007-33.316/38/A.15, EZ Zaaknummer: 44942 Behandeld door : Punter M. Telefoonnummer : (050) 3164472 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8942 14 juni 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juni 2010, nr. R&P/RA/2010/11430,

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN

INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN. Stichting opleidings- & Ontwikkelingsfonds Call Centers LANDELIJK ORGAAN BEROEPSONDERWIJS. Partijen: de minister van Sociale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 242 Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Nadere informatie

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Bijlagen 3 Inlichtingen bij Uw kenmerk GVM2522185 Dossier/volgnummer 55807A-051

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Eindrapportage Plan van aanpak Emancipatie en Integratie

Eindrapportage Plan van aanpak Emancipatie en Integratie Eindrapportage Plan van aanpak Emancipatie en Integratie Den Haag, juni 2007 Inhoudsopgave INLEIDING 3 A. ONDERDELEN PLAN VAN AANPAK 5 1. Instrument t.b.v. beleidsontwikkeling en ondersteuning Toolkit

Nadere informatie

Datum 6 november 2015 Bekostigingssystematiek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Datum 6 november 2015 Bekostigingssystematiek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Geachte Voorzitter, Voorzitter van de Tweede Kamer. der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus EA Den Haag Telefoon

Geachte Voorzitter, Voorzitter van de Tweede Kamer. der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus EA Den Haag Telefoon Directoraat-Generaal Wonen Directie Strategie Kennisontwikkeling Rijnstraat 8 Postbus 30941 Voorzitter van de Tweede Kamer 2500 GX Den Haag der Staten Generaal Interne postcode 270 Postbus 20018 2500 EA

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN

INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN Aanleiding voor de intentieverklaring Een stijgend aandeel vrouwen kiest ervoor na een periode van zorg voor het gezin weer tot

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069 Onderwerp Datum Contactpersoon 2 e Kans Beroepsonderwijs 2 februari 2007 Goede bondgenoot, Niets menselijks is u of mij vreemd. In aantallen geredeneerd

Nadere informatie

Den Haag, 17 mei 2000

Den Haag, 17 mei 2000 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2000 Hierbij leg ik aan uw Kamer over, conform artikel 10a, lid 6 van de Welzijnswet 1994, de tekst van de algemene maatregel

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan de Raad

Initiatiefvoorstel aan de Raad Klik hier voor de reactie d.d. 25 september 2007 van het College van B&W Initiatiefvoorstel aan de Raad Datum raadsvergadering 31 oktober 2007 Nummer raadsvoorstel: 77/2007 (tweede gewijzigd) Onderwerp:

Nadere informatie

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid.

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Bijlage verzuimcijfers

Bijlage verzuimcijfers Bijlage cijfers 1. Landelijke cijfers De cijfers over het schooljaar - zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons van gemeenten bedroeg dit jaar

Nadere informatie

Eerste vervolgmeting indicatoren AvdT

Eerste vervolgmeting indicatoren AvdT Eerste vervolgmeting indicatoren AvdT Deze eerste vervolgmeting vloeit voort uit de bestuurlijke afspraken die SZW en VNG in april 2001 hebben gemaakt. Bij deze afspraken is als bijlage een set van indicatoren

Nadere informatie

Bijlage(n): Antwoorden op vragen van de vaste kamercommissie SZW

Bijlage(n): Antwoorden op vragen van de vaste kamercommissie SZW Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA S-GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40

Nadere informatie

Totaaloverzicht beoordeling gemeenten en politieke partijen. Gemiddelde per. Gemiddelde per. Totaal aantal gemeenten. (percentage)

Totaaloverzicht beoordeling gemeenten en politieke partijen. Gemiddelde per. Gemiddelde per. Totaal aantal gemeenten. (percentage) Totaaloverzicht beoordeling n en politieke partijen Politieke partij Gemeente Alkmaar Almelo Amersfoort Amsterdam Arnhem Breda Den Bosch Den Haag Deventer Dordrecht Eindhoven Emmen Enschede Groningen Haarlem

Nadere informatie

Tweede vervolgmeting indicatoren Agenda voor de Toekomst

Tweede vervolgmeting indicatoren Agenda voor de Toekomst Tweede vervolgmeting indicatoren Agenda voor de Toekomst Deze tweede vervolgmeting vloeit voort uit de bestuurlijke afspraken die SZW en VNG in april 2001 hebben gemaakt. Bij deze afspraken is als bijlage

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 10 maart 2004 over de emancipatie van etnische minderheden.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 10 maart 2004 over de emancipatie van etnische minderheden. van dinsdag 16 maart 2004 - blad 1 [ ] Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 10 maart 2004 over de emancipatie van etnische minderheden. De voorzitter: Er gelden spreektijden

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Werkplan CWP 2006-2007 en Arbeidsgehandicaptenmonitor 2004

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Werkplan CWP 2006-2007 en Arbeidsgehandicaptenmonitor 2004 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 30 234 Toekomstig sportbeleid 31 293 Primair Onderwijs Nr. 143 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van Besluit van houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten) Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2012, nr., Gelet

Nadere informatie

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Informatiebijeenkomst gemeenteraad Datum: 22 april 2014 Aanleiding Zorg van fracties over voortijdig schoolverzuim Doel van het onderzoek: zicht op de problematiek

Nadere informatie

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling.

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. De SCP-studie Variatie in participatie naar achtergronden van de arbeidsdeelname van allochtone en autochtone vrouwen (september 1999) heeft uitgewezen dat niet

Nadere informatie

Team MOM. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk. gfedc gem.secr.

Team MOM. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk. gfedc gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team MOM Projectplan Eigen Kracht 1- Notagegevens Notanummer 713271 Datum 14-5-2012 Programma: 08. Meedoen Portefeuillehouder Weth. De Jager 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

UITVOERINGSCONVENANT TASKFORCE JEUGDWERKLOOSHEID, CWI EN DEFENSIE 2005 en 2006

UITVOERINGSCONVENANT TASKFORCE JEUGDWERKLOOSHEID, CWI EN DEFENSIE 2005 en 2006 UITVOERINGSCONVENANT TASKFORCE JEUGDWERKLOOSHEID, CWI EN DEFENSIE 2005 en 2006 PARTIJEN: - Taskforce Jeugdwerkloosheid (TFJW), vertegenwoordigd door J. de Boer; - Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), vertegenwoordigd

Nadere informatie

szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding

szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding Naar aanleiding van vragen over de hoge arbeidsongeschiktheidspercentages

Nadere informatie

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de resultaten van de Taskforce Jeugdwerkloosheid.

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de resultaten van de Taskforce Jeugdwerkloosheid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Toelichting Benadrukt dient te worden dat de discriminatiecijfers van de G32 onderling moeilijk vergelijkbaar zijn. Als een bepaalde gemeente (op

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

Absoluut verzuim. Absoluut verzuim totaal verzuim. > 3 maanden. Opgelost in schooljaar

Absoluut verzuim. Absoluut verzuim totaal verzuim. > 3 maanden. Opgelost in schooljaar Bijlage 1. Landelijke gegevens De gegevens over het schooljaar 2014-2015 zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons op de leerplichttelling bedroeg

Nadere informatie

Ministerie van Justitie, Vreemdelingenzaken en Integratie Minister drs. M.C.F. Verdonk Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Ministerie van Justitie, Vreemdelingenzaken en Integratie Minister drs. M.C.F. Verdonk Postbus 20301 2500 EH Den Haag Ministerie van Justitie, Vreemdelingenzaken en Integratie Minister drs. M.C.F. Verdonk Postbus 20301 2500 EH Den Haag Reitseplein 1, Tilburg Postbus 90154 5000 LG Tilburg Telefoon: (0900) 284 45 45 Fax:

Nadere informatie

Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen:

Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen: Bijlage 1 Wat is inburgeren? Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen: * Nederlands kunnen spreken, verstaan, lezen en schrijven * leren hoe de Nederlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

30234 Toekomstig sportbeleid Primair Onderwijs. Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

30234 Toekomstig sportbeleid Primair Onderwijs. Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 30234 Toekomstig sportbeleid 31293 Primair Onderwijs Nr. 143 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a DEN HAAG BZ/IW/01/63399

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a DEN HAAG BZ/IW/01/63399 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie

inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie Inkoop dienstverlening Arbeidsvoorzieningsorganisatie door gemeenten SZW 19 december 1996/nr. AM/ARV/96/2710 Directie Arbeidsmarkt De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gelet op artikel 137a,

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek Wethouder Welzijn, Volksgezondheid, Sport, Dienstverlening & Communicatie Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Datum 21 november 2014 Betreft Kamervragen over de integratie van vluchtelingen naar aanleiding van de Integratiebarometer van Vluchtelingenwerk

Datum 21 november 2014 Betreft Kamervragen over de integratie van vluchtelingen naar aanleiding van de Integratiebarometer van Vluchtelingenwerk > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de arbeidsproductiviteit van oudere werknemers.

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de arbeidsproductiviteit van oudere werknemers. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Welkom! Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard- Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle

Welkom! Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard- Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle Welkom! Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem,Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helmond, Hengelo, 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

De staat van het inburgeringsbeleid

De staat van het inburgeringsbeleid De adviesaanvraag Op 24 april 2003 heeft de SER de adviesaanvraag Duale trajecten taalverwerving en arbeid(stoeleiding) ontvangen van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens zijn

Nadere informatie

Datum 7 december 2015 Betreft Kamervragen van de leden Jadnanansing en Marcouch (beiden PvdA) over discriminatie

Datum 7 december 2015 Betreft Kamervragen van de leden Jadnanansing en Marcouch (beiden PvdA) over discriminatie > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513 AA1XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 2a 2513 AA Den Haag ABG/DB/2002/33789

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 2a 2513 AA Den Haag ABG/DB/2002/33789 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 2a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING tekst 1 Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) werd opgeheven op 26 juli 1950. In maart en

Nadere informatie

Ingekomen stuk D14. Datum uw brief nvt

Ingekomen stuk D14. Datum uw brief nvt Directie Inwoners Ingekomen stuk D14 Aan de raad van gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Oss. Datum. G rtneente. Antwoord gemeente: Ja, ook in Oss worden ontheffingen van de leerplichtwet verstrekt.

Oss. Datum. G rtneente. Antwoord gemeente: Ja, ook in Oss worden ontheffingen van de leerplichtwet verstrekt. G rtneente Oss Fractie 066 Gemeenteraad Oss P/a Raadhuislaan 2 5341 GM Oss E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt u bij uw reactie de datum van deze brief en ons kenmerk vermelden?

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Onderwijs Het aandeel in de bevolking van 15 tot 64 jaar dat het onderwijs reeds heeft verlaten en hun onderwijscarrière

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad,

Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad, Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 15 september 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

29 augustus 2008 PO/ KOV/

29 augustus 2008 PO/ KOV/ De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk Uw kenmerk 29 augustus 2008 PO/ KOV/ 44253 2070827150 Onderwerp Vragen van het lid Van Gent over

Nadere informatie

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Bestemd voor bevoegde

Nadere informatie

DE ETNISCHE SAMENSTELLING VAN DE BEVOLKING

DE ETNISCHE SAMENSTELLING VAN DE BEVOLKING DEMOGRAFISCH PROFIEL SURINAMERS IN NEDERLAND Op een studiedag voor het Surinaams Inspraak Orgaan in juni 2011 heeft Prof. dr. Chan Choenni een inleiding verzorgd over de demografie van de Surinaamse gemeenschap

Nadere informatie

Persbericht. Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig Jaarrapport Integratie EMBARGO tot dinsdag 20 septemper 2005, 15.

Persbericht. Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig Jaarrapport Integratie EMBARGO tot dinsdag 20 septemper 2005, 15. Sociaal en Cultureel Planbureau Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Centraal Bureau voor de Statistiek Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig Jaarrapport Integratie 2005

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

PARTICULIERE WOONZORGKAART

PARTICULIERE WOONZORGKAART PARTICULIERE WOONZORGKAART PARTICULIERE WOONZORGKAART Cushman & Wakefield* onderzoekt sinds 2006 de trends en ontwikkelingen in de zorgmarkt. Een actuele en relevante trend is de opkomst van particuliere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETEN- SCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Management samenvatting Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen De managementsamenvatting van Ongekend Talent is mede mogelijk gemaakt door Equal subsidiering

Nadere informatie

Onderwijsraad, Den Haag, juli 2009. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Onderwijsraad, Den Haag, juli 2009. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Leren en Werken Anna van Hannoverstraat 4 Den Haag Postbus

Nadere informatie

31322 Kinderopvang Aanpak onderwijsachterstanden. Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

31322 Kinderopvang Aanpak onderwijsachterstanden. Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 31322 Kinderopvang 27020 Aanpak onderwijsachterstanden Nr. 327 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21

Nadere informatie

Embargo t/m woensdag 16 december 2015, 11.00 uur. Publicatie Policy Brief Geen tijd verliezen. Van opvang naar integratie van asielmigranten

Embargo t/m woensdag 16 december 2015, 11.00 uur. Publicatie Policy Brief Geen tijd verliezen. Van opvang naar integratie van asielmigranten Persbericht Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Wetechappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Wetechappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Embargo t/m woedag 16 december 2015, 11.00 uur

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 322 Kinderopvang 27 020 Aanpak onderwijsachterstanden Nr. 327 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18468 13 april 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 april 2016, 2016-0000091001,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Datum 20 september Betreft Cijfers kinderopvang over tweede

Nadere informatie

Migrantenouderen in cijfers

Migrantenouderen in cijfers Migrantenouderen in cijfers Roelof Schellingerhout 1. Aantallen en demografie 2. Prognose 3. Inkomenspositie 4. Gezondheid en welzijn Aantallen en demografie Aantal (migranten) ouderen, 1 januari 2017

Nadere informatie

Inventarisatie van het Kabinetsbeleid voor Allochtone Vrouwen in Nederland

Inventarisatie van het Kabinetsbeleid voor Allochtone Vrouwen in Nederland voor Allochtone Vrouwen in Nederland Directie Coördinatie Emancipatiebeleid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. voor Allochtone Vrouwen in Nederland Onderwijs, arbeidsmarkt en economische

Nadere informatie

Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003

Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003 Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003 1. Preambule Het kabinet, sociale partners en de VNG zetten zich in om met een tijdelijke impuls de doorstroom van werknemers in gesubsidieerde arbeid naar reguliere

Nadere informatie

Kamervragen van de leden Karabulut en Jansen

Kamervragen van de leden Karabulut en Jansen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken

Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken Binding met de arbeidsmarkt van 25 tot 65-jarigen in gemeenten met aandachtswijken Raad voor Werk en Inkomen Nicis Institute Juni 28 Onbenut arbeidsaanbod aandachtswijken

Nadere informatie

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014 Samenvatting Dit jaar is het thema van de Atlas Economie & Arbeidsmarkt.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Notitie en Plan van Aanpak Inburgering en integratie in de gemeente Renkum

Notitie en Plan van Aanpak Inburgering en integratie in de gemeente Renkum Notitie en Plan van Aanpak Inburgering en integratie in de gemeente Renkum 1 Inhoud: 1) Actueel minderhedenbeleid in Renkum 2) Plan van Aanpak met uitvoeringsprogramma s gericht op: - Arbeid - Inburgering

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie