Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders"

Transcriptie

1 Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Lets 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam

2 LES hoe kā 2 heet sauc 3 je tavs, tevi 4 ik es 5 mijn mans 6 naam vārds 7 is ir 8 woon dzīvoju 9 in iekšā 10 adres adrese 11 Stationsstraat Stacijas iela 12 nummer numurs 13 telefoonnummer telefona numurs 14 jij tu 15 wat kas 16 jouw tavs 17 waar kur 18 nationaliteit nacionalitāte 19 (ik) ben esmu 20 Duitse vācietis LES dag sveiki 22 meneer kungs 23 uw jūsu 24 komt (uit) nāc (no) 25 u jūs 26 uit no 27 Nederland Nīderlande 28 nee nē 29 kom nāku 30 niet nē 31 Denemarken Dānija 32 woont dzīvo 33 welke kurš 34 stad pilsēta 35 vlakbij tuvu, netālu 36 straat iela 37 de noteiktais artikuls 38 nummer numurs 39 telefoon telefons 40 heb piederēt 41 geen neviens 42 vaste patstāvīgs 43 pas nesen 44 wel labi 45 mobiel mobils LES hij viņš 47 het noteiktais artikuls 48 van no 49 zijn viņa (vietniekvārds - absolūtā forma) 50 zij viņa 51 haar viņas 52 ook arī 53 zijn ir (daudzskaitļa forma) 54 getrouwd precējies 55 vrouw sieviete 56 man vīrietis LES familie ģimene 58 kijk skaties 59 dit šis 60 een nenoteiktais artikuls 61 foto fotogrāfija 62 het tas, tā 63 oude vecs 64 tien desmit 65 jaar gadi 66 geleden atpakaļ 67 helemaal pavisam 68 links pa kreisi 69 ziet redz 70 vader tēvs 71 naast blakus 72 staat stāvēt 73 moeder māte 74 ouders vecāki 75 hebben piederēt 76 drie trīs 77 kinderen bērni 78 twee divi 79 jongens zēni 80 en un 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 2

3 81 één viens 82 meisje meitene 83 zonen dēli 84 dochter meita 85 jongen zēns 86 dat tas 87 achter aiz 88 mij manis 89 broer brālis 90 rechts pa labi 91 zus māsa LES wie kas, kurš, kura 93 oudste vecākais 94 jongste jaunākais 95 ouder vecāks 96 dan nekā 97 kind bērns LES wonen dzīvot 99 je tavs 100 ze viņi 101 EU-land Eiropas Savienības valsts 102 misschien varbūt 103 ze viņa 104 naar uz 105 mag var 106 hier šeit 107 komen nākt 108 hoop cer 109 dat ka 110 lukt izdosies 111 mis nokavēt 112 lieve mīļā 113 erg ļoti 114 vorig (jaar) iepriekšējais, pagājušais 114a getrouwd precējies 115 sinds kopš 116 kort nesen 117 heeft pieder 118 dus tātad 119 oom tēvocis, onkulis 119 vrouw sieva 120 tante tante LES hoe laat (is het?) cikos, (cik ir pulkstenis?) 122 negen deviņi 123 uur stunda 124 half (- tien) puse (pusdesmit) 125 kwart cetruksnis 126 over pāri 127 voor (vijf - half tien) pirms (pieciem, pusdesmitiem) 128 vijf pieci 129 minuten minūtes LES ochtend rīts 131 s ochtends no rīta 132 zeven septiņi 133 sta op pieceļos 134 nog vēl 135 vroeg agri 136 soms dažreiz 137 eerder agrāk 138 om pie 139 acht astoņi 140 neem ņemt 141 bus autobuss 142 school skola 143 les stunda 144 begint sākas 145 pauze pārtraukums 146 drink dzeru 147 koffie kafija 148 praat runāju (tagadnes forma) 149 vriendin draudzene 150 elf vienpadsmit 151 we mēs 152 gaan ejam 153 weer atpakaļ 154 twaalf divpadsmit 155 afgelopen beigusies 156 middag pēcpusdiena 157 s middags pēcpusdienā 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 3

4 158 thuis mājās 159 eet ēdu 160 bel zvanu 161 vriend draugs 162 of vai 163 tv televīzija 164 doe daru 165 boodschappen iepirkties 166 vier četri 167 leer mācos 168 luister klausos 169 tekst teksts 170 lees lasu 171 maak gatavoju, daru 172 oefening uzdevums 173 deel daļa 174 Nederlandse holandiešu 175 krant avīze 176 zes seši 177 eten ēdiens, maltīte 178 maak (- klaar) pagatavoju (tagadnes forma) LES avond vakars 180 s avonds vakarā 181 nieuws ziņas 182 ga eju 183 café krogs 184 huis māja 185 moe noguris 186 bed gulta 187 slaap guļu 188 nacht nakts 189 s nachts naktī 190 tot līdz 191 stil kluss 192 donker tumšs 193 bijna gandrīz 194 iedereen ikviens 195 slaapt guļ 196 niemand neviens 197 wakker nomodā 198 behalve izņemot 199 mensen cilvēki 200 die kuri 201 werken strādāt 202 wordt licht kļūst gaišs 203 worden pamosties LES maand mēnesis 205 één viens 206 maanden mēneši 207 weken nedēļas 208 dagen dienas 209 januari janvāris 210 eerste pirmais 211 dan tad 212 echt patiešām 213 koud auksts 214 winter ziema 215 februari februāris 216 maart marts 217 eind beigas 218 lente pavasaris 219 al jau 220 minder mazāk 220a wel lai gan 221 regent līst 222 vaak bieži 223 er šeit 224 veel daudz 225 wind vējš 226 vanaf no 227 april aprīlis 228 steeds arvien vairāk 229 warmer siltāks 230 mei maijs 231 juni jūnijs 232 zomer vasara 233 juli jūlijs 234 augustus augusts 235 sluiten aizvērt 236 scholen skolas 237 op uz 238 vakantie atvaļinājums 239 september septembris 240 alweer atkal 241 herfst rudens 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 4

5 242 zon saule 243 verdwijnt pazūd 244 oktober oktobris 245 november novembris 246 december decembris LES week nedēļa 248 telt sastāv no 249 noemen nosaucam 250 werkdagen darba dienas 251 maandag pirmdiena 252 dinsdag otrdiena 253 woensdag trešdiena 254 donderdag ceturtdiena 255 vrijdag piektdiena 256 zaterdag sestdiena 257 zondag svētdiena 258 weekend nedēļas nogale 259 op (prievārds norāda laiku - kad?) 260 vandaag šodien 261 morgen rīt 262 beginnen sākas 263 lessen stundas 264 keer reize 265 tweede otrais 266 lang garš 267 duurt turpinās 268 meestal galvenokārt 269 laatste pēdējais 270 eindigen beidzam LES hetzelfde tas pats 272 land valsts 273 als kā 274 vorige iepriekšējais 275 maar bet 276 net tikko 277 wanneer kad 278 zag redzēji 279 hem viņu 280 voor prievārds, kas norāda laiku (voor het laatst - pēdējo reizi) 281 het laatst pēdējā reize 282 maar bet 283 gisteren vakar 284 bij pie 285 geweest bija 286 volgende nākošais 287 ver tālu 288 elkaar kopā 289 zien redzēt 290 binnen iekšā 291 weet zina 292 paar pāris LES drinken dzert 294 ontbijt brokastis 295 brood maize 296 kaas siers 297 jam ievārījums 298 thee tēja 299 zonder bez 300 suiker cukurs 301 melk piens 302 lunch pusdienas 303 eerst vispirms 304 kop krūze 305 soep zupa 306 daarna tad, pēc tam 307 opnieuw atkal 308 vlees gaļa 309 tijdens laikā 310 glas glāze 311 avondeten vakariņas 312 warm silts 313 rijst rīsi 314 vis zivs 315 aardappelen kartupeļi 316 natuurlijk protams 317 groenten dārzeņi 318 water ūdens 319 wijn vīns 320 bier alus 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 5

6 LES per pa 322 rond ap 323 drinkt dzer 324 bord šķīvis 325 vervolgens tad 326 tenslotte beidzot 327 in plaats van tā vietā 328 markt tirgus 328a waarom kāpēc 328b omdat tāpēc 329 daar tur 330 zo tā 331 duur dārgs LES dorst izslāpis 333 zullen (palīgdarbības vārds nākotnes veidošanai) 334 ja jā 335 laten ļaut (palīgvārds pavēles izteiksmes veidošanai) 336 tegenover pretī 337 o Ā 338 dat tas 339 kerk baznīca 340 sterke stiprs 341 zwart melns 342 beetje mazliet 343 erbij pievienot 344 druk aizņemts 345 alle visi 346 andere citi 347 cafés krogi 347a zijn būt 348 open atvērts 349 enige vienīgais 350 kun vari 351 iets kaut kas 352 dat tas 353 mogelijk iespējams 354 waarover par ko 355 praten runāt 356 jullie jūs (daudzskaitļa forma) 357 gesprekken sarunas 358 sport sports 359 vooral sevišķi 360 voetbal futbols 361 vrouwen sievietes 362 eigenlijk beidzot LES mevrouw kundze 364 station stacija 365 loopt iet 366 rechtdoor uz priekšu 367 neemt ņem 368 aan pie 369 die tas 370 lopen iet 371 ongeveer apmēram 372 kwartier 15 minūtes 373 deze šis 374 kant puse 375 weg ceļš 376 die tas 377 vertrekt attiet 378 om katru (prievārds - norāda darbības laiku - kad? cikos?) 379 bedoelt domājat (vienskaitļa forma) 380 bedoel domāju 381 elke katrs 382 vijftien piecpadsmit 383 langs gar 384 dan nekā 385 loop pastaigājos 386 liever labāk 387 anders citādi 388 moet vajadzēt 389 wachten gaidīt 390 dank u wel (liels) paldies 391 graag gedaan ar prieku LES tram tramvajs 393 gaat iet 394 heen turp 395 buurt rajons 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 6

7 396 kunt varat, vari 397 het beste labākais 398 lijn līnija 399 nemen ņemt 400 stopt pietur 401 op uz 402 hoek stūris 403 halte pietura 404 staan stāvēt 405 op (wacht -) gaidīt 406 vóór priekšā 408 stap (- uit) izkāpju 409 vraagt jautā 410 aan (vraagt -) kam (izsaka datīva attiecības - jautā kam?) 411 conducteur vadītājs LES bezoek (op -) apciemot 413 vrienden draugi 414 ze viņi 415 toe (naar toe) uz 416 auto mašīna 417 trein vilciens 418 te pārāk 419 overal visur 420 intercity starppilsētu 421 nergens nekur 422 tussen starp 423 overstappen pārsēsties 424 welk kurš 425 perron perons 426 schermen ekrāni 427 ingang ieeja 428 hal halle 429 informatie informācija 430 daarop uz 431 vertraging kavēšanās 432 tijden laikā 433 daarop uz LES werkt strādā 435 hebt pieder 436 werk darbs 437 baan darbs 438 werkloos bezdarbnieks 439 waarvan no 440 leeft dzīvo 441 toch vēl 442 geld nauda 443 nodig vajadzīgs 444 gemeente pašvaldība 445 geeft dod 446 uitkering pabalsts 447 hoeft vajag 448 te (partikula, lieto nenoteiksmē) 449 doen darīt 450 wilt gribu 451 zoek meklēju (tagadnes forma) 452 probeer mēģinu 453 vinden atrast 454 trouwens turklāt 455 zodra tiklīdz 456 gevonden atradis LES supermarkt pārtikas veikals 458 afdeling nodaļa 459 groente dārzeņi 460 verkoop pārdodu 461 fruit augļi 462 leg nolieku 463 juiste pareizs 464 plaats vieta 465 lijkt izklausās kā 466 me man 467 leuk jauki 468 lekker jauki 469 om apkārt 470 centrum centrs 471 parttime pusslodze 472 volle pilna slodze 473 hele pilnīgs 474 hoeveel cik daudz 475 verdien nopelni 476 als ja 477 vragen jautāt 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 7

8 478 euro eiro 479 netto pēc nodokļiem 480 dat wil zeggen tas nozīmē 481 meer vairāk 482 krijg saņem 483 door tāpēc ka 484 belasting nodokļi 485 premie prēmija 486 verzekeringen apdrošināšana LES gemakkelijk viegli 488 moeilijk grūti 489 ogenblik acumirklis 490 Nederlands holandiešu valoda 491 kent zina 492 vindt atrod 493 in elk geval jebkurā gadījumā 494 daarom tāpēc 495 bezig aizņemts 496 leren mācīties 497 inderdaad patiešām 498 zeer ļoti 499 belangrijk svarīgs 500 ken zini 501 nu tagad 502 voer (- een sarunājos, tērzēju gesprek) 503 klein mazs 504 gesprek saruna 505 buiten ārā 506 iedere ikviens 507 aantal skaits 508 nieuwe jauns 509 woorden vārdi 510 moeten jābūt 511 hard grūti 512 zeker droši 513 manier veids 514 snel ātri 515 vind atrodi LES kost maksā 517 prijs cena 518 bedrag summa 519 betalen maksāt 520 alstublieft lūdzu 521 krijgt saņem 522 terug izdot 523 ober oficiants 524 mogen varēt 525 wij mēs 526 rekening rēķins 527 willen gribēt 528 betaalt maksā 529 betaal maksāju 530 portemonnee maks 531 vergeten aizmirst 532 pinpas bankas karte 533 kan varu 534 pinnen maksāt ar bankas karti 535 ja hoor protams 536 momentje acumirkli 537 pincode bankas kartes kods 538 intoetsen ievadīt 539 groene zaļš 540 knop poga 541 drukken nospiest 542 oké labi 543 betaald samaksāts LES gas gāze 545 licht gaisma 546 huur īre 547 telefoonrekening telefona rēķins 548 eens vienreiz 549 energiebedrijf enerģijas uzņēmums 550 betaling samaksa 551 gebeurt notiek 552 automatisch automātiski 553 machtiging autorizācija 554 af (gaat... -) atvilkts 555 zelf pats 556 niets nekas 557 bedrijf uzņēmums 558 internet internets 559 website mājas lapa 560 bank banka 561 inloggen pievienoties 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 8

9 562 vult (-... in) aizpildi 563 rekeningnummer rēķina numurs 564 zelfs pat 565 zetten likt 566 handtekening paraksts LES contant skaidra nauda 568 munten sīknauda 569 biljetten papīra nauda 570 bijvoorbeeld piemēram 571 eurocent eiro centi 572 kleine mazs 573 dingen lietas 574 weinig maz 575 altijd vienmēr 576 gepast precīzs 577 biljet banknote 578 teveel par daudz 579 men cilvēki 580 kleiner mazāks 581 zoekt meklē 582 probeert mēģini 583 alleen vienīgi 584 heel ļoti LES ligt atrodas 586 West-Europa Rietumeiropa 587 noord ziemeļi 588 zuid dienvidi 589 kilometer kilometrs 590 oost austrumi 591 groter lielāks 593 verdeeld sadalīts 594 provincies rajoni 595 liggen atrasties 596 noorden ziemeļos 597 zuiden dienvidos 598 westen rietumos 599 gebied apgabals 600 helft puse 601 Nederlanders holandieši 602 grootste lielākais 603 steden pilsētas 604 dichte blīvs 605 bevolking iedzīvotāji 606 oosten austrumos 607 bijzondere speciāls 608 er tur 609 vroeger pirms 610 was bija 611 zee jūra 612 God Dievs 613 maakte radīja 614 wereld pasaule 615 vormden izveidoja 616 tenminste vismaz 617 sommigen daži 618 Nederlandse Antillen Nīderlandes Antilles 619 paspoort pase LES vlak plakans 621 betekent nozīmē 622 bergen kalni 623 slechts vienīgi 624 berg kalns 625 meter metrs 626 hoog augsts 627 gevolg rezultāts 628 kunnen varēt 629 plaats vieta 630 makkelijk viegli 631 bereiken sasniegt 632 gebruiken lietot 633 onder andere starp citu 634 o.a. (= onder andere) 635 zoveel tik daudz 636 dichtste blīvākais 637 hoger augstāks LES laag zemu 639 dezelfde tas pats 640 hoogte augstums 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 9

10 641 rivieren upes 642 meren ezeri 643 grote liels 644 stukken gabali 644a zelfs pat 645 lager zemāk 646 rijk bagātīgs 647 aan (rijk -) ar 648 gebrek trūkums 649 om priekš 650 reden cēloņi 651 grond zeme 652 gebruik lietošana 653 bang nobijies 654 hoge augsts 655 dijken dambji 656 beschermen aizsargāt 657 lage zems 658 houden (- tegen) turēt (pretī) 659 tegen (houden -) aizturēt 660 slecht slikts 661 weer laiks 662 ontstaat izraisa 663 gevaar briesmas 664 toen kad 665 liep pārplūda LES dokter ārsts 667 huisarts ģimenes ārsts 668 spreekuur pieņemšanas laiks 669 telefonisch pa telefonu 670 afspraak pieraksts 671 maken izdarīt 672 ziek slims 673 bent esi 674 om (- te) lai 675 zorg pārliecinies 676 ervoor droši 677 wacht gaidi 678 tot līdz LES oog acs 680 nek kakls 681 hand plauksta 682 borst krūts 683 hart sirds 684 neus deguns 685 hals rīkle 686 vinger pirksts 687 been kāja 688 knie celis 689 mond mute 690 schouder plecs 691 rug mugura 692 voet pēda 693 pols plaukstas locītava 694 oor auss 695 arm roka 696 buik vēders 697 gebeld zvanījuši 698 teen kājas pirksts 699 koorts drudzis 700 pijn sāpes 701 keel rīkle 702 een dag of drie apmēram trīs dienas 703 even pat 704 onderzoeken izmeklēt 705 voelen justies 706 kijken skatīties 707 griep gripa 708 flinke nopietna 709 blijft paliec 710 voorlopig uz laiku 711 recept recepte 711a man vīrs 712 hiermee ar 713 apotheek aptieka 714 haalt paņem 715 medicijn zāles 716 helpt palīdz 717 tegen pret LES hun viņu 719 last nepatikšanas (ar) 720 vreemd svešs 721 nou labi 722 oorzaken iemesli 723 problemen problēmas 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 10

11 724 bekend zināms 725 zitten sēdēt 726 verkeerd nepareizi 727 fietst brauc ar riteni 728 tegenwoordig mūsdienās 729 doe (- aan) piedalies 730 voldoende pietiekami 731 aan (doe -) piedalīties 732 regelmatig regulāri 733 sporten nodarboties ar sportu 734 kans izdevība 735 ziekte slimība 736 leef dzīvo 737 wél labi 738 gezond veselīgi 739 word kļūsti LES koop pērc 741 alles visu 742 want tāpēc ka 743 hoewel lai arī 744 sluit slēdz 745 terwijl kamēr 746 goed uzmanīgi 747 korting atlaide LES lijst saraksts 749 schrijf rakstu 750 stuk gabals 751 papier papīrs 752 voorkom izvairos 753 vergeet aizmirstu 754 kilo kilograms 755 fles pudele 756 olie eļļa 757 witte balts 758 broden maizes 759 eieren olas 760 frisdrank limonāde 761 enz un tamlīdzīgi 762 anderhalve (=1,5) pusotrs 763 paprika paprika 764 gekocht nopircis 765 rode sarkans 766 gele dzeltens 767 verschillende atšķirīgs 768 kleuren krāsas 769 houden (- van) mīlēt, garšot 770 kopen pirkt 771 kleren apģērbi 772 schoenen kurpes 773 zulke tādas 774 groot liels 775 warenhuis universālveikals 776 betere labāks 777 kwaliteit kvalitāte 778 goede labs LES ligt eraan atkarīgs no 780 verschillend mainīgs, atšķirīgs 781 appels āboli 782 waren bija 783 soort veids 784 harde ciets 785 lekkerder garšīgāks 786 genoeg pietiekoši 787 duurder dārgāks 788 goedkoper lētāks 789 prijzen cenas 790 veranderen mainīt 791 liggen vast fiksēts, noteikts 792 winkel veikals 793 eens dažreiz 794 vergelijken salīdzināt 795 voordeliger lētāks LES postkantoor pasts 797 brief vēstule 798 versturen nosūtīt 799 postzegels pastmarka 800 zware smags 801 wegen svars 802 weegt sver 803 en elektroniskais pasts 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 11

12 804 makkelijker vieglāk 805 verkopen pārdot 806 krijgen saņemt 807 papieren papīri 808 daarvoor par to 809 storten ieguldīt 810 overmaken pārsūtīt 811 eigen paša 812 opnemen izņemt 813 pakje paciņa 814 versturen nosūtīt 815 terecht pareizā vietā LES helpen palīdzēt 817 berichtje ziņa 818 pakketje sīkpaka 819 moment acumirklis 820 openen atvērt 821 minimaal minimāls 822 salaris alga 823 formulier veidlapa 824 aanvragen iesniegt 825 invullen aizpildīt 826 klaar gatavs LES begrijp saprotu 828 beantwoordt atbildat (vienskaitļa forma) 829 enkele daži 830 algemene vispārējs 831 uzelf pats 832 personen personas 833 bankpas bankas karte 834 sparen krāt 835 speciale speciāls 836 persoonlijke personīgs 837 gegevens dati 838 achternaam uzvārds 839 voornamen vārdi 840 geslacht dzimums 841 huisnummer mājas numurs 842 postcode pasta kods 843 woonplaats dzīves vieta 844 even (-kijken) mazliet 845 kijken apskatīt 846 ingevuld aizpildīts 847 bericht paziņojums 848 orde (in -) pasūtījums 849 via caur 850 zo n šāds 851 gratis bezmaksas 852 fijn labi 853 tot ziens uzredzēšanos LES lopend iet 855 fiets ritenis 856 tas soma 857 mee (neem -) paņem 858 bakker maiznīca 859 slager miestnieks 860 draag nesu 861 aardig jauks 862 vol pilns LES metro metro 864 wijk rajons 865 nieuw jauns 866 gedeelte daļa 867 straks vēlāk 868 afstand attālums 869 mooi jauks 870 rijden braukt LES vliegtuig lidmašīna 872 ons mūsu 873 vertrek izlidošana 874 aanwezig klāt 875 bovendien starpcitu 876 parkeren novietot mašīnu 877 probleem problēma 878 vanuit no 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 12

13 879 nooit nekad 880 later vēlāk 881 komen (-... aan) atbraukt 882 aan (komen... -) atbraukt 883 sneller ātrāk LES kaartje biļete 885 OV-chipkaart elektronsikā biļete 886 kaart karte 887 vertel pastāsti 888 als volgt sekojoši 889 stapt iekāp 890 inchecken piereģistrēties 891 automaat biļešu automāts 892 houdt turi 893 uitchecken izreģistrēties 894 hoe (-... hoe) kā kā 895 verder tālāk 896 reist ceļo 897 los brīvs 898 loket biļešu kase LES huurhuis īres māja 901 zoon saule 902 studeert studēt 903 kamers istabas 904 onze mūsu 905 flat dzīvoklis 906 oma vecāmāte 907 oud vecs LES kamerflat 3 istabu dzīvoklis kamerflats 2 istabu dzīvokļi 910 lift lifts 911 omhoog uz augšu 912 verdiepingen stāvi 913 derde trešais 914 woning dzīvoklis 915 door caur 916 deur durvis 917 woonkamer dzīvojamā istaba 918 badkamer vannas istaba 919 slaapkamer guļamistaba 920 slaapkamers guļamistabas 921 keuken virtuve 922 balkon balkons LES zij viņi 924 beneden lejā 925 1e (= eerste) pirmais 926 etage stāvs 927 trap kāpnes 928 samen kopā 929 net tikai 930 huren īrēt 931 kamer istaba LES zit iet 933 basisschool pamatskola 934 groep grupa 935 zitten būt 936 oudsten vecākie 937 kleinsten jaunākie 938 spelen spēlēties 939 zingen dziedāt 940 tekenen zīmēt 941 oudere vecāki (īpašības vārds - salīdzināmajā pakāpē) 942 leerlingen skolnieki 943 lezen lasīt 944 schrijven rakstīt 945 rekenen rēķināt 946 woensdagmiddag trešdienas pēcpusdiena 947 vrij brīvs 948 brengt atved 949 zusje māsiņa 950 crêche bērnudārzs 951 halen paņemt LES na pēc 953 kiest izvēlas 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 13

14 954 opleiding skola 955 keuze izvēle 956 toets eksāmens 957 bepaalt nosaka 958 resultaat rezultāts 959 kiezen izvēlēties 960 sommige daži 961 direkt tieši 962 beroep profesija 963 beroepsonderwijs profesionālā izglītība 964 vmbo profesionāli tehniskā skola 965 anderen citi 966 algemeen vispārējā 967 onderwijs izglītība 968 havo vispārējā vidējā izglītība 969 vwo ģimnāzija 970 opleidingen mācību programmas 971 volg sekoju 972 klas klase 973 politieschool policijas akadēmija 974 politieagent policists 992 hulp palīdz 993 sportclubs sporta klubs 994 afval atkritumi 995 allemaal visa veida 996 gemeentelijke pašvaldības 997 belastingen nodokļi 998 politie policija 999 brandweer ugunsdzēsēju brigāde 1000 horen (- bij) piederēt 1001 burgemeester mērs 1002 daarvan no tā 1003 hoofd vadība 1004 samen (- met) kopā 1005 wethouders padomes locekļi, padomnieki 1006 bestuurt vadīt 1007 gemeenteraad pilsētas dome 1008 parlement parlaments 1009 raad padome LES bedoelen domāt 976 bepaald noteikts 977 dorp ciems 978 dorpen ciemi 979 bestuur padome 980 trouwen precēties 981 gekregen piedzimis 982 iemand kāds 983 overleden nomirt 984 inwoners iedzīvotāji 985 weten zināt 986 allerlei visa veida 986a informatie informācija 987 huurwoning izīrējamas mājas 988 waarvoor priekš kam LES zorgt voor nodrošina 990 woningen apdzīvojamās platības 991 cultuur kultūra 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 14