Impuls januari Pilot klimaatneutrale gemeenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Impuls januari 2009. Pilot klimaatneutrale gemeenten"

Transcriptie

1 Impuls januari 2009 Pilot klimaatneutrale gemeenten De landelijke doelstellingen met betrekking tot de reductie van de CO 2 -uitstoot zijn ambitieus: 30% reductie in 2020 ten opzichte van Om dit te realiseren, zijn er, ook op gemeentelijk niveau, forse inspanningen nodig. Om te kunnen beoordelen wat voor activiteiten moeten worden ondernomen, is het van belang om eerst de huidige CO 2 -uitstoot te bepalen. Voor het uitvoeren van deze nulmeting en het in beeld brengen van de (toekomstige) ontwikkeling van de CO 2 -uitstoot is een tool ontwikkeld. Na het uitvoeren van de nulmeting kunnen met dit model scenario s worden doorgerekend om de CO 2 -uitstoot te reduceren om de klimaatdoelstellingen of zelfs een CO 2 -neutrale gemeente te realiseren. Op deze wijze weet de gemeente waar ze staat en waar ze naar toe wil. De ontwikkelde tool zal gekoppeld worden met het CO 2 -monitoringsmodel, zodat het mogelijk is om op gemeentelijk niveau te meten of de uitgevoerde projecten nu daadwerkelijk het beoogde resultaat hebben opgeleverd en wat er nog moet worden gedaan om de ambities te realiseren. Pilot Het CO2-servicepunt zoekt gemeenten die mee willen doen aan een pilot voor het in kaart brengen van de huidige CO 2 -uitstoot en de mogelijkheden om de uitstoot te reduceren. De eerste gemeenten hebben zich al aangemeld. Wie volgt? Voor meer informatie en aanmelding voor de pilot: Hans van der Heide Uitvoeringsregeling duurzame energiepakket open Vanaf 1 januari 2009 is de uitvoeringsregeling duurzame energiepakket Noord-Holland 2009 open voor het indienen van aanvragen. De uitvoeringsregeling is de opvolger van de Deelverordening duurzame energiepakket en is tot stand gekomen na evaluatie van de

2 Deelverordening. Gemeenten kunnen deze regeling benutten en inzetten op energiebesparing en duurzame energie bij particulieren. Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen aanvragen van 1 januari 2009 tot en met 28 februari 2009 door GS te zijn ontvangen. Aanvragen die op 1 maart 2009 of ná deze datum door GS zijn ontvangen worden geweigerd. De duurzame energielijst is ook aangepast naar aanleiding van de evaluatie. Belangrijkste wijzigingen daarin hebben betrekking op de subsidiebedragen voor pv en wind. Op dit moment is de aanpassing van de nieuwe regeling in volle gang. De documenten bij de regeling zijn vanaf nu op deze website of beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wilfred van der Plas. (06) of mail naar: Bredere inzet BouwTransparant In de afgelopen jaar zijn 7 woningen geïnspecteerd met BouwTransparant. Van deze 7 woningen voldeden 5 woningen niet aan de vergunde EPC, waarvan 3 met meer dan 5%. Veel Noord-Hollandse gemeenten hebben aangegeven de komende jaren BouwTransparant te willen gebruiken om het klimaatbeleid verder vorm te geven. De provincie wil daarom in het jaar 2009 het aantal inspecties opschalen naar minimaal 30 woningen en wil maximaal 30 woninginspecties voor 50% subsidiëren. Gemeenten kunnen zich tot en met 16 januari 2009 inschrijven. Aanpak De subsidie wordt gekoppeld aan een onderzoek. De provincie wil namelijk weten of informatieverstrekking in de bouwkeet effect heeft op het eindresultaat van deze inspecties. Voor het onderzoek zullen bij een aantal projecten de ontwikkelaar en aannemer vroegtijdig geïnformeerd worden over hoe zij afwijkingen kunnen voorkomen. Bij de overige projecten zal dit niet gebeuren. Bekeken zal worden of kennisoverdracht effect heeft op de energetische kwaliteit van de woning. Een ander onderdeel van het onderzoek is te monitoren wat het effect is van handhaving bij grotere afwijkingen. Noord-Hollandse gemeenten kunnen voor meer informatie of de voorwaarden contact opnemen met Jaap Neeleman (06) Update menukaart nieuwbouwwoningen Twee jaar geleden zag de eerste menukaart het levenslicht. Een praktisch A3-tje met een helder overzicht van duurzame maatregelen. Vele gemeenten verspreiden ondertussen de menukaarten. Op dit moment is het CO2-Servicepunt door de voorraad heen voor nieuwbouwwoningen. Begin 2009 komt hiervan een aangescherpte versie beschikbaar. Aanscherping Het overheidsbeleid is om in het jaar 2011 de EPC aan te scherpen van 0,8 naar 0,6 en in het jaar 2015 zelfs naar 0,4. Bij de herdruk is rekening gehouden met deze ambitie. Met de menukaart zijn, afhankelijk van de gekozen keuzemaatregelen, de volgende ambities haalbaar: Voldoende: 0,69 0,75 Goed: 0,46 0,72 Zeer goed: 0,37 0,61 De aangescherpte menukaart is medio januari te downloaden van onze website en vanaf februari beschikbaar bij gemeenten. Naast de menukaart voor nieuwbouw en bestaande woningen, is ook een menukaart voor nieuwbouw bedrijfsgebouwen beschikbaar. Voor meer informatie kunt u terecht bij Jaap Neeleman (06)

3 Veel SLOK-aanvragen ingediend Alle Amsterdamse stadsdelen en bijna 30 Noord-Hollandse gemeenten hebben een SLOKaanvraag ingediend bij SenterNovem. Dit is 60% van de gemeenten en stadsdelen die een klimaatafspraak met de Provincie hebben getekend. Circa 25% dient begin 2009 de aanvraag in. Omdat er eind 2008 veel aanvragen bij SenterNovem zijn binnengekomen, is de verwachting dat het subsidiebudget is uitgeput. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw regioconsulent of met uw klimaatadviseur van SenterNovem. Testfase CO 2 -Monitor In de vorige CO2-impuls is een bericht opgenomen over CO 2 -monitoring. Het betreft een tool voor de monitoring van projecten en activiteiten. De resultaten worden gepresenteerd op een landkaart. Het systeem is een webbased systeem en ook geschikt om bijvoorbeeld de voortgang van het klimaatbeleid te monitoren en te gebruiken als input voor de BANS/SLOKrapportage. Naar aanleiding van de oproepen hebben zich inmiddels 6 gemeenten gemeld voor de testfase. De gemeenten die zich aanmelden krijgen een login ter beschikking, waarmee zij toegang krijgen tot de site. Daarmee krijgen zij allereerst inzicht in de projecten die inmiddels in het systeem zijn opgenomen en hebben de mogelijkheid daar projecten aan toe voegen. De gegevens die tijdens de testfase worden ingevoerd blijven in de database staan. De testfase start loopt tot en met februari Aanmelden voor de test is nog mogelijk. Na de testfase wordt het systeem provinciebreed geïmplementeerd. Op het ambtelijk ervarium dat begin 2009 wordt gehouden zal uitgebreid stil worden gestaan bij CO 2 -monitoring en het gebruik van de tool. Via deze link krijgt u alvast een eerste indruk. Reacties zijn welkom. Voor meer informatie of aanmelden voor de test kunt u contact opnemen met Wilfred van der Plas, (06) of mail naar: BespaarDaar Het CO2-Servicepunt heeft in het najaar van 2008 de activiteiten van PromoDE overgenomen. De overname van deze activiteiten door het CO2-Servicepunt betekent onder meer dat zij vanaf nu zelf de marktpartijen werft en de verslaglegging volledig verzorgt. Ook de afstemming met de uitvoerende partijen loopt nu via het CO2-Servicepunt. Ons doel is dat in elke regio voldoende lokale marktpartijen op de site komen te staan. Indien u goede lokale installatie-, isolatie- en/of glaszetbedrijven en dergelijke kent, waar u bijvoorbeeld in het verleden tijdens een EPA-actie mee hebt samengewerkt laat het ons dan weten.ook bedrijven die deze nieuwsbrief lezen en hun naam op vermeld willen hebben kunnen contact met ons opnemen. Eind 2008 is de subsidiedatabase voor de provinciale subsidie uitgetest in samenwerking met een aantal gemeenten en een marktpartij. Het plan is om deze database begin 2009 volledig operationeel te hebben. Samen kunnen we de particuliere woningeigenaar bereiken en op weg helpen de bestaande woningbouw energiezuiniger te maken. Voor meer informatie: Wybrand Pieksma Regioconsulent (zuid) tel

4 Aanbesteding EPBD afgerond De Europese aanbesteding energielabels en maatwerkadviezen is eind 2008 afgerond. Het gaat totaal om 129 gebouwen van de provincie en 27 gemeenten. Naast de energielabels worden 90 gebouwen voorzien van een maatwerkadvies. De gebouwen zijn onderverdeeld in vier regio s, de uitvoering van de werkzaamheden worden door vier verschillende gecertificeerde energiebureaus verricht. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Wybrand Pieksma Regioconsulent (zuid) tel PROVINCIENIEUWS Noord-Nederland zet in op 'zuinige' huizen in 2015 In 2015 moeten woningen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe energiezuinig(er) zijn. Dit maakt het wonen duurzamer en beter betaalbaar en zorgt voor een gezonder binnenmilieu. Het Woningenplan gaat verder dan de door het Rijk opgelegde norm, is beter voor het milieu en voor de portemonnee van de bewoners en zal leiden tot innovatie. Een sterker signaal richting 'Den Haag' om te laten zien dat het ons menens is, konden we niet afgeven, vinden gedeputeerden Rudi Slager en Tanja Klip. Het plan is een uitwerking van het Energieakkoord dat vorig jaar oktober werd gesloten tussen de drie Noordelijke provincies, de kop van Noord-Holland en de ministers van EZ en VROM. Hierbij hebben zich vervolgens ook 66 van de 68 noordelijke gemeenten en VNO-NCW en MKBnoord aangesloten. In dat akkoord is een aparte ambitie afgesproken voor nieuw te bouwen en voor bestaande woningen. Zo moeten in 2015 minimaal nieuwbouwwoningen een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van maximaal 0,5 hebben. Daarnaast moet het energielabel van bestaande woningen met minimaal twee stappen zijn verbeterd. Noord-Nederland heeft met het rijk afgesproken dat deze verdergaande stappen gezet mogen worden. In een ander project gaan de provincies samen met gemeenten en woningcorporaties bekijken welke afspraken gemaakt kunnen worden over het energetisch verbeteren van huurwoningen. In Drenthe zijn hierover al afspraken gemaakt met een achttal corporaties en sommige gemeenten, zoals Groningen en Leeuwarden, zijn er al concreet mee aan de slag. Het streven is dat in Noord- Nederland overal hetzelfde soort afspraken wordt gemaakt, zonder daarbij de noodzaak van maatwerk op lokaal niveau uit het oog te verliezen. Bovendien wordt gekeken of en waar het nodig is corporaties te helpen bij het realiseren van verbeteringen. Bron: Provincie Groningen Noord-Holland promoot duurzame energie De provincie Noord-Holland liet een prachtige film maken over de vorderingen met Nieuwe Energie. Bekijk hier het item. Noord-Holland geeft 15 klimaatprojecten subsidie De provincie Noord-Holland geeft vijftien projecten een extra financiële ondersteuning in de vorm van een klimaatsubsidie. Het geld gaat naar innovatieve investeringsprojecten binnen het midden- en kleinbedrijf en aan kleine investeringsprojecten in non-profit organisaties. In totaal waren 64 aanvragen bij de provincie ingediend. Voor de grotere innovatieve voorbeeldprojecten binnen het midden- en kleinbedrijf trekt de provincie Noord-Holland dit jaar euro uit. Er kwamen zes projectaanvragen binnen voor grote projecten; daarmee was dit budget ruim 2,6 keer overtekend.

5 Drie grote projecten De klimaatsubsidie voor grote projecten is toegekend aan drie projecten: Demonstratie van een CO 2 -neutrale warmte- en koudevoorziening in een zorgboerderij; Demonstatie en bouw van een energiezuinig modulair datacenter; Implementatie van kleinschalige windenergie op een bedrijventerrein. Non-profit organisaties Daarnaast stelt de provincie dit jaar euro beschikbaar voor projecten van nonprofitorganisaties die gericht zijn op het implementeren van klimaatmaatregelen in de eigen organisatie. In totaal zijn hiervoor 58 aanvragen binnengekomen die gezamenlijk een budget vroegen van bijna 1,8 miljoen euro. Een groot deel van de aanvragen kwam van scholen in het primair onderwijs. Diverse maatregelen Uiteindelijk kregen 12 organisaties de klimaatsubsidie toegekend om diverse energiebesparende maatregelen door te voeren, bijvoorbeeld door de invoering van speciale mechanische ventilatiesystemen, warmte-terugwinsystemen, plaatsing van zonnepanelen, een windwatermolen, maar ook het aanbrengen van isolatie en het verlichten van ruimten met led-lampen. Externe deskundigen Bij de beoordeling van de projecten is advies gevraagd aan een externe commissie. Aan de hand van beoordelingscriteria heeft zij een rangschikking samengesteld van de binnengekomen projectaanvragen. De subsidieregeling is onderdeel van het Actieprogramma Klimaat, dat de provincie Noord-Holland eind vorig jaar lanceerde. Met dit Actieprogramma wil de provincie een bijdrage leveren aan het voorkomen van klimaatverandering of het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Tweede ronde medio 2009 Non-profitorganisaties en kleine en middelgrote ondernemingen kunnen gedurende vier jaar - jaarlijks een subsidieverzoek indienen. De eerste ronde, waarvan de resultaten nu bekend zijn gemaakt, stond open voor aanvragen van 1 juli tot 1 september Medio 2009 zal de regeling voor een tweede ronde worden opengesteld. Informatie over de klimaat subsidieregeling en de projecten die subsidie ontvangen is te vinden op de website van de provincie. copyright, Technalia.nl Datacenter in Wieringermeer krijgt energie van glastuinders Het College van burgemeesters en wethouders van Wieringermeer heeft onlangs ingestemd met de komst van een groot datacenter dat elektriciteit inkoopt bij en warmte levert aan omliggende glastuinders. Volgens de gemeente is dit een bijzonder initiatief dat kansen biedt om de duurzaamheid van twee bedrijfstakken te versterken. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan. Als dat gebeurt komt er een datacenter van m² op Agriport A7, het bedrijfsterrein waar momenteel veel tuinbouwbedrijven zijn en worden gevestigd. Denken in ketens Dit initiatief laat zien wat het denken in ketens in de praktijk kan opleveren. Vanuit het Platform Ketenefficiency én vanuit MJA stimuleert SenterNovem het denken in ketens. Het initiatief zet ook een grote stap vooruit in twee sectoren, de glastuinbouw en de ICT-sector, die voor de overheid prioriteit hebben, aldus SenterNovem. Andere projecten in dit kader zijn de Kas als Energiebron, aan het convenant Glastuinbouw en Milieu, aan het akkoord over schone en zuinige agrosectoren en last but not least de Meerjarenafspraak met de ICT sector. (Bron: SenterNovem) copyright, Technalia.nl

6 Kop Noord-Holland wil eigen energiebedrijf dat 100% duurzame stroom verkoopt 31 december 2008 HEERHUGOWAARD (Energeia) - De kop van Noord-Holland krijgt een eigen energiebedrijf dat alleen duurzaam opgewekte stroom verkoopt. Dat is het streven van het regionale samenwerkingsorgaan Noordwest8. Het energiebedrijf krijgt een coöperatievorm en heeft als werktitel Noord-Hollandse Energie Coöperatie. Ruim twintig gemeenten, de regionale Kamer van Koophandel en LTO Noord-Holland zijn al enkele jaren verenigd in Noordwest8. Dit samenwerkingsorgaan ijvert sinds 2005 voor de belangenbehartiging van Noord-Holland- Noord, grofweg het gebied boven de lijn Castricum-Hoorn. Noordwest8 wil nu ook voorzien in een regionaal energiebedrijf voor dat gebied. Hoe een en ander precies vorm moet krijgen, moet nog worden uitgedokterd, maar Noordwest8-voorzitter Bob Verburg verwacht dat het bedrijf per januari 2010 actief is. Het moet een coöperatie worden, met particuliere leden die investeren in windmolens, zonnepanelen, getijdenenergie en biomassa, legt Verburg uit. Dat zijn volgens hem de "vormen van energie die kansrijk zijn" en ook al aanwezig zijn in de provincie. Zo is er al een getijdenturbine in de Afsluitdijk. In eerste instantie zal het nieuwe energiebedrijf de kilowatturen die met biomassa worden opgewekt bij de centrale van HVC Alkmaar verkopen als duurzame stroom. Die centrale is eigendom van Noord- Hollandse gemeenten. "De gedachte is dat er wel een balans bestaat tussen de lokaal geproduceerde stroom en de afzet ervan", aldus Verburg. "Ik weet dat de stroom via een netwerk gaat dat buiten ieders vizier loopt, maar daar gaan we nog overleg over voeren met het netwerkbedrijf. In ieder geval moet het zo zijn dat leden investeren in opwek en er zelf voordeel van hebben." Noordwest8 werkt samen met advies- en ontwikkelbureau Teamwork Technology bij de verdere uitwerking van het plan. Een regionaal, duurzaam energiebedrijf past bij de doelstelling uit het CO 2 -convenant dat de deelnemers van Noorwest8 twee jaar geleden hebben gesloten, aldus Verburg. "Eigenlijk slaan we er drie vliegen in één klap mee", licht hij toe. "We leveren een bijdrage aan die CO 2 -doelstelling en we geven een impuls aan de metaalindustrie en het midden- en kleinbedrijf als we komen tot innovaties. En we dragen bij aan de discussie die in onze regio over groene stroom bestaat, onder andere door de aanwezigheid van windmolens. Een coöperatie laat zien dat er niet alleen lasten, maar ook lusten bij horen." De oprichting van een Noord-Hollandse coöperatie lijkt te horen in een nieuwe trend: energiecoöperaties voor particulieren. Eerder dit jaar zagen de coöperaties Windvogel en Zeekracht - beide op enkel windenergie gericht- al het licht. Ilse Kleijne Copyright, Energeia, 2008 Verbeteren luchtkwaliteit met alternatieve brandstoffen Verkeer draagt momenteel voor 20% bij aan de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Eén van de maatregelen in het RSL-Noordvleugel is daarom het stimuleren van het rijden op nieuwe brandstoffen, zoals aardgas, biogas en bio-ethanol. Om dit te bereiken zet de provincie samen met de gemeenten uit Noord-Holland in op schone wagenparken bij overheden en bedrijven, schoner openbaar vervoer en het stimuleren van een netwerk van vulpunten voor nieuwe brandstoffen. Zo is er subsidiegeld vrijgemaakt voor het realiseren van vulpunten, worden bedrijven actief benaderd voor het vergroenen van hun wagenpark en worden bijeenkomsten georganiseerd voor pomphouders, dealers en bedrijfsleven om het kip-ei dilemma van vraag en aanbod te doorbreken. Neem voor meer informatie contact op met Pim van Herk van de provincie Noord-Holland, of via telefoonnummer

7 Gouden kans 2008 voor innovator Eco-logisch Eco-Logisch, een groothandel voor aannemers en een bouwmarkt voor eindgebruikers in duurzame bouwmaterialen, is uitgeroepen tot winnaar van de Gouden Kans Gedeputeerde Jaap Bond reikte de prijs dinsdag uit. De Gouden Kans is het jaarlijkse evenement van Het Kansenkanon, een meerjarig innovatieprogramma van Syntens, provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. De Gouden Kans is tegelijkertijd de prijs voor de meest innovatieve onderneming van Noord-Holland. Tien genomineerde innovatieve ondernemers streden dinsdagavond om de Gouden Kans. Uiteindelijk werd Eco-logisch met een overtuigende meerderheid uitgeroepen tot meest innovatieve ondernemer. Eco-Logisch heeft een volledig duurzame bedrijfshal, met zonnecellen als dakbedekking, windmolens op het dak en slim waterverbruik. Het pand is hierdoor volledig zelfvoorzienend. In de spannende verkiezingsrace eindigden Personal Space Technology uit Amsterdam en Royal Pride uit Wieringerwerf op respectievelijk plaats twee en drie. Niet logisch Ik ben totaal overvallen en verrast door deze prijs. Ik zie het als erkenning voor modern winkelieren : een winkel, groothandel en webwinkel in één, reageert de Amsterdammer Rob Bos, oprichter en directeur van Eco-Logisch. Het bedrijf maakt duurzaam bouwen laagdrempelig. De webwinkel van Bos is in anderhalf jaar tijd uitgegroeid tot de grootste van Europa in zijn soort. Hij begon met 350 producten en biedt er inmiddels ruim 2700 aan. Inspirerend Gedeputeerde Jaap Bond zei kort voor de bekendmaking van de winnaar dat hij elk jaar weer ontzettend geïnspireerd raakt door de vernieuwende concepten en bedrijven die ondernemers verzinnen. Hij onderstreepte nog eens het belang van het MKB voor de regionale economie. Kennis kopen bij collega s De Innovatierede 2008 werd dit jaar uitgesproken door Dirk Minne Vis, regiodirecteur West van Syntens. De regiodirecteur riep MKB-bedrijven op om meer te rade te gaan bij collega ondernemers, naast grote kennisinstellingen als TNO of universiteiten. Als praktijkvoorbeeld noemde Vis de innovatievouchers, nu al in gebruik bij het bedrijfsleven, om kennis bij kennisinstellingen in te kopen. Wat hem betreft kunnen die vouchers straks ook worden gebruikt tussen bedrijven onderling. Met behulp van deze vouchers, medegefinancierd door de overheid, zouden bedrijven bij elkaar kennis moeten kunnen inkopen en elkaar zo helpen bij innovaties. Winnaar Gouden Kans ontvangt prijs uit handen van EZ-gedeputeerde Jaap Bond en Dirk Minne Vis, regiodirecteur West van Syntens

8 Kansenkanon Het Kansenkanon is een innovatieprogramma, gefinancierd door de provincie Noord-Holland, Syntens en sinds dit jaar ook de gemeente Amsterdam en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het programma loopt al sinds 2004 en werd dit jaar wegens succes opnieuw met drie jaar verlengd. Doel van het innovatieprogramma is het stimuleren van de kenniseconomie in Noord- Holland, door kennisoverdracht van en naar het MKB in de vorm van contacten, netwerken en samenwerking. Het programma biedt ondernemers advies, brengt hen in contact met collegaondernemers en kennisinstellingen, initieert en begeleidt samenwerking en levert bijdragen aan de advieskosten van experts. Kijk voor meer informatie op Provincie stimuleert schoon wagenpark Het decembernummer van de nieuwsbrief van de provincie Noord-Holland is voor een groot deel gewijd aan de stimulering van schoonwagenparken, subsidieprogramma tankstations en alternatieve brandstoffen. U kunt lezen welke organisaties al groen rijden en waar de milieubewuste ondernemers die over willen stappen kunnen tanken. Verder zet Waternet in op aard- en biogas, regio IJmond is druk bezig het rijden op aardgas te promoten en u vindt informatie over de Duurzame bedrijvencontactdag op 5 februari in Wijk aan Zee. Contact CO2-Servicepunt Noord-Holland Postbus DA HAARLEM T (023) E I

Alternatieve brandstoffen

Alternatieve brandstoffen STIMULERING schoon wagenpark NIEUWSBRIEF / NUMMER 1 DECEMBER 2008 Ik wil wel overstappen maar waar moet ik tanken? Wie rijden er groen? Subsidieprogramma Tankstations Waternet zet in op aard- en biogas

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Bestuurlijk Ervarium: donderdag 17 april

Bestuurlijk Ervarium: donderdag 17 april Nummer 17 Uitgave week 8 Nog maar ruim een maand op weg in het nieuwe jaar en wij als hebben de indruk dat 2008 een trendzettend jaar gaat worden. Vele initiatieven staan op stapel in Noord-Holland om

Nadere informatie

helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten

helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten 2011-2013 Energiebesparing Betaalbaarheid van wonen Gezondheid van binnenmilieu en comfort Kansen voor de lokale economie Redenen

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend NOTITIE PROJECT CO 2 -Servicepunt ONDERWERP Gemeentelijke subsidie DATUM 4 januari 2010 STATUS Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend 1 Inleiding Meerdere Noord-Hollandse gemeenten en Amsterdamse

Nadere informatie

Samen energie besparen! Convenant Energiebesparing 2009-2011 - Gemeente Kerkrade

Samen energie besparen! Convenant Energiebesparing 2009-2011 - Gemeente Kerkrade Samen energie besparen! Convenant Energiebesparing 2009-2011 - Gemeente Kerkrade 2 Voorwoord Beste mensen, voor u ligt de folder over het convenant energiebesparing 2009 2011. Dit is een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 15 april 2009 ALDUS BESLOTEN 23 APRIL Klimaatplan Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 15 april 2009 ALDUS BESLOTEN 23 APRIL Klimaatplan Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 3 Doetinchem, 15 april 2009 ALDUS BESLOTEN 23 APRIL 2009 Klimaatplan Doetinchem 2009-2012 Voorstel: 1. het beleidskader klimaat vaststellen, wat inhoudt dat de gemeente inzet op

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres Samen op weg naar een klimaatneutraal Den Haag Rabin Baldewsingh wethouder duurzaamheid gemeente Den Haag 27 juni SBR congres Den Haag Ambitie Den Haag klimaatneutraal in 2040 CO 2 -emissie reduceren door:

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling:

Duurzame ontwikkeling: Duurzaam Tynaarlo Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien in de behoeften van de huidige generaties zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. (Our common future 1987)

Nadere informatie

Een 10 puntenplan gemeenten die echt iets aan het klimaatprobleem willen doen

Een 10 puntenplan gemeenten die echt iets aan het klimaatprobleem willen doen Een 10 puntenplan voor gemeenten die echt iets aan het klimaatprobleem willen doen Doet uw gemeente voldoende aan het klimaatprobleem? Iedere aanpak van het klimaatprobleem begint lokaal. Internationaal

Nadere informatie

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo Maak werk van zon & wind Tynaarlo Aanleiding Najaarsnota 2008 aankondiging plannen voor duurzame energie Voorjaar 2009 ontwikkelen scenario s Mei 2009 raadpleging inwoners Tynaarlo Juni 2009 voorstellen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Vaals 2012-2015

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Vaals 2012-2015 Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Vaals 2012-2015 Projectcode GEMEENTE 1 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen Doelstelling Het verbeteren van de energieprestatie van gemeentelijke gebouwen door 3%

Nadere informatie

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten INFORMATIE OVER HET INNOVATIEF ACTIEPROGRAMMA GRONINGEN

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten PS2009-997 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Duurzaamheidsfonds Gelderland HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd RAADSVOORSTEL Onderwerp : Pilot energieaanpak woningen Raadsvergadering : 2 december 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer : 236649 BenW-besluit

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

- in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden (ASV);

- in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden (ASV); BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN; - in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden (ASV); - gelet op de ASV artikel 2 en artikel 3 lid 3; - gelet op de

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS 14 SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS VASTGELEGD IN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING IN

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE 1 PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE BIJEENKOMST 3 DECEMBER 2015 Programma Duurzaam Landgraaf TON ANCION WETHOUDER GEMEENTE LANDGRAAF RONALD BOUWERS PROJECTLEIDER DUURZAAMHEID WIE ZIJN WIJ? PROJECTTEAM

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013 Lijst Lammers Papendrecht 21 januari 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Betreft: gemeente Papendrecht aansluiten

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID donderdag 19 maart 2015 Duurzaamheid Duiding en context Groningen heeft de ambitie om in 2035 een energieneutrale stad te zijn.

Nadere informatie

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas?

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Lijst Lammers KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013 Persbericht Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Fractie Lijst Lammers pleit voor de Zonatlas in Papendrecht en vraagt

Nadere informatie

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Een uitdagend klimaat 20 20 2020 In 2020 moet de uitstoot van CO 2 in de EU met 20% zijn teruggebracht ten opzichte van het 1990 niveau.

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014

2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014 2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 2.500 tot 4.000 woningen te verduurzamen.

Nadere informatie

ENERGIE & Wat Is het?

ENERGIE & Wat Is het? ENERGIE & KLIMAAT Wat is het? Fossiele grondstoffen worden schaars. Bedrijven en overheden zijn daarom op zoek naar alternatieve groene grondstoffen en hernieuwbare energie. Als Provincie hebben we daarbij

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH PS2009- INITIATIEFVOORSTEL Aan de leden van Provinciale Staten Initiatief voorstel Duurzaamheidsfonds Gelderland Beknopte samenvatting van inhoud voorstel: Bij de voorjaarsnota 2009 (PS2009-447) is ingestemd

Nadere informatie

Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013

Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013 Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013 Welkom allemaal! Om te beginnen fantastisch dat we met zo n grote groep en uit diverse geledingen hier bij elkaar zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 3 12/167. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Energienota gemeente Emmen

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 3 12/167. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Energienota gemeente Emmen svoorstel Onderwerp: Energienota gemeente Emmen Portefeuillehouder: T. Houwing-Haisma Afdeling Beleid en Regie Team Ruimtelijk Beleid Rudi Gengler, telefoon ((0591)68 54 39) Aan de gemeenteraad Voorgesteld

Nadere informatie

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE WATER- SCHAPPEN & ENERGIE Resultaten Klimaatmonitor Waterschappen 2014 Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld

Nadere informatie

Nummer 12 - Uitgave week 28-2007. Beste lezer,

Nummer 12 - Uitgave week 28-2007. Beste lezer, Nummer 12 - Uitgave week 28-2007 Beste lezer, Het is mooi om te zien hoe de provincie Noord-Holland zich ontwikkelt. Keiharde feiten wijzen het uit. Eind 2006 en begin 2007 hebben heel veel projecten subsidie

Nadere informatie

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland.

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland. Uitnodiging Energiek Gelderland Gelders debat 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen www.gelderland.nl/geldersdebat Provinciale Staten van Gelderland gaan graag met u in

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

gemeente Bunnik INFORMATIENOTA De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017

gemeente Bunnik INFORMATIENOTA De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017 gemeente Bunnik INFORMATIENOTA Aan: Van: De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017 Onderwerp: Tussentijdse evaluatie Bunnik Duurzaam In december 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

De Column. Nummer 15 - Uitgave week 46-2007. Beste lezer,

De Column. Nummer 15 - Uitgave week 46-2007. Beste lezer, Nummer 15 - Uitgave week 46-2007 Beste lezer, Op 14 november is het rapport 'Nederland en een duurzame wereld' van het Milieu - en Natuurplanbureau (MNP) aan minister Jaqueline Cramer gepresenteerd. Volgens

Nadere informatie

Westvoorne CO 2 - uitstoot

Westvoorne CO 2 - uitstoot Westvoorne CO 2 - uitstoot De grafiek geeft de CO 2-uitstoot verdeeld over de hoofdsectoren over de jaren 2010 tot en met 2013. Cijfers zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor van RWS. Cijfers over 2014 zijn

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2020

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2020 UITVOERINGSPROGRAMMA Het Uitvoeringsprogramma van het Milieubeleidsplan omvat negentien projecten waarin de verschillende milieurelevante thema s en de vier benoemde doelgroepen (inwoners, bedrijven, samenkomen.

Nadere informatie

Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie

Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie Datum persbericht: 26 oktober 2016 Inhoud: Bedrijven en gemeenten uit het Noordzeekanaalgebied (NZKG) roepen gezamenlijk de

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Regelingen energiebesparing woningen

Regelingen energiebesparing woningen Regelingen energiebesparing woningen Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord-Holland (Nationale) Energiebespaarlening Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) Fonds energiebesparing

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Verduurzamen bedrijventerrein Kagerweg Oost. samen sterk, samen duurzaam

Verduurzamen bedrijventerrein Kagerweg Oost. samen sterk, samen duurzaam Verduurzamen bedrijventerrein Kagerweg Oost samen sterk, samen duurzaam Wie Stichting GreenBiz Beverwijk Jan Boudesteijn (voorzitter) Boudesteijn Groep "Biodiesel, groengas of elektrisch vervoer, de keuze

Nadere informatie

Subsidies. Energie en Industrie Maurits Clement

Subsidies. Energie en Industrie Maurits Clement Subsidies Energie en Industrie 2016 Maurits Clement Regelingen in de Topsector Energie Topsector en TKI s bepalen prioriteiten en Bugetten RVO voert tenders uit om budgetten toe te kennen aan projecten

Nadere informatie

Hoe haal je de particuliere woningeigenaar over de streep?

Hoe haal je de particuliere woningeigenaar over de streep? Hoe haal je de particuliere woningeigenaar over de streep? een inkijkje in de Haarlemse Huizenaanpak Elly van Wattingen - Kamer van Koophandel Margreet van der Woude - Gemeente Haarlem Haarlem Klimaat

Nadere informatie

Wat wordt de energiestrategie van de gemeente?

Wat wordt de energiestrategie van de gemeente? Wat wordt de energiestrategie van de gemeente? Programma raadsrotonde 17 mei 2010 Opening avond door rotondevoorzitter. Inleiding; (door Conny Huijskes; 10 minuten) - Uitleg opzet avond /in het begin toelichten

Nadere informatie

Nieuws van het CO 2 -Servicepunt

Nieuws van het CO 2 -Servicepunt Nummer 4 - Uitgave week 26-2006 Beste lezer, In deze vierde uitgave van de CO2-Impuls vindt u een terugblik op het ambtelijk Ervarium dat op 10 mei 2006 plaatsvond. Ruim veertig deelnemers beleefden een

Nadere informatie

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t:

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: Gemeente Bloemendaal 2008023905 De raad van de gemeente Bloemendaal; overwegende dat: - de gemeente in mei 2004 een uitvoeringsprogramma klimaatbeleid heeft vastgesteld; - daarin de wens is uitgesproken

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 10 februari 2009 Briefnummer : 2009-04825/7/A.8, EZ Zaaknummer : 145014 Behandeld door : Westerink A.J. Telefoonnummer : (050) 316 4078 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

Regionaal Energie Convenant 2014-2016

Regionaal Energie Convenant 2014-2016 Regionaal Energie Convenant 2014-2016 Mede mogelijk gemaakt met steun van: Regio Rivierenland Provincie Gelderland RCT-Rivierenland Pagina 1 Ondertekenaars, hier tezamen genoemd: partijen 1. Hebben het

Nadere informatie

Van der Maazen Duurzame Ontwikkeling BV

Van der Maazen Duurzame Ontwikkeling BV inhoud. Voorstelrondje Van der Maazen Duurzame Ontwikkeling BV UKR en UKP- NESK prijs Hart van Oijen Onze gedachte over biogas Zijn wij op de goede weg? Van der Maazen Duurzame Ontwikkeling BV Bewust en

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Raadsvergadering d.d. Casenummer R.V. Nummer Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Gemeente Bussum Vaststellen Subsidieverordening duurzame energie maatregelen aan bestaande woningen in particulier

Nadere informatie

Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden September 2010

Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden September 2010 Overzicht subsidieregelingen aardgasauto s diverse overheden September 2010 1. PROVINCIE UTRECHT Subsidieverordening stimulering aardgasvoertuigen Provincie Utrecht (tot 7,5 ton) 5.000 (vanaf 7,5 ton)

Nadere informatie

West-Friesland: warmte in transitie. Cor Leguijt, VVRE, 6 april 2017

West-Friesland: warmte in transitie. Cor Leguijt, VVRE, 6 april 2017 West-Friesland: warmte in transitie Cor Leguijt, VVRE, 6 april 2017 Inhoud Warmtetransitie, van het aardgas af, hoezo???? Aanpak in het project Uitkomsten regio West-Friesland Eindbeeld (welke oplossing

Nadere informatie

Nieuwsbrief Energietransitie. Week van de Duurzaamheid. Kooistra, Josina

Nieuwsbrief Energietransitie. Week van de Duurzaamheid. Kooistra, Josina Het Energietransitie Energietransitie Kooistra, Josina Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Provincie Fryslân - namens Provincie Fryslân -

Nadere informatie

CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING VERGROENEN WAGENPARK BEDRIJVEN IN BEVERWIJK 2014

CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING VERGROENEN WAGENPARK BEDRIJVEN IN BEVERWIJK 2014 CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING VERGROENEN WAGENPARK BEDRIJVEN IN BEVERWIJK 2014 Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. aanvrager: bedrijf (ingeschreven

Nadere informatie

Milieudienst West-Holland. Klimaatprogramma Holland Rijnland en Rijnstreek 2008-2012. Gerrit Jan Schraa Programmaleider

Milieudienst West-Holland. Klimaatprogramma Holland Rijnland en Rijnstreek 2008-2012. Gerrit Jan Schraa Programmaleider Klimaatprogramma Holland Rijnland en Rijnstreek 2008-2012 Gerrit Jan Schraa Programmaleider Klimaatprogramma Vervolg op Klimaatbeleid 2003-2007 Waarom een Klimaatprogramma? Wat houdt het programma in?

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 22 januari 2013 Agendanummer : 15 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : Schutten Voorstel aan de raad Onderwerp : Nota Langedijk

Nadere informatie

Nummer 16 - Uitgave week 51-2007. Beste lezer,

Nummer 16 - Uitgave week 51-2007. Beste lezer, Nummer 16 - Uitgave week 51-2007 Beste lezer, De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Rijksoverheid hebben op 12 november 2007 het Klimaatakkoord gemeenten en Rijk 2007 2011 gesloten. In dit akkoord

Nadere informatie

ENERGIE BESPAREN EN VERDUURZAMEN IN DE GLASTUINBOUW

ENERGIE BESPAREN EN VERDUURZAMEN IN DE GLASTUINBOUW Besparen en verduurzamen ENERGIE BESPAREN EN VERDUURZAMEN IN DE GLASTUINBOUW Over Kas als Energiebron Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma voor de glastuinbouw met als doel de uitstoot

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

CONCEPT FACTSHEETS KLIMAATCONTRACT PROVINCIE DRENTHE GEMEENTE HOOGEVEEN Datum: Blad 1 van 5

CONCEPT FACTSHEETS KLIMAATCONTRACT PROVINCIE DRENTHE GEMEENTE HOOGEVEEN Datum: Blad 1 van 5 Blad 1 van 5 Hoogeveen deelprogramma Diep Onder Drenthe 1. WKO installatie BVG/CH/Raadhuis 2. WKO installatie 1. Een WKO installatie in het BVG/CH/Raadhuis. 2. Duidelijkheid over de haalbaarheid van een

Nadere informatie

duurzaam Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

duurzaam Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Zin in ondernemen Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Zin in ondernemen? Zin in ondernemen? is een meerjarig project gericht op de stimulering van energiebesparing en ondernemen. Met

Nadere informatie

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op?

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op? Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Groen gas Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 100 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 3 PJ. Extra inspanning 200 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 6 PJ.

Nadere informatie

Heel Rhenen duurzaam!

Heel Rhenen duurzaam! Zaterdag 21 mei 2016 Heel Rhenen duurzaam! Op zaterdag 21 mei houden wij samen de tweede duurzame dag in de gemeente Rhenen. In en om het Huis van de gemeente is dan weer de duurzame markt. Hier vindt

Nadere informatie

Nr.: 2002-09314/27/A.17, IEE Groningen, 9 juli 2002. : Statenbrief over stand van zaken inzake het Kompasproject Duurzaam Groningen.

Nr.: 2002-09314/27/A.17, IEE Groningen, 9 juli 2002. : Statenbrief over stand van zaken inzake het Kompasproject Duurzaam Groningen. Aan de leden van de Statencommissie Milieu Verkeer en Vervoer en de leden van de Statencommissie Economische Zaken Nr.: 2002-09314/27/A.17, IEE Groningen, 9 juli 2002 Behandeld door : Vries, de, E./W.

Nadere informatie

Welkom. Stefan Korthout. Stichting Waalwijk CO2 Vrij 29/11/2016

Welkom. Stefan Korthout. Stichting Waalwijk CO2 Vrij 29/11/2016 Welkom Stefan Korthout Opening Aad van Lopik Voorzitter Stichting Waalwijk CO2 vrij Doelstellingen Voorloper Bewustwording Samenwerking Kennis bundelen Klimaatdoelstellingen van de gemeente Waalwijk Jan

Nadere informatie

Uitgegeven: 13 mei 2009

Uitgegeven: 13 mei 2009 Uitgegeven: 13 mei 2009 2009 no. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Regeling van 12 mei 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme, houdende regels betreffende

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6 AGENDAPUNT NR: 2008.0.107.917 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november 2008 Pagina 1 van 6 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.107.917 Datum Zaaknummer 2008-11-02388

Nadere informatie

Een goede jas: schoon, gezond en zuinig. Frank te Poel 10 oktober 2007

Een goede jas: schoon, gezond en zuinig. Frank te Poel 10 oktober 2007 Een goede jas: schoon, gezond en zuinig Frank te Poel 10 oktober 2007 Inhoud 1. Klimaatverandering is een urgent probleem 2. Er zijn drastische maatregelen nodig 3. Waar staat Nederland nu? 4. Spaar Het

Nadere informatie

Beeldvormende Bijeenkomst

Beeldvormende Bijeenkomst Beeldvormende Bijeenkomst Verduurzamen gemeentelijke vastgoedvoorraad (op basis EPA-U maatwerkadviezen) 22 maart 2016 Inleiding / doel van deze presentatie Uw raad te informeren en meenemen in de systematiek

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie 4 Voorwoord Euro s zijn vaak de sleutel om projecten voor de opwekking van duurzame

Nadere informatie

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook dit jaar weer een verkenning gedaan naar het klimaatneutrale gehalte van de

Nadere informatie

Den Haag gaat voor klimaatneutraal in 2050

Den Haag gaat voor klimaatneutraal in 2050 Henry Terlouw realiseert ambitieus klimaatbeleid in de Hofstad Den Haag gaat voor klimaatneutraal in 2050 Ga even mee naar het Den Haag van 2050. Deze klimaatneutrale stad heeft volledig emissievrij vervoer.

Nadere informatie

Amsterdam: energie neutrale stad!

Amsterdam: energie neutrale stad! Amsterdam: energie neutrale stad! 20 april 2009 Inhoud: - Aanleiding - Ambities - Aanpak -Case Kolen voor elektriciteit Klimaatverandering Grondstoffen: olie 2a Ons gas raakt op: Zes probleem kenmerken

Nadere informatie

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN ENERGIEAKKOORD Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN 2 - Wie zijn wij? - Visie Ekwadraat - Beleid - Doelstellingen - Middelen - Financiering Inhoud - Conclusies en aanbevelingen 3 INLEIDING

Nadere informatie

VNG Raadsledencampagne

VNG Raadsledencampagne Duurzaam Drimmelen VNG Raadsledencampagne Klimaat niet zonder de Raad Invloed raadsleden Borging beleid Collegiaal bestuur Collegeakkoord 2010-2014 Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien

Nadere informatie

Gemeente Ede energieneutraal 2050

Gemeente Ede energieneutraal 2050 De gemeente Ede wil uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. Dit betekent dat we alle energie die in onze gemeente wordt gebruikt op een schone (hernieuwbare) manier willen opwekken. Dat doen we het liefst

Nadere informatie

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Doelstellingen - Mondiaal Parijs-akkoord: Well below 2 degrees. Mondiaal circa 50% emissiereductie nodig in

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009

Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009 Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009 Datum: 25 augustus 2009 Van: Projectbureau ARC Algemeen Projectbureau ARC (Amsterdam Reduceert CO 2 ) verstrekt namens de 14 stadsdelen van de gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016 Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden 11 februari 2016 1 Managementsamenvatting Inleiding De gemeente Leiden heeft in haar duurzaamheidsambitie doelen gesteld voor de korte

Nadere informatie

ZUINIGE ENERGIE EN KPN

ZUINIGE ENERGIE EN KPN ZUINIGE ENERGIE EN KPN KPN start op 30 oktober 2012 met nieuwe corporate campagne Het netwerk dat geeft om Nederland. Hierbij worden relevante maatschappelijke thema s belicht. In de eerste uiting, We

Nadere informatie

KANSEN VOOR DUURZAME ENERGIE BIJ HERSTRUCTURERING VAN NAOORLOGSE WIJKEN

KANSEN VOOR DUURZAME ENERGIE BIJ HERSTRUCTURERING VAN NAOORLOGSE WIJKEN April 2002 ECN-RX--02-013 KANSEN VOOR DUURZAME ENERGIE BIJ HERSTRUCTURERING VAN NAOORLOGSE WIJKEN Nieuw Den Helder Centrum als praktijkvoorbeeld J.C.P. Kester E. Sjoerdsma H. van der Veen (Woningstichting

Nadere informatie

SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan:

SNN <communicatie=snn.eu@mail203.atl81.rsgsv.net> namens SNN <communicatie@snn.eu> Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Rienks, Diane Van: SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Waar verdient

Nadere informatie

Programma Kas als Energiebron

Programma Kas als Energiebron Programma Kas als Energiebron Co-innovatie in de glastuinbouw KIVI NIRIA jaarcongres 2010 Ir. P. Jan Smits 6 oktober 2010 Inhoud Introductie Kengetallen en energietransitie Convenant Schone en Zuinige

Nadere informatie

VERSLAG OPENBAAR DEBAT 10 NOVEMBER 2011 NOORDELIJK KLIMAAT PERSPECTIEF

VERSLAG OPENBAAR DEBAT 10 NOVEMBER 2011 NOORDELIJK KLIMAAT PERSPECTIEF VERSLAG OPENBAAR DEBAT 10 NOVEMBER 2011 NOORDELIJK KLIMAAT PERSPECTIEF Inleiding en achtergronden Ruim 120 Groningers en Drenten kwamen op het debat af. Eric van Oosterhout, burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Aanvulling revolverend fonds Duurzaamheidslening

RAADSVOORSTEL. TITEL Aanvulling revolverend fonds Duurzaamheidslening Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4311288 Aan : Gemeenteraad Datum : 7 februari 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten)

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten) Samen Duurzaam DOEN! Leuk dat u samen met uw buren na wilt denken over duurzaamheid. Aan de hand van dit stappenplan helpen wij u graag op weg om het gesprek op gang te brengen. Dit stappenplan is bedoeld

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 45

Provinciaal blad 2010, 45 Provinciaal blad 2010, 45 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van, 14 september 2010, nr. 2010NTI263378 houdende nadere regels op grond van de Stimuleringsregeling Duurzaamheid,

Nadere informatie

Realistisch duurzaam -samen aan de slag-

Realistisch duurzaam -samen aan de slag- Realistisch duurzaam -samen aan de slag- Realistisch duurzaam Opbouw presentatie Startpunt voor opzet van het actieprogramma duurzaamheid Kijkje in de toekomst (voorbeeld Haarlemmermeer) Ideeën 27 maart

Nadere informatie