Sinds 925 hoorde het grondgebied dat nu NL vormt tot het Duitse Rijk. Het hoogste gezag lag bij de Duits koning of keizer.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sinds 925 hoorde het grondgebied dat nu NL vormt tot het Duitse Rijk. Het hoogste gezag lag bij de Duits koning of keizer."

Transcriptie

1 Samenvatting door een scholier 3164 woorden 31 januari ,5 2 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden De Nederlanden voor de tijd van Karel V. Sinds 925 hoorde het grondgebied dat nu NL vormt tot het Duitse Rijk. Het hoogste gezag lag bij de Duits koning of keizer. Pas in de 14 de en 15 de eeuw tekende de Nederlanden zich als een politieke eenheid af als gevolg van 2 factoren: De stedengroei sinds de 12 de eeuw Het streven van de hertogen van Bourgondië les Pays Bas (de lage landen) in hun bezit te krijgen. De versterking van de positie van de steden en de stedelijke burgerij van de 12 de eeuw zette zich door in de 15 de en 16 de eeuw. Dit had 3 oorzaken: Door de gunstige ligging ontstond een druk handelsverkeer Door het handelsverkeer nam de nijverheid toe Meer samenwerking tussen steden Dankzij hun toenemende welvaart slaagden steden erin hun positie ten opzichte van hun heer te versterken; ze kregen privileges in ruil voor het betalen van belasting. Wie de Nederlanden in bezit had, bezat tevens het meest verstedelijkte deel van N-Europa, het kruispunt van handelsroutes en een belastingopbrengst waarvan vloten en legers te bekostigen waren. Hierdoor gingen veel hertogen van Bourgondië er naar streven om de Nederlanden in bezit te krijgen. 1; de Christelijke Kerk in West-Europa valt uiteen 1568 de Nederlanden beginnen de opstand tegen Spanje. De NL maakte deel uit van een groot Spaans rijk, die door Filips II werd bestuurd ( na het opvolgen van zijn vader Karel V) De opstand begon als een meningsverschil over de manier waarop de overheid moest reageren op aanhangers van het protestantisme. Groeiende kritiek op de katholieke kerk rond 1500 Begin 16 de eeuw verschil over het geloof leidde tot een scheuring binnen de Katholieke Kerk. Sommige critici vonden dat de kerk de bijbel anders uitlegde dan volgens hen voor de hand lag en dat de kerk er gebruiken op na hield die nergens in de bijbel te vinden waren. Verschillende critici: Pagina 1 van 8

2 Deel vd critici wilde alleen de misbruiken zoals de aflaathandel in de katholieke kerk afschaffen. Anderen besloten zich af te scheiden en stichten een nieuwe kerk of sloten zich bij een andere kerk aan. Zij worden hervormers genoemd en hun beweging : de Hervorming of Reformatie. Omdat de nieuwe kerken voortkwamen uit protest tegen de Katholieke Kerk werden die kerken protestants genoemd, de aanhangers protestanten en hun godsdienst opvattingen protestantisme. Hervormers met de grootste aanhang: Luther ( ) lutheranisme Kritiek: De machtsaanspraken & zelfgemaakte wetten vd Katholieken waren onterecht Alleen de bijbel was volgens hem richtinggevend, hij wilde dat iedereen de bijbel ging lezen in de volkstaal. In de Katholieke Kerk lazen de priesters het voor aan de mensen. Volgens Luther kwamen de mensen niet in de hemel door goede werken en door de Kerk geld te betalen, maar door in God te geloven. Hij wilde het pausschap, het celibaat, veel sacramenten, de heiligenverering en de kloosterorden afschaffen, want dit stond niet in de bijbel. Luther zocht steun bij de Duitse vorsten; het lutheranisme was voor de vorsten aantrekkelijk ; Zij werden het hoofd van de kerk Zij konden de kloosters sluiten en de bezittingen vd kloosters overnemen Volgens het lutheranisme moesten de onderdanen de vorst altijd gehoorzamen. Calvijn ( ) calvinisme Iedere gemeente bestuurt zichzelf door een raad van gekozen ouderlingen Calvinisten mogen tegen hun vorst in verzet komen als deze handelt tegen Gods geboden. Vrede van Augsburg 1555 de vorsten dwongen Karel V een afspraak af, de afspraak hield in dat de vorst voortaan het geloof van zijn onderdanen bepaalde. Karel V zag de Vrede van Augsburg als een enorme hinderlaag à handhaving van de eenheid onder de christenen was één van zijn belangrijkste doelen. In NL werd de calvinistische kerk het belangrijkste; eerste Gereformeerde Kerk genoemd, later de Nederlands Hervormde Kerk. 2 De Opstand in de Nederlanden breekt uit Oorzaken van de opstand; Twee indirecte oorzaken voor het ontstaan van de Opstand: De sterke positie van de stedelijke burgerij in de Nederlanden; als gevolg van de opbloei van de handel en nijverheid was de welvaart onder de burgers sterk toegenomen. De Bourgondische vorsten hadden van deze welvaart geprofiteerd door hoge belastingen te heffen in ruil voor privileges. In 1477 werd Maria hertogin van Bourgondië en om zich vd steun van NL te verzekeren schonk zij hen allerlei rechten. Zich beroepend op privileges uit het verleden, weigerde de stad Gent in 1539 te voldoen aan de bede. Karel V strafte de stad een jaar later met geweld. Gent nam enkele decennia later al vroeg deel aan de Opstand. De splitsing van de christelijke kerk door de Hervorming; veel mensen bleven katholiek, maar het aantal prostestanten groeide, en die waren tegen de katholieken. Twee directe oorzaken voor het ontstaan van de Opstand: Karel V & na hem Filips II gaan protestanten streng vervolgen: ze wilde het Katholieke geloof handhaven en daarom vervolgden ze de protestanten met steeds strengere plakkaten (wetten). Veel plaatselijke bestuurders voerden die plakketen niet of slechts met weerzin uit, omdat zij verdraagzaam waren & vervolging vanwege godsdienst afkeurde. Karel V en Filips II streven naar centralisatie en ongedaan maken van privileges: de landvoogd en drie Collaterale Raden vormden samen in Brussel een centrale regering voor alle gewesten. Deze machtsvergroting botste met de opkomst van de Pagina 2 van 8

3 burgerij. Reacties van edelen en calvinisten April 1566 groep lagere edelen boden een Smeekschrift aan, aan landvoogdes Margaretha van Parma met het verzoek om de kettervervolging te matigen. Zij beloofde de plakkaten minderen te zullen uitvoeren en stuurde het Smeekschrift door naar Filips. Margaretha trad minder op en daardoor durfde de calvinisten zich aan openlijke acties te wagen, zoals het houden van hagenpreken ( godsdienstige bijeenkomsten op het platteland) Augustus 1566 groep calvinisten kwamen openlijke in opstand tegen de Katholieken tijdens de Beeldenstorm; begon als eerst in Vlaanderen want daar waren de meeste calvinisten. Beeldenstorm: met geweld werden er heiligbeelden, schilderijen en andere kostbaarheden uit de kerken vernield of verwijderd à op deze manier werden de kerken gezuiverd van het katholieke bijgeloof en geschikt gemaakt voor protestantse erediensten. De beeldenstorm vormden slechts kleine groepjes, de katholieken keken passief toe & de landvoogdes slaagden erin om de orde te herstellen. De opstand begint: Filips II gaf de adel de schuld van de opstand en zond de hertog van Alva met een leger naar de NL. Alva kwam in 1567 aan. ; Margaretha van Parma nam ontslag en Alva werd landvoogd. Alva verving Willem van Oranje die zich had verzet tegen het beleid van Filips II. Alva stelde een centrale rechtbank in, de Raad van Beroerten à traden hard op tegen degenen die zich met de Beeldenstorm en andere opstandige activiteiten hadden ingelaten. De aanleiding tot de Opstand Het beleid van Alva werd de directe oorzaak (aanleiding) van de Opstand. Veel inwoners waren gevlucht naar het buitenland en vanuit daar begon een gewapende strijd tegen de Spaanse overheersing aanval vanuit het Oosten door Willem en 2 van zijn broers met huurlegers; deze werden verslagen door de legers van Alva. Vanuit het Westen vielen de Watergeuzen aan. Watergeuzen/geuzen; calvinisten die voor Alva waren gevlucht naar Engeland of het Noord-Duitse kustgebied. Eerste strijd tussen Holland en Zeeland tegen Spanje 1 april 1572 verovering Den Briel door de Watergeuzen. Na deze verovering slaagden calvinisten erin om de macht te krijgen in veel Hollandse en Zeeuwse steden en delen van Gelderland en Overijssel. Pagina 3 van 8

4 Vertegenwoordigers van 12 Hollandse steden en van de Geuzen kwamen in 1572 in een Statenvergadering in Dordrecht bijeen. Zij besloten: Gezamenlijke financiële lasten van de verdediging op zich te nemen Willem van Oranje te herkennen als stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. Deze Statenvergadering was in 2 opzichten revolutionair: Alleen de landsheer ( Filips II), de landvoogd of de stadhouder had het recht om een Statenvergadering bijeen te roepen Alleen de landsheer mocht een stadhouder benoemen Doordat Alva niet veel ondernam tegen de opstand in Holland en Zeeland konden de opstandelingen zich enigszins goed organiseren. Alva vreesde voor een aanval vanuit Frankrijk : hugenoten (Franse Protestanten) bevochten Katholieken. Bij een zege van de hugenoten verwachtte Alva Franse steun aan de opstandelingen in NL. In poging de strijd in Frankrijk te sussen, liet de katholieke Franse koning Karel IX zijn zus trouwen met een hugenoot, Hendrik van Navarra. Veel vooraanstaande Hugenoten kwamen naar die trouwerij toe. Na de bruiloft werden bijna alle protestantse leiders vermoord, maar Hendrik niet à bloed bruiloft. Na de bloedbruiloft was de kans op Franse steun voor de protestanten uit Frankrijk geweken à Alva besloot tot een harde aanpak van het verzet. Alva en Requesens slagen er niet in het verzet te onderdrukken Alva stuurde soldaten om de Geuzen uit Holland en Zeeland te verdrijven ; in het begin lukte dat goed. Maar bij Haarlem liep het Spaanse leger vast. Lukt even later wel om Haarlem te veroveren maar liep toen vast op andere steden à Alva functioneerde niet meer goed, dus Filips II liet hem vervangen: Requesens Het lukte Alva en Requesens niet om de opstand te onderdrukken: De langdurige belegeringen van steden kostten veel geld in verhouding tot de resultaten. Filips II was voortdurend in geldnood, mede door de oorlog tegen de Osmaanse Turken. Alva & Requesens hadden geld gebrek konden hun leger niet betalen leger geen motivatie om te vechten. Holland en Zeeland waren militair-strategisch in het voordeel. De opstandelingen beheersten de waterwegen in hun gebied. Daardoor konden de Spanjaarden pas bij Nijmegen de rivieren oversteken om hun troepen in Holland te bevoorraden en te versterken. Toen Requesens in 1576 onverwacht stierf was er geen directe opvolger à gezagscrisis in Spanje, Holland en Zeeland konden hier van profiteren. De andere gewesten sluiten zich tijdelijk- bij Holland en Zeeland aan: de Pacificatie van Gent De strijd leidde tot politieke en godsdienstige verdeeldheid in de Nederlanden: Het Spaanse leger heroverde alle opstandige steden behalve een aantal steden in Holland en Zeeland. Godsdienstig gebied: tegenstelling tussen de gewesten waar het katholicisme heerste en die waar het calvinisme de enige officieel toegestane godsdienst was. In Holland en Zeeland was er beperkte vrijheid van godsdienst : men mocht thuis geloven wat men wilde ( vrijheid van geweten), maar in het openbaar was slechts de Gereformeerde Kerk toegestaan (geen vrijheid van eredienst) Andere gewesten kregen last van het plunder gedrag van de Spaanse troepen à de gewesten sloten vrede met Holland en Zeeland; de pacificatie van Gent (november 1576): afgesproken werd: Pagina 4 van 8

5 De Spaanse troepen moesten de Nederlanden verlaten Geen vervolging voor godsdienst Holland en Zeeland alleen calvinisme : gewetensvrijheid bleef bestaan Overige gewesten kregen de vrijheid om een eigen beleid op godsdienstig gebied te voeren. De godsdienstkwestie leidde al snel tot het mislukken van de Pacificatie van Gent: In strijd met het verdrag maakten calvinisten zich van de macht meester in aantal steden van Vlaanderen; ze verboden het katholicisme Als reactie op dit sloten 3 Waalse gewesten een verbond: Unie van Atrecht (1579). Sloten vrede met Spanje, onderwierp zich aan Filips II en erkende de nieuwe Spaanse landvoogd Parma. In de praktijk werd in alle noordelijke gewesten het calvinisme de enige door de overheid toegestane Kerk. De calvinisten waren in de minderheid maar hadden hun overheersende positie te danken aan de belangrijke rol die ze hadden gespeeld bij het verzet tegen Spanje. De Noordelijke Nederlanden stichten de Republiek der Verenigde Nederlanden. In 4 fases ontstond hierna de Republiek der Verenigde Nederlanden Fase 1 : de noordelijke gewesten sluiten de Unie van Utrecht 1579 antwoord op Unie van Atrecht; bondgenootschap om sterker te zijn tegen de troepen van Parma. De zuidelijke gewesten die nog bij geen van beide Unies zaten, werden onderworpen door Parma. Fase 2 : Filips II verklaart Willem V Oranje vogelvrij 1580 verklaart Filips II Willem vogelvrij wegens hoogverraad; wie hem zou doden, kreeg een beloning vd koning. Fase 3: in het Plakkaat van Verlatinghe wordt Filips II afgezet 1581 mensen verklaarde in het Plakkaat dat de gewesten het recht hadden dat als een vorst zich als een tiran gedroeg, dat ze hem mochten vervangen door een andere vorst. Betekende definitieve breuk tussen de opstandige gewesten en de gewesten die Filips II nog erkende als vorst. Fase 4 : de Republiek der Verenigde Nederlanden ontstaat 1588 de gewesten die zich hadden afgescheiden, zochten samen met Willem van Oranje zonder succes naar een andere vorst. Enkele jaren nadat Willem van Oranje werd vermoorde door een fanatiek katholiek (1584) besloten de gewesten verder te gaan zonder koning. De Republiek na moeilijke jaren internationaal erkend Na het plakkaat van Verlatinghe hadden de opstandige gewesten met grote tegenslagen te maken: De moord op Willem van Oranje in 1584 De vergeefse zoektocht naar een staatshoofd De militaire successen van Parma, Spaanse landvoogd Parma had grote succes, veroverde Antwerpen en dwong de opstand terug tot Holland, Utrecht en delen van Overijssel en Gelderland. Ondanks de tegenslagen lukte het na 1588 toch om een Republiek te vormen, factoren: Engeland en Frankrijk voerden herhaaldelijk oorlog met Spanje. Zij konden de republiek goed als bondgenoot gebruiken. In 1596 erkende beide landen de soevereiniteit van NL. NL had het geluk dat Filips II ook andere oorlogen voerde. Het leger van de Republiek werd door stadhouder Maurits en later Frederik Hendrik goed geleid. Ondanks de oorlog en de godsdiensttegelstellingen groeide rond 1600 de Europese handel van de Republiek naar internationale handel Willem van Oranje, groot leider die zijn tijd vooruit was Het beleid van Willem was gericht op het verkrijgen van een zo breed mogelijk draagvlak voor de opstand: Hij was voor verdraagzaamheid en het aanvaarden van een samenleving waarin zowel katholieken als protestanten hun godsdienst konden belijden. Stelde een religievrede voor in NL: zowel het katholicisme en het protestantisme moest worden toegestaan in steden met meer dan 100 gezinnen dat wilden. Hij koos voor een nationale invalshoek, waarbij Nederlanders werden opgeroepen om hun Vaderland te beschermen tegen vreemde invloeden. Willem slaagde niet in een religievrede à radicale katholieken & calvinisten wezen de ideeën af; Pagina 5 van 8

6 Radicale calvinisten lukte het om een overheersende invloed te gaan uitoefenen: Ze vormden de minderheid maar waren beter georganiseerd dan de andere bevolkingsgroepen. Hun calvinistische geloof bood inhoudelijke steun voor hun strijd tegen het Spaanse gezag. Willem van Oranje maakte gebruik van propaganda om de mensen aan zijn kant te krijgen, de Spaanse koning Filips II bleef echter aanvankelijk buiten schot, door deze 2 factoren: In die tijd overheerste in Europa met uitzondering door de calvinisten overheerste gebieden, de opvatting dat het verboden was om in opstand te komen tegen de koning. Filips II verbleef in Spanje. De inwoners van NL hadden te maken met zijn landvoogd en zijn soldaten. 3 De afloop van de oorlog Het Twaalfjarig Bestand ( ) 1609 oorlog tegen Spanje onderbroken door 12 Jarig bestand (wapenstilstand); het was de bedoeling dat na de wapenstilstand er een vredesverdrag zou komen maar dat gebeurde niet; oorlog werd hervat. Tijdens het Bestand laaide het conflict over voortzetting of beëindigen van de oorlog weer op: Voorstanders beëindigen: Johan van Oldenbarnevelt en de Staten van Holland; zou gunstig voor de Hollandse handel zijn. Tegenstanders beëindigen: Maurits en de andere gewesten: Maurits vreesde dat Spanje tijdens het Bestand zijn troepen zou versterken, andere gewesten: het veroveren van meer zuidelijke gebieden om er het calvinisme verder te verspreiden. Tegenstanders van beëindigen wonnen ; 1621 Oorlog tegen Spanje hervat. De Vrede van Munster De strijd eindigde uiteindelijk in 1648 met de Vrede van Munster. Beide partijen hadden hun redenen om vrede te sluiten: Spanje voerde in de Nederlanden al jaren een strijd op twee fronten; in het noorden tegen de opstandige gewesten en in het zuiden tegen de binnendringende Franse legers. In de Republiek wilde vooral Holland vrede, die moesten het grootstel deel van de oorlogskosten opbrengen. Daartoe was Holland steeds minder bereid & het was beter voor de handel. Gevolgen van de Vrede van Munster: Republiek der Verenigde Nederlanden erkent als onafhankelijke staat De Republiek erkende de grens met de Zuidelijke Nederlanden als definitief De Schelde bleef gesloten Spanje ging zich toeleggen op de verdediging van de zuidgrens van de Zuidelijke Nederlanden Spanje en Portugal erkende de bezittingen van de Republiek in Brazilië en in Azië, waardoor de handelspositie vd Republiek werd versterkt. 4 Waardoor ontstond de Gouden Eeuw? Het begrip de Gouden Eeuw 17 de eeuw Gouden Eeuw ; scheepvaart, handel & nijverheid, kunst en wetenschap bloeide in korte tijd op. Economische groei tijdens de opstand De Opstand viel in de Noordelijke Nederlanden samen met een periode van economische bloei à Pagina 6 van 8

7 Indirecte oorzaken: De moedernegotie : het importeren van goedkoop graan uit het Oostzeegebied. Eerste belangrijke vorm van handel voor de Republiek. Het ontbreken van feodale traditie : door de feodale traditie hadden boeren op het land van edelen niet de vrijheid over te gaan op andere manieren van produceren en tot schaalvergroting. Omdat de feodale traditie in het grootste deel van de Republiek ontbrak, konden de boeren hun productie wel aanpassen. Directe oorzaken: Specialisatie en commercialisering : boeren slaagden erin om de landbouw winstgevend te maken. Gingen zich specialiseren in producten die ze konden verkopen. Ze schakelden over van producten voor eigen gebruik op producten voor de stedelijke markt op export ; commercialisering. De val van Antwerpen en het afsluiten van de Schelde : 16 de eeuw ; Antwerpen grootste haven en handelsstad van Europa. Maar na de herovering van Parma op Antwerpen, sloten Zeeland en Holland de Schelde af. Konden geen schepen meer naar Antwerpen; Amsterdam nam rol van Antwerpen over. De Staten-Generaal geven de VOC en de WIC het monopolie op de wereldhandel VOC : Oost-Indië meest winstgevend; peper, kruidnagels nootmuskaat. Sloten vaak verdragen met inheemse bevolking dat ze het alleen aan hun verkochten, andere Europese landen moesten het dan via Nederland kopen. De WIC stichtte : In N-Amerika : Nieuw-Amsterdam (later New York) In Z-Amerika in tegenwoordige Brazilië de kolonie Pernambuco In M-Amerika de plantagekolonie Suriname en de Nederlandse Antillen De nijverheid profiteerde van alle handel Door de scheepsvaart en de handel kwam ook de nijverheid tot ontwikkeling: Voor de scheepsvaart waren scheepswerven en zeilmakerijen nodig. Veel handelsproducten werden eerst bewerkt en daarna door verkocht. 5 De cultuur in de Gouden Eeuw Regenten & rest van de gegoede burgerij waren het meest welvarend in de Republiek. 10% Kleine burgerij: winkeliers en gegoede ambachtslieden, predikanten en schoolmeesters. 25% Rest vd bevolking verdiende net genoeg om te kunnen leven, als er voldoende werkgelegenheid was. Er ontstond een markt voor luxegoederen: boeken, schilderijen, enz. Waarom was er zo n grote bloei van de schilderkunst? In de Gouden Eeuw werden er miljoenen schilderijen gemaakt, beroemdste : De Nachtwacht. De bloei van de Hollandse schilderkunst had veel te maken met de groeiende vraag naar schilderijen. Twee groepen mensen gingen schilderijen bestellen: Stadsbesturen en bestuurders van wees- en armenhuizen. Schilders moesten grote groepsportretten maken waarop de bestuurders stonden. Kleine groep De gegoede en kleine burgerij: Door deze vraag gingen mensen zich specialiseren om sneller te kunnen werken. Sommige inwoners kochten schilderijen als een belegging, de meeste kochten ze om hun huis er van binnen mooier te maken. Hierdoor mochten de schilderijen niet te groot zijn. Pagina 7 van 8

8 Waarom was drukwerk in de Gouden Eeuw zo belangrijk? De boekdrukkers kenden in de 17 de eeuw een grote bloei. Oorzaken van de bloei van het drukwerk waren: De drukkers gaven allerlei soorten boeken uit die men ook in het buitenland graag kocht. Veel buitenlanders lieten hun boeken in de Republiek drukken, door bv politieke of godsdienstige redenen. Internationale wetenschappers vestigden zich in de republiek, aangetrokken door het tolerantere klimaat dan elders. 6 Het einde van de Gouden Eeuw Tegen het einde van de 17 de eeuw kwam er een einde aan de Gouden Eeuw; Engeland en Frankrijk gingen de Republiek voorbij. In het grootste deel van de 17 de eeuw was de Republiek welvarender dan grote landen als Engeland en Frankrijk; daarin kwam verandering door de volgende oorzaken: Engeland en Frankrijk hadden lange tijd veel binnenlandse problemen, maar omstreeks 1660 hadden zij die opgelost. Zij gingen toen hun handel en nijverheid beschermen door hoge invoerrechten. Zij gingen zelf ook steeds meer handel drijven. Handel en nijverheid van de Republiek werden minder belangrijk. Er ontstond werkeloosheid. Maar al was de Republiek niet meer zo welvarend als vroeger, zij bleef een belangrijke handelsstaat. Pagina 8 van 8

7,5. Samenvatting door W woorden 11 september keer beoordeeld. Geschiedenis. 1 Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

7,5. Samenvatting door W woorden 11 september keer beoordeeld. Geschiedenis. 1 Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden Samenvatting door W. 1891 woorden 11 september 2014 7,5 136 keer beoordeeld Vak Geschiedenis 1 Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1515-1648 1 De christelijke kerk in West-Europa valt uiteen Groeiende

Nadere informatie

8,5. Samenvatting door K woorden 18 juni keer beoordeeld. Geschiedenis. Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

8,5. Samenvatting door K woorden 18 juni keer beoordeeld. Geschiedenis. Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden Samenvatting door K. 1578 woorden 18 juni 2016 8,5 2 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1515-1648 Verklaring begin- en eindtijd: 1515: Erfenissen en huwelijken à

Nadere informatie

1 keer beoordeeld 31 oktober Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

1 keer beoordeeld 31 oktober Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 6,5 Samenvatting door F. 2455 woorden 1 keer beoordeeld 31 oktober 2015 Vak Geschiedenis Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1515-1648 De Nederlanden in de tijd vóór Karel V Sinds 925 hoorde het

Nadere informatie

NEDERLAND IN DE 16e EEUW

NEDERLAND IN DE 16e EEUW NEDERLAND IN DE 16e EEUW In de 16e eeuw vielen de Nederlanden onder de Spaanse overheersing. Er bestonden grote verschillen tussen de gewesten (= provincies), bv: - dialect - zelfstandigheid van de gewesten

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1515-1648 De Nederlanden in de tijd voor Karel V Het grondgebied van het huidige Nederland

Hoofdstuk 2. Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1515-1648 De Nederlanden in de tijd voor Karel V Het grondgebied van het huidige Nederland Hoofdstuk 2. Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1515-1648 De Nederlanden in de tijd voor Karel V Het grondgebied van het huidige Nederland behoorde sinds 925 tot het Duitse Rijk. In de 14 de en

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 3 De Industri?le revolutie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 3 De Industri?le revolutie Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 3 De Industri?le revolutie Samenvatting door een scholier 3360 woorden 27 april 2016 5,7 8 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo Republiek der Zeven Verenigde

Nadere informatie

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1515-1648 Vragenkapstok

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1515-1648 Vragenkapstok Vragenkapstok Kenmerkende aspecten: 17, 21 1. DE CHRISTELIJKE KERK IN WEST-EUROPA VALT UITEEN Groeiende kritiek op de katholieke Kerk rond 1500 De kritiek van Luther Verschillen tussen het lutheranisme

Nadere informatie

Calvijn. Vrede van Augsburg. Margaretha van Parma. Hertog van Alva. De keurvorst van Saksen. Karel V. Buitenlandse zaken en oorlog

Calvijn. Vrede van Augsburg. Margaretha van Parma. Hertog van Alva. De keurvorst van Saksen. Karel V. Buitenlandse zaken en oorlog In welk jaar publiceerde Luther zijn 95 stellingen? Welke Frans-Zwitserse hervormer kreeg veel aanhang in de Nederlanden? Welke vrede bepaalde, dat de vorst de religie van zijn volk bepaalt? 1517 Calvijn

Nadere informatie

2,8. Samenvatting door L woorden 30 januari keer beoordeeld. Geschiedenis

2,8. Samenvatting door L woorden 30 januari keer beoordeeld. Geschiedenis Samenvatting door L. 4490 woorden 30 januari 2017 2,8 4 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Examenkatern Hoofdstuk 2: De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1515-1648 1. De christelijke Kerk in West-Europa

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis HC Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Samenvatting Geschiedenis HC Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden Samenvatting Geschiedenis HC Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden Samenvatting door Lotte 3088 woorden 19 juni 2017 7,1 17 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Feniks HC: Republiek der Zeven Verenigde

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Republiek der Nederlanden

Samenvatting Geschiedenis Republiek der Nederlanden Samenvatting Geschiedenis Republiek der Neder Samenvatting door A. 2758 woorden 21 januari 2017 0 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Republiek der Verenigde Neder Samenvatting Luther en de Reformatie Kritiek

Nadere informatie

Noord-Nederlandse gewesten. Smeekschift

Noord-Nederlandse gewesten. Smeekschift Habsburgs gezag Vanaf dat moment stonden de zuidelijke Nederlanden onder Habsburgs gezag. Noord-Nederlandse gewesten Door vererving en verovering vielen vanaf dat moment ook alle Noord- Nederlandse gewesten

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Examenkatern

Samenvatting Geschiedenis Examenkatern Samenvatting Geschiedenis Examenkatern Historische context 1 Republiek Karel V was van plan alle Nederlanden vanuit 1 plaats te besturen. Die plaats was brussel, want de Zuidelijke Nederlanden waren in

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Historische Contexten H.2

Samenvatting Geschiedenis Historische Contexten H.2 Samenvatting Geschiedenis Historische Contexten H.2 Samenvatting door C. 2457 woorden 28 mei 2016 0 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden Samenvatting Geschiedenis Historische Contexten

Nadere informatie

4 De Nederlandse opstand

4 De Nederlandse opstand 4 De Nederlandse opstand Kenmerken Nederlanden: * veel water * weinig goede wegen * weinig steden * veel dorpen * aparte gewesten * gewesten zeer zelfstandig Habsburgse Nederlanden 1477-1581 * 17 gewesten

Nadere informatie

Roem rijkdom en macht; eigen staat, rijkdom en, handel in aflaten, veel luxe en onwetendheid

Roem rijkdom en macht; eigen staat, rijkdom en, handel in aflaten, veel luxe en onwetendheid Samenvatting door A. 1819 woorden 27 april 2016 7,1 5 keer beoordeeld Vak Geschiedenis HC de republiek Luther en de reformatie Begin 16 e eeuw kritiek van maarten Luther op de katholieke kerk: Roem rijkdom

Nadere informatie

Tijd van ontdekkers en hervormers (1500 1600) / Renaissance

Tijd van ontdekkers en hervormers (1500 1600) / Renaissance Tijdvakken Tijd van ontdekkers en hervormers (1500 1600) / Renaissance K.A. * Het begin van de Europese overzeese expansie * Het veranderende mens- en wereldbeeld van de Renaissance en het begin van een

Nadere informatie

1: De nederlanden komen in verzet tegen Filips II

1: De nederlanden komen in verzet tegen Filips II 1: De nederlanden komen in verzet tegen Filips II Wat wilden Karel V en Filips II bereiken? Op politiek gebied wilden ze dat de macht van de regering in Brussel vergroot werd Grote ontevredenheid onder

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Historische context; De republiek

Samenvatting Geschiedenis Historische context; De republiek Samenvatting Geschiedenis Historische context; De republiek Samenvatting door F. 1442 woorden 27 februari 2015 4,4 4 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Werkplaats Historische context; De republiek

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Republiek

Samenvatting Geschiedenis Republiek Samenvatting Geschiedenis Republiek Samenvatting door Y. 2588 woorden 5 juli 2017 6,4 5 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Werkplaats Paragraaf 1: Het begin van de Opstand 1515-1572 1515: Karel V

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis 2.1 t/m 3.1

Samenvatting Geschiedenis 2.1 t/m 3.1 Samenvatting Geschiedenis 2.1 t/m 3.1 Samenvatting door een scholier 1543 woorden 18 januari 2016 7,1 54 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Feniks Geschiedenis 2.1 Deelvraag: waartoe leidde de modernisering

Nadere informatie

Karel V stelde in 1521 een inquisitie in die ketters moest opsporen en berechten. Het protestantisme werd niet

Karel V stelde in 1521 een inquisitie in die ketters moest opsporen en berechten. Het protestantisme werd niet Samenvatting door Romie 1793 woorden 12 april 2015 2,4 2 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Werkplaats De Republiek 1515-1648 Het Begin van de Opstand (1515-1572) Staatsvorming en centralisatie In

Nadere informatie

Maar volgens luthers heb je alleen de bijbel nodig, deze moest daarom in de volkstaal worden verspreid.

Maar volgens luthers heb je alleen de bijbel nodig, deze moest daarom in de volkstaal worden verspreid. Samenvatting door een scholier 2255 woorden 24 mei 2016 0 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Republiek Waardoor brak er een opstand uit in de Nederlanden. Katholieke kerk : roem rijkdom en macht en bijgeloof

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1.1: Het begin van de Opstand

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1.1: Het begin van de Opstand Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1.1: Het begin van de Opstand Samenvatting door L. 1907 woorden 27 juli 2015 6,1 7 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Werkplaats 1. Het begin van de Opstand (1515-1972)

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 4

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 4 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 4 Samenvatting door Sven 1848 woorden 18 december 2017 6,7 10 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden Paragraaf 1: Het gebied dat tegenwoordig bestaat

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis deelcontext 1.

Samenvatting Geschiedenis deelcontext 1. Samenvatting Geschiedenis deelcontext 1. Samenvatting door een scholier 1675 woorden 5 mei 2018 4,8 2 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo Geschiedenis deelcontext 1.1 1515 Karel V werd heerser

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1515-1648

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1515-1648 De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1515-1648 1 Waardoor brak er een opstand uit 1515 in de Nederlanden 1515-1572 Karel V Habsburg wordt heerser over een groot deel van de Nederlanden 1572 De

Nadere informatie

Het verhaal van de 80 jarige oorlog!

Het verhaal van de 80 jarige oorlog! Het verhaal van de 80 jarige oorlog! Filips II erft het grote "Europese Rijk" van zijn vader Karel V. Om te beginnen gaat hij strenge belastingen heffen. 1 Na een aantal jaar vertrekt hij naar Spanje,

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 4

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 4 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 4 Samenvatting door een scholier 990 woorden 24 februari 2018 4,2 7 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Feniks Geschiedenis samenvatting hoofdstuk 3 + kenmerkende

Nadere informatie

Hoofdstuk 1C8. Hoe ontstond Nederland?

Hoofdstuk 1C8. Hoe ontstond Nederland? Hoofdstuk 1C8 Hoe ontstond Nederland? Cursus 8.1 De koning en de prins Wat leer je deze cursus? Dat hervormers de Katholieke kerk wilden veranderen Dat zij de Protestante kerk stichtten Wat de reformatie

Nadere informatie

Leerdoel Leerlingen herhalen op een speelse manier kennis over het ontstaan en het bestuur van de Republiek.

Leerdoel Leerlingen herhalen op een speelse manier kennis over het ontstaan en het bestuur van de Republiek. HISTORISCHE BLINGO Korte omschrijving werkvorm Deze kennisquiz is een combinatie van Bingo en Lingo. De klas wordt verdeeld in zes teams. Ieder team heeft een bingokaart met daarop negen jaartallen. Het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De Nederlandse Opstand (1555 1588)

Hoofdstuk 2: De Nederlandse Opstand (1555 1588) Hoofdstuk 2: De Nederlandse Opstand (1555 1588) Geschiedenis VWO 2011/2012 www.lyceo.nl 1555-1588 Politiek: Nederland onafhankelijk Economie: Amsterdam wordt de stapelmarkt van Europa Welke staatsvorm?

Nadere informatie

Ontstaan van de Gouden Eeuw (1588-1648)

Ontstaan van de Gouden Eeuw (1588-1648) 1 Ontstaan van de Gouden Eeuw (1588-1648) H!to"sche context Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1515-1648 meneervanempel.nl 2 Hoofdvraag Waardoor ontstond in de Republiek de Gouden Eeuw, 1588-1648?

Nadere informatie

Geschiedenis Samenvatting. De Republiek. Hij respecteerde privileges, maar centralisatie werd gezien als bedreiging privileges.

Geschiedenis Samenvatting. De Republiek. Hij respecteerde privileges, maar centralisatie werd gezien als bedreiging privileges. Samenvatting door M. 1574 woorden 17 april 2016 7,6 4 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Werkplaats Geschiedenis Samenvatting De Republiek = leidt tot gekleurd = belangrijk Onderstreept = Paragraaf

Nadere informatie

ONLINE BIJBELSTUDIE VOOR JONGEREN

ONLINE BIJBELSTUDIE VOOR JONGEREN STUDIONLINE JAARGANG 2, NR. 10 ONLINE BIJBELSTUDIE VOOR JONGEREN DL 2 D O M I N E E O N L I N E. O R G Vierhonderd jaar geleden vergaderde de synode in Dordrecht. Je weet inmiddels wat een synode is: een

Nadere informatie

Link it: Republiek in tijd van Vorsten

Link it: Republiek in tijd van Vorsten Link it: Republiek in tijd van Vorsten Uitleg Link it werkt in principe als een soort domino (hoewel je er andere varianten op kunt bedenken). Het idee is dat de leerlingen moeten proberen om een begrip

Nadere informatie

1c. Losse opdracht- Memoryspel

1c. Losse opdracht- Memoryspel 1c. Losse opdracht- Memoryspel Instructie: Op de volgende pagina van deze instructie vindt u het memory-spel met de portretten van de hoofdrolspelers tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Op elk portret staat

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Examenkatern: Een Republiek in een tijd van vorsten

Samenvatting Geschiedenis Examenkatern: Een Republiek in een tijd van vorsten Samenvatting Geschiedenis Examenkatern: Een Republiek in een tijd van vorsten Samenvatting door L. 1752 woorden 30 oktober 2012 5,8 13 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo Hoofdstuk 1: Een keizer

Nadere informatie

TIJD VAN ONTDEKKERS EN HERVORMERS 1500-1600 PERIODE: DE VROEGMODERNE TIJD

TIJD VAN ONTDEKKERS EN HERVORMERS 1500-1600 PERIODE: DE VROEGMODERNE TIJD TIJD VAN ONTDEKKERS EN HERVORMERS 1500-1600 PERIODE: DE VROEGMODERNE TIJD DE KENMERKEN VAN HET TIJDVAK het begin van de Europese overzeese expansie; het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance

Nadere informatie

Tijd van regenten en vorsten 1600 1700. 6.2 Wie heeft de macht? Deel 2. Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht?

Tijd van regenten en vorsten 1600 1700. 6.2 Wie heeft de macht? Deel 2. Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht? Onderzoeksvraag: Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht? Kenmerkende aspect: Het streven van vorsten naar absolute macht. De bijzondere plaats in staatskundig opzicht

Nadere informatie

Stofomschrijving Deze opdracht hoort bij 2.1-3.1 en 3.2 van De Republiek in tijd van Vorsten (Geschiedenis Werkplaats).

Stofomschrijving Deze opdracht hoort bij 2.1-3.1 en 3.2 van De Republiek in tijd van Vorsten (Geschiedenis Werkplaats). Het verhaal van 1588 Bodystorming Inleiding Het jaar 1588 is een belangrijk jaar in de geschiedenis van de Republiek. De gebeurtenissen die eraan vooraf gaan worden als feiten voorgelezen en tussen de

Nadere informatie

1 Friesland 2 Stad en Lande 3 Drenthe 4 Overijssel 5 Gelre 6 Limburg 7 Sticht 8 Holland 9 Zeeland 10 Brabant 11 Vlaanderen 12 Artesië

1 Friesland 2 Stad en Lande 3 Drenthe 4 Overijssel 5 Gelre 6 Limburg 7 Sticht 8 Holland 9 Zeeland 10 Brabant 11 Vlaanderen 12 Artesië Werkblad Ω Hoe Nederland ontstond Ω Les : Nederland nu en toen een Rond 500 krijgt ons land de naam de Lage Landen of de Nederlanden. Ons land ligt namelijk erg laag. Het gebied is zo groot als Nederland,

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 4, De Nederlanden paragraaf 1 t/m 5

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 4, De Nederlanden paragraaf 1 t/m 5 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 4, De Nederlanden paragraaf 1 t/m 5 Samenvatting door een scholier 2719 woorden 11 september 2010 5,7 104 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden

Nadere informatie

1 Friesland 2 Stad en Lande 3 Drenthe 4 Overijssel 5 Gelre 6 Limburg 7 Sticht 8 Holland 9 Zeeland 10 Brabant 11 Vlaanderen 12 Artesië

1 Friesland 2 Stad en Lande 3 Drenthe 4 Overijssel 5 Gelre 6 Limburg 7 Sticht 8 Holland 9 Zeeland 10 Brabant 11 Vlaanderen 12 Artesië Werkblad Ω Hoe Nederland ontstond Ω Les : Nederland nu en toen Rond 500 krijgt ons land de naam de Lage Landen of de Nederlanden. Ons land ligt namelijk erg laag. Het gebied is zo groot als Nederland,

Nadere informatie

Praktische opdracht Geschiedenis Geloof in de Lage landen

Praktische opdracht Geschiedenis Geloof in de Lage landen Praktische opdracht Geschiedenis Geloof in de Lage landen Praktische-opdracht door Emily 2244 woorden 24 maart 2017 5,5 2 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo Geloof in de Lage Landen Een praktische

Nadere informatie

Het begin van staatsvorming en centralisatie. Onderzoeksvraag; Hoe vond de staatsvorming van Engeland, Frankrijk en het hertogdom Bourgondië plaats?

Het begin van staatsvorming en centralisatie. Onderzoeksvraag; Hoe vond de staatsvorming van Engeland, Frankrijk en het hertogdom Bourgondië plaats? Onderzoeksvraag; Hoe vond de staatsvorming van Engeland, Frankrijk en het hertogdom Bourgondië plaats? Voorbeeld 1: Engeland De bezittingen van de Engelse koning Hendrik II in Frankrijk rond 1180 zijn

Nadere informatie

Antwoorden oefenopgaven HC Rep. Der Nederlanden

Antwoorden oefenopgaven HC Rep. Der Nederlanden Antwoorden oefenopgaven HC Rep. Der Nederlanden 5H Opgave 1 De Hollandse steden in het midden van de zestiende eeuw waren voor hun bevolkingsgroei afhankelijk van de invoer van graan uit het Oostzeegebied.

Nadere informatie

3a. Denk opdracht- Wie ben ik?

3a. Denk opdracht- Wie ben ik? 3a. Denk opdracht- Wie ben ik? Instructie: Wie ben ik is een spel waarbij de kinderen gebruik maken van de hoofdpersonen uit de Opstand der Nederlanden: Johannes Calvijn, Angelus Merula, Willem van Oranje,

Nadere informatie

1. Het begrip kan weg, omdat de overgebleven begrippen. Het begrip kan ook weg, omdat de overgebleven begrippen

1. Het begrip kan weg, omdat de overgebleven begrippen. Het begrip kan ook weg, omdat de overgebleven begrippen Welk Woord Weg Dynamiek en Stagnatie Aanloop 1. commerciële landbouw moedernegotie malthusiaanse spanning - nijverheid 2. waterschappen feodaliteit gilden - Hanze 3. stapelmarkt nijverheid Nederlanden

Nadere informatie

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1515-1648 Reformatie en Contrareformatie Tijdvak van ontdekkers en hervormers (H5) Tijdvak van regenten en vorsten (H6) Gunstig klimaat voor godsdienstige hervormingen:

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Historische context:?republiek der Zeven Verenigde Nederlanden? ( )

Samenvatting Geschiedenis Historische context:?republiek der Zeven Verenigde Nederlanden? ( ) Samenvatting Geschiedenis Historische context:?republiek der Zeven Verenigde Nederlanden? (1515-1648) Samenvatting door N. 3589 woorden 17 februari 2015 7 103 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Historische context de Republiek. 5,4 t/m 6,2

Samenvatting Geschiedenis Historische context de Republiek. 5,4 t/m 6,2 Samenvatting Geschiedenis Historische context de Republiek. 5,4 t/m 6,2 Samenvatting door N. 1759 woorden 19 maart 2015 7,3 4 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Feniks Historische context 1, de republiek

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1 Samenvatting door een scholier 1839 woorden 11 oktober 2011 6,9 13 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden 1 Nieuwe Tijd = tijd van ±1500 tot ±1800

Nadere informatie

Werkvorm Escape Room. Voorbereidingen

Werkvorm Escape Room. Voorbereidingen Werkvorm Escape Room Voorbereidingen Materiaal in orde maken: - De puzzel kopiëren. Per groep twee exemplaren zodat elk groepslid mee kan denken. - Het blad met de stellingen van de Missie 50/50 kopiëren.

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2 Samenvatting door S. 1030 woorden 18 mei 2017 0 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Geschiedenis samenvatting H2 1: Wetenschappelijke Revolutie 17 e eeuw Kenmerken: Observeren

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1: De Republiek in een tijd van vorsten

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1: De Republiek in een tijd van vorsten Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1: De Republiek in een tijd van vorsten Samenvatting door D. 1482 woorden 18 juni 2013 0 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Feniks De Republiek in een tijd van

Nadere informatie

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1515-1648 Reformatie en Contrareformatie Tijdvak van ontdekkers en hervormers (H5) Tijdvak van regenten en vorsten (H6) Gunstig klimaat voor godsdienstige

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 PARAGRAAF 1 : Het begin van de Opstand

HOOFDSTUK 1 PARAGRAAF 1 : Het begin van de Opstand HOOFDSTUK 1 PARAGRAAF 1 : Het begin van de Opstand Staatsvorming en centralisatie Vanaf 1543 was Karel V landsheer van alle zeventien Nederlandse gewesten, die daarmee voor het eerst onder één heer verenigd

Nadere informatie

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus 138 Tijdwijzer Het begin Op deze tijdbalk past niet de hele geschiedenis van de mens. Er lopen namelijk al zo n 100.000 jaar mensen rond op aarde. Eigenlijk zou er dus nog 95.000 jaar bij moeten op de

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis De opstand in de nederlanden

Samenvatting Geschiedenis De opstand in de nederlanden Samenvatting Geschiedenis De opstand in de nederlanden Samenvatting door een scholier 3343 woorden 6 november 2005 5,5 175 keer beoordeeld Vak Geschiedenis De opstand in de Nederlanden 1555-1588 Hoofdstuk

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis ontdekkers en hervormers hoofdstuk 1

Samenvatting Geschiedenis ontdekkers en hervormers hoofdstuk 1 Samenvatting Geschiedenis ontdekkers en hervormers hoofdstuk 1 Samenvatting door een scholier 2937 woorden 12 december 2009 6 128 keer beoordeeld Vak Geschiedenis 1.1 Er gingen stemmen op tegen de katholieke

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1 Samenvatting door A. 2003 woorden 24 oktober 2010 6,3 182 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden Samenvatting geschiedenis H.1 1 Over de nieuwe

Nadere informatie

7,6. Samenvatting door een scholier 2543 woorden 20 maart keer beoordeeld. Geschiedenis

7,6. Samenvatting door een scholier 2543 woorden 20 maart keer beoordeeld. Geschiedenis Samenvatting door een scholier 2543 woorden 20 maart 2012 7,6 8 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Werkplaats Geschiedenis samenvatting. Katern: De Republiek in de tijd van de vorsten. Hst. 3: Een

Nadere informatie

Par.1: In de Nederlanden, Frankrijk en Engeland pogen vorstten hun macht te vergroten:

Par.1: In de Nederlanden, Frankrijk en Engeland pogen vorstten hun macht te vergroten: Samenvatting door S. 3727 woorden 17 maart 2013 4 4 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Samenvatting geschiedenis; boek: De Republiek: H.1: Periode 1477-1555: De Nederlanden onder Habsburg gezag: Eerste helft

Nadere informatie

Albrecht van Oostenrijk: (Wiener Neustadt, 15 november 1559 Brussel, 13 juli 1621

Albrecht van Oostenrijk: (Wiener Neustadt, 15 november 1559 Brussel, 13 juli 1621 Albrecht en Isabella Heersers van de Nederlanden Periode: 1598 1621 Voorganger: Filips II Opvolger: Filips IV Albrecht van Oostenrijk: (Wiener Neustadt, 15 november 1559 Brussel, 13 juli 1621 Ook Albert

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 3: De Republiek in een tijd van vorsten

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 3: De Republiek in een tijd van vorsten Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 3: De Republiek in een tijd van vorsten Samenvatting door D. 1948 woorden 18 juni 2013 4,8 2 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Feniks Hoofdstuk 3: Een Gouden

Nadere informatie

De Republiek in een tijd van vorsten, 1477-1702 Kennistoets bij hoofdstuk 3 Havo

De Republiek in een tijd van vorsten, 1477-1702 Kennistoets bij hoofdstuk 3 Havo Kennistoets bij hoofdstuk 3 Havo Opdracht 1 De sterke economische groei die de Gouden Eeuw kenmerkt, kwam hoofdzakelijk ten goede aan het gewest Holland. Welke militaire oorzaak kun je benoemen? Holland

Nadere informatie

Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt

Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt De Gouden Eeuw duurde niet precies honderd jaar. Hij begon aan het eind van de 16de eeuw, beleefde zijn hoogtepunt rond 1675 en was in de 18de eeuw voorbij. De Gouden

Nadere informatie

Toelichting beelden tijdbalk Argus Clou Geschiedenis groep 7

Toelichting beelden tijdbalk Argus Clou Geschiedenis groep 7 Toelichting beelden tijdbalk Argus Clou Geschiedenis groep 7 Hierbij treft u een toelichting aan bij de beelden die in de tijdbalk van Argus Clou Geschiedenis groep 7 zijn opgenomen. Inhoud Thema 1 Boze

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Tijdvak 5 Tijd van ontdekkers en hervormers

Samenvatting Geschiedenis Tijdvak 5 Tijd van ontdekkers en hervormers Samenvatting Geschiedenis Tijdvak 5 Tijd van ontdekkers en hervormers Samenvatting door Monir 1036 woorden 2 maart 2015 5,2 9 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden Tijdvak 5 Tijd van

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Samenvatting Hoofdstuk 2

Samenvatting Geschiedenis Samenvatting Hoofdstuk 2 Samenvatting Geschiedenis Samenvatting Hoofdstuk 2 Samenvatting door Y. 1162 woorden 6 september 2012 10 1 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo 2.1 In Frankrijk regeerde absolute vorsten. Rond

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis H1

Samenvatting Geschiedenis H1 Samenvatting Geschiedenis H1 Samenvatting door Meryam 1203 woorden 23 oktober 2015 7 16 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Werkplaats 1.1. Een nieuwe tijd: A: kunstenaars, klokken en kalenders Een

Nadere informatie

Afb Ingekleurde kaart van de zeven provinciën, naar een gravure van Jan Janssonius, Belgii Foederati nova descriptio (1658).

Afb Ingekleurde kaart van de zeven provinciën, naar een gravure van Jan Janssonius, Belgii Foederati nova descriptio (1658). HC 1 Afb. 1.1. Ingekleurde kaart van de zeven provinciën, naar een gravure van Jan Janssonius, Belgii Foederati nova descriptio (1658). DE REPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE Het gebied dat we nu kennen als

Nadere informatie

Bloei van de Republiek hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Bloei van de Republiek hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 15 December 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/61308 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Werkstuk Geschiedenis De Nederlandse opstand

Werkstuk Geschiedenis De Nederlandse opstand Werkstuk Geschiedenis De Nederlandse opstand Werkstuk door een scholier 2412 woorden 19 januari 2002 6 627 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1, Oorzaken van de Nederlandse

Nadere informatie

De Franse keizer Napoleon voerde rond 1800 veel oorlogen in Europa. Hij veroverde verschillende gebieden, zoals Nederland en België. Maar Napoleon leed in 1813 een zware nederlaag in Duitsland. Hij trok

Nadere informatie

Oefenexamen II vwo De Republiek in een tijd van vorsten, 1477-1702

Oefenexamen II vwo De Republiek in een tijd van vorsten, 1477-1702 Oefenexamen II vwo 1 Het gewest Holland werd in de zestiende eeuw een sterk verstedelijkt gebied. Leg uit: a. waarom de moedernegotie voor het voortbestaan van dit verstedelijkte gebied absoluut noodzakelijk

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Regenten en vorsten

Samenvatting Geschiedenis Regenten en vorsten Samenvatting Geschiedenis Regenten en vorsten Samenvatting door M. 4137 woorden 29 april 2014 6,5 17 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Werkplaats 1.1 In 1485 Kwam Hendrik Tudor (Hendrik de 7 e )

Nadere informatie

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren Geschiedenis kwartet jagers en boeren jagers en boeren jagers en boeren Reusachtige stenen die door mensen op elkaar gelegd zijn. Zo maakten ze een begraafplaats. * Hunebedden * Drenthe * Trechterbekers

Nadere informatie

Tijd van ontdekkers en hervormers (1500 1600) 5.4 Uit de Opstand een Republiek geboren. (1500 1600)

Tijd van ontdekkers en hervormers (1500 1600) 5.4 Uit de Opstand een Republiek geboren. (1500 1600) Onderzoeksvraag: Welke bestuurlijke, godsdienstige en economische oorzaken waren bij de Opstand in de Nederlanden het belangrijkst, en wat waren de gevolgen? De Nederlandse Opstand is de strijd van de

Nadere informatie

De nieuwe tijd. Gemaakt door: Imke, Guusje en Miika. In de tijd van de ontdekkers en hervormers 1500 tot 1600.

De nieuwe tijd. Gemaakt door: Imke, Guusje en Miika. In de tijd van de ontdekkers en hervormers 1500 tot 1600. De nieuwe tijd. Gemaakt door: Imke, Guusje en Miika. In de tijd van de ontdekkers en hervormers 1500 tot 1600. Les 1: Miika. De tijd van Maarten Luther. Eeuwenlang kenden mensen in West-Europa alleen de

Nadere informatie

Samenvatting Gouden Eeuw ABC

Samenvatting Gouden Eeuw ABC Samenvatting Gouden Eeuw ABC Week 1ABC: Gouden Eeuw algemeen Info: De Gouden Eeuw (1600-1700) De 17 e eeuw wordt de Gouden Eeuw genoemd, omdat er in Nederland veel geld werd verdiend. Vooral door de handel.

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 4

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 4 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 4 Samenvatting door een scholier 4723 woorden 15 juni 2006 6,3 147 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden De Nederlanden: Van Republiek tot Parlementaire

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen en meer! Hoofdstuk 1: Paragraaf 1: 1. Hendrik VII weet in Engeland het gezag van de koning te herstellen door middel van een politiek van centralisatie. Zo verstevigt hij zijn positie ten opzichte van de edelen

Nadere informatie

Samenvatting door een scholier 2007 woorden 29 januari keer beoordeeld. Geschiedenis Sprekend verleden

Samenvatting door een scholier 2007 woorden 29 januari keer beoordeeld. Geschiedenis Sprekend verleden Samenvatting door een scholier 2007 woorden 29 januari 2005 7 334 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden 1 Wat is een revolutie? Een grote verandering in de samenleving in een korte

Nadere informatie

5 keer beoordeeld 19 februari 2014

5 keer beoordeeld 19 februari 2014 4,6 Samenvatting door M. 2499 woorden 5 keer beoordeeld 19 februari 2014 Vak Geschiedenis Methode Werkplaats Geschiedenis Werkplaats CE Examenkatern VWO De Republiek in een tijd van vorsten Hoofdstuk 2:

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1 Samenvatting door Tmp_cox 1330 woorden 11 mei 2014 6,8 116 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Werkplaats Geschiedenis 1.1 A: kunstenaars, klokken en kalenders

Nadere informatie

Geschiedenis van Suriname : Suriname van Engelse naar Nederlandse landbouwkolonie

Geschiedenis van Suriname : Suriname van Engelse naar Nederlandse landbouwkolonie Geschiedenis van Suriname 1667-1683: Suriname van Engelse naar Nederlandse landbouwkolonie 581-1795: De Republiek In de 17e en 18e eeuw spraken we nog niet van één Nederland maar, van de Republiek der

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 5 De Romeinen

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 5 De Romeinen Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 5 De Ro Samenvatting door S. 1180 woorden 29 maart 2016 6,4 11 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden Hoofdstuk 5 De Ro Paragraaf 1 t/m 7 1 Van dorp

Nadere informatie

Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht?

Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht? Dit deel van 6.2 hoort bij de HC De republiek Onderzoeksvraag: Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht? Kenmerkende aspect: Het streven van vorsten naar absolute macht.

Nadere informatie

Opkomst van de handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-stedelijke samenleven.

Opkomst van de handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-stedelijke samenleven. Samenvatting door N. 2419 woorden 25 juni 2013 3,3 2 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Feniks Oriëntatie Opkomst van de handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-stedelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Verenigd en verscheurd ( ) Paragraaf 1.1 De koningen van Engeland en Frankrijk

Hoofdstuk 1 Verenigd en verscheurd ( ) Paragraaf 1.1 De koningen van Engeland en Frankrijk Samenvatting door Iloe 4013 woorden 28 april 2012 5,9 62 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Werkplaats Hoofdstuk 1 Verenigd en verscheurd (1477-1555) Paragraaf 1.1 De koningen van Engeland en Frankrijk

Nadere informatie

Naar het einde van de Tachtigjarige Oorlog

Naar het einde van de Tachtigjarige Oorlog prehistorie 44 oudheid 3000 v. Chr. 2500 v. Chr. 2000 v. Chr. 1500 v. Chr. Regenten en Vorsten Naar het einde van de Tachtigjarige Oorlog Een korenmolen maalt koren en een watermolen maalt Nee Jos, ik

Nadere informatie

2 De oprichting van de VOC en de WIC zorgde ervoor dat overal op de wereld Zeeuwse en Hollandse schepen voeren.

2 De oprichting van de VOC en de WIC zorgde ervoor dat overal op de wereld Zeeuwse en Hollandse schepen voeren. Tijdvak 6 Toetsvragen 1 In de Tijd van Vorsten en Regenten werden in ook in de Nederlanden de eerste handelstochten naar Azië georganiseerd. Hoe werden deze tochten gefinancierd? A De Nederlandse overheid

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Republiek in een tijd van vorsten

Samenvatting Geschiedenis Republiek in een tijd van vorsten Samenvatting Geschiedenis Republiek in een tijd van vorsten 1477-1702 Samenvatting door M. 5921 woorden 8 mei 2014 5 10 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Geschiedenis De Republiek in een tijd van vorsten

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 1 Samenvatting door L. 1642 woorden 14 oktober 2014 7,6 18 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden Tijd van jagers en verzamelaars: 3000 v. Chr. Prehistorie

Nadere informatie

Werkboek klas 2 Hoofdstuk 3

Werkboek klas 2 Hoofdstuk 3 Werkboek klas 2 Hoofdstuk 3 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Marco Harmsen 13 oktober 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/67292 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 5 Ontdekkers en Hervormers

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 5 Ontdekkers en Hervormers Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 5 Ontdekkers en Hervormers Samenvatting door F. 1138 woorden 22 juni 2013 7,9 21 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Werkplaats 5.1 De Renaissance (16e eeuw) Oorzaken

Nadere informatie