Amsterdam samen gezonder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amsterdam samen gezonder"

Transcriptie

1 Amsterdam samen gezonder Vastberaden samen de gezondheid van Amsterdammers verbeteren Convenant tussen: Gemeente Amsterdam Stadsregio Amsterdam Achmea

2 Introductie In het najaar van 2011 loopt het eerste convenant Amsterdam samen gezond tussen de gemeente Amsterdam, de Stadsregio Amsterdam en Agis ten einde. We kijken terug op een samenwerking van drie jaar waarbij we elkaar beter hebben leren kennen. Korte lijnen zorgen voor goed samenwerken en dat hebben we dan ook gedaan. Op diverse onderwerpen hebben we mooie resultaten geboekt. Zo zien we dat de geïntegreerde eerste lijn in steeds meer Amsterdamse wijken gestalte krijgt. Er is intensief samengewerkt op het gebied van actieve leefstijl en gezond gewicht en het signaleren èn oplossen van betalingsachterstanden bij de zorgverzekering. Belangrijke bevinding is dat meer energie moet uitgaan naar gezamenlijke analyse van gegevens: dat helpt om nog betere resultaten te bereiken. Het fundament voor onze samenwerking is in de eerste convenantperiode gelegd en we willen ons committeren aan de volgende stap. De convenantpartners zeggen dan ook vastberaden Ja! tegen een nieuwe samenwerking. In 2015 willen we dat de Amsterdammer gezonder leeft en zich gezonder voelt. Het aanbod van zorg, welzijn en sport is erop gericht dat Amsterdammers kunnen meedoen. De basis is dat zorg in de buurt en de aansluiting met stadsbrede infrastructuur op orde is. De meeste Amsterdammers zijn zelfredzaam en weten hun weg naar de basiszorg in de buurt goed te vinden; en wie dat echt nodig heeft krijgt hulp. Preventie richt zich op kwetsbare groepen. De samenwerking krijgt gestalte in tien projecten; we stemmen af over de inkoop delen kennis en richten ons op een gezond resultaat in Als gevolg van een fusie is Agis Zorgverzekeringen per 1 januari 2011 onderdeel van Achmea. Achmea zal dan ook convenantpartner zijn. Met de fusie is het aantal verzekerden toegenomen tot , wat Achmea marktleider maakt voor het Amsterdamse verzekerdengebied. Het belang van effectieve gezondheidsverbetering is daarmee nog groter geworden. 2

3 De convenantpartners De gemeente Amsterdam, de diensten en de stadsdelen Vertegenwoordigers: wethouder Zorg Eric van der Burg en wethouder Armoedebeleid Freek Ossel Wethouder Van der Burg De gemeente wil een nieuw convenant met Achmea afsluiten om in Amsterdam de gezondheidszorg en langdurige zorg nog beter te verbinden met gemeentelijke domeinen zoals Wmo, sport, jeugdzorg en werk en inkomen. We zetten in op zorg in de buurt, dichtbij huis. Voor cliëntgroepen met een extra ondersteuningsvraag zoals mensen met dementie of de OGGZ-doelgroep maken we samenwerkingsafspraken. Gezamenlijk streven is dat de Amsterdammer geen last heeft van de schotten tussen de stelsels. [Bron: beleidsbrief Gedeelde zorg, gedeelde verantwoordelijkheid ] Wethouder Ossel Ik ben er trots op dat we met de methode Vroeg Eropaf ook samenwerken met de zorgverzekeraar. We kunnen mensen helpen bij het oplossen van achterliggende problemen die ten grondslag liggen aan de financiële problemen. Want schuldenproblematiek los je niet alleen op met geld. Vaak zijn er problemen in andere levensdomeinen, zoals medische of psychosociale problemen, verslaving of problemen met het vinden en behouden van werk. Alleen samen met andere partners kunnen we armoede in Amsterdam en de schuldenproblematiek in Amsterdam aanpakken. Vroeg Eropaf is daar een heel mooi voorbeeld van. De stadsregio Amsterdam Vertegenwoordiger: portefeuillehouder Jeugdzorg Lodewijk Asscher Alle jeugdigen in de regio Amsterdam moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Als er zorg nodig is, dan bij voorkeur één plan voor het hele gezin en bij voorkeur een plan dat is gebaseerd op de eigen kracht van het gezin en het netwerk. In het nieuwe stelsel waarin de gemeente alle domeinen (Wmo, Jeugdzorg, Jeugd-GGZ en Jeugd-LVB) aanstuurt zal dit goed mogelijk zijn. In het huidige stelsel, waarin de zorg in meerdere domeinen is georganiseerd, is samenwerking met Achmea nodig zodat de budgetten integraal (tegelijkertijd) en multifocaal (uit meerdere domeinen) ingezet kan worden. Naast de integrale zorg wil ik meer inzetten op preventie om de druk op de zwaardere jeugdzorg te verminderen. Achmea, de stadsregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam zetten met dit convenant een belangrijke stap richting transparante samenwerking en kennisoverdracht. Achmea Vertegenwoordiger: directeur Zorginkoop, divisie Zorg en Gezondheid Marjolein Verstappen Achmea Zorg en Gezondheid staat dichtbij mensen en bij de zorg. De zorg kun je pas echt verbeteren als we inspelen op wat er leeft bij mensen. De gemeente Amsterdam is daarbij onze natuurlijke bondgenoot. Het fundament voor samenwerking is in de eerste convenantperiode gelegd. Daar willen we graag verder mee aan de slag door middel van kennisdeling en ons te richten op een gezonder resultaat in 2015 voor de Amsterdammer. 3

4 Ontwikkelingen Vooruitblikkend naar de nieuwe convenantperiode moeten we rekening houden met een aantal ontwikkelingen op landelijk en gemeentelijk niveau. Daarnaast spelen demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing, wat een verandering van ziektepatronen teweeg brengt, die een andere inrichting van zorg en welzijn vereisen. Dit is immers een tijd waarin veel veranderingen in het stelsel van zorg, welzijn en ondersteuning plaatsvinden. Een aantal van deze ontwikkelingen kan de Amsterdammer raken; er zijn groepen waar de effecten van veel maatregelen cumuleren. Deze ontwikkelingen vormen de context voor de uitwerking van de afspraken die in het convenant worden uitgewerkt. Een aantal taken en verantwoordelijkheden zal naar de gemeente worden gedecentraliseerd. Het gaat om majeure operaties die de gemeente met haar partners gedegen moet voorbereiden om de overgang soepel te laten verlopen. Enerzijds is er de transitie jeugdzorg in de periode waarbij de verschillende jeugdzorgonderdelen, die nu nog onder verschillende regimes vallen, zullen overgaan naar de gemeente en in één wettelijk kader worden ondergebracht. Anderzijds zal de functie begeleiding (waaronder ook dagbesteding en tijdelijke opvang), nu nog geregeld in de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ), overgaan naar de gemeente in de periode Er zijn meer ontwikkelingen. In de langdurige zorg, AWBZ, wordt het scheiden van wonen en zorg doorgevoerd. Dat betekent dat bewoners van instellingen in de toekomst gewoon huur gaan betalen. De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het welzijn van ook deze Amsterdammers krijgt meer nadruk. In de AWBZ zal de toegang tot het persoongebonden budget (PGB) worden beperkt. Een andere belangrijke wijziging is dat de zorgkantoren worden opgeheven; zorgverzekeraars gaan de AWBZ voor eigen verzekerden uitvoeren. We verwachten bovendien dat er in de komende jaren belangrijke stappen worden gezet binnen de resultaatgerichte bekostiging en de vereenvoudiging van de indicatiestelling. Ook voor de Zorgverzekeringswet staan de nodige veranderingen op de rol. Er komt een grotere focus op zorg dichtbij, wat een versterking en verbreding van de geïntegreerde eerste lijn betekent. Een thema dat meer nadruk krijgt, is de eigen verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld bij eigen betalingen, eigen bijdragen en de visie dat mensen zelf iets kunnen doen om gezond te blijven. Van recente datum is het convenant dat zorgverzekeraars en het Rijk hebben afgesloten om de groei van de uitgaven in de ziekenhuiszorg de komende jaren met 2,5 % te beperken. De spreiding van klinische en acute ziekenhuiscapaciteit in de stad zal worden heroverwogen. Achmea heeft hierbij een belangrijke rol. De verzekeraar hecht eraan dat zorg in de buurt goed is geregeld en dat er goede verbindingen zijn met ziekenhuizen in de stad. Samenvattend ligt er een opdracht om met minder middelen meer kwaliteit te gaan leveren. Aan de gemeentelijke kant zien we een belangrijke ontwikkeling in de beschikbare middelen voor participatie en begeleiding naar werk. Voor de re-integratie van uitkeringsgerechtigden lopen de middelen fors terug. De gemeente buigt zich op dit moment over de vraag op welke wijze dit het beste opgevangen kan worden. Voor de kwetsbare groepen moet extra aandacht zijn en armoede moet worden bestreden. In het algemeen zien we dat de convenantpartners te maken hebben met financiële krapte en genoodzaakt zijn hervormingen door te voeren. Dat betekent dat we keuzes moeten maken over de wijze waarop we de zorg en ondersteuning willen organiseren en hoe dat beter en 4

5 efficiënter kan. Onze samenwerking is gericht op een goede infrastructuur en op doelmatige inzet van middelen. We willen ook in deze tijd voor elke Amsterdammer een goede basis bieden en, voor wie dat echt nodig heeft, passende hulp bij zijn vraag. Al deze ontwikkelingen vormen de context waarbinnen Achmea en Amsterdam samen een convenant aangaan, gericht op een betere gezondheid van de Amsterdammer. 5

6 De gezamenlijke missie en basisprincipes De kern van de missie van het eerste convenant blijft overeind: Amsterdam en Achmea verbeteren de gezondheid en welzijn van Amsterdammers. Centraal staat het bevorderen van integrale zorg, kwaliteit van zorg en preventie gericht op kwetsbare groepen. Doel is bereikbare en betaalbare zorg en welzijn van goede kwaliteit en dienstverlening voor alle Amsterdammers. In de eerste convenantperiode hebben Achmea en Amsterdam elkaar goed leren kennen. De convenantpartners willen hun vastberadenheid tonen en doen dat door een herkenbaar gemeenschappelijk optreden. Wij zullen samenwerken vanuit de volgende basisprincipes. Resultaatgerichtheid. Het uiteindelijke effect en resultaat voor de Amsterdammer telt. Meetbaarheid door optimaal gebruik van passende indicatoren en instrumenten. Integraal denken, en dus ook een integrale inzet van middelen. Zowel Achmea als Amsterdam streven naar een voor verschillende aandachtsgroepen optimale mix van collectieve preventie, selectieve preventie en te verlenen individuele zorg en ondersteuning. Gestreefd wordt naar het bieden van zo licht mogelijk oplossingen. Nadruk op het bevorderen van zelfregie en eigen kracht. Amsterdammers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat het goed met hen gaat. Gemeente, stadsregio en zorgverzekeraar ondersteunen dat. Samenhang in zorg en welzijn, gericht op kwaliteit en doelmatigheid van de stadsbrede zorginfrastructuur. De convenantpartners willen de bestaande zorg infrastructuur toetsen op doelmatigheid en kwaliteit en actie ondernemen waar nodig, zodat een betaalbare en transparante gezondheidszorg voor alle Amsterdammers kan worden gewaarborgd. Gezamenlijke lobby. De convenantpartners trekken samen op bij gesprekken met bijvoorbeeld het Rijk als dat nodig is de beoogde resultaten te bereiken. De partners willen er samen voor zorgen dat landelijk ook de voorwaarden voor de aanpak kunnen worden gerealiseerd. Gegevensuitwisseling. Gezamenlijke analyse van gegevens draagt bij aan meer inzicht in de (ontwikkeling van) de zorg en ondersteuningsvraag. Bovendien biedt het de mogelijkheid om de effecten van activiteiten te meten. Natuurlijk gebeurt dit in overeenstemming met privacyregelgeving. 6

7 De clusterindeling In de appendix bij dit convenant zijn de projecten en activiteiten opgenomen die Achmea en Amsterdam onder de vlag van dit convenant gaan uitvoeren. De projecten vertonen een bijzondere onderlinge samenhang. Om de samenhang te illustreren zijn de projecten gepositioneerd onder drie (deels overlappende) clusters. De clusters: Integrale zorg en welzijn: De Amsterdammer mag er geen last van hebben dat de financiering van het zorg- en welzijnsaanbod uit verschillende potjes komt. Juist als een Amsterdammer behoort tot een kwetsbare groep is een afgestemd en samenhangend aanbod van zorg en welzijn van belang. Er vindt afstemming plaats over inkoop, ketenaanpak en brede indicatiestelling voor aandachtsgroepen die meervoudige problemen hebben op diverse leefgebieden, zodat we beter en doelmatiger kunnen inspelen op de zorg die de kwetsbare Amsterdammer nodig heeft. Zorg in de buurt: De Amsterdammer draagt een eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat het goed met hem gaat. Zorg- en welzijnaanbod moeten optimaal aansluiten bij de behoeften in de buurt. De buurt is de basis, omdat de Amsterdammer juist daar de eerste ondersteuning vraagt. Bij de huisarts, bij het lokaal sportaanbod en de welzijnsactiviteiten in de buurt. De professionals moeten elkaar goed weten te vinden en op de hoogte zijn van elkaars aanbod, zodat de de Amsterdammer krijgt wat hij nodig heeft. Stadsbrede infrastructuur: De Amsterdammer doet in eerst instantie een beroep op de zorg in de buurt, maar soms is er meer nodig dan deze basiszorg. De aansluiting met meer gespecialiseerde vormen van zorg, zoals ziekenhuizen of GGZ-zorg, ouderenzorg in verpleeg- en verzorgingshuizen moet in de toekomst breder en beter georganiseerd zijn. Gezamenlijke missie Verbeteren van de gezondheid en het welzijn van Amsterdammers. Centraal staat het bevorderen van integrale zorg, kwaliteit van zorg en preventie gericht op kwetsbare groepen. Doel is bereikbare en betaalbare zorg en welzijn van goede kwaliteit en dienstverlening voor alle Amsterdammers. Randvoorwaarde: Gegevensuitwisseling Achmea - Gemeente / SRA (O)GGZ Aanpak Ketenaanpak Dementie Integrale aanpak zorg jeugd Spreiding curatieve zorg Kwaliteit van intramurale zorg Stadsbrede zorginfrastructuur Integrale zorg & welzijn Zorg in de buurt Geïntegreerde zorg en welzijn nieuwe stijl Gezond gewicht en sport Samenwerking OKC en 1ste lijn Perinatale sterfte Vroeg Eropaf 7

8 Dwarsverbanden Een aantal dwarsdoorsnijdende thema s en begrippen is vermeldenswaard, omdat deze bij de uitvoering van alle projecten aan de orde zijn. Van zorg en ziekte naar gedrag en gezondheid. Voorkomen is beter dan genezen. Dat betekent dat samenwerking tussen Achmea en Amsterdam zich sterk richt op preventie en op het realiseren van een laagdrempelig aanbod van sport en welzijn. Zo hoeft de dokter er niet aan te pas te komen. Een voorbeeld is de aanpak voor Amsterdammers met overgewicht. Innovatie. Bezuinigingen in de zorg zullen alle Amsterdammers in enige mate raken. We zoeken naar nieuwe oplossingen en meer kwaliteit, terwijl we de uitvoering van zorg en welzijn doelmatiger inrichten. Daarom staat dit convenant ook in het teken van innovatie en het verhogen van efficiëntie. Arbeidsmarkt en Zorg. Als Amsterdammers zorg nodig hebben, is een passend aanbod essentieel. Vergrijzing veroorzaakt een toenemende zorgvraag. Er is een groeiende wens en noodzaak om zorg in de eigen omgeving te verlenen. Daarbij spelen de nodige bezuinigingen binnen de AWBZ en de Wmo. De Amsterdamse zorg, de care in het bijzonder, staat aan de vooravond van forse personeelstekorten. Voor 2015 wordt bij ongewijzigd beleid een tekort verwacht van honderden verzorgenden en verpleegkundigen. Omwille van de kwaliteit van de (intramurale) zorg willen we dit tekort tegengaan. Deze ontwikkelingen vragen om innovatie, en om een nieuwe arbeidsmarktstrategie binnen de zorg. Gebiedsgericht werken. Elk gebied in de stad heeft zijn specifieke kenmerken en problemen. Dat vraagt om gericht aanbod. Zo komt in Nieuw-West relatief meer obesitas voor en zijn er een drietal stadsdelen waar de perinatale sterfte hoger is dan elders. Lokale samenwerking tussen huisartsen, andere zorgaanbieders en welzijnsinstellingen is essentieel om deze problemen effectief aan te pakken. Armoede. Mensen met lage inkomens lopen extra gezondheidsrisico. Achmea en Amsterdam hebben de intentie uitgesproken samenwerking te zoeken voor passend zorgaanbod voor mensen met lage inkomens zoals uitkeringsgerechtigden. Op dit moment heeft de gemeente na openbare aanbesteding bij Agis een collectieve verzekering voor lage inkomens, die rekening houdt met de specifieke aanpak van problemen voor deze verzekerden. De gemeente en Agis hebben ook een minima gezondheidsfonds opgericht dat specifieke projecten voor deze doelgroep financiert. 8

9 Organisatie en sturing Sturing. Om in 2015 gezonde resultaten te bereiken is krachtige sturing op de projecten nodig. Medewerkers van Achmea, de diverse betrokken gemeentelijke diensten GGD, WZS, DWI, DMO- en van de stadsregio hebben in projectplannen afspraken gemaakt over de regie, de doelen, ieders inzet, meetbare resultaten en de financiering. Een convenantgroep bestaande uit de twee coördinatoren van het convenant (Achmea en gemeente Amsterdam) en de trekkers van de projecten komt elke twee maanden bij elkaar om de voortgang te bespreken. Twee keer per jaar vindt een bestuurlijk overleg plaats tussen Achmea en de wethouder Zorg, die een coördinerende rol heeft namens de gemeente en de Stadsregio. De convenantgroep legt twee keer per jaar een voortgangsverslag aan de verantwoordelijke bestuurders voor. Inbreng convenantpartners: financieel en personeel. De partners zijn gezamenlijk financier. De convenantpartners hebben in de projectplannen benoemd wat hun inbreng is op het vlak van financiën en personele inzet. Transparantie daarover bevordert de samenwerking. De partners committeren zich met dit convenant aan een actieve en resultaatgerichte houding met als doel gezonde resultaten voor de stad in Als we door voortschrijdend inzicht of nieuwe ontwikkelingen gemaakte afspraken niet kunnen nakomen, nemen we actie om tot een passende hernieuwde afspraak te komen. Nieuwe initiatieven. Voortschrijdend inzicht, nieuwe ontwikkelingen en vruchtbare samenwerking kunnen gedurende de nieuwe convenantperiode tot nieuwe initiatieven leiden die onder de vlag van het nieuwe convenant passen. Nieuwe projecten kunnen na een bestuurlijk akkoord worden toegevoegd aan het convenant, als zij binnen de reikwijdte van het convenant vallen, er een meerwaarde is om ze als project toe te voegen en er vooraf afspraken zijn gemaakt over de sturing, resultaten en investeringen door de convenantpartners. Communicatie. We informeren het bredere publiek elk jaar met een jaarverslag over de tussentijdse resultaten en maken afspraken in een communicatieplan; periodiek komt er een nieuwsbrief en is er een informatieve pagina op de websites van de convenantpartners. Inwerkingtreding. Het convenant treedt in werking op de dag van ondertekening. 9

10 Ondertekening Amsterdam, 29 november 2011 Eric van der Burg Wethouder Zorg Gemeente Amsterdam... Freek Ossel Wethouder Wonen en Wijken, Armoedebeleid Gemeente Amsterdam... Lodewijk Asscher Portefeuillehouder Jeugdzorg Stadsregio Amsterdam... Marjolein Verstappen Directeur Zorginkoop, Divisie Zorg en Gezondheid Achmea... 10

11 Appendix: Projecten bij het convenant Amsterdam samen gezonder! Gezond gewicht en Sport Veel jonge en volwassen Amsterdammers zijn te zwaar. Zij hebben daarmee een verhoogd risico op obesitas en chronische aandoeningen, zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Dit komt veelal voor in achterstandswijken (wijken met bewoners met een lage sociaal economische status en niet westerse allochtonen). Voor beide groepen is een gezonde leefstijl met voldoende beweging en een gezond voedingspatroon belangrijk. Leefstijlverandering is geen eenvoudige zaak. Ondersteuning met preventieve zorgprogramma s en aansluitend sportaanbod zijn noodzakelijk. Amsterdam is al vele jaren heel actief in de aanpak van overgewicht. Gezamenlijke inzet van de gemeente en Achmea zal het bereik verhogen en de kwaliteit en de uitvoering van de aanpak van overgewicht verbeteren. Voor jeugd zal in ieder geval het JOGG-programma ( Jongeren op Gezond Gewicht ) onderdeel zijn van de aanpak. De convenantpartners houden zich in eerste instantie richten op 1 à 2 focusgebieden binnen Amsterdam. Integrale aanpak zorg jeugd 70 procent jeugdigen die binnenkomen bij Bureau Jeugdzorg heeft te maken met meervoudige problemen, onvoldoende zelfredzaamheid en gebrekkige sociale participatie. Drie kwart van hun ouders hebben naast ernstige opvoedkundige problemen, een psychiatrische of verstandelijke beperking. Dergelijk complexe zorgvragen hebben onze vaste aandacht nodig. Deze jeugd en (multiprobleem)gezinnen worden vanuit meerdere organisaties, uit verschillende domeinen ondersteund. In de samenwerking staat het aanbieden van samenhangende, effectieve zorgprogramma s, afgestemd op deze doelgroep, centraal. Dit wordt bereikt door het delen van kennis en ervaringen met de zorgbehoeften van de jeugd. Daarnaast zullen zorginstellingen worden gestimuleerd de meest effectieve ondersteuning en behandelmethoden te gebruiken. De verwachting is dat deze gezamenlijke activiteiten een positief effect hebben op het functioneren van het gezin, wat de kans op terugval vermindert. De effecten zullen meetbaar en kostenbesparend zijn. Het daadwerkelijke effect zal aan de hand van de prestatie-indicatoren, zoals doelrealisatie en cliënttevredenheid, te meten zijn. Ketenaanpak dementie Naar schatting hebben zeker Amsterdammers te maken met dementie. Het aantal ouderen met dit complexe ziektebeeld zal komende jaren door de vergrijzing sterk toenemen. Door deze ouderen en hun naasten in elke fase van het ziekteproces passende zorg en ondersteuning aan te bieden, kunnen zij meer regie houden op hun eigen leven en langer in hun eigen omgeving wonen. De mantelzorger wordt zo niet overbelast. 11

12 De gemeente Amsterdam en Achmea zullen samenwerken om de zorg en welzijnsvoorzieningen op elkaar te laten aansluiten. Dit doen zij door de wensen en behoeften van verschillende vormen van opvang en begeleiding in kaart te brengen. Vervolgens zal het inkoopbeleid op elkaar afgestemd worden. Door actieve informatieverstrekking kan de Amsterdammer gemakkelijk kennis nemen van het afgestemde aanbod. Voor 2012 zal het inkoopbeleid van Achmea en de gemeente over het aanbod van dagopvang en begeleiding op elkaar zijn afgestemd. Deze samenwerking zal moeten zorgen voor een vertraging van opname in verpleeghuizen met een half jaar, waardoor ouderen langer in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. De samenwerking zal jaarlijks geëvalueerd worden. Kwaliteit van intramurale zorg De kwaliteit van de zorg van intramurale instellingen staat onder druk. Diverse signalen, van bewoners en personeel, gaven aan dat de zorg niet aan de maat is. Een aantal instellingen is onder verscherpt toezicht komen te staan. De kwaliteit van de intramurale zorg verdient daarom passende aandacht. De gemeente Amsterdam en Achmea trekken gezamenlijk op om samen met de verpleeg- en verzorgingstehuizen een actieplan op te stellen ter verbetering van de kwaliteit van zorg. De actuele zorgvraag zal inzichtelijk worden gemaakt alvorens actie te ondernemen. Het professionele niveau van medewerkers zal aangesloten worden bij de zorgbehoefte. Daarnaast zal personeel meer gebonden worden aan de bewoners zodat zij zorg ontvangen van vertrouwde gezichten. Door gebruik van de CQ-index en metingen op tevredenheid bij bewoners en naasten van de Amsterdamse verpleeg- en verzorgingstehuizen, zullen in 2015 de eerste resultaten zichtbaar zijn. (O)GGZ-Aanpak Een aanzienlijke groep Amsterdammers lukt het (tijdelijk) niet huisvesting, inkomen en andere zaken zelf te organiseren. Vaak kampen zij met ernstige psychische beperkingen en/of verslavingsproblemen. Zij kunnen overlast veroorzaken voor hun omgeving. Het al ingezette beleid van 2008 vanuit het vorige convenant wordt voortgezet en geconcretiseerd. Achmea en de gemeente Amsterdam helpen deze groep zelfstandig te zijn en te participeren aan de samenleving. Dit bereiken wij door gegevensuitwisseling over deze groep. Ook worden de consequenties van de overheveling van de dagbesteding van AWBZ naar de Wmo in kaart gebracht. Met deze kennis kunnen wij de doorstroom en uitstroom naar passende vormen van wonen, zorg, begeleiding en dagbesteding bevorderen. Dit heeft minder overlast, grotere zelfstandigheid en minder terugval tot resultaat. De effecten op het zorggebruik van deze doelgroep worden onderzocht. De verwachting is dat er een verschuiving van zware naar lichtere voorzieningen zal plaatsvinden. Om de uitstroom te realiseren zullen de komende vier jaar extra RIBW+ plaatsen en 300 extra woningen ter beschikking komen. Verkenning van samenwerking tussen OKC s en de 1ste lijn Er zal een verkenning plaatsvinden van mogelijkheden om de samenwerking tussen OKC s (Ouder kindcentra) en de 1ste lijn alsmede met de jeugd-ggz te verbeteren. Wanneer gezondheidsproblemen worden geconstateerd bij het kind (maar ook bij gezinsproblematiek) is een goed contact tussen OKC en de huisarts, als vertrouwenspersoon van het gezin en 12

13 poortwachter van de tweedelijns gezondheidszorg, belangrijk. Ook lijkt er noodzaak te zijn de afstemming tussen OKC s en GGZ-instellingen (1ste en 2de lijn) te verbeteren om vroegtijdige en kortdurende psychologische hulp in de leefomgeving van de jeugdigen (en hun ouders) te bieden. Er is een groeiende vraag naar zorg in het Amsterdamse die bekeken moet worden in samenhang met de overheidsmaatregelen om deze vraag in te dammen samen met zorgveld. Perinatale sterfte Het aantal baby s dat voor en rond de geboorte sterft, ligt in Amsterdam met 10,8 boven het landelijke gemiddelde van 9,9. In drie stadsdelen (Zuidoost, Slotervaart en Zeeburg) is dit percentage anderhalf tot twee keer zo hoog als het landelijke gemiddelde. Amsterdam en Achmea zullen zich inzetten om in de hoogrisicowijken de geboortezorg te verbeteren samen met verloskundigen in de wijk, gynaecologen in het ziekenhuis, kraambureaus en OKC s. Door verbetering van geboortezorg, preconceptie-zorg en het prenatale preventieaanbod wordt moeder en kind een zo goed mogelijke start geboden. Perinatale sterfte in de hoogrisicowijken zal worden teruggedrongen naar het landelijk gemiddelde. Vermijdbare sterfte zal worden voorkomen. Kinderen met psychische of lichamelijk problematiek zullen sneller en effectiever worden geholpen. Geïntegreerde zorg en welzijn nieuwe stijl Voorop staat verbetering van het welbevinden en de perceptie op gezondheid van de Amsterdammer. De meeste Amsterdammers zijn zelfredzaam en zoeken zelfstandig zorg en ondersteuning waar nodig; een enkeling heeft extra steun nodig. Omdat het aanbod tamelijk versnipperd kan zijn, zien de convenantpartners het als een verantwoordelijkheid om laagdrempelige toegang tot kwalitatief goede, doelmatige zorg en welzijn tegen een betaalbare premie te bieden. Achmea en Amsterdam zullen gebiedsgericht te werk gaan en afspraken maken met de diverse betrokken instellingen en professionals over de wijze waarop zij het zorg- en welzijnsaanbod willen organiseren. Samen met de zorgaanbieders zal een goede verbinding worden gemaakt tussen welzijnsinstellingen, de zorg voor mensen in hun thuissituatie zoals de huisarts- en ziekenhuiszorg. Dit zal leiden tot meer doelmatige zorg. Amsterdammers krijgt één kwalitatief hoogwaardig geïntegreerd zorg- en welzijnsplan, waardoor zij direct op de gewenste plek, bij voorkeur in de buurt, geholpen worden. Spreiding curatieve zorg Naast de basiszorg in de buurt, heeft de Amsterdammer gespecialiseerde zorg nodig. Op dit moment verlenen bijna alle Amsterdamse ziekenhuizen alle zorg. Hier zal verandering in moeten komen om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg te waarborgen. De ziekenhuizen zullen gestimuleerd worden meer focus aan te brengen op de zorg die zij willen verlenen, zodat zij hun aanbod hierop af kunnen stemmen. Elk ziekenhuis krijgt hierdoor een herkenbaar profiel. Kosten worden beheerst en de Amsterdammers ervaren betere kwaliteit van zorg. In de toekomst zullen de Amsterdammers naar het ziekenhuis gaan dat is gespecialiseerd in de benodigde zorg, wat betekent dat zij in sommige gevallen hier verder voor moeten reizen. 13

14 Vroeg Eropaf Om te voorkomen dat Amsterdammers diep in de schulden komen, willen we in een vroeg stadium aan de bel trekken. Het project Vroeg Eropaf houdt in dat de woningbouwcorporatie, het energiebedrijf of de zorgverzekeraar een signaal geeft aan Vroeg Eropaf dat er betalingsachterstanden zijn ontstaan. Dit signaal geeft aanleiding om in een vroegtijdig stadium contact te zoeken met de betrokken Amsterdammer. Huisuitzettingen wegens huurachterstand en zeer ernstige schulden kunnen zo worden voorkomen. Verzekerden met een betalingsachterstand van vier maanden worden digitaal aangemeld bij Vroeg Eropaf. Op basis daarvan legt een instelling voor maatschappelijke dienstverlening (Madi) persoonlijk contact om de oorzaak van de betalingsproblemen in kaart te brengen en op te lossen. Waar problemen niet direct opgelost kunnen worden, informeert Madi deze mensen over de schuldhulpverlening. De schulden van de betrokkenen worden aangepakt en reguliere premiebetalingen hersteld. Er zijn maandelijks 250 verzekerden met wie na een signaal via Vroeg Eropaf Madi persoonlijk contact zoekt. Bij ruim 40 procent komt dit contact tot stand en is de Amsterdammer bereid tot een persoonlijk gesprek over de ontstane schuld. Het streven is bij minimaal 50 procent een persoonlijk contact tot stand komt. 14

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Het ZoWel Model februari 2014 CZ ziet de noodzaak tot en de kansen van samenwerking met gemeenten Noodzaak en kansen Samenwerken vanuit basishouding Uitvoering Wmo erg

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

A. de Leeuw, E. van Eijk

A. de Leeuw, E. van Eijk VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: N. de Ridder Tel.nr: 06-35113528 Geraadpleegd consulent Datum: 3 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): nvt. A.

Nadere informatie

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg Agendapunt 6 060915 BOSD Vergadering : Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Regio Amersfoort Datum : 17 september 2015 Onderwerp : Notitie aansluiting regionaal HLZ agenda op vast te stellen regionaal convenant

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Beleid Jeugdhulp De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Agenda Wie ben ik? - Sandra Raaijmakers, beleidsmedewerker jeugdzorg Wat is mijn doel voor de avond? - Informeren over stand

Nadere informatie

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet 1 Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden (Stb. 2014, 494). Deze is in de plaats gekomen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Zorg Solidariteit in de zorg staat onder

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen @ Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW13-0274 Sector/afd.: Stadsbeheer/W.O.C. Portefeuillehouder: M. Stam-de Nijs Casenr.: Cbb130253 Steller/tst.:

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn Themadag LOOT/LOMOZ Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg 19 juni 2013 Marianne van Duijn Inhoud Veranderingen Consequenties voor de patiënt Consequenties voor organisatie

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering Trekker: gemeente Arnhem Arnhem zet zich samen met Menzis en gemeenten in om kwetsbare ouderen langer thuis te laten wonen Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Menzis Niet-aanbestede producten 2014 1 Inhoudsopgave Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Verbeteren door vernieuwen en verbinden

Verbeteren door vernieuwen en verbinden Verbeteren door vernieuwen en verbinden Visie op het sociaal domein Hoeksche Waard tot stand gekomen met medewerking van professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties van zorgvragers

Nadere informatie

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM Samenvatting kadernota transitie AWBZ/WMO Onze ambitie We streven ernaar dat alle inwoners naar vermogen en vanuit eigen kracht meedoen aan de samenleving en zo lang mogelijk

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 13.1064 d.d. 26-11-2013 Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE - gemeente Leiden Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het aangaan van een

Nadere informatie

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014 Gemeente Amsterdam T.a.v. de wethouder Zorg de heer E. van der Burg Postbus 202 1000 AE Amsterdam Achmea divisie Zorg en gezondheid T.a.v. de directeur Zorginkoop Care de heer E.J. Wilhelm Storkstraat

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking

Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking In Utrecht samenwerking niet nieuw Al jarenlange samenwerking op verschillende onderwerpen, zoals: - Collectiviteit voor uitkeringsgerechtigden en minima - Gezamenlijke

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Presentatie op zaterdag 2 november Gabie Conradi, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inleiding Maatschappelijke en politieke trends:

Nadere informatie

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Datum: augustus 2015 Versienummer: 1 Het plan organisatie ouderenzorg is ontwikkeld door: Olof Schwantje en Dita van Leeuwen (HRZ), Carla

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Menzis wijkverpleging opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Programma 1. Opening bijeenkomst (Ria Stegehuis) 2. Menzis visie/ambitie Wijkverpleging

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen VOOR: Gepensioneerden AGRIFIRM 24 en 26 maart 2015. Kort filmpje over mijn voettocht

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen Kompassie met elkaar Wmo 2015 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen In deze presentatie 1. Hoe is het nu geregeld? 2. Hoe is het straks geregeld? De nieuwe Wmo 2015 Participatiewet Jeugdwet

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Zó werkt de zorg in Nederland Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015 dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Inhoudsopgave Voorwoord VvAA 3 Voorwoord De Argumentenfabriek 7 Verantwoording 13 Lijst van

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden:

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden: Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA De Koepel Wmo-raden heeft voor u het huidige regeerakkoord en bijbehorende stukken doorgenomen. Er zijn weinig specifieke opmerkingen over de WMO

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Wat weet u na vanavond?

Wat weet u na vanavond? ROADSHOW Wijkzorg Wat weet u na vanavond?.wat er nu eigenlijk verandert en waarom Hoe bestaande samenwerking goed kan worden benut als basis voor Wijkzorg.Wat kansen zijn om welzijn en informele zorg aan

Nadere informatie

Vitale mensen zijn de motor van een vitale samenleving

Vitale mensen zijn de motor van een vitale samenleving 0 Vitale mensen zijn de motor van een vitale samenleving Presentatie Achmea Expertmeeting 'Gezond aan het werk' Jeroen van Breda Vriesman 30 Januari 2013 1 Inhoud A Maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen

Nadere informatie

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1 Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 2 TRANSITIE AWBZ Aanleiding: Forse groei aanspraken AWBZ Maatregelen:

Nadere informatie

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil:

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Waarom dit project? Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Gebiedsgerichte Zorg Klaas de Jong & Trees Flapper Burgers meelaten denken in een pracht gebied met veel veranderingen (krimp, belangen e.d.) Hun

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren Bijlage: Wmo subsidiekader 2014 Wmo subsidiekader 2014 Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren 1. Inleiding In onderstaande vindt u het Wmo subsidiekader 2014, op basis waarvan

Nadere informatie

Financieringsscenario s. Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB)

Financieringsscenario s. Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB) Financieringsscenario s Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB) 1 Inhoud workshop Aanpak en uitgangspunten Gemeenten en zorgverzekeraars Financiering GLI: 1. Zorgverzekeraars 2. Zorggroepen

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Versie 1, april 2015 SIGRA Netwerk Jeugd GGZ INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 2. Psychische aandoeningen bij de jeugd in cijfers 3. Jeugd GGZ binnen

Nadere informatie

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving Kennis over Ketenzorg Externe analyse, financiering 2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving In dit hoofdstuk verkennen we de externe omgeving die van invloed is op de vraag of het voor

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9 Inkoopspecificaties Pagina 1/9 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2013 Menzis Niet-aanbestede producten 2013 2 Inkoop Niet-aanbestede producten 2013 Inhoudsopgave 1 Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Zó werkt de zorg in Nederland Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015 dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord 3 Medicijn tegen dat knagende gevoel en andere 5 redenen

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Opening, voorstellen. Introductie op de proeftuin. Aanpak en resultaten. Werkwijze. Film aanpak. Micro-analyses. Praktijk voorbeeld

Opening, voorstellen. Introductie op de proeftuin. Aanpak en resultaten. Werkwijze. Film aanpak. Micro-analyses. Praktijk voorbeeld Programma Opening, voorstellen Introductie op de proeftuin Aanpak en resultaten Werkwijze Film aanpak Micro-analyses Praktijk voorbeeld Vragen en discussie Waarom? Wat is Proeftuin Ruwaard? Een vitale

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt NHG-Standpunt Huisartsenzorg en jeugd Kom, we gaan naar de dokter... standpunt Het kind als lijdend voorwerp Mevrouw Haverslag en de heer Pieters vormen sinds twee jaar een gezin. Zij hebben elk een kind

Nadere informatie

Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING. Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar

Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING. Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar SIGRA IS: Samenwerkingsverband van gezondheidszorgorganisaties in Groot Amsterdam: sinds 1962 Onafhankelijke

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Begeleiding naar de Wmo?!

Begeleiding naar de Wmo?! Begeleiding naar de Wmo?! NAH-Conferentie in Heiloo 10 december 2012 Anja Hommel 22 maart 2012 10 januari 2012 Vorige kabinet: Decentralisatie AWBZ-begeleiding 1.0 Geleidelijke invoering (2013-2014) Géén

Nadere informatie