Verslag van de vergadering van Provinciale Staten op 27 mei 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de vergadering van Provinciale Staten op 27 mei 2009"

Transcriptie

1 Provinciale Staten Verslag van de vergadering van Provinciale Staten op 27 mei 2009 Aanwezig: Mw. Aartsen-Den Harder, dhr. Banning, dhr. Van Bergen, mw. Bieze-Van Eck, mw. Bleijenberg, dhr. Van Boheemen, mw. Van den Born, mw. Bosman-Huizinga, mw. Çegerek, mw. Derksen-Jansen, dhr. Dijkstra, mw. Van Driel (vanaf agendapunt 5), dhr. Haijtink, dhr. Van den Heuvel, dhr. Holdijk, dhr. Hoogervorst, mw. Hoogstraten, dhr. Houwers, dhr. Huisman, dhr. Hutten, mw. Jonker, dhr. Van Kaathoven, dhr. Kaplan, dhr. Klein, dhr. Koster, dhr. Leisink, mw. Lewe, mw. Manuputty-van Lieshout, dhr. Markink, dhr. Van Meeteren, mw. Meijers, dhr. Mink, mw. Mulder, dhr. Plug, mw. Prins, mw. Rijssenbeek-Van Pijkeren, dhr. Schol, mw. Scholten- Tiggeloven, mw. Van Schoor-Van den Brink, dhr. Schuurman, mw. Schuurmans-Wijdeven, dhr. Sözen, dhr. Spiegelenberg, dhr. Spinhoven, mw. Tydings, mw. Van der Valk, dhr. Van der Veer, mw. Veltman (tot agendapunt 3) mw. Waardenburg, dhr. Waltmans, dhr. Wijnia, dhr. De Wit, dhr. Zondag. Afwezig met bericht: dhr. Bikker, dhr. Cornielje Aanwezige leden van Gedeputeerde Staten: Dhr. Esmeijer, mw. Van Haaren, dhr. Keereweer, mw. Van der Kolk, dhr. Peters, dhr. Verdaas Voorzitter: mw. Aartsen Griffier: dhr. Roelofs Opening en mededelingen van de voorzitter De voorzitter deelt mee dat op 8 juli 2009 een extra vergadering wordt ingelast Vaststelling van de agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn mondelinge vragen van dhr. Van Bergen (GVB) en mw. Bieze (VVD) Afscheid mw. Veltman (SP) Toelating mw. J. van Driel uit Nijmegen ter vervulling van de vacature- Veltman De voorzitter deelt mee dat procedurecommissie de geloofsbrieven heeft onderzocht en in orde bevonden en adviseert Provinciale Staten mw. Van Driel toe te laten als lid van Provinciale Staten. Besluit: zonder beraadslaging en zonder stemming conform advies Aflegging eed/verklaring en belofte door mw. Van Driel Mw. Van Driel legt de verklaring en belofte af in handen van de voorzitter Vaststelling van de besluitenlijst van 15 april 2009 Besluit: vastgesteld conform ontwerp Ingekomen stukken Besluit: afgedaan conform afdoeningsadvies Vragenuur Nationaal Historisch Museum (NHM): Dhr. Van Bergen (GVB) vraagt: Is GS betrokken geweest bij de keuze voor de nieuwe locatie in Arnhem voor NHM Dhr Esmeijer (GS) antwoordt het volgende: GS is niet betrokken geweest bij de keuze voor de locatie aan de Rijn. GS heeft meegewerkt aan het concept en plek zoals voorgesteld aan de minister. Hij is aanwezig geweest bij een gesprek in de

2 kamer van de burgemeester over de verkeerssituatie bij het Openluchtmuseum. Toen heeft de net benoemde directeur van NHM meegedeeld een andere optie te willen onderzoeken. Op dat moment heeft hij de medewerking van de provincie in de pauzestand gezet en heeft de provincie dus geen rol gespeeld in de keuze voor de locatie aan de Rijn. Dhr. Van Bergen (GVB) constateert dat GS kennis had van het proces, wat in tegenspraak is met mededelingen in de commissie ABF. Hij vraagt GS een notitie hierover aan PS te sturen. Dhr. Leisink (D66) vraagt of GS nog steeds voornemens is geld beschikbaar te stelen voor NHM. Gedeputeerde Esmeijer (GS) meldt dat GS niet betrokken is geweest bij de procedure die heeft geleid tot een andere locatiekeuze. De andere locatiekeuze heeft GS verrast. Van het financiële aanbod van de provincie is nog geen gebruik gemaakt Faunatunnel Havikerpoort Mw. Bieze (VVD) stelt de volgende vragen: 1. T.a.v. de Havikerpoort leiden zowel de ligging van de faunatunnel als de besluitvorming omtrent de aanleg tot problemen. In de gemeente Rheden lijkt er een groter draagvlak voor de faunatunnel te bestaan als de ligging hiervan 700 meter wordt opgeschoven. Is er een mogelijkheid om, nu het gunningsproces al loopt, rekening te houden met zo n (kleine) wijziging? 2. De aanleg van een faunatunnel is in strijd met het vigerende bestemmingsplan van de gemeente Rheden. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over een bestemmingsplanwijziging voor de aanleg van deze tunnel. Hoe is de communicatie met de gemeente Rheden verlopen over het gunningsproces en de daarvoor noodzakelijke bestemmingsplanwijziging? 3. Waarom is er niet gewacht met het starten van de gunningprocedure tot de bestemmingsplanwijziging afgerond is? 4. Heeft de gemeenteraad van Rheden nog de mogelijkheid om een eigen afweging te maken over de beste locatie van de faunatunnel als onderdeel van het project Havikerpoort als de gunning is afgerond? Dhr. Keereweer (GS) antwoordt dat in een informatiebijeenkomst het draagvlak is aangegeven. Het advies over de locatie is gegeven door acht deskundigen. Daar waren terecht- geen bestuurders bij. Er is geen ruimte meer voor wijziging, want het is geen kleine wijziging (de weg zou op pijlers gezet moeten worden) en het past niet in de aanbestedingsprocedure. De gunning heeft vorige week plaatsgevonden. De faunatunnel is inderdaad in strijd met het vigerend bestemmingsplan. De gemeenteraad kan afwijken van het plan, maar de gemeente is intensief betrokken geweest bij het proces en de gemeenteraad vanaf Hij hoopt dat de gemeenteraad naar de deskundigen zal willen luisteren. Mw. Bieze (VVD) vindt dat de gemeente voor het blok wordt gezet. Als er een inpassingsplan wordt gemaakt, zal PS voor het blok gezet worden. Dhr. Keereweer (GS) meldt dat een inpassingsplan volstrekt niet aan de orde is. De gemeenteraad wordt niet voor het blok gezet. Hij vertrouwt op de wijsheid van de gemeenteraad. N.a.v. een vraag van dhr. Van der Veer (PvdDieren) antwoordt dhr. Keereweer (GS) dat er evenwicht tussen de beste locatie voor een eco-passage en de kosten is. Voor de meest ideale situatie hebben we de middelen niet Coördinatie van besluiten voor het project Munnikenland Ruimte voor de Rivier (PS ) 2

3 Stemverklaring dhr. Van der Veer (PvdDieren) stemt in, onder het voorbehoud dat de stukken elektronisch in te zien zullen zijn. Besluit: zonder beraadslaging en zonder stemming conform voorstel Aanwijzen accountant verslagjaren (PS ) Besluit: zonder beraadslaging en zonder stemming conform voorstel Geldigheid burgerinitiatief Bewonerscomité Hofstraatbuurt (Wilp) (PS ) Dhr. Hoogervorst (VVD) vindt dat voorkomen moet worden dat te hoge verwachtingen worden gewekt, dus moet bij de ontvankelijkheid goed gelet worden op de bevoegdheid. Hij heeft twijfel over de bevoegdheid om een subsidieverordening in te stellen voor alternatieve plannen voor sloop of renovatie van woningen. Dhr. Van Meeteren antwoordt dat dit een inhoudelijke discussie is. Er heeft een ambtelijke toetsing plaatsgevonden vanuit het uitgangspunt dat de provincie een open huishouding heeft, en hij constateert op basis daarvan dat het burgerinitiatief geldig is. Hij zegt toe schriftelijk een nadere onderbouwing te geven. Hij handhaaft het voorstel. Besluit: zonder stemming conform voorstel. 12 Aanvraag erkenning Nedersaksisch onder Deel III van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden (PS ) 1013 Dhr. Van den Heuvel (ChristenUnie) zegt dat dit voorstel van harte gesteund wordt door de ChristenUnie Mw. Waardenburg (GroenLinks) vindt het vervolgvoorstel naar aanleiding van de behandeling in de commissie duidelijk en steunt het voorstel Dhr. Leisink (D66) geeft aan nog steeds twijfels te hebben of de extra kosten minimaal zullen zijn, maar D66 heeft deze extra kosten er wel voor over en steunt het voorstel Dhr. Esmeijer (GS) ziet geen aanleiding om te reageren Mw. Scholten (CDA) geeft aan dat het CDA eveneens het voorstel ondersteunt Besluit: zonder stemming conform voorstel. 13 Commissie van Onderzoek Onderzoeksprogramma tweede helft 2009 (PS ) met een reactie van GS Mw. Van der Valk (PvdA) gaat na de aanvullende informatie akkoord met het 1020 programma Dhr. Schuurman (ChristenUnie) memoreert dat de onderwerpen niet de eerste keus zijn van de ChristenUnie, maar gezien de uitwerking van de onderzoeksvragen kan de fractie instemmen 1022 Dhr. Haijtink (CDA) stelt dat het CDA-lid zonder last of ruggespraak zitting heeft in de Commissie van Onderzoek. Betekent wel dat de fractie vrij is in PS ander standpunt in te nemen. Na de toelichting van de voorzitter van de commissie in ABF kan het CDA instemmen met programma Besluit: zonder stemming conform voorstel. 14 Omgevingsbeleid Luchtvaartterreinen Gelderland (PS ) 1024 Mw. Bosman (PvdA) vindt de nadere toelichting in het vervolgvoorstel 1025 voldoende om in te stemmen, in de veronderstelling dat in de nog volgende verordeningen of beleidsstukken eigen beleid kan worden gemaakt t.a.v. bijvoorbeeld Teuge Dhr Mink (SP) wijst op het risico dat er de komende jaren veel initiatieven komen 3

4 voor helihavens. Het voorliggende voorstel perkt dat in, maar de SP wil strenger zijn: alleen aanvragen voor helihavens t.b.v. openbaar belang worden gehonoreerd en de bestaande helihavens worden heroverwogen. Daarvoor dient hij amendement A15 in. Tot slot is hij blij dat de gedeputeerde met een notitie zal komen over Teuge Dhr Plug (ChristenUnie) vindt het voorstel een logisch vervolg op het besluit van de rijksoverheid om bevoegdheden over te dragen aan de provincie. Het borgt deze bevoegdheid en bestaande vergunningen blijven geldig. Hij steunt het voorstel om aanleg van helihavens te beperken tot bedrijventerreinen. Hij vraagt GS in kaart te brengen hoeveel helikoptervluchten plaatsvinden. Voorts moet men zich ervan bewust zijn dat vliegen lusten en lasten met zich meebrengt en dat daarin evenwicht moet zijn. Tot slot vraagt hij GS goed te kijken naar de commissie van overleg Dhr. Wijnia (GroenLinks) is tevreden met de duidelijke beschrijving van het besluit en de aanpak van de overlast in het vervolgvoorstel. M.b.t. overlast gaat het vooral om vliegveld Teuge. Deze overlast moet goed in kaart worden gebracht om vast te stellen hoe groot de overlast is en of deze kan worden aangepakt. Helihavens wil hij niet verder stimuleren. Daarom is GroenLinks mede-indiener van het amendement van de SP: geen nieuwe helihavens Dhr. Holdijk (SGP) heeft als uitgangspunt een beleidsneutrale decentralisatie van rijksbevoegdheden, te verwerken in het streekplan c.q. provinciale structuurvisie, die nu niet worden aangepast. De enige uitzondering is het beleid t.a.v. nieuwe helikopterterreinen, dat wordt aangescherpt. Bij nieuw beleid t.a.v. burgerluchtvaart zal veel uitvoeriger stilgestaan moeten worden bij de onderscheiden belangen, dan nu is gebeurd. Vanuit dat standpunt kan de SGP zich met het voorstel verenigen Dhr. Leisink (D66) vindt dat de provincie duidelijk maakt dat hij overbodig is, want de provincie neemt het beleid van het rijk over en maakt geen enkele regionale keus. Hij vindt dat onbegrijpelijk, zeker voor een provincie die van klimaatbeleid een speerpunt maakt. Met deze nota wordt een keuze gemaakt, voor zekere uitbreidingsmogelijkheden, voor enige trendmatige groei. Als Teuge daar een beroep op doet, kan de provincie het dus heel moeilijk weigeren. Hij heeft begrepen dat de decentralisatie later dit jaar zal plaatsvinden en niet op 1 juli. Dat maakt het mogelijk om de discussie over lusten en lasten alsnog te voeren en niet nu de nota vast te stellen. In ieder geval wil hij voor de invoering van de decentralisatie de discussie over de verordening vliegveld Teuge voeren Dhr. Van der Veer (PvdDieren) wil een standstil voor helihavens en steunt amendement A15. Hij steunt het verzoek om een debat over de overlast van Teuge Mw. Rijssenbeek (CDA) steunt de aanpak t.a.v. helikopterterreinen. Ongeveer 50% van de helikoptervluchten zijn maatschappelijke vluchten. De bestaande infrastructuur is daarvoor nu voldoende en zij wil dat dat zo blijft. Zij kan zich vinden in de benadering van GS, om helikopterterreinen niet op voorhand te verbieden als deze aantoonbaar meerwaarde hebben, ruimtelijk inpasbaar zijn en geen overlast veroorzaken Dhr. Hoogervorst (VVD) complimenteert GS met het beleidskader. Hij is blij dat GS vindt dat er dynamiek moet blijven in de luchtvaart. Dat beperkte groei mogelijk is, is een goede zaak en het is ook belangrijk GS kritisch zal toezien. M.b.t. helihavens pleit hij ervoor bij de ziekenhuizen in grote steden heliplatforms aan te leggen. Hij pleit er voorts voor bij de bereikbaarheid van vliegveld Weeze niet alleen de auto maar ook het openbaar vervoer te betrekken Dhr. Verdaas (GS) kiest bewust voor beleidsneutrale implementatie en het respecteren van bestaande rechten, wat past bij een betrouwbare overheid. 4

5 Daaraan kan niet de conclusie worden verbonden dat de provincie overbodig is. T.a.v. helihavens is er nu geen beleid. Deze beleidsvrije ruimte wil hij wel inperken. Hij vindt het niet wenselijk dat er beleidsvrijheid is ten aanzien van commerciële helikoptervluchten. Als het toegevoegde waarde heeft en het ruimtelijk ingepast kan worden, dan ziet hij daarvoor ruimte op regionale bedrijventerreinen. Dat kader wordt verder uitgewerkt in de structuurvisie bedrijventerreinen. Voor maatschappelijke vluchten (bijv. helikopterplatform bij ziekenhuizen) wil hij wel ruimte geven. Planschade is niet aan de orde, want bestaande rechten worden niet ingeperkt. Informeel zijn er signalen dat de termijn van 1 juli 2009 niet gehaald zal worden, maar de inzet verandert wat hem betreft niet. Wat hem betreft valt vandaag een besluit, wat helderheid geeft aan alle betrokken partijen voor de toekomst. Het instellingsbesluit voor de CRO zal ook nog door PS moeten worden ingesteld. De commissie-28 heeft hierover een eensluidend advies gegeven, met uitzondering van het onderdeel burgervertegenwoordiging in de CRO. De subsidie voor het hotel staat los van deze beleidsnotitie en los van vliegen in welke vorm dan ook. Ten aanzien van Teuge zal met de gemeente en de luchthaven zelf gesproken worden over de toekomst. In dat gesprek zal niets worden dichtgetimmerd of weggegeven. Hij betwijfelt of het volledig uitbannen van nieuwe helihavens zonder onderbouwing juridisch houdbaar zal zijn. Hij ontraadt het amendement, omdat daarmee uit het besluit de aanscherping ten aanzien van helihavens wordt gehaald Mw. Bosman (PvdA) wijst erop dat in het ontwerpbesluit niet is opgenomen dat maatschappelijke vluchten niet vallen onder de restricties voor commerciële vluchten. Ze vindt het amendement inconsistent Dhr. Leisink (D66) wijst erop dat betrouwbare overheid niet betekent dat er geen beleidsvrijheid mogelijk is. Hij kiest voor het standstil principe, de beleidsnotitie is een step forward Dhr. Wijnia (GroenLinks) schrapt in zijn amendement de zin De huidige beleidsneutraliteit geldt ook voor helihavens. Hij benadrukt dat het GS-voorstel een wijziging van het vigerende beleid bevat door het toestaan van helihavens op bedrijventerreinen. In het amendement wil hij dat uitsluiten, noodzakelijke maatschappelijke vluchten sluit hij niet uit Dhr. Van der Veer (PvdDieren) constateert dat de discussie over Teuge op de lange baan wordt geschoven. De overlast is door omwonenden duidelijk aangegeven in de commissievergadering en hij heeft in de commissie veel vragen gesteld waarover nog een discussie moet plaatsvinden Dhr. Verdaas (GS) zal informatie verschaffen over het aantal helikoptervluchten in Gelderland door de jaren heen met het onderscheid maatschappelijkcommercieel, als deze informatie beschikbaar is (afspraak). Het onderscheid maatschappelijk-commercieel zal in de structuurvisie meegenomen worden Besluit: Gewijzigd A15: verworpen met stemmen tegen van SGP, VVD, CDA, ChristenUnie en PvdA. Voorstel: aangenomen met stemmen voor van SGP, VVD, CDA, ChristenUnie en PvdA. 15 Tranche 2009 herstructurering bedrijventerreinen (PS ) 1042 Dhr. Van der Veer (PvdDieren) vraagt nog waarom Zevenaar en Nijmegen niet gebruik hebben gemaakt van EFRO-gelden Mw. Van Haaren (gedeputeerde) zegt dit niet te weten. Zij weet wel dat deze gemeenten echt de weg wel weten. Dhr. Van der Veer (PvdDieren) vraagt of van provinciezijde niet meer had moeten worden gedaan om deze gemeenten te bewegen EFRO-subsidie aan te 5

6 vragen. Mw. Van Haaren (gedeputeerde) zegt dat dit niet nodig was Besluit: zonder stemming conform voorstel 16 Cofinanciering tweede tender Pieken in de Delta 2008 (PIDON) (PS ) 1045 Dhr. Van der Veer (PvdDieren) zegt dat GS in het vervolg zelf zouden moeten melden of er van dierproeven sprake is in projecten. Hij is van mening dat meer zou moeten worden ingezet op het voorkomen van dierproeven. Spreker dient een motie in (M25) mede namens SP, GroenLinks en GVB. Dhr. Klein (SGP) wijst op het belang van onderzoeken met dieren voor de gezondheid van mensen Mw. Van Haaren (GS) wijst erop dat de wetgeving eist dat nieuwe medicijnen worden getest op dieren. Ze zal voortaan proberen aan te geven of er dierproeven in het geding zijn. Zij wijst erop dat veel bedrijven wel naar mogelijkheden zoeken om zonder dierproeven te werken. Zij ontraadt de motie. Dhr. Plug (ChristenUnie) vraagt of dhr. Van der Veer informatie heeft dat bedrijven zich niet houden aan de regelgeving v.w.b. dierproeven. Dhr. Van der Veer (PvdDieren) geeft hierop geen eenduidig antwoord Besluit: voorstel aangenomen met stemmen van PvdDieren en GVB tegen. Motie M25 verworpen met de stemmen voor van SP, GVB PvdDieren en GroenLinks. 17/18 Vaststelling van de beleidsrekening 2008 (PS ) en Beleidsnota 2009 inzake reserves en voorzieningen (PS ) Beleidsrekening 2008 en beleidsnota 2009 inz. reserves en voorzieningen 1048 Mw. Van den Born (CDA) geeft aan dat de beleidsrekening een belangrijk document is. De fractie is tevreden over het behaalde positieve rekeningresultaat van 23 miljoen euro. Positief is, dat de cijfers slechts een ½ procent afwijken van de begroting. Veel onderwerpen liggen op schema. Zorgelijk is de hoogte van de post inhuur van externen. Hiermee kan de continuïteit van kennis bij het ambtelijk apparaat in gevaar komen. Ook de accountant heeft daarop gewezen. Over de nota reserves en voorzieningen heeft het CDA geen opmerkingen Dhr. Waltmans (VVD) constateert dat de uitgaven zijn gestegen naar bijna 1 miljard en er sprake is van een aanzienlijke lastenverhoging. Kan de provincie de gestegen hoge uitgavenpost nog wel goed managen? Afgevraagd wordt, of de hoogte van het huidige weerstandsvermogen (15 miljoen) voldoende is gezien de riskante ontwikkeling van het provinciefonds en de negatieve stand van het MIGfonds. De VVD wijst erop dat het bedrag van 59 miljoen voor onderbesteding nog steeds erg hoog is. Op het gebied van verkeer en vervoer moet meer uitgevoerd worden, want er is nog geen meter asfalt bijgekomen. De provinciale dienstverlening kan nog verbeterd worden op tal van gebieden zoals de elektronische dienstverlening, de trage invoering van de WABO en WRO. Ook op het vlak van deregulering moet nog veel gebeuren. De afstemming tussen de beleidsterreinen milieu en economie moet verder verbeterd worden. Voor het grote aantal vacatures en daarnaast de hoogte van de inhuur van externen verwacht de VVD een toelichtende specificatie. Ook de vraag van de VVD over mogelijke staatssteun aangaande subsidietoekenning voor natuurterreinbeheer moet nog nader toegelicht worden door GS. Bijvoorbeeld welke risico s loopt de provincie op dit terrein? 1050 Dhr. Spinhoven (PvdA) geeft aan dat de beleidsrekening beter leesbaar is geworden en kwalitatief sterk verbeterd is. Ook de tussentijdse bijsturing van het college is een goede zaak geweest. Er zitten veel minder verschillen tussen de begroting- en rekeningcijfers. Het verschil zit hoofdzakelijk in onderuitputting aan 6

7 de inkomstenkant. De fractie is ook tevreden over het rekeningresultaat. Eigenlijk zou het rekening-resultaat vergeleken moeten worden met de primaire begroting. Zorg voor reële planningen bijvoorbeeld bij de wegenbouw en RO-gevoelige terreinen zoals de herstructurering van bedrijfsterreinen. Het is goed om tussentijds bij te sturen, maar nog beter is om zorgvuldiger te begroten. De PvdA is tevreden met de reactie van het College op het accountantsrapport en de brief van de Rekeningcommissie. Sommige doelen komen terug in verschillende programma s. Een goed voorbeeld daarvan is het ILG. Kunnen de doelen van het ILG niet verwerkt worden in één programma? Het grote aantal vacatures en het massaal inhuren van externen is ook voor de PvdA een dure situatie die aangepakt moet worden. Wenselijk is, dat in vervolg de toelichting over de post reserves en voorzieningen wordt uitgebreid met meer informatie. Is de nota reserves en voorzieningen ook met de accountant besproken? In die nota staat bij punt 6 op bladzijde 9 als toelichting dat het budgetrecht niet wordt aangetast, omdat achteraf autorisatie plaatsvindt door middel van een expliciete Statenbesluit. Wat gebeurt er echter als PS achteraf niet instemt? In de nota staat dat de bevoorschotting van nationale en Europese subsidies voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten voor volgende begrotingsjaren moeten voortaan niet meer onder voorzieningen maar onder overlopende passiva worden verantwoord. Betekent die opmerking dat over die subsidieregelingen PS uitsluitend nog bij de beleidsrekening informatie verkrijgen en niet meer bij de begroting? 1051 Dhr. Schuurman (ChristenUnie) deelt complimenten uit aan de opstellers van de beleidsrekening. De personele inzet van externen voor een bedrag van 42 miljoen is veel te hoog. De ChristenUnie dringt erop aan om die post sterk te verminderen en daarover nader te rapporteren. Ondoorzichtig is een aantal grote projecten zoals het ILG. De verhoging van de uitgavenkant is logisch gezien het hoge ambitieniveau van de provincie. De ChristenUnie stemt dus in met de vaststelling van de beleidsrekening en de nota reserves en voorzieningen Dhr. Klein (SGP) complimenteert de opstellers van de beleidsrekening. De accountant heeft aangegeven dat de beleidsrekening voldoet aan rechtmatigheid en getrouwheid. Helaas zijn niet alle investeringen gedaan, maar er is wel een goede stap voorwaarts gemaakt vergeleken met voorgaande jaren. De personele bezetting is ook voor de SGP een zorgpunt. Bij bepaalde projecten, zoals woningbouw kan nog meer gelet worden op het aspect partnerschap en kan er nog beter samengewerkt worden met de regio s en de gemeenten Dhr. Leisink (D66) uit ook zijn waardering over de kwaliteit van de beleidsrekening. Het onderbestedingsvraagstuk is nog niet opgelost mede doordat er zoveel gelden weggezet moesten worden in de loop van het jaar. Zorgelijk is dat de PS onvoldoende zicht hebben op het ILG. Bijvoorbeeld is onduidelijk of de afspraken met het Rijk gerealiseerd worden? Welke risico s loopt de provincie bij de ingenomen grondposities? Deze onduidelijkheid heeft ook te maken met het gegeven dat het ILG 7 jaren loopt en voor die periode verplichtingen aangaat en de beleidsrekening slechts 1 jaar beslaat. Ook inhoudelijk maakt D66 zich ernstig zorgen over het ILG en betreurt het beeld dat door slechte communicatie is ontstaan dat in Gelderland op grote schaal onteigend wordt Dhr. Van der Veer (PvdDieren) constateert dat slechts 2 keer het woord dierenwelzijn voorkomt in de beleidsrekening. Onder het kopje agrarische hulpbronnen op bladzijde 144 gaat helaas al het geld naar luchtwassers en startersregelingen en niet naar concrete zaken om dierenwelzijn te bevorderen. Bij het klimaatbeleid staan de meeste blokjes op groen uitgezonderd windenergie 7

8 (oranje). Hij wijst erop dat het provinciale klimaatbeleid achter loopt op actuele ontwikkelingen. Onduidelijk is hoeveel ongewenste emissie van broeikasgassen concreet is vermeden door de uitvoering van provinciale projecten? Tenslotte biedt hij aan het college een nota van de gemeente Voorschoten waarin een bijzondere methode staat aangegeven, hoe vermeden broeikasgasemissies te bepalen zijn. Wellicht kan de provincie ook iets met deze methode? Dhr. Peters (GS) geeft aan dat de hoge uitgavenpost ten goede is gekomen van de Gelderse burgers en organisaties. Richting de VVD stelt hij dat de provincie de uitgaven goed kan managen. De lastenstijging voor de burgers valt mee. Bijvoorbeeld heeft er geen opcentenverhoging plaatsgevonden. Gisteren is de Voorjaarsnota door het College vastgesteld waarin het financieel perspectief is verwerkt. Er is sprake van een gezonde financiële situatie. De vertraging bij de WABO wordt veroorzaakt door de Rijksoverheid. Aan eenvoudigere regelgeving (deregulering) wordt hard gewerkt binnen het ambtelijke apparaat. Voor het punt onderbesteding is een plan van aanpak gemaakt dat bijgevoegd is bij de Voorjaarsnota. Het college zal zich maximaal inspannen om op dit terrein verdere resultaten te boeken. Ook aan het verbeteren van het begrotingsproces wordt hard gewerkt. In de vervolgnota van de Voorjaarsnota zal een nadere toelichting komen over de uitspraken van de Europese Commissie met betrekking tot staatsteun in verband met natuurbeheer. Het college wil de inhuur van externen beperken en deelt de opvatting dat primair de provincie deskundigheid zelf in huis moet hebben. De vacaturestop was ingesteld vanwege de plaatsgevonden reorganisatie Gelderland in beweging. Pas na de reorganisatie kon de afweging gemaakt worden over de wenselijke structurele personeelsbezetting. De extra inhuur van juridische dienstverlening is eenmalig ten behoeve van het dossier Nuon. De gedeputeerde vindt niet, zoals de PvdA aangeeft, dat bij de cijfervergelijking uitgegaan moet worden van de primaire begroting. Zeer lastig is om van het ILG één programma te maken, omdat het gevoed wordt door verschillende geldstromen van het Rijk en de provincie. De geuite zorgen over het ILG-budget zijn begrijpelijk, vandaar dat bij de Voorjaarsnota hierover meer inzicht zal worden gegeven. Door concrete afspraken te maken met andere overheden zal daadkrachtig partnerschap verder uitgebouwd worden. De provincie biedt daarbij hulp om projecten, zoals het Waterfront in Harderwijk, te realiseren. Hiervoor is geen blauwdruk te maken en af toe zal er ook bijgestuurd moeten worden. De nota risicomanagement geeft de buffers aan die de provincie heeft. De nota reserves en voorzieningen is niet besproken met de accountant. De verantwoording van de Europese gelden zit verwerkt in de balans van de beleidsrekening. De aangehaalde zinsnede over punt 6 op bladzijde 9 van de nota reserves en voorzieningen betekent slechts dat er binnen het programma zelf verschillen tussen de baten- en de lastenkant mogen ontstaan. Dhr. Van der Veer (PvdDieren) vraagt welke kleur (groen of oranje) de agrarische hulpbronnen hebben, want hij ziet alleen maar groene vakjes terwijl dierenwelzijn ontbreekt. De gedeputeerde antwoordt dat de kleur van het onderwerp agrarische hulpbronnen spoort met de bijbehorende tekst. Dhr. Waltmans (VVD) vraagt hoeveel de provincie kan omzetten? De gedeputeerde geeft aan dat de provincie het maximum op het gebied van uitgaven nadert. Hij wijst erop dat momenteel een efficiencyslag gemaakt wordt Besluit: - beleidsrekening 2008 zonder stemming conform voorstel. - beleidsnota 2009 inzake reserves en voorzieningen zonder stemming conform voorstel 8

9 19 Voorbereiding Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Nuon op 17 juni 2009 (strategisch partnership Nuon Vattenfall) (PS ) 1056 Dhr. Van Meeteren (CDA) is tevreden met de grote hoeveelheid informatie die door GS is verstrekt. Dit besluit dat rond 2002 gestart is, heeft een lange voorgeschiedenis doorlopen. Een belangrijk moment was het mislukken van de fusie met Essent. GS hebben het proces daarna weer voortvarend opgepakt. PS hebben daarbij voldoende mogelijkheden gekregen om randvoorwaarden en kaders aan te geven. De centrale vraag die nu voorligt is, of Vattenfall een geschikte partner is? Duidelijk is, dat Vattenfall een oerdegelijk Scandinavisch bedrijf is met bijvoorbeeld veel ervaring in waterkrachtcentrales. De bruinkoolcentrales worden verbeterd door de nieuwe CCS-technologie waardoor CO2 afvang plaats kan vinden. De organisatiecultuur van Vattenfall lijkt goed aan te sluiten bij die van Nuon. Ook in klantvriendelijkheid wordt net zoals Nuon veel geïnvesteerd. De ontwikkelingspoot van Vattenfall vult die van Nuon goed aan. Voor de toekomstige noodzakelijke investeringen is opschaling een noodzaak. De splitsingswet is nu een gegeven en tegen die achtergrond is een fusie onontkoombaar geworden. Een goede zaak is dat het fusieproces geleidelijk in fasen zal plaatsvinden. Het kernenergievraagstuk is vooral een politiek vraagstuk en dus niet een afweging van het energiebedrijf. Hetzelfde kan gesteld worden van maatregelen op het gebied van energiebesparingen. Afsluitend wenst het CDA alle medewerkers van Nuon en Vattenfall veel succes en een mooie toekomst binnen het nieuwe energiebedrijf Mw. Van der Valk (PvdA) stelt dat vandaag een historisch besluit met een lange voorgeschiedenis genomen zal worden. Het besluit is nodig om 2 redenen. Enerzijds is de Splitsingswet definitief in Nederland ingevoerd. Anderzijds is het nodig na ruim 20 jaar de impasse te doorbreken om tot een groot nationaal energiebedrijf te komen. Helaas is een fusie met Essent uiteindelijk mislukt. Omdat de energiesector een Europese markt is geworden, is het nodig om het commerciële deel namelijk het productiebedrijf van Nuon te verkopen. Voor de PvdA is het niet wenselijk dat de overheid aandeelhouder is van het commerciële deel van Nuon. Van de opbrengst moet het stamkapitaal in stand gehouden worden en de opbrengst daarvan moet besteed worden in mooi Gelderland. Over de concrete invulling zal pas later in het jaar besluitvorming plaatsvinden. Het besluitvormingsproces is zorgvuldig doorlopen en PS heeft op de goede momenten kaders kunnen aangeven. Het gefuseerde bedrijf zal straks de 5 e positie op de Europese markt innemen. De opgerichte Stichting zal gedurende 8 jaar toezicht houden en is gemachtigd om een bindend advies uit te brengen. Onder andere de afgesproken doelen op het gebied van duurzaamheid kunnen door de Stichting bewaakt worden. Wenselijk is, dat er meer zicht komt in het financiële huishoudboekje van het netwerkbedrijf Alliander. Over de energieleveringszekerheid in Gelderland heeft Alliander een belangrijke invloedrijke positie als eigenaar van het netwerk. Door de nieuwe situatie is het wenselijk dat de overheid als aandeelhouder actiever optreedt en meer zeggenschap verkrijgt. Ingediend wordt motie (M26) om de bevoegdheden van de publieke aandeelhouders aan te scherpen via de statuten en/of invoering van een verzwakte structuur regime Dhr. Markink (VVD) wijst erop dat het voorliggende Statenvoorstel een vervolg is van het besluit dat in januari van dit jaar is genomen. Toen was al in principe besloten om de Nuon-aandelen te verkopen. De VVD heeft grote waardering voor het besluitvormingsproces. Liberalisering van de energiemarkt is een goede ontwikkeling zowel voor de consumenten als voor de bedrijven. De opschaling van de energiesector neemt grote vormen aan en de onderzoek- en 9

Omschrijving van het voorstel

Omschrijving van het voorstel PS2009-552 Ontwerpbesluitenlijst Provinciale Staten van Gelderland Vergadering op 1 en 8 juli 2009 Omschrijving van het voorstel Besluit 1. Opening en mededelingen van de voorzitter 2. Vaststelling van

Nadere informatie

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei statenvoorstel Aan Provinciale Staten statenvergadering 11 mei 2009 Ondenwerp Verkoop aandelen Essent.

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van Provinciale Staten op 1 juli 2009

Verslag van de vergadering van Provinciale Staten op 1 juli 2009 Provinciale Staten Verslag van de vergadering van Provinciale Staten op 1 juli 2009 Aanwezig: Mw. Aartsen-Den Harder, dhr. Banning, dhr. Van Bergen, mw. Bieze-Van Eck, dhr. Bikker (t/m agendapunt 3), mw.

Nadere informatie

Besluitenlijst. Omnummer: 22

Besluitenlijst. Omnummer: 22 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 22 september 2010 om 20.00 uur in het stadhuis. Afwezig: N. Vergunst Omnummer: 22 1. Opening en

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van Provinciale Staten op 29 september 2010

Verslag van de vergadering van Provinciale Staten op 29 september 2010 Provinciale Staten Verslag van de vergadering van Provinciale Staten op 29 september 2010 Aanwezig: Mw. Aartsen-Den Harder, dhr. Banning, dhr. Van Bergen, mw. Bieze-Van Eck, mw. Bleijenberg, dhr. Van Boheemen,

Nadere informatie

Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december 2014. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl

Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december 2014. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend 1-1 Naam voorstel Nummer SERV-187 Statenvoorstel verkoop aandelen DELTA in Windpark Kreekraksluis B.V. Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 25 september 2015 Nummer 15013794 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 25 september 2015 van 9.35

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD VOORBLAD Onderwerp Aanwijzen accountant voor de verslagjaren 2013-2016 SIS-nummer Agendering (advies Griffie) PS2013-99 Commissie AFW 6 februari 2013 Provinciale Staten 13 februari 2013 Behandelwijze x

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 16 juli 2015 Nummer: 15009898 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 3 juli 2015 van 9.35 tot 17.39

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

Ontwerpverslag Commissie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu d.d. 17 maart 2010

Ontwerpverslag Commissie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu d.d. 17 maart 2010 Provinciale Staten PS2010-266 Ontwerpverslag Commissie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu d.d. 17 maart 2010 Aanwezig: CDA PvdA VVD SP ChristenUnie GroenLinks SGP D66 PvdD GVB Voorzitter: secretaris:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 451 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de vorming

Nadere informatie

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^ P R O V I N C I E F L E V O L A N D Agenda ^ ; ^ ^ Onderwerp Aandelenverkoop NUON. Beslispunten het voornemen uit te spreken het Flevolandse aandelenpakket in NUON te verkopen aan Vattenfall; op basis

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart.

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 17 april 2008 Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 11 maart 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010 Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen Energiemonitor 2010 Index 1. Inleiding 2. Populariteit energievormen 3. Bouwen tweede kerncentrale 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008 Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 8012 EE Zwolle Aan: Provinciale Staten van Overijssel In kopie aan: Commissaris van de Koningin, dhr. G. Jansen Gedeputeerde Staten van Gelderland Betreft: Rekenkamerbrief

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw. M.

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 127 Groningen, 5 november 2015 Besluiten Provinciale Staten 4 november 2015 Provinciale

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voor raadsvergadering d.d.: 12-05-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

NOTULEN / VOLGNR.: Herstructurering de Meerlanden

NOTULEN / VOLGNR.: Herstructurering de Meerlanden ONDERWERP : NOTULEN / VOLGNR.: Herstructurering de Meerlanden Voorgesteld besluit: Op grond van het onderstaande hebben wij besloten om: 1. Kennis te nemen van het voorstel tot wijziging van de structuur

Nadere informatie

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 3 juli 07 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de wethouders: de

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 RAADSVOORSTEL 10.0116 Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 Naam programma +onderdeel: Bereikbaarheid Onderwerp: Besluitvorming ten aanzien van het advies Sleutel tot een

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering 19 januari 2016 Informatiebijeenkomst Overwegingen Herstructurering Opdelen van de onderneming in onderdelen is onvermijdelijk Centrales & Trade Levering Retail Multimedia Zelfstandig levensvatbaar Verlieslatend

Nadere informatie

Provinciale Staten AGENDAVERZOEK

Provinciale Staten AGENDAVERZOEK Provinciale Staten AGENDAVERZOEK Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies Griffie) Overleg-/ beslispunten Context Agendaverzoek VVD: Principeverzoek van Raedthuys Windenergie B.V. voor het opstellen van

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 Aanwezig: L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (vz), E. van Oortmerssen-Schutte, C.J.M.W. Wassenaar, J.B. Uit den Boogaard R. van Netten (secretaris) M.J

Nadere informatie

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006 ~. Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 Voorstenr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006, Vaststelling intememeentelijk DlÎmtelijk structuurplan voor de gemeenten Obdam Wester

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas Collegevoorstel Inleiding De directie van Intergas heeft na intensieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Enexis over een bod van in totaal 200 miljoen op alle aandelen van Intergas. Omdat de

Nadere informatie

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr.

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. Onderwerp Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. 2013-001 Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter

Nadere informatie

Ontwerp wijziging PRVS

Ontwerp wijziging PRVS Model bekendmaking regeling provinciale staten 1 8 Ontwerp wijziging PRVS Ontwerp besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [..], tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20%

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20% Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Zoals hierboven geschetst staat D66 Ik sta hier gedeeltelijk achter Omdat dit omwonenden een prima voor het plaatsen van deze instrumentarium

Nadere informatie

De heer Öztürk (PvdA): Voorzitter. Bij de stemmingen onder punt 3, over de begroting van Economische Zaken, houd ik onze motie op stuk nr. 27 aan.

De heer Öztürk (PvdA): Voorzitter. Bij de stemmingen onder punt 3, over de begroting van Economische Zaken, houd ik onze motie op stuk nr. 27 aan. Mededelingen stemmingen Ik verzoek de leden, hun plaatsen in te nemen. Voor wij gaan stemmen, geef ik als eerste het woord aan de heer Öztürk van de Partij van de Arbeid, die een wijziging wil doorgeven

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rabobank met betrekking tot het Revolverend Fonds Energiebesparing 11 Juli 2013 Betrokken partijen Initiatiefnemer:

Nadere informatie

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Raad Onderwerp: V20100333 Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Samenvatting: Inleiding: De gemeente heeft aandelen Intergas BV. Door gewijzigde wetgeving worden stengere eisen gesteld aan de solvabilteitspositie

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord 1 Gemeente Zandvoort -7" Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Vergadering B. en W. 2 4 MEI 2016 Agendapunt: )1 Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Digitale publicatie

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad e-mail:,aroennoordenveld@home.nl College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad 17 September 2010 Ondewerp:

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Aanleiding De afgelopen periode is de interesse voor kleine windturbines in Nederland toegenomen. Verwacht wordt dat de komende jaren

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Waarom windenergie (op land)?

Waarom windenergie (op land)? Waarom windenergie (op land)? Steeds meer schone energie Dit kabinet kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Evenwichtige energiemix Om dit doel verantwoord

Nadere informatie

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 Tijd Zandfoort aan de Eem 18:30 Slotparade GA2030 20:30 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 20:45 Taskforce Armoede Voorbereiding besluit Tussenbalans

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Nummer: 9A Tubbergen, 27 september 2013 Onderwerp: Vaststellen van het beleidskader voor de toepassing van de Kwaliteitsimpuls groene omgeving KGO. Samenvatting

Nadere informatie

Titel: Vaststellingsovereenkomst De Waal c.d. provincie Utrecht over finale kwijting oplevering oude provinciehuis. Besluit pag. 3. Toelichting pag.

Titel: Vaststellingsovereenkomst De Waal c.d. provincie Utrecht over finale kwijting oplevering oude provinciehuis. Besluit pag. 3. Toelichting pag. College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13 maart 2013 NUMMER PS PS2013PS01 AFDELING Directie COMMISSIE ---- STELLER R. Andringa DOORKIESNUMMER 030-2582213 REGISTRATIENUMMER 80DF82D4 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 13 maart 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Standpunt ontwikkeling windpark Markermeer. Toelichting: Door

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

DECENTRALISATIE FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE 2013 2016

DECENTRALISATIE FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE 2013 2016 DECENTRALISATIE FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE 2013 2016 Algemene Kerkenraad 23 september 2013 Inhoudsopgave Decentrale financiële Verantwoordelijkheid 3 Inleiding 3 Hoofdzaken

Nadere informatie

memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen

memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen memo Aan Cc Van : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen Datum : 24 januari 2012 Betreft : onderzoek opbrengst verkoop aandelen NUON Inleiding

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 290486-1 Onderwerp Vervolg actualisatie bestemmingsplan landelijk gebied 2004. Advies raadscommissie [ ] Emmeloord, 13 januari 2015. Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit Het

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10

Voorstel regioraad. Auteur. : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Voorstel regioraad Auteur : H.M. Bolhaar Datum : 16 februari 2011 Code : 2011/1 Reg.nr. : 11000644 Agendapunt: 10 Onderwerp : Overdracht aandelen Twence B.V. aan gemeenten. Samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Quint" te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool De Quint te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR) Uitspraaknr. G416 Datum: 17 november 1993 Soort geschil: Interpretatiegeschil Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Quint" te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad

Nadere informatie

De voorzitter: Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken.

De voorzitter: Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken. Bedrijfslevenbeleid Aan de orde is het VAO Bedrijfslevenbeleid (AO d.d. 19/11). Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken. Mevrouw

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 6 november 2015 Nummer 15015913 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 6 november 2015 van 9.20 tot 19.57

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 13 Onderwerp: Geurverordening Datum: 12 augustus 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 226 Informant: Marco Borkent E. m.borkent@dalfsen.nl

Nadere informatie

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Voor de gemeenteraadsvergadering d.d.: 26 februari 2007 Registratienummer: CS/Kab/2006/287 Portefeuillehouder: Krikke Raadscommissie advies: Veiligheid, Financiën

Nadere informatie

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016 Concept tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 12 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

PS2009BEM10-1. Datum : 15 april 2009 Nummer PS :PS2009BEM10 Afdeling : SGU Commissie : BEM Registratienummer : 2009INT241212 Portefeuillehouder : ---

PS2009BEM10-1. Datum : 15 april 2009 Nummer PS :PS2009BEM10 Afdeling : SGU Commissie : BEM Registratienummer : 2009INT241212 Portefeuillehouder : --- PS2009BEM10-1 statenvoorstel Datum : 15 april 2009 Nummer PS :PS2009BEM10 Afdeling : SGU Commissie : BEM Registratienummer : 2009INT241212 Portefeuillehouder : --- Titel : Deregulering Verordening Natuur

Nadere informatie

Correspondentieadres: Hollandseweg 20 3227 CB Oudenhoorn Tel. 0181-461429

Correspondentieadres: Hollandseweg 20 3227 CB Oudenhoorn Tel. 0181-461429 Correspondentieadres: Hollandseweg 20 3227 CB Oudenhoorn Tel. 0181-461429 Aan de griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer de heer drs. M.J. van der Leeden Postbus 20018

Nadere informatie

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen.

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen. Aan de Gemeenteraad Raad Status 3 februari 2011 Besluitvormend Onderwerp Advies controlecommissie over rapport Rekenkamercommissie inzake grondbeleid Punt no. 6 Korte toelichting De controlecommissie heeft

Nadere informatie

Raadsvoorstel. De conclusie van de BNG inzake staatssteun heeft tot gevolg dat er drie mogelijkheden resteren voor financiering van de ROB CV :

Raadsvoorstel. De conclusie van de BNG inzake staatssteun heeft tot gevolg dat er drie mogelijkheden resteren voor financiering van de ROB CV : Raadsvoorstel Op.06 Vergadering: : 5 maart 2013 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 19 februari 2013 Portefeuillehouder : A.M.T. Naterop Onderwerp : het verhogen van het eigenvermogen van het Regionaal

Nadere informatie