Verslag van de vergadering van Provinciale Staten op 27 mei 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de vergadering van Provinciale Staten op 27 mei 2009"

Transcriptie

1 Provinciale Staten Verslag van de vergadering van Provinciale Staten op 27 mei 2009 Aanwezig: Mw. Aartsen-Den Harder, dhr. Banning, dhr. Van Bergen, mw. Bieze-Van Eck, mw. Bleijenberg, dhr. Van Boheemen, mw. Van den Born, mw. Bosman-Huizinga, mw. Çegerek, mw. Derksen-Jansen, dhr. Dijkstra, mw. Van Driel (vanaf agendapunt 5), dhr. Haijtink, dhr. Van den Heuvel, dhr. Holdijk, dhr. Hoogervorst, mw. Hoogstraten, dhr. Houwers, dhr. Huisman, dhr. Hutten, mw. Jonker, dhr. Van Kaathoven, dhr. Kaplan, dhr. Klein, dhr. Koster, dhr. Leisink, mw. Lewe, mw. Manuputty-van Lieshout, dhr. Markink, dhr. Van Meeteren, mw. Meijers, dhr. Mink, mw. Mulder, dhr. Plug, mw. Prins, mw. Rijssenbeek-Van Pijkeren, dhr. Schol, mw. Scholten- Tiggeloven, mw. Van Schoor-Van den Brink, dhr. Schuurman, mw. Schuurmans-Wijdeven, dhr. Sözen, dhr. Spiegelenberg, dhr. Spinhoven, mw. Tydings, mw. Van der Valk, dhr. Van der Veer, mw. Veltman (tot agendapunt 3) mw. Waardenburg, dhr. Waltmans, dhr. Wijnia, dhr. De Wit, dhr. Zondag. Afwezig met bericht: dhr. Bikker, dhr. Cornielje Aanwezige leden van Gedeputeerde Staten: Dhr. Esmeijer, mw. Van Haaren, dhr. Keereweer, mw. Van der Kolk, dhr. Peters, dhr. Verdaas Voorzitter: mw. Aartsen Griffier: dhr. Roelofs Opening en mededelingen van de voorzitter De voorzitter deelt mee dat op 8 juli 2009 een extra vergadering wordt ingelast Vaststelling van de agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn mondelinge vragen van dhr. Van Bergen (GVB) en mw. Bieze (VVD) Afscheid mw. Veltman (SP) Toelating mw. J. van Driel uit Nijmegen ter vervulling van de vacature- Veltman De voorzitter deelt mee dat procedurecommissie de geloofsbrieven heeft onderzocht en in orde bevonden en adviseert Provinciale Staten mw. Van Driel toe te laten als lid van Provinciale Staten. Besluit: zonder beraadslaging en zonder stemming conform advies Aflegging eed/verklaring en belofte door mw. Van Driel Mw. Van Driel legt de verklaring en belofte af in handen van de voorzitter Vaststelling van de besluitenlijst van 15 april 2009 Besluit: vastgesteld conform ontwerp Ingekomen stukken Besluit: afgedaan conform afdoeningsadvies Vragenuur Nationaal Historisch Museum (NHM): Dhr. Van Bergen (GVB) vraagt: Is GS betrokken geweest bij de keuze voor de nieuwe locatie in Arnhem voor NHM Dhr Esmeijer (GS) antwoordt het volgende: GS is niet betrokken geweest bij de keuze voor de locatie aan de Rijn. GS heeft meegewerkt aan het concept en plek zoals voorgesteld aan de minister. Hij is aanwezig geweest bij een gesprek in de

2 kamer van de burgemeester over de verkeerssituatie bij het Openluchtmuseum. Toen heeft de net benoemde directeur van NHM meegedeeld een andere optie te willen onderzoeken. Op dat moment heeft hij de medewerking van de provincie in de pauzestand gezet en heeft de provincie dus geen rol gespeeld in de keuze voor de locatie aan de Rijn. Dhr. Van Bergen (GVB) constateert dat GS kennis had van het proces, wat in tegenspraak is met mededelingen in de commissie ABF. Hij vraagt GS een notitie hierover aan PS te sturen. Dhr. Leisink (D66) vraagt of GS nog steeds voornemens is geld beschikbaar te stelen voor NHM. Gedeputeerde Esmeijer (GS) meldt dat GS niet betrokken is geweest bij de procedure die heeft geleid tot een andere locatiekeuze. De andere locatiekeuze heeft GS verrast. Van het financiële aanbod van de provincie is nog geen gebruik gemaakt Faunatunnel Havikerpoort Mw. Bieze (VVD) stelt de volgende vragen: 1. T.a.v. de Havikerpoort leiden zowel de ligging van de faunatunnel als de besluitvorming omtrent de aanleg tot problemen. In de gemeente Rheden lijkt er een groter draagvlak voor de faunatunnel te bestaan als de ligging hiervan 700 meter wordt opgeschoven. Is er een mogelijkheid om, nu het gunningsproces al loopt, rekening te houden met zo n (kleine) wijziging? 2. De aanleg van een faunatunnel is in strijd met het vigerende bestemmingsplan van de gemeente Rheden. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over een bestemmingsplanwijziging voor de aanleg van deze tunnel. Hoe is de communicatie met de gemeente Rheden verlopen over het gunningsproces en de daarvoor noodzakelijke bestemmingsplanwijziging? 3. Waarom is er niet gewacht met het starten van de gunningprocedure tot de bestemmingsplanwijziging afgerond is? 4. Heeft de gemeenteraad van Rheden nog de mogelijkheid om een eigen afweging te maken over de beste locatie van de faunatunnel als onderdeel van het project Havikerpoort als de gunning is afgerond? Dhr. Keereweer (GS) antwoordt dat in een informatiebijeenkomst het draagvlak is aangegeven. Het advies over de locatie is gegeven door acht deskundigen. Daar waren terecht- geen bestuurders bij. Er is geen ruimte meer voor wijziging, want het is geen kleine wijziging (de weg zou op pijlers gezet moeten worden) en het past niet in de aanbestedingsprocedure. De gunning heeft vorige week plaatsgevonden. De faunatunnel is inderdaad in strijd met het vigerend bestemmingsplan. De gemeenteraad kan afwijken van het plan, maar de gemeente is intensief betrokken geweest bij het proces en de gemeenteraad vanaf Hij hoopt dat de gemeenteraad naar de deskundigen zal willen luisteren. Mw. Bieze (VVD) vindt dat de gemeente voor het blok wordt gezet. Als er een inpassingsplan wordt gemaakt, zal PS voor het blok gezet worden. Dhr. Keereweer (GS) meldt dat een inpassingsplan volstrekt niet aan de orde is. De gemeenteraad wordt niet voor het blok gezet. Hij vertrouwt op de wijsheid van de gemeenteraad. N.a.v. een vraag van dhr. Van der Veer (PvdDieren) antwoordt dhr. Keereweer (GS) dat er evenwicht tussen de beste locatie voor een eco-passage en de kosten is. Voor de meest ideale situatie hebben we de middelen niet Coördinatie van besluiten voor het project Munnikenland Ruimte voor de Rivier (PS ) 2

3 Stemverklaring dhr. Van der Veer (PvdDieren) stemt in, onder het voorbehoud dat de stukken elektronisch in te zien zullen zijn. Besluit: zonder beraadslaging en zonder stemming conform voorstel Aanwijzen accountant verslagjaren (PS ) Besluit: zonder beraadslaging en zonder stemming conform voorstel Geldigheid burgerinitiatief Bewonerscomité Hofstraatbuurt (Wilp) (PS ) Dhr. Hoogervorst (VVD) vindt dat voorkomen moet worden dat te hoge verwachtingen worden gewekt, dus moet bij de ontvankelijkheid goed gelet worden op de bevoegdheid. Hij heeft twijfel over de bevoegdheid om een subsidieverordening in te stellen voor alternatieve plannen voor sloop of renovatie van woningen. Dhr. Van Meeteren antwoordt dat dit een inhoudelijke discussie is. Er heeft een ambtelijke toetsing plaatsgevonden vanuit het uitgangspunt dat de provincie een open huishouding heeft, en hij constateert op basis daarvan dat het burgerinitiatief geldig is. Hij zegt toe schriftelijk een nadere onderbouwing te geven. Hij handhaaft het voorstel. Besluit: zonder stemming conform voorstel. 12 Aanvraag erkenning Nedersaksisch onder Deel III van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden (PS ) 1013 Dhr. Van den Heuvel (ChristenUnie) zegt dat dit voorstel van harte gesteund wordt door de ChristenUnie Mw. Waardenburg (GroenLinks) vindt het vervolgvoorstel naar aanleiding van de behandeling in de commissie duidelijk en steunt het voorstel Dhr. Leisink (D66) geeft aan nog steeds twijfels te hebben of de extra kosten minimaal zullen zijn, maar D66 heeft deze extra kosten er wel voor over en steunt het voorstel Dhr. Esmeijer (GS) ziet geen aanleiding om te reageren Mw. Scholten (CDA) geeft aan dat het CDA eveneens het voorstel ondersteunt Besluit: zonder stemming conform voorstel. 13 Commissie van Onderzoek Onderzoeksprogramma tweede helft 2009 (PS ) met een reactie van GS Mw. Van der Valk (PvdA) gaat na de aanvullende informatie akkoord met het 1020 programma Dhr. Schuurman (ChristenUnie) memoreert dat de onderwerpen niet de eerste keus zijn van de ChristenUnie, maar gezien de uitwerking van de onderzoeksvragen kan de fractie instemmen 1022 Dhr. Haijtink (CDA) stelt dat het CDA-lid zonder last of ruggespraak zitting heeft in de Commissie van Onderzoek. Betekent wel dat de fractie vrij is in PS ander standpunt in te nemen. Na de toelichting van de voorzitter van de commissie in ABF kan het CDA instemmen met programma Besluit: zonder stemming conform voorstel. 14 Omgevingsbeleid Luchtvaartterreinen Gelderland (PS ) 1024 Mw. Bosman (PvdA) vindt de nadere toelichting in het vervolgvoorstel 1025 voldoende om in te stemmen, in de veronderstelling dat in de nog volgende verordeningen of beleidsstukken eigen beleid kan worden gemaakt t.a.v. bijvoorbeeld Teuge Dhr Mink (SP) wijst op het risico dat er de komende jaren veel initiatieven komen 3

4 voor helihavens. Het voorliggende voorstel perkt dat in, maar de SP wil strenger zijn: alleen aanvragen voor helihavens t.b.v. openbaar belang worden gehonoreerd en de bestaande helihavens worden heroverwogen. Daarvoor dient hij amendement A15 in. Tot slot is hij blij dat de gedeputeerde met een notitie zal komen over Teuge Dhr Plug (ChristenUnie) vindt het voorstel een logisch vervolg op het besluit van de rijksoverheid om bevoegdheden over te dragen aan de provincie. Het borgt deze bevoegdheid en bestaande vergunningen blijven geldig. Hij steunt het voorstel om aanleg van helihavens te beperken tot bedrijventerreinen. Hij vraagt GS in kaart te brengen hoeveel helikoptervluchten plaatsvinden. Voorts moet men zich ervan bewust zijn dat vliegen lusten en lasten met zich meebrengt en dat daarin evenwicht moet zijn. Tot slot vraagt hij GS goed te kijken naar de commissie van overleg Dhr. Wijnia (GroenLinks) is tevreden met de duidelijke beschrijving van het besluit en de aanpak van de overlast in het vervolgvoorstel. M.b.t. overlast gaat het vooral om vliegveld Teuge. Deze overlast moet goed in kaart worden gebracht om vast te stellen hoe groot de overlast is en of deze kan worden aangepakt. Helihavens wil hij niet verder stimuleren. Daarom is GroenLinks mede-indiener van het amendement van de SP: geen nieuwe helihavens Dhr. Holdijk (SGP) heeft als uitgangspunt een beleidsneutrale decentralisatie van rijksbevoegdheden, te verwerken in het streekplan c.q. provinciale structuurvisie, die nu niet worden aangepast. De enige uitzondering is het beleid t.a.v. nieuwe helikopterterreinen, dat wordt aangescherpt. Bij nieuw beleid t.a.v. burgerluchtvaart zal veel uitvoeriger stilgestaan moeten worden bij de onderscheiden belangen, dan nu is gebeurd. Vanuit dat standpunt kan de SGP zich met het voorstel verenigen Dhr. Leisink (D66) vindt dat de provincie duidelijk maakt dat hij overbodig is, want de provincie neemt het beleid van het rijk over en maakt geen enkele regionale keus. Hij vindt dat onbegrijpelijk, zeker voor een provincie die van klimaatbeleid een speerpunt maakt. Met deze nota wordt een keuze gemaakt, voor zekere uitbreidingsmogelijkheden, voor enige trendmatige groei. Als Teuge daar een beroep op doet, kan de provincie het dus heel moeilijk weigeren. Hij heeft begrepen dat de decentralisatie later dit jaar zal plaatsvinden en niet op 1 juli. Dat maakt het mogelijk om de discussie over lusten en lasten alsnog te voeren en niet nu de nota vast te stellen. In ieder geval wil hij voor de invoering van de decentralisatie de discussie over de verordening vliegveld Teuge voeren Dhr. Van der Veer (PvdDieren) wil een standstil voor helihavens en steunt amendement A15. Hij steunt het verzoek om een debat over de overlast van Teuge Mw. Rijssenbeek (CDA) steunt de aanpak t.a.v. helikopterterreinen. Ongeveer 50% van de helikoptervluchten zijn maatschappelijke vluchten. De bestaande infrastructuur is daarvoor nu voldoende en zij wil dat dat zo blijft. Zij kan zich vinden in de benadering van GS, om helikopterterreinen niet op voorhand te verbieden als deze aantoonbaar meerwaarde hebben, ruimtelijk inpasbaar zijn en geen overlast veroorzaken Dhr. Hoogervorst (VVD) complimenteert GS met het beleidskader. Hij is blij dat GS vindt dat er dynamiek moet blijven in de luchtvaart. Dat beperkte groei mogelijk is, is een goede zaak en het is ook belangrijk GS kritisch zal toezien. M.b.t. helihavens pleit hij ervoor bij de ziekenhuizen in grote steden heliplatforms aan te leggen. Hij pleit er voorts voor bij de bereikbaarheid van vliegveld Weeze niet alleen de auto maar ook het openbaar vervoer te betrekken Dhr. Verdaas (GS) kiest bewust voor beleidsneutrale implementatie en het respecteren van bestaande rechten, wat past bij een betrouwbare overheid. 4

5 Daaraan kan niet de conclusie worden verbonden dat de provincie overbodig is. T.a.v. helihavens is er nu geen beleid. Deze beleidsvrije ruimte wil hij wel inperken. Hij vindt het niet wenselijk dat er beleidsvrijheid is ten aanzien van commerciële helikoptervluchten. Als het toegevoegde waarde heeft en het ruimtelijk ingepast kan worden, dan ziet hij daarvoor ruimte op regionale bedrijventerreinen. Dat kader wordt verder uitgewerkt in de structuurvisie bedrijventerreinen. Voor maatschappelijke vluchten (bijv. helikopterplatform bij ziekenhuizen) wil hij wel ruimte geven. Planschade is niet aan de orde, want bestaande rechten worden niet ingeperkt. Informeel zijn er signalen dat de termijn van 1 juli 2009 niet gehaald zal worden, maar de inzet verandert wat hem betreft niet. Wat hem betreft valt vandaag een besluit, wat helderheid geeft aan alle betrokken partijen voor de toekomst. Het instellingsbesluit voor de CRO zal ook nog door PS moeten worden ingesteld. De commissie-28 heeft hierover een eensluidend advies gegeven, met uitzondering van het onderdeel burgervertegenwoordiging in de CRO. De subsidie voor het hotel staat los van deze beleidsnotitie en los van vliegen in welke vorm dan ook. Ten aanzien van Teuge zal met de gemeente en de luchthaven zelf gesproken worden over de toekomst. In dat gesprek zal niets worden dichtgetimmerd of weggegeven. Hij betwijfelt of het volledig uitbannen van nieuwe helihavens zonder onderbouwing juridisch houdbaar zal zijn. Hij ontraadt het amendement, omdat daarmee uit het besluit de aanscherping ten aanzien van helihavens wordt gehaald Mw. Bosman (PvdA) wijst erop dat in het ontwerpbesluit niet is opgenomen dat maatschappelijke vluchten niet vallen onder de restricties voor commerciële vluchten. Ze vindt het amendement inconsistent Dhr. Leisink (D66) wijst erop dat betrouwbare overheid niet betekent dat er geen beleidsvrijheid mogelijk is. Hij kiest voor het standstil principe, de beleidsnotitie is een step forward Dhr. Wijnia (GroenLinks) schrapt in zijn amendement de zin De huidige beleidsneutraliteit geldt ook voor helihavens. Hij benadrukt dat het GS-voorstel een wijziging van het vigerende beleid bevat door het toestaan van helihavens op bedrijventerreinen. In het amendement wil hij dat uitsluiten, noodzakelijke maatschappelijke vluchten sluit hij niet uit Dhr. Van der Veer (PvdDieren) constateert dat de discussie over Teuge op de lange baan wordt geschoven. De overlast is door omwonenden duidelijk aangegeven in de commissievergadering en hij heeft in de commissie veel vragen gesteld waarover nog een discussie moet plaatsvinden Dhr. Verdaas (GS) zal informatie verschaffen over het aantal helikoptervluchten in Gelderland door de jaren heen met het onderscheid maatschappelijkcommercieel, als deze informatie beschikbaar is (afspraak). Het onderscheid maatschappelijk-commercieel zal in de structuurvisie meegenomen worden Besluit: Gewijzigd A15: verworpen met stemmen tegen van SGP, VVD, CDA, ChristenUnie en PvdA. Voorstel: aangenomen met stemmen voor van SGP, VVD, CDA, ChristenUnie en PvdA. 15 Tranche 2009 herstructurering bedrijventerreinen (PS ) 1042 Dhr. Van der Veer (PvdDieren) vraagt nog waarom Zevenaar en Nijmegen niet gebruik hebben gemaakt van EFRO-gelden Mw. Van Haaren (gedeputeerde) zegt dit niet te weten. Zij weet wel dat deze gemeenten echt de weg wel weten. Dhr. Van der Veer (PvdDieren) vraagt of van provinciezijde niet meer had moeten worden gedaan om deze gemeenten te bewegen EFRO-subsidie aan te 5

6 vragen. Mw. Van Haaren (gedeputeerde) zegt dat dit niet nodig was Besluit: zonder stemming conform voorstel 16 Cofinanciering tweede tender Pieken in de Delta 2008 (PIDON) (PS ) 1045 Dhr. Van der Veer (PvdDieren) zegt dat GS in het vervolg zelf zouden moeten melden of er van dierproeven sprake is in projecten. Hij is van mening dat meer zou moeten worden ingezet op het voorkomen van dierproeven. Spreker dient een motie in (M25) mede namens SP, GroenLinks en GVB. Dhr. Klein (SGP) wijst op het belang van onderzoeken met dieren voor de gezondheid van mensen Mw. Van Haaren (GS) wijst erop dat de wetgeving eist dat nieuwe medicijnen worden getest op dieren. Ze zal voortaan proberen aan te geven of er dierproeven in het geding zijn. Zij wijst erop dat veel bedrijven wel naar mogelijkheden zoeken om zonder dierproeven te werken. Zij ontraadt de motie. Dhr. Plug (ChristenUnie) vraagt of dhr. Van der Veer informatie heeft dat bedrijven zich niet houden aan de regelgeving v.w.b. dierproeven. Dhr. Van der Veer (PvdDieren) geeft hierop geen eenduidig antwoord Besluit: voorstel aangenomen met stemmen van PvdDieren en GVB tegen. Motie M25 verworpen met de stemmen voor van SP, GVB PvdDieren en GroenLinks. 17/18 Vaststelling van de beleidsrekening 2008 (PS ) en Beleidsnota 2009 inzake reserves en voorzieningen (PS ) Beleidsrekening 2008 en beleidsnota 2009 inz. reserves en voorzieningen 1048 Mw. Van den Born (CDA) geeft aan dat de beleidsrekening een belangrijk document is. De fractie is tevreden over het behaalde positieve rekeningresultaat van 23 miljoen euro. Positief is, dat de cijfers slechts een ½ procent afwijken van de begroting. Veel onderwerpen liggen op schema. Zorgelijk is de hoogte van de post inhuur van externen. Hiermee kan de continuïteit van kennis bij het ambtelijk apparaat in gevaar komen. Ook de accountant heeft daarop gewezen. Over de nota reserves en voorzieningen heeft het CDA geen opmerkingen Dhr. Waltmans (VVD) constateert dat de uitgaven zijn gestegen naar bijna 1 miljard en er sprake is van een aanzienlijke lastenverhoging. Kan de provincie de gestegen hoge uitgavenpost nog wel goed managen? Afgevraagd wordt, of de hoogte van het huidige weerstandsvermogen (15 miljoen) voldoende is gezien de riskante ontwikkeling van het provinciefonds en de negatieve stand van het MIGfonds. De VVD wijst erop dat het bedrag van 59 miljoen voor onderbesteding nog steeds erg hoog is. Op het gebied van verkeer en vervoer moet meer uitgevoerd worden, want er is nog geen meter asfalt bijgekomen. De provinciale dienstverlening kan nog verbeterd worden op tal van gebieden zoals de elektronische dienstverlening, de trage invoering van de WABO en WRO. Ook op het vlak van deregulering moet nog veel gebeuren. De afstemming tussen de beleidsterreinen milieu en economie moet verder verbeterd worden. Voor het grote aantal vacatures en daarnaast de hoogte van de inhuur van externen verwacht de VVD een toelichtende specificatie. Ook de vraag van de VVD over mogelijke staatssteun aangaande subsidietoekenning voor natuurterreinbeheer moet nog nader toegelicht worden door GS. Bijvoorbeeld welke risico s loopt de provincie op dit terrein? 1050 Dhr. Spinhoven (PvdA) geeft aan dat de beleidsrekening beter leesbaar is geworden en kwalitatief sterk verbeterd is. Ook de tussentijdse bijsturing van het college is een goede zaak geweest. Er zitten veel minder verschillen tussen de begroting- en rekeningcijfers. Het verschil zit hoofdzakelijk in onderuitputting aan 6

7 de inkomstenkant. De fractie is ook tevreden over het rekeningresultaat. Eigenlijk zou het rekening-resultaat vergeleken moeten worden met de primaire begroting. Zorg voor reële planningen bijvoorbeeld bij de wegenbouw en RO-gevoelige terreinen zoals de herstructurering van bedrijfsterreinen. Het is goed om tussentijds bij te sturen, maar nog beter is om zorgvuldiger te begroten. De PvdA is tevreden met de reactie van het College op het accountantsrapport en de brief van de Rekeningcommissie. Sommige doelen komen terug in verschillende programma s. Een goed voorbeeld daarvan is het ILG. Kunnen de doelen van het ILG niet verwerkt worden in één programma? Het grote aantal vacatures en het massaal inhuren van externen is ook voor de PvdA een dure situatie die aangepakt moet worden. Wenselijk is, dat in vervolg de toelichting over de post reserves en voorzieningen wordt uitgebreid met meer informatie. Is de nota reserves en voorzieningen ook met de accountant besproken? In die nota staat bij punt 6 op bladzijde 9 als toelichting dat het budgetrecht niet wordt aangetast, omdat achteraf autorisatie plaatsvindt door middel van een expliciete Statenbesluit. Wat gebeurt er echter als PS achteraf niet instemt? In de nota staat dat de bevoorschotting van nationale en Europese subsidies voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten voor volgende begrotingsjaren moeten voortaan niet meer onder voorzieningen maar onder overlopende passiva worden verantwoord. Betekent die opmerking dat over die subsidieregelingen PS uitsluitend nog bij de beleidsrekening informatie verkrijgen en niet meer bij de begroting? 1051 Dhr. Schuurman (ChristenUnie) deelt complimenten uit aan de opstellers van de beleidsrekening. De personele inzet van externen voor een bedrag van 42 miljoen is veel te hoog. De ChristenUnie dringt erop aan om die post sterk te verminderen en daarover nader te rapporteren. Ondoorzichtig is een aantal grote projecten zoals het ILG. De verhoging van de uitgavenkant is logisch gezien het hoge ambitieniveau van de provincie. De ChristenUnie stemt dus in met de vaststelling van de beleidsrekening en de nota reserves en voorzieningen Dhr. Klein (SGP) complimenteert de opstellers van de beleidsrekening. De accountant heeft aangegeven dat de beleidsrekening voldoet aan rechtmatigheid en getrouwheid. Helaas zijn niet alle investeringen gedaan, maar er is wel een goede stap voorwaarts gemaakt vergeleken met voorgaande jaren. De personele bezetting is ook voor de SGP een zorgpunt. Bij bepaalde projecten, zoals woningbouw kan nog meer gelet worden op het aspect partnerschap en kan er nog beter samengewerkt worden met de regio s en de gemeenten Dhr. Leisink (D66) uit ook zijn waardering over de kwaliteit van de beleidsrekening. Het onderbestedingsvraagstuk is nog niet opgelost mede doordat er zoveel gelden weggezet moesten worden in de loop van het jaar. Zorgelijk is dat de PS onvoldoende zicht hebben op het ILG. Bijvoorbeeld is onduidelijk of de afspraken met het Rijk gerealiseerd worden? Welke risico s loopt de provincie bij de ingenomen grondposities? Deze onduidelijkheid heeft ook te maken met het gegeven dat het ILG 7 jaren loopt en voor die periode verplichtingen aangaat en de beleidsrekening slechts 1 jaar beslaat. Ook inhoudelijk maakt D66 zich ernstig zorgen over het ILG en betreurt het beeld dat door slechte communicatie is ontstaan dat in Gelderland op grote schaal onteigend wordt Dhr. Van der Veer (PvdDieren) constateert dat slechts 2 keer het woord dierenwelzijn voorkomt in de beleidsrekening. Onder het kopje agrarische hulpbronnen op bladzijde 144 gaat helaas al het geld naar luchtwassers en startersregelingen en niet naar concrete zaken om dierenwelzijn te bevorderen. Bij het klimaatbeleid staan de meeste blokjes op groen uitgezonderd windenergie 7

8 (oranje). Hij wijst erop dat het provinciale klimaatbeleid achter loopt op actuele ontwikkelingen. Onduidelijk is hoeveel ongewenste emissie van broeikasgassen concreet is vermeden door de uitvoering van provinciale projecten? Tenslotte biedt hij aan het college een nota van de gemeente Voorschoten waarin een bijzondere methode staat aangegeven, hoe vermeden broeikasgasemissies te bepalen zijn. Wellicht kan de provincie ook iets met deze methode? Dhr. Peters (GS) geeft aan dat de hoge uitgavenpost ten goede is gekomen van de Gelderse burgers en organisaties. Richting de VVD stelt hij dat de provincie de uitgaven goed kan managen. De lastenstijging voor de burgers valt mee. Bijvoorbeeld heeft er geen opcentenverhoging plaatsgevonden. Gisteren is de Voorjaarsnota door het College vastgesteld waarin het financieel perspectief is verwerkt. Er is sprake van een gezonde financiële situatie. De vertraging bij de WABO wordt veroorzaakt door de Rijksoverheid. Aan eenvoudigere regelgeving (deregulering) wordt hard gewerkt binnen het ambtelijke apparaat. Voor het punt onderbesteding is een plan van aanpak gemaakt dat bijgevoegd is bij de Voorjaarsnota. Het college zal zich maximaal inspannen om op dit terrein verdere resultaten te boeken. Ook aan het verbeteren van het begrotingsproces wordt hard gewerkt. In de vervolgnota van de Voorjaarsnota zal een nadere toelichting komen over de uitspraken van de Europese Commissie met betrekking tot staatsteun in verband met natuurbeheer. Het college wil de inhuur van externen beperken en deelt de opvatting dat primair de provincie deskundigheid zelf in huis moet hebben. De vacaturestop was ingesteld vanwege de plaatsgevonden reorganisatie Gelderland in beweging. Pas na de reorganisatie kon de afweging gemaakt worden over de wenselijke structurele personeelsbezetting. De extra inhuur van juridische dienstverlening is eenmalig ten behoeve van het dossier Nuon. De gedeputeerde vindt niet, zoals de PvdA aangeeft, dat bij de cijfervergelijking uitgegaan moet worden van de primaire begroting. Zeer lastig is om van het ILG één programma te maken, omdat het gevoed wordt door verschillende geldstromen van het Rijk en de provincie. De geuite zorgen over het ILG-budget zijn begrijpelijk, vandaar dat bij de Voorjaarsnota hierover meer inzicht zal worden gegeven. Door concrete afspraken te maken met andere overheden zal daadkrachtig partnerschap verder uitgebouwd worden. De provincie biedt daarbij hulp om projecten, zoals het Waterfront in Harderwijk, te realiseren. Hiervoor is geen blauwdruk te maken en af toe zal er ook bijgestuurd moeten worden. De nota risicomanagement geeft de buffers aan die de provincie heeft. De nota reserves en voorzieningen is niet besproken met de accountant. De verantwoording van de Europese gelden zit verwerkt in de balans van de beleidsrekening. De aangehaalde zinsnede over punt 6 op bladzijde 9 van de nota reserves en voorzieningen betekent slechts dat er binnen het programma zelf verschillen tussen de baten- en de lastenkant mogen ontstaan. Dhr. Van der Veer (PvdDieren) vraagt welke kleur (groen of oranje) de agrarische hulpbronnen hebben, want hij ziet alleen maar groene vakjes terwijl dierenwelzijn ontbreekt. De gedeputeerde antwoordt dat de kleur van het onderwerp agrarische hulpbronnen spoort met de bijbehorende tekst. Dhr. Waltmans (VVD) vraagt hoeveel de provincie kan omzetten? De gedeputeerde geeft aan dat de provincie het maximum op het gebied van uitgaven nadert. Hij wijst erop dat momenteel een efficiencyslag gemaakt wordt Besluit: - beleidsrekening 2008 zonder stemming conform voorstel. - beleidsnota 2009 inzake reserves en voorzieningen zonder stemming conform voorstel 8

9 19 Voorbereiding Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Nuon op 17 juni 2009 (strategisch partnership Nuon Vattenfall) (PS ) 1056 Dhr. Van Meeteren (CDA) is tevreden met de grote hoeveelheid informatie die door GS is verstrekt. Dit besluit dat rond 2002 gestart is, heeft een lange voorgeschiedenis doorlopen. Een belangrijk moment was het mislukken van de fusie met Essent. GS hebben het proces daarna weer voortvarend opgepakt. PS hebben daarbij voldoende mogelijkheden gekregen om randvoorwaarden en kaders aan te geven. De centrale vraag die nu voorligt is, of Vattenfall een geschikte partner is? Duidelijk is, dat Vattenfall een oerdegelijk Scandinavisch bedrijf is met bijvoorbeeld veel ervaring in waterkrachtcentrales. De bruinkoolcentrales worden verbeterd door de nieuwe CCS-technologie waardoor CO2 afvang plaats kan vinden. De organisatiecultuur van Vattenfall lijkt goed aan te sluiten bij die van Nuon. Ook in klantvriendelijkheid wordt net zoals Nuon veel geïnvesteerd. De ontwikkelingspoot van Vattenfall vult die van Nuon goed aan. Voor de toekomstige noodzakelijke investeringen is opschaling een noodzaak. De splitsingswet is nu een gegeven en tegen die achtergrond is een fusie onontkoombaar geworden. Een goede zaak is dat het fusieproces geleidelijk in fasen zal plaatsvinden. Het kernenergievraagstuk is vooral een politiek vraagstuk en dus niet een afweging van het energiebedrijf. Hetzelfde kan gesteld worden van maatregelen op het gebied van energiebesparingen. Afsluitend wenst het CDA alle medewerkers van Nuon en Vattenfall veel succes en een mooie toekomst binnen het nieuwe energiebedrijf Mw. Van der Valk (PvdA) stelt dat vandaag een historisch besluit met een lange voorgeschiedenis genomen zal worden. Het besluit is nodig om 2 redenen. Enerzijds is de Splitsingswet definitief in Nederland ingevoerd. Anderzijds is het nodig na ruim 20 jaar de impasse te doorbreken om tot een groot nationaal energiebedrijf te komen. Helaas is een fusie met Essent uiteindelijk mislukt. Omdat de energiesector een Europese markt is geworden, is het nodig om het commerciële deel namelijk het productiebedrijf van Nuon te verkopen. Voor de PvdA is het niet wenselijk dat de overheid aandeelhouder is van het commerciële deel van Nuon. Van de opbrengst moet het stamkapitaal in stand gehouden worden en de opbrengst daarvan moet besteed worden in mooi Gelderland. Over de concrete invulling zal pas later in het jaar besluitvorming plaatsvinden. Het besluitvormingsproces is zorgvuldig doorlopen en PS heeft op de goede momenten kaders kunnen aangeven. Het gefuseerde bedrijf zal straks de 5 e positie op de Europese markt innemen. De opgerichte Stichting zal gedurende 8 jaar toezicht houden en is gemachtigd om een bindend advies uit te brengen. Onder andere de afgesproken doelen op het gebied van duurzaamheid kunnen door de Stichting bewaakt worden. Wenselijk is, dat er meer zicht komt in het financiële huishoudboekje van het netwerkbedrijf Alliander. Over de energieleveringszekerheid in Gelderland heeft Alliander een belangrijke invloedrijke positie als eigenaar van het netwerk. Door de nieuwe situatie is het wenselijk dat de overheid als aandeelhouder actiever optreedt en meer zeggenschap verkrijgt. Ingediend wordt motie (M26) om de bevoegdheden van de publieke aandeelhouders aan te scherpen via de statuten en/of invoering van een verzwakte structuur regime Dhr. Markink (VVD) wijst erop dat het voorliggende Statenvoorstel een vervolg is van het besluit dat in januari van dit jaar is genomen. Toen was al in principe besloten om de Nuon-aandelen te verkopen. De VVD heeft grote waardering voor het besluitvormingsproces. Liberalisering van de energiemarkt is een goede ontwikkeling zowel voor de consumenten als voor de bedrijven. De opschaling van de energiesector neemt grote vormen aan en de onderzoek- en 9