Stuurgroep SeMantisch efactuurmodel (SMEF) 25 maart uur TNO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stuurgroep SeMantisch efactuurmodel (SMEF) 25 maart 2014 10.30 12.30 uur TNO"

Transcriptie

1 Logius Keteninformatie Diensten Bezoekadres: Wilhelmina v Pruisenweg AN Den Haag JE Den Haag Inlichtingen bij J.-P. Bakkers Business consultant M +31(0) Datum 25 maart 2014 Bijlage(n) Aantal pagina's 7 VERSLAG Betreft Vergaderdatum en tijd Aanwezig Afgemeld Geen afmelding ontvangen Stuurgroep SeMantisch efactuurmodel (SMEF) 25 maart uur TNO Erwin Folmer EF (TNO) (voorzitter) Jan Julianus JJ (Min EZ) (beleidsopdrachtgever) Harold Thijssen HT (Min BZK) (beleidsopdrachtgever) Oscar Rutten OR (Logius) Leo Budding LB (UWV) Mark Baaijens MB (Innopay) Marc van Hilvoorde MvH (Logius) Jean-Paul Bakkers JPB (Logius) (secretaris) Hans Hodes HH (KPN) Sjaak Groeneveld SG (Min I&M) Ellen van Eck EvE (Randstad) Jan Paul den Frankrijker (Staples) Bas Haasnoot (Min Fin) Mariëlle Freeke (Min Fin) Rutger Stelwagen (Min I&M) 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en dankt iedereen voor zijn komst naar Utrecht. Vanwege de Nuclear Security Summit zit de Randstad op slot en heeft TNO deze ruimte ter beschikking gesteld.

2 Hans Hodes, Ellen van Eck en Sjaak Groeneveld hebben zich afgemeld. Verder heeft Gerard Roozemaal zich voor de stuurgroep definitief afgemeld. Gerard heeft een nieuwe baan gevonden bij de Provincie Gelderland. De voorzitter wenst hem succes in zijn nieuwe functie. De afwezigheid van Jan Paul, Bas, Mariëlle en Rutger en het vertrek van Gerard roept de vraag op dat er naar de samenstelling van de stuurgroep gekeken moet worden. Ter bespreking hiervan wordt agendapunt 8 hiervoor gecreëerd. 2. Verslag vorige Stuurgroep Het verslag wordt per pagina doorlopen en aan het eind wordt de actiepuntenlijst doorgenomen. Actiepunt 2. Op verzoek kan voorafgaand aan elke stuurgroep een geactualiseerd standaardenoverzicht worden aangeleverd. Actiepunt 3. De impactanalyse EU-ontwikkelingen volgt bij stand van zaken Roadmap. Actiepunt 4. Binnen Logius ondersteunt het Centrum van Standaarden bij het opschonen van de DigiInkoop berichtstandaarden die gerelateerd zijn aan SMeF. Er is een voorstel gedaan aan het Combioverleg en de Stuurgroep DigiInkoop gedaan. Hieruit volgend zijn de opruimacties in gang gezet. Dit actiepunt is afgerond. De overige actiepunten worden via de agenda behandeld. Het verslag wordt vastgesteld. 3. Stand van zaken Roadmap EU-ontwikkelingen JJ licht toe dat de Richtlijn door het EU Parlement is geadopteerd. De raad voor het concurrentievermogen moet er nog mee instemmen. Hierna wordt in mei de Richtlijn gepubliceerd. Aan het semantisch model is een beperkte lijst met syntactische standaarden toegevoegd en related syntax bindings. CEN krijgt het mandaat om de Richtlijn uit te werken. Vooruitlopend hierop hebben NEN en het Italiaanse standaardisatieorganisatie UNI een voorstel bij CEN ingediend om alvast een Project Committee in te richten om zodoende tijd te winnen. Begin mei stemt CEN over het voorstel waarin NEN het secretariaat zou voeren en Italië de voorzitter levert. In het Europese Multi-Stakeholder Forum on e-invoicing van 20 maart werd het voorstel door diverse lidstaten en de Commissie verwelkomd. EZ zal NEN subsidie verstrekken om in Nederland schaduwcommissie (nationale normcommissie) te vormen en een expert (Fred van Blommenstein) in te huren die als editor in het Project Committee kan optreden. Zo is Nederland optimaal gepositioneerd om onze ervaringen in te brengen. SMeF en Simplerinvoicing belangen worden zo mede geborgd richting de EU ontwikkelingen. SMeF kan zitting nemen in de NEN-normcommissie. Echte beïnvloeding kost veel tijd, reviewen minder. De Stuurgroep geeft aan dat deze ontwikkelingen van zeer groot belang zijn en dat dit onderwerp grote aandacht verdient. Afgesproken wordt dat Fred van Blommenstein gevraagd wordt zitting te nemen in de Stuurgroep waardoor alle belangen optimaal geborgd zijn. Eind 2018 moet de Richtlijn geïmplementeerd zijn. Tot slot meldt JJ dat er op 17 april een presentatie door Peter Veld, DG Belastingdienst en ambassadeur e-factureren voor het Rijk, mede over dit onderwerp wordt gegeven op het Factuurcongres.

3 Communicatie / promotie moet beter worden opgepakt. EF brengt in dat op de Logius website een aantal communicatieve uitingen moet worden aangepakt. Dit betreft onder andere het plaatsen van de juiste versie van het beheerdocument, de SMeF standaard en de notulen. De door BFS goedgekeurde SMeF standaard is niet vindbaar op de website. Versie wordt alsnog op de website geplaatst. Daarnaast is de plaats van SMeF op de website niet handig vindbaar. JPB en OR nemen dit actiepunt op zich en komen met een plan van aanpak voor de snelle aanpassingen en voor een toekomstbestendig en robuust communicatiekanaal. 4. SMeF en Simplerinvoicing OR licht toe dat hij een vergelijk heeft gemaakt tussen SMeF en SI, dit in opdracht van de Stuurgroep. De verschillen van mening (die via de mail waren gewisseld) tussen OR en MB zijn na een persoonlijk gesprek weggenomen. Duidelijk is dat internationaal, kortingen en toeslagen onderdelen zijn die door SMeF en SI niet in lijn gebracht kunnen worden. Transformatie tussen SMeF en SI is verder wel mogelijk. MB geeft aan dat TIE al een conversietool heeft om de conversie mogelijk te maken. Voor de zaken die niet geconverteerd kunnen worden bestaan er mogelijkheden om conversie mogelijk te maken. Voorgesteld wordt om de verschillen en alignement tussen SMeF en SI (CEN Bii) vast te leggen. Dit kan bijdragen aan de CEN/NEN Richtlijn implementatie. Er wordt gevraagd waarom er geen SI mapping op de SMeF is. Door OR wordt aangegeven dat dit gemaakt kan worden door MB en OR maar roept wel op dat structurele borging nodig is. De mapping wordt als nuttig ervaren en bevordert de bruikbaarheid van SMeF en SI in het overheidsdomein. Op de SMeF zijn drie mappings van toepassing: UBL NL OH, HRXML NL OH/SETU, SI/Peppol. MvH geeft aan dat het beheeraspect niet uit het oog verloren moet worden. Mappings zijn belangrijk, ook om compliantie aan te tonen. Het onderhouden van de mappings is echter wel van belang en vergt tijd. Mapping SMeF aan CEN bii is daarnaast ook belangrijk voor het bepalen van het allingment van SMeF met de EU Richtlijn / CEN bii. Inhoudelijk is de mapping bijna af en behoeft alleen een kleine tijdsinspanning. EF vraagt of de stuurgroep SMeF dit wil gaan doen. Hier wordt mee ingestemd. (dus wel op semantiek, niet op syntax niveau). De borging van de mapping zou door SI en Logius kunnen worden opgepakt. MvH geeft aan dat dit op dit moment niet tot het takenpakket van Logius behoort. JJ geeft aan dat vanuit EZ hier een opdracht aan Logius voor zal komen. JJ en JPB nemen dit actiepunt verder op. In de volgende stuurgroep wordt een voorstel voor mapping en beheer SI SMeF standaarden voorgelegd. 5. Voorstel aanpassing goverance SMeF De discussie over de uitbreiding van de stuurgroep is reeds eerder in de stuurgroep aan de orde geweest. De huidige scope is alleen de SMeF standaard. MvH licht toe a.d.h.v een notitie waarin twee typen uitbreiding worden voorgesteld: 1. Uitbreiding met een nieuw semantisch model voor inkoop en bestellen 2. Uitbreiding met de UBL en SETU berichtstandaarden die deel uitmaken van het DigiInkoop stelsel. In werkgroep bijeenkomsten blijkt dat de uitwerking van de semantische standaard regelmatig de syntactische uitwerking in de berichtversies wordt geraakt. SMeF gaat over SMeF en de mapping maar niet

4 over de implementatie van de standaard. Voor de DigiInkoop standaarden moet dit jaar een beheerstructuur worden uitgewerkt. MvH geeft aan dat de personen en partijen die iets zinvols kunnen zeggen over deze berichtstandaarden al binnen het SMeF samen komen. Het oprekken van de SMeF scope voorkomt het opzetten van aparte naast elkaar opererende beheerstructuren. Het idee in de notitie is om de standaarden apart naast elkaar te laten bestaan maar door dezelfde community te laten beheren onder leiding van de stuurgroep. Uit de discussie blijkt dat het onvoldoende duidelijk is hoe de verschillende standaarden zich tot elkaar verhouden en elkaar beïnvloeden. Hiermee is onzeker of de voordelen van het bij elkaar brengen van het beheer van efactuur standaarden wel opwegen tegen de nadelen. LB geeft aan dat ZBO s geen gebruik mogen maken van DigiInkoop en daarom niet blij zullen zijn met dit voorstel. MvH geeft aan dat ZBO s wel gebruik mogen en kunnen maken van de DigiInkoop standaarden, maar niet van de inkoopvoorziening. Met het uitbreiding van de governance scope worden marktpartijen meer betrokken bij de ontwikkeling van de voor hen belangrijke standaarden. De SMeF standaard wordt al open beheerd, hier zou het beheer van de DigiInkoop standaard aan toegevoegd kunnen worden en daarmee ook open beheerd kunnen worden. JJ zegt dat de eigenlijke vraag daarmee ook luidt om de syntactische mappings van de UBL en HR-XML standaarden binnen de scope te plaatsen. JJ geeft ook aan dat het niet zuiver is om de scope uit te breiden, immers SMeF beheert wel de mapping op SI UBL, maar beheert niet de standaard. EF geeft aan dat het verstandig is om in kleiner comité bij elkaar te komen om eerst een beter beeld te krijgen bij de verschillende standaarden die deel uitmaken van het stelsen en de onderlinge relaties. Voordat hier een beslissing over kan worden genomen moet meer duidelijkheid bestaan over de mogelijke impact. Jos zal een inhoudelijke presentatie voorbereiden over de inhoud van de standaarden en hun onderlinge relaties. N.a.v. deze presentatie zullen vervolgstappen worden afgesproken. Het comité zal bestaan uit MvH, JJ, HT en Jos van der Heiden. Sjaak zal hier ook bij worden uitgenodigd. 6. Beheerdocument Bijgevoegd als bijlage is het aangepaste beheerdocument versie 1.3. Dit document is in kleine kring voorbereid en ligt ter vaststelling voor. EF geeft aan dat er vooral geschrapt en ontdubbeld is. De schriftelijke input van Sjaak wordt toegelicht. Dit gaat vooral over het beheer van de mappings. SG SMeF moet vooral gaan over de semantiek en niet over de mappings. Zijn input is meegenomen bij agendapunt 5. MB geeft aan dat hij nog vragen heeft over plaatje 2. SI heeft een andere gelaagdheid. Het blokje Simpler Invoicing zou weg kunnen. HT geeft aan dat er een stippellijntje tussen SI en overheid moet komen. Verder moet tussen DigiInkoop en het overheidsdomein een / ipv een moeten komen. MB geeft aan dat de benaming buiten de overheid zou moeten worden veranderd in sectoroverstijgend. Toegevoegd wordt dat deelname aan de Stuurgroep voor bepaalde tijd is. Vastgesteld en wordt op website gepubliceerd. 7. Ontwikkelingen energie efactuur EF blikt kort terug op bijeenkomst met energiesector. 13 Maart is er een bijeenkomst geweest met een zeer hoge opkomst! Goede sessie over efactuur met

5 bijbehorend plan van aanpak en vervolgtraject. 24 Juni zal het project afgerond zijn. Alle deelnemers hebben met het plan ingestemd. Het plan wordt wel als ambitieus ervaren, maar wordt zeker gedragen. Er wordt een energiemapping gemaakt. 9 April komt de werkgroep voor het eerst bij elkaar. De energiebedrijven zouden de mapping ook graag willen gaan gebruiken in hun B2B factuurverkeer. De werkgroep moet gaan aangeven wat er op de factuur moet komen. Dit wordt weer vertaald naar syntax en de daadwerkelijke factuur. De branche organisaties gaan samen met JPB een adoptieplan maken om de mapping ook daadwerkelijk te implementeren. OR geeft aan dat het door de bedrijven ook gewaardeerd wordt dat EZ en BZK aangehaakt zijn. Dit geeft het geheel wat meer cachet. Er waren ook vragen over SI en hoe SI zich verhoudt tot de energie factuur. MvH geeft aan dat voor de energiesector er een extentie wordt gemaakt en dat er niet aan de kern van SMeF wordt getornd. SMeF is de basis. EF geeft aan dat dit in het plan van aanpak ook is opgenomen. 8. Samenstelling Stuurgroep EF geeft aan dat er verbreding nodig is. Frequent afwezige leden worden aangesproken. Fred van Blommenstein wordt aangehaakt. OR geeft aan dat gemeente Amsterdam aan de slag wil met efacturen. Er wordt besloten om nogmaals met KING om tafel te gaan om zo de vertegenwoordiging vanuit gemeenteland te borgen. JJ geeft aan dat KING wellicht te ver van de werkvloer afstaat. Zou Centric als leverancier van gemeentesoftware niet een betere representatie kunnen zijn. OR geeft aan dat je wellicht een marktpartij daarmee oneigenlijk voordeel geeft. LB geeft aan dat het lastig blijft als de overheid een marktpartij er bij betrekt. EF geeft aan dat het beheerdocument dit niet in de weg staat en dat de SG zelf over zijn samenstelling. Centric wordt gevraagd deel te nemen aan de stuurgroep. De vertegenwoordiging van Centric zal via Antoine van der Kamp worden aangezocht. Mochten er op een later stadium andere partijen zich melden dan kan de deelname van Centric worden geëvalueerd. Zou de energiesector ook uitgenodigd moeten worden? Ja, maar dan via de brancheorganisatie. EF geeft aan dat Energie Nederland het meest voor de hand licht. Frank Jacobsen zal worden gevraagd. SETU zou gevraagd kunnen worden om een afvaardiging aan SG SMeF te kunnen leveren. Dit zou Ellen van Eck kunnen zijn maar dan met SETU mandaat in plaats van haar Randstad inzet nu. EF geeft aan dat dit nu geen probleem is. Daarmee wordt SETU niet uitgenodigd omdat EvE een SETU deelnemer is en zo mogelijk naast de bedrijfsleven belangen ook het belang van SETU kan behartigen. OR oppert de Belastingdienst / Financiën. Mariëlle kan hier mogelijk een andere naam voor aanleveren. HT oppert ook de provincies en Waterschappen. JJ geeft aan dat we dan bij het Waterschapshuis moeten zijn. EF komt nog met een naam. Van het IPO wordt Arianne de Man voorgesteld. MvH geeft aan dat ook de werkgroep gelijksoortig samengesteld moet worden. 9. Rondvraag LB: Er was geen werkgroep omdat er geen stukken waren. Gezien het geen besproken is had er best een werkgroep bijeen kunnen komen. MvH geeft aan dat de WG iov de SG werkt en dat de opdracht van SG aan WG om SMeF op Pas-toe-

6 of-leg-uit-lijst te plaatsen. Deze is nu afgerond. De mapping SI op SMeF en CEN Bii zou uitstekend in de werkgroep kunnen worden opgepakt. MvH geeft aan dat dit wel aanpassing van de opdracht vergt. HT vraagt nog even aandacht voor het SMeB/SMeI. MvH geeft aan dat dit in de discussie over syntax verloren is gegaan. Het model wordt nu door Logius voorbereid en moet beheert gaan worden. Ziet de Stuurgroep deze standaard als toegevoegde waarde en/of een logisch vervolg voor SG SMeF? EF geeft aan dat de grondhouding positief is en dat de volgende stuurgroep meer duidelijkheid moet geven. 10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn komst.

7 Actiepuntenlijst Nr. Inhoudelijk Actiehouder Datum Status gereed 1 Financiering SMEF na Harold Thijssen Q Open Opleveren besluitvormende notitie over hoe de financiering van het beheer van SMEF na 2015 geregeld kan worden. 2 Aanpassen standaarden Centrum voor Op ongoing overzicht. Toevoegen e-bestellen Standaarden / Marc van Hilvoorde verzoek voor elke stuurgroe p 3 Impactanalyse EU Jan Julianus 2014 Open ontwikkelingen op SMEF. 4 Voorbereiding opruimen wildgroei standaarden. Marc van Hilvoorde Q Open 11 Financiering beheer mapping 12 Uitwerken uitbreiden scope stuurgroep met SMeB en SMeI 13 Aanpassen plaatje beheerdocument 14 Uitnodigen diverse nieuwe leden Stuurgroep Oscar Rutten en Mark Baaijens Q Afgeha ndeld Oscar Rutten en Erwin Folmer Q Open Jean-Paul Bakkers Q Afgeha ndeld Jan Julianus Q Afgeha ndeld 5 Berichtenanalyse en uitlijning SMEF met SI- XML. 6 Impactanalyse toevoegen energiesector. 7 Aanpassen beheerdocument 8 Fred van Blommenstein uitnodigen voor Stuurgroep 9 Verbeteren communicatie website Logius 10 Maken mapping SI SmeF Oscar Rutten / Jean-Paul Bakkers Q1/ Open Mark Baaijens / Q Afgevoerd Oscar Rutten/ Jesper de Wit Jan Julianus / Q Afgevoerd Jean-Paul Bakkers Marc van Q Open Hilvoorde, Jan Julianus, Harrold Thijssen, Jos van der Heiden en Sjaak Groeneveld Erwin Folmer Q Open Jean-Paul Bakkers / Jan Julianus / Erwin Folmer Q Loopt;

Ellen van Eck (EvE, Randstad), Leo Budding (LB UWV), Jan-Jaap Nienhuis, (JN, Innopay), Lex van Lent (LvL, Zet- Solutions)

Ellen van Eck (EvE, Randstad), Leo Budding (LB UWV), Jan-Jaap Nienhuis, (JN, Innopay), Lex van Lent (LvL, Zet- Solutions) Bezoekadres: Wilhelmina v Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 96810 2509 JE Den Haag www.logius.nl Inlichtingen bij Contactpersoon Jesper de Wit Oplossingseigenaar E-mail jesper.de.wit@logius.nl Betreft

Nadere informatie

VERSLAG. Stuurgroep SMeF. Jaap van der Marel 2015-06-18 14.00 16.00. NEN, Delft 2015-06-02. NEN Kennis- en informatiediensten

VERSLAG. Stuurgroep SMeF. Jaap van der Marel 2015-06-18 14.00 16.00. NEN, Delft 2015-06-02. NEN Kennis- en informatiediensten VERSLAG COMMISSIE Stuurgroep SMeF SECRETARIS Jaap van der Marel DOCUMENTNUMMER NEN Kennis- en informatiediensten Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX Delft VERGADERINGNUMMER 1 AANVANG 14.00

Nadere informatie

Naam Functie / bedrijf Aanwezigheid

Naam Functie / bedrijf Aanwezigheid COMMISSIE Stuurgroep SMeF NEN KID Postbus 5059 2600 GB Delft SECRETARIS Jaap van der Marel Vlinderweg 6 2623 AX Delft VERGADERINGNUMMER 3 AANVANG 13.00 EINDTIJD 15.00 (015) 2 690 390 kid@nen.nl www.nen.nl

Nadere informatie

Naam Functie / bedrijf Aanwezigheid

Naam Functie / bedrijf Aanwezigheid COMMISSIE Stuurgroep SMeF NEN KID Postbus 5059 2600 GB Delft SECRETARIS Jaap van der Marel Vlinderweg 6 2623 AX Delft VERGADERINGNUMMER 5 AANVANG 13:00 EINDTIJD 15:00 (015) 2 690 390 kid@nen.nl www.nen.nl

Nadere informatie

Sjaak Groeneveld (SG) (Min. IenM) Jaap Jan Nienhuis (JJN) (SIDN) Bas van Schaik (BS) (Min. VenJ)

Sjaak Groeneveld (SG) (Min. IenM) Jaap Jan Nienhuis (JJN) (SIDN) Bas van Schaik (BS) (Min. VenJ) Notulen Aan Werkgroep Semantic Model efactuur Van M.H.M. Stornebrink Onderwerp Notulen werkgroepbijeenkomst 3 sept 2015 Locatie TNO, Anna van Buerenplein 1, Den Haag Aanwezig/afwezig Patrick Frijns (PF)

Nadere informatie

Beheermodel Semantisch Model e-factuur

Beheermodel Semantisch Model e-factuur Beheermodel Semantisch Model e-factuur Versie 1.3 Datum Maart 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam Semantisch Model e-factuur Versienummer 1.3 Contactpersoon Jean-Paul Bakkers Organisatie Logius

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Functioneel model e-factuur

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Functioneel model e-factuur --- Van: @logius.nl Verzonden: maandag 15 november 2010 9:03 Aan: Bart Knubben Onderwerp: Aanmelding functioneel model e-factuur -------- #1 : Geslacht #2 : Voornaam #3 : Tussenvoegsel(s) #4 : Achternaam

Nadere informatie

Advies voor het plaatsen van nieuwe versies van de standaarden SETU en Semantisch Model e-factuur op de pas toe of leg uit -lijst

Advies voor het plaatsen van nieuwe versies van de standaarden SETU en Semantisch Model e-factuur op de pas toe of leg uit -lijst FS150225.2B FORUM STANDAARDISATIE 25 februari 2015 Agendapunt 2. Open standaarden, lijsten Stuknummer 2B. Concept Notitie SETU en SMeF Betreft: Advies voor het plaatsen van nieuwe versies van de standaarden

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

Verslag van de 14 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF)

Verslag van de 14 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF) Verslag van de 14 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF) Datum: maandag 1 december 2014 Tijd: 14:00-16.00 uur Plaats: New Babylon Meeting Center, Anna van Buerenplein

Nadere informatie

Nationaal Platform Datamodel (NPDM) NH Hotel, Prinses Margrietplantsoen 100, 2595 BR Den Haag

Nationaal Platform Datamodel (NPDM) NH Hotel, Prinses Margrietplantsoen 100, 2595 BR Den Haag Bezoekadres: Wilhelmina v Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 96810 2509 JE Den Haag www.logius.nl Inlichtingen bij Arnold Schutter Secretaris NPDM T +31 (0)6-21548837 arnold.schutter@logius.nl Betreft

Nadere informatie

Beheermodel Semantisch Model e-factuur

Beheermodel Semantisch Model e-factuur Beheermodel Semantisch Model e-factuur Versie 1.4 Datum Januari 2016 Status Concept Colofon Stuurgroep Contactpersoon Organisatie Semantisch Model e-factuur Jaap van der Marel (jaap.vandermarel@nen.nl)

Nadere informatie

Sjaak Groeneveld (SG) (Min. IenM) Jaap Jan Nienhuis (JJN) (SIDN/Simpler Invoicing) Bas van Schaik (BS) (Min. VenJ) Patrick Stokkers (PS) (Min.

Sjaak Groeneveld (SG) (Min. IenM) Jaap Jan Nienhuis (JJN) (SIDN/Simpler Invoicing) Bas van Schaik (BS) (Min. VenJ) Patrick Stokkers (PS) (Min. Notulen Aan Werkgroep Semantic Model efactuur Van M.H.M. Stornebrink Onderwerp Notulen werkgroepbijeenkomst 03 december 2015 Locatie TNO New Babylon, Anna van Buerenplein 1, Den Haag Aanwezig/afwezig Patrick

Nadere informatie

ELEKTRONISCH FACTUREREN MET UBL IN EEN EUROPEES KADER. Dennis Krukkert

ELEKTRONISCH FACTUREREN MET UBL IN EEN EUROPEES KADER. Dennis Krukkert ELEKTRONISCH FACTUREREN MET UBL IN EEN EUROPEES KADER Dennis Krukkert EVEN VOORSTELLEN.. Elektronisch factureren TC434 WS5 HET E-FACTUREREN SPEELVELD (2014) INHOUD PRESENTATIE Aanleiding Organisatie en

Nadere informatie

Derde vergadering Nationaal Platform Data Model

Derde vergadering Nationaal Platform Data Model Bezoekadres: Wilhelmina v Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 96810 2509 JE Den Haag www.logius.nl Inlichtingen bij Alex van der Linde T 06-2116 2386 alex.vander.linde@logius.nl 17 oktober 2012 Betreft

Nadere informatie

Sjaak Groeneveld (SG) Jaap Jan Nienhuis (JJN) (SIDN/Simpler Invoicing) Hendricus Wind (HW) (ZET Solutions)

Sjaak Groeneveld (SG) Jaap Jan Nienhuis (JJN) (SIDN/Simpler Invoicing) Hendricus Wind (HW) (ZET Solutions) Notulen Aan Werkgroep Semantisch Model efactuur Van M.H.M. Stornebrink, W. van den Berg Onderwerp Notulen werkgroepbijeenkomst 14 januari 2016 Locatie TNO New Babylon, Anna van Buerenplein 1, Den Haag

Nadere informatie

DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor leveranciers

DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor leveranciers DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor leveranciers Versie 1.3 Datum 7 mei 2013 Status Definitief Colofon Product DigiInkoop Versienummer 1.3 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

e-factureren Wat is uw excuus om nog geen e- factureren te ontvangen? Overheid en ICT Sierd Westerfield April 24, 2013 vrijdag 3 mei 13

e-factureren Wat is uw excuus om nog geen e- factureren te ontvangen? Overheid en ICT Sierd Westerfield April 24, 2013 vrijdag 3 mei 13 e-factureren Wat is uw excuus om nog geen e- factureren te ontvangen? Overheid en ICT Sierd Westerfield Minder regels Staatssecretaris De Jager: elektronische en papieren factuur gelijkgesteld Op 12 februari

Nadere informatie

FS150422.7A. A: Beschrijving van de voorgestelde werkwijze B: Toelichting op het MSP en identificatie proces

FS150422.7A. A: Beschrijving van de voorgestelde werkwijze B: Toelichting op het MSP en identificatie proces FS150422.7A FORUM STANDAARDISATIE 22 april 2015 Agendapunt: 7. Internationaal Stuk 7A. Notitie omgang met standaarden van het Europese Multistakeholder Platform on ICT Standardisation Bijlage A: Beschrijving

Nadere informatie

Opname Digikoppeling 2.0 op de lijst voor pas toe of leg uit

Opname Digikoppeling 2.0 op de lijst voor pas toe of leg uit FS 43-04-05B Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 96810 2509 EJ Den Haag www.forumstandaardisatie.nl Opname Digikoppeling 2.0 op de lijst voor pas toe of leg uit FORUM

Nadere informatie

Concept verslag van de 10 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF)

Concept verslag van de 10 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF) Concept verslag van de 10 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF) Datum: 23 september 2013 Tijd: 14:00-16.00 uur Plaats: Ministerie van Economische Zaken (EZ), Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Nationaal Platform Datamodel (NPDM) NH Hotel, Prinses Margrietplantsoen 100, 2595 BR Den Haag

Nationaal Platform Datamodel (NPDM) NH Hotel, Prinses Margrietplantsoen 100, 2595 BR Den Haag Bezoekadres: Wilhelmina v Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 96810 2509 JE Den Haag www.logius.nl Inlichtingen bij Arnold Schutter Secretaris NPDM T 06-21548837 arnold.schutter@logius.nl Betreft Nationaal

Nadere informatie

U wordt gevraagd om in stemmen met: 1) Advies over inbehandelname Business Process Execution Language (BPEL)

U wordt gevraagd om in stemmen met: 1) Advies over inbehandelname Business Process Execution Language (BPEL) Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl FORUM STANDAARDISATIE FS26-06-04 Agendapunt: 04 open standaarden Bijlagen:

Nadere informatie

Forum Standaardisatie. Expertadvies SMeF 2.0. Datum 22 juli 2016

Forum Standaardisatie. Expertadvies SMeF 2.0. Datum 22 juli 2016 Forum Standaardisatie Expertadvies SMeF 2.0 Datum 22 juli 2016 Expertadvies SMeF 2.0 Forum Standaardisatie 13 juli 2016 Colofon Projectnaam Toetsingsprocedure SMeF 2.0 Versienummer 1.0 Locatie Den Haag

Nadere informatie

Digitaal factureren de ontwikkelingen

Digitaal factureren de ontwikkelingen Digitaal factureren de ontwikkelingen Peter Veld Directeur Generaal Belastingdienst, Ambassadeur digitaal factureren Leveranciersdag, 29 november 2013 Agenda Voordelen digitaal factureren Strategie NL

Nadere informatie

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Operatie BRP Jaargang 2014, nummer 3, 1 april 2014 Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Onderwerpen waarover de stuurgroep heeft gesproken De stuurgroep heeft op 27 maart

Nadere informatie

Fiche 3: Mededeling electronisch factureren. 1. Algemene gegevens

Fiche 3: Mededeling electronisch factureren. 1. Algemene gegevens Fiche 3: Mededeling electronisch factureren 1. Algemene gegevens Titel voorstel Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité

Nadere informatie

DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen!

DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen! DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen! Informatie over DigiInkoop en de wijze van aansluiten Logius Team Implementatie Support DigiInkoop Aanleiding DigiInkoop Eén Rijksbreed inkoopsysteem

Nadere informatie

DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor inkooporganisaties

DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor inkooporganisaties DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor inkooporganisaties Versie 1.3 Datum 7 mei 2013 Status Definitief Colofon Product DigiInkoop Versienummer 1.3 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag

Nadere informatie

A. Expertadvies adoptie-evaluatie SAML B. Notitie van eid over verwerking adviespunten C. Opzet monitor open standaarden-beleid 2014

A. Expertadvies adoptie-evaluatie SAML B. Notitie van eid over verwerking adviespunten C. Opzet monitor open standaarden-beleid 2014 FS 49-04-05 Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 96810 2509 EJ Den Haag www.forumstandaardisatie.nl Forum Standaardisatie FS 49-04-05 Bijlagen: A. Expertadvies adoptie-evaluatie

Nadere informatie

Nationaal Platform Datamodel (NPDM) NH Hotel, Prinses Margrietplantsoen 100, 2595 BR Den Haag

Nationaal Platform Datamodel (NPDM) NH Hotel, Prinses Margrietplantsoen 100, 2595 BR Den Haag Bezoekadres: Wilhelmina v Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 96810 2509 JE Den Haag www.logius.nl Inlichtingen bij Arnold Schutter Secretaris NPDM T +31 (0)6-21548837 arnold.schutter@logius.nl Betreft

Nadere informatie

Concept Verslag van de 12 de vergadering Nederlands Multi- Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF)

Concept Verslag van de 12 de vergadering Nederlands Multi- Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF) Concept Verslag van de 12 de vergadering Nederlands Multi- Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF) Datum: 16 juli 2014 Tijd: 10:00-12.00 uur Plaats: Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Vergadering stuurgroep Juriconnect op vrijdag 7 juni 2013 bij de Belastingdienst te Utrecht

Vergadering stuurgroep Juriconnect op vrijdag 7 juni 2013 bij de Belastingdienst te Utrecht Vergadering stuurgroep Juriconnect op vrijdag 7 juni 2013 bij de Belastingdienst te Utrecht Aanwezig: Afwezig: Jacques Snel (voorzitter), Piet Jorna (BD/CKC), Robert van der Jagt (KMPG- Meyburg), Simon

Nadere informatie

VOORBLAD Strategieconferentie strategische agenda West-Brabant

VOORBLAD Strategieconferentie strategische agenda West-Brabant Agp. 3, bijlage 2 VOORBLAD Strategieconferentie strategische agenda West-Brabant Zorg, Welzijn, Onderwijs Datum 04 december 2011 Ter kennisname In juli 2012 is het Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda

Nadere informatie

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in.

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in. Notulen van de GMR-vergadering van 26-02-2015 Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der

Nadere informatie

Consultatiebijeenkomst nummers voor abonneeinformatiediensten. 6 oktober 2008

Consultatiebijeenkomst nummers voor abonneeinformatiediensten. 6 oktober 2008 Consultatiebijeenkomst nummers voor abonneeinformatiediensten (18-reeks) 6 oktober 2008 Agenda 1. Introductie 2. Presentatie EZ: voorgestelde uitgangspunten 3. Presentatie door Voice Data Bridge 4. Presentatie

Nadere informatie

NOTULEN VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD CBS- DE RANK KOUDEKERK AAN DEN RIJN

NOTULEN VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD CBS- DE RANK KOUDEKERK AAN DEN RIJN NOTULEN VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD CBS- DE RANK KOUDEKERK AAN DEN RIJN Datum : dinsdag 01 november 2011 Aanwezig: Bart Reijneveld/Jeannette Kapteijn/ Sanneke Vos/ Eveline Luiten/Caroline Knoester/

Nadere informatie

dinsdag 31 augustus 2010, 14.00 17.00 uur Landgoed Voorlinden, Wassenaar

dinsdag 31 augustus 2010, 14.00 17.00 uur Landgoed Voorlinden, Wassenaar Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl Vergaderdatum en -tijd dinsdag 31 augustus 2010, 14.00 17.00 uur Vergaderplaats

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

COLLEGE STANDAARDISATIE

COLLEGE STANDAARDISATIE Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl COLLEGE STANDAARDISATIE CS10-06-05 Agendapunt: 05 Lijsten open standaarden

Nadere informatie

Aanmelden voor het spreekrecht publiek kan bij de secretaris van het VHL-Beraad: telefoon

Aanmelden voor het spreekrecht publiek kan bij de secretaris van het VHL-Beraad: telefoon Agenda Vijfheerenlanden-Beraad Opmerking: De agenda voor de openbare vergadering van het VHL-Beraad van 29 maart 2017 (met bijbehorende stukken) zal door de griffiers geplaatst worden in de Raadsinformatiesystemen

Nadere informatie

E Invoicing, wat is het nu precies en wat zijn de ontwikkelingen? dé P2P specialist van Nederland

E Invoicing, wat is het nu precies en wat zijn de ontwikkelingen? dé P2P specialist van Nederland E Invoicing, wat is het nu precies en wat zijn de ontwikkelingen? dé P2P specialist van Nederland Welkom Proquro klanten! Agenda 10.00 11:30 Ontwikkelingen, visie en productlancering Proquro e Facturen

Nadere informatie

Forum Standaardisatie. Expertadvies Semantisch Model Elektronische Factuur. Datum 6 augustus 2012

Forum Standaardisatie. Expertadvies Semantisch Model Elektronische Factuur. Datum 6 augustus 2012 Forum Standaardisatie Expertadvies Semantisch Model Elektronische Factuur Datum 6 augustus 2012 Colofon Projectnaam Expertadvies Semantisch Model Elektronische Factuur Versienummer 1.0 Locatie Organisatie

Nadere informatie

dinsdag 9 februari 2010, uur woensdag 10 februari 2010, uur Noordwijk, Hotels van Oranje

dinsdag 9 februari 2010, uur woensdag 10 februari 2010, uur Noordwijk, Hotels van Oranje Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Vergaderplaats dinsdag 9 februari

Nadere informatie

Sjaak Groeneveld (SG) (Min. IenM) Jaap Jan Nienhuis (JJN) Wouter van Schaik (WS) (Simplerinvoicing/SIDN) Bas van Schaik (BS) (Min.

Sjaak Groeneveld (SG) (Min. IenM) Jaap Jan Nienhuis (JJN) Wouter van Schaik (WS) (Simplerinvoicing/SIDN) Bas van Schaik (BS) (Min. Notulen Aan Werkgroep Semantic Model efactuur Van M.H.M. Stornebrink Onderwerp Notulen werkgroepbijeenkomst 05 november 2015 Locatie Skype-call Aanwezig/afwezig Patrick Frijns (PF) (Belastingdienst) Hans

Nadere informatie

OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR

OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR 1 OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR NOTULEN Vastgesteld d.d. 29 mei 2013 Vergaderdatum 24 april 2013 Vergaderplaats Service Center, Middelburg Aanwezig: OR-leden dames Bakhuizen, Van den Dorpel,

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d. 20 maart 2017, uur bij het Heuveltje

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d. 20 maart 2017, uur bij het Heuveltje Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d. 20 maart 2017, 20.00 uur bij het Heuveltje Aanwezigen dorpsraad: Rene Derksen, Susan Dikker, Jurgen Thijssen, Marian Trommelen Overige aanwezigen:

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 30 januari 2012 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Bert van Beek Janneke Hilbrands later Paul

Nadere informatie

Joris: Plannen op papier aanleveren: Joris op school uitprinten indien hier vraag naar is.

Joris: Plannen op papier aanleveren: Joris op school uitprinten indien hier vraag naar is. Notulen van de vergadering 09-10-2017 Aanvang: 19.30 uur. Eindtijd: 22.00 uur. Voorzitter: Manon Afwezig: Aanwezig: Jörgen Kroot op uitnodiging Notulen: Diana: 18-12 Leona: 12-03 Will: 07-05 Joris: 09-10

Nadere informatie

Bijgaand treffen jullie, conform afspraak, de notulen van de hierboven genoemde vergadering aan.

Bijgaand treffen jullie, conform afspraak, de notulen van de hierboven genoemde vergadering aan. Stichting Kinderopvang Barendrecht (SKB) Kinderopvang Ziezo Besprekingsverslag Aan Afschrift Saskia Verseveld (), Kiymet Dalmis (KM), Ilse Horsten (IH), Xander Heijnen (XH) en Rob Samuels (RS) Pietje Boel

Nadere informatie

De vergadering vond plaats op 8 mei 2012 in Den Haag, NH hotel, Margrietplantsoen.

De vergadering vond plaats op 8 mei 2012 in Den Haag, NH hotel, Margrietplantsoen. Bezoekadres: Wilhelmina v Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag 96810 2509 JE Den Haag www.logius.nl Inlichtingen bij 24 september2012 Bijlage(n) Betreft Verslag tweede NPDM vergadering, vastgesteld door de NPDM

Nadere informatie

Verkenning federatief stelsel berichtenverkeer

Verkenning federatief stelsel berichtenverkeer Federatief stelsel berichtenverkeer Een verkenning van de Manifestgroep Martijn Hiensch 20 juni 2017 Komende 20 minuten Berichtenbox: voorstel Manifestgroep De Manifestgroep heeft een voorstel ontwikkeld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1130 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal Medezeggenschapsraad Notulen MR vergadering Aanwezig Notulist Gast : Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal : Maatman :

Nadere informatie

Stuurgroep open standaarden Datum: 1 oktober 2010 Versie 0.2 Stand van zaken Open standaarden

Stuurgroep open standaarden Datum: 1 oktober 2010 Versie 0.2 Stand van zaken Open standaarden Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl FORUM STANDAARDISATIE FS28-10-05 Agendapunt: 05 Lijst open standaarden Bijlagen:

Nadere informatie

Eerste voorstel businessmodel eid Stelsel

Eerste voorstel businessmodel eid Stelsel Contactpersoon Nicole Damen T 06 46 87 92 55 nicole.damen@logius.nl Eerste voorstel businessmodel eid Stelsel Aantal pagina's 5 Onderwerp Status Eerste voorstel businessmodel eid Stelsel Ter informatie

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Bijeenkomst werkgroep -Investeren in Landschap en Leefomgeving-

Bijeenkomst werkgroep -Investeren in Landschap en Leefomgeving- Plaats : De Wiekelaar Oudleusen Datum : 9 juni 2011 Deelnemers : Anet Bovendeert, Henriëtte Koers, Jolande Onderdijk, Hein Kuijper, Henk Pierik, Wim van Lenthe, Han Brouwers, Alie Slagter Voorzitter :

Nadere informatie

Projectplan normcommissie Human Resource Management

Projectplan normcommissie Human Resource Management Projectplan normcommissie Human Resource Management Introductie In het vakgebied Arbeid en HRM zijn zowel op nationaal als internationaal niveau een aantal grote trends en verschuivingen zichtbaar. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken Forum Standaardisatie & Open Standaarden Standaard samenwerken Betere elektronische dienstverlening, lagere administratieve lasten, transparantere en efficiëntere overheid. Dat kan alleen door samen te

Nadere informatie

1. Opening en vaststelling agenda Joke Jansen is bij een informatieavond als vertegenwoordiging van de p-raad.

1. Opening en vaststelling agenda Joke Jansen is bij een informatieavond als vertegenwoordiging van de p-raad. PARTICIPATIERAAD Kort verslag P-raad aan : Leden participatieraad van : Elly Werkman datum : 1 juni 2015 aanwezig : Han van Oosterbos, Lidia Verstege, Elly Geurts, Carla Stapelbroek, Theo Beeftink, Fred

Nadere informatie

Voorwaarden elektronisch factureren Bijlage bij aanbestedingsdocumenten en inkoopovereenkomsten

Voorwaarden elektronisch factureren Bijlage bij aanbestedingsdocumenten en inkoopovereenkomsten Voorwaarden elektronisch factureren Bijlage bij aanbestedingsdocumenten en inkoopovereenkomsten Versie 1.0 Datum 31 januari 2017 Status Colofon Afzendgegevens Auteurs Directie Informatisering en Inkoop

Nadere informatie

Carlo Koch (programma eid), Bart Pegge (Nederland ICT), Nicole Damen (verslag)

Carlo Koch (programma eid), Bart Pegge (Nederland ICT), Nicole Damen (verslag) Aantal pagina's 4 Verslag #4 Vergaderdatum Deelnemers Elly Plooij-van Gorsel (voorzitter), Jacqueline Rutjens (BZK), Mark Bressers (EZ), Ab van Ravenstein (RDW), Haydar Cimen (KPN), Marlies van Elst (Equens),

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE FS

FORUM STANDAARDISATIE FS FS 40-11-09 Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 96810 2509 EJ Den Haag www.forumstandaardisatie.nl FORUM STANDAARDISATIE FS 40-11-09 Agendapunt: 9 Bijlagen: Bijlage

Nadere informatie

MR: Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten

MR: Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten Montessori Basisschool Roermond Bijeenkomst 9maart 2017 vergadering Aanwezigen: : Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten Managementteam: Frits Hoff(directeur), Ton Vromen

Nadere informatie

Notulen vergadering MR

Notulen vergadering MR Notulen MR Vergaderdatum: 29-06-2017 Tijd: 19.30 uur Vergaderlocatie: Kamer Yvonne BS St. Bavo Voorzitter: Yvonne Secretaris: Kees, Edwin Notulist: Aanwezig Afwezig Martine Jansma Ad Buckens, Arianne Thijssen,

Nadere informatie

Donderdag 4 september 2014. Ministerie van Economische Zaken, Verkadezaal. namens Tjeerd van der Wal, Interprovinciaal Overleg

Donderdag 4 september 2014. Ministerie van Economische Zaken, Verkadezaal. namens Tjeerd van der Wal, Interprovinciaal Overleg Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 96810 2509 EJ Den Haag www.forumstandaardisatie CONCEPT 16 de vergadering College Standaardisatie Vergaderdatum Donderdag 4 september

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 23 maart 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha en Marielle. Afwezig: Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 1 april 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Concept verslag van de 13 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF)

Concept verslag van de 13 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF) Concept verslag van de 13 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF) Datum: maandag 13 oktober 2014 Tijd: 10:00-12.00 uur Plaats: VNO NCW en MKB Nederland, Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse VERSLAG van de op 8 december 2016 in Zoetermeer gehouden openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en Omstreken Aanwezig de leden: de heer T.C. Kuiper,

Nadere informatie

Hoe kan ik een e-factuur naar de Rijksoverheid sturen?

Hoe kan ik een e-factuur naar de Rijksoverheid sturen? Vanaf 1 januari 2017 zijn leveranciers van de Rijksoverheid verplicht om bij nieuwe inkoopovereenkomsten e-facturen te sturen. Deze mijlpaal is afgestemd met koepel- en brancheorganisaties uit het bedrijfsleven..

Nadere informatie

Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices.

Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices. Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices. Versie 0.1 datum: 2012.02.27 door:jelle Attema Versie 0.2 datum: 2012.03.08 door: Jelle Attema Achtergrond. Elektronisch

Nadere informatie

10 Voortgangsnotitie - Semantiek. Voorgenomen activiteiten semantiek

10 Voortgangsnotitie - Semantiek. Voorgenomen activiteiten semantiek Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl FORUM STANDAARDISATIE FS36-02-10b Agendapunt: 10 Voortgangsnotitie - Semantiek

Nadere informatie

Opname EPUB 3.0 op de lijst voor pas toe of leg. Stuurgroep Standaardisatie Datum: 3 april 2014 Versie 1.0

Opname EPUB 3.0 op de lijst voor pas toe of leg. Stuurgroep Standaardisatie Datum: 3 april 2014 Versie 1.0 FS 49-04-04B Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl Opname EPUB 3.0 op de lijst voor pas toe of leg uit FORUM STANDAARDISATIE

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGEN. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 10.7.2017 JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2 BIJLAGEN bij het Gezamenlijk voorstel voor een Besluit

Nadere informatie

Mogelijk onvolledige datum

Mogelijk onvolledige datum Mogelijk onvolledige datum Auteur: Wim Bakkeren (wim.bakkeren@ictu.nl) Datum: 25 september 2014 Versie: 1.0 Status: Definitief Inleiding Dit document bevat een voorstel voor een datatype voor mogelijk

Nadere informatie

Notulen Werkgroep Eerbeek

Notulen Werkgroep Eerbeek Notulen Werkgroep Eerbeek Datum: 19 maart 2009 Locatie: Café Spoorzicht, Eerbeek Vergadering: 2 Aanwezig: Rudi Theunissen, Bas Assink, Marina Propadalo (Kuiper Compagnons), Hein Reusken, Casper Heine,

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Terms of Reference (ToR) Overlegplatform General Aviation

Terms of Reference (ToR) Overlegplatform General Aviation Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Doelstelling Terms of Reference (ToR) Overlegplatform General Aviation Het Overlegplatform General Aviation (hierna: het platform)

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi ------Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@[xxx].nl] Verzonden: dinsdag 18 mei 2010 14:08 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE FS 141028.12

FORUM STANDAARDISATIE FS 141028.12 FS 141028.12 Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 96810 2509 JE Den Haag www.forumstandaardisatie.nl FORUM STANDAARDISATIE FS 141028.12 Doel Betreft: Voortgang Aan:

Nadere informatie

FS FORUM STANDAARDISATIE 8 juni 2016 Agendapunt 3. Open standaarden, lijsten Stuknummer 3. Oplegnotitie lijsten. Van: Aan: Bijlagen:

FS FORUM STANDAARDISATIE 8 juni 2016 Agendapunt 3. Open standaarden, lijsten Stuknummer 3. Oplegnotitie lijsten. Van: Aan: Bijlagen: FS 160608.3 Forum Standaardisatie www.forumstandaardisatie.nl forumstandaardisatie@logius.nl Bureau Forum Standaardisatie gehuisvest bij Logius Postadres Postbus 96810 2509 JE Den Haag Bezoekadres FORUM

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 14-09-2015

Notulen MR vergadering 14-09-2015 Notulen MR vergadering 14-09-2015 MR-leden: Annet Boomkamp, Onno Diekman, Nicolle Nijmeijer, Ellen Platenkamp, Ilse Stege, Maarten Wegdam. Afwezig m.k.: Denice Klein Haarhuis en Dirk Nolte Directie: Harrie

Nadere informatie

Van: STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR Verslag. Vergadering dd om uur op het Stadhuis, Markt te Maastricht

Van: STICHTING ONTWIKKELINGSMAATSCHAPIJ ENCI-GEBIED - BESTUUR Verslag. Vergadering dd om uur op het Stadhuis, Markt te Maastricht Memo Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied SomENCI Agenda 2/2011 VERSIE 29 april 2011 Aan: J. Mans, C. van der Gugten, J. de Jong, A. Nuss, F. de Schepper Van: P. Mergelsberg C.c.: R. Pasma,

Nadere informatie

vrijdag 15 juni 2012, 10.00 11.30 uur Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zaal 0.29 (voorzitter)

vrijdag 15 juni 2012, 10.00 11.30 uur Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zaal 0.29 (voorzitter) Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl Vergaderdatum en -tijd vrijdag 15 juni 2012, 10.00 11.30 uur Vergaderplaats

Nadere informatie

Stuurgroep open standaarden Datum: 22 augustus 2012 Versie 1.0

Stuurgroep open standaarden Datum: 22 augustus 2012 Versie 1.0 FS 39-09-05A Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 96810 2509 EJ Den Haag www.forumstandaardisatie.nl FORUM STANDAARDISATIE FS 39-09-05A Agendapunt: 5. lijsten open

Nadere informatie

AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: uur

AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: uur AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: 20.00 uur Nr. Agendapunt en voorstel Toelichting 1 Opening De heer Siroen (Cuijk) opent, als raadslid van de gastgemeente,

Nadere informatie

Verslag Expertgroep Gegevens d.d. 19 februari 2014

Verslag Expertgroep Gegevens d.d. 19 februari 2014 SBR Programma Wilhelmina v Pruisenweg 52 Postbus 96810 2509 JE Den Haag www.sbr-nl.nl sbr@logius.nl Datum 19 februari 2014 Verslag Expertgroep Gegevens d.d. 19 februari 2014 Auteur Jean-Paul Bakkers Aanwezigen

Nadere informatie

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop B&W voorstel Zaaknummer Onderwerp 153447 ToekomstAgenda Informele Zorg voor Veenendaal Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer P.G.M. Martens Maatschappelijke Ondersteuning (0318) 538391 Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo.

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. Aanwezig : Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Ph Wedstrijden

Nadere informatie

Verslag vergadering Forum Standaardisatie

Verslag vergadering Forum Standaardisatie Verslag vergadering Forum Standaardisatie Datum : 17 december 2008 Locatie : Landgoed Voorlinden, Wassenaar Tijd : 14.00 18.00 uur Aanwezig Leden Nico Westpalm van Hoorn Havenbedrijf Rotterdam (voorzitter)

Nadere informatie

Adoptie-instrumenten 1

Adoptie-instrumenten 1 Bureau Forum Standaardisatie Bezoekadres: Wilhelmina v Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag www.logius.nl Inlichtingen bij M.A van der Veen Adviseur Standaardisatie T 070-8896309 M +31(0)6-21162433 maarten.vander.veen@logius.

Nadere informatie

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015.

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015. Openbaar ja Voorstel voor BC OZJT / BO Samen 14 Datum vergadering 1 oktober 2015 Agendapunt Portefeuillehouder(s) Wethouder J. Coes Domein, behandelend ambtenaar, tel. Evelien Fokkink, manager OZJT Onderwerp

Nadere informatie

Concept verslag van de 8 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF)

Concept verslag van de 8 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF) Concept verslag van de 8 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF) Datum: 24 april 2013 Tijd: 14:00-16.00 uur Plaats: Ministerie van Economische Zaken (EZ), Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

FS C. Onderzoek e-facturatie. TNO-rapport. Eindrapport. Datum 23 December M. van Bekkum, D. Krukkert

FS C. Onderzoek e-facturatie. TNO-rapport. Eindrapport. Datum 23 December M. van Bekkum, D. Krukkert FS 150225.3C TNO-rapport Eindrapport Onderzoek e-facturatie Datum 23 December 2014 Auteur(s) M. van Bekkum, D. Krukkert Aantal pagina's 30 (incl. bijlagen) Aantal bijlagen 1 Opdrachtgever Logius Projectnaam

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

SimplerInvoicing: E-factureren voor iedereen Jaap Jan Nienhuis

SimplerInvoicing: E-factureren voor iedereen Jaap Jan Nienhuis SimplerInvoicing: E-factureren voor iedereen Jaap Jan Nienhuis Jaap Jan Nienhuis Geboren in 1979 Innopay sinds 2007 Senior consultant E-invoicing & e-payments PM SimplerInvoicing E: jaapjan@innopay.com

Nadere informatie