Stuurgroep SeMantisch efactuurmodel (SMEF) 25 maart uur TNO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stuurgroep SeMantisch efactuurmodel (SMEF) 25 maart 2014 10.30 12.30 uur TNO"

Transcriptie

1 Logius Keteninformatie Diensten Bezoekadres: Wilhelmina v Pruisenweg AN Den Haag JE Den Haag Inlichtingen bij J.-P. Bakkers Business consultant M +31(0) Datum 25 maart 2014 Bijlage(n) Aantal pagina's 7 VERSLAG Betreft Vergaderdatum en tijd Aanwezig Afgemeld Geen afmelding ontvangen Stuurgroep SeMantisch efactuurmodel (SMEF) 25 maart uur TNO Erwin Folmer EF (TNO) (voorzitter) Jan Julianus JJ (Min EZ) (beleidsopdrachtgever) Harold Thijssen HT (Min BZK) (beleidsopdrachtgever) Oscar Rutten OR (Logius) Leo Budding LB (UWV) Mark Baaijens MB (Innopay) Marc van Hilvoorde MvH (Logius) Jean-Paul Bakkers JPB (Logius) (secretaris) Hans Hodes HH (KPN) Sjaak Groeneveld SG (Min I&M) Ellen van Eck EvE (Randstad) Jan Paul den Frankrijker (Staples) Bas Haasnoot (Min Fin) Mariëlle Freeke (Min Fin) Rutger Stelwagen (Min I&M) 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en dankt iedereen voor zijn komst naar Utrecht. Vanwege de Nuclear Security Summit zit de Randstad op slot en heeft TNO deze ruimte ter beschikking gesteld.

2 Hans Hodes, Ellen van Eck en Sjaak Groeneveld hebben zich afgemeld. Verder heeft Gerard Roozemaal zich voor de stuurgroep definitief afgemeld. Gerard heeft een nieuwe baan gevonden bij de Provincie Gelderland. De voorzitter wenst hem succes in zijn nieuwe functie. De afwezigheid van Jan Paul, Bas, Mariëlle en Rutger en het vertrek van Gerard roept de vraag op dat er naar de samenstelling van de stuurgroep gekeken moet worden. Ter bespreking hiervan wordt agendapunt 8 hiervoor gecreëerd. 2. Verslag vorige Stuurgroep Het verslag wordt per pagina doorlopen en aan het eind wordt de actiepuntenlijst doorgenomen. Actiepunt 2. Op verzoek kan voorafgaand aan elke stuurgroep een geactualiseerd standaardenoverzicht worden aangeleverd. Actiepunt 3. De impactanalyse EU-ontwikkelingen volgt bij stand van zaken Roadmap. Actiepunt 4. Binnen Logius ondersteunt het Centrum van Standaarden bij het opschonen van de DigiInkoop berichtstandaarden die gerelateerd zijn aan SMeF. Er is een voorstel gedaan aan het Combioverleg en de Stuurgroep DigiInkoop gedaan. Hieruit volgend zijn de opruimacties in gang gezet. Dit actiepunt is afgerond. De overige actiepunten worden via de agenda behandeld. Het verslag wordt vastgesteld. 3. Stand van zaken Roadmap EU-ontwikkelingen JJ licht toe dat de Richtlijn door het EU Parlement is geadopteerd. De raad voor het concurrentievermogen moet er nog mee instemmen. Hierna wordt in mei de Richtlijn gepubliceerd. Aan het semantisch model is een beperkte lijst met syntactische standaarden toegevoegd en related syntax bindings. CEN krijgt het mandaat om de Richtlijn uit te werken. Vooruitlopend hierop hebben NEN en het Italiaanse standaardisatieorganisatie UNI een voorstel bij CEN ingediend om alvast een Project Committee in te richten om zodoende tijd te winnen. Begin mei stemt CEN over het voorstel waarin NEN het secretariaat zou voeren en Italië de voorzitter levert. In het Europese Multi-Stakeholder Forum on e-invoicing van 20 maart werd het voorstel door diverse lidstaten en de Commissie verwelkomd. EZ zal NEN subsidie verstrekken om in Nederland schaduwcommissie (nationale normcommissie) te vormen en een expert (Fred van Blommenstein) in te huren die als editor in het Project Committee kan optreden. Zo is Nederland optimaal gepositioneerd om onze ervaringen in te brengen. SMeF en Simplerinvoicing belangen worden zo mede geborgd richting de EU ontwikkelingen. SMeF kan zitting nemen in de NEN-normcommissie. Echte beïnvloeding kost veel tijd, reviewen minder. De Stuurgroep geeft aan dat deze ontwikkelingen van zeer groot belang zijn en dat dit onderwerp grote aandacht verdient. Afgesproken wordt dat Fred van Blommenstein gevraagd wordt zitting te nemen in de Stuurgroep waardoor alle belangen optimaal geborgd zijn. Eind 2018 moet de Richtlijn geïmplementeerd zijn. Tot slot meldt JJ dat er op 17 april een presentatie door Peter Veld, DG Belastingdienst en ambassadeur e-factureren voor het Rijk, mede over dit onderwerp wordt gegeven op het Factuurcongres.

3 Communicatie / promotie moet beter worden opgepakt. EF brengt in dat op de Logius website een aantal communicatieve uitingen moet worden aangepakt. Dit betreft onder andere het plaatsen van de juiste versie van het beheerdocument, de SMeF standaard en de notulen. De door BFS goedgekeurde SMeF standaard is niet vindbaar op de website. Versie wordt alsnog op de website geplaatst. Daarnaast is de plaats van SMeF op de website niet handig vindbaar. JPB en OR nemen dit actiepunt op zich en komen met een plan van aanpak voor de snelle aanpassingen en voor een toekomstbestendig en robuust communicatiekanaal. 4. SMeF en Simplerinvoicing OR licht toe dat hij een vergelijk heeft gemaakt tussen SMeF en SI, dit in opdracht van de Stuurgroep. De verschillen van mening (die via de mail waren gewisseld) tussen OR en MB zijn na een persoonlijk gesprek weggenomen. Duidelijk is dat internationaal, kortingen en toeslagen onderdelen zijn die door SMeF en SI niet in lijn gebracht kunnen worden. Transformatie tussen SMeF en SI is verder wel mogelijk. MB geeft aan dat TIE al een conversietool heeft om de conversie mogelijk te maken. Voor de zaken die niet geconverteerd kunnen worden bestaan er mogelijkheden om conversie mogelijk te maken. Voorgesteld wordt om de verschillen en alignement tussen SMeF en SI (CEN Bii) vast te leggen. Dit kan bijdragen aan de CEN/NEN Richtlijn implementatie. Er wordt gevraagd waarom er geen SI mapping op de SMeF is. Door OR wordt aangegeven dat dit gemaakt kan worden door MB en OR maar roept wel op dat structurele borging nodig is. De mapping wordt als nuttig ervaren en bevordert de bruikbaarheid van SMeF en SI in het overheidsdomein. Op de SMeF zijn drie mappings van toepassing: UBL NL OH, HRXML NL OH/SETU, SI/Peppol. MvH geeft aan dat het beheeraspect niet uit het oog verloren moet worden. Mappings zijn belangrijk, ook om compliantie aan te tonen. Het onderhouden van de mappings is echter wel van belang en vergt tijd. Mapping SMeF aan CEN bii is daarnaast ook belangrijk voor het bepalen van het allingment van SMeF met de EU Richtlijn / CEN bii. Inhoudelijk is de mapping bijna af en behoeft alleen een kleine tijdsinspanning. EF vraagt of de stuurgroep SMeF dit wil gaan doen. Hier wordt mee ingestemd. (dus wel op semantiek, niet op syntax niveau). De borging van de mapping zou door SI en Logius kunnen worden opgepakt. MvH geeft aan dat dit op dit moment niet tot het takenpakket van Logius behoort. JJ geeft aan dat vanuit EZ hier een opdracht aan Logius voor zal komen. JJ en JPB nemen dit actiepunt verder op. In de volgende stuurgroep wordt een voorstel voor mapping en beheer SI SMeF standaarden voorgelegd. 5. Voorstel aanpassing goverance SMeF De discussie over de uitbreiding van de stuurgroep is reeds eerder in de stuurgroep aan de orde geweest. De huidige scope is alleen de SMeF standaard. MvH licht toe a.d.h.v een notitie waarin twee typen uitbreiding worden voorgesteld: 1. Uitbreiding met een nieuw semantisch model voor inkoop en bestellen 2. Uitbreiding met de UBL en SETU berichtstandaarden die deel uitmaken van het DigiInkoop stelsel. In werkgroep bijeenkomsten blijkt dat de uitwerking van de semantische standaard regelmatig de syntactische uitwerking in de berichtversies wordt geraakt. SMeF gaat over SMeF en de mapping maar niet

4 over de implementatie van de standaard. Voor de DigiInkoop standaarden moet dit jaar een beheerstructuur worden uitgewerkt. MvH geeft aan dat de personen en partijen die iets zinvols kunnen zeggen over deze berichtstandaarden al binnen het SMeF samen komen. Het oprekken van de SMeF scope voorkomt het opzetten van aparte naast elkaar opererende beheerstructuren. Het idee in de notitie is om de standaarden apart naast elkaar te laten bestaan maar door dezelfde community te laten beheren onder leiding van de stuurgroep. Uit de discussie blijkt dat het onvoldoende duidelijk is hoe de verschillende standaarden zich tot elkaar verhouden en elkaar beïnvloeden. Hiermee is onzeker of de voordelen van het bij elkaar brengen van het beheer van efactuur standaarden wel opwegen tegen de nadelen. LB geeft aan dat ZBO s geen gebruik mogen maken van DigiInkoop en daarom niet blij zullen zijn met dit voorstel. MvH geeft aan dat ZBO s wel gebruik mogen en kunnen maken van de DigiInkoop standaarden, maar niet van de inkoopvoorziening. Met het uitbreiding van de governance scope worden marktpartijen meer betrokken bij de ontwikkeling van de voor hen belangrijke standaarden. De SMeF standaard wordt al open beheerd, hier zou het beheer van de DigiInkoop standaard aan toegevoegd kunnen worden en daarmee ook open beheerd kunnen worden. JJ zegt dat de eigenlijke vraag daarmee ook luidt om de syntactische mappings van de UBL en HR-XML standaarden binnen de scope te plaatsen. JJ geeft ook aan dat het niet zuiver is om de scope uit te breiden, immers SMeF beheert wel de mapping op SI UBL, maar beheert niet de standaard. EF geeft aan dat het verstandig is om in kleiner comité bij elkaar te komen om eerst een beter beeld te krijgen bij de verschillende standaarden die deel uitmaken van het stelsen en de onderlinge relaties. Voordat hier een beslissing over kan worden genomen moet meer duidelijkheid bestaan over de mogelijke impact. Jos zal een inhoudelijke presentatie voorbereiden over de inhoud van de standaarden en hun onderlinge relaties. N.a.v. deze presentatie zullen vervolgstappen worden afgesproken. Het comité zal bestaan uit MvH, JJ, HT en Jos van der Heiden. Sjaak zal hier ook bij worden uitgenodigd. 6. Beheerdocument Bijgevoegd als bijlage is het aangepaste beheerdocument versie 1.3. Dit document is in kleine kring voorbereid en ligt ter vaststelling voor. EF geeft aan dat er vooral geschrapt en ontdubbeld is. De schriftelijke input van Sjaak wordt toegelicht. Dit gaat vooral over het beheer van de mappings. SG SMeF moet vooral gaan over de semantiek en niet over de mappings. Zijn input is meegenomen bij agendapunt 5. MB geeft aan dat hij nog vragen heeft over plaatje 2. SI heeft een andere gelaagdheid. Het blokje Simpler Invoicing zou weg kunnen. HT geeft aan dat er een stippellijntje tussen SI en overheid moet komen. Verder moet tussen DigiInkoop en het overheidsdomein een / ipv een moeten komen. MB geeft aan dat de benaming buiten de overheid zou moeten worden veranderd in sectoroverstijgend. Toegevoegd wordt dat deelname aan de Stuurgroep voor bepaalde tijd is. Vastgesteld en wordt op website gepubliceerd. 7. Ontwikkelingen energie efactuur EF blikt kort terug op bijeenkomst met energiesector. 13 Maart is er een bijeenkomst geweest met een zeer hoge opkomst! Goede sessie over efactuur met

5 bijbehorend plan van aanpak en vervolgtraject. 24 Juni zal het project afgerond zijn. Alle deelnemers hebben met het plan ingestemd. Het plan wordt wel als ambitieus ervaren, maar wordt zeker gedragen. Er wordt een energiemapping gemaakt. 9 April komt de werkgroep voor het eerst bij elkaar. De energiebedrijven zouden de mapping ook graag willen gaan gebruiken in hun B2B factuurverkeer. De werkgroep moet gaan aangeven wat er op de factuur moet komen. Dit wordt weer vertaald naar syntax en de daadwerkelijke factuur. De branche organisaties gaan samen met JPB een adoptieplan maken om de mapping ook daadwerkelijk te implementeren. OR geeft aan dat het door de bedrijven ook gewaardeerd wordt dat EZ en BZK aangehaakt zijn. Dit geeft het geheel wat meer cachet. Er waren ook vragen over SI en hoe SI zich verhoudt tot de energie factuur. MvH geeft aan dat voor de energiesector er een extentie wordt gemaakt en dat er niet aan de kern van SMeF wordt getornd. SMeF is de basis. EF geeft aan dat dit in het plan van aanpak ook is opgenomen. 8. Samenstelling Stuurgroep EF geeft aan dat er verbreding nodig is. Frequent afwezige leden worden aangesproken. Fred van Blommenstein wordt aangehaakt. OR geeft aan dat gemeente Amsterdam aan de slag wil met efacturen. Er wordt besloten om nogmaals met KING om tafel te gaan om zo de vertegenwoordiging vanuit gemeenteland te borgen. JJ geeft aan dat KING wellicht te ver van de werkvloer afstaat. Zou Centric als leverancier van gemeentesoftware niet een betere representatie kunnen zijn. OR geeft aan dat je wellicht een marktpartij daarmee oneigenlijk voordeel geeft. LB geeft aan dat het lastig blijft als de overheid een marktpartij er bij betrekt. EF geeft aan dat het beheerdocument dit niet in de weg staat en dat de SG zelf over zijn samenstelling. Centric wordt gevraagd deel te nemen aan de stuurgroep. De vertegenwoordiging van Centric zal via Antoine van der Kamp worden aangezocht. Mochten er op een later stadium andere partijen zich melden dan kan de deelname van Centric worden geëvalueerd. Zou de energiesector ook uitgenodigd moeten worden? Ja, maar dan via de brancheorganisatie. EF geeft aan dat Energie Nederland het meest voor de hand licht. Frank Jacobsen zal worden gevraagd. SETU zou gevraagd kunnen worden om een afvaardiging aan SG SMeF te kunnen leveren. Dit zou Ellen van Eck kunnen zijn maar dan met SETU mandaat in plaats van haar Randstad inzet nu. EF geeft aan dat dit nu geen probleem is. Daarmee wordt SETU niet uitgenodigd omdat EvE een SETU deelnemer is en zo mogelijk naast de bedrijfsleven belangen ook het belang van SETU kan behartigen. OR oppert de Belastingdienst / Financiën. Mariëlle kan hier mogelijk een andere naam voor aanleveren. HT oppert ook de provincies en Waterschappen. JJ geeft aan dat we dan bij het Waterschapshuis moeten zijn. EF komt nog met een naam. Van het IPO wordt Arianne de Man voorgesteld. MvH geeft aan dat ook de werkgroep gelijksoortig samengesteld moet worden. 9. Rondvraag LB: Er was geen werkgroep omdat er geen stukken waren. Gezien het geen besproken is had er best een werkgroep bijeen kunnen komen. MvH geeft aan dat de WG iov de SG werkt en dat de opdracht van SG aan WG om SMeF op Pas-toe-

6 of-leg-uit-lijst te plaatsen. Deze is nu afgerond. De mapping SI op SMeF en CEN Bii zou uitstekend in de werkgroep kunnen worden opgepakt. MvH geeft aan dat dit wel aanpassing van de opdracht vergt. HT vraagt nog even aandacht voor het SMeB/SMeI. MvH geeft aan dat dit in de discussie over syntax verloren is gegaan. Het model wordt nu door Logius voorbereid en moet beheert gaan worden. Ziet de Stuurgroep deze standaard als toegevoegde waarde en/of een logisch vervolg voor SG SMeF? EF geeft aan dat de grondhouding positief is en dat de volgende stuurgroep meer duidelijkheid moet geven. 10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn komst.

7 Actiepuntenlijst Nr. Inhoudelijk Actiehouder Datum Status gereed 1 Financiering SMEF na Harold Thijssen Q Open Opleveren besluitvormende notitie over hoe de financiering van het beheer van SMEF na 2015 geregeld kan worden. 2 Aanpassen standaarden Centrum voor Op ongoing overzicht. Toevoegen e-bestellen Standaarden / Marc van Hilvoorde verzoek voor elke stuurgroe p 3 Impactanalyse EU Jan Julianus 2014 Open ontwikkelingen op SMEF. 4 Voorbereiding opruimen wildgroei standaarden. Marc van Hilvoorde Q Open 11 Financiering beheer mapping 12 Uitwerken uitbreiden scope stuurgroep met SMeB en SMeI 13 Aanpassen plaatje beheerdocument 14 Uitnodigen diverse nieuwe leden Stuurgroep Oscar Rutten en Mark Baaijens Q Afgeha ndeld Oscar Rutten en Erwin Folmer Q Open Jean-Paul Bakkers Q Afgeha ndeld Jan Julianus Q Afgeha ndeld 5 Berichtenanalyse en uitlijning SMEF met SI- XML. 6 Impactanalyse toevoegen energiesector. 7 Aanpassen beheerdocument 8 Fred van Blommenstein uitnodigen voor Stuurgroep 9 Verbeteren communicatie website Logius 10 Maken mapping SI SmeF Oscar Rutten / Jean-Paul Bakkers Q1/ Open Mark Baaijens / Q Afgevoerd Oscar Rutten/ Jesper de Wit Jan Julianus / Q Afgevoerd Jean-Paul Bakkers Marc van Q Open Hilvoorde, Jan Julianus, Harrold Thijssen, Jos van der Heiden en Sjaak Groeneveld Erwin Folmer Q Open Jean-Paul Bakkers / Jan Julianus / Erwin Folmer Q Loopt;