Aanvraag Rood voor Rood

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag Rood voor Rood"

Transcriptie

1 De heer T.M. Braam en mevrouw S.C.G. Kemerink Koestraat CS Dalfsen Landschapsontsierende gebouwen op de locaties: Binnenweg 6 te Lemelerveld en Mennistensteeg 2 te Dalfsen Opgesteld door: Countus accountants + adviseurs Afdeling bedrijfsadviseurs Postbus AE OMMEN tel: rapportage: Mevrouw A. de Haan Versie: definitief 21 december 2009

2 Inhoudsopgave 1. Opdracht Inleiding Beleid Provinciaal beleid Gemeentelijk beleid Het plan Financiële onderbouwing Te slopen gebouwen en gecorrigeerde vervangingswaarde Financiële onderbouwing Budget ruimtelijke kwaliteit Conclusie Plan van aanpak...21 Bijlage 1: Gecorrigeerde vervangingswaarde...22 Bijlage 2: Offerte inzake sloopkosten Binnenweg Bijlage 3: Offerte inzake sloopkosten Mennistensteeg Bijlage 4: Inrichtingsplan Binnenweg Bijlage 5: Offerte inrichting erf Binnenweg Bijlage 6: Offerte verfraaien schuur Binnenweg Bijlage 7: Offerte inrichting erf Mennistensteeg Bijlage 8: Offerte verfraaien schuur Mennistensteeg Bijlage 9: Offerte schilderwerk schuur Mennistensteeg

3 1. Opdracht Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door u verstrekte gegevens dit rapport opgesteld. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze gegevens berust bij u. Op basis van de verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze dit rapport samengesteld. Op de cijfers in dit rapport is geen accountantscontrole toegepast gericht op het afgeven van een accountantsverklaring. 2. Inleiding De heer Braam en mevrouw Kemerink zijn woonachtig in Dalfsen. Op de locatie Binnenweg 6, 8152 DR te Lemelerveld wonen de ouders van mevrouw Kemerink. Op deze locatie staan verscheidene voormalige veestallen welke niet meer bedrijfsmatig worden gebruikt. De kadastrale aanduiding van het perceel is gemeente Dalfsen sectie M nummer 765. Het bijbehorende erfperceel is ca m² groot. De omgevingssituatie is in figuur 1 weergegeven. Figuur 1: omgeving Binnenweg 6 De locatie valt niet binnen het reconstructiegebied. In de nabije omgeving zijn een aantal agrarische bedrijven gelegen. Het dichtstbijzijnde object is de Dijkweg 5, een melkveehouderijbedrijf. De afstand van dit bedrijf tot de bestaande woning is ongeveer 265 meter. Het bedrijf aan de Binnenweg 6 was in het verleden een gemengd veeteeltbedrijf met vleesvarkens, schapen en kippen. Het bedrijf is in 2000 gestaakt. Het woonhuis is een bungalow. De heer Braam en mevrouw Kemerink pagina 3 van 31

4 Het plan is nu gerezen om door middel van de beleidsmaatregel Rood voor Rood met gesloten beurs de landschapsontsierende gebouwen te slopen en een deel van het erf te gaan gebruiken voor een kavel voor een compensatiewoning. De heer Braam en mevrouw Kemerink zijn voornemens de op de bouwkavel te bouwen compensatiewoning zelf te gaan bewonen. De gewenste locatie van de bouwkavel is weergegeven in figuur 2. Deze locatie is in overleg met Het Oversticht en de gemeente Dalfsen bepaald. Figuur 2: kadastraal overzicht locatie compensatiewoning Gewenste locatie nieuwe woning Volgens de beleidsregels van de gemeente Dalfsen mag er in Lemelerveld op de locatie waar gesloopt wordt een bouwkavel toegekend worden mits de openheid en de landschappelijke waarden van het gebied niet aangetast worden en in het geval de nieuwbouw woning niet beperkend is voor de agrarische sector. De afstand van de nieuwe woning tot het dichtstbijzijnde agrarische bedrijf op de Dijkweg 5 bedraagt circa 225 meter. Deze nieuwe woning zal door deze afstand geen beperkende factor zijn voor verdere ontwikkeling van dit melkveebedrijf. De gewenste locatie van de nieuw te bouwen woning is aan de noordzijde van het erf. Door het slopen van een aantal gebouwen op dit erf en nieuwbouw van een woning op het bestaande erf betekent dit dat het open landschap niet wordt geschaad. Door het toepassen van een landschapsinrichtingsplan op het erf van Binnenweg 6 en van de nieuwe woning zullen de landschappelijke waarden juist worden versterkt. De heer Braam en mevrouw Kemerink pagina 4 van 31

5 3. Beleid 3.1 Provinciaal beleid Het provinciale beleid voor de leefomgeving is vastgelegd in de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel. Op 1 juli 2009 hebben Provinciale Staten van Overijssel de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening vastgesteld. De Omgevingsvisie vervangt het Streekplan Overijssel De nieuwe Omgevingsvisie schetst de visie van de Provincie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. In de omgevingsvisie wordt aangegeven wat de ambities en doelstellingen van provinciaal belang zijn. Een van de instrumenten waarmee de provincie de doorwerking van haar beleid regelt, is de Omgevingsverordening. De in de Omgevingvisie genoemde aspecten welke voor het voorliggende plan van belang zijn, komen overeen met de Omgevingsverordening. De Omgevingsverordening hoeft daarom niet meer apart te worden behandeld. De locatie van de herbouw van de compensatiewoning ligt in een zone die op de overzichtskaart ontwikkelingsperspectieven wordt aangeduid als buitengebied accent productie. Dit zijn de gebieden voor landbouw die bijdragen aan de kwaliteit van grote open cultuurlandschappen en gebieden waar plek is voor intensieve veehouderij (landbouwontwikkelingsgebieden). De kwaliteitsambitie van de provincie is om de diverse landschappen herkenbaar te houden ten opzichte van elkaar en verschillen en contrasten binnen deze landschappen te accentueren. Echter ook in de gebieden waar het accent ligt op de productie, valt niet te voorkomen dat voormalige agrarische bedrijven niet opnieuw voor agrarische activiteiten worden gebruikt en deze bedrijfsgebouwen leeg komen te staan. Van belang in dit gebied is dat vervolgfuncties in voormalige agrarische bedrijfsgebouwen niet een belemmerende werking hebben op omliggende agrarische bedrijven. In het visiedeel wordt de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving genoemd. Deze maakt het onder meer mogelijk om landschapontsierende opstallen te slopen door de mogelijkheid te bieden een gebouw met woonbestemming toe te voegen (Rood voor Rood). Hoofddoel hierbij is het versterken van ruimtelijke kwaliteit. De gemeenten hebben het voortouw bij het toepassen van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. 3.2 Gemeentelijk beleid Op 22 oktober 2007 heeft de gemeente Dalfsen de Beleidsregels Rood voor Rood vastgesteld. De Rood voor Rood-regeling geldt in de gemeente Dalfsen voor het hele buitengebied. Dit beleid met betrekking tot Rood voor Rood heeft de gemeente opgesteld naar aanleiding van de Rood voor Rood regeling van de provincie. De komende jaren neemt het aantal vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB) sterk toe. Dit kan leiden tot leegstand, verval en verpaupering in het landelijk gebied. Het stimuleren van passend hergebruik van deze gebouwen is daarom belangrijk. Daarnaast moet landschapontsierende agrarische bebouwing afgebroken worden. Het hoofddoel van Rood voor Rood is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. De realisatie van dit doel De heer Braam en mevrouw Kemerink pagina 5 van 31

6 vindt plaats door de sloop van landschapsontsierende bedrijfsgebouwen en door overige verbeteringen van de ruimtelijke kwaliteit. Rood voor rood in de gemeente Dalfsen gaat uit van het principe compensatie met gesloten beurs. De sloop van minimaal 850 m 2 bedrijfsbebouwing kan een bouwkavel voor een woning (van maximaal 750 m 3 ) opleveren. Bij de omvang van de compensatiekavel wordt in principe uitgegaan van m 2. De compensatiekavel mag geen belemmering vormen voor agrarische bedrijven en voor andere belangen in de omgeving. Uit het vaste bedrag van 200 per vierkante meter van de bouwkavel moet de deelnemer de sloop van de bedrijfsgebouwen en de investeringen in de ruimtelijke kwaliteit bekostigen. Voor de sloop geldt een standaard bedrag van 25 per vierkante meter. Daarnaast kan de gemeente besluiten om van de werkelijke sloopkosten uit te gaan. Dit op grond van een besluit van Provinciale Staten in Dit besluit is genomen, omdat in de praktijk vooral bij gierkelders onder de sloopruimte een bedrag van 25 per vierkante meter onvoldoende is. Daarnaast vallen onder de ruimtelijke kwaliteit bijvoorbeeld landschappelijke inpassing, realisatie van nieuw groen, herstel van karakteristieke bebouwing. De deelnemer mag 30% van de gecorrigeerde vervangingswaarde van de gebouwen (economische restwaarde) behouden. Deze gecorrigeerde vervangingswaarde wordt volgende methode van Dienst Landelijk gebied berekend. De heer Braam en mevrouw Kemerink pagina 6 van 31

7 4. Het plan De aanvraag van de heer Braam en mevrouw Kemerink is een gecombineerde aanvraag. Naast de te slopen gebouwen aan de Binnenweg te Lemelerveld is een deel van de te slopen oppervlakte bedrijfsgebouwen gelegen op de locatie van mevrouw Stokebrand, Mennistensteeg 2 te Dalfsen. Deze locatie van mevrouw Stokebrand is een voormalig varkenshouderijbedrijf, de onderneming is reeds gestaakt. De ligging van de te slopen gebouwen aan de Binnenweg 6 zijn hierna in figuur 3 weergegeven. Figuur 3: Te slopen gebouwen Binnenweg A 3 1. Boerderij met varkenshokken 200 m² 2. Varkensstal 130 m² 3. Kippenschuur 151 m² 3A. Aanbouw voor voeropslag 43 m² 4. Opslagruimte/berging 29 m² Totaal te slopen aan de Binnenweg m² De heer en mevrouw Kemerink houden op dit moment aan de Binnenweg 6 circa 30 stuks schapen en enkele pony s en hebbent 3 hectare grasland in eigendom. Voor deze schapen is tijdens het aflammeren een stal nodig en tevens is er ruimte nodig voor het stallen van de werktuigen voor het bewerken van de grond. Zij willen daarom het gebouw met volgnummer 6 in figuur 3 laten staan. De oppervlakte van dit gebouw is circa 187 m 2. Dit gebouw wordt derhalve niet ingebracht in de aanvraag. De varkensstal met volgnummer 5 is volgens Het Oversticht een karakteristiek gebouw en mag daarom niet in de Rood voor Rood regeling meedoen. In figuur 4 staat een schets van Het Oversticht voor de situatie op de Binnenweg 6 na sloop van de gebouwen. De heer Braam en mevrouw Kemerink pagina 7 van 31

8 Figuur 4: Schets Het Oversticht Binnenweg 6 Er is met de gemeente en Het Oversticht afgesproken dat de nieuwe berging bij de nieuwe woning aan de Binnenweg niet wordt gebouwd. Daarnaast blijft voorlopig de voormalige varkensstal (volgnummer 5 in figuur 3) bestaan, daarbij is het te zijner tijd mogelijk om dit gebouw te vervangen (in bovenstaande figuur vermeldt als nieuwe berging op locatie washok ). Op de locatie van mevrouw Stokebrand aan de Mennistensteeg 2 zullen de in figuur 5 weergegeven gebouwen met de volgnummers 1 tot en met 3 worden gesloopt. Figuur 5: Te slopen gebouwen Mennistensteeg De heer Braam en mevrouw Kemerink pagina 8 van 31

9 De te slopen oppervlaktes zijn als volgt: 1. Varkensschuur 282 m² 2. Varkensschuur (te slopen deel) 158 m² 3. Werktuigenberging 48 m² Totaal te slopen aan de Mennistensteeg m² Wanneer alle gebouwen gesloopt zouden worden is er aan de Mennistensteeg geen bijgebouw meer om de machines, die nodig zijn voor de bewerking van de 2 ha grond die mevrouw Stokebrand nog in eigendom heeft, te stallen. Ook op deze locatie worden hobbymatig schapen gehouden, waarvoor ook een aflamstal nodig is. Daarom wordt er voor gekozen om op deze locatie een deel van de varkensschuur met volgnummer 2 te laten staan en deze landschappelijk in te passen. Dit deel is blauw omlijnd en met een kruis aangegeven en heeft een oppervlakte van circa 130 m 2. Daarnaast blijft het gebouw met volgnummer 4 bestaan als schuilstal voor de schapen. Dit conform de inrichtingsschets van Het Oversticht die in figuur 6 staat. Figuur 6: Schets Het Oversticht Mennistensteeg 2 De heer Braam en mevrouw Kemerink pagina 9 van 31

10 5. Financiële onderbouwing Eerst volgt in dit hoofdstuk een omschrijving van de objecten, daarna volgt een samenvatting van de berekeningen. De gecorrigeerde vervangingswaarde van de verschillende gebouwen zijn in bijlage 1 weergegeven. De uitgangspunten voor het berekenen van de gecorrigeerde vervangingswaarden op beide locaties is de feitelijke aanwezige situatie en de berekeningswijze van Dienst Landelijk Gebied. 5.1 Te slopen gebouwen en gecorrigeerde vervangingswaarde Bij het berekenen van de gecorrigeerde vervangingswaarden is gebruik gemaakt van informatie uit het boekwerk Kwantitatieve Informatie (KWIN) Veehouderij Dit is een uitgave van de Animal Science Group van Wageningen UR in Lelystad. Hieronder volgt een overzicht van de gebouwen die gesloopt gaan worden. Binnenweg 6, Lemelerveld 1. Boerderij Dit is de oude boerderij, deze is in het verleden omgebouwd, zodat er varkens gehouden kunnen worden. De oppervlakte bedraagt 200 m 2, deze boerderij wordt in zijn geheel niet meer gebruikt. De heer Braam en mevrouw Kemerink pagina 10 van 31

11 2. Varkensstal Deze varkensstal heeft een oppervlakte van 130 m 2. Het achterste deel van de stal wordt nu gebruikt schuilgelegenheid voor de pony s en schapen van de heer Kemerink. Het voorste deel wordt niet meer gebruikt. 3. Kippenschuur Deze kippenschuur heeft een oppervlakte van 151 m 2 en wordt als aflamstal voor de schapen gebruikt. De heer Braam en mevrouw Kemerink pagina 11 van 31

12 Vervolg nummer 3, kippenschuur. 3A. Aanbouw kippenschuur Dit is de aanbouw aan de noordzijde van de kippenschuur, deze heeft een oppervlakte van 43 m 2. De heer Braam en mevrouw Kemerink pagina 12 van 31

13 4. Opslagruimte/berging Dit is een berging van 29 m 2. Mennistensteeg 2, Dalfsen 1. Varkensschuur Deze varkensschuur heeft een oppervlakte van 282 m 2. De heer Braam en mevrouw Kemerink pagina 13 van 31

14 2. Varkensschuur Het voorste gedeelte van deze schuur zal worden afgebroken. 4. Werktuigenberging Deze werktuigenberging is nog in gebruik en heeft een oppervlakte van 48 m 2. De heer Braam en mevrouw Kemerink pagina 14 van 31

15 Te behouden gebouwen Binnenweg 6 en Mennistensteeg 2 Dit gebouw aan de Binnenweg 6 wensen de heer en mevrouw Kemerink te behouden. Het is de bedoeling om het gedeelte van de varkensschuur het dichtst bij de boerderij aan de Mennistensteeg 2 te behouden. Onderstaande foto is van de voormalige varkensstal aan de Binnenweg die door Het Oversticht als karakteristiek wordt beschouwd en niet in de Rood voor Rood aanvraag meegenomen mag worden. De heer Braam en mevrouw Kemerink pagina 15 van 31

16 De gecorrigeerde vervangingswaarden van de gebouwen aan de Binnenweg 6 en de Mennistensteeg 2 staan in bijlage 1 en komen uit op respectievelijk en Financiële onderbouwing Voor een correcte financiële onderbouwing zijn enerzijds de gecorrigeerde vervangingswaarde en de sloopkosten en anderzijds de waarde van de bouwkavel bepalend. Bedrag zelf te houden Volgens de regeling mag er een bedrag van 30% van de gecorrigeerde vervangingswaarde door de aanvrager worden behouden. Dat betekent dat voor de Binnenweg de heer Braam en mevrouw Kemerink 30% van = en voor de Mennistensteeg 30% van = mogen behouden. Sloopkosten Om de sloopkosten te bepalen is de oppervlakte te slopen gebouwen van belang. Uit de overzichten in hoofdstuk 3 blijkt dat een totale oppervlakte van m² in aanmerking komt voor een vergoeding. In de Rood voor Rood-regeling staat een normbedrag van 25 per vierkante meter voor de sloopkosten. Zodoende komen de sloopkosten normatief op x 25 = In 2008 heeft de provincie de Rood voor Rood-regeling geëvalueerd. De provincie heeft aangegeven dat gemeenten de mogelijkheid hebben om op basis van een onafhankelijke taxatie de sloopkosten die het forfaitaire sloopbedrag overschrijden, mee te nemen als een investering in ruimtelijke kwaliteit. Dit betekent dat ook het deel van de sloopkosten, dat het forfaitaire sloopbedrag overstijgt, volledig meegenomen kan worden als investering in ruimtelijke kwaliteit. Waarde nieuwbouwkavel normatief Volgens de beleidsregels van de gemeente Dalfsen is de waarde van een niet bouwrijpe kavel van m² Bouwrijp maken kavel De kosten voor het bouwrijp maken van de kavel zijn gesteld op Bedrag ruimtelijke kwaliteit Hierna wordt het bedrag voor de bijdrage in de ruimtelijke kwaliteit berekend. De volgende opzet is het gevolg: Waarde bouwkavel, m² Waardedaling ondergrond te slopen stallen (2 x) Kosten bouwrijp maken kavel Netto waardestijging kavel De heer Braam en mevrouw Kemerink pagina 16 van 31

17 Netto waardestijging kavel Af: Sloopkosten, forfaitair m² % gecorrigeerde vervangingswaarde Binnenweg % gecorrigeerde vervangingswaarde Mennistensteeg Bijdrage ruimtelijke kwaliteit De heer Braam en mevrouw Kemerink pagina 17 van 31

18 6. Budget ruimtelijke kwaliteit Uit de financiële onderbouwing blijkt dat er een aanzienlijk budget resteert ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit. De volgende investeringen in de ruimtelijke kwaliteit zullen worden gedaan: Extra sloopkosten en asbestsanering Er zijn verscheidene sloopoffertes opgevraagd. Hierbij zijn in dit plan de goedkoopste offertes meegenomen. Doordat er op twee locaties wordt gesloopt is de vergoeding van 25 per m² niet voldoende. Om deze reden hebben wij de meerkosten van de sloop ten laste van de ruimtelijke kwaliteit gebracht. De sloopoffertes staan in bijlage 2 en 3, de bedragen genoemd in deze bijlagen zijn exclusief btw. De totale sloopkosten voor de Binnenweg 6 bedragen (incl. btw), voor de locatie Mennistensteeg 2 bedragen de sloopkosten (incl. btw). Voor beide locaties samen bedragen de sloopkosten dan (incl. btw). Op beide slooplocaties zit er asbest in de gebouwen, de kosten hiervan kunnen ten laste worden gebracht van de ruimtelijke kwaliteit. Inrichtingskosten erven Voor het inrichten van het erf aan de Binnenweg na de sloop van de gebouwen is door Reuvers Buro voor Groene Ruimtes een erfinrichtingsplan opgesteld. Hierbij is rekening gehouden met het advies van Het Oversticht en met de landschappelijke omgeving. Het inrichtingsplan van de Binnenweg 6 staat in bijlage 4. De offerte voor het uitvoeren van het inrichtingsplan staat in bijlage 5. Daarnaast worden de gebouwen die blijven staan aangepast aan de landschappelijk omgeving. Doordat deze gebouwen niet als karakteristiek worden gezien, mogen de helft van de kosten die aan de verfraaiing van de gebouwen worden gezien als een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit. De offerte voor het verfraaien van de schuur aan de Binnenweg 6 staat in bijlage 6. Deze schuur zal door de muren te potdekselen landschappelijk worden ingepast. Foto s van voorbeelden van de stijl van deze schuur staan hieronder. De heer Braam en mevrouw Kemerink pagina 18 van 31

19 Voor de inrichting van het erf aan de Mennistensteeg na de sloop van de gebouwen is geen apart inrichtingsplan gemaakt. Hiervoor wordt de gemaakte schets door Het Oversticht (figuur 6 op pagina 9) gebruikt. Aan de hand van deze schets is een offerte opgevraagd voor de inrichtingskosten. Deze offerte is te vinden in bijlage 7. De kosten voor het verfraaien van deze schuur staan in bijlage 8 en 9. De kosten met betrekking tot het verfraaien van de schuur zijn voor 50% meegenomen in de bijdrage ruimtelijke kwaliteit. De kosten met betrekking tot het verfraaien van de schuur aan de Mennistensteeg zijn: Excl. btw Incl. btw Incl. btw Kosten dakpannen Kosten golfplaten (geschat) Extra kosten dakpannen t.o.v. golfplaten Potdekselen muren Onvoorzien Schilderen (bijlage 9) Totaal verfraaiing schuur Mennistensteeg De helft van deze kosten ( ) kunnen ten laste worden gebracht van de ruimtelijke kwaliteit. In onderstaande figuur is weergegeven hoe de schuur aan de Mennistensteeg eruit komt te zien. Figuur 7: Stijl aan te passen schuur Mennistensteeg. Op de volgende pagina staat een totaal overzicht van de besteding van de ruimtelijke kwaliteit. De heer Braam en mevrouw Kemerink pagina 19 van 31

20 Samenvattend: De bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit kan als volgt ingevuld worden: Bijdrage ruimtelijke kwaliteit Meerkosten asbestsanering volgens offertes Meerkosten gewone sloopkosten Restant bijdrage ruimtelijke kwaliteit Inrichtingskosten Inrichting Binnenweg Beplanting en inrichting Mennistensteeg % verfraaiing gebouwen Binnenweg % verfraaiing gebouwen Mennistensteeg Advies-, onderzoeks- en legeskosten Countus, algehele begeleiding en fiscaal advies Landschapsadvies Natuurtoets, bodemonderzoek Asbestinventarisatierapport (2 keer) Bestemmingsplanwijziging 2x Besteding ruimtelijke kwaliteit Restant Bovenstaande bedragen zijn inclusief btw (voor zover van toepassing) De heer Braam en mevrouw Kemerink pagina 20 van 31

21 7. Conclusie De heer Braam en mevrouw Kemerink doen een aanvraag voor deelname Rood voor Rood met gesloten beurs binnen de gemeente Dalfsen. Aan de Binnenweg 6 te Lemelerveld worden drie varkensstallen, een kippenschuur en twee opslagruimtes gesloopt. Aan de Mennistensteeg 2 te Dalfsen wordt één varkensstal en een deel van een varkensstal gesloopt en een werktuigenberging. De bouwkavel voor de compensatiewoning zal op het erfperceel aan de Binnenweg komen te liggen. De bijdrage ruimtelijke kwaliteit wordt ingezet aan de Binnenweg en de Mennistensteeg. 8. Plan van aanpak 1) Het plan is in overeenstemming met de visie van de gemeente Dalfsen. Indien het bestuur van de gemeente Dalfsen akkoord gaat met het plan kunnen de overeenkomsten opgesteld en ondertekend worden. 2) Na goedkeuring en ondertekening dient de sloop plaats te vinden en moet bestemmingsplanwijzigingen plaatsvinden. 3) Na bestemmingsplanwijziging kan de bouwvergunning aangevraagd/verleend worden. 4) De exacte invulling van de bijdrage ruimtelijke kwaliteit is gemaakt. Het plan voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit kan worden uitgevoerd. De heer Braam en mevrouw Kemerink pagina 21 van 31

22 Bijlage 1: Gecorrigeerde vervangingswaarde Nr. Omschrijving Binnenweg 6 Oppervlakte in m² Vervangingswaarde Gecorrigeerde vervangingswaarde 1 Boerderij Varkensstal Kippenschuur A Aanbouw Opslagruimte/berging Totaal Nr. Omschrijving Mennistensteeg 2 Oppervlakte in m² Vervangingswaarde Gecorrigeerde vervangingswaarde 1 Varkensschuur Varkensschuur Werktuigenberging Totaal De heer Braam en mevrouw Kemerink pagina 22 van 31

23 Bijlage 2: Offerte inzake sloopkosten Binnenweg 6 De heer Braam en mevrouw Kemerink pagina 23 van 31

24 Bijlage 3: Offerte inzake sloopkosten Mennistensteeg 2 De heer Braam en mevrouw Kemerink pagina 24 van 31

25 Bijlage 4: Inrichtingsplan Binnenweg 6 De heer Braam en mevrouw Kemerink

26 Bijlage 5: Offerte inrichting erf Binnenweg 6 De heer Braam en mevrouw Kemerink pagina 26 van 31

27 De heer Braam en mevrouw Kemerink pagina 27 van 31

28 Bijlage 6: Offerte verfraaien schuur Binnenweg 2 De heer Braam en mevrouw Kemerink pagina 28 van 31

29 Bijlage 7: Offerte inrichting erf Mennistensteeg 2 De heer Braam en mevrouw Kemerink pagina 29 van 31

30 Bijlage 8: Offerte verfraaien schuur Mennistensteeg 2 De heer Braam en mevrouw Kemerink pagina 30 van 31

31 Bijlage 9: Offerte schilderwerk schuur Mennistensteeg 2 De heer Braam en mevrouw Kemerink pagina 31 van 31

Aanvraag Rood voor Rood De heer G.D. Klein Teeselink Beumersteeg 5 7451 LM HOLTEN

Aanvraag Rood voor Rood De heer G.D. Klein Teeselink Beumersteeg 5 7451 LM HOLTEN De heer G.D. Klein Teeselink Beumersteeg 5 7451 LM HOLTEN Opgesteld door: Countus accountants + adviseurs Mevrouw A. de Haan Afdeling bedrijfsadviseurs Specialist Ruimtelijke Ordening en Milieu Postbus

Nadere informatie

Rood voor Rood Inrichtingsplan Antonissen te Giethmen

Rood voor Rood Inrichtingsplan Antonissen te Giethmen Rood voor Rood Inrichtingsplan Antonissen te Giethmen Opdrachtgever: ASR Vastgoed De heer D.G. van Beuningen Postbus 2007 3500 GA Utrecht T (030) 2573446 Opdrachtnemer: Eelerwoude Mossendamsdwarsweg 3

Nadere informatie

Hogeveldsweg 8 te Deurningen

Hogeveldsweg 8 te Deurningen Rood-voor-Rood familie Juninck Februari 2012 Hogeveldsweg 8 te Deurningen ROOD-VOOR-ROOD Hogeveldsweg 8 te Deurningen Opdrachtgever(s): Dhr. G.J. Juninck Mw. Juninck Adres: Hogeveldsweg 8 7561 RB Deurningen

Nadere informatie

VAB-bijeenkomst bedrijfsbeëindiging

VAB-bijeenkomst bedrijfsbeëindiging Hoe breng / houd ik het bedrijf op waarde? VAB-bijeenkomst bedrijfsbeëindiging Hoe breng/houd ik mijn bedrijf op waarde? Blijven wonen en gebouwen afbreken? Hoe breng/houd ik mijn bedrijf op waarde? Blijven

Nadere informatie

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing.

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing. Wijzigingen nieuw en huidig Rood voor Rood beleid In het nieuwe Rood voor Rood beleid 2015 zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het in 2011 vastgestelde beleid. Dit betreffen wijzigingen

Nadere informatie

Rood voor Rood Inrichtingsplan Holterman te Dedemsvaart

Rood voor Rood Inrichtingsplan Holterman te Dedemsvaart Rood voor Rood Inrichtingsplan Holterman te Dedemsvaart Definitief Opdrachtgever: De heer en mevrouw R. Holterman Heinbaaswijk 3 7701 PA DEDEMSVAART T 0523-638288 Opdrachtnemer: Eelerwoude Mossendamsdwarsweg

Nadere informatie

Financiële onderbouwing Rood voor Rood. Sloopkosten. 30% gecorrigeerde vervangingswaarde. Investeringen ruimtelijke kwaliteit

Financiële onderbouwing Rood voor Rood. Sloopkosten. 30% gecorrigeerde vervangingswaarde. Investeringen ruimtelijke kwaliteit Financiële onderbouwing Rood voor Rood In dit hoofdstuk staat de financiële onderbouwing van de voorgenomen ontwikkeling centraal. Het voorgenomen plan is gerelateerd aan de gemeentelijke Rood voor Rood-regeling.

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving Locatie: Schapendijk 27 Notter. Opdrachtgever: H.R. Voschezang. Taxatie van Buildingcare geeft het volgende uitgangspunt: Waarde bouwkavel 1. 150.000,= Waarde bouwkavel

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen betreffende ontwerpbestemmingspian Molenweg 53/ 53a te Haarle en

Onderwerp: Zienswijzen betreffende ontwerpbestemmingspian Molenweg 53/ 53a te Haarle en 12INK080O6 III II III HM Burgemeester en Wethouders van (i EM F.BNTE H ELLEND()()RN Beband.: 0 AUG 20IÍ Hellendoorn Postbus 200 7440 AE Nijverdal AI B Stuk Tľd'w.: We[kļ2L Kopie nan: ArchiĽľ DI N. reeksį

Nadere informatie

Rood voor Rood. Gemeente Dinkelland september 2015

Rood voor Rood. Gemeente Dinkelland september 2015 Rood voor Rood Gemeente Dinkelland 2015 1 september 2015 1 Inhoud Rood voor Rood... 1 1. Inleiding... 3 2. Beleidskader... 3 3. Definitiebepalingen... 4 4. Slooplocatie... 5 5. Herbouwlocatie... 6 6. Rood

Nadere informatie

Ontwikkeling en Grondzaken

Ontwikkeling en Grondzaken Beleidsregels Ontwikkelen met Kwaliteit in het Buitengebied van de Gemeente Dalfsen Regels voor rood voor rood, hergebruik Vrijkomende Agrarische Bebouwing en Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving Ontwikkeling

Nadere informatie

Beleidsnotitie nieuwe denkrichting Vrijkomende (Agrarische) Bebouwing (VAB) in het buitengebied

Beleidsnotitie nieuwe denkrichting Vrijkomende (Agrarische) Bebouwing (VAB) in het buitengebied Beleidsnotitie nieuwe denkrichting Vrijkomende (Agrarische) Bebouwing (VAB) in het buitengebied 1. Inleiding In het buitengebied is een groot aantal voormalige agrarische locaties en woningen waar veel

Nadere informatie

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen Beleidskader Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen In het buitengebied 1. Inleiding Het Streekplan Gelderland (2005) biedt nieuwe beleidsruimte voor

Nadere informatie

REKENMETHODE COMPENSATIE FUNCTIEVERANDERINGEN BUITENGEBIED

REKENMETHODE COMPENSATIE FUNCTIEVERANDERINGEN BUITENGEBIED NOTITIE REKENMETHODE COMPENSATIE FUNCTIEVERANDERINGEN BUITENGEBIED Aanleg en onderhoud van wandelpaden Aanleg en beheer van nieuwe natuur Aanleg, herstel beheer van landschapselementen Restauratie monumentale

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost Allemansveldweg 75

Bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost Allemansveldweg 75 Bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost Allemansveldweg 75 Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen (niet geanonimiseerde versie en derhalve niet geschikt voor digitale verspreiding) Gemeente Enschede

Nadere informatie

Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT

Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT Uden, juni 2009 Inhoudsopgave blz 1. Inleiding 3 2. Stimuleren ontwikkelingen in het landelijk gebied

Nadere informatie

Beleidsregels Rood voor rood met gesloten beurs gemeente Dalfsen

Beleidsregels Rood voor rood met gesloten beurs gemeente Dalfsen Beleidsregels Rood voor rood met gesloten beurs gemeente Dalfsen Januari 2010 Onderstreept zijn de wijzigingen ten opzichte van oktober 2007. De wijzigingen die met amendement op de evaluatie rood voor

Nadere informatie

Rood voor rood met gesloten beurs gemeente Dalfsen

Rood voor rood met gesloten beurs gemeente Dalfsen Beleidsregels 2007-2009 Rood voor rood met gesloten beurs gemeente Dalfsen Juli 2007 Inhoud De opbouw van deze beleidsnotitie ziet er als volgt uit: Bijlagen...2 Inleiding...2 Doel...3 Proces...3 Evaluatie...3

Nadere informatie

3 Bestaande situatie. Rood voor Rood plan Tipweg 3, Saasveld Noordijkeresweg 8, Saasveld. 3.1 Inleiding

3 Bestaande situatie. Rood voor Rood plan Tipweg 3, Saasveld Noordijkeresweg 8, Saasveld. 3.1 Inleiding 3 Bestaande situatie 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie beschreven, zowel op de plan- annex slooplocatie aan de Tipweg te Saasveld (paragraaf 3.2) als op de plan- annex slooplocatie

Nadere informatie

Beleid Rood voor Rood met gesloten beurs Gemeente Wierden Mei 2011

Beleid Rood voor Rood met gesloten beurs Gemeente Wierden Mei 2011 - Rood voor rood met gesloten beurs gemeente Wierden - Beleid Rood voor Rood met gesloten beurs Gemeente Wierden Mei 2011 Vastgesteld op 10 mei 2011 1 - Rood voor rood met gesloten beurs gemeente Wierden

Nadere informatie

Uitvoeringskader Rood voor rood met gesloten beurs in Overijssel

Uitvoeringskader Rood voor rood met gesloten beurs in Overijssel Uitvoeringskader Rood voor rood met gesloten beurs in Overijssel Versie december 2006 Uitvoeringskader Rood voor Rood met gesloten beurs, versie december 2006 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Inhoudelijk

Nadere informatie

TE KOOP AANGEBODEN. Erve Het Wissink, gelegen aan de Helmerstraat 410 te Usselo (gemeente Enschede).

TE KOOP AANGEBODEN. Erve Het Wissink, gelegen aan de Helmerstraat 410 te Usselo (gemeente Enschede). TE KOOP AANGEBODEN Erve Het Wissink, gelegen aan de Helmerstraat 410 te Usselo (gemeente Enschede). VERKOOPBROCHURE Op verzoek van de eigenaren bieden Ter Heegde makelaars en adviseurs o.z. te Beckum te

Nadere informatie

Beleidsnotitie Regeling Rood voor Rood gemeente Ommen 1. Inleiding

Beleidsnotitie Regeling Rood voor Rood gemeente Ommen 1. Inleiding Beleidsnotitie Regeling Rood voor Rood gemeente Ommen Geactualiseerde versie, september 2011 De wijzigingen die in 2011 zijn doorgevoerd zijn grijs geaccentueerd. 1. Inleiding De laatste jaren neemt het

Nadere informatie

Reactienota zienswijze ontwerpbestemmingsplan Giethoorn, Kanaaldijk 3 Baars, Baarsweg 19a

Reactienota zienswijze ontwerpbestemmingsplan Giethoorn, Kanaaldijk 3 Baars, Baarsweg 19a Reactienota zienswijze ontwerpbestemmingsplan Giethoorn, Kanaaldijk 3 Baars, Baarsweg 19a Bijlage bij het besluit van gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van 18 juni 2013, besluitnummer 2013/

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13 Aan de raad, Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13 Voorstel: Het bestemmingsplan Buitengebied Hof vantwente, herziening Enterweg 13 overeenkomstig

Nadere informatie

November 2009. Evaluatie Rood voor Rood & VAB

November 2009. Evaluatie Rood voor Rood & VAB November 2009 Evaluatie Rood voor Rood & VAB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding evaluatie 5 1.1.1 Rood voor rood 5 1.1.2 Vrijkomende Agrarische Bebouwing 5 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Reactienota ontwerp Rood voor rood beleid

Reactienota ontwerp Rood voor rood beleid Reactienota ontwerp Rood voor rood beleid 2015 10-08-2015-1 - 1. Inspraakreacties ontwerp Rood voor Rood 2015 De gemeente Haaksbergen heeft nieuwe Rood voor Rood beleid in ontwikkeling. De regels worden

Nadere informatie

Bouwen en wonen in het buitengebied

Bouwen en wonen in het buitengebied Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Bouwen en wonen in het buitengebied Inleiding Op 9 januari

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Rood voor rood met gesloten beurs. Nieuwe landgoederen

Beleidsnotitie. Rood voor rood met gesloten beurs. Nieuwe landgoederen Beleidsnotitie Rood voor rood met gesloten beurs en Nieuwe landgoederen Inleiding De komende jaren neemt het aantal vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen sterk toe. Dit kan leiden tot leegstand, verval

Nadere informatie

Bijlage 1: kwaliteitsverbetering

Bijlage 1: kwaliteitsverbetering Bijlage 1: kwaliteitsverbetering Aanleiding De kwaliteit van het landelijk gebied is belangrijk voor een hoogwaardig leef- en vestigingsklimaat en draagt daardoor bij aan de economische ontwikkeling van

Nadere informatie

BEANTWOORDING INGEKOMEN ZIENSWIJZEN SAMENVATTING ZIENSWIJZE. Wijzigingsplan Zijderveldselaan te Zijderveld

BEANTWOORDING INGEKOMEN ZIENSWIJZEN SAMENVATTING ZIENSWIJZE. Wijzigingsplan Zijderveldselaan te Zijderveld Wijzigingsplan Zijderveldselaan 76-78 te Zijderveld INLEIDING Het wijzigingsplan voorziet in het veranderen van de agrarische bestemming op het perceel Zijderveldselaan 76 78 te Zijderveld in Wonen en

Nadere informatie

KGO-beleid. KGO-balansmodel. Gemeente Haaksbergen. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Versie 2, december 15

KGO-beleid. KGO-balansmodel. Gemeente Haaksbergen. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Versie 2, december 15 KGO-beleid KGO-balansmodel Gemeente Haaksbergen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Versie 2, december 15 Aanleiding In de omgevingsvisie van de provincie Overijssel is de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

Nadere informatie

TE KOOP Bouwkavel woning buitengebied van Haaksbergen

TE KOOP Bouwkavel woning buitengebied van Haaksbergen Postadres; Postbus 77 7600 AB ALMELO T 0546-831010 E info@ltmvastgoed.nl TE KOOP Bouwkavel woning buitengebied van Haaksbergen Beckummerweg ong. (nabij 39-41) totale grondoppervlakte: circa 1.600 m² te

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden. concept

Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden. concept Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden concept Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden DLV Dier Groep B.V. Adviseur / projectleider

Nadere informatie

Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders Maas Holding B.V. Hillegom

Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders Maas Holding B.V. Hillegom Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders Maas Holding B.V. Hillegom Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders

Nadere informatie

- Rood voor rood met gesloten beurs gemeente Wierden -

- Rood voor rood met gesloten beurs gemeente Wierden - Inhoudsopgave - Rood voor rood met gesloten beurs gemeente Wierden - 1 INLEIDING...3 1.1 AANLEIDING...3 1.2 DOELSTELLING...3 1.3 LEESWIJZER...3 2 TOEPASSINGSBEREIK...4 3 CRITERIA DEELNAME RVR...5 3.1 SLOOPVERPLICHTING...5

Nadere informatie

Oprichting 4 BIO- woningen st m² prijs euro Bestemmingswinst

Oprichting 4 BIO- woningen st m² prijs euro Bestemmingswinst Wintelre Exploitatieopzet in het kader van BIO-afdracht Kosten Lunenburg totaal Oprichting 4 BIO- woningen st m² prijs euro Bestemmingswinst Bouwkavels Kavel 1 Ruimte voor ruimte 1 Voor deze kavel wordt

Nadere informatie

Meer ruimte voor ruimte?

Meer ruimte voor ruimte? Meer ruimte voor ruimte? St. Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 2011 St. Centrale Dorpenraad Landelijk Noord Dorpsweg Ransdorp 35 1028 BK Ransdorp Tel 020-4904437 www.centraledorpenraad.nl Meer ruimte

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 4106385 B&W verg. : 9 december 2014 Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan '3 woningen Maliskampsestraat 61 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan betreft een ontwerp

Nadere informatie

Vereniging van professionals op het gebied van de leefomgeving presenteert: Stadswerkcafé. 30 oktober 2014

Vereniging van professionals op het gebied van de leefomgeving presenteert: Stadswerkcafé. 30 oktober 2014 Vereniging van professionals op het gebied van de leefomgeving presenteert: Stadswerkcafé 30 oktober 2014 Welkom op de voormalige agrarische locatie van familie Van Baak Stadswerkcafé 30 oktober 2014 Leegstand

Nadere informatie

INLEIDING. 3 BjflO. Hoofdstuk 1

INLEIDING. 3 BjflO. Hoofdstuk 1 INLEIDING De gemeente Drimmelen heeft van de heer Rasenberg het verzoek ontvangen om het rundveehouderijbedrijf aan de Zandstraat 5 te Hooge Zwaluwe te mogen verplaatsen naar een perceel aan de Zonzeelseweg

Nadere informatie

Melkveehouderij. Holtweg 2 Wilp. Rob Höfkes Oostwijk 5 Postbus AM Uden

Melkveehouderij. Holtweg 2 Wilp. Rob Höfkes Oostwijk 5 Postbus AM Uden Melkveehouderij TE KOOP Holtweg 2 Wilp Melkveebedrijf met woonhuis. Stalcapaciteit van 70 melkkoeien en 60 stuks jongvee op een perceel van ca. 40 hectare Prijs op aanvraag MAKELAARDIJ Rob Höfkes Oostwijk

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED ALPHEN-CHAAM, WIJZIGING DASSEMUSSESTRAAT 7

ONTWERPBESLUIT WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED ALPHEN-CHAAM, WIJZIGING DASSEMUSSESTRAAT 7 ONTWERPBESLUIT WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED ALPHEN-CHAAM, WIJZIGING DASSEMUSSESTRAAT 7 Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Deldenerstraat 61 Postbus BG Hengelo. Tel: Oude Haaksbergerdijk 300 Enschede

Deldenerstraat 61 Postbus BG Hengelo. Tel: Oude Haaksbergerdijk 300 Enschede Deldenerstraat 61 Postbus 1271 7550 BG Hengelo Tel: 085-273 28 00 info@kromhofpullen.nl www.kromhofpullen.nl Oude Haaksbergerdijk 300 Enschede In het zeer fraaie buitengebied tussen Enschede en Haaksbergen

Nadere informatie

30 en Torendijk 7. reactienota Buitengebied Hof van Twente, herziening Slaghekkenweg. G emeent e Ho f van Twent e. Datum : 18 maart 2013

30 en Torendijk 7. reactienota Buitengebied Hof van Twente, herziening Slaghekkenweg. G emeent e Ho f van Twent e. Datum : 18 maart 2013 reactienota Buitengebied Hof van Twente, herziening Slaghekkenweg 14b, Slaghekkenweg 30 en Torendijk 7 G emeent e Ho f van Twent e Datum : 18 maart 2013 projectnummer : 110260 S A B R E A C T I E N O

Nadere informatie

Rood voor Rood inrichtingsplan Westerman te Nieuwleusen

Rood voor Rood inrichtingsplan Westerman te Nieuwleusen Rood voor Rood inrichtingsplan Westerman te Nieuwleusen Definitief Opdrachtgever: FamilieWesterman Meeleweg 53 7711 EJ Nieuwleusen Tel: 0529-482826 Opdrachtnemer: Eelerwoude Mossendamsdwarsweg 3 7472 DB

Nadere informatie

TE KOOP Bouwkavel te Someren

TE KOOP Bouwkavel te Someren Postadres: Hoefweg 205 B Postadres; Postbus 77 2665 LB BLEISWIJK 7600 AB ALMELO T 088-4 111 888 T 0546-831010 E pvdknaap@wltm.nl E info@ltmvastgoed.nl TE KOOP Bouwkavel te Someren Brimweg nabij 10 (perceel

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik

Gemeente Woerden. Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik Gemeente Woerden Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik Verantwoording Titel Toetsing aan de wijzigingsregels ten behoeve van het wijzigen van de agrarische bestemming van het perceel Teckop

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT t Holland 1 te Reusel Bij VIV

TAXATIERAPPORT t Holland 1 te Reusel Bij VIV TAXATIERAPPORT t Holland 1 te Reusel Bij VIV Opdrachtgever: De heer J.A.P. Lavrijsen t Holland 1 5541 PK REUSEL ZLTO Vastgoed ing. J.M.J.M. van den Heuvel Register Makelaar - taxateur o.z. (RMT / RT) Kantoor

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg In opdracht van G.C. Nagel december 2013 Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a Nederhorst den Berg

Nadere informatie

Beleid. Investering Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)

Beleid. Investering Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) Beleid Investering Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) 1 Inhoud Begripsbepalingen 1. Inleiding 4 2. Kwaliteitsdoelen en toetsingskaders 4 2.1 Provinciaal beleid 4 2.2 Gemeentelijk beleid 5 3. Reikwijdte

Nadere informatie

INRICHTINGSPLAN ROOD VOOR ROOD

INRICHTINGSPLAN ROOD VOOR ROOD INRICHTINGSPLAN ROOD VOOR ROOD Slooplocatie stallen: Nutterseweg 6/8 7637 PK Oud Ootmarsum Rood voor Rood bouwlocatie Spölmanweg Ong. 7637 PL Oud Ootmarsum Kadastrale Gemeente: Denekamp Sectie: A Nummer:

Nadere informatie

Zuidesweg 5, Albergen Inrichtingsplan Rood voor Rood

Zuidesweg 5, Albergen Inrichtingsplan Rood voor Rood Zuidesweg 5, Albergen Inrichtingsplan Rood voor Rood Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Dhr. Grafen Zuidesweg 5 7665 RZ Albergen Eelerwoude (Oost) Mossendamsdwarsweg 3 Postbus 53 7470 AB Goor Project nummer:

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:1156

ECLI:NL:RVS:2014:1156 ECLI:NL:RVS:2014:1156 Instantie Raad van State Datum uitspraak 02-04-2014 Datum publicatie 02-04-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201307137/1/R1 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Samenvatting: Voorgesteld wordt over te gaan tot vaststelling van het bestemmingsplan Barneveldsestraat 40a.

Samenvatting: Voorgesteld wordt over te gaan tot vaststelling van het bestemmingsplan Barneveldsestraat 40a. Raadsvoorstel Nummer: 165985 Behandeld door: M.H.T. Jansen Agendapunt: 20 12 juni 2017 Onderwerp: Bestemmingsplan Barneveldsestraat 40a. Geachte raad, Samenvatting: Voorgesteld wordt over te gaan tot vaststelling

Nadere informatie

Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Keizersdijk 2

Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Keizersdijk 2 Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro burgemeester en wethouders van A s t e n; gezien het verzoek om medewerking van Crijns Rentmeesters B.V. namens mevrouw Van Bussel-Drieshen voor de splitsing van

Nadere informatie

ABCOUDE, Gein-Noord 24

ABCOUDE, Gein-Noord 24 ABCOUDE, Gein-Noord 24 Oosteinde 32 3466 LB Waarder (ZH) T 0348 50 22 24 F 0348 50 13 34 info@koningwitzier.nl www.koningwitzier.nl Vrijstaande woonboerderij met diverse bijgebouwen, boomgaard, oeverlandjes

Nadere informatie

Raadsmededeling - openbaar

Raadsmededeling - openbaar Raadsmededeling - openbaar Nummer : 167/2010 Datum : 18 oktober 2010 B&W datum : 19 oktober 2010 Portefeuillehouder : Ted Kok Onderwerp : Evaluatie rood-voor-rood-beleid Aanleiding Sinds 2007 geldt in

Nadere informatie

Onderzoek Ruimtelijke Onderbouwing

Onderzoek Ruimtelijke Onderbouwing Onderzoek Ruimtelijke Onderbouwing bedrijven Pierikstraat 11 te en Gaanderen milieuzonering en geur Snodenhoeksestraat 14 en 16 te Elst en Achterstraat 13a-15 te Randwijk Gemeente Doetinchem Gemeente Overbetuwe

Nadere informatie

Financiële onderbouwing Rood voor Rood. Sloopkosten. 30% gecorrigeerde vervangingswaarde. Investeringen ruimtelijke kwaliteit

Financiële onderbouwing Rood voor Rood. Sloopkosten. 30% gecorrigeerde vervangingswaarde. Investeringen ruimtelijke kwaliteit Financiële onderbouwing Rood voor Rood In dit hoofdstuk staat de financiële onderbouwing van de voorgenomen ontwikkeling centraal. Het voorgenomen plan is gebaseerd op de gemeentelijke Rood voor Rood-regeling.

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

1 6 DEC Streekplanafwijkingsprocedure School Eerde, Kasteellaanl te Ommen (gemeente Ommen).

1 6 DEC Streekplanafwijkingsprocedure School Eerde, Kasteellaanl te Ommen (gemeente Ommen). VAN Reg.nr. pr v * Dat. ontv.: 1 6 DEC 2008 i a.d. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl Routing Bijh: RABO

Nadere informatie

Beleid 'Rood voor rood'

Beleid 'Rood voor rood' Beleid 'Rood voor rood' Gemeente Haaksbergen Definitief Gemeente Haaksbergen Postbus 102 7480 AC HAAKSBERGEN Grontmij Nederland bv Arnhem, 4 maart 2008 Verantwoording Titel : Beleid 'Rood voor rood' Subtitel

Nadere informatie

Rood voor Rood inrichtingsplan Ten Cateweg 24 te Wierden

Rood voor Rood inrichtingsplan Ten Cateweg 24 te Wierden Rood voor Rood inrichtingsplan Ten Cateweg 24 te Wierden Rood voor Rood inrichtingsplan Ten Cateweg 24 te Wierden Opdrachtgever: Naam: familie Steenbergen Adres: Ten Cateweg 24 Postcode, plaats: 7642

Nadere informatie

BOUWKAVEL VAN 1.350M2 VOOR LANDELIJK WONEN NABIJ SCHAGEN

BOUWKAVEL VAN 1.350M2 VOOR LANDELIJK WONEN NABIJ SCHAGEN BOUWKAVEL VAN 1.350M2 VOOR LANDELIJK WONEN NABIJ SCHAGEN Adres Omschrijving Vraagprijs Status Korte Ruigeweg 14 Nst, 1751 DE Schagerbrug Geschikt voor Landelijk woonhuis met bijgebouwen, beschutte ligging

Nadere informatie

BUITENGEBIED WIJZIGING 2017, VEERSTEEG 12A

BUITENGEBIED WIJZIGING 2017, VEERSTEEG 12A wijzigingsplan BUITENGEBIED WIJZIGING 2017, VEERSTEEG 12A vastgesteld 18 juli 2017 wijzigingsplan BUITENGEBIED WIJZIGING 2017, VEERSTEEG 12A documentstatus vastgesteld documentversie 1 IMRO-code NL.IMRO.0263.BP1165-

Nadere informatie

ONTWIKKELLOCATIE MET 3 BOUWKAVELS HEIKANTSEWEG NABIJ 4 TE WEHL EN CULTUURGROND

ONTWIKKELLOCATIE MET 3 BOUWKAVELS HEIKANTSEWEG NABIJ 4 TE WEHL EN CULTUURGROND OPENBARE EXECUTORIALE VERKOPING ex art. 3:268 B.W. Op dinsdag 19 november 2013 (bij inzet en afslag in één zitting) in Hotel Congrescentrum Papendal, Papendallaan 3, (6816 VD) Arnhem t.o.v. een van de

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

INRICHTINGSPLAN VOSSEBOERWEG 12

INRICHTINGSPLAN VOSSEBOERWEG 12 INRICHTINGSPLAN VOSSEBOERWEG 12 Den Ham, gemeente Twenterand SEPTEMBER 2014 INRICHTINGSPLAN VOSSEBOERWEG 12 Den Ham, gemeente Twenterand Opdrachtgever: de heer Ekkel en mevrouw Wessels Vosseboerweg 12

Nadere informatie

Woonhuis, bedrijfsopstallen en circa 1, 7 hectare grond Perfecte zichtlocatie voor de ondernemer met bouwplannen

Woonhuis, bedrijfsopstallen en circa 1, 7 hectare grond Perfecte zichtlocatie voor de ondernemer met bouwplannen Beld makelaars Beldsweg 27-27 A 7495 PH Ambt-Delden Tel. 0547-292263 Fax. 0547-292659 Auto tel. 06-51158404 Info@beldmakelaars.com www.beldmakelaars.com Verkoopbrochure Woonhuis, bedrijfsopstallen en circa

Nadere informatie

BENSCHOP (Polsbroekerdam), Benedeneind ZZ 437

BENSCHOP (Polsbroekerdam), Benedeneind ZZ 437 BENSCHOP (Polsbroekerdam), Benedeneind ZZ 437 De Fredrik Hoeve bj. 1917 1. Woonboerderij, ca. 545m² schuurruimte, ondergrond en erf 4.465m². 2. Boomgaard 1.446m². 3. Diverse percelen grasland met water

Nadere informatie

Logistiek Park Moerdijk

Logistiek Park Moerdijk Logistiek Park Moerdijk Opname betreft raming sloopkosten woningen en bedrijven Definitief Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant, mede namens Gemeente Moerdijk en Het Rijk Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Criteria Rood voor Rood

Criteria Rood voor Rood BIJLAGE 5 Criteria Rood voor Rood AANLEIDING De reconstructie gaat over de herinrichting van het platteland. Het gaat om nieuwe kansen voor landbouw, natuur, water, milieu en de economische en sociale

Nadere informatie

Toelichting * 4 4 284 7* Inleiding. Bestemmingsplan en ruimtelijk beleid

Toelichting * 4 4 284 7* Inleiding. Bestemmingsplan en ruimtelijk beleid * 4 4 284 7* Inleiding Toelichting De heer Van de Kamp heeft een verzoek ingediend voor het aanpassen van de bestemming van het perceel Knapzaksteeg 15. Het plan is om hier de volgende dieren te gaan houden:

Nadere informatie

Korte samenvatting voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied

Korte samenvatting voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Korte samenvatting voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied De basisfuncties zijn landschap, landbouw, natuur en water. Toegevoegde functies zijn wonen werken en recreatie. Basisfuncties De basisfuncties

Nadere informatie

regeling ontheffing wijziging gebruik lid 15.1 1 lid 15.5 lid 15.6

regeling ontheffing wijziging gebruik lid 15.1 1 lid 15.5 lid 15.6 Bestemmingsplan kaart Artikel 15 Wonen Ter plaatse van de bestemming Wonen gelden voor het gebruik, ontheffingen van het gebruik, het bouwen, ontheffingen voor het bouwen, aanlegvergunning en wijzigingsregels,

Nadere informatie

Agrarische makelaardij

Agrarische makelaardij Agrarische makelaardij College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Kenmerk/Intake: Betreft: Uw kenmerk: Datum: TB/GD/111102/ principeverzoek Ruimte voor

Nadere informatie

TE KOOP. Een unieke locatie voor uw villa nabij dorpsvoorzieningen, op een werkelijk onbeschrijflijk mooie ligging!

TE KOOP. Een unieke locatie voor uw villa nabij dorpsvoorzieningen, op een werkelijk onbeschrijflijk mooie ligging! TE KOOP Plaats: Heeswijk-Dinther Adres: Hoofdstraat 101 Vraagprijs: 399.000,= k.k. Aan de rand van de bebouwde kom van Heeswijk-Dinther, aan de achterzijde grenzend aan het beschermde Aa-dal en nabij Kasteel

Nadere informatie

B&W voorstel Nr. : Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Vliertwijksestraat 61. 1) Status

B&W voorstel Nr. : Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Vliertwijksestraat 61. 1) Status B&W voorstel Nr. : Reg.nr. : 5154753 B&W verg. : 20 januari 2016 Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Vliertwijksestraat 61 1) Status De voorliggende ruimtelijke onderbouwing betreft een concept waarvoor

Nadere informatie

michelslaan 8-10 someren

michelslaan 8-10 someren michelslaan 8-10 someren te koop Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor U ligt de brochure met informatie over het door U opgevraagde object waar U interesse in heeft. U vindt hierin foto s, een

Nadere informatie

Bijlage 1 Nadere toelichting cultuurhistorie en archeologie

Bijlage 1 Nadere toelichting cultuurhistorie en archeologie Bijlage 1 Nadere toelichting cultuurhistorie en archeologie In onderstaand kader is een uitsnede van de cultuurhistorische waardenkaart van provincie Noord-Brabant opgenomen. Voor de locatie aan de Kerkstraat

Nadere informatie

Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2011

Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2011 Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2011 Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg COLOFON

Nadere informatie

Afzonderlijke bijlage bij Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Lint Oude Leede 2

Afzonderlijke bijlage bij Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Lint Oude Leede 2 Afzonderlijke bijlage bij Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Lint Oude Leede 2 Bijlage 1 - Staat van wijzigingen t.o.v. ontwerpbestemmingsplan Lint Oude Leede 2 Staat van wijzigingen

Nadere informatie

De omgang met beeldkwaliteit

De omgang met beeldkwaliteit Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient zorgvuldig ruimtegebruik centraal te staan. Hiervoor dienen bestaande gebouwen goed benut en onderhouden te worden en voor verouderde gebouwen zou onderzocht moeten

Nadere informatie

Woonboerderij Mijzijde GM Kamerik

Woonboerderij Mijzijde GM Kamerik Woonboerderij Mijzijde 3 3471 GM Kamerik ALGEMEEN Landelijk gelegen karakteristieke boerderij met cultuurhistorisch waardevolle schuur, gelegen op een mooie locatie tussen Kamerik en Woerden aan Mijzijde

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Sanering Abcovensedijk 5 te Goirle. Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 15 mei 2012 19 juni 2012

Raadsvoorstel. Onderwerp Sanering Abcovensedijk 5 te Goirle. Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 15 mei 2012 19 juni 2012 Raadsvoorstel Agendapunt: 12 Onderwerp Sanering Abcovensedijk 5 te Goirle Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 15 mei 2012 19 juni 2012 Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting Op het

Nadere informatie

Melkveehouderij. Woestenweg 10 Witharen. DLV Makelaardij Oostwijk 5 Postbus AM Uden

Melkveehouderij. Woestenweg 10 Witharen. DLV Makelaardij Oostwijk 5 Postbus AM Uden Melkveehouderij TE KOOP Woestenweg 10 Witharen Melkveebedrijf met woonhuis. Stalcapaciteit voor 84 grootveeboxen en 15 drachtige pinkenboxen op een perceel van ca. 46 hectare Prijs op aanvraag,- MAKELAARDIJ

Nadere informatie

Verklaring. In verband met wijziging agrarische bedrijfswoning tot status plattelandswoning

Verklaring. In verband met wijziging agrarische bedrijfswoning tot status plattelandswoning Verklaring In verband met wijziging agrarische bedrijfswoning tot status plattelandswoning De ondergetekende: De heer P.J.M. Kuenen, wonende Houbenweg 15 te 5814 AR Veulen ( Venray), hierna te noemen:

Nadere informatie

Gulpen-Wittem, 7 juli 2006 Portefeuillehouder Wethouder Bormans Bijlagen divers Afdeling BP Ons Kenmerk

Gulpen-Wittem, 7 juli 2006 Portefeuillehouder Wethouder Bormans Bijlagen divers Afdeling BP Ons Kenmerk RAADSVOORSTEL Nr. BP/017 Aan de Raad van de gemeente Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem, 7 juli 2006 Portefeuillehouder Wethouder Bormans Bijlagen divers Afdeling BP Ons Kenmerk ONDERWERP: Bestemmingsplan "Ruimte-voor-Ruimte"

Nadere informatie

BIJLAGE 11. In deze bijlage wordt per gebouw de stand van zaken weergegeven alsook wordt de eindconclusie vermeld.

BIJLAGE 11. In deze bijlage wordt per gebouw de stand van zaken weergegeven alsook wordt de eindconclusie vermeld. BIJLAGE 11 Het beleid voor functieverandering, zoals vervat in de Streekplanuitwerking Functieverandering regio Noord-Veluwe, gaat uit van vervanging van legale bebouwing. Dit betreft bebouwing die met

Nadere informatie

Bijlage: Voorstellen beleidsaanpassing

Bijlage: Voorstellen beleidsaanpassing Bijlage: Voorstellen beleidsaanpassing EVALUATIE ROOD VOOR ROOD HERGEBRUIK VRIJKOMENDE AGRARISCHE BEBOUWING 28 januari 2009 i INHOUDSOPGAVE - 0. INLEIDING - 1. BELEIDSDISCUSSIEPUNTEN EN AANBEVELINGEN o

Nadere informatie

Namens opdrachtgever. TE KOOP aangeboden. Erfperceel met opstal en een aangrenzend perceel cultuurgrond te Bantega.

Namens opdrachtgever. TE KOOP aangeboden. Erfperceel met opstal en een aangrenzend perceel cultuurgrond te Bantega. Namens opdrachtgever TE KOOP aangeboden Erfperceel met opstal en een aangrenzend perceel cultuurgrond te Bantega. 1 Namens opdrachtgever TE KOOP AANGEBODEN Erfperceel met opstal en een aangrenzend perceel

Nadere informatie

VAB-beleid gemeente Elburg 2016

VAB-beleid gemeente Elburg 2016 Concept VAB-beleid gemeente Elburg 2016 Functieverandering naar wonen en recreëren 18 december 2015 VAB-beleid gemeente Elburg 2016. Functieverandering naar wonen en recreëren 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG. Hardenberg, 1 oktober 2006. Opgesteld door: Alwin te Rietstap

GEMEENTE HARDENBERG. Hardenberg, 1 oktober 2006. Opgesteld door: Alwin te Rietstap BELEIDSNOTITIE ROOD VOOR ROOD MET GESLOTEN BEURS GEMEENTE HARDENBERG Hardenberg, 1 oktober 2006 Opgesteld door: Alwin te Rietstap BELEIDSNOTITIE ROOD VOOR ROOD MET GESLOTEN BEURS GEMEENTE HARDENBERG Datum

Nadere informatie

Hoge Boekelweg 71 Losser

Hoge Boekelweg 71 Losser Hengelosestraat 86 88 Postbus 752 7500 AT Enschede Tel: 053-488 58 00 Fax: 053 488 58 01 Burg. de Beaufortplein 5 Postbus 32 7475 ZG Markelo Tel: 0547 36 32 36 Fax: 0547 36 30 45 Hoge Boekelweg 71 Losser

Nadere informatie

Beleidsregels. Rood voor rood met gesloten beurs gemeente Twenterand

Beleidsregels. Rood voor rood met gesloten beurs gemeente Twenterand Beleidsregels Rood voor rood met gesloten beurs gemeente Twenterand Oktober 2005 Actualisatie: Februari 2007 Inhoud De opbouw van deze beleidsnotitie ziet er als volgt uit: Inhoud... 2 Inleiding... 3 Kader...

Nadere informatie

Bijlage I Advies Stichting de Brabantse Boerderij

Bijlage I Advies Stichting de Brabantse Boerderij Bijlage I Advies Stichting de Brabantse Boerderij LBP SIGHT R085542ae.fvl 34 Boerderij-ensemble Wildelot, Rosepdreef 6 te Oisterwijk Inleiding Op verzoek van Dhr. Arend Dijkstra, rentmeester van landgoed

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT Vijf locaties deelname Rood voor Rood Gemeente Wierden

TAXATIERAPPORT Vijf locaties deelname Rood voor Rood Gemeente Wierden TAXATIERAPPORT Vijf locaties deelname Rood voor Rood Gemeente Wierden Ypeloweg 10a te Enter Ypeloweg 21 te Enter Lange Voortsweg 5 te Enter Wierdenseweg 21 te Enter Rondweg 11 te Enter 1. Inleiding Objecten

Nadere informatie