AARDGAS ALS BRANDSTOF VOOR BEDRIJFSVOERTUIGEN IN AMSTERDAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AARDGAS ALS BRANDSTOF VOOR BEDRIJFSVOERTUIGEN IN AMSTERDAM"

Transcriptie

1 DECEMBER ~992 ECN~C AARDGAS ALS BRANDSTOF VOOR BEDRIJFSVOERTUIGEN IN AMSTERDAM Een haalbaarheidsonderzoek E. $CHOL J.M. BAlS O. VAN HILTEN A.D. KANT ~.C. ~öme~ H. NOOTER* * ENERGIEBEDRIJF AMSTERDAM

2 De studie is gefinancierd door het Energiebedrijf Amsterdam en staat bij ECN geregistreerd onder projectnummer ABSTRACT This report describes the feasibility of a network of CNG (compressed natural gas) refuelling stations in Amsterdam. The feasibility concerns the willingness of fleetowners to invest in CNG-vehicles and refuelling stations, the willingness of oil companies to invest in refuelling stations, the location of these fleetowners, the costs of CI IG, legal constraints, and the location of the 8 bar natural gas distribution grid. The potential marker share and the environmental benefits of CNG are described in two scenarios. An investigation is made of fleetowners (more than 20 vehicles) located in Amsterdam. A selection is made of fleetowners with large fleets, divided over different sectors of the economy. Nine fleetowners are interviewed conceming their willingness to invest in CNG-vehicles. The conclusion is that operational rehability, limited refuelling possibilities, the higher fuelling frequency and the lower loading space are the main obstacles for fleetowners. With regard to costs the break-even points of CNG compared to gasoline, diesel and LPG are calculated. Based on these break-even points, a possible market share of 10-20% is estimated. The price of CNG is derived for private as well as public refuelling stations (slow fill and fast fill). From interviews it is concluded that oil companies have a positive but passive attitude towards investing in CNG re~uelling stations. Legal guidelines concerning CNG are being developed in the Netherlands. ~ rom the provisional guidelines it is concluded that there are no severe legal obstacles tot the introduction of CNG. ~he eovironmental benefits of CNG vehicles are determined for the current situation as well as for the year In the year 2000 all gasoline cars are equipped with a three-way catalyst and diesel passenger cars and vans use direct injection and diesei with a low sulphur content, and are equipped with a oxidation catalyst. It is concluded that CNG trucks have the largest environmental benefit (compared to diesel trucks). For passenger cars and vans, the environmental benefit compared to gasoline is still considerable, but compared to diesei and LP(ì it is very smali. KEYWORDS COMPRtESSED NATURAL GAS ENVIRONMENTAL EFFECTS NATURAL GAS VEHICLES REFUF_LLING STAT1ONS COSTS LEGAL CONSTRAINTS SAFETY REQíJIREMENT$ FLEETOWNERS MARKET POTENTIAL 2

3 INHOUD SAMENVATTING 1. INLEIDING TECHNISCH POTENTIEEL 2.1_. Inleiding 2.2. Selectie van grote wagenparken 2.3. Selectie van grote wagenparken naar geografische ligging ACCEPTATIE 3.1. Acceptatie van CNG bij 9 grote bedrijven lnleiding Resultaten van de vraaggesprekken Conclusies 3.2. Bereidheid van oliemaatschappijen en tankstationhouders KOSTEN 4.1. Aardgasvulstations Inleiding De kostprijs van een m 3 CNG 4.2. Kostenvergeli]kingen auto s naar brandstofsoort JURIDISCHE RANDVOORWAARDEN 5.1. lnleiding 5.2. Aardgasvulstation 5.3. Inpandig stallen, vullen en repareren van CNG-voertuigen 5.4. CNG-voertuigen 5.5. Leveringsvoorwaarden 5.6. Conclusies LUCHTVERONTREINIGING 6.1. Luchtverontreiniging van het gemiddelde wagenpark in 1990 en Luchtverontreiniging van de huidige auto s 6.3. Aangrijpingspunten voor milieubeleid ten aanzien van CNG SCENARIO S 7.1. Uitgangspunten van de scenario s 7.2. Resultaten van de scenario s Potentieelberekening Vulstations Luchtverontreiniging 8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 8.1. Conclusies 8.2. Aanbevelingen LITERATUUR EN BRONNEN BIJLAGEN 1. Aantal bedrijven, voertuigen, tankstations en aanwezigheid 8 bar aardgasnet 2. Plattegrond 3. Wagenparken bedrijven 4. lnformatiebrochure aardgas 5. Kostencijfers en berekeningen aardgasvuistations 6. Kostenvergelijkingen 7. Emissies van het gemiddelde wagenpark 1990 en lndirecte emissies 9. Huidige uitstoot van nieuwe voertuigen 10. Resultaten scenarioberekeningen

4 4

5 SAMENVATTING In opdracht van het Energiebedrijf Amsterdam (EBA) is door de business unit ESC-Energiestudies van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECbl) een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van bedrijfsvoertuigen op aardgas en aardgasvulstations in Amsterdam. Dit onderzoek vormt een onderdee! van het EG~project Regional and Urban Energy PIanning. Technisch potentieel Voor het traceren van het aantal voertuigen en eigenaren van voertuigen in Amsterdam is het kentekenregistratiebestand van de RAI gehanteerd. In Amsterdam bleken voertuigen op adressen geregistreerd te staan. I3i i 1160 eigenaren van wagenparken van bedrijven, die minstens uit vijf voertuigen bestaan, staan voertuigen geregistreerd. Bij grote wagenparken bestaande uit minstens 20 voertuigen (exclusief leasemaatschappijen en autoverhuurbedrijven), de zogenaamde fleetowners, staan voertuigen geregistreerd op 212 adressen. Het technisch potentieel voor aardgasvoertuigen kan nader afgebakend worden door de geografische ligging van de fleetowners in acht te nemen. In verband met de kosten van het aansiuiten van een gasvu]station is de aanwezigheid van het 8 bar aardgasnet in het postcodegebied van de fleetowner als selectiecriterium gebruikt. Een ander selectiecriterium is de aanwezigheid van minimaal één benzine, diesei of LPG tankstation in het postcodegebied van de fleetowner, als mogelijke locatie voor een aardgasvulstation. De aanwezigheid van minimaal één tankstation is nauwelijks een beperking, aangezien als een aangrenzend postcodegebied wel een tankstation heeft dan kan daar worden getankt. Als laatste criterium geldt dat er in het postcodegebied ongeveer 200 (ca. de capaciteit van een fast-fill station) voertuigen geregistreerd moeten zijn bij fleetowners met meer dan 20 voertuigen. Dit resulteert in 12 postcodegebieden waar zo n voertuigen staan geregistreerd. De 12 postcodegebieden zijn de volgende. Tabel SI. ]2 postcodegebieden met aantal voertuigen en eigenaren Postcodegebied Naam Aantal voertuigen Aantal eigenaren 1096 Over-Amstel Sloterdijk-West Bullewijk-Zuid BuIlewijk- Noord Sloterdijk- Oost 498 ~ Stadionbuurt Centrum-Oost Wilhelminaplein Staatsliedenbuurt Sloterpark De Lairessestraat Coenhaven Totaal 7,41 l 75 Het berekende technisch potentieel geeft slechts een indicatie van het werkeliike technisch potentieel voor aardgasvoertuigen, aangezien het RAl-databestand enkele beperkingen kent. In het RAI-databestand staan nameiijk niet de voertuigen geregistreerd die rondrijden in Amsterdam maar buiten Amsterdam geregistreerd staan, Daarentegen staan er we[ voertuigen in Amsterdam geregistreerd in het RAl-databestand die niet in Amsterdam rijden. Het bestand kent voorts nog de beperking dat wanneer bedrijven geen veranderingen doorgeven aan de kentekenregistratie in Veendam, deze veranderingen ook niet verwerkt zijn in het RAI databestand. Bij verhui-

6 zing van het bedrijf staan er bijvoorbeeld nog voertuigen op het oude adres geregistreerd, hetgeen een vertekend beeld kan geven over het werkelijke aantal voertuigen per postcodegebied. Acceptatie CNG Naast het identificeren van het technisch potentieel voor CNG-voertuigen is ook de acceptatie van CNG als motorbrandstof onderzocht bij beheerders van grote wagenparken en oliemaatschappiien. Uit het bestand voor het technisch potentieel is een selectie gemaakt van fleetowners waarmee vraaggesprekken gehouden ziin. Tabel $1 is hierbij als uitgangspunt genomen waarna om verschillende redenen enkele bedrijven zijn toegevoegd en geschrapt. De bedrijven die in eerste instantie op basis van bovenstaande interessant leken om een afspraak mee te maken, zijn benaderd met de vraag of de voertuigen voornamelijk in Amsterdam rijden en/of ze dagelijks terugkeren op een basis in Amsterdam. Van de 27 benaderde bedrijven zijn er 18 na telefonisch contact afgeval]en vanwege gebrek aan interesse (4), nationaal opererend bedrijf (4), te klein wagenpark (7) en andere redenen (3). De kennis van de benaderde bedrijven over aardgas als motorbrandstof bleek gering te zijn. Om deze reden is een informatiebrochure toegestuurd aan de negen bedrijven waarmee vraaggesprekken zijn gehouden. Uit de gesprekken is gebleken dat de meeste benaderde fleetowners in principe wel geïnteresseerd zijn in aardgas als motorbrandstof, maar de bereidheid om het komende jaar te investeren in CNG-voertuigen is zeer gering. Voor de fleetowners zijn niet zozeer de kosten de doorslaggevende factor voor de keuze voor de motorbrandstof, maar de geboden bedrijfszekerheid van het voertuig. CNG staat bij de fleetowners nog niet bekend als een bedrijfszekere motorbrandstof. Daarnaast zijn er nog andere barrières zoals de geringe actieradius, verlies aan laadruimte en de beperkte tankmogelijkheden (dit betekent meer omrijden, hetgeen langere tanktijden impliceert). Naast de acceptatie van CNG door wagenparkbeheerders is ook de houding van oliemaatschappijen onderzocht. Voor de locatie van CNG-vuistations zijn er vier mogelijkheden: bij fleetowners die het station alleen voor hun eigen wagenpark gebruiken, op de bestaande gemeentelijke tanklocaties, op de bestaande commerciële tanklocaties en op een geheel nieuwe locatie. Deze laatste mogelijkheid is niet onderzocht, omdat de haalbaarheid van de eerste drie mogelijkheden veel groter lijkt, b~et twee oliemaatschappijen die een aanzienlijk marktaandeel hebben in Amsterdam zijn vraaggesprekken gehouden. Oliemaatschappijen hebben er geen direct belang bij om de verkoop van CNG te stimuleren, aangezien dit ten koste gaat van de verkoop van de andere motorbrandstoffen. De oliemaatschappijen zijn dus ten aanzien van CNG vraagvoigend. De oliemaatschappijen vragen zich af of CNG wel de concurrentie met LPG aan kan. De belangrijkste barrières volgens oliemaatschappijen voor investeringen in CNG-vulstations zijn vergunningen en rentabiliteit. Vergunningen lijken echter geen knelpunt te gaan vormen. Eén van de gemeentelijke tanklocaties, in een postcodegebied waar veel voertuigen van fleetowners staan geregistreerd, heeft een gunstige ligging voor het neerzetten van een aardgasvulstation. Kosten voertuigen en CNG De kostprijs van CNG is o.a. afhankelijk van wie de eigenaar en exploitant van het vulstations is. Er zijn verschillende eigenaren/exploitanten mogelijk: een oliemaatschappij, het energiebedrijf en de gebruiker(s) van het vulstation zelf. In de eerste twee gevallen is het een openbaar tankstation en in het laatste geval een particulier tankstation. Voor de verschillende soorten eigenaren gelden verschillende inkoopprijzen van aardgas en elektriciteit, verschillende afschrijvingsmethoden en verschillende winstmarges. De gevonden kostprijzen van CNG varieerden van 40 tot 60 cent per m 3. De laagste gasprijzen worden verkregen indien al het gas tegen het b- schijf tarief kan worden afgenomen en indien het Energiebedrijf of een gemeentelijke fleetowner zowel de investeerder als de exploitant is van het vulstation. Ook is het aantal- en type auto s van belang. In het algemeen geldt hoe meer auto s en met name hoe meer zware auto s hoe 6

7 lager de gasprijs kan worden mits de capaciteit van het vulstation niet wordt overschreden. De hoogste gasprijs wordt verkregen indien een commercieel bedrijf een particulier vulstation heeft waarbij het aardgas voor het grootste deel in de aoschijf valt. De kosten van CPIG-voertuigen (personen-, bestel- en vrachtauto s) zijn vergeleken met voertuigen die worden aangedreven met de huidige motorbrandstoffen. Hierbij is verondersteld dat de CNG prijs gelijk zal zijn aan de gemiddelde kostprijs van CNG, exclusief elektriciteitskosten. Met betrekking tot de totale jaarlijkse kosten van conventionele auto s is gerekend met de huidige brandstofprijzen ~. Tevens is verondersteld dat voor CNG hetzelfde wegenbelastingtarief geldt als voor LPG. Vervolgens zijn ten opzichte van de huidige typen motorbrandstoffen de jaarkilometrages (break-even points) berekend waarbij het uit kostenoogpunt gezien voordeliger is om een CNG-versie aan te schaffen. De break-even points zijn in tabel $2 samengevat. Bij vergelijking van de break-even points met de huidige gemiddelde jaarkilometrages van het gemiddelde wagenpark in Nederland blijkt dat CNG een reële optie is, uitgezonderd voor de LPG bestelauto en de dieselvrachtauto. Indien de wegenbelasting van de CNG-vrachtauto gelijk wordt getrokken met de dieselversie dan wordt CNG wel een reëele optie ( break-even point km/j). Tabel $2. Break-even points van CNG ten opzichte van de huidige typen Break-even point jaarkilometrage Huidig ~emiddeld jaarkilometrage benzine diesel LPG Bestelauto s benzine ] diesel û00 LPG Vrachtauto s diesel Juridische aspecten Het EBA heeft in het kader van deze studie onderzoek verricht naar de juridische aspecten van CNG. Met name is gekeken naar de juridische randvoorwaarden voor aardgasvulstations, inpandig stellen, het vullen en repareren van CNG~voertuigen, de CNG-voer[uigen zelf en de leveringsvoorwaarden voor aardgas. Het realiseren van vulstations op bestaande tanklocaties lijkt in eerste instantie geen problemen met zich mee te brengen indien aan de voorwaarde wordt voldaan dat er minimaal een afstand van 15 m is tussen de buffer en de woonbebouwing, 5 m ten opzichte van de vulpunten van andere motorbrandstoffen en 5 m ten opzichte van tankzuilen. Deze eisen zijn minder streng dan voor LPG, hierbij is namelijk een afstand van 80 m vereist tussen het vulpunt en de bebouwing, lnpandig vullen is op dit moment voor alle Brandstofprijzen 1992 (exclusief BTW): Benzine Hfl. 1,62 Diesel Hfl. 0,95 LPG Hfl. 0,46 CNG Hfl. 0,46 7

8 CNG~voertuigen verboden en inpandig stailen is beperkt tot ten hoogste 10 voertuigen per locatie. Er bestaat geen Europese overeenstemming ten aanzien van de eisen die aan CNG-voertuigen gesteld moeten worden. In Nederland zal, in tegenstelling tot de andere landen, per april 1993 een automatische afsiuiter vereist worden voor CNG-voertuigen. De huidige goedgekeurde voertuigen kunnen hiervoor temggeroepen worden door de Rijks Dienst voor het Wegverkeer (RDW). Er is slechts sprake van tijdelijke overeenkomsten inzake de inbouw van CNG-installaties tussen enkele inbouwers en de RDW. Gasgebruik voor CNG-doeleinden stuit niet op bijzondere leveringsvoorwaarden, vanuit de Gasunie. Luchtverontreiniging Teneinde de effecten op de luchtverontreiniging van CNG ten opzichte van de overige motor~ brandstoffen te kunnen afwegen is een luchtverontreinigingsindicator bepaald. Deze indicator bevat de volgende stoffen: koolmonoxide, vluchtige organische stoffen, stikstofoxiden, zwaveldioxide, stof, en kooldioxide. De luchtverontreinigingsindicator is berekend voor dezelfde voertuigtypen als waarvoor de kosten zijn berekend. Voorts zijn er voor het gemiddelde wagenpark in 1990 en 2000 berekeningen gemaakt van de luchtverontreinigingsindicator. Hieruit blijkt dat personen- en bestelauto s op benzine in 2000 zo n 70% schoner zijn dan in 1990 door de introductie van de geregelde driewegkatalysator. Voor[s blijkt dat een CbIG-vrachtauto in 2000 ongeveer 40% schoner is dan de dieselvrachtauto. De luchtverontreinigingsindicator van de CNG personen- en bestelauto is lager dan voor benzine in De diesel (na 1996), LPG of CNG personen- en bestelauto s verschillen niet significant van elkaar. Aangezien de waarde van de weegfactoren niet 100% obiectief is vast te stellen en hier wordt gesproken over gemiddelde auto s, zijn verschillen van enkele procentpunten niet significant te noemen. Voor het gemiddelde wagenpark in 2000 leiden CNG personen- en bestelauto s tot een reductie van de CO 2 uitstoot: ten opzichte van benzine ongeveer 45%, ten opzichte van diesel ongeveer 20% en ten opzichte van LPG ongeveer 15%. De CNG vrachtauto geeft slechts een CO 2 reductie van 2% ten opzichte van een dieselvrachtauto. Ook de uitstoot van huidige nieuwe voertuigtypen zijn verge~ Ieken. Hieruit blijkt dat een milieuwinst te behalen valt als er een dieselpersonen- en bestelauto wordt vervangen door een benzine, LPG of CNG versie met een geregelde driewegkatalysator. Ook de CìtGovrachtauto is schoner dan äe äieselvrachtauto. Tenslotte zijn de indirecte emissies van de verschillende motorbrandstoffen met elkaar vergeleken. De indirecte emissies blijken bij het gebruik van aardgas het laagst te zijn. in het geval van een groot tankstation voor aardgas bedraagt het verschil ten opzichte van benzine zo n 60%. Het aandeel van de indirecte emissies zal ongeveer 15% zijn van de totale emissies in Scenario s Er zijn twee scenario s voor het zichtjaar 2000 doorgerekenà, namelijk het grote wagenparken scenario (wagenparken bestaande uit minstens 20 voertuigen, exclusief Ieasemaatschappijen) en het alle wagenparken scenario (wagenparken bestaande uit minstens vijf voertuigen inclusief leasemaatschappijen). Het eerste scenario geeft: een indicatie van het aantal CNG-voertuigen indien marktintroductie plaats vindt via fleetowners. Het tweede scenario geeft een indicatie van de markt voor CNG indien ook kleinere wagenparken worden meegenomen. Voor elk scenario zijn er drie varianten, zogenaamde gevoeligheidsanaiyses, doorgerekend, namelijk optimistisch (CNG-prijs 36 cent per m~), pessimistisch (CNG-prijs 56 cent per m 3) en wegenbelasting (CNG-prijs 46 cent per m 3, wegenbelastingtarieven gelijk voor alle motorbrandstoffen). Tevens is er een variant zonder CblG doorgerekend om de milieu-effecten van de introductie van CNG te vergelijken. De scenario berekeningen zijn in eerste instantie gebaseerd op financieel-economische criteria. Dit leverde echter een zeer grote markt voor LPG- en CNG-voertuigen op, waarbij het werkeli~ke marktaandeel voor LPG beduidend achter liep op de berekende marktaandelen. Teneinde voor dit te positieve beeld van de markt voor CNG te corrigeren, is 8

9 voor 2000 zowel voor LPG als voor CNG een correctiefe~ctor toegepast, gebaseerd op de verhouding tussen het berekende en het werkeliike marktaandeel van LPG in Het aantal CNG-voertuigen in het grote wagenpark scenario ligt tussen de 1400 en de 1950 voertuigen b~j een totaal van circa voertuigen. Bij het alle wagenparken scenario draagt het aantal CNG-voertuigen minimaal 5680 en maximaal 8420 voertuigen op een totaal van ongeveer voertuigen. Bij beide scenario s wordt het langste aantal voertuigen gevonden bij de pessimistische variant en het grootste aantal voertuigen bij de wegenbelasting vari ant. Bij beide scenario s neemt het aantal CNG-bestel- en vrachtauto s in zeer geringe mate toe. Dit heeft als oorzaak dat ~n de actuele situatie het marktaandeel van LPG bestelauto s zeer klein is, ~n relatie tot de rentabiliteit van LPG. Aangenomen dat een soortgelijke discrepantie bij CNG zal optreden. Het totale CNG-verbruik Iigt tussen de 4,5 en 5,8 miljoen m ~ in het grote wagenparken scenario en tussen de 18,2 en de 24,7 miljoen m ~ in het alle wagenparken scenario. Het aantal benodigde vulstations in het eerste scenario is zo n 5 à 6 en in het tweede scenario zo n 20 à 27. Voor het eerste scenario zijn hiervoor enkele mogelijk geschikte tanklocaties aangegeven. De CNG-vraag in het tweede scenario lijkt te groot te zijn om hiervoor geschikte tanklocaties te vinden bij bestaande tankstations. Tenslotte zijn de effecten op de luchtverontreinigingsindicator berekend voor de twee scenario s. De scenario s geven geen significante da ing van de uchtverontreinigingsindicator te zien. Dit heeft als oorzaak dat er slechts een gering aantal CNG-voertuigen op de markt penetreert. Bovendien vindt penetratie in hoofdzaak in de personenautomarkt plaats, waar CNG alleen ten opzichte van benzine voorde en heeft. Waar CNG de meeste mi ieuw~nst boekt, bij de vrachtauto s, penetreren slechts tussen de 3 en de 40 voertuigen in de verschillende varianten. Indien dit aantal groter uit zou vallen, is wel een effect te verwachten op de luchtverontreinigingsindicator. 9

10 10

11 1. INLEIDING De laatste jaren staat het miiieu sterk in de belangstelling. Het maatschappelijk draagvlak om iets voor het milieu te doen is de afgelopen jaren toegenomen. Verschillende actoren in Nederland zijn op verschillende niveaus bezig, door middel van milieubeleidsplannen, beleid te ontwikkeien teneinde de toestand van het milieu te verbeteren. Zo heeft de nationale overheid haar aangepaste versie van het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP+) gepresenteerd en werkt zowel de overheid als het bedrijfsleven via Bedrijfsinterne Milieuzorg aan een verbetering van het milieu. Ook energiebedrijven werken aan Milieu-Actie Plannen (/v~ap), teneinde de milieu-effecten van het gebruik van energie in hun leveringsgebied te beperken. Het Gemeentelijk Energiebedriif Amsterdam (KBA) heeft in 1990 haar MAP gepresenteerd. Eén van de maatregelen van het MAP is de invoering van aardgas als motorbrandstof in het verkeer en vervoer, In 1992 zijn drie projecten van start gegaan met aardgas als motorbrandstof, namelijk een experiment met één rondvaartboot en een experiment met drie aardgasbussen en één rendabele toepassing bij 200 voertuigen van het wagenpark van het EBA. Voor verdere introductie van aardgas als motorbrandstof in het verkeer en vervoer in Amsterdam wordt aansluiting gezocht bij eigenaren van grote wagenparken die hierin een voortrekkersfunctie zouden kunnen vervullen. Een onderzoeksopdracht is hiervoor verleend aan de unit Energiestudies (ESC) van het Energieonderzoek Centrum NederIand. Dit onderzoek vormt een onderdeel van het EG-project "Regional and Urban Energy planning". Voor de begeleiding van de studie is een commissie ingesteld bestaande uit de volgende personen: de heer A. van den Brand (PTT-Rac), mevrouw C. Hartman (Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam), de heer J.P.M. Meijer (TEXACO), de heer F. Nauta (Milieudienst Amsterdam), de heer E.J. de Ruwe (Talcar Lease BV) en de heten J.C.J. ideler, N.J. Koenders en H. Nooter van het EBA. Doel van het onderzoek was het bepalen van de haalbaarheid van een netwerk van aardgasvul stations in de gemeente Amsterdam. Hierbij spelen economische, technische en juridische aspecten een rol, alsmede de bereidheid van fleetowners en o[iemaatschappijen om te investeren in aardgas ais motorbrandstof. De milieugevoigen van de inzet van aardgas in het Amsterdamse wagenpark zijn aan de hand van twee scenario s berekend. Daarnaast zijn gevoeligheidsanalyses uitgevoerd ten aanzien van de aardgasprijs en de wegenbelasting. De opzet van het rapport is als volgt. Kerst wordt een analyse gemaakt van het huidige wagenpark in Amsterdam (hoofdstuk 2). Met een aantal eigenaren van grote wagenparken zijn vraaggesprekken gehouden teneinde de mate van bereidheid te onderzoeken om te investeren in aardgasvoertuigen en in aardgasvulstations (paragraaf 3.1.). Tevens zijn twee oliemaatschappijen benaderd met de vraag of ze willen investeren in aardgasvulstations (paragraaf 3.2.). Vervolgens zijn financieel-economische berekeningen gemaakt ten aanzien van de kosten van aardgasvoertuigen in paragraaf 4.1. en van aardgasvulstations in paragraaf 4.2. In hoofdstuk 5 zijn de juridische randvoorwaarden voor de introductie van aardgas in het verkeer aangegeven door H. Nooter van het EBA. In hoofdstuk 6 staat de methode aangegeven voor het betekenen van de gevolgen voor de luchtverontreiniging. In hoofdstuk 7 staan de uitgangspunten en de resultaten van scenario s vermeld. 11

12 12

13 2. TECHNISCH POTENTIEEL 2.1. lnleiding In Nederland zijn reeds gedurende een aantai jaren experimenten met aardgasvoertuigen in uitvoering. Het EBA heeft onlangs 20 voertuigen van het eigen wagenpark laten ombouwen naar aardgas en is van plan om er uiteindelijk 200 om te bouwen. Na deze eerste start wil het EBA het onderhavige onderzoek laten doen naar verdere marktintroductie van aardgasvoertuigen. Hierbij wil men zich in eerste instantie richten op die bedrijven die grote wagenparken in beheer hebben en daar tevens zeggenschap over hebben. Het doel van dit hoofdstuk is om deze wagenparkbeheerders te identificeren /paragraaf 2.2) en vervolgens bedrijven te selecteren die geografisch gezien gunstig gelegen zijn ten opzichte van andere wagenparkbeheerders, het 8 bar gasnet en tankstations. Voor de identificatie van grote wagenparkbeheerders zal in dit hoofdstuk eerst aangegeven worden hoeveel voertuigen en eigenaren van voertuigen in Amsterdam staan geregistreerd. Vervolgens wordt verder gewerkt met een bestand dat bestaat uit wagenparken die minstens uit vijf voertuigen bestaan en geregistreerd staan op naam van bedrijven. Hierna zijn voor de grote wagenparken bestaande uit minstens twintig voertuigen de bedrijfssectoren opgezocht waartoe zij behoren. ~dit dit laatste bestand is tenslotte op basis van geografische ligging en grootte van het wagenpark een selectie gemaakt van bedrijven waarmee vraaggesprekken gehouden zijn teneinde de mate van bereidheid om voertuigen te laten ombouwen naar aardgas te meten. De selecties van het aantal wagenparken zijn gemaakt met behuip van het RAI databestand. Met het RAI databestand kunnen o.a. de volgende selecties worden gemaakt: - Naam eigenaar; - Soort eigenaar; - Adres eigenaar; - Postcode; - Soort motorbrandstof (benzine, diesel of LPG); - Soort voertuig (personen-, bestel- of vrachtauto). Het RAI databestand heeft enkele beperkingen. In het RAI databestand staan namelijk alleen die voertuigen geregistreerd die volgens het kentekenregistratie bestand van Veendam in de gemeente Amsterdam geregistreerd staan. De voertuigen die niet in Amsterdam geregistreerd staan, bijvoorbeeld omdat het hoofdkantoor of de leasemaatschappij buiten Amsterdam gevestigd is, staan dus niet in dit bestand ook al rijden zij wel in Amsterdam rond. Anderzijds staan er voertuigen geregistreerd die niet in Amsterdam rondrijden, bijvoorbeeld van een organisatie die het hoofdkantoor in Amsterdam heeft, maar landelijk opereert. Het bestand kent voorts nog beperkingen in de zin dat indien bedrijven geen veranderingen doorgeven aan Veendam, deze ook niet verwerkt zijn en derhalve het bestand niet de juiste stand van zaken weergeeft. Bijvoorbeeld het Energiebedrijf Amsterdam least zijn voertuigen bij een leasemaatschappij; de voertuigen staan echter nog geregistreerd onder de naam Energiebedrijf Amsterdam. Indien tenslotte verhuizingen van bedrijven niet worden doorgegeven aan Veendam dan is het mogelijk dat een deel van de vloot op het oude adres staat geregistreerd en een deel op het nieuwe adres. Vanwege deze beperkingen geeft het RAI databestand geen exacte informatie, maar wel een indica tie over het aantal voertuigen per locatie Selectie van grote wagenparken Voor het bepalen van het technisch potentieel voor aardgasvoertuigen in Amsterdam is het eerst noodzakelijk om enig inzicht te verkrijgen over aantallen voertuigen en eigenaren van voertuigen die in Amsterdam geregistreerd staan. Hiertoe zijn er tellingen uitgevoerd door de RAI naar het totaal aantal voertuigen en eigenaren die geregistreerd staan in Amsterdam. De RAI heeft hierbij 13

14 onderscheid gemaakt naar het aantai voertuigen per adres (wagenparkcategorie) en naar het aantal voertuigen in particulier bezit. Het resultaat hiervan is te zien in tabel 2.]. Tabel 2.1. Resultaten tellingen d.d. 12 mei 1992 AantaI voertuigen per adres Aantal adressen Aantal voertuigen Aantal voertuigen in particuher bezit (in %) Eén voertuig Twee voertuigen Drie voertuigen Vier voertuigen Vijf en meer voertuigen Totaal Na dit eerste overzicht van het aantal wagenparken in Amsterdam is door ESC een deel van het kentekenregistratiebestand van de RAI geanaiyseerd teneinde meer inzicht te verkrijgen in de doelgroep van het onderzoek, namelijk de grote wagenparken in bezit van bedrijven. Het deel van het RAi bestand (bestand A) heeft betrekking op de wagenparken ~n Amsterdam bestaande uit m~nstens viif voertuigen exclusief de wagenparken in particulier bezit. De analyse van het RAI databestand heeft dus uits]uitend betrekking op de categorie vijf en meer voertuigen uit tabel 2.1, verminderd met het aantal voertuigen dat in particulier bezit is. Vo~gens bestand A zijn er wagenparkbez~tters (exclusief particulieren) met een voertuigpark bestaande uit minstens vijf voertuigen. De resultaten hiervan verschillen met de resultaten van de tellingen die uitgevoerd zijn door de RA~ en zijn gepresenteerd in tabel 2.1. Dit verschil is gelegen in het feit dat de tellingen niet op dezelfde datum zijn verricht als de ter beschikking steiling van databestand A. Aantal adressen wagenparken minstens 5 voertuigen: Wagenparkgrootte [] D [] 400 en meer Totaal aantal adressen in Amsterdam: (90% particulier) Figuur 2.1. Aantal wagenparkbezitters naar grootteklasse Teneinde bestand A goed te kunnen analyseren is dit verder opgesp]itst naar grootte. De grenzen van de categodeën zijn hierbij tamelijk willekeurig gekozen. Het grootste deei van de wagenparkbezitters uit bestand A, namelijk 913 (79%) is in te delen in de categorie 5-19 voertuigen (zie figuur 2.~)

15 Terwijl 14 wagenparkbezitters met een wagenpark van meer dan 400 voertuigen slechts 1,2% van het totaal aantal wagenparkbezitters uitmaken, staat deze groep wel zo n voertuigen oftewel 60% van het totale aantal voertuigen uit bestand A ter beschikking (zie figuur 2.2). Slechts voertuigen (15%) is in bezit van de wagenparkcategorie 5~ 19 voertuigen. Aantal voertuigen van wagenparken minstens 5 voertuigen: ~ wagenparkgrootte [] [] 400 en meer Totaal aantal voertuigen in Amsterdam: ( 69% particulier) Figuur 2.2. Aantal voertuigen in bezit van wagenparkbezitters naar grootteklasse Omdat gezocht wordt naar een selectie van wagenparkbezitters die kunnen worden geïnterviewd, zal voor verdere analyse gewerkt worden met bestand B bestaande uit wagenparken met minstens 20 voertuigen. Van de wagenparkbezitters uit bestand B is de bijbehorende SBl-code (Standaard Bedrijfs Indeling van het CBS) opgezocht. De leasemaatschappijen domineren het bestand aangezien zij 65% van het aantal voertuigen in deze categorie in bezit hebben. Een kenmerk van leasemaatschappijen is dat zij niet beslissen welke voertuigen er aangeschaft worden, maar dat de klant dit bepaalt. De leasemaatschappijen voeren ten aanzien van aardgasvoertuigen en elektrische voertuigen, zoals gebleken is uit door ESC gehouden interviews met leasemaatschappijen, een zogenaamd vraag-voigend beleid. Dit wil zeggen elk type voertuig dat de klant wil leasen, zal de leasemaatschappij leasen. Voor dit onderzoek is het van belang om alleen die bedrijven te benaderen die de investeringsbeslissingen nemen ten aanzien van welk type auto er aangeschaft gaat worden. Een nadere afbakening van de terra wagenparkbezitter is dan ook voor het verdere verloop van het onderzoek gewenst. Deze afbakening zal in dit onderzoek plaatsvinden via de term fleetowner. Met een fleetowner wordt bedoeld een bedrijf dat een wagenpark bezit, al of niet in juridische eigendom, bestaande uit minstens twintig voertuigen en dat bovendien investeringsbeslissir~gen neemt over de aankoop van bepaalde typen voertuigen. Een Ieasemaatschappij, die meestal een wagenpark bezit van twintig of meer voertuigen maar geen investeringsbeslissingen neemt omtrent de aankoop van bepaalde typen voertuigen, im~ mers dat bepaait de klant, is dus geen fleetowner. Daarentegen is een bedrijf dat twintig o[ meer voertuigen least wel een fleetowner. In het vervolg wordt het onderzoek beperkt tot de fleetowners. Deze zijn samengevat in bestand C (bestand B exciusief leasemaatschappijen). De indeling van fleetowners naar SBI-code is gegeven in tabel 2.2. ]5