AGENDAPUNTNUMMER REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D&H. DATUM BEHANDELING IN D&H 13 i 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDAPUNTNUMMER REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D&H. DATUM BEHANDELING IN D&H 13 i 2007"

Transcriptie

1 DATUM VERGADERING 22 maart 2007 BIJLAGE(N) $ AGENDAPUNTNUMMER REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D&H DATUM BEHANDELING IN D&H 13 i 2007 AAN DE VERENIGDE VERGADERING REKENKAMERCOMMISSIE B waterschap Hollandse Delta 1. Aanleiding De gemeenten en provincies zijn de afgelopen jaren overgegaan tot de instelling van een Rekenkamer of Rekenkamercommissie. Dit als gevolg van een aanpassing van de Gemeentewet en de Provinciewet (inwerkingtreding begin 2003), die de invoering van een Rekenkamer of Rekenkamerfunctie verplicht maakt. Mede als gevolg van deze ontwikkeling en de nieuwe Waterschapswet is de invoering van een Rekenkamer(functie) onderwerp van discussie geweest bij de waterschappen. Uit deze discussie bleek dat met name leden van de Verenigde Vergadering behoefte hebben aan meer instrumenten om hun controlerende functie handen en voeten te geven. In de Verenigde Vergadering van 17 november 2005 is de wenselijkheid onderschreven van het oprichten van een Rekenkamercommissie, samengesteld uit een beperkt aantal interne en externe leden. De voorbereiding tot instelling van een Rekenkamercommissie is eind 2006 ter hand genomen, zodat instelling in 2007 kan plaatsvinden. 2. Voorstel a. Een Rekenkamercommissie in te stellen bestaande uit vijf leden, namelijk drie externe leden, waaronder de voorzitter, en twee interne leden (VV-leden, niet zijnde leden van het college van dijkgraaf en heemraden). b. De ontwerpverordening van de Rekenkamercommissie en het daarbijbehorende functieprofiel vast te stellen op basis waarvan een Rekenkamercommissie kan worden ingesteld. c. De bezoldiging van de voorzitter en de externe leden van de Rekenkamercommissie (vooralsnog) te bepalen op 220,00 per vergadering. Hierbij wordt uitgegaan van 4 tot 5 vergaderingen op jaarbasis. d. Een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren met een afvaardiging van de Verenigde Vergadering en D&H. 3. Achtergrondinformatie 'De keuze is aan de Verenigde Vergadering' Zoals bekend is er veel variatie mogelijk in de wijze waarop een waterschap zijn Rekenkamer vormgeeft. Gemeenten en provincies hebben zeer divers gekozen voor verschillende modellen. Deze vrijheid hebben de waterschappen ook. De keuzemogelijkheden bieden de kans om een Rekenkamer optimaal te laten aansluiten bij de wensen en verwachtingen die de Verenigde Vergadering heeft bij het nieuwe instrument. Uitgangspunt is dat een Rekenkamer een instrument is van de Verenigde Vergadering en dat het dus de Verenigde Vergadering is die beslist in de keuze van het model Rekenkamer.

2 DATUM VERGADERING ONDERWERP 22 MAART 2007 Rekenkamercommissie PAGINA 2 van 5 In de Verenigde Vergadering van 17 november 2005 is de wenselijkheid onderschreven van het oprichten van een Rekenkamercommissie, bestaande uit VV-leden en een aantal externen. Een regionale of landelijke Rekenkamer ligt volgens de Verenigde Vergadering niet voor de hand omdat de onderzoeksagenda mede door inbreng van de Verenigde Vergadering bepaald zou moeten worden. Samenwerking op termijn wordt niet uitgesloten, maar dient vorm te krijgen in een groeimodel. Instellen van een Rekenkamercommissie Om tot de daadwerkelijke instelling van een Rekenkamercommissie te komen moeten er een paar stappen gezet worden. Dit betreft o.a. vaststellen van een verordening van de Rekenkamercommissie en het daarbijbehorende functieprofiel van de leden en de voorzitter. Maar ook de werving en selectie van de toekomstige Rekenkamerleden. Een goede selectie is van groot belang voor het toekomstig functioneren van de commissie. waterschap Hollandse Delta Ontwerpverordening Rekenkamercommissie Het college van dijkgraaf en heemraden stelt voor om de Rekenkamercommissie uit vijf leden te laten bestaan, namelijk drie externe leden, waaronder de voorzitter, en twee interne leden (W-leden, niet zijnde leden van het college van dijkgraaf en heemraden). Hierbij wordt belang gehecht aan een hoge kwaliteit wat betreft de bezetting. De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het waterschap gevoerde beleid en uitvoering. In de bijgevoegde ontwerpverordening (bijlage 1) is daartoe bepaald dat de Rekenkamercommissie rechtstreeks aan de Verenigde Vergadering rapporteert. Het is gewenst dat onder verantwoordelijkheid van de Rekenkamercommissie één of enkele onderzoeken per jaar plaatsvinden. De commissie bepaalt zelf haar onderwerpen van onderzoek, al is het voor de Verenigde Vergadering mogelijk om bepaalde verzoeken aan de commissie te richten. De werkwijze van de commissie stellen wij ons als volgt voor. De commissie bepaalt onderwerpen van onderzoek en definieert een probleemstelling. Vervolgens verleent de commissie opdracht om het onderzoek te verrichten. Deze opdracht kan extern worden uitgezet, maar het is ook mogelijk en een opdracht intern uit te zetten. Met name de afdeling Financiën, Planning & Control en de Controller, kunnen een nuttige rol spelen bij het verrichten van onderzoek, al is het wel aan de organisatie om te bepalen of er voldoende capaciteit is om onderzoek op zich te nemen en dus om te bepalen of een onderzoek intern kan worden gevoerd. Vervolgens bewaakt de Rekenkamercommissie de voortgang van het onderzoek. Desgewenst worden tussentijds de onderzoeksrichting en de (tussen-) resultaten besproken. Ten slotte vindt een presentatie van de resultaten plaats, geeft de commissie een toelichting en doet deze eventueel aanbevelingen voor verbeteringen. Functieprofiel, werving & selectie leden van de Rekenkamercommissie Bijgevoegd is een modelfunctieprofiel (bijlage 2) voor de werving van de leden van de Rekenkamercommissie. In het modelfunctieprofiel is een profielschets voor de voorzitter en de leden opgenomen. Voorgesteld wordt hiermee in te stemmen, met inachtneming van de mogelijkheid dat de profielschets nog kan worden aangepast. Voorgesteld wordt om twee interne leden vanuit de Verenigde Vergadering die voldoen aan het functieprofiel - voor de Rekenkamercommissie aan te wijzen.

3 DATUM VERGADERING ONDERWERP 22 MAART 2007 Rekenkamercommissie PAGINA 3 van 5 Voor de werving en selectie van de externe leden van de Rekenkamercommissie is het in principe gewenst om samen te werken met enkele andere waterschappen. Wij willen daarmee bereiken dat een aantal leden in meerdere Rekenkamercommissies zitting heeft. Het kijken in keukens van andere waterschappen kan een belangrijke meerwaarde hebben bij het doen van aanbevelingen om de werkwijze van ons waterschap te verbeteren. Bij samenwerking met andere waterschappen is het verstandig om de selectiecommissie vanuit ieder waterschap te laten bestaan uit twee leden. Vanuit waterschap Hollandse Delta kunnen de dijkgraaf en een aangewezen lid voor de Rekenkamercommissie worden afgevaardigd. waterschap Hollandse Delta De externe leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Bezoldiging leden van de Rekenkamercommissie De vergoeding van de leden van de Rekenkamercommissie wordt op grond van de ontwerpverordening vastgesteld door de Verenigde Vergadering. Wij stellen voor de bezoldiging van de voorzitter en de externe leden van de Rekenkamercommissie (vooralsnog) te bepalen op 220,00 per vergadering, inclusief voorbereiding. Hierbij wordt uitgegaan van 4 tot 5 vergaderingen op jaarbasis. 'Kijk naar de context' Echter met het neerzetten van de structuur van een Rekenkamercommissie zijn niet alle keuzes gemaakt die van invloed zijn op het functioneren van de Rekenkamer. Antwoorden op vragen over het doel van Rekenkameronderzoek, het ambitieniveau, de gewenste onafhankelijkheid, de wijze van rapporteren en presenteren etc. zijn allemaal van invloed op het functioneren van de Rekenkamer. Het is dus van belang om bij verdere keuzes over de inrichting van de Rekenkamer helder voor ogen te houden waarmee de Verenigde Vergadering wat wil controleren en wat dat betekent voor de Rekenkamer. Dit uitgangspunt moet nog worden ingevuld door de discussie over de daadwerkelijke instelling van een Rekenkamer te openen met een onderdeel voorlichting en informatievoorziening, waarin aan deze context nadrukkelijk aandacht wordt besteed. De afdeling Financiën, Planning & Control zal in overleg met de Secretaris en externe ondersteuning een bijeenkomst organiseren met een afvaardiging van de Verenigde Vergadering en D&H. Doel van deze bijeenkomst zal zijn om voldoende basisinformatie geven om keuzes te kunnen maken die het gekozen model verder inrichten. Programmapunten zijn: a) basisinformatie: taken en bevoegdheden van de Rekenkamercommissie b) discussie over verschillende basiswaarden (positionering, onafhankelijkheid, ambitieniveau en doelstelling) en de wens tot samenwerking c) vervolgstappen bepalen

4 DATUM VERGADERING 22 MAART 2007 PAGINA 4 van 5 ONDERWERP Rekenkamercommissie 4. Motief Hollandse Delta heeft in zijn missie opgenomen open en vooruitstrevend te werken aan zijn taak. Een Rekenkamercommissie kan een bijdrage leveren met betrekking tot de gewenste transparantie en het kunnen afleggen van verantwoording aan burgers en bedrijven in onze regio. Indien een of meerdere leden eveneens bij andere waterschappen actief is als lid/voorzitter van een Rekenkamercommissie, dan heeft een dergelijke uitwisseling van kennis ook zeker meerwaarde voor het eigen functioneren. Hollandse Delta In 2008 zal het onderdeel rechtmatigheid en instelling van een Rekenkamercommissie in de waterschapswet worden opgenomen. De komende twee jaar kan de Rekenkamercommissie ervaring opdoen en groeien naar een volwaardige Rekenkamercommissie. 5. Gevolgen a. Financieel: Voor de instelling, de uitvoering van onderzoeken en de bezoldiging van de leden en ondersteuning van de Rekenkamercommissie is een budget in de begroting 2007 opgenomen van Voor het jaar 2008 en volgende zal het budget van de commissie, op grond van ervaringen, nader worden bezien. b. Personeel: Voor de ondersteuning van de commissie zal naar schatting 0,3 fte nodig zijn. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat dit binnen de huidige formatie kan worden opgevangen. c. Juridisch: Niet van toepassing. d. Communicatief: Door het instellen van een Rekenkamercommissie komt mogelijk extra verantwoordingsinformatie beschikbaar voor publicaties. e. Wijze van publiceren: D Niet van toepassing 0 Intranet 0 Internet 0 Ter inzagelegging 0 Pers 6. Verdere aanpak/procedure Starten met de voorbereiding van een in te stellen Rekenkamercommissie.

5 DATUM VERGADERING 22 MAART 2007 PAGINA 5 van 5 ONDERWERP Rekenkamercomm issie 7. Evaluatie Eind 2008 het functioneren van de Rekenkamercommissie evalueren. De komende jaren wordt ervaring opgedaan met het functioneren van een Rekenkamercommissie. Afhankelijk van die ervaring kan de richting waarin de commissie zich dient te ontwikkelen worden bijgesteld. Om die reden is in de bijgevoegde verordening een evaluatiemoment opgenomen. Eén aspect van het groeimodel is de wens om samen te werken met andere waterschappen. Het heeft de voorkeur van het college van dijkgraaf en heemraden om bij de werving van externe leden samen te werken met andere waterschappen die een Rekenkamercommissie willen instellen, opdat de externe leden hun ervaring, die zij ontwikkelen bij meerder waterschappen, kunnen inbrengen in het onderzoek bij waterschap Hollandse Delta. waterschap Hollandse Delta Dijkgraaf en heemraden, secretaris, dijkgraaf, mr. JlB. van Gerdingen. ing. J/M. Geluk. Bijlagen Ontwerpverordening van de Rekenkamercommissie Functieprofiel leden van de Rekenkamercommissie

6

7 DATUM VERGADERING "! 2007 AGENDAPUNTNUMMER KENMERK BESLUIT W: REKENINGKAMERCOMMISSIE waterschap Hollandse Delta DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA; op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 13 februari 2007; gezien het advies van de commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving van 7 maart 2007; overwegende dat: het bieden van meer inzicht aan de burgers en bedrijven in de regio in het functioneren van het waterschap wenselijk is; gelet op: de groeiende belangstelling voor doelmatigheid en doeltreffendheid van (decentrale) overheden; BESLUIT: a. Een Rekenkamercommissie in te stellen bestaande uit vijf leden, namelijk drie externe leden, waaronder de voorzitter, en twee interne leden (VVleden, niet zijnde leden van het college van dijkgraaf en heemraden). b. De verordening van de Rekenkamercommissie en het daarbijbehorende functieprofiel vast te stellen op basis waarvan een Rekenkamercommissie kan worden ingesteld. c. De bezoldiging van de voorzitter en de externe leden van de Rekenkamercommissie (vooralsnog) te bepalen op 220,00 per vergadering. Hierbij wordt uitgegaan van 4 tot 5 vergaderingen op jaarbasis. Dordrecht, 22 maart De Verenigde Vergadering voornoemd, secretaris, dijkgraaf, mr. J.B. van Gerdingen. ing. J.M. Geluk.

8

9 Bijlage l Waterschap Hollandse Delta Verordening van de Rekenkamercommissie waterschap Hollandse Delta Dordrecht, Verordening voor de Rekenkamercommissie

10

11 Dijkgraaf & Heemraden van waterschap Hollandse Delta besluit vast te stellen het navolgende: Verordening van de Rekenkamercommissie Artikel l Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. Waterschap: waterschap Hollandse Delta, b. Verenigde Vergadering: Verenigde Vergadering van het waterschap, c. College: college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap, d. Commissie: de Rekenkamercommissie van het waterschap, e. Voorzitter: de voorzitter van de Rekenkamercommissie, f. Extern lid: lid van de Rekenkamercommissie niet zijnde lid van het Algemeen Bestuur, g. Algemeen directeur: algemeen directeur van het waterschap, h. Controller: controller van het waterschap. Artikel II Taak van de commissie 1. Er is een commissie die door de Verenigde Vergadering wordt ingesteld en wordt aangeduid als de Rekenkamercommissie. 2. De Rekenkamercommissie onderzoekt het water(schaps)beleid en de uitvoering om inzicht te geven in de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid daarvan. Een door de commissie ingesteld onderzoek naar de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur bevat geen controle van de jaarrekening. Artikel III Samenstelling, benoeming en aftreedvolgorde 1. De commissie bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter. 2. De Verenigde Vergadering benoemt de voorzitter en de leden van de commissie. Twee leden worden benoemd door de Verenigde Vergadering uit haar midden. De overige leden, waaronder de voorzitter, zijn geen lid van de Verenigde Vergadering. 3. De commissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan. 4. De leden van de commissie, die de Verenigde Vergadering uit haar midden kiest, worden benoemd voor een periode gelijk aan de lopende zittingsduur van de Verenigde Vergadering; externe leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. 5. De commissie stelt een rooster van aftreden vast voor de externe leden op zodanige wijze dat niet alle externe leden gelijktijdig aftreden. In verband hiermee kunnen de externe leden, in afwijking van het bepaalde in de laatste volzin van het vierde lid, voor een periode korter dan vier jaar worden benoemd. 6. Indien het lidmaatschap van een extern lid eindigt vóór het einde van zijn benoemingstermijn, treedt zijn opvolger af op het moment dat de benoemingstermijn van het vertrekkende lid zou zijn afgelopen. 7. De leden kunnen ten hoogste éénmaal herbenoemd worden. Artikel IV Eed Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de Rekenkamercommissie in de vergadering van de Verenigde Vergadering, in handen van de dijkgraaf, de volgende eed (verklaring en belofte) af: "Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Rekenkamercommissie benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen ofte laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik Zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de Rekenkamercommissie naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. (Dat verklaar en beloof ik.)" Verordening voor de Rekenkamercommissie

12 Artikel V Nevenfuncties 1. De leden van de Rekenkamercommissie maken openbaar welke andere functies zij vervullen. 2. Openbaarmaking geschiedt door terinzagelegging van een opgave van de in het eerste lid bedoelde functies. 3. Een lid van de commissie is niet tevens: a. Minister; b. Staatssecretaris; c. lid van de Raad van State; d. lid van de Algemene Rekenkamer; e. Nationale Ombudsman f. Substituut-ombudsman als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale Ombudsman; g. Commissaris van de Koningin van de provincie waarin het waterschap is gelegen; h. Gedeputeerde van de provincie waarin het waterschap is gelegen; i. Secretaris van de provincie waarin het waterschap is gelegen; j. Griffier van de provincie waarin het waterschap is gelegen; k. Burgemeester van een gemeente die in het gebied van het waterschap is gelegen; I. Ambtenaar, door of vanwege het waterschapsbestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt; m. Ambtenaar, door of vanwege de provincie of het Rijk aangesteld, tot wiens taak het behoort het verrichten van werkzaamheden in het kader van het toezicht op het waterschap. 4. Een lid de commissie mag niet: a. Als advocaat, procureur of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van het waterschap of het waterschapsbestuur dan wel ten behoeve van de wederpartij van het waterschap of het waterschapsbestuur; b. Als gemachtigde in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de wederpartij van het waterschap of het waterschapsbestuur; c. Als vertegenwoordiger of adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het met het waterschap aangaan van: i. Overeenkomsten als bedoeld in onderdeel d; ii. Overeenkomsten tot het leveren van onroerende goederen aan het waterschap; d. Rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aan gaan betreffende: iii. iv. Het aannemen van werk ten behoeve van het waterschap; Het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het waterschap; v. Het leveren van roerende zaken anders dan om niet aan het waterschap; vi. Het verhuren van roerende zaken aan het waterschap; vii. Het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van het waterschap; viii. Het van het waterschap onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen; ix. Het onderhands huren of pachten van het waterschap. 5. Van het vierde lid, sub d, kan de Verenigde Vergadering ontheffing verlenen. Artikel VI Ontslag 1. De Verenigde Vergadering ontslaat de leden van de commissie. 2. Het lidmaatschap van een lid dat tevens lid van de Verenigde Vergadering is eindigt: a. Op eigen verzoek; b. Indien het lid aftreedt als lid van de Verenigde Vergadering; c. Indien de Verenigde Vergadering van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de commissie te vervullen. 3. Het lidmaatschap van een extern lid eindigt: a. Op eigen verzoek; b. Indien de termijn waarvoor hij is benoemd eindigt; c. Bij aanvaarding van een functie die naar het oordeel van de Verenigde Vergadering onverenigbaar is met het lidmaatschap van de commissie; Verordening voor de Rekenkamercommissie 3

13 d. Wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel zulk een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft; e. Indien het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld; f. Indien het lid door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is zijn functie als lid van de commissie te vervullen. Artikel VII Vergoeding leden 1. De voorzitter en de externe leden ontvangen een vergoeding voor de werkzaamheden die zij voor de commissie verrichten. Deze vergoeding wordt bij besluit van de Verenigde Vergadering vastgesteld. 2. De vergoeding bedoeld in het eerste lid komt ten laste van het budget van de commissie. Artikel VIII Onderwerpselectie en onderzoeksopzet 1. De commissie kiest de onderwerpen voor haar onderzoek, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast. 2. De Verenigde Vergadering kan een verzoek doen aan de commissie tot het instellen van een onderzoek. Indien de Verenigde Vergadering een dergelijk verzoek heeft gedaan bericht de commissie uiterlijk binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek zal worden voldaan. 3. De commissie zendt de in het eerste lid bedoelde onderzoeksopzet ter kennisneming aan de Verenigde Vergadering. Artikel IX Werkwijze 1. De commissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet. 2. De commissie kan besluiten de Verenigde Vergadering tussentijds te informeren over de voortgang van het onderzoek. 3. De commissie is bevoegd bij alle leden van het waterschapsbestuur en bij alle ambtenaren van het waterschap die mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen, die zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het waterschapsbestuur en de ambtenaren van het waterschap zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de commissie gestelde termijn te verstrekken. 4. De commissie kan zich laten adviseren door de controller. 5. De commissie vergadert in beslotenheid; haar rapporten zijn openbaar. 6. De commissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen. 7. Voor de uitvoering van het onderzoek kan de commissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe deskundigheid inschakelen. De commissie kan ook rechtstreeks een verzoek richten aan de afdeling Financiën, Planning & Control tot het doen van onderzoek. Het hoofd van de afdeling Financiën, Planning & Control bepaalt of aan een dergelijk verzoek kan worden voldaan. 8. De commissie stelt betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun reactie aan de commissie te geven op de juistheid en volledigheid van het concept-onderzoeksrapport. Betrokkenen zijn in elk geval degenen, wier taakuitvoering (mede) onderwerp van onderzoek is of is geweest. De commissie bepaalt wie voorts als betrokkenen worden aangemerkt. De commissie stelt vervolgens het college in de gelegenheid binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste vier weken bedraagt, zijn reactie aan de commissie te geven op de conclusies en aanbevelingen van het concept-onderzoeksrapport. 9. De commissie zendt een afschrift van haar onderzoeksrapport, de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van de betrokkenen op het (concept-)rapport aan de Verenigde Vergadering, het college en aan de betrokkenen. Verordening voor de Rekenkamercommissie

14 Artikel X Ambtelijke ondersteuning De commissie wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door een door de algemeen directeur aan te wijzen ambtelijk secretaris. Artikel XI Budget 1. De commissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken. 2. Ten laste van het in het eerst lid bedoelde budget worden de kosten gebracht betreffende: a. De vergoedingen aan de leden: b. De externe deskundigen die eventueel door de commissie zijn ingeschakeld: c. Overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak. Artikel XII Evaluatie Deze verordening wordt geëvalueerd voor juni Deze evaluatie strekt zich tevens uit tot de werking van commissie. Artikel XI11 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op de dag nadat zij is vastgesteld. Artikel XIV Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening van de Rekenkamercommissie". Verordening voor de Rekenkamercommissie

15 Bijlage 2 Functieprofiel voorzitter en leden Rekenkamercommissie van waterschap Hollandse Delta Missie Rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie onderzoekt het waterschapsbeleid en de uitvoering daarvan om meer inzicht te geven n doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid en het handelen van het van het waterschap. Door middel van onafhankelijke onderzoeken wil zij het waterschapsbestuur in staat stellen verbeteringen op dit punt aan te brengen. De Rekenkamercommissie stelt zichzelf de eis van onafhankelijkheid en integriteit en stelt die eis ook aan haar onderzoeken. Zij heeft de overtuiging en de ambitie dat onderzoeken ook bruikbaar moeten zijn voor de onderzochte organisatie. De organisatie moet ervan kunnen leren en aanbevelingen die overgenomen worden, moeten leiden tot verbeteringen. Resultaten De Rekenkamercommissie is verantwoordelijke voor het doen van 2 a 3 onderzoeken per jaar. Het feitelijke onderzoek wordt verricht door een externe organisatie of door de interne organisatie en staat onder supervisie van de commissie. De onderzoeksrapporten moeten onafhankelijk en kwalitatief hoogwaardig zijn en een leereffect voor de organisatie opleveren. Functie-informatie De Verenigde Vergadering is op zoek naar vijf mensen (waarvan 2 uit haar midden) die: Meewerken aan het opbouwen van dit nieuwe orgaan; Samen met de andere leden sturing geven aan het onderzoeksprogramma en de onderzoeken; De uitkomsten van onderzoeksrapporten aan burger, pers en betrokkenen presenteren. De vergadertijdstippen worden in nader overleg door de commissie vastgesteld. Functie-eisen Voor de functie van voorzitter, respectievelijk leden van de Rekenkamercommissie worden de volgende functie-eisen gesteld: Een opleiding en/of ervaring op academisch niveau met een bestuurskundige, juridische of financieel/bedrijfskundige achtergrond; Ervaring met het begeleiden van en het doen van onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid bij grote organisaties(s) in de non-profitsector; Een analytische blik en in staat tot een objectieve oordeelsvorming; Affiniteit en ervaring met het opereren in een bestuurlijke omgeving; Aanwijsbare beschikking over een onafhankelijke attitude en positie; Affiniteit met waterschappen en waterbeheer. De commissie zal worden samengesteld uit leden met een opleiding en/of ervaring in verschillende disciplines. Voor de functie van voorzitter wordt daarnaast gevraagd een bindend vermogen om de commissie als eenheid te laten optreden. Het gaat om een nieuwe organisatie. U levert uw bijdrage aan het gaandeweg vormgeven aan de organisatie en dus ook aan de aanpak en werkwijze. In voorkomende gevallen vertegenwoordigt u ook naar buiten toe de Rekenkamercommissie, wat een beroep doet op goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht.

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de

Nadere informatie

81400923 waterschap Hollandse Delta

81400923 waterschap Hollandse Delta Datum: Agendapunt nr: 22 mei 2014 15. 81400923 waterschap Hollandse Delta Aan de Verenigde Vergadering Verordening Rekenkamercommissie en verlenen ontslag voorzitter Rekenkamercommissie Besluitvormend

Nadere informatie

De Provinciewet en de Rekenkamer

De Provinciewet en de Rekenkamer De Provinciewet en de Rekenkamer HOOFDSTUK XIa. DE BEVOEGDHEID VAN DE REKENKAMER Artikel 183 1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur

Nadere informatie

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. CONCEPT VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE TIEL De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van het presidium van.. 2016; gelet op het bepaalde in artikel 81oa van de Gemeentewet; besluit: 1.

Nadere informatie

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25 Bijlage bij het voorstel inzake de gedragscode leden van de gemeenteraad en gedragscode burgemeester en wethouders bepalingen uit de Gemeentewet over de integriteit. RAADSLEDEN Nevenfuncties Artikel 12

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel De raad van de gemeente Meppel; gelet op artikel 81o van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende Verordening rekenkamercommissie Meppel Paragraaf 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Officiële uitgave van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. WATERSCHAPSBLAD Officiële uitgave van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Nr. 5506 10 juli 2015 Verordening op de rekenkamercommissie hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2005; gelet op artikel 81o van

Nadere informatie

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN Vragen voor gesprekken van dijkgraaf en secretaris met kandidaat DB-leden Dit formulier wordt van te voren door het kandidaat DB-lid

Nadere informatie

Gewijzigde verordening op de rekenkamercommissie Zeist 2011

Gewijzigde verordening op de rekenkamercommissie Zeist 2011 RAADSBESLUIT GEWIJZIGD Blad 1 29 maart 2011 Nr. 515 Vastgesteld 29 maart 2011 Gewijzigde verordening op de rekenkamercommissie Zeist 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Verordening Rekenkamercommissie gemeente Almelo 2010

Verordening Rekenkamercommissie gemeente Almelo 2010 CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR35856_1 3 juni 2016 Verordening Rekenkamercommissie gemeente Almelo 2010 Gemeenteblad van Almelo Geldende tekst regelingnummer: 2384 Nr. 23 Raadsbesluit van 9

Nadere informatie

Riedsbeslút. De raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van het presidium van 28 november 2014;

Riedsbeslút. De raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van het presidium van 28 november 2014; Riedsbeslút De raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van het presidium van 28 november 2014; gelet op artikel 81oa juncto art. 84 van de Gemeentewet; Beslút: vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen

Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen 00002222 Gemeente Gouda Verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie van de gemeenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gouda Officiële naam regeling

Nadere informatie

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. raad: de raad van de gemeente Raalte; b. rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest.

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Algemeen Ingevolge de Gemeentewet dient elke gemeente per 1 januari 2006 te beschikken over een rekenkamer

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr.1113532,

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr.1113532, De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr.1113532, gelet op art. 81o van de Gemeentewet, B E S L U I T: de volgende verordening vast te stellen: Artikel

Nadere informatie

Vaststelling van een nieuwe Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie.

Vaststelling van een nieuwe Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie. besluit raad besluitnummer 91 / 2004 Vaststelling van een nieuwe Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie. onderwerp De raad van de gemeente Lingewaard; gelezen het voorstel van de raadsgriffier d.d.

Nadere informatie

Gedragscode. voor de leden van de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam- Voorburg

Gedragscode. voor de leden van de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam- Voorburg Gedragscode voor de leden van de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam- Voorburg Inleiding De rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam- Voorburg

Nadere informatie

dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2010

dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; Verordening Rekenkamercommissie Koggenland 2010 De raad van de gemeente Koggenland; gelezen het voorstel van het presidium van 22 november 2010; OVERWEGENDE GELET OP BESLUIT dat de wijze van ondersteuning van de rekenkamercommissie is gewijzigd; de

Nadere informatie

Verordening op de rekenkamercommissie Ridderkerk 2015

Verordening op de rekenkamercommissie Ridderkerk 2015 2015-165818 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het Presidium, d.d. 30 maart 2015; gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet; vast te stellen de: b e s l u i t : Verordening op

Nadere informatie

Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven

Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven Raad Onderwerp: V200900004 Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven Raadsvoorstel Inleiding: Op 7 januari 2009 heeft de heer Groen aangegeven dat hij per 2 februari

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN VENLO

GEMEENTEBLAD VAN VENLO Postbus 3434, 5902 RK Venlo GEMEENTEBLAD VAN VENLO -2.07.72 Verordening op de gemeentelijke rekenkamerfunctie Vastgesteld bij besluit d.d. 26 april 2006 van de Raad Afgekondigd d.d. 10 mei 2006 In werking

Nadere informatie

vast te stellen de VERORDENING OP DE REKENKAMER- COMMISSIE FERWERDERADIEL

vast te stellen de VERORDENING OP DE REKENKAMER- COMMISSIE FERWERDERADIEL Griffier Nr. : 2 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 januari 2006, nummer 6/2.06; gelet op de Notitie profiel gemeentelijke rekenkamer gemeenteraad

Nadere informatie

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van LTO Noord dd. 8 juni 2015

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van LTO Noord dd. 8 juni 2015 Regeling benoeming bestuursleden in de categorie ongebouwd voor het waterschapsbestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta (fusie waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden) door het Provinciaal Bestuur

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

Verordening op de gemeenschappelijke rekenkamercommissie De Waddeneilanden

Verordening op de gemeenschappelijke rekenkamercommissie De Waddeneilanden Gemeenteblad Texel 2015 nr 47 21-10-2015 INTREKKING Verordening op de gemeenschappelijke rekenkamercommissie De Waddeneilanden Verordening op de gemeenschappelijke rekenkamercommissie De Waddeneilanden

Nadere informatie

Datum : 6 januari 2012 Corr. nr.:

Datum : 6 januari 2012 Corr. nr.: Preadvies Datum : 6 januari 2012 Corr. nr.: 2012.00204 Onderwerp : Voorstel inzake Verordening Rekenkamercommissie gemeente Loon op Zand 2012 en benoeming leden Rekenkamercommissie Commissie : Bestuur

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 18 december Agendapunt : 18 : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur. Aan de Raad.

Raadsvoorstel. Vergadering : 18 december Agendapunt : 18 : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur. Aan de Raad. Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2014 Agendapunt : 18 Status : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Behandelend ambt. : Sytze Dijkstra E-mail : SKDijkstra@t-diel.nl Telefoonnummer : (0511)

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 4 januari Raadsvoorstelnummer : RV Portefeuillehouder : (Beoogd) Griffier

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 4 januari Raadsvoorstelnummer : RV Portefeuillehouder : (Beoogd) Griffier Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 4 januari 2016 Raadsvoorstelnummer : RV16.006 Portefeuillehouder : (Beoogd) Griffier Datum raadsverzending : 15 december 2015 Voorstel : Voorstel tot het vaststellen

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT no. 17 Landsverordening Raad van Advies 1 Hoofdstuk 1. Inrichting en samenstelling Artikel 1 1. De Raad van Advies, verder te noemen de Raad, bestaat

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer iz-nummer 3 onderwerp Verordening op de rekenkamer Gouda De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het presidium van 2 januari 2007 nr 3; gehoord

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Gezien het voorstel van de voorzitter van de raad d.d. 21 mei 2015, met nummer 35/2015;

RAADSBESLUIT. Gezien het voorstel van de voorzitter van de raad d.d. 21 mei 2015, met nummer 35/2015; w Smt-Oedenrode RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Sint-Oedenrode; Overwegende dat in de aanloop naar de fusie van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel een gezamenlijke rekenkamerfunctie

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders =

Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders = Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders = Inleiding Het verrichten van functies naast je rol als volksvertegenwoordiger of bestuurder is vaak

Nadere informatie

Wet Nationale ombudsman

Wet Nationale ombudsman http://wetten.overheinl/bwbr0003372/geldigheidsdatum_22-08-20.. 1 van 6 02/06/2015 15:37 Wet Nationale ombudsman (Tekst geldend op: 22-08-2011) Wet van 4 februari 1981, houdende instelling van het ambt

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011; Nummer 15-01.2012 (gewijzigd) De raad van de gemeente Eemsmond Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011; Gelezen het erratum van het college van burgemeester

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0097 Rv. nr.: 10.0097 B&W-besluit d.d.: 7-9-2010 B&W-besluit nr.: 10.0897 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Vaststelling Verordening op de Commissie voor de Bezwaarschriften 2011 in

Nadere informatie

1. Aanleiding. 2. Voorstel

1. Aanleiding. 2. Voorstel DATUM VERGADERING 21 September 2006 AGENDAPUNTNUMMER ƒ *\ BULAGE(N) 3 REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D8iH DATUM BEHANDELING IN D&H 15 dugustus 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0601316 UITBREIDEN PERSONEELSBESTAND

Nadere informatie

Grondwet; Wet Nationale ombudsman; Algemene wet bestuursrecht

Grondwet; Wet Nationale ombudsman; Algemene wet bestuursrecht Grondwet; Wet Nationale ombudsman; Algemene wet bestuursrecht GRONDWET Hoofdstuk 4. Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman en vaste colleges van advies ( ) Artikel 78a 1. De Nationale

Nadere informatie

C O N C E P T. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer ;

C O N C E P T. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer ; De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer 1700033154; overwegende, dat - de behoefte bestaat een interne klachtenadviesprocedure

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013 Provinciale Staten van de Provincie Drenthe, Groningen en Fryslân: Gelet op het bepaalde in artikel 79l van de Provinciewet en artikel 40 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; B E S L U I T E N de

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan de commissie toetst

Voorwaarden waaraan de commissie toetst COMMISSIE BENOEMBAARHEID WETHOUDER Reglement van Orde: Artikel 14a. Benoeming wethouder 1. De voorzitter van de raad stelt een commissie Benoembaarheid wethouders in, die onderzoek verricht naar de benoembaarheid

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 1 juni 2005 Agendapunt: 14

Registratienummer: GF Datum: 1 juni 2005 Agendapunt: 14 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF05.20072 Datum: 1 juni 2005 Agendapunt: 14 Portefeuillehouder: n.v.t. Behandelend ambtenaar: Jeroen van Leeuwestijn, griffier Telefoonnummer: 617699 Onderwerp:

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân,

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, OPENBAAR LICHAAM OP GROND VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, overwegende dat 1. de algemene besturen

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 HOOFDSTUK 2 SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE... 4 HOOFDSTUK 3 ZITTINGSDUUR... 4 HOOFDSTUK 4 BENOEMING...

Nadere informatie

: xxxx/raad/05 Datum : 31 oktober 2005 Onderwerp : Vaststellen verordening op de rekenkamer van Nieuwkoop 2005

: xxxx/raad/05 Datum : 31 oktober 2005 Onderwerp : Vaststellen verordening op de rekenkamer van Nieuwkoop 2005 RAADSVOORSTEL Nr : xxxx/raad/05 Datum : 31 oktober 2005 Onderwerp : Vaststellen verordening op de rekenkamer van Nieuwkoop 2005 Aan de raad, Inleiding Op 29 juni 2005 is onder begeleiding van De Lokale

Nadere informatie

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/ 84 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 november

Nadere informatie

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013)

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelet op de artikelen 81a en 182 t/m 185 Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de volgende VERORDENING Rekenkamer Utrecht 2013 Artikel

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327,

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Provinciale Staten Vergadering d.d. 23 september 2009 Besluit nr. PS2009-658 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Gelet op

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth, Valkenburg aan de Geul. Verordening

Rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth, Valkenburg aan de Geul. Verordening Rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth, Valkenburg aan de Geul Verordening Valkenburg aan de Geul, 28 maart 2008 Verordening op de rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem,

Nadere informatie

wetten.nl - Regeling - Wet Nationale ombudsman - BWBR0007 http://wetten.overheinl/bwbr0007/0-0-0/0/afdrukken pagina van 6 6-7-07 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Wet Nationale

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Reglement Geschillenprocedure

Hoofdstuk 6 Reglement Geschillenprocedure Pagina 31 Hoofdstuk 6 Reglement Geschillenprocedure Artikel 1. Begripsbepalingen De in de statuten en het pensioenreglement gebruikte begripsbepalingen worden geacht deel uit te maken van dit reglement.

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Verordening adviescommissie bezwaarschriften Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 HOOFDSTUK 2 DE COMMISSIE... 3 HOOFDSTUK 3 BEHANDELING

Nadere informatie

ARTIKEL I Het Kiesreglement voor het waterschap Vallei en Eem in te trekken met ingang van 31 maart 2008.

ARTIKEL I Het Kiesreglement voor het waterschap Vallei en Eem in te trekken met ingang van 31 maart 2008. CVDR Officiële uitgave van Utrecht. Nr. CVDR73950_1 2 augustus 2016 Besluit van provinciale staten van Gelderland van 13 februari 2008 en van provinciale staten van Utrecht van 18 februari 2008, nr. 2008RGW01,

Nadere informatie

Verordening Rekenkamercommissie Hoeksche Waard 2011. Verordening op de Rekenkamercommissie Hoeksche Waard

Verordening Rekenkamercommissie Hoeksche Waard 2011. Verordening op de Rekenkamercommissie Hoeksche Waard Verordening Rekenkamercommissie Hoeksche Waard 2011 De raden van respectievelijk de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen; gelezen het voorstel van het presidium; gelet

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT no. 19 Landsverordening Sociaal-Economische Raad 1 Hoofdstuk 1. Instelling en taak Artikel 1 Er is een Sociaal-Economische Raad, hierna genoemd de Raad.

Nadere informatie

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van LTO Noord

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van LTO Noord Regeling benoeming bestuursleden in de categorie ongebouwd van het waterschapsbestuur Hunze en Aa s door het provinciaal bestuur van LTO Noord Drenthe en door het provinciaal bestuur van LTO Noord Groningen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. van de Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014.

PROVINCIAAL BLAD. van de Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 1272 11 juli 2014 Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014. Besluit van Provinciale Staten van

Nadere informatie

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012.

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012. CVDR Officiële uitgave van Haarlemmermeer. Nr. CVDR228414_1 29 november 2016 Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1905 14 april 2015 Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

Nadere informatie

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding DATUM VERGADERING 29 SeptBITlber 2005 AGENDAPUNTNUMMER BIJLAGE^) Geen DATUM BEHANDÊUNG IN o&h 30 augustus 2005 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0500589 STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG 1. Aanleiding Op 30

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 15 REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D&H DATUM BEHANDELING IN D&H 22! 2007

AGENDAPUNTNUMMER 15 REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D&H DATUM BEHANDELING IN D&H 22! 2007 DATUM VERGADERING 28jljni2007 BULAGE(N) l AGENDAPUNTNUMMER 15 REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D&H DATUM BEHANDELING IN D&H 22! 2007 B0701137 AAN DE VERENIGDE VERGADERING waterschap Hollandse Delta VERORDENING

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Grave; Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; besluiten:

Nadere informatie

B Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. Datum. Aan de Commissie MBH. Beschouwing Rekenkamercommissie. Besluitvormend voorstel Bijlagen 1

B Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. Datum. Aan de Commissie MBH. Beschouwing Rekenkamercommissie. Besluitvormend voorstel Bijlagen 1 Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. ť' B1303714 Aan de Commissie MBH Beschouwing Rekenkamercommissie Aard voorstel Besluitvormend voorstel Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum Commissie MBH 13

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>; Het algemeen bestuur van de regeling Emco; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van ; gelet op artikel van de regeling ; besluit: vast te stellen de volgende wijziging

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016,

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016, Gemeenteblad 2016, nummer Onderwerp Datum 20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van B en W van 14 november 2016, gelezen het advies van

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 TAAK, SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN VAN DE GEMEENTELIJKE REKENKAMERCOMMISSIE

HOOFDSTUK 2 TAAK, SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN VAN DE GEMEENTELIJKE REKENKAMERCOMMISSIE De raden van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Veendam; Gelet op artikel 81o van de Gemeentewet; Gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr.) Besluiten: ieder voor zover het hun

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen; VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT no. 20 Landsverordening ombudsman 1 1. Algemene bepaling Artikel 1 1. In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht.

Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht. CVDR Officiële uitgave van Deventer. Nr. CVDR14362_1 15 maart 2016 Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze instructie wordt verstaan onder:

Nadere informatie

GEMEENTE VA LK E N SWAARD. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2011 van de gemeente Valkenswaard.

GEMEENTE VA LK E N SWAARD. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2011 van de gemeente Valkenswaard. V GEMEENTE VA LK E N SWAARD Raadsbesluit De raden van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien de voorstellen van de colleges; gelet

Nadere informatie

VERORDENING bezwaarschriften 2011

VERORDENING bezwaarschriften 2011 VERORDENING bezwaarschriften 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING bezwaarschriften 2011 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016; Volgnummer : 3 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Bezwaarschriftencommissie De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; Ieder voor zover het hun bevoegdheid

Nadere informatie

is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO OHSAS 18001

is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO OHSAS 18001 t is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 De gemeenschappelijke regeling Waterschapsbedrijf Limburg is een uitgave van

Nadere informatie

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184)

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) Versie geldig vanaf 15 mei 2006 Verordening commissie bezwaarschriften Sliedrecht 2006 Verantwoordelijke afdeling Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) 495827 De getoonde verordeningen zijn een

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; gelet op de bereikte overeenstemming in het Netwerk Georganiseerd Overleg van 20 april 2012; Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Reglement van de Raad van Toezicht van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties, overeenkomstig artikel 14 van de statuten van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties.

Nadere informatie

Gemeenteblad 1997 / nummer verordening gemeentelijke rekenkamer

Gemeenteblad 1997 / nummer verordening gemeentelijke rekenkamer Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Gemeentelijke rekenkamer: de organisatie die is ingesteld bij besluit van de gemeenteraad en die

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

Reglement Geschillencommissie. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie Reglement Geschillencommissie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Samenstelling en benoeming van de commissie... 3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 751 Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten tot dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het gemeentebestuur

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders; b. commissie: commissie voor de rekenkamer

Nadere informatie

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda regeling nummer 1.2.2 verordening bezwaarschriftencommissie Gouda vastgesteld 31 januari 1994/19 januari 1994/19 januari 1994 bekendgemaakt 23 maart 1994 inwerkingtreding 1 april 1994 laatste wijziging

Nadere informatie

Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004

Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004 Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004 De raad der Gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het presidium, gelet op het advies van de commissie voor

Nadere informatie