De functies, taken en functieomschrijvingen binnen de keurmeestervereniging:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De functies, taken en functieomschrijvingen binnen de keurmeestervereniging:"

Transcriptie

1 De keurmeestervereniging: De functies, taken en functieomschrijvingen binnen de keurmeestervereniging: De functies. 1) Het bestuur van de keurmeestervereniging; o 1a) De voorzitter van de keurmeestervereniging; o 1b) De secretaris van de keurmeestervereniging; o 1c) De commissaris van de keurmeestervereniging. 2) De technische commissies. o 2a) De voorzitter van een technische commissie; o 2b) De secretaris van een technische commissie; o 2c) De coördinator opleidingen van een technische commissie; o 2d) De coördinator standaardeisen van een technische commissie; o 2e) De commissaris van een technische commissie. 3) De commissie opleidingen bestaat uit. o 1a) De voorzitter van de keurmeestervereniging; o 1c) De commissaris van de keurmeestervereniging; o 2c) De coördinator opleidingen van een technische commissie. 4) De commissie internationale keuraangelegenheden o 1a) De voorzitter van de keurmeestervereniging; o 1c) De commissaris van de keurmeestervereniging; o 2a) De voorzitter van een technische commissie. De taken van de commissie opleiding en internationale keuraangelegenheden volgen voor een groot deel uit de taken en functieomschrijvingen van het KMV- bestuur en de technische commissie. De getailleerde uitwerking zal plaatsvinden vanaf zomer Pagina 1 van 10

2 De taken Een korte opsomming van de taken van het KMV-bestuur en de Technische Commissies. Het bestuur van de Keurmeestervereniging: Coördinatie bestuurlijke aspecten KMV Beheer budget KMV Adviseren Bondsraad Coördinatie bondshow Beheren keurmeester bestand Opstellen en beheren beleids- en jaarplan KMV Onderhouden externe contacten ( organisatie ) Coördineren commissie opleiding Coördineren commissie internationale keuraangelegenheden Benoemen keurmeester op voordracht TC Deelname aan NBvV commissies Afhandeling keurtechnische klachten leden NBvV Handelt inzake keurmeester tekorten in overleg met TC Een Technische Commissie van de Keurmeester vereniging. Ondersteuning KMV-bestuur Coördinatie TC Adviseren KMV-bestuur inzake keurtechniek Adviseren KMV-bestuur inzake keurtechnische klachten NBvV leden Onderhouden vakbekwaamheid keurmeester Opstellen en beheren jaarplan TC Onderhouden externe keurtechnische contacten Ontwikkelen en beheren standaardeisen Ontwikkelen, verzorgen en examineren van opleidingen Deelname aan NBvV commissie Deelname aan commissie opleiding Deelname aan commissie internationale keuraangelegenheden Adviseert in zake keurmeestertekorten het KMV-bestuur De functie omschrijvingen. Een gedetailleerde omschrijving van de 3 gedefinieerde functies binnen het keurmeesterverenging en de 5 functies binnen de verschillende technische commissies. Pagina 2 van 10

3 1a. De voorzitter van de Keurmeesterverenging: De voorzitter zorgt voor een optimaal functioneren van de keurmeestervereniging. Hij is het eerste aanspreekpunt voor organisatie en inhoud. Vertegenwoordigt de keurmeestervereniging in de bondsraad van de NBvV en heeft daar een adviserende stem. Coördineert de organisatie binnen de keurmeestervereniging en is daarbij het eerste aanspreekpunt voor keurmeesters. Delegeert zaken aangaande vogels aan de technische commissies. Draagt zorg voor KMV breed afgestemde adviezen betreffende vogels, voorstellen, besluiten en de afhandeling van keurtechnische klachten door leden van de NBvV. Bewaakt de kwaliteit en voortgang en stuurt zo nodig bij. Draagt zorg voor de werkverdeling, signaleert knelpunten op organisatorisch en/of inhoudelijk vlak. Bespreekt die met de betrokkenen. Coördineert de daaruit voortvloeiende administratieve werkzaamheden. Lost (niet alledaagse) problemen zelfstandig op binnen gegeven kaders. Laat zich daarbij zo nodig adviseren door de voorzitters van de technische commissies. Adviseert het hoofdbestuur en bondsraad van de NBvV ten aanzien van keurtechniek en inhoud, zo nodig bijgestaan door de voorzitter of afgevaardigde uit de technische commissies. Zorgt voor de coördinatie en organisatie van bijzondere activiteiten zoals de bondshow. Leidt binnen de gegeven bevoegdheden thema gerichte vergaderingen en bijeenkomsten zoals de ALD en vergaderingen met de technische commissies. Beheert de agenda van deze vergaderingen en bijeenkomsten. Huldigt keurmeesters bij jubilea. Geeft leden van het bestuur en technische commissies feedback bij de uitvoering van werkzaamheden en taken. Ondersteunt, motiveert en stimuleert de betrokken bestuursleden Reikt oplossingen aan (zelf of door derden). Stelt met de overige bestuursleden een voortgangs- beleidsplan en jaarprogramma van de Keurmeestervereniging op. Laat zich informeren en bespreekt dit met de technische commissies. Heeft een voorbeeldfunctie naar de leden van de keurmeestervereniging, stimuleert en motiveert tot vernieuwing en bijblijven op hun vakgebied. Onderhoudt relevante externe contacten. Onderhoudt desgevraagd de bestaande externe contacten van de oude keurmeesterverenigingen zover ze niet door de technische commissies worden uitgevoerd. Signaleert daarbij kansen en mogelijkheden tot nieuwe contacten en doet hiertoe voorstellen aan het hoofdbestuur en bondsraad van de NBvV. Coördineert de commissie opleidingen en de commissie internationale keuraangelegenheden (COM en EE). Benoemt op voordracht van de technische commissies keurmeester na het succesvol afleggen van examens. Neemt op projectbasis deel aan NBvV commissies. Werkzaamheden worden zelfstandig en naar eigen inzicht uitgevoerd binnen ruim gestelde kaders Niet alledaagse problemen worden zelfstandig opgelost. Terugval is mogelijk op de overige bestuursleden en leden van de technische commissies. Initiatiefrijk en innovatief zijn binnen ruime kaders en geldende reglementen. Het kunnen organiseren van eigen en andermans werk in complexe situaties. Vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, motiveren, overtuigingskracht en conflicthantering zijn nodig voor het kunnen uitvoeren van de functie. Mede bestuursleden en leden efficiënt aan kunnen sturen. In ruime mate beschikken over bestuurlijke kwaliteiten. Goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift zijn nodig vanwege multidisciplinaire contacten op conflicterende belangen. Omdat er tegenstellingen moeten worden overbrugd wordt een goed incasseringsvermogen gevraagd. Integriteit en betrouwbaarheid zijn belangrijk omdat er met privacy gevoelige informatie wordt gewerkt. Pagina 3 van 10

4 1b. De secretaris van de Keurmeestervereniging: De secretaris zorgt met de overige bestuursleden voor een optimaal functioneren van de keurmeestervereniging. Hij is het eerste aanspreekpunt voor organisatie en inhoud van de administratie. Vertegenwoordigt de keurmeestervereniging bij afwezigheid van de voorzitter keurmeestervereniging in de bondsraad van de NBvV. Neemt deel aan het KMV overleg Coördineert en verzorgt de administratie van de keurmeestervereniging en is hiervoor het eerste aanspreekpunt voor keurmeesters. Coördineert het aanwijzen van keurmeesters voor district en bondshow van de NBvV, COM en EE in overleg met de secretaris van de technische commissie. Laat in overleg het bondsbureau de contracten afhandelen. Bewaakt de kwaliteit en voortgang en stuurt waar nodig bij. Zorgt voor de werkverdeling, signaleert knelpunten in de organisatie en/of de administratie. Bespreekt die met de betrokkenen. Coördineert de daaruit voortvloeiende administratieve werkzaamheden. Lost (niet alledaagse) problemen zelfstandig op binnen gegeven kaders. Zorgt voor de administratieve coördinatie en organisatie van bijzondere activiteiten zoals de bondshow. Leidt binnen de gegeven bevoegdheden bij afwezigheid van de voorzitter thema gerichte vergaderingen en bijeenkomsten zoals de ALD en vergaderingen met de technische commissies. Ontvangt klachten van leden, zet onderzoek uit en overlegt daarover met de voorzitters van de keurmeestervereniging en technische commissie. Stelt desgevraagd met de overige bestuursleden een voortgangs- beleidsplan op. Bespreekt dit met de technische commissies. Heeft een voorbeeldfunctie naar de leden van de keurmeestervereniging, stimuleert en motiveert tot vernieuwing en bijblijven op het vakgebied. Houdt de keurmeesterkaarten bij en maakt aantekeningen van de behaalde bijscholing of examens. Stelt met de overige bestuursleden een voortgangs- beleidsplan en jaarprogramma op van de Keurmeestervereniging. Onderhoudt relevante externe contacten. Onderhoudt desgevraagd bestaande externe contacten van de oude keurmeesterverenigingen zover ze niet door de technische commissies worden onderhouden. Signaleert kansen en mogelijkheden tot nieuwe contacten en doet daartoe voorstellen aan het bestuur en technische commissies. Zorgt voor alle inkomende en uitgaande correspondentie naar derden, technische commissies en keurmeesters. Beheert het archief van de keurmeestervereniging en slaat dit digitaal op. Draagt het fysieke archief jaarlijks over aan het bondsbureau. Neemt op projectbasis deel aan NBvV commissies. Voorlopig moet hier nog het jubileum bewaken bij dit zal straks naar het bondsbureau kunnen Werkzaamheden worden zelfstandig en naar eigen inzicht uitgevoerd binnen ruim gestelde kaders Niet alledaagse problemen worden zelfstandig opgelost. Terugval is mogelijk op de overige bestuursleden en leden van de technische commissies. Initiatiefrijk en innovatief zijn binnen ruime kaders en geldende reglementen. Het kunnen organiseren van eigen en andermans werk in complexe situaties. Vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, motiveren, overtuigingskracht en conflicthantering zijn nodig voor het kunnen uitvoeren van de functie. Mede bestuursleden en leden efficiënt aan kunnen sturen. In ruime mate beschikken over bestuurlijke kwaliteiten. Goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift, zijn nodig vanwege multidisciplinaire contacten op conflicterende belangen. Omdat er tegenstellingen moeten worden overbrugd wordt er een goed incasseringsvermogen gevraagd. Integriteit en betrouwbaarheid zijn belangrijk omdat er met privacy gevoelige informatie wordt gewerkt. Pagina 4 van 10

5 1c. De commissaris van de Keurmeestervereniging: De commissaris zorgt met het bestuur voor een optimaal functioneren van de keurmeestervereniging. Hij is het eerste aanspreekpunt voor organisatie en inhoud waar het gaat om notuleren en financiën. Neemt deel aan het KMV-overleg. Zorgt voor het notuleren van vergaderingen, het bijhouden van de actielijst en de financiële taken binnen de keurmeestervereniging. De commissaris is daarbij het eerste aanspreekpunt voor het bestuur en keurmeesters. Bewaakt kwaliteit en voortgang en stuurt waar nodig bij. Zorgt voor de werkverdeling, signaleert knelpunten bij notulering, actielijsten en financiën. Bespreekt dit met de betrokkenen. Stelt de begroting van de KMV op. Vraagt en krijgt input van de voorzitters van de technische commissies en overige bestuursleden van de keurmeestervereniging. Coördineert de daaruit voortvloeiende administratieve werkzaamheden. Lost (niet alledaagse) problemen zelfstandig op binnen gegeven kaders. Adviseert het bestuur en technische commissies ten aanzien van notulering, actielijsten en financiën. Draagt mede zorg voor de coördinatie en organisatie van bijzondere activiteiten zoals de bondshow. Stelt met de overige bestuursleden een voortgangs- beleidsplan en jaarplan op. Bespreekt dit met de technische commissies. Heeft een voorbeeldfunctie naar de leden van de keurmeestervereniging, stimuleert en motiveert tot vernieuwing en bijblijven op het vakgebied. Houdt de financiën bij en maakt aantekeningen van onkostenregelingen en dergelijke. Onderhoudt relevante externe contacten. Onderhoudt desgevraagd bestaande externe contacten van de oude keurmeesterverenigingen zover ze niet door de technische commissies worden onderhouden. Signaleert kansen en mogelijkheden tot nieuwe contacten en doet daartoe voorstellen aan bestuur en technische commissies. Coördineert het actueel houden van de keurmeester website in overleg met de voorzitter technische commissie. Stelt de notulen en actielijst van het KMV overleg op. Stelt notulen overleg commissie opleidingen en internationale keurmeester aangelegenheden op. Heeft geen zitting in de commissie. Coördineert vier maal per jaar de uitgave van Bijtijds, verzorgt het keurmeestervereniging deel van Bijtijds en overlegt hierover met het bondsbureau Is aanspreekpunt bij het oplossen van keurmeester tekorten en overlegt hierover met de commissaris technische commissie. ( Hier kan in de toekomst het bb evt een onderdeel in spelen ) Werkzaamheden worden zelfstandig en naar eigen inzicht uitgevoerd binnen ruim gestelde kaders Niet alledaagse problemen worden zelfstandig opgelost. Terugval is mogelijk op de overige bestuursleden en leden van de technische commissies. Initiatiefrijk en innovatief zijn binnen ruime kaders en geldende reglementen. De commissaris van de KMV kan een begroting opstellen, de financiën van de keurmeestervereniging beheren en eigen en andermans werk in complexe situaties organiseren. Vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, motiveren, overtuigingskracht en conflicthantering zijn nodig voor het kunnen uitvoeren van de functie. Mede bestuursleden en leden efficiënt aan kunnen sturen. In ruime mate beschikken over bestuurlijke kwaliteiten. Goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift, zijn nodig vanwege multidisciplinaire contacten op conflicterende belangen. Omdat er tegenstellingen moeten worden overbrugd wordt er een goed incasseringsvermogen gevraagd. Integriteit en betrouwbaarheid zijn belangrijk omdat er met privacy gevoelige informatie wordt gewerkt. Pagina 5 van 10

6 2a. De voorzitter van de Technische Commissie: De voorzitter technische commissie zorgt voor een optimale coördinatie van de technische commissie. De voorzitter is de eerstverantwoordelijke voor uitvoering en handhaving van het overeengekomen beleid met betrekking tot keurtechniek en vogelinhoudelijke zaken. Vertegenwoordigt de technische commissie in het KMV-overleg en vergezelt indien gewenst de voorzitter van de keurmeesterverenging in de bondsraad. Coördineert de het beleid aangaande keurtechniek en vogelinhoudelijke zaken binnen de technische commissie en is daarvoor het eerste aanspreekpunt voor keurmeesters. Overlegt over keurtechniek en zaken met betrekking tot vogels met het KMV-bestuur en technische commissies. Zorgt mede voor KMV breed afgestemde adviezen, voorstellen en besluiten. Bewaakt de vakbekwaamheid van de keurmeesters en corrigeert waar nodig. Draagt zorg voor de werkverdeling, signaleert knelpunten die zich op organisatorisch en/of inhoudelijk vlak voordoen. Bespreekt die met betrokkenen. Coördineert de daaruit voortvloeiende administratieve werkzaamheden. Lost (niet alledaagse) problemen zelfstandig op volgens gemaakte afspraken. Laat zich daarbij zo nodig adviseren door de leden van de technische commissie. Adviseert indien gewenst samen met de voorzitter van de KMV het hoofdbestuur en bondsraad ten aanzien van keurtechniek en zaken betreffende vogels. Draagt zorg voor de coördinatie en organisatie van bijzondere activiteiten zoals de bondshow. Leidt binnen zijn bevoegdheden thema gerichte vergaderingen en bijeenkomsten zoals de het technische commissie deel van de ALD, het overleg van de technische commissie en de voor- en najaars technische dagen. Beheert de agenda van deze vergaderingen en bijeenkomsten Geeft leden van het bestuur en technische commissies feedback ten aanzien van de wijze waarop ze uitvoering geven aan werkzaamheden en taken. Ondersteunt, motiveert en stimuleert de betrokken bestuursleden en keurmeesters. Draagt zorg voor het aanreiken van oplossingen (zelf of door derden). Stelt op verzoek van het bestuur van de keurmeestervereniging het technische commissie deel van het beleidsplan en jaaroverzicht van de Keurmeestervereniging samen. Laat zich informeren en bespreekt dit met de leden van de technische commissie. Beheert het budget en stelt de begroting van de technische commissie op en communiceert hierover met commissaris van de keurmeestervereniging. Heeft een voorbeeldfunctie naar de leden van de keurmeestervereniging, stimuleert en motiveert tot vernieuwing en bijblijven op het vakgebied. Onderhoudt relevante externe contacten en contacten met de speciaalclubs. Onderhoudt bestaande externe contacten van de oude keurmeesterverenigingen zover deze door technische commissies kunnen worden uitgevoerd. Signaleert kansen en mogelijkheden tot nieuwe contacten en doet hier over voorstellen aan het hoofdbestuur en bondsraad. Neemt keurmeester examens af. Neemt op projectbasis deel aan NBvV commissies, Informeert het KMV-bestuur en stelt onderzoeken in bij klachten door leden van de NBvV over keurtechniek en zaken betreffende vogels. Verzorgt in overleg met de commissaris van de keurmeestervereniging het technische commissie gedeelte van Bijtijds. Heeft zitting in de commissie internationale keuraangelegenheden. Signaleert binnen de technische commissie specifieke zaken als Ons Potje. Werkzaamheden worden zelfstandig en naar eigen inzicht uitgevoerd binnen ruim gestelde kaders. Niet alledaagse problemen worden zelfstandig opgelost. Terugval is mogelijk op de overige bestuursleden en leden van de technische commissies. Initiatiefrijk en innovatief zijn binnen ruime kaders en reglementen. Het kunnen organiseren van eigen en andermans werk in complexe situaties. Vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, motiveren, overtuigingskracht en conflicthantering zijn nodig voor het uitvoeren van de functie. Mede technische commissieleden en leden functioneel aan kunnen sturen. In ruime mate beschikken over bestuurlijke kwaliteiten. Ruim ontwikkelde communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift, zijn nodig vanwege multidisciplinaire contacten op conflicterende belangen. Omdat er tegenstellingen moeten worden overbrugd wordt een goed incasseringsvermogen gevraagd. Integriteit en betrouwbaarheid zijn belangrijk omdat er met privacygevoelige informatie wordt gewerkt. Afstand kunnen nemen (abstraherend vermogen) en beschikken over informeel overwicht. Pagina 6 van 10

7 2b. De secretaris van de Technische Commissie: De secretaris technische commissie zorgt in samenwerking met de overige technische commissieleden voor een optimale coördinatie van de technische commissie Hij is het eerste aanspreekpunt voor keurtechniek en inhoudelijke zaken betreffende vogels waar het gaat om administratieve werkzaamheden. Neemt deel aan het KMV overleg. Coördineert de administratie waar het keurtechniek en inhoudelijke zaken aangaande vogels betreft binnen de technische commissie. De secretaris is het eerste aanspreekpunt voor keurmeesters. Wijst op verzoek van de commissaris KMVbestuur keurmeesters aan voor district en bondshow, COM en EE. Bewaakt de kwaliteit en voortgang van zijn acties en stuurt zo nodig bij. Draagt zorg voor de werkverdeling, signaleert knelpunten die zich op zijn voordoen. Bespreekt deze met betrokkenen. Coördineert de daaruit voortvloeiende administratieve werkzaamheden. Lost (niet alledaagse) problemen zelfstandig op binnen gegeven kaders. Informeert de commissaris KMV-bestuur over de voortgang van keurmeesterverplichtingen. Draagt zorg voor de administratie van de technische commissie en de coördinatie van bijzondere activiteiten zoals de bondshow. Leidt binnen de gegeven bevoegdheden bij afwezigheid van de voorzitter technische commissie thema gerichte vergaderingen en bijeenkomsten zoals de ALD en vergaderingen met de technische commissies. Legt locaties voor bijeenkomsten en vergaderingen vast. Heeft een voorbeeldfunctie naar de leden van de keurmeestervereniging, stimuleert en motiveert hen tot vernieuwing, bijblijven op het vakgebied. Houdt de keurmeesters kaarten bij en maakt aantekeningen van de behaalde bijscholing of examens. Coördineert en stelt met de leden van de technische commissie het TC-deel van een voorgangs- beleidsplan en jaaroverzicht van de Keurmeestervereniging, Onderhoudt relevante externe contacten waaronder speciaalclubs. Onderhoudt desgevraagd de bestaande externe contacten van de oude keurmeesterverenigingen zover deze door de technische commissies kunnen worden uitgevoerd. Signaleert daarbij kansen en mogelijkheden tot nieuwe contacten en doet hiertoe voorstellen aan het bestuur en technische commissies. Draagt zorg voor alle inkomende en uitgaande correspondentie naar derden, KMV-bestuur, overige technische commissies en keurmeesters. Beheert het archief van de keurmeestervereniging en slaat dit digitaal op. Draagt het fysieke archief jaarlijks over aan het bondsbureau. Neemt op projectbasis deel aan NBvV commissies. Examineert opleidingen. Voor de toekomst evt het studiegroep bibliotheek beheer meenemen. Werkzaamheden worden zelfstandig en naar eigen inzicht uitgevoerd binnen ruim gestelde kaders Niet alledaagse problemen moeten zelfstandig kunnen worden opgelost. Terugval is mogelijk op de overige bestuursleden en leden van de technische commissies. De secretaris van de TC moet initiatief tonen en vernieuwend zijn binnen ruime kaders en de geldende reglementen. Het kunnen organiseren van eigen en andermans werk in complexe situaties. Vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, motiveren, overtuigingskracht en conflicthantering zijn nodig voor het uitvoeren van de functie. Mede technische commissieleden en leden functioneel aan kunnen sturen. In ruime mate beschikken van bestuurlijke kwaliteiten. Ruim ontwikkelde communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift, is nodig vanwege multidisciplinaire contacten op conflicterende belangen. Omdat er tegenstellingen moeten worden overbrugd wordt een goed incasseringsvermogen gevraagd. Integriteit en betrouwbaarheid zijn belangrijk omdat er met privacygevoelige informatie wordt gewerkt. Pagina 7 van 10

8 2c. De coördinator opleidingen van de Technische Commissie: De Keurmeesterverenging van de Nederlands Bond van Vogelliefhebbers. De coördinator opleidingen van de technische commissie zorgt met de overige technische commissieleden voor een optimaal functioneren van de basis- en specialisatieopleidingen en opfrisdagen. Hij is het eerste aanspreekpunt voor het ontwikkelen en beheren van de opleidingen. Neemt deel aan het technische commissie overleg. Heeft zitting in de commissie opleidingen. Vergezelt op ad-hoc basis de voorzitter van de technische commissie in het KMV-bestuursoverleg. Coördineert het ontwikkelen en beheren van opleidingen en het opleidingsplan is daarbij het eerste aanspreekpunt voor het bestuur en keurmeesters en leden van de NBvV. Bewaakt de kwaliteit en voortgang en stuurt waar nodig bij. Draagt zorg voor de werkverdeling, signaleert knelpunten bij het onderhouden,ontwikkelen en beheren van opleidingen en het opleidingsplan. Bespreekt dit met betrokkenen. Lost (niet alledaagse) problemen zelfstandig op binnen gegeven kaders. Coördineert de ontwikkeling en het onderhouden van de opleidingen (lesstof) en het opleidingsplan en communiceert daarover met docenten. Zit het docentenoverleg voor en beheert de agenda. Stelt opleidingsmaterialen beschikbaar voor docenten en cursisten en communiceert daarover met het bondsbureau. Coördineert examens en tentamens en is verantwoordelijk voor de beoordeling. Examineert opleidingen. Draagt nieuwe keurmeesters voor ter benoeming na overleg met de technische commissieleden aan de voorzitter van de Keurmeesterverenging. Zorgt mede voor de coördinatie en organisatie van bijzondere activiteiten zoals de bondshow. Heeft een voorbeeldfunctie naar leden van de keurmeestervereniging, stimuleert en motiveert tot vernieuwing en bijblijven op het vakgebied. Onderhoudt relevante externe contacten waaronder die met de speciaalclubs. Onderhoudt desgevraagd de bestaande externe contacten van de oude keurmeesterverenigingen. Signaleert kansen en mogelijkheden tot nieuwe contacten en doet daartoe voorstellen aan het bestuur van de technische commissies. Is gespreksleider tijdens technische dagen Werkzaamheden worden zelfstandig en naar eigen inzicht uitgevoerd binnen ruim gestelde kaders Niet alledaagse problemen worden zelfstandig opgelost. Terugval is mogelijk op de leden van de technische commissies en overige KMV-bestuursleden. Initiatiefrijk en innovatief zijn binnen ruime kaders en geldende reglementen. Het kunnen organiseren van eigen en andermans werk in complexe situaties. Het beschikken over een grondige kennis aangaande opleidingen en lesgeven. Vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, motiveren, overtuigingskracht en conflicthantering zijn nodig voor het kunnen uitoefenen van de functie. Mede technische commissieleden en leden efficiënt aan kunnen sturen. In ruime mate beschikken over bestuurlijke kwaliteiten. Goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift, zijn nodig vanwege multidisciplinaire contacten op conflicterende belangen. Omdat er tegenstellingen moeten worden overbrugd wordt een goed incasseringsvermogen gevraagd. Integriteit en betrouwbaarheid zijn belangrijk omdat er met privacygevoelige informatie wordt gewerkt. Pagina 8 van 10

9 2d De coördinator standaardeisen van de Technische Commissie: De Keurmeesterverenging van de Nederlands Bond van Vogelliefhebbers. De coördinator standaardeisen van de technische commissie zorgt in samenwerking met de commissieleden, voor een optimale coördinatie bij de totstandkoming en het bijhouden van de standaardeisen, technische bulletins, keurtechnische aanwijzingen en andere keurtechnische overzichten. Hij is het eerste aanspreekpunt bij de ontwikkeling en onderhouden van keurtechniek en zaken aangaande vogels. Neemt deel aan het technische commissie overleg. Vergezelt op ad-hoc basis de voorzitter van de technische commissie in het KMV-bestuursoverleg. Coördineert de totstandkoming en het actueel houden van standaardeisen, technische bulletins, keurtechnische aanwijzingen en andere keurtechnische overzichten en is daarbij het eerste aanspreekpunt voor het bestuur en keurmeesters. Bewaakt de kwaliteit en voortgang en stuurt zo nodig bij. Draagt zorg voor de werkverdeling, signaleert knelpunten bij de totstandkoming en het actueel houden van standaardeisen, technische bulletins, keurtechnische aanwijzingen en andere keurtechnische overzichten. Bespreekt dit met de betrokkenen. Lost (niet alledaagse) problemen zelfstandig op binnen gegeven kaders. Coördineert de verspreiding van standaardeisen, technische bulletins, keurtechnische aanwijzingen en andere keurtechnische overzichten. Communiceert met de beheerder van de NBvV website over de laatste versie van de standaardeisen zodat de website deze up-to-date blijft. Coördineert onderzoek en communiceert over kleurafwijkingen bij vogels. Coördineert en communiceert met het bondsbureau over up-to-date zijn van de set keurbrieven. Draagt mede zorg voor de coördinatie en organisatie van bijzondere activiteiten zoals de bondshow. Heeft een voorbeeldfunctie naar de leden van de keurmeestervereniging, stimuleert en motiveert tot vernieuwing en bijblijven op het vakgebied. Onderhoudt relevante externe contacten waaronder die met speciaalclubs. Onderhoudt desgevraagd de bestaande externe contacten van de oude keurmeesterverenigingen zover deze voor de technische commissie relevant zijn. Signaleert daarbij kansen en mogelijkheden tot nieuwe contacten en doet hiertoe voorstellen aan het bestuur van de technische commissies. Is gespreksleider tijdens technische dagen Examineert opleidingen. Werkzaamheden worden zelfstandig en naar eigen inzicht uitgevoerd binnen ruim gestelde kaders. Niet alledaagse problemen worden zelfstandig opgelost. Terugval is mogelijk op de leden van de technische commissies en overige KMV-bestuursleden. Initiatiefrijk en innovatief zijn binnen ruim gestelde kaders en reglementen. Het organiseren van eigen en andermans werk in uitdagende situaties. Het beschikken over grondige kennis met betrekking tot standaardeisen, veerstructuur, pigmentsynthese, erfelijkheid en andere keurtechnische aspecten Vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, motiveren, overtuigingskracht en conflicthantering zijn nodig voor het uitvoeren van de functie. Mede technische commissieleden en leden efficiënt aan kunnen sturen. In ruime mate beschikken van bestuurlijke kwaliteiten. Ruim ontwikkelde communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift, zijn nodig vanwege multidisciplinaire contacten op conflicterende belangen. Omdat er tegenstellingen moeten worden overbrugd wordt er een goed incasseringsvermogen gevraagd. Integriteit en betrouwbaarheid zijn belangrijk omdat er met privacygevoelige informatie wordt gewerkt. Pagina 9 van 10

10 2e. De commissaris van de Technische Commissie: De commissaris van de technische commissie zorgt in samenwerking met de overige technische commissieleden voor een optimale functioneren van de technische commissie Hij zorgt voor het notuleren van de werkzaamheden. Vertegenwoordigt de technische commissie bij afwezigheid van de voorzitter technische commissie in het KMV- overleg. Neemt deel aan het technische commissie overleg. Coördineert de zaken aangaande notulen en actielijst binnen de technische commissie. De commissaris is hiervoor het eerste aanspreekpunt voor het bestuur en keurmeesters. Bewaakt de kwaliteit en voortgang en stuurt zo nodig bij. Draagt zorg voor de werkverdeling, signaleert knelpunten in de administratie. Bespreekt deze met de betrokkenen. Lost (niet alledaagse) problemen zelfstandig op binnen gegeven kaders. Draagt mede zorg voor de coördinatie en organisatie van bijzondere activiteiten zoals de bondshow. Geeft de secretaris TC input bij het opstellen van beleidsplan en jaaroverzicht op. Heeft een voorbeeldfunctie naar leden van de keurmeestervereniging, stimuleert en motiveert tot vernieuwing en bijblijven op het vakgebied. Notuleert tijdens technische commissie-, studiegroep- en docentenvergaderingen en beheert de actielijst. Onderhoudt relevante externe contacten waaronder die met de speciaalclubs. Onderhoudt bestaande externe contacten van de oude keurmeesterverenigingen zover ze door de technische commissies kunnen worden uitgevoerd. Signaleert daarbij kansen en mogelijkheden tot nieuwe contacten en doet hiertoe voorstellen aan het bestuur van de technische commissie. Is gesprekleider tijdens technische dagen Examineert opleidingen. Lost keurmeestertekorten op in overleg met commissaris kmv-bestuur Werkzaamheden worden zelfstandig en naar eigen inzicht uitgevoerd binnen ruim gestelde kaders. Niet alledaagse problemen worden zelfstandig opgelost. Terugval is mogelijk op de overige bestuursleden en leden van de technische commissies. Initiatiefrijk en innovatief zijn binnen ruime kaders en reglementen. Kan eigen en andermans werk organiseren in uitdagende omstandigheden. Vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, motiveren, overtuigingskracht en conflicthantering zijn nodig voor het uitvoeren van de functie. Mede technische commissieleden en leden efficiënt aan kunnen sturen. In ruime mate beschikken van bestuurlijke kwaliteiten. Ruim ontwikkelde communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift, zijn nodig in verband met multidisciplinaire contacten op conflicterende belangen. Omdat er tegenstellingen moeten worden overbrugd wordt een goed incasseringsvermogen gevraagd. Integriteit en betrouwbaarheid zijn belangrijk omdat er met privacygevoelige informatie wordt gewerkt. Pagina 10 van 10

Functiebeschrijving secretaresse

Functiebeschrijving secretaresse Functiebeschrijving secretaresse 1. Doel van de functie De secretaresse verricht managementondersteunende, secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende van het desbetreffende

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Algemene bestuurstaken deelname aan bestuursvergaderingen bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan overlegt met alle bestuursleden die bij een

Nadere informatie

Klachtenfunctionaris Functiebeschrijving

Klachtenfunctionaris Functiebeschrijving Klachtenfunctionaris Functiebeschrijving A. Doel Begeleiding en bewaking van het proces bij de uitvoering van de klachtenregeling van , alsmede het uitvoeren van taken op het gebied van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Functieomschrijving van het Bestuur en de Bestuursleden van KNHS Mendistrict Zuid

Functieomschrijving van het Bestuur en de Bestuursleden van KNHS Mendistrict Zuid de belangrijkste gedragskenmerken voor een lid van het bestuur De nadruk ligt op het (organisatie identificatie) Functieomschrijving van het Bestuur en de Bestuursleden van KNHS Mendistrict Zuid De statuten

Nadere informatie

Goedgekuerd 2013-02-19 stuknummer 2013-004 Functietypering lid Landelijk GroepsBestuur Ziekenhuizen (LGB) 1

Goedgekuerd 2013-02-19 stuknummer 2013-004 Functietypering lid Landelijk GroepsBestuur Ziekenhuizen (LGB) 1 Goedgekuerd 2013-02-19 stuknummer 2013-004 Functietypering lid Landelijk GroepsBestuur Ziekenhuizen (LGB) 1 1. Plaats binnen CNV Publieke Zaak Het LGB draagt zorg voor het ontwikkelen, vaststellen, evalueren

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden voorzitter. Taken en verantwoordelijkheden secretaris. Gymnastiekvereniging Ypsilon Doetinchem

Taken en verantwoordelijkheden voorzitter. Taken en verantwoordelijkheden secretaris. Gymnastiekvereniging Ypsilon Doetinchem Taken en verantwoordelijkheden voorzitter - Geeft dagelijkse en algehele leiding aan de vereniging - Stelt in samenwerking met technisch bestuurslid en hoofdleiding beleids- en jaarplan op - Draagt het

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Organisatie: KadeZorg Functie: Verzorgende IG nv. 3

Organisatie: KadeZorg Functie: Verzorgende IG nv. 3 Organisatie: KadeZorg Functie: nv. 3 Kern van de functie De verzorgende levert cliëntgerichte zorg (lichamelijke, geestelijke en sociale hulp, begeleiding en verzorging) aan cliënten binnen de daartoe

Nadere informatie

PREZZENT Functiebeschrijving. Persoonlijk begeleider. Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING

PREZZENT Functiebeschrijving. Persoonlijk begeleider. Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING PREZZENT Functiebeschrijving Functie Persoonlijk begeleider Organisatie Prezzent Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING Draagt zorg voor de ondersteuning, begeleiding en/of verzorging van cliënten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Functiebeschrijving begeleider A

Functiebeschrijving begeleider A Functiebeschrijving begeleider A 1. Doel van de functie De begeleider A regisseert en coördineert de zorg en begeleiding van de toegewezen cliënten en biedt begeleiding bij wonen, werken en welzijn aan

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Keurmeestersreglement

Keurmeestersreglement Keurmeestersreglement BEGRIPSBEPALINGEN: Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Bond: de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. (NBvV) 2. Hoofdbestuur: Het bestuursorgaan van de NBvV, genoemd

Nadere informatie

Kerncompetenties... 4 Bestuurslid Facilitaire zaken... 4 Hoofdtaak Bestuurslid Technische zaken... 4

Kerncompetenties... 4 Bestuurslid Facilitaire zaken... 4 Hoofdtaak Bestuurslid Technische zaken... 4 Algemene bestuurstaken... 2 Voorzitter... 2... 2... 2 Secretaris... 3... 3... 3 Penningmeester... 3... 3... 4 Bestuurslid Facilitaire zaken... 4... 4... 4 Bestuurslid Technische zaken... 4... 4 Neventaak...

Nadere informatie

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK P a g i n a 1 ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK Met ingang van 06-05-2014 1.1 VOORZITTER (Marike Smit) 3 PROJECTEN 1.2 COMMUNICATIE (Marian Bonhof) 1.5 SECRETARIS (Lars Timmermans) 1.3 PERSONEEL & ORGANISATIE

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Bijlage 2: Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur van de VUWB

Bijlage 2: Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur van de VUWB Bijlage 2: Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur van de VUWB Organisatie van het bestuur De taak van het bestuur is zodanige voorwaarden te creëren dat de volksuniversiteit een bloeiend bestaan

Nadere informatie

Functieomschrijving Voorzitter. Hoofdtaak

Functieomschrijving Voorzitter. Hoofdtaak Functieomschrijving Voorzitter Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1: Huishoudelijk Reglement 1.1 Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de Statuten van de Oudervereniging van De Toermalijn. 1.2 In het huishoudelijk reglement

Nadere informatie

CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER

CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Datum voorlopige vaststelling: Organisatorische eenheid: Vastgoed en technisch beheer Datum definitieve

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2015 2016 Aangepast: 2-11-2015 1 van 14 gemaakt op: 2-11-2015

Nadere informatie

Functiebeschrijving participatiecoach B

Functiebeschrijving participatiecoach B Functiebeschrijving participatiecoach B 1. Doel van de functie De participatiecoach B begeleidt, stimuleert en ondersteunt cliënten en/of vrijwilligers tijdens in-, door- en uitstroom bij een volwaardige

Nadere informatie

Burger Informatie Centrum Functie beschrijvingen Maart 7, 2011

Burger Informatie Centrum Functie beschrijvingen Maart 7, 2011 Burger Informatie Functie beschrijvingen Maart 7, 2011 TM Burgerparticipatie Iris Gilliad i.s.m counterparts Burgerparticipatie en Voorlichting RO. Functienaam: Hoofd BIC Plaats in de organisatie: Districts

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT I. ALGEMEEN Artikel 1: 1. Dit reglement is een nadere detaillering van en een aanvulling op de Statuten van de Stichting Inzet Reddingshond Nederland (hierna te noemen: Statuten

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Officemanager BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Het betreft een bestaande functie die opnieuw ingericht gaat worden. Je bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit:

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: 1. Voorzitter 2. Secretaris 3. Wedstrijdsecretaris 4. Coördinator jeugd trainers 5. Coördinator minipupillen 6. Coördinator F teams 7. Coordinator

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam. Normfunctienaam. Code Peildatum. Functiereeks Ondersteuning: Functiegroep Administratief & secretarieel:

Functiebeschrijving. Functienaam. Normfunctienaam. Code Peildatum. Functiereeks Ondersteuning: Functiegroep Administratief & secretarieel: Functiebeschrijving Functienaam Normfunctienaam Medewerker administratief & secretarieel I Code Peildatum N07.01.02 1-4-2011 Functiereeks Ondersteuning Het verlenen van inhoudelijke, secretari le, administratieve,

Nadere informatie

Werken als artiest drama

Werken als artiest drama 08763 Atirst Drama 29-10-2008 11:52 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als artiest drama Artiest Drama Wat laat je zien? Je hebt passie voor theater Je laat jezelf zien Je gaat ervoor en je zet door

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. A. Bestuurlijke zaken. B. Adviesorganen

Huishoudelijk reglement. A. Bestuurlijke zaken. B. Adviesorganen A. Bestuurlijke zaken 1. Ingeval het bestuur dit noodzakelijk acht en ingeval van ziekte o.i.d. kan het bestuur worden uitgebreid met 2 leden zonder portefeuille maar met volledig stemrecht, 2. De benoeming

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretaresse mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretaresse mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

is werkzaam in een dierenartsenpraktijk voor landbouwhuisdieren, paarden, gezelschapsdieren of een combinatie daarvan;

is werkzaam in een dierenartsenpraktijk voor landbouwhuisdieren, paarden, gezelschapsdieren of een combinatie daarvan; FUNCTIEBESCHRIJVING CAO Dierenartsenpraktijken Functie : Dierenartsassistent C Datum : 28 maart 2007 Pagina : 1 Versie : Definitief ALGEMENE KENMERKEN De Dierenartsassistent C: is werkzaam in een dierenartsenpraktijk

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015 HANDLEIDING HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP VOOR DE KERNGROEP Stichting Welzijn Velsen Lay-out: H.Meulenbroek 2015 Aantekeningen Handleiding voor de Kerngroep In 2013 werd een nieuwe werkwijze geïntroduceerd

Nadere informatie

De vereniging heeft ten doel; De kennis en zorg te bevorderen omtrent de cultuur, historie en natuur van Ootmarsum en omgeving.

De vereniging heeft ten doel; De kennis en zorg te bevorderen omtrent de cultuur, historie en natuur van Ootmarsum en omgeving. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HEEMKUNDE OOTMARSUM EN OMSTREKEN DOELSTELLING VERENIGING De vereniging heeft ten doel; De kennis en zorg te bevorderen omtrent de cultuur, historie en natuur van

Nadere informatie

Voorzitter. PR Technische zaken accommodatie. Samenstelling bestuur MHC Liberty

Voorzitter. PR Technische zaken accommodatie. Samenstelling bestuur MHC Liberty Samenstelling bestuur MHC Liberty MHC Liberty is bezig met een transformatie proces. In 2012 is het plan Liberty 2020 opgesteld en in gang gezet. Een onderdeel daarvan is het herstructureren van de club

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Algemeen 3. Contributies en niet-betalingen 3. Bestuur: taken, bevoegdheden op hoofdzaken 3. Commissies 4. Kascommissie 4.

Algemeen 3. Contributies en niet-betalingen 3. Bestuur: taken, bevoegdheden op hoofdzaken 3. Commissies 4. Kascommissie 4. HUISHOUDELIJK REGLEM ENT NEDERL ANDS -JAP ANSE VERENIGING versie: 21 januari 2015 INHOUDSOPGAVE blz. Algemeen 3 Contributies en niet-betalingen 3 Bestuur: taken, bevoegdheden op hoofdzaken 3 Commissies

Nadere informatie

Seniorenraad Amersfoort (SRA)

Seniorenraad Amersfoort (SRA) Seniorenraad Amersfoort (SRA) ORGANISATIE EN WERKWIJZE SRA Secretariaat: Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort Amersfoort, 22 februari 2012 SENIORENRAAD AMERSFOORT Met verwijzing naar het Reglement voor de

Nadere informatie

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN Partner voor Verenigingen van Eigenaren Zoekt u ondersteuning bij de organisatie van uw VvE en het onderhoud van uw pand? Wij zijn een onafhankelijke en professionele partner

Nadere informatie

Taakomschrijving Landelijk Bestuur E&R

Taakomschrijving Landelijk Bestuur E&R Taakomschrijving Landelijk Bestuur E&R Het doel van het landelijk bestuur wordt als volgt verwoord: ondersteuning en toerusting van de projecten zodat zij het doel van de vereniging kunnen verwezenlijken.

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle Inleiding De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de

Nadere informatie

Keurmeestersvereniging Kleur- en postuurkanaries 1.1 Opleiding keurmeester Kleurkanaries Module 1 CURSUSINFORMATIE Uitgifte: februari 2006

Keurmeestersvereniging Kleur- en postuurkanaries 1.1 Opleiding keurmeester Kleurkanaries Module 1 CURSUSINFORMATIE Uitgifte: februari 2006 Keurmeestersvereniging Kleur- en postuurkanaries 1.1 OPLEIDING KEURMEESTER KLEURKANARIES Het bestuur van de keurmeestersvereniging (KMV) Kleur- en postuurkanaries organiseert bij voldoende belangstelling

Nadere informatie

Nederlandse Rode Kruis zoekt ervaren bestuurders voor district Brabant Zuidoost

Nederlandse Rode Kruis zoekt ervaren bestuurders voor district Brabant Zuidoost Nederlandse Rode Kruis zoekt ervaren bestuurders voor district Brabant Zuidoost Uitdagend, zinvol Bent u de bestuurder met visie die kan motiveren, stimuleren en sturing geven aan een nieuw gevormd district?

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2014 2015 Aangepast: 31-08-2014 TBV bestuursleden SCP

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies Nederlandse Basketball Bond Instellingsbesluit Afdelingscommissies Ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB), op grond van artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement, op 10 juni

Nadere informatie

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl Voorzitter Binnen het 9-koppige bestuur van Jumpteam is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding & de aansturing van het bestuur en daarmee voor Jumpteam als vereniging. Taken & verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Voorzitter van de technische commissie Leiding geven aan de technische commissie. Functieomschrijvingen Lid van het bestuur. Dus mede verantwoordelijk voor algemene gang van zaken. De voorzitter van de

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen)

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Rollenmatrix Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Toelichting vooraf: o Als uitgangsmateriaal zijn de overzichten van taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Vacatures Vrijwilligers

Vacatures Vrijwilligers Vacatures Vrijwilligers V rijwilligers Xenios 1 juni 2015 V o l u me 1, Issu e 1 Zonder vrijwilligers geen hockey! Wij zijn ontzettend blij met alle vrijwilligers die het elke week weer mogelijk maken

Nadere informatie

Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken

Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken Het bestuur Bepaalt het verenigingsbeleid. Ieder lid kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden, tenzij hij/ zij tevoren afstand heeft genomen van het te

Nadere informatie

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit U2014/4782/MLS Vastgesteld d.d. 1 september 2014 door de Commissie voor de examens van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (CenR).

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Werkproces 1.1: Beglazingswerk voorbereiden De gezel glaszetter ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van beglazingswerkzaamheden.

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Professionele AdviesRaad (PAR) Reglement

Professionele AdviesRaad (PAR) Reglement Professionele AdviesRaad () Reglement JGZ Zuid-Holland West November 2016 Versie: definitief (1.0) Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 2 DOELSTELLINGEN 3 3 TAKEN 3 4 SAMENSTELLING EN ZITTINGSDUUR VAN

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur

Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur (Het huishoudelijk reglement van de adviescommissie Groen en natuur is een aanvulling op de regeling op de vaste commissies van advies in de gemeente

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists")

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van Poets, playwrights, essayists, editors, novelists) CONCEPT PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists") HUISHOUDELIJK REGLEMENT Over het lid worden van de

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Organogram Een organogram geeft op een schematische wijze de structuur van de vereniging weer. Een goed, duidelijk en overzichtelijk organogram geeft de verschillende functies, commissies en dergelijke

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Fontein

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Fontein Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Fontein Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. MR leden 3 4. Taakomschrijvingen 4 5. Vergaderingen, aanwezigen,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1

FUNCTIEBESCHRIJVING 1 FUNCTIEBESCHRIJVING 1 Functie Hoofddoel van de functie Diensthoofd personeel A1a-A3a U bent verantwoordelijk voor en efficiënte organisatie en werking van de personeelsdienst. U geeft leiding aan team

Nadere informatie

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 2 Inhoud pagina begripsbepalingen 3 doel reglement 3 taken en bevoegdheden 3 specifieke taken bevoegdheden 3 individuele advisering 4 kwaliteitseisen

Nadere informatie

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Inrichting districtsbestuur Een districtsbestuur van een district nieuwe stijl is een collegiaal bestuur waarin alle functies gelijkwaardig

Nadere informatie

Werken als Interieuradviseur

Werken als Interieuradviseur 1 2 3 4 Werken als Interieuradviseur Interieuradviseur Wat laat je zien? Je durft, bent creatief en klantgericht Je adviseert de klant vakkundig en enthousiast Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen,

Nadere informatie

Functiebeschrijving participatiecoach A

Functiebeschrijving participatiecoach A Functiebeschrijving participatiecoach A 1. Doel van de functie De participatiecoach A begeleidt, stimuleert en ondersteunt cliënten en/of vrijwilligers tijdens in-, door- en uitstroom bij een volwaardige

Nadere informatie

Reglement versie oktober 2016

Reglement versie oktober 2016 Reglement Cliëntenraad Lumens Artikel 1. Doel cliëntenraad De cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van de klanten van Lumens en brengt - gevraagd en ongevraagd- advies uit over onderwerpen die

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijvingen in de tennisvereniging

Taak- en functieomschrijvingen in de tennisvereniging Taak- en functieomschrijvingen in de tennisvereniging Beste functionaris, Voor u ligt de brochure taak- en functieomschrijvingen in de tennisvereniging. Met deze publicatie proberen wij u enigszins op

Nadere informatie

Keurmeestersvereniging Zangkanaries Opleiding keurmeester Zangkanaries

Keurmeestersvereniging Zangkanaries Opleiding keurmeester Zangkanaries Keurmeestersvereniging Zangkanaries maart 2008 Keurmeestersvereniging Zangkanaries Pagina 1 van 7 OPLEIDING KEURMEESTER ZANGKANARIES Het bestuur van de keurmeestersvereniging (KMV) Zangkanaries organiseert

Nadere informatie

Vereniging Almere 90 Baseball & Softball Club

Vereniging Almere 90 Baseball & Softball Club Penningmeester Zonder een goede penningmeester geen vereniging! De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van alle inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

Tijdelijke vacature ambtelijk secretaris i.v.m. vervanging tijdens zwangerschapsverlof

Tijdelijke vacature ambtelijk secretaris i.v.m. vervanging tijdens zwangerschapsverlof ` Tijdelijke vacature ambtelijk secretaris i.v.m. vervanging tijdens zwangerschapsverlof Werkveld: Aansturing: Omvang: Ingangsdatum: Einddatum: Aanstelling: Vooropleiding/ervaring Inschaling: Werkplek

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen 1. Het Huishoudelijk Reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze zijn vastgesteld bij

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Olympus, d.d. 1 juli 2016 Behorende bij de statuten van de vereniging, bij de notaris vastgesteld op 18 december 2003 en gewijzigd op 18 juli 2007, vastgesteld d.d. 30 maart 2005

Nadere informatie

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies)

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Voorzitter Algemeen Bestuur Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Leidt jaarvergadering Houdt toezicht op lopende

Nadere informatie

een verbindende Zorgmanager (32-36 u per week) en een manager Bedrijfsvoering(16-20 u per week)

een verbindende Zorgmanager (32-36 u per week) en een manager Bedrijfsvoering(16-20 u per week) Normaal en toch bijzonder Voor een nieuw ouder- wooninitiatief met unieke mooie mensen op een prachtige locatie zoeken we op korte termijn: een verbindende Zorgmanager (32-36 u per week) en een manager

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Voorlopig Functieprofiel

Voorlopig Functieprofiel Voorlopig Functieprofiel Functienaam Organisatie Onderdeel Teamleider ROC Service Center Service Center Indicatie functieschaal 11 Datum 07-10-2013 Context van de functie Het Service Center is een resultaatverantwoordelijke

Nadere informatie