over het voorstel van resolutie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "over het voorstel van resolutie"

Transcriptie

1 ingediend op 501 ( ) Nr december 2015 ( ) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Caroline Croo over het voorstel van resolutie van Katrien Schryvers, Peter Persyn, Freya Saeys, Lorin Parys, Cindy Franssen en Tine van der Vloet betreffende de ondersteuning van jonge mantelzorgers verzendcode: WEL

2 2 501 ( ) Nr. 3 Samenstelling van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: Voorzitter: Bart Van Malderen. Vaste leden: Caroline Croo, Danielle Godderis-T Jonck, Lies Jans, Lorin Parys, Peter Persyn, Tine van der Vloet; Griet Coppé, Cindy Franssen, Vera Jans, Katrien Schryvers; Freya Saeys, Martine Taelman; Freya Van den Bossche, Bart Van Malderen; Elke Van den Brandt. Plaatsvervangers: Björn Anseeuw, Vera Celis, Cathy Coudyser, Koen Daniëls, Ingeborg De Meulemeester, Manuela Van Werde; Sonja Claes, Dirk de Kort, Kathleen Helsen, Tinne Rombouts; Jo De Ro, Emmily Talpe; Jan Bertels, Ingrid Lieten; Elisabeth Meuleman. Toegevoegde leden: Ortwin Depoortere. Documenten in het dossier: 501 ( ) Nr. 1: Voorstel van resolutie Nr. 2: Amendement 1011 Brussel 02/

3 501 ( ) Nr. 3 3 INHOUD 1. Toelichting Bespreking Stemmingen... 8 Tekst aangenomen door de commissie... 9

4 4 501 ( ) Nr. 3 De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin besprak het voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van jonge mantelzorgers tijdens haar vergadering van woensdag 25 november Op dit voorstel van resolutie werd één amendement ingediend. Het is gepubliceerd als Parl.St. Vl.Parl , nr. 501/2. 1. Toelichting Katrien Schryvers zegt dat elk kind en elke jongere een zorgeloze jeugd zou moeten genieten dankzij ouders en andere familieleden die voor hen zorgen. Voor een aanzienlijke groep kinderen en jongeren is de realiteit echter anders omdat ze een ernstig of chronisch zieke ouder hebben. Dat weegt op kinderen en jongeren die in dergelijke situatie opgroeien. Ze zijn bezorgd en nemen de zorg voor die zieke ouder mee op. Veel meer dan van hun leeftijdsgenoten wordt van hen verwacht dat ze een bijdrage leveren aan het huishouden en aandacht besteden aan jongere broers en/of zussen waardoor ze minder vrije tijd hebben en minder tijd krijgen om onbezorgd op te groeien. Ook op school worden ze met problemen geconfronteerd. Ze komen vaker te laat, krijgen een taak niet af of kunnen niet mee op een meerdaagse uitstap. Ze stoten op onbegrip, al is dat vaak uit onwetendheid. Ze lopen vanzelfsprekend niet met de ziekte van hun ouder te koop. Vlaanderen beschikt niet over exacte cijfers over het aantal kinderen en jongeren dat binnen het gezin mantelzorger is. Sinds 2009 worden mantelzorgers geregistreerd. Volgens die registratie waren er in mantelzorgers tussen 0 en 18 jaar en 806 tussen 19 en 25 jaar. Dat cijfer is volgens Katrien Schryvers lager dan het werkelijke aantal. Kind en Samenleving schat het aantal jonge mantelzorgers tussen 10 en 24 jaar op Ze leven in een gezin waar een ouder ernstig ziek is of aan een chronische aandoening lijdt. Om een beter inzicht te krijgen in de situatie kan een beroep worden gedaan op cijfers van het Nationaal Instituut voor de Statistiek over de gezondheidstoestand van ouders. In 2008 had 2,8 percent van de kinderen tussen 0 en 12 jaar een moeder en 2 percent een vader met een slechte tot zeer slechte gezondheid. Uit een onderzoek van het Kinderrechtencommissariaat uit 2011 blijkt dat 2,4 percent van de kinderen tussen 11 en 18 jaar een werkloze vader en 4 percent een werkloze moeder heeft wegens ziekte of handicap. Cijfers van de Socio-Economische Enquête van 2011 geven een indicatie van het verlenen van mantelzorg door minderjarigen: 3,7 percent van de mannen en 4,7 percent van de vrouwen tussen 15 en 24 jaar verleent mantelzorg aan één of meer personen binnen of buiten het eigen gezin. Buurlanden voeren reeds langer onderzoek naar dit domein. In Nederland zou 10 tot 20 percent van de jongeren tussen 12 en 20 jaar mantelzorg verstrekken. Door zorg te dragen voor hun ouders of door bij te springen in het huishouden omdat het voor hun ouders te moeilijk is, stellen kinderen en jongeren een mooie en liefdevolle daad. Vaak zonder dat ze zich bewust zijn van hun specifieke situatie. De rol die ze op zich nemen kan gevolgen hebben voor het eigen leven en de eigen ontwikkeling. Kind en Samenleving heeft het in een studie over de mogelijke stagnatie van de persoonlijke ontwikkeling van jonge mantelzorgers door een beperkt eigen leven, weinig vrije tijd, moeilijkheden met studies en schoolachterstand. Om al deze redenen werd specifiek voor deze doelgroep een voorstel van resolutie ingediend. Het is nodig dat deze kinderen en jongeren beter in beeld komen en meer erkenning krijgen voor hun actieve bijdrage aan de samenleving. Mantelzorgorganisaties en de Huizen van het Kind kunnen een ondersteuningsaanbod uitwerken. De erkenning van professionele zorg- en hulpverleners, en van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen is van belang, naast een flexibele hou-

5 501 ( ) Nr. 3 5 ding van de school. Als leerlingen terechtkunnen bij een leerkracht die ze kunnen vertrouwen en die als intermediair optreedt, maakt dat een groot verschil. Leerkrachten die op de hoogte zijn van de thuissituatie, leggen meer begrip aan de dag voor de weerslag ervan op het schoolwerk. De noden van jonge mantelzorgers moeten actief opgenomen worden in het zorgen ondersteuningsplan van de zorgbehoevende. De zorgbemiddelaar begeleidt en ondersteunt de jonge mantelzorger bij de zorgorganisatie. Voor de ontwikkeling van deze kinderen en jongeren is het belangrijk dat ze het evenwicht behouden tussen draagkracht en zorg. Ook jonge mantelzorgers moeten de kans krijgen om te ontsnappen aan de zorgtaak en de bezorgdheden die die met zich meebrengt. Het voorstel van resolutie vraagt bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren die zorg dragen voor ouders met psychische problemen en alcoholproblemen, en voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Er zal een verkennende studie over mantelzorgers in Vlaanderen worden uitgevoerd. Dat onderzoek moet nagaan hoe Vlaanderen een breed en betrouwbaar beeld kan krijgen van de leefsituatie en de ondersteuningsbehoeften van jonge mantelzorgers, onder meer door een overzicht te maken van wetenschappelijke kennis in de internationale literatuur. De spreekster drukt de hoop uit dat de resultaten van deze studie en dit voorstel van resolutie het startpunt vormen van een beleid gericht op deze specifieke en kwetsbare groep van de jonge mantelzorgers. 2. Bespreking Freya Saeys zegt dat de commissie al herhaaldelijk aandacht heeft besteed aan de overbelasting van mantelzorgers, die een cruciale pijler zijn van de vermaatschappelijking van de zorg. Het gaat dan om volwassenen die vaak onderuitgaan omdat jarenlang dag in dag uit zorg opnemen voor een naaste zwaar is. Dit voorstel van resolutie focust op minderjarige mantelzorgers. Het gaat om jonge mensen in volle lichamelijke en geestelijke ontwikkeling die de wereld nog moeten ontdekken. Ze ontdekken die wereld in de jeugdbeweging, in hun hobby s of op school. Mantelzorg en onderwijs combineren is zwaar. In de toelichting bij dit voorstel van resolutie wordt terecht gewezen op de gevolgen daarvan op de schoolprestaties. Vrije tijd, nodig om zich te ontplooien en sociale vaardigheden te ontwikkelen, is vaak afwezig. Jongeren missen zo mogelijkheden om zich sportief, cultureel of sociaal te ontwikkelen. Dit voorstel van resolutie wil het beleid attent maken op de specifieke behoeften van deze jongeren. Meer nog dan volwassenen moeten zij lokaal een aanspreekpunt hebben waar ze terechtkunnen met hun zorgen en ondersteuningsnoden. Ze moeten op iemand kunnen terugvallen die hen volgt en kan inschatten hoe het hen vergaat. Het is essentieel dat leerkrachten en school begrip opbrengen voor hun situatie. Als dit voorstel van resolutie erin slaagt scholen en leerkrachten hiervoor gevoelig te maken, wordt voor deze jongeren een verschil gemaakt. Daarnaast vraagt dit voorstel van resolutie voor de jonge mantelzorgers wat Open Vld voor alle mantelzorgers vraagt: goede en toegankelijke informatie, voldoende respijtzorg, hulp bij de zorgorganisatie, hulp bij de oneindige reeks administratieve verplichtingen, en betrokkenheid bij het zorgproces. Voorts moet de mantelzorger deel uitmaken van de zorg door professionelen. Ten slotte verdienen mantelzorgers het recht op een eigen leven zodat ze niet geïsoleerd raken.

6 6 501 ( ) Nr. 3 Hoewel heel wat organisaties daar officieel mee bezig zijn, ervaart het gros van de mantelzorgers een grote leemte. Het aangekondigde mantelzorgplan moet op dat vlak grote stappen vooruit zetten. Ten slotte verdienen jonge mantelzorgers van ouders met psychische aandoeningen of verslavingen bijzondere aandacht. De helft van de mantelzorgers van dementerenden krijgt een depressie. Het geeft een idee van de impact van een ouder met een psychische aandoening of verslaving op het welbevinden van een kind of jongere. De maatschappij moet extra waken over hun draagkracht. De professional die zorg verleent aan de ouders, moet ook het welzijn van de kinderen bewaken en oplettend zijn voor situaties waarin verontrusting kan optreden. De spreekster uit afsluitend haar respect voor alle mantelzorgers, maar voor de jonge mantelzorgers in het bijzonder. Peter Persyn feliciteert mevrouw Schryvers met dit initiatief. Uit een persoonlijke getuigenis blijkt hoezeer zij vertrouwd is met dit onderwerp. Zowel de omvang als de ernst van dit probleem wordt onderschat. Die kinderen moeten te snel volwassen worden en hun jeugd overslaan, wat een impact heeft op de rest van hun leven. Hij schuift enkele aandachtspunten van zijn fractie naar voren. In overleg moet worden gezocht naar een persoon die het kind of de jongere in kwestie volgt. Op school kan die taak aan een leerkracht worden toegewezen. Thuis hoeft dat niet de zorgbemiddelaar te zijn omdat dat tot conflicten aanleiding kan geven. Informatie is vaak overvloedig aanwezig maar komt daarom niet op de juiste plaats terecht. Informatie moet beter gestroomlijnd worden door gebruik te maken van allerhande hulpmiddelen als bijvoorbeeld de zorgverkenner. Ondanks grote investeringen blijft die ook voor veel welzijns- en gezondheidswerkers onvoldoende bekend. Extra inzetten op alle tools die voorhanden zijn, geniet de voorkeur op nieuwe toepassingen ontwikkelen. Wanneer ouders met een psychisch probleem of een verslaving uit een ziekenhuis of instelling worden ontslagen, moeten de gezondheidswerkers op de eerste lijn er attent op worden gemaakt. Extra waakzaamheid op en tussen de verschillende echelons van het welzijns- en gezondheidssysteem voorkomt dat zaken onopgemerkt blijven. Ortwin Depoortere drukt zijn appreciatie uit voor dit nobele initiatief. Hij verduidelijkt dat jonge mantelzorgers niet alleen voor een zieke ouder maar ook voor een zieke broer of zus zorg dragen. Vlaams Belang is ingenomen met de aandacht voor dit thema. Als er geen zicht is op het aantal jonge mantelzorgers, schort er wellicht iets aan de registratie. Het is belangrijk dat het beleid hen bereikt. Om informatie te laten doorstromen zoals N-VA en Open Vld vragen, moet werk worden gemaakt van een degelijke registratie. De registratie die sedert 2009 wordt uitgevoerd, stemt blijkbaar niet overeen met de realiteit. Jonge mantelzorgers vinden de weg niet om zich te laten registreren. Hij vraagt dat als aandachtspunt toe te voegen aan het voorstel van resolutie. Elke Van den Brandt vindt dit een belangrijk thema. Er komt een mantelzorgplan in het voorjaar van Het is goed dat in dat plan aandacht wordt geschonken aan de jonge mantelzorger. Iedere mantelzorger moet uit vrije wil handelen. Bij kinderen moet er goed over gewaakt worden dat ze mantelzorg verlenen in de juiste omstandigheden. Kinderen moeten beschermd worden tegen valkuilen. De vraag

7 501 ( ) Nr. 3 7 naar correcte cijfers is relevant. Kinderen die voor hun naaste zorgen, moeten kind kunnen zijn en blijven. Over dat evenwicht moet altijd gewaakt worden. Bart Van Malderen sluit zich aan bij de waardering voor dit voorstel van resolutie, dat mede gezien de timing de Vlaamse Regering kan inspireren bij het opstellen van haar mantelzorgplan. Het voorstel van resolutie vraagt een flexibele houding van leerkrachten en directies. De spreker is van oordeel dat stringenter moet worden toegezien op de wijze waarop het onderwijs omgaat met deze problematiek. Minderjarigen zijn leerplichtig. Wanneer een minderjarige een aantal keren afwezig blijft op school, vervallen bijna automatisch een aantal rechten. Gezien de vaak al weinig florissante economische situatie van mensen met zorgproblemen, kan dat een bijkomende barrière zijn. Dit aandachtspunt overstijgt dit voorstel van resolutie en kwam eveneens aan bod tijdens de hoorzittingen over de integrale jeugdhulp (Parl.St. Vl.Parl , nr. 455/1). De Commissie voor Onderwijs dient zich te buigen over de perverse gevolgen van de maatregelen, bedoeld om kinderen en jongeren maximaal aanwezig te laten zijn op school. Katrien Schryvers dankt voor de positieve appreciatie. De vertrouwenspersoon op school kan ervoor zorgen dat iedereen die op de hoogte moet zijn, ook op de hoogte is zodat er rekening kan worden gehouden met de problematiek. Over andere negatieve gevolgen zoals onwettige afwezigheid kan in een ander kader geoordeeld worden. In het voorstel van resolutie wordt de Vlaamse Regering gevraagd minstens een adequate registratie van jonge mantelzorgers op te zetten. Het is duidelijk dat de cijfers van de Vlaamse zorgverzekering geen duidelijk beeld bieden. Op basis van andere cijfergegevens kan een inschatting worden gemaakt. Een goede registratie vergroot de kansen op een gericht beleid. Elke Van den Brandt zegt dat het voorstel van resolutie vraagt rekening te houden met de draagkracht van de jonge mantelzorger en met zijn actieve bijdrage aan de samenleving. Het zou ook oog moeten hebben voor het moeilijke evenwicht tussen zorg dragen en kind zijn, en voor zijn precaire situatie. Katrien Schryvers beaamt dat de draagkracht van een kind niet te vergelijken is met de draagkracht van een volwassene. Het voorstel van resolutie vraagt de Vlaamse Regering in punt 7 de balans tussen draagkracht en zorg te behouden. Elke Van den Brandt wil dat er ook over gewaakt wordt dat een kind een kind kan zijn en blijven. De valkuil is dat te veel draagkracht verwacht wordt van een kind. Katrien Schryvers antwoordt dat het voorstel van resolutie dat ook beoogt, maar ze verzet zich er niet tegen om de tekst te verduidelijken. Elke Van den Brandt stelt voor de balans tussen draagkracht en zorg uit te breiden met kind-zijn. Katrien Schryvers stelt voor de laatste regels van punt 7 als volgt te herformuleren: met als doelstelling voor de jongere de balans tussen draagkracht, kind-zijn en zorg te behouden;. Peter Persyn stelt voor behouden te vervangen door bewaken. Jonge mantelzorgers hebben immers niet altijd de keuze. Er blijkt ook meer respect uit voor de rechten van het kind.

8 8 501 ( ) Nr Stemmingen Amendement nr. 1, voorgesteld door Katrien Schryvers, Peter Persyn, Freya Saeys, Jan Bertels en Elke Van den Brandt, strekt ertoe in het vierde streepje, in punt 7, op de laatste regel, de woorden en zorg te behouden te vervangen door de woorden, kind-zijn en zorg te bewaken. Amendement nr. 1 wordt met 9 stemmen eenparig aangenomen. Het geamendeerde voorstel van resolutie wordt met 9 stemmen eenparig aangenomen. Bart VAN MALDEREN, voorzitter Caroline CROO, verslaggever

9 501 ( ) Nr. 3 9 Het, TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE gelet op: 1 het internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind op grond waarvan de staten die partij zijn: a) zich ertoe [verbinden] het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn of haar welzijn, rekening houdende met de rechten en plichten van zijn of haar ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind, en [ ] hiertoe alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen [te nemen] (artikel 3.2); b) [ ] het kind dat in staat is zijn of haar eigen mening te vormen, het recht [te verzekeren] die mening vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die het kind betreffen, waarbij aan de mening van het kind passend belang wordt gehecht in overeenstemming met zijn of haar leeftijd en rijpheid (artikel 12.1); c) [ ] het recht van het kind [erkennen] op rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd van het kind, en op vrije deelneming aan het culturele en artistieke leven (artikel 31.1); d) het recht van het kind [eerbiedigen] volledig deel te nemen aan het culturele en artistieke leven, [ ] de verwezenlijking van dit recht [bevorderen], en [ ] het bieden van passende en voor ieder gelijke kansen voor culturele, artistieke en recreatieve bezigheden en vrijetijdsbesteding [stimuleren] (artikel 31.2); e) het recht van het kind [erkennen] te worden beschermd [ ] tegen het verrichten van werk dat naar alle waarschijnlijkheid gevaarlijk is of de opvoeding van het kind zal hinderen, of schadelijk zal zijn voor de gezondheid of de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke of maatschappelijke ontwikkeling van het kind (artikel 32.1); 2 de aandacht die het Kinderrechtencommissariaat in verscheidene publicaties vraagt voor jonge mantelzorgers; 3 de studie van Kind en Samenleving Jonge mantelzorgers? Kinderen van ouders met een chronische ziekte of handicap. Een belevingsonderzoek (Hilde Lauwers, 2013); overwegende dat: 1 kinderen en jongeren die mantelzorg bieden, zeer moeizaam en onvolledig in beeld komen en in de maatschappelijke erkenning van mantelzorg als zodanig ook niet worden gepercipieerd; 2 het kwalitatieve onderzoek (de belevingsstudie) van Kind en Samenleving gewag maakt van naar schatting kinderen en jongeren tussen 10 en 24 jaar die binnen hun gezin mee de zorg opnemen voor een ouder die bijvoorbeeld chronisch ziek is of een handicap heeft; 3 minderjarige mantelzorgers niet mee opgenomen zijn in de wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat; een erkenning als mantelzorger is enkel mogelijk voor een meerderjarige; 4 het met het decreet van 14 februari 2014 houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, mogelijk werd gemaakt dat minderjarigen als persoonlijke assistent kunnen optreden en waarbij een bepaalde graad van verwantschap tussen de minderjarige en de betrokken persoon met een handicap niet werd uitgesloten;

10 ( ) Nr. 3 5 [n]abije zorg en ondersteuning [ ] in de eerste plaats [wordt] verleend door de mantelzorger(s). Hun bijdrage is van onschatbare waarde, zowel op maatschappelijk als economisch vlak (beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin , Parl.St. Vl.Parl , nr. 125/1); 6 een coherent en duurzaam mantelzorgbeleid ook moeten gelden voor minderjarige mantelzorgers; 7 de bevoegde minister aangeeft verder te willen inzetten op respijtzorg om mantelzorgers de kans te geven op adem te komen als dat nodig is (beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ); 8 minderjarige mantelzorgers te maken hebben met specifieke problemen, zoals de combinatie van hun mantelzorgtaken en school; spreekt als volksvertegenwoordiging zijn waardering uit ten aanzien van kinderen en jongeren die zich als mantelzorgers inzetten voor naasten en stelt een beleid voorop dat rekening houdt met hun draagkracht, ondersteunings behoeften, beleving en rechten op bescherming, provisie en participatie; vraagt de Vlaamse Regering: 1 aandacht te hebben voor de actieve bijdrage van kinderen en jongeren aan onze samenleving en die bijdrage zichtbaar te maken, in het bijzonder wanneer zij mantelzorg leveren, en in dat verband minstens een adequate registratie van jonge mantelzorgers op te zetten; 2 kennis te nemen van buitenlandse goede voorbeelden inzake overheidsbeleid ten aanzien van jonge mantelzorgers; 3 in verschillende beleidsdomeinen aandacht te hebben voor kinderen en jongeren die in een gezin leven waarvan een of meer gezinsleden zorgbehoevend zijn en/of bijzondere ondersteuningsbehoeften hebben, en in dat verband: a) aan de leeftijd en maturiteit aangepaste informatie over mantelzorg en de mogelijkheden tot ondersteuning van mantelzorgers binnen het bereik van jonge mantelzorgers te brengen en daarbij de digitale mogelijkheden aan te wenden (onlinetools); b) professionele hulp- en zorgverleners, welzijns- en gezondheidsvoorzieningen, onderwijsactoren en de jeugdsector te sensibiliseren omtrent de situatie, behoeften en perspectieven van jonge mantelzorgers; 4 de actoren die actief zijn op het vlak van mantelzorg, waaronder de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, aan te zetten tot het uitbouwen van een ondersteuning voor jonge mantelzorgers bij het delen van hun ervaringen en ook daarbij de digitale mogelijkheden aan te wenden (onlinetools); 5 een flexibele houding van de schooldirecties en de leerkrachten ten aanzien van jonge mantelzorgers te bewerkstelligen, wat onder meer het aanwijzen van een leerkracht impliceert die kan optreden als aanspreekpunt voor de jongeren en als intermediair tussen de jongeren en de collega s-leerkrachten; 6 in het kader van de preventieve gezinsondersteuning de Huizen van het Kind die zich moeten richten tot gezinnen met kinderen en jongeren (tot 24 jaar) en tot aanstaande ouders, te stimuleren om een actieve werking in verband met jonge mantelzorgers uit te bouwen; 7 de behoeften van de jonge mantelzorgers actief op te nemen in het zorg- en ondersteuningsplan van de zorgbehoevende, waarbij de aangewezen zorgbemiddelaar ook de jonge mantelzorger begeleidt en ondersteunt bij de organisatie van de zorg, met als doelstelling voor de jongere de balans tussen draagkracht, kind-zijn en zorg te bewaken; 8 in een lokaal aanspreekpunt te voorzien voor de jonge mantelzorger, waar de jonge mantelzorger onder meer terechtkan voor een gesprek, ondersteuning of bemiddeling;

11 501 ( ) Nr respijtzorg ook afhankelijk te laten zijn van de behoefte van de jonge mantelzorger aan rustmomenten en een eigen invulling van de vrije tijd en daartoe onder meer een flexibele en betaalbare ondersteuning mogelijk te maken, bijvoorbeeld vanuit de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, dagopvang en oppashulp; 10 jonge mantelzorgers, afhankelijk van hun leeftijd en maturiteit, te betrekken bij de concrete zorgplanning met professionele hulp- en zorgverleners en welzijns- en gezondheidsvoorzieningen; 11 bijzondere aandacht te ontwikkelen voor kinderen en jongeren met een ouder met psychische problemen (KOPP) en kinderen van ouders met alcoholproblemen (KOAP), en bij een ziekenhuisopname of soortgelijke opname van die ouders informatie te registreren over de aanwezigheid van kinderen en jongeren in het gezin zodat bij ontslag de nodige ondersteuning gegeven kan worden, alsook voor jonge mantelzorgers binnen maatschappelijk kwetsbare situaties, onder meer kinderen in armoede.

Voorstel van resolutie. betreffende de ondersteuning van jonge mantelzorgers. 501 (2015-2016) Nr. 1 14 oktober 2015 (2015-2016) ingediend op

Voorstel van resolutie. betreffende de ondersteuning van jonge mantelzorgers. 501 (2015-2016) Nr. 1 14 oktober 2015 (2015-2016) ingediend op ingediend op 501 (2015-2016) Nr. 1 14 oktober 2015 (2015-2016) Voorstel van resolutie van Katrien Schryvers, Peter Persyn, Freya Saeys, Lorin Parys, Cindy Franssen en Tine van der Vloet betreffende de

Nadere informatie

over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen

over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen stuk ingediend op 182 (2014-2015) Nr. 1 9 december 2014 (2014-2015) Verzoekschrift over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen Verslag namens

Nadere informatie

Verslag van het verzoekschrift. over een verminderde bijdrage Vlaamse zorgverzekering voor leefloners op basis van het actuele inkomen

Verslag van het verzoekschrift. over een verminderde bijdrage Vlaamse zorgverzekering voor leefloners op basis van het actuele inkomen ingediend op 484 (2015-2016) Nr. 1 29 september 2015 (2015-2016) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Cindy Franssen en Peter Persyn

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 333 (2014-2015) Nr. 10 ingediend op 2 juni 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Peter Persyn en Vera Jans over het ontwerp van decreet houdende

Nadere informatie

betreffende het versneld openstellen van de persoonsvolgende financiering voor minderjarige personen met een handicap

betreffende het versneld openstellen van de persoonsvolgende financiering voor minderjarige personen met een handicap 964 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 19 januari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Vera Jans en Tine van der Vloet over het voorstel van

Nadere informatie

Verslag van het verzoekschrift. over een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering

Verslag van het verzoekschrift. over een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering ingediend op 282 (2014-2015) Nr. 1 12 maart 2015 (2014-2015) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Cindy Franssen en Elke Van den Brandt

Nadere informatie

namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Katrien Schryvers en Lorin Parys

namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Katrien Schryvers en Lorin Parys 1119 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 2 mei 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Katrien Schryvers en Lorin Parys over het ontwerp van decreet

Nadere informatie

over het voorstel van resolutie betreffende de uitbreiding en verdieping van de sensibiliseringsacties voor het voorkomen van gehoorschade en tinnitus

over het voorstel van resolutie betreffende de uitbreiding en verdieping van de sensibiliseringsacties voor het voorkomen van gehoorschade en tinnitus ingediend op 1427 (2017-2018) Nr. 3 5 februari 2018 (2017-2018) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Griet Coppé en Martine Taelman over het voorstel van

Nadere informatie

betreffende specifieke beleidsaandacht voor jonge personen met dementie

betreffende specifieke beleidsaandacht voor jonge personen met dementie 1432 (2017-2018) Nr. 3 ingediend op 13 februari 2018 (2017-2018) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Martine Taelman en Lorin Parys over het voorstel van

Nadere informatie

betreffende aandacht voor preventieve mondzorg in het Vlaamse gezondheidsbeleid en bij kwetsbare groepen

betreffende aandacht voor preventieve mondzorg in het Vlaamse gezondheidsbeleid en bij kwetsbare groepen 857 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 21 oktober 2016 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Griet Coppé en Danielle Godderis-T'Jonck over het voorstel

Nadere informatie

betreffende de vroegtijdige detectie en behandeling van de postnatale depressie

betreffende de vroegtijdige detectie en behandeling van de postnatale depressie 436 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 29 september 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Cindy Franssen en Tine van der Vloet over het voorstel

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 19.04.2016 14:00 uur Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking,

Nadere informatie

over het Activiteitenverslag Adoptie 2014 van het Vlaams Centrum voor Adoptie

over het Activiteitenverslag Adoptie 2014 van het Vlaams Centrum voor Adoptie 465 (2014-2015) Nr. 1 ingediend op 10 september 2015 (2014-2015) Verslag van de hoorzitting namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Caroline Croo over het Activiteitenverslag

Nadere informatie

Vlaamse Ombudsdienst. Jaarverslag 2013. Verslag. stuk 41 (2014) Nr. 2 ingediend op 13 oktober 2014 (2014-2015)

Vlaamse Ombudsdienst. Jaarverslag 2013. Verslag. stuk 41 (2014) Nr. 2 ingediend op 13 oktober 2014 (2014-2015) stuk 41 (2014) Nr. 2 ingediend op 13 oktober 2014 (2014-2015) Vlaamse Ombudsdienst Jaarverslag 2013 Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door mevrouw Martine Taelman

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 stuk ingediend op 1752 (2012-2013) Nr. 9 4 december 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

betreffende de organisatie van de postnatale zorg in Vlaanderen

betreffende de organisatie van de postnatale zorg in Vlaanderen 853 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 21 oktober 2016 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Bert Moyaers en Tine van der Vloet over het voorstel van

Nadere informatie

betreffende het belang van borstvoeding

betreffende het belang van borstvoeding 1141 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 1 juni 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Danielle Godderis-T'Jonck over het voorstel van resolutie

Nadere informatie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie 669 (2015-2016) Nr. 1 ingediend op 24 februari 2016 (2015-2016) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx over de vernieuwde

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een oplossing van de parkeerproblematiek van thuisverzorgend personeel bij interventies.

Voorstel van resolutie. betreffende een oplossing van de parkeerproblematiek van thuisverzorgend personeel bij interventies. stuk ingediend op 780 (2010-2011) Nr. 3 27 juni 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Marino Keulen, mevrouw Vera Van der Borght, de heren Peter Gysbrechts en Sas van Rouveroij, mevrouw Annick

Nadere informatie

betreffende de preventieve inname van foliumzuursupplementen voor de aanvang van de zwangerschap ter voorkoming van neuraalbuisdefecten

betreffende de preventieve inname van foliumzuursupplementen voor de aanvang van de zwangerschap ter voorkoming van neuraalbuisdefecten stuk ingediend op 462 (2009-2010) Nr. 3 4 juni 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de heer Tom Dehaene, de dames Cindy Franssen, Vera Jans, Lies Jans en Sophie De Wit, de heer John Crombez en mevrouw

Nadere informatie

Verslag van de gedachtewisseling

Verslag van de gedachtewisseling 1220 (2016-2017) Nr. 1 ingediend op 4 juli 2017 (2016-2017) Verslag van de gedachtewisseling namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Katrien Schryvers over de organisatie

Nadere informatie

over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering

over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering stuk ingediend op 156 (2009-2010) Nr. 1 12 oktober 2009 (2009-2010) Verzoekschrift over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

betreffende de verbetering van de ondersteuning van mantelzorgers

betreffende de verbetering van de ondersteuning van mantelzorgers 996 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 23 januari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Vera Jans en Danielle Godderis-T'Jonck over het voorstel

Nadere informatie

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid stuk ingediend op 1228 (2010-2011) Nr. 1 7 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende

Nadere informatie

over de conceptnota voor nieuwe regelgeving en over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende binnenlandse adoptie

over de conceptnota voor nieuwe regelgeving en over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende binnenlandse adoptie 229 (2014-2015) Nr. 3 ingediend op 23 juni 2015 (2014-2015) Verslag van de hoorzitting namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Caroline Croo en Elke Van den Brandt over

Nadere informatie

over de nota van de Vlaamse Regering

over de nota van de Vlaamse Regering 291 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 6 mei 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Danielle Godderis-T'Jonck en Cindy Franssen over de nota van

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 17.09.2013-14:00 uur: Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid Hans Memlingzaal - 2

Nadere informatie

tot wijziging van het begrip inkomen voor de rentevoet bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

tot wijziging van het begrip inkomen voor de rentevoet bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 1285 (2017-2018) Nr. 1 ingediend op 4 oktober 2017 (2017-2018) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Björn Anseeuw tot wijziging

Nadere informatie

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx 1024 (2016-2017) Nr. 1 ingediend op 19 december 2016 (2016-2017) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx over het

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 19 Nr. 5-K ingediend op 13 juni 2018 Verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Piet De Bruyn, Katrien Partyka en Bart Van Malderen aan de Commissie voor Algemeen

Nadere informatie

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Piet De Bruyn

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Piet De Bruyn 989 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 14 februari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Piet De Bruyn over het voorstel van decreet van

Nadere informatie

betreffende een versterkt geestelijkegezondheidsbeleid

betreffende een versterkt geestelijkegezondheidsbeleid ingediend op 1319 (2017-2018) Nr. 1 25 oktober 2017 (2017-2018) Voorstel van resolutie van Vera Jans, Björn Anseeuw, Martine Taelman, Piet De Bruyn, Katrien Schryvers en Peter Persyn betreffende een versterkt

Nadere informatie

betreffende het federale moratorium op de opening van bijkomende wijkgezondheidscentra in Vlaanderen

betreffende het federale moratorium op de opening van bijkomende wijkgezondheidscentra in Vlaanderen 984 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 13 februari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Elke Van den Brandt en Peter Persyn over het voorstel

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017 1151 (2016-2017) Nr. 9 ingediend op 13 juni 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Onderwijs uitgebracht door Jenne De Potter over het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA PLENAIRE VERGADERINGEN Woensdag 5 juli 2017 vanaf 10:00 uur Onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw lid Eedaflegging van het nieuwe lid Ontwerpen van decreet Beraadslagingen 1. Ontwerp van

Nadere informatie

Verslag van de gedachtewisseling

Verslag van de gedachtewisseling 42 (2015-2016) Nr. 4 ingediend op 22 februari 2016 (2015-2016) Verslag van de gedachtewisseling namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Freya Van den Bossche en Tine

Nadere informatie

over goedkope woonvormen zoals de tiny houses

over goedkope woonvormen zoals de tiny houses 1025 (2016-2017) Nr. 1 ingediend op 19 december 2016 (2016-2017) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door An Christiaens over goedkope

Nadere informatie

betreffende het Vlaamse beleid ten aanzien van jeugdhuizen

betreffende het Vlaamse beleid ten aanzien van jeugdhuizen stuk ingediend op 1834 (2012-2013) Nr. 1 7 december 2012 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de heer Bart Van Malderen, de dames Tinne Rombouts, Danielle Godderis-T Jonck, Elisabeth Meuleman en Ulla

Nadere informatie

over het ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 8 november 2002 houdende de oprichting van de v.z.w.

over het ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 8 november 2002 houdende de oprichting van de v.z.w. ingediend op 448 (2014-2015) Nr. 3 12 oktober 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door Emmily Talpe over het ontwerp

Nadere informatie

VR DOC.0952/2BIS

VR DOC.0952/2BIS VR 2018 2007 DOC.0952/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering. Verslag

Ontwerp van decreet. tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering. Verslag stuk ingediend op 880 (2010-2011) Nr. 2 23 februari 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering Verslag namens de

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 12.01.2016 14:00 uur Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking,

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. tot wijziging van het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid. Verslag

Ontwerp van decreet. tot wijziging van het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid. Verslag stuk ingediend op 1615 (2011-2012) Nr. 3 27 juni 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid Verslag Namens de Commissie voor

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 stuk 19-A (2014-2015) Nr. 2-K ingediend op 28 mei 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door An Christiaens en Joris Vandenbroucke aan de

Nadere informatie

1 er wordt een punt 2 /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 2 /1 budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning: een budget voor niet-

1 er wordt een punt 2 /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 2 /1 budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning: een budget voor niet- Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering,

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 574 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 8 februari 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten 1037 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 9 februari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door An Christiaens en Lorin

Nadere informatie

Verslag. over het jaarverslag. 41 ( ) Nr. 2 ingediend op 13 april 2017 ( )

Verslag. over het jaarverslag. 41 ( ) Nr. 2 ingediend op 13 april 2017 ( ) 41 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 13 april 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Lies Jans en Elke Van den Brandt over het jaarverslag van

Nadere informatie

over de conceptnota voor nieuwe regelgeving

over de conceptnota voor nieuwe regelgeving 960 (2016-2017) Nr. 3 ingediend op 19 april 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door An Moerenhout en Marc Hendrickx over de conceptnota

Nadere informatie

Aanvraag van een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij mantel- en thuiszorg Aanvraag van een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij mantel- en thuiszorg VSB-01-180207 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET VAN MEVROUW SONJA BECQ EN MEVROUW VEERLE HEEREN C.S HOUDENDE REGELING VAN DE THUISOPVANG VAN ZIEKE KINDEREN

VOORSTEL VAN DECREET VAN MEVROUW SONJA BECQ EN MEVROUW VEERLE HEEREN C.S HOUDENDE REGELING VAN DE THUISOPVANG VAN ZIEKE KINDEREN ADVIES VOORSTEL VAN DECREET VAN MEVROUW SONJA BECQ EN MEVROUW VEERLE HEEREN C.S HOUDENDE REGELING VAN DE THUISOPVANG VAN ZIEKE KINDEREN Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Voorstel

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 houdende samenstelling en werking van

Nadere informatie

Opgroeien met zorg(en): jonge mantelzorgers

Opgroeien met zorg(en): jonge mantelzorgers Opgroeien met zorg(en): jonge mantelzorgers Position paper In samenwerking met: Inleiding In dit paper geven MantelzorgNL en JMZ Pro inzicht in wie jonge mantelzorgers zijn, welke problemen en risico s

Nadere informatie

houdende diverse financiële bepalingen

houdende diverse financiële bepalingen 541 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 9 december 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Paul Van Miert en Jan Bertels over het ontwerp van

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het voeren van een preventiecampagne met het oog op een medische keuring voor sportende jongeren.

Voorstel van resolutie. betreffende het voeren van een preventiecampagne met het oog op een medische keuring voor sportende jongeren. stuk ingediend op 1450 (2011-2012) Nr. 2 26 maart 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de heren Jean-Jacques De Gucht, Peter Gysbrechts, Bart Caron, Herman Schueremans en Bart Tommelein, mevrouw

Nadere informatie

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft.

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft. B.E.L.-PROFIELSCHAAL Basis - Eerste - Lijns - profielschaal VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 382 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 19 oktober 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

Verslag van de gedachtewisseling. over Verhoogde participatiekansen voor personen met autisme creëren Strategisch plan

Verslag van de gedachtewisseling. over Verhoogde participatiekansen voor personen met autisme creëren Strategisch plan 1158 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 22 mei 2017 (2016-2017) Verslag van de gedachtewisseling namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Tine van der Vloet en Dirk de Kort

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 19 juli 2018;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 19 juli 2018; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet

Nadere informatie

betreffende alternatieven voor dierproeven

betreffende alternatieven voor dierproeven 613 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 4 mei 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Wilfried Vandaele over het

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/070507 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

VR DOC.0566/1BIS

VR DOC.0566/1BIS VR 2017 0906 DOC.0566/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Dinsdag 06.01.2015 14:00 uur Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer: 0201 -

Nadere informatie

betreffende de Vlaamse openbare statistieken

betreffende de Vlaamse openbare statistieken 547 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 15 januari 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Paul Van Miert over het ontwerp van decreet betreffende

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten stuk ingediend op 2262 (2013-2014) Nr. 1 30 oktober 2013 (2013-2014) Voorstel van resolutie van mevrouw Vera Van der Borght, de heer Peter Gysbrechts, de dames Gwenny De Vroe en Lydia Peeters en de heren

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden

Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden VR 2016 2312 DOC.1482/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7

Nadere informatie

Verzoekschrift over de pleegzorg van kinderen met een handicap

Verzoekschrift over de pleegzorg van kinderen met een handicap Advies Verzoekschrift over de pleegzorg van kinderen met een handicap Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke kansen. Verzoekschrift van 19 december 2003 over de pleegzorg van kinderen met een

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering VSB-01-161222 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

VLAAMS MANTELZORGPLAN, EEN VERTALING NAAR DE PRAKTIJK HILDE WECKHUYSEN, STAFMEDEWERKER ONS ZORGNETWERK

VLAAMS MANTELZORGPLAN, EEN VERTALING NAAR DE PRAKTIJK HILDE WECKHUYSEN, STAFMEDEWERKER ONS ZORGNETWERK VLAAMS MANTELZORGPLAN, EEN VERTALING NAAR DE PRAKTIJK HILDE WECKHUYSEN, STAFMEDEWERKER ONS ZORGNETWERK Organisatie 6 door Vlaanderen erkende verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers = M-OK (Mantelzorg

Nadere informatie

Mantelzorg waardering en ondersteuning

Mantelzorg waardering en ondersteuning 6 juli 2017 Mantelzorg waardering en ondersteuning Betreft: kadernota 2017-2021 Beste leden van de gemeenteraad, burgemeester, wethouder en andere aanwezigen, Vanavond wordt de kadernota 2017-2021 van

Nadere informatie

Signaleringskaart Jonge mantelzorgers 4 12 jaar

Signaleringskaart Jonge mantelzorgers 4 12 jaar Signaleringskaart Jonge mantelzorgers 4 12 jaar Herken signalen die kunnen duiden op Jonge mantelzorgers 4-6, 6-9, 9-12, 12-18 Risicogroepen Jonge mantelzorger in beeld. Wat nu? Heeft u vragen rondom jonge

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/151218 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Beleidsmaatregelen voor alleenstaanden en alleenstaande ouders - Beleidsdomein Welzijn

Beleidsmaatregelen voor alleenstaanden en alleenstaande ouders - Beleidsdomein Welzijn SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 492 van EMMILY TALPE datum: 14 maart 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Beleidsmaatregelen voor alleenstaanden en alleenstaande ouders

Nadere informatie

Verzoekschrift. over het collectieve leerlingenvervoer in het algemeen en voor kinderen met diabetes in het bijzonder. Verslag

Verzoekschrift. over het collectieve leerlingenvervoer in het algemeen en voor kinderen met diabetes in het bijzonder. Verslag stuk ingediend op 1851 (2012-2013) Nr. 1 21 december 2012 (2012-2013) Verzoekschrift over het collectieve leerlingenvervoer in het algemeen en voor kinderen met diabetes in het bijzonder Verslag namens

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG Zitting 2005-2006 11 oktober 2005 VERZOEKSCHRIFT over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door de dames Vera

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 februari 2019;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 februari 2019; Besluit van de Vlaamse Regering over de transitie van de personen met een handicap die zorg en ondersteuning krijgen in het buitenland en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 57.437/3 van 13 mei 2015 over een voorontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag nr. 187 inzake het promotioneel kader voor de veiligheid en gezondheid

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR EEN TEGEMOETKOMING VOOR MANTEL- EN THUISZORG VAN DE VLAAMSE ZORGVERZEKERING

AANVRAAG VOOR EEN TEGEMOETKOMING VOOR MANTEL- EN THUISZORG VAN DE VLAAMSE ZORGVERZEKERING AANVRAAG VOOR EEN TEGEMOETKOMING VOOR MANTEL- EN THUISZORG VAN DE VLAAMSE ZORGVERZEKERING In te vullen door de zorgkas Ontvangstdatum: Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u een zorgbudget

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende de problematiek van de sportdoden tijdens sportcompetities. Verslag. van mevrouw Ulla Werbrouck

Voorstel van resolutie. betreffende de problematiek van de sportdoden tijdens sportcompetities. Verslag. van mevrouw Ulla Werbrouck stuk ingediend op 227 (2009-2010) Nr. 3 26 maart 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van mevrouw Ulla Werbrouck betreffende de problematiek van de sportdoden tijdens sportcompetities Verslag namens

Nadere informatie

Advies. Voorlopig besluit gezinsondersteuning moet meer recht doen aan kinderen en hun context

Advies. Voorlopig besluit gezinsondersteuning moet meer recht doen aan kinderen en hun context Advies DATUM 21 januari 2014 VOLGNUMMER 2013-2014/8 COMMISSIE Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid Voorlopig besluit gezinsondersteuning moet meer recht doen aan kinderen en

Nadere informatie

Kinderopvang: dienstencheques bieden geen garantie voor kwaliteitsvolle opvang

Kinderopvang: dienstencheques bieden geen garantie voor kwaliteitsvolle opvang ADVIESBRIEF Kinderopvang: dienstencheques bieden geen garantie voor kwaliteitsvolle opvang Brief aan: Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019 1746 (2018-2019) Nr. 9 ingediend op 4 december 2018 (2018-2019) Verslag namens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid uitgebracht door Sofie Joosen over het ontwerp van decreet houdende

Nadere informatie

Aanvraag van een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij mantel- en thuiszorg Aanvraag van een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij mantel- en thuiszorg VSB-01-180207 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 12 juli 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 12 juli 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bepaling van voorwaarden voor een bijzondere oproep om voor bepaalde woongelegenheden een erkenningskalender in te dienen en tot wijziging van de regelgeving

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden

Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden VR 2017 1003 DOC.0220/2QUATER Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van

Nadere informatie

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg Voor mantelzorgers Voor professionals Over mantelzorg Minters Mantelzorg Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner,

Nadere informatie

Signaleringskaart Jonge mantelzorgers jaar

Signaleringskaart Jonge mantelzorgers jaar Signaleringskaart Jonge mantelzorgers 12 16 jaar Herken signalen die kunnen duiden op Jonge mantelzorgers 4-6, 6-9, 9-12, 12-18 Risicogroepen Jonge mantelzorger in beeld. Wat nu? Heeft u vragen rondom

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 30 169 Mantelzorg 29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, het Subsidiebesluit van 22 november 2013, het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, het

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Mantelzorgers wie zijn ze en wat doen ze? 19 Waarom mantelzorgers ondersteunen? 21 Een tekort in het aanbod 22

Mantelzorgers wie zijn ze en wat doen ze? 19 Waarom mantelzorgers ondersteunen? 21 Een tekort in het aanbod 22 Inhoud Voorwoord 9 Dankwoord 11 Korte samenvatting 13 Een brief aan u 15 Leeswijzer 17 Inleiding 19 Mantelzorgers wie zijn ze en wat doen ze? 19 Waarom mantelzorgers ondersteunen? 21 Een tekort in het

Nadere informatie

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Bart Caron

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Bart Caron 1079 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 22 februari 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 8 juli 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 8 juli 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de procedure en de voorwaarden volgens welke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap bijzondere subsidies kan verlenen DE VLAAMSE

Nadere informatie