Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen"

Transcriptie

1 Inhoud 1.1 Even kennismaken Eckartcollege, Pleincollege Nuenen en de Vereniging OMO Persoonlijke zorg voor elke leerling Een veilige omgeving Een school die werkt! Leren buiten school 9 2. De inrichting van het onderwijs De afdelingen Lessentabel klas 1, 2, 3 en Mavo Lessentabel Havo-4-5 en Vwo Resultaten In- en doorstroomgegevens van de leerlingen aan het einde van het schooljaar De organisatie van de school De schoolleiding De basisteams Contacten tussen thuis en school Overgangsnormen en beroepsmogelijkheid De procedure van aanmelding en toelating van leerlingen tot onze school Lestijden Een perioderooster Vakantieregeling Toestemming om lessen te verzuimen en overig schoolverlof Als de eigenlijke docent er niet is, gaan de lessen gewoon door De schoolpas Begeleiding van de leerlingen Begeleiding binnen de school Overlegorganen binnen de school De oudervereniging De medezeggenschapsraad De leerlingenraad Leermiddelen Boeken Overige leermiddelen Excursies Meerdaagse excursies Financiële zaken Verzekeringen Aansprakelijkheid Doorlopende schoolgroepsreisverzekering Tegemoetkoming in de kosten Regelingen en reglementen Reglement gebruik schoolboeken Eckartcollege Examenregelingen Klachten en beroep 36 Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs 37 Overige regelingen 10.4 Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs Schoolmanagementstatuut Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs Schoolreglement en leerlingenstatuut Veilgheidsbeleidsplan ter voorkoming seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie Beleid inzake sponsoring Protocol informatievoorziening aan gescheiden ouders Potocol medisch handelen Diversen 39 Rijksinspectie 39 Inspectie onderwijs 39 Arbo Advies Dienst 39 Jeugdgezondheidszorg (GGD Zuidoost Brabant) 39 Raad van Advies Samenwerkende OMO-scholen Eindhoven en de Kempen (SOSEK) Lijst medewerkers 40 3

2 HIJ WORDT GROOT tijdens het bergsportkamp Een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar was het bergsportkamp. Letterlijk een hoogtepunt dus! Niet alleen erg sportief en gezellig, maar ook een goede manier om je medeleerlingen en de docenten eens op een andere manier te leren kennen. Het is ook een soort teambuilding. 1.1 Even kennismaken Het Eckartcollege is een school voor Vwo (met masterclass voor hoogbegaafden en technasium), Havo (met technasium) en Mavo (met leergebieden en Bèta Challenge Programma). De school heeft circa 1650 leerlingen. We hebben alle moderne voorzieningen om je persoonlijke aandacht te geven en om te zorgen dat jij je thuis voelt in een vertrouwde omgeving. Het Eckartcollege stimuleert je om uit te vinden wat jouw leerstijl is. Om te onderzoeken wat voor jou de beste manier is om kennis en vaardigheden op te doen. Om actief en zelfstandig te leren en je verantwoordelijkheid te nemen. In de lessen bereiden we je ook goed voor op de eisen van het vervolgonderwijs en de maatschappij. Een inspirerende school Het Eckartcollege begeleidt jonge mensen in hun ontwikkeling tot tolerante volwassenen met gevoel voor verantwoordelijkheid, met respect voor hun medemens en met Brugklas vaardigheden om samen te kunnen werken. Binnen het Eckart zien en horen we elkaar als mens; iedereen doet er Aanmelding en toelating toe. Zingeving is van groot belang. Daarom spreken we In klas 1 kunnen alle leerlingen met een advies Vwo, Vwo/ elkaar regelmatig aan op waarmee we bezig zijn en waartoe. De school heeft een open, katholieke signatuur. De geplaatst worden. Naast het advies van de basisschool Havo, Havo, Havo/Mavo (Vmbo-t) of Mavo (Vmbo-t) wortels van onze levensbeschouwelijke inspiratie liggen hanteren wij als richtlijn een Cito-score van 532. Helaas in de christelijke traditie, daarnaast staan we open voor kunnen wij geen leerlingen toelaten met een advies de inbreng van andere levensovertuigingen. voor Vmbo-kader- of basisberoepsgerichte leerweg. Hiervoor verwijzen wij naar het Pleincollege Nuenen. Voorzieningen Het Eckartcollege heeft uitstekende sportfaciliteiten, een Gericht op ontwikkelingsmogelijkheden aparte technasiumwerkplaats, vijf computerlokalen en Het Eckartcollege stelt de leerling centraal. We hebben ruimschoots ondersteunende leermiddelen. De brugklasleerlingen hebben een eigen gebouw met eigen voorheden van jongeren. We stimuleren de leerling om vertrouwen in de talenten en de ontwikkelingsmogelijkzieningen. Voor hen is daardoor de stap van basis- naar verantwoordelijkheid te nemen en kritisch te zijn ten voortgezet onderwijs een stuk eenvoudiger te maken. opzichte van eigen gedrag en studie. We streven naar De bovenbouw heeft ook een eigen gebouw met een integratie van de intellectuele, de sociaal-emotionele, de collegezaal, een computerlokaal en studienissen. De middenbouw volgt lessen in het hoofdgebouw, dat modern van onze leerlingen. We richten onze aandacht bewust op culturele en de expressieve aspecten bij de ontwikkeling ingerichte vaklokalen en computerlokalen heeft. Elk lokaal de individuele kwaliteiten van de leerling. We spreken beschikt over een computer met beamer en internetverbinding. Het Eckartcollege staat op een terrein waarop keuzes waar mogelijk uit en bevorderen interne doorstro- hem/haar aan op zijn of haar eigen niveau. We stellen zich ook de sporthal, de fitnessruimte, het technasiumgebouw en buitenaccommodaties bevinden. Er is de een diploma te halen dat het best bij zijn/haar capaciteiten ming. Daarmee bieden wij de leerling optimale kansen om gehele dag toezicht. In de gezellige aula kunnen leerlingen past. Ons uitgebreid systeem van leerlingbegeleiding is hun lunchpauze en eventueel tussenuur doorbrengen. daarbij een betrouwbare hulp. Op basis daarvan ondersteunen we leerlingen bij leerproblemen, keuzeproblemen De beroepskeuzebegeleiding, de sociaal-emotionele begeleiding en de begeleiding bij leerproblemen zijn van en problemen op het persoonlijk vlak. hoog niveau. Prettig en gezellig werken Goed bereikbaar Het Eckartcollege stáát voor een leer- en leefklimaat van Het Eckartcollege ligt iets ten noorden van het centrum vertrouwen en respect, veiligheid en orde, betrokkenheid van Eindhoven in het stadsdeel Woensel, pal aan de en creativiteit. Er is ruimte voor een eigen mening vanuit uitvalswegen. Via veilige fietsroutes is de school goed waardering en respect voor elkaar en we laten ruimte bereikbaar vanuit de randgemeenten Nuenen, Gerwen, voor het nemen van initiatieven. Veel leerlingen halen op Nederwetten, Son en Breugel en Lieshout. Op het terrein onze school een hoger diploma dan het advies van de zijn voldoende fietsenstallingen en is een aparte bromfietsenstalling. Leerlingen zijn individueel en in groepsverband verant- basisschool aangaf. De communicatie is open en direct. woordelijk voor taken en gemaakte afspraken. 4 5

3 Opleiding tot actief en zelfstandig leren De samenleving verandert, het onderwijs verandert mee. Kennis veroudert snel. Alles draait steeds meer om de vraag Wat kan ik doen met wat ik leer?. Het gaat daarbij om kennis in samenhang, studievaardigheden maar ook in toenemende mate om sociale vaardigheden, zelfstandigheid, leren kiezen en onderzoekend leren. Het kennisniveau is natuurlijk ook van belang. Het Eckartcollege stimuleert je om je eigen leerstijl te ontwikkelen, om het leerproces in toenemende mate zelf te sturen en om verantwoordelijkheid te nemen voor dat leerproces. We ontwikkelen manieren om je te helpen actief en zelfstandig te leren. In de lessen zijn onderwijs en begeleiding geïntegreerd. Zo bereiden we je goed voor op de eisen van het vervolgonderwijs en de maatschappij. 1.2 eckartcollege, PLEINCOLLEGE NUENEN EN DE VERENIGING OMO Het Eckartcollege vormt samen met Pleincollege Nuenen één school. Het Eckartcollege kent de afdelingen Vwo, Havo en Mavo. Het Pleincollege Nuenen kent de afdelingen Mavo, kaderberoepsgerichte leerweg en basisberoepsgerichte leerweg. Het bevoegd gezag van het Eckartcollege en van Pleincollege Nuenen is de Raad van Bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). OMO, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs variërend van gymnasium tot praktijkonderwijs in de provincie Noord-Brabant. OMO richt zich via goed onderwijs op de ontwikkeling van de talenten van iedere leerling, geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Dit komt tot uitdrukking in normen en waarden, in stijl en omgangsvormen en in maatschappelijke interactie. Leerlingen verwerven zo een passende startpositie voor het vervolgonderwijs en toetreding tot de maatschappij. De OMO-scholen hebben ieder een eigen identiteit en doen veel aan kennisdeling en het versterken van de professionaliteit van de docenten. Door het benutten van schaalvoordelen in de vorm van samenwerking zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch Diploma uitreiking kleinschalig blijven. Daar profiteren alle leerlingen van. Van de website van OMO ( is het jaarverslag en het beleidsplan Koers 2016 te downloaden. De rector van het Eckartcollege en van Pleincollege Nuenen, dhr. J.P.H.M. Wiertz, heeft de eindverantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. Hij rapporteert aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer E.G.A. Bernard. Vereniging en bestuur OMO Postadres: Postbus 574, 5000 AN Tilburg Bezoekadres: Spoorlaan 171, 5038 CB Tilburg Telefoon: Fax: Website: DOELEN VAN HET ONDERWIJS Voor de school staat de menselijke maat centraal. Er wordt gekozen voor een veilige, kleinschalige leer- en leefomgeving. Van eenieder die betrokken is bij de school wordt verwacht dat hij of zij naar eigen vermogen en vanuit de eigen plaats in de schoolorganisatie een bijdrage levert aan de realisering van de missie. Onze kernwaarden zijn: - elkaar horen en zien als mens, en elkaar respecteren - betrouwbaar en eerlijk zijn, vertrouwen geven - samen optrekken, verbindingen aangaan, een gemeenschap vormen In ons handelen zijn wij: - zorgzaam - geven we kansen - gaan we voor de ontwikkeling van ieders talenten - streven we naar relatie, competentie en autonomie Wij willen dat leerlingen van òns leren: - samen op te trekken - zelfstandig te zijn - verantwoordelijkheid te dragen voor eigen handelen - rekening te houden met anderen en elkaar te leren zien - te doen wat je kunt en eruit te halen wat in je zit - actief te leren en een onderzoekende houding te ontwikkelen Als docenten willen we naar leerlingen toe: - voorleven wat we met hen willen bereiken, het goede voorbeeld geven - zorgzaam zijn en leerlingen goed begeleiden - stimulerend en motiverend zijn - onze vakkennis overdragen - bijdragen aan de ontwikkeling van individuele talenten Als school willen we leerlingen afleveren die mens zijn en die meer dan gemiddeld zijn toegerust met vaardigheden en kennis voor hun verdere toekomst. 1.3 PERSOONLIJKE ZORG VOOR ELKE LEERLING Goede aansluiting vanuit de basisschool Een goede voorbereiding is het halve werk. Het Eckartcollege heeft contact met basisscholen van nieuwe leerlingen vóór het begin van het nieuwe schooljaar. Indien nodig of gewenst overlegt de klasdocent in de loop van het eerste schooljaar met de leerkracht van de basisschool. Het aparte brugklasgebouw maakt de overgang naar het Eckartcollege gemakkelijker. Een eigen klasdocent De klasdocent stimuleert een goede studiehouding en begeleidt de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Hij/zij kan in een wekelijks oproepuur praten met individuele leerlingen en met groepen. Dit bevordert de sfeer in de groep. In het eerste en tweede leerjaar verzorgt de klasdocent de begeleidingslessen. Daarin staan leren studeren en sociaal-emotioneel leren centraal. Ook is er ruimte voor thema s als gezond gedrag, omgaan met elkaar, seksuele vorming en waarden en normen. In Vwo- 3, Havo-3 en Mavo-3 begeleidt de klasdocent leerlingen bij het kiezen van een profiel of sector. In klas 1 zien leerlingen hun klasdocent voor het eerst op een speciale middag in juni. Hun echte kennismaking volgt tijdens de werkweek in de eerste week van het nieuwe schooljaar. Ook ouders maken aan het begin van het schooljaar kennis met hun klasdocent. Bovendien zijn er in de loop van het schooljaar vier ouderspreekuren. Dan kunnen ouders op eigen initiatief of op uitnodiging overleggen met de klas- of vakdocenten. Tussentijds contact is altijd mogelijk. Bovendien hebben ouders voortdurend online inzage in prestaties, aanwezigheid en huiswerk van hun kinderen via Magister. Eén basisteam voor meerdere jaren Het Eckartcollege kiest welbewust voor vaste teams van docenten die een groep leerlingen een aantal jaren begeleiden. Zo n basisteam raakt vertrouwd met de verschillende leerstijlen, de kwaliteiten en de aard van de leerlingen. Daardoor kan de onderwijskundige ontwikkeling van de individuele leerling optimaal gestalte krijgen. Er is regelmatig overleg over de voortgang van de individuele ontwikkeling en over de groep als geheel. Er zijn drie basisteams: 1. basisteam Mavo begeleidt leerlingen van Mavo-1, -2, -3 en basisteam Havo begeleidt leerlingen in brugklassen-1 (Havo-kans en Havo/Vwo) en Havo-2 t/m basisteam Vwo begeleidt leerlingen van Vwo-1 t/m -6 5 soorten brugklas 1 In de brugklas werken we met: 1. klassen voor leerlingen met advies Mavo (Vmbo-t) 2. klassen voor leerlingen met advies Mavo/Havo (Havo-kans klassen) 3. klassen voor leerlingen met advies Havo of Havo/Vwo 4. klassen voor leerlingen met advies Vwo 5. de masterclass: een klas voor hoogbegaafde leerlingen (NIO of WISC minstens 125) Extra begeleiding Het Eckartcollege is gericht op persoonlijke aandacht voor alle leerlingen. Daarom is er waar nodig of gewenst extra hulp bij: - persoonlijke problemen - keuzeproblemen - studie- of leerproblemen Elke leerling op de juiste plek Het is niet altijd duidelijk aan te geven hoe jij je zult ontwikkelen op de middelbare school. Wat zeggen je goede cijfers als je nog niet helemaal toe bent aan een overstap? Wat is de invloed van je studiehouding? Juist daarom brengen de basisscholen ook adviezen Vmbo-t/Havo of Havo/Vwo uit. Wij zien echter het liefst dat elke leerling zo snel mogelijk op het meest geschikte niveau functioneert. Zodat je persoonlijke groei kunt combineren met maximale leerprestaties. Ons doel is, dat jij in zo kort mogelijke tijd onze school verlaat met de nodige kennis, de goede studievaardigheden, een goede kijk op je eigen leerstijl en je eigen sociaal functioneren. En met een zo hoog mogelijk diploma. 1.4 EEN VEILIGE OMGEVING Kinderen zijn gebaat bij een rustige omgeving waarin ze zich geborgen en vertrouwd voelen. Dat is goed voor de persoonlijke ontwikkeling en voor de leerprestaties. Bovendien verlaagt een vertrouwde, overzichtelijke schoolomgeving het studieverzuim. Met name voor brugklassers is het daarom prettig dat ze gebruik maken van een eigen brugklasgebouw een eigen pauzeplaats een eigen leerlingenkantine een eigen conciërge een eigen fietsenstalling een eigen computerlokaal een eigen studieruimte Het Eckartcollege wil in het algemeen de veiligheid op school bevorderen en verbiedt in die zin alle vormen van bedreiging, discriminatie, pesten, vandalisme, agressie en geweld. Werknemers en leerlingen hebben recht op een veilig en gezond werk en leefklimaat. Preventie en het terugdringen van o.a. agressie en geweld is een verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. De schoolleiding vindt het belangrijk dat wij als school expliciet bijdragen aan het verduidelijken en handhaven van normen en waarden. 6 7

4 De directie, de MR en het voltallige personeel van het Eckartcollege geeft de volgende intentieverklaring af: - De directie en het personeel willen een schoolklimaat handhaven waarin iedereen elkaars integriteit respecteert; - Hiertoe wordt door de directie en het personeel een actief beleid gevoerd gericht op het voorkomen en bestrijden van agressie, geweld en seksuele intimidatie en pesten; - De directie behandelt klachten dienaangaande serieus; - De directie en het personeel tolereren geen enkele vorm van agressie, geweld en seksuele intimidatie en pesten. Passende gedragsregels en een passend sanctiebeleid zullen hieraan vorm geven. Hiervoor is een veiligheidsbeleidsplan opgesteld en met de politie en Bureau Halt is een convenant afgesloten, waarin onder andere is afgesproken dat strafbare feiten en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag van leerlingen bij de politie wordt gemeld en/of aangegeven en dat zij vervolgens samen met Bureau Halt de afhandeling kan overnemen. Wij beschouwen het als onze pedagogische opdracht leerlingen, indien nodig, goed helder te maken waar de grenzen liggen van (on)acceptabel gedrag. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het Veiligheidsbeleidsplan agressie, pesten geweld en seksuele intimidatie en naar het Pestprotocol en Gedragscode Sociale Media. Deze documenten kunt u inzien op onze website onder Ouder Regelingen Pestprotocol en Gedragscode Sociale Media. Een leerling heeft recht op vrijheid van uiterlijk, zolang het niet aanstootgevend is. Kleding met opruiende of uitdagende teksten is niet toegestaan. Werkweek Vertrouwensmensen Niet iedere leerling wil of durft meteen naar een docent te gaan wanneer er een probleem is, bijvoorbeeld bij pesten. Daarom hebben de leerlingenraad en de leerlingbegeleiders besloten om voor brugklassers vertrouwensleerlingen en mini-mentoren aan te wijzen (zie 4.1). Heldere regels Ook met duidelijke regels voor orde en veiligheid willen we bijdragen aan een goed schoolklimaat. Sommige regels gelden alleen voor de brugklasleerlingen, andere gelden voor alle leerlingen. Enkele speerpunten in de regelgeving zijn: - absentiecontrole - tijdens de pauzes en bij afwezigheid van een docent toezicht door een andere docent tijdens de lesuren 1 t/m 6 - respect voor elkaar - geen gebruik van genotmiddelen - naleving van afspraken en regels De complete regelgeving is opgenomen in het leerlingstatuut en in het leerlingreglement dat leerlingen ontvangen bij aanvang van het nieuwe schooljaar. Op het Eckart geldt een algeheel rookverbod voor de leerlingen van klas 1, 2 en 3. Leerlingen van klas 4, 5 en 6 mogen alleen roken tijdens de pauzes op een daartoe aangewezen plaats. Werkweek 1.5 EEN SCHOOL DIE WERKT! Leren, dat doe je zelf! Tijdens de les of zelfstandig in de mediatheek. Het liefst natuurlijk in een prettige omgeving, met de goede middelen en hulp. Op het Eckartcollege hebben we alles om lekker aan de slag te gaan. Vijf computerlokalen, met alles erop en eraan en computers in de studieruimte van het studiehuis. Én een collegezaal met alle presentatiemogelijkheden voor leerlingen en docenten. Bovendien hebben we een apart goed geoutilleerd technasiumgebouw. Dáár kan het dus niet aan liggen. Actief en zelfstandig leren Leren is niet alleen kennis verzamelen. Het is ook je mogelijkheden ontdekken en gebruiken, eruit halen wat erin zit. Daarom leer je al vanaf de brugklas zelfstandig te werken. We letten daarbij op verschillende dingen: Leren leren Vanaf de eerste dag leren we je hoe je moet leren. Studietechnieken leer je in de vaklessen. Leren kiezen Al in de brugklas beginnen we met keuzebegeleiding. Want het gaat er om dat je de meest geschikte route kiest op het Eckartcollege en dat je diploma de sleutel is voor de toekomst die je kiest. 1.6 LEREN BUITEN SCHOOL De wereld houdt niet op buiten het schoolterrein. Daarom organiseren we excursies en (maatschappelijke) stages en zijn er uitwisselingen met scholen in het buitenland. Ook in ander verband zijn leerlingen individueel of met de klas buiten de lessen actief. We noemen de leerlingenraad, feesten en sportieve activiteiten. Andere voorbeelden zijn: Kunstzinnige buitenlesactiviteiten Studenten van de Academie voor Drama van de Fontys Hogeschool verzorgen dramalessen voor iedereen die dat wil. Hiervoor wordt een eigen bijdrage gevraagd. Dit leidt tot mooie producties en presentaties tijdens de jaarlijkse Theateravonden. Er worden ook complete toneeluitvoeringen verzorgd in het kader van het Schooltoneel. Er zijn muziekavonden onder de titel Eckart in Concert waarop leerlingen optreden in de professionele omgeving van de Effenaar. Derde Werelddag Klassen of grotere groepen organiseren activiteiten voor deze speciale activiteitendag. Doel: geld inzamelen voor de Derde Wereld. Het geld wordt besteed aan projecten die onze school al jarenlang ondersteunt. Deze projecten bevinden zich in Zuid-Amerika, Azië en Afrika. Sociaal-emotioneel leren Elk schooljaar begint met een introductie. Zo leer je elkaar (beter) kennen en werk je aan een fijne groep. Respect voor elkaar is belangrijk, maar ook samenwerking, luisteren naar elkaar en omgaan met de andere sekse. We besteden er ook aandacht aan in de begeleidingslessen Leefstijl en Breingeheimen in de onderbouw. Ervaring opdoen buiten school De leerlingen van Havo-4 hebben een arbeidsoriëntatie week, waarin ze kennis maken met een beroep. Leerlingen van Mavo-4, Havo-4 en Vwo-4 doen ervaring op tijdens een zogenaamde maatschappelijke stage. Daarnaast zijn er ook allerlei bedrijfsbezoeken bijvoorbeeld aan Philips. Lesuitval is geen leeruitval Alle lessen gaan door. Als de eigenlijke docent er niet is, ga je onder leiding van een andere docent zelfstandig verder werken met behulp van de studieplanner voor dat vak of huiswerk maken. 8 9

5 ZIJ WORDT GROOT door muziek 2. De inrichting van het onderwijs Het Eckartcollege is een school voor Mavo (met leergebieden), Havo (met technasium) en Vwo (met masterclass voor hoogbegaafden en technasium). De school telt circa 1550 leerlingen. 2.1 DE AFDELINGEN MAVO, HAVO EN VWO Mavo Het Mavo is een vierjarige opleiding. Op het Eckartcollege kunnen leerlingen een Mavo (Vmbo-t)-diploma halen. Ook het behalen van een diploma Vmbo-gemengde leerweg is mogelijk. De opleiding is gericht op een gemakkelijke doorstroom naar het MBO, maar ook naar de Havo. In klas 1 en 2 werken we in zogenaamde leergebieden. Hierin zijn een groot aantal vakken samengevoegd en worden geïntegreerd aangeboden, waardoor leerlingen veel beter de samenhang tussen de vakken kunnen ontdekken. De leergebieden zijn: Mens en Maatschappij (geschiedenis, aardrijkskunde, economie), Mens en Natuur (natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek), Kunst en Cultuur (tekenen en muziek) en Levensbeschouwing/ Leefstijl. Het docententeam dat lesgeeft in Mavo-1 en -2 wordt zo klein mogelijk gehouden. Daardoor is het veel gemakkelijker de leerling individueel te begeleiden en kan de docent de coachrol veel beter invullen. Bovendien waarborgt het de kleinschaligheid. Daarnaast bieden we de zogenaamde differentiële delen aan. Elke periode krijgen leerlingen elke week een blok van een tweetal lesuren aangeboden waar een geheel eigen invulling aan wordt gegeven. Voorwaarde is, dat deze lessen leuk en waardevol zijn voor Mavo-leerlingen. Dit jaar volgen de leerlingen in leerjaar 1 Bèta Challenge, Sport en Beweging (het voorbereiden en uitvoeren van een circusvoorstelling), Drama (het voorbereiden en uitvoeren van een toneelvoorstelling) en Groen (tuinontwerp). Brugklas De reden voor de invoering van de leergebieden en differentiële delen is, dat steeds duidelijker wordt (zowel op het Eckart als landelijk) dat kinderen die een Mavo-advies hebben gekregen, gediend zijn met onderwijs dat speciaal op hen is afgestemd. Zij presteren aanzienlijk beter indien onderwijs uit de praktijk wordt aangeboden door middel van aansprekende en zinvolle opdrachten, die te maken hebben met hun dagelijkse leven, om die vervolgens later pas te koppelen aan de theorie. Ze pluizen uit wat ze moeten doen, zoeken een oplossing, verdiepen zich in de bijpassende theorie en werken naar een product of presentatie, waarin de praktijk en theorie bij elkaar komen. In deze onderwijsvorm komen o.i. de leerlingen veel beter tot hun recht; de leerling doet in die situatie kennis op, oefent vaardigheden en wordt zich bewust wat hij/zij aan persoonlijke kwaliteiten inzet. Het Eckart biedt ook een podium voor talenten die op een ander vlak liggen dan leren. Zo kun je bijvoorbeeld tijdens Eckart in Concert het podium van de Effenaar betreden. Laat maar zien wat je in huis hebt op het gebied van bijvoorbeeld muziek maken of zang. / / / 10 11

6 Culturele avond mavo 2 Brugklas Aan het einde van het derde leerjaar kiest de leerling voor één van de vier sectoren Economie, Zorg en Welzijn, Techniek of Landbouw. Een sector is als volgt opgebouwd: 1. een gemeenschappelijk deel met Nederlands en Engels 2. een sectordeel met twee vakken uit de gekozen sector: Economie: economie, Duits of wiskunde Zorg en Welzijn: biologie en wiskunde Techniek: wiskunde en natuur-/scheikunde 1 Landbouw: wiskunde en natuur-/scheikunde 1 of biologie 3. een keuzedeel: 2 keuzevakken. Bèta Challenge Vorig schooljaar heeft het Eckartcollege zich aangesloten bij een groep scholen in de regio Breda die een speciaal programma ontwikkelen voor hun Mavo-afdelingen onder de naam Bèta Challenge Programma. Het Eckartcollege introduceert dit innovatieve concept nu in de regio Eindhoven. Doel van het Bèta Challenge Programma is het realiseren van een hoogwaardige leerroute voor Mavoleerlingen die baat hebben bij meer praktisch ingericht onderwijs met meer aandacht voor techniek. Kenmerkend van dit nieuwe onderwijs is dat leerlingen op een projectmatige manier gaan werken aan realistische vraagstukken rond de toepassing van technologie. Kortom: het is onderwijs dat beter aansluit bij de behoefte van veel Mavo-leerlingen. Ook zal er veel aandacht zijn voor de kennismaking met de technische opleidingen en bedrijven. Het Bèta Challenge Programma is een ontwikkeling die gedreven wordt door de veranderende inzichten en omstandigheden van de huidige tijd. Het onderwijs komt tot stand in samenwerking met partners uit het bedrijfsleven en onderwijs. De steun die het Eckartcollege krijgt van zowel MBO, HBO als de bedrijvenpartners, is een belangrijk onderdeel van dit programma. Deze nieuwe leerroute is een van de manieren waarop het Eckartcollege een antwoord wil geven op de grote tekorten die in onze regio worden voorspeld in de bèta-technische beroepssectoren. Enige jaren geleden is het Eckartcollege, als enige school in de omgeving, al gestart met een technasium voor de leerlingen op Havo- en Vwo-niveau. Het nieuwe programma voor de Mavo maakt het technische profiel van de school nog sterker. Havo De Havo is een vijfjarige opleiding die opleidt voor een voortgezette opleiding in het hoger beroepsonderwijs (HBO). Ook doorstroming naar klas vijf van het Vwo is mogelijk. In Havo/Vwo klas 1 en Havo-2 en -3 staat het vak Cambridge Engels op het rooster. Cambridge English op de Havo In de brugklassen Havo/Vwo starten we met Cambridge English en gaan hiermee door voor alle leerlingen in de onderbouw van de Havo. In de bovenbouw krijgen de leerlingen regulier Engels in Havo-4 en Havo-5. Het Cambridge programma dat opleidt voor het CFE wordt alleen aangeboden aan leerlingen die aan bepaalde criteria voldoen en het niveau aankunnen. Deze leerlingen volgen twee lessen extra bovenop het reguliere Engels tot aan het examen in mei. Kosten voor het examen en het boek zijn voor rekening van de ouders. De extra lessen zijn voor rekening van de school. In klas 1 maken leerlingen ook kennis met het technasium. Vanaf klas 2 kunnen Havo-leerlingen ervoor kiezen de technasium opleiding te volgen (zie verder onder: Het technasium in Havo en Vwo). Aan het einde van de derde klas kiezen leerlingen naast het gemeenschappelijke deel een van de vier profielen: 1. Cultuur en maatschappij 2. Economie en maatschappij 3. Natuur en gezondheid 4. Natuur en techniek In de vrije ruimte kiest de leerling een zogenaamd vrij vak. Dit vak hoeft geen relatie te hebben met het profiel. In Havo 3 wordt de profielkeuze uitgebreid voorbereid. Het gemeenschappelijk deel bestaat uit de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, CKV-1 en lichamelijke oefening. Het gemeenschappelijk deel bestaat ook uit lessen levensbeschouwing, mentoruren, loopbaanoriëntatie, profielwerkstukken en excursies. Havo-Kans Leerlingen met een gedeeld advies Mavo/Havo of Vmbo-T/Havo worden in het algemeen geplaatst in de brugklas Havo-Kans. Deze Havo-Kans klassen worden gekenmerkt door een zeer gestructureerde aanpak en extra hulp bij het maken van huiswerk. Doel is leerlingen optimaal de kans te bieden om de Havo te halen. Aan het eind van de Havo-Kans klas 1 wordt bepaald of leerlingen doorstromen naar Mavo of naar Havo. Havo-onderwijs gericht op de toekomst: Havisten Competent (HACO) De Havo-afdeling is bedoeld om door te stromen naar het Hoger Beroeps Onderwijs. Landelijke gegevens laten zien dat veel studenten (ca. 40%) in het eerste jaar van de vervolgopleiding stranden. Om de kansen voor onze leerlingen in het HBO verder te vergroten zijn wij aangesloten bij de landelijke organisatie van Havisten Competent (HACO) scholen. Het doel van deze scholen is Havo-leerlingen beter voor te bereiden op het HBO. De leerlingen worden in Havo-3 tot en met Havo-5 getraind in het verwerven van competenties op het gebied van: - sturen van het eigen leerproces - ontwikkelen van een beroepshouding - verwerven van informatievaardigheden - probleemoplossend werken - samenwerken Het studieonderdeel Havisten competent naar HBO heeft een omvang van 150 studielasturen en is gericht op het systematisch aanleren, ontwikkelen en toetsen van de bovenstaande competenties. Belangrijke vragen voor Havo-leerlingen als welk profiel ga ik kiezen? en wat is een geschikte vervolgopleiding voor mij? worden in samenwerking met de decaan ook besproken binnen dit studieonderdeel. Havisten Competent naar het HBO wordt afgesloten met de ontvangst van een certificaat dat de leerlingen (naast hun diploma) ontvangen. Voor meer informatie: Vwo Deze afkorting staat voor Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Dit is een zesjarige opleiding die opleidt voor de universiteit. Vanaf klas 1 staat het vak Cambridge Engels op het rooster. Dit vak leidt onder meer op voor de internationaal erkende Cambridge Certificaten. In klas 1 maken leerlingen ook kennis met het technasium. Binnen het Vwo kennen we vanaf klas 1 ook een speciale masterclass (MC), waarover later meer. Ná klas 1 kiest een Vwo-leerling al dan niet voor het techna sium. Wordt hier echter niet voor gekozen dan dient er een keuze gemaakt te worden binnen het differentiële deel, nl. uit Cultuur of Science

7 ZIJ WORDT GROOT op het technasium Cultuur en Science in Vwo-2 en Vwo-3 In de tweede klas Vwo, kunnen leerlingen kiezen voor het Cultuurblok. Deze keuze geldt voor twee jaar dus ook voor de derde klas Vwo. Leerlingen volgen in klas Vwo-2 één uur in de week het reguliere vak tekenen, waarbij de basis wordt gelegd voor de projecten. In de projecten maak je op een zo breed mogelijke manier kennis met cultuur en leer je om te gaan met andere, voor jou misschien wel vreemde culturen. Met de projecten ben je drie uur per week bezig. Daarnaast krijg je één uur muziek. In totaal heb je dus vier uur cultuur in de week. De projecten worden over vier periodes verdeeld. In elke periode krijgen de leerlingen een ander project. Leerlingen volgen in klas Vwo-3 één uur in de week het reguliere vak tekenen. Met de projecten cultuur ben je drie uur per week bezig en daarnaast krijg je 1 uur muziek. In totaal heb je dus vier uur cultuur in de week. De projecten worden over vier periodes verdeeld. In elke periode krijgen de leerlingen een ander project. In plaats van voor het cultuurblok kun je ook kiezen voor het scienceblok. De precieze invulling hiervan is nog in ontwikkeling. Gepland staan voor schooljaar : sterrenkunde, filosofie, biotechnologie en Griekse en Romeinse oudheid. Aan het einde van de derde klas kiezen leerlingen naast het gemeenschappelijke deel een van de vier profielen: 1. Cultuur en maatschappij 2. Economie en maatschappij 3. Natuur en gezondheid 4. Natuur en techniek In de vrije ruimte kiest de leerling een zogenaamd vrij vak of vakkencombinatie. In Vwo-3 wordt uitgebreid ingegaan op de profielkeuze en het kunnen kiezen van extra vakken. Het gemeenschappelijk deel bestaat uit de vakken Nederlands, Engels, Frans of Duits, geschiedenis, maatschappijleer, ANW, CKV of KCV en lichamelijke oefening. Het gemeenschappelijk deel bestaat ook uit lessen levensbeschouwing, mentoruren, loopbaanoriëntatie, profielwerkstuk en excursies. Eckart Begaafdheidsprofielschool (BPS) Om het Vwo programma verder te kunnen uitbouwen maakt onze school sinds april 2009 met 23 andere scholen in Nederland deel uit van het landelijke netwerk begaafdheidsprofielscholen. Het netwerk wil passend onderwijs en gerichte begeleiding bieden aan getalenteerde leerlingen. Het Eckartcollege biedt een uniek programma aan voor deze leerlingen. In de praktijk betekent dit, dat zij maximaal 4 lesuren per week (in overleg) mogen overslaan, en in deze vrijgemaakte tijd in een speciaal BPS-lokaal aan hun projecten mogen werken. Een getalenteerde leerling krijgt in onze BPS de ruimte om zich te ontwikkelen. Een gevolg van het overslaan van lesuren is dat deze leerlingen, de gewone stof in minder tijd verwerken. Speciaal opgeleide tutoren begeleiden vooral in de onderbouw deze leerlingen. Ten behoeve van de getalenteerde leerlingen heeft het Eckartcollege verder ingezet op het compacten en verrijken van de lesstof. Eén van de opdrachten vanuit het netwerk van begaafdheidsprofielscholen is het ontwikkelen van kennis samen met basisscholen. Getalenteerde leerlingen uit de bovenbouw Vwo van onze school geven gastlessen aan plus-leerlingen van enkele basisscholen. Verder is in de bovenbouw het programma meer afgestemd op wat leerlingen zelf graag willen leren: Proficiency Cambridge Engels, de Academic Experience van de Open Universiteit of aan het Pre-University college van de Technische Universiteit Eindhoven. De onderbouw richt zich vooral op projecten van Bureau Talent, Hoogbegaafd Uitgedaagd, perspectiefdoosje wiskunde, het maken van muziekinstrumenten, cursus Spaans, programmeren van games, etc. De omgeving van Eindhoven wordt ook wel Brainport genoemd met alle technische en innovatieve bedrijven. Ik heb altijd al interesse in techniek gehad, dus het Technasium is echt iets voor mij. Op basis van praktijkopdrachten van echte bedrijven gaan we aan de slag en ontdekken we hoe dingen werken. Themaweek 14 15

8 Masterclass (MC) Het masterclass-programma is bedoeld voor getalenteerde kinderen waarvoor het reguliere onderwijs geen passend aanbod kan bieden. Aan plaatsing zijn, naast de gebruikelijke criteria (advies Vwo, Cito vanaf 545) nog andere voorwaarden verbonden. Als richtlijn geldt een NIO-score vanaf 125. De leerling dient daarnaast creatief en gemo tiveerd te zijn. Indien de NIO-score niet beschikbaar is, kunnen ook andere toetsgegevens, bijv. de WISC, als uitgangspunt dienen. Na de reguliere aanmelding zullen ouders en leerling uitgenodigd worden voor een intakegesprek. De masterclass biedt getalenteerde leerlingen een grotere uitdaging in een veilige leeromgeving. Dit gebeurt door versterking, verdieping en verbreding van het onderwijsaanbod. Het doel van het masterclass programma is om leerlingen extra bagage mee te geven zodat ze beter kunnen voldoen aan de eisen die aan deze toekomstige kennismanagers gesteld zullen worden. Kenmerkend is dat er meer nadruk ligt op zelfstandigheid en samenwerking. De leerlingen hebben een aangepast lesrooster ten opzichte van de andere Vwo klassen. Maatschappijvakken, cultuur, filosofie en wetenschaps-oriëntatie zijn hier voorbeelden van. In masterclass 2 en 3 volgen alle leerlingen automatisch het technasium. Daarnaast dienen zij net zoals in Vwo-2 een keuze te maken binnen het differentiële deel uit Cultuur of Science. De aanpak is anders en het tempo ligt hoger. Hierdoor is er in het masterclass programma ruimte voor themaweken. In deze weken volgen de leerlingen geen regulier onderwijs, maar werken ze vier dagen aaneengesloten aan een project rond één bepaald thema. De doelstellingen van de themaweken zijn: - bevorderen van actief en zelfstandig werken door het verrichten van een eigen onderzoek en het houden van een eindpresentatie, - het leren samenwerken in groepjes, - bevorderen van vakoverstijgend en integraal denken, - bevorderen van de motivatie en creativiteit door het uitdagende karakter van het thema. In klas 1 t/m 3 zijn er in totaal acht themaweken. In klas 4 is er in het lesprogramma van Cambridge Engels een themaweek in Engeland opgenomen, o.a. met een bezoek aan de universiteit van Cambridge. Dit ter voorbereiding op het behalen van de Cambridge Certificaten. Het technasium in Havo en Vwo Wie kiest voor het technasium, leert om kennis meteen in de praktijk toe te passen. Zo weet je waar je voor leert. Hartstikke leuk en handig, maar je moet wel behoorlijk actief zijn. Je wilt graag weten hoe iets werkt of in elkaar zit. Het internet is jouw bibliotheek. Eindeloos googelen om iets uit te zoeken is voor jou geen probleem. Je vindt het leuk om met cijfers te knutselen en om dingen te maken. Naast een flinke dosis kennis, leer je je fantasie te gebruiken bij het vinden van oplossingen, door te zetten (ook als het even tegenzit) en te werken volgens een planning (deadline). En zo word je, als je naar het HBO of naar de universiteit gaat, niet in het diepe gegooid. Als je Havo of Vwo doet, maak je in klas 1 kennis met het technasium. In klas 2 kun je er, als je ervoor kiest, echt mee aan de slag. Havo/Vwo leerlingen in leerjaar 2 die naar het technasium willen, moeten voldoen aan de selectiecriteria zoals die door de school zijn opgesteld. Leerlingen zijn toelaatbaar als zij op hun eindrapport een (onafgeronde) 6 of hoger hebben voor het procescijfer O&O èn als zij een 6 of hoger hebben als (onafgerond) jaarcijfer voor het vak wiskunde. Je kunt ook in klas Havo- of Vwo-4 kiezen voor het technasium, ook als je het vak nog niet hebt gehad. Als je kiest voor het technasium krijg je een nieuw eindexamenvak Onderzoek en Ontwerpen. Je maakt kennis met bedrijven en beroepen en werkt in kleine teams samen aan realistische vraagstukken. Met het technasium ben je beter voorbereid op een bèta technische vervolgstudie. Ook ontdek je je talenten. Op het Eckartcollege besteed je 5 uur per week aan het vak Onderzoek & Ontwerpen. Je gaat evenveel naar school en je krijgt ook niet meer huiswerk. Natuurlijk kan het zomaar gebeuren dat onderzoek of ontwerpen je nieuwe hobby wordt. Onderzoek & Ontwerpen is een examenvak en telt mee voor de overgang, net als elk ander vak. Het bijzondere is wel dat je voor elke projectmatige opdracht twee beoordelingen krijgt: één voor het product (wat jouw team heeft gemaakt) en één voor het proces (hoe heb je gewerkt in het team). Mocht je in klas 4 willen stoppen met het technasium, dan heb je geen achterstand opgelopen bij andere vakken. Het vak Onderzoek en Ontwerpen wordt gegeven in een geheel nieuw ingericht technasiumgebouw. Op het technasium ontwikkel je veel kanten van jezelf en leer je om: - samen te werken; - te plannen en te organiseren; - producten te maken; - oplossingen te zoeken; - onderzoek te doen; - door te zetten; - zelfstandig te werken; - informatie te verzamelen; - een werkproces te overzien. Eckarturen in Vwo-4, Vwo-5 en Vwo-6 Gedurende het schooljaar is één Eckartuur per week gepland. Het is een uur dat bovenop de lessentabel komt en waarbij de bovenbouwleerlingen uit de aangeboden mogelijkheden (o.a. hulplessen) een keuze moeten maken. Academische opleidingsschool Het Eckartcollege is sinds 2009 officieel een Academische Opleidingsschool. Dat wil zeggen dat wij in samenwerking met Hogeschool Fontys en de Technische Universiteit Eindhoven leraren opleiden. Minimaal 40% van de opleiding gebeurt bij ons op school. Dit Opleiden in de School betekent in alle opzichten een kwaliteitsimpuls: voor de lerarenopleidingen waar we mee samenwerken, voor de studenten, maar zeker ook voor onze school en onze docenten. Al onze docenten zijn of worden opgeleid tot gecertificeerd begeleider van stagiaires. Bovendien maken veel docenten deel uit van didactische netwerken met de hogeschool en de universiteit. Ook bestaat voor onze docenten de mogelijkheid om, eventueel samen met studenten, actieonderzoek te doen naar facetten van onze schoolpraktijk. Ook dat wordt binnen onze school deskundig begeleid en leidt tot een voortdurende kwaliteitsverhoging in alle geledingen. Het Eckartcollege maakt deel uit van het netwerk Academische Opleidingsschool Brabant-Oost, waarin ook participeren het Zwijsencollege en het Fioretticollege te Veghel, de Radbouduniversiteit, de Hogeschool Arnhem/ Nijmegen, Fontys en de Technische Universiteit Eindhoven. Onze opleidingsdocenten zijn mevrouw H. Raats en mevrouw L. te Dorsthorst. Studenten die geïnteresseerd zijn in een opleidingsroute via onze Academische opleidingsschool, kunnen met een van beiden contact opnemen. Video-coaching In het kader van het opleiden van docenten en de begeleiding van stagiaires, kan het incidenteel voorkomen dat er in de lessen video opnames worden gemaakt. Uiteraard worden deze opnamen uitsluitend intern gebruikt voor opleidingsdoeleinden en worden ze na gebruik vernietigd. Leerlingen die het niet prettig vinden om gefilmd te worden, kunnen dat altijd bij de betreffende docent aangeven. Robocup Je leert veel en je ontwikkelt vaardigheden en eigenschappen die je als toekomstige vakman of vakvrouw in een bèta-technisch beroep (bouwkunde, designer, architect, radioloog) nodig hebt om succesvol te zijn. Excursie Londen 16 17

9 2.2 Lessentabel Klas 1, 2, 3 en mavo-4 Schooljaar 2014/2015 Dit is de lessentabel voor het schooljaar De lesentabel kan in de schooljaren hierna worden gewijzigd. 2.3 Lessentabel Havo-4 en -5 en Vwo-4, -5 en -6 Schooljaar 2014/2015 Dit is de lessentabel voor het schooljaar De lesentabel kan in de schooljaren hierna worden gewijzigd. H4 H5 V4 V5 V6 Br 1 Mavo Br 1 Havo kans Br 1 Havo/ Vwo Br 1 Vwo Br 1 Masterclass Vwo 2 Vwo 2 met O&O Vwo 2 Masterclass Vwo 3 Vwo 3 met O&O Vwo 3 Masterclass Mavo 2 Mavo 3 Mavo 4 Havo 2 Havo 2 met O&O Havo 3 Havo 3 met O&O NE Nederlands* ,75 EN Engels* 3 3 CE Cambridge Engels* FA Frans ,75 Du Duits ,75 NE Nederlands * EN Engels CE Cambridge Engels FA Frans DU Duits ** GS Geschiedenis ** AK Aardrijkskunde * 4 ** MM Mens+Maatschappij 4 4 WI Wiskunde * ** NS Nat.-/Scheikunde NA Natuurkunde 3 SK Scheikunde 2 1N Nat.-/Scheikunde 1 4 ** 2N Nat.-/Scheikunde 2 4 ** MN Mens en Natuur 4 5 BI Biologie ** 2 2 EC Economie ** 2 2 LV Levensbeschouwing MA Maatschappijleer 2 MV Maatschappijvakken TL Technologie 3* 4** OO Onderzoeken en ontwerpen 5* 5* 5* TE Tekenen 2 4* 3* * MU Muziek 2 2* 2* 2 GS Geschiedenis LA Latijn 3 3,5 AK Aardrijkskunde WA Wiskunde A ,5 WB Wiskunde B 3 3, WC Wiskunde C 3 3 2,75 WD Wiskunde D NA Natuurkunde ,75 SK Scheikunde 3 3 2,5 2,5 2,75 BI Biologie ,75 OO Onderzoeken en ontwerpen AN Alg. Natuurwetenschappen 2 EC Economie ,75 MO M & O LV Levensbeschouw.* 2, MA Maatschappijleer* 2,25 2,25 FI Filosofie ,75 TE Tekenen C1 CKV* 1 1** 1 1 1** KC KCV* 1 1 LO Lich, Oef.* 3 2** 2 2 2** HC Haco 1 1 ME Mentoruur* * Deze vakken zijn verplicht De overige vakken zijn profiel- en/of keuzevakken. ** Alleen in periode 1 en 2. CL Cultuur 3 K1 Kunstvakken1 1* K2 Kunstvakken 2 4 ** CU Kunst en Cultuur 4 3 LO Lichamelijke Oef DD Differentiële deel 2 4* 4* 4* 4* 2 SL Begeleidingslessen 2* 1 2* 2* 2* SL Huiswerkbegeleiding 1* HC Haco 1 1 ME Mentoruur Totaal (op jaarbasis) 32,5 31, , resultaten 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 Mavo Havo Vwo Eckart Landelijk Eckart Landelijk Eckart Landelijk Brug1 Mavo: Brug1 Havo kans: Brug1 Havo/Vwo: Brug1 Vwo: Brug1 Masterclass: Vwo2/Vwo3: Mavo 3: Mavo 4: In periode 3 en 4 wordt 1 uur SL gegeven. In periode 1 en 2 wordt 1 uur huiswerkbegeleiding gegeven. * = In 2 periodes het vak OO en 2 uur SL * = In 2 periodes Mu en TE en 1 uur SL * = In 2 periodes het vak OO. Tijdens deze periodes zijn er 2 uren TE en MU en 1 uur SL minder. * = In 2 periodes het vak NE en WI 1 uur minder. In 2 periodes het vak OO, er is dan 1 uur SL minder. In het differentiële deel kan er gekozen worden uit Cultuur en Science. * = Verplichte keuze van 1 vak uit AK, TE of TL. * = K1 wordt periode 1 en 2 gegeven. ** = Verplichte keuze van 4 vakken (2 sectorvakken en 2 keuzevakken). Kerstgala 18 19

10 2.5 in- en doorstroomgegevens van de leerlingen aan het einde van het schooljaar aantal leerlingen per tijdens tweede schooljaar gekomen 3 tijdens het schooljaar vertrokken 4 einde schooljaar weg/bevorderd 5 einde schooljaar weg/niet bevorderd 6 examenklas met diploma 7 examenklas zonder diploma 8 totaal kolom = 8 9 interne verplaatsing Brug 1 10 interne verplaatsing Vmbo 2 11 interne verplaatsing Vmbo 3 12 interne verplaatsing Vmbo 4 13 interne verplaatsing Havo 2 14 interne verplaatsing Havo 3 15 interne verplaatsing Havo 4 16 interne verplaatsing Havo 5 17 interne verplaatsing Vwo 2 18 interne verplaatsing Vwo 2 masterclass 19 interne verplaatsing Vwo 3 20 interne verplaatsing Vwo 4 21 interne verplaatsing Vwo 5 22 interne verplaatsing Vwo 6 VAVO Aantal ll Verloop Einde jaar Examen Saldo Algemeen in uit Bev. Niet bev. Dipl. N. dipl. 1e brug. VMBO Havo VWO 2e klas 3e klas 4e klas 2e klas 3e klas 4e klas 5e klas 2e klas 2e klas mc 3e klas 4e klas 5e klas 6e klas 1e brugklas mavo e brugklas havo-kans e brugklas havo-vwo e brugklas vwo e brugklas masterclass mavo mavo mavo havo havo havo havo vwo vwo vwo vwo vwo Vavo Totaal Externe instroom bij aanvang Aantal leerlingen per

11 HIJ WORDT GROOT op HET MAVO 3. DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 3.1 DE SCHOOLLEIDING De schoolleiding bepaalt het beleid. Zij is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken en het functioneren binnen het Eckartcollege. De volgende personen vormen de schoolleiding: dhr. J.P.H.M. Wiertz, algemeen rector dhr. drs. P.H.J.M. van Esch, directeur financiën, beheer en organisatie mw. mr. drs. M.M. Arts, vestigingsdirecteur dhr. H.H.M. Kox, adjunct-directeur MAVO dhr. L.W.J. Peeters MME en MEd, adjunct-directeur HAVO dhr. R.J.M. Franssen, adjunct-directeur VWO 3.2 DE BASISTEAMS Ons docentencorps is onderverdeeld in drie basisteams. Elk team begeleidt de leerlingen van jaar tot jaar en verzorgt voor een aantal verwante leerjaren het onderwijsprogramma. De leiding van een basisteam is in handen van de adjunctdirecteur. Deze is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het basisteam en voor de uitvoering van onderwijskundige en organisatorische zaken. Elke adjunct-directeur krijgt ondersteuning van drie leerlingcoördinatoren. De leerlingcoördinatoren zorgen voor de dagelijkse opvang van de leerlingen en wat daar bij komt kijken. Zij zijn in principe het 4e lesuur telefonisch bereikbaar voor ouders (van uur). Adjunct-directeuren Leerlingcoördinatoren Klassen Docentenbasisteam Mavo Dhr. E. Kox Dhr. F. Coppée Mw. A. van Kimmenade Dhr. B. Kappetijn Klassen Mavo-2, Mavo-3 en Mavo-4 Klassen B1a, B1b en B1c Klassen Mavo-2, Mavo-3 en Mavo-4 Docentenbasisteam Havo Dhr. L. Peeters MME en MEd Dhr. D. Loijen Mw. C.A. van Uden Dhr. B. van Weert Klassen B1f, B1g, B1h, B1p, B1q en B1r Klassen Havo-2, Havo-3, Havo-4 en Havo-5 Klassen Havo-2, Havo-3, Havo-4 en Havo-5 Docentenbasisteam Vwo Dhr. R. Franssen Dhr. J. van Maasakkers Mw. M. van Stiphout Dhr. M. Passtoors Klassen Vwo-3 en Vwo-4 Klassen B1v, B1w, B1z en Vwo-2 Klassen Vwo-5 en Vwo-6 Werkweek Nu zit ik op het mavo, maar ik wil erg graag doorstuderen. Daarvoor hoef ik niet naar een andere school, want op het Eckart word ik voorbreid op het Havo. En wie weet, ga ik nog verder en lukt het me om het atheneum af te ronden

12 Klasdocenten Klasdocenten verzorgen de algemene begeleiding van een klas. Bij vragen zijn zij samen met de vakdocenten het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen Lijst van klasdocenten Basisteam brugklassen B1a Mw. S. Baart B1b Mw. A. Seuren B1c Dhr. F. Overman B1f Mw. M. Wijnhoven/ Mw. P. Michels B1g Mw. Y. Vervoort B1h Mw. W. Zijlstra B1p Dhr. P. van der Schoof B1q Mw. N. Lemmens B1r Mw. I. Janssen B1v Mw. J. Metzemaekers B1w Dhr. R. Schra B1z (MC) Mw. W. Luijten Basisteam mavo M2a Mw. O. Gloudemans M2b Mw. R. Ramaekers M2c Dhr. M. van Dokkum M2d Mw. E. de Groot M3a Mw. L. Bronts M3b Dhr. H. van Lith M3c Dhr. R. Rombouts M3d Dhr. C. Schouteten M3e Mw. M. van Gisteren M4a Dhr. B. Kappetijn M4b Dhr. F. van de Meulenhof M4c Mw. P. Roijmans M4d Dhr. H. Özel M4e Dhr. J. van de Boel Basisteam havo H2a Dhr. J. Buys / H2b H2c H2d H3a H3b H3c H3d H4a H4b H4c H4d H4e H4f H5mb H5mc H5md H5mf Basisteam vwo V2a V2b V2d (MC) V3a V3b V3c V3d V4mb V4mc V4md V5mb V5mc V5md V5mf V6mb V6mc V6md Mw. A. van der Zanden Mw. B. van Vlerken Mw. M. Polderman Mw. E. Borking Dhr. A. Boot Mw. Y. Vermeulen Dhr. H. v.d. Vondervoort Dhr. L. Hoevenaars Mw. E. Vloet Dhr. H. van Oorschot Dhr. M. Ringeling Dhr. S. Nizet Mw. B. Coopmans Mw. J. Uphoff Mw. Ch. v. Uden Dhr. C. Theunissen Dhr. R. Bogaarts Mw. S. Wevers Mw. Ch. Holten Mw. M. Oliver Mw. A. de Wit Mw. K. Marinussen Mw. M. van de Vorst/ Mw. S. Ricanek Hr. W. Gelissen Mw. I. de Jong Dhr. W. van Halen Dhr. M. Engel Dhr. K. Lintermans Mw. K. Bolder Dhr. H. van Mierlo Mw. L. te Dorsthorst Dhr. B. Dictus Mw. I. Heesakkers Dhr. R. Franssen Mw. N. Donkers 3.3 CONTACTEN TUSSEN THUIS EN SCHOOL Contactblad INFO INFO verschijnt viermaal per jaar. Alle belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen op het Eckartcollege komen in de INFO aan de orde. INFO verschijnt online op de website van de school. INFO is het mededelingenblad voor de ouders van Eckartleerlingen en wil haar lezers zo volledig mogelijk informeren over onderwijs, begeleiding en identiteit van het Eckartcollege. Op deze wijze wil INFO een bijdrage leveren aan een goede communicatie tussen de school en de ouders. Communicatie met ouders Via de mail van Magister en de website van de school vindt er aanvullende communicatie plaats tussen de school en de ouders en de leerlingen. Via deze mail kunt u bijvoorbeeld een mededeling aantreffen, een brief, een uitnodiging en dergelijke. Op de website van de school kunt u onder Ouders Informatie Brieven de brieven terugvinden die ook via de mail van Magister zijn verstuurd. Formele brieven en persoonlijke brieven worden via de post verstuurd Rapporten Het schooljaar bestaat uit vier periodes. Na elke periode (zie 3.7) krijgen de leerlingen een rapport. De cijfers geven de prestaties weer van de leerlingen, gerekend vanaf het begin van het schooljaar tot het verschijnen van het rapport. In de eerste INFO geven we exact aan hoe de cijfers tot stand komen. Ouders en leerlingen hebben via de website ( - Magister) voortdurend inzage in de behaalde resultaten. Voor de leerlingen van eindexamenklassen geldt een ander rapportsysteem. Na periode 1 en 2 krijgen de leerlingen een rapport over de resultaten van het schoolexamen. Voor de meivakantie volgt een rapport met de eindcijfers van het totale schoolexamen, resp. voor Mavo, Havo en Vwo Ouderspreekuren en ouderavonden In het begin van het schooljaar kunnen ouders op een speciale ouderavond kennis maken met de klasdocent en krijgen ze informatie over het leerjaar waarin hun kind begint. Na afloop van de periodes 1, 2 en 3 is er s avonds een spreekuur. De data van deze spreekuren zijn vermeld onder 3.7. Daar staat ook voor welke leerjaren de ouderspreekuren zijn bedoeld. In de vierde periode is er in de laatste schoolweek op vrijdag van 9.00 tot uur nog een inloopspreekuur waarin ouders dringende vragen kunnen stellen. 3.4 overgangsnormen EN BEROEPSMOGELIJKHEID Overgangsnormen De overgangsvergadering beslist over de overgang van de leerlingen. Dat gebeurt aan de hand van duidelijke overgangsnormen. Bij het eerste rapport ontvangen ouders en leerlingen informatie over deze normen. Bevorderen en doubleren De jaarcijfers bepalen of een leerling overgaat. Alle prestaties van het hele jaar tellen dus mee. Doubleren In principe mogen leerlingen in klas één en twee niet doubleren. Een leerling mag niet voor een derde keer het onderwijs in dezelfde klas volgen. Wie een bepaalde klas tweemaal heeft gevolgd, mag in de onmiddellijk daarop volgende klas niet doubleren. De leerling kan dan wel bevorderd worden naar een lagere afdeling, eventueel op een ander OMO-college. Er is binnen de school sprake van een doorstroomgarantie. Met behulp van doorstroomtrajecten wordt de overgang zo optimaal mogelijk vormgegeven. In het algemeen geeft de rapportvergadering bij de beoordeling - van al dan niet bevorderen van leerlingen - de voorkeur aan doorstromen naar een lagere afdeling, bóven doubleren. Bezwaar- en beroepsmogelijkeid De leerling (of bij minderjarigheid diens ouders) kan bezwaar aantekenen bij de rector tegen een beslissing van de overgangsvergadering over het al dan niet bevorderen van de leerling binnen 1 werkweek na dagtekening van het eindrapport. De rector beslist binnen uiterlijk 1 werkweek. Indien de leerling of diens ouders het niet eens zijn met de beslissing van de rector, kan binnen 1 werkweek beroep worden aangetekend bij een externe regionale commissie. Deze commissie beslist binnen 5 werkdagen. Het Reglement Bezwaar en Beroep in Leerlingzaken van Ons Middelbaar Onderwijs kunt u opvragen bij de administratie. 3.5 de PROCEDURE VAN AANMELDING EN TOELATING VAN LEERLINGEN TOT ONZE SCHOOL Toelating van leerlingen tot de 1e brugklas Toelatingscommissie De toelatingscommissie bestaat uit de vestigingsdirecteur, de adjunct-directeuren en een leerlingcoördinator van de brugklassen. Deze commissie is verantwoordelijk voor de beslissing over de toelating. Toelatingsnormen De toelatingscommissie hanteert hierbij de criteria: minimaal Mavo-advies en als richtlijn een citoscore van minimaal 532. Daarnaast moet de aangemelde leerling naar de mening van de toelatingscommissie passen in de setting van de school. Voor leerlingen voor wie specifieke hulp nodig is beoordeelt de toelatingscommissie of de school een passend antwoord kan bieden op de hulpvraag van de leerling. Het kan voorkomen dat een leerling met een specifieke hulpvraag die voldoet aan de toelatingscriteria m.b.t. advies en citoscore toch niet op onze school wordt toegelaten Doorstromen na het behalen van een diploma naar Havo en Vwo Toelatingscommissie Een toelatingscommissie beslist over de toelating. Deze commissie bestaat uit de adjunct-directeur, een leerlingcoördinator van de vervolgafdeling en de adjunctdirecteur en een leerlingcoördinator van de afleverende afdeling

13 26 Brugklas Criteria voor toelating Havo De leerling moet een diploma Mavo of Vmbo-t hebben met wiskunde in het pakket, behalve als hij/zij het profiel Cultuur en Maatschappij kiest. Er zijn nadere eisen voor het volgen van het profiel NT en NG en voor de vakken Frans, Duits en wiskunde B. Het eindcijfergemiddelde moet een 6,8 zijn. Criteria voor toelating Vwo De cijfers van rapport 2 dienen een 6,5 gemiddeld te zijn, de cijfers van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde dienen een 6,5 gemiddeld te zijn en er dient een positief advies door de rapportvergadering te zijn afgegeven. Daarnaast geldt het volgende: de leerling werkt zelfstandig een extra vak bij en de aanmelding voor klas Vwo-5 dient in principe in periode 2 plaats te vinden. 3.6 LESTIJDEN Elke klas krijgt aan het begin van elk schooljaar een rooster. Dit kan in de loop van het jaar wijzigen. De reguliere lestijden zijn als volgt: 1e lesuur uur 2e lesuur uur 3e lesuur uur Eerste pauze uur 4e lesuur uur 5e lesuur uur Tweede pauze uur 6e lesuur uur 7e lesuur uur 8e lesuur uur De lestijden van het 40-minuten-rooster zijn als volgt: 1e lesuur uur 2e lesuur uur 3e lesuur uur Eerste pauze uur 4e lesuur uur 5e lesuur uur 6e lesuur uur Tweede pauze uur 7e lesuur uur 8e lesuur uur 3.7 EEN PERIODEROOSTER Het schooljaar is ingedeeld in vier periodes van circa negen tot tien weken. Deze verdeling bevordert het leerritme en de rust van de leerlingen. Elke periode begint met circa acht weken les waarin per vak een afgerond programma wordt gegeven. Een studiewijzer of studieplanner (voor de eerste klassen opgenomen in de agenda) beschrijft per vak per periode het programma. Na elke acht weken volgt een afsluitende testweek. Zo blijft de testdruk beperkt. Na iedere periode ontvangt de leerling een rapport. Op de website van de school vindt u onder Eckart - Informatie alle relevante informatie en data van de school, zoals periodeagenda, vakanties, e.d. Data van de periodes: Periode 1: 25 augustus 2014 t/m 7 november 2014 Periode 2: 10 november 2014 t/m 23 januari 2015 Periode 3: 26 januari 2015 t/m 6 april 2015 Periode 4: 7 april 2015 t/m 17 juli 2015 Data van de testweken: Testweek 1: 3 november 2014 t/m 7 november 2014 Testweek 2: 19 januari 2015 t/m 23 januari 2015 Testweek 2 (MC1): 13 januari 2015 t/m 16 januari 2015 Testweek 3: 27 maart 2015 t/m 2 april 2015 Testweek 3 (MC2): 24 maart 2015 t/m 27 maart 2015 Testweek 4: 3 juli 2015 t/m 9 juli 2015 Data van de activiteitendagen: Donderdag 4 december 2014: 1e activiteitendag Vrijdag 19 juni 2015: 2e activiteitendag Woensdag 27 mei 2015: Proloog Derde Werelddag Dinsdag 9 juni 2015: Derde Werelddag Uitgifte rapporten (niet-examenklassen): Rapport 1: Woensdag 26 november 2014 Rapport 2: Woensdag 11 februari 2015 Rapport 3: Donderdag 23 april 2015 Rapport 4: Donderdag 16 juli 2015 Data ouderspreekuren: Woensdag 3 december 2014 Woensdag 25 februari 2015 Woensdag 13 mei 2015 (alleen voor mentoren) Vrijdag 17 juli 2015 ( uur, vrije inloop) 3.8 VAKANTIEREGELING In het schooljaar zijn de volgende vakanties en vrije dagen ingeroosterd: Herfstvakantie 20 oktober 2014 t/m 24 oktober 2014 Kerstvakantie 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 Carnavalsvakantie 16 februari 2015 t/m 20 februari 2015 Goede Vrijdag 3 april e Paasdag 6 april 2015 Meivakantie 27 april 2015 t/m 8 mei 2015 Hemelvaart 14 en 15 mei 2015 Tweede Pinksterdag 25 mei 2015 Zomervakantie 20 juli 2015 t/m 28 augustus 2015 DIVERSE DATA Open dag Eckartcollege: zaterdag 31 januari 2015, van uur. Voorlichtingsavond Voorlichtingsavond met minilessen voor klas 1: donderdag 2 oktober 2014, tot uur. Informatieavonden voor ouders van groep 8 Dinsdag 28 oktober 2014, aanvang uur: Algemene kennismakings- en informatieavond voor ouders van leerlingen van groep 8 uit Eindhoven Donderdag 13 november 2014, aanvang uur: Algemene kennismakings- en informatieavond voor ouders van leerlingen van groep 8 uit Nuenen en Son en Breugel. Gerichte Informatieavond: Dinsdag 24 februari 2015, voor de afdelingen Mavo, Havo en Vwo, aanvang uur. Themamiddagen voor groep 8 leerlingen Themamiddag Van het Mondje naar het Kontje : woensdag 10 december 2014 van uur Themamiddag Sport en Spel : woensdag 7 januari 2015 van uur Themamiddag Beta Challenge : woensdag 21 januari 2015 van uur Themamiddag Technasiumclinic: op de woensdagen 14 januari 2015, 28 januari 2015, 11 februari 2015 en 25 februari 2015 van uur. Deelname is per clinic begrensd tot max. 20 personen. Alle clinics hebben dezelfde opzet. Vooraanmelding voor leerlingen met een speciale zorgvraag In de week van 2 t/m 6 februari 2015 is er de mogelijkheid tot vooraanmelding voor leerlingen met een speciale zorgvraag. Op de website zal bekend worden gemaakt voor welke leerlingen dit geldt en bij wie u hiervoor terecht kunt. Aanmelding nieuwe leerlingen voor schooljaar Maandag 9 maart 2015: uur en uur Dinsdag 10 maart 2015: uur en uur Woensdag 11 maart 2015: uur. 3.9 TOESTEMMING OM LESSEN TE VERZUIMEN EN OVERIG SCHOOLVERLOF Algemeen Leerlingen mogen in principe geen lessen verzuimen buiten de vastgestelde vakantiedagen. Als het gaat om speciale familiegebeurtenissen moeten de ouders tijdig een schriftelijk verzoek indienen bij de leerling-coördinator. Leerlingen vanaf 18 jaar kunnen zelf dit verzoek indienen. U vindt de verlofformulieren op de website van de school onder Ouder Informatie Absentie van uw kind. Sommige leerlingen combineren hun onderwijs met activiteiten in topsport, muziek, dans of sommige culturele activiteiten binnen de school. In bepaalde gevallen bestaan voor hen speciale faciliteiten. De officiële regeling is aan te vragen bij de adjunct-directeur. Als een leerling door ziekte niet naar school kan, meldt een van de ouders dit telefonisch tussen uur en uur. Leerlingen vanaf 18 jaar kunnen dit zelf doen. De ziekmelding moet ook schriftelijk bevestigd worden aan de leerling-coördinator. U vindt de ziekmeldingsbriefjes op de website van de school onder Ouder Informatie Absentie van uw kind. Als de leerling na de ziekte weer terug is op school, kan hij/zij deze bevestiging overhandigen. Is een leerling zonder geldige reden afwezig, dan worden de gemiste uren in principe ingehaald. Er volgt ook een gesprek met de leerling-coördinator. Bij herhaling volgt een schorsing. Is een leerling herhaaldelijk zonder geldige reden afwezig, dan is de leerlingcoördinator wettelijk verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar. Ook wordt bij langdurig of frequent verzuim de jeugdgezondheidszorg van de GGD ingeschakeld. De GGD nodigt ouders en kind uit voor een gesprek. Leerlingen die niet met gymnastiek kunnen meedoen, moeten toch in de les aanwezig zijn. Hun ouders moeten schriftelijk verklaren dat ze niet mee kunnen doen. Verzuimen mag alleen met toestemming van de gymnastiekdocent en van de leerling-coördinator van het basisteam als DE EIGENLIJKE DOCENT ER NIET IS, GAAN DE LESSEN GEWOON DOOR Docenten geven leerlingen opdrachten waar ze langere tijd aan moeten werken, binnen en buiten de lessen. De docent geeft aan wanneer een bepaalde taak af moet zijn en aan welke voorwaarden ze moet voldoen. Een volledige beschrijving ervan staat in de studiewijzer. Door deze aanpak kan het leren gewoon doorgaan, ook als de eigenlijke docent er niet is (bijvoorbeeld wegens ziekte, scholing, internationale uitwisseling of een excursie van de docent). De leerlingen van klas 1 t/m 3 doen dat onder leiding van een docent DE SCHOOLPAS Alle leerlingen ontvangen aan het begin van het schooljaar een nieuwe schoolpas. Bij overtreding van de afspraken en regels moet de leerling de schoolpas tonen aan bijvoorbeeld de surveillant. Bij een inhaaltest legt de leerling zijn schoolpas op de hoek van de tafel. Eind september ontvangen de leerlingen een pas met foto en barcode voor bijvoorbeeld gebruik in bibliotheek en als toegangsbewijs voor schoolfeesten. 27

14 ZIJ WORDT GROOT met theater 4. Begeleiding van de leerlingen 4.1 BEGELEIDING BINNEN DE SCHOOL De zorg voor de leerlingen staat beschreven in het zorgplan. Hierin maakt het Eckartcollege onderscheid tussen leerlingen die reguliere begeleiding en leerlingen die speciale zorg nodig hebben. Klasdocenten en vakdocenten geven de reguliere zorg in hun dagelijks pedagogisch en didactisch handelen. De klasdocent geeft daarnaast extra aandacht aan de leerlingen die aan hem/haar zijn toevertrouwd. Elke klasdocent heeft een ingeroosterd mentoruur, waarin hij met leerlingen praat over vorderingen, eventuele problemen, de keuze voor profiel of sector en het persoonlijk welbevinden. In de 1e Brugklas, Mavo-2, Havo-2 en Vwo-2 heeft de klasdocent een wekelijks begeleidingsuur. Bij leerlingen met een advies Mavo of Mavo/Havo wordt een screeningsonderzoek afgenomen. De leerlingbegeleiders helpen bij vraagstukken op het gebied van de persoonlijkheidsontwikkeling. Het zijn docenten die zijn opgeleid om leerlingen met sociaalemotionele problemen te begeleiden. Er kunnen zaken ter sprake komen als identiteit, seksualiteit, moeilijkheden thuis of op school, met leraren of klasgenoten. Zij verzorgen ook hulp aan groepen (faalangstreductie, omgaan met elkaar, anti-stress). De leerlingbegeleiders zijn: mw. I. Levy (VWO), mw. M. van Beek (HAVO) en dhr. C. Schouteten (MAVO). Wanneer een leerling niet binnen school geholpen kan worden, legt de school contacten met externe instanties. De zorgcoördinator kan dan het zorgteam oproepen. Dit bestaat uit interne begeleiders en externe deskundigen. Zorgcoördinator is de heer F. Coppée. De vertrouwenspersonen vangen leerlingen op bij seksuele intimidatie, Naar aanleiding van eigen signalering, gegevens van de basisschool en het eventuele screeningsonderzoek worden in klas 1 plannen opgesteld om de groep of een individuele agressie, discriminatie en geweld. De vertrouwenspersonen zijn: mw. M. van Beek en de heer C. Schouteten. leerling zo goed mogelijk te begeleiden. Deze plannen worden besproken met de vakdocenten. Daarnaast kent elke afdeling een eigen zorgteam waar mentoren problemen kunnen melden. Het zorgteam analyseert de problematiek en zet de begeleiding uit of doet nader onderzoek. Daarbij wordt ook bekeken welke rol de ouders kunnen spelen. In dit zorgteam zit de adjunct-directeur, een leerlingcoördinator, de schoolpsycholoog, de zorgcoördinator en schoolmaatschappelijk werk. Ten slotte zijn er op het Eckartcollege mini-mentorleerlingen, vertrouwensleerlingen en leerlingen die leerlingen helpen. Mini-mentoren zijn leerlingen uit de bovenbouw die wekelijks aanwezig zijn in een pauze. Zij beantwoorden vragen van eersteklassers en lossen kleine problemen op. Er zijn twee mini-mentoren per eerste klas. Zij doen mee met de werkweek en assisteren bij allerlei klassenactiviteiten. Vertrouwensleerlingen praten met eersteklassers die gepest worden of die pesten signaleren. Zij hebben een Speciale zorg Studiehulp en Zorg coördineert de hulp bij leerproblemen. Het gaat hierbij om: open spreekuur in een pauze. Deze leerlingen zijn getraind in gespreksvaardigheden en staan onder supervisie van twee leerlingbegeleiders. Leerlingen uit de bovenbouw - Remediale ondersteuning, met name bij taal- en rekenproblemen. Er is een stelsel van compenserende en dispenserende maatregelen voor leerlingen met zulke problemen (bijvoorbeeld bij dyslexie en dyscalculie). Mevrouw Vermeer, onze schoolpsycholoog, bepaalt welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Zij begeleidt deze leerlingen waar nodig. helpen jongere leerlingen die een achterstand hebben opgelopen, bijvoorbeeld door ziekte. De coördinatie is in handen van dhr. S. Nizet. Specifieke Onderwijsondersteuning De school bidt in sommige gevallen extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Hiervoor kent de - Iedere week staat op donderdag tijdens het eerste lesuur een hulpuur op het rooster voor leerlingen van klas 1, 2 en 3 voor meerdere vakken. school een aantal voorzieningen. Deze worden beschreven in het document schoolondersteuningsprofiel, dat u kunt inzien op onze website. - Het Eckartcollege heeft een taal- en rekenbeleid met als doel de kennis en vaardigheden van leerlingen te Samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland Kunst en cultuur; ik heb er altijd optimaliseren. De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland. Wanneer de school niet in staat al iets mee gehad. Op het Eckart krijgt je talent de ruimte, ook Het Eckartuur van de bovenbouw Havo en Vwo biedt leerlingen de kans om rekenhulp te krijgen en extra hulp is om de juiste zorg aan een leerling te bieden, wordt in overleg met de ouders geprobeerd om de leerling te op het gebied van bijvoorbeeld theater. Natuurlijk is Nederlands bij de vakken. plaatsen op een school binnen het samenwerkingsverband die wèl de adequate zorg aan de leerling kan bieden. De decanen coördineren de hulp bij keuzeproblemen. en wiskunde belangrijk, maar De decanen zijn docenten die zijn opgeleid om leerlingen Zorg voor jeugd voor mij is het ook de aandacht te adviseren bij hun keuze voor een profiel of een sector. Als Eckartcollege zijn wij, via het schoolmaatschappelijk Samen met de klasdocenten helpen de decanen de leerlingen werk, aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor die kunst en cultuur op het Eckart krijgen, wat de school zo om een zo goed mogelijk vervolg op hun school- loopbaan (hun beroep) te kiezen. De profielkeuze op het Jeugd. Zorg voor Jeugd is bedoeld om probleemsituaties bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-23 jaar in een aantrekkelijk maakt. Havo en Vwo en de sectorkeuze op het Mavo zijn daarin vroegtijdig stadium te signaleren. Indien nodig dragen wij zeer bepalend. De oriëntatie op de studiemogelijkheden er zorg voor dat er verwijzing en coördinatie plaatsvindt, begint al in de tweede klassen. Schooldecanen zijn mw. P. Roijmans (MAVO), mw. D. Verhagen (HAVO) en dhr. L. van Nunen (VWO). zodat voorkomen wordt dat problemen verergeren. Op is meer informatie te vinden over Zorg voor Jeugd

15 ZIJ WORDT GROOT op excursie Als je alleen maar in de schoolbanken wilt zitten, dan moet je misschien naar een andere school gaan. Op het Eckart vinden ze dat je ook in de praktijk leert. Een taal krijg je het beste onder de knie als je het betreffende land en de cultuur kent. Daarom zijn er studiereizen naar Berlijn of Londen. Eckart in Concert 5. Overlegorganen binnen de school 5.1 De oudervereniging De opvoeding in het gezin en het onderwijs op school hebben veel gemeenschappelijke terreinen waarop ouders en school kunnen samenwerken. Daarom is er de oudervereniging, die wordt gevormd door alle ouders. Alle ouders kunnen deel uitmaken van het bestuur van de oudervereniging of van activiteitencommissies zoals: - commissie Contactouders - commissie Derde Werelddag - commissie Beroepenvoorlichting - commissie Eindexamencadeau. Het bestuur van de oudervereniging vergadert om de 5/6 weken. Aan deze vergaderingen neemt een vast lid van de schoolleiding deel, om het overleg tussen ouders en school te bevorderen. De oudervereniging heeft een eigen katern in het blad INFO. Het bestuur van de oudervereniging wordt bekend gemaakt in de eerste INFO. Ledenraad van OMO De vereniging OMO heeft een ledenraad, bestaande uit ouders en twee afgevaardigde leden van de raad van advies van elke OMO school. Jaarlijks is er een vergadering waarin de leden geïnformeerd worden over het OMObeleid, en de leden van de raad van toezicht worden benoemd. Een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap is te vinden op de website van OMO, Het lidmaatschap is gratis. 5.2 DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Het Eckartcollege en Pleincollege Nuenen vormen samen één school en hebben daarom samen één medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 12 leden, van wie 6 afkomstig uit het personeel, 3 uit de ouders en 3 uit de leerlingen. De leden van de MR overleggen met de rector over het schoolbeleid. De ouders worden gekozen op voordracht van de ouderverenigingen van beide scholen. De MR heeft in een aantal wettelijk bepaalde zaken instemmingsof adviesrecht. In het medezeggenschapsreglement van het Eckartcollege staat dit nader omschreven. De MR bestaat uit onderstaande personen: Geleding personeel Dhr. A.J. van Engelen, voorzitter Mw. L.A.E. Sampers, secretaris Mw. S.W. van Uden Dhr. H.J.M. van den Meijdenberg Dhr. R.J.G. van den Heuvel Geleding Ouders Mw. W. Gerritse Dhr. M. de Meij Geleding leerlingen Jeffrey van Bree Stefan van der Made Kim Verbiest 5.3 DE LEERLINGENRAAD De leerlingenraad is de vertegenwoordiging van alle leerlingen van het Eckartcollege. Zij behartigt de belangen van de leerlingen, adviseert de schoolleiding en probeert de school nog prettiger te maken voor de leerlingen. Iedere leerling van Brugklas-1 tot Vwo-6 kan zich via de leerlingenraad inzetten voor de belangen van de leerlingen. Leerlingen kunnen met klachten of ideeën terecht bij leden van de leerlingenraad. De samenstelling van de leerlingenraad wordt in de INFO bekend gemaakt

16 6. Leermiddelen 7. Financiële zaken 6.1 Boeken Het Eckartcollege heeft zich geconformeerd aan het mantelcontract van OMO bij boekhandel Iddink. De rekening van de boeken die de leerlingen nodig hebben (zie boekenlijst) wordt betaald door de school. Leerlingen en hun ouders zijn in de gelegenheid om hun boeken bij de firma Iddink te bestellen. De voorkeur van de firma Iddink gaat uit naar een digitale bestelling via hun website: Alle leerlingen krijgen hierover op tijd informatie. De leerlingen krijgen de boeken in bruikleen van de school. Wij verwachten dat de leerlingen zorgvuldig omgaan met de aan hen ter beschikking gestelde boeken. Zie hiervoor het reglement schoolboeken, hoofdstuk 10, Regelingen en Reglementen. 6.2 OVERIGE LEERMIDDELEN Schrijfbenodigdheden Over het algemeen zijn enkele schriften voldoende. Een studieplanner voor de brugklassen wordt tegen kostprijs verstrekt door de school. Toneel 6.3 EXCURSIES Een aantal secties organiseert excursies voor diverse leerjaren. Het programma en de kosten worden in het begin van het schooljaar bekend gemaakt. Bergsportkamp Materialen en gereedschappen De school verstrekt alle materialen en/of gereedschappen voor de vakken tekenen, handvaardigheid, techniek en verzorging. Studielessen, decanaat De school verstrekt de benodigde materialen. Vakspecifiek Elk schooljaar wordt er een overzicht verstrekt van aan te schaffen materialen per vak. Kerstgala 6.4 MEERDAAGSE EXCURSIES Het Eckartcollege organiseert elk jaar een aantal meerdaagse excursies. Deelname hieraan gebeurt op vrijwillige basis. De excursies gaan naar de plaatsen Barcelona, Rome, Londen, Berlijn, Bergsport en excursie Engeland i.k.v. Cambridge Engels. Er vinden twee uitwisselingsweken plaats met leerlingen van een Tsjechische school in Turnov, één week komen de Tsjechische leerlingen naar onze school, en de andere week gaan onze leerlingen naar Turnov. De kosten van deze excursies worden u ruim voor aanvang van de inschrijving meegedeeld. Deze kosten zullen maximaal e 500 bedragen. Technasium Kluisjes Het gebruik van een kluisje is verplicht voor alle leerlingen. In de kluisjes kunnen de leerlingen hun eigendommen opbergen. De school kan een 100% veiligheid van de kluisjes niet garanderen. Het is verstandig om geen kostbare spullen mee naar school te nemen. Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat de school niet aansprakelijk is voor diefstal uit kluisjes. De school houdt zich het recht voor om, met toestemming van de schoolleiding, in voorkomende gevallen, de ter beschikking gestelde kluisjes te openen. De nieuwe brugklasleerlingen krijgen een kluisje in het brugklasgebouw en betalen eenmalig e 25,00 voor de hele schoolloopbaan. Vanaf klas 2 krijgen deze leerlingen een kluisje in het hoofdgebouw. Het is verboden om van kluisje en kluissleutel te ruilen! Betaling zoekgeraakte spullen Het Eckartcollege brengt de volgende bedragen in rekening voor zoekgeraakte spullen die opnieuw verstrekt moeten worden: - leerlingenpas met foto e 5 - kopie rapport e.d. e 2,50 teiten, diensten en producten waarmee we voor uw kind een in veel opzichten breder en aantrekkelijker programma mogelijk maken. Wij weten dat onze leerlingen en hun ouders dit zeer op prijs stellen. Deze zaken worden, alhoewel ze van groot belang zijn voor de vorming en ontwikkeling van uw kind, niet gefinancierd door de overheid. Om al deze zaken toch aan te kunnen bieden, vraagt de school een vrijwillige bijdrage aan de ouders. Hierna kunt u zien wat per leerjaar de gevraagde bijdrage is en hoe deze is opgebouwd. De medezeggenschapsraad van de school heeft ingestemd met de genoemde activiteiten en bedragen. Alhoewel u niet verplicht bent de ouderbijdrage te betalen, doen wij een nadrukkelijk beroep op u als ouder om deze bijdrage te betalen. U maakt daarmee als het ware de meerwaarde van het Eckartcollege mogelijk. Uiteraard hebben wij geprobeerd om de kosten zo laag mogelijk te houden. In vergelijking met andere scholen is het door ons gevraagde bedrag dan ook zeer laag. Indien u desondanks niet in staat bent om het volledige bedrag te betalen, kunt u na overleg met de financiële administratie het bedrag in 2 termijnen voldoen. Ook is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen. In deze gevallen verzoeken wij u contact op te nemen met onze financiële administratie. Ouderbijdrage Zoals u weet, is het voortgezet onderwijs in Nederland gratis. Ook de schoolboeken worden uw kind gratis ter beschikking gesteld. Wij kunnen dit betalen vanuit de middelen die we ontvangen van het rijk. Onze school wil de leerlingen echter graag een aantal aanvullende zaken bieden. Daarbij gaat het om activi- Het overzicht met de bedragen van de vrijwillige ouderbijdrage vindt u vanaf het begin van het nieuwe schooljaar op de website van de school onder Ouder Informatie Vrijwillige Ouderbijdrage. Op dit overzicht kunt u zien wat de kosten van de diverse activiteiten zijn

17 HIJ WORDT GROOT met tekenen 8. Verzekeringen 9. Tegemoetkoming in de kosten De school heeft een verzekeringspakket. Deze bestaat uit een aansprakelijkheids-, een reis- en een ongevallenverzekering. Deze zijn op basis van secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat in eerste instantie de particuliere verzekering van de leerling (of de ouders) aangesproken wordt. Vergoedt deze verzekering de kosten niet? Dan kan een beroep gedaan worden op de verzekering van de school. Aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en zij die voor de school actief zijn (docenten, vrijwilligers of bestuursleden) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld een bal tegen een bril? Dan hoeft de school deze kosten niet te vergoeden. De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus belangrijk dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Voor sommige ouders zijn de kosten voor school (bijvoorbeeld voor schoolreizen, excursies of materialen) niet op te brengen. In veel gevallen kunnen gezinnen dan een aanvraag doen bij de gemeente voor bijzondere bijstand- of ondersteuningsregelingen. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden die de gemeente biedt. Zij kan u vertellen of en voor welke tegemoetkoming u in aanmerking komt. Ook willen wij u wijzen op Stichting Leergeld. Deze stichting zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een netto besteedbaar (gezins)inkomen hebben dat vergelijkbaar is met de hoogte van een bijstandsuitkering of maximaal 120% daarvan. Voor meer informatie verwijzen wij u naar De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril, etc.) of voor verlies of diefstal ervan. Ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden hiervoor zelf een verzekering af te sluiten. Reisverzekering Onder de doorlopende reisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De polisvoorwaarden kunt u inzien op de schooladministratie. Vindt u de dekking onvoldoende? Dan kunt u uw kinderen op eigen initiatief bijverzekeren. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de raad van bestuur geen aansprakelijkheid. Lekker creatief bezig zijn. Ook dat is het Eckart. We worden gestimuleerd om onze creativiteit te ontwikkelen, bijvoorbeeld tijdens de lessen tekenen. Voor mij is dat elke week een vak om naar uit te kijken. Geef mij maar een potlood, stift of kwast, na een rekenmachine, computer of microscoop. Ongevallenverzekering De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook als een leerling onderweg naar school of naar huis een ongeluk krijgt. De leerling moet dan wel de kortste weg gevolgd hebben. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen verzekering. Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) is niet gedekt onder deze verzekering

18 10. REGELINGEN EN REGLEMENTEN 10.1 REGLEMENT GEBRUIK SCHOOLBOEKEN ECKARTCOLLEGE Boeken De boeken zoals verplicht gesteld voor het betreffende leerjaar, worden hetzij als nieuwe, hetzij als in goede staat verkerende gebruikte boeken via Iddink ter beschikking gesteld door het Eckartcollege. Afspraak Meldingen over ontbrekende boeken of klachten over de kwaliteit van de boeken kunnen binnen 14 dagen na levering schriftelijk of via worden gedaan bij Iddink. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de bij het pakket geleverde checklist boektitels. Eigendom De boeken blijven eigendom van boekgroothandel Iddink. Er mag niet in de boeken geschreven worden. In principe mag in werkboeken geschreven worden, tenzij de docent het anders aangeeft. Het kan zijn dat sommige werkboeken meerdere jaren gebruikt worden. De werkboeken waarin geschreven mag worden zijn aan het eind van het jaar eigendom van de leerling. Gebruik De boeken dienen zorgvuldig te worden behandeld en te worden gekaft met degelijk kaftpapier. Boeken dienen aan het eind van de gebruiksperiode (in het algemeen aan het einde van het schooljaar) in dezelfde staat ingeleverd te worden als bij de uitreiking. Als blijkt dat schade aan een boek is toegebracht anders dan door normaal gebruik, zal deze schade in rekening gebracht worden. Ook boeken die niet ingeleverd worden zullen in rekening gebracht worden. Hiervoor geldt een bedrag tegen de nieuwprijs van het boek. Inleveren Alle boeken, die eigendom zijn van boekgroothandel Iddink, moeten aan het eind van het schooljaar of eerder als een leerling tussentijds van school gaat, weer ingeleverd worden op school. Hierover ontvangt de leerling tijdig een bericht met informatie over de inleverdatum en een overzicht van de in te leveren boeken EXAMENREGELINGEN Schoolexamen Mavo, Havo en Vwo Het eindexamen voor Mavo-4, Havo-5 en Vwo-6 bestaat uit twee delen. Het eerste is het schoolexamen (SE) dat in de loop van Mavo-3 en 4, Havo-4 en 5 en Vwo-4, 5 en 6 wordt afgenomen. De school organiseert het schoolexamen. In Mavo-3, Havo-4, Vwo-4 en Vwo-5 wordt een aantal vakken afgesloten. De leerlingen van de eindexamenklassen krijgen tijdig schriftelijke informatie over de vorm, duur en inhoud van de schoolexamens en de cijferweging. De ouders ontvangen bij elk rapport een schriftelijke uitslag in de vorm van een examendossier van de resultaten van de tot dan afgelegde onderdelen van het schoolexamen. Het tweede deel is het centraal examen (CE). Het CE wordt in heel Nederland op hetzelfde moment afgenomen, de opgaven en de normering zijn landelijk gelijk gesteld Het Centraal Examen Het CE vindt plaats in periode 11 mei t/m 28 mei De resultaten bepalen voor 50% het eindresultaat. De eindresultaten van het schoolexamen bepalen voor de andere 50% of de leerling het einddiploma heeft behaald. Na de eerste zitting van het eindexamen kan de leerling vanaf 16 juni 2015 ( tweede tijdvak ) een herkansing krijgen voor één vak. Wie in het eerste of tweede tijdvak ziek was, heeft nog een mogelijkheid in augustus. De diploma-uitreiking van de Mavo is op woensdag 8 juli 2015, van de Havo op dinsdag 7 juli 2015 en van het Vwo op maandag 6 juli Alle gegevens over het examenrooster 2015 staan in het katern Informatie voor leerlingen over het CE dat de leerlingen tijdig ontvangen. Examenreglement Leerlingen uit de eindexamenklassen krijgen aan het begin van het schooljaar een reglement eindexamens uitgereikt bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Toepasselijke regeling Voorfase klachtbehandeling op schoolniveau 10.3 KLACHTEN EN BEROEP De schoolleiding en de medewerkers stellen het op prijs wanneer leerlingen en/of ouders eventuele klachten zo spoedig mogelijk bij de desbetreffende persoon melden. Dit kan mondeling of schriftelijk. Mocht leerling of ouder vinden dat de klacht niet naar tevredenheid is behandeld, dan is beroep mogelijk volgens de procedures van de klachtenregeling van de vereniging OMO: Preambule De wet op het voortgezet onderwijs verplicht Ons Middelbaar Onderwijs om een klachtenregeling vast te stellen en een klachtencommissie in te stellen. Volgens de wet kunnen ouders, leerlingen en personeelsleden klachten indienen over gedragingen en beslissingen van het bestuur of het personeel. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie. Door de klachtenregeling ontvangen het bestuur en de school signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Met de klachtenregeling van Ons Middelbaar Onderwijs streven we daarom naar een zorgvuldige behandeling van de klachten. Zo wordt niet alleen het belang van de betrokkenen gediend, maar ook het belang van de school. Het spreekt voor zich dat klachten op een behoorlijke manier worden afgehandeld. Daarbij nemen we ook ten opzichte van de aangeklaagde een behoorlijke afhandeling in acht. Als een klacht die ingediend is onterecht blijkt te zijn, zullen het bestuur en de directie van de school zich inspannen om de betrokkenen indien nodig zo goed mogelijk te rehabiliteren. Elke school heeft een voorfase klachtbehandeling. Deze voorfase biedt de mogelijkheid een klacht op school af te handelen. Pas als daar geen oplossing uit volgt kan de klacht officieel ingediend worden bij de klachtencommissie. Ons Middelbaar Onderwijs heeft één klachtencommissie ingesteld voor de klachtenregeling en de regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie. Het adres van de klachtencommissie is: Klachtencommissie Ons Middelbaar Onderwijs Postbus LG Tilburg Telnr.: SCHEMATISCHE WEERGAVE (zie schema onderaan de pagina) Binnen Ons Middelbaar Onderwijs bestaan drie typen klachten. Voor elk type klacht geldt een aparte regeling, bestaat een bevoegde instantie en is de voorfase klachtbehandeling wel of niet van toepassing. Algemene klachten Klachtafhandeling dient primair op schoolniveau plaats te vinden. Indien het niet lukt om op school de zaak op te lossen dan kan de klager alsnog besluiten om de klachtencommissie in te schakelen. De klachtencommissie neemt een algemene klacht pas in behandeling nadat de voorfase klachtbehandeling op schoolniveau is doorlopen. Persoonlijke integriteit Klachten met betrekking tot de persoonlijke integriteit, te weten seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie, zijn zodanig van aard dat zij niet afgehandeld worden via de voorfase klachtbehandeling op schoolniveau. Deze klachten gaan rechtstreeks naar de klachtencommissie, met toepassing van de Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie. Leerlingkwesties De voorfase klachtbehandeling op schoolniveau is evenmin van toepassing bij kwesties rondom de toelating, bevordering/afwijzing tot een volgend leerjaar, schorsing, definitieve verwijdering van leerlingen en onregelmatigheid bij het eindexamen. Deze zaken worden ook niet doorverwezen naar de klachtencommissie, maar in bezwaar en beroep behandeld door de rector of directeur/regionale commissie op de wijze zoals vermeld is in het Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken. TOELICHTING VOORFASE KLACHTBEHANDELING OP SCHOOLNIVEAU Elke school wil klachten zoveel mogelijk voorkomen. Mocht zich echter toch een klacht voordoen, dan moet deze klacht op een effectieve manier worden opgelost. De school gaat er hierbij van uit dat klachten in de regel van eenvoudige aard zijn en in principe binnen school kunnen worden opgelost. Bevoegde instantie Algemene klachten Klachtenregeling Voorfase van toepassing Rector/directeur klachtencommssie Persoonlijke integriteit Leerlingkwesties Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Voorfase niet van toepassing Voorfase niet van toepassing Klachtencommissie Rector/directeur regionale commissie Hal De school hanteert bij de afhandeling de volgende uitgangspunten: Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden geuit. Een mondelinge klacht kan tegen een ieder worden geuit. De persoon binnen de school die de klacht ontvangt heeft de verantwoordelijkheid om hier iets mee te doen. Deze fase is informeel. Schriftelijke klachten kunnen een vervolg zijn op een in eerste instantie mondeling geuite klacht, of kunnen direct zijn ingediend zonder dat de klager eerst informeel contact heeft gehad met de aangeklaagde. Schriftelijke klachten worden ingediend bij de rector/directeur, die ervoor zorgt dat de klacht wordt afgehandeld. Uitgangspunt daarbij is dat de klacht wordt afgehandeld door de betrokkene/aangeklaagde zelf of, als dat niet mogelijk is, door zijn direct leidinggevende. De afhandeling van de klacht moet op een behoorlijke manier gebeuren. Hierbij staat bemiddeling om tot een oplossing te komen voorop. Onder behoorlijke afhandeling van een klacht wordt in ieder geval verstaan: Het verstrekken van voldoende informatie aan de klager De klager in de gelegenheid stellen zijn/haar klacht toe te lichten Eventueel informatie vragen aan derden Afhandeling binnen redelijke termijn Indien een klacht wordt behandeld door een ander dan degene tegen wie de klacht is ingediend, dient ook ten aanzien van de aangeklaagde een behoorlijke afhandeling in acht te worden genomen. De afronding van een schriftelijke klacht gebeurt door een schriftelijke mededeling van de rector/directeur aan de klager. Daarin wordt aangegeven wat de bevindingen en de conclusies zijn naar aanleiding van de klacht. Indien de klacht door bemiddeling is opgelost, wordt aangegeven op welke wijze dat is geschied. De klager heeft vervolgens altijd nog de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie van Ons Middelbaar Onderwijs. KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS Artikel 1: begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie: de commissie als bedoeld in artikel 2; c. klager: een leerling, een ouder/voogd/verzorger, een lid van het personeel; d. klacht: klacht over gedragingen/beslissingen van de aangeklaagde dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door de aangeklaagde; e. aangeklaagde: (een lid van) het personeel, het bevoegd gezag; f. bevoegd gezag: Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs; g. rector/directeur: persoon die door de raad van bestuur in deze functie is benoemd. Artikel 2: Instelling en taken klachtencommissie 1. Er is één klachtencommissie voor de scholen van het bevoegd gezag die de klacht onderzoekt en het bevoegd gezag hierover adviseert; 2. De klachtencommissie geeft advies aan het bevoegd gezag over: a. (on)gegrondheid van de klacht; b. het nemen van maatregelen 3. De klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen van alle direct betrokkenen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van een klacht. De leden van de klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid vernemen. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als lid van de klachtencommissie heeft beëindigd. 4. De klachtencommissie brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag mondeling verslag uit van haar werkzaamheden. Artikel 3: Samenstelling klachtencommissie 1. De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden. Voorts zijn er een plaatsvervangende voorzitter en twee plaatsvervangende leden; 2. Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de (plaatsvervangende) voorzitter en de (plaatsvervangende) leden; 3. De (plaatsvervangende) voorzitter en de (plaatsvervangende) leden kunnen geen deel uitmaken van het bevoegd gezag en niet werkzaam zijn voor of bij het bevoegd gezag. Artikel 4: Zittingsduur 1. de (plaatsvervangende) voorzitter en de (plaatsvervangende) leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn terstond herbenoembaar voor maximaal 2 perioden; 2. De (plaatsvervangende) voorzitter en (plaatsvervangende) leden kunnen op ieder moment ontslag nemen. Artikel 5: Indienen van een klacht 1. De klager dient een klacht in bij de rector/directeur, die ervoor zorgt dat de klacht wordt behandeld op schoolniveau. De afronding van de klacht geschiedt door een schriftelijke mededeling van de rector/directeur aan de klager, waarin wordt aangegeven wat de bevindingen en de conclusies zijn naar aanleiding van de ingediende klacht en hoe op de klacht zal worden gereageerd. 2. De klager kan de klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie, nadat de voorfase klachtbehandeling op schoolniveau, zoals bedoeld in het vorige lid, is doorlopen. De klachtencommissie neemt een klacht pas in behandeling na afronding van deze voorfase. 3. De klacht dient binnen 60 werkdagen na de gedraging of beslissing bij de klachtencommissie te worden ingediend, tenzij de klachtencommissie de termijn wenst te verlengen. 4. Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst het bevoegd gezag de klager naar de klachtencommissie. 5. Indien de klacht wordt ingediend bij een ander orgaan, verwijst de ontvanger de klager aanstonds door naar de klachtencommissie. De ontvanger is tot geheimhouding verplicht. 6. Op de ingediende klacht wordt de datum van ontvangst aangetekend. 7. Na ontvangst van de klacht deelt de klachtencommissie het bevoegd gezag, de klager en de aangeklaagde binnen vijf werkdagen schriftelijk mee dat zij een klacht onderzoekt en wat de aard van de klacht is. 8. Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Artikel 6: Intrekken van de klacht Indien de klager tijdens de procedure bij de klachtencommissie de klacht intrekt, deelt de klachtencommissie dit aan de aangeklaagde en het bevoegd gezag mee. Artikel 7: Inhoud van de klacht 1. De klacht wordt schriftelijk ingediend en ondertekend; 2. De klacht bevat ten minste: a. naam en het adres van de klager; b. de dagtekening; c. een omschrijving van de klacht; 3. Indien niet is voldaan aan het gestelde in het tweede lid, wordt de klager in de gelegenheid gesteld het verzuim binnen twee weken te herstellen. Is ook dan nog niet voldaan aan het gestelde in het tweede lid, dan kan de klacht niet-ontvankelijk worden verklaard; 4. Indien de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard wordt dit aan de klager, de aangeklaagde en het bevoegd gezag schriftelijk en met redenen omkleed gemeld. Artikel 8: Vooronderzoek / vereenvoudigde behandeling / schriftelijke behandeling 1. De klachtencommissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de klacht bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen. Zij kan daartoe deskundigen inschakelen en hen zo nodig uitnodigen voor de hoorzitting. Indien hieraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het bevoegd gezag vereist. 2. Totdat de klager en de aangeklaagde zijn uitgenodigd om op een hoorzitting van de commissie te verschijnen, kan de voorzitter het onderzoek naar de klacht sluiten indien voortzetting van het onder

19 zoek niet nodig is, omdat de commissie kennelijk onbevoegd is of de klacht kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of kennelijk gegrond is. 3. Met eenstemmig goedvinden van de commissie, de klager en de aangeklaagde kan de behandeling van de klacht schriftelijk geschieden. In dat geval wordt de klager in de gelegenheid gesteld te reageren op het door de aangeklaagde ingediende verweerschrift, waarna de aangeklaagde in de gelegenheid wordt gesteld te dupliceren op de door de klager ingediende conclusie van repliek. Artikel 9: Hoorzitting 1. De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de klager en de aangeklaagde tijdens een niet-openbare vergadering in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord. De hoorzitting vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van de klacht. 2. De klager en de aangeklaagde worden in elkaars aanwezigheid gehoord, tenzij de klachtencommissie anders bepaalt. 3. De klager en de aangeklaagde kunnen zich hierbij laten bijstaan door raadslieden. 4. Van elke hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Het verslag bevat: a. de namen en de functie van de aanwezigen; b. een zakelijke weergave van wat over en weer in de zitting is gezegd; 5. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en een lid van de commissie. Artikel 10: Advies 1. De klachtencommissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het advies. 2. De klachtencommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het bevoegd gezag, onder toevoeging van het verslag van de hoorzitting, binnen vier weken nadat de hoorzitting heeft plaatsgevonden. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt de klachtencommissie schriftelijk en met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en het bevoegd gezag. 3. De klachtencommissie geeft in haar advies een gemotiveerd oordeel over het al dan niet gegrond zijn van de klacht. De klachtencommissie stuurt het advies en het verslag van de hoorzitting in afschrift aan de klager en de aangeklaagde. 4. De klachtencommissie kan in haar advies tevens een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te treffen maatregelen. Artikel 11: Quorum Voor het houden van een zitting is vereist, dat ten minste de helft van het aantal leden van de klachtencommissie, en de voorzitter aanwezig zijn. Artikel 12: Niet-deelneming aan de behandeling De voorzitter en de leden van de klachtencommissie nemen niet deel aan de behandeling van een klacht, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Artikel 13: Beslissing op advies Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie deelt het bevoegd gezag aan de klager, de aangeklaagde, en de klachtencommissie schriftelijk gemotiveerd mee of hij het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen neemt en zo ja welke. Deze termijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt het bevoegd gezag schriftelijk en met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en de klachtencommissie. Artikel 14: Openbaarheid 1. De rector/directeur legt deze regeling op de school (en haar nevenvestigingen) ter inzage. 2. De rector/directeur stelt alle belanghebbenden op de hoogte van deze regeling, door middel van publicatie in de schoolgids. Artikel 15: Seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie Een klacht die betrekking heeft op seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie dient afgehandeld te worden via de Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie van Ons Middelbaar Onderwijs en niet via deze klachtenregeling. De voorfase klachtbehandeling op schoolniveau is op deze zaken niet van toepassing. Artikel 16: Toelating/bevordering/schorsing/verwijdering leerlingen en onregelmatigheden bij eindexamen De klachtencommissie is niet bevoegd en deze klachtenregeling is niet van toepassing indien het gaat om kwesties met betrekking tot de toelating, bevordering/afwijzing tot een volgend leerjaar, schorsing, definitieve verwijdering van leerlingen en onregelmatigheden bij het eindexamen. Deze zaken worden niet doorverwezen naar de klachtencommissie, maar behandeld door de rector of directeur/regionale commissie op de wijze zoals vermeld in het Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs. De voorfase klachtbehandeling op schoolniveau is op deze zaken niet van toepassing. Artikel 17: Overige bepalingen 1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2012; 2. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag; 3. Deze regeling kan worden aangehaald als Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs. Aldus definitief vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs op 15 november Deze klachtenregeling ligt ter inzage op de administratie van de school. OVERIGE REGELINGEN De rechten en plichten van ouders, leerlingen en bestuur zijn vastgelegd in een aantal documenten. Deze liggen ter inzage bij de schooladministratie. U kunt de meeste documenten ook downloaden van en/of MANAGEMENTSTATUUT ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS Het managementstatuut regelt de verhouding tussen de voorzitter van de Raad van Bestuur en de rector/algemeen directeur SCHOOLMANAGEMENTSTATUUT Het schoolmanagementstatuut regelt de taak- en bevoegdhedenverdeling binnen de schoolleiding, als afgeleide van het managementstatuut REGLEMENT VOOR DE RADEN VAN ADVIES ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS Het regelement voor de Raden van Advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de rector/algemeen directeur en de Raad van Advies MEDEZEGGENScHAPSREGLEMENT ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP IN LEERLINGENZAKEN Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure die wordt gehanteerd voor de behandeling van bezwaar en beroep tegen besluiten met betrekking tot toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen en examenzaken PRIVACYREGLEMENT ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS In het privacyreglement staat weergegeven op welke wijze persoonsgegevens binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verwerkt SCHOOLREGLEMENT EN LEERLINGENSTATUUT Het schoolreglement bevat regelingen met betrekking tot de algemene gang van zaken en de orde in de school. De rechten en plichten van leerlingen zijn specifiek vastgelegd in het leerlingenstatuut. Het schoolreglement en het leerlingenstatuut worden aan de leerlingen uitgereikt veilgheidsbeleidsplan TER VOORKOMING SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE EN GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE De Raad van Bestuur heeft deze regeling vastgesteld voor de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ter bevordering van een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar. Op de website van onze school vindt u meer informatie over veiligheid, pesten, gebruik van sociale media, enz. onder Ouder Regelingen BELEID INZAKE SPONSORING Het convenant Scholen voor primair voortgezet onderwijs en sponsoring bevat gedragsregels die scholen als richtlijn kunnen gebruiken bij hun sponsorbeleid PROTOCOL INFORMATIEVOORZIENING AAN GESCHEIDEN OUDERS De school heeft een protocol opgesteld om in geval van gescheiden ouders, in het belang van het kind, duidelijk te maken op welke wijze invulling wordt gegeven aan de wederzijdse informatievoorziening. - Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben en de leerling woont bij één van de ouders dan zal de informatie worden verstrekt aan de ouder bij wie de leerling in huis woont. - Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben, er sprake is van coouderschap en de leerling woont beurtelings bij één van de ouders, dan zal alle informatie worden verstrekt aan de ouder wiens adresgegevens ten behoeve van de aanmelding van de leerling zijn gemeld. - Indien één van de ouders het ouderlijk gezag heeft en de andere ouder is uit de ouderlijke macht gezet, dan zal de school slechts de ouder die met het ouderlijk gezag belast is informeren. De informatieverplichting aan beide ouders verloopt dus in principe via één van de ouders. De school gaat er van uit dat deze ouder de andere ouder informeert. Voor al het overige verwijzen wij u naar het protocol Informatievoorziening aan gescheiden ouders, dat u kunt inzien op onze site PROTOCOL MEDISCH HANDELEN In geval van ziekte van een leerling zal de school contact opnemen met de ouders om te overleggen wat er moet gebeuren. De school verstrekt geen pijnstillers aan leerlingen. Voor al het overige verwijzen wij u naar het protocol medisch handelen dat u kunt inzien op onze website. 11. diversen RIJKSINSPECTIE De inspectie houdt toezicht op de scholen voor Vwo, Havo en Mavo. Inspectie van het onderwijs De vestigingen Eindhoven en Breda van de inspectie van het Onderwijs zijn in Tilburg gehuisvest. Bezoek adres: Correspondentieadres: Spoorlaan 420 Postbus CG Tilburg 5000 AB Tilburg adres: Website algemeen: Vragen over onderwijs: (gratis). Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs: (lokaal tarief). ARBO ADVIES DIENST De onafhankelijke Arbo Advies Dienst Human Capital Care voert de taken uit die de ARBO-wet voorschrijft en biedt daarnaast integrale ondersteuning op het gebied van personeelsmanagement. Adres: Science Park Eindhoven 5127, 5692 ED Son Telefoon: Fax: JEUGDGEZONDHEIDSZORG (GGD Zuidoost-Brabant) Het Eckartcollege werkt samen met een team jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost. U, uw zoon of dochter en de mentor ontvangen een vragenlijst. De leerlingen vullen deze vragenlijst klassikaal in. Er wordt tijdens het spreekuur aandacht besteed aan allerlei lichamelijke gezondheidsaspecten zoals groei en houding. Het team jeugdgezondheidszorg informeert u over de resultaten, zo nodig aangevuld met advies en of er verder advies of onderzoek nodig is en door wie. In de derde of vierde klas vullen alle leerlingen een digitale vragenlijst in. Leerlingen met opvallende uitkomsten worden uitgenodigd voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige. Deze gesprekken vinden op school plaats. Heeft u vragen aan de jeugdverpleegkundige of jeugdarts, neem dan gerust contact op met het team jeugdgezondheidszorg: GGD Brabant Zuidoost Postbus AV Helmond Tel.nr.: Website: Raad van Advies Samenwerkende OMO-scholen Eindhoven en de Kempen (SOSEK) De Raad van Advies is een adviesorgaan dat de Samenwerkende OMO-scholen Eindhoven adviseert bij het ontwikkelen en vaststellen van beleid met betrekking tot het onderwijsproces. De Raad fungeert als een klankbord voor de schoolleiders op strategische onderwerpen en de ontwikkelrichting van de scholen. Tevens ziet de Raad toe op de maatschappelijke verankering van de scholen in de lokale en regionale gemeenschap. De leden van de Raad zijn personen die geworteld zijn in de Eindhovense scholen en omringende samenleving. De leden van de Raad van Advies zijn: Naam Prof. Dr. Perry den Brok Dr. Ir. Rob Hartman Ir. Andries Hofman Prof. dr. ir. Gerrit Kroesen (voorzitter) Ir. Arthur Leijtens Drs. Nienke Meijer Ir. Andries Mulder Ir. Martin Ram Drs. Wim Thuis Verankering wetenschappelijk onderwijs industrie industrie wetenschappelijk onderwijs industrie hoger onderwijs openbaar bestuur/ bedrijfsleven zakelijke dienstverlening openbaar bestuur/sociaal maatschappelijk Prof. Dr. Perry den Brok en prof. Dr. Ir. Gerrit Kroesen zijn afgevaardigd naar de Ledenraad van de Vereniging OMO. Werkweek 38 39

20 12. Lijst medewerkers Schoolleiding Dhr. J.P.H.M. Wiertz rector (078) Dhr. drs. P.H.J.M. van Esch directeur financiën, beheer en organisatie (073) Mw. mr. drs. M.M. Arts vestigingsdirecteur Eckartcollege (040) Dhr. H.H.M. Kox adjunct-directeur mavo (0497) Dhr. L.W.J. Peeters MME en MEd adjunct-directeur havo (0492) Dhr. R.J.M. Franssen adjunct-directeur vwo Docenten Dhr. R. Aarts docent biologie Dhr. R. Adriaans docent onderzoek en ontwerpen / tekenen Mw. S. Baart docent Nederlands Mw. M. van Beek-van Schaaijk docent lichamelijke oefening / leerlingbegeleider vertrouwenspersoon Mw. S. van der Beek docent biologie Mw. L. van Bergen docent biologie / mens en natuur / beta challenge Mw. O. Berkers docent Frans Mw. S. Bertuch docent Duits / Frans Dhr. J. van de Boel docent lichamelijke oefening Dhr. R. Bogaarts docent aardrijkskunde Mw. K. Bolder-Lenartowicz docent maatschappijleer Dhr. drs. A. Boot docent Duits Mw. E. Borking docent tekenen / culturele en kunstzinnige vorming Mw. L. Bronts docent lichamelijke oefening Dhr. F. Brouwers docent lichamelijke oefening Dhr. J. Buijs docent geschiedenis / maatschappijvakken Dhr. W. Cools docent klassieke talen Mw. B. Coopmans docent Nederlands Dhr. F. Coppée docent wiskunde / leerlingcoördinator mavo, zorgcoördinator Mw. W.G.M. Delissen docent natuur-/scheikunde Dhr. B. Dictus MSc Msc docent biologie Mw. N. Direks-Lemmens docent Engels Dhr. M. van Dokkum docent aardrijkskunde Mw. drs. N. Donkers-Hoeven docent filosofie Mw. drs. L. te Dorsthorst-Gulikers docent Frans Mw. A. Driessen docent technologie Mw. A. Elissen docent levensbeschouwing Dhr. M. Engel docent levensbeschouwing Mw. T. van Erp docent culturele en kunstzinnige vorming 1 / lichamelijke oefening Mw. G. Esmeijer-Weijtens docent techniek / onderzoek en ontwerpen Dhr. H. Fellinga docent Nederlands Dhr. ir. R. Franssen docent natuurkunde Dhr. W. Gelissen docent muziek Mw. C. Gerrits-van Acht docent Engels Mw. M. van Gisteren docent Nederlands Mw. O. Gloudemans docent levensbeschouwing Mw. E. de Groot docent tekenen Dhr. drs. W. van Halen docent geschiedenis Mw. J. Heesakkers MEd docent wiskunde Dhr. R. van den Heuvel docent natuur-/scheikunde Dhr. L. Hoevenaars docent tekenen / kunst en cultuur Mw. C. Holten-van Hoof docent aardrijkskunde Mw. M. Houtman docent aardrijkskunde / mens en maatschappij Mw. I. Janssen docent Frans Dhr. L. Jansen docent Duits Mw. I. de Jong-Brugman docent wiskunde Dhr. A. Joore docent lichamelijke oefening / roostermaker Mw. M. Juffermans docent lichamelijke oefening Dhr. D. Kaal docent aardrijkskunde Dhr. B. Kappetijn docent Engels / leerlingcoördinator mavo Mw. A. van Kimmenade docent biologie / leerlingcoördinator brugklas mavo Dhr. E. Kox docent geschiedenis / adjunct-directeur basisteam mavo Mw. J. Lambermont docent science Mw. I. Levy docent tekenen / leerlingbegeleider Dhr. R. Licht docent natuurkunde Mw. D. Lijten docent mens en natuur Dhr. drs. K. Lintermans docent Nederlands Dhr. H. van Lith docent geschiedenis / mens en maatschappij Dhr. D. Loijen docent tekenen / cultuur / leerlingcoördinator brugklas havo Mw. W. Luijten docent lichamelijke oefening Dhr. J. van Maasakkers docent wiskunde / leerlingcoördinator vwo Mw. K. Marinussen docent wiskunde Dhr. H. Meeuwesen docent Duits Dhr. drs. H. van den Meijdenberg docent Engels Dhr. B. Meijer docent KCV / CKV 1 / tekenen Mw. A. Melisse docent geschiedenis Mw. drs. J. Metzemaekers docent Nederlands Dhr. F. van de Meulenhof docent wiskunde / examensecretaris Mw. P. Michels docent Engels Dhr. ir. H. van Mierlo docent natuur-/scheikunde Dhr. S. Nizet MEd docent Engels Dhr. L. van Nunen docent lichamelijke oefening / decaan Vwo Mw. drs. M. Oliver docent Engels Dhr. H. van Oorschot MEE docent economie Dhr. ing. J. van Oorschot Med docent natuur-/scheikunde / onderzoek en ontwerpen Dhr. F. Overman docent wiskunde Dhr. H. Özel docent economie Dhr. M. Passtoors docent economie / m&o / leerlingcoördinator vwo Dhr. L. Peeters MME en MEd docent geschiedenis / adjunct-directeur basisteam havo Dhr. C. Peters decaan Havo Mw. E. Pietersma docent natuurkunde Dhr. L. Plessius docent nask en wiskunde Mw. M. Polderman MA docent Frans Mw. drs. H. Raats docent Engels / begeleider nieuwe docenten Mw. R. Ramaekers docent Duits Mw. C. Renders docent onderzoek en ontwerpen Mw. S. Ricanek docent Duits Dhr. drs. M. Ringeling docent biologie / algemene natuurwetenschappen Mw. ing. K. Roestenburg docent economie Mw. P. Roijmans docent wiskunde / economie / decaan Mavo Dhr. R. Rombouts docent levensbeschouwing Mw. L. Roskam docent natuurkunde / mens en natuur / beta challenge Mw. J. Scheepers docent Engels 40 41

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Aan alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)

Aan alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) Kenmerk: W045L15JH Aan alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) Eindhoven, juni 2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s) / beste leerlingen, Het einde van het schooljaar nadert. Om een en ander organisatorisch

Nadere informatie

Het VWO op het Eckartcollege

Het VWO op het Eckartcollege VWO Het VWO op het Eckartcollege Welkom Welkom op het eckartcollege. Het Eckartcollege heeft een VWO afdeling, In deze folder staat een korte uitleg over de VWO-afdeling van het Eckartcollege. Visie Het

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

LESSENTABELLEN schooljaar

LESSENTABELLEN schooljaar LESSENTABELLEN schooljaar 2012-2013 EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR VMBO, HAVO EN VWO / DERDE LEERJAAR HAVO EN VWO VMBO lw VMBO zg VMBO VMBOt/ HAVO HAVO/ VWO NE Nederlands 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 LA Latijn

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO. Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2

OVERGANGSNORMEN HAVO. Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2 Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2 De norm wordt toegepast op de jaarcijfers (van periode 4) van de 12 vakken waarvoor in deze klas een rapportcijfer wordt gegeven nl. Nederlands-Frans-Engels-Geschiedenis-Aardrijkskunde-Wiskunde-Biologie-

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Hondsrug College. Lessentabellen. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! 2017/2018

Hondsrug College. Lessentabellen. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! 2017/2018 Hondsrug College Lessentabellen 2017/2018 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! 2 Inhoudsopgave Lessentabellen Hondsrug Start College leerjaar 1 3 Lessentabellen leerjaar 2 4 Lessentabellen

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2014-2015 (vastgesteld door MR op 10-4-2014) Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool

LESSENTABELLEN 2014-2015 (vastgesteld door MR op 10-4-2014) Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool LESSENTABELLEN 201 2015 (vastgesteld door MR op 10201) Aantal lessen per v en per week Eerste leerjaar highschool Vcode vmbobk vmbotl havo/vmbotl havo vwo/havo ath gym Nederlands ne Frans fa Duits du 2

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 havo/vwo WELKOM

VOORLICHTING 2016 havo/vwo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 havo/vwo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L OVERGANG PO EN VO KIND Aanleg Belangstelling SchoolprestaHes Beroepswens BASISSCHOOL Toetsen LeerprestaHes Interesses

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Welkom. MAVO 2.0 Overstap van leerjaar 2 naar leerjaar 3 3 april 2012

Welkom. MAVO 2.0 Overstap van leerjaar 2 naar leerjaar 3 3 april 2012 Welkom MAVO 2.0 Overstap van leerjaar 2 naar leerjaar 3 3 april 2012 MAVO 2.0 Onze doelstellingen De leerling gaat met plezier naar school. De leerling ontwikkelt zich binnen de eigen mogelijkheden. De

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond van MAVO XL 3 naar 4

Welkom. Informatieavond van MAVO XL 3 naar 4 Welkom Informatieavond van MAVO XL 3 naar 4 Een woordje vooraf Oudertevredenheidsonderzoek 45-minutenrooster Summa wegwijsdagen Oudertevredenheidsonderzoek Belangrijk voor verbetering Leerjaar 3 wordt

Nadere informatie

1.3 Overgangsnormen vmbo

1.3 Overgangsnormen vmbo Overgangsnormen 1.3 Overgangsnormen vmbo A. Van klas 3 vmbo BB naar klas 4 vmbo BB. De leerling doet examen in 6 vakken. a. niet meer dan 1 óf 1,5 tekort voor de vakken gd, ma, bo en het sectorspecifiek

Nadere informatie

LESSENTABELLEN ONDERBOUW

LESSENTABELLEN ONDERBOUW LESSENTABELLEN ONDERBOUW TL-Havo-VWO 2014-2015 Vakken Leerjaar 1 Leerjaar 2 Nederlands 4 3 Frans 3 3 Duits 3 Engels 3 3 Geschiedenis 2 2 Aardrijkskunde 2 2 Wiskunde 4 3 Rekenen 0,5 0,5 Natuur- en scheikunde

Nadere informatie

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Een kleinschalige school met grote mogelijkheden 2015 Accent op jouw talent Elke leerling heeft talent. De meesten hebben zelfs meer dan één

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Week 18 en 19: MEIVAKANTIE 27 APRIL T/M 8 MEI. Donderdag 14 mei Hemelvaart Vrijdag 15 mei Vrije dag. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag

Week 18 en 19: MEIVAKANTIE 27 APRIL T/M 8 MEI. Donderdag 14 mei Hemelvaart Vrijdag 15 mei Vrije dag. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag AGENDA PERIODE 4 VAN HET SCHOOLJAAR 2014-2015 Week 15 Deze week: Aula gesloten ivm toneel Maandag 6 april Tweede Paasdag Dinsdag 7 april 4 e lesuur Zorgteam Vwo 5 e lesuur Zorgteam Mavo 15.15 17.00 u BT

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo). Sector- en profielkeuze 2016-2017 Versie : 2.0 Datum : 11 januari 2016 Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Nadere informatie

Overgangsregeling Huizermaat. schooljaar Goedgekeurd door MR Huizermaat op

Overgangsregeling Huizermaat. schooljaar Goedgekeurd door MR Huizermaat op Overgangsregeling Huizermaat schooljaar 2015-2016 Goedgekeurd door MR Huizermaat op Algemene begripsbepalingen Overgangsregeling Huizermaat schooljaar 2013-2014 De overgangsvergadering is de vergadering

Nadere informatie

Welkom Informatieavond MAVO XL van ljr.2 naar ljr. 3

Welkom Informatieavond MAVO XL van ljr.2 naar ljr. 3 Welkom Informatieavond MAVO XL van ljr.2 naar ljr. 3 Loopbaan Oriëntatie Begeleiding De rol van de ouders Tafelgesprekken Zoek mee Toon interesse Stimuleer het zetten van stappen Leer ze zelfstandigheid

Nadere informatie

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som.

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som. Voorwoord 2013-2014 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden onder het kopje ouders, brieven en downloads, overgangsnormen 2013-2014. Mochten er naar aanleiding

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Profielkeuze voorlichting

Profielkeuze voorlichting Profielkeuze voorlichting 31-10-2013 Presentatie : M. Speetjens (Coördinator in-uitstroom/decaan) Presentatie van de 4 profielen in het regulier onderwijs Profielen op Helder Aansluiting op het hbo, universiteit

Nadere informatie

VOORLICHTING 2017 havo/vwo WELKOM

VOORLICHTING 2017 havo/vwo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2017 havo/vwo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L OVERGANG PO NAAR VO KIND Aanleg Belangstelling SchoolprestaHes Beroepswens BASISSCHOOL Toetsen LeerprestaHes Interesses

Nadere informatie

Doorstroomdossier. Van 4 mavo naar 4 havo Inleveren voor 1 april 2017

Doorstroomdossier. Van 4 mavo naar 4 havo Inleveren voor 1 april 2017 Doorstroomdossier Van 4 mavo naar 4 havo 2016-2017 Inleveren voor 1 april 2017 Toegevoegde documenten: Motivatiebrief leerling Reflectieformulieren Kopie bevestiging inschrijving MBO-opleiding Profielkeuzeformulier

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

1. Inleiding. Hallo allemaal,

1. Inleiding. Hallo allemaal, 1. Inleiding Hallo allemaal, Voor jullie ligt het carrouselboekje voor 2 VMBO-t. Met dit boekje willen wij jullie en je ouders zo vroeg mogelijk inlichten over het verloop van dit schooljaar, 2010 2011,

Nadere informatie

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar 2016-2017 29 september 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers... 3 2. Bevorderingsnormen 2.1. Leerjaar 1... 4 2.2. Leerjaar 2... 5 2.3. Leerjaar

Nadere informatie

Informatie profielkeuze V4 2017

Informatie profielkeuze V4 2017 Informatie profielkeuze V4 2017 VWO 3 VWO 4 KEUZE WAT en HOE Doel: Kerst 2019 is vervolgstudie bekend! Alle vakken verplicht zoals in de onderbouw Vrijwel vrije vakkenkeus zoals vroeger Maar 4 stromen

Nadere informatie

Profielkeuze. Beste leerlingen van vwo-3 en hun ouders/verzorgers,

Profielkeuze. Beste leerlingen van vwo-3 en hun ouders/verzorgers, Profielkeuze Beste leerlingen van vwo-3 en hun ouders/verzorgers, Als je in de derde klas van het vwo zit ga je al nadenken over wat je na het Corderius College wil gaan doen. Je moet namelijk een vakkenpakket

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen!

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen! christelijke school voor mavo-havo-vwo Met elkaar voor elkaar De Blesewic: heel veel plussen! We werken samen aan jouw toekomst Kleinschalig en uitdagend voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen!

Nadere informatie

onderbouw beroepsgerichte unit

onderbouw beroepsgerichte unit leergebied vakken afk. BG1 BG1 BG1 BG2 BG2 BG2 lwoo tto lwoo tto Moderne vreemde talen Engels EN 3 3 5 3 3 5 Nederlands NE 4 4 4 4 4 4 Mens & Maatschapppij (MM) onderbouw beroepsgerichte unit aardrijkskunde

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2014-2015 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Inrichting tweede fase 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo Opbouw vakkenpakket havo en vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Het algemene

Nadere informatie

VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je

VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je nodig hebt voor je vervolgonderwijs op het mbo, hbo en

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

Overgangsnormen derde klas

Overgangsnormen derde klas Overgangsnormen derde klas Van naar Verplichte normen Subnorm Let op! 3 mavo naar 4 mavo De verplichtingen die tot het schoolexamen behoren dienen te zijn afgerond (zie PTA). Voor het vak ckv dient een

Nadere informatie

Hier leer je. voor het leven BERGSCHENHOEK. Aandacht voor jouw ontwikkeling. Vanuit relaties naar prestaties. Een open en stimulerende omgeving

Hier leer je. voor het leven BERGSCHENHOEK. Aandacht voor jouw ontwikkeling. Vanuit relaties naar prestaties. Een open en stimulerende omgeving BERGSCHENHOEK christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo Hier leer je Vanuit relaties naar prestaties Aandacht voor jouw ontwikkeling Een open en stimulerende omgeving voor het leven Leren kan op

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

H A V O 4 S P E C I A L

H A V O 4 S P E C I A L H A V O 4 S P E C I A L Instroom in schooljaar 2017-2018 Wie zijn wij Het Niftarlake College is een school in beweging die trots is op zijn leerlingen en medewerkers! Onze missie Het Niftarlake College

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd.

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd. Bevorderingsnormen Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Klas 1 havo/mavo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Voor de klassen 1,

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Wat heeft uw kind nodig? Inspirerende en veilige omgeving Meer dan een diploma, brede ontwikkeling Leuke, actieve middelbareschooltijd Ouders en leerlingen waarderen

Nadere informatie

Profielkeuze / vakkenkeuze

Profielkeuze / vakkenkeuze OUDERAVOND 3 VWO Profielkeuze / vakkenkeuze Structuur onderwijs Tweede fase Welke keuzes moeten worden gemaakt? Hoe maken leerlingen keuzes? Globaal tijdpad Wat te doen bij zittenblijven? Uitleg site Nederlands

Nadere informatie

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort Informatie Profielkeuze 2015-2016 Vernieuwde Tweede Fase cohort 2016-2019 Informatieboekje profielkeuze Tweede fase en de keuze van een profiel Leerlingen die nu in de derde klas zitten, krijgen volgend

Nadere informatie

En Profil 5 VWO Informatie over de Tweede Fase en de profielkeuze. Da Vinci College En Profil VWO

En Profil 5 VWO Informatie over de Tweede Fase en de profielkeuze. Da Vinci College En Profil VWO En Profil 5 VWO 2017-2018 Informatie over de Tweede Fase en de profielkeuze. Da Vinci College En Profil VWO 2017-2018 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DE KEUZEPROCEDURE...3 3 DE PRE-PROFIELEN...4 4 DE

Nadere informatie

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Leerwegplanner Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Inleiding Kiezen in de derde klas. Vorig schooljaar heb je in de tweede klas de eerste keuze gemaakt in de richting van een sector. Doordat

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 18 maart 2015 Van 3TG naar 4TG. Welkom

Voorlichtingsavond 18 maart 2015 Van 3TG naar 4TG. Welkom Van 3TG naar 4TG Welkom Wie was wie ook alweer? Mw. Boland Teamleider TL /TG Dhr. Uzm Mentor 3TG1 (002) Dhr. Jansen* Mentor 3TG2 Dhr. Hofman Mentor 3TG3 (200) Dhr. Van Peer Mentor 3TG4 (005) Dhr. Van Vliet

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG Akkoord Directie: 11 september 2013 Akkoord MR: 25 september 2013 A Overgangsnormen 1. Inleiding Bij de overgang van leerlingen zijn er algemene

Nadere informatie

Informatie profielkeuze H4

Informatie profielkeuze H4 Informatie profielkeuze H4 2017 Profielkeuze voor Havo 4 Keuze Wat en hoe HAVO BOVENBOUW Brug tussen heden (H3 / M4) en toekomst (HBO) Doel: Kerst 2018 is vervolgstudie bekend Alle vakken verplicht zoals

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016-2017 Algemene regels: Alle klassen werken volgens een officieel toetsreglement; Alle cijfers behouden een decimaal; We werken met een doorlopend gemiddelde; Voor de vaststelling

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO. Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2

OVERGANGSNORMEN HAVO. Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2 Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2 De norm wordt toegepast op de jaarcijfers (van periode 4) van de 12 vakken waarvoor in deze klas een rapportcijfer wordt gegeven nl. Nederlands-Frans-Engels-Geschiedenis-Aardrijkskunde-Wiskunde-

Nadere informatie

Informatie over de Profielkeuze. Havo 3

Informatie over de Profielkeuze. Havo 3 Informatie over de Profielkeuze Havo 3 Januari 2017 1 Inleiding Beste leerling, Het maken van een keuze voor je profiel in de bovenbouw van de Havo (klas 4 en 5) is belangrijk. Je voert over dit onderwerp

Nadere informatie

Determinatieavond leerjaar 2

Determinatieavond leerjaar 2 Programma: Determinatie TL Beroepsgericht Waar kijken wij naar bij uw zoon/dochter: Cijfers (kennis, vakvaardigheden en leervermogen) Algemene vaardigheden en (studie)houding Cito Vas Wat wil de leerling

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017)

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017) Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3 Schooljaar 2017 2018 (juni 2017) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 2 naar klas 3... 7 Klas 2 Basis... 7 Klas 2 Kader... 7 Klas 2 Mavo...

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST KIEZEN VOOR DE TOEKOMST 2012-2013 VMBO TL H AVO 4 19 januari 2012 19.30 20.30 V4 & OUDERS VOORLICHTING Traject voorbereiding MBO! daarnaast Traject optie voor HAVO HAVO IS NOG 2 JAAR A.V.O. & NIET BEDOELD

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 4. Welkom

Informatieavond HAVO 4. Welkom Informatieavond HAVO 4 Welkom Informatieavond 4 havo Programma informatieavond Ons motto Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 4 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische

Nadere informatie

Informatie voor ouders. schooljaar 2015-2016. Lyceum volgens. Mischa. Hart voor jouw talent! Uitdagend leren

Informatie voor ouders. schooljaar 2015-2016. Lyceum volgens. Mischa. Hart voor jouw talent! Uitdagend leren Informatie voor ouders schooljaar 2015-2016 Lyceum volgens Mischa Hart voor jouw talent! Uitdagend leren Uitdagend leren De leerlingen op het Lyceum volgen een opleiding voor havo, atheneum of gymnasium.

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl 2016-2017 Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Een heel belangrijke stap. Waar

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

PROFIELKEUZE havo (presentatie van de voorlichtingsavond)

PROFIELKEUZE havo (presentatie van de voorlichtingsavond) PROFIELKEUZE 2017 3 havo (presentatie van de voorlichtingsavond) Nu nog even een profiel kiezen In welke vakken ga je examen doen? Profielkeuze is een proces Leerling + ouders + school Tijdspad profielkeuze

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2011-2012. JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2)

OVERGANGSNORMEN 2011-2012. JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) OVERGANGSNORMEN 2011-2012 JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) Inhoudsopgave: Algemene gegevens Klas 1 o TH/H (Havo) HV/V (Atheneum) o Sportklas TH o Sportklas HV o Gymnasium Klas 2 o TH/HAVO o

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 5 januari 2016

VWO 3. Profielkeuze. 5 januari 2016 VWO 3 Profielkeuze 5 januari 2016 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

EXTERNE INSTROOM HAVO 4

EXTERNE INSTROOM HAVO 4 EXTERNE INSTROOM HAVO 4 Instroom in 4 havo in schooljaar 2016-2017 VOORWOORD Beste leerling, geachte ouder(s)/ verzorger(s), Je overweegt een overstap te maken naar 4 havo. Dit boekje bevat informatie

Nadere informatie

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO Kies je vakkenpakket 2 en 3 MAVO 2016-2017 1 2 Introductie Beste leerling, ouder of verzorger, Op dit moment zit jij of je kind in het tweede of derde jaar van de mavo. In beide jaren zullen keuzes gemaakt

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017 VWO 3 Profielkeuze 10 januari 2017 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

gymnasium atheneum havo

gymnasium atheneum havo Damstede gymnasium atheneum havo Brede oriëntatie & Talentontwikkeling Klassieke Vorming Informatie voor ouders van toekomstige brugklassers 2015-2016 exact (pilot Technasium) kunstzinnig-actief sportief

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur

Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur Agenda Overgang van 3 vwo naar 4 vwo Overgang van Mondriaan College naar TBL Antwoord op jullie vragen Tweede Fase op het TBL: keuzemogelijkheden en voorwaarden

Nadere informatie

Opleidingsomschrijving Vakcode Vakomschrijving Keuzevak lesuren Brugklas Mavo sportklas ak aardrijkskunde Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bi biologie

Opleidingsomschrijving Vakcode Vakomschrijving Keuzevak lesuren Brugklas Mavo sportklas ak aardrijkskunde Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bi biologie Opleidingsomschrijving Vakcode Vakomschrijving Keuzevak lesuren Brugklas Mavo sportklas ak aardrijkskunde Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bi biologie Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bv beeldende vorming Nee

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 VWO exellius HAVO HAVO/VWO tweetalig onderwijs VMBO-t VMBO-k www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ Erkende CultuurProfielSchool Erkende VECON Business School vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 800 leerlingen Welkom op ons Wessel! De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke

Nadere informatie