Schoolgids Petrusschool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids Petrusschool"

Transcriptie

1 Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon directie: Dineke Hek (directeur) 1 Een woord vooraf Geachte Ouder(s), Verzorger(s) Hierbij ontvangt u de schoolgids van de Petrusschool. Een gids vol met informatie over de dagelijkse gang van zaken op onze school. Het boekwerk is bedoeld om u te laten zien wie we zijn en waar we voor staan. U vindt hierin onder andere allerlei informatie over de school, over de verschillende geledingen die binnen de school actief zijn, over de leerkrachten en over hoe het een en ander georganiseerd is. Een gids dus om te gebruiken, waarin u snel de nodige informatie kunt opzoeken. U leest in deze schoolgids veel over allerlei activiteiten en procedures. U mag er daarbij van uitgaan dat deze activiteiten worden georganiseerd en de procedures worden gevolgd. Er kunnen zich echter gedurende het schooljaar bijzondere omstandigheden voordoen, die er toe leiden dat wij van een activiteit moeten afzien of een procedure enigszins afwijkend moeten volgen. Mocht zich zoiets voordoen, dan zullen we de betreffende ouders hierover inlichten. We hebben een mooie school en kunnen concluderen dat we het goed voor elkaar hebben. We hebben voldoende lokalen, moderne voorzieningen, veel ruimte en licht Dit maakt het werken voor de leerkrachten en leerlingen fijn en aantrekkelijk. Inhoudsopgave 1. Een woord vooraf 1 2. De school 3 3. De Procedure Klachten- 7 regeling 4. Informatica Waar de school voor staat De organisatie van het onderwijs Aanmelding van nieuwe leerlingen De groepsindeling Problematiek vervanging in het onderwijs Zorg voor kinderen Overgang van groep 8 naar het vervolgonderwijs Extra schoolactiviteiten De leraren De ouders De ontwikkeling van het onderwijs in school Toelating, schorsing, verwijdering van een leerling De resultaten van het onderwijs Regeling school en vakantietijden Veiligheid in en rondom de school Sponsoring Lijst met afkortingen Namen en adressen Vaststelling 63 Pagina 1

2 SCHOOLGIDS - schooljaar Wij willen graag dat deze gids er mede toe bijdraagt dat ouders, gedurende de periode dat hun kinderen op school zitten, positief kritisch zijn ten opzichte van de school en er een aangrijpingspunt in vinden met ons in dialoog te treden. Dat kan de kwaliteit van ons onderwijs alleen maar ten goede komen. We zullen wederom proberen er een goed schooljaar van te maken. Een jaar waarin weer veel gevraagd zal worden. Een ieder zal hard moeten werken om ervoor te zorgen dat we kunnen waarmaken waar we voor staan: goed onderwijs, gegeven door bekwame leerkrachten, in een modern gebouw, met moderne methodes en voorzieningen. Hierbij is uw hulp als ouders erg belangrijk. Het afgelopen jaar hebben we regelmatig een beroep op u gedaan en dat was nooit tevergeefs. Wij willen op deze plaats nogmaals onze hartelijke dank uitspreken naar alle mensen die op welke manier dan ook geholpen hebben. Ook het komende schooljaar zal er wederom een beroep op u gedaan worden en wij hopen dat u ons niet in de steek laat, want met ons allen kunnen we ervoor zorgen dat er op de Petrusschool kwalitatief goed onderwijs gegeven wordt en dat de kinderen altijd met plezier naar school zullen gaan. Plezier op school en in het leren vinden we erg belangrijk. De kinderen moeten nog jaren naar school en we moeten ervoor zorgen dat de kinderen dit als een leuke tijd ervaren. - Verzoek aan ouders om te reageren Wij willen graag dat deze gids er mede toe bijdraagt dat ouders, gedurende de periode dat hun kinderen op school zitten, positief kritisch zijn ten opzichte van de school en er een aangrijpingspunt in vinden met ons in dialoog te treden. Dat kan de kwaliteit van ons onderwijs alleen maar ten goede komen. Wij wensen u dan ook niet alleen veel leesplezier met deze gids, maar verzoeken u ook naar de directie, de leerkrachten of de medezeggenschapsraad te reageren wat betreft zaken die u mist of die bij u vragen oproepen. We hopen dat deze gids een stimulans zal zijn tot een optimale communicatie tussen ouders en school. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, of met een of meer instanties waarvan u de gegevens in de schoolgids vermeld vindt. De deur van onze school staat altijd open! Hoogachtend, Het team van de Petrusschool. Pagina 2

3 Petrusschool 2 De school 2.1 Richting De naam van onze school luidt "Petrusschool". De Petrusschool is ontstaan uit een fusie met de Paulusschool en de kleuterschool t Woudje. De Petrusschool is een Rooms-Katholieke school, die sterke banden heeft met de Heilige Geest parochie. Vanaf 1 januari 1999 is het schoolbestuur van Hengevelde gefuseerd met 6 besturen uit de regio. De Petrusschool maakt deel uit van Stichting Keender. Bij dit bestuur zijn aangesloten de RK scholen uit Beltrum, Goor, St. Isidorushoeve, Buurse, Hengevelde, Neede, Rietmolen en alle scholen uit Haaksbergen. Het adres van de school is: Bekkampstraat AH Hengevelde Telefoonnummers: (school) adres: Website: 2.2 Directie: De directeur van de school is mevr. D. Hek. Zij is vrij geroosterd van het lesgeven. Zij wordt in enkele taken ondersteund door de bouwcoördinatoren, de interne begeleiders en de heer J. ter Haar, die de financiën en de bestellingen van de school behartigt. 2.3 Schoolgrootte De Petrusschool telt op de teldatum 1 oktober 2014, 290 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 12 groepen. Aan de school zijn 21 leerkrachten verbonden. Van deze leerkrachten werken er 6 in een volledige betrekking en 15 in deeltijd. Pagina 3

4 SCHOOLGIDS - schooljaar Er is 1 onderwijsassistente actief binnen de school. Ook is er aan school een vakleerkracht gymnastiek verbonden (iedere woensdag), is er een administratieve kracht werkzaam voor 1 dag in de week en hebben we een conciërge voor 20 uur in de week. Twee personen zijn aan school verbonden als schoonmaakster. De prognose voor de komende jaren is dat er geen groei van het aantal leerlingen optreedt en dat we de komende jaren ongeveer 290 leerlingen zullen hebben. 2.4 Informatievoorziening Alle informatie over de school wordt gepubliceerd op de website: Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, die te vinden is op de site, dan krijgt u altijd de meest actuele informatie rechtstreeks in uw mailbox thuis. Op dit moment hebben nagenoeg alle gezinnen zich aangemeld, zodat er bijna geen brieven met de kinderen mee naar huis hoeven. U krijgt deze brieven namelijk via de mailbox thuis gezonden. Van de schoolgids zijn een paar papieren exemplaren op school voorhanden. Het afgelopen jaar zijn er geen ouders geweest die een papieren versie hebben opgehaald. 2.5 Identiteit We zijn een katholieke basisschool, die openstaat voor iedereen die onze uitgangspunten respecteert. We willen als school het katholieke geloof uitdragen, maar we willen ook andere gelovigen evenals niet gelovigen een plaats bieden. Vanuit ons geloof geven we vorm en inhoud aan het onderwijs. We proberen de kinderen de ogen te openen voor hetgeen er om hen heen gebeurt. Je maakt als individu deel uit van een steeds complexer wordende samenleving. Iedereen heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid. Vanuit onze christelijke waarden en normen proberen wij de kinderen hierop te wijzen. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich geborgen en veilig voelen op school. In de lessen is er daarom veel aandacht voor het omgaan met elkaar. Dit alles krijgt mede gestalte en vorm door de methode Hellig Hart, die door de gehele school gebruikt wordt. Ook zijn we nauw betrokken bij de organisatie rondom de gezinsvieringen, de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. Van alle kinderen wordt verwacht dat ze met de voorbereiding op het Vormsel en de Communie meedoen. De projecten zijn zo gekozen dat ze algemeen vormend zijn en dus toegankelijk voor alle leerlingen ongeacht geloofs- of levensovertuiging. Pagina 4

5 Petrusschool 2.6 Onze zorg voor kwaliteit De kinderen hebben recht op kwalitatief goed onderwijs. Het is voor de school dan ook belangrijk om zorg te hebben voor de kwaliteit. In het schoolplan staat uitgebreid beschreven hoe we vorm geven aan kwaliteitszorg. Aan de orde komen onder andere: de zorg voor minder goed presterende kinderen, het rugzakje, het leerlingvolgsysteem, het bouwoverleg, het klassenbezoek, de functioneringsgesprekken, en het inspectierapport. Het schoolplan ligt voor een ieder ter inzage op school. 2.7 Actief burgerschap en sociale integratie De Petrusschool staat midden in de samenleving. In Hengevelde hebben we een vooraanstaande positie. Er is maar 1 school in Hengevelde, alle kinderen gaan naar onze school, de ouders hebben geen keus en daar moeten we op een verantwoorde manier mee omgaan. Dit proberen we o.a. door ons actief op te stellen binnen Hengevelde. Onze rol in Hengevelde is veel meer dan lesgeven alleen. We proberen, door open te staan en mee te doen aan allerlei activiteiten in Hengevelde en daarbuiten, de kinderen actief burgerschap en sociale integratie te laten ervaren. Dit komt o.a. bij de volgende activiteiten tot uitdrukking: Verschillende kinderen zijn actief als misdienaar. Activiteiten van allerlei verenigingen worden op school gepromoot. We doen mee aan allerlei acties die binnen Hengevelde opgezet worden. We betrekken de kinderen bij het zorgdragen voor de leefomgeving. We treden op, met musicals en andere voorstellingen, voor een breed publiek. Dit gaat verder dan de ouders van de school. We besteden geregeld aandacht aan de armoede in de wereld en proberen via acties te helpen. Pagina 5

6 SCHOOLGIDS - schooljaar Verder besteden we nadrukkelijk aandacht aan de omgang van de kinderen met elkaar en anderen. Dit doen we door het gedrag van kinderen bespreekbaar te maken en de kinderen te oefenen in de sociale omgang met elkaar. Middels het Kanjerproject proberen we hier een duidelijke aanzet toe te geven. Ook betrekken we ouders en verenigingen bij dit project, zodat het breed gedragen wordt binnen Hengevelde. Door deze houding en activiteiten ervaren de kinderen, ouders en anderen de laagdrempeligheid van de school. Hierdoor ontstaat er wederzijds respect en waardering en dit is een goede basis om daadwerkelijk resultaat te bereiken. De Petrusschool doet mee aan allerlei activiteiten in Hengevelde en daarbuiten om de kinderen actief burgerschap en sociale integratie te laten ervaren. voor evenwichtig onderwijs R.K. Petrusschool Pagina 6

7 Petrusschool 3 Procedure Klachtenregeling Met de inwerkingtreding van de Kwaliteitswet zijn schoolbesturen verplicht een klachtenregeling te hebben. Met deze regeling beoogt het bestuur van de Stichting Keender een zorgvuldige behandeling van klachten. De Stichting Keender wil haar leerlingen en medewerkers een veilig en uitdagend leer- en werkklimaat bieden. Wat betekent dat voor onze school? Overal waar mensen samen leven en werken, ook op onze school, zijn voor een goede gang van zaken regels en afspraken nodig. Net als in de gewone maatschappij hebben regels en afspraken voor een groot deel betrekking op gezondheid en veiligheid en worden ze uit preventief oogpunt vastgesteld. Toch kan het voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent. Naast ouders en (oud)leerlingen kan eenieder die deel uitmaakt van de school klachten indienen. Deze klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en personeel, of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de school. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg worden opgelost. Daarnaast is er gelegenheid om regelrecht contact op te nemen met de externe onafhankelijke klachtencommissie. Deze klachtencommissie kunt u bereiken via de secretaris, telefoon of Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen betrokkenen kunnen worden opgelost. Indien dit niets oplevert, kan daarna overleg met bijvoorbeeld de intern begeleider of de directeur plaatsvinden. Pas wanneer ook deze afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. In het schema op de volgende pagina wordt aangegeven over welke klachten het gaat en welke stappen daarbij kunnen worden ondernomen. R.K. Petrusschool voor evenwichtig onderwijs Pagina 7

8 SCHOOLGIDS - schooljaar Klacht van onderwijskundige aard, o.a.: - Methode - Aanpassing programma - Toetsing, beoordeling - Pedagogische benadering Gesprek met groepsleerkracht Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met schoolleiding Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met externe vertrouwenspersoon Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij klachtencommissie Klacht van schoolorganisatorische aard (maatregelen, nalatigheid) - Vakanties, vrije dagen - Ouderbijdrage - Schoonmaken Gesprek met schoolleiding Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met externe vertrouwenspersoon Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij klachtencommissie Behandeling klacht door klachtencommissie Klacht over ongewenste gedragingen: - Seksuele intimidatie - Agressie - Geweld - Racisme - Discriminatie - Pesten Gesprek met groepsleerkracht Gesprek met interne vertrouwenspersoon Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met schoolleiding Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met externe vertrouwenspersoon Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij klachtencommissie Bevoegd gezag neemt maatregelen 1. De interne contactpersonen bij ons op school zijn: Simone Tienstra tel: Inge Pieper tel: Deze contactpersoon is benoemd door het bevoegd gezag. Hij/zij zal u eventueel verwijzen naar de vertrouwenspersoon. De schoolcontactpersoon: Is het aanspreekpunt bij klachten binnen onze school; Zorgt voor eerste opvang van de klager; Geeft informatie over de klachtenprocedure; Zorgt ervoor dat teamleden, ouders en leerlingen op de hoogte worden gebracht van zijn of haar taak en rol; Neemt initiatieven om preventieactiviteiten binnen school op te zetten; Verwijst door naar de externe vertrouwenspersoon. Pagina 8

9 Petrusschool 2. De vertrouwenspersonen zijn: De heer H. van t Erve Richterstraat ZV Haaksbergen Telefoon: Mevr. J. Kuypers-van Hulten Lansinkstraat JN Haaksbergen Telefoon: De vertrouwenspersonen zijn benoemd door het bevoegd gezag voor alle scholen onder de Stichting Keender. De vertrouwenspersonen hebben geen onderlinge verdeling van scholen en taken. De vertrouwenspersoon: Probeert de klacht door bemiddeling op te lossen; Gaat na of de klacht terecht is en kan begeleiden bij de procedure; Kan de klager in overweging geven de klacht bij het bevoegd gezag of de klachtencommissie in te dienen; Kan de klager ondersteunen en begeleiden en evt. bijstand verlenen bij het doen van aangifte bij de politie; Kan doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleningsinstanties. Klachtenregeling 3. Wanneer de directie van de school, de vertrouwenspersoon en het bevoegd gezag de klachten niet op een bevredigende manier kunnen afhandelen, kan de klager bij een onafhankelijke klachtencommissie terecht. De Stichting Keender heeft zich aangesloten bij een regionale klachtencommissie. De vertrouwenspersoon wijst u de weg naar de klachtencommissie en zal u begeleiden bij een klachtenprocedure. De klachtenregeling ligt op school ter inzage. Pagina 9

10 SCHOOLGIDS - schooljaar In onze huidige informatiemaatschappij is het van groot belang dat kinderen kritisch kunnen omgaan met het informatieaanbod en met de huidige informatiemiddelen. 4 Informatica: De school heeft de beschikking over 13 digitale schoolborden (in elke groep één) en over een uitgebreid netwerk. In dat netwerk draaien momenteel 50 computers. Dit betekent dat elke groep over 4 of 5 computers beschikt, die op het netwerk zijn aangesloten. In de hal van de school staan ook nog eens 6 computers opgesteld. Het is belangrijk om deze computers een zinvolle plaats te geven binnen ons onderwijs. De school heeft een lange termijnbeleid opgesteld. Kortweg komt dat neer op: - Herziening en aanschaf van software; - Scholing van het personeel en de kinderen; - Gebruik van internet; - Gebruik van de computer in het kader van leerlingbegeleiding. (o.a. dyslexie) Het netwerk biedt grote mogelijkheden om de kinderen via internet zelfstandig allerlei informatie te laten verzamelen en ontdekken. Eveneens zullen we steeds meer software kunnen aanschaffen, waardoor de kinderen er een mogelijkheid bij krijgen zich zelfstandig leerstof eigen te maken. De heer Kees Assink is als ICT-er actief binnen de school en zodanig elke dinsdagochtend voor deze taak inzetbaar. Voor meer informatie omtrent de inzet van de computer verwijzen we naar het schoolplan. Dit schooljaar bereiden wij ons netwerk uit met 10 Ipads-mini en 30 laptops. 5 Waar de school voor staat De missie van de Petrusschool is: Het onderwijs moet aansluiten bij het kind; dit betreft zowel de kennisoverdracht als de sociaal emotionele ontwikkeling. Na acht jaar basisonderwijs op de Petrusschool moeten een aantal schooldoelen zijn bereikt. Deze doelen zijn onder andere uitgedrukt in termen van motorische vaardigheden, mondeling- en schriftelijke capaciteiten, creatieve uitingen en sociale vaardigheden Daarbij streven we de volgende schooldoelen na: Wanneer de kinderen na acht jaar basisonderwijs de Petrusschool verlaten, moeten ze het volgende, overeenkomend met hun ontwikkeling, hebben bereikt: - ze moeten zich een aantal motorische vaardigheden hebben eigen gemaakt; Pagina 10

11 Petrusschool - ze moeten zich op hun niveau zowel mondeling als schriftelijk kunnen uitdrukken, kunnen lezen en om kunnen gaan met hoeveelheden en getallen; - ze moeten zich de noodzakelijke kennis hebben eigen gemaakt zoals deze bij de diverse vakgebieden nader is uitgewerkt; - ze moeten zich op creatieve manier kunnen uitdrukken en op een eigen manier kunnen omgaan met creatieve uitingen van anderen; - ze moeten zich sociaal ontwikkeld hebben zodat ze optimaal kunnen deelnemen aan het menselijk verkeer; - ze moeten zich zoveel mogelijk als zelfstandige kinderen hebben ontwikkeld. We gaan ervan uit dat kinderen die dit beheersen, zich staande kunnen houden in een voortdurend veranderende samenleving; - we streven naar het welzijn van onze leerlingen. Het onderwijs gaat er van uit, dat leerlingen opgroeien in een veranderende omgeving. Van jongs af aan worden de kinderen daarom ook vertrouwd gemaakt met het maken van zelfstandige keuzes. Dit proberen we te bereiken door in ons onderwijs en in onze omgang met de kinderen zoveel mogelijk aan te sluiten bij hun onderwijsbehoeftes. In de praktijk betekent dit dat we veelal werken in 3 niveaus en dat we middels het gericht volgen van de kinderen, met behulp van verschillende Cito-LVS toetsen de ontwikkeling van elk kind en van de groep als totaal, goed in de gaten kunnen houden. We gaan uit van reële hoge doelen en willen een school zijn die qua prestaties, gemeten volgens landelijke normen, gemiddeld of boven gemiddeld scoort. Het spreekt vanzelf dat de hierboven geschetste missie alleen gestalte kan krijgen indien er sprake is van een goede samenwerking tussen ouders en school. Regelmatig contact is daarbij een eerste voorwaarde. Sterk door samenwerking Pagina 11

12 SCHOOLGIDS - schooljaar Daartoe bestaan de volgende mogelijkheden: Eenmaal per schooljaar wordt er door de Ouderraad een Algemene Ouderavond georganiseerd. De missie, welke zegt dat het onderwijs moet aansluiten bij het kind, kan alleen ondersteund worden als er regelmatig contact is tussen ouders en school. Dit contact kan op een aantal manieren worden ingevuld, bijvoorbeeld met tienminutengesprekken en oudergesprekken. a. De Algemene Ouderavond. Eenmaal per schooljaar organiseert de Ouderraad de Algemene Ouderavond. Behalve als Algemene Ledenvergadering voor de Oudervereniging is deze avond ook bedoeld om een in het onderwijs actueel onderwerp te bespreken. Ouderavonden zijn er verder ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel (resp. groep 4 en 8) voor de aanmelding van leerlingen voor het Voortgezet Onderwijs (groep 8), en voor ouders waarvan hun zoon/dochter voor het eerst de basisschool gaat bezoeken. Verder bestaat de mogelijkheid om, wanneer de actualiteit zulks noodzakelijk of wenselijk maakt, extra ouder avonden te organiseren. b. Tien-minutengesprekken. Tweemaal per schooljaar, vlak na het verschijnen van het eerste en het tweede rapport (begin december en half maart) wordt U, als ouders van de kinderen van groep 1 t/m 8, in de gelegenheid gesteld om met de leerkracht(en) van Uw kind(eren) te spreken over de vorderingen in de voorafgaande periode. Behalve tijdens deze tien - minutengesprekken n.a.v. het rapport bestaat altijd de mogelijkheid om met een leer kracht te spreken wanneer U dat als ouders wenselijk vindt. Dergelijke gesprekken vinden als regel plaats na een gemaakte afspraak. c. Oudergesprekken. Er kan aanleiding voor de school bestaan om over een bepaalde leerling met de ouders te spreken. Wanneer naar het oordeel van de school zo'n gesprek noodzakelijk is, wordt U daartoe tijdig uitgenodigd. Bij de uitnodiging voor zo'n gesprek hoort U ook wie er namens de school aanwezig zullen zijn (bijvoorbeeld groepsleerkracht, intern begeleider, remedial teacher, directeur, extern deskundige.) Van dit gesprek maakt de school een verslag, waarvan de ouders een exemplaar ontvangen, terwijl de school een door de ouders onder tekend exemplaar in het leerling-dossier bewaart. Pagina 12

13 Petrusschool d. Informatie-avonden. Vrij snel aan het begin van het schooljaar wordt U als ouders in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van zaken in de groep(en) waarin Uw kind(eren) geplaatst is (zijn). e. Bemiddeling. De school kan eventueel een bemiddelende rol spelen (m.n. bij sociaal-emotionele problemen) tussen ouders en advies- of hulpverlenings-instanties. 5.1 Rapporten groep 1 en 2 De rapporten worden in de eerste twee leerjaren van het primair onderwijs (dus groep 1 en 2) in totaal 3 x meegegeven. eind groep 1 het eerste rapport als de leerling in groep 2 zit, krijgt hij/zij in maart het 2 e rapport einde schooljaar krijgt de leerling van groep 2 zijn/haar 3 e rapport. De 10 minutengesprekken zijn in december en in maart, waarbij alle ouders uitgenodigd worden. 6 De organisatie van het onderwijs 6.1 De groepen De meeste vierjarigen die bij ons op school komen, zijn naar de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf geweest. We vinden het belangrijk om de overgang naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarom bieden we kinderen van bijna 4 jaar de mogelijkheid om te komen wennen en proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de aanpak en de ervaringen van de voorschoolse opvang. De organisatie van het onderwijs is op te delen in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De onderbouw is een gemengde groep welke door de 4,5 en 6 jarigen gevormd wordt. De middenbouw zijn de groepen 3, 4 en 5. De laatste fase van het basisonderwijs zijn de groepen 6, 7 en 8, de zgn. bovenbouw. Pagina 13

14 SCHOOLGIDS - schooljaar De leidsters van de peuterspeelzalen in de gemeente Hof van Twente vullen voor elk kind een overdrachtsformulier in. Wat er in staat, hebben zij met u besproken bij het afscheid van de peuterspeelzaal. Bij inschrijving op onze school vragen wij u naar dat formulier. Wij maken er een kopie van voor ons leerlingvolgsysteem. Indien nodig, nemen we contact op met de leidsters van de voorschoolse opvang om over uw kind te praten. Bij aanmelding van uw kind op de basisschool wordt aan de ouders gevraagd om hiervoor toestemming te verlenen. Er is minimaal twee keer per jaar overleg met de leidsters van de peuterspeelzaal en de kinderopvang. In deze vergaderingen wordt de manier van werken besproken en nieuwe ontwikkelingen in gang gezet. De indeling van de groepen in de onderbouw is als volgt: We hebben een groep 1, een groep 2 en een gemengde groep 1/2. De kinderen die instromen vanaf oktober tot de kerstvakantie komen in groep 1/2. De kinderen die in oktober, november en december instromen worden nadrukkelijk gevolgd in hun ontwikkeling, zodat er eventueel in het volgende schooljaar een doorstroming naar groep 2 kan volgen. De 4-jarige kinderen komen de dag na hun verjaardag op school en gaan in principe hele dagen naar school. De procedure is als volgt: Ruim voorafgaand aan de instroom volgt er overleg met de leidster van de peuterzaal en/of kinderopvang. Indien wenselijk, brengt een leerkracht van de school een bezoek aan het kinderdagverblijf of peuterzaal om het kind te observeren. Voorafgaand aan de instroom vindt er een gesprek plaats tussen de leerkracht van het kind en de ouder(s). Er kan, in goed overleg, besloten worden om het kind, in eerste instantie, halve dagen naar school te laten gaan. Als het aantal van 28 kinderen in elke groep bereikt is dan gaan de nieuwe instroomkinderen halve dagen naar school. Mochten er echter aannemelijke argumenten zijn om hiervan af te wijken dan is dat mogelijk. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid in het hele traject ligt bij de school. Pagina 14

15 Petrusschool Toelichting: Een goede overdracht van de voorschoolse opvang naar de basisschool is erg belangrijk. Hierdoor kunnen we nog beter aansluiten op de onderwijsbehoeften van elk kind. Voorafgaand aan de instroom vindt er een gesprek met de ouder(s) plaats. In dit gesprek vindt er informatieoverdracht plaats. Mocht blijken dat een kind er nog niet aan toe is om hele dagen naar school te gaan dan kan er besloten worden om het kind in eerste instantie halve dagen naar school te laten gaan. Als het aantal van 28 kinderen bereikt wordt dan laten we in principe de kinderen vanaf dat moment halve dagen instromen. Dit zal vaak aan het einde van het schooljaar zijn. Mochten er argumenten zijn die het aannemelijk maken om van deze afspraak af te wijken dan is dat bespreekbaar. De ouders zullen nadrukkelijk geïnformeerd worden over deze beslissing/ procedure. Belangrijke aandachtspunten die deze regeling rechtvaardigen zijn: De klassen zitten met 28 kinderen letterlijk vol. Met meer dan 28 kinderen wordt het moeilijk om gedurende een hele dag een goede kwaliteit van lesgeven, die recht doet aan alle kinderen, te waarborgen. We praten veelal over het eind van het schooljaar. Dit is een hectische en drukke periode. Voor de nieuwe kinderen is het vaak lastig om dan goed te wennen. Vanaf groep 3 hanteren we het zogenaamde leerstofjaarklassensysteem, d.w.z. dat een kind in principe in een bepaald aantal jaren de school doorloopt, dat wil zeggen te beginnen in groep 3, 4 en 5 (de middenbouw) en vervolgens naar groep 6, 7 en 8 (bovenbouw). Het is mogelijk dat de school goede redenen ziet om een kind een groep over te laten doen. Ook het omgekeerde kan zich voordoen, n.l. bij hoogbegaafde leerlingen. In overleg met de ouders en de IB-er kan de school een aangepast programma aanbieden. Pagina 15

16 SCHOOLGIDS - schooljaar Groepen schooljaar In het schooljaar zullen de leerlingen over de volgende groepen verdeeld worden: Groep 1 + instroom juf Patricia Döbber Groep 1/2 + instroom juf Elly van der Kooi Groep 2 + instroom juf Danielle Löwenthal en juf Susan Ottenschot Groep 3 juf Miriam Goossens Groep 3/4 juf Joyce Molenveld en juf Herma Klein Poelhuis Groep 4 juf Marian Kuipers Groep 5 meneer Hennie Leliefeld Groep 6A juf Miranda Bruns en juf Simone Tienstra Groep 6B meneer Herman van der Kuil Groep 7 juf Heleen Spoolder en Juf Ria Schadenberg Groep 7/8 juf Marloes Terhurne Groep 8 meneer Jan ter Haar en juf Romy ter Elst Marlou Screever is als onderwijsassistent aan de school verbonden. Regeling BAPO: Verschillende leerkrachten hebben een dag per week of een dag per twee weken vrij vanwege hun recht op een extra vrije dag. Zij worden intern vervangen door Anne ten Heggeler, Jan ter Haar, Loes Goossen en Miranda Bruns. Pagina 16

17 Petrusschool Regeling voor ambulante tijd Juf Marian Huiskes en juf Inge Pieper zijn als Interne Begeleiders op de dinsdag en donderdag vrij geroosterd De heer Jan ter Haar is vrij geroosterd op donderdag om de financiën en de bestellingen te verzorgen. De heer Kees Assink is ICT-er binnen de school. Elke dinsdagochtend is hij op school aanwezig. Mevrouw Dineke Hek is, als directeur, alle dagen van de week ambulant. Aantekeningen: Pagina 17

18 SCHOOLGIDS - schooljaar De activiteiten voor de kinderen We geven hierbij slechts een globaal overzicht van wat er in de diverse "bouwen" aan activiteiten voor de kinderen plaatsvindt. Een exacte beschrijving vindt U in het schoolplan, dat op school voor elke ouder ter inzage ligt. In het schoolplan worden ook de doelen van de diverse activiteiten en vakgebieden exact omschreven. De leerstofordening wordt gedetailleerd omschreven in de handleidingen van de diverse methodes. Taal... Voor de gehele school geldt dat we proberen middels uit-gestelde aandacht / zelfstandig werken te komen tot adaptief onderwijs. Onderwijs dat zich zoveel mogelijk probeert te richten op de begeleiding van het individuele kind. Tijdens het zelfstandig werken zijn de kinderen aan het werk met lesstof die ze zich zelfstandig eigen kunnen maken. De leerkracht heeft zodoende de handen vrij om de kinderen individueel te helpen. groepen 1-2 Het onderwijs aan het jonge kind heeft een eigen karakter, hetgeen wordt aangeduid met ontwikkelingsgericht leren. Het onderwijs moet aansluiten bij de persoonlijkheids - en cognitieve ontwikkeling van kinderen (cognitief = op kennis gericht). De psychische en lichamelijke ontwikkeling vormen één geheel en maken samen deel uit van een brede ontwikkeling, o.a. actief zijn, initiatieven nemen, leergierig zijn, communi-ceren met taal, expressie, leren denken en handelen en leren samenwerken. Daarnaast leren we de kinderen specifieke kennis en vaardigheden aan. De leerkracht let op de behoeften van het individuele kind. Door middel van observeren verkrijgt de leerkracht informatie over de betrokkenheid van kinderen, hun taal en hun ontwikkelingsniveau. In de klassenmap komt aan bod: het activiteitenaanbod, het pedagogisch handelen van de leerkracht, de organisatie, de planning en de rapportage. Er wordt onder anderen gewerkt met de methode Onderbouwd. Deze methode sluit goed aan bij het lesprogramma van groep 3. Het is fijn dat, vooral in de onderbouw, de jassen van de kinderen voorzien zijn van een naam. Ook is het handig dat in de wintermaanden de handschoenen vast aan de jas gemaakt zijn. Pagina 18

19 Petrusschool De kinderen nemen s morgens hapjes en drankjes mee naar school om die om uur te nuttigen. De kinderen mogen geen speelgoed meenemen naar school. Wensjes worden alleen gemaakt voor ouders en grootouders, uitzonderingen daar gelaten. Aanvankelijk lezen: Aan het begin van groep 3 wordt gestart met leesonderwijs volgens de methode "Veilig leren lezen. Deze methode werd in het schooljaar 2005/2006 nieuw ingevoerd. Technisch lezen We gebruiken voor groep 4 t/m 6 de technisch-leesmethode Estafette. Schrijven Vanaf groep 3 wordt gestart met de schrijfmethode Pennenstreken, een methode die aansluit bij de leesmethode. Taal In het schooljaar wordt de methode Taal Actief (4 e versie) ingevoerd voor de groepen 4 t/m 8. Lezen... Begrijpend Lezen We hebben gekozen voor de methode Goed Gelezen. Deze methode sluit goed aan bij onze manier van onderwijzen. Ook gebruiken we veelvuldig de methode Nieuwsbegrip Begrijpend leren is dit schooljaar een speerpunt van ontwikkeling. Rekenen Voor rekenen wordt vanaf groep 3 t/m groep 8 de methode de Wereld in Getallen gebruikt. Deze methode wordt dit schooljaar nieuw ingevoerd. Aardrijkskunde In de groepen 5 t/m 8 gebruiken we de methode Argus Clou Deze methode is vorig schooljaar nieuw ingevoerd. Geschiedenis We werken met de methode Bij de Tijd. Deze methode werd in het schooljaar 2003/2004 nieuw ingevoerd voor de groepen 3 t/m 8. Engels In groep 7 / 8 wordt de methode Just do it gebruikt. Rekenen.. Geschiedenis Pagina 19

20 SCHOOLGIDS - schooljaar Catechese: Voor catechese gebruiken we de methode Hellig Hart. Muziek: Voor muziek gebruiken we de methode Vier Muziek Met. Deze methode werd in het schooljaar 2005/2006 nieuw ingevoerd voor de hele school. Beeldende vorming... Muziek... Beeldende vorming: Voor tekenen en handvaardigheid wordt niet strak een methode gevolgd, al vinden we veel onderwerpen in de methodes "Handvaardig", "Tekenvaardig" en Moet je doen, waarin successievelijk beeldaspecten en technieken aan de orde komen. Er wordt gewerkt aan een leerlijn voor de creatieve vakken. Biologie Hiervoor gebruiken we vanaf groep 3 de methode Wijzer door de Natuur. Gymnastiek. Biologie.. Gymnastiek De gymnastieklessen worden gegeven in sporthal de Marke. De kinderen moeten na elke gymles verplicht douchen. Het gebruik van doucheschuim en deodorant is niet toegestaan. De kinderen van een 5-tal groepen krijgen op woensdagmorgen les van Thijs Aalbers. Thijs is vakleerkracht gymnastiek aan onze school. We gebruiken de methode: Basislessen Bewegingsonderwijs Deel 1 Techniek In samenwerking met de stichting Zwaluwstaarten werken we aan het implementeren van techniekonderwijs binnen ons lessenpakket. We hebben voor alle groepen verschillende leskisten aangeschaft. Vanuit deze kisten kunnen de kinderen zelfstandig aan het werk. Het handvaardigheid/techniek lokaal biedt veel ruimte om met de kinderen aan de slag te gaan. Kanjerproject. In het kader van de sociaal-emotionele vorming zijn we in het schooljaar 2007/2008 gestart met het Kanjerproject. Een project dat samenwerking vereist tussen de leerkrachten, de kinderen, de ouders en de verenigingen binnen Hengevelde. Alle leerkrachten zijn bevoegd om de lessen uit dit project te geven. Zij hebben hiervoor een speciaal diploma gehaald. Om het jaar zal er voor alle leerkrachten een herhalingscursus plaatsvinden. Pagina 20

Schoolgids. R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon

Schoolgids. R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon Schooljaar 2015 / 2016 Juli 2015 Schoolgids R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur) 1 Een woord vooraf

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vooraf De klachtenregeling zoals door het bevoegd gezag (=schoolbestuur) is vastgesteld is gebaseerd op de modelklachtenregeling van

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Klachtenregeling Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. In beginsel kan iemand met een klacht zich

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS Evaluatie van schooljaar 2009-2010 In dit verslag kijken we terug op het schooljaar 2009-2010. Ook in dit jaar hebben er veranderingen plaatsgevonden en zijn er verbeteringen

Nadere informatie

Info groep 8 20 september 2016

Info groep 8 20 september 2016 Info groep 8 20 september 2016 Algemeen Wat zijn we weer lekker gestart! De eerste drie weken zitten er op. We hebben veel activiteiten gedaan uit de Vreedzame school. Wat voor groep willen wij zijn, welke

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

(Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016. De Poort. Op Weg Naar De Toekomst

(Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016. De Poort. Op Weg Naar De Toekomst (Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016 Dorpsstraat 44 2665BJ Bleiswijk Telefoon 010-5212635 www.cbsdepoort.nl e-mail: admin@cbsdepoort.nl Twitter: @cbsdepoort (Mini) Schoolgids CBS De Poort (De Poort..

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C.

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. 2015-2016 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. Informatieblad groep 3C Algemeen: - We beginnen s ochtends om half negen. Tot de herfstvakantie mogen de kinderen na de eerste

Nadere informatie

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers,

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers, Christelijke basisschool Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u het informatieboekje. Hierin vindt u zaken die betrekking hebben op het schooljaar 2015 die elk jaar anders zijn. Het is

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4

INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4 INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4 schooljaar 2013-2014 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Onlangs was de nieuwe algemeen directeur van stichting Proceon op schoolbezoek. Hij was aangenaam verrast

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL School : c.b.s. De Wel Plaats : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 Datum schoolbezoek : 11 juni 2007 Datum vaststelling : 23 augustus 2007

Nadere informatie

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD Schema 1 zorgroute: Er zijn 3 niveau s te onderscheiden: Zorg op groepsniveau, zorg op schoolniveau en bovenschoolse zorg. In het bovenstaande model zijn deze als volgt weergegeven: De rode cirkel (linksbovenin

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Klachtenformulier Spectrum-SPCO

Klachtenformulier Spectrum-SPCO Klachtenformulier Klachtenformulier Spectrum-SPCO REGIE Aangezien niemand bij het hele traject is betrokken vanuit de school wordt het formulier door de contactpersoon doorgegeven aan de directeur. Naam

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl JAARPLAN 2015-2016 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis. jaargang 18, nummer 12 vrijdag 8 april 2016

Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis. jaargang 18, nummer 12 vrijdag 8 april 2016 Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis jaargang 18, nummer 12 vrijdag 8 april 2016 Kalender - Woensdag 13 april Ateliers groepen 3 en 4 - Donderdag 14 april studiedag, alle leerlingen

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Protocol gescheiden ouders PCB De Stromen, augustus 2015

Protocol gescheiden ouders PCB De Stromen, augustus 2015 Protocol gescheiden ouders PCB De Stromen,augustus 2015 Protocol Gescheiden ouders Dit protocol beschrijft de afspraken die De Stromen hanteert in de situatie van gescheiden ouders. De verantwoordelijkheden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWS UIT HET TEAM Na een goede kerstvakantie zijn we in januari bijna allemaal weer met veel plezier begonnen. Helaas is juf Rina in januari ziek geweest. Op het moment van

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

Klachtenprocedure onderwijs

Klachtenprocedure onderwijs Klachtenprocedure onderwijs HOOFDSTUK 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool

Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool Stichting Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat Beste ouder(s) en of verzorger(s), Via dit protocol

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND School : Vrije School Kennemerland Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 09DF Onderzoeksnummer : 88261 Datum schoolbezoek : 6 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

Belangrijke data. Reminder studiedagen

Belangrijke data. Reminder studiedagen Subscribe Share Past Issues Transla View this email in your browser Nieuwsbrief Basisschool de Welp - oktober 2016 Belangrijke data Datum Activiteit 17 t/m 21 oktober HERFSTVAKANTIE groep 1 t/m 8 24 t/m

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure De totstandkoming van het basisschooladvies Indicatie advies groep In het ontwikkelgesprek van februari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2015-2016 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Op de Jules Verne willen we nadenken over hoe we ouderbetrokkenheid beter vorm kunnen geven.

Op de Jules Verne willen we nadenken over hoe we ouderbetrokkenheid beter vorm kunnen geven. Ouderbetrokkenheid Hfd. 1 Inleiding Ouderbetrokkenheid is in! Tot een paar jaar geleden hadden nog maar weinig mensen van ouderbetrokkenheid gehoord. Tegenwoordig is het een onderwerp dat volop in de schijnwerpers

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie