Schoolgids Petrusschool

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids Petrusschool"

Transcriptie

1 Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon directie: Dineke Hek (directeur) 1 Een woord vooraf Geachte Ouder(s), Verzorger(s) Hierbij ontvangt u de schoolgids van de Petrusschool. Een gids vol met informatie over de dagelijkse gang van zaken op onze school. Het boekwerk is bedoeld om u te laten zien wie we zijn en waar we voor staan. U vindt hierin onder andere allerlei informatie over de school, over de verschillende geledingen die binnen de school actief zijn, over de leerkrachten en over hoe het een en ander georganiseerd is. Een gids dus om te gebruiken, waarin u snel de nodige informatie kunt opzoeken. U leest in deze schoolgids veel over allerlei activiteiten en procedures. U mag er daarbij van uitgaan dat deze activiteiten worden georganiseerd en de procedures worden gevolgd. Er kunnen zich echter gedurende het schooljaar bijzondere omstandigheden voordoen, die er toe leiden dat wij van een activiteit moeten afzien of een procedure enigszins afwijkend moeten volgen. Mocht zich zoiets voordoen, dan zullen we de betreffende ouders hierover inlichten. We hebben een mooie school en kunnen concluderen dat we het goed voor elkaar hebben. We hebben voldoende lokalen, moderne voorzieningen, veel ruimte en licht Dit maakt het werken voor de leerkrachten en leerlingen fijn en aantrekkelijk. Inhoudsopgave 1. Een woord vooraf 1 2. De school 3 3. De Procedure Klachten- 7 regeling 4. Informatica Waar de school voor staat De organisatie van het onderwijs Aanmelding van nieuwe leerlingen De groepsindeling Problematiek vervanging in het onderwijs Zorg voor kinderen Overgang van groep 8 naar het vervolgonderwijs Extra schoolactiviteiten De leraren De ouders De ontwikkeling van het onderwijs in school Toelating, schorsing, verwijdering van een leerling De resultaten van het onderwijs Regeling school en vakantietijden Veiligheid in en rondom de school Sponsoring Lijst met afkortingen Namen en adressen Vaststelling 63 Pagina 1

2 SCHOOLGIDS - schooljaar Wij willen graag dat deze gids er mede toe bijdraagt dat ouders, gedurende de periode dat hun kinderen op school zitten, positief kritisch zijn ten opzichte van de school en er een aangrijpingspunt in vinden met ons in dialoog te treden. Dat kan de kwaliteit van ons onderwijs alleen maar ten goede komen. We zullen wederom proberen er een goed schooljaar van te maken. Een jaar waarin weer veel gevraagd zal worden. Een ieder zal hard moeten werken om ervoor te zorgen dat we kunnen waarmaken waar we voor staan: goed onderwijs, gegeven door bekwame leerkrachten, in een modern gebouw, met moderne methodes en voorzieningen. Hierbij is uw hulp als ouders erg belangrijk. Het afgelopen jaar hebben we regelmatig een beroep op u gedaan en dat was nooit tevergeefs. Wij willen op deze plaats nogmaals onze hartelijke dank uitspreken naar alle mensen die op welke manier dan ook geholpen hebben. Ook het komende schooljaar zal er wederom een beroep op u gedaan worden en wij hopen dat u ons niet in de steek laat, want met ons allen kunnen we ervoor zorgen dat er op de Petrusschool kwalitatief goed onderwijs gegeven wordt en dat de kinderen altijd met plezier naar school zullen gaan. Plezier op school en in het leren vinden we erg belangrijk. De kinderen moeten nog jaren naar school en we moeten ervoor zorgen dat de kinderen dit als een leuke tijd ervaren. - Verzoek aan ouders om te reageren Wij willen graag dat deze gids er mede toe bijdraagt dat ouders, gedurende de periode dat hun kinderen op school zitten, positief kritisch zijn ten opzichte van de school en er een aangrijpingspunt in vinden met ons in dialoog te treden. Dat kan de kwaliteit van ons onderwijs alleen maar ten goede komen. Wij wensen u dan ook niet alleen veel leesplezier met deze gids, maar verzoeken u ook naar de directie, de leerkrachten of de medezeggenschapsraad te reageren wat betreft zaken die u mist of die bij u vragen oproepen. We hopen dat deze gids een stimulans zal zijn tot een optimale communicatie tussen ouders en school. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, of met een of meer instanties waarvan u de gegevens in de schoolgids vermeld vindt. De deur van onze school staat altijd open! Hoogachtend, Het team van de Petrusschool. Pagina 2

3 Petrusschool 2 De school 2.1 Richting De naam van onze school luidt "Petrusschool". De Petrusschool is ontstaan uit een fusie met de Paulusschool en de kleuterschool t Woudje. De Petrusschool is een Rooms-Katholieke school, die sterke banden heeft met de Heilige Geest parochie. Vanaf 1 januari 1999 is het schoolbestuur van Hengevelde gefuseerd met 6 besturen uit de regio. De Petrusschool maakt deel uit van Stichting Keender. Bij dit bestuur zijn aangesloten de RK scholen uit Beltrum, Goor, St. Isidorushoeve, Buurse, Hengevelde, Neede, Rietmolen en alle scholen uit Haaksbergen. Het adres van de school is: Bekkampstraat AH Hengevelde Telefoonnummers: (school) adres: Website: 2.2 Directie: De directeur van de school is mevr. D. Hek. Zij is vrij geroosterd van het lesgeven. Zij wordt in enkele taken ondersteund door de bouwcoördinatoren, de interne begeleiders en de heer J. ter Haar, die de financiën en de bestellingen van de school behartigt. 2.3 Schoolgrootte De Petrusschool telt op de teldatum 1 oktober 2014, 290 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 12 groepen. Aan de school zijn 21 leerkrachten verbonden. Van deze leerkrachten werken er 6 in een volledige betrekking en 15 in deeltijd. Pagina 3

4 SCHOOLGIDS - schooljaar Er is 1 onderwijsassistente actief binnen de school. Ook is er aan school een vakleerkracht gymnastiek verbonden (iedere woensdag), is er een administratieve kracht werkzaam voor 1 dag in de week en hebben we een conciërge voor 20 uur in de week. Twee personen zijn aan school verbonden als schoonmaakster. De prognose voor de komende jaren is dat er geen groei van het aantal leerlingen optreedt en dat we de komende jaren ongeveer 290 leerlingen zullen hebben. 2.4 Informatievoorziening Alle informatie over de school wordt gepubliceerd op de website: Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, die te vinden is op de site, dan krijgt u altijd de meest actuele informatie rechtstreeks in uw mailbox thuis. Op dit moment hebben nagenoeg alle gezinnen zich aangemeld, zodat er bijna geen brieven met de kinderen mee naar huis hoeven. U krijgt deze brieven namelijk via de mailbox thuis gezonden. Van de schoolgids zijn een paar papieren exemplaren op school voorhanden. Het afgelopen jaar zijn er geen ouders geweest die een papieren versie hebben opgehaald. 2.5 Identiteit We zijn een katholieke basisschool, die openstaat voor iedereen die onze uitgangspunten respecteert. We willen als school het katholieke geloof uitdragen, maar we willen ook andere gelovigen evenals niet gelovigen een plaats bieden. Vanuit ons geloof geven we vorm en inhoud aan het onderwijs. We proberen de kinderen de ogen te openen voor hetgeen er om hen heen gebeurt. Je maakt als individu deel uit van een steeds complexer wordende samenleving. Iedereen heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid. Vanuit onze christelijke waarden en normen proberen wij de kinderen hierop te wijzen. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich geborgen en veilig voelen op school. In de lessen is er daarom veel aandacht voor het omgaan met elkaar. Dit alles krijgt mede gestalte en vorm door de methode Hellig Hart, die door de gehele school gebruikt wordt. Ook zijn we nauw betrokken bij de organisatie rondom de gezinsvieringen, de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. Van alle kinderen wordt verwacht dat ze met de voorbereiding op het Vormsel en de Communie meedoen. De projecten zijn zo gekozen dat ze algemeen vormend zijn en dus toegankelijk voor alle leerlingen ongeacht geloofs- of levensovertuiging. Pagina 4

5 Petrusschool 2.6 Onze zorg voor kwaliteit De kinderen hebben recht op kwalitatief goed onderwijs. Het is voor de school dan ook belangrijk om zorg te hebben voor de kwaliteit. In het schoolplan staat uitgebreid beschreven hoe we vorm geven aan kwaliteitszorg. Aan de orde komen onder andere: de zorg voor minder goed presterende kinderen, het rugzakje, het leerlingvolgsysteem, het bouwoverleg, het klassenbezoek, de functioneringsgesprekken, en het inspectierapport. Het schoolplan ligt voor een ieder ter inzage op school. 2.7 Actief burgerschap en sociale integratie De Petrusschool staat midden in de samenleving. In Hengevelde hebben we een vooraanstaande positie. Er is maar 1 school in Hengevelde, alle kinderen gaan naar onze school, de ouders hebben geen keus en daar moeten we op een verantwoorde manier mee omgaan. Dit proberen we o.a. door ons actief op te stellen binnen Hengevelde. Onze rol in Hengevelde is veel meer dan lesgeven alleen. We proberen, door open te staan en mee te doen aan allerlei activiteiten in Hengevelde en daarbuiten, de kinderen actief burgerschap en sociale integratie te laten ervaren. Dit komt o.a. bij de volgende activiteiten tot uitdrukking: Verschillende kinderen zijn actief als misdienaar. Activiteiten van allerlei verenigingen worden op school gepromoot. We doen mee aan allerlei acties die binnen Hengevelde opgezet worden. We betrekken de kinderen bij het zorgdragen voor de leefomgeving. We treden op, met musicals en andere voorstellingen, voor een breed publiek. Dit gaat verder dan de ouders van de school. We besteden geregeld aandacht aan de armoede in de wereld en proberen via acties te helpen. Pagina 5

6 SCHOOLGIDS - schooljaar Verder besteden we nadrukkelijk aandacht aan de omgang van de kinderen met elkaar en anderen. Dit doen we door het gedrag van kinderen bespreekbaar te maken en de kinderen te oefenen in de sociale omgang met elkaar. Middels het Kanjerproject proberen we hier een duidelijke aanzet toe te geven. Ook betrekken we ouders en verenigingen bij dit project, zodat het breed gedragen wordt binnen Hengevelde. Door deze houding en activiteiten ervaren de kinderen, ouders en anderen de laagdrempeligheid van de school. Hierdoor ontstaat er wederzijds respect en waardering en dit is een goede basis om daadwerkelijk resultaat te bereiken. De Petrusschool doet mee aan allerlei activiteiten in Hengevelde en daarbuiten om de kinderen actief burgerschap en sociale integratie te laten ervaren. voor evenwichtig onderwijs R.K. Petrusschool Pagina 6

7 Petrusschool 3 Procedure Klachtenregeling Met de inwerkingtreding van de Kwaliteitswet zijn schoolbesturen verplicht een klachtenregeling te hebben. Met deze regeling beoogt het bestuur van de Stichting Keender een zorgvuldige behandeling van klachten. De Stichting Keender wil haar leerlingen en medewerkers een veilig en uitdagend leer- en werkklimaat bieden. Wat betekent dat voor onze school? Overal waar mensen samen leven en werken, ook op onze school, zijn voor een goede gang van zaken regels en afspraken nodig. Net als in de gewone maatschappij hebben regels en afspraken voor een groot deel betrekking op gezondheid en veiligheid en worden ze uit preventief oogpunt vastgesteld. Toch kan het voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent. Naast ouders en (oud)leerlingen kan eenieder die deel uitmaakt van de school klachten indienen. Deze klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en personeel, of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de school. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg worden opgelost. Daarnaast is er gelegenheid om regelrecht contact op te nemen met de externe onafhankelijke klachtencommissie. Deze klachtencommissie kunt u bereiken via de secretaris, telefoon of Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen betrokkenen kunnen worden opgelost. Indien dit niets oplevert, kan daarna overleg met bijvoorbeeld de intern begeleider of de directeur plaatsvinden. Pas wanneer ook deze afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. In het schema op de volgende pagina wordt aangegeven over welke klachten het gaat en welke stappen daarbij kunnen worden ondernomen. R.K. Petrusschool voor evenwichtig onderwijs Pagina 7

8 SCHOOLGIDS - schooljaar Klacht van onderwijskundige aard, o.a.: - Methode - Aanpassing programma - Toetsing, beoordeling - Pedagogische benadering Gesprek met groepsleerkracht Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met schoolleiding Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met externe vertrouwenspersoon Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij klachtencommissie Klacht van schoolorganisatorische aard (maatregelen, nalatigheid) - Vakanties, vrije dagen - Ouderbijdrage - Schoonmaken Gesprek met schoolleiding Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met externe vertrouwenspersoon Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij klachtencommissie Behandeling klacht door klachtencommissie Klacht over ongewenste gedragingen: - Seksuele intimidatie - Agressie - Geweld - Racisme - Discriminatie - Pesten Gesprek met groepsleerkracht Gesprek met interne vertrouwenspersoon Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met schoolleiding Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met externe vertrouwenspersoon Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij klachtencommissie Bevoegd gezag neemt maatregelen 1. De interne contactpersonen bij ons op school zijn: Simone Tienstra tel: Inge Pieper tel: Deze contactpersoon is benoemd door het bevoegd gezag. Hij/zij zal u eventueel verwijzen naar de vertrouwenspersoon. De schoolcontactpersoon: Is het aanspreekpunt bij klachten binnen onze school; Zorgt voor eerste opvang van de klager; Geeft informatie over de klachtenprocedure; Zorgt ervoor dat teamleden, ouders en leerlingen op de hoogte worden gebracht van zijn of haar taak en rol; Neemt initiatieven om preventieactiviteiten binnen school op te zetten; Verwijst door naar de externe vertrouwenspersoon. Pagina 8

9 Petrusschool 2. De vertrouwenspersonen zijn: De heer H. van t Erve Richterstraat ZV Haaksbergen Telefoon: Mevr. J. Kuypers-van Hulten Lansinkstraat JN Haaksbergen Telefoon: De vertrouwenspersonen zijn benoemd door het bevoegd gezag voor alle scholen onder de Stichting Keender. De vertrouwenspersonen hebben geen onderlinge verdeling van scholen en taken. De vertrouwenspersoon: Probeert de klacht door bemiddeling op te lossen; Gaat na of de klacht terecht is en kan begeleiden bij de procedure; Kan de klager in overweging geven de klacht bij het bevoegd gezag of de klachtencommissie in te dienen; Kan de klager ondersteunen en begeleiden en evt. bijstand verlenen bij het doen van aangifte bij de politie; Kan doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleningsinstanties. Klachtenregeling 3. Wanneer de directie van de school, de vertrouwenspersoon en het bevoegd gezag de klachten niet op een bevredigende manier kunnen afhandelen, kan de klager bij een onafhankelijke klachtencommissie terecht. De Stichting Keender heeft zich aangesloten bij een regionale klachtencommissie. De vertrouwenspersoon wijst u de weg naar de klachtencommissie en zal u begeleiden bij een klachtenprocedure. De klachtenregeling ligt op school ter inzage. Pagina 9

10 SCHOOLGIDS - schooljaar In onze huidige informatiemaatschappij is het van groot belang dat kinderen kritisch kunnen omgaan met het informatieaanbod en met de huidige informatiemiddelen. 4 Informatica: De school heeft de beschikking over 13 digitale schoolborden (in elke groep één) en over een uitgebreid netwerk. In dat netwerk draaien momenteel 50 computers. Dit betekent dat elke groep over 4 of 5 computers beschikt, die op het netwerk zijn aangesloten. In de hal van de school staan ook nog eens 6 computers opgesteld. Het is belangrijk om deze computers een zinvolle plaats te geven binnen ons onderwijs. De school heeft een lange termijnbeleid opgesteld. Kortweg komt dat neer op: - Herziening en aanschaf van software; - Scholing van het personeel en de kinderen; - Gebruik van internet; - Gebruik van de computer in het kader van leerlingbegeleiding. (o.a. dyslexie) Het netwerk biedt grote mogelijkheden om de kinderen via internet zelfstandig allerlei informatie te laten verzamelen en ontdekken. Eveneens zullen we steeds meer software kunnen aanschaffen, waardoor de kinderen er een mogelijkheid bij krijgen zich zelfstandig leerstof eigen te maken. De heer Kees Assink is als ICT-er actief binnen de school en zodanig elke dinsdagochtend voor deze taak inzetbaar. Voor meer informatie omtrent de inzet van de computer verwijzen we naar het schoolplan. Dit schooljaar bereiden wij ons netwerk uit met 10 Ipads-mini en 30 laptops. 5 Waar de school voor staat De missie van de Petrusschool is: Het onderwijs moet aansluiten bij het kind; dit betreft zowel de kennisoverdracht als de sociaal emotionele ontwikkeling. Na acht jaar basisonderwijs op de Petrusschool moeten een aantal schooldoelen zijn bereikt. Deze doelen zijn onder andere uitgedrukt in termen van motorische vaardigheden, mondeling- en schriftelijke capaciteiten, creatieve uitingen en sociale vaardigheden Daarbij streven we de volgende schooldoelen na: Wanneer de kinderen na acht jaar basisonderwijs de Petrusschool verlaten, moeten ze het volgende, overeenkomend met hun ontwikkeling, hebben bereikt: - ze moeten zich een aantal motorische vaardigheden hebben eigen gemaakt; Pagina 10

11 Petrusschool - ze moeten zich op hun niveau zowel mondeling als schriftelijk kunnen uitdrukken, kunnen lezen en om kunnen gaan met hoeveelheden en getallen; - ze moeten zich de noodzakelijke kennis hebben eigen gemaakt zoals deze bij de diverse vakgebieden nader is uitgewerkt; - ze moeten zich op creatieve manier kunnen uitdrukken en op een eigen manier kunnen omgaan met creatieve uitingen van anderen; - ze moeten zich sociaal ontwikkeld hebben zodat ze optimaal kunnen deelnemen aan het menselijk verkeer; - ze moeten zich zoveel mogelijk als zelfstandige kinderen hebben ontwikkeld. We gaan ervan uit dat kinderen die dit beheersen, zich staande kunnen houden in een voortdurend veranderende samenleving; - we streven naar het welzijn van onze leerlingen. Het onderwijs gaat er van uit, dat leerlingen opgroeien in een veranderende omgeving. Van jongs af aan worden de kinderen daarom ook vertrouwd gemaakt met het maken van zelfstandige keuzes. Dit proberen we te bereiken door in ons onderwijs en in onze omgang met de kinderen zoveel mogelijk aan te sluiten bij hun onderwijsbehoeftes. In de praktijk betekent dit dat we veelal werken in 3 niveaus en dat we middels het gericht volgen van de kinderen, met behulp van verschillende Cito-LVS toetsen de ontwikkeling van elk kind en van de groep als totaal, goed in de gaten kunnen houden. We gaan uit van reële hoge doelen en willen een school zijn die qua prestaties, gemeten volgens landelijke normen, gemiddeld of boven gemiddeld scoort. Het spreekt vanzelf dat de hierboven geschetste missie alleen gestalte kan krijgen indien er sprake is van een goede samenwerking tussen ouders en school. Regelmatig contact is daarbij een eerste voorwaarde. Sterk door samenwerking Pagina 11

12 SCHOOLGIDS - schooljaar Daartoe bestaan de volgende mogelijkheden: Eenmaal per schooljaar wordt er door de Ouderraad een Algemene Ouderavond georganiseerd. De missie, welke zegt dat het onderwijs moet aansluiten bij het kind, kan alleen ondersteund worden als er regelmatig contact is tussen ouders en school. Dit contact kan op een aantal manieren worden ingevuld, bijvoorbeeld met tienminutengesprekken en oudergesprekken. a. De Algemene Ouderavond. Eenmaal per schooljaar organiseert de Ouderraad de Algemene Ouderavond. Behalve als Algemene Ledenvergadering voor de Oudervereniging is deze avond ook bedoeld om een in het onderwijs actueel onderwerp te bespreken. Ouderavonden zijn er verder ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel (resp. groep 4 en 8) voor de aanmelding van leerlingen voor het Voortgezet Onderwijs (groep 8), en voor ouders waarvan hun zoon/dochter voor het eerst de basisschool gaat bezoeken. Verder bestaat de mogelijkheid om, wanneer de actualiteit zulks noodzakelijk of wenselijk maakt, extra ouder avonden te organiseren. b. Tien-minutengesprekken. Tweemaal per schooljaar, vlak na het verschijnen van het eerste en het tweede rapport (begin december en half maart) wordt U, als ouders van de kinderen van groep 1 t/m 8, in de gelegenheid gesteld om met de leerkracht(en) van Uw kind(eren) te spreken over de vorderingen in de voorafgaande periode. Behalve tijdens deze tien - minutengesprekken n.a.v. het rapport bestaat altijd de mogelijkheid om met een leer kracht te spreken wanneer U dat als ouders wenselijk vindt. Dergelijke gesprekken vinden als regel plaats na een gemaakte afspraak. c. Oudergesprekken. Er kan aanleiding voor de school bestaan om over een bepaalde leerling met de ouders te spreken. Wanneer naar het oordeel van de school zo'n gesprek noodzakelijk is, wordt U daartoe tijdig uitgenodigd. Bij de uitnodiging voor zo'n gesprek hoort U ook wie er namens de school aanwezig zullen zijn (bijvoorbeeld groepsleerkracht, intern begeleider, remedial teacher, directeur, extern deskundige.) Van dit gesprek maakt de school een verslag, waarvan de ouders een exemplaar ontvangen, terwijl de school een door de ouders onder tekend exemplaar in het leerling-dossier bewaart. Pagina 12

13 Petrusschool d. Informatie-avonden. Vrij snel aan het begin van het schooljaar wordt U als ouders in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van zaken in de groep(en) waarin Uw kind(eren) geplaatst is (zijn). e. Bemiddeling. De school kan eventueel een bemiddelende rol spelen (m.n. bij sociaal-emotionele problemen) tussen ouders en advies- of hulpverlenings-instanties. 5.1 Rapporten groep 1 en 2 De rapporten worden in de eerste twee leerjaren van het primair onderwijs (dus groep 1 en 2) in totaal 3 x meegegeven. eind groep 1 het eerste rapport als de leerling in groep 2 zit, krijgt hij/zij in maart het 2 e rapport einde schooljaar krijgt de leerling van groep 2 zijn/haar 3 e rapport. De 10 minutengesprekken zijn in december en in maart, waarbij alle ouders uitgenodigd worden. 6 De organisatie van het onderwijs 6.1 De groepen De meeste vierjarigen die bij ons op school komen, zijn naar de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf geweest. We vinden het belangrijk om de overgang naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarom bieden we kinderen van bijna 4 jaar de mogelijkheid om te komen wennen en proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de aanpak en de ervaringen van de voorschoolse opvang. De organisatie van het onderwijs is op te delen in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De onderbouw is een gemengde groep welke door de 4,5 en 6 jarigen gevormd wordt. De middenbouw zijn de groepen 3, 4 en 5. De laatste fase van het basisonderwijs zijn de groepen 6, 7 en 8, de zgn. bovenbouw. Pagina 13

14 SCHOOLGIDS - schooljaar De leidsters van de peuterspeelzalen in de gemeente Hof van Twente vullen voor elk kind een overdrachtsformulier in. Wat er in staat, hebben zij met u besproken bij het afscheid van de peuterspeelzaal. Bij inschrijving op onze school vragen wij u naar dat formulier. Wij maken er een kopie van voor ons leerlingvolgsysteem. Indien nodig, nemen we contact op met de leidsters van de voorschoolse opvang om over uw kind te praten. Bij aanmelding van uw kind op de basisschool wordt aan de ouders gevraagd om hiervoor toestemming te verlenen. Er is minimaal twee keer per jaar overleg met de leidsters van de peuterspeelzaal en de kinderopvang. In deze vergaderingen wordt de manier van werken besproken en nieuwe ontwikkelingen in gang gezet. De indeling van de groepen in de onderbouw is als volgt: We hebben een groep 1, een groep 2 en een gemengde groep 1/2. De kinderen die instromen vanaf oktober tot de kerstvakantie komen in groep 1/2. De kinderen die in oktober, november en december instromen worden nadrukkelijk gevolgd in hun ontwikkeling, zodat er eventueel in het volgende schooljaar een doorstroming naar groep 2 kan volgen. De 4-jarige kinderen komen de dag na hun verjaardag op school en gaan in principe hele dagen naar school. De procedure is als volgt: Ruim voorafgaand aan de instroom volgt er overleg met de leidster van de peuterzaal en/of kinderopvang. Indien wenselijk, brengt een leerkracht van de school een bezoek aan het kinderdagverblijf of peuterzaal om het kind te observeren. Voorafgaand aan de instroom vindt er een gesprek plaats tussen de leerkracht van het kind en de ouder(s). Er kan, in goed overleg, besloten worden om het kind, in eerste instantie, halve dagen naar school te laten gaan. Als het aantal van 28 kinderen in elke groep bereikt is dan gaan de nieuwe instroomkinderen halve dagen naar school. Mochten er echter aannemelijke argumenten zijn om hiervan af te wijken dan is dat mogelijk. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid in het hele traject ligt bij de school. Pagina 14

15 Petrusschool Toelichting: Een goede overdracht van de voorschoolse opvang naar de basisschool is erg belangrijk. Hierdoor kunnen we nog beter aansluiten op de onderwijsbehoeften van elk kind. Voorafgaand aan de instroom vindt er een gesprek met de ouder(s) plaats. In dit gesprek vindt er informatieoverdracht plaats. Mocht blijken dat een kind er nog niet aan toe is om hele dagen naar school te gaan dan kan er besloten worden om het kind in eerste instantie halve dagen naar school te laten gaan. Als het aantal van 28 kinderen bereikt wordt dan laten we in principe de kinderen vanaf dat moment halve dagen instromen. Dit zal vaak aan het einde van het schooljaar zijn. Mochten er argumenten zijn die het aannemelijk maken om van deze afspraak af te wijken dan is dat bespreekbaar. De ouders zullen nadrukkelijk geïnformeerd worden over deze beslissing/ procedure. Belangrijke aandachtspunten die deze regeling rechtvaardigen zijn: De klassen zitten met 28 kinderen letterlijk vol. Met meer dan 28 kinderen wordt het moeilijk om gedurende een hele dag een goede kwaliteit van lesgeven, die recht doet aan alle kinderen, te waarborgen. We praten veelal over het eind van het schooljaar. Dit is een hectische en drukke periode. Voor de nieuwe kinderen is het vaak lastig om dan goed te wennen. Vanaf groep 3 hanteren we het zogenaamde leerstofjaarklassensysteem, d.w.z. dat een kind in principe in een bepaald aantal jaren de school doorloopt, dat wil zeggen te beginnen in groep 3, 4 en 5 (de middenbouw) en vervolgens naar groep 6, 7 en 8 (bovenbouw). Het is mogelijk dat de school goede redenen ziet om een kind een groep over te laten doen. Ook het omgekeerde kan zich voordoen, n.l. bij hoogbegaafde leerlingen. In overleg met de ouders en de IB-er kan de school een aangepast programma aanbieden. Pagina 15

16 SCHOOLGIDS - schooljaar Groepen schooljaar In het schooljaar zullen de leerlingen over de volgende groepen verdeeld worden: Groep 1 + instroom juf Patricia Döbber Groep 1/2 + instroom juf Elly van der Kooi Groep 2 + instroom juf Danielle Löwenthal en juf Susan Ottenschot Groep 3 juf Miriam Goossens Groep 3/4 juf Joyce Molenveld en juf Herma Klein Poelhuis Groep 4 juf Marian Kuipers Groep 5 meneer Hennie Leliefeld Groep 6A juf Miranda Bruns en juf Simone Tienstra Groep 6B meneer Herman van der Kuil Groep 7 juf Heleen Spoolder en Juf Ria Schadenberg Groep 7/8 juf Marloes Terhurne Groep 8 meneer Jan ter Haar en juf Romy ter Elst Marlou Screever is als onderwijsassistent aan de school verbonden. Regeling BAPO: Verschillende leerkrachten hebben een dag per week of een dag per twee weken vrij vanwege hun recht op een extra vrije dag. Zij worden intern vervangen door Anne ten Heggeler, Jan ter Haar, Loes Goossen en Miranda Bruns. Pagina 16

17 Petrusschool Regeling voor ambulante tijd Juf Marian Huiskes en juf Inge Pieper zijn als Interne Begeleiders op de dinsdag en donderdag vrij geroosterd De heer Jan ter Haar is vrij geroosterd op donderdag om de financiën en de bestellingen te verzorgen. De heer Kees Assink is ICT-er binnen de school. Elke dinsdagochtend is hij op school aanwezig. Mevrouw Dineke Hek is, als directeur, alle dagen van de week ambulant. Aantekeningen: Pagina 17

18 SCHOOLGIDS - schooljaar De activiteiten voor de kinderen We geven hierbij slechts een globaal overzicht van wat er in de diverse "bouwen" aan activiteiten voor de kinderen plaatsvindt. Een exacte beschrijving vindt U in het schoolplan, dat op school voor elke ouder ter inzage ligt. In het schoolplan worden ook de doelen van de diverse activiteiten en vakgebieden exact omschreven. De leerstofordening wordt gedetailleerd omschreven in de handleidingen van de diverse methodes. Taal... Voor de gehele school geldt dat we proberen middels uit-gestelde aandacht / zelfstandig werken te komen tot adaptief onderwijs. Onderwijs dat zich zoveel mogelijk probeert te richten op de begeleiding van het individuele kind. Tijdens het zelfstandig werken zijn de kinderen aan het werk met lesstof die ze zich zelfstandig eigen kunnen maken. De leerkracht heeft zodoende de handen vrij om de kinderen individueel te helpen. groepen 1-2 Het onderwijs aan het jonge kind heeft een eigen karakter, hetgeen wordt aangeduid met ontwikkelingsgericht leren. Het onderwijs moet aansluiten bij de persoonlijkheids - en cognitieve ontwikkeling van kinderen (cognitief = op kennis gericht). De psychische en lichamelijke ontwikkeling vormen één geheel en maken samen deel uit van een brede ontwikkeling, o.a. actief zijn, initiatieven nemen, leergierig zijn, communi-ceren met taal, expressie, leren denken en handelen en leren samenwerken. Daarnaast leren we de kinderen specifieke kennis en vaardigheden aan. De leerkracht let op de behoeften van het individuele kind. Door middel van observeren verkrijgt de leerkracht informatie over de betrokkenheid van kinderen, hun taal en hun ontwikkelingsniveau. In de klassenmap komt aan bod: het activiteitenaanbod, het pedagogisch handelen van de leerkracht, de organisatie, de planning en de rapportage. Er wordt onder anderen gewerkt met de methode Onderbouwd. Deze methode sluit goed aan bij het lesprogramma van groep 3. Het is fijn dat, vooral in de onderbouw, de jassen van de kinderen voorzien zijn van een naam. Ook is het handig dat in de wintermaanden de handschoenen vast aan de jas gemaakt zijn. Pagina 18

19 Petrusschool De kinderen nemen s morgens hapjes en drankjes mee naar school om die om uur te nuttigen. De kinderen mogen geen speelgoed meenemen naar school. Wensjes worden alleen gemaakt voor ouders en grootouders, uitzonderingen daar gelaten. Aanvankelijk lezen: Aan het begin van groep 3 wordt gestart met leesonderwijs volgens de methode "Veilig leren lezen. Deze methode werd in het schooljaar 2005/2006 nieuw ingevoerd. Technisch lezen We gebruiken voor groep 4 t/m 6 de technisch-leesmethode Estafette. Schrijven Vanaf groep 3 wordt gestart met de schrijfmethode Pennenstreken, een methode die aansluit bij de leesmethode. Taal In het schooljaar wordt de methode Taal Actief (4 e versie) ingevoerd voor de groepen 4 t/m 8. Lezen... Begrijpend Lezen We hebben gekozen voor de methode Goed Gelezen. Deze methode sluit goed aan bij onze manier van onderwijzen. Ook gebruiken we veelvuldig de methode Nieuwsbegrip Begrijpend leren is dit schooljaar een speerpunt van ontwikkeling. Rekenen Voor rekenen wordt vanaf groep 3 t/m groep 8 de methode de Wereld in Getallen gebruikt. Deze methode wordt dit schooljaar nieuw ingevoerd. Aardrijkskunde In de groepen 5 t/m 8 gebruiken we de methode Argus Clou Deze methode is vorig schooljaar nieuw ingevoerd. Geschiedenis We werken met de methode Bij de Tijd. Deze methode werd in het schooljaar 2003/2004 nieuw ingevoerd voor de groepen 3 t/m 8. Engels In groep 7 / 8 wordt de methode Just do it gebruikt. Rekenen.. Geschiedenis Pagina 19

20 SCHOOLGIDS - schooljaar Catechese: Voor catechese gebruiken we de methode Hellig Hart. Muziek: Voor muziek gebruiken we de methode Vier Muziek Met. Deze methode werd in het schooljaar 2005/2006 nieuw ingevoerd voor de hele school. Beeldende vorming... Muziek... Beeldende vorming: Voor tekenen en handvaardigheid wordt niet strak een methode gevolgd, al vinden we veel onderwerpen in de methodes "Handvaardig", "Tekenvaardig" en Moet je doen, waarin successievelijk beeldaspecten en technieken aan de orde komen. Er wordt gewerkt aan een leerlijn voor de creatieve vakken. Biologie Hiervoor gebruiken we vanaf groep 3 de methode Wijzer door de Natuur. Gymnastiek. Biologie.. Gymnastiek De gymnastieklessen worden gegeven in sporthal de Marke. De kinderen moeten na elke gymles verplicht douchen. Het gebruik van doucheschuim en deodorant is niet toegestaan. De kinderen van een 5-tal groepen krijgen op woensdagmorgen les van Thijs Aalbers. Thijs is vakleerkracht gymnastiek aan onze school. We gebruiken de methode: Basislessen Bewegingsonderwijs Deel 1 Techniek In samenwerking met de stichting Zwaluwstaarten werken we aan het implementeren van techniekonderwijs binnen ons lessenpakket. We hebben voor alle groepen verschillende leskisten aangeschaft. Vanuit deze kisten kunnen de kinderen zelfstandig aan het werk. Het handvaardigheid/techniek lokaal biedt veel ruimte om met de kinderen aan de slag te gaan. Kanjerproject. In het kader van de sociaal-emotionele vorming zijn we in het schooljaar 2007/2008 gestart met het Kanjerproject. Een project dat samenwerking vereist tussen de leerkrachten, de kinderen, de ouders en de verenigingen binnen Hengevelde. Alle leerkrachten zijn bevoegd om de lessen uit dit project te geven. Zij hebben hiervoor een speciaal diploma gehaald. Om het jaar zal er voor alle leerkrachten een herhalingscursus plaatsvinden. Pagina 20