Schoolgids Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven LW Amersfoort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa."

Transcriptie

1 Schoolgids Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven LW Amersfoort

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit en Vreedzame school 6 3. Schoolprofiel: Taal, Talent en toekomst 8 4. Leerinhoud Passend onderwijs Ouderbetrokkenheid Recht en plicht Wie, wat, waar, wanneer? Schoolafspraken A-B-C Tussenschoolse opvang: LOS Buitenschoolse opvang: BSO Het Avontuur 36 2

3 Amersfoort, augustus 2012 Beste ouders en/of verzorgers, Hierbij ontvangt u de schoolgids van katholieke basisschool (kbs) De Drieslag voor het schooljaar 2012/2013. In deze gids treft u de noodzakelijke informatie aan over onderwijskundige en organisatorische zaken betreffende onze school. Om het lezen hiervan voor u gemakkelijker te maken hebben we de inhoud ondergebracht in de volgende hoofdstukken: - 1. De school - 2. Identiteit en De Vreedzame School - 3. Schoolprofiel - 4. Leerinhoud - 5 Passend onderwijs - 6. Ouderbetrokkenheid - 7. Rechten en plichten - 8. Wie, wat, waar, wanneer - 9. Schoolafspraken - 10.Tussenschoolse opvang LOS Buitenschoolse opvang: BSO Het Avontuur Jaarlijks wordt deze gids geactualiseerd. Voor de leesbaarheid spreken we in de schoolgids telkens over ouders. Daarmee bedoelen wij ouders en/of verzorgers. Deze gids is tevens bedoeld voor ouders, die op zoek zijn naar een geschikte school voor hun kind. Wij hopen, dat u door het lezen van deze schoolgids voldoende nieuwsgierig bent geworden naar onze school en nodigen u van harte uit eens met uw kind te komen kijken. Met vriendelijke groet, Namens het team van De Drieslag, Ineke Hoekstra Directeur KBS De Drieslag 3

4 1. De school De Drieslag De Drieslag is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar. We zijn voornamelijk een buurtschool, maar ook kinderen van buiten de wijk bezoeken onze school. Momenteel bestaat de school uit 6 groepen. Een kleine, vriendelijke en overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent. Samen (schoolleiding, leerkrachten, ouders én kinderen) proberen we in de school een klimaat te creëren, waarin iedereen zich prettig voelt en zich op zijn eigen wijze optimaal kan ontplooien. De naam van de school, De Drieslag, is afgeleid van het woord drieslagstelsel. In vroeger jaren was dit een manier van landbouw bedrijven, die ervoor moest zorgen dat de grond niet uitgeput raakte, maar jaarlijks een goede oogst gaf. De grond werd in drie gelijke delen verdeeld, die niet steeds met hetzelfde gewas werden bebouwd. Eens in de drie jaar werd ieder deel met gewassen als klaver en aardappelen bebouwd, gewassen die een bodem niet uitputten maar er juist voeding aan geven. Dit drieslagstelsel het niet uitputten maar voeding geven aan - kan gezien worden als een metafoor voor ons onderwijs. Groep 1 en 2 In de onderbouw (kleuters) kiezen we het liefst voor gemengde groepen 1 en 2. De oudere leerlingen helpen in deze groep de jongere leerlingen wegwijs te worden binnen de klas en binnen de school. De groepen 1 en 2 werken en spelen veel samen. Binnen de onderbouw wordt er gedifferentieerd gewerkt. De opdrachten worden aangepast aan het ontwikkelingsniveau van het kind. Er wordt gewerkt vanuit thema s, bijvoorbeeld circus of lente. Groep 3 t/m 8 Vanaf groep 4 wordt er in combinatiegroepen gewerkt, waarbij we rekening houden met de ontwikkeling van de kinderen. We bieden onderwijs in 3 niveaugroepen door de leerstof en de leertijd zoveel mogelijk aan te passen aan wat een kind nodig heeft. Organisatiestructuur Het bestuur De Drieslag valt samen met 16 andere scholen in Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen en Nijkerk onder de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. Op iedere school is een directie die integraal verantwoordelijk is voor het beleid van de school. De directie wordt ondersteund door een managementteam. De Stichting voor KPOA e.o. wordt bestuurd door een College van Bestuur en ondersteund door een stafbureau. Meer informatie over de stichting kunt u lezen op Het adres van de Stichting KPOA is: Postbus AX Amersfoort tel: Website: 4

5 Het managementteam Het managementteam van De Drieslag bestaat uit 2 personen en wordt gevormd door: Ineke Hoekstra (directeur) en Hans Boersen (adjunct directeur). Het adres van de school: KBS De Drieslag Raadhoven LW Amersfoort Telefoon: Website: Plattegrond 5

6 2. Identiteit en Vreedzame school De missie van De Drieslag De huidige maatschappij vraagt om mensen met ideeën, die keuzes durven maken, verantwoordelijkheid kunnen nemen, vertrouwen uitstralen, over goede communicatieve vaardigheden beschikken, open staan voor veranderingen en belangstelling tonen voor anderen. De visie van De Vreedzame Drieslag In een open sfeer, gebaseerd op wederzijds respect en onderling vertrouwen tussen leerkrachten, leerlingen en ouders, willen wij in een veilige omgeving de kinderen rust en structuur bieden, waardoor ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Identiteit De Drieslag is een katholieke basisschool. Levensbeschouwelijke ontwikkeling is dan ook een vast onderdeel van de activiteiten. Wij praten met kinderen over waarden en normen, die geworteld zijn in de katholieke uitgangspunten. Daarnaast willen we kinderen respect voor andere geloofsovertuigingen bijbrengen, zodat zij actief leren meewerken aan de humanisering van hun omgeving. Wij verwachten dat alle kinderen aan de levensbeschouwelijke activiteiten meedoen. Iedereen, die onze identiteit en manier van onderwijs verzorgen respecteert, is welkom op De Drieslag De Vreedzame school Een Vreedzame School is een gemeenschap, waarin iedereen (leerlingen, ouders en personeel) zich betrokken en verantwoordelijk voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. Het is een school, waar leerlingen een stem hebben, waar leerlingen invloed kunnen uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en school, op hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling. De Vreedzame school heeft tot doel het verbeteren van het socialeen emotionele klimaat in de klas en de school. De school is bij uitstek een leerschool: leerlingen durven ervaringen opdoen vanuit een veilige basis. Thema s die we daarbij behandelen zijn o.a.: wij horen bij elkaar, gevoelens, samen spelen en samen werken, communicatie, conflicten zelf oplossen en mediatie. Ook beschikken we over een pestprotocol. Dit protocol is op te vragen bij de directie of groepsleerkracht. Leerlingenraad Het blijkt dat als leerlingen zich verantwoordelijk voelen er beduidend minder problemen zijn. Als Vreedzame School streven we er nadrukkelijk naar om leerlingen een stem te geven. We nemen leerlingen serieus en we laten hen leren door te doen. Dit doen we o.a. in de vorm van een leerlingenraad. De leerlingenraad denkt mee over het wel en wee van school en bestaat uit acht leerlingen uit de bovenbouw. 6

7 Mediatoren Een belangrijk onderdeel van de Vreedzame school is mediatie door leeftijdsgenoten. Dit is een concrete uitwerking van het principe dat kinderen zelf verantwoordelijk zijn voor het klimaat op school. Leerlingmediatoren komen uit de bovenbouw en krijgen een mediatorentraining. Eenmaal opgeleid kunnen zij gevraagd worden te bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen. De kinderen zeggen er dit over: Wat is een mediator? Een mediator is iemand die helpt bij het oplossen van ruzie. Wat moet je goed kunnen? Iemand kunnen aankijken en luisteren. En ze moeten elkaar goed laten uitpraten. Wat doet een mediator? Als iemand ruzie heeft kan hij of zij naar ons toe komen. Dan pakken wij het stappenplan en daar staan stappen op om kinderen te helpen conflicten op te lossen. Dan moeten ze allebei hun verhaal vertellen en dan helpen we een oplossing te bedenken die voor beide partijen goed is. Ze moeten elkaar daarna een hand geven en dan is de ruzie meestal opgelost. En dan gaan ze de oplossing uitvoeren. Wat is een conflict? Een conflict is een meningsverschil tussen kinderen. Je kunt het zelf oplossen, maar als dat niet lukt moet je een mediator halen. Als je nog heel boos bent, mag je even afkoelen. Als je afgekoeld bent kunnen de mediatoren helpen met het oplossen. Als het conflict heel erg is wordt het ruzie. 7

8 3. Schoolprofiel: Taal, Talent en Toekomst In ons schoolprofiel hebben wij vastgelegd waar wij als school voor staan en gaan. Daarbij gaat het er vooral om hoe wij denken kinderen een zo prettig mogelijke leeromgeving te bieden. De leerstof die wij aanbieden is grotendeels wettelijk vastgelegd. In het schoolprofiel gaat het om die zaken, waarin wij ons onderscheiden van andere scholen. Volgens ons kan dit het best samengevat worden met de woorden: Wat willen we bereiken? In een open sfeer van wederzijds respect en onderling vertrouwen tussen leerlingen, ouders en leerkrachten, creëren wij een veilige leeromgeving van rust en structuur. Om het maximale te halen uit het aanwezige talent van elk kind bieden wij onderwijs op maat. Wij vinden het belangrijk dat kinderen kunnen groeien binnen hun mogelijkheden, zowel cognitief als op sociaal emotioneel gebied. Zelfbewust Onze kinderen hebben een positief zelfbeeld. Zij weten wie ze zijn, waar ze voor staan en hebben duidelijke waarden. Ze zijn gemotiveerd en nemen zelfstandig initiatieven en kunnen omgaan met tegenslagen. Daarnaast zijn onze kinderen zich bewust van hun eigen talenten en mogelijkheden, gebruik makend van hun eigen meervoudige intelligentie. Zij ervaren dat doelen op meerdere manieren benaderd en behaald kunnen worden. Sociaal vaardig Onze kinderen kunnen goed samen werken. Zij kunnen regels van feedback geven én ontvangen. Zij investeren in relaties en vertrouwen. Zij kunnen zelf denken én samen doen, zowel met leeftijdsgenoten als bij groepsdoorbrekende activiteiten. Zij zijn betrokken bij hun omgeving en medeverantwoordelijk voor het klimaat op school. Op De Drieslag spelen professioneel getrainde mediatoren een belangrijke rol. Zij kunnen bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen en op zoek gaan naar win-win situaties. Natuurlijk leren ook leerlingen die geen mediator zijn, op welke wijze zij elkaar het beste aan kunnen spreken. Sterk in taal en communicatie Onze kinderen lezen graag en zijn vaardige, technische lezers. Zij kunnen betekenis verlenen aan een geschreven of gedrukte tekst. Zij kunnen informatie verwerken en toepassen. Begrijpend lezen is de weg naar verdere kennis. Ook taal speelt een belangrijke rol op De Drieslag. Wij besteden extra aandacht aan het uitbreiden van de woordenschat. Hoe groter de woordenschat van kinderen, hoe groter hun vermogen om gevoelens genuanceerd onder woorden te brengen. 8

9 Zelfstandig In een uitdagende leeromgeving verwerven onze leerlingen kennis en vaardigheden. Zij kunnen hulp vragen en omgaan met uitgestelde aandacht. Tijdens zelfstandig werken maken leerlingen gebruik van speciaal daarvoor bestemde blokjes. Keuzes maken Kiezen is een vaardigheid die kinderen moeten leren. Wij leren kinderen bewust te kiezen en verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen van hun keuzes. Ons onderwijsprogramma biedt kinderen de mogelijkheid om te zoeken naar uitdagingen. Wij leren ze vooruit te kijken, plannen en doelen te stellen. Hiervoor moeten zij creatief en optimistisch zijn en keuzes durven maken. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van de kieskast. Creatief Creativiteit is het vermogen om uit ervaringen, gevoelens en gedachten nieuwe ideeën te vormen. Kinderen groeien hierdoor in hun ontwikkeling. Op De Drieslag leren de leerlingen zich op creatieve wijze uit te drukken. In midden- en bovenbouw wordt groepsdoorbrekend gewerkt in ateliers. We streven er naar om hierbij zoveel mogelijk materialen en technieken aan bod te laten komen. Dit kan door middel van taal, beweging, drama, muziek en/of beeldende vorming. Schoolcultuur Een school is méér dan alleen leren en presteren. De basis voor dit méér vinden wij in onze Katholieke Identiteit en in het bijzonder in het geloof in een betere wereld. Het principe van de Vreedzame School sluit daar naadloos bij aan. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen leren, dat zij het verschil kunnen maken. Wij willen hen daarvoor o.a. een positieve visie op de toekomst mee geven. Tijdens actieve lessen rondom het thema levensbeschouwing laten we kinderen kennis maken met actuele thema s. De gezamenlijke viering van Kerst, Carnaval en Pasen vormen daarbij feestelijke hoogtepunten. Vreedzame School Het realiseren van een positieve blik naar de toekomst vraagt ook het scheppen van een klimaat met heldere waarden en normen, waarbij men elkaar helpt deze na te leven. Wij gaan uit van een sfeer van verdraagzaamheid, solidariteit, zorg voor anderen en respect voor elkaars cultuur en levensovertuiging. Voor ons is de methode De Vreedzame School hét middel om dat te realiseren. Met elkaar creëren leerlingen, ouders en teamleden een gemeenschap waarin iedereen zich betrokken voelt en bijdraagt. Luisteren naar leerlingen De Vreedzame School geeft leerlingen een stem, laat ze invloed uitoefenen en verantwoordelijkheid nemen voor het klimaat in klas en school, hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling. Inspraak van leerlingen is zichtbaar aanwezig in de vorm van een leerlingenraad. Deze raad vertegenwoordigt de belangen van alle leerlingen. Structuur Kinderen zijn gebaat bij een heldere structuur, ze weten dan wat er van hen wordt verwacht. Duidelijke regels, grenzen en vaste afspraken geven hen een gevoel van veiligheid. Wij bieden de kinderen dit houvast. Het naleven van regels bevordert het respect voor de ander en het rekening houden met elkaar. Wij durven elkaar ook aan te spreken op de naleving van deze afspraken. 9

10 Samen met ouders Ouders en kinderen voelen zich gehoord en gezien. In een prettig ervaren sfeer is immers meer ruimte voor openheid en ontwikkeling. Wij hechten veel waarde aan een open communicatie, ouders en leerkrachten vullen elkaar aan en zoeken samen naar groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van het individuele kind. Ouders participeren in de overlegorganen van De Drieslag. Zij leveren daarbij een belangrijke bijdrage. Doen wat je zegt Op De Drieslag doen we wat we zeggen: afspraak is afspraak! Kinderen nemen dit over. Zij nemen taken die ze krijgen serieus, het team is het voorbeeld. De afspraken zijn voor alle betrokkenen helder en duidelijk. Inrichting van de school De inrichting van de school heeft veel invloed op de sfeer, de mogelijkheden en de veiligheid. Het gebouw heeft een praktische, overzichtelijke indeling, waarin iedereen eenvoudig zijn materialen kan vinden en opruimen. Er is voldoende ruimte om ook buiten de klaslokalen in alle rust activiteiten te ontplooien. De frisse kleuren zorgen ervoor dat kinderen zich hier prettig kunnen voelen. Overzichtelijk De inrichting van het gebouw is vertrouwd en overzichtelijk. Kinderen kunnen er zelfstandig hun weg vinden. Zij weten de ruimtes en materialen correct te gebruiken en op te ruimen. Rijke leeromgeving Het gebouw nodigt uit tot leren en ontwikkelen. Ook buiten de klassen zijn diverse werkplekken gecreëerd, waar kinderen samen aan de slag kunnen. De kinderen kunnen zelfontdekkend leren met verschillende materialen en vaardigheden. Er wordt gewerkt met moderne methodes en de kieskast. Kunst gemaakt door kinderen is door het gehele gebouw te vinden en via onze kunstuitleen ook voor thuis beschikbaar! Digitaal Onze kinderen maken gebruik van eigentijdse media en materialen. Ieder lokaal beschikt over een digitaal schoolbord en tenminste twee computers. Ook in de gangen kan met computers en laptops gewerkt worden. Daarnaast beschikt de school over digitale camera s die ook door leerlingen gebruikt kunnen worden. Buiten We hebben ons schoolplein ingericht tot een omgeving die open is en uitdaagt tot bewegen en samenspelen. Ook het voetbalveldje naast de school wordt hierbij gebruikt. Wij maken bovendien veelvuldig gebruik van het nabij gelegen park Schothorst en het daarbij behorende bos. De Drieslag leest Op verschillende plekken op school staan boekenkasten. Leerlingen kunnen boeken op niveau zoeken en ruilen. Leespromotie vind je in alle groepen. Er is in de hal een leeshoek gerealiseerd. 10

11 Via de leerlingenraad hebben de kinderen zelf een grote inbreng in de ontwikkeling van het plein en de aanschaf van uitdagend buitenspelmateriaal. Hoogtepunten Naast het basisprogramma plannen we een aantal keren per jaar een 'topper'. Dit zijn hoogtepunten in het onderwijs, die de kinderen uitdagen tot grote inzet en betrokkenheid, ze motiveren hen om hun uiterste best te doen. Op De Drieslag zullen de toppers vooral liggen op het gebied van creativiteit, muziek, dans en toneel. Door deze toppers krijgen de kinderen meer plezier in school en worden hun specifieke talenten aangesproken. Eerste zondag De school start het schooljaar met een open huis op de zondag voorafgaand aan de eerste schooldag. Hier kijken zowel ouders als kinderen naar uit en met plezier op terug. Activiteiten In het kader van culturele vorming bezoeken wij jaarlijks het theater en/of de bioscoop. Natuur- en milieueducatie ervaren kinderen in de praktijk door een bezoek aan het centrum voor NME. Gedurende het schooljaar worden er diverse activiteiten georganiseerd. Kinderboekenweek, sport- en spelactiviteiten, avondvierdaagse, familiedag en diverse excursies zijn hiervan mooie voorbeelden. Leerlingen, ouders en partners worden betrokken bij de voorbereiding én uitvoering. Projecten Gedurende het schooljaar wordt aan verschillende projecten gewerkt. Het hoogtepunt is ons grote schoolproject. Naast de onderwijskundige inhoud wordt ook regelmatig groepsdoorbrekend gewerkt. Jongere en oudere leerlingen leren van en met elkaar. Waardevolle resultaten die hieruit voortvloeien zijn: het gevoel van verbondenheid, de zorg voor elkaar, het respecteren en accepteren. Vanuit het gedachtegoed van de identiteit van De Drieslag en de Vreedzame school wordt ook jaarlijks aandacht besteed aan een steeds wisselend goed doel. Schoolreisje Alle kinderen ervaren het schoolreisje als een hoogtepunt van hun schooltijd. Wij proberen hier steeds verschillende invullingen aan te geven, maar plezier staat voorop! Vieringen De bijzondere aandacht die De Drieslag aan de gezamenlijke vieringen van Kerst, Carnaval en Pasen besteedt, zorgt ervoor dat deze feesten een jaarlijks terugkerend hoogtepunt zijn. 11

12 Talent Moment Regelmatig vindt het Talent Moment plaats. Een optreden door kinderen voor kinderen en ouders. Ouders worden uitgenodigd om te komen kijken naar wat de leerlingen deze maand voor bijzonders gedaan hebben. Partners De Drieslag wil investeren in de ontwikkeling van de kinderen. Daarbij wordt actief gezocht naar samenwerking met verschillende instanties, zowel binnen de wijk Schothorst als daarbuiten. Samen kunnen wij bijzondere evenementen mogelijk maken, die in het leven van een schoolgaand kind zo belangrijk kunnen zijn. Ouders / verzorgers De eerste samenwerkingspartners zijn de ouders en verzorgers van de leerlingen. De ouders krijgen informatie via de schoolgids, de nieuwsbrief en de website. De school peilt de mening van de ouders regelmatig door middel van een enquête. Actieve ouders leveren hun bijdrage aan de verdere ontwikkeling van school door lid te zijn van de medezeggenschapsraad of de ouderraad. Daarnaast helpen ouders de school bij ateliers, vieringen, sportactiviteiten, schoolreisjes en andere activiteiten. Maatschappelijke partners Stagiaires van PABO en ROC vinden bij ons een waardevolle stageplaats. De Drieslag heeft ook contacten met andere externe organisaties. Deze worden nauw betrokken bij de opzet van bijzondere projecten. De SRO en studenten van het ROC worden ingezet bij sport- en spelevenementen. Bibliotheek Ook de bibliotheek is een waardevolle partner. Onze groepen brengen regelmatig een bezoek aan een bibliotheek om boeken te lenen. Ook leerkrachten hebben een abonnement, waarmee zij specifieke boeken kunnen lenen of een projectcollectie aan kunnen vragen. Kunst, cultuur en milieu-educatie Jaarlijks maakt de De Drieslag een gerichte keuze uit het aanbod van Kunst-Centraal, Scholen in de Kunst, museum Flehite en het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie. Er wordt gebruik gemaakt van diverse pakketten, waarin onder andere themalessen, leskisten, materiaalpakketten, infobladen, tentoonstellings- en museumbezoeken opgenomen zijn. 12

13 Samenwerkingsvormen De Amersfoortse Brede Combinatie (ABC)-school Schothorst Noord is een waardevolle samenwerkingsvorm van onderwijs-, welzijns- en zorgvoorzieningen voor kinderen in de wijk. Er worden zinvolle activiteiten voor de kinderen van 0 tot 12 jaar georganiseerd. En De Drieslag participeert in het buurtnetwerk. BSO / TSO Onder het dak van De Drieslag bevinden zich een tussenschoolse opvang, georganiseerd door de stichting Lunchen Op School en een buitenschoolse opvang Het Avontuur. Teamkwaliteiten Op De Drieslag werkt een team met ervaren en betrokken mensen. Zij zijn degenen die de basis leggen voor het warme en uitnodigende klimaat in onze school. De leerkracht speelt een belangrijke directe rol. De leerkracht heeft een duidelijke voorbeeldfunctie. Reden om aan de kwaliteiten van de leerkracht bijzondere aandacht te besteden. Pedagogisch bekwaam De leerkrachten op De Drieslag zijn er goed in een rustige en aandachtige sfeer te scheppen. Zij gaan relaties aan en laten deze ontstaan. Onze leerkrachten hebben oog en oor voor de soms grote verschillen tussen de kinderen en bieden onderwijs op maat. De aangeboden lesstof is uitdagend en gevarieerd, passend bij de leeftijdsgroep en het individuele kind. Onze leerlingen krijgen mogelijkheden tot kiezen en worden gestimuleerd omdat wat ze doen zo goed mogelijk te doen. Didactisch vaardig Ook de lesstof zelf en de manier waarop wij de kinderen aan het werk zetten wat betreft werkvormen en organisatie zijn belangrijk. De leerkrachten van De Drieslag zijn uitstekende planners. Al dan niet met ondersteuning van het zorgteam kunnen ze hun onderwijs goed organiseren en effectieve instructie bieden, óók voor leerlingen die zich langzamer of juist sneller ontwikkelen. Leerkrachten houden bovendien rekening met verschillende leerstijlen (leren door zien, horen of ervaren/voelen) van leerlingen. Teamkwaliteiten Het team van de Drieslag is ervaren en deskundig. Wij hebben veel kennis in huis over kinderen en hun sociaal emotionele ontwikkeling. Wij voelen ons betrokken bij kinderen met een specifieke onderwijsvraag. Wij werken vanuit gedeelde verantwoordelijkheid voor alle kinderen. Leerkrachten stappen gemakkelijk bij elkaar binnen voor advies of raad, zij durven elkaar aan te spreken op pedagogisch en didactisch handelen. De bereidheid tot het zichzelf professionaliseren is groot. Er zijn specialisten op diverse onderwijsgebieden aanwezig. Er wordt gebruik gemaakt van talenten van teamleden, zij worden gestimuleerd talenten verder te ontplooien. Deskundigheidsbevordering Leerkrachten zijn competent en vaardig en voldoen daarmee ruimschoots aan de kernkwaliteiten. Zij zijn ambitieus en blijven zich persoonlijk en professioneel ontwikkelen aan de hand van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP), dat een onderdeel vormt van het cyclische Integraal Personeels Beleid (IPB). 13

14 4. Leerinhoud Vak- en vormingsgebieden in percentages Onderbouw Begrippenkennis/kieskast 30% Taalontwikkeling en voorbereidend rekenen 20% Vreedzame school en identiteit 5% Expressie 5% Lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling 30% Wereldoriëntatie en verkeer 5% Middenbouw Bovenbouw Rekenen 20 % 20 % Taal, spelling, lezen 40 % 35 % Vreedzame school en identiteit 5 % 5 % Expressie 10 % 10 % Bewegingsonderwijs 10 % 10 % Wereldoriëntatie en verkeer 5 % 10 % Kieskast 5 % 5 % Pauze 5% 5 % Een greep uit de leeractiviteiten van groep 1 en 2: Knutselen tijdens de kieskast. Proefjes met een NME leskist. We werken met de letter K, Jarig en je mag trakteren. Samenwerken in de van Knuffelbeer. bouwhoek tijdens het planbord. 14

15 Voorlezen aan de groep. Schrijfdans. Buiten spelen. Zelfstandigheid van kinderen. Wij werken aan het vergroten van de zelfredzaamheid van kinderen. Tijdens het zelfstandig werken krijgen kinderen meer eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheid te differentiëren. Om het samenwerken te bevorderen en meer keuze mogelijkheden te geven aan kinderen, gebruiken we de Kieskast. Om de eigen inbreng van kinderen te vergroten en meer keuzemogelijkheden aan te bieden, werken we tijdens de expressie vakken in ateliers. Sociaal emotioneel We leren en trainen sociale vaardigheden vanuit de methode De Vreedzame School. Het trainen van en het in stand houden van leerlingmediatoren. Regelmatig samenwerken van onderbouw leerlingen met bovenbouw leerlingen. De school organiseert met regelmaat het Talent Moment. Burgerschap en veiligheid De Drieslag is mede initiatiefnemer van de Veilig-op-straat-raad. Dit is een leerlingenwijkraad waarin 2 leerlingen uit de bovenbouw van De Drieslag zitting hebben. De Veilig-op-straat-raad onderzoekt en bespreekt de veiligheid en de speelbaarheid van de omgeving waarin zij wonen. Daar wordt ook de weg van huis naar school in meegenomen. Kinderen leren op deze manier mee te denken en verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leefomgeving. Als onderdeel van goed burgerschap laten we de kinderen kennismaken met andere culturen en andere leefwijzen. In het kader daarvan besteden we aandacht aan o.a. het Suikerfeest. Taal, spelling en lezen Het doel van het taalonderwijs is kinderen zo ver te brengen dat zij in staat zijn zich mondeling en schriftelijk goed uit te drukken. In groep 1 en 2 wordt d.m.v. interactief taalonderwijs aandacht besteed aan beginnende geletterdheid. In een stimulerende lees- en schrijfomgeving krijgen kleuters veel gelegenheid om met lees- en schrijfactiviteiten aan de slag te gaan. Tijdens het werken over een thema staan prentenboeken, verhalen en versjes centraal. Aan woordenschatuitbreiding, taalbewustzijn (o.a. rijmen en synthese), herhaald vertellen en spelen met letter- en woordmateriaal wordt veel aandacht besteed. Door middel van themahoeken, de verteltafel, de letterwand en activiteiten in de kleine kring zijn kleuters dagelijks op een betekenisvolle wijze actief met taal bezig. 15

16 In groep 3 wordt gewerkt met de methode Veilig Leren Lezen, waarbij aan de hand van woorden letters worden aangeleerd, via analyse en synthese (hakken en plakken). Hierbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan een correcte uitspraak van de letters (verklanken). Wanneer alle letters geleerd zijn, wordt overgegaan tot voortgezet technisch lezen. Het taalonderwijs vinden wij een heel belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Taal hebben kinderen elke dag in allerlei situaties nodig: om te communiceren, de wereld om zich heen te verkennen en te leren ordenen. Zowel de mondelinge als de schriftelijke vaardigheden krijgen ruime aandacht in ons onderwijs. Wij willen graag dat kinderen actief, creatief en expressief met taal bezig zijn. In groep 4 t/m 8 gebruiken we de taalmethode Zin in taal. Zin in taal is een complete methode taal en spelling en bevat leerlijnen voor spreken, luisteren, woordenschat, woordbouw, zinsbouw en schrijven. De methode biedt een goede mogelijkheid tot differentiëren. Engels In de groepen 7 en 8 wordt les gegeven in de Engelse taal. Het accent ligt op de luister- en spreekvaardigheid, maar ook lezen en schrijven krijgen ruim aandacht. We gebruiken de methode Bubbles. Rekenen In groep 1 en 2 is rekenen verweven in de lessen en dit wordt aangeboden op het niveau van de voorbereidende fase. Tijdens de dagelijkse activiteiten komen rekenelementen spelenderwijs en structureel aan bod: o.a. tellen, schatten, vergelijken, begrippen als veel en weinig, groter en kleiner. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode Schatkist. Vanaf groep 3 werken we met Alles Telt. Deze methode biedt de mogelijkheid kinderen op hun eigen niveau te laten rekenen (differentiatie). De leerstof wordt klassikaal aangeboden daarna wordt er op niveau geoefend. Kinderen leren om te gaan met het gebruik van verschillende strategieën om zoveel mogelijk sommen uit het hoofd en handig rekenend te kunnen maken. Het verwerven van inzicht staat voorop. Deze volgt de klassikale leerlijn, maar bij de verwerking krijgen deze kinderen één rekenstrategie aangeboden. Tekenen De meeste kinderen tekenen graag. In hun vrije tekenschrift of als illustratie bij een eigen geschreven verhaal of gedicht. Ook bij wereldoriëntatie vakken kunnen tekeningen een rol spelen. Hiernaast krijgen kinderen ook creatieve tekenlessen. De kinderen leren omgaan met verschillende materialen (o.a. verf, potlood, ecoline, inkt, houtskool) en technieken. Handvaardigheid We vinden het belangrijk kinderen verschillende materialen en technieken aan te reiken. Hierbij wordt de eigen inbreng van elk kind gewaardeerd en hun creatieve vermogens gestimuleerd. In de midden- en bovenbouw wordt er in ateliers gewerkt. Kinderen kiezen zelf een activiteit of techniek en werken daar aan. Muziek In alle groepen wordt, op diverse manieren en op eigen niveau, regelmatig aandacht aan muziek besteed. Daarbij staat het plezier voorop. We luisteren naar muziek, zingen, maken muziek met de instrumenten (djembe s) en bewegen op muziek. Drama In alle groepen wordt, op diverse manieren en op eigen niveau aandacht besteed aan het vak drama. 16

17 Wereldoriëntatie Via de methode Wijzer door de Wereld wordt het kennisgebied aardrijkskunde aangeboden. Dit schooljaar is de methode Wijzer door de tijd als bijpassende methode voor geschiedenis aangeschaft. We organiseren een aantal activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie. Dit gebeurt in samenwerking met het centrum voor Natuur- en Milieu Educatie op Landgoed Schothorst. Voorbeelden zijn de leskist waterdieren en een bezoek aan de middeleeuwse boerderij. Project Elk schooljaar werken wij van groep 1 t/m 8 aan een onderwijskundig project. Dat betekent dat zoveel mogelijk lessen (ook taal, rekenen en wereldoriëntatie) aan het projectthema gerelateerd worden. Het project wordt op een bijzondere manier gestart en afgesloten. Ook organiseren wij een aantal activiteiten in verticale groepen. Wij verstaan hieronder dat we de groepen met elkaar mengen, zodat jonge en oudere kinderen gezamenlijk dingen ondernemen. Het gevoel van verbondenheid, de zorg voor elkaar, het van elkaar leren, het respecteren en accepteren zijn resultaten van dit samenwerken. Verkeer Het is, omwille van zowel hun eigen als andermans veiligheid, van belang dat kinderen zich als verantwoordelijke verkeersdeelnemers gedragen. Om daartoe in staat te zijn, zullen zij kennis moeten hebben van de regels die in het verkeer gelden. Met behulp van de methode Klaar Over dragen wij die kennis over. In groep 7 zal er mee gedaan worden met het landelijk verkeersexamen. Bewegingsonderwijs Bewegen is van grote betekenis voor de totale ontwikkeling van een kind. Bovendien bevordert bewegen een goede gezondheid. In spelsituaties maken kinderen kennis met winnen en verliezen, samen spelen, tegen hun verlies kunnen, rekening houden met elkaar. Er wordt volgens een vaste leerlijn bewegingsonderwijs gewerkt met voldoende afwisseling tussen spellessen en toestellessen. ICT ICT wordt gebruikt ter ondersteuning, aanvulling en verrijking van het onderwijs in de klas en ingezet als onderdeel van de Kieskast. Ook op de computer willen wij de kinderen de grootst mogelijke veiligheid bieden. De afspraken over het computergebruik hangen zichtbaar bij elke computer. De mogelijkheden die wij op dit moment bieden vanuit de ICT zijn o.a.: - het leren werken met de computer en software, - (extra) oefenen met leerstof, - uitdaging/verdieping bieden d.m.v. opdrachten op de computer, - informatiebronnen via de computer aanbieden, - camera gebruiken, - computer als verwerkingsmiddel (werkstuk). Digitale schoolbord Dit bord geeft ons o.a. de mogelijkheid om: - met één druk op de knop een scherm met lijntjes, ruitjes etc. te maken, - muziek- en/of filmfragmenten te laten zien ter ondersteuning van de lessen, - presentaties te maken en te laten zien op een groot scherm, - gemaakte lessen te bewaren en in een oogwenk te actualiseren. 17

18 5. Passend Onderwijs Leerlingenzorg Elk kind is uniek en mag in de groep leren op zijn of haar eigen niveau, binnen de mogelijkheden van de school. Wij vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van de kinderen goed in kaart gebracht wordt. De Drieslag hanteert een systeem van leerlingenzorg volgens een vaste structuur. Dit betekent dat vanaf het moment dat een kind bij ons op school komt, het geobserveerd en getoetst wordt totdat het de school verlaat. Deze gegevens worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem. Van alle leerlingen wordt een dossier bijgehouden. Privacy gevoelige informatie In het dossier worden diverse gegevens opgenomen om het kind goed te kunnen volgen en te begeleiden. Het dossier bevat verslagleggingen van leerling-besprekingen, gesprekken met ouders, observaties, speciale onderzoeken, handelingsplannen, toets- en rapportgegevens. Op het moment dat er een handelingsplan gemaakt wordt, worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld. Deze dossiers zijn strikt vertrouwelijk. Desgewenst kunnen ouders na overleg met de directeur inzage krijgen in het dossier van hun kind. Vijf jaar nadat uw kind van school is gegaan worden alle gegevens vernietigd. Kwaliteitszorg Om onze kwaliteit van onderwijs te waarborgen en te verbeteren kijken we naar ons zelf. Binnen onze kwaliteitszorg is het meten van onze opbrengsten daarom een regelmatig terugkerend proces. We kijken dan of ons onderwijs kwalitatief voldoet aan de doelen die we gesteld hebben. Ook worden ouders en kinderen elke 2 jaar verzocht een enquête in te vullen en de resultaten daarvan worden in de MR besproken. Zorgteam Om de zorg voor kinderen te coördineren en de leerkrachten te ondersteunen, zijn er op school twee intern begeleiders. Voor de kleutergroepen is dit Lia Delahaye en voor de groepen 3 t/m 8 is dit Susan Jetten. Samen met de directie vormen zij het zorgteam. Dit team komt regelmatig bij elkaar om de zorg met betrekking tot alle kinderen in de school op elkaar af te stemmen. De school werkt met het zorgplan. Hierin is vastgelegd wanneer een leerkracht met ouders en/of externe instellingen overleg heeft, om samen te komen tot een afstemming over Hoe te handelen rondom de zorg voor het kind. Dit zorgplan wordt ieder jaar bijgesteld door het zorgteam. Het zorgplan is op te vragen bij de IB-ers. Tijdens de leerling-besprekingen (4x per jaar) bespreken de IB-ers met de desbetreffende leerkracht de klas door. Alle kinderen worden dan kort besproken. Naast de intern begeleiders is een RT leerkracht beschikbaar voor de begeleiding van de rugzakleerling. Signaleren Wij streven ernaar bijzonderheden in de ontwikkeling zo vroeg mogelijk te signaleren, bij voorkeur al in de onder- of middenbouw. In de onderbouw gebruiken wij daarvoor de signaleringsmethode Kijk Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in groep 3 t/m 8 nemen we twee keer in het jaar het sociogram af. Deze gegevens worden besproken in de leerling-besprekingen. Er wordt gehandeld volgens het zorgplan. 18

19 Toetsen Om de leerprestaties van de leerlingen goed te kunnen volgen worden er methodegebonden en nietmethode gebonden (CITO) toetsen afgenomen. Bij methodegebonden toetsen wordt gemeten of de lesstof die in de voorgaande periode aangeboden is voldoende beheerst wordt. Bij CITO toetsen worden leervorderingen over een langere periode gemeten. Met deze genormeerde toetsgegevens wordt ook een vergelijk gemaakt met landelijke resultaten. De resultaten worden ook gebruikt bij de leerling-bespreking/zorgbespreking met de intern begeleider. Doubleren en versnellen Wanneer het cognitief en qua sociaal-emotionele ontwikkeling een verstandige stap is, komt het voor dat kinderen een jaar versnellen of een jaar overdoen (doubleren). De beslissing over doubleren of versnellen wordt genomen in goed overleg met de ouders, de leerkracht en de IB-er. Schoolverslag Als 4-jarigen bij ons op school starten wordt er na ongeveer 6 weken een Kijklijst ingevuld door de leerkracht en door de ouders. In een gesprek met de ouders worden beide kijklijsten besproken. In juni ontvangen de kinderen van groep 1 een verslag. De kinderen van groep 2 t/m 7 ontvangen in januari en in juni hun schoolverslag. De groep 8 kinderen ontvangen in januari hun schoolverslag en in maart hun onderwijskundig rapport, dit is voor de verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs. Ook kinderen die tussentijds de school verlaten, bijvoorbeeld bij verhuizing, krijgen een onderwijskundig rapport mee voor de nieuwe basisschool. Voortgezet onderwijs (VO) Om tot een goed advies te komen voor verwijzing naar het VO gebruiken we de volgende gegevens: 1. De inzichten van de leerkrachten en intern begeleider op het gebied van werkhouding, zelfstandigheid, inzet en resultaten. 2. De methodische toetsen. 3. De score van de Cito-entree toets die de leerlingen eind groep 7 maken. 4. De Cito-eindtoets waar alle leerlingen in groep 8 aan deelnemen. Verwijzingen naar het Voortgezet Onderwijs: VMBO-praktisch 12 % 12 % VMBO-t 34 % 17 % HAVO 44 % 63 % VWO 9 % 8 % Oudercontacten De ontwikkeling van een kind wordt vanzelfsprekend ook met de ouders besproken. Alle ouders worden 3 keer per jaar persoonlijk uitgenodigd voor een gesprek over hun kind. Tijdens het eerste en tweede gesprek worden alle ouders verwacht. Het derde gesprek is op intekening. Daarnaast kent De Drieslag een algemene ouderavond, u krijgt op deze avond specifieke informatie over het leerjaar of over een specifiek onderwerp. Deze avond wordt 4-7 weken na de start van het schooljaar gepland. Uit ervaring weten we dat ouders met jonge kinderen, of met kinderen waarbij niet alles vlekkeloos verloopt, regelmatig even willen afstemmen. U bent te allen tijde welkom om een afspraak met de leerkracht of IB-er te maken. Ook zij kunnen u uitnodigen voor een gesprek. 19

20 Speciaal onderwijs en leerling gebonden financiering (rugzak) Indien er sprake is van een mogelijke verwijzing naar het speciaal onderwijs of een rugzak (leerling gebonden financiering) wordt het kind aangemeld bij een Regionaal Expertise Centrum (REC). De Commissie van Indicatiestelling (CvI) bepaalt volgens landelijke geldende indicatiecriteria of het kind in aanmerking komt voor óf speciaal onderwijs óf een rugzak. Als de beschikking positief wordt beoordeeld kan het kind, door de extra middelen die beschikbaar gesteld worden op school blijven. Vanuit het REC is er ambulante begeleiding om school en ouders te begeleiden. Regelmatig is er overleg met ouders, RT-er en ambulant begeleider over de vorderingen en welbevinden van het kind. Uitgangspunt van deze gesprekken is het handelingsplan, dat jaarlijks opgesteld en geëvalueerd wordt. Meer informatie vindt u op De GGD voor kinderen in het basisonderwijs De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Midden-Nederland werkt preventief aan een gezonde groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0 tot 19 jaar. Daarom onderzoekt de GGD alle kinderen op verschillende leeftijden, om zodoende mogelijke problemen in het opgroeien tijdig op te sporen. Mochten er problemen gesignaleerd zijn, dan helpt de GGD bij het bewandelen van de juiste weg. Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een doktersassistente. Gezondheidsonderzoeken U krijgt van de GGD bericht als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. De standaard preventieve onderzoeken vinden plaats op school. In principe is het eerste onderzoek in de basisschoolleeftijd onderzoek in groep 2, daarna in groep 7. Na het onderzoek worden de ouders schriftelijk geïnformeerd over de bevindingen. Hierbij staat ook vermeld of er nog een vervolgcontact komt met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U krijgt dan een uitnodiging om samen met uw kind naar het spreekuur te komen. Spreekuur jeugdarts / jeugdverpleegkundige De spreekuren vinden plaats in het wijkgebouw. Alle ouders en kinderen kunnen gebruik maken van het spreekuur. U kunt er terecht met vragen over de ontwikkeling of gezondheid van de kinderen of voor onderzoek of een gesprek. U kunt gebruik maken van het spreekuur, als: U zelf vragen hebt over de ontwikkeling of gezondheid van uw kind Het consultatiebureau aangeeft dat onderzoek of een gesprek gewenst is De leerkracht zich zorgen maakt, en in overleg met u een afspraak op het spreekuur voorstelt en dit doorgeeft aan de GGD. Het onderzoek op school aanleiding geeft tot extra onderzoek of een gesprek In het eerste geval maakt u zelf een afspraak. In de overige drie gevallen ontvangt u een uitnodiging van de GGD. Telefonisch spreekuur voor opvoed- en gezondheidsvragen Heeft u een vraag over de opvoeding of de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u contact met de GGD opnemen van maandag t/m vrijdag tijdens kantoortijden. U wordt dan altijd dezelfde dag nog teruggebeld door een jeugdverpleegkundige. U kunt de GGD bereiken op telefoonnummer

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Schoolgids Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven LW Amersfoort

Schoolgids Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven LW Amersfoort Schoolgids 2011-2012 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept SCHOOLCONCEPT Schoolconcept Onze school Basisschool Het Molenven is een katholieke basisschool gelegen in Vught Noord. Onze school valt onder Stichting Leijestroom waar in totaal 10 basisscholen met circa

Nadere informatie

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3

Opvoedingsproject. A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2. A.1 De christelijke identiteit p. 2. A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 Opvoedingsproject A. ONS OPVOEDINGSPROJECT p. 2 A.1 De christelijke identiteit p. 2 A.2 Gevarieerd en goed begeleiden p. 3 A.3 Zorg voor elk kind = accent op talent p. 4 A.4 Een sterke teamspirit, een

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 1 juli Laatste keer kinderraad. Volgend jaar Engelse les in alle groepen

Nieuwsbrief. 1 juli Laatste keer kinderraad. Volgend jaar Engelse les in alle groepen 1 juli 2016 Nieuwsbrief Laatste keer kinderraad Donderdag 30 juni heeft de laatste kinderraad plaatsgevonden. De kinderen hebben een heel jaar lang de kinderen van hun klas vertegenwoordigd in de kinderraad.

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Marian Brands en Lidy Meyer Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

Wiekslag Speciaal. Vanuit het kamertje

Wiekslag Speciaal. Vanuit het kamertje Wiekslag Speciaal Vanuit het kamertje Zoals wij hebben aangekondigd starten we deze week met 'de Wiekslag speciaal'. 'De Wiekslag speciaal' verschijnt een aantal keer per jaar met actuele thema s voorafgaand

Nadere informatie

KWALITEITSKAART OUDERBETROKKENHEID. Uitgewerkt. in een protocol voor basisschool Merijntje

KWALITEITSKAART OUDERBETROKKENHEID. Uitgewerkt. in een protocol voor basisschool Merijntje KWALITEITSKAART OUDERBETROKKENHEID Uitgewerkt in een protocol voor basisschool Merijntje Mei 2011 Files\Low\Content.IE5\QO1XG778\kwaliteitskaart%20ouderbetrokkenheid%20versie%202011[1].doc 1 / 5 Lowys

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015 Analyse aantoonbaar beter onderwijs voor de Rossenberg Oudertevredenheidsonderzoek maart 015 Maeyke Wiggers, locatiedirecteur Rossenberg november 015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Ambities... 3 Resultaten...

Nadere informatie

2. Initiatief tot telefonisch contact met ouders komt vanuit de school

2. Initiatief tot telefonisch contact met ouders komt vanuit de school Openbare basisschool De Peperklip, Schiedam pagina 1 Openbare Basisschool De Peperklip: bewuste keuzes in samenwerking met ouders Openbare Basisschool De Peperklip (Schiedam) wil een klimaat creëren waar

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland 1 ONZE SCHOOL en de SCHOLENGROEP ARKORUM Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare- Ardooie. In

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre Schooljaarverslag 2015-2016 Christoffelschool Waalre In een notendop Doel Een gedragen visie, een heldere kijk op onze doelen Voor (nieuwe) ouders inzichtelijk maken wie wij zijn en hoe wij werken Ouders

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden.

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. DE WEIDE LEEUWARDEN Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Pagina 1 van 5 Inhoud Communicatie school en ouders... 2 Nieuwsberichten / documenten / activiteiten...

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Dat is niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

PAULUSPRAAT 1. Augustus 2016

PAULUSPRAAT 1. Augustus 2016 PAULUSPRAAT 1 Augustus 2016 Inhoudsopgave - Van de directie - Aanmelding nieuwe leerlingen - Nieuws van de ouderraad - Roald Dahl week - Kinderboekenweek - Voorleesexpres - Korting op schoolreisje - Agenda

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 1 21 augustus 2015 www.obspassepartout.nl

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 1 21 augustus 2015 www.obspassepartout.nl Van de directie Na de warme weken in de zomervakantie is het nu makkelijker om weer te wennen aan werken en school. Ik ontmoette 2 van onze kinderen met hun ouders op de accommodatie in Italië, waar ik

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND. Ieder kind is uniek!

JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND. Ieder kind is uniek! JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND Ieder kind is uniek! WAT IS JENAPLANONDERWIJS? Nederland telt circa 7000 scholen voor basisonderwijs. In Nederland heeft iedere school de vrijheid om zijn eigen onderwijsconcept

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS Aantal respondenten: 166 Het aantal respondenten in 2012 was 157 Gehanteerde norm: van 3,6 t/m 4,0 = goed van 3,1 t/m 3,5 = voldoende < 3,1 = punt van aandacht Alle

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 100 Ouders 2014 Vensters PO -- - + ++? De school 3,4 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,6 3 33 64 BHoe veilig voelt uw kind zich op school? 3,6 1 41 58 BHoe duidelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Vanuit de directie. Belangrijke data. Schoolse zaken. Week t/m 24 september

Nieuwsbrief. Vanuit de directie. Belangrijke data. Schoolse zaken. Week t/m 24 september Nieuwsbrief Week 38 18 t/m 24 september Vanuit de directie Op de Dag van de Democratie een nieuwsbrief van school, met een aantal punten die heel goed passen bij deze dag. Gisteren zaten we met alle kinderen

Nadere informatie

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen www.obs-delijster.nl wat maakt onze school bijzonder? Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen, waarbij wereld oriënterende vakken,

Nadere informatie

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst Vragenlijst ouders 2015 Uitslag Vragenlijst De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven wij?

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers.

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers. Partnerschap met ouders op basisschool de Hien november 2016 Inleiding In deze tekst wordt beschreven wat de visie van basisschool De Hien is op de samenwerking met ouders van onze school. Wij willen graag

Nadere informatie

Informatieboekje van groep 5/6

Informatieboekje van groep 5/6 Informatieboekje van groep 5/6 2017-2018 Het informatieboekje van groep 5/6 In dit boekje wil ik u informatie geven over het werken in groep 5/6. Verschillende praktische zaken komen hierin aan de orde,

Nadere informatie