Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015"

Transcriptie

1 Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids zwij150499_schoolgids_ indd :14

2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 8 Hoofdstuk 2 Het onderwijsconcept 12 Hoofdstuk 3 Organisatie en opbouw van de school 16 Hoofdstuk 4 Lestijden en lessentabellen 24 Hoofdstuk 5 Bevorderingsregeling Hoofdstuk 6 Leerlingenbegeleiding en -zorg 42 Hoofdstuk 7 Buitenlesactiviteiten 58 Hoofdstuk 8 Communicatie 64 Hoofdstuk 9 Rechten en plichten ouders, leerlingen en bestuur 70 Hoofdstuk 10 Dagelijkse gang van zaken 74 Hoofdstuk 11 Informatie per afdeling 78 Hoofdstuk 12 Opbrengstenkaart 112 Hoofdstuk 13 Studiekosten 122 Hoofdstuk 14 Overzicht kosten activiteiten per jaarklas 126 Hoofdstuk 15 Verzekeringen 136 Hoofdstuk 16 Adressen 140 Hoofdstuk 17 Belangrijke data 150 zwij150499_schoolgids_ indd :14

3 Voorwoord Beste leerlingen en ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van het Zwijsen College voor het schooljaar De gids geeft volop informatie over onze schoolgegevens, het beleid dat wij nastreven, de begeleiding die wij bieden aan onze leerlingen en wat u in het algemeen van ons mag verwachten. Ook vindt u nuttige informatie over de dagelijkse gang van zaken op school. Naast de schoolgids is er onze website waarop alle relevante nieuwigheden en mededelingen geplaatst worden. Communicatie met de mensen die het belangrijkst voor ons zijn, leerlingen en ouders, vinden wij erg belangrijk. Zo streven wij ernaar om u zo optimaal mogelijk te informeren over lopende zaken en activiteiten waaraan uw zoon/dochter deelneemt. Uit diverse hoeken blijkt de betrokkenheid van ouders bij onze school. Zij praten en denken mee in ouderpanels en de ouderraad. Daarnaast nodig ik twee keer per jaar een willekeurige groep ouders uit met de schoolleiding te komen praten over hun ervaringen met onze school terwijl we gezellig van een lekkere lunch genieten. Al deze vormen van betrokkenheid waarderen wij zeer. Het Zwijsen College is een school die haar oorsprong vindt in christelijke normen en waarden. Tevens is er waardering voor de diversiteit van de eigen inbreng van onze leerlingen, ongeacht hun levensbeschouwelijke of culturele afkomst. Relaties tussen leerlingen onderling en tussen leraar en leerling zijn hierbij van groot belang en hebben wij als school hoog in het vaandel staan. Het behalen van resultaten die passen bij de mogelijkheden en talenten van iedere individuele leerling heeft op onze school een hoge prioriteit. Hiervoor is nodig dat leerlingen op maat onderwijs geboden krijgen zwij150499_schoolgids_ indd :14

4 en uitgedaagd worden. Dit noemt men differentiatie. Er is geen school in Nederland die niet streeft naar gedifferentieerd onderwijs. Daarom weten we in ons land inmiddels hoe moeilijk het is leerlingen daadwerkelijk op maat te bedienen. Omdat wij hier op het Zwijsen zeer veel waarde aan hechten zullen al onze leraren tijdens het hele schooljaar op dit terrein een intensieve nascholing volgen. We zijn ervan overtuigd dat dit onze kinderen ten goede zal komen. Omdat wij als school in ontwikkeling willen blijven en daarmee continu op zoek zijn naar verbetering is de onderwijsorganisatie dit schooljaar een andere dan vorig jaar. Een adviesgroep bestaande uit experts (leraren en leerlingen) hebben de schoolleiding geadviseerd over te stappen op lessen van 60 minuten en de invoering van lessen waarin aandacht is voor vaardigheden, de zogenaamde Zwijsenuren. Hiermee stellen wij leerlingen beter in staat het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast is geadviseerd te werken in kleine teams van leraren die zich specifiek bezighouden met de begeleiding van kleine delen van onze leerlingenpopulatie. Op deze manier is er sprake van korte lijnen tussen leraren en leerlingen maar ook leraren en ouders. Op onze school is ruimte voor creativiteit en ontwikkeling. Eén van de hoogtepunten het afgelopen jaar was het bezoek van The Young Americans. Dit is een groep Amerikaanse theaterstudenten die drie dagen lang werkten met alle leerlingen uit de leerjaren 2 en 3 om uiteindelijk een fantastische theaterproductie neer te zetten in de sporthal. Meer dan 700 ouders waren hier getuige van en hebben genoten van talent uit onverwachte hoek. Met veel plezier grijp ik deze kans om u allen al van harte uit te nodigen voor de productie van dit jaar want natuurlijk vragen we de Young Americans ook dit jaar terug! Zij zullen het komend jaar aan de slag gaan met de leerlingen van leerjaar 2. Rest mij u, leerlingen én ouders/verzorgers, een zeer goed schooljaar toe te wensen. Specifiek noem ik onze nieuwe brugklassers die hun hele Zwijsenloopbaan nog voor hen hebben én onze eindexamenleerlingen van 2015 die natuurlijk hopen hun Zwijsencarrière te mogen afsluiten. Veel succes aan allen! Anita O Connor Rector zwij150499_schoolgids_ indd :14

5 Hoofdstuk 1: Doelstellingen Identiteit en missie Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is opgericht in Het is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs variërend van gymnasium tot praktijkonderwijs De scholen liggen voornamelijk in Noord-Brabant. Wij bieden goed onderwijs geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Wij geven onze leerlingen een passende startpositie voor het vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs hebben ieder een eigen identiteit. Door kennis tussen scholen te delen versterken we de professionaliteit van docenten. Onze scholen werken samen, maar behouden ook hun kleinschaligheid. En daar profiteren al onze leerlingen van. Wilt u meer lezen over het beleid van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs voor de komende jaren? Lees dan het strategisch beleidsplan: Koers U vindt het plan op U vindt hier ook het jaarverslag. Vanuit de christelijke traditie waarin het Zwijsen College wortelt, wil de school bijdragen aan een menswaardige wereld, waarin aandacht is voor de ontwikkeling van heel de mens. We beschouwen het als onze taak voor onze leerlingen onderwijs te verzorgen waardoor ze leren zin en betekenis te geven binnen de pluriforme wereld waarin ze leven. We zijn een school waarin de leerlingen aandacht en ruimte krijgen om op een authentieke wijze te kunnen leren. zwij150499_schoolgids_ indd :14

6 Zo willen we bijdragen aan de vorming van onze leerlingen op weg naar volwassenheid en aan een stevig fundament voor hun toekomst. In ons werk laten we ons leiden door de drie kernwaarden ontplooiing, relatie en verantwoordelijkheid. Ontplooiing We zien het als onze taak als school actief bij te dragen aan de ontwikkeling van de talenten van onze leerlingen op een breed terrein. Relatie We beschouwen de school als een ontmoetingsplaats, waarin het leggen van verbindingen een belangrijk uitgangspunt is. Dit gebeurt tussen de mensen die deel uitmaken van onze leergemeenschap, tussen de vakken en de activiteiten die er worden aangeboden en tussen de school en de haar omringende samenleving. Verantwoordelijkheid We willen ruimte en vertrouwen bieden zodat ieder individu in onze gemeenschap verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn rol in het grote geheel van de school. zwij150499_schoolgids_ indd :14

7 Hoofdstuk 2: Het onderwijsconcept Het onderwijsconcept van het Zwijsen College heeft een directe relatie met de waarden die de school heeft gekozen als fundament voor ons denken en handelen. We beschouwen het als onze opdracht om onze leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst: Door actief bij te dragen aan de ontwikkeling van hun talenten op sociaal emotioneel en cognitief terrein. Door hun te leren in interactie met anderen en in relatie met de samenleving vorm te geven. Door hen te begeleiden naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Het onderwijsconcept is een concretisering van hoe we deze opdracht waarmaken. Drie principes zijn hierbij leidend: 1. Het leerproces van de leerling staat centraal. 2. Het leren is gericht op een brede persoonlijke ontwikkeling. 3. Bij het leren houden we rekening met verschillen. Het onderwijsprogramma is erop gericht het leren van leerlingen te stimuleren. Dit gebeurt in vaklessen waar vakkennis en -vaardigheden centraal staan. Deze lessen worden veelal klassikaal gegeven. Daarnaast zijn er Zwijsenuren, die veelal vakoverstijgend of vakaanvullend zijn. Bepaalde thema s of projecten kunnen in deze uren aan de orde komen. Ook is er binnen deze uren ruimte voor talentontwikkeling. Binnen het schooljaar plannen we een aantal projectweken waar ruimte is voor diverse activiteiten. zwij150499_schoolgids_ indd :14

8 Met ons onderwijs in de vaklessen, Zwijsenuren en projectweken willen we recht doen aan de diversiteit van onze leerlingen. We willen bereiken dat: Leerlingen actief nieuwe kennis verwerven en integreren, zodat de inhoudelijke kennis (het denken) verbonden wordt met het doen (vaardigheden). Leerlingen bestaande kennis verdiepen en verbreden en deze in concrete situaties leren toepassen. Leerlingen de samenhang tussen verschillende vakken ervaren en benutten. Leerlingen reflecteren op hun leren door kritisch, creatief en zelfregulerend te denken. Dagindeling De vaklessen en Zwijsenuren komen zo veel mogelijk in eenheden van 60 minuten op het rooster voor. Zo worden de leerinhouden minder versnipperd aangeboden en is er per les meer ruimte voor de vijf pijlers waarop we ons onderwijs baseren: Actief leren. Leren in samenhang. Omgaan met verschillen. Aandacht voor vaardigheden. Reflectie en feedback. zwij150499_schoolgids_ indd :14

9 Hoofdstuk 3: Organisatie en opbouw van de school De plaats van de school binnen OMO Het Zwijsen College Veghel valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Daarmee is de raad van bestuur het schoolbestuur. De rector heeft de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. De rector rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs De vereniging heeft een ledenraad. Deze ledenraad bestaat uit twee afgevaardigde leden van elke raad van advies. Daarnaast kunnen ouders van leerlingen, die onderwijs volgen op een OMO-school, lid worden van de vereniging. Leden van de ledenraad nemen deel aan de jaarlijkse vergadering. Daar worden de leden geïnformeerd over het OMO-beleid en worden de acht leden van de raad van toezicht, die belast is met het toezicht op de raad van bestuur, benoemd. Een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap is te vinden op de website Er wordt geen lidmaatschapsgeld gevraagd. Inspectie De inspecteur VO is belast met het toezicht op onze school namens het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen. De inspecteur voor onze school is mevrouw drs. Y.H.M.P. Leenen. Bestuur De voorzitter van de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs is Eugène Bernard. De raad van bestuur is bereikbaar via telefoonnummer (013) en is gevestigd aan de Spoorlaan 171 in Tilburg. Het postadres is postbus 574, 5000 AN Tilburg. Het adres is zwij150499_schoolgids_ indd :14

10 Raad van advies Als klankbord voor de rector heeft de school een raad van advies die bestaat uit personen uit de omgeving van de school. Zij denken vanuit hun kennis en betrokkenheid mee over de ontwikkelingen in de school en leveren een bijdrage aan de maatschappelijke plaats van de school in de omgeving. Verder adviseert de raad de rector over onderwijsbeleid en leerlingenbegeleiding. De samenstelling van de raad van advies is als volgt: mevrouw G. van Creij, de heer H. Molenaar, de heer A. van Dijk, de heer B. Tomas, de heer P. van Summeren en de heer G. van Houtum. Drs. A.P.C.A. O Connor MEM, rector J.E. Melis-Glimmerveen MEd, conrector havo Drs. P.R.M. Meijer, conrector vwo Managementteam De rector heeft de eindverantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken. Zij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur. Het managementteam bestaat naast de rector uit vier conrectoren. Zij zijn verantwoordelijk voor de diverse beleidsterreinen zodat de school in een goed samenhangend geheel kan functioneren. Vanuit dat perspectief geven twee van hen leiding aan een onderwijsafdeling. Het managementteam bestaat uit de volgende personen: B. Sol MEM, conrector, plaatsvervangend rector R.W.M. Weijmans, conrector zwij150499_schoolgids_ indd :14

11 Management ondersteunende diensten Havo De havo-opleiding neemt vijf jaren in beslag. Bij ons op school is de verzorging van onderwijs en begeleiding verdeeld over vijf teams: brugklas, havo 2, havo 3, havo 4 en havo 5, zodat er goed rekening gehouden kan worden met de eigenheid van de havoleerling. Binnen de brugklassen kennen we een tweedeling. De havo-mavo-brugklassen, waar op havoniveau gewerkt wordt en waar de leerlingen begeleid worden om gedurende het jaar vast te stellen of de leerling de havo succesvol zal kunnen afsluiten. Na deze brugklas stromen de leerlingen in op havo- of mavo-2. Daarnaast kennen we de reguliere havobrugklas. Drs. L.J.M. Specken, manager bedrijfsvoering In havo 3 wordt de profielkeuze voorbereid. Daarbij kan een keuze gemaakt worden uit: Cultuur en Maatschappij. Economie en Maatschappij. Natuur en Gezondheid. Natuur en Techniek. zwij150499_schoolgids_ indd :14

12 Vwo Het vwo bestaat uit twee zesjarige opleidingen: het atheneum en het gymnasium. De opleiding is opgedeeld in drie teams: brugklas en vwo 2, vwo 3 en vwo 4, vwo 5 en vwo 6. Binnen elke van die afdelingen is er een onderscheid tussen de atheneum- en gymnasiumrichting. In vwo 3 wordt de profielkeuze voorbereid. Daarbij kan een keuze worden gemaakt uit de profielen: De AOS-oost wil zich vanuit een gezamenlijk belang inzetten voor krachtige opleidingstrajecten voor studenten die zich voorbereiden op het leraarschap en voor leraren die al in de onderwijspraktijk werkzaam zijn. Het onderzoek naar de dagelijkse praktijk vormt daarvoor de basis. Cultuur en maatschappij, Economie en maatschappij, Natuur en gezondheid, Natuur en techniek. Academische Opleidingsschool Goede leraren vormen de sleutel voor goed onderwijs. Het is dan ook belangrijk te investeren in de opleiding en de professionalisering van onderwijsgevenden. De Academische Opleidingsschool Oost-Brabant (AOS-oost) van Ons Middelbaar Onderwijs is een partnerschap van vier lerarenopleidingen en tien scholen voor voortgezet onderwijs (waaronder het Zwijsen College). H. van Oosteren, schoolopleider P. Achten, onderzoekscoördinator zwij150499_schoolgids_ indd :14

13 Hoofdstuk 4: Lestijden en lessentabellen Dagrooster minuten rooster Dagrooster minuten rooster (bij verkort lesrooster) lesuur uur lesuur uur lesuur uur lesuur uur pauze uur lesuur uur lesuur uur pauze uur lesuur uur lesuur uur pauze uur lesuur uur lesuur uur pauze uur lesuur uur lesuur uur lesuur uur lesuur uur zwij150499_schoolgids_ indd :14

14 Lessentabellen klassen 1, 2 en 3 in eenheden van 60 minuten HM1 H1 H2 H3 A1 A2 A3 G1 G2 G3 AK 2 2 1, , ,5 1 BI DU - - 2, ,5 EC , , ,5 EN ,5 2 2 FA ,5 1,5 GS 2 2 1, , ,5 1 GR KBV , ,5 KMU , ,5 LA LB LO HM1 H1 H2 H3 A1 A2 A3 G1 G2 G3 ML 1,5 1,5 1 0,5 1,5 1 0,5 1,5 1 0,5 NA NE 3 3 2, RE 1 1 0, ,5 0,5 1 0,5 0,5 SK WI , ,5 BTP 0,5 0, , LFS 0,5 0,5 0,5-0,5 0,5-0 0,5 - MDW 0,5 0, , PRF , , ,5 TLTB 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5-0 0,5 - TLTO 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5-0 0,5 - zwij150499_schoolgids_ indd :14

15 Lessentabellen klassen 4, 5 en 6 in eenheden van 60 minuten H4 H5 V4 V5 V6 AK 2 3 AK 2 2 2,5 BI 3 3 ANW 1, CKV 1,5 - BI 2 3 2,5 DU 3 3 CKV EC 3 3 DU 2 3 2,5 EN 3 3 EC FA 3 3 EN GS 2 3 FA IN 2 3 GR KAL 1 1 GS 2 2,5 3 KBV 2 2 IN - 3 2,5 KMU 2 2 KAL LB 2 - KBV LO 2 1 KCV MA 1,5 - KMU ML 1 1 LA MO 2 3 LB H4 H5 V4 V5 V6 MW 2 3 LO NA 2,5 3 MA 1,5 - - NE 2,5 3 ML RE 0,5 - MO SK 2 3 MW WA 2 3 NA 2 3 2,5 WB 3 3 NE EXTRAI - 0,5 REK 0,5 - - PWS 0,5 0,5 SK WA WB WC WD BSC 0,5 - - EXT - - 0,5 PRF 0,5 - - PWS - 0,5 0,5 zwij150499_schoolgids_ indd :14

16 Hoofdstuk 5: Bevorderingsregeling Algemeen Een leerling is bevorderd als hij voor al zijn vakken als eindcijfer 6 of meer heeft behaald of voor één van zijn vakken als eindcijfer 5 en voor de overige vakken eindcijfer 6 of meer behaald heeft; Leerlingen met een 3 of lager op het eindrapport voldoen niet aan de bevorderingsnorm; Leerlingen mogen ten hoogste 1x5 als afgerond eindcijfer voor de vakken Nederlands, Engels of wiskunde scoren. Voor leerlingen zonder wiskunde geldt dat maximaal 1x5 mogelijk is voor Nederlands of Engels. Alle vakken tellen gelijkwaardig mee, tenzij anders aangegeven; Het maximaal toegestane aantal onvoldoendes is als volgt: 2x5 óf 1x4 óf 1x5 én 1x4. Hierbij behoort een vereist gemiddeld cijfer van minimaal 6; Combinatiecijfers komen alleen voor op het eindrapport (eerst afzonderlijk afronden op hele cijfers, vervolgens samenvoegen en opnieuw afronden op hele cijfers). De tussenrapporten vermelden de cijfers voor de afzonderlijke vakken. De afzonderlijke delen van het combinatiecijfer in de niet-examenklassen mogen niet lager zijn dan 4; zwij150499_schoolgids_ indd :14

17 Indien een leerling niet voldoet aan de bevorderingseisen kan besloten worden dat deze het schooljaar doubleert. Hiertoe wordt echter alleen besloten indien er gegronde redenen zijn waarom een doublure op hetzelfde niveau de leerling een reële kans op succes biedt. Deze beslissing wordt genomen door de desbetreffende conrector nadat hij betrokken vakdocenten heeft geraadpleegd; Wiskunde-B kan slechts gekozen worden indien het resultaat voor wiskunde in klas 3 minimaal het rapporteindcijfer 7 is; In havo 3, vwo 3 en vwo 4 krijgen leerlingen doorstroomadviezen m.b.t. het te kiezen profiel; In bijzondere situaties kan de conrector een besluit nemen dat afwijkt van de bevorderingsnormen. zwij150499_schoolgids_ indd :14

18 Combinatiecijfers en aanvullende eisen havo Klas 1 Zw+Lb+Lo+Re = combinatiecijfer eindrapport Klas 2 Zw+Lb+Lo+Re = combinatiecijfer eindrapport Klas 3 Zw+Lb+Lo+Re = combinatiecijfer eindrapport Klas 4 Slaag-zakregeling havo N.B. Combinatiecijfer Lb+Ma 6 Lo en CKV worden beoordeeld met de waarden O/V/G Rekenen 5 en biedt geen compensatiemogelijkheid Klas 5 Vigerende slaag-zakregeling havo vwo Klas 1 Zw+Lb+Lo+Re = combinatiecijfer eindrapport G1: minimaal het cijfer 6 voor Latijn Klas 2 Zw+Lb+Lo+Re = combinatiecijfer eindrapport G2: maximaal 1x5 bij de klassieke talen Klas 3 Zw+Lb+Lo+Re = combinatiecijfer eindrapport G3: maximaal 1x5 bij de klassieke talen Klas 4 Slaag-zakregeling vwo N.B. Combinatiecijfer Zw+Lb+Ma+ANW 6 Lo en CKV worden beoordeeld met de waarden O/V/G Rekenen 5 en biedt geen compensatiemogelijkheid Klas 5 Slaag-zakregeling vwo N.B. Combinatiecijfer Lb+Ma+ANW 6 Lo en CKV worden beoordeeld met de waarden O/V/G Rekenen 5 en biedt geen compensatiemogelijkheid Klas 6 Vigerende slaag-zakregeling vwo zwij150499_schoolgids_ indd :14

19 Vigerende slaag-zakregeling havo en vwo : Uitslag eindexamen vwo en havo 1. De kandidaat die eindexamen vwo of havo heeft afgelegd, is geslaagd indien: a. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is; b. hij voor één van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor zover van toepassing wiskunde A, wiskunde B of wiskunde C als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en hij voor de rekentoets en het andere vak dan wel vakken, genoemd in dit subonderdeel als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; c. hij onverminderd onderdeel b: 1. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 of meer en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; 2. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; 3. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; of 4. voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor één van deze vakken als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; d. hij voor geen van de onderdelen, genoemd in het tweede lid, lager dan het eindcijfer 4 heeft behaald; en e. hij voor de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk profiel alsmede voor de maatschappelijke stage, de kwalificatie «voldoende» of «goed» heeft behaald. zwij150499_schoolgids_ indd :14

20 2. Bij de uitslagbepaling volgens het eerste lid, wordt het gemiddelde van de eindcijfers van ten minste de volgende onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van één vak, voor zover voor deze onderdelen een eindcijfer is bepaald: maatschappijleer en het profielwerkstuk en voor vwo ook algemene natuurwetenschappen. Het bevoegd gezag kan daaraan toevoegen: a. literatuur, als onderdeel van alle afzonderlijke moderne talen, met dien verstande dat indien het bevoegd gezag daartoe niet besluit, literatuur voor de bepaling van de eindcijfers een onderdeel is van het schoolexamen van de desbetreffende taal en literatuur; b. klassieke culturele vorming, met dien verstande dat indien het bevoegd gezag daartoe niet besluit, klassieke culturele vorming voor de bepaling van de eindcijfers een onderdeel is van het schoolexamen van Latijnse taal en literatuur en Griekse taal en literatuur; c. algemene natuurwetenschappen in het havo; d. bij bijzondere scholen: godsdienst of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs, met dien verstande dat indien het bevoegd gezag daartoe niet besluit, godsdienst of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs geen onderdeel is van het eindexamen, tenzij onze Minister daarvoor goedkeuring heeft verleend met toepassing van artikel 11, eerste lid, onder c, artikel 12, eerste lid, onder c, of artikel 13, eerste lid, onder c. 3. Indien het bevoegd gezag toepassing geeft aan de tweede volzin van het tweede lid, wordt in het examenreglement, bedoeld in artikel 31, vermeld welk onderdeel of welke onderdelen worden toegevoegd. 4. De directeur bepaalt het eindcijfer, bedoeld in het tweede lid, als het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van de samenstellende onderdelen. Indien de uitkomst van deze berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. 5. Zodra de eindcijfers en indien mogelijk de uitslag zijn vastgesteld, maakt de directeur deze schriftelijk aan de kandidaat bekend, onder mededeling van het in artikel 51 bepaalde. De uitslag is de definitieve uitslag indien artikel 51, eerste lid, geen toepassing vindt. zwij150499_schoolgids_ indd :14

21 Voor 2015 geldt dat de rekentoets moet worden gemaakt, maar dat de uitslag geen rol speelt bij de uitslagbepaling. Ook bij een cijfer van 3 of lager voor de rekentoets kan de kandidaat slagen. Aangezien dit een overgangsmaatregel betreft, is dit niet rechtstreeks terug te vinden in het Eindexamenbesluit. Extra vak Leerlingen die na het behalen van het havodiploma willen overstappen naar het vwo moeten er rekening mee houden dat het vwo-examen uit één vak meer bestaat (tweede moderne taal verplicht). Het is raadzaam om in dat geval een extra vak/taal in het havopakket op te nemen. Ook andere leerlingen staat het vrij om een extra vak te kiezen. Eisen: positief advies van de leraar van het vak in klas 3 én in klas 3 op het eindrapport minimaal 7,0 voor het vak of voor alle vakken gemiddeld minimaal 7,0 én instemming van de bevorderingsvergadering én de leerling heeft uiterlijk één week voor de bevorderingsvergadering een schriftelijke motivatie voor het extra vak per mail ingediend bij de decaan. Het aanbieden van extra vakken kan onoverkomelijke roostertechnische problemen opleveren. Dat kan betekenen dat de leerling niet alle lessen kan volgen. De leerling moet dan de zelfstandigheid hebben de stof op eigen kracht te doorlopen. Het volgen van het extra vak betekent dat aan alle onderdelen die in het PTA staan gemaakt moet worden voldaan. De leerling die een extra vak kiest doet dit in principe voor het hele schooljaar. In uitzonderlijke situaties kan besloten worden voortijdig met het extra vak te stoppen. Dit kan zowel op initiatief van de leerling/ouder(s)/verzorger(s) als op initiatief van de school. In alle gevallen is overleg noodzakelijk. Interne overstap en toelating vanuit havo 5 tot vwo 5: zie Na inloggen op het leerlingengedeelte treft u deze informatie bij vraag en antwoord. zwij150499_schoolgids_ indd :14

22 Hoofdstuk 6: Leerlingenbegeleiding en -zorg Leren in Veiligheid Het is belangrijk dat leerlingen en medewerkers op school in een veilige omgeving verkeren. Zowel het schoolgebouw als de schoolomgeving moeten als veilig worden ervaren. Dan pas biedt school het juiste klimaat om te leren en te verblijven. Op het technische vlak wordt de veiligheid gewaarborgd door een commissie die de uiteenlopende aspecten van arbo bewaakt, maar ook door toezichthouders die gedurende de dag een oogje in het zeil houden. Ten aanzien van de veiligheid op het intermenselijke vlak wil de school proactief én reactief zorg dragen voor een optimale situatie, waarbij met name pesten bijzondere aandacht krijgt. Leerlingbegeleiders, mentoren, coördinatoren en conrectoren rekenen aspecten van die veiligheid tot hun taak. Op uiteenlopende manieren zullen zij met leerlingengroepen, maar ook met individuele leerlingen werken aan een goed klimaat. Daarnaast zijn er leerlingmediators die er actief aan bijdragen conflictjes op school helpen op te lossen. Activiteiten die bijdragen aan een goede sfeer maken hier ook deel van uit. In het overleg met de vertegenwoordigende organen - personeelsraad, ouderraad en leerlingenraad - staan aspecten van veiligheid regelmatig op de agenda. zwij150499_schoolgids_ indd :14

23 Speciale functionarissen, in het bijzonder de zorgcoördinator en vertrouwenspersonen (zowel voor leerlingen als voor personeelsleden), spelen ook een voorname rol in het garanderen van veiligheid. Externe deskundigen - schoolmaatschappelijk werker, schoolverpleegkundige, schooladoptant en, incidenteel, leerplichtambtenaren -, worden in het beleid betrokken via overleg in het zorgplatform. Op het gebied van veiligheid rekent de school op positieve bijdragen van alle betrokkenen, ook op die van de ouders/verzorgers. De Gezonde School De school is de plek waar je leert over gezond gedrag. In de context van de vakken verzorging, biologie en lichamelijke oefening leren leerlingen over gezonde voeding en het belang van voldoende beweging. We zien het als onze opdracht om bij te dragen aan het bewustwordingsproces met betrekking tot het gebruik van genotmiddelen. Daarom hebben we ervoor gekozen om in samenwerking met de GGD en Novadic-Kentron gebruik te maken van het preventieprogramma De Gezonde School en Genotmiddelen dat het Trimbos-instituut speciaal voor jongeren heeft ontwikkeld. Centraal in dit programma staan de onderwerpen alcohol, roken en blowen. Voor de bovenbouw is er een module over alcohol en drugs in het verkeer. De stimulering van leerlingen tot gezond gedrag zien we terug in een gezonde schoolomgeving, het schoolbeleid en gezondheidseducatie. Schoolstewards Een schone school en schoolomgeving dragen bij aan een prettig leerklimaat. Leerlingen zijn hier samen met de school verantwoordelijk voor en worden daarom ingezet als steward. De stewards houden in de pauze toezicht in de aula en op het schoolplein. Waar nodig spreken zij medeleerlingen aan op hun gedrag, dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en op positieve toon. Om hun taak op een goede manier te kunnen vervullen worden de stewards ondersteund door een coördinator en leraren die hen coachen in hun rol. De coördinator neemt maatregelen als leerlingen na drie verzoeken van de stewards toch kiezen voor een registratie. Een registratie leidt tot corveetaken. Bij een drievoudige registratie gaat de school over tot een interne schorsingsmaatregel, waarvan ouders/verzorgers op de hoogte worden gebracht. Leerlingenbegeleiding Aandacht hebben voor de ontwikkeling van heel de mens betekent ook jonge mensen begeleiden op hun route naar volwassenheid. Binnen onze school hebben diverse mensen een rol in de leerlingenbegeleiding. Leerlingenbegeleiding in groepsverband is in handen van het team van de afdeling waar een leerling het onderwijs volgt. Dit team biedt zowel groepsgerichte als individuele begeleiding. zwij150499_schoolgids_ indd :14

Informatieboekje Profielkeuze klas 3

Informatieboekje Profielkeuze klas 3 Informatieboekje Profielkeuze klas 3 2016 2017 Voorwoord In de loop van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel in de bovenbouw. Er zijn vier profielen:

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2014-2015 R.S.G. Tromp Meesters Enkele belangrijke punten uit de Regeling examen De Slaag/zak-regeling.

Nadere informatie

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011 Ouderavond 4 vwo 26 september 2011 Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector personeel en interne

Nadere informatie

OVERGANGSPROTOCOL GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM

OVERGANGSPROTOCOL GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM OVERGANGSPROTOCOL GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Inleiding In dit protocol wordt beschreven wat de richtlijnen zijn die we hanteren bij de overgangen tussen de verschillende leerjaren en niveaus. De uitgangspunten

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2016-2017 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

Op...naar het examen!

Op...naar het examen! 2017 Op...naar het examen! 2 Tijdpad van 3 maart tot de diploma-uitreiking in juli Dit document brengt een aantal zaken onder de aandacht die voor de examenkandidaten van de verschillende afdelingen van

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016 BEVORDERINGSNORMEN 2016 2017 September 2016 1 Bevorderingsnormen 2016-2017 Inhoud Inleiding... 4 Bevorderingsnormen... 4 Doubleren... 5 Doubleren?... 5 Bijzondere bevorderingen... 5 Revisieprocedure...

Nadere informatie

Wijzigingen in het PTA en examenreglement

Wijzigingen in het PTA en examenreglement Wijzigingen in het PTA en examenreglement 2016-2017 Wijzigingen zijn geel gemarkeerd of aangegeven met een doorhaling. WIJZIGINGEN PTA 1 Examencommissie De examencommissie is als volgt samengesteld: voorzitter:

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

VWO 6. Welkom Programma: - Examenjaar - Decaan - Naar een lokaal met de mentor. Vragen na afloop of bij de mentor

VWO 6. Welkom Programma: - Examenjaar - Decaan - Naar een lokaal met de mentor. Vragen na afloop of bij de mentor WELKOM! Welkom! VWO 6 Welkom Programma: - Examenjaar - Decaan - Naar een lokaal met de mentor Vragen na afloop of bij de mentor Examenjaar Examenreglement PTA en PTA-toetsen SE-kaart Slaag/zakregeling

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 29 januari 2016 16.00-21.00 uur scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Informatie over de brugklas voor ouders Open lessen 11, 12, 14 en 15 januari 2015 Deelname

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Algemene opmerkingen 1. Over de bevordering beslist de docentenvergadering. Hierbij bestaan de volgende mogelijkheden: a. bevordering zonder meer: voldoende rapport.

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

Bevorderingsnormen De Theaterhavo/vwo

Bevorderingsnormen De Theaterhavo/vwo Bevorderingsnormen De Theaterhavo/vwo 2010-2011 Bepaling eindcijfers: Tijdens het schooljaar 2010-2011 zal in de onderbouw van De Theaterhavo/vwo gewerkt worden met rapportcijfers die gebaseerd zijn op

Nadere informatie

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo). Sector- en profielkeuze 2016-2017 Versie : 2.0 Datum : 11 januari 2016 Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 vwo 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 217 Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Schooljaar 2015-2016 Bij het bepalen van de overgang naar een volgend leerjaar kijkt de rapportvergadering naar alle eindcijfers op het eindrapport. Voortschrijdend

Nadere informatie

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd.

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd. Bevorderingsnormen Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Klas 1 havo/mavo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Voor de klassen 1,

Nadere informatie

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som.

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som. Voorwoord 2013-2014 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden onder het kopje ouders, brieven en downloads, overgangsnormen 2013-2014. Mochten er naar aanleiding

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege INSPIREREND BETROKKEN ONDERNEMEND september 2015 Inhoudsopgave pagina ALGEMEEN 2 ONDERBOUW 4 MAVO 6 HAVO 9 VWO 14 Overgangsnormen 2015-2016 Pagina 1 ALGEMEEN Deze overgangsnormen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

Informatie-avond. 4 vwo. 15 september 2014

Informatie-avond. 4 vwo. 15 september 2014 Informatie-avond 4 vwo 15 september 2014 Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfsvoering en financiën dhr. A.

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum Schooljaar 2016 2017 Ik heb zogezegd de moed om fouten te maken en behoud daar toch m n zelfvertrouwen bij Etty Hillesum, 14 januari 1942 Overgangsrichtlijnen

Nadere informatie

WELKOM GEACHTE OUDERS

WELKOM GEACHTE OUDERS INFORMATIE HORN WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie over onze school in Horn zoals we die op de regionale voorlichtingsavonden hebben gegeven. Samen

Nadere informatie

Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling

Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling 2015-2016 Van klas 1 naar klas 2 Havo/vwo Een leerling wordt bevorderd naar het 2e leerjaar als: er ten hoogste 2 verliespunten zijn, waarvan slechts

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Havo 5. Welkom Programma: - Examenjaar - Decaan - Naar een lokaal met de mentor. Vragen na afloop of bij de mentor

Havo 5. Welkom Programma: - Examenjaar - Decaan - Naar een lokaal met de mentor. Vragen na afloop of bij de mentor WELKOM! Welkom! Havo 5 Welkom Programma: - Examenjaar - Decaan - Naar een lokaal met de mentor Vragen na afloop of bij de mentor Examenjaar Examenreglement PTA en PTA-toetsen SE-kaart Slaag/zakregeling

Nadere informatie

Wijzigingen in het PTA en examenreglement

Wijzigingen in het PTA en examenreglement Wijzigingen in het PTA en examenreglement 2017-2018 Wijzigingen zijn geel gemarkeerd of aangegeven met een doorhaling. WIJZIGINGEN PTA 14 Rekentoets 1. De leerling moet de rekentoets als verplicht onderdeel

Nadere informatie

visie buitenlesactiviteiten Havo - Mavo Fast lane Havo- VWO ouderbetrokkenheid organisatie begeleiding toelating/aanmelding/plaatsing

visie buitenlesactiviteiten Havo - Mavo Fast lane Havo- VWO ouderbetrokkenheid organisatie begeleiding toelating/aanmelding/plaatsing buitenlesactiviteiten visie ouderbetrokkenheid Havo - Mavo Fast lane Havo- VWO Fast lane VWO+ begeleiding organisatie kennismaking/ introductie toelating/aanmelding/plaatsing Voortgezet Onderwijs Veghel

Nadere informatie

Schooljaar BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo

Schooljaar BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo 2016-2017 BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo Bevordering in 4 havo, 4 en 5 vwo Begrippen 1. Met rapport wordt het laatste cijferrapport van het schooljaar bedoeld. 2. De vakken

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Overgangsnormen Overgangsnormen van de eerste naar de tweede klas

Overgangsnormen Overgangsnormen van de eerste naar de tweede klas Overgangsnormen 2017-2018 Voor alle leerjaren zijn vaste overgangsnormen vastgesteld, die worden gebruikt bij de bepaling of een leerling toelaatbaar is een volgend leerjaar. Wij gaan uit van een zoveel

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

visie buitenlesactiviteiten Havo - Mavo Fast lane Havo- VWO ouderbetrokkenheid organisatie begeleiding toelating/aanmelding/plaatsing

visie buitenlesactiviteiten Havo - Mavo Fast lane Havo- VWO ouderbetrokkenheid organisatie begeleiding toelating/aanmelding/plaatsing buitenlesactiviteiten visie ouderbetrokkenheid Havo - Mavo Fast lane Havo- VWO Fast lane VWO+ begeleiding organisatie kennismaking/ introductie toelating/aanmelding/plaatsing Voortgezet Onderwijs Veghel

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Een kleinschalige school met grote mogelijkheden 2015 Accent op jouw talent Elke leerling heeft talent. De meesten hebben zelfs meer dan één

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014-2015

Bevorderingsnormen 2014-2015 Bevorderingsnormen 2014-2015 Van klas 1 naar klas 2 Havo/vwo Een leerling wordt bevorderd naar het 2 e leerjaar als: er ten hoogste 2 verliespunten zijn, waarvan slechts één verliespunt bij de kernvakken

Nadere informatie

Profielkeuze / vakkenkeuze

Profielkeuze / vakkenkeuze OUDERAVOND 3 VWO Profielkeuze / vakkenkeuze Structuur onderwijs Tweede fase Welke keuzes moeten worden gemaakt? Hoe maken leerlingen keuzes? Globaal tijdpad Wat te doen bij zittenblijven? Uitleg site Nederlands

Nadere informatie

Studiekeuzebegeleiding op

Studiekeuzebegeleiding op Studiekeuzebegeleiding op 29 november 2016 Ouderavond 3 vwo 1. De Profielen 2. De Profielkeuze 1. Profielen Inhoud: A gemeenschappelijk deel 50% B verplichte profielvakken C profielkeuzevakken D vrije

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 5

Nadere informatie

Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur

Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur Agenda Overgang van 3 vwo naar 4 vwo Overgang van Mondriaan College naar TBL Antwoord op jullie vragen Tweede Fase op het TBL: keuzemogelijkheden en voorwaarden

Nadere informatie

OUDERAVOND HARENS LYCEUM HAVO 5

OUDERAVOND HARENS LYCEUM HAVO 5 OUDERAVOND HARENS LYCEUM HAVO 5 26 september 2017 Programma van deze avond 19.00 19.20 u Decanaat (Marion Bosma) Wat en hoe na havo 5? 19.25 u Kennismaken met de mentor informatie over eindexamenjaar Rooster

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Profielkeuze voorlichting

Profielkeuze voorlichting Profielkeuze voorlichting 31-10-2013 Presentatie : M. Speetjens (Coördinator in-uitstroom/decaan) Presentatie van de 4 profielen in het regulier onderwijs Profielen op Helder Aansluiting op het hbo, universiteit

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger 2017-2018 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan

Nadere informatie

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3 Voorwoord 2016-2017 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan kunt u zich wenden tot de

Nadere informatie

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming oktober 0 Baudartius College christelijke school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Voorwoord In dit boekje staan de regels die het Baudartius College

Nadere informatie

Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd op de NSG. Dat vinden we belangrijk. In hoofdstuk 1 zetten we onze uitgangspunten voor u op een rijtje.

Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd op de NSG. Dat vinden we belangrijk. In hoofdstuk 1 zetten we onze uitgangspunten voor u op een rijtje. INHOUD Uitgangspunten in de leerlingenbegeleiding Basisondersteuning voor alle leerlingen Aanvullende zorg en begeleiding op maat Beste ouder(s), verzorger(s) Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen

Overgangsrichtlijnen Overgangsrichtlijnen 2016 2017 EBO DE PASSIE ROTTERDAM EVANGELISCH BIJBELGETROUW ONDERWIJS Overgangsrichtlijnen 1. Definities overgangsrichtlijnen 3 1.1 Algemene bepalingen 3 2. Overgangsrichtlijnen 5

Nadere informatie

Schooljaar BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo

Schooljaar BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo 2013-2014 BEVORDERINGSNORMEN EN SLAAGREGELING Tweede Fase havo en vwo Bevordering in 4 havo, 4 en 5 vwo Begrippen 1. Met rapport wordt het laatste cijferrapport van het schooljaar bedoeld. 2. De vakken

Nadere informatie

1.3 Overgangsnormen vmbo

1.3 Overgangsnormen vmbo Overgangsnormen 1.3 Overgangsnormen vmbo A. Van klas 3 vmbo BB naar klas 4 vmbo BB. De leerling doet examen in 6 vakken. a. niet meer dan 1 óf 1,5 tekort voor de vakken gd, ma, bo en het sectorspecifiek

Nadere informatie

Informatieboekje Profielkeuze klas 3

Informatieboekje Profielkeuze klas 3 Informatieboekje Profielkeuze klas 3 2014 2015 Voorwoord Aan het einde van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel. Er zijn vier profielen: - Natuur

Nadere informatie

Profielkeuze klas

Profielkeuze klas Profielkeuze klas 3 2013 2014 Voorwoord Aan het einde van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel. Er zijn vier profielen: - Natuur en Techniek (N&T)

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Ouderavond. Welkom! Ouderavond. Dhr. T. Krikken Mevr. K. Waltjé

Ouderavond. Welkom! Ouderavond. Dhr. T. Krikken Mevr. K. Waltjé Welkom! Dhr. T. Krikken tmkk@zaam.nl Mevr. K. Waltjé kawe@zaam.nl 1 Mentoraat Eerste aanspreekpunt op school over algemeen welbevinden, studievraagstukken Individuele gesprekjes LOB: Loopbaan Oriëntatie

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 *

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 * Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

Informatie-avond. 4 havo

Informatie-avond. 4 havo Informatie-avond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector interne organisatie dhr. A. Plevoets

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS VAN ATHENEUM-2 NAAR ATHENEUM-3 (inclusief tto*) Een leerling is bevorderd van atheneum-2 naar atheneum-3 als hij/zij:

OVERGANGSREGELS VAN ATHENEUM-2 NAAR ATHENEUM-3 (inclusief tto*) Een leerling is bevorderd van atheneum-2 naar atheneum-3 als hij/zij: OVERGANGSREGELS VAN ATHENEUM-2 NAAR ATHENEUM-3 (inclusief tto*) Een leerling is bevorderd van atheneum-2 naar atheneum-3 als hij/zij: a. voor Ne, La*, Fa, Du, En, gs, ak, wi, na en bi een voldoende heeft

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017

Bevorderingsnormen 2016/2017 Bevorderingsnormen 2016/2017 Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. Met deze bevorderingsnormen leggen we vast wanneer iemand

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Bevorderingsnormen 2015-2016 Onderbouw (klas 1 t/m 3) Algemeen: Leerlingen worden aan het einde van het schooljaar in de bevorderingsvergadering besproken. Deze vergaderingen worden per klas gehouden,

Nadere informatie

Informatie-avond. 4 havo

Informatie-avond. 4 havo Informatie-avond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector interne organisatie dhr. A. Plevoets

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Schooljaar 2015-2016.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 STATUS VERSIE 1 AUTEUR Definitief Over-Y College DATUM woensdag 3 december 14 Beleideninspectie1415beleidsplannen KENMERK 2014 OVER-Y College INHOUDSOPGAVE 1. Rapportvergaderingen: algemene bepalingen...

Nadere informatie

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM Ouderavond 5 Havo en 6 Vwo WELKOM COMMUNICATIE Leerlingmentor Decanen Kerngroepleiders, examensecretaris Havo: dhr. Goossens Vwo: dhr. Geboers HET LAATSTE JAAR * EXAMENS - nu gaat het erom, studie op no.1

Nadere informatie

Overgangsnormen JTC Schooljaar

Overgangsnormen JTC Schooljaar Overgangsnormen JTC Schooljaar 2014-2015 Regeling rond doubleren en gericht bevorderen Doubleren a. Doubleren in klas 1 is niet toegestaan. Indien in de rapportvergadering met 2/3 meerderheid op deze regel

Nadere informatie

AANVULLENDE ZORG EN BEGELEIDING OP MAAT

AANVULLENDE ZORG EN BEGELEIDING OP MAAT HET INTERNE ZORGADVIESTEAM (ZAT) Soms heeft een leerling meer behoefte aan ondersteuning dan de mentor en docenten kunnen bieden. In dat geval wordt de leerling besproken in het interne ZAT. Dit team bekijkt

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Het HAVO-examen. School examen. Centraal examen. Eind cijfer +

Het HAVO-examen. School examen. Centraal examen. Eind cijfer + Havo bovenbouw Havo 4 en 5 is één geheel. Alle behaalde resultaten zijn onderdeel van het schoolexamen. Goede cijfers zijn belangrijk. Eindcijfer havo 4 = startcijfer havo 5. Het HAVO-examen School examen

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

visie buitenlesactiviteiten fast lane vwo+ havo-vwo ouderbetrokkenheid organisatie begeleiding toelating/aanmelding/plaatsing

visie buitenlesactiviteiten fast lane vwo+ havo-vwo ouderbetrokkenheid organisatie begeleiding toelating/aanmelding/plaatsing buitenlesactiviteiten visie ouderbetrokkenheid fast lane vwo+ havo-vwo begeleiding organisatie kennismaking/ introductie toelating/aanmelding/plaatsing Voel je thuis Veilig Zorg voor leerlingen Begeleiding

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA havo/vwo. (klas 12hv) Maastricht, 1 oktober 2016

TOELICHTING bij PTA havo/vwo. (klas 12hv) Maastricht, 1 oktober 2016 TOELICHTING bij PTA havo/vwo (klas 12hv) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding 12 havo/vwo 1 Toelichting bij PTA 2015 2016 opleiding h/v Inleiding

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG Akkoord Directie: 11 september 2013 Akkoord MR: 25 september 2013 A Overgangsnormen 1. Inleiding Bij de overgang van leerlingen zijn er algemene

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 havo/vwo WELKOM

VOORLICHTING 2016 havo/vwo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 havo/vwo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L OVERGANG PO EN VO KIND Aanleg Belangstelling SchoolprestaHes Beroepswens BASISSCHOOL Toetsen LeerprestaHes Interesses

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017 VWO 3 Profielkeuze 10 januari 2017 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

13. Studiekosten. Vrijwillige ouderbijdrage. Overige kosten. Boekenfonds. Stichting leergeld. Inhoudsopage

13. Studiekosten. Vrijwillige ouderbijdrage. Overige kosten. Boekenfonds. Stichting leergeld. Inhoudsopage 13. Studiekosten Vrijwillige ouderbijdrage Het ministerie van OC&W bekostigt de scholen voor zowel personele als materiële zaken. Om kinderen goed te kunnen voorbereiden op datgene wat de maatschappij

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie