Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015"

Transcriptie

1 Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids zwij150499_schoolgids_ indd :14

2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 8 Hoofdstuk 2 Het onderwijsconcept 12 Hoofdstuk 3 Organisatie en opbouw van de school 16 Hoofdstuk 4 Lestijden en lessentabellen 24 Hoofdstuk 5 Bevorderingsregeling Hoofdstuk 6 Leerlingenbegeleiding en -zorg 42 Hoofdstuk 7 Buitenlesactiviteiten 58 Hoofdstuk 8 Communicatie 64 Hoofdstuk 9 Rechten en plichten ouders, leerlingen en bestuur 70 Hoofdstuk 10 Dagelijkse gang van zaken 74 Hoofdstuk 11 Informatie per afdeling 78 Hoofdstuk 12 Opbrengstenkaart 112 Hoofdstuk 13 Studiekosten 122 Hoofdstuk 14 Overzicht kosten activiteiten per jaarklas 126 Hoofdstuk 15 Verzekeringen 136 Hoofdstuk 16 Adressen 140 Hoofdstuk 17 Belangrijke data 150 zwij150499_schoolgids_ indd :14

3 Voorwoord Beste leerlingen en ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van het Zwijsen College voor het schooljaar De gids geeft volop informatie over onze schoolgegevens, het beleid dat wij nastreven, de begeleiding die wij bieden aan onze leerlingen en wat u in het algemeen van ons mag verwachten. Ook vindt u nuttige informatie over de dagelijkse gang van zaken op school. Naast de schoolgids is er onze website waarop alle relevante nieuwigheden en mededelingen geplaatst worden. Communicatie met de mensen die het belangrijkst voor ons zijn, leerlingen en ouders, vinden wij erg belangrijk. Zo streven wij ernaar om u zo optimaal mogelijk te informeren over lopende zaken en activiteiten waaraan uw zoon/dochter deelneemt. Uit diverse hoeken blijkt de betrokkenheid van ouders bij onze school. Zij praten en denken mee in ouderpanels en de ouderraad. Daarnaast nodig ik twee keer per jaar een willekeurige groep ouders uit met de schoolleiding te komen praten over hun ervaringen met onze school terwijl we gezellig van een lekkere lunch genieten. Al deze vormen van betrokkenheid waarderen wij zeer. Het Zwijsen College is een school die haar oorsprong vindt in christelijke normen en waarden. Tevens is er waardering voor de diversiteit van de eigen inbreng van onze leerlingen, ongeacht hun levensbeschouwelijke of culturele afkomst. Relaties tussen leerlingen onderling en tussen leraar en leerling zijn hierbij van groot belang en hebben wij als school hoog in het vaandel staan. Het behalen van resultaten die passen bij de mogelijkheden en talenten van iedere individuele leerling heeft op onze school een hoge prioriteit. Hiervoor is nodig dat leerlingen op maat onderwijs geboden krijgen zwij150499_schoolgids_ indd :14

4 en uitgedaagd worden. Dit noemt men differentiatie. Er is geen school in Nederland die niet streeft naar gedifferentieerd onderwijs. Daarom weten we in ons land inmiddels hoe moeilijk het is leerlingen daadwerkelijk op maat te bedienen. Omdat wij hier op het Zwijsen zeer veel waarde aan hechten zullen al onze leraren tijdens het hele schooljaar op dit terrein een intensieve nascholing volgen. We zijn ervan overtuigd dat dit onze kinderen ten goede zal komen. Omdat wij als school in ontwikkeling willen blijven en daarmee continu op zoek zijn naar verbetering is de onderwijsorganisatie dit schooljaar een andere dan vorig jaar. Een adviesgroep bestaande uit experts (leraren en leerlingen) hebben de schoolleiding geadviseerd over te stappen op lessen van 60 minuten en de invoering van lessen waarin aandacht is voor vaardigheden, de zogenaamde Zwijsenuren. Hiermee stellen wij leerlingen beter in staat het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast is geadviseerd te werken in kleine teams van leraren die zich specifiek bezighouden met de begeleiding van kleine delen van onze leerlingenpopulatie. Op deze manier is er sprake van korte lijnen tussen leraren en leerlingen maar ook leraren en ouders. Op onze school is ruimte voor creativiteit en ontwikkeling. Eén van de hoogtepunten het afgelopen jaar was het bezoek van The Young Americans. Dit is een groep Amerikaanse theaterstudenten die drie dagen lang werkten met alle leerlingen uit de leerjaren 2 en 3 om uiteindelijk een fantastische theaterproductie neer te zetten in de sporthal. Meer dan 700 ouders waren hier getuige van en hebben genoten van talent uit onverwachte hoek. Met veel plezier grijp ik deze kans om u allen al van harte uit te nodigen voor de productie van dit jaar want natuurlijk vragen we de Young Americans ook dit jaar terug! Zij zullen het komend jaar aan de slag gaan met de leerlingen van leerjaar 2. Rest mij u, leerlingen én ouders/verzorgers, een zeer goed schooljaar toe te wensen. Specifiek noem ik onze nieuwe brugklassers die hun hele Zwijsenloopbaan nog voor hen hebben én onze eindexamenleerlingen van 2015 die natuurlijk hopen hun Zwijsencarrière te mogen afsluiten. Veel succes aan allen! Anita O Connor Rector zwij150499_schoolgids_ indd :14

5 Hoofdstuk 1: Doelstellingen Identiteit en missie Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is opgericht in Het is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs variërend van gymnasium tot praktijkonderwijs De scholen liggen voornamelijk in Noord-Brabant. Wij bieden goed onderwijs geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Wij geven onze leerlingen een passende startpositie voor het vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs hebben ieder een eigen identiteit. Door kennis tussen scholen te delen versterken we de professionaliteit van docenten. Onze scholen werken samen, maar behouden ook hun kleinschaligheid. En daar profiteren al onze leerlingen van. Wilt u meer lezen over het beleid van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs voor de komende jaren? Lees dan het strategisch beleidsplan: Koers U vindt het plan op U vindt hier ook het jaarverslag. Vanuit de christelijke traditie waarin het Zwijsen College wortelt, wil de school bijdragen aan een menswaardige wereld, waarin aandacht is voor de ontwikkeling van heel de mens. We beschouwen het als onze taak voor onze leerlingen onderwijs te verzorgen waardoor ze leren zin en betekenis te geven binnen de pluriforme wereld waarin ze leven. We zijn een school waarin de leerlingen aandacht en ruimte krijgen om op een authentieke wijze te kunnen leren. zwij150499_schoolgids_ indd :14

6 Zo willen we bijdragen aan de vorming van onze leerlingen op weg naar volwassenheid en aan een stevig fundament voor hun toekomst. In ons werk laten we ons leiden door de drie kernwaarden ontplooiing, relatie en verantwoordelijkheid. Ontplooiing We zien het als onze taak als school actief bij te dragen aan de ontwikkeling van de talenten van onze leerlingen op een breed terrein. Relatie We beschouwen de school als een ontmoetingsplaats, waarin het leggen van verbindingen een belangrijk uitgangspunt is. Dit gebeurt tussen de mensen die deel uitmaken van onze leergemeenschap, tussen de vakken en de activiteiten die er worden aangeboden en tussen de school en de haar omringende samenleving. Verantwoordelijkheid We willen ruimte en vertrouwen bieden zodat ieder individu in onze gemeenschap verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn rol in het grote geheel van de school. zwij150499_schoolgids_ indd :14

7 Hoofdstuk 2: Het onderwijsconcept Het onderwijsconcept van het Zwijsen College heeft een directe relatie met de waarden die de school heeft gekozen als fundament voor ons denken en handelen. We beschouwen het als onze opdracht om onze leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst: Door actief bij te dragen aan de ontwikkeling van hun talenten op sociaal emotioneel en cognitief terrein. Door hun te leren in interactie met anderen en in relatie met de samenleving vorm te geven. Door hen te begeleiden naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Het onderwijsconcept is een concretisering van hoe we deze opdracht waarmaken. Drie principes zijn hierbij leidend: 1. Het leerproces van de leerling staat centraal. 2. Het leren is gericht op een brede persoonlijke ontwikkeling. 3. Bij het leren houden we rekening met verschillen. Het onderwijsprogramma is erop gericht het leren van leerlingen te stimuleren. Dit gebeurt in vaklessen waar vakkennis en -vaardigheden centraal staan. Deze lessen worden veelal klassikaal gegeven. Daarnaast zijn er Zwijsenuren, die veelal vakoverstijgend of vakaanvullend zijn. Bepaalde thema s of projecten kunnen in deze uren aan de orde komen. Ook is er binnen deze uren ruimte voor talentontwikkeling. Binnen het schooljaar plannen we een aantal projectweken waar ruimte is voor diverse activiteiten. zwij150499_schoolgids_ indd :14

8 Met ons onderwijs in de vaklessen, Zwijsenuren en projectweken willen we recht doen aan de diversiteit van onze leerlingen. We willen bereiken dat: Leerlingen actief nieuwe kennis verwerven en integreren, zodat de inhoudelijke kennis (het denken) verbonden wordt met het doen (vaardigheden). Leerlingen bestaande kennis verdiepen en verbreden en deze in concrete situaties leren toepassen. Leerlingen de samenhang tussen verschillende vakken ervaren en benutten. Leerlingen reflecteren op hun leren door kritisch, creatief en zelfregulerend te denken. Dagindeling De vaklessen en Zwijsenuren komen zo veel mogelijk in eenheden van 60 minuten op het rooster voor. Zo worden de leerinhouden minder versnipperd aangeboden en is er per les meer ruimte voor de vijf pijlers waarop we ons onderwijs baseren: Actief leren. Leren in samenhang. Omgaan met verschillen. Aandacht voor vaardigheden. Reflectie en feedback. zwij150499_schoolgids_ indd :14

9 Hoofdstuk 3: Organisatie en opbouw van de school De plaats van de school binnen OMO Het Zwijsen College Veghel valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Daarmee is de raad van bestuur het schoolbestuur. De rector heeft de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. De rector rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs De vereniging heeft een ledenraad. Deze ledenraad bestaat uit twee afgevaardigde leden van elke raad van advies. Daarnaast kunnen ouders van leerlingen, die onderwijs volgen op een OMO-school, lid worden van de vereniging. Leden van de ledenraad nemen deel aan de jaarlijkse vergadering. Daar worden de leden geïnformeerd over het OMO-beleid en worden de acht leden van de raad van toezicht, die belast is met het toezicht op de raad van bestuur, benoemd. Een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap is te vinden op de website Er wordt geen lidmaatschapsgeld gevraagd. Inspectie De inspecteur VO is belast met het toezicht op onze school namens het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen. De inspecteur voor onze school is mevrouw drs. Y.H.M.P. Leenen. Bestuur De voorzitter van de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs is Eugène Bernard. De raad van bestuur is bereikbaar via telefoonnummer (013) en is gevestigd aan de Spoorlaan 171 in Tilburg. Het postadres is postbus 574, 5000 AN Tilburg. Het adres is zwij150499_schoolgids_ indd :14

10 Raad van advies Als klankbord voor de rector heeft de school een raad van advies die bestaat uit personen uit de omgeving van de school. Zij denken vanuit hun kennis en betrokkenheid mee over de ontwikkelingen in de school en leveren een bijdrage aan de maatschappelijke plaats van de school in de omgeving. Verder adviseert de raad de rector over onderwijsbeleid en leerlingenbegeleiding. De samenstelling van de raad van advies is als volgt: mevrouw G. van Creij, de heer H. Molenaar, de heer A. van Dijk, de heer B. Tomas, de heer P. van Summeren en de heer G. van Houtum. Drs. A.P.C.A. O Connor MEM, rector J.E. Melis-Glimmerveen MEd, conrector havo Drs. P.R.M. Meijer, conrector vwo Managementteam De rector heeft de eindverantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken. Zij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur. Het managementteam bestaat naast de rector uit vier conrectoren. Zij zijn verantwoordelijk voor de diverse beleidsterreinen zodat de school in een goed samenhangend geheel kan functioneren. Vanuit dat perspectief geven twee van hen leiding aan een onderwijsafdeling. Het managementteam bestaat uit de volgende personen: B. Sol MEM, conrector, plaatsvervangend rector R.W.M. Weijmans, conrector zwij150499_schoolgids_ indd :14

11 Management ondersteunende diensten Havo De havo-opleiding neemt vijf jaren in beslag. Bij ons op school is de verzorging van onderwijs en begeleiding verdeeld over vijf teams: brugklas, havo 2, havo 3, havo 4 en havo 5, zodat er goed rekening gehouden kan worden met de eigenheid van de havoleerling. Binnen de brugklassen kennen we een tweedeling. De havo-mavo-brugklassen, waar op havoniveau gewerkt wordt en waar de leerlingen begeleid worden om gedurende het jaar vast te stellen of de leerling de havo succesvol zal kunnen afsluiten. Na deze brugklas stromen de leerlingen in op havo- of mavo-2. Daarnaast kennen we de reguliere havobrugklas. Drs. L.J.M. Specken, manager bedrijfsvoering In havo 3 wordt de profielkeuze voorbereid. Daarbij kan een keuze gemaakt worden uit: Cultuur en Maatschappij. Economie en Maatschappij. Natuur en Gezondheid. Natuur en Techniek. zwij150499_schoolgids_ indd :14

12 Vwo Het vwo bestaat uit twee zesjarige opleidingen: het atheneum en het gymnasium. De opleiding is opgedeeld in drie teams: brugklas en vwo 2, vwo 3 en vwo 4, vwo 5 en vwo 6. Binnen elke van die afdelingen is er een onderscheid tussen de atheneum- en gymnasiumrichting. In vwo 3 wordt de profielkeuze voorbereid. Daarbij kan een keuze worden gemaakt uit de profielen: De AOS-oost wil zich vanuit een gezamenlijk belang inzetten voor krachtige opleidingstrajecten voor studenten die zich voorbereiden op het leraarschap en voor leraren die al in de onderwijspraktijk werkzaam zijn. Het onderzoek naar de dagelijkse praktijk vormt daarvoor de basis. Cultuur en maatschappij, Economie en maatschappij, Natuur en gezondheid, Natuur en techniek. Academische Opleidingsschool Goede leraren vormen de sleutel voor goed onderwijs. Het is dan ook belangrijk te investeren in de opleiding en de professionalisering van onderwijsgevenden. De Academische Opleidingsschool Oost-Brabant (AOS-oost) van Ons Middelbaar Onderwijs is een partnerschap van vier lerarenopleidingen en tien scholen voor voortgezet onderwijs (waaronder het Zwijsen College). H. van Oosteren, schoolopleider P. Achten, onderzoekscoördinator zwij150499_schoolgids_ indd :14

13 Hoofdstuk 4: Lestijden en lessentabellen Dagrooster minuten rooster Dagrooster minuten rooster (bij verkort lesrooster) lesuur uur lesuur uur lesuur uur lesuur uur pauze uur lesuur uur lesuur uur pauze uur lesuur uur lesuur uur pauze uur lesuur uur lesuur uur pauze uur lesuur uur lesuur uur lesuur uur lesuur uur zwij150499_schoolgids_ indd :14

14 Lessentabellen klassen 1, 2 en 3 in eenheden van 60 minuten HM1 H1 H2 H3 A1 A2 A3 G1 G2 G3 AK 2 2 1, , ,5 1 BI DU - - 2, ,5 EC , , ,5 EN ,5 2 2 FA ,5 1,5 GS 2 2 1, , ,5 1 GR KBV , ,5 KMU , ,5 LA LB LO HM1 H1 H2 H3 A1 A2 A3 G1 G2 G3 ML 1,5 1,5 1 0,5 1,5 1 0,5 1,5 1 0,5 NA NE 3 3 2, RE 1 1 0, ,5 0,5 1 0,5 0,5 SK WI , ,5 BTP 0,5 0, , LFS 0,5 0,5 0,5-0,5 0,5-0 0,5 - MDW 0,5 0, , PRF , , ,5 TLTB 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5-0 0,5 - TLTO 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5-0 0,5 - zwij150499_schoolgids_ indd :14

15 Lessentabellen klassen 4, 5 en 6 in eenheden van 60 minuten H4 H5 V4 V5 V6 AK 2 3 AK 2 2 2,5 BI 3 3 ANW 1, CKV 1,5 - BI 2 3 2,5 DU 3 3 CKV EC 3 3 DU 2 3 2,5 EN 3 3 EC FA 3 3 EN GS 2 3 FA IN 2 3 GR KAL 1 1 GS 2 2,5 3 KBV 2 2 IN - 3 2,5 KMU 2 2 KAL LB 2 - KBV LO 2 1 KCV MA 1,5 - KMU ML 1 1 LA MO 2 3 LB H4 H5 V4 V5 V6 MW 2 3 LO NA 2,5 3 MA 1,5 - - NE 2,5 3 ML RE 0,5 - MO SK 2 3 MW WA 2 3 NA 2 3 2,5 WB 3 3 NE EXTRAI - 0,5 REK 0,5 - - PWS 0,5 0,5 SK WA WB WC WD BSC 0,5 - - EXT - - 0,5 PRF 0,5 - - PWS - 0,5 0,5 zwij150499_schoolgids_ indd :14

16 Hoofdstuk 5: Bevorderingsregeling Algemeen Een leerling is bevorderd als hij voor al zijn vakken als eindcijfer 6 of meer heeft behaald of voor één van zijn vakken als eindcijfer 5 en voor de overige vakken eindcijfer 6 of meer behaald heeft; Leerlingen met een 3 of lager op het eindrapport voldoen niet aan de bevorderingsnorm; Leerlingen mogen ten hoogste 1x5 als afgerond eindcijfer voor de vakken Nederlands, Engels of wiskunde scoren. Voor leerlingen zonder wiskunde geldt dat maximaal 1x5 mogelijk is voor Nederlands of Engels. Alle vakken tellen gelijkwaardig mee, tenzij anders aangegeven; Het maximaal toegestane aantal onvoldoendes is als volgt: 2x5 óf 1x4 óf 1x5 én 1x4. Hierbij behoort een vereist gemiddeld cijfer van minimaal 6; Combinatiecijfers komen alleen voor op het eindrapport (eerst afzonderlijk afronden op hele cijfers, vervolgens samenvoegen en opnieuw afronden op hele cijfers). De tussenrapporten vermelden de cijfers voor de afzonderlijke vakken. De afzonderlijke delen van het combinatiecijfer in de niet-examenklassen mogen niet lager zijn dan 4; zwij150499_schoolgids_ indd :14

17 Indien een leerling niet voldoet aan de bevorderingseisen kan besloten worden dat deze het schooljaar doubleert. Hiertoe wordt echter alleen besloten indien er gegronde redenen zijn waarom een doublure op hetzelfde niveau de leerling een reële kans op succes biedt. Deze beslissing wordt genomen door de desbetreffende conrector nadat hij betrokken vakdocenten heeft geraadpleegd; Wiskunde-B kan slechts gekozen worden indien het resultaat voor wiskunde in klas 3 minimaal het rapporteindcijfer 7 is; In havo 3, vwo 3 en vwo 4 krijgen leerlingen doorstroomadviezen m.b.t. het te kiezen profiel; In bijzondere situaties kan de conrector een besluit nemen dat afwijkt van de bevorderingsnormen. zwij150499_schoolgids_ indd :14

18 Combinatiecijfers en aanvullende eisen havo Klas 1 Zw+Lb+Lo+Re = combinatiecijfer eindrapport Klas 2 Zw+Lb+Lo+Re = combinatiecijfer eindrapport Klas 3 Zw+Lb+Lo+Re = combinatiecijfer eindrapport Klas 4 Slaag-zakregeling havo N.B. Combinatiecijfer Lb+Ma 6 Lo en CKV worden beoordeeld met de waarden O/V/G Rekenen 5 en biedt geen compensatiemogelijkheid Klas 5 Vigerende slaag-zakregeling havo vwo Klas 1 Zw+Lb+Lo+Re = combinatiecijfer eindrapport G1: minimaal het cijfer 6 voor Latijn Klas 2 Zw+Lb+Lo+Re = combinatiecijfer eindrapport G2: maximaal 1x5 bij de klassieke talen Klas 3 Zw+Lb+Lo+Re = combinatiecijfer eindrapport G3: maximaal 1x5 bij de klassieke talen Klas 4 Slaag-zakregeling vwo N.B. Combinatiecijfer Zw+Lb+Ma+ANW 6 Lo en CKV worden beoordeeld met de waarden O/V/G Rekenen 5 en biedt geen compensatiemogelijkheid Klas 5 Slaag-zakregeling vwo N.B. Combinatiecijfer Lb+Ma+ANW 6 Lo en CKV worden beoordeeld met de waarden O/V/G Rekenen 5 en biedt geen compensatiemogelijkheid Klas 6 Vigerende slaag-zakregeling vwo zwij150499_schoolgids_ indd :14

19 Vigerende slaag-zakregeling havo en vwo : Uitslag eindexamen vwo en havo 1. De kandidaat die eindexamen vwo of havo heeft afgelegd, is geslaagd indien: a. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is; b. hij voor één van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor zover van toepassing wiskunde A, wiskunde B of wiskunde C als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en hij voor de rekentoets en het andere vak dan wel vakken, genoemd in dit subonderdeel als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; c. hij onverminderd onderdeel b: 1. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 of meer en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; 2. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; 3. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; of 4. voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor één van deze vakken als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; d. hij voor geen van de onderdelen, genoemd in het tweede lid, lager dan het eindcijfer 4 heeft behaald; en e. hij voor de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk profiel alsmede voor de maatschappelijke stage, de kwalificatie «voldoende» of «goed» heeft behaald. zwij150499_schoolgids_ indd :14

20 2. Bij de uitslagbepaling volgens het eerste lid, wordt het gemiddelde van de eindcijfers van ten minste de volgende onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van één vak, voor zover voor deze onderdelen een eindcijfer is bepaald: maatschappijleer en het profielwerkstuk en voor vwo ook algemene natuurwetenschappen. Het bevoegd gezag kan daaraan toevoegen: a. literatuur, als onderdeel van alle afzonderlijke moderne talen, met dien verstande dat indien het bevoegd gezag daartoe niet besluit, literatuur voor de bepaling van de eindcijfers een onderdeel is van het schoolexamen van de desbetreffende taal en literatuur; b. klassieke culturele vorming, met dien verstande dat indien het bevoegd gezag daartoe niet besluit, klassieke culturele vorming voor de bepaling van de eindcijfers een onderdeel is van het schoolexamen van Latijnse taal en literatuur en Griekse taal en literatuur; c. algemene natuurwetenschappen in het havo; d. bij bijzondere scholen: godsdienst of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs, met dien verstande dat indien het bevoegd gezag daartoe niet besluit, godsdienst of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs geen onderdeel is van het eindexamen, tenzij onze Minister daarvoor goedkeuring heeft verleend met toepassing van artikel 11, eerste lid, onder c, artikel 12, eerste lid, onder c, of artikel 13, eerste lid, onder c. 3. Indien het bevoegd gezag toepassing geeft aan de tweede volzin van het tweede lid, wordt in het examenreglement, bedoeld in artikel 31, vermeld welk onderdeel of welke onderdelen worden toegevoegd. 4. De directeur bepaalt het eindcijfer, bedoeld in het tweede lid, als het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van de samenstellende onderdelen. Indien de uitkomst van deze berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. 5. Zodra de eindcijfers en indien mogelijk de uitslag zijn vastgesteld, maakt de directeur deze schriftelijk aan de kandidaat bekend, onder mededeling van het in artikel 51 bepaalde. De uitslag is de definitieve uitslag indien artikel 51, eerste lid, geen toepassing vindt. zwij150499_schoolgids_ indd :14

21 Voor 2015 geldt dat de rekentoets moet worden gemaakt, maar dat de uitslag geen rol speelt bij de uitslagbepaling. Ook bij een cijfer van 3 of lager voor de rekentoets kan de kandidaat slagen. Aangezien dit een overgangsmaatregel betreft, is dit niet rechtstreeks terug te vinden in het Eindexamenbesluit. Extra vak Leerlingen die na het behalen van het havodiploma willen overstappen naar het vwo moeten er rekening mee houden dat het vwo-examen uit één vak meer bestaat (tweede moderne taal verplicht). Het is raadzaam om in dat geval een extra vak/taal in het havopakket op te nemen. Ook andere leerlingen staat het vrij om een extra vak te kiezen. Eisen: positief advies van de leraar van het vak in klas 3 én in klas 3 op het eindrapport minimaal 7,0 voor het vak of voor alle vakken gemiddeld minimaal 7,0 én instemming van de bevorderingsvergadering én de leerling heeft uiterlijk één week voor de bevorderingsvergadering een schriftelijke motivatie voor het extra vak per mail ingediend bij de decaan. Het aanbieden van extra vakken kan onoverkomelijke roostertechnische problemen opleveren. Dat kan betekenen dat de leerling niet alle lessen kan volgen. De leerling moet dan de zelfstandigheid hebben de stof op eigen kracht te doorlopen. Het volgen van het extra vak betekent dat aan alle onderdelen die in het PTA staan gemaakt moet worden voldaan. De leerling die een extra vak kiest doet dit in principe voor het hele schooljaar. In uitzonderlijke situaties kan besloten worden voortijdig met het extra vak te stoppen. Dit kan zowel op initiatief van de leerling/ouder(s)/verzorger(s) als op initiatief van de school. In alle gevallen is overleg noodzakelijk. Interne overstap en toelating vanuit havo 5 tot vwo 5: zie Na inloggen op het leerlingengedeelte treft u deze informatie bij vraag en antwoord. zwij150499_schoolgids_ indd :14

22 Hoofdstuk 6: Leerlingenbegeleiding en -zorg Leren in Veiligheid Het is belangrijk dat leerlingen en medewerkers op school in een veilige omgeving verkeren. Zowel het schoolgebouw als de schoolomgeving moeten als veilig worden ervaren. Dan pas biedt school het juiste klimaat om te leren en te verblijven. Op het technische vlak wordt de veiligheid gewaarborgd door een commissie die de uiteenlopende aspecten van arbo bewaakt, maar ook door toezichthouders die gedurende de dag een oogje in het zeil houden. Ten aanzien van de veiligheid op het intermenselijke vlak wil de school proactief én reactief zorg dragen voor een optimale situatie, waarbij met name pesten bijzondere aandacht krijgt. Leerlingbegeleiders, mentoren, coördinatoren en conrectoren rekenen aspecten van die veiligheid tot hun taak. Op uiteenlopende manieren zullen zij met leerlingengroepen, maar ook met individuele leerlingen werken aan een goed klimaat. Daarnaast zijn er leerlingmediators die er actief aan bijdragen conflictjes op school helpen op te lossen. Activiteiten die bijdragen aan een goede sfeer maken hier ook deel van uit. In het overleg met de vertegenwoordigende organen - personeelsraad, ouderraad en leerlingenraad - staan aspecten van veiligheid regelmatig op de agenda. zwij150499_schoolgids_ indd :14

23 Speciale functionarissen, in het bijzonder de zorgcoördinator en vertrouwenspersonen (zowel voor leerlingen als voor personeelsleden), spelen ook een voorname rol in het garanderen van veiligheid. Externe deskundigen - schoolmaatschappelijk werker, schoolverpleegkundige, schooladoptant en, incidenteel, leerplichtambtenaren -, worden in het beleid betrokken via overleg in het zorgplatform. Op het gebied van veiligheid rekent de school op positieve bijdragen van alle betrokkenen, ook op die van de ouders/verzorgers. De Gezonde School De school is de plek waar je leert over gezond gedrag. In de context van de vakken verzorging, biologie en lichamelijke oefening leren leerlingen over gezonde voeding en het belang van voldoende beweging. We zien het als onze opdracht om bij te dragen aan het bewustwordingsproces met betrekking tot het gebruik van genotmiddelen. Daarom hebben we ervoor gekozen om in samenwerking met de GGD en Novadic-Kentron gebruik te maken van het preventieprogramma De Gezonde School en Genotmiddelen dat het Trimbos-instituut speciaal voor jongeren heeft ontwikkeld. Centraal in dit programma staan de onderwerpen alcohol, roken en blowen. Voor de bovenbouw is er een module over alcohol en drugs in het verkeer. De stimulering van leerlingen tot gezond gedrag zien we terug in een gezonde schoolomgeving, het schoolbeleid en gezondheidseducatie. Schoolstewards Een schone school en schoolomgeving dragen bij aan een prettig leerklimaat. Leerlingen zijn hier samen met de school verantwoordelijk voor en worden daarom ingezet als steward. De stewards houden in de pauze toezicht in de aula en op het schoolplein. Waar nodig spreken zij medeleerlingen aan op hun gedrag, dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en op positieve toon. Om hun taak op een goede manier te kunnen vervullen worden de stewards ondersteund door een coördinator en leraren die hen coachen in hun rol. De coördinator neemt maatregelen als leerlingen na drie verzoeken van de stewards toch kiezen voor een registratie. Een registratie leidt tot corveetaken. Bij een drievoudige registratie gaat de school over tot een interne schorsingsmaatregel, waarvan ouders/verzorgers op de hoogte worden gebracht. Leerlingenbegeleiding Aandacht hebben voor de ontwikkeling van heel de mens betekent ook jonge mensen begeleiden op hun route naar volwassenheid. Binnen onze school hebben diverse mensen een rol in de leerlingenbegeleiding. Leerlingenbegeleiding in groepsverband is in handen van het team van de afdeling waar een leerling het onderwijs volgt. Dit team biedt zowel groepsgerichte als individuele begeleiding. zwij150499_schoolgids_ indd :14