Welkom op t Mozaïek. S. Neutel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom op t Mozaïek. S. Neutel"

Transcriptie

1 Welkom op t Mozaïek De basisschoolperiode maakt een belangrijk deel uit van het leven van uw kind (eren). Daarom is het van belang dat een school met zorg uitgezocht wordt. U vertrouwt uw kind immers urenlang toe aan de zorg van anderen. Voor u ligt de schoolgids van c.b.s. t Mozaïek. Deze gids vertelt u iets over onze school en wat u mag verwachten als uw kind een leerling van onze school wordt of is. Het kan u helpen bij het maken van een goede keuze. Voorts nodigen wij ouders, die een school voor hun kind of kinderen zoeken,van harte uit voor een bezoek aan t Mozaïek. Wij zijn graag bereid een rondleiding door de school te geven en nog meer informatie te verstrekken. Voor alle ouders die kinderen op deze school hebben bieden we informatie over en verantwoorden wij ons voor de manier waarop wij werken. De schoolgids ontvangt u aan het begin van elk schooljaar. Lees en bewaar hem goed. Actuele informatie, ook over activiteiten op school wordt via nieuwsbrieven bekend gemaakt. Ook kunt u onze website bezoeken! adres: Als u algemene opmerkingen of vragen heeft, neemt u dan contact op met de leerkracht van uw kind. Uiteraard kunt u altijd een afspraak maken met de directie. Namens het team t Mozaïek, S. Neutel Christelijke basisschool t Mozaïek Hoofdvestiging (onderbouw) Veldeksterweg 51 Krugerstraat VX Vaassen 8172 BL Vaassen Dependance (bovenbouw) Postadres: Postbus 180, 8170 AD Vaassen Website: Directeur: S. Neutel Schoolgids

2 Inhoudsopgave Aanmelden nieuwe leerlingen 3 Bestuurlijke informatie 28 Gedragsprotocol 14 Jaarkalender 37 Jeugdgezondheidszorg 25 Klachtenregeling 29 Kleuteronderwijs 9 Kwaliteit van het onderwijs 6 Leermethodes 10 Leerplicht en schoolverzuim 16 Logo en visie 5 Medezeggenschapsraad 22 Na de basisschool 27 Ouderraad 20 Praktische informatie 31 Samenstelling team 18 School 3 Vertrouwenspersoon 30 Werkgroep hoofdluis 24 Werkgroep verkeer 23 Werkwijze 8 Zorg voor het kind 12 2 Christelijke basisschool t Mozaïek

3 De school Identiteit Onze school is een Protestants Chris - telijke basisschool. Uitgangspunt van ons denken, doen en omgaan met elkaar is een christelijke levensovertuiging, waar - bij Gods Woord centraal staat. Wij zijn een open christelijke basisschool en geven vanuit deze christelijke levenshouding eigentijds primair onderwijs. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school. Gebouw Onze school beschikt over 2 locaties. De hoofdlocatie bevindt zich aan de Veldeksterweg 51 en de dependance aan de Krugerstraat 215. Deze locaties liggen ongeveer 400 meter van elkaar. In de hoofdlocatie zijn de groepen 1 t/m 4 gehuisvest, in de dependance de groe - pen 5 t/m 8. Beide gebouwen zijn aan het eind van de zeventiger jaren gebouwd en hebben na een grondige renovatie een fleurige uitstraling gekregen. Wij zijn best trots op onze mooie schoolgebouwen. Als op onze schoolterreinen, buiten de lesuren, vandalisme of ander ontoelaatbaar gedrag wordt waargenomen (ook van onze eigen leerlingen), wordt de politie ingeschakeld. Aanmelding nieuwe leerlingen Nieuwe leerlingen worden aangemeld bij de directie. In verband met de prognose, de samenstelling en de grootte van de groepen voor het volgend schooljaar vinden wij het fijn als u uw kind ongeveer een jaar tot een half jaar voordat het op school komt, aanmeldt. U kunt hiervoor een telefonische afspraak maken ( ). Na het kennismakingsgesprek, waarin u informatie over het onderwijs, het team en de regels en afspraken t Mozaïek krijgt, kunt u samen met uw kind een kijkje nemen in onze school en de groep, waarin uw kind wordt geplaatst. Voor de instroom van nieuwe kleuters bij ons op school maken we gebruik van verschillende instapmomenten. Het is dus niet zo, dat leerlingen, zodra zij 4 jaar zijn geworden, de volgende dag op school worden verwacht. Het is voor leerlingen en leerkrachten prettiger dat nieuwe kinderen op vaste momenten instromen. Deze momenten staan aangegeven op de volgende bladzijde. Voor het zover is, mag uw kind 1 dagdeel komen kijken. Uw zoon/ dochter krijgt hiervoor een uitnodiging. Schoolgrootte Op t Mozaïek zitten ongeveer 290 leerlingen. De kinderen zijn verdeeld over 12 basisgroepen met elk een eigen verant - woordelijke groepsleerkracht (leerkrach - ten). Er zijn ruim 20 leerkrachten werkzaam, waarvan enkele parttime aan school verbonden zijn. Tevens hebben we een vakleerkracht voor muziek. Ook zijn er speciale leerkrachten die de zorg en begeleiding van leerlingen bewaken. Schoolgids

4 Dit zijn de instapmomenten voor het schooljaar : 1 September 2008: voor leerlingen die in juli, augustus en september 2008 vier jaar worden. 20 oktober 2008: voor leerlingen die in oktober 2008 vier jaar worden. 17 november 2008:voor leerlingen die in november 2008 vier jaar worden. 5 januari 2009: voor leerlingen die in december 2008 en januari 2009 vier jaar worden. 23 februari 2009: voor leerlingen die in februari 2009 vier jaar worden. 16 maart 2009: voor leerlingen die in maart 2009 vier jaar worden. 14 april 2009: voor leerlingen die in april 2009 vier jaar worden. 11 mei 2009: voor leerlingen die in mei 2009 vier jaar worden. 8 juni 2009: voor leerlingen die in juni 2009 vier jaar worden. Protocol herfstkinderen Het was gebruikelijk dat kinderen die na 1 oktober 4 jaar worden (herfstkinderen), het schooljaar daarna nog een keer groep 1 volgen. Deze regeling is veranderd. t Mozaïek heeft hier een protocol voor gemaakt. Wordt uw kind tussen 1 oktober en 1 december 4 jaar? Dan gaat uw kind in principe het jaar erop in oktober naar groep 2. Na dat jaar volgt doorgaans overgang naar groep 3. Lukt dit niet, dan blijft het kind nog een jaar in groep 2. Hoe dit allemaal precies verloopt weten de leerkrachten van de kleuterbouw en u zult hier zeker over worden geïnformeerd. Aanmelden leerling met geïndiceerde handicap Op 1 augustus 2003 is een nieuwe regeling, de Leerling Gebonden Financiering (LGF), in werking getreden. Daarin wordt geregeld, dat de ouders/verzorgers van kinderen met een geïndiceerde handicap kunnen kiezen voor een rugzak voor onderwijs op een basisschool. In dit geval krijgt het kind middelen om ondersteuning bij het leerproces te geven. Om voor een rugzak in aanmerking te komen, moet het kind aangemeld worden bij een Commissie voor Indicatiestelling (CVI). De aanmeldingsprocedure staat in deze schoolgids beschreven onder het hoofdstuk Zorg voor het kind. Op school kan meer informatie worden opgevraagd over deze rugzakregeling Uitschrijvingverklaring Kinderen, die door verhuizing van een andere school komen, moeten bij inschrijving een uitschrijvingverklaring overleggen van de oude school. Dit is een nieuwe maatregel om het schoolverzuim tegen te gaan. Voor de kinderen van groep 1 moeten de ouders op het inschrijfformulier verklaren, dat zij hun kind op slechts één school hebben ingeschreven. Toelating en verwijdering De school hanteert beleidspunten met betrekking tot toelating en verwijdering van leerlingen. Deze regeling ligt bij de directie ter inzage. 4 Christelijke basisschool t Mozaïek

5 Logo en Visie Het logo Het logo van onze school is een mozaïek. Dat mozaïek staat voor: veelzijdig; we willen uw kind een breed aanbod van onderwijs aanbieden zodat het zijn/haar talenten en kwaliteiten kan ontdekken en ontwikkelen. veelkleurig; we willen kinderen helpen zich te ontplooien tot een zelfstandig, sociaal, verantwoordelijk en zelfbewust lid van de samenleving. De primaire kleuren staan voor primair onderwijs. veelzeggend; we hebben een duidelijke visie op goed onderwijs, zodat u een bewuste keus kunt maken voor t Mozaïek. Ons logo beeldt onze visie op goed onderwijs uit. De visie van t Mozaïek Deze visie is de basis voor ons denken en handelen. Ten grondslag aan de visie ligt ons Piramideproject. Deze bestaat uit een aantal regels die door team, ouders en leerlingen van t Mozaïek zijn bedacht en uitgewerkt. Ten aanzien van LEREN: 1. We leren samen van en met elkaar. In de klas wordt tijdens zelfstandig werken hier uiting aan gegeven. In het team benutten we elkaars talenten ten behoeve van het onderwijs aan de kinderen. 2. We geven elkaar een goede kans om goed te kunnen leren. We bieden en breed aanbod van onderwijs aan zodat kinderen zich cognitief, creatief, technisch, cultureel, levensbeschouwelijk en sociaal verder kunnen ontwikkelen. We gaan hier uit van de kansen en mogelijkheden die een kind heeft. 3. We willen tegemoetkomen aan de basisbehoeften van het kind: autonomie (jij doet er toe), competentie (kijk eens wat ik al kan) en relatie (vertrouwen in de groep en de leerkracht). 4. We bieden uitdagend onderwijs met een rijke leeromgeving en sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van het kind. Ten aanzien van VEILIGHEID: 1. Kinderen moeten kunnen spelen en werken in een nette, ordelijke klas met duidelijke regels. De speelplaats moet uitdagend zijn. Kinderen zijn hier mede verantwoordelijk voor. Het gebouw moet voldoen aan de wettelijke ARBO eisen en goede hygiëne. Ten aanzien van SOCIALE OMGANG: 1. We hebben een duidelijk gedragsprotocol waarin staat hoe om te gaan met pestgedrag. 2. Iedereen is uniek, maar maakt ook deel uit van een groep. Dit betekent geven en nemen voor zowel kinderen als leerkrachten. De regels uit het gedragsprotocol komen preventief in alle groepen aan de orde en zorgen voor een goed leef- en werkklimaat. Ten aanzien van ZELFONTWIKKELING: 1. We geloven in onszelf; dat is de basis omgrenzen te verleggen. Onze visie op leren sluit hier naadloos op aan. Als het beter voor je is, mag je leren met een aangepast programma. Zo leren kinderen en leerkrachten de sterke en zwakke punten van zichzelf en van de ander te accepteren. Zo leren kind en leerkracht zijn/haar talenten/kwaliteiten ontwikkelen en deze in te zetten, maar leert het ook zijn/haar grenzen (h)erkennen. Bovenstaande visie betekent dat we t Mozaïek kunnen bestempelen als: Een school vol talent! Schoolgids

6 Kwaliteit van het onderwijs Kwalitatief goed onderwijs Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling en op het ontwikkelen van de creativiteit, op het verwerven van de noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Wij proberen de deskundigheid, die vereist is om verantwoord onderwijs in al zijn aspecten te kunnen geven, op peil te houden en te verbeteren. Bij het lesgeven maken wij gebruik van moderne leerboeken, spelmateriaal en hulpmiddelen. Er wordt gewerkt met methoden en/of onderwijsmiddelen die rekening houden met verschillen tussen onze leerlingen. Met behulp van het leerlingvolgsysteem worden de ontwikkelingen van individuele leerlingen gevolgd om zorg op maat te geven. Al onze methoden voldoen aan de wettelijke kerndoelen. Om de visie vorm te geven zijn we voortdurend bezig met kwaliteitsontwikkeling. Realisatie Beleidsplan zelfstandig werken: deze is klaar. De groepen zijn bezocht door een externe specialist, door middel van een nagesprek zijn per groep verbeterpunten opgesteld. 2. Beleidsplan lezen Carla Woudstra heeft haar diploma leesspecialist gehaald, er zijn al veel vormen van lezen ingevoerd om de resultaten te verbeteren. 3. Computeronderwijs: het beleidsplan op Stichtingsniveau is klaar. Komend jaar zal een plan van aanpak worden toegevoegd, specifiek voor t Mozaïek. De kinderen leren structureel computervaardigheden met het programma Basisbits. Alle computers zijn nieuw evenals de beeldschermen en voldoen zo aan alle moderne eisen. 4. Cultuureducatie: het beleidsplan is geschreven en Marry de Jong en Marion Koens hebben zich gecertificeerd tot cultuurcoördinator. Zij zullen zorgen dat cultuur structureel in ons onderwijsaanbod wordt doorgevoerd. 5. ICT- digiborden: in de kleutergroepen zijn digiborden geplaatst waarmee geëxperimenteerd wordt. Komend schooljaar heeft de hele onderbouwlocatie digitale schoolborden. 6. De nieuwe methode Tekst verwerken voor begrijpend lezen is ingevoerd. Tijdens teamvergaderingen is deze methode regelmatig besproken. 7. ARBO: er is een Risico- en Inventarisatielijst opgesteld (Ri en E). Hier is een plan van aanpak op gemaakt en uitgevoerd. 8. Er is een oudertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 9. Het team heeft een duidelijke visie op papier gezet. Hier is een ouderavond over geweest zodat ook de mening van de ouders in de visie terug te vinden is. 10. IPB: Integraal personeelsbeleid: alle leerkrachten hebben een POP (Persoonlijk Ontwikkelplan) geschreven en zijn daar mee aan de slag gegaan. In de gesprekkencyclus met directeur en middenkader komen deze POP s ter sprake. 6 Christelijke basisschool t Mozaïek

7 Voornemens Techniek: we hebben een techniekcoördinator voor de onderbouw en één voor de bovenbouw aangesteld. Het team wordt geschoold in techniek waarbij we gaan kijken hoe we dit vorm gaan geven. De coördinatoren zullen de leerkrachten hier bij coachen d.m.v. klassenbezoeken. We hebben hier een subsidie voor gekregen van ,- verspreid over 3 jaar. De coördinatoren zullen ook netwerken bezoeken waar ook andere scholen aan deelnemen. 2. Zelfstandig werken: de directeur en de intern begeleider bezoeken de klassen t.a.v. het klassenmanagement en de leerlingenzorg. De instructie is afgestemd op de behoefte van de leerling, er is ruimte voor samenwerken en er is veel interactie tussen leerkracht en leerling. De aandacht aan de instructietafel gaat uit naar de leerlingen met een speciale hulpvraag. 3. Communicatie: we gaan als team een cursus volgen rondom communicatie. 4. ICT - Scholing digiborden: we krijgen leerjaarspecifiek les in hoe we het digibord kunnen inzetten in de groep. Naast de ICTer zal ook een schaduw-icter worden aangesteld met eigen taken. Het bovenschoolse ICT beleidsplan zal worden toegespitst op t Mozaïek en worden uitgevoerd. 5. Basisontwikkeling- scholing: hoe kunnen we zorgen voor een doorgaande lijn van groep 1/2 naar groep 3/4? We hebben een deskundige ingehuurd die ons hiermee in de praktijk aan het werk zet. 6. Spelling: we gaan een zelfevaluatierapport schrijven. Hieruit volgt een plan van aanpak met verbeterpunten met als doel de spellingresultaten te verhogen. We hebben hiervoor via Procon een subsidie ( bovenschools) gekregen. 7. IPB: de gesprekkencyclus gaat door. Er worden functionerings- en voortgangsgesprekken gehouden. De onder- en bovenbouwcoördinator krijgen meer verantwoordelijkheden en zullen worden geschoold in het coachen van leerkrachten. Ook zal een schaduw-ib er worden aangesteld met eigen taken. 8. Nascholing: naast de teamscholing zullen enkele leerkrachten ook individuele scholing volgen rondom de volgende onderwerpen: hoogbegaafdheid, preventiemedewerker en effectieve leerlingbesprekingen. 9. De visie en het Piramideproject met daarbij het gedragsprotocol zullen regelmatig op de agenda staan en getoetst worden aan de praktijk. Schoolgids

8 Werkwijze We werken volgens het leerstof jaarklassensysteem. Hierbij vormt de leerstof het uitgangspunt voor de plaatsing in de groep. Daarbij houden we rekening met verschillen. We willen dat kinderen zoveel mogelijk de kans krijgen om op hun eigen niveau met de leerstof van een bepaald vakgebied om te gaan. Kortom: we geven adaptief onderwijs: onderwijs passend bij de ontwikkeling van het kind. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Dit project is opgezet vanuit de overheid. Het doel hiervan is het voorkomen van (taal) achterstand in groep 3 van het basisonderwijs. Op onze school werken wij in de kleutergroepen met het onderwijsprogramma Startblokken. Voor alle kinderen binnen de gemeente Epe bestaat een overdrachtsformulier, dat vanaf het consultatiebureau overgedragen wordt naar de peuterspeelzaal / kinderopvang en de basisscholen, waardoor bij (risico) signalering tijdig wordt ingesprongen en gezocht wordt naar een adequate oplossing. Ten behoeve van een zorgvuldige overdracht van gegevens is een protocol opgesteld, binnen het kader van de wet persoonsregistraties. Leerlingvolgsysteem Binnen onze school volgen wij de leerlingen met behulp van het Cito leerlingvolgsysteem. Voor de groepen 1 en 2 geldt dat alle leerlingen uit deze groepen gevolgd worden op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling via observatielijsten. Daarnaast nemen we een signaleringslijst voor leesproblemen/ dyslexie af. De kinderen maken twee keer per jaar de Citotoetsen taal voor kleuters en ordenen. Voor groep 3 geldt dat de kinderen op het gebied van lezen getoetst worden volgens het protocol dyslexie. Binnen dit protocol zijn verschillende signaleringsmomenten om leesproblemen vroegtijdig te achterhalen. In de groepen 3 tot en met 8 worden de kinderen getoetst op de volgende gebieden: woordenschat, rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling met behulp van het Cito- leerlingvolgsysteem. Daarnaast wordt het technisch lezen in sommige gevallen aanvullend getoetst volgens AVI en de Drie Minuten Toets (Cito). De kinderen van groep 8 maken in februari tevens de Cito-eindtoets. Leerling-verslag Van elk kind worden de toetsgegevens ingevoerd in de computer. De leerkracht kan indien nodig per leerling de benodigde gegevens uitdraaien. Daarnaast worden alle toetsgegevens genoteerd op de gele leerling-kaarten. Deze gegevens worden met u besproken op de praatavonden. Van de zorgleerlingen worden de vertrouwelijke gegevens in een apart leerlingdossier bewaard. Ouders hebben inzage in het dossier van hun kind. Rapportage Twee maal per jaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. Tijdens de rapportavonden in januari en juni worden de rapporten met de ouders/verzorgers besproken. Daarnaast zijn er nog twee tussentijdse spreekavonden, in oktober/ november en in maart/ april, waarbij de ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de voortgang. Kinderen in groep 1 die net op school zitten krijgen in januari geen rapport. In juni krijgen wel alle groep 1 kinderen een rapport. 8 Christelijke basisschool t Mozaïek

9 Kleuteronderwijs Groep 1/2 De aanpak van groep 1 en 2 verschilt met die in de andere groepen. Ook de inrichting en de manier van werken is anders. Er wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken ( huishoek, bouwhoek, lees hoek, zandtafel etc.), in de speelzaal en op het plein. Er zijn verplichte activiteiten en activiteiten die kinderen zelf mogen kiezen via een keuzebord dat in elke groep aanwezig is. In groep 1 en 2 is veel aandacht voor gewoontevorming, regels en regelmaat. Leren gebeurt voor al door spelen. kan gebeuren op het plein of in het speellokaal. Eén keer per week gaan de kleutergroepen naar de grote gymzaal van de Kouwenaar aan de van Riebeeckstraat. Dit wordt gedaan met behulp van ouders die meegaan. Als u een keer mee wilt om te helpen dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht. Groep 1 en groep 2 zitten op t Mozaïek in dezelfde klas. We hebben de visie dat jongsten iets van de oudsten kunnen leren en andersom dat oudsten jongsten goed kunnen helpen. Er wordt wel op verschillende niveaus lesgegeven. Dit gebeurt door het werken met een kleine kring, waarbij een groep leerlingen aanbod op niveau krijgt. Er is sprake van themagericht onderwijs volgens het programma startblokken. Uitgangspunt daarbij is de eigen belevingswereld, de ervaringen en waarnemingen. De leerlingen leren stap voor stap de wereld om zich heen kennen met taal als communicatiemiddel. We gebruiken hierbij zo veel mogelijk materiaal. Activiteiten passen bij een thema dat gedurende een aantal weken centraal staat. Elke activiteit heeft een of meerdere onderdelen in zich, waardoor het kind door te spelen met dit materiaal, onbewust bezig is met de activiteiten die van belang zijn voor de verdere vak- en vormingsgebieden. Hierbij wordt aandacht besteed aan onder andere voorbereidend lezen, rekenen en schrijven. In de kleutergroepen wordt veel aan taalvorming gedaan. De methode ik en co wordt hierbij gebruikt. Bewegingsonderwijs staat in de kleutergroepen iedere dag op het rooster. Dit Schoolgids

10 Leermethodes Godsdienstige vorming Onze school is een moderne, open protestants christelijke basisschool. Dat wil zeggen dat wij ons onderwijs aan iedereen willen geven vanuit een christelijke levensbeschouwing. De bijbel is hierbij onze inspiratiebron. Dit uitgangspunt is in ons hele onderwijs terug te vinden. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken, is welkom op onze school. We willen ruimte bieden aan ieder individu, er is ruimte en respect voor ieders inbreng. Ons onderwijs is niet neutraal, maar betrokken op mens en wereld. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, in de taal die gesproken wordt en in de sfeer die heerst op school. Elke schooldag wordt geopend en beëindigd met een lied of gebed. Enkele malen per week wordt er een bijbelverhaal verteld. Zo mogelijk wordt een link gelegd met de actualiteit. Wij gebruiken hierbij de methode Trefwoord. Rekenen Onze school gebruikt de methode Alles Telt. Het is een zgn. realistische rekenmethode. Dit betekent dat de methode uitgaat van het dagelijks leven. Per week wordt per groep ongeveer 4 uur rekenonderwijs gegeven. Taalonderwijs Op t Mozaiek wordt gewerkt met taal op maat. Het taalonderwijs is veelomvattend. De woordenschat wordt uitgebreid, er is aandacht voor het verwoorden van ideeën, spelling en luisteren naar anderen. Behalve schriftelijk taalwerk, leren we kinderen ook verhalen schrijven en spreekbeurten houden. Extra taalondersteuning wordt gegeven aan leerlingen die achterblijven in hun taalontwikkeling. Lezen In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen. We gebruiken hiervoor de nieuwste versie van de methode Veilig Leren Lezen. Dit is een methode voor het aanvankelijk lezen. In de hogere leerjaren komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en later ook op het studerend lezen te liggen: hiervoor hebben wij recentelijk de methode tekst verwerken aangeschaft. We leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen ook de leesmotivatie te stimuleren.. Daarom wordt er veel voorgelezen en worden aantrekkelijke boeken bij de plaatselijke bibliotheek geleend voor de klassenbibliotheek. Daarnaast hebben we een leesbeleidsplan voor de komende jaren. Hierin is vastgelegd welke afspraken we hebben omtrent lezen in de klas en wat we daarvoor doen. Dit alles doen we ter bevordering van het leesniveau. Wereldoriëntatie Leerlingen leren stap voor stap de wereld om zich heen kennen. Ze kunnen relaties leggen met ruimte en tijd, met menselijk gedrag, de natuur en het natuurkundig gebeuren en met de kijk van het kind op zichzelf. Werken met het digitale schoolbord 10 Christelijke basisschool t Mozaïek

11 Op heel veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we kinderen kennis bij over het heden en verleden van de aarde. Soms gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van moderne methoden, maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, internet, werkstukjes e.d. De volgende methoden zijn op onze school in gebruik: Natuur: Leefwereld Aardrijkskunde: Een wereld van verschil Geschiedenis: Bij de tijd Verkeer: Wijzer door het verkeer men. (zie rooster bewegingsonderwijs bij praktische informatie) Elk jaar wordt er voor de leerlingen van de midden- en bovenbouw een sportdag georganiseerd. Onze school neemt deel aan diverse sporttoernooien, zoals voet - bal, handbal en korfbal. Schrijven Kinderen leren op t Mozaïek schrijven met de methode Schrijftaal. Creatieve vakken Voor tekenen, handvaardigheid en muziek worden leerplannen gebruikt. Deze vakken brengen evenwicht in het programma, niet alleen het leren heeft de nadruk, ook de creatieve vorming. Toch zien we deze vakken niet louter als ontspannend. Ook hier wordt er lesgegeven en streven we kwaliteit na. We gebruiken voor deze vakken de methoden Vier muziek met en Moet je doen... Tekenen / Handvaardigheid We hebben op onze school een vakleer - kracht voor muziek. Engels In groep 7 en 8 wordt Engels gegeven. We werken met de methode Hello World. Bewegingsonderwijs Het bewegingsonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om hun bewegingsmogelijkheden te vergroten. Ze ontwikkelen, dan wel behouden, een positieve houding met betrekking tot deelname aan een bewegingscultuur. Daarnaast leren de kinderen omgaan met elementen als spanning, verlies en winst. De groepen 3 t/m 8 hebben twee keer per week bewegingsonderwijs: in groep 5 en 6 is één van de lessen schoolzwem - Schoolgids

12 Zorg voor het kind Zorgverbreding heeft op onze school een hoge prioriteit. Het aanbieden van goed onderwijs betekent dat goede aandacht wordt besteed aan alle leerlingen. Hulpvraag De groepsleerkracht is degene die door het jaar heen de ontwikkeling van de kinderen volgt. Hierbij let hij/zij zowel op de sociaal- emotionele als de leertechni - sche ontwikkeling. De groepsleerkracht zal in eerste instantie vanuit eigen kennis (observatie, analyse, diagnostisch ge sprek) een oplossing proberen te vinden, mocht er een probleem zijn. Intern begeleider Om de begeleiding en hulp aan kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen, worden de groepsleerkrachten ondersteund door de intern begeleider, Carla Woudstra, en waar nodig door de directeur. Daarnaast is Marielle Hofman ook werkzaam in de zorg, evenals Evert Wesselink. Elsbeth van der Ziel verzorgt de begeleiding van de rugzakleerlingen. Aan de kinderen, met welk probleem dan ook, wordt extra hulp geboden. Na de signalering wordt nader geanalyseerd wat de aard van de problemen is. Op grond daarvan kan de nodige hulp worden geboden. Deze extra hulp wordt omschreven in handelingsplannen. Veel - al kan de hulp binnen de groep plaats - vinden, maar soms is begeleiding buiten de groep effectiever, zelfs noodzakelijk. De leerkrachten streven ernaar om samen met de ouders, in goed overleg, een verantwoord zorgtraject in te gaan, om te komen tot een optimale ontwikke - ling van het kind. IJsselgroep Als na verloop van tijd blijkt, dat de aanpak niet tot de gewenste resultaten leidt, dan kan het probleem bij de leerlingbespreking aan de orde komen en/of kan hulp worden gevraagd bij een extern deskundige, zoals de leerlingbegeleider van de IJsselgroep. De IJsselgroep kan kinderen onderzoeken en begeleiden omtrent een bepaalde hulpvraag. Uiteraard worden ouders op de hoogte gebracht van de procedure. Voor een onderzoek dienen zij schriftelijke toestemming te geven. WSNS ( weer samen naar school) Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Noordoost Veluwe. Het samenwerkingsverband beoogt zoveel mogelijk kinderen op te vangen binnen de reguliere basisschool. Zij voorziet de leerlingenzorg en de professionalisering van de schoolteams op schoolniveau van nieuwe impulsen en eventueel nieuwe instrumenten. Als blijkt dat een kind door zijn specifieke hulpvraag binnen het reguliere basisonderwijs niet verder kan functioneren, kan dit leiden tot plaatsing op een SBO school (speciale school voor basisonderwijs). Deze procedure staat beschreven in het zorgplan van WSNS. Dit ligt ter inzage bij de directie. Het beleid van onze school wat betreft de leerlingenzorg in geval van verschil in inzicht. De ouders worden zo vroeg mogelijk ingelicht over een tegenvallende ontwikkeling van hun kind en gevraagd hierover een gesprek aan te gaan met de leerkracht en/of IB-er. Wij streven naar een zo goed mogelijk overleg met de ouders om onze zorg te delen. Daarna zal de school, eventueel samen met ouders, een onderwijskundig verantwoord handelingsplan uitvoeren. 12 Christelijke basisschool t Mozaïek

13 Het kan echter voorkomen, dat ouders en school van inzicht verschillen over de aard van het probleem en/of de inhoud en uitvoering van een handelingsplan voor hun kind. Als deze verschillen blijvend zijn en standpunten zich verhar - den, dan zal in dat geval de keuze voor een ander basisschool worden geadvi - seerd. Ook bij een eventueel blijven-zitten van een kind geeft de mening van de school de doorslag. Leerlingen met een rugzak Vanaf januari 2011 geldt voor scholen de zorgplicht. Dit betekent dat ouders hun kind kunnen aanmelden bij de school van hun keuze. Kan de reguliere basisschool geen passend onderwijs bieden, dan is het aan de school in samenwerking met de ouders een andere school voor dit kind te zoeken die dat wel kan bieden. Bedoeling is het oerwoud aan regels van verwijzing dat nu bestaat binnen WSNS, het rugzakje en het leerwegondersteun - end onderwijs (VO) eenvoudiger te maken en ouders te helpen bij eventuele verwijzing naar een andere school. Ouders van kinderen met een handicap hebben dus de vrijheid om zelf een school te kiezen voor hun kind. Wanneer de ouders/verzorgers van een rugzakleerling te kennen geven hun kind op onze basisschool onderwijs te willen laten volgen, volgt eerst een gesprek met de directeur en de intern begeleider. In dat gesprek komen de mogelijkheden en beperkingen van het kind aan de orde, maar ook de noodzakelijke begeleiding, de verwach - tingen aan de kant van de ouders/ verzorgers en de mogelijkheden van onze school. Er wordt aan de ouders schriftelijke toestemming gevraagd om bij derden informatie te kunnen opvragen. De school gaat informatie verzamelen. De binnengekomen gegevens worden in kaart gebracht, bestudeerd en besproken door het zorgteam. Daarna vindt er een afweging plaats in het team, gevolgd door een adviesgesprek met de ouders waarbij het besluit van de school wordt besproken. Als blijkt dat onze school in voldoende mate de begeleiding kan bieden die het kind nodig heeft, wordt er samen met de ouders en in samenwerking met een ambulant begeleider - een plan opgesteld, waarin wordt aangegeven op welke wijze we die begeleiding vorm gaan geven. Als blijkt dat onze school niet de begeleiding kan bieden die in het belang van het kind is, zal de school dit schriftelijk motiveren aan de ouders. Het kind wordt dan niet als leerling ingeschreven. De ouders/verzorgers kunnen bezwaar aantekenen tegen een dergelijk besluit. Schoolgids

14 School & gedrag Gedragsprotocol De cbs t Mozaïek staat voor een veilige leer en leefomgeving voor alle partijen, waarin er rust en orde heerst op school en waar de afspraken voor iedereen duidelijk zijn. Daarom is er op onze school een gedragsprotocol. Het protocol bepaalt hoe wij met elkaar omgaan op school. Het vertrekpunt voor het gedragsprotocol is het Piramideproject, waaraan gedurende het hele schooljaar is gewerkt. In dit project is thematisch gewerkt aan een school met een optimaal leef- en werkklimaat, een school met lef, een school voor de toekomst. Het woord lef is afkomstig van het joodse woord lev, hetgeen betekent geluk, hart, leven. Een schooljaar lang hebben twee piramides hiervoor symbool gestaan op de beide locaties van de school; één met de namen van alle kinderen en alle leerkrachten en één die vanaf de basis per thema moest worden opgebouwd, de piramide van t Mozaïek. Onze bouwstenen voor de piramide van t Mozaïek: je komt hier om te leren op een eerlijke basis in een veilige omgeving met kansen voor de toekomst t Mozaïek gaat uit van een positieve houding, van positief gedrag van alle partijen. De 4 thema s uit het piramideproject zien wij op onze school als de 4 waarden waarbinnen wij de volgende regels willen borgen: 1. Leren we leren samen, van en met elkaar we geven elkaar een eerlijke kans om te kunnen leren leren is leuk, maar je moet er wel wat voor doen 2. Veiligheid iedereen helpt mee onveilige situaties te voorkomen we houden het gebouw en het plein netjes 3. Sociale omgang we pesten en discrimineren niet ieder mag zijn zoals hij/zij is, maar maakt op school deel uit van een groep ieder heeft het recht èn de plicht anti-sociaal gedrag te melden bij de leerkracht, de IB-er of de directeur 4. Zelfontwikkeling We geloven in ons zelf; dat is de basis om onze grenzen te verleggen Als het beter voor je is, mag je op school leren met een aangepast programma Op school wordt op een positieve en preventieve manier aandacht geschonken aan de 4 waarden: elke week staat in elke groep één kind centraal. Hij/zij is het zonnetje/ de kanjer van de week elke maand staat één van de regels centraal in elke groep hangen de regels voor het plein de leerkrachten vervullen een voorbeeldfunctie er is in de pauzes voldoende toezicht op het plein de leerkrachten stellen zich toegankelijk, gemakkelijk aanspreek baar op de groepen houden om de beurt het plein schoon 14 Christelijke basisschool t Mozaïek

15 Het is op geen enkele school reëel, dat iedereen zich altijd aan de regels houdt. Een ruzie, een misverstand, een kleine misrekening, een vergissing, een plagerijtje, ze komen op elke school, dus ook op t Mozaïek met regelmaat voor. In veel van dergelijke gevallen kunnen de kinderen zelfstandig tot een oplossing komen. In andere gevallen is de assistentie van de leerkracht gewenst dan wel nodig. Met een gesprekje of een waarschuwing worden in de regel de meeste problemen al snel opgelost. Het kan echter voorkomen dat een probleem hardnekkiger of ernstiger is. Dan is meer gerichte aandacht noodzakelijk. Het is daarom gewenst, dat het voor alle partijen inzichtelijk is wat onder onaanvaardbaar en antisociaal gedrag wordt verstaan en welke stappen worden genomen om tot gedragsverbetering te komen. Dit wordt beschreven in het protocol bij onaanvaardbaar en antisociaal gedrag. Pesten is antisociaal en onaanvaardbaar gedrag. De handelwijze bij pesten wordt uitgevoerd volgens het stappenplan van het protocol bij onaanvaardbaar en antisociaal gedrag. Dit document is te vinden op onze website en ligt ter inzage bij de directie. Wat kunt u doen? THUIS: ouders van gepeste kinderen: Meld altijd, dat uw kind gepest wordt. Dit kan op school bij de leerkracht, de directeur of de IBer Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat, de club of elders, probeer dan het probleem ter sprake te brengen met de ouders van het pestende kind, de clubleiding of andere verantwoordelijke personen Steun uw kind in het idee dat er een eind aan het pesten komt Stimuleer uw kind altijd positief. Hierdoor kan het zelfbeeld vergroot worden of terug komen Stimuleer uw kind tot het beoefenen van sport of in ieder geval tot het deelnemen aan sociale activiteiten Neem de adviezen vanuit de gesprekken op school serieus Ouders van pestende kinderen: Word bij een melding niet boos en ontken het pesten niet. Raak ook niet in paniek: elk kind loopt kans een pestend kind te worden Probeer achter een mogelijke oorzaak te komen Besteed extra positieve aandacht aan uw kind; geef complimenten voor goed gedrag en corrigeer ongewenst gedrag Maak uw kind gevoelig voor wat het een ander aandoet Stimuleer uw kind tot het beoefenen van sport of in ieder geval tot het deelnemen aan een sociale activiteit Neem de adviezen vanuit de gesprekken op school serieus Maak uw kind duidelijk dat u achter de aanpak van de school staat Over het algemeen: Neem het gepeste kind en zijn/haar ouders serieus Stimuleer uw kind om op een goede manier met alle betrokkenen om te gaan Geef uw kind altijd complimenten bij goed gedrag Corrigeer uw kind bij ongewenst/ antisociaal gedrag Geef altijd zelf het goede voorbeeld, waak voor discriminerende of arrogante meningsvorming Leer uw kind voor zichzelf op te komen, zonder daarbij geweld te gebruiken Leer uw kind voor anderen op te komen, zonder daarbij geweld te gebruiken Schoolgids

16 Leerplicht en schoolverzuim Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Onderwijs is onmisbaar in de voorbereiding op een zelfstandige positie in de maatschappij. De leerplichtwet gaat ervan uit dat u als ouder voor twee zaken zorgt: 1. U schrijft uw kind in op een school. 2. U zorgt dat uw kind ook daadwer - kelijk die school regelmatig bezoekt. De gemeente moet erop toezien dat alle leerlingen ook echt aan het onderwijs deelnemen. Dit is de taak van de leer - plichtambtenaar. Leerplicht Uw kind is volledig leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand na zijn vijfde verjaardag. Uw kind mag al naar school wanneer het vier jaar is. U hoeft het dan niet opnieuw in te schrijven als het vijf jaar en dus leerplichtig wordt. Dat regelen school en gemeente samen. De volledige leerplichtwet eindigt aan het einde van het schooljaar (31 juli) van het jaar : waarin uw kind 16 jaar oud geworden is, of waarin uw kind twaalf volledige schooljaren heeft doorlopen. (De periode op de basisschool telt voor tenminste acht jaren, ook als uw kind korter over de basisschool heeft gedaan). Daarna is er nog een gedeeltelijke leerplicht (partiële leerplicht) gedurende één schooljaar. leerplichtambtenaar aan de schoolarts vragen om een onderzoek in te stellen. Ongeoorloofd verzuim Als uw kind zonder geldige reden niet naar school gaat, is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Dan moet de school maatregelen nemen. Meestal zal een leerkracht of de directeur van de school contact met u opnemen om na te gaan wat er aan de hand is. Als dat niet vlot tot een goede oplossing leidt, zal de school de leerplichtambtenaar inschakelen. Deze zal opnieuw proberen om in overleg met u een manier te vinden om uw kind wel regelmatig naar school te laten gaan. Vakantieverlof Vakantieverlof mag alleen worden verleend, wanneer: de specifieke aard van het beroep van één der ouders het slechts mogelijk maakt buiten de schoolvakantie op vakantie te gaan. een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat er geen verlof binnen de officiële school vakantie mogelijk is. De directeur van de school mag alleen in dit geval slechts eenmaal per schooljaar vakantieverlof verlenen voor ten hoogste tien schooldagen. Als u bijvoorbeeld de eerste keer vijf dagen vakantieverlof heeft aangevraagd dan mag de directeur geen vakantieverlof meer verlenen. Geoorloofd verzuim Ziekte: Als uw kind ziek is wilt u dit dan zo snel mogelijk aan de school melden. Het liefst telefonisch tussen en uur. Het kan ook schriftelijk, of per ( Mocht dit vaak voorkomen, dan kan de school of de 16 Christelijke basisschool t Mozaïek

17 De directeur mag geen vakantieverlof verlenen in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Geen redenen voor vakantieverlof zijn bijvoorbeeld: wintersport, goedkopere vakantiemogelijkheden, door anderen betaalde vakanties, meerdere jaren niet op vakantie zijn geweest, reeds gekochte tickets, ontlopen van verkeersdrukte ( er wordt de laatste schooldag toch geen les gegeven ) e.d. Gewichtige omstandigheden Onder gewichtige omstandigheden verstaat de Leerplichtwet omstandigheden die buiten de wil van de leerling of ouders zijn gelegen. Voorbeelden hiervan zijn: huwelijk, overlijden, jubilea, ernstige ziekte van bloed- of aan verwanten, gezinsuitbreiding, verhuizing, wachten op plaatsing school en dergelijke. Familiebezoek aan het land van herkomst valt niet onder gewichtige omstandigheden en zal dus binnen de schoolvakanties moeten plaatsvinden. Een aanvraag voor verlof vanwege ge - wichtige omstandigheden kunt u schrif - telijk doen bij de directie. Dit geldt tot en met 10 schooldagen. Bij meer dan tien schooldagen dient u dit te vragen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Overtreding Wie zich niet aan de regels van de Leerplichtwet houdt, maakt zich schuldig aan een overtreding, een strafbaar feit. Hiervan wordt zonodig proces-verbaal opgemaakt, wat kan leiden tot een boete of (in het uiterste geval) hechtenis. Meer informatie U kunt meer informatie krijgen over alles wat met de leerplicht samenhangt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Epe telefoonnummer Schoolgids

18 Samenstelling team Simon Neutel Vlaanderenlaan CC Nunspeet Functie: directeur Werkzaam: ma, di, woe, do, vrij Johan Baars Landmetersveld KN Apeldoorn Functie: leerkracht groep 6, Werkzaam: ma, di, woe Jettie Bron Vossenhoek 8172 AB Vaassen Functie: leerkracht groep 1/ 2 b Werkzaam: vrij Anne van Brussel Begoniastraat DA Zwolle Functie: leerkracht groep 1/ 2 a, onderbouwcoördinator Techniekcoordinator Werkzaam: ma, di, woe, do,vrij (wekelijks de woensdag of vrijdag vrij) Geert Hartholt Spaerbroekweg BA Doornspijk Functie: leerkracht groep 7/8 Werkzaam: ma, di, woe, do,vrij Marielle Hofman Elzenoord AZ Vaassen Functie: leerkracht groep 5/6 ( ma/di ochtend) groep 6 ( do, vrij) en ondersteuning in de zorg Werkzaam: ma, di, woe, do, vrij Hennie van Ittersum De Elizabeth Hoeve CM Klarenbeek Functie: intern begeleider bovenbouw ( tot oktober) Werkzaam: di, do Marry de Jong Elspeterweg ES Vaassen Functie: leerkracht groep 4 cultuurcoordinator Werkzaam: ma, di, woe Marion Koens Kruizemuntstraat MZ Apeldoorn Functie: vakleerkracht muziek Werkzaam: di,do Jose van de Kolk Bredestraat-zuid LB Herveld Functie: leerkracht groep 5 Werkzaam: ma, di Roelof van der laan Parkweg BJ Vaassen Functie: leerkracht groep 8 Werkzaam: ma, di, woe, do,vrij Dick Markvoort Boxhofstede KB Vaassen Functie: leerkracht groep 7 Bovenbouwcoördinator Techniekcoordinator Werkzaam: ma, di, woe, do, vrij Lutty Ploeg Vlierstraat BB Vaassen Functie: leerkracht groep 3/ 4 Werkzaam: ma, di, woe, do Els Pol Vossenhoek AA Vaassen Functie: leerkracht groep 1/2 b Werkzaam: ma, di, woe, do, vrij (wekelijks de woensdag of vrijdag vrij) 18 Christelijke basisschool t Mozaïek

19 Bea Rigterink Molecatenlaan LK Ugchelen Functie: leerkracht groep 1/2c Werkzaam: woe, do, vrij Esther Schaap Neusstrinkweg TA Epe Functie: leerkracht groep 3 ICT coordinator Werkzaam: ma, di, woe, do, vrij Gerrie van der Zwaag Krugerstraat BW Vaassen Functie: leerkracht groep 4 en groep 1/ 2 a Werkzaam: woe, do, vrij Anneke Schuurman Wilhelminaweg EK Vaassen Functie: leerkracht groep 3/4 Werkzaam: do, vrij Rita Vader Dr. Kuyperlaan ZC Zwolle Functie: leerkracht groep 1/2 c Werkzaam: ma, di Jeanet Vosselman Geerstraat LJ Vaassen Functie: leerkracht groep 5/6 Werkzaam: dimi, woe, do,vrij Evert Wesselink Woestijnweg CR Vaassen Functie: leerkracht groep 5 Ondersteuning in de zorg Werkzaam: di, woe, do, vrij Carla Woudstra Kornoeljestraat RN Vaassen Functie: intern begeleider onderbouw (vanaf okt. Intern begeleider hele school) Werkzaam: ma, di, do Schoolgids

20 De ouderraad De ouderraad is de schakel tussen de ouders, medezeggenschapsraad en de school. De leden worden door en uit de ouders ( die tenminste één jaar aaneengesloten een kind op onze school heb - ben) gekozen en vergaderen als regel eens per maand. De vergaderingen worden ook door een teamlid bijge - woond. Taken van de OR Het geven van advies, gevraagd of ongevraagd, aan de medezeggenschapsraad, over die aangelegen heden die de ouders aangaan. Het, in overleg met en onder verant woordelijkheid van de schoolleiding, verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Voorbeelden zijn: schoolfeesten, excursies, kamp, schoolreisjes, fietstocht, paasontbijt, sinterklaas en kerst. Hebt u vragen, opmerkingen en/of suggesties betreffende bovengenoemde aangelegenheden dan kunt u de OR altijd benaderen. De leden van de ouderraad zijn gehouden tot geheimhouding van informatie als dit hen nadrukkelijk is opgelegd of als het gaat om informatie met een vertrouwelijk karakter Ouderbijdrage De ouderbijdrage is een bijdrage van de ouders voor activiteiten zoals: sinterklaas(viering en cadeau),kerst, koninginnedag (versiering wagen), paasontbijt, versnapering bij schoolreisjes, attenties bij ziekte c.q. bijzondere gebeurtenissen. Verder worden de kosten van de ouderraad, ouder-, en infoavonden uit dit fonds betaald. Het fonds wordt beheerd door de ouderraad in overleg met het team en onder verantwoording van de medezeggenschapsraad. Alhoewel de bijdrage een vrijwillig karakter heeft, is dit geld van groot belang om bovengenoemde activiteiten mogelijk te maken. Regeling/betaling Een maal per jaar ontvangt u een brief met het verzoek om de jaarlijkse van u verwachte ouderbijdrage te voldoen en over te maken. Eén kind 22,50 Twee kinderen 45,00 Drie of meer kinderen 50,00 De jaarlijkse fietstocht. 20 Christelijke basisschool t Mozaïek

GEDRAGSPROTOCOL STICHTING PROCON. versie: 09-01-2009 revisie: 09-01-2013 PROTOCOL BIJ ONAANVAARDBAAR EN ANTISOCIAAL GEDRAG

GEDRAGSPROTOCOL STICHTING PROCON. versie: 09-01-2009 revisie: 09-01-2013 PROTOCOL BIJ ONAANVAARDBAAR EN ANTISOCIAAL GEDRAG GEDRAGSPROTOCOL STICHTING PROCON versie: 09-01-2009 revisie: 09-01-2013 PROTOCOL BIJ ONAANVAARDBAAR EN ANTISOCIAAL GEDRAG Onder onaanvaardbaar gedrag verstaan wij over het algemeen alle gedrag dat niet

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Voor alle ouders van kinderen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Het belang van onderwijs voor uw kind De toekomst van uw kind

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Recht op onderwijs Plicht tot leren

Recht op onderwijs Plicht tot leren Recht op onderwijs Plicht tot leren Informatie over: Leerplicht Verzuim Vakantie/verlof buiten Schoolvakanties Vrijstelling van leerplicht Voortijdig schoolverlater INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Leerplicht

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Hieronder vindt u een adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen (verder genoemd als scholen ). Deze adviestekst kunnen scholen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen op onze school Vanaf 2 ½ jaar mag uw kind de peuterspeelzaal bezoeken. Zodra uw kind 4 jaar is, mag het op de basisschool geplaatst worden.

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari 2017 Verzuimprotocol 2 Verzuim protocol We willen dat alle kinderen op tijd op school zijn zodat de dag gezamenlijk gestart kan worden (zie schooltijden

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Klinkertje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Klinkertje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal t Klinkertje Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal t Klinkertje p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi Anti-pestprotocol We werken samen aan een goede sfeer op school Catharinaschool Wellerlooi Inleiding De Catharinaschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar dat de

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven: Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

Nadere informatie

Verzuimprotocol. basisschool. de Wiltzangh

Verzuimprotocol. basisschool. de Wiltzangh de Wiltzangh voor christelijk basisonderwijs uitgaande van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Amsterdam (Bos en Lommer) Verzuimprotocol basisschool de Wiltzangh Vastgesteld op

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Protocol Omgaan met pesten

Protocol Omgaan met pesten Protocol Omgaan met pesten Willibrordusschool Alphen NB April 2013 Protocol omgaan met pesten, Willibrordusschool Alphen, april 2013 Pagina 1 Protocol omgaan met pesten Doel: Vanuit onze visie stellen

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Informatiefolder Glimlach van Twente Leerplichtwet Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Daarom moeten alle jongeren

Nadere informatie

Protocol verzuim en te laat komen. obs De Barkentijn. Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen.

Protocol verzuim en te laat komen. obs De Barkentijn. Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen. Protocol verzuim en te laat komen obs De Barkentijn Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen. Aug 2017 Inleiding algemeen De school moet zich houden aan de Leerplichtwet, vooral

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar)

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Folder voor ouders/verzorgers Welkom bij de GGD West-Brabant! Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 19 jaar Uw kind is of wordt binnenkort

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

Cbs De Evenaar. Jupiterstraat 139 Serooskerkestraat WP Krommenie 1561 TT Krommenie

Cbs De Evenaar. Jupiterstraat 139 Serooskerkestraat WP Krommenie 1561 TT Krommenie Cbs De Evenaar Jupiterstraat 139 Serooskerkestraat 74 1562 WP Krommenie 1561 TT Krommenie 075-621 61 67 075-628 22 94 Inhoud van deze informatiegids blz. 1. over onze school 3 2. over de naam van onze

Nadere informatie

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Inhoud 1. Inleiding a. Uitgangspunt b. Wat is pesten? 2. Schoolregels en afspraken 3. Pestgedrag op school a. Pestgedrag voorkomen b. Pestgedrag snel signaleren

Nadere informatie

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017 2017-2018 Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017-1- Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Definiëring relatief verzuim 4 1.1 Beginnend verzuim... 4 1.2 Luxe verzuim... 4 1.3

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten.

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten. Protocol pesten 1 Voorwoord Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Aan de school is een ouderraad verbonden als bedoeld in artikel 10, sub d., van de wet.

Aan de school is een ouderraad verbonden als bedoeld in artikel 10, sub d., van de wet. REGLEMENT OUDERRAAD BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: Ouders: ouders, voogden en verzorgers van bij de school ingeschreven leerlingen. Ouderraad: de geledingenraad van ouders als

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan.

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 20 april 2016 Vastgesteld: 2 juni 2016 Bijgesteld: 3 juli 2017 Evaluatiedatum: augustus

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol R.K. basisschool Kardinaal de Jong Verzuimprotocol Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 8:00 8:20 uur de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch, persoonlijk, schriftelijk of via de e-mail.

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

september Linknieuws Inhoud OPENING -- KINDCENTRUM - Opening Kindcentrum - Nieuwe leerkracht voor de Taalgroep - Centrum Jeugd & Gezin op school

september Linknieuws Inhoud OPENING -- KINDCENTRUM - Opening Kindcentrum - Nieuwe leerkracht voor de Taalgroep - Centrum Jeugd & Gezin op school + OPENING -- KINDCENTRUM september Linknieuws Sinds twee jaar zijn wij samen met Peuterwerk de Schakel (SPO) en BSO de Nieuwe Link (de Schaepskooi) bezig met de ontwikkeling van een Kindcentrum. Dankzij

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

2014-2015. Protocol verzuim

2014-2015. Protocol verzuim 2014-2015 Protocol verzuim Zeven Gavenschool Versie 2014 Verzuimprotocol Zeven Gaven Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Verzuimprotocol KBS De Vlieger 2

Verzuimprotocol KBS De Vlieger 2 Verzuimprotocol KBS De Vlieger 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Dagelijks 3. Kort verlof 4. Vakantieverlof 5. Incidenteel ongeoorloofd verzuim 6. Verzuimregistratie 7. Dossiervorming 8. Bijlagen a. Aanvullende

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag.

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. Ontwikkeling. Met dit protocol geven wij aan, hoe wij aankijken tegen pestgedrag en hoe wij er op een positieve manier om gaan. Vanaf augustus

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD Pestprotocol obs de Bongerd Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Gemeente Texel.txl Informatie over aanvragen van verlof Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Najaar 2016 Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. oen. In

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie