Functiebeschrijving Teamleider Leefbaarheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functiebeschrijving Teamleider Leefbaarheid"

Transcriptie

1 Functiebeschrijving Teamleider Leefbaarheid Doel Het bevorderen en borgen van een leefbare woonomgeving en sociale cohesie in de wijken en buurten waar UWOON bezit heeft. Leidinggeven aan het team Leefbaarheid. Het verzorgen van efficiënte en effectieve processen en dito bedrijfsvoering voor de toegewezen aandachtsgebieden. Plaats in de organisatie Stafafdelingen Afdeling Vastgoed Team Niet Planmatig Onderhoud en KCC Directeur-Bestuurder Manager Wonen Team Verhuur Afdeling Bedrijfsvoering Team Leefbaarheid De Teamleider Leefbaarheid is verantwoording verschuldigd aan de Manager Wonen. Geeft leiding aan Medewerkers Huurincasso, Medewerkers Overlastzaken, Medewerkers Huurincasso en Buurtbeheerders Leefbaarheid, Medewerkers herstructurering. Resultaatgebieden Management en Organisatie 1. Realiseren van een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering voor de aandachtsgebieden Bewonersparticipatie; Overlastproblematiek; Huurincasso; Ontruiming en juridische procedures; Herstructurering; Wonen, welzijn, zorg en desgevraagd door Manager Wonen voor het aandachtgebied Verhuur maatschappelijk vastgoed. a. Aansturen van de operationele bedrijfsvoering door periodiek overleg, afstemmen van lopende zaken en bijzonderheden en besluiten over afhandeling problemen. b. Realiseren van de beschikbaarheid van (financiële) middelen, eenduidige procedures en werkwijzen, systemen e.d. c. Bevorderen van de interne afstemming en samenwerking, ook met andere afdelingen. d. Realiseert de aanlevering van gegevens voor de afdelingsbegroting. e. Stelt periodieke rapportages op met betrekking tot de toegewezen aandachtsgebieden. f. Levert een bijdrage aan het opstellen van de jaarlijkse begroting. g. Stelt overzichten op ten behoeve van budgetbewaking. h. Neemt deel aan overlegvormen, werkgroepen, doet verbetervoorstellen voor effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van de toegewezen aandachtgebieden aan Manager Wonen. i. Vertaalt vastgesteld strategisch beleid naar uitvoeringsmaatregelen voor de eigen afdeling en/of stelt protocollen op voor de toegewezen aandachtsgebieden; legt deze ter goedkeuring voor aan Manager Wonen. 2. Realisatie kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting, personeelsbeleid en cultuur. a. Formuleren van aandachtspunten en doen uitvoeren van concrete acties gericht op het realiseren van de gewenste ontwikkeling van de personele bezetting. b. Motiveren, stimuleren en begeleiden van medewerkers in hun functioneren. c. Uitvoeren van overig personeelsbeleid. d. Uitvoeren van personeelsbeheer. e. Bevorderen van de gewenste organisatiecultuur. 3. Realisatie jaarplannen binnen de afdeling. Functieomschrijving Teamleider Leefbaarheid; versie ; Pagina 1 van 5

2 a. Bewaken van de voortgang en resultaten, zo nodig nemen van bijsturende/corrigerende maatregelen. 4. Realisatie optimalisaties en veranderingen in de bedrijfsvoering. a. Signaleren van mogelijke knelpunten in bedrijfsvoering (door externe of interne veranderingen). b. Opstellen van veranderplannen op basis van ervaren knelpunten en/of beleidskeuzes. c. Coördineren van de realisatie van optimalisatie c.q. veranderingen in de lopende bedrijfsvoering; stelt hiervoor plannen van aanpak op en legt deze ter goedkeuring voor aan Manager Wonen. d. Bevorderen van de interne afstemming en samenwerking met andere afdelingen. e. Bereiken van draagvlak voor mogelijke veranderingen in bedrijfsvoering (door interne of externe veranderingen). Beleid en advies 1. Doet innovatieve voorstellen m.b.t. het eigen vakgebied. 2. Levert een actieve bijdrage aan de beleidsvoorbereiding inzake het mutatiebeleid, beleid klachtenonderhoud en woonruimteverdeling beleid; adviseert, neemt deel aan overlegvormen, werkgroepen, bereidt notities voor. 3. Draagt bij aan beleidsvorming inzake dienstverlening, invoering van producten & diensten; nieuwbouw pve, voorlopig ontwerp, koop- huurprijzen; wonen, welzijn en zorgbeleid; beleid van te voeren activiteiten voor derden; leefbaarheidsbeleid/plan; beleid huurderparticipatie; kwaliteitsbeleid; VB en verkoopbeleid; meerjaren onderhoudsbegroting. 4. Vertaalt Afdelingsbeleid naar uitvoeringsmaatregelen voor de eigen afdeling. Informatievoorziening 1. Draagt zorg voor methodische informatievergaring voor de toegewezen aandachtsgebieden (monitoren). Stelt zich op de hoogte van de ontwikkelingen en problemen in de wijk. Rapporteert relevante ontwikkelingen aan Manager Wonen, eigen medewerkers en UWOON functionarissen van andere afdelingen die betrokken zijn bij de toegewezen aandachtsgebieden. 2. Draagt zorg voor methodische informatievergaring over werkprocessen voor de toegewezen aandachtsgebieden (monitoren). Stelt zich op de hoogte van knelpunten en verbeterpunten in de bedrijfsvoering. Rapporteert relevante ontwikkelingen aan Manager Wonen, eigen medewerkers en UWOON functionarissen van andere afdelingen die betrokken zijn bij de toegewezen aandachtsgebieden. 3. Draagt gegevens aan voor tertiaal- en jaarrapportage, rapporteert hierover en geeft advies aan Manager Wonen. 4. Draagt bij aan het jaarplan en begroting voor de toegewezen aandachtsgebieden. Bevorderen leefbaarheid 1. Beheert werkprocessen voor leefbaarheid. 2. Onderhoud mede contacten met (vertegenwoordigers van) bewoners met als doel de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Adviseert (en doet adviseren) bewoners en instellingen hoe zij leefbaarheid kunnen bevorderen. 3. Coördineert contacten en bevordert de samenwerking met stakeholders: toezichthouders, wijkteams, gemeente, politie, maatschappelijk werk en andere netwerkpartners. Bewonersparticipatie 1. Beheert werkprocessen voor bewonersparticipatie. 2. Vertegenwoordigt mede de organisatie bij overleggen met bewonersorganisaties; onderhoudt actief contacten met overige functionarissen die de organisatie vertegenwoordigen bij overleggen met bewonersorganisaties. 3. Bevordert (en initieert) nieuwe vormen van bewonersparticipatie; heeft in deze voorafgaand aan initiatieven/uitvoering overleg met Manager Wonen. 4. Draagt zorg voor uitvoering van vastgestelde acties ter bevordering van bewonersinitiatieven. Functieomschrijving Teamleider Leefbaarheid; versie ; Pagina 2 van 5

3 Resultaat: Werkprocessen zijn beheerd. Vertegenwoordigt mede UWOON bij bewonersorganisaties, stuurt proces bewonersparticipatie aan, initieert innovatieve wijzen van bewonersparticipatie in samenwerking met team. Overlastproblematiek 1. Beheert werkprocessen voor overlastproblematiek; draagt op procesniveau zorg voor correcte uitvoering van plannen van aanpak, procedures en/of protocollen voor overlast. 2. Draagt zorg voor informatie en advies inzake overlast en sociale klachten. 3. Ondersteunt medewerkers bij de behandeling van complexe (overlast)problematiek. 4. Vervult eventueel bij overlast een actief bemiddelende rol tussen betrokken individuen en/of partijen. 5. Onderhoud functionele contacten met externe partijen en instanties als buurtbemiddeling en politie. Huurincasso 1. Beheert werkprocessen voor huurincasso; draagt op procesniveau zorg voor correcte uitvoering van plannen van aanpak, procedures en/of protocollen voor huurincasso. 2. Ondersteunt medewerkers bij de aanpak van complexe problematiek. 3. Onderhoud functionele contacten met externe partijen en instanties voor maatschappelijk werk en schuldsanering. Ontruiming en juridische procedures 1. Beheert werkprocessen voor ontruiming en juridische procedures. 2. Beoordeelt voorstellen voor ontruiming wegens overlast en/of betalingsachterstand en rapporteert de voor het betreffende gebied verantwoordelijke Manager Wonen over voorgenomen ontruimingen. 3. Bewaakt een juiste procedurele uitvoering van ontruimingen en overige juridische procedures tegen klanten wegens overlast en/of betalingsachterstand. 4. Bevordert op (keten)samenwerking met partijen die betrokken zijn bij ondersteuning van niet zakelijk financieel beheer voor burgers. Herstructurering 1. Beheert werkprocessen voor herstructurering. 2. Beoordeelt plannen van aanpak voor herstructurering. Draagt zorg voor een juiste uitvoering van processen voor herstructurering. 3. Coördineert de actualisering van het sociaal plan. 4. Draagt zorg voor informatievoorziening aan klanten over herstructurering. 5. Neemt deel aan overlegvormen met belanghebbers, zoals gemeenten. Verhuur maatschappelijk vastgoed 1. Onderhoudt een netwerk met partijen die betrokken zijn bij huur van maatschappelijk vastgoed. Brengt en haalt informatie over ontwikkelingen in huur/verhuur van maatschappelijk vastgoed. Onderhoudt in deze actief contacten met Manager Wonen en (overige) functionarissen die betrokken zijn bij huur/verhuur van maatschappelijk vastgoed. 2. Ondersteunt, desgevraagd door Manager Wonen, de Beleidsmedewerker bij actief onderzoek onder zorgpartijen over de wensen/behoefte in huur/verhuur van maatschappelijk vastgoed. Onderhoudt actief contacten. 3. Initieert acties om verwachte leegstand te vermijden; heeft in deze voorafgaand overleg met Manager Wonen. Onderhoudt functionele contacten met de afdeling Vastgoed en overige functionarissen die betrokken zijn bij huur/verhuur van maatschappelijk vastgoed. 4. Bevordert (en initieert) nieuwe samenwerkingsverbanden voor het gebruik/de verhuur van maatschappelijk vastgoed; heeft in deze voorafgaand overleg met Manager Wonen. Functieomschrijving Teamleider Leefbaarheid; versie ; Pagina 3 van 5

4 Procesbeheersing eigen functie 1. Zorgt ervoor dat eigen werkzaamheden transparant en navolgbaar zijn en draagt desgevraagd zorg voor documentatie en rapportage van eigen werkzaamheden. 2. Draagt bij aan de continuering van eigen werkzaamheden bij ongeplande afwezigheid. 3. Communiceert met in- en externe belanghebbenden over (te) verwachte(n) acties en resultaten van eigen werkzaamheden. 4. Draagt bij aan onderhoud en optimalisatie van op eigen resultaatgebieden betrekking hebbende bedrijfsstandaarden, procedures en werkinstructies; past deze op correcte wijze toe. Algemeen 1. Draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen. 2. Neemt desgevraagd door leidinggevende of directeur-bestuurder zitting in werkgroepen en/of coördineert projecten, ook als die niet de eigen verantwoordelijkheidsgebieden betreffen. 3. Vervangt en ondersteunt eigen medewerkers en collega s. 4. Verricht uiteenlopende uitvoerende werkzaamheden op de afdeling bij piekbelasting. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 1. Voldoen aan de doelstelling van de functie. 2. Kennis bijhouden. 3. Resultaatverantwoordelijk voor alle activiteiten van de afdeling. De Teamleider Leefbaarheid is resultaatverantwoordelijk voor alle activiteiten van de afdeling Leefbaarheid. De Teamleider Leefbaarheid kiest een eigen aanpak en stelt zelf prioriteiten binnen globale kaders, procedures en het beleidsplan. De te maken keuzen betreffen voortgang- en kwaliteitsbeslissingen over het eigen werk en dat van anderen. Contacten Interne contacten vinden plaats met de leidinggevende (wekelijks, oplossen van problemen en informatie-uitwisseling), collega s (dagelijks, voortgang, afstemming en informatie-uitwisseling) en leidinggevenden van andere afdelingen (dagelijks, voortgang, afstemming en informatieuitwisseling). Externe contacten vinden plaats met klanten, overheid, instellingen en samenwerkingspartners (dagelijks, afstemmen, informatie-uitwisseling en oplossen van problemen). Functie-eisen Kennis Voor de functie is de volgende achtergrond van belang HBO werk- en denkniveau Daarnaast moeten op de volgende velden ontwikkelingen worden bijhouden: interne organisatie, conflicthantering, huurrecht, volkshuisvesting, juridische zaken, bedrijfs- en kantoorapplicaties en managementtechnieken. Functieomschrijving Teamleider Leefbaarheid; versie ; Pagina 4 van 5

5 Functie specifieke competenties Competentie Aansturen Plannen en organiseren/ implementatiegerichtheid Kwaliteit leveren /Resultaatgerichtheid Samenwerken en overleggen Omschrijving Geeft duidelijk richting aan anderen door het stellen van doelen en prioriteiten, het maken van (resultaat)afspraken en/of het geven van instructies en aanwijzingen; oefent daarbij het nodige gezag uit; controleert of mensen zich houden aan de gemaakte afspraken en richtlijnen en onderneemt zo nodig actie; delegeert op effectieve en duidelijke wijze taken, verantwoordelijkheden en/of bevoegdheden aan anderen; maakt daarbij goed gebruik van de aanwezige verschillen en variatie binnen een groep; gebruikt humor om de band te versterken. Het structureren en ordenen van het werk, waarbij mensen en middelen op elkaar worden afgestemd. Formuleert voor het werk/activiteiten voor zichzelf en anderen duidelijke, concrete doelen en prioriteiten; plant en organiseert activiteiten doelmatig en doeltreffend; regelt adequaat de benodigde mensen en middelen; bewaakt nauwgezet het halen van de gestelde (tussen)doelen en deadlines; controleert of anderen zich aan gemaakte afspraken houden. Bewaakt actief de voortgang van een proces. Richt zich op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten, en geeft niet op totdat deze doelen bereikt zijn. Hanteert duidelijke kwaliteit- en productiviteitsnormen waaraan het werk moet voldoen; is er sterk op gericht de afgesproken kwaliteit en productiviteit te halen; voert hiervoor de taken consistent en systematisch uit; houdt nauwkeurig in de gaten of de afgesproken kwaliteit- en productiviteitsniveaus gerealiseerd worden. Raadpleegt en betrekt anderen bij het nemen van beslissingen en/of het uitvoeren van taken; overlegt tijdig en regelmatig met anderen en informeert hen voldoende; heeft oog voor de ruimte van de ander en streeft naar haalbare afspraken; stelt zich in de samenwerking openhartig en oprecht op; waardeert openlijk de bijdrage van anderen; bevordert de samenwerking en de teamgeest in een groep en past zich waar nodig aan de groep aan. Relaties bouwen en netwerken Onderhandelen Kostenbewust handelen. Integriteit, discretie, geheimhouding Discretie is vereist bij persoonlijke situaties en gegevens van bewoners en bij prijsafspraken en beleidsvoornemens. Het opbouwen van relaties en netwerken die van pas kunnen komen om doelstellingen te realiseren, en deze contacten inzetten om zaken voor elkaar te krijgen. Effectief communiceren met het oog op bereiken van beoogde resultaten, in overeenstemming en acceptatie door onderhandelingspartner (en behoud van een werkzame relatie). Handelt sterk kostenbewust, maakt steeds een goede afweging tussen de kosten en baten van een actie of besluit; toont het nodige financiële bewustzijn; laat zien inzicht te hebben in de dynamiek van de organisatie Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met de functie te maken hebben. Indeling (Cats ): J Voor waardering van de functie zijn zowel de functiefamilie Woningbeheer Wijkbeheer Leefbaarheid als Management van toepassing. De functie van teamleider leefbaarheid richt zich op het aansturen van het team leefbaarheid en het bevorderen en borgen van een leefbare woonomgeving en sociale cohesie. Het gebied leefbaarheid kent een grote variëteit in onderwerpen. Binnen de functie wordt een bijdrage aan beleid verwacht. De rol in het beleidsproces richt zich op het zelfstandig kunnen aanleveren van kwalitatieve (onderdelen van) beleidsnotities /verbetervoorstellen. Bovenstaande in ogenschouw nemende, wordt de functie ingedeeld op niveau J. Dit geldt zowel voor de functiefamilie Woningbeheer Wijkbeheer Leefbaarheid als Management. Functieomschrijving Teamleider Leefbaarheid; versie ; Pagina 5 van 5

Functiebeschrijving Medewerker Informatie en Rapportage (samenvatting)

Functiebeschrijving Medewerker Informatie en Rapportage (samenvatting) Functiebeschrijving Medewerker Informatie en Rapportage (samenvatting) Doel: Is verantwoordelijk voor juiste en tijdige factuurregistratie, structureren informatievoorziening afdeling en rapportage(s)

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Documentaire Informatievoorziening (samenvatting)

Functiebeschrijving Teamleider Documentaire Informatievoorziening (samenvatting) Functiebeschrijving Teamleider Documentaire Informatievoorziening (samenvatting) Doel van de functie : Digitale en fysieke beschikbaarheid van documentaire informatie binnen de organisatie. Behandelen,

Nadere informatie

Functiebeschrijving manager Wonen

Functiebeschrijving manager Wonen Functiebeschrijving manager Wonen Doel Is verantwoordelijk voor de afdeling Wonen, waartoe behoren het Klantcontactcentrum (KCC), Verhuur, Wijkaanpak, Individuele zorg en Dagelijks Onderhoud. Kern en uitdaging

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Bedrijfsbureau Vastgoed

Functiebeschrijving Teamleider Bedrijfsbureau Vastgoed Functiebeschrijving Teamleider Bedrijfsbureau Vastgoed Doel Geeft leiding aan het team Bedrijfsbureau Vastgoed. Is verantwoordelijk voor de adequate planning, voorbereiding en informatiebeheer voor planmatig

Nadere informatie

Functiebeschrijving Medewerker Bedrijfsvoering, Finance & Control

Functiebeschrijving Medewerker Bedrijfsvoering, Finance & Control Functiebeschrijving Medewerker Bedrijfsvoering, Finance & Control (verder te noemen: medewerker Bedrijfscontrol) Doel van de functie: Ondersteuning van de organisatie bij het realiseren van de organisatiedoelen

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING ADMINISTRATEUR PROJECTEN (samenvatting)

FUNCTIEOMSCHRIJVING ADMINISTRATEUR PROJECTEN (samenvatting) FUNCTIEOMSCHRIJVING ADMINISTRATEUR PROJECTEN (samenvatting) Doel van de functie: Een adequate projectadministratie en projectinformatie van alle projecten voor planmatig onderhoud, nieuwbouw- en renovatie.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Senior Projectleider Vastgoed

Functiebeschrijving Senior Projectleider Vastgoed Functiebeschrijving Senior Projectleider Vastgoed Doel: 1. De instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het bestaande woningbezit door realisatie van reguliere en complexe projecten voor planmatig

Nadere informatie

SHL competenties Definities Componenten

SHL competenties Definities Componenten Een schematische weergave van de SHL-competenties met de definities en bijbehorende componenten: SHL competenties Definities Componenten A. Beslissen en activiteiten initiëren - neemt tijdig en duidelijk

Nadere informatie

Functiebeschrijving manager Bedrijfsvoering

Functiebeschrijving manager Bedrijfsvoering Functiebeschrijving manager Bedrijfsvoering Doel Is verantwoordelijk voor de afdeling Bedrijfsvoering, waartoe behoren datakwaliteit, informatisering en analyse, registratie en boekhouding, compliance

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

MEDEWERKER ACTIES EN EVENEMENTEN

MEDEWERKER ACTIES EN EVENEMENTEN Waarvoor ben ik aangenomen? (Doel) Het organiseren en uitvoeren van acties en evenementen en het bieden van administratieve en organisatorische ondersteuning. Welke positie neem ik in de organisatie in?

Nadere informatie

Functiebeschrijving Senior medewerker Financiële Verslaglegging

Functiebeschrijving Senior medewerker Financiële Verslaglegging Functiebeschrijving Senior medewerker Financiële Verslaglegging Doel van de functie: Realisatie van betrouwbare en relevante informatie en -rapportages voor interne en externe partijen. Realisatie van

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Competenties. KBB-competentiemodel

Competenties. KBB-competentiemodel Competenties Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen waarmee ze in voorkomende situaties adequaat, gemotiveerd, proces- en resultaatgericht kunnen handelen. Competenties zijn samengesteld

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Functiebeschrijving technisch administrateur (junior)

Functiebeschrijving technisch administrateur (junior) Functiebeschrijving technisch administrateur (junior) Doel Het tijdig en correct voeren van (sub-)administraties van de nieuwbouwprojecten, vastgoed onderhoud- en investeringsprojecten, het leveren van

Nadere informatie

7.4 SENIOR PLANONTWIKKELAAR

7.4 SENIOR PLANONTWIKKELAAR 7.4 SENIOR PLANONTWIKKELAAR Doel van de functie Is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en voorbereiden van (ver)nieuwbouwprojecten met een goed financieel en/of maatschappelijk rendement. Input: wat

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Voorlopig Functieprofiel

Voorlopig Functieprofiel Voorlopig Functieprofiel Functienaam Organisatie Onderdeel Teamleider ROC Service Center Service Center Indicatie functieschaal 11 Datum 07-10-2013 Context van de functie Het Service Center is een resultaatverantwoordelijke

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie:

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Klant Klant & Strategie Klant Plaats in de organisatie: De teammanager Klant verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager Klant &

Nadere informatie

Functiebeschrijving begeleider A

Functiebeschrijving begeleider A Functiebeschrijving begeleider A 1. Doel van de functie De begeleider A regisseert en coördineert de zorg en begeleiding van de toegewezen cliënten en biedt begeleiding bij wonen, werken en welzijn aan

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Manager Vastgoed FUNCTIEOMSCHRIJVING

Manager Vastgoed FUNCTIEOMSCHRIJVING Manager Vastgoed FUNCTIEOMSCHRIJVING Doel van de functie Strategisch beheer en ontwikkeling van de vastgoedportefeuille van UWOON. Zorgen dat het aanbod van vastgoed blijvend voldoet aan de vraag. Zorgen

Nadere informatie

MEDEWERKER ONDERSTEUNING

MEDEWERKER ONDERSTEUNING Waarvoor ben ik aangenomen? (Doel) Het bieden van ondersteuning aan een team op secretarieel, organisatorisch en administratief gebied om bij te dragen aan de teamdoelstellingen. Welke positie neem ik

Nadere informatie

Functiebeschrijving administratief medewerker A

Functiebeschrijving administratief medewerker A Functiebeschrijving administratief medewerker A 1. Doel van de functie De administratief medewerker A werkt vanuit een specifiek vakspecialisme of op basis van senioriteit en is verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Directiestatuut Domijn

Directiestatuut Domijn Directiestatuut Domijn 4 mei 2012 Diskisnr.: 1972042 Inhoudsopgave 1. Directiestatuut Domijn 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Doel van de functies 3 1.3. Plaats in de organisatie 4 1.4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

directeur medewerkers organisatorische eenheid

directeur medewerkers organisatorische eenheid Bijlage 2 Stichting Haagse Gezondheidscentra Functie : manager Datum : 10 januari 2004 I Doel van de functie Leidinggeven aan de organisatorische eenheid en bevorderen van een resultaatgericht klimaat

Nadere informatie

Functieprofiel: Communicatiemedewerker stichting Opvoeden.nl

Functieprofiel: Communicatiemedewerker stichting Opvoeden.nl (definieve versie 22 januari 2018) Functieprofiel: Communicatiemedewerker stichting Opvoeden.nl Doel van de functie Ervoor zorgdragen dat zoveel mogelijk ouders en jongeren de betrouwbare opvoedinformatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamleider zorg en bedrijfsvoering (FWG 55) A. Plaats in de organisatie

Functiebeschrijving teamleider zorg en bedrijfsvoering (FWG 55) A. Plaats in de organisatie Functiebeschrijving teamleider zorg en bedrijfsvoering (FWG 55) A. Plaats in de organisatie Plaats in de organisatie De teamleider zorg en bedrijfsvoering is werkzaam in het zorgcentrum ten behoeve van

Nadere informatie

Reglement RvC Bijlage C: profielschets bestuur

Reglement RvC Bijlage C: profielschets bestuur Reglement RvC Bijlage C: profielschets bestuur Versie: 2019.01 Vastgesteld door RvC: oktober 2016 Opnieuw vastgesteld: 6 maart 2019 Gezien door de bestuurder: 6 maart 2019 Inhoudsopgave 1. Profielschets

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties Puberbrein als Innovatiekans Beschrijving van de 4 basiscompetenties Samenwerken Plannen en organiseren Omgaan met verandering en aanpassen Reflecteren Werkgroep Onderwijs, September 2011 Toelichting beschrijving

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Werkproces 1.1: Beglazingswerk voorbereiden De gezel glaszetter ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van beglazingswerkzaamheden.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Sectormanager administratie

Sectormanager administratie Sectormanager administratie Doel van de functie Leidinggeven aan de afdeling administratie, het ontwikkelen en implementeren van afdelingsbeleid, fungeren als controller, zodanig dat de afdeling doelmatig

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Begrotingsadviseur

Functiebeschrijving: Begrotingsadviseur Functiebeschrijving: Begrotingsadviseur Functiefamilie organisatie ondersteunende functies 1 1. Context van de functie 1.1. Waarden van de Vlaamse overheid De Vlaamse overheid is een open en wendbare organisatie

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. LTO Noord Manager Programma s & Ontwikkeling (nieuwe functie) Standplaats: Zwolle. 1. LTO Noord

FUNCTIEPROFIEL. LTO Noord Manager Programma s & Ontwikkeling (nieuwe functie) Standplaats: Zwolle. 1. LTO Noord FUNCTIEPROFIEL LTO Noord Manager Programma s & Ontwikkeling (nieuwe functie) Standplaats: Zwolle 1. LTO Noord LTO Noord is dé belangenbehartiger en partner voor boeren en tuinders in de negen provincies

Nadere informatie

Word jij onze collega?

Word jij onze collega? Word jij onze collega? Administratief medewerker vastgoed, 18 uur Als administratief medewerker vastgoed draag je zorg voor de administratieve ondersteuning van de afdeling vastgoed. De afdeling vastgoed

Nadere informatie

MUTSAERTS FUNCTIEBESCHRIJVING. Pensioenadviseur / lid Management Team

MUTSAERTS FUNCTIEBESCHRIJVING. Pensioenadviseur / lid Management Team MUTSAERTS FUNCTIEBESCHRIJVING Pensioenadviseur / lid Management Team MUTSAERTS INHOUDSOPGAVE 1) Doel van de functie..blz. 3 2) Plaats in de organisatie..blz. 3 3) Taken & resultaatgebieden..blz. 3 4) Verantwoordelijkheden..blz.

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER NATUUR/AFVAL

BELEIDSMEDEWERKER NATUUR/AFVAL Functiebeschrijving BELEIDSMEDEWERKER NATUUR/AFVAL Functiegegevens Functiebenaming: Directie: Team: Loonschaal: Rapporteert aan: Beleidsmedewerker Natuur/Afval Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Medewerker Facilitair Management

Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Medewerker Facilitair Management Functiefamilie Bedrijfsvoering, functiegroep Medewerker Facilitair Management Versie: 1 november 2015 Functiefamilie Bedrijfsvoering Het ontwikkelen, implementeren en ondersteunen van én adviseren over

Nadere informatie

Functieprofiel. Medewerker. vacature Functie. Woonconsulent sociaal beheer Afdeling. Wonen Manager

Functieprofiel. Medewerker. vacature Functie. Woonconsulent sociaal beheer Afdeling. Wonen Manager Functieprofiel Medewerker vacature Functie Woonconsulent sociaal beheer Afdeling Wonen Manager M. Melissen Opgesteld door A. Bouman HRM-functionaris i.s.m. M. Melissen Datum 6 oktober 2009 Functienummer

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties Puberbrein als Innovatiekans Beschrijving van de 4 basiscompetenties Samenwerken Plannen en organiseren Omgaan met (onverwachte) veranderingen Reflecteren Toelichting beschrijving van de basiscompetenties

Nadere informatie

MARKETEER RESULTAATGEBIEDEN. Wat kan ik doen om de doelen te bereiken? (Activiteiten) Wat moet ik bereiken? (Doelen)

MARKETEER RESULTAATGEBIEDEN. Wat kan ik doen om de doelen te bereiken? (Activiteiten) Wat moet ik bereiken? (Doelen) Waarvoor ben ik aangenomen? (Doel) Het ontwikkelen, coördineren en realiseren van campagnes en acties binnen een team en/of thema met als doel het bereiken, benaderen en activeren van de doelgroepen. Welke

Nadere informatie

Beschrijving. Strategisch Leidinggevend Beleidscoördinator. Rapporteert aan en krijgt functionele leiding van de secretaris.

Beschrijving. Strategisch Leidinggevend Beleidscoördinator. Rapporteert aan en krijgt functionele leiding van de secretaris. 1 IDENTIFICATIEGEGEVENS Item Beschrijving Functiefamilie Functietype Functiegraad Functietitel Niveau Leidinggevend Strategisch Beleidscoördinator Strategisch Leidinggevend Beleidscoördinator A4 Datum

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Het afdelingshoofd rapporteert aan het sectorhoofd Collectie en onderzoek.

Het afdelingshoofd rapporteert aan het sectorhoofd Collectie en onderzoek. Functienaam: Hoofd afdeling conservering en restauratie Sector: Collectie en onderzoek Afdeling: Conservering en restauratie Rapporteert aan: sectorhoofd Collectie en onderzoek Hoofdtaak van de functie

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake 1 Intake A CLIENTSYSTEEM De arts oriënteert zich op (claim-aan)vragen, weet vraagstellingen te formuleren, kan adequaat verwijzen en weet op hoofdlijn consequenties te schetsen binnen verschillende verzekeringssystemen.

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

Matrix referentieprofiel Kredietbeoordelaar Lokale Banken Visie 2010+

Matrix referentieprofiel Kredietbeoordelaar Lokale Banken Visie 2010+ Kredietbeoordelaar Visie 2010+ A Kredietbeoordelaar Visie 2010+ B Kredietbeoordelaar Visie 2010+ C Kwantitatieve gegevens van de eenheid Organogram Functiegroep 6 Functiegroep 7 Functiegroep 8 Omvang van

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 4: Onderhouden van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Primair proces / (cao functie LG-3, inschaling 12)

Functieprofiel Manager Primair proces / (cao functie LG-3, inschaling 12) Functieprofiel Manager Primair proces / (cao functie LG-3, inschaling 12) Algemene kenmerken Wijkracht werkt in de gemeenten Borne, Dinkelland, Haaksbergen, Hengelo, Losser en Oldenzaal aan het versterken

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING BELEIDSMEDEWERKER ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR

FUNCTIEBESCHRIJVING BELEIDSMEDEWERKER ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR FUNCTIEBESCHRIJVING BELEIDSMEDEWERKER ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR A. DOEL VAN DE FUNCTIE: Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Locatiemanager januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Locatiemanager Organisatie

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Wervingsprofiel bestuurssecretaris/manager Kwaliteit & Veiligheid

Wervingsprofiel bestuurssecretaris/manager Kwaliteit & Veiligheid Wervingsprofiel bestuurssecretaris/manager Kwaliteit & Veiligheid Algemeen In de organisatie van Stichting Elisabeth doet zich een aantal ontwikkelingen voor die aanleiding zijn voor aanpassingen in het

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Integrale kwaliteitszorg zorgnetwerk (IKZ) (A1-3)

Integrale kwaliteitszorg zorgnetwerk (IKZ) (A1-3) Integrale kwaliteitszorg zorgnetwerk (IKZ) (A1-3) Rapporteert aan Geeft leiding aan 1. Doel van de functie Directeur Zorg - De coördinator IKZ is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie (met inbegrip

Nadere informatie

Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Functienaam : Niveau : 1. Typering Functiefamilie

Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Functienaam : Niveau : 1. Typering Functiefamilie Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 Inhoud: 1. Generieke functie 2. Functieprofiel 3. Competentieprofiel 1. Generieke functie GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Dienstverlening

Nadere informatie

Word jij onze collega?

Word jij onze collega? Word jij onze collega? Medewerker klantenservice, 32 uur Als medewerker klantenservice ben je het eerste aanspreekpunt voor de klant en streef je er naar om 80% van de vragen in één keer te beantwoorden.

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE

Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Zorgkundige Woonzorgcentrum C C1 C2 Hoofdverpleegkundige/Zorgcoördinator

Nadere informatie

Uitvoeren van beheersmatige werkzaamheden met betrekking tot locatie(s), systemen, gegevens en bedrijfsvoering.

Uitvoeren van beheersmatige werkzaamheden met betrekking tot locatie(s), systemen, gegevens en bedrijfsvoering. Functiebeschrijving Functienaam Medewerker systemen II Normfunctienaam Medewerker systemen II Code Peildatum N05.02.04 1-1-2013 Functiereeks Beheer Uitvoeren van beheersmatige werkzaamheden met betrekking

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING Medior adviseur Expertisecentrum

FUNCTIEBESCHRIJVING Medior adviseur Expertisecentrum FUNCTIEBESCHRIJVING Medior adviseur Expertisecentrum Algemene informatie Organisatie: MEE Gelderse Poort Afdeling: Primair Proces Functiebenaming: Medior Adviseur Expertisecentrum Datum: 17 juni 2016 Functiegroep:

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

PREZZENT Functiebeschrijving. Persoonlijk begeleider. Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING

PREZZENT Functiebeschrijving. Persoonlijk begeleider. Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING PREZZENT Functiebeschrijving Functie Persoonlijk begeleider Organisatie Prezzent Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING Draagt zorg voor de ondersteuning, begeleiding en/of verzorging van cliënten

Nadere informatie

Functiebeschrijving medewerker technische dienst: garage

Functiebeschrijving medewerker technische dienst: garage Functiebeschrijving medewerker technische dienst: garage Functie Graadnaam: medewerker technische dienst Functienaam: medewerker technische dienst Functiefamilie: technisch medewerkers Functionele loopbaan:

Nadere informatie

Secretaresse. Context. Doel

Secretaresse. Context. Doel Secretaresse Doel Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende en/of de medewerkers van de afdeling, zodanig dat deze in staat wordt/ worden gesteld de

Nadere informatie