DOARP8BLED FOAR WYTGAARD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOARP8BLED FOAR WYTGAARD"

Transcriptie

1 DOARP8BLED FOAR WYTGAARD

2 Foar aue RUWFOER Û.o.: - persfezels - snijmaïs - bierbostel - foerjirpels En fansels ek foar INT. HANDELS- EN TRANSPORTBEDRIJF GEBR., VELLINGA B.\l alle soarten krêttfoer dy't it bêste by jo basis-rantsoen passe, kinne jo terjochte by: GEBR. VELLINGA B. ~ Easterein-Wommels Ek foar alle transporten yn binnen- en bûtenlan Bestel en afhaaladres: Tj. Jorna Hegedyk BM Wytggaard Tel W deheus brokking lcoudijs samen voor resultaat

3 , "_._'--"~ ~ /)e redaclie is liiel I'era/llwoo/'delijk 1'001' de illh(md 1'(111 inge::oll de/l kopij. Naam e/l adres l'all de in::ellder diefll allijd hl/ de red ht'ketld Ie ZI/II. nmj>sh/ud "11 Hm'mpJpke ". 3IJ'./uwf(u/lg.II/./ 75. h:hr. maart '00. / er.lch,/nl ó kef:'/' per /uur. Rcdactie-adres:,vledeslwln. 90HY Hf) ft)'lgaard Tel. :05H-} Redactie:.Jo::. 13. Hoorda Ede.JO/l[: Ivl. H()ekslra-.'I'ienUJII.lma G..JaI/Jers-Mollel A.UHofltra H.Boomsma Administratie: (Ook l'oor adreswllzi[:i/l[:en, op::e[:[:i/lrell. aallmeldillre/l). A.D.Hobtra, Meekesho( 77,90HY HU WylRoard rel. :05R-255I067.. Abonnementen:.fl. 20, -- perjaar, OveriRe abollli..fl25, -- per/aar. B/lile/lla/ld:fl32,50 perjaar en losse /li's.: l'oor lede/l.fl2, -- e/l voor niel ledellfl..j, --. BelaliIlR:l'ia/aarlljkse loe Kezofldell (/(xepl!(irokaarlell. / \1 Blz. Op deze pagina... 3 Van de redactie -l BurgerJijke Stand 7 In Memoriam 9 As in Ofskie I I Ingezonden 12 FC 2000 I 7 Schoolnieuws 2 I Pake wie der mei oan 23 Buurtagent') 24 Volleybal 28 Tijd t 30 Fugelwacht 34 Boerenhulp 37 Trije wilgenbeamen 38 Ozd 41 Een stukje natuur 45 Earste peal 46 Oude Kronieken 49 Woon- en Dienstencentrum 5 I Plattelandsvrouwen 53 Reumafonds 59 Agenda 60 Weekenddiensten \ ).""-r....._~ /-. _.--..._.,......~/~ I INZENDEN KOPl./ VOLG'ENDE NUMMER ~'áá" I april. hi/l'oe Tel

4 2 Voor een uniek stukje vlees naar SLAGERIJ SIXMA Haedstriitte 66 Reduzum Tel Eigen aankoop Eigen weiderij Eigen slachterij en verwerking 's Maandags de Q{3hele dag open \.V'\<I YPJvIA Voor aankoop van: - Radio en TV - Schotel voor satelliet-ontvangst - Wasmachines en andere elektrische huishoudelijke artikelen 13uorrcII ~5 ()OS Wytgaard lel Nur de man die het zelf ook repareren kan... Schotel-demonstratie mogellïk!

5 3 VAN DE REDAKTIE. EEN /\'IECH T GEZICHT. HI/ hel hepn "on een nteu\1' jaar, f'ell1l f'n 1/1I//ennillll1 hoort t'f'/i 'ï.'rclndf'ring, een l1iell1l" gezichl. I:"igen/Uk een gezichl dal Ot/S \'Onllll hel \'er/edell, de :lr/'" ef'u\1, \1'//.1'1 naar df! /()f'kol1/ll. /)e ol1/ll"er[jer I'atl de niellll"e lllorkol1/ IS de olld-wi'lgourda If àlze Noorda uil Makkum. HI/ is lekf.'naar-ichi/da hl/ aurrl!!'lerk.!clhrtf.'á /Iellduur,eiun df.' hund run f.'en dor[jsgf.'zlchl 1111 de IJut/liger/urel1, de silualie zoa/s ouderen zich nog zu//en herllmeret1. he!!ji hit deze he\1erking gel/wakl. "H, cel1/ru/e [Junt (hof.' kun /Iel Ul1d('I"I), /1 Ha\'en[Jypkf', ZUn uil/ek en jf.'ukdhf'rtl1t/erll1get! Zl/t! in dil /l11i11ij/er o[jgf.'l1ol1lf.'n. Vanze/fiprekend ot!zf.' dunk \'001' hd he/mige/uul meell"erken aan de l'erjraaiink rat/ /1 HOl'en[7.lpke We liet71f.'n dus af.i cheld (/IIiIIChlf.'1I "oor/o[7ig) I'Un hel J'f.'rlroll1l"df.' heem, hel hoi'et7f.iezich I. OOi ll'us f.'f'n schf.'p[7ing ran.iaring Wa/lu 1111 omslref.'ks /1)3(}, hel hf.'f.'ji mna/llr /35 UI1l7l-/I//l fc)<)3j ons dor[7sh/ud een s[7ectaa/ gezichl gegel'en,ei/.i 11 dilnlll1lfl7a onder ogen krlfgj is hel herdenkf.'n J'on/tel -5~/(/rig heslaan mn j)oarp,lhe/ang in "hel/olen "kring achlel' di:' rug HI/ hel u,s,.limmer 2000 jeesi, hu de reiinie in UI/K"SIUS, za/ /It'! liog uilf.iehreider li'ordf.'n Kel'lerd l)e redaclie 11'// hij dce /tel / )oorp,lhe/ang heslllur gf.'/ukll"emen mei diljllhi/e/lrtl. 1)oor[7 I he/uiig /1 lens/olie de uilgel'er mn hel dorpsh/ad WI/ komet! I.z./ tl/el een plhl/eumn/lntmer hierop ler/lg. Ous na een \'eertigl/ I1Ul1Imen n/l een niell1l"e \'oorkanl e/l misschien is hel u opg!!m//en dat ook /1 HOl'e/l[JI'[7ke (,f.'n tiil//puu/ heefi herelkl n/. nr. 175 is "erschenen. A/lag ook dil /11/('1' de /ezen Il'eer hleden wa! er in de gemeenscha[7 /eefi. eell nif.'lf\i"f.' Ii/d ('('11 nieuwe uildaging' Namens df.' redaclie,.i. /?oon/a.

6 4 Geboren: 22 December. Juliall. zoon \ an Peter en Elly Jager. A Cathstljitte 17 4 Januari. SteiTe. dochter van Cor en Greta Bouma. zusje van Jens. Fopma's Reed 26. \an harte gefeliciteerd Overleden: 9 Januari. Johannes Mal1inus Koopmans. 84 jaar. Het gezlil Koopmans-Veltman woonde sinds 1986 in de A Cathsnjitte 22. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden. Verhuisd:.c\ngela TelTa vall Finne 9 naar Meekeshof 14. Berber Roorda van Meekeshof 14 naar Sj. v.d. Kooistrj 6. Wirdum. Fralls Dooper vall Fopma's Reed 28 naar Meekeshof24. Falf!. Visser van Bredyk 44 naar de Finne 21. \ 1e\ r Allllie \ all der Werf van It Kleaster 20 liaaf Sneek. ;\j ieuwe bewoners: Roei Kicrs en Helen Schaap met Sander Kiers (7 maanden), De Finne 20 :-vlevr Van der Berg-Toering. It Kleaster 12. Ids Boersma en Marijke Ypma Pundyk 6.

7 5 Frank Koopmans. i'vleekeshof 57 André Eefting. Buonen.51 A. \'an halte welkom. Nieuw Abonnee: i\ngela Terra. André Eefting Frank Koopmans. Fam. Kiers-Schaap. Fam. Boersma-Ypma. MevL Van der Berg-Toering. Fam. Van der Velde. de Finne 11. Heel hajtejijk dank ook namens onze kinderen \ oor de \ de belangstelling die wij hebben ondervonden bij de ziekte en o\erlijden van mijn lieve man. vader. grootvader en overgrootyader Jo Koopmans-Veltman.

8 6 G~S b v tal!{/(ies WIRDUM GROUW Wij verzorgen aanleg en onderhoud van:.. Elektro. licht, kracht en signaal installaties.. Gas, water, sanitair.. Centrale verwarming.. Dakbedekking en zinkwerk.. Gespecialiseerd in technisch bedrijfsonderhoud.. Verkoop en reparatie verlichting en huishoudelijke apparaten 24 uurs.service het moet klikken... tussen bruid en bruidegom... en fotograaf foto bea hoekstra FOTOGRAFEN lil Himpenserdyk 15, 9085 SZ Teerns GIL DE

9 7 IN l\lemoriam: JOHAN'\'ES KOOPMANS. Wij kenden hem als Joop Koopmans toen hij in Wytgaard woonde en hij moet in zijn jongensjaren Hanny zijn genoemd. Dat was in Harlingen. hij ~as de oudste van een groot slagersgezin Aanvankelijk werkte hij bij zijn vader in het bedrijf en uiteraard was het flink aanpakken In de tvvintlger en dertiger Jaren. Later vond hij zijn ~erk bij de Gezondheidsdienst voor Vee in Friesland. eerst gevestigd in Leeuwarden en In \erhuisd naar Drachten. Hij had er meer dan.+0 dienstjaren en kreeg bij het afscheid een koninklijke onderscheiding. [n 1942 trou~de hij met Jo Veltman. Ze woonden eerst IJl Drachten. later 25 jaar in Leeuwarden en sinds als eerste be~oners op Arnold Cathstrjitte 22. Joop Koopillans hield van gezelligheid Actief was hij betrokken bij de activiteiten voor ouderen. zoals de soos en lil het Dienstencentrum. Hij mocht graag veltellen over zijn "...erk bij de Veeartsenijkundige dienst. Kende de veehouders met naam en toenaam en maakte situaties mee. nu niet meer \ oor te stellen Zoals bestrijden van mond- en klauwzeer. rotkreupel bij schapen en varkenspest. Ook het afhandelen van de gezondheidseisen \ an exportvee was een van z(jn taken. Dan ook nog keunneester bij \ ee en Vlees. Met een arbeidzaam leven achter de rug was het met zun \ rou\\ "noflik rêsten". We zagen hem atgelopen nazomer nog fietsen als een vitale man. Maar na zijn 83'1c veijaardag op 25 oktober sloeg de Ziekte toe en was al in een vergevorderd stadiulll. Hij laat een lege plaats achter. vooral thuis. Mag het \oor zijn \ rou"" Jo een troost zijn dat wij hem ook missen in de gemeenschap. Vrijdag 14 januari was er veel meeleven bij de uitvaart zov"e/ 111 de kerk als bij de crematieplechtigheid. Niet alleen familie. Illaar (lok kennissen en dorpsgenoten waren aanwezig om één van hen uitgeleide te doen. J Roorda.

10 8 GerritsmaState centrum voor cultuur i.e.b.* "in eigen beheer dus niet gesubsidieerd of gesponsord Marwertsterdyk CA Wirdum (Fr.) telefoon Centrum voor cultuur landelijk gelegen tussen Wytgaard en Wirdum ~ Expositieruimte voor bekende en onbekende kunstenaars en amateurs Regelmatig exposities. huisconcerten, recitals, presentaties. toneel... Gezellige ruimtes te huur voor cursussen, besloten feestjes, vergaderingen, organisatie in overleg en op maat ~ Babovka (Tsjechisch gebak) op bestelling leverbaar Openingstijden: -dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag van tot uur -bezoek exposities ook op afspraak mogelijk Toegangsprijs: -verschillend per projekt Openingstijden: dinsdag tlm vrijdag uur Fricoweg IE uur 9005 PC Wergea zaterdags: uur tel uur fax maandags gesloten.

11 9 As in QCdde fan de [oarkant Iel/ris "ime wy, Iylms IlllSl elts doarp dal el<!zie, De fuiven; wrr dali altyd 11 ijs enjolop droklc \,vie. Sl<ûlsjes, SkOll el I letla ek de n LOlorl)()(/l, Dal wie dall s{/wal de \;\futgaartier.lioat. Yll lis benwjierrm, do(~ 't de Illlvennocfl!Jes/ie, EI/ Uil it doarp 1I0cli in silltrumfun1<sje hie, Is 'llroe" lt kellllstl wrseacl1 safêsllein, As seac" a, dizze I idel/ IUllv' (Jr~r ek in dil. Si/tellti op 'I pupl<e ris bekollll1l{, ell \Valle pralell, Eli llold il ':Iàkear" op 'e d!j1< qoed!j1i 'e aaien. ft boerercllll ('// de Iwrritier mei "UIIder Cl! Wtill, Sa op tie j(jsle Utiel 1Hei dl'.'lipt! III teill. De aulo Iwa/1l Cl I it skip en baal JádwLÎ.lI. fljeroarc, slmiidlollll, de Wd 11k il wlîii. De 1urvclIls tjclllslili/m, a11111st.!è'rgeum, Der bin' /10 in sl.1kmam licll autopla1<1<ell bell/('iicll. De lilde Imkkl'rij, d!j 'l sa tinlij Isjlll de IlllV('// IeU, Is al sa kreas el I op 'e I lij wer oan1daaill. Is IlO Uil n'sl, al hlllfljályli, tie OVl'1I "1 ell Mld. 11 sloken./ll/l tmfell lakhe!joslam sil!j1l '[ lî1l011îltl. Mar aden III/\\'\\'e Udell, IlO ek TIlgels1, op (lizze lloe/(e, House at Pundyk Corner, sir wy no brûke? Mar wat no Icrekt netsa mar i.. ferdreaun: ft Havenpypke, w<:int dy namme is bleaun! I R.

12 10 ~~ optiklus ~ OPTIKLUS FRIESLAND voor al uw onderhoud aan huis. zoals kleine verbouwingen, schilder- en tegelwerk. het plaatsen van badkamers, keukens, etc. Wij begroeten u graag als klant. Roelof Brinksma. Buorren 31 te Wytgaard tel VOOR WONINGVERBETERING DUS, OPTIKLUS!!! l schilderwerken - binnen- en buitenschilderwerk - wand-afwerking - beton-renovatie - beglazingen Arjenspölle AN Wirdum Telefoon

13 11 I INGEZONDEN VANUIT MIJN.JELTGD GEZIEN. Toen mij gevraagd werd een tekening te maken voor het Havenpypke van Wytgaard,heb ik gezegd dat ik daar wel aan mee wou werken. Maar j~ wat moet dat nou worden') Er wat over nadenken en wat schetsen verder; toch wel moeilijk,ik ben al dertig jaar uit Wytgaard weg. Er is zo veel veranderd in die jaren: dingen, gebouwen verdwenen: kerk. school. haven. bl1jggen, noem maar op. Maar op "lt Havenpypke" moet eigenlijk het havenpypke. daar kun je niet omheen. Als ik aan Wytgaard denk, denk ik aan de jaren '50-'60, daarom deze prent uit de jaren '50. Ik heb de haven nog net meegemaakt. ik heb als klein kind nog op het ijs gestaan in de haven. Boten in de haven kan ik me niet meer herinneren. maar wel dat er een kip vloog van Vliegendehond (bakker) achter. over de haven heen naar de Pûndyk \'oor Haringsm~ die daar toen woonde. En toen de haven drooggemalen werd. gedempt met zand waar we mooi in konden spelen. zagen we allemaal vissen in de blubber liggen. En later op het plein dat er kwam: blikspuit met de kinderen van de buult. Bij Haringsma en DOllwma achter hus en bij Vliegendehond en Hemstra., Kingm~ de vivo-winkel. achter de haag En bij de pastoor in de tuin en bij ons zelf op het erf en in de struiken bij de Wytgaardster. Daar waar Joma rage) de kunstmestzakken uitspoelde in het water bij het pypke. Op het plem de groenteboer Tieseling met paard en wagen. die we dan om een appel vroegen In die jaren kon je ook gewoon nog bij de timmerman. Watze \id Meer, en de smid. Brinksm~ naar binnen lopen om even te kijken. bij het beslaan van de paarden. En hoe de ijzers in het vuur rood gloeiend werden en het stinken van de verbrande hoeven. En bij de slager. Jantje, kon je zien hoe hij worsten maakte. En hoe een koe werd geslacht. Ja., dat zie ik allemaal als ik naar deze prent kijk. Het beeld 100 jaar Wytgaard uit, maar dat is wel duidelijk dacht ik tot 2000 en hij 1958 is het beeld even stil blijven staan. die tijd zal ik nooit vergeten. Veel geluk en gezondheid toegewenst voor 2000 en de groeten van Watze ROOl da. Makkum.

14 F...,mml.J. 75 jl., doe"' '.n. Wyt '" /11_ DOE DAG. Bij het sclu'ijven van dit stukje zijn we volop bezig met de voorbereidingen van de DOE DAG van 5 februari. Maar liefst 275 deelnemers hebben zich opgegeveni!' Als die maar in de TwiITe passen - met wat passen en meten, vast weil Het belooft een mooie dag te worden voor jong en oud. MillENNIUM DINER. We zijn met een delegatie van de commissie naar het FEe geweest voor een etentje met 1996 andere gasten, dit in het kader van Simmer Dit millennium diner (10 gangen) was georganiseerd door leerlingen van het Friesland College. Wat een organisatie, wat een heerlijke gerechten, wat een zere kont van het zitten, maar liefst 7 uren, maar 0 zo gezellig. We zaten aan lange tafels met voor ons vreemde mensen maar allemaal met hetzelfde doel, om van Simmer 2000 een groot succes te maken. We hebben met commissies uit andere dorpen gepraal een paar wijntjes gedronken, ideeën uitgewisseld - hoe doen jullie dit en dat en wat organiseren jullie allemaal. Nog een paar wijntjes gedronken en toen waren we nog niet eens op de helft van de hele lange avond. Het was kortom een unieke avond om nooit weer te vergeten. VOORBEREIDINGEN REVUE. Onder bezielende leiding van Sietse Koopmans is de revueploeg volop bezig. De danspasjes worden er straks bij ingestudeerd, dan nog een boekwerk tekst in het hoofd stanlpen en dan is deze enthousiaste ploeg er helemaal klaar voor. DECORBOUWERS GEVRAAGD. We hebben nog een aantal vrijwilligers nodig voor het opbouwen van een eventueel decor. Wie is bereid om aan deze monsterproductie mee

15 13 te werken'! Graag opge\en bij i'v/omque Tekstra. tel.' ZEG NIET NEE MAAR DOE MEE!!!! FOTO EXPOSITIE WYTGAARD Het is de bedoeling om een foto expositie te organiseren in de bo\ enzaal van Omke Wopke. Wij hebben daar natuurl~ik \cel materiaal voor nodig - dit mogen oude foto's van het dorp zijn of \ lil merkes. het maakt niet uit wat. hoe meer materiaal. hoe beter LJ krijgt uw foto's gegarandeerd terug. Ook oude 8 mm films over V... ytgaard ZIJn heel erg welkom. Duik nog eens in uw archieven en lever ze in bij Anne Hoekstra Amold Cathstrjitte 3. Zijn er nog mensen die ArlTle Hoekstra willen helpen met het opzetten \'an deze expositie'! ADRESSEN ADRESSEN ADRESSE' ADRESSE We hebben nog steeds adressen nodig van Oud-Wytgaarders Vlil o\er de hele wereld en uit Nederland, Hier hebben we U\\ hulp bij nodig. Heeft u nog adressen. lever ze dan in bi.! Monique Tekstra Tjissellla BG Wytgaard. Door een fout In het bestand IS helaas het \erkeerde bankrekeningnummer steeds in het Havenpypke gekomen. Excuses hiervoor en dan nu het juiste nultliner bankrekeningnultllller , Friesland Bank Ln,\', FC 75 jier 2000.

16 14 schoo}jheidssa/o}j en zonnestudio TERRA De Finne CA Wytgaard telefoon Sixmastins J HC Stiens telefoon J330 Uw leverancier in huishoudelijke artikelen en speelgoed \Vinkclcentrum Camminghaburen Lieuwenburg Telefoon LEEUWARDEN DE BOER Schrans 94/96 Telefoon LEEUWARDEN

17 15 \-VAT EEN DAG!!! Wat was het 5 februari een dag. ter gelegenheid \an hel 75-Iarig bestaan van Doarpsbelang in dit.i<lat de Doe Dag. Toen na het oplaten van de ballonnen en het lulden van de feestklokken iedereen naar de Twine ging \oor (gratis) koffie Illel gebak. was het meteen ~iokvo;. rv1aar liefst over de 200 personen. grool en kleill. Jong en oud. hadden zich aangemeld om mee te doen aan de activiteiten. Enorm gezellig. wat een saamhorigheid en natuurlijk ook sh'ijd Er was voor elk wat wils. de kleinste peuters tot onze oudste inwoners. kv.'amen in de strijd. Ook in de lunchpauze bleven de meeste mensen mee eten en het was uit de kunst. 's Avonds het klapstuk van de dag met toneel. zang enz. ~'at een Illzet van iedereen. Uiteindelijk heeft de Buorren ge'v"onnen en mocht dt' pnjs (een mooie beker) in ontvangst nemen Bij deze wil ik de FC 2000 commissie een groot complllllent ge\en voor de organisatie en - naar ik denk - namens \elen dank zeggen \ oor deze mooie dag. Ook Hans en Wiep en hel TWIITebestuur. bedankt. MHS., OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP De redactie vraagt om kopie voor hel Jubileumnummer. I \.lil. "75.iaar Doarpsbelang Wytgaard'. Mocht u iels willen schjijven of heeft u foto's o,l.d srullr het \oor aplil naar het redactie adres. Meekeshof BD. W)-lgaard. Samen met u maken we er dan een echt jubileumnummer V~lJl Redactie It Havenp~..:...p_ke_. _

18 16 Foar in better boeket BLOMMEN nei R Gercama Haedstriitte 10 Reduzum Tel Wenst U bloemen of aardappelen per zak: 's-morgens gebeld, 's-avonds gebracht, voor Uw gemak! Ook woensdagmiddag geopend Voordat u naar een ander rent, kijk eerst eens bij:!jv{arty's rrrend *originele dames- en herenkleding *kado- en decoratieartikelen *houten speelgoed *zelfgemaakte geld- en wenskaarten *sieraden, sjaaltjes, sokjes enz. *glaswerk open:dinsdag, donderdag en vrijdag: 9.30 tot maandagavond van tot uur Marty de Ruiter Legedyk 26, Wirdum tel:

19 17 SCHOOLNIEUWS I. Kerstboomactie. De Kerstboomactie op woensdag 5 JanuaTi was weer een succes Er werden 82 bomen ingeleverd: met fietsen. skelters. achter de auto. lopend. op diverse manieren werden de bomen naar de parkeerplaats gebracht. Er werden zelfs bomen uit de sloot gehaald. De kinderen krijgen een Jat en een sinasappel per boom en de school een gulden Dit jaar had Pieter Deelstra een prijs ge\\onnen met de verloting en hij is met zijn broer Sipke naar de film ge\-\:eest Allemaal bedankt voor de medewerking 2. Project "Post". Na de Kerstvakantie zijn de kleuters over de post g.aan werken en hebben een mooie rode brievenbus \'all dozen gemaakt die nu bij hun in de hal staat. Dit is een doorslaand succes. want heel \eel kinderen uit de oudste groepen maken poststukken voor de kleuters( kleurplaten. puzzeltjes. koite briefjes. ed.) Maar ook \'aders en moeders en pakes en beppes zorgen ervoor dat er post in de brievenbus zit. Er zit soms zó veel post lil. dat hij niet in één keer geleegd wordt omdat de kleuters dan zo lang lil de kring moeten zitten. De kinderen in de midden- en bo\'enbouw zijn bezig geweest Illel het begrip "tijd". waarbij ook weer mooie werkstukken zijn gemaaki en de kinderen van de midden bouw hele stambomen \an hun familie hebben gemaakt. 3. Project "Gezondheid". In de maand februari gaat de hele school weer 3 weken werken aan een project over gezondheid. We zijn op dit moment nog bezig: met eje voorbereidingen voor dit project maar we hebben in ieder ge\al dhr Jacobs uitgenodigd om in alle drie de klassen iets te komen \ ertellen Dit project wordt weer afgesloten met een kijkavond dak \oor de vooljaarsvakantie. (Deze vakantie is van 26 febr - 5 maalt)

20 18 4. School op Internet. Op dit moment zijn twee studenten van de NHL in Leeuwarden bezig om een Webside voor onze school te ontwikkelen. Ze zijn al een paar keer op school geweest voor infonnatie en hebben met een digitale camera foto's gemaakt. zodat het straks een hele mooie pagina wordt. waar iedereen naar kan kijken. Hij is nog niet klaar. maar in het \olgende Havenpypke hoop ik u het Intell1etadres te kunnen geven. zodat u dan ook een even kan kijken. s. Voorstellingen. Dankzij de oud papierpot kunnen de kinderen elk jaar naar voorstellingen die duurder zijn. dan waarvoor de school budget heeft Dit jaar gaat groep 1 t/m 4 op 10 februari naar "Circo Fiasco" in de Golle in Wirdum en groep 5 t/m 8 naar de voorstelling "Lovare" op donderdag q maalt ook in Wirdum. St. Keunstvvurk uit Leeuwarden organiseelt dit voor de scholen. 6. Oud papier. Zoals u van ons gewend bent komt er een verslag in het Havenpypke mer de oud papieractie in het algelopen jaar Dat ziet er als volgt uit Inkomsten Saldo F " subsidie gemeente Leeuwarden 3.707,60 Kledingactie 301,34 Kerstboomactie 114,00 Creditrente 9,71 LeoReitsma BV. 693)0 F 7967,41 ljitgaven ] 999. LeoReitsma BV - huur container F

21 19 Noord computers. CD-Roms e.d Schoolreisje groep 3/4/5 Terherne Kamp groep 6/7/8 Wateren Beme-iepenloftspul Easterwiel11Jm Ambrasoft computerprogramma CD-Rom voor groep ~'S Okido. computerprogramma voor groep I~ Saldo per Zoals u ziet hebben wij een flink saldo en daar zijn we heel blij mee. want het komend voorjaar zal de speelpla8ts worden aangepakt en als we dan nog een mooi speelobject nodig hebben. dan weten we dat er op de oud papierrekening nog geld staat. Dus in eerste instantie bewaren we het daarvoor. Het loopt dus prima met het oud papier en de prijzen gaan 00" weer wat omhoog. Alleen het inpakken zou hier en daar wel wat beier mogen. \'ooral als het waait is het heel ven'elend als het papier de,veg over gaat. 7. Kledingactie. Zoals gebruikej~ik houdt de school ook dit voorjaar weer een kledingaclie ergens in april/mei. Op dit moment is er nog geen darurn bekend, maar zou u wel hier alvast rekening mee willen houden

22 Loonbedrijf A.J. Bourna Voor: Kuilsnijden, veescheren, stalreinigen. Voor: Asbestverwijdering en vervanging van uw dakplaten i.s,m. Agri service. Bel voor gratis offerte of informatie! Tel Marwertsterdijk CA Wirdum VERTAALBUREAU j Frysk Dutsk ITLJOCHT Fransk Ingelsk (Beëdige) oersettings en Poalsk tolketsjinsten fanut en nei Deensk hast alle talen. Russysk Spaansk Sweedsk Sybren Valkemastrjitte 4 Italjaansk 9088 BD Wurdum Tsjechysk Till. (058) Slowaaksk Faks (058) Nederlansk en oare talen Lid NGV

23 21 pake wie der wat mei aan! Pake woe syn Melotte wer op gong ha. Yn syn jonge jiejten wie de megalljsaasje in stik fan syn libben wurdell Al hle syn buorl,erij net sa folie om 'e hakken. Hy pielde wakker mei de àld masine om. mar de "nije tiid" maast him mei rèst litte. Hy hie hielendal gjin each en ear fan wat del aan 'e oare kant fan de brège him sa al àfspife. Allinnich foar syn tsjeppe en oanfallige pakesizzer naam er alle tiid. doe't hja pake om (goede) lie fl-ege as sy mei de leafde yn 'e knipe siet. Dèr koe en woe er him net foar wei wine. AI dat oare folk mei har fijejllde aanslaggeil. Iyk as d)' skatsikers (wèr wiene dy op ut?). dèr hle er mar it mier aan en hà/de al dat "nijmoadelige" leafst buten de daar De postjinder koe syn reklame 'vvoi hälde en it blau fan de plysje seach er net. aan it moaie. oandwaanlike sjongen hie er giin niger. mar as it spoek op it aljejllljlt komt is er op syn iepenst. In stikje "buoiten"wie opboud yn 'e Twin-e en dèr barde tàn al/es. \1e1 wat fantas(je koe men it iene mei it oare wat yn ferbän bringe. Op de brège kaam it spul elkaar wol lis tsjin. Ek dizze brègewipper belibbe somtiden nuvere foarfallen. De brège maast iepen want pake hie s)'n Melotte aan 'e praat kjigen en it wie melkerstiid, it soe heve. Mar de àld boer rekke) n 'e mist, hy femaam dat de kij ek net mem sa Wlene as yn syn tiid' In taskàger Wvt o aarc1 ~ ( ) /JOl nimmen il nel krekl \l'il, Hoe 'I ein/ik, mei dl' namme si/. /1 gaard mei \l'i/i as mei liyl ") /:-arliic/, Il'ie men il ek 0/ kll'!,/. Mar no dochs giin [Junl.'jes 10/11. I

24 22 SIETSE JfJRN' I1 AGRI SERVICE WURDUM WERPSTERDYK 9, 9088 BZ WURDUM TEL. (058) MOBIEL OPENINGSTIJDEN MAGAZIJN: ma tjm vr. : uur uur zaterdag : gehele dag I~JUJwnA EMMAKADE 45 LEEUWARDEN TEL

25 23 BliliRTAGENT? WIJKAGEi\iT? DORPSPOLITIE? Als er een huis in brand staal. bel je de brandweer Breek je een been, dan bel je de ilmbulance Zie Je een inbraak. dan bel Je de polit Ie Daar is éen teleroonnummer voor bedacht I Niet voor alles bel je I 12 Dan moet het immers dringend zijn Soms \\'il je gewoon iets \ertellen 1\ at je zag en ITeemd land Soms heb je een probleem waar je graag over wilt overleggen. Misschien heb je iets gevonden. I'vlisschien 0\ erbval11.ie iets en \\il je eens overleggen wat handig oj'verstandig is om te doen Zaken waarvoor je niet direct, I:: belt Zaken 'Naarvoor je misschien wel naar het politiebureau zou willen bellen Illaar "''Nat zullen ze dan wel niet denken')')"' In de kranten wordt regelmatig geschreven dat de politie \\eer buurtgericht gaat werken De politiemensen gaan weer de wijk en het dorp in. De korpschef spreekt zelfs over het openen van wel 50 kleine politiesteunpunten Dat organiseer je niet binnen een week in een organisatie l11et meer dan 1:::00 mensen verspreid over heel Friesland En toch \Yordt daaraan ge\\ erk I Dat heeft tot gevolg dat ik buurtagent I'oor \\'ytgaard, \Virdum en Swichuill ben Voor niet dringende zaken kunt u bellen met het politiebureau in Grou Daar wordt uw boodschap aan mij doorgegeven Ik neem dan later contact met u op Zo nodig kom ik langs Mocht ik langere tijd niet aalme7.ig zijn dan wordt uw \Taag ()\ergenl1nlen door Hans Ouwerkerk Dat doe ik ook, bij zijn afwezigheid Eigenlijk zou ik regelmatig in Wytgaard aanwezig willen zijn DM lukt or dit moment niet goed omdat ik ook actief ben in de ondernemingsraad En bij twijrèl gewoon even bellen Tot ziens, Reinder Oeble Bouma, George Emersonstrjitte BG Wirdul1l. Tel (bureau Grou) rl' 1

26 24 \\/ij werden gevraagd om een stukje te sclu'ijven \001' het Havenpypke over volleybal Dat hebben we dus gedaan DE WEDSTRIJDEN Natuurlijk moesten we dit jaar ook wedsllijden spelen. Het ging eigenlijk heel goed Ik zal u even de datums van de wedstrijden en de tegenstanders en de uitslagen doorgeven WytgaardiV V.b Vovesa/Wyrgaard Wytgaard/Dosco J Beetg.moJen/Wyrgaard WytgaardiOrbi Stasko/Wyrgaard 1-2 We staan in de lijst op de vierde plaats. Wij hadden dit jaar twee leuke coachen. dat waren Hannie Jaspers en Jitske Jongbloed. Bij deze bedankt \oor het coachen. We hebben ook een keer een invaj coach gehad Dat was Gerrie Jongbloed. Bij deze ook bedankt. Ik wil ook graag de scheidsrechters bedanken die hebben gefloten. Wij hopen dat het in 2000 nog beter met ons gaat. TRAININGEN Wij moeten elke woensdagavond van tot uur trainen. De trainingen zijn altijd heel leuk (van André). Het begint altijd zo: eerst even inspelen en wann worden. dan een terugblik op de vorige v.edsll ijd van zaterdag, dan legt André even wat uit we gaan daama bv. even smashen of de basistechnieken verbeteren. De laatste 10 minuten gaan we altijd even p3ltijtje spelen. André geeft hele leuke trainingen maar hij is met een partijtje altijd heel gemeen en partijdig.

27 25 HET BOWLEN 18 December glllg de B en (jeugd te bowlen 111 Joure. Het heette Jaar 't Haske. We hadden 2 howlingbanen \\"e waren ongc\eer half 5 weer terug Zo waren we geëindigd. Trudy was I sic" met I 16 punten. Zij had een pen gewonnen. 2 Jc Was Amold met I 15 punten. hij had een mok gewonnen 3'k Was Jantina met 113 punten. zij had shampoo gewonnen Toen kwam Renata met I 12 punten Daarna kwamen Sandra en Safrin met II J punten. 6 J <: Was Rixt met 106 punten Pieter Pan was met 101 punten Tic geworden. Toen kwam Wil/em met 83 punten. 9 Jc Was lepie Illet 79 punten. Daarna Annel met 65 punten. Toen kwam (ees met 61 punten. En als laatste Wilma met 33 punten. Verder was het een hele leuke middag. DOEI GROETJES VAN RIXT EN TRUDY FEBI<UAI<.I MOG.N Dé MEISJes 1)E JONGE.NS =

28 .muiter DE~~ uoor erf en tuin Overijsselsestraatweg TS REDUZUM Tel Mob * ERFVERHARDINGEN - ZAND - GRIND * WOUDGROND - RODE MIJNSTEEN * TUINMEUBELEN - TUINVERLICHTING * TUINHOUT - ACCESSOIRES * BESTRATINGEN - SIERGRIND Geopend: dinsdag Urn vrijdag: / uur VAN MAART T/M JULI 1999: / uur zaterdags: uur

29 27 ~ ANDRINGA l transrort J. D. ANDRINGA Buorren BL WYTGAARD * alle transporten I 'Nij houdf:n ons ook * speciaal veevervoer l I aar'.i.)~ Jûlen V'Jor VERHUIZINGEN...'-- j Telefoon Klassieke Homeopathie ]erien van den Haak Buorren BH Wijtgaard tel

30 28 TI.ID! De tijd ging gewoon door toen de mensheid even de adem mhield. toen de kaknder andere cijfers aangaf De tijd ging door zoals ze dat altijd deed. De vernuftige apparatuur welke de mensheid zich in de loop der tijden heeft verworven. had (natuurlijk) helemaal geen invloed. De technici wisten op tijd de vitale hulpmiddelen aan te passen. Het enaren en beleven van de tijd is zo anders in de verschillende le\'ensfasen. Is men jong dan gaat het soms te langzaam Bij het ouder worelen schijnt de tijd steeds sneller te gaan. Ook ln de culturen is er verschil Er wordt wel eens gezegd: in het oosten kreeg men de tijd en in hel westen de klok. Als we de eeuw. die onlangs in de tijd verdween. eens nader bezien. is er wat de tijd betreft nog al het een en ander veranderd. Nam men eind Ige en beglil 20ste eeuw nog de tijd om per voet en trekschuit te gaan, in de 2 Iste eeuw doen we dat aj met super snelheden. In de loop der tijden heeft zich. wat de tijdswaardering in loon betreft. in \ erhouding materiaal en goederen. ook daar een grote verschuiving plaats ~e\onden. IJl,wegere tijden leek loon bijzaak. toen er geen arbeidstijdafspraken en c.a.o-onderhandelingen waren. Het materiaal hepaalde veel meer de waarde. We weten nog uit de oude verhajen dat boerden;en en gebouwen werden afgebroken om met hetzelfde bou\\matenaal elders weer te worden opgebouwd, De tijd die daar mee gemoeid was. scheen niet van belang te zijn. De hedendaagse bergen van bouwaf\al en \'erpakkingsmateriaal zijn getuigen. evenals de nog steeds groeiende oud papier afvalberg. Wel neemt hergebruik een steeds grotere plaats in. De tijd is rijp dat men weet het milieu rtiet meer te moeten belasten Tijd is geld' Een harde economische regel Als er gewerkt wordt (loon uitbetaald) moet er verdiend worden, Dat is moeilijk te lijmen met werk dat tijdrovend is zoals in de gezondheidszorg en verpleeghulp wat almaar meer tijd \Taagt ijl de toekomst. Het is hier worstelen om met de tijd en het beschikbare budget rond te komen De tijd is eigenlijk een groot goed. Bij droevige en vreugdevolle