DOARP8BLED FOAR WYTGAARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOARP8BLED FOAR WYTGAARD"

Transcriptie

1 DOARP8BLED FOAR WYTGAARD

2 Foar aue RUWFOER Û.o.: - persfezels - snijmaïs - bierbostel - foerjirpels En fansels ek foar INT. HANDELS- EN TRANSPORTBEDRIJF GEBR., VELLINGA B.\l alle soarten krêttfoer dy't it bêste by jo basis-rantsoen passe, kinne jo terjochte by: GEBR. VELLINGA B. ~ Easterein-Wommels Ek foar alle transporten yn binnen- en bûtenlan Bestel en afhaaladres: Tj. Jorna Hegedyk BM Wytggaard Tel W deheus brokking lcoudijs samen voor resultaat

3 , "_._'--"~ ~ /)e redaclie is liiel I'era/llwoo/'delijk 1'001' de illh(md 1'(111 inge::oll de/l kopij. Naam e/l adres l'all de in::ellder diefll allijd hl/ de red ht'ketld Ie ZI/II. nmj>sh/ud "11 Hm'mpJpke ". 3IJ'./uwf(u/lg.II/./ 75. h:hr. maart '00. / er.lch,/nl ó kef:'/' per /uur. Rcdactie-adres:,vledeslwln. 90HY Hf) ft)'lgaard Tel. :05H-} Redactie:.Jo::. 13. Hoorda Ede.JO/l[: Ivl. H()ekslra-.'I'ienUJII.lma G..JaI/Jers-Mollel A.UHofltra H.Boomsma Administratie: (Ook l'oor adreswllzi[:i/l[:en, op::e[:[:i/lrell. aallmeldillre/l). A.D.Hobtra, Meekesho( 77,90HY HU WylRoard rel. :05R-255I067.. Abonnementen:.fl. 20, -- perjaar, OveriRe abollli..fl25, -- per/aar. B/lile/lla/ld:fl32,50 perjaar en losse /li's.: l'oor lede/l.fl2, -- e/l voor niel ledellfl..j, --. BelaliIlR:l'ia/aarlljkse loe Kezofldell (/(xepl!(irokaarlell. / \1 Blz. Op deze pagina... 3 Van de redactie -l BurgerJijke Stand 7 In Memoriam 9 As in Ofskie I I Ingezonden 12 FC 2000 I 7 Schoolnieuws 2 I Pake wie der mei oan 23 Buurtagent') 24 Volleybal 28 Tijd t 30 Fugelwacht 34 Boerenhulp 37 Trije wilgenbeamen 38 Ozd 41 Een stukje natuur 45 Earste peal 46 Oude Kronieken 49 Woon- en Dienstencentrum 5 I Plattelandsvrouwen 53 Reumafonds 59 Agenda 60 Weekenddiensten \ ).""-r....._~ /-. _.--..._.,......~/~ I INZENDEN KOPl./ VOLG'ENDE NUMMER ~'áá" I april. hi/l'oe Tel

4 2 Voor een uniek stukje vlees naar SLAGERIJ SIXMA Haedstriitte 66 Reduzum Tel Eigen aankoop Eigen weiderij Eigen slachterij en verwerking 's Maandags de Q{3hele dag open \.V'\<I YPJvIA Voor aankoop van: - Radio en TV - Schotel voor satelliet-ontvangst - Wasmachines en andere elektrische huishoudelijke artikelen 13uorrcII ~5 ()OS Wytgaard lel Nur de man die het zelf ook repareren kan... Schotel-demonstratie mogellïk!

5 3 VAN DE REDAKTIE. EEN /\'IECH T GEZICHT. HI/ hel hepn "on een nteu\1' jaar, f'ell1l f'n 1/1I//ennillll1 hoort t'f'/i 'ï.'rclndf'ring, een l1iell1l" gezichl. I:"igen/Uk een gezichl dal Ot/S \'Onllll hel \'er/edell, de :lr/'" ef'u\1, \1'//.1'1 naar df! /()f'kol1/ll. /)e ol1/ll"er[jer I'atl de niellll"e lllorkol1/ IS de olld-wi'lgourda If àlze Noorda uil Makkum. HI/ is lekf.'naar-ichi/da hl/ aurrl!!'lerk.!clhrtf.'á /Iellduur,eiun df.' hund run f.'en dor[jsgf.'zlchl 1111 de IJut/liger/urel1, de silualie zoa/s ouderen zich nog zu//en herllmeret1. he!!ji hit deze he\1erking gel/wakl. "H, cel1/ru/e [Junt (hof.' kun /Iel Ul1d('I"I), /1 Ha\'en[Jypkf', ZUn uil/ek en jf.'ukdhf'rtl1t/erll1get! Zl/t! in dil /l11i11ij/er o[jgf.'l1ol1lf.'n. Vanze/fiprekend ot!zf.' dunk \'001' hd he/mige/uul meell"erken aan de l'erjraaiink rat/ /1 HOl'en[7.lpke We liet71f.'n dus af.i cheld (/IIiIIChlf.'1I "oor/o[7ig) I'Un hel J'f.'rlroll1l"df.' heem, hel hoi'et7f.iezich I. OOi ll'us f.'f'n schf.'p[7ing ran.iaring Wa/lu 1111 omslref.'ks /1)3(}, hel hf.'f.'ji mna/llr /35 UI1l7l-/I//l fc)<)3j ons dor[7sh/ud een s[7ectaa/ gezichl gegel'en,ei/.i 11 dilnlll1lfl7a onder ogen krlfgj is hel herdenkf.'n J'on/tel -5~/(/rig heslaan mn j)oarp,lhe/ang in "hel/olen "kring achlel' di:' rug HI/ hel u,s,.limmer 2000 jeesi, hu de reiinie in UI/K"SIUS, za/ /It'! liog uilf.iehreider li'ordf.'n Kel'lerd l)e redaclie 11'// hij dce /tel / )oorp,lhe/ang heslllur gf.'/ukll"emen mei diljllhi/e/lrtl. 1)oor[7 I he/uiig /1 lens/olie de uilgel'er mn hel dorpsh/ad WI/ komet! I.z./ tl/el een plhl/eumn/lntmer hierop ler/lg. Ous na een \'eertigl/ I1Ul1Imen n/l een niell1l"e \'oorkanl e/l misschien is hel u opg!!m//en dat ook /1 HOl'e/l[JI'[7ke (,f.'n tiil//puu/ heefi herelkl n/. nr. 175 is "erschenen. A/lag ook dil /11/('1' de /ezen Il'eer hleden wa! er in de gemeenscha[7 /eefi. eell nif.'lf\i"f.' Ii/d ('('11 nieuwe uildaging' Namens df.' redaclie,.i. /?oon/a.

6 4 Geboren: 22 December. Juliall. zoon \ an Peter en Elly Jager. A Cathstljitte 17 4 Januari. SteiTe. dochter van Cor en Greta Bouma. zusje van Jens. Fopma's Reed 26. \an harte gefeliciteerd Overleden: 9 Januari. Johannes Mal1inus Koopmans. 84 jaar. Het gezlil Koopmans-Veltman woonde sinds 1986 in de A Cathsnjitte 22. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden. Verhuisd:.c\ngela TelTa vall Finne 9 naar Meekeshof 14. Berber Roorda van Meekeshof 14 naar Sj. v.d. Kooistrj 6. Wirdum. Fralls Dooper vall Fopma's Reed 28 naar Meekeshof24. Falf!. Visser van Bredyk 44 naar de Finne 21. \ 1e\ r Allllie \ all der Werf van It Kleaster 20 liaaf Sneek. ;\j ieuwe bewoners: Roei Kicrs en Helen Schaap met Sander Kiers (7 maanden), De Finne 20 :-vlevr Van der Berg-Toering. It Kleaster 12. Ids Boersma en Marijke Ypma Pundyk 6.

7 5 Frank Koopmans. i'vleekeshof 57 André Eefting. Buonen.51 A. \'an halte welkom. Nieuw Abonnee: i\ngela Terra. André Eefting Frank Koopmans. Fam. Kiers-Schaap. Fam. Boersma-Ypma. MevL Van der Berg-Toering. Fam. Van der Velde. de Finne 11. Heel hajtejijk dank ook namens onze kinderen \ oor de \ de belangstelling die wij hebben ondervonden bij de ziekte en o\erlijden van mijn lieve man. vader. grootvader en overgrootyader Jo Koopmans-Veltman.

8 6 G~S b v tal!{/(ies WIRDUM GROUW Wij verzorgen aanleg en onderhoud van:.. Elektro. licht, kracht en signaal installaties.. Gas, water, sanitair.. Centrale verwarming.. Dakbedekking en zinkwerk.. Gespecialiseerd in technisch bedrijfsonderhoud.. Verkoop en reparatie verlichting en huishoudelijke apparaten 24 uurs.service het moet klikken... tussen bruid en bruidegom... en fotograaf foto bea hoekstra FOTOGRAFEN lil Himpenserdyk 15, 9085 SZ Teerns GIL DE

9 7 IN l\lemoriam: JOHAN'\'ES KOOPMANS. Wij kenden hem als Joop Koopmans toen hij in Wytgaard woonde en hij moet in zijn jongensjaren Hanny zijn genoemd. Dat was in Harlingen. hij ~as de oudste van een groot slagersgezin Aanvankelijk werkte hij bij zijn vader in het bedrijf en uiteraard was het flink aanpakken In de tvvintlger en dertiger Jaren. Later vond hij zijn ~erk bij de Gezondheidsdienst voor Vee in Friesland. eerst gevestigd in Leeuwarden en In \erhuisd naar Drachten. Hij had er meer dan.+0 dienstjaren en kreeg bij het afscheid een koninklijke onderscheiding. [n 1942 trou~de hij met Jo Veltman. Ze woonden eerst IJl Drachten. later 25 jaar in Leeuwarden en sinds als eerste be~oners op Arnold Cathstrjitte 22. Joop Koopillans hield van gezelligheid Actief was hij betrokken bij de activiteiten voor ouderen. zoals de soos en lil het Dienstencentrum. Hij mocht graag veltellen over zijn "...erk bij de Veeartsenijkundige dienst. Kende de veehouders met naam en toenaam en maakte situaties mee. nu niet meer \ oor te stellen Zoals bestrijden van mond- en klauwzeer. rotkreupel bij schapen en varkenspest. Ook het afhandelen van de gezondheidseisen \ an exportvee was een van z(jn taken. Dan ook nog keunneester bij \ ee en Vlees. Met een arbeidzaam leven achter de rug was het met zun \ rou\\ "noflik rêsten". We zagen hem atgelopen nazomer nog fietsen als een vitale man. Maar na zijn 83'1c veijaardag op 25 oktober sloeg de Ziekte toe en was al in een vergevorderd stadiulll. Hij laat een lege plaats achter. vooral thuis. Mag het \oor zijn \ rou"" Jo een troost zijn dat wij hem ook missen in de gemeenschap. Vrijdag 14 januari was er veel meeleven bij de uitvaart zov"e/ 111 de kerk als bij de crematieplechtigheid. Niet alleen familie. Illaar (lok kennissen en dorpsgenoten waren aanwezig om één van hen uitgeleide te doen. J Roorda.

10 8 GerritsmaState centrum voor cultuur i.e.b.* "in eigen beheer dus niet gesubsidieerd of gesponsord Marwertsterdyk CA Wirdum (Fr.) telefoon Centrum voor cultuur landelijk gelegen tussen Wytgaard en Wirdum ~ Expositieruimte voor bekende en onbekende kunstenaars en amateurs Regelmatig exposities. huisconcerten, recitals, presentaties. toneel... Gezellige ruimtes te huur voor cursussen, besloten feestjes, vergaderingen, organisatie in overleg en op maat ~ Babovka (Tsjechisch gebak) op bestelling leverbaar Openingstijden: -dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag van tot uur -bezoek exposities ook op afspraak mogelijk Toegangsprijs: -verschillend per projekt Openingstijden: dinsdag tlm vrijdag uur Fricoweg IE uur 9005 PC Wergea zaterdags: uur tel uur fax maandags gesloten.

11 9 As in QCdde fan de [oarkant Iel/ris "ime wy, Iylms IlllSl elts doarp dal el<!zie, De fuiven; wrr dali altyd 11 ijs enjolop droklc \,vie. Sl<ûlsjes, SkOll el I letla ek de n LOlorl)()(/l, Dal wie dall s{/wal de \;\futgaartier.lioat. Yll lis benwjierrm, do(~ 't de Illlvennocfl!Jes/ie, EI/ Uil it doarp 1I0cli in silltrumfun1<sje hie, Is 'llroe" lt kellllstl wrseacl1 safêsllein, As seac" a, dizze I idel/ IUllv' (Jr~r ek in dil. Si/tellti op 'I pupl<e ris bekollll1l{, ell \Valle pralell, Eli llold il ':Iàkear" op 'e d!j1< qoed!j1i 'e aaien. ft boerercllll ('// de Iwrritier mei "UIIder Cl! Wtill, Sa op tie j(jsle Utiel 1Hei dl'.'lipt! III teill. De aulo Iwa/1l Cl I it skip en baal JádwLÎ.lI. fljeroarc, slmiidlollll, de Wd 11k il wlîii. De 1urvclIls tjclllslili/m, a11111st.!è'rgeum, Der bin' /10 in sl.1kmam licll autopla1<1<ell bell/('iicll. De lilde Imkkl'rij, d!j 'l sa tinlij Isjlll de IlllV('// IeU, Is al sa kreas el I op 'e I lij wer oan1daaill. Is IlO Uil n'sl, al hlllfljályli, tie OVl'1I "1 ell Mld. 11 sloken./ll/l tmfell lakhe!joslam sil!j1l '[ lî1l011îltl. Mar aden III/\\'\\'e Udell, IlO ek TIlgels1, op (lizze lloe/(e, House at Pundyk Corner, sir wy no brûke? Mar wat no Icrekt netsa mar i.. ferdreaun: ft Havenpypke, w<:int dy namme is bleaun! I R.

12 10 ~~ optiklus ~ OPTIKLUS FRIESLAND voor al uw onderhoud aan huis. zoals kleine verbouwingen, schilder- en tegelwerk. het plaatsen van badkamers, keukens, etc. Wij begroeten u graag als klant. Roelof Brinksma. Buorren 31 te Wytgaard tel VOOR WONINGVERBETERING DUS, OPTIKLUS!!! l schilderwerken - binnen- en buitenschilderwerk - wand-afwerking - beton-renovatie - beglazingen Arjenspölle AN Wirdum Telefoon

13 11 I INGEZONDEN VANUIT MIJN.JELTGD GEZIEN. Toen mij gevraagd werd een tekening te maken voor het Havenpypke van Wytgaard,heb ik gezegd dat ik daar wel aan mee wou werken. Maar j~ wat moet dat nou worden') Er wat over nadenken en wat schetsen verder; toch wel moeilijk,ik ben al dertig jaar uit Wytgaard weg. Er is zo veel veranderd in die jaren: dingen, gebouwen verdwenen: kerk. school. haven. bl1jggen, noem maar op. Maar op "lt Havenpypke" moet eigenlijk het havenpypke. daar kun je niet omheen. Als ik aan Wytgaard denk, denk ik aan de jaren '50-'60, daarom deze prent uit de jaren '50. Ik heb de haven nog net meegemaakt. ik heb als klein kind nog op het ijs gestaan in de haven. Boten in de haven kan ik me niet meer herinneren. maar wel dat er een kip vloog van Vliegendehond (bakker) achter. over de haven heen naar de Pûndyk \'oor Haringsm~ die daar toen woonde. En toen de haven drooggemalen werd. gedempt met zand waar we mooi in konden spelen. zagen we allemaal vissen in de blubber liggen. En later op het plein dat er kwam: blikspuit met de kinderen van de buult. Bij Haringsma en DOllwma achter hus en bij Vliegendehond en Hemstra., Kingm~ de vivo-winkel. achter de haag En bij de pastoor in de tuin en bij ons zelf op het erf en in de struiken bij de Wytgaardster. Daar waar Joma rage) de kunstmestzakken uitspoelde in het water bij het pypke. Op het plem de groenteboer Tieseling met paard en wagen. die we dan om een appel vroegen In die jaren kon je ook gewoon nog bij de timmerman. Watze \id Meer, en de smid. Brinksm~ naar binnen lopen om even te kijken. bij het beslaan van de paarden. En hoe de ijzers in het vuur rood gloeiend werden en het stinken van de verbrande hoeven. En bij de slager. Jantje, kon je zien hoe hij worsten maakte. En hoe een koe werd geslacht. Ja., dat zie ik allemaal als ik naar deze prent kijk. Het beeld 100 jaar Wytgaard uit, maar dat is wel duidelijk dacht ik tot 2000 en hij 1958 is het beeld even stil blijven staan. die tijd zal ik nooit vergeten. Veel geluk en gezondheid toegewenst voor 2000 en de groeten van Watze ROOl da. Makkum.

14 F...,mml.J. 75 jl., doe"' '.n. Wyt '" /11_ DOE DAG. Bij het sclu'ijven van dit stukje zijn we volop bezig met de voorbereidingen van de DOE DAG van 5 februari. Maar liefst 275 deelnemers hebben zich opgegeveni!' Als die maar in de TwiITe passen - met wat passen en meten, vast weil Het belooft een mooie dag te worden voor jong en oud. MillENNIUM DINER. We zijn met een delegatie van de commissie naar het FEe geweest voor een etentje met 1996 andere gasten, dit in het kader van Simmer Dit millennium diner (10 gangen) was georganiseerd door leerlingen van het Friesland College. Wat een organisatie, wat een heerlijke gerechten, wat een zere kont van het zitten, maar liefst 7 uren, maar 0 zo gezellig. We zaten aan lange tafels met voor ons vreemde mensen maar allemaal met hetzelfde doel, om van Simmer 2000 een groot succes te maken. We hebben met commissies uit andere dorpen gepraal een paar wijntjes gedronken, ideeën uitgewisseld - hoe doen jullie dit en dat en wat organiseren jullie allemaal. Nog een paar wijntjes gedronken en toen waren we nog niet eens op de helft van de hele lange avond. Het was kortom een unieke avond om nooit weer te vergeten. VOORBEREIDINGEN REVUE. Onder bezielende leiding van Sietse Koopmans is de revueploeg volop bezig. De danspasjes worden er straks bij ingestudeerd, dan nog een boekwerk tekst in het hoofd stanlpen en dan is deze enthousiaste ploeg er helemaal klaar voor. DECORBOUWERS GEVRAAGD. We hebben nog een aantal vrijwilligers nodig voor het opbouwen van een eventueel decor. Wie is bereid om aan deze monsterproductie mee

15 13 te werken'! Graag opge\en bij i'v/omque Tekstra. tel.' ZEG NIET NEE MAAR DOE MEE!!!! FOTO EXPOSITIE WYTGAARD Het is de bedoeling om een foto expositie te organiseren in de bo\ enzaal van Omke Wopke. Wij hebben daar natuurl~ik \cel materiaal voor nodig - dit mogen oude foto's van het dorp zijn of \ lil merkes. het maakt niet uit wat. hoe meer materiaal. hoe beter LJ krijgt uw foto's gegarandeerd terug. Ook oude 8 mm films over V... ytgaard ZIJn heel erg welkom. Duik nog eens in uw archieven en lever ze in bij Anne Hoekstra Amold Cathstrjitte 3. Zijn er nog mensen die ArlTle Hoekstra willen helpen met het opzetten \'an deze expositie'! ADRESSEN ADRESSEN ADRESSE' ADRESSE We hebben nog steeds adressen nodig van Oud-Wytgaarders Vlil o\er de hele wereld en uit Nederland, Hier hebben we U\\ hulp bij nodig. Heeft u nog adressen. lever ze dan in bi.! Monique Tekstra Tjissellla BG Wytgaard. Door een fout In het bestand IS helaas het \erkeerde bankrekeningnummer steeds in het Havenpypke gekomen. Excuses hiervoor en dan nu het juiste nultliner bankrekeningnultllller , Friesland Bank Ln,\', FC 75 jier 2000.

16 14 schoo}jheidssa/o}j en zonnestudio TERRA De Finne CA Wytgaard telefoon Sixmastins J HC Stiens telefoon J330 Uw leverancier in huishoudelijke artikelen en speelgoed \Vinkclcentrum Camminghaburen Lieuwenburg Telefoon LEEUWARDEN DE BOER Schrans 94/96 Telefoon LEEUWARDEN

17 15 \-VAT EEN DAG!!! Wat was het 5 februari een dag. ter gelegenheid \an hel 75-Iarig bestaan van Doarpsbelang in dit.i<lat de Doe Dag. Toen na het oplaten van de ballonnen en het lulden van de feestklokken iedereen naar de Twine ging \oor (gratis) koffie Illel gebak. was het meteen ~iokvo;. rv1aar liefst over de 200 personen. grool en kleill. Jong en oud. hadden zich aangemeld om mee te doen aan de activiteiten. Enorm gezellig. wat een saamhorigheid en natuurlijk ook sh'ijd Er was voor elk wat wils. de kleinste peuters tot onze oudste inwoners. kv.'amen in de strijd. Ook in de lunchpauze bleven de meeste mensen mee eten en het was uit de kunst. 's Avonds het klapstuk van de dag met toneel. zang enz. ~'at een Illzet van iedereen. Uiteindelijk heeft de Buorren ge'v"onnen en mocht dt' pnjs (een mooie beker) in ontvangst nemen Bij deze wil ik de FC 2000 commissie een groot complllllent ge\en voor de organisatie en - naar ik denk - namens \elen dank zeggen \ oor deze mooie dag. Ook Hans en Wiep en hel TWIITebestuur. bedankt. MHS., OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP De redactie vraagt om kopie voor hel Jubileumnummer. I \.lil. "75.iaar Doarpsbelang Wytgaard'. Mocht u iels willen schjijven of heeft u foto's o,l.d srullr het \oor aplil naar het redactie adres. Meekeshof BD. W)-lgaard. Samen met u maken we er dan een echt jubileumnummer V~lJl Redactie It Havenp~..:...p_ke_. _

18 16 Foar in better boeket BLOMMEN nei R Gercama Haedstriitte 10 Reduzum Tel Wenst U bloemen of aardappelen per zak: 's-morgens gebeld, 's-avonds gebracht, voor Uw gemak! Ook woensdagmiddag geopend Voordat u naar een ander rent, kijk eerst eens bij:!jv{arty's rrrend *originele dames- en herenkleding *kado- en decoratieartikelen *houten speelgoed *zelfgemaakte geld- en wenskaarten *sieraden, sjaaltjes, sokjes enz. *glaswerk open:dinsdag, donderdag en vrijdag: 9.30 tot maandagavond van tot uur Marty de Ruiter Legedyk 26, Wirdum tel:

19 17 SCHOOLNIEUWS I. Kerstboomactie. De Kerstboomactie op woensdag 5 JanuaTi was weer een succes Er werden 82 bomen ingeleverd: met fietsen. skelters. achter de auto. lopend. op diverse manieren werden de bomen naar de parkeerplaats gebracht. Er werden zelfs bomen uit de sloot gehaald. De kinderen krijgen een Jat en een sinasappel per boom en de school een gulden Dit jaar had Pieter Deelstra een prijs ge\\onnen met de verloting en hij is met zijn broer Sipke naar de film ge\-\:eest Allemaal bedankt voor de medewerking 2. Project "Post". Na de Kerstvakantie zijn de kleuters over de post g.aan werken en hebben een mooie rode brievenbus \'all dozen gemaakt die nu bij hun in de hal staat. Dit is een doorslaand succes. want heel \eel kinderen uit de oudste groepen maken poststukken voor de kleuters( kleurplaten. puzzeltjes. koite briefjes. ed.) Maar ook \'aders en moeders en pakes en beppes zorgen ervoor dat er post in de brievenbus zit. Er zit soms zó veel post lil. dat hij niet in één keer geleegd wordt omdat de kleuters dan zo lang lil de kring moeten zitten. De kinderen in de midden- en bo\'enbouw zijn bezig geweest Illel het begrip "tijd". waarbij ook weer mooie werkstukken zijn gemaaki en de kinderen van de midden bouw hele stambomen \an hun familie hebben gemaakt. 3. Project "Gezondheid". In de maand februari gaat de hele school weer 3 weken werken aan een project over gezondheid. We zijn op dit moment nog bezig: met eje voorbereidingen voor dit project maar we hebben in ieder ge\al dhr Jacobs uitgenodigd om in alle drie de klassen iets te komen \ ertellen Dit project wordt weer afgesloten met een kijkavond dak \oor de vooljaarsvakantie. (Deze vakantie is van 26 febr - 5 maalt)

20 18 4. School op Internet. Op dit moment zijn twee studenten van de NHL in Leeuwarden bezig om een Webside voor onze school te ontwikkelen. Ze zijn al een paar keer op school geweest voor infonnatie en hebben met een digitale camera foto's gemaakt. zodat het straks een hele mooie pagina wordt. waar iedereen naar kan kijken. Hij is nog niet klaar. maar in het \olgende Havenpypke hoop ik u het Intell1etadres te kunnen geven. zodat u dan ook een even kan kijken. s. Voorstellingen. Dankzij de oud papierpot kunnen de kinderen elk jaar naar voorstellingen die duurder zijn. dan waarvoor de school budget heeft Dit jaar gaat groep 1 t/m 4 op 10 februari naar "Circo Fiasco" in de Golle in Wirdum en groep 5 t/m 8 naar de voorstelling "Lovare" op donderdag q maalt ook in Wirdum. St. Keunstvvurk uit Leeuwarden organiseelt dit voor de scholen. 6. Oud papier. Zoals u van ons gewend bent komt er een verslag in het Havenpypke mer de oud papieractie in het algelopen jaar Dat ziet er als volgt uit Inkomsten Saldo F " subsidie gemeente Leeuwarden 3.707,60 Kledingactie 301,34 Kerstboomactie 114,00 Creditrente 9,71 LeoReitsma BV. 693)0 F 7967,41 ljitgaven ] 999. LeoReitsma BV - huur container F

21 19 Noord computers. CD-Roms e.d Schoolreisje groep 3/4/5 Terherne Kamp groep 6/7/8 Wateren Beme-iepenloftspul Easterwiel11Jm Ambrasoft computerprogramma CD-Rom voor groep ~'S Okido. computerprogramma voor groep I~ Saldo per Zoals u ziet hebben wij een flink saldo en daar zijn we heel blij mee. want het komend voorjaar zal de speelpla8ts worden aangepakt en als we dan nog een mooi speelobject nodig hebben. dan weten we dat er op de oud papierrekening nog geld staat. Dus in eerste instantie bewaren we het daarvoor. Het loopt dus prima met het oud papier en de prijzen gaan 00" weer wat omhoog. Alleen het inpakken zou hier en daar wel wat beier mogen. \'ooral als het waait is het heel ven'elend als het papier de,veg over gaat. 7. Kledingactie. Zoals gebruikej~ik houdt de school ook dit voorjaar weer een kledingaclie ergens in april/mei. Op dit moment is er nog geen darurn bekend, maar zou u wel hier alvast rekening mee willen houden

22 Loonbedrijf A.J. Bourna Voor: Kuilsnijden, veescheren, stalreinigen. Voor: Asbestverwijdering en vervanging van uw dakplaten i.s,m. Agri service. Bel voor gratis offerte of informatie! Tel Marwertsterdijk CA Wirdum VERTAALBUREAU j Frysk Dutsk ITLJOCHT Fransk Ingelsk (Beëdige) oersettings en Poalsk tolketsjinsten fanut en nei Deensk hast alle talen. Russysk Spaansk Sweedsk Sybren Valkemastrjitte 4 Italjaansk 9088 BD Wurdum Tsjechysk Till. (058) Slowaaksk Faks (058) Nederlansk en oare talen Lid NGV

23 21 pake wie der wat mei aan! Pake woe syn Melotte wer op gong ha. Yn syn jonge jiejten wie de megalljsaasje in stik fan syn libben wurdell Al hle syn buorl,erij net sa folie om 'e hakken. Hy pielde wakker mei de àld masine om. mar de "nije tiid" maast him mei rèst litte. Hy hie hielendal gjin each en ear fan wat del aan 'e oare kant fan de brège him sa al àfspife. Allinnich foar syn tsjeppe en oanfallige pakesizzer naam er alle tiid. doe't hja pake om (goede) lie fl-ege as sy mei de leafde yn 'e knipe siet. Dèr koe en woe er him net foar wei wine. AI dat oare folk mei har fijejllde aanslaggeil. Iyk as d)' skatsikers (wèr wiene dy op ut?). dèr hle er mar it mier aan en hà/de al dat "nijmoadelige" leafst buten de daar De postjinder koe syn reklame 'vvoi hälde en it blau fan de plysje seach er net. aan it moaie. oandwaanlike sjongen hie er giin niger. mar as it spoek op it aljejllljlt komt is er op syn iepenst. In stikje "buoiten"wie opboud yn 'e Twin-e en dèr barde tàn al/es. \1e1 wat fantas(je koe men it iene mei it oare wat yn ferbän bringe. Op de brège kaam it spul elkaar wol lis tsjin. Ek dizze brègewipper belibbe somtiden nuvere foarfallen. De brège maast iepen want pake hie s)'n Melotte aan 'e praat kjigen en it wie melkerstiid, it soe heve. Mar de àld boer rekke) n 'e mist, hy femaam dat de kij ek net mem sa Wlene as yn syn tiid' In taskàger Wvt o aarc1 ~ ( ) /JOl nimmen il nel krekl \l'il, Hoe 'I ein/ik, mei dl' namme si/. /1 gaard mei \l'i/i as mei liyl ") /:-arliic/, Il'ie men il ek 0/ kll'!,/. Mar no dochs giin [Junl.'jes 10/11. I

24 22 SIETSE JfJRN' I1 AGRI SERVICE WURDUM WERPSTERDYK 9, 9088 BZ WURDUM TEL. (058) MOBIEL OPENINGSTIJDEN MAGAZIJN: ma tjm vr. : uur uur zaterdag : gehele dag I~JUJwnA EMMAKADE 45 LEEUWARDEN TEL

25 23 BliliRTAGENT? WIJKAGEi\iT? DORPSPOLITIE? Als er een huis in brand staal. bel je de brandweer Breek je een been, dan bel je de ilmbulance Zie Je een inbraak. dan bel Je de polit Ie Daar is éen teleroonnummer voor bedacht I Niet voor alles bel je I 12 Dan moet het immers dringend zijn Soms \\'il je gewoon iets \ertellen 1\ at je zag en ITeemd land Soms heb je een probleem waar je graag over wilt overleggen. Misschien heb je iets gevonden. I'vlisschien 0\ erbval11.ie iets en \\il je eens overleggen wat handig oj'verstandig is om te doen Zaken waarvoor je niet direct, I:: belt Zaken 'Naarvoor je misschien wel naar het politiebureau zou willen bellen Illaar "''Nat zullen ze dan wel niet denken')')"' In de kranten wordt regelmatig geschreven dat de politie \\eer buurtgericht gaat werken De politiemensen gaan weer de wijk en het dorp in. De korpschef spreekt zelfs over het openen van wel 50 kleine politiesteunpunten Dat organiseer je niet binnen een week in een organisatie l11et meer dan 1:::00 mensen verspreid over heel Friesland En toch \Yordt daaraan ge\\ erk I Dat heeft tot gevolg dat ik buurtagent I'oor \\'ytgaard, \Virdum en Swichuill ben Voor niet dringende zaken kunt u bellen met het politiebureau in Grou Daar wordt uw boodschap aan mij doorgegeven Ik neem dan later contact met u op Zo nodig kom ik langs Mocht ik langere tijd niet aalme7.ig zijn dan wordt uw \Taag ()\ergenl1nlen door Hans Ouwerkerk Dat doe ik ook, bij zijn afwezigheid Eigenlijk zou ik regelmatig in Wytgaard aanwezig willen zijn DM lukt or dit moment niet goed omdat ik ook actief ben in de ondernemingsraad En bij twijrèl gewoon even bellen Tot ziens, Reinder Oeble Bouma, George Emersonstrjitte BG Wirdul1l. Tel (bureau Grou) rl' 1

26 24 \\/ij werden gevraagd om een stukje te sclu'ijven \001' het Havenpypke over volleybal Dat hebben we dus gedaan DE WEDSTRIJDEN Natuurlijk moesten we dit jaar ook wedsllijden spelen. Het ging eigenlijk heel goed Ik zal u even de datums van de wedstrijden en de tegenstanders en de uitslagen doorgeven WytgaardiV V.b Vovesa/Wyrgaard Wytgaard/Dosco J Beetg.moJen/Wyrgaard WytgaardiOrbi Stasko/Wyrgaard 1-2 We staan in de lijst op de vierde plaats. Wij hadden dit jaar twee leuke coachen. dat waren Hannie Jaspers en Jitske Jongbloed. Bij deze bedankt \oor het coachen. We hebben ook een keer een invaj coach gehad Dat was Gerrie Jongbloed. Bij deze ook bedankt. Ik wil ook graag de scheidsrechters bedanken die hebben gefloten. Wij hopen dat het in 2000 nog beter met ons gaat. TRAININGEN Wij moeten elke woensdagavond van tot uur trainen. De trainingen zijn altijd heel leuk (van André). Het begint altijd zo: eerst even inspelen en wann worden. dan een terugblik op de vorige v.edsll ijd van zaterdag, dan legt André even wat uit we gaan daama bv. even smashen of de basistechnieken verbeteren. De laatste 10 minuten gaan we altijd even p3ltijtje spelen. André geeft hele leuke trainingen maar hij is met een partijtje altijd heel gemeen en partijdig.

27 25 HET BOWLEN 18 December glllg de B en (jeugd te bowlen 111 Joure. Het heette Jaar 't Haske. We hadden 2 howlingbanen \\"e waren ongc\eer half 5 weer terug Zo waren we geëindigd. Trudy was I sic" met I 16 punten. Zij had een pen gewonnen. 2 Jc Was Amold met I 15 punten. hij had een mok gewonnen 3'k Was Jantina met 113 punten. zij had shampoo gewonnen Toen kwam Renata met I 12 punten Daarna kwamen Sandra en Safrin met II J punten. 6 J <: Was Rixt met 106 punten Pieter Pan was met 101 punten Tic geworden. Toen kwam Wil/em met 83 punten. 9 Jc Was lepie Illet 79 punten. Daarna Annel met 65 punten. Toen kwam (ees met 61 punten. En als laatste Wilma met 33 punten. Verder was het een hele leuke middag. DOEI GROETJES VAN RIXT EN TRUDY FEBI<UAI<.I MOG.N Dé MEISJes 1)E JONGE.NS =

28 .muiter DE~~ uoor erf en tuin Overijsselsestraatweg TS REDUZUM Tel Mob * ERFVERHARDINGEN - ZAND - GRIND * WOUDGROND - RODE MIJNSTEEN * TUINMEUBELEN - TUINVERLICHTING * TUINHOUT - ACCESSOIRES * BESTRATINGEN - SIERGRIND Geopend: dinsdag Urn vrijdag: / uur VAN MAART T/M JULI 1999: / uur zaterdags: uur

29 27 ~ ANDRINGA l transrort J. D. ANDRINGA Buorren BL WYTGAARD * alle transporten I 'Nij houdf:n ons ook * speciaal veevervoer l I aar'.i.)~ Jûlen V'Jor VERHUIZINGEN...'-- j Telefoon Klassieke Homeopathie ]erien van den Haak Buorren BH Wijtgaard tel

30 28 TI.ID! De tijd ging gewoon door toen de mensheid even de adem mhield. toen de kaknder andere cijfers aangaf De tijd ging door zoals ze dat altijd deed. De vernuftige apparatuur welke de mensheid zich in de loop der tijden heeft verworven. had (natuurlijk) helemaal geen invloed. De technici wisten op tijd de vitale hulpmiddelen aan te passen. Het enaren en beleven van de tijd is zo anders in de verschillende le\'ensfasen. Is men jong dan gaat het soms te langzaam Bij het ouder worelen schijnt de tijd steeds sneller te gaan. Ook ln de culturen is er verschil Er wordt wel eens gezegd: in het oosten kreeg men de tijd en in hel westen de klok. Als we de eeuw. die onlangs in de tijd verdween. eens nader bezien. is er wat de tijd betreft nog al het een en ander veranderd. Nam men eind Ige en beglil 20ste eeuw nog de tijd om per voet en trekschuit te gaan, in de 2 Iste eeuw doen we dat aj met super snelheden. In de loop der tijden heeft zich. wat de tijdswaardering in loon betreft. in \ erhouding materiaal en goederen. ook daar een grote verschuiving plaats ~e\onden. IJl,wegere tijden leek loon bijzaak. toen er geen arbeidstijdafspraken en c.a.o-onderhandelingen waren. Het materiaal hepaalde veel meer de waarde. We weten nog uit de oude verhajen dat boerden;en en gebouwen werden afgebroken om met hetzelfde bou\\matenaal elders weer te worden opgebouwd, De tijd die daar mee gemoeid was. scheen niet van belang te zijn. De hedendaagse bergen van bouwaf\al en \'erpakkingsmateriaal zijn getuigen. evenals de nog steeds groeiende oud papier afvalberg. Wel neemt hergebruik een steeds grotere plaats in. De tijd is rijp dat men weet het milieu rtiet meer te moeten belasten Tijd is geld' Een harde economische regel Als er gewerkt wordt (loon uitbetaald) moet er verdiend worden, Dat is moeilijk te lijmen met werk dat tijdrovend is zoals in de gezondheidszorg en verpleeghulp wat almaar meer tijd \Taagt ijl de toekomst. Het is hier worstelen om met de tijd en het beschikbare budget rond te komen De tijd is eigenlijk een groot goed. Bij droevige en vreugdevolle

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

De Geschiedenis van de Witte Slagerij

De Geschiedenis van de Witte Slagerij De Geschiedenis van de Witte Slagerij Rotterdam-winter 1887 In een gezellige straat in Rotterdam Crooswijk woont Marie (geb. Maria Johanna Storm- 12-03-1868) met haar ouders en haar 4 jaar oudere broer

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak.

Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak. mei 2014 Geachte ouders / verzorgers. Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak. In de nieuwsbrief vindt

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 2017 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

Kunstweek Piet Mondriaan

Kunstweek Piet Mondriaan Agenda Do 18 apr Studiemiddag kinderen vrij vanaf 13.00 uur Vr 19 apr Boerderijschool klas 3/4 Ma 22 apr Klassen 4, 5 en 6 atletiek bij Archeus Do 25 apr 12.30 afsluiting Mondriaan weken, ouders welkom!

Nadere informatie

WOUTER KLOOTWIJK ANNE, HET PAARD EN DE RIVIER MET ILLUSTRATIES VAN ENZO PÉRÈS-LABOURDETTE LEOPOLD / AMSTERDAM

WOUTER KLOOTWIJK ANNE, HET PAARD EN DE RIVIER MET ILLUSTRATIES VAN ENZO PÉRÈS-LABOURDETTE LEOPOLD / AMSTERDAM WOUTER KLOOTWIJK ANNE, HET PAARD EN DE RIVIER MET ILLUSTRATIES VAN ENZO PÉRÈS-LABOURDETTE LEOPOLD / AMSTERDAM Eerste druk 2017 2017 tekst Wouter Klootwijk 2017 illustraties Enzo Pérès-Labourdette Boekverzorging

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

HET PRIKBORD. Houd je tafel en vak netjes! Mijn moeder is bij mij, ik ben blij. Toch ben ik wel een beetje bang, Want ik hoor mensen op de gang.

HET PRIKBORD. Houd je tafel en vak netjes! Mijn moeder is bij mij, ik ben blij. Toch ben ik wel een beetje bang, Want ik hoor mensen op de gang. HET PRIKBORD Nieuwsbrief van de Immanuelschool Schooljaar 2014-2015 27 maart 2015 0546 572478 info@immanuelwierden.nl www.immanuelwierden.nl Beste ouders Dank allereerst voor alle attente blijken van medeleven

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

Bij deze willen we u weer op de hoogte brengen van een aantal zaken die komende week van belang zijn:

Bij deze willen we u weer op de hoogte brengen van een aantal zaken die komende week van belang zijn: Leeuwarden, 5 februari 2016 Geachte ouders, Bij deze willen we u weer op de hoogte brengen van een aantal zaken die komende week van belang zijn: Schoolfruit van de week Woensdag : snacktomaatjes Donderdag:

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen:

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen: Geachte ouder(s), verzorger(s), Ziekmelding leerling? Graag telefonisch doorgeven tussen 08.00 en 08.20 uur. Voor u ligt de schoolkalender van schooljaar 2016-2017. In deze kalender staan belangrijke data

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Ik ben de Klomp. Europees landbouwbeleid groep 5-6. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent.

Ik ben de Klomp. Europees landbouwbeleid groep 5-6. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent Zo! Goedemorgen of goedemiddag, wat is t? Ik moet zo de koeien weer melken, dus... Excuus, dat ik wat stink. Ik heb het zo

Nadere informatie

C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 18 september 2015

C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 18 september 2015 C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 18 september 2015 Terugkijken op de informatie-inloopavond Op dinsdagavond

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Les 17. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Les 17. De kinderopvang www.edusom.nl Thema Kinderen en school. Les 17. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. Ze belt naar een kinderdagverblijf. Is er een plaats vrij? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat

Nadere informatie

Aldtsjerk, 14 augustus 2015. Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar!

Aldtsjerk, 14 augustus 2015. Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar! Aldtsjerk, 14 augustus 2015 Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar! Tjonge jonge, wat worden we oud hè! Vandaag en morgen

Nadere informatie

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei.

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. Regenboog van Marc Chagall Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. zingen voor de dienst: Welkom, mededelingen Stil gebed, Hymne/morgenlied : Lied 216 Dit is een morgen

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Openbare Dalton Basisschool De Belhamel Rudolfusdal 60 5551 EG Dommelen 040 204 25 88 info@obsdebelhamel.nl www.obsdebelhamel.nl De Kattebel jaargang 14 25 april nr. 17 TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Inhoud. Het leven van Escher. Weiland wordt vogel. Kringloop metamorfose. De wereld op z n kop.

Inhoud. Het leven van Escher. Weiland wordt vogel. Kringloop metamorfose. De wereld op z n kop. Inhoud. Blz. 1. Blz. 2. Blz. 3. Blz. 4. Blz. 5. Blz. 6. Blz. 7. Blz. 8. Blz. 9. Blz. 10. Blz. 11. Kaft Inhoud Het leven van Escher. Moeilijke jaren. Weiland wordt vogel. Kringloop metamorfose. De wereld

Nadere informatie

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1 2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1! " #$% & #& '$' '& + ()" *% $, $ -% 1 H. Jagersma en M. Vervenne, Inleiding in het Oude Testament, Kampen, 1992. J. Bowker, Het verhaal

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

Spekkoek. Op de terugweg praat zijn oma de hele tijd. Ze is blij omdat Igor maandag mag komen werken.

Spekkoek. Op de terugweg praat zijn oma de hele tijd. Ze is blij omdat Igor maandag mag komen werken. Spekkoek Oma heeft de post gehaald. Er is een brief van de Sociale Werkplaats. Snel scheurt ze hem open. Haar ogen gaan over de regels. Ze kan het niet geloven, maar het staat er echt. Igor mag naar de

Nadere informatie

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel CC-tje WEEK 37-2013 Vorige week donderdag is onder grote belangstelling van familie, vrienden, collega s, ouders en kinderen onze meester Ed gecremeerd. De nabestaanden hebben laten weten enorm veel steun

Nadere informatie

Take a look at my life 48

Take a look at my life 48 Take a look at my life 48 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 3 2013-2014

Nieuwsbrief nummer 3 2013-2014 Het Drieluik Daltonbasisschool Ot en Sienpad 3 6852 EG Huissen Tel.:026-3253196 email:drieluik @ delinge.nl Website:www.daltondrieluik.nl Postadres :Postbus 50 6852 AB Huissen Nieuwsbrief nummer 3-2014

Nadere informatie

Themaweek School Maandag 16 februari t/m vrijdag 20 februari 2015

Themaweek School Maandag 16 februari t/m vrijdag 20 februari 2015 Themaweek School Maandag 16 februari t/m vrijdag 20 februari 2015 A is een aapje A is een aapje, dat eet uit zijn poot. B is de bakker, die bakt voor ons brood. C is Charlotte, die drinkt chocolaad. D

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF december 2014

NIEUWSBRIEF december 2014 www.tjongerschool.nl tjongerschool@debasisheerenveen.nl NIEUWSBRIEF december 2014 Van de directie: Inmiddels zijn we een aantal maanden op weg en in deze periode heb ik veel onderzoek gedaan, geobserveerd

Nadere informatie

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van:

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van: NASCHOOLSE DAGBEHANDELING Figaro Welkom! Binnenkort kom je kennismaken op Figaro. In dit boekje leggen we je alvast wat dingen uit. Het boekje is gemaakt voor kinderen die hier voor de eerste keer komen,

Nadere informatie

werkboek groep 4 blok 7 en 8 naam

werkboek groep 4 blok 7 en 8 naam 1 2 3 4 5 6 werkboek groep 4 7 8 9 11 12 naam 10 blok 7 en 8 blok 8 x les xx 8 1 Hoeveel schroeven liggen hier? Vul in.... 2 34 Het konijnenhok x 4 schroeven is... schroeven. Reken uit. 2 groepjes van

Nadere informatie

De Kunst van het Ondernemen. Boekhandel Voorhoeve, Amin Usman & Kunstenaar Elganan Jelsma 2014 BLOG door ELGANAN

De Kunst van het Ondernemen. Boekhandel Voorhoeve, Amin Usman & Kunstenaar Elganan Jelsma 2014 BLOG door ELGANAN De Kunst van het Ondernemen Boekhandel Voorhoeve, Amin Usman & Kunstenaar Elganan Jelsma 2014 BLOG door ELGANAN Voorjaar 2014: Start van een nieuw Kunstproject Woensdag 5 maart 2014 Na een paar mails te

Nadere informatie

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje vrijdag 2 oktober 2015 jaargang 13 nr. 4 agenda: 5 oktober Opening Kinderboekenweek 6 oktober Ouderraad boekenruilmarkt

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 oktober 2014

Nieuwsbrief 9 oktober 2014 Nieuwsbrief 9 oktober 2014 Belangrijke data - Oud papier: 11 oktober: Fam. Wilbrink (Jonathan) en Fam. Leegwater (Daan) - Oud papier: 25 oktober: Fam. Wijdenes (Luuk) en Fam. Neeteson Lemkes (Anna) - Vrijdag

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Opdracht 1 bij 8.2 Lees de vragen. Geef antwoord. 1. Kun je bij jou in de buurt cursussen volgen? Waar dan? 2. Volg jij een cursus of heb je een cursus gevolgd? Welke

Nadere informatie

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA Hotel Hallo - Thema 4 Hallo opdrachten OPA EN OMA 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en

Nadere informatie

Nog een paar competitiewedstrijden en een aantal toernooien voor de jeugd en dan zit ook seizoen 2010/2011 er op.

Nog een paar competitiewedstrijden en een aantal toernooien voor de jeugd en dan zit ook seizoen 2010/2011 er op. 37e jaargang Nr 35 25 April 2011 Nog een paar competitiewedstrijden en een aantal toernooien voor de jeugd en dan zit ook seizoen 2010/2011 er op. Rest ons nog de voetbalweek. Van dinsdag 24 mei tot en

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Nu nog een mooie naam...

Nu nog een mooie naam... // MINIMEERKAMP HILVERSUM // VAN DE REDACTIE Jeugdtoernooi - 28 oktober 2007, Hilversum Afgelopen zondag was het weer tijd voor een nieuwe editie van het Minimeerkamp. Dit is een jeugdtoernooi speciaal

Nadere informatie

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde)

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) Fries bloed kom in beweging Bruis, kook, en bons door onze aderen! Kom op! Wij bezingen het beste land van de aarde, Het Friese land vol eer en roem

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

BEHEERDER ZIJN BIJ DE DORPSBOERDERIJ IN WASPIK Het is inmiddels al een jaar geleden (maart 2012) dat onze Dorpsboerderij haar deuren officieel opende. Dankzij de inzet van een team van ongeveer 30 beheerders

Nadere informatie

2c nr. 1 zinnen met want en omdat

2c nr. 1 zinnen met want en omdat OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad.

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad. Een dode De voetbalwedstrijd is afgelopen. Het stadion is bijna leeg. Het is koud, de zon schijnt bleek. Munck staat op de tribune van vak H en staart naar de dode man op de bank. Wat vreselijk, denkt

Nadere informatie

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik.

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik. De muur Ik heb een muur om me heen. Nou, een muur? Het lijken er wel tien. En niemand is in staat om Over die muur bij mij te komen. Ik laat je niet toe, Want dan zou je zien Hoe kwetsbaar ik ben. Maar

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Jaargang 18, nummer 3, 23 november 2012

Jaargang 18, nummer 3, 23 november 2012 Informatiebulletin Uitgave van de C.B.S. De Noordster, t Kort Morn 2, 9072 AK Nij Altoenae Tel: 0518-402494 Jaargang 18, nummer 3, 23 november 2012 Bijbelverhalen: Week 48: 26 november t/m 2 december Droom

Nadere informatie

mijn agenda tweede graad naam: klas: nr.:

mijn agenda tweede graad naam: klas: nr.: naam: mijn agenda klas: nr.: tweede graad Dit ben ik Ik ben Mijn adres is Ik ben geboren op / / Tel./gsm: E-mail: Mijn mama/papa is Tel./gsm: E-mail: Mijn mama/papa is Tel./gsm: E-mail: Mijn tweede adres

Nadere informatie

Take a look at my life 42

Take a look at my life 42 Take a look at my life 42 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Hallo Waterkrant lezers, Welkom bij het tweede deel van De Waterkrant!

Hallo Waterkrant lezers, Welkom bij het tweede deel van De Waterkrant! Hallo Waterkrant lezers, Welkom bij het tweede deel van De Waterkrant! We zijn aangekomen in het jaar 2016 en willen graag terugkijken naar wat de kinderen de afgelopen periode gedaan hebben. Ook deze

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18

21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18 Agenda 21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18 mei ma 23-5-16 studiemiddag KIJK groep 1 en 2 vrij wo 25-5-16 Schoolfotograaf do 26-5-16 juffen- en meestersfeest (om 13.00 uit) juni do 2-6-16 kunstroute

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113 Inhoud Woord vooraf 7 Het allereerste begin 9 Oervaders 19 Israël als moeder 57 Wijsheid voor ouders en kinderen 83 Koninklijke vaders 113 Profetische opvoedkunde 145 Kinderen in zijn koninkrijk 177 Leerling

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016

Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016 Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016 Vanuit de directie Gevonden voorwerpen In de ruimte naast de voordeur staat een bak met gevonden voorwerpen. In deze bak liggen jassen, shirtjes, broodtrommels, bekers etc.

Nadere informatie

TSO pagina. Hallo allemaal.

TSO pagina. Hallo allemaal. TSO pagina Hallo allemaal. Na de laatste vrije dagen zijn we beland in de laatste race naar de zomervakantie. Het jaar vliegt voorbij, he. En wat is er nog veel te doen de laatste weken. Volop meeluisteren

Nadere informatie

Lei en griffel: Kinderen schreven met een griffel op een lei. Soms leerden ze lezen met een ABC-boekje.

Lei en griffel: Kinderen schreven met een griffel op een lei. Soms leerden ze lezen met een ABC-boekje. Onderwijs Schooltje Lhee in het Openluchtmuseum Het schoolgebouwtje dat in het Openluchtmuseum staat, is een dorpsschooltje uit Lhee (Drenthe). De inwoners van Lhee hadden die speciaal gebouwd in de 18e

Nadere informatie

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken De Buutpraat Nieuwsblad van openbare basisschool et Buut Maandag 6 oktober 2014 Tel. : 075-6165701 / info@etbuut.nl / www.etbuut.nl Van alles De data op een rijtje Dinsdag 7 oktober Woensdag 8 oktober

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

Claudius Civilislaan 30-3132 JB Vlaardingen - Tel. : 010-434 65 30 www.jcsvl-mantum.nl

Claudius Civilislaan 30-3132 JB Vlaardingen - Tel. : 010-434 65 30 www.jcsvl-mantum.nl November 2015 Beste ouder(s), verzorger(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van November. Hierin stellen de nieuwe ouderleden van de MR zich aan u voor. En kunt u lezen over de opbrengst van de kleedjesmarkt,

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Beste leden, Vorige maand is er geen nieuwsbrief verstuurd. Deze is voor twee maanden. Kerstfeest op Speeltuin Schiewijk Ieder jaar vieren we op

Nadere informatie

Cadeautjes van de natuur

Cadeautjes van de natuur Cadeautjes van de natuur Een gedicht dat zegt dat ieder mens bijzondere talenten heeft. Ieder mens is uniek en bijzonder. En mag er zijn! Praat met de kinderen over hun talenten. Wat vinden ze leuk om

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Verslag Activiteiten Zomervakantie 2014

Verslag Activiteiten Zomervakantie 2014 Verslag Activiteiten Zomervakantie 2014 Maandag 28 juli 2014: een dagje dierenpark. Onze eerste activiteit was een dagje naar het dierenpark in Overloon. Iedereen ging gezellig mee, behalve Linda en Bas

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie