IMPACT JAARVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003"

Transcriptie

1

2 IMPACT JAARVERSLAG

3 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: mei 2004 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2

4 Inhoudsopgave Woord vooraf Hoe ontstond Impact? Algemene informatie Missie Doelgroepen Evaluatie Wettelijk kader Organisatie Raad van Toezicht Directie Raad van Advies Gemeenschappelijke vergadering Raad van Toezicht en Raad van Advies Samenwerkingsverbanden Personeel Medewerkers Ziekteverzuim Bijscholing Prioriteitstelling van producten en diensten Prioriteitstelling Planning Planning Realisatie prioriteitstelling Ontwikkeling van producten en dienstverlening buiten de prioriteitstelling Projecten Projecten Onderzoek & Ontwikkeling Project Nationale Rampen Project Interventies na Rampen Project Psychosociale aspecten van gezondheidsonderzoek Project Screeningsinstrument Literatuurstudie 11 september Projecten Zorg Project Expertisedatabank Project Protocollen & Draaiboeken Project Bereikbaarheid & Advisering Voorlichtingsmateriaal Projecten Cultuur en Psychosociale Zorg na Rampen Leerpunten nazorg voormalige rampen en allochtonen en vluchtelingen Project kennisdatabank met betrekking tot cultuur en zorg

5 6 Dienstverlening Adviezen Uitgebreide inhoudelijke adviezen rond een actueel thema Incidentele adviezen met betrekking tot psychosociale zorg na rampen Congressen, symposia en expertmeetings Symposium 'Lessen leren van Rampen' Presentatie projectplannen op het ministerie van VWS Europees Netwerk Achtste Europese conferentie over 'traumatic stress' Viering eenjarig bestaan Impact Internationaal symposium disaster prepardness Bezoek van de Directeur-Generaal Volksgezondheid van het ministerie van VWS Internationaal netwerk Overige Communicatie Doelgroepen Strategische keuzes Vormen van communicatie Interne communicatie Externe communicatie Communicatiemiddelen Media Imago- en tevredenheidonderzoek Accountantsverklaring.37 Bijlagen...38 Bijlage I Samenstelling Adviescommissie Psychosociale Zorg Na Rampen Bijlage II Samenstelling Raad van Toezicht Bijlage III Samenstelling Raad van Advies Bijlage IV Overzicht publicaties en presentaties Bijlage V Overzicht Impact in de media Bijlage VI Gebruikte afkortingen

6 Woord vooraf (1) In de afgelopen tien jaar is Nederland getroffen door verscheidene grote rampen, waaronder de Bijlmerramp (1992), de vuurwerkramp in Enschede (2000) en de cafébrand in Volendam (2001). De nasleep van de Bijlmerramp confronteerde overheid en hulpverleners ermee dat rampen niet te onderschatten complexe gevolgen kunnen hebben. Duidelijk werd dat niet alleen de directe chaos van een ramp vraagt om een adequate aanpak, maar dat ook de psychische, lichamelijke en materiële schade op lange termijn intensieve aandacht nodig heeft. Ook andere rampen (waaronder rampen in het buitenland waar mensen uit Nederland direct of indirect bij betrokken zijn) hebben laten zien dat een gecoördineerde en gedegen lange termijn psychosociale hulpverlening hard nodig is. De ministeries van VWS, Defensie en BZK besloten daarom tot het instellen van een landelijk kenniscentrum voor psychosociale zorg na rampen. In september 2002 ging het kenniscentrum officieel van start onder de naam Impact. Het verslag dat voor u ligt is dan ook het eerste jaarverslag (september december 2003). In de verslagperiode kreeg het ontwikkelen van producten en diensten waar de afnemers het meest behoefte aan hadden prioriteit. In 2004 en 2005 worden deze activiteiten verder uitgebouwd en geoptimaliseerd. Sinds de start van Impact is al veel gerealiseerd en hoewel dat natuurlijk zo hoort, zijn we daar trots op. Zoals ik er ook trots op ben dat de medewerkers van Impact daarmee een prestatie van formaat hebben neergezet. Mevrouw drs. M.W. Rooze MBA Directeur 3

7 Woord vooraf (2) Impact staat nu ruim anderhalf jaar in de steigers. Stevig en wel. Als kenniscentrum groeit het in betekenis, de blinde vlek opvullend in de aandacht voor de psychosociale zorg na rampen. Veel energie is in de afgelopen tijd gestoken in de relevante omgeving: de operationele diensten, de wetenschappelijke wereld, de internationale context en de bestaande kenniscentra. En in de overheidsorganisaties, waarbij vooral de initiatiefnemers (de ministeries van VWS, BZK en Defensie) de aandacht kregen. De breed samengestelde Raad van Advies had daarbij een stimulerende en deskundige rol. De directeur en haar kleine team medewerkers leverden een professionele prestatie, die het bestaansrecht van het jonge Impact ruimschoots aantoonde. Kortom, het was een goede start van een intensief proces. Dit jaarverslag, bedoeld om verantwoording af te leggen en de communicatie met alle betrokkenen te bevorderen, beschrijft het. Het geeft De Raad van Toezicht vertrouwen dat dit proces kan worden voortgezet en uitgebreid. Mr. W. Blanken Voorzitter van de Raad van Toezicht 4

8 1 Hoe ontstond Impact? In opdracht van de ministeries van VWS, Defensie en BZK bereidt de Adviescommissie 'Psychosociale Zorg Na Rampen' de stichting van een kenniscentrum voor. Op 5 juli 2001 biedt de Adviescommissie haar rapport 'Contouren van een Landelijk Kenniscentrum Psychosociale Zorg Na Rampen' aan aan de minister van VWS. De minister van VWS verzoekt de Adviescommissie vervolgens de in het rapport geformuleerde voorstellen uit te werken. In november 2001 start de Adviescommissie de juridische en organisatorische vormgeving van het kenniscentrum. Op 5 april 2002 wordt het kenniscentrum officieel opgericht en september 2002 gaat Stichting Impact daadwerkelijk van start onder de naam Impact. De Adviescommissie geeft de directeur, de leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Advies het oprichtingsdocument Landelijk Kenniscentrum Psychosociale Zorg Na Rampen' mee als handvat bij de verdere ontwikkeling en vormgeving van Impact. Voor de samenstelling van de Adviescommissiecommissie zie bijlage I. De Adviescommissie is in januari 2002 opgeheven. 5

9 2 Algemene informatie 2.1 Missie Impact heeft tot doel het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige en adequaat georganiseerde psychosociale zorg na rampen. Om dit doel te bereiken zal Impact ervaring en wetenschappelijke kennis bundelen, deze inzichtelijk maken en beschikbaar stellen voor uiteenlopende doelgroepen en samenwerking tussen betrokken partijen bevorderen. De activiteiten van Impact zijn erop gericht het rampenbewustzijn en de 'disaster preparedness' te bevorderen. Daarnaast ijvert Impact ervoor dat de psychosociale zorg bij rampen onderdeel gaat uitmaken van de Wet op de Geneeskundige Hulp bij Rampen die momenteel wordt herzien. Een wettelijk kader kan het benodigde gezag en de daarbij behorende middelen bieden om tot daadwerkelijke integratie van psychosociale zorg in de Nederlandse hulpverlening te komen. 2.2 Doelgroepen De kennis en ervaringen van getroffenen zijn nodig om te komen tot een passend zorgaanbod bij rampen. Impact raadpleegt regelmatig getroffenen per thema en richt zich op hulpverleningsorganisaties, beleidsmakers en bestuurders. 2.3 Evaluatie Voorwaarde voor de financiering van Impact is dat voor 1 mei 2005 een onafhankelijke evaluatie plaatsvindt die de taken, functies, organisatorische vormgeving en gewenste positie in het veld van Impact moet omvatten. De directeur van Impact wil deze evaluatie al in mei 2004 doen plaatsvinden. Dit geeft het bestuur van Impact de mogelijkheid het beleid zo nodig aan te passen op de resultaten van de evaluatie een jaar voor de datum dat de subsidie wordt beëindigd. 6

10 2.4 Wettelijk kader De formele verantwoordelijkheidsverdeling van de psychosociale zorg is vastgelegd in de onderstaande wetten: 1. Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (artikel 2); 2. Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen (artikel 2 en 5); 3. Wet Rampen en Zware Ongevallen (Algemene bepalingen, artikel 2); 4. Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (Afdeling 3, artikel 15 en 16); 5. Kwaliteitswet zorginstellingen; 6. Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding. 7

11 3 Organisatie Raad van Advies Raad van Toezicht Directeur Secretariaat Communicatieadviseur Projecten Diensten Onderzoek & Ontwikkeling Zorg Cultuur & Psychosociale Zorg na Rampen Consultatie & Advies Congressen enz. 3.1 Raad van Toezicht Impact kent een Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken. De RvT staat de directeur met raad terzijde, brengt ook op eigen initiatief advies uit aan de directeur en vervult een bemiddelende rol bij vraagstukken die onderwerp zijn van bestuurlijke besluitvorming. De RvT bestaat uit vijf onafhankelijke leden en is tussen het moment van de officiële start van Impact in september 2002 tot 31 december 2003 zesmaal bijeengekomen. Voor de samenstelling van de RvT zie bijlage II. 3.2 Directie De directeur werkt onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en heeft de dagelijkse leiding van Impact. 8

12 3.3 Raad van Advies Impact wordt bijgestaan door een Raad van Advies (RvA). De RvA adviseert en ondersteunt de directie en geeft algemene richtlijnen omtrent het te voeren beleid. De RvA bestaat uit negen leden, allen inhoudelijke deskundigen. De RvT benoemt de voorzitter en leden van deze raad op voordracht van de directeur en na raadpleging van de leden van de RvA. De RvA is tussen het moment van de officiële start van Impact in september 2002 tot 31 december 2003 vijfmaal bijeengekomen. De directeur woont de vergaderingen van de RvA bij. De samenstelling van de raad is een afspiegeling van de binnen Impact samenwerkende partners. Zie voor de samenstelling van de Raad van Advies bijlage III. 3.4 Gemeenschappelijke vergadering Raad van Toezicht en Raad van Advies In de statuten is vastgelegd dat er een gemeenschappelijke vergadering dient plaats te vinden van RvT en RvA. Deze vergadering is bedoeld om RvA en RvT de gelegenheid te geven kennis met elkaar te maken en elkaar te informeren en te bevragen over onderwerpen die Impact aangaan. Wat betreft de inhoud van de vergadering wordt gekozen voor een onderwerp dat beide Raden aangaat en dat zich op het snijvlak bevindt van de taken en verantwoordelijkheden van de beide Raden. Dit gaat dan om een inhoudelijk onderwerp voor de Raad van Advies en een strategisch bestuurlijk onderwerp voor de Raad van Toezicht. In de laatste gezamenlijke bijeenkomst bijvoorbeeld is aan de hand van een scenario van een ramp nagedacht over de functie van Impact in de verschillende fasen van een ramp. Dit als gedachtenexercitie wat de toegevoegde waarde is van Impact voor hulpverleners, beleidsmakers en bestuurders. Voor bestuur en RvT is dit tevens de basis om tot een strategie te kunnen komen voor de volgende periode. De RvT, de RvA en de directeur zijn tussen het moment van de officiële start van Impact in september 2002 tot 31 december 2003 tweemaal bijeengekomen. Deze gemeenschappelijke vergaderingen worden in principe geleid door de directeur. 9

13 3.5 Samenwerkingsverbanden Impact is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie. Zij werkt samen met: het Academisch Medisch Centrum - De Meren (AMC De Meren); het Centrum voor Gezondheidsonderzoek bij Rampen (CGOR); Met het AMC - De Meren is een formele samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hoofdpunten uit deze samenwerkingsovereenkomst zijn: Impact stelt in de eerste Raad van Toezicht één zetel ter beschikking aan het AMC; het AMC participeert in de Raad van Advies van Impact; Impact gebruikt om niet de bibliotheek van het AMC; het AMC levert een bijdrage aan de verbetering van interventies en behandeling ten behoeve van psychosociale zorg na rampen middels de koppeling aan reeds lopende onderzoeksprogramma s. 3.6 Personeel Medewerkers Op 31 december 2003 zijn acht medewerkers in dienst bij Impact. Zeven vrouwen en een man: een directeur (100%), twee senior beleidsmedewerkers (83,33% en 60%), een beleidsmedewerker (66,67%), een communicatieadviseur (66,67%), een projectmedewerker (66,67%), een managementassistent (55,55%) en een secretaresse (77,78%). Van deze medewerkers werken er zeven in deeltijd en één fulltime (zie de percentages achter de functies). De leeftijd van medewerkers varieert van 25 tot 53 jaar. Gedurende een half jaar werkte bij Impact nog een extra projectmedewerker (66,67%). Naast de genoemde medewerkers in dienst van Impact, heeft Impact voorts gebruik gemaakt van een secretariaatsbureau voor het aannemen van telefonische boodschappen (gedurende de gehele periode) en administratieve ondersteuning, waaronder het opzetten van het secretariaat en archief (gedurende vier weken); een communicatiebureau voor het opstellen van het communicatieplan en een doelgroepenanalyse (augustus 2002) en het imago- en tevredenheidonderzoek (zomer 2003); een vertaalbureau voor het leveren van vertaalwerk onder andere ten behoeve van website en brochure (in opdracht gedurende de gehele periode); 10

14 een grafisch vormgever voor het ontwerpen van huisstijl, folders, brochures, briefpapier en dergelijke (in opdracht gedurende de gehele periode); een studentenuitzendbureau voor telefonische interviews en overige ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van het imago- en tevredenheidonderzoek en het opbouwen van de kennisbank (half juli half september 2003); een gespecialiseerd bureau voor onderzoek (eerste kwartaal 2003) en opbouw van de digitale kennisbank (tweede, derde en vierde kwartaal 2003); twee bureaus voor internethosting, vormgeving en programmering van de website (op afroep gedurende de gehele periode); een freelance tekstschrijver voor het schrijven en redigeren van een nieuwsbrief (najaar 2003 gedurende zes weken); een onderzoeker ter vervanging van de senior beleidsmedewerker tijdens het zwangerschapsverlof (gedurende drieëneenhalve maand) Ziekteverzuim Het totale ziekteverzuim onder de gezamenlijke medewerkers van Impact bedroeg vijftien werkdagen. Een senior beleidsmedewerker was in 2003 wegens zwangerschapsverlof drie maanden en drie weken afwezig Bijscholing De directeur en een senior beleidsmedewerker volgden de post HBO Masterclass Crisisbeheersing en Rampenbestrijding. De directeur en beide senior beleidsmedewerkers volgden een mediatraining. 11

15 4 Prioriteitstelling van producten en diensten Onderstaand volgt de prioriteitstelling voor het ontwikkelen van producten en diensten voor de jaren In deze prioriteitstelling zijn de suggesties van de Adviescommissie 'Psychosociale Zorg Na Rampen' zoals weergegeven in het rapport 'Contouren van een Landelijk Kenniscentrum Psychosociale Zorg Na Rampen' meegenomen. 4.1 Prioriteitstelling 2003 Uit het oogpunt van 'quick wins' en uit het oogpunt van eerste behoefte van afnemers hebben de ontwikkeling van onderstaande producten en diensten prioriteit: 1. overzicht van deskundige hulpverleners (voor consultatie en verwijzing), vertaald in het project Expertisedatabank (5.2.1); 2. een 24-uurs consultatiedienst, vertaald in het project Bereikbaarheid & Advisering (5.2.3); 3. een selectie van relevante vakliteratuur, vertaald in de projecten Nationale Rampen en Interventies na Rampen (5.1.1 en 5.1.2); 4. opzet website; 5. inventarisatie van reeds beschikbare protocollen en draaiboeken voor de organisatie en opzet van psychosociale zorg na rampen, vertaald in het project Protocollen & Draaiboeken (5.2.2); 6. inventarisatie van reeds beschikbaar voorlichtingsmateriaal (5.2.4). 4.2 Planning 2004 Nadat de producten en diensten genoemd onder 4.1 zijn ontwikkeld, komen op de middellange termijn (2004) de volgende activiteiten in beeld: 1. analyse en evaluatie van de organisatie en van de effecten van psychosociale zorg na rampen, ook vanuit het buitenland; 2. hulp en advies bij het omgaan met de media ten aanzien van rampen; 3. lijst met beargumenteerde prioriteiten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek; 4. overzicht van relevante trainingsinstellingen en trainingen; 5. het verschaffen van duidelijkheid over de langetermijneffecten van rampen; 6. verbreding van de bekendheid van Impact onder haar doelgroepen. 12

16 4.3 Planning 2005 Voor een meer structurele toegevoegde waarde van Impact en voor optimalisatie van de genoemde activiteiten voor de jaren 2003 en 2004, gaat op langere termijn (2005) de aandacht uit naar de realisatie van het overzicht van relevante documentatie en literatuur, mede toegankelijk op het Internet. Het gaat daarbij onder meer om epidemiologische gegevens, diagnostiek, (groeps-) interventies (ook op sociaal gebied), behandeling en lotgenotencontact. 4.4 Realisatie prioriteitstelling 2003 De doelstelling en de taken zijn, met inachtneming van de prioriteitstelling, vertaald in activiteiten voor De activiteiten zijn onderverdeeld in projecten (hoofdstuk 5) en dienstverlening (hoofdstuk 6). 4.5 Ontwikkeling van producten en dienstverlening buiten de prioriteitstelling Naast de taken die voor het eerste jaar prioriteit hadden, zijn nog de volgende producten ontwikkeld en diensten geleverd: inventarisatie gezondheidsonderzoek bij rampen (5.1.3); discussienota interventies bij rampen (5.1.2); project geestelijke verzorging (5.2.1); literatuurstudie brandwonden, depressie en suïcide (6.1.1); boekessay door dr. M. de Vries. Zieke militairen: Kijken naar de wereld achter de dingen. Civiel Militair 2002; uitgave driemaandelijkse nieuwsbrief (7.4); symposium lessen leren van rampen (6.2.1); internationaal symposium disaster preparedness: what mental healthcare can learn from disasters (6.2.6); draaiboek psychosociale opvang massavaccinatie pokken (6.1.1); monitor psychosociale zorg naar aanleiding van de uitbraak van aviaire influenza (vogelpest, 6.1.1); 13

17 presentaties voor GHOR-regio s, ministeries, Vereniging Nederlandse Gemeenten en op diverse congressen (bijlage IV); advisering op aanvraag (6.1); literatuurstudie 9/11 (5.1.5); start portefeuille Cultuur en Psychosociale Zorg na Rampen (5.3); start project screeningsinstrument (5.1.4). 14

18 5 Projecten De projecten zijn onderverdeeld in drie groepen: Onderzoek & Ontwikkeling; Zorg; Cultuur & Psychosociale Zorg na Rampen. Bij Onderzoek & Ontwikkeling gaat het om de projecten: Nationale Rampen; Psychosociale Aspecten van Gezondheidsonderzoek; Interventies na Rampen; Screeningsinstrument. De eerste twee projecten zijn grotendeels volbracht in de verslagperiode. Hoewel het project Screeningsinstrument, overeenkomstig de prioriteitstelling pas in 2005 aan de beurt is, is het in 2003 al in gang gezet. Over de projecten Onderzoek & Ontwikkeling leest u meer onder 5.1. Op het terrein van Zorg zijn de volgende projecten gestart: Expertisedatabank; Protocollen & Draaiboeken; Bereikbaarheid & Advisering; Voorlichtingsmateriaal. Voor de projecten Expertisedatabank, Protocollen & Draaiboeken en Voorlichtingsmateriaal is het kader geschapen; de opbrengst van deze projecten komt in 2004 digitaal beschikbaar. Het project Bereikbaarheid & Advisering is nog niet volbracht: het bleek geen quick win maar meer een project van de lange adem. De afronding van dit project is gepland voor juni Over de projecten Zorg leest u meer onder

19 Onder Cultuur & Psychosociale Zorg na Rampen vallen de projecten: 1. leerpunten nazorg voormalige rampen en allochtonen en vluchtelingen; 2. sociale kaart culturele instellingen, zelforganisaties en vluchtelingenorganisaties; 3. sociale kaart multiculturele instellingen en vluchtelingenorganisaties; 4. sociale kaart sleutelfiguren; 5. expertisebank hulpverleners met betrekking tot culturele groepen en vluchtelingen; 6. voorlichtingsmateriaal, brochures, opleidingsmateriaal; 7. kennisdatabank met betrekking tot cultuur en zorg; 8. rouw en herdenking bij dood en verlies bij de belangrijkste culturele groepen; 9. expertisebank wetenschappers met betrekking tot culturele groepen en vluchtelingen. De projecten 1 en 5 zijn in november 2003 gestart en worden gekenmerkt door een ongoing proces. De resterende projecten starten in Over de in 2003 gestarte projecten leest u meer onder Projecten Onderzoek & Ontwikkeling Project Nationale Rampen Dit project realiseert een van de peilers van Impact: een volledig overzicht van de (gezondheids) onderzoeksactiviteiten die zijn uitgevoerd na nationale rampen en ernstige calamiteiten. In 2003 zijn 26 onderzoeken verzameld; negen betreffen de vliegramp in de Bijlmermeer, twaalf de vuurwerkramp in Enschede en vijf de cafébrand in Volendam. Met behulp van een standaard format zijn de opzet en resultaten van deze onderzoeken beschreven, is een sterkte/zwakte analyse gemaakt en zijn de psychosociale zorg bij deze rampen en de 'lessons learned' systematisch beschreven. Een publicatie is in voorbereiding. In 2004 wordt met het ministerie van VWS en het Centrum voor Gezondheidsonderzoek bij Rampen (CGOR) bekeken wat de beleidsimplicaties van de uitkomsten van dit project zijn Project Interventies na Rampen De doelstelling van dit project is het ontwikkelen en implementeren van een wetenschappelijk gefundeerde en voor de praktijk acceptabele leidraad (keurmerk) voor interventies na rampen. Om die leidraad te kunnen opstellen inventariseert Impact de literatuur over interventies na rampen. Impact kijkt daarbij vooral naar wat werkzaam was onder welke condities. 16

20 De laatste jaren zijn verscheidene wetenschappelijke publicaties verschenen waarin is gesteld dat het plegen van vroege interventies na rampen en calamiteiten geen effect heeft op de gezondheidstoestand van getroffenen, dan wel schade toebrengt. Hierdoor is een teneur ontstaan dat interventies slecht zijn en misschien maar beter achterwege kunnen blijven. In de praktijk wordt echter dagelijks aan en met vroege interventies en opvangprotocollen gewerkt. Hulpverleners en beleidsmakers vragen zich regelmatig af wat ze moeten met de tegenstrijdigheden die ze tegenkomen: volgens de huidige stand van de wetenschap werken vroege interventies niet, maar uit eigen ervaring weten ze dat deze tot grote tevredenheid leiden bij zowel getroffenen als hulpverleners. Hierdoor rijst de vraag wat wijsheid is. Om meer duidelijkheid te scheppen in best practices en verschillende partijen met elkaar in gesprek te brengen, organiseert Impact (in 2004) een aantal interactieve panelbijeenkomsten voor wetenschappers, hulpverleners en beleidsmakers die kennis en/of ervaring hebben op het gebied van vroege interventies na rampen en calamiteiten. Het doel van de uitwisseling is te komen tot een praktisch bruikbare en evidence based handreiking voor vroege interventies na rampen en calamiteiten in Nederland. Impact bracht in 2003, ter voorbereiding op de panelbijeenkomsten in 2004, de discussie rond interventies na rampen in kaart. Op basis van deze discussie is een startnotitie opgesteld over de inhoud en vorm van het forum. Hierbij maakte Impact onder andere gebruik van de expertise van de betrokken Raad van Adviesleden Project Psychosociale aspecten van gezondheidsonderzoek Het doel van dit project is het ontwikkelen en implementeren van een inventarisatie voor Psychosociale Aspecten van Gezondheidsonderzoek in samenwerking met het Centrum voor Gezondheidsonderzoek bij Rampen (CGOR) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM). Daartoe inventariseerde Impact welke concepten (bijvoorbeeld depressie, PostTraumatisch Stress Stoornis) en welk meetinstrumentarium in (inter)nationaal onderzoek worden gebruikt om psychosociale gezondheidseffecten (direct en later) na rampen te meten. Impact heeft in een tweetal rondes experts op dit gebied gevraagd naar hun mening over de te meten concepten en de toepasbaarheid van de beschikbare meetinstrumenten. In deze twee rondes hebben respectievelijk dertien en tien experts hun mening gegeven. Impact heeft in de verslagperiode de resultaten systematisch verwerkt en de inventarisatie gemaakt en verspreid. 17

21 5.1.4 Project Screeningsinstrument Het doel van dit project is het ontwikkelen van een instrument waarmee mensen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van gezondheidsklachten na rampen in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord. Voor dit project zijn op beperkte schaal voorbereidende activiteiten gestart. Er is een begin gemaakt met het verzamelen van wetenschappelijke literatuur. Verder zijn gesprekken gevoerd over samenwerking met het Topzorgprogramma Psychotrauma van het AMC. Dit project wordt in de loop van 2004 nader vorm gegeven Literatuurstudie 11 september Op 11 september 2001 troffen drie vliegtuigen strategische doelen in New York en Washington. Een vierde stortte neer in Pennsylvania. Deze dramatische gebeurtenissen hebben geleid tot een brede waaier aan (semi-) wetenschappelijke publicaties over de psychosociale gevolgen. Deze bron van kennis was voor Impact aanleiding om een literatuurstudie te doen, de lessons learned te destilleren en toegankelijk te maken voor haar doelgroepen. Impact verdeelde daartoe de 9/11 publicaties in de volgende thema s: onderzoek naar psychische gezondheidsklachten direct na de aanslag; gevolgen voor kinderen; hoest bij reddingswerkers; rol van de media; psychosociale hulpverlening community-based ; functioneren gezondheidszorg na 11 september; psychosociale voorbereidingen op een (bio)terroristische aanslag. 5.2 Projecten Zorg Project Expertisedatabank Dit project levert de sociale kaart van Nederland op ten behoeve van de psychosociale zorg na rampen en calamiteiten. De gegevens die in de sociale kaart worden opgenomen verschillen per groep. Uitgangspunt hierbij is welke gegevens voor de gebruiker van belang zijn. 18

22 Deze sociale kaart is in 2004 te raadplegen via de website en is onderverdeeld in vijf categorieën: 1. maatschappelijke opvang en dienstverlening; 2. instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en vrijgevestigde psychotherapeuten; 3. geestelijke verzorging; 4. kennis- en expertisecentra; 5. overige. Impact is gestart met het in kaart brengen van de categorie 'geestelijke verzorging'. Daarna kwamen achtereenvolgens de GGZ-instellingen en de kennis- en expertisecentra aan de beurt. De maatschappelijke opvang en dienstverlening staat voor 2004 gepland. Ad 2: stand van zaken GGZ-instellingen en vrijgevestigde psychotherapeuten Impact inventariseerde een deel van de experts van de GGZ via het Overleg Psychosociale Rampenopvang Nederland (OPRON). Met het Instituut voor Psychotrauma en de Brandwondenstichting heeft Impact afspraken gemaakt over het gebruik van hun regionale therapeutennetwerken (respectievelijk ongeveer honderd en twaalf therapeuten). De 250 kindertherapeuten die EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) getraind zijn, zijn benaderd met de vraag of zij in de databank opgenomen mogen worden. De (GGZ-)nazorg in Enschede en Volendam is geïnventariseerd en gevraagd om gegevens te verstrekken voor de databank. Ad 3: stand van zaken geestelijke verzorging Impact heeft de structuur van de geestelijke verzorging in Nederland in kaart gebracht. Binnen defensie is van oudsher veel aandacht voor en dus veel ervaring met geestelijke verzorging. Impact ervaart de samenwerking met Defensie dan ook als vruchtbaar en leerzaam. Voorts is met zes experts vanuit de diverse denominaties uitgebreid gesproken en hun gegevens zijn opgenomen in de expertisedatabank. Het betreft vooral mensen die betrokken waren bij rampen (zowel experts op het gebied van organisatie als op inhoud). Rol van geestelijke verzorging bij rampen De geestelijke verzorging bij een ramp neemt een belangrijke plaats in. Duidelijk is dat deze rol verder draagt dan een bijdrage in de acute fase van een ramp. Juist instellingen voor geestelijke verzorging leveren een belangrijk aandeel in de zorg op de lange termijn. Het structureel betrekken van de geestelijke verzorging bij de rampenhulpverlening blijkt in de praktijk echter een complexe zaak. Ten eerste moeten gemeenten of regio s worden aangesproken en aangespoord om organisaties voor geestelijke verzorging op te nemen in het rampenplan. Daarnaast zullen deze organisaties ook zelf de beschikking moeten hebben over een vorm van een rampenplan 19

23 of draaiboek om zowel de samenwerking met de plaatselijke overheid en de andere betrokken disciplines als de eigen interne gang van zaken vorm te geven. Het gaat dan niet alleen om het openstellen en bemensen van gebouwen, alarmering, communicatiemiddelen en contact met de media en dergelijke. Ook inhoudelijke zaken - zoals het organiseren van herdenkingsdiensten, aanbieden van symbolen en rituelen, inzamelingsacties, opleiding, training, ondersteuning van pastores en geestelijke vrijwilligers - moeten vastliggen. Dit proces om tot een draaiboek te komen vraagt een enorme inspanning van organisaties voor geestelijke verzorging die grotendeels op vrijwilligers draaien en de professionele instanties die hen ondersteunen. Van het een komt het ander. Impact heeft in 2003 de opgedane kennis beschikbaar gesteld via de website en over dit onderwerp gesproken op een regionale werkconferentie en een internationale studiedag (zie bijlage IV). Voor 2004 ziet Impact voor zichzelf een rol in het interesseren van de geseculariseerde wereld voor de rol van geestelijke verzorging bij een ramp en zoekt Impact samen met het ministerie van BZK en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) naar een manier om draagvlak voor de rol van de geestelijke verzorging te bestendigen. De senior beleidsmedewerker met de projecten Zorg in haar portefeuille is door de Raad van Kerken van New York en de Jack D. Weiler Center for Intergroup Relations uitgenodigd voor een werkbezoek in New York in het kader van een transatlantische uitwisseling van kennis en ervaring. Ad 4: stand van zaken kennis- en expertisecentra 56 Kennis- en expertisecentra zijn in kaart gebracht en deels bezocht. Kennismakingsgesprekken hebben plaatsgevonden en met relevante partijen (Nederlandse Brandwonden Stichting, Instituut voor Psychotrauma, ministerie van LNV, Nederlandse Rode Kruis, Veteraneninstituut en Landelijk psychotraumacentrum voor kinderen en jongeren) zijn afspraken gemaakt voor het gebruik maken van elkaars expertise. Ad 5: stand van zaken overige In de categorie 'Overige' komen alle deskundigen die niet in de categorieën 1 t/m 4 vallen. Voorbeelden zijn de experts op het gebied van psychosociale zorg van het Rode Kruis, van de Bond voor Nederlandse Militairen en Oorlogsslachtoffers op het gebied van begeleid Lotgenotencontacten en mensen met verstand van zorg voor vrijwilligers. 20

IMPACT JAARVERSLAG. Veiligheid en zelfredzaamheid

IMPACT JAARVERSLAG. Veiligheid en zelfredzaamheid Jaarverslag 2007 IMPACT JAARVERSLAG 2007 Veiligheid en zelfredzaamheid Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2008 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2005

IMPACT JAARVERSLAG 2005 IMPACT JAARVERSLAG 2005 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2006 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 1 Impact... 6 2 Algemene

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2006

IMPACT JAARVERSLAG 2006 IMPACT JAARVERSLAG 2006 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2007 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 1 Impact... 6 2 Algemene

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact IMPACT JAARVERSLAG 2008 De richting van Impact Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: juni 2009 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 4

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS Landelijk Kennis & Adviescentrum psychosociale zorg na rampen www.impact-kenniscentrum.nl VOORWOORD... 3 1. IMPACT... 5 1.1 Landelijk Kennis & adviescentrum...

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers...

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... Jaarplan 2015 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... 6 3.2.1 Organogram... 7 3.3 Financiën...

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg

Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg Eindverslag van het project Zicht op Effectiviteit Practice-Based Evidence Evidence- Based Practice 2008 Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht/ Praktikon, Nijmegen

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises

Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises Over deze richtlijn Deze multidisciplinaire richtlijn is een basisdocument met standaarden voor de psychosociale hulp bij rampen en

Nadere informatie

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland Kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland Utrecht, maart 2014 2 Samenvatting Sinds 10 oktober 2010 horen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kortweg Caribisch Nederland, bij Nederland.

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 10 nummer 4 augustus 2012 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Lerend vermogen Nationale Cyber Security Strategie op koers Nationale Veiligheid in historisch perspectief Continuïteit

Nadere informatie

Handreiking Bestuurlijk handelen bij crises

Handreiking Bestuurlijk handelen bij crises Handreiking Bestuurlijk handelen bij crises Deze 'Handreiking bestuurlijk handelen bij crises' richt zich op de burgemeester en zijn of haar aandachtsgebieden tijdens crises. Van het crisismanagement in

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Actieprogramma Gezondheid en Milieu

Actieprogramma Gezondheid en Milieu www.vrom.nl Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Samenvatting In 2002 is het actieprogramma Gezondheid en Milieu 2002-2006 gestart. Het

Nadere informatie

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik 1 Monitor mei 2014 Actieplan Kinderen Veilig en Acties Rijk Samson Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Monitor Actieplan Kinderen veilig 20122016 en Acties Rijk Samson Mei 2014 Taskforce

Nadere informatie

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Verwey-Jonker Instituut en Movisie Financier: Directie Integratie en Samenleving Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29 november 2014

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Commissie Bevolkingszorg op orde Colofon Deze rapportage

Nadere informatie

Kennis managen in organisaties voor zorgen dienstverlening aan mensen met een beperking. Praktijkcasussen groep 4 Februari 2010

Kennis managen in organisaties voor zorgen dienstverlening aan mensen met een beperking. Praktijkcasussen groep 4 Februari 2010 Kennis managen in organisaties voor zorgen dienstverlening aan mensen met een beperking Praktijkcasussen groep 4 Februari 2010 Praktijkcasussen: Kennisinfrastructuur van de Lichtenvoorde André Temming,

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Actieprogramma Gezondheid en Milieu

Actieprogramma Gezondheid en Milieu Directoraat-Generaal Milieu Directie Stoffen, Afvalstoffen, Straling Stoffen en Normstelling Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN Drs. H. Kosec en N. Wassie (Pharos, Kennis- en adviescentrum Vluchtelingen, Nieuwkomers en Gezondheid) Dr. C. Koning en drs. P. van den Bouwhuijsen

Nadere informatie