IMPACT JAARVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003"

Transcriptie

1

2 IMPACT JAARVERSLAG

3 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: mei 2004 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2

4 Inhoudsopgave Woord vooraf Hoe ontstond Impact? Algemene informatie Missie Doelgroepen Evaluatie Wettelijk kader Organisatie Raad van Toezicht Directie Raad van Advies Gemeenschappelijke vergadering Raad van Toezicht en Raad van Advies Samenwerkingsverbanden Personeel Medewerkers Ziekteverzuim Bijscholing Prioriteitstelling van producten en diensten Prioriteitstelling Planning Planning Realisatie prioriteitstelling Ontwikkeling van producten en dienstverlening buiten de prioriteitstelling Projecten Projecten Onderzoek & Ontwikkeling Project Nationale Rampen Project Interventies na Rampen Project Psychosociale aspecten van gezondheidsonderzoek Project Screeningsinstrument Literatuurstudie 11 september Projecten Zorg Project Expertisedatabank Project Protocollen & Draaiboeken Project Bereikbaarheid & Advisering Voorlichtingsmateriaal Projecten Cultuur en Psychosociale Zorg na Rampen Leerpunten nazorg voormalige rampen en allochtonen en vluchtelingen Project kennisdatabank met betrekking tot cultuur en zorg

5 6 Dienstverlening Adviezen Uitgebreide inhoudelijke adviezen rond een actueel thema Incidentele adviezen met betrekking tot psychosociale zorg na rampen Congressen, symposia en expertmeetings Symposium 'Lessen leren van Rampen' Presentatie projectplannen op het ministerie van VWS Europees Netwerk Achtste Europese conferentie over 'traumatic stress' Viering eenjarig bestaan Impact Internationaal symposium disaster prepardness Bezoek van de Directeur-Generaal Volksgezondheid van het ministerie van VWS Internationaal netwerk Overige Communicatie Doelgroepen Strategische keuzes Vormen van communicatie Interne communicatie Externe communicatie Communicatiemiddelen Media Imago- en tevredenheidonderzoek Accountantsverklaring.37 Bijlagen...38 Bijlage I Samenstelling Adviescommissie Psychosociale Zorg Na Rampen Bijlage II Samenstelling Raad van Toezicht Bijlage III Samenstelling Raad van Advies Bijlage IV Overzicht publicaties en presentaties Bijlage V Overzicht Impact in de media Bijlage VI Gebruikte afkortingen

6 Woord vooraf (1) In de afgelopen tien jaar is Nederland getroffen door verscheidene grote rampen, waaronder de Bijlmerramp (1992), de vuurwerkramp in Enschede (2000) en de cafébrand in Volendam (2001). De nasleep van de Bijlmerramp confronteerde overheid en hulpverleners ermee dat rampen niet te onderschatten complexe gevolgen kunnen hebben. Duidelijk werd dat niet alleen de directe chaos van een ramp vraagt om een adequate aanpak, maar dat ook de psychische, lichamelijke en materiële schade op lange termijn intensieve aandacht nodig heeft. Ook andere rampen (waaronder rampen in het buitenland waar mensen uit Nederland direct of indirect bij betrokken zijn) hebben laten zien dat een gecoördineerde en gedegen lange termijn psychosociale hulpverlening hard nodig is. De ministeries van VWS, Defensie en BZK besloten daarom tot het instellen van een landelijk kenniscentrum voor psychosociale zorg na rampen. In september 2002 ging het kenniscentrum officieel van start onder de naam Impact. Het verslag dat voor u ligt is dan ook het eerste jaarverslag (september december 2003). In de verslagperiode kreeg het ontwikkelen van producten en diensten waar de afnemers het meest behoefte aan hadden prioriteit. In 2004 en 2005 worden deze activiteiten verder uitgebouwd en geoptimaliseerd. Sinds de start van Impact is al veel gerealiseerd en hoewel dat natuurlijk zo hoort, zijn we daar trots op. Zoals ik er ook trots op ben dat de medewerkers van Impact daarmee een prestatie van formaat hebben neergezet. Mevrouw drs. M.W. Rooze MBA Directeur 3

7 Woord vooraf (2) Impact staat nu ruim anderhalf jaar in de steigers. Stevig en wel. Als kenniscentrum groeit het in betekenis, de blinde vlek opvullend in de aandacht voor de psychosociale zorg na rampen. Veel energie is in de afgelopen tijd gestoken in de relevante omgeving: de operationele diensten, de wetenschappelijke wereld, de internationale context en de bestaande kenniscentra. En in de overheidsorganisaties, waarbij vooral de initiatiefnemers (de ministeries van VWS, BZK en Defensie) de aandacht kregen. De breed samengestelde Raad van Advies had daarbij een stimulerende en deskundige rol. De directeur en haar kleine team medewerkers leverden een professionele prestatie, die het bestaansrecht van het jonge Impact ruimschoots aantoonde. Kortom, het was een goede start van een intensief proces. Dit jaarverslag, bedoeld om verantwoording af te leggen en de communicatie met alle betrokkenen te bevorderen, beschrijft het. Het geeft De Raad van Toezicht vertrouwen dat dit proces kan worden voortgezet en uitgebreid. Mr. W. Blanken Voorzitter van de Raad van Toezicht 4

8 1 Hoe ontstond Impact? In opdracht van de ministeries van VWS, Defensie en BZK bereidt de Adviescommissie 'Psychosociale Zorg Na Rampen' de stichting van een kenniscentrum voor. Op 5 juli 2001 biedt de Adviescommissie haar rapport 'Contouren van een Landelijk Kenniscentrum Psychosociale Zorg Na Rampen' aan aan de minister van VWS. De minister van VWS verzoekt de Adviescommissie vervolgens de in het rapport geformuleerde voorstellen uit te werken. In november 2001 start de Adviescommissie de juridische en organisatorische vormgeving van het kenniscentrum. Op 5 april 2002 wordt het kenniscentrum officieel opgericht en september 2002 gaat Stichting Impact daadwerkelijk van start onder de naam Impact. De Adviescommissie geeft de directeur, de leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Advies het oprichtingsdocument Landelijk Kenniscentrum Psychosociale Zorg Na Rampen' mee als handvat bij de verdere ontwikkeling en vormgeving van Impact. Voor de samenstelling van de Adviescommissiecommissie zie bijlage I. De Adviescommissie is in januari 2002 opgeheven. 5

9 2 Algemene informatie 2.1 Missie Impact heeft tot doel het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige en adequaat georganiseerde psychosociale zorg na rampen. Om dit doel te bereiken zal Impact ervaring en wetenschappelijke kennis bundelen, deze inzichtelijk maken en beschikbaar stellen voor uiteenlopende doelgroepen en samenwerking tussen betrokken partijen bevorderen. De activiteiten van Impact zijn erop gericht het rampenbewustzijn en de 'disaster preparedness' te bevorderen. Daarnaast ijvert Impact ervoor dat de psychosociale zorg bij rampen onderdeel gaat uitmaken van de Wet op de Geneeskundige Hulp bij Rampen die momenteel wordt herzien. Een wettelijk kader kan het benodigde gezag en de daarbij behorende middelen bieden om tot daadwerkelijke integratie van psychosociale zorg in de Nederlandse hulpverlening te komen. 2.2 Doelgroepen De kennis en ervaringen van getroffenen zijn nodig om te komen tot een passend zorgaanbod bij rampen. Impact raadpleegt regelmatig getroffenen per thema en richt zich op hulpverleningsorganisaties, beleidsmakers en bestuurders. 2.3 Evaluatie Voorwaarde voor de financiering van Impact is dat voor 1 mei 2005 een onafhankelijke evaluatie plaatsvindt die de taken, functies, organisatorische vormgeving en gewenste positie in het veld van Impact moet omvatten. De directeur van Impact wil deze evaluatie al in mei 2004 doen plaatsvinden. Dit geeft het bestuur van Impact de mogelijkheid het beleid zo nodig aan te passen op de resultaten van de evaluatie een jaar voor de datum dat de subsidie wordt beëindigd. 6

10 2.4 Wettelijk kader De formele verantwoordelijkheidsverdeling van de psychosociale zorg is vastgelegd in de onderstaande wetten: 1. Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (artikel 2); 2. Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen (artikel 2 en 5); 3. Wet Rampen en Zware Ongevallen (Algemene bepalingen, artikel 2); 4. Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (Afdeling 3, artikel 15 en 16); 5. Kwaliteitswet zorginstellingen; 6. Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding. 7

11 3 Organisatie Raad van Advies Raad van Toezicht Directeur Secretariaat Communicatieadviseur Projecten Diensten Onderzoek & Ontwikkeling Zorg Cultuur & Psychosociale Zorg na Rampen Consultatie & Advies Congressen enz. 3.1 Raad van Toezicht Impact kent een Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken. De RvT staat de directeur met raad terzijde, brengt ook op eigen initiatief advies uit aan de directeur en vervult een bemiddelende rol bij vraagstukken die onderwerp zijn van bestuurlijke besluitvorming. De RvT bestaat uit vijf onafhankelijke leden en is tussen het moment van de officiële start van Impact in september 2002 tot 31 december 2003 zesmaal bijeengekomen. Voor de samenstelling van de RvT zie bijlage II. 3.2 Directie De directeur werkt onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en heeft de dagelijkse leiding van Impact. 8

12 3.3 Raad van Advies Impact wordt bijgestaan door een Raad van Advies (RvA). De RvA adviseert en ondersteunt de directie en geeft algemene richtlijnen omtrent het te voeren beleid. De RvA bestaat uit negen leden, allen inhoudelijke deskundigen. De RvT benoemt de voorzitter en leden van deze raad op voordracht van de directeur en na raadpleging van de leden van de RvA. De RvA is tussen het moment van de officiële start van Impact in september 2002 tot 31 december 2003 vijfmaal bijeengekomen. De directeur woont de vergaderingen van de RvA bij. De samenstelling van de raad is een afspiegeling van de binnen Impact samenwerkende partners. Zie voor de samenstelling van de Raad van Advies bijlage III. 3.4 Gemeenschappelijke vergadering Raad van Toezicht en Raad van Advies In de statuten is vastgelegd dat er een gemeenschappelijke vergadering dient plaats te vinden van RvT en RvA. Deze vergadering is bedoeld om RvA en RvT de gelegenheid te geven kennis met elkaar te maken en elkaar te informeren en te bevragen over onderwerpen die Impact aangaan. Wat betreft de inhoud van de vergadering wordt gekozen voor een onderwerp dat beide Raden aangaat en dat zich op het snijvlak bevindt van de taken en verantwoordelijkheden van de beide Raden. Dit gaat dan om een inhoudelijk onderwerp voor de Raad van Advies en een strategisch bestuurlijk onderwerp voor de Raad van Toezicht. In de laatste gezamenlijke bijeenkomst bijvoorbeeld is aan de hand van een scenario van een ramp nagedacht over de functie van Impact in de verschillende fasen van een ramp. Dit als gedachtenexercitie wat de toegevoegde waarde is van Impact voor hulpverleners, beleidsmakers en bestuurders. Voor bestuur en RvT is dit tevens de basis om tot een strategie te kunnen komen voor de volgende periode. De RvT, de RvA en de directeur zijn tussen het moment van de officiële start van Impact in september 2002 tot 31 december 2003 tweemaal bijeengekomen. Deze gemeenschappelijke vergaderingen worden in principe geleid door de directeur. 9

13 3.5 Samenwerkingsverbanden Impact is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie. Zij werkt samen met: het Academisch Medisch Centrum - De Meren (AMC De Meren); het Centrum voor Gezondheidsonderzoek bij Rampen (CGOR); Met het AMC - De Meren is een formele samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hoofdpunten uit deze samenwerkingsovereenkomst zijn: Impact stelt in de eerste Raad van Toezicht één zetel ter beschikking aan het AMC; het AMC participeert in de Raad van Advies van Impact; Impact gebruikt om niet de bibliotheek van het AMC; het AMC levert een bijdrage aan de verbetering van interventies en behandeling ten behoeve van psychosociale zorg na rampen middels de koppeling aan reeds lopende onderzoeksprogramma s. 3.6 Personeel Medewerkers Op 31 december 2003 zijn acht medewerkers in dienst bij Impact. Zeven vrouwen en een man: een directeur (100%), twee senior beleidsmedewerkers (83,33% en 60%), een beleidsmedewerker (66,67%), een communicatieadviseur (66,67%), een projectmedewerker (66,67%), een managementassistent (55,55%) en een secretaresse (77,78%). Van deze medewerkers werken er zeven in deeltijd en één fulltime (zie de percentages achter de functies). De leeftijd van medewerkers varieert van 25 tot 53 jaar. Gedurende een half jaar werkte bij Impact nog een extra projectmedewerker (66,67%). Naast de genoemde medewerkers in dienst van Impact, heeft Impact voorts gebruik gemaakt van een secretariaatsbureau voor het aannemen van telefonische boodschappen (gedurende de gehele periode) en administratieve ondersteuning, waaronder het opzetten van het secretariaat en archief (gedurende vier weken); een communicatiebureau voor het opstellen van het communicatieplan en een doelgroepenanalyse (augustus 2002) en het imago- en tevredenheidonderzoek (zomer 2003); een vertaalbureau voor het leveren van vertaalwerk onder andere ten behoeve van website en brochure (in opdracht gedurende de gehele periode); 10

14 een grafisch vormgever voor het ontwerpen van huisstijl, folders, brochures, briefpapier en dergelijke (in opdracht gedurende de gehele periode); een studentenuitzendbureau voor telefonische interviews en overige ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van het imago- en tevredenheidonderzoek en het opbouwen van de kennisbank (half juli half september 2003); een gespecialiseerd bureau voor onderzoek (eerste kwartaal 2003) en opbouw van de digitale kennisbank (tweede, derde en vierde kwartaal 2003); twee bureaus voor internethosting, vormgeving en programmering van de website (op afroep gedurende de gehele periode); een freelance tekstschrijver voor het schrijven en redigeren van een nieuwsbrief (najaar 2003 gedurende zes weken); een onderzoeker ter vervanging van de senior beleidsmedewerker tijdens het zwangerschapsverlof (gedurende drieëneenhalve maand) Ziekteverzuim Het totale ziekteverzuim onder de gezamenlijke medewerkers van Impact bedroeg vijftien werkdagen. Een senior beleidsmedewerker was in 2003 wegens zwangerschapsverlof drie maanden en drie weken afwezig Bijscholing De directeur en een senior beleidsmedewerker volgden de post HBO Masterclass Crisisbeheersing en Rampenbestrijding. De directeur en beide senior beleidsmedewerkers volgden een mediatraining. 11

15 4 Prioriteitstelling van producten en diensten Onderstaand volgt de prioriteitstelling voor het ontwikkelen van producten en diensten voor de jaren In deze prioriteitstelling zijn de suggesties van de Adviescommissie 'Psychosociale Zorg Na Rampen' zoals weergegeven in het rapport 'Contouren van een Landelijk Kenniscentrum Psychosociale Zorg Na Rampen' meegenomen. 4.1 Prioriteitstelling 2003 Uit het oogpunt van 'quick wins' en uit het oogpunt van eerste behoefte van afnemers hebben de ontwikkeling van onderstaande producten en diensten prioriteit: 1. overzicht van deskundige hulpverleners (voor consultatie en verwijzing), vertaald in het project Expertisedatabank (5.2.1); 2. een 24-uurs consultatiedienst, vertaald in het project Bereikbaarheid & Advisering (5.2.3); 3. een selectie van relevante vakliteratuur, vertaald in de projecten Nationale Rampen en Interventies na Rampen (5.1.1 en 5.1.2); 4. opzet website; 5. inventarisatie van reeds beschikbare protocollen en draaiboeken voor de organisatie en opzet van psychosociale zorg na rampen, vertaald in het project Protocollen & Draaiboeken (5.2.2); 6. inventarisatie van reeds beschikbaar voorlichtingsmateriaal (5.2.4). 4.2 Planning 2004 Nadat de producten en diensten genoemd onder 4.1 zijn ontwikkeld, komen op de middellange termijn (2004) de volgende activiteiten in beeld: 1. analyse en evaluatie van de organisatie en van de effecten van psychosociale zorg na rampen, ook vanuit het buitenland; 2. hulp en advies bij het omgaan met de media ten aanzien van rampen; 3. lijst met beargumenteerde prioriteiten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek; 4. overzicht van relevante trainingsinstellingen en trainingen; 5. het verschaffen van duidelijkheid over de langetermijneffecten van rampen; 6. verbreding van de bekendheid van Impact onder haar doelgroepen. 12

16 4.3 Planning 2005 Voor een meer structurele toegevoegde waarde van Impact en voor optimalisatie van de genoemde activiteiten voor de jaren 2003 en 2004, gaat op langere termijn (2005) de aandacht uit naar de realisatie van het overzicht van relevante documentatie en literatuur, mede toegankelijk op het Internet. Het gaat daarbij onder meer om epidemiologische gegevens, diagnostiek, (groeps-) interventies (ook op sociaal gebied), behandeling en lotgenotencontact. 4.4 Realisatie prioriteitstelling 2003 De doelstelling en de taken zijn, met inachtneming van de prioriteitstelling, vertaald in activiteiten voor De activiteiten zijn onderverdeeld in projecten (hoofdstuk 5) en dienstverlening (hoofdstuk 6). 4.5 Ontwikkeling van producten en dienstverlening buiten de prioriteitstelling Naast de taken die voor het eerste jaar prioriteit hadden, zijn nog de volgende producten ontwikkeld en diensten geleverd: inventarisatie gezondheidsonderzoek bij rampen (5.1.3); discussienota interventies bij rampen (5.1.2); project geestelijke verzorging (5.2.1); literatuurstudie brandwonden, depressie en suïcide (6.1.1); boekessay door dr. M. de Vries. Zieke militairen: Kijken naar de wereld achter de dingen. Civiel Militair 2002; uitgave driemaandelijkse nieuwsbrief (7.4); symposium lessen leren van rampen (6.2.1); internationaal symposium disaster preparedness: what mental healthcare can learn from disasters (6.2.6); draaiboek psychosociale opvang massavaccinatie pokken (6.1.1); monitor psychosociale zorg naar aanleiding van de uitbraak van aviaire influenza (vogelpest, 6.1.1); 13

17 presentaties voor GHOR-regio s, ministeries, Vereniging Nederlandse Gemeenten en op diverse congressen (bijlage IV); advisering op aanvraag (6.1); literatuurstudie 9/11 (5.1.5); start portefeuille Cultuur en Psychosociale Zorg na Rampen (5.3); start project screeningsinstrument (5.1.4). 14

18 5 Projecten De projecten zijn onderverdeeld in drie groepen: Onderzoek & Ontwikkeling; Zorg; Cultuur & Psychosociale Zorg na Rampen. Bij Onderzoek & Ontwikkeling gaat het om de projecten: Nationale Rampen; Psychosociale Aspecten van Gezondheidsonderzoek; Interventies na Rampen; Screeningsinstrument. De eerste twee projecten zijn grotendeels volbracht in de verslagperiode. Hoewel het project Screeningsinstrument, overeenkomstig de prioriteitstelling pas in 2005 aan de beurt is, is het in 2003 al in gang gezet. Over de projecten Onderzoek & Ontwikkeling leest u meer onder 5.1. Op het terrein van Zorg zijn de volgende projecten gestart: Expertisedatabank; Protocollen & Draaiboeken; Bereikbaarheid & Advisering; Voorlichtingsmateriaal. Voor de projecten Expertisedatabank, Protocollen & Draaiboeken en Voorlichtingsmateriaal is het kader geschapen; de opbrengst van deze projecten komt in 2004 digitaal beschikbaar. Het project Bereikbaarheid & Advisering is nog niet volbracht: het bleek geen quick win maar meer een project van de lange adem. De afronding van dit project is gepland voor juni Over de projecten Zorg leest u meer onder

19 Onder Cultuur & Psychosociale Zorg na Rampen vallen de projecten: 1. leerpunten nazorg voormalige rampen en allochtonen en vluchtelingen; 2. sociale kaart culturele instellingen, zelforganisaties en vluchtelingenorganisaties; 3. sociale kaart multiculturele instellingen en vluchtelingenorganisaties; 4. sociale kaart sleutelfiguren; 5. expertisebank hulpverleners met betrekking tot culturele groepen en vluchtelingen; 6. voorlichtingsmateriaal, brochures, opleidingsmateriaal; 7. kennisdatabank met betrekking tot cultuur en zorg; 8. rouw en herdenking bij dood en verlies bij de belangrijkste culturele groepen; 9. expertisebank wetenschappers met betrekking tot culturele groepen en vluchtelingen. De projecten 1 en 5 zijn in november 2003 gestart en worden gekenmerkt door een ongoing proces. De resterende projecten starten in Over de in 2003 gestarte projecten leest u meer onder Projecten Onderzoek & Ontwikkeling Project Nationale Rampen Dit project realiseert een van de peilers van Impact: een volledig overzicht van de (gezondheids) onderzoeksactiviteiten die zijn uitgevoerd na nationale rampen en ernstige calamiteiten. In 2003 zijn 26 onderzoeken verzameld; negen betreffen de vliegramp in de Bijlmermeer, twaalf de vuurwerkramp in Enschede en vijf de cafébrand in Volendam. Met behulp van een standaard format zijn de opzet en resultaten van deze onderzoeken beschreven, is een sterkte/zwakte analyse gemaakt en zijn de psychosociale zorg bij deze rampen en de 'lessons learned' systematisch beschreven. Een publicatie is in voorbereiding. In 2004 wordt met het ministerie van VWS en het Centrum voor Gezondheidsonderzoek bij Rampen (CGOR) bekeken wat de beleidsimplicaties van de uitkomsten van dit project zijn Project Interventies na Rampen De doelstelling van dit project is het ontwikkelen en implementeren van een wetenschappelijk gefundeerde en voor de praktijk acceptabele leidraad (keurmerk) voor interventies na rampen. Om die leidraad te kunnen opstellen inventariseert Impact de literatuur over interventies na rampen. Impact kijkt daarbij vooral naar wat werkzaam was onder welke condities. 16

20 De laatste jaren zijn verscheidene wetenschappelijke publicaties verschenen waarin is gesteld dat het plegen van vroege interventies na rampen en calamiteiten geen effect heeft op de gezondheidstoestand van getroffenen, dan wel schade toebrengt. Hierdoor is een teneur ontstaan dat interventies slecht zijn en misschien maar beter achterwege kunnen blijven. In de praktijk wordt echter dagelijks aan en met vroege interventies en opvangprotocollen gewerkt. Hulpverleners en beleidsmakers vragen zich regelmatig af wat ze moeten met de tegenstrijdigheden die ze tegenkomen: volgens de huidige stand van de wetenschap werken vroege interventies niet, maar uit eigen ervaring weten ze dat deze tot grote tevredenheid leiden bij zowel getroffenen als hulpverleners. Hierdoor rijst de vraag wat wijsheid is. Om meer duidelijkheid te scheppen in best practices en verschillende partijen met elkaar in gesprek te brengen, organiseert Impact (in 2004) een aantal interactieve panelbijeenkomsten voor wetenschappers, hulpverleners en beleidsmakers die kennis en/of ervaring hebben op het gebied van vroege interventies na rampen en calamiteiten. Het doel van de uitwisseling is te komen tot een praktisch bruikbare en evidence based handreiking voor vroege interventies na rampen en calamiteiten in Nederland. Impact bracht in 2003, ter voorbereiding op de panelbijeenkomsten in 2004, de discussie rond interventies na rampen in kaart. Op basis van deze discussie is een startnotitie opgesteld over de inhoud en vorm van het forum. Hierbij maakte Impact onder andere gebruik van de expertise van de betrokken Raad van Adviesleden Project Psychosociale aspecten van gezondheidsonderzoek Het doel van dit project is het ontwikkelen en implementeren van een inventarisatie voor Psychosociale Aspecten van Gezondheidsonderzoek in samenwerking met het Centrum voor Gezondheidsonderzoek bij Rampen (CGOR) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM). Daartoe inventariseerde Impact welke concepten (bijvoorbeeld depressie, PostTraumatisch Stress Stoornis) en welk meetinstrumentarium in (inter)nationaal onderzoek worden gebruikt om psychosociale gezondheidseffecten (direct en later) na rampen te meten. Impact heeft in een tweetal rondes experts op dit gebied gevraagd naar hun mening over de te meten concepten en de toepasbaarheid van de beschikbare meetinstrumenten. In deze twee rondes hebben respectievelijk dertien en tien experts hun mening gegeven. Impact heeft in de verslagperiode de resultaten systematisch verwerkt en de inventarisatie gemaakt en verspreid. 17

21 5.1.4 Project Screeningsinstrument Het doel van dit project is het ontwikkelen van een instrument waarmee mensen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van gezondheidsklachten na rampen in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord. Voor dit project zijn op beperkte schaal voorbereidende activiteiten gestart. Er is een begin gemaakt met het verzamelen van wetenschappelijke literatuur. Verder zijn gesprekken gevoerd over samenwerking met het Topzorgprogramma Psychotrauma van het AMC. Dit project wordt in de loop van 2004 nader vorm gegeven Literatuurstudie 11 september Op 11 september 2001 troffen drie vliegtuigen strategische doelen in New York en Washington. Een vierde stortte neer in Pennsylvania. Deze dramatische gebeurtenissen hebben geleid tot een brede waaier aan (semi-) wetenschappelijke publicaties over de psychosociale gevolgen. Deze bron van kennis was voor Impact aanleiding om een literatuurstudie te doen, de lessons learned te destilleren en toegankelijk te maken voor haar doelgroepen. Impact verdeelde daartoe de 9/11 publicaties in de volgende thema s: onderzoek naar psychische gezondheidsklachten direct na de aanslag; gevolgen voor kinderen; hoest bij reddingswerkers; rol van de media; psychosociale hulpverlening community-based ; functioneren gezondheidszorg na 11 september; psychosociale voorbereidingen op een (bio)terroristische aanslag. 5.2 Projecten Zorg Project Expertisedatabank Dit project levert de sociale kaart van Nederland op ten behoeve van de psychosociale zorg na rampen en calamiteiten. De gegevens die in de sociale kaart worden opgenomen verschillen per groep. Uitgangspunt hierbij is welke gegevens voor de gebruiker van belang zijn. 18

22 Deze sociale kaart is in 2004 te raadplegen via de website en is onderverdeeld in vijf categorieën: 1. maatschappelijke opvang en dienstverlening; 2. instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en vrijgevestigde psychotherapeuten; 3. geestelijke verzorging; 4. kennis- en expertisecentra; 5. overige. Impact is gestart met het in kaart brengen van de categorie 'geestelijke verzorging'. Daarna kwamen achtereenvolgens de GGZ-instellingen en de kennis- en expertisecentra aan de beurt. De maatschappelijke opvang en dienstverlening staat voor 2004 gepland. Ad 2: stand van zaken GGZ-instellingen en vrijgevestigde psychotherapeuten Impact inventariseerde een deel van de experts van de GGZ via het Overleg Psychosociale Rampenopvang Nederland (OPRON). Met het Instituut voor Psychotrauma en de Brandwondenstichting heeft Impact afspraken gemaakt over het gebruik van hun regionale therapeutennetwerken (respectievelijk ongeveer honderd en twaalf therapeuten). De 250 kindertherapeuten die EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) getraind zijn, zijn benaderd met de vraag of zij in de databank opgenomen mogen worden. De (GGZ-)nazorg in Enschede en Volendam is geïnventariseerd en gevraagd om gegevens te verstrekken voor de databank. Ad 3: stand van zaken geestelijke verzorging Impact heeft de structuur van de geestelijke verzorging in Nederland in kaart gebracht. Binnen defensie is van oudsher veel aandacht voor en dus veel ervaring met geestelijke verzorging. Impact ervaart de samenwerking met Defensie dan ook als vruchtbaar en leerzaam. Voorts is met zes experts vanuit de diverse denominaties uitgebreid gesproken en hun gegevens zijn opgenomen in de expertisedatabank. Het betreft vooral mensen die betrokken waren bij rampen (zowel experts op het gebied van organisatie als op inhoud). Rol van geestelijke verzorging bij rampen De geestelijke verzorging bij een ramp neemt een belangrijke plaats in. Duidelijk is dat deze rol verder draagt dan een bijdrage in de acute fase van een ramp. Juist instellingen voor geestelijke verzorging leveren een belangrijk aandeel in de zorg op de lange termijn. Het structureel betrekken van de geestelijke verzorging bij de rampenhulpverlening blijkt in de praktijk echter een complexe zaak. Ten eerste moeten gemeenten of regio s worden aangesproken en aangespoord om organisaties voor geestelijke verzorging op te nemen in het rampenplan. Daarnaast zullen deze organisaties ook zelf de beschikking moeten hebben over een vorm van een rampenplan 19

23 of draaiboek om zowel de samenwerking met de plaatselijke overheid en de andere betrokken disciplines als de eigen interne gang van zaken vorm te geven. Het gaat dan niet alleen om het openstellen en bemensen van gebouwen, alarmering, communicatiemiddelen en contact met de media en dergelijke. Ook inhoudelijke zaken - zoals het organiseren van herdenkingsdiensten, aanbieden van symbolen en rituelen, inzamelingsacties, opleiding, training, ondersteuning van pastores en geestelijke vrijwilligers - moeten vastliggen. Dit proces om tot een draaiboek te komen vraagt een enorme inspanning van organisaties voor geestelijke verzorging die grotendeels op vrijwilligers draaien en de professionele instanties die hen ondersteunen. Van het een komt het ander. Impact heeft in 2003 de opgedane kennis beschikbaar gesteld via de website en over dit onderwerp gesproken op een regionale werkconferentie en een internationale studiedag (zie bijlage IV). Voor 2004 ziet Impact voor zichzelf een rol in het interesseren van de geseculariseerde wereld voor de rol van geestelijke verzorging bij een ramp en zoekt Impact samen met het ministerie van BZK en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) naar een manier om draagvlak voor de rol van de geestelijke verzorging te bestendigen. De senior beleidsmedewerker met de projecten Zorg in haar portefeuille is door de Raad van Kerken van New York en de Jack D. Weiler Center for Intergroup Relations uitgenodigd voor een werkbezoek in New York in het kader van een transatlantische uitwisseling van kennis en ervaring. Ad 4: stand van zaken kennis- en expertisecentra 56 Kennis- en expertisecentra zijn in kaart gebracht en deels bezocht. Kennismakingsgesprekken hebben plaatsgevonden en met relevante partijen (Nederlandse Brandwonden Stichting, Instituut voor Psychotrauma, ministerie van LNV, Nederlandse Rode Kruis, Veteraneninstituut en Landelijk psychotraumacentrum voor kinderen en jongeren) zijn afspraken gemaakt voor het gebruik maken van elkaars expertise. Ad 5: stand van zaken overige In de categorie 'Overige' komen alle deskundigen die niet in de categorieën 1 t/m 4 vallen. Voorbeelden zijn de experts op het gebied van psychosociale zorg van het Rode Kruis, van de Bond voor Nederlandse Militairen en Oorlogsslachtoffers op het gebied van begeleid Lotgenotencontacten en mensen met verstand van zorg voor vrijwilligers. 20

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2004

IMPACT JAARVERSLAG 2004 IMPACT JAARVERSLAG 2004 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2005 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave 0 Woord vooraf... 5 1 Hoe ontstond Impact?...

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK?

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK? 02 WIE ZIJN WE? De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) is onafhankelijk toezichthouder op het terrein van politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR),

Nadere informatie

Verminderen van suïcidaliteit

Verminderen van suïcidaliteit Improving Mental Health by Sharing Knowledge Verminderen van suïcidaliteit Van beleidsadvies naar uitvoering Judith Blekman 11 mei 2010 De aanloop naar nieuw beleid Start buiten de overheid: Ivonne van

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Voor infectieziekten, zie Bestuurlijke Netwerkkaart infectieziekte

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 442 Veteranenziekte Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

Kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld

Kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld Kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld Cogis Cogis is het landelijke kennisinstituut dat zich richt op het voorkomen en verminderen van de persoonlijke en maatschappelijke

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 1. Inleiding De onderstaande checklist beschrijft de gewenste situatie t.a.v. het formele familiebeleid. Met formeel familiebeleid bedoelen we het expliciete

Nadere informatie

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving Waarom dit document? Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio s (WVR) in werking getreden.

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015 Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015 In 2011 en 2012 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoek uitgevoerd naar voorrangsvoertuigen. Sinds 2013 wordt

Nadere informatie

Bezoekadres Kenmerk Bijlage(n) Samenvatting

Bezoekadres Kenmerk Bijlage(n) Samenvatting > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2005

IMPACT JAARVERSLAG 2005 IMPACT JAARVERSLAG 2005 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2006 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 1 Impact... 6 2 Algemene

Nadere informatie

CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Den Haag, 19 oktober 1999 CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Partijen,

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 255 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst Huisartsenzorg en GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Vastgesteld op 1 juli 2013 te Rotterdam Inhoudsopgave I. Partijen... 3 II. Overwegingen... 3 III. Doel en begrippen...

Nadere informatie

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen.

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. CONTACT Voor meer informatie over de kwaliteitsnetwerken kunt u contact opnemen met: Diewke de Haen (ddehaen@efp.nl)

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli

Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli 2011-2015 Dit is het beleidsplan van de Stichting Vliegramp Tripoli. De bedoeling van het beleidsplan is om inzicht te geven in: de doelstelling en het beleid van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online Jaarverslag 2012 Stichting 113Online Voorwoord Stichting 113Online is er voor iedereen die te maken krijgt met zelfmoord. Voor mensen die zelf suïcidale gedachten of gevoelens hebben, voor mensen die een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

Ons kenmerk SV/AL/06/ Datum 30 maart 2006

Ons kenmerk SV/AL/06/ Datum 30 maart 2006 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017 Resultaatsverslag N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen op 14 februari 2017 Heerenveen, 31 juli 2017 Inleiding Op 14 februari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum Betreft Aanvulling Veteranennota

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum Betreft Aanvulling Veteranennota > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG. Veiligheid en zelfredzaamheid

IMPACT JAARVERSLAG. Veiligheid en zelfredzaamheid Jaarverslag 2007 IMPACT JAARVERSLAG 2007 Veiligheid en zelfredzaamheid Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2008 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord"

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord RAADSVOORSTEL Onderwerp : Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord" Inleiding Momenteel kent de hulpverleningsdienst Brabant-Noord twee gemeenschappelijke regelingen, namelijk

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant Bezoekdatum: 14 juli 2016 Utrecht Augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010)

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) AH 740 2010Z13219 Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) 1 Bent u bekend met nieuw onderzoek van Michigan State University

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Resultaten van drie belrondes onder getroffenen en betrokkenen van het monstertruckdrama op 28 september 2014 F.D.H. Koedijk, A. Kok Bevindingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Lijst van vragen - totaal

Lijst van vragen - totaal Lijst van vragen - totaal Kamerstuknummer : 33149-30 Vragen aan Commissie : Regering : Volksgezondheid, Welzijn en Sport 33 149 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld------------------

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake 1 Intake A CLIENTSYSTEEM De arts oriënteert zich op (claim-aan)vragen, weet vraagstellingen te formuleren, kan adequaat verwijzen en weet op hoofdlijn consequenties te schetsen binnen verschillende verzekeringssystemen.

Nadere informatie

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Aanleiding voor de werkconferenties Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt in het najaar van 2006 een tweede Preventienota

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 37 van 12 oktober 2001 met betrekking tot de modellen van jaarverslag van de externe

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Beleidsplan Suïcidepreventie

Beleidsplan Suïcidepreventie Beleidsplan Suïcidepreventie 2015-2017 Auteur: R. Heukels Functie: Voorzitter beleidscommissie Suïcidepreventie Datum: 1 November 2016 GGZ Drenthe Beleid Status: Vastgesteld Vastgesteld door: Directie

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

Inleiding. Deze folder is bestemd voor netwerkpartners van Slachtofferhulp Nederland die

Inleiding. Deze folder is bestemd voor netwerkpartners van Slachtofferhulp Nederland die Inleiding Deze folder is bestemd voor netwerkpartners van Slachtofferhulp Nederland die betrokken zijn of hulp verlenen aan nabestaanden van levensdelicten. U leest hierin wat Slachtofferhulp Nederland

Nadere informatie

VRAAG & ANTWOORD. Wat is het bestuurlijk ketenberaad (BKB)? BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 WELKE DEELNEMERS ZITTEN IN HET BKB?

VRAAG & ANTWOORD. Wat is het bestuurlijk ketenberaad (BKB)? BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 WELKE DEELNEMERS ZITTEN IN HET BKB? VRAAG & ANTWOORD BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 In oktober 2015 is besloten de opgebouwde samenwerking tussen de ketenorganisaties in de strafrechtketen te bestendigen en een duurzaam

Nadere informatie

Samenvatting. Omschrijving OGGz

Samenvatting. Omschrijving OGGz Samenvatting Naar schatting 150 000 mensen in Nederland hebben de greep op het eigen bestaan verloren, door een combinatie van psychische en andere problemen. Ze verkommeren, verloederen en veroorzaken

Nadere informatie

Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid

Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 Bijlage bij adviesnota AB 2 juli 2015 20 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Gezondheidsbescherming

Nadere informatie

Onderwerp: Doelen: Voorgenomen acties. Kwaliteit

Onderwerp: Doelen: Voorgenomen acties. Kwaliteit Jaarplan 2015 Werkgroep VRA Bewegen en Sport (WVBS) Voorzitter: R Dekker Voorzitterschap: vacant Secretaris: PJM van Leeuwen Penningmeester: JA Haisma Contactpersoon voor dit concept: Peter JCM van Leeuwen

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bijlage Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN) 23 mei 2014 Aanleiding In 2013

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Medische psychologie en Maatschappelijk werk Kindergeneeskunde. Patiënteninformatie. Kinderpsycholoog. Slingeland Ziekenhuis

Medische psychologie en Maatschappelijk werk Kindergeneeskunde. Patiënteninformatie. Kinderpsycholoog. Slingeland Ziekenhuis Medische psychologie en Maatschappelijk werk Kindergeneeskunde Kinderpsycholoog i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent op advies van een medisch specialist met uw kind verwezen naar

Nadere informatie

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat

Nadere informatie

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015

Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Leidraad jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2015 Deze leidraad is door de NVZ beschikbaar gesteld als onderdeel van de afspraken bij de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg December 2015

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr:

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr: Informatienota Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente BBV nr: 2016/450120 1. Inleiding De gemeente Haarlem is sinds de inwerkingtreding van de

Nadere informatie

Instructies. Oefen Stelling. Stelling 1. Stelling 3. Stelling 2. Waar. Niet Waar. Niet verlegen zijn!

Instructies. Oefen Stelling. Stelling 1. Stelling 3. Stelling 2. Waar. Niet Waar. Niet verlegen zijn! Instructies NIK Themadag Sterke schouders: De mens achter de professional = = Waar Niet Waar drs. Leonie Hoijtink dr. Hans te Brake dr. Michel Dückers 22 april 2010, Ede Niet verlegen zijn! Oefen Stelling

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de

Nadere informatie

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Introductie Hieronder zijn de verschillende activiteiten beschreven die door de ANVS worden ondernomen

Nadere informatie

Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen

Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen 1. LIJNMANAGEMENT 3 Operationeel Manager 3 Middenmanager 3 Topmanager 3 2. PROJECT-/PROGRAMMAMANAGEMENT

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

GGD Rampenopvangplan Flevoland

GGD Rampenopvangplan Flevoland GGD Rampenopvangplan Flevoland Opsteller M. Vluggen Bedrijfsonderdeel GGD Flevoland Afdeling GHOR Versie 2.0 Datum 31 mei 2011 Status Vastgesteld Vaststelling door / datum MT GGD 6 juni 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

Logeren waarderen. Kiezen van logeeropvang door ouders van meervoudig complex gehandicapte kinderen/mensen

Logeren waarderen. Kiezen van logeeropvang door ouders van meervoudig complex gehandicapte kinderen/mensen Logeren waarderen Kiezen van logeeropvang door ouders van meervoudig complex gehandicapte kinderen/mensen Auteurs : Bram van Beek, Kees van der Pijl Datum : 5 juni 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond...

Nadere informatie

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden IJsselland TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden Captain crisis campagne In december 2013 is het project Captain Crisis gelanceerd. Het GHOR-bureau hielp de zorginstellingen om:

Nadere informatie

Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD

Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD 10 april 2014 Nationaal Congres Volksgezondheid Aris van Veldhuisen Partner AEF Drie stellingen vooraf GGD s hebben de decentralisatieboot gemist. (Maar: het

Nadere informatie

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling.

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Rapport Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Auteurs: F.J.M. van Leerdam 1 K. Kooijman 2 F. Öry 1 M. Landweer 3 1: TNO Preventie en Gezondheid Postbus

Nadere informatie

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding Informare Handleiding voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut Centrum voor medische ethiek Utrechtse weg 1a, 3811 NA Amersfoort (033) 4647779

Nadere informatie

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof?

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Manifest Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Doelstelling project gemeente Boxmeer ouderenproof. Het project beoogt ouderen vanaf 55 jaar direct te betrekken bij het ouderenbeleid in de gemeente boxmeer.

Nadere informatie

Implementatie Interculturalisatie

Implementatie Interculturalisatie Implementatie Interculturalisatie Centrum Jeugd en Gezin Een stappenplan als werkwijze voor een intercultureel CJG Nieuwegein Nera Jerkovic 19 februari 2010 Programma s en Projecten Colofon februari 2010,

Nadere informatie

Methodieken cliëntenparticipatie

Methodieken cliëntenparticipatie Methodieken cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie Uw cliënten al in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkelen en verbeteren van uw zorgbeleid, zorgt ervoor dat uw beleid goed is afgestemd op

Nadere informatie

TOETSINGSKADER INNOVATIEPLANNEN LERARENOPLEIDINGEN HB0 1999-2004

TOETSINGSKADER INNOVATIEPLANNEN LERARENOPLEIDINGEN HB0 1999-2004 TOETSINGSKADER INNOVATIEPLANNEN LERARENOPLEIDINGEN HB0 1999-2004 De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, ingesteld bij wet van 15 mei 1997 (de Wet op de Onderwijsraad). De Raad adviseert,

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing

Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing PROGRAMMA Wie helpen wij? De dienstverlening Onze vrijwilligers Ontwikkelingen Financiering SLACHTOFFERHULP NEDERLAND Slachtofferhulp

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie