gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag"

Transcriptie

1 C B G M E B Verslag 78 e Vergadering van de Contact Commissie Registratietie gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag Aanwezigen: NEFARMA Dhr. A. H. Voorschuur Dhr. P. Reinders Mw L. Bakermans NEPROFARM Dhr. B.J. Mauritz Mw. N. van Diepen Mw. B. Krom BOGIN Mw. B. Vermeij Dhr. S. Oortgiese BIOFARMIND Dhr. R. Bussink VES Dhr. A.J. ten Cate BFN College ter Beoordeling van Geneesmiddelen Dhr H.G.M. Leufkens Dhr A.A.W. Kalis Dhr R. de Haan Dhr J.T. van Dissel Mw E.M.A. Breeveld Dhr R.T.W. Meijer Dhr D.S. Slijkerman Dhr A.I.M. Wesseling Dhr F.W. Weijers Mw A.G. Kruger-Peters Mw R. Tóth Mw B.M. van Elk 1. Opening De voorzitter opent om uur de 78 e vergadering van de CCR. 2. Verslag en actiepunten 77 e CCR-vergadering Besproken wordt het verslag van de vergadering van 15 november Er wordt opgemerkt dat de lijst van aanwezigen ontbreekt. De lijst zal alsnog worden toegevoegd aan het verslag. Opgemerkt wordt dat op pagina 2, onder mededelingen, tweede hoofdzin ten aanzien van de Sunset clause staat dat in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de toepassing van de Sunset clause in het kader van de procedure voor wederzijdse erkenning, de gedecentraliseerde procedure en voor parallelimport. De vraag is waarom parallelimport hier wordt vermeld en of de Sunset clause ook betrekking heeft op de parallelhandelsvergunningen. Er wordt naar aanleiding van kwaliteit en bijsluiters onderaan pagina 2 gemeld dat er een overleg wordt georganiseerd tussen Consumentenbond, VWS, en Nefarma inzake de kwaliteit van de bijsluiter. Dit overleg is bedoeld om na te gaan hoe mogelijke problemen, voortkomend uit het onderzoek van de Consumentenbond ingebracht kunnen worden op Europees niveau. Gevraagd wordt of het al mogelijk is om feedback te geven omtrent de onderzoeksdata bij kinderen. Dit moest voor 26 januari ingediend zijn. Aanvankelijk was er enige bezorgdheid daar het College niet veel reacties ontving. De laatste weken zijn er honderden s ontvangen met lijsten. De EMeA transformeert alle gegevens uit de Excel-sheets in een databank. Op grond daarvan gaat de EMeA kijken welke data er zijn en vanuit die analyse zal de CMD samen met de EMeA een voorstel doen voor de beoordeling van die data in een worksharing procedure. Hierin zal een prioritering van producten worden gemaakt. Eind april, begin mei zullen de firma s geïnformeerd worden door de EMeA over de aanvang van de worksharing en over waar de data dan ingediend moeten worden.

2 Onder afleverstatus op de vierde regel van onderen staat: indien de stof op de lijst staat maar niet voldoet aan de voorwaarden op de lijst, dan dient hierover. Afgevraagd wordt hoe het mogelijk is dat een dergelijke stof op de lijst terecht komt. De lijst bevat stoffen die in aanmerking komen voor de AV-status als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het is mogelijk dat een product met een werkzame stof wel op de lijst staat maar verder buiten de voorwaarden valt. In dat geval zal er een aparte aanvraag ingediend moet worden. De formulering zou moeten luiden: indien de stof op de lijst staat maar het product waarvoor dan door u de status wordt aangevraagd niet voldoet aan de voorwaarden op de lijst, dan dient hierover een uitgebreidere beoordeling plaats te vinden. Dit wordt aangepast in het verslag van de 77 e CCR bijeenkomst. Actiepunten Actie 72/02 De werkgroep Infectiepreventie heeft nog steeds geen reactie gegeven. Dit is zeer teleurstellend. Het voorstel is nu om op korte termijn de knoop door te hakken. Het College zal telefonisch contact opnemen met de werkgroep, er zal nu snel uitsluitsel komen. Actie 74/08 Het College is onlangs begonnen met de aanpassing van het document ten aanzien van de bijsluiter. De verwachting is dat nog ongeveer twee maanden nodig zijn voor afronding van een concept. Het concept zal voorgelegd worden aan de koepelorganisaties. Actie 76/01 Het aangepaste Q&A document is maandag op de website gezet. Toegevoegd is dat bij wijziging registratiehouder ook de naam en de gegevens van de qualified person voor geneesmiddelenbewaking moeten worden overgelegd. Actie 76/02 Het College heeft het voorstel ontvangen van de VES groep (Vereniging van Euro-Specialités). Het zal bekeken worden. De voorzitter vraagt of de VES is voorbereid op geneesmiddelenbewaking. Namens de VES wordt verteld dat de VES informatie heeft ontvangen van Lareb en dat de VES erkent dat het belangrijk is. Er zijn al procedures die zijn voorgelegd aan de leden van de VES en zij hebben daar geen op- en aanmerkingen op gemaakt. Voor de volledigheid zou het College er nog naar moeten kijken zodat eventuele aanpassingen doorgevoerd kunnen worden. Gevraagd wordt hoe het kan dat de andere koepelorganisaties dit niet gekregen hebben. Reden hier is dat het document twee dagen voor aanvang van de 78 e CCR pas binnen kwam bij het College. Dit was veroorzaakt door een adresseringsfout van de VES. Actiepunt blijft gehandhaafd. Actie 77/01 Bogin ontvangt de nieuwsbrief. Van Biofarmind zijn geen berichten gekomen dat de nieuwsbrief niet ontvangen is. Actie 77/02 Contactpersoon over het taalkundig commentaar. Er is een klein misverstand. Het College zoekt één contactpersoon. Vorige keer heeft het College aangeven dat zij het principe one case, one casemanager aanhoudt. Met betrekking tot een product moet met de casemanager of met de desbetreffende FT-groep worden gesproken. Algemeen commentaar over vertalingen kan worden verzameld waarna het College contact opneemt met het vertaalbureau. Indien het een algemene zaak betreft kan dit bij dhr. Wesseling gemeld worden. Het gaat met name over de aanwezigheid van medewerkers, vooral in geval van een centrale procedure, waarbij dingen vaak op het laatste moment geregeld moeten worden, vandaar de nadruk op één contact persoon. Dit punt kan van de actielijst gehaald worden. Actie 77/03 Het beleidsdocument over de Sunset clause. Er zijn geen vragen of opmerkingen. Dit actiepunt kan afgesloten worden. Actie 77/04 De koepels informeren over het onderzoek van de Consumentenbond. De koepels hebben nog niets ontvangen. De reactie van het op de verschillende consultaties van de Europese Commissie zullen naar de koepels worden verzonden. 2

3 Het is een reactie aan het voorbereiden over de recent gepubliceerde consultatie m.b.t. informatie aan patiënten. Deze consultatie verdient ook specifieke aandacht van de koepels. 3. Mededelingen Het College heeft een standpunt aangenomen ten aanzien van biosimilars. Het College heeft biosimilars goedgekeurd op grond van veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit. Het collegestandpunt wordt vermeld onder de Q&A op de website. Tevens zal dit worden gecommuniceerd in het Pharmaceutisch Weekblad. Opgemerkt wordt dat het standpunt van het College niet goed te vinden is op de website. Voor de industrie is het vindbaar, maar voor een arts of apotheker zal dit lastig zijn. De voorzitter meldt dat dit een belangrijk signaal is. Voorgesteld wordt om het betreffende document behalve bij registratiezaken, tevens bij geneesmiddelenzaken op te nemen. Het zal dan onder merk/generiek worden geplaatst. Actie 78/01. Het College heeft besloten om, conform de nieuwe wetgeving, de registratie van homeopathische producten met indicatie door te halen. Fabrikanten moesten het College laten weten wat zij daar mee wilden. Waarop een aantal fabrikanten heeft aangegeven aanvullende gegevens te zullen inzenden. Een aantal fabrikanten heeft niet gereageerd. Het College is met beide partijen in gesprek en er is contact opgenomen met de Inspectie. Ten aanzien van alle andere producten zal er nog een nader bepaald product geschorst worden. Verwacht wordt dat hier een rechtszaak uit zal voortvloeien. Ten aanzien van de overige gelijksoortige gevallen zal het collegebesluit worden aangehouden, totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan over dat bepaalde product. Het College wordt in toenemende mate door partijen zoals journalisten en advocaten benaderd, die op grond van de Wet openbaarheid van bestuur een verzoek indienen om inzage te krijgen in bepaalde bij het College rustende stukken. Het College streeft naar maximale transparantie, desondanks wordt er op dit moment gekeken hoever het College wil en kan gaan met het openbaar maken zonder dat er grote consequenties aan verbonden zijn voor de industrie en andere belanghebbenden. Gevraagd wordt hoe het zit met ervaringen vanuit andere lidstaten. Portugal en Denemarken zijn transparanter dan de overige Europese lidstaten. Momenteel wordt vanuit het College geprobeerd om dit probleem binnen de Europese Unie op de agenda te zetten teneinde hier een eenduidig beleid in te ontwikkelen. Het College heeft van twee organisaties van drogisterijen bezwaren ontvangen tegen een dertigtal producten, waaraan het College de AV-status heeft toegekend. Met de partijen is afgesproken dat er één stofgroep uitgekozen wordt die als eerst wordt behandeld, de ceterizinebevattende producten, waaraan de AV-status is gegeven. De behandeling van de overige producten waartegen bezwaar is gemaakt worden opgeschort tot dat er een definitief besluit is genomen over de AV-status van de cetirizinegroep. Het College heeft besloten de gehele procedure openbaar te behandelen. Op de website zal zoveel mogelijk documentatie worden geplaatst zodat een ieder de procedure kan volgen. Zodra de aanvullende gronden van bezwaar zijn ontvangen, zullen deze op de website worden geplaatst. Tevens zal de lijst van betrokken firma s, de betreffende producten en de motivatie van het College daarbij worden gevoegd. Actie 78/02. Europees zijn er momenteel voortdurend discussies ten aanzien van aanvragen van registratiehouders om bepaalde producten de niet-ur-status toe te kennen. Tegelijkertijd is het College begonnen om zich nogmaals over de mogelijke UA-status van bepaalde producten te buigen. Op dit moment bevat deze lijst slecht één product, het product Hypericum. Een aantal producten wordt op dit moment opnieuw bekeken zodat deze mogelijk de UA-status krijgen. Het gaat hier om producten die op dit moment de UAD-status hebben. De Collegedag 2008 is gepland op 11 juni Deze dag zal door het College georganiseerd worden. Voorheen gebeurde dit in samenwerking met Nefarma. Het idee is om de ochtend te reserveren voor een aantal belangrijke lezingen. Daarna wil het College de industrie betrekken bij roundtables rondom meet the regulators waarin de industrie onderwerpen aan bod kan stellen. Het centrale thema is grensverleggend. Er zijn drie middagsessies waarbij één sessie gaat over dat wat speelt in Europa waarbij het College actief is. De tweede sessie zal heel nadrukkelijk inspelen op alle grensverschijnselen rondom de grens tussen advance therapy, veterinair, devices. De laatste sessie zal over het grensvlak tussen registratie en patiënt gaan. De doelgroepen zijn dit jaar breder dan andere jaren en zullen niet alleen zijn toegespitst op de industrie maar tevens op beroepsbeoefenaren, patiënten, patiëntenorganisaties en andere partijen. De voorzitter vraagt de koepels dit onderwerp met hun achterban te communiceren daar het College het belangrijk vindt dat velen aanwezig zullen zijn. 3

4 Onlangs heeft minister Klink deels de Collegevergadering bijgewoond, om meer inzicht in de aard van de overwegingen van het College te krijgen. Voor zowel het College als voor de minister was het een verhelderende en nuttige gebeurtenis. Bij aanvragen voor parallelimport hoort een aantal bescheiden te worden ingeleverd. Eén daarvan was de parallelgroothandelsvergunning. Met de nieuwe wet bestaat die vergunning niet meer. De vergunning is vervangen door een groothandelsvergunning en een fabrikantenvergunning. Er worden nog regelmatig aanvragen ingediend met de oude vergunning. Namens de VES wordt opgemerkt dat daar waar de juiste vergunning reeds verstrekt is, er gebruik van wordt gemaakt. Degenen die bij de VES zijn aangesloten hebben geen problemen op het moment, daar zij een fabrikantenvergunning hebben én een groothandelsvergunning. Er zijn veel parallelgroothandelaren waar de VES geen zicht op heeft waar relatief weinig mutaties gebeuren waarbij gewacht wordt tot er iets veranderd alvorens Farmatech in actie komt. Namens Nefarma wordt opgemerkt dat de organisatie gaat verhuizen naar Prinsenhof in het Beatrixkwartier te Den Haag. 4. Indienen PSUR s Er is uitgebreid gesproken over de PSUR worksharing op 24 januari jl. Het College is op dit moment bezig om de logistiek intern dusdanig aan te passen dat alles wat binnen de worksharing wordt ingestuurd ook behandeld kan worden. Indien er een PSUR wordt ingediend die onder worksharing valt dient men dit met nadruk te vermelden. Zo niet, dan leidt dat tot logistieke problemen. 5. Consultaties inzake nieuwe wetgeving: variaties, geneesmiddelenbewaking, informatie aan patiënten. De tendens is dat de Europese Commissie concept wetgeving in de vorm van een consultatie voorlegd aan de nationale overheden en betrokken partijen. Een aantal consultaties op het terrein van gezondheid en medicijnen passeerden de revue. T.a.v. de consultatie over pharmacovigilance heeft het samen met VWS een reactie opgesteld en naar de Europese Commissie gestuurd. Aan de orde kwam o.a. de versimpeling van het rapporteren als het gaat over adverse drug reactions. Alle koepelorganisaties zullen de reacties van het toegestuurd krijgen. T.a.v. de consultatie over variaties van humane en diergeneesmiddelen heeft het een reactie opgesteld in samenwerking met het RIVM. Centraal in de reactie stond o.a. worksharing, vereenvoudiging van indienen van type 1a en 1b en het verzoek van het in de toekomst ook de nationale procedure op te nemen in de Europese richtlijn variaties. Het in samenwerking met VWS bezig om een reactie op te stellen t.a.v. de consultatie over information to patients. Belangrijkste boodschap is dat het verbod op directe reclame aan patiënten gehandhaafd blijft en dat reclame via internet wordt aangepakt. Vanuit Nefarma wordt opgemerkt dat zij voor een voortzetting van het huidige verbod op publieksreclame voor receptplechtige geneesmiddelen zijn, maar niet tegen informatieverschaffing. De Europese Commissie heeft verder aangekondigd dat er een consultatie over counterfeit zal worden gepubliceerd. De voorzitter merkt op dat het College het belangrijk vindt dat het standpunt van het College over consultaties wordt gecommuniceerd met de industrie. Afgesproken wordt dat de reacties van het worden rondg d aan de koepelorganisaties. Actie 78/ Intrekking en uitverkooptermijn. In de oude Wet op de geneesmiddelenvoorziening bestond een uitverkooptermijn van één jaar na intrekking van de handelsvergunning, tenzij er veiligheidsproblemen zouden zijn. In de huidige Geneesmiddelenwet is die uitkooptermijn verdwenen. Het College heeft het ministerie gevraagd dit te herstellen en opnieuw een termijn op te nemen in de reparatiewet (de herziening van de Geneesmiddelenwet). Het ministerie heeft hier nog geen beslissing over genomen. De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) moet de wet handhaven. IGZ heeft hieromtrent een bericht op zijn website gezet en deze is via een link op de College-website te bereiken. 4

5 7. Beleidsdocument Etikettering Dit project heeft lang gelopen. De koepelorganisaties worden bedankt voor hun inbreng. Er zijn na de vorige CCR weer opmerkingen ingestuurd. Een aantal daarvan kan helaas niet worden gehonoreerd. Het document zal hoogst waarschijnlijk vanaf 1 april a.s. in werking gaan. Het document is dan van toepassing op de aanvragen die na 1 april 2008 worden ingediend of voor bestaande producten als er een wijziging omtrent de etikettering wordt ingediend. IGZ zal toezicht houden. Vanuit Nefarma en de Bogin zullen nog schriftelijke opmerkingen/aanvullingen toegezonden worden. De planning is het document 1 april a.s. op de website te plaatsen. 8. Artikel 49 Geneesmiddelenwet In artikel 49 GW is opgenomen dat het College tijdig moet worden geïnformeerd als blijvend of tijdelijk de handel wordt opgeschort. Daaraan gekoppeld, dit is echter al bekend, zijn de activiteiten van het College in het kader van de intrekking van handelsvergunningen, als er geen vervangende middelen zijn of geen middelen die in de handel zijn van vergelijkbare aard. Het College besteedt hier veel tijd aan en probeert oplossingen te vinden in samenspraak met de bedrijven. Dit verloopt goed. In de meeste gevallen wordt er tot een oplossing gekomen. Het advies is om zo vroeg mogelijk het College op de hoogte te stellen zodat zij mee kan denken en eventuele alternatieven kan zoeken. Er is geen termijn voor een tijdelijke staking. Als de handel gedurende een bepaalde periode stopt, dan moet dat gemeld worden aan het College. Dit heeft ook invloed op het toepassen van de Sunset clause. De kleinere Europese lidstaten voorzien op dit terrein problemen. De Heads of Agencies (HMA) zal een notitie opstellen over de beschikbaarheid van medicijnen in de verschillende lidstaten. Gevraagd wordt of de koepelorganisaties aan hun Europese collega s willen laten weten dat sommige landen op dit gebied problemen voorzien of al hebben. Er zijn landen waar een tekort aan geneesmiddelen is of dreigt te komen op bepaalde terreinen, waarvan men vindt dat er behoefte aan is. Een handelsvergunning betekent immers ook verantwoordelijkheid. 9. Intrekking handelsvergunning en toestemming fabrikant. De oude eis van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening dat om toestemming van de fabrikant moet worden gevraagd als de registratiehouder en fabrikant verschillend zijn is komen te vervallen. De doorhalingformulieren op de website zijn op dit punt aangepast. 10. Terugkoppeling bijeenkomst 24 januari 2007 Het College heeft deze bijeenkomst als zeer nuttig ervaren. Er is een aantal vragen en verzoeken binnengekomen van Nefarma naar aanleiding van de bijeenkomst. Het eerste verzoek heeft te maken met het wegwerken van veiligheidsgerelateerde achterstanden. Er lijkt een vreemde volgorde te zijn in het wegwerken van veiligheidsgerelateerde achterstanden. Dit heeft te maken met de onervarenheid van de mensen die hier voor zijn aangenomen en eerst ingewerkt moesten worden. Zij moesten eerst eenvoudige procedures afhandelen. Het College realiseert zich dat de prioriteit bij een aantal andere zaken moet liggen, hier wordt naar toe gewerkt. Er zal een vervolg komen op de ICI-CCR bijeenkomst daar zal dit nog worden besproken. Actie 78/04. Mocht er bij bepaalde procedures sprake zijn van safety issues dan zou wachten op een ICI- CCR bijeenkomst te lang duren en moet er een eerdere bijeenkomst worden gepland. De koepelorganisaties kunnen aangeven indien dit het geval is. Er wordt aandacht gevraagd voor termijnvragen. Het is niet de bedoeling dat deze niet worden beantwoord. Er wordt geadviseerd dat indien het om een safety issue gaat, dit duidelijk aan te geven. Dit impliceert niet dat andere s niet beantwoord hoeven worden. Het College voelt steeds meer druk om zaken binnen wettelijke termijnen af te handelen. Er zijn door de koepelorganisaties enkele suggesties gedaan en ook deze zullen worden besproken in de volgende ICI-CCR bijeenkomst. Er is een verkeerde indruk gewekt dat het College de top-5 positie in Europa probeert na te streven, uitgaande van productie-aantallen. Er wordt ook naar andere aspecten gekeken. Het hele traject van ISO-certificering, wat kwaliteit impliceert, is hier een voorbeeld van. Het is niet zo dat de kwaliteit ach- 5

6 teruit gaat ten koste van de productie. Het College meldt dat halverwege 2008 de tweede benchmarking van EU-agentschappen van start zal gaan. Eén beoordelingsronde als streven: Nefarma onderschrijft het belang om te streven naar slechts één beoordelingsronde, maar constateert dat er enkele langlopende procedures zijn, waarbij ook vanuit het iets vooruitstrevender beoordeeld zou kunnen worden. Dit geldt met name op het moment dat een andere dan de eerste beoordelaar het antwoord van de firma beoordeelt en dan in de daaropvolgende ronde andere dan de oorspronkelijke commentaren inbrengt. Dit geeft onnodige vertraging. Nefarma pleit ervoor dat de beoordelaar met het 1 ste ronde commentaar altijd (met (literatuur)referenties onderbouwde) tekstvoorstellen meestuurt voor SPC en zo mogelijk ook voor bijsluiter. (Voorbeeld: actualisatie van antibiotica en de verwijzingen naar de resistentie-informatie. Het is duidelijker en sneller als zelf met een tekstvoorstel komt.) Nefarma pleit er ook voor dat ook bij 1 ste beoordeling van type II variaties door de CMC beoordelaar altijd de bron wordt vermeld en zo veel mogelijk een concreet voorstel wordt gedaan. 11. Off-label use Vanuit de koepelorganisaties wordt gevraagd hoe het standpunt van het College zich verhoudt tot de Geneesmiddelenwet. Er is een standpunt uit De Geneesmiddelenwet uit 2006 zegt wat anders inzake het gebruik of voorschrijven door de arts. Dit moet er wellicht nog in verwerkt worden. Het College gaat er nog steeds van uit dat het mogelijk is om goed Off-label voor te schrijven. Voorgesteld wordt om de exacte tekst op de website te bekijken en tegenover de verplichtingen uit de Geneesmiddelenwet te leggen. Dit zal gebeuren. Actie 78/ Workshop elektronische indieningen voor Regulatory Affairs managers. Er wordt een aparte bijeenkomst georganiseerd die meer inhoudelijk zal ingaan op de elektronische indieningen. Het College zal voor het programma van deze dag overleg voeren met de koepelorganisaties. Dit overleg zal plaatsvinden met de CCR-ICI groep. Er moet voor gewaakt worden dat de ICI-CCR niet tevens gebruikt wordt voor andere punten die feitelijk in de gewone CCR thuishoren. Er zal vanuit het College vaker behoefte zijn om interactie te hebben met de koepelorganisaties. Er zal worden nagedacht over een goede vorm daarvan. Actie 78/ Telefonische bereikbaarheid De telefonische bereikbaarheid is niet optimaal. Het College is bezig met een plan waarin een deel van de suggesties van de koepelorganisaties om de bereikbaarheid op korte termijn te vergroten wordt meegenomen. De maatregelen worden besproken en ter goedkeuring voorgelegd in het managementteam. Actie 78/ Geneesmiddelen voor kinderen Naar aanleiding van dit agendapunt is vanuit het College om een reactie gevraagd van de twee leden die bij de PEDCO vertegenwoordigd zijn. Hier is nog geen reactie op ontvangen. Zodra het College hier iets over kan melden zal zij dit doen. Actie 78/08. Vanuit Nefarma wordt opgemerkt dat, mocht het College behoefte hebben aan afstemming met experts vanuit de leden, dit mogelijk is. Dit geldt uiteraard ook voor andere regulatoire onderwerpen. Gevraagd wordt of Nefarma dan tevens aan haar leden wil vragen hoe zij tegen de compliance check aankijken. Er wordt verteld dat de CMD daar overleg over heeft gehad met de EMEA. Bij alle vragen moet na een bepaalde datum de compliance check uitgevoerd worden. De EMEA let goed op of de bewoording in de PIP s die goedgekeurd worden duidelijk is, niet multi-interpretabel. De check kan ook bij de EMEA worden gedaan. 6

7 15. Implementatie EMeA roadmap De EMEA roadmap. Dit agendapunt is geagendeerd door Nefarma. Reden hiervoor is de mogelijke additionele werklast met achterstanden als gevolg. Een voorbeeld hiervan is availability of medicines. Dit is een zorg binnen Europa. Er is een aantal geneesmiddelen dat om commerciële redenen niet meer op de markt komt terwijl daar wel behoefte aan is. Binnen Europa is een groot tekort aan beoordelingscapaciteit. Het College voert voortdurend overleg binnen de Heads of Agencies, waar EMEA en commissievertegenwoordigers aanwezig zijn, over datgene wat nog haalbaar is met beschikbare resources. Er wordt binnen deze context voor gezorgd niet steeds nieuwe initiatieven aan te trekken. De EMEA en de commissie hebben overigens wel ambities, ofwel wettelijke verplichtingen, waaronder de Paediatrics. Nederland heeft gekozen hier op in te zetten en er een rol bij te spelen. Er komt een nieuwe Roadmap. De discussies daarover duren tot De discussie wordt naar alle waarschijnlijkheid dit jaar opgestart en in 2009 worden ze ontplooid. Het College heeft besloten haar strategisch businessplan te updaten. De planning is dit voor de zomer gereed te hebben. 16. Rondvraag. Er wordt een vraag gesteld over de brief die het College eind januari heeft rondgestuurd met daarbij een Nederlandse vertaling. Echter, is geconstateerd dat er fouten zitten in de vertaling. Hierdoor moet de tekst opnieuw aangepast en rondgestuurd worden. Gevraagd wordt of het College in het vervolg zorgvuldiger de vertaling wil nagaan, alvorens deze rond te sturen. Een van de leden van een koepel heeft van het College een brief gekregen in reactie op een AV- aanvraag, waar in stond dat de bijsluiter aangepast diende te worden omdat in de AV-aanvraag een beperking aan de indicatiestelling werd gesteld en dat is tegenstrijdig met het beleid wat het College tijdens een eerdere CCR heeft gepresenteerd. Dit geval is bij de voorzitter bekend. Deze kan hier niet tijdens de vergadering op reageren en naar aanleiding hiervan kan geen algemene conclusie worden getrokken. 17. Datum volgende vergadering De volgende CCR is op donderdag 22 mei om uur in de Joris Doelenzaal in Den Haag. 18. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. 7

8 Lijst van actiepunten uit de CCR-vergaderingen Nr. Datum: Inhoud: Actie door: 72/ Voorstel van de Werkgroep Infectie Preventie over meervoudige toediening parenteralia wordt ingewacht. 74/ Het beleidsdocument ten aanzien van de bijsluiter moet worden aangepast. Een timetable wordt opgesteld. 76/ Voorstel VES over parallelimport en geneesmiddelenbewaking. 77/ De koepels worden geïnformeerd omtrent het onderzoek van de Consumentenbond. 78/ Het collegestandpunt inzake biosimilars zal behalve bij registratiezaken ook bij geneesmiddeleninformatie worden geplaatst op de website. 78/ Plaatsen van relevante documenten op de website inzake de AV status 78/ Plaatsen van de standpunten van het College inzake consultaties op de website 78/ Vervolg van de ICI-CCR 78/ Vergelijken van de exacte tekst inzake off label use van de website vs de Geneesmiddelenwet. 78/ Workshop electronische indieningen: wijze waarop interactie met koepelorganisaties vorm zal worden gegeven. 78/ Maatregelen ten aanzien van telefonische bereikbaarheid. 78/ Reactie leden PEDCO doorgeven. 8

Verslag van de 4e CCR Praktijk vergadering. van woensdag 1 september 2010 te Den Haag

Verslag van de 4e CCR Praktijk vergadering. van woensdag 1 september 2010 te Den Haag Verslag Verslag van de 4e CCR Praktijk vergadering. van woensdag 1 september 2010 te Den Haag 1. Opening De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom 2. Verslag vorige vergadering en actiepunten

Nadere informatie

Verslag van de 5 e CCR Praktijk vergadering van woensdag 23 februari 2011 te Den Haag

Verslag van de 5 e CCR Praktijk vergadering van woensdag 23 februari 2011 te Den Haag Verslag van de 5 e CCR Praktijk vergadering van woensdag 23 februari 2011 te Den Haag 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De heer Ten Cate van de VES

Nadere informatie

Verslag 77 e vergadering CCR 15 november 2007 te Den Haag BFN

Verslag 77 e vergadering CCR 15 november 2007 te Den Haag BFN Verslag 77 e vergadering CCR 15 november 2007 te Den Haag NEFARA Jacqueline Paardekooper Anthony Amoureus Peter Reijnders NEPROFAR Bernard auritz Bernadette Krom BOGIN Frank Bongers Sander Oortgiese Britt

Nadere informatie

Verslag van de 23 e CCR Praktijk van woensdag 5 juli 2017 te Utrecht

Verslag van de 23 e CCR Praktijk van woensdag 5 juli 2017 te Utrecht Verslag van de 23 e CCR Praktijk van woensdag 5 juli 2017 te Utrecht 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Verslag 22e vergadering d.d. 16 november 2016, inclusief

Nadere informatie

CCR Praktijk, eerste bijeenkomst St. Joris Doelenzaal, Den Haag 16 september 2009 Aanvang 10.00 uur

CCR Praktijk, eerste bijeenkomst St. Joris Doelenzaal, Den Haag 16 september 2009 Aanvang 10.00 uur CCR Praktijk, eerste bijeenkomst St. Joris Doelenzaal, Den Haag 16 september 2009 Aanvang 10.00 uur Namens Voorzitter: dhr. R. de Haan Dhr. A.I.M. Wesseling Dhr. A. Torqui Dhr. R.T.W. Meijer Mw. V.A Geluk

Nadere informatie

Verslag van de 85e CCR van woensdag 15 september 2010 te Den Haag.

Verslag van de 85e CCR van woensdag 15 september 2010 te Den Haag. Verslag van de 85e CCR van woensdag 15 september 2010 te Den Haag. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering. 2. Verslag 84 e vergadering d.d. 10 februari 2010, inclusief actiepunten De VES was niet

Nadere informatie

Agenda van de 18 e CCR Praktijk van woensdag 8 juli 2015 te Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.30-17.30 uur Vergaderzaal: 15.

Agenda van de 18 e CCR Praktijk van woensdag 8 juli 2015 te Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.30-17.30 uur Vergaderzaal: 15. Agenda van de 18 e CCR Praktijk van woensdag 8 juli te Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.30-17.30 uur Vergaderzaal: 15.30 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Verslag 17e vergadering

Nadere informatie

Verslag van de 13 e CCR Praktijk van woensdag 4 december 2013 te Utrecht

Verslag van de 13 e CCR Praktijk van woensdag 4 december 2013 te Utrecht Verslag van de 13 e CCR Praktijk van woensdag 4 december 2013 te Utrecht 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Dhr. Van Belkum is verhinderd. Dhr. Wesseling zit

Nadere informatie

Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart 2014 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15.

Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart 2014 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15. Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15.30 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Verslag 13e vergadering

Nadere informatie

Verslag van de 10 e CCR Praktijk van woensdag 12 september 2012 te Utrecht

Verslag van de 10 e CCR Praktijk van woensdag 12 september 2012 te Utrecht Verslag van de 10 e CCR Praktijk van woensdag 12 september te Utrecht 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 2. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Nadere informatie

Aanwezigen: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen Dhr. H.G.M. Leufkens (voorzitter) Mw. B. van Elk. Mw. S. Straus

Aanwezigen: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen Dhr. H.G.M. Leufkens (voorzitter) Mw. B. van Elk. Mw. S. Straus 1 Verslag 81e Vergadering van de Contact Commissie Registratie gehouden op woensdag 4 februari 2009 te Den Haag Aanwezigen: NEFARMA VES Dhr. J.M.J. Claessens Dhr. A.J. Ten Cate Dhr. P. Reijnders Dhr. C.

Nadere informatie

Verslag van de 11 e CCR Praktijk van donderdag 7 maart 2013 te Utrecht

Verslag van de 11 e CCR Praktijk van donderdag 7 maart 2013 te Utrecht Verslag van de 11 e CCR Praktijk van donderdag 7 maart 2013 te Utrecht 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Mevr. Guo, Rijkstrainee bij het Ministerie van VWS,

Nadere informatie

Sabine Straus Pim van der Giesen Sandra Kurger Stan van Belkum Rosaline Tóth

Sabine Straus Pim van der Giesen Sandra Kurger Stan van Belkum Rosaline Tóth Verslag 80e Vergadering van de Contact Commissie Registratie gehouden op woensdag 17 september 2008 te Den Haag Aanwezigen: NEFARA Peter Reijnders John Claessens ichel Dutrée Armand Voorschuur NEPROFAR

Nadere informatie

Agenda van de 15 e CCR Praktijk van woensdag 2 juli 2014 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: uur Vergaderzaal: 15.

Agenda van de 15 e CCR Praktijk van woensdag 2 juli 2014 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: uur Vergaderzaal: 15. Agenda van de 15 e CCR Praktijk van woensdag 2 juli Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.30-17.30 uur Vergaderzaal: 15.30 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Verslag 14e vergadering d.d.

Nadere informatie

Verslag van de 16 e CCR Praktijk van woensdag 26 november 2014 te Utrecht

Verslag van de 16 e CCR Praktijk van woensdag 26 november 2014 te Utrecht Verslag van de 16 e CCR Praktijk van woensdag 26 november te Utrecht 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 2. Vaststellen agenda Agendapunt 7.b en 7.f zijn aan de

Nadere informatie

Agenda van de 17 e CCR Praktijk van woensdag 18 maart 2015 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.30-17.30 uur Vergaderzaal: 15.

Agenda van de 17 e CCR Praktijk van woensdag 18 maart 2015 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.30-17.30 uur Vergaderzaal: 15. Agenda van de 17 e CCR Praktijk van woensdag Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.30-17.30 uur Vergaderzaal: 15.30 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Verslag 16e vergadering d.d. 26 november,

Nadere informatie

Verslag 95e CCR Regulier vergadering woensdag 25 september 2013 te Utrecht

Verslag 95e CCR Regulier vergadering woensdag 25 september 2013 te Utrecht Verslag 95e CCR Regulier vergadering woensdag 25 te Utrecht 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 2. Vaststellen agenda Bij agendapunt 9 komt op de verzoek van de

Nadere informatie

Verslag van de 15 e CCR Praktijk van woensdag 2 juli 2014 te Utrecht

Verslag van de 15 e CCR Praktijk van woensdag 2 juli 2014 te Utrecht Verslag van de 15 e CCR Praktijk van woensdag 2 juli te Utrecht 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 2. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 1 juli 2009 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 1 juli 2009 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Verslag van de 8 e CCR Praktijk van woensdag 21 maart 2012 te Utrecht

Verslag van de 8 e CCR Praktijk van woensdag 21 maart 2012 te Utrecht Verslag van de 8 e CCR Praktijk van woensdag 21 maart 2012 te Utrecht 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Dit is de eerste CCR vergadering in het nieuwe pand van

Nadere informatie

Verslag van de 7 e CCR Praktijk vergadering van woensdag 14 september 2011 te Den Haag

Verslag van de 7 e CCR Praktijk vergadering van woensdag 14 september 2011 te Den Haag Verslag van de 7 e CCR Praktijk vergadering van woensdag 14 september te Den Haag 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De heer Ten Cate van de VES is

Nadere informatie

Agenda van de CCR Regulier nr. 101 van woensdag 1 juli 2015 te Utrecht Graadt van Roggenweg 500, vergaderzaal 15.30 Tijdstip 15.30-17.

Agenda van de CCR Regulier nr. 101 van woensdag 1 juli 2015 te Utrecht Graadt van Roggenweg 500, vergaderzaal 15.30 Tijdstip 15.30-17. Agenda van de CCR Regulier nr. 101 van woensdag 1 juli 2015 te Utrecht Graadt van Roggenweg 500, vergaderzaal 15.30 Tijdstip 15.30-17.30 uur 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Verslag 100 e vergadering

Nadere informatie

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 1 Wat doet het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen? Hantzen Stevenson, 1 april 2015 Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) Geschiedenis van het College 1958: Geneesmiddelenwet 1963:

Nadere informatie

Verslag 89e CCR Regulier vergadering - woensdag 11 januari 2012 te Den Haag

Verslag 89e CCR Regulier vergadering - woensdag 11 januari 2012 te Den Haag Verslag 89e CCR Regulier vergadering - woensdag 11 januari 2012 te Den Haag 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder de nieuwe gasten dhr. Verbeke,

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008 Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO 14001 of OHSAS 18001-certificaat versie 18 november 2008 SCCM en de aangesloten certificatie-instellingen willen de uitwisseling van ervaringen met ISO 14001-

Nadere informatie

Verslag 97e CCR Regulier vergadering woensdag 18 juni 2014 te Utrecht

Verslag 97e CCR Regulier vergadering woensdag 18 juni 2014 te Utrecht Verslag 97e CCR Regulier vergadering woensdag 18 juni 2014 te Utrecht 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Een speciaal welkom is er voor dhr. Hurts die voor het

Nadere informatie

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag)

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag) Verslag Betreft: Het Horecaoverleg Gemeente Maasgouw Van: Karin Peeters Onderwerp: Vergadering dd. 14 oktober 2015 Aanwezig: Namens bestuur Koninklijke Horeca Maasgouw: René Broen Luc van Engelen Nicole

Nadere informatie

B G M E B. Aanwezigen: Drs. A.L.J.T.J. Amoureus Dr. Ir. P.J.M. Reijnders. BFN Dhr. L.J. Louwaars NEPROFARM Ir. B.J. Mauritz

B G M E B. Aanwezigen: Drs. A.L.J.T.J. Amoureus Dr. Ir. P.J.M. Reijnders. BFN Dhr. L.J. Louwaars NEPROFARM Ir. B.J. Mauritz C B G M E B e Veerrssl laagg 7733 Veerrggaaddeerri inngg vvaann ddee Coonnt taacct t Coommi issssi iee Reeggi isst trraat tiee ggeehhoouuddeenn oopp wooeennssddaagg 55 juul j lii 22000066 tee t Deenn Haaaagg

Nadere informatie

Verslag 102 e CCR Regulier vergadering woensdag 7 oktober 2015 te Utrecht

Verslag 102 e CCR Regulier vergadering woensdag 7 oktober 2015 te Utrecht Verslag 102 e CCR Regulier vergadering woensdag 7 oktober te Utrecht 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De voorzitter staat stil bij het overlijden van mw. Kraaijeveld,

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst CBG Patiënt en Consument van woensdag 10 juni 2015 te Utrecht

Verslag van de bijeenkomst CBG Patiënt en Consument van woensdag 10 juni 2015 te Utrecht Verslag van de bijeenkomst CBG Patiënt en Consument van woensdag 10 juni 2015 te Utrecht 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 2. Vaststellen agenda De agenda wordt

Nadere informatie

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal Medezeggenschapsraad Notulen MR vergadering Aanwezig Notulist Gast : Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal : Maatman :

Nadere informatie

Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid

Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid 16 februari 2012 RA120235 Samenvatting Een vrouw doet begin

Nadere informatie

Beleidsdocument: Herregistratie van geneesmiddelen voor humaan gebruik ingeschreven via de nationale procedure

Beleidsdocument: Herregistratie van geneesmiddelen voor humaan gebruik ingeschreven via de nationale procedure OLLEGE TER BEOORDELING VAN GENEESIDDELEN Beleidsdocument: Herregistratie van geneesmiddelen voor humaan gebruik ingeschreven via de nationale procedure EB 42 14 maart 2013 EB-42 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

Agenda van de 21 e CCR Praktijk van woensdag 6 juli 2016 te Utrecht Graadt van Roggenweg 500, vergaderzaal Tijdstip

Agenda van de 21 e CCR Praktijk van woensdag 6 juli 2016 te Utrecht Graadt van Roggenweg 500, vergaderzaal Tijdstip Agenda van de 21 e CCR Praktijk van woensdag 6 juli te Utrecht Graadt van Roggenweg 500, vergaderzaal 15.30 Tijdstip 15.30-17.30 uur 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Verslag 20e vergadering d.d.

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

Handleiding behorende bij de elektronische structuur voor het indienen van aanvragen voor het verkrijgen van een parallel handelsvergunning

Handleiding behorende bij de elektronische structuur voor het indienen van aanvragen voor het verkrijgen van een parallel handelsvergunning Handleiding behorende bij de elektronische structuur voor het indienen van aanvragen voor het verkrijgen van een parallel handelsvergunning C O L L E G E C E D I C I N E S T E R B E O O R D E L I N G V

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM 20.00 UUR Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Dhr. F. van Dalum, Dhr. E.A. Druppel,

Nadere informatie

De voorzitter opent de tweede CCR/Praktijk vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

De voorzitter opent de tweede CCR/Praktijk vergadering en heet alle aanwezigen welkom. CCR Praktijk CCR Praktijk, tweede bijeenkomst januari 2010 R. de Haan (voorzitter) F. Wesseling S. Kruger R. Tóth Neprofarm E. Michiels Neprofarm D. Vu Bogin S. Oortgiese Bogin H. Cauwels Biofarmind G.

Nadere informatie

Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling

Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling Doel: In het verleden zijn er te weinig concrete afspraken gemaakt over de tijdstippen waarop de aan NCDR deelnemende centra hun data aanleveren en op welke

Nadere informatie

Routekaart voor de afhandeling van meldingen van geneesmiddelentekorten

Routekaart voor de afhandeling van meldingen van geneesmiddelentekorten Routekaart voor de afhandeling van meldingen van geneesmiddelentekorten Versie 9 maart 2017, aangepast n.a.v. commentaren ontvangen vanuit de Werkgroep Geneesmiddelentekorten na 14 februari 2017 Inhoud

Nadere informatie

15-09-2015 Eerste versie openbaar verslag 1

15-09-2015 Eerste versie openbaar verslag 1 Vastgesteld d.d. Openbaar verslag van de 836 e vergadering van het 3 september 2015 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, woensdag 12 augustus 2015 te Utrecht DATUM AANPASSING VERSIE 15-09-2015 Eerste

Nadere informatie

Tevens klaagt verzoekster erover dat zij op haar diverse brieven aan de Belastingdienst geen antwoord heeft gekregen.

Tevens klaagt verzoekster erover dat zij op haar diverse brieven aan de Belastingdienst geen antwoord heeft gekregen. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat zij, hoewel daartoe na haar emigratie naar Spanje geen enkele aanleiding bestaat, nog regelmatig aangiftes en andere stukken van de Belastingdienst ontvangt.

Nadere informatie

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) d.d. 17 september 2012

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) d.d. 17 september 2012 Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) J. Tholenaar inlichtingen j.tholenaar@caop.nl 070-3765705 bijlagen TWAV/12.00740 nummer ZD.931.2 zaaknummer 9 oktober 2012 Verzenddatum email Verslag van het

Nadere informatie

Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West

Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West 2 mei 2012 RA120655 Samenvatting Een daklift staat al tijden bij een vrouw op straat voor de deur weg

Nadere informatie

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig:

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig: Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari 2016 Dinsdag 12 januari vindt een gesprek plaats met een kandidaat voor de vacante positie. Indien dit gesprek positief verloopt zal aan de beide

Nadere informatie

Inspectierapport Centrum Kinderpret (KDV) Rolklaverpad 21 23 1314PD ALMERE Registratienummer 619935169

Inspectierapport Centrum Kinderpret (KDV) Rolklaverpad 21 23 1314PD ALMERE Registratienummer 619935169 Inspectierapport Centrum Kinderpret (KDV) Rolklaverpad 21 23 1314PD ALMERE Registratienummer 619935169 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 29-01-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 2 Klacht Verzoeksters klagen erover dat zij geen contact konden krijgen met de Visadienst kort verblijf van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 Rapport Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat UWV Cadans, kantoor Amsterdam: 1. hem nog steeds geen duidelijkheid heeft verschaft over de financiële afwikkeling

Nadere informatie

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Operatie BRP Jaargang 2014, nummer 3, 1 april 2014 Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Onderwerpen waarover de stuurgroep heeft gesproken De stuurgroep heeft op 27 maart

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI

NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI 2017 Aanwezig: Afwezig: Marijke Janssen (Voorzitter), Marie-Thérèse Gillessen, Igor Martin, Hans Nuhn, Ester den Otter, Martin Romeijn, Hannie Roosen, Niek Verbeek

Nadere informatie

Bestuurlijk Overleg Almere. onderzoek Digidoor; eindoordeel

Bestuurlijk Overleg Almere. onderzoek Digidoor; eindoordeel POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Bestuurlijk Overleg Almere DATUM 27 mei 2005

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet

Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet 27 juli 2011 RA110985 Samenvatting Een man wordt ruim een jaar na zijn verhuizing binnen Amsterdam verrast door een rekening

Nadere informatie

Verslag van de 12 e CCR Praktijk van woensdag 12 juni 2013 te Utrecht

Verslag van de 12 e CCR Praktijk van woensdag 12 juni 2013 te Utrecht Verslag van de 12 e CCR Praktijk van woensdag 12 juni te Utrecht 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Dhr. Van Belkum zit als nieuwe adjunct directeur vanaf heden

Nadere informatie

LBIO t.a.v. de heer L. de Bakker, directeur Postbus AX ROTTERDAM. Geachte heer De Bakker,

LBIO t.a.v. de heer L. de Bakker, directeur Postbus AX ROTTERDAM. Geachte heer De Bakker, LBIO t.a.v. de heer L. de Bakker, directeur Postbus 8901 3009 AX ROTTERDAM Geachte heer De Bakker, In januari hebben wij u geïnformeerd over een klacht van de heer Xxx over de werkwijze van het LBIO bij

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Agenda van de 20 e CCR Praktijk van woensdag 2 maart 2016 te Utrecht Graadt van Roggenweg 500, vergaderzaal Tijdstip

Agenda van de 20 e CCR Praktijk van woensdag 2 maart 2016 te Utrecht Graadt van Roggenweg 500, vergaderzaal Tijdstip Agenda van de 20 e CCR Praktijk van woensdag 2 maart 2016 te Utrecht Graadt van Roggenweg 500, vergaderzaal 15.30 Tijdstip 15.30-17.30 uur 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Verslag 19e vergadering

Nadere informatie

Inkooptraject Beschermd Wonen Gemeente Eindhoven

Inkooptraject Beschermd Wonen Gemeente Eindhoven Inkooptraject Beschermd Wonen Gemeente Eindhoven Concept Verslag Overlegtafel Beschermd Wonen 5de ronde d.d. 14.01.2015 Aanwezig namens de Gemeente Eindhoven: * Dhr. P. Van Emden (Projectleider en Voorzitter)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 17 december 2013. Rapportnummer: 2013/194

Rapport. Datum: 17 december 2013. Rapportnummer: 2013/194 Rapport Rapport betreffende een klacht over de wijze van behandeling van een bezwaarschrift tegen de vastgestelde WOZ-waarde door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: 17 december 2013

Nadere informatie

Notulen 20 november 2012 Medezeggenschapsraad Overleg

Notulen 20 november 2012 Medezeggenschapsraad Overleg Aanwezig: Notulen 20 november 2012 Medezeggenschapsraad Overleg RKBS De Prinsenhof Afwezig: Plaats: Volgende vergadering Agenda Alex Duivenvoorde (voorzitter), Angelique Duivenvoorde, Micha Luttik, Fred

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg Nr. 109 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Handreiking Off-label medicatie voorschrijven in de kinder- en jeugdpsychiatrie

Handreiking Off-label medicatie voorschrijven in de kinder- en jeugdpsychiatrie Handreiking Off-label medicatie voorschrijven in de kinder- en jeugdpsychiatrie P.W. Troost, L.J. Kalverdijk, A.P. Cohen & N.J.M. Beuk INLEIDING 2 In de Geneesmiddelenwet 1) zijn voor het voorschrijven

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

Toelichting bij de Gedragscode Geneesmiddelenreclame

Toelichting bij de Gedragscode Geneesmiddelenreclame Toelichting bij de Gedragscode Geneesmiddelenreclame In deze toelichting zijn opgenomen de toelichtingen, die door het Bestuur zijn opgesteld in het kader van wijzigingen, die in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 10 december 2012

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 10 december 2012 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 10 december 2012 Aanwezig Rol Inge Stassar Y Team Coby Markerink N Team Remy Janssen Y Ouder Sven Peters Y Ouder Cock v. Velthoven Y Ouder Financiële Commissie

Nadere informatie

Actuele EU-procedures in de commissies

Actuele EU-procedures in de commissies Den Haag, 1 september Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 5, 6, 8 EZ i.v.m. agendapunt 5 FIN i.v.m. agendapunt 5, 7, 9 I&M i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

DBFM-CONTRACT PROJECT X

DBFM-CONTRACT PROJECT X XIII. Consultatiefase Bijlage II Voorbeeld Consultatieprotocol DBFM-CONTRACT PROJECT X (EG 200X/XXX-XXXXXX) DATUM Uitsluitend voor intern gebruik projectorganisatie 2 Inhoudsopgave consultatieprotocol

Nadere informatie

Richtlijn voor het werkoverleg

Richtlijn voor het werkoverleg Richtlijn voor het werkoverleg Nummer: 11.0000274 Versie: 0.1 Vastgesteld door het CMT 10 maart 2011 doc.: pz_alle/regelingen/werkoverleg richtlijn Inleiding Communicatie is hét sleutelbegrip als het gaat

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Ons kenmerk : l/jwoo Behandeld door : J. Klijn Bijlagen -

Ons kenmerk : l/jwoo Behandeld door : J. Klijn Bijlagen - Stichting Herindeling NEE Burgercomité Goedereede Postbus 224 3253 ZK Ouddorp Aan Provincie Zuid Holland T.a.v. mevrouw I. van Mulligen Commissiegriffier Bestuur en Middelen Postbus 90602 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse VERSLAG van de op 8 december 2016 in Zoetermeer gehouden openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en Omstreken Aanwezig de leden: de heer T.C. Kuiper,

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

Aanwezigen: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Dr. A.A.W. Kalis NEPROFARM. Drs. C.A. van Belkum BIOFARMIND

Aanwezigen: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Dr. A.A.W. Kalis NEPROFARM. Drs. C.A. van Belkum BIOFARMIND C B G M E B e Veerrssl laagg 7711 Veerrggaaddeerri inngg vvaann ddee Coonnt taacct t Coommi issssi iee Reeggi isst trraat tiee ggeehhoouuddeenn oopp wooeennssddaagg 77 ddeecceembbeerr 22000055 tee t Deenn

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024 Rapport Rapport over een klacht betreffende het CAK Datum: 25 maart 2014 Rapportnummer: 2014/024 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het CAK niet klantvriendelijk te werk is gegaan bij het behandelen

Nadere informatie

Utrecht, september 2016

Utrecht, september 2016 Eindrapport van het inspectiebezoek in het kader van Geneesmiddelen zonder Handelsvergunning aan ziekenhuisapotheek Nij Smellinghe te Drachten, op 25 mei 2016 Utrecht, september 2016 Documentnummer: 1008874

Nadere informatie

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur Agenda Aan Bestuurders GGA Breda Mobiliteit Betreft Bestuurlijk overleg GGA Breda Datum Woensdag 17 april 2013 Locatie Vergaderzaal gemeente Etten-Leur Markt 1, kamer 1.09 Tijdstip 14.00 t/m 15.15 uur

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 juni 2011 Betreft Beantwoording kamervragen

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 juni 2011 Betreft Beantwoording kamervragen > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet.

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet. Werkafspraken tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie), de stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Keuringsraad Openbare Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) over de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Europese peer review van het Nationaal Rapport stresstest kerncentrale Borssele

Europese peer review van het Nationaal Rapport stresstest kerncentrale Borssele > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

KLACHTAFHANDELING BIJ AANBESTEDEN. 10-6-2014 Corsanummer: 14.038637

KLACHTAFHANDELING BIJ AANBESTEDEN. 10-6-2014 Corsanummer: 14.038637 KLACHTAFHANDELING BIJ AANBESTEDEN Standaard voor klachtafhandeling I. Inleiding Waarom een standaard voor klachtafhandeling bij aanbestedingen? In het kader van een aanbestedingsprocedure kan het voorkomen

Nadere informatie

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Samen met gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) heeft KING in 2014 servicenormen verzameld die gemeenten hanteren. Deze

Nadere informatie

Risk Management Plan. Implementeren: wie, wanneer, hoe? Suzanne Frankfort namens de RMP werkgroep PPN meeting, 21 juni 2011

Risk Management Plan. Implementeren: wie, wanneer, hoe? Suzanne Frankfort namens de RMP werkgroep PPN meeting, 21 juni 2011 Risk Management Plan Implementeren: wie, wanneer, hoe? Suzanne Frankfort namens de RMP werkgroep PPN meeting, 21 juni 2011 Agenda Risk Management Systeem/Plan (RMS/RMP) Wat is dat? RMP Werkgroep Doel van

Nadere informatie

Verslag presentatie Harmonisatie en participatie door Joost van Galen, projectleider biociden Ctgb en voorzitter van de Coordination Group.

Verslag presentatie Harmonisatie en participatie door Joost van Galen, projectleider biociden Ctgb en voorzitter van de Coordination Group. Verslag presentatie Harmonisatie en participatie door Joost van Galen, projectleider biociden Ctgb en voorzitter van de Coordination Group. De presentatie gaat over de harmonisatie van beoordelingen en

Nadere informatie

Verslag 105e CCR Regulier - woensdag 19 oktober 2016 te Utrecht

Verslag 105e CCR Regulier - woensdag 19 oktober 2016 te Utrecht Verslag 105e CCR Regulier - woensdag 19 oktober 2016 te Utrecht 1. Opening 2. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Verslag 104 e vergadering d.d. 29 juni 2016, inclusief actiepunten

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen, klachten en bezwaren bij een ISO , ISO of OHSAS certificaat. n versie 15 september 2016

Handelwijze bij vragen, klachten en bezwaren bij een ISO , ISO of OHSAS certificaat. n versie 15 september 2016 Handelwijze bij vragen, klachten en bezwaren bij een ISO 14001-, ISO 50001 of OHSAS 18001-certificaat 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192

Rapport. Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192 Rapport Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV, basiskantoor Amsterdam, tot op 8 januari 2001: 1. nog steeds niet de beschikking

Nadere informatie

Rapport. Herzien Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht. Datum: 10 februari Rapportnummer: 2014/006

Rapport. Herzien Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht. Datum: 10 februari Rapportnummer: 2014/006 Rapport Herzien Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht. Datum: 10 februari 2014 Rapportnummer: 2014/006 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213

Rapport. Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213 Rapport Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213 2 Klacht Op 30 augustus 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de Werkgroep Stop Overlast Seppe te Sint Willebrord, ingediend door

Nadere informatie

Falende indicering door MO-zaak Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven De MO-zaak

Falende indicering door MO-zaak Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven De MO-zaak Rapport Gemeentelijke Ombudsman Falende indicering door MO-zaak Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven De MO-zaak 6 februari 2013 RA121464 Samenvatting Een vrouw lijdt aan een ziekte van het

Nadere informatie

De heer mr. H.J. Bolhaar Voorzitter van het College van Procureurs-generaal Postbus EH DEN HAAG. Geachte heer Bolhaar,

De heer mr. H.J. Bolhaar Voorzitter van het College van Procureurs-generaal Postbus EH DEN HAAG. Geachte heer Bolhaar, De heer mr. H.J. Bolhaar Voorzitter van het College van Procureurs-generaal Postbus 20305 2500 EH DEN HAAG Geachte heer Bolhaar, In 2013 ontving de Nationale ombudsman 38.033 klachten van burgers en bedrijven,

Nadere informatie