Europees Mededingingsrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europees Mededingingsrecht"

Transcriptie

1 5554 Katern 106 sociaal-economisch recht verhuur, die onder zeer gunstige voorwaarden had plaatsgevonden, onder het kartelverbod valt omdat het tot een verstoring van de concurrentie zou kunnen leiden. Daarnaast zou de gemeente aldus misbruik van haar economische machtspositie hebben gemaakt. De NMa had de klacht afgewezen omdat de verhuur een vorm van subsidieverlening zou betreffen die mogelijk als staatssteun kon worden gekwalificeerd, hetgeen buiten de reikwijdte van de Mededingingswet valt. Het CBB is echter in navolging van de Rechtbank Rotterdam van oordeel dat de NMa voor de toepasselijkheid van de Mededingingswet had moeten beoordelen of het gedrag van de gemeente als een activiteit van een onderneming kan worden gekwalificeerd. Desondanks is het CBB van oordeel dat de NMa de klacht terecht heeft afgewezen omdat de bepaling van een lage of symbolische prijs bij de verhuur van grond behoudens bijzondere omstandigheden niet leidt tot de afstemming van marktgedrag dat ertoe strekt de concurrentie te beperken. Evenmin zijn er volgens het CBB aanwijzingen dat de gedraging in het onderhavige geval als misbruik van een economische machtspositie kan worden aangemerkt. E. Jutten, J. Rosenstok, Nieuwe Boetecode, nieuwe clementierichtsnoeren: effectieve handhaving met stok en wortel, AM, nr. 9, p ; R. Mahler, Uitspraak van het CBB over televisie, AM, nr. 10, p ; G.J.K. Elsen, Feitelijk leidinggeven en opdrachtgeven, M&M, nr. 8, p ; C.C. Meijer, Beleidsregel AMM in de zorg een groeimodel, M&M, nr. 8, p ; R.W.E. van Leuken, Zo. Nu eerst een passing-verweer?, WPNR, nr. 6734, p Europees Mededingingsrecht Handhaving Boete verbreken verzegeling De Europese Commissie heeft voor het eerst een boete opgelegd voor het verbreken van een zegel bij een bedrijfsbezoek. In verband met een onderzoek naar mededingingsbeperkende gedragingen op de Duitse energiemarkt had de Europese Commissie bij het energiebedrijf E.ON de kamer verzegeld waarin alle door de Europese Commissie bij E.ON aangetroffen gevoelige documenten werden bewaard, teneinde te voorkomen dat deze documenten s nachts zouden worden weggehaald. Toen de Europese Commissie de volgende dag terugkwam om het bedrijfsbezoek te hervatten was de zegel verbroken. Volgens de Europese Commissie is er geen andere mogelijkheid dan dat de zegel door E.ON zelf is verbroken. Om deze reden is aan E.ON een boete van maar liefst 38 miljoen opgelegd ( Richtsnoeren niet-horizontale concentraties De Europese Commissie heeft richtsnoeren voor de beoordeling van niet-horizontale concentraties gepubliceerd. Hierin wordt de mededingingsrechtelijke problematiek uiteengezet van fusies en overnames van ondernemingen die op verschillende markten actief zijn. In de Richtsnoeren wordt onder andere aangegeven bij welk marktaandeel en welke mate van marktconcentratie de fusie of overname niet geacht wordt de concurrentie te kunnen beperken. Ook wordt in de Richtsnoeren uiteengezet onder welke omstandigheden dergelijke transacties wel tot marktuitsluiting van derden of tot de afstemming van marktgedrag tussen concurrenten kunnen leiden ( R. Groen, J. Houben, M. Visser, Verticale prijsbinding en de rule of reason, AM, nr. 8, p ; J. Fanoy, H. Speyart, Akzo: Capita selecta van het legal privilege, AM, nr. 10, p ; H.M. Cornelissen, De Spaanse federatie van tankstationhouders tegen CEPSA, NTER, nr. 12, p ; C.C. van Dam, Aansprakelijkheid van de Europese Commissie en de NMa voor falen toezicht op fusies en overnames, NTER, nr. 12, p ; A. Albors-Llorens, The role of objective justification and efficiencies in the application of Article 82 EC, CMLR, vol. 44, nr. 6, p * Op het terrein van het Europees mededingingsrecht worden in de rubriek Europees recht van Katern ook belangrijke uitspraken en regelgeving opgenomen. Sociaal recht Mr.drs. J. Heinsius Wetgeving Een stille revolutie? Er is de afgelopen jaren het een en ander geschreven over de toekomst van het Sociaal recht. Zonder andere schrijvers tekort te willen doen vallen wat dat betreft bijvoorbeeld P.F. van der Heijden en F.M. Noordam (De waarde(n) van het sociaal recht. Over beginselen van sociale rechtsvorming en hun werking, Preadvies Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging deel 2001-I, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink), F. Koning (Het arbeids- en medezeggenschapsrecht in de 21e eeuw (afscheidsrede), Rotterdam: Erasmus Centre for Labour Law and Industrial Relations 2000) en M.G. Rood (Naar een nieuw sociaalrechtelijk denkraam, Den Haag: CAOP 1997 (afscheidsrede)) te noemen. Over deze toekomst wordt daarenboven ook op bovennationaal niveau nagedacht. Zo heeft de Europese Commissie eind 2006 een zogenoemd Groenboek gepubliceerd waarin over deze toekomst een aantal vragen wordt gesteld. Eén daarvan

2 sociaal-economisch recht Katern is die naar de exacte status van de zogenoemde self employed. In Nederland betreft het hierbij de zogenoemde ZZP ers de zelfstandigen zonder personeel. Deze laatste vraag is een terechte. Kijken wij alleen al naar ons land, dan valt immers niet uit te sluiten dat het aantal ZZP ers de komende twee jaren wel eens zou kunnen toenemen van enkele honderdduizend nu tot één miljoen ( )(!) in 2010 (bron: persbericht FNV dec. 2006). Daarbij is dan inderdaad de vraag, of al deze mensen werkzaam (zullen) zijn op basis van één of meerdere overeenkomsten van opdracht dan wel toch op basis van één of meerdere arbeidsovereenkomsten. Deze vraag wordt op dit moment in zekere zin beantwoord aan de hand van een samenspel van wetgeving en rechtspraak, waarbij de rechtspraak vooral die van de Hoge Raad zie nader hieronder de eerste viool lijkt te spelen. Overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst Artikel 7:400 e.v. BW bevatten de regels ten aanzien van de overeenkomst van opdracht. Het betreft daarbij kort gesteld de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt werkzaamheden te verrichten anders dan op grond van arbeidsovereenkomst. Hoewel de opdrachtgever de opdrachtnemer op basis van artikel 7:402 BW wel aanwijzingen kan geven betreffende de uitvoering van de opdracht, geschiedt dit niet op basis van ondergeschiktheid één van de drie kernelementen van de definitie van de arbeidsovereenkomst. Deze in artikel 7:610 BW vastgelegde definitie kent drie essentiële elementen: de plicht voor de werknemer om arbeid te verrichten, dit te doen in ruil voor loon en in dienst van de werkgever. In geval van een arbeidsovereenkomst moet er wat dat betreft sprake zijn van een gezagsrelatie; van ondergeschiktheid. Nu deze in geval van een overeenkomst van opdracht afwezig is, is er bij deze overeenkomst geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan de overeenkomst op grond waarvan een zelfstandig vertaler zich verplicht een vertaling te maken ten behoeve van zijn klant. Ook al mag deze laatste als opdrachtgever bij de uitoefening van de opdracht aanwijzingen geven, bijvoorbeeld betreffende een bepaald lettertype waarin het eindresultaat dient te worden aangeleverd, dan geschiedt dat niet op basis van gezag. Ondergeschiktheid valt immers ex artikel 7:660 BW te karakteriseren als de bevoegdheid van de werkgever om de werknemer met betrekking tot het verrichten van de arbeid in het voorbeeld: het vertalen als zodanig en/of de handhaving van de orde in zijn arbeidsorganisatie in het voorbeeld: het vertaalbureau aanwijzingen te (kunnen) geven. Daarvan zal geen sprake zijn in de verhouding vertaler-klant, zodat er nauwelijks een argument lijkt te kunnen worden aangevoerd tegen de kwalificatie van de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst als overeenkomst van opdracht. Onduidelijkheid kwalificatie In andere gevallen kan er desalniettemin onduidelijkheid bestaan over voornoemde kwalificatie. Iemand, die meent op basis van een arbeidsovereenkomst te werken dan wel dit gedaan te hebben, kan zich dan op grond van artikel 7:610a BW erop beroepen, dat er door hem gedurende drie opeenvolgende maanden gedurende minimaal twintig uren per maand of wekelijks ongeacht een specifiek aantal uren derhalve arbeid is verricht. In een dergelijk geval geldt dan het vermoeden, dat de arbeid plaatsvond op basis van een arbeidsovereenkomst. Tegenbewijs voor de vermoede gezagsverhouding is dan echter mogelijk. Een gezagsverhouding behoeft bij een beroep op artikel 7:610a BW immers niet te worden aangetoond. De vermeende werkgever kan dan ook de afwezigheid van arbeidsovereenkomst veelal de ondergeschiktheid bewijzen. Slaagt hij in dit bewijs, dan is er geen arbeidsovereenkomst. Het rechtsvermoeden ex artikel 7:610a BW (b)lijkt in de praktijk overigens geen grote rol te spelen. De rechter kijkt bij de beantwoording van de vraag, of er in een bepaald geval sprake is van een arbeidsovereenkomst naar het voldaan zijn aan alle drie criteria. Hoe partijen hun overeenkomst noemen, is daarbij op zichzelf traditioneel niet doorslaggevend (HR 8 april 1994, NJ (AGFA-arrest)). Wel houdt de rechter rekening met wat partijen beoogden (HR 14 november 1997, NJ 1998, 149, JAR 1997/263 (Groen/Schoevers)), waarmee we bij de rechtspraak zijn gekomen. Rechtspraak Dit laatste arrest Groen/Schoevers vormde iets meer dan tien jaar geleden het eerste van een aantal arresten, waarin de Hoge Raad, ook al zagen niet al diens arresten technisch-juridisch beschouwd specifiek op deze vraag diens licht liet schijnen over de kwalificatievraag ZZP er of werknemer?. Achtereenvolgens betrof het HR 5 april 2002, JAR 2002/100 (ABN AMRO/Malhi), HR 10 oktober 2003, JAR 2003/263 (Van der Male/ Den Hoedt), HR 10 december 2004, JAR 2005/15 (Groot/Diosynth), HR 14 april 2006, JAR 2006/119 (UvA/beurspromovendi) en HR 15 september 2006, JAR 2006/244 (ANWB/slipinstructrice). Gemeenschappelijke noemer van deze arresten leek, dat bij voornoemde kwalificatie in de eerste plaats acht dient te worden geslagen op de bedoeling van de partijen, waarbij de omstandigheden van het geval deze echter kunnen doorkruisen. De visie van de A-G bij de Hoge Raad, dat het bij de kwalificatie leek te gaan om een soort van holistische analyse van de arbeidsverhouding leek op basis van de arresten aanvechtbaar te zijn. Zeker op grond van het Diosynth viel te verdedigen, dat toch echt de partijbedoeling op de eerste plaats zou komen men kijke daartoe naar de woorden in de eerste plaats van de A-G in diens conclusie. Te noemen zijn in dit kader bijvoorbeeld E. Verhulp, Een arbeidsovereenkomst? Dat maak ik zelf wel uit!, Sociaal Recht 2005/3, p. 29 e.v. en M.S.A. Vegter, Arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst en het belang van de partij-

3 5556 Katern 106 sociaal-economisch recht bedoeling, Sociaal Recht , p. 25 e.v. De HR-arresten van 15 december 2006, JAR /19 (Van Houdts/ BBO) en zeker 13 juli, JAR /231 (Stichting Thuiszorg Rotterdam) lijken echter tot een andere conclusie te moeten leiden. Het meest interessante lijkt daarbij het laatste arrest te zijn. In een poging dit op deze plaats kort samen te vatten leek het daarin blijkens de feiten zo te zijn, dat een natuurlijk persoon A optredend namens een eigen vennootschap, A Holding, met de Stichting Thuiszorg Rotterdam een overeenkomst van opdracht sloot of kijkend naar het arrest wellicht beter: beoogde te sluiten om in de daardoor in stand gehouden organisatie namens de B.V. de functie van algemeen directeur uit te oefenen. Blijkens de statuten van de stichting was het echter zo, dat die functie slechts mocht worden uitgeoefend door een natuurlijk persoon in dienst van de stichting. En handelend alsof daaraan was voldaan, werd de overeengekomen management fee lees: het overeengekomen honorarium door de stichting niet (inclusief btw) aan A Holding uitbetaald, maar rechtstreeks aan A. De kwalificatievraag beantwoordend cassatie-technisch netter: nagaand of het Hof deze goed beantwoord had bepaalde de Hoge Raad, dat de rechter een onderzoek dient te verrichten naar hetgeen partijen werkelijk beoogden af te spreken [onderstreping JH], daarmee de partijautonomie tussen de vertegenwoordigers van de Holding B.V. en de Stichting Thuiszorg Rotterdam zie daarover helder onderdeel 2 van het cassatiemiddel voor wat betreft de kwalificatie van een arbeidsverhouding zo niet volledig verontachtzamend, dan toch ogenschijnlijk in aanzienlijke mate reducerend. In normaal Nederlands leidde dit er immers toe, dat de partijen A Holding en Stichting Thuiszorg Rotterdam een managementovereenkomst afspraken, maar natuurlijk persoon A en Stichting Thuiszorg Rotterdam van de rechter, die ook nog eens ondergeschiktheid aanwezig oordeelde tussen A en de Stichting, een arbeidsovereenkomst kregen. Dat is dus uitkijken voor partijen, die ( )echt( ) beogen om geen arbeidsovereenkomst te sluiten. Men leze over de betekenis van het arrest kernachtig nader Heerma van Voss en van Slooten in hun Kroniek in NJb 35 (p. 1-2). In de literatuur is daarenboven de afgelopen jaren overigens ook door anderen over de onderhavige thematiek geschreven. Zie bijvoorbeeld O. v.d. Kind, Partijbedoeling versus feitelijke uitvoering: een nieuwe ronde?, Sociaal Recht 3, J.J. Trap, De Hoge Raad na Groen/Schoevers: what s new?, ArbeidsRecht 4 en tot slot M.C.M. Aerts, De zelfstandige in het sociaal recht (diss.), Deventer: Kluwer, i.h.b p Stand van het recht Tot welke stand van het recht, als deze anno al kan worden geformuleerd, leidt het voorgaande nu? Te verdedigen valt de navolgende: Iemand kan op basis van één of meerdere elkaar opvolgende overeenkomsten van opdracht, als ZZP er aan de slag gaan en blijven, als dit (pre-contractueel en) contractueel expliciet is besproken, werkelijk [zie vlgde volzin, JH] is beoogd en afgesproken en partijen zich bij die overeenkomst(en) consequent en structureel dienovereenkomstig dus niet huiselijk gedragen. Omstandigheden van het geval kunnen de ZZP er immers toch tot werknemer maken. Ook kunnen partijen volgens de rechter de door hem bepaalde werkelijke bedoeling hebben gehad om toch een arbeidsovereenkomst te sluiten. Het antwoord op de vraag ZZP er of werknemer? kan op dit moment derhalve niet met 100% zekerheid worden gegeven. Aldus kan dan ook worden geconcludeerd, dat de huidige stand van het recht zich kenmerkt door onzekerheid. Om daaraan een einde te maken, valt te denken aan het ingrijpen van de wetgever, die daartoe in de eerste plaats een blik zou kunnen werpen op enkele vreemde rechtsstelsels. Naarmate rechtsvergelijkende kennis toeneemt, kunnen er immers meer alternatieven worden ontdekt voor de oplossing van juridische problemen. Rechtsvergelijking vergroot met andere woorden de voorraad oplossingen waaruit kan worden geput door degenen die een bijdrage leveren aan de rechtsontwikkeling, of dat nu de wetgever is, de rechter of de wetenschapsbeoefenaar is. (Bron: Th.M. de Boer, Vergelijkenderwijs: De inspiratie van buitenlands recht. Rede uitgesproken bij de opening van het academische jaar van de Universiteit van Aruba op vrijdag 13 september 1991.)(Zie in dit kader overigens tevens het meer dan lezenswaardige Lost in translation van J.H. Nieuwenhuis in NJb 37.) Leest men teruggekeerd naar deze bijdrage aangaande de vraag ZZP er of werknemer over het Belgische recht, dan kan men in eerste instantie hoopvol gestemd raken: Het bepalen van de ware toedracht van een professionele samenwerking is tot dusver steeds onderworpen geweest aan de grillen van de beoordelingsvrijheid van hoven en rechtbanken. Hoewel het enigszins in de sterren stond geschreven dat via wettelijke interventie paal en perk zou worden gesteld aan de fluctuerende wisselwerking tussen arbeidsen andere overeenkomsten, werd einde 2006 in allerijl de knoop doorgehakt: het concept <<aard van de arbeidsrelatie>> zag het levenslicht. (J. Lorré, Advocaat balie Brugge, Aard van de arbeidsrelatie als deus ex machina, Rechtskundig Weekblad nr 41 9 juni, p. 1662) Leest men echter door, dan maakt zich spoedig teleurstelling van de lezer meester: Met de Arbeidsrelatieswet is meteen een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het verbintenissenrecht ingeluid. De introductie van een wettelijke kapstok om te komen tot een coördinerende ordening inzake professionele samenwerkingsverbanden is inderdaad een curiosum. Via criteria allerhande poogt de wetgever autonome rechtssubjecten naar de meest adequate juridische omkadering van hun arbeidsrelatie te loodsen. De wet zelf biedt echter geen antwoord op individuele problemen: de concrete beoordeling wordt overgelaten aan hetzij een administratieve commissie, hetzij aan de rechterlijke macht. (J. Lorré, Aard van de arbeidsrelatie als deus ex machina, Rechtskundig Weekblad nr 41 9 juni, p. 1676) Een blik op het Duitse recht is dan hopelijk veelbelovender: Wo es Arbeitnehmer gibt, liegt es schon nach allgemeinem Verständnis nahe, daß es Personen geben muß, die orientiert an den vorgegebenen Kriterien des Arbeitnehmerbegriffs diesen ähneln, ohne ihnen zu gleichen. Dies sind die auch in der Gesetzesterminologie zum festen Begriff gewordenen arbeitnehmerähnlichen Personen. Sie können aber nicht verdrängt werden. Jede neue Definition verschiebt nur die Grenzen. Sie hebt nicht das eigentliche Problem der fehlenden Trennschärfe zwischen beiden Begriffen auf. (Dr. F. Rost, Richter am BAG, Arbeitnehmer und arbeitnehmerähnliche Personen im Betriebsverfassungsgesetz, NZA 1999, Heft 3, S. 113.) Typisch Duitse zinnen, waarbij vooral de derde volzin opvalt hoezo Sie können aber nicht verdrängt werden?

4 sociaal-economisch recht Katern Het zegt wellicht; een verkeerde interpretatie is niet uit te sluiten iets over de Duitse arbeidsverhoudingen van rond de eeuwwisseling met hun kenmerk van een hoge mate aan werknemersbescherming. Het is tegen die achtergrond dan ook hoopgevend, dat verschillende Duitse wetten nadien een verankering kennen van de zogenoemde Ich AG de Duitse variant van ZZP ers inhoudende een arbeitnehmerähnliche Person, die diens legislatieve plaats lijkt te hebben gevonden tussen de Arbeitnehmer en degene die echt op basis van een overeenkomst van opdracht werkt, zoals bijvoorbeeld de Rechtsanwalt als vrije beroepsbeoefenaar (G. Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch, München: Beck 2005, p ). Een mooi voorbeeld voor de Nederlandse wetgever? Meent men dat deze tussencategorie slechts tot nog meer rechtsonzekerheid kan leiden en wijst men na nadere bestudering ook het Belgische systeem af, dan kan men kiezen voor een nieuw artikel 7:610a BW: Hij die ten behoeve van een ander op basis van een daarmee schriftelijk aangegane, als overeenkomst van opdracht gekwalificeerde overeenkomst tegen beloning door die ander gedurende drie opeenvolgende maanden, wekelijks dan wel gedurende ten minste twintig uren per maand arbeid verricht, verricht deze arbeid op basis van een overeenkomst van opdracht. Op deze overeenkomst zijn de bepalingen uit deze titel niet van toepassing. Aanvaarding hiervan voor velen anno 2008 ongetwijfeld een revolutie brengt dan tevens de vraag met zich naar een wijziging van het werknemerschap in de werknemersverzekeringswetten. Deze kennen immers een werknemersbegrip, dat aanhaakt bij de arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610 BW en derhalve tot problemen kan leiden. Daargelaten dat inhoudingsplicht voor niet-werknemers kan bestaan de zogenoemde fictieve dienstbetrekking geldt dat een besluit van het bestuursorgaan UWV en/of de rechter dat voldaan is aan de voorwaarden van het werknemerschap uit de werknemersverzekering voor de civiele rechter niet bindend is, zodat deze laatste dus zelfstandig moet beoordelen, of er sprake is van werknemerschap ex artikel 7:610 BW. Hierdoor bestaat er een niet-denkbeeldig gevaar van tegenovergestelde beoordelingen van de bestuurs- en civiele rechter met als consequentie, dat een persoon lees een werknemer ex bestuursrecht, maar niet ex civiel recht tussen wal en schip geraakt, als er sprake is van een toekenning van rechten door de bestuursrechter, die in de kille werkelijkheid van het civiele proces niet bestaan zie de zeer lezenswaardige conclusie van de A-G voor het HR-arrest ANWB/slipinstructrice. Wil men ook dit probleem oplossen, dan valt daarbij te denken aan navolgende bepaling: Hij die arbeid verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, verricht deze arbeid op basis van een overeenkomst van opdracht en is derhalve geen werknemer in de zin van deze wet. Beide voorgestelde wetsbepalingen mogen gezien de aan het arbeidsovereenkomstenrecht ten grondslag liggende ongelijkheidscompensatie en dito traditie voor zeer velen zeer ver gaan. De fundamenten van deze poging tot compensatie liggen echter een eeuw achter ons. In onze huidige tijd is het nogmaals niet ondenkbaar, dat er in ons land binnen afzienbare tijd een miljoen ZZP ers zijn. De vraag ligt in de rede, of deze personen in sommige gevallen nog langer door een rechter een contractuele verhouding moet kunnen worden gegeven, die zij niet hebben beoogd. Als deze vraag niet positief wordt beantwoord, ontstaat daaruit de vervolgvraag of de wetgever hen niet veel meer kan beschermen door hen in ieder geval zekerheid te geven betreffende hun rechtspositie. Een status waarvoor mondige personen anno 2008 beter kunnen kiezen dan de onmondige en/of machteloze natuurlijke personen een eeuw geleden. Een mooi master scriptie-onderwerp? Beantwoordt de lezer deze vraag positief, dan maar zeker ook overigens valt te wijzen op het SMA-themanummer Honderd jaar Wet op de Arbeidsovereenkomst van met daarin bijdragen met veelzeggende titels als Honderd jaar definitie van de arbeidsovereenkomst: moet het anders? (C.J. Loonstra, M. Westerbeek) en De spanning van de contractsband in de arbeidsovereenkomst (W.L. Rozendaal, A.T.J.M. Jacobs). En last but not least zij tot slot of wellicht beter: om te beginnen: te wijzen op Kamerstukken II / , nr. 1; een brief van 17 december vorig jaar van de Staatssecretarissen van EZ, SZW en Financiën met een visie op het belang van zelfstandig ondernemerschap voor onze economie. Algemeen A.G. Castermans, Rol en betekenis van de Commissie gelijke behandeling, SMA 10 P.S. Fluit, W.A. Zondag, Godsdienst in arbeidsverhoudingen, SMA 11/12 Y. van Gemerden, R.J. van der Ham, Kroniek Arbeidsrecht, Advocatenblad 15 C.S. Kehrer-Bot, Jong geleerd, oud gedaan: leeftijds(fase)bewust personeelsbeleid, ArbeidsRecht 12 G.W. van der Voet, A.R. Houweling (red.), Wat doen we met de oudere werknemer? De arbeidsrechtelijke positie van Abraham en Sara (lib. serv. C.J. Loonstra), Meppel: Boom Juridische uitgevers Internationaal arbeidsrecht T. Messiaen, Klokkenluiders. Overzicht van wetgeving, Nieuw Juridisch Weekblad nr. 173 F.J.L. Pennings, Nederlands arbeidsrecht in een internationale context (Monografieën Sociaal Recht), Deventer: Kluwer Arbeidsomstandigheden- en -tijdenrecht B.H. Festen-Hoff, De nieuwe ARBOwet en de preventie van RSI, Sociaal Recht 12 A.L.M. Keirse, Een rookgordijn in de horeca; wie heeft de langste adem?, WPNR nr Arbeidsovereenkomstenrecht H.J.W. Alt, Werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:658 BW anno : persoonlijke predispositie, de zorgplicht van de werkgever en de stelplicht van de werknemer, Arbeids- Recht 12

5 5558 Katern 106 sociaal-economisch recht J.H. Bennaars, De nieuwe werkgever: de lachende derde of toch niet, ArbeidsRecht 11 H. Dammingh, E. Schoenmaker- Tijsseling, Eenzijdige functiewijziging bij disfunctioneren: wanneer mag dat wel, wanneer niet?, ArbeidsRecht 10 R.A. Heida, D.J. Buijs, Het deskundigenoordeel (on)geschiktheid tot werken kritisch beschouwd, Sociaal Recht 12 M.S. Houwerzijl, Administratieve verplichtingen bij grensoverschrijdende detachering van werknemers: noodzaak of Red Tape?, SMA 10 C.S. Kehrer-Bot, De zieke werknemer: een stappenplan, in themanummer De zieke werknemer, Arbeid Integraal 3 D.E. Pauw, De werkvloer; het thuis van de werknemer?, Praktisch Procederen 6 A.D. Putker-Blees, (Pre-)employment screening: his past is your future, ArbeidsRecht 12 C.V.E. Roeloff, De geluidsopname als bewijsmiddel in een arbeidsgeschil, ArbeidsRecht 10 W.L. Roozendaal, Over productie en reproductie. De spanning tussen bedrijfsbelang en privébelang in het licht van het recht op privacy, Sociaal Recht 10 D.J. Rutgers, Overgang van onderneming en informatieplicht (HR 26 oktober, C06/118HR), Bb 26 Ontslagrecht M.J. Aantjes, P. Stibbe, (Wils)gebreken in de beëindigingsovereenkomst, ArbeidsRecht 10 M.P. van Broeckhuijsen, W.C.M. Broersma, Outsourcing: een rechtvaardiging voor wijziging van arbedisvoorwaarden?, ArbeidsRecht 11 F. van der Hoek, M.V. Ulrici, Naar een nieuw ontslagstelsel of nieuwe kantonrechtersformule?, SMA 10 J.L.A. Nicolai, Ontslag van een stichtingsbestuurder op grond van art. 2:298 BW enkele arbeidsrechtelijke complicaties, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 6 J.P. Quist, Procesrechtelijke aspecten van de gezichtspuntenrechtspraak bij ontslag op staande voet, Sociaal Recht 9 C.J. Smitskam, Ontduiking ontslagrecht, of handig gebruik van ketenregeling?, PS documenta 17 E. Verhulp, Herziening ontslagrecht, het is nooit goed of het deugt niet, Sociaal Recht 10 J.P.H. Zwemmer, De ontslagvergoeding en de corrigerende werking van arbeidsmarktperspectieven, ArbeidsRecht 10 Collectief arbeidsrecht W.C.M. Broersma, Groen licht voor verplichte ouderenregeling in het sociaal plan?, ArbeidsRecht 11 F.B.J. Grapperhaus, M.A.S.M. Veenstra, Toelating tot cao-onderhandelingen en de positie van kleine vakbonden, Sociaal Recht 9 Medezeggenschapsrecht P.F. van der Heijden, Medezeggenschap en het gat van de globalisering (Vooraf), NJb 42 C. Nekeman, E. Knipschild, Het recht op informatie en de plicht tot geheimhouding van de ondernemingsraad, ArbeidsRecht 11 Socialezekerheidsrecht E.J. Kronenburg-Willems, Activering van vangnetters met ziekengeld, PS Documenta 18 A. Loof-Donker, Huisbezoeken in het socialezekerheidsrecht: efficiënte handhaving versus privacybescherming, NCJM Bulletin 6 M.J. Toet, J.N. van de Vrie, PS-special 6: Wet werk en bijstand N.J. van de Vrie, Ketensamenwerking, naar één loket voor werk en inkomen, PS Documenta 15 M.M.T. Wickenhagen, Aldewereld: vloek of zegen voor de socialezekerheidspositie van offshorewerknemers?, Weekblad fiscaal recht nr Pensioenrecht E. Schop, Wijzigen van arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder pensioen (Monografieën Sociaal Recht), Deventer: Kluwer Belastingrecht Prof.mr.drs. H.P.A.M. van Arendonk Wet- en regelgeving Fiscale rechtshandhaving: Op 25 september is het Wetsvoorstel Wet versterking fiscale rechtshandhaving door het parlement aanvaard en per in werking getreden. Als gevolg van de Vinkenslag-affaire is in artikel 64 AWR een zgn. doelmatigheidsbepaling opgenomen. Contra legemhandelingen van de fiscus (opleggen aanslag of bestuurlijke boete) kunnen dan toch worden gesanctioneerd door deze wettelijke regeling. Degene aan wie een dergelijke aanslag of boete wordt opgelegd moet instemmen met toepassing van artikel 64 AWR. Verder is in deze wet geregeld dat er een vereenvoudigd derdenbeslag op banktegoeden (art. 19 Invorderingswet 1990) kan worden gelegd. Via artikel 36b Invorderingswet 1990 is een verdere uitbreiding van de bestuurdersaansprakelijkheid geregeld. Een bestuurder kan nu ook aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van andere lichamen (bijv. bestuurder inlener wordt ook aansprakelijk voor belastingschulden uitlener). De toepassing van het anoniementarief van artikel 26b Wet LB 1964 wordt uitgebreid: indien geen of een onjuist sociaal-fiscaalnummer is afgegeven en wanneer het een werknemer niet is toegestaan in Nederland arbeid te verrichten. De fiscale beslistermijnen weken fors af van de bestuursrechtelijke, zoals bij uitspraak doen op bezwaar een termijn van een jaar met mogelijkheid van verlenging met een jaar, terwijl de Awb een termijn van acht weken hanteert. Per gelden voortaan Awb-conforme beslistermijnen. Voor deze en andere onderwerpen kan worden verwezen naar J.J. van Dam en J.A.R. van Eijsden, Fiscale rechtshandhaving en rechtsbescherming anno 2008, Maandblad Belastingbeschouwingen januari In dit artikel wordt ook ingegaan op het initiatiefwetsvoorstel Dezentjé-Ham-

Vereniging voor Arbeidsrecht

Vereniging voor Arbeidsrecht Vereniging voor Arbeidsrecht 7 maart 2013 Prof. dr. R.M. Beltzer 1 2 Een uitstervend ras? Te behandelen! 1. Het probleem: de krimpende markt en concurrentie 2. Iedereen een arbeidsovereenkomst? De elementen

Nadere informatie

Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht

Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht Naar een eenvormig stelsel? Mr.H.JW.AÜ Kluwer - Deventer - 2009 Lijst van gebruikte afkortingen

Nadere informatie

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Mr. Z. Kasim 1 HR 13 juli 2007, nr. C05/331, LJN BA231 Verplichte deelneming pensioenfonds, criteria arbeidsovereenkomst BW artikel 7: 610, artikel

Nadere informatie

2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling)

2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling) 2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling) Niet-verwijtbaarheid Niet limitatief: inspanningsverplichting Maatregelen vooraf: certificaat of keurmerk contractuele voorwaarden uitvoeringsbepalingen

Nadere informatie

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN

LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE WERKEN ADO-rapport Adviescommissie Duaal Ontslagstelsel, Afscheid van het duale ontslagrecht, Doetinchem: Elsevier bedrijfsinformatie 2000. Arbeidsovereenkomst en algemeen

Nadere informatie

rbeidsrechtelijke beschertning

rbeidsrechtelijke beschertning rbeidsrechtelijke beschertning PROEFSGHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Leiden, op gezag van de Rector Magnificus Dr. D.D. Breimer, hoogleraar in de faculteit der Wiskunde

Nadere informatie

Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012

Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012 Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012 Index 1. Arbeidsovereenkomst vs. Opdrachtrelatie 2. Essentiële verschillen in de praktijk 3. Fiscale dienstbetrekking

Nadere informatie

Payrollconstructie - en andere driehoeksrelaties - doorgeprikt?

Payrollconstructie - en andere driehoeksrelaties - doorgeprikt? Payrollconstructie - en andere driehoeksrelaties - doorgeprikt? Stand van zaken wetgeving en jurisprudentie 16 januari 2014 Iris Hoen Inleiding 1. Payrolling 2. Relatie tussen payrollonderneming en werknemer

Nadere informatie

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Agenda Datum Onderwerp Sprekers Kennedy Van der Laan heeft een omvangrijke en kwalitatief hoogwaardige praktijk op het gebied van het arbeidsrecht

Nadere informatie

Jaap van Slooten. Welke bescherming heeft een ZZP er eigenlijk wèl? 9 juni 2017

Jaap van Slooten. Welke bescherming heeft een ZZP er eigenlijk wèl? 9 juni 2017 Jaap van Slooten Welke bescherming heeft een ZZP er eigenlijk wèl? 9 juni 2017 Welke bescherming heeft een ZZP er eigenlijk wèl? Inleiding Arbeidsrechtelijke bescherming Algemeen vermogensrechtelijke bescherming

Nadere informatie

Johan Zwemmer. Payrolling: maatschappelijke functie en juridische vormgeving

Johan Zwemmer. Payrolling: maatschappelijke functie en juridische vormgeving Johan Zwemmer Payrolling: maatschappelijke functie en juridische vormgeving Artikel 7:610 lid 1 BW De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst

Nadere informatie

BESLUIT. Openbare versie. 1 Verloop van de procedure. Openbaar

BESLUIT. Openbare versie. 1 Verloop van de procedure. Openbaar Openbare versie Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 6944/91 Betreft zaak: Zegelverbreking LHV Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren gericht

Nadere informatie

Achtergrond. VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR:

Achtergrond. VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR: WELKOM Achtergrond VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR: Handhaving is zeer beperkt omdat dit alleen op individueel niveau bij de opdrachtnemer kan, tenzij evident misbruik door opdrachtgever.

Nadere informatie

Model Overeenkomst Van Opdracht

Model Overeenkomst Van Opdracht De ondergetekenden: 1. De sportorganisatie... gevestigd te... en ten deze vertegenwoordigd door: Naam:... Naam:... Naam:... Model Overeenkomst Van Opdracht (FREELANCE OVEREENKOMST) hierna te noemen de

Nadere informatie

COLLECTIE ARBEIDSRECHT (ADVOCATUUR)

COLLECTIE ARBEIDSRECHT (ADVOCATUUR) Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Expert Collectie zijn opgenomen*. Deze uitgaven zijn toegankelijk via onze gebruiksvriendelijke informatieportal Navigator. Bij aanschaf van een Expert Collectie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2014:7769

ECLI:NL:RBZWB:2014:7769 ECLI:NL:RBZWB:2014:7769 Instantie Datum uitspraak 12-11-2014 Datum publicatie 24-11-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2807368_E12112014

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Auteur: Mr. T.L.C.W. Noordoven[1] Hoge Raad 23 maart 2012, JAR 2012/110 1.Inleiding Maakt het vanuit het oogpunt

Nadere informatie

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen.

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen. Reactie op de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/299

Rapport. Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/299 Rapport Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/299 2 Klacht Verzoekster klaagt erover, dat de gemeente Delft na 24 jaar de relatie met haar heeft beëindigd, zonder haar op een of andere wijze te compenseren

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. (intermediair), gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

1. De arbeidsovereenkomst 1.1. Inleiding De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst teneinde de positie van de werknemer te beschermen.

1. De arbeidsovereenkomst 1.1. Inleiding De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst teneinde de positie van de werknemer te beschermen. Arbeidsrecht in de praktijk Hoofdstuk 1: de arbeidsovereenkomst In dit hoofdstuk wordt de arbeidsovereenkomst besproken, en de verschillen met soortgelijke overeenkomsten, zoals de aanneming van werk en

Nadere informatie

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: Belastingdienst Belastingdienst, Postbus 10014, 8000 GA Zwolle Advinsure BV T.a.v. mr. P.H.T.M. de Keijzer Europa-allee lob 8265 VB KAMPEN Betreft: Beoordeling overeenkomst Advinsure B.V. Geachte heer

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ),

Nadere informatie

BESLUIT. 3. Bij besluit van 4 april 2003, kenmerk 3444/3, (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen.

BESLUIT. 3. Bij besluit van 4 april 2003, kenmerk 3444/3, (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3444/12 Betreft zaak: 3444/ Halbertsma Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot nietontvankelijkverklaring van het

Nadere informatie

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Federatie Medisch Specialisten hebben aan de Belastingdienst een tweetal modelovereenkomsten van opdracht voorgelegd, met het verzoek te beoordelen

Nadere informatie

Flexibele arbeid na de Wet DBA

Flexibele arbeid na de Wet DBA Flexibele arbeid na de Wet DBA Mr. A(leid) A.W. Langevoord 20 november 2017 Casus Tobias Tobias is ondernemer in de zin van de Wet IB 2001 (geen discussie dat dit zo is) Hij houdt zich bezig met de implementatie

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

Juridische aspecten van de behandeling van beroepsziektezaken. mr Veneta Oskam en Derk-Jan van der Kolk NIS, 16 mei 2013

Juridische aspecten van de behandeling van beroepsziektezaken. mr Veneta Oskam en Derk-Jan van der Kolk NIS, 16 mei 2013 Juridische aspecten van de behandeling van beroepsziektezaken mr Veneta Oskam en Derk-Jan van der Kolk NIS, 16 mei 2013 Agenda Inleiding Bewijs Causaliteit Praktische aanpak Deskundigen Zorgplicht werkgever

Nadere informatie

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!"

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?! Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!" Mr. G.W. (Geert) Rouwet sectie arbeidsrecht 1 2 Agenda 1. inleiding 2. feiten en ontwikkelingen 3. actualiteiten

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2.

Nadere informatie

Wat u moet weten over schijnzelfstandigheid

Wat u moet weten over schijnzelfstandigheid Wat u moet weten over schijnzelfstandigheid Een recente wet wijzigt de wet over de schijnzelfstandigheid van 27.12.2006. Voor UnieKO de perfecte gelegenheid om de wetgeving over schijnzelfstandigheid eens

Nadere informatie

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding proeftijd en concurrentiebeding Antwoord 1 In casu is een arbeidsovereenkomst tussen Gert en Plas tot stand gekomen met een proeftijd van twee maanden. Indien een proeftijd is bedongen conform artikel

Nadere informatie

2. Bij besluit van de d-g NMa van 5 september 2001 (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen.

2. Bij besluit van de d-g NMa van 5 september 2001 (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen. BESLUIT Nummer 2600/ 41 Betreft zaak: Ralet vs CZ en VGZ Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van het bezwaar gericht tegen zijn besluit van

Nadere informatie

Casus 10 Om ziek van te worden

Casus 10 Om ziek van te worden Casus 10 Om ziek van te worden De derde casus over ziekte, nu toegespitst op de vraag wanneer iemand recht heeft op een uitkering krachtens de Ziektewet, ervan uitgaande dat een thuiswerkster niet werkzaam

Nadere informatie

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd: Bijlage bij de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling

Nadere informatie

Webinar arbeidsrecht. 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken

Webinar arbeidsrecht. 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken Webinar arbeidsrecht 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken 1. Highlights Wwz-jurisprudentie Aanzegverplichting Ontbinding op tegenspraak Pro forma-ontbinding

Nadere informatie

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 3758-32 Betreft zaak: Tariefstructuur Arbodiensten Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot nietontvankelijkheidsverklaring

Nadere informatie

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 Hanze advocaat specialist in arbeidsrecht Vestigingen in Zwolle, Deventer en Groningen Alle arbeidsrechtelijke zaken mbt: Adviseren, begeleiden

Nadere informatie

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3779-31 Betreft zaak: Van Winkel/KNGF Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op het bezwaar gericht tegen zijn besluit

Nadere informatie

Jurisprudentie contractenrecht

Jurisprudentie contractenrecht Jurisprudentie contractenrecht W.L. Valk senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden senior onderzoeker Radboud Universiteit Programma Twee arresten van de Hoge Raad: HR 12 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3593

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie Het werken met arbeidsovereenkomsten Arbeidsovereenkomsten informatie Hier krijgt u verdere informatie over het kiezen en samenstellen van de juiste arbeidsovereenkomst. www.euroadviseurs.nl Het werken

Nadere informatie

Hoge Raad der Nederlanden

Hoge Raad der Nederlanden 4 november 2016 Eerste Kamer 15/00920 LZ/IF Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: tegen STICHTING PENSIOENFONDS PERSONEELSDIENSTEN, gevestigd te Amsterdam, VOOR VERWEERSTER in cassatie, advocaat:

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen

Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen Regionale collega s op weg naar nieuwe arrangementen in samenwerkingen Leden voor Leden: Bas Hengstmengel (arbeidsrecht) Henk Teunissen (Fysiotherapeuten in Loondienst) Harry Wagemakers Voorzitter RGFHMR

Nadere informatie

de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Algemene Fiscale Politiek De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 8 april 2008 AFP 2008-266 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2013:2805

ECLI:NL:CRVB:2013:2805 ECLI:NL:CRVB:2013:2805 Instantie Datum uitspraak 11-12-2013 Datum publicatie 20-01-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12-4576 WW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Masterclass Arbeidsrecht: ZZP ers 21 november 2017

Masterclass Arbeidsrecht: ZZP ers 21 november 2017 Masterclass Arbeidsrecht: ZZP ers 21 november 2017 Nieuwe wetgeving voor ZZP-ers Wet DBA wordt vervangen. Uitstel handhaving Wet DBA nu al tot ten minste 1 juli 2018 (geen boetes of naheffingen, behoudens

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015

VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015 1 VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015 Beoordeling overeenkomst artiestenregeling Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen)

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Noot I. van der Zalm Overlijdensschade. Schadeberekening. Inkomensschade.

Nadere informatie

Managementvergoedingen in strijd met artikel 2:207c BW: beroepsfout advocaat

Managementvergoedingen in strijd met artikel 2:207c BW: beroepsfout advocaat Managementvergoedingen in strijd met artikel 2:207c BW: beroepsfout advocaat Enige tijd geleden heeft de rechtbank Utrecht in de nasleep van een aandelentransactie een uitspraak gewezen inzake het financiële

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen /XI. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen /XI. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen /XI HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1.1 Inleiding / 1 1.1.1 Probleemstelling / 2 1.1.2 Plan van aanpak en verantwoording / 2 1.2 De positie van de bestuurder binnen de vennootschap

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteiten Arbeidsrecht Inhoudsopgave Loonsanctie UWV bij onvoldoende re-integratie Wetsvoorstel aanpassing vakantiewetgeving Aanscherping Wet

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:221

ECLI:NL:CRVB:2017:221 ECLI:NL:CRVB:2017:221 Instantie Datum uitspraak 18-01-2017 Datum publicatie 24-01-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/3036 ZW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST KUNST EN CULTUUREDUCATIE Beoordeling Belastingdienst nr. 9051596334 13 10-2015

VOORBEELDOVEREENKOMST KUNST EN CULTUUREDUCATIE Beoordeling Belastingdienst nr. 9051596334 13 10-2015 Beoordeling overeenkomst KUNST EN CULTUUREDUCATIE Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst voor de opdrachtgever vanaf 1 januari 2016 niet leidt tot de verplichting loonheffingen

Nadere informatie

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M Directie Directe Belastingen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 16 november 2007 DB 2007-00589 M Onderwerp Vrijwillige

Nadere informatie

Werknemers en insolventie Een rechtsvergelijkende studie naar de rechtspositie van werknemers bij insolventie van hun werkgever

Werknemers en insolventie Een rechtsvergelijkende studie naar de rechtspositie van werknemers bij insolventie van hun werkgever Werknemers en insolventie Een rechtsvergelijkende studie naar de rechtspositie van werknemers bij insolventie van hun werkgever Prof. dr. mr. Willem Bouwens Prof. dr. mr. Willemijn Roozendaal Dr. mr. Vivian

Nadere informatie

Bewijslastverdeling in het Nederlandse en Belgische arbeidsrecht

Bewijslastverdeling in het Nederlandse en Belgische arbeidsrecht Bewijslastverdeling in het Nederlandse en Belgische arbeidsrecht Mr. C. Bosse KLUWER Deventer - 2003 Voorwoord V Lijst van afkortingen XIII 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond van het onderzoek 1 1.2 Recente

Nadere informatie

Master Arbeidsrecht. 11 maart 2016 prof. mr. B. Barentsen. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Master Arbeidsrecht. 11 maart 2016 prof. mr. B. Barentsen. Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. Master Arbeidsrecht 11 maart 2016 prof. mr. B. Barentsen Arbeidsrecht gaat over belangrijke zaken GEA Aruba 18 augustus 2015 ECLI:NL:OGEAA:2015:206 De rechter oordeelt Art. 7:668a BW Normaal: ontslagbescherming

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

De goede werkgever. G.J.J. Heerma van Voss Leiden Vereniging voor arbeidsrecht - 26 mei 2011. Leiden University. The university to discover.

De goede werkgever. G.J.J. Heerma van Voss Leiden Vereniging voor arbeidsrecht - 26 mei 2011. Leiden University. The university to discover. Programma 13.30 uur ontvangst 14.00 uur opening prof. mr. W. (Willem) Bouwens 14.05 uur prof. mr. E. (Evert) Verhulp 14.15 uur prof. mr. G. (Guus) Heerma van Voss 15.00 uur stellingen 15.30 uur pauze 16.00

Nadere informatie

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014)

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelend in overeenstemming

Nadere informatie

www.avansplus.nl Welkom

www.avansplus.nl Welkom Welkom Tot 1 oktober 2006 kon werknemer niet instemmen met einde dienstverband zonder verlies WW-rechten. Heeft geleid tot pro-forma praktijk. Vanaf 1 oktober 2006 is deze mogelijkheid er wel. Voorwaarde

Nadere informatie

Huurrecht Arbeidsrecht

Huurrecht Arbeidsrecht Huurrecht Arbeidsrecht Huurrecht Casus: U vertrekt voor een jaar naar het buitenland. In de tussentijd wilt u graag uw (koop) woning verhuren. Hoe zorgt u er voor dat de huurder aan het einde van de periode

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3580

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3580 ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3580 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 22-02-2011 Datum publicatie 06-05-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 10-504 AOW Bestuursrecht

Nadere informatie

FHI HRM Actualiteitenseminar 8 november 2007 Mr. Michiel van Dijk

FHI HRM Actualiteitenseminar 8 november 2007 Mr. Michiel van Dijk FHI HRM Actualiteitenseminar 8 november 2007 Mr. Michiel van Dijk ARBEIDSRECHT Actualiteiten: Ontslag Concurrentiebeding Gewijzigde wetgeving/rechtspraak 1. Wijziging Werkloosheidswet in relatie tot het

Nadere informatie

Datum 28 april 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake vragen PZO-ZZP en Zorg Professional m.b.t. de positie van zzp'ers in de zorg

Datum 28 april 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake vragen PZO-ZZP en Zorg Professional m.b.t. de positie van zzp'ers in de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw kenmerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 036 Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN BEMIDDELING Beoordeling Belastingdienst nr. 9051625886 21 03 2016

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN BEMIDDELING Beoordeling Belastingdienst nr. 9051625886 21 03 2016 De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) heeft aan de Belastingdienst een model bemiddelingsovereenkomst voorgelegd, met het verzoek te beoordelen of er voor de bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Bovib informatiesessie: De WDBA; hoe nu verder?

Bovib informatiesessie: De WDBA; hoe nu verder? Bovib informatiesessie: De WDBA; hoe nu verder? 0 Drie soorten arbeidsrelaties Freelancer/ZZP er 1 OPTIE Arbeidsovereenkomst 2 OPTIE Overeenkomst van opdracht Bedrijf of organisatie 3 OPTIE Overeenkomst

Nadere informatie

immix advocaten DE FLEXIBELE SCHIL Solveigh Bijkerk Susanne de Neeve 8 april 2014

immix advocaten DE FLEXIBELE SCHIL Solveigh Bijkerk Susanne de Neeve 8 april 2014 immix advocaten DE FLEXIBELE SCHIL Solveigh Bijkerk Susanne de Neeve 8 april 2014 1 immix Advocaten (en mediators) Wat wij doen: Ondernemingsrecht Vastgoed Arbeidsrecht Contractenrecht Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o.

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o. Status concept 25-8-2015 Medezeggenschapsraad Directeur akkoord 26-8-2015 Bestuur/RvT i.o. College van Bestuur KW1C Raad van Toezicht De raad van toezicht van de Stichting Antonius Abt hanteert onderstaande

Nadere informatie

Leeswijzer Overeenkomst Zelfstandig Professional TUSSENKOMST

Leeswijzer Overeenkomst Zelfstandig Professional TUSSENKOMST Leeswijzer Overeenkomst Zelfstandig Professional TUSSENKOMST (versie 90616.9094.1.0/4.1.3) Inleiding Met het in werking treden van de Wet DBA per 1 mei 2016 dienen Opdrachtgevers die werkzaamheden uitbesteden

Nadere informatie

Datum 22 september 2017 Betreft Kamervragen van het lid Van Kent (SP) over maaltijdbezorger Deliveroo

Datum 22 september 2017 Betreft Kamervragen van het lid Van Kent (SP) over maaltijdbezorger Deliveroo > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer VOORBEELDOVEREENKOMST TIJDELIJKE WAARNEMING HUISARTS Beoordeling Belastingdienst nr. 9061554654 13 10 2015 Beoordeling overeenkomst tijdelijke waarneming huisarts Ik ben van mening dat werken volgens de

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen werkgeversgezag De Belastingdienst heeft,

Nadere informatie

Masterclass Arbeidsrecht: ZZP ers 21 november 2017

Masterclass Arbeidsrecht: ZZP ers 21 november 2017 Masterclass Arbeidsrecht: ZZP ers 21 november 2017 Welke bescherming heeft een ZZP er eigenlijk wèl? Inleiding Arbeidsrecht Vermogensrecht Europeesrecht Conclusie 2 Inleiding Uitgangspunten: - Geen werknemer

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

Het Concurrentiebeding

Het Concurrentiebeding meest gestelde vragen over Het Concurrentiebeding De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Het Concurrentiebeding De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. Voorgeschiedenis

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. Voorgeschiedenis Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 7487 / 32 Betreft zaak: Zaaknr.:7487 / Herzieningsverzoek Hendriks I Voorgeschiedenis 1. Op 19 oktober 2001 heeft de heer Hendriks, namens Stichting Vill

Nadere informatie

De wet DBA in vogelvlucht

De wet DBA in vogelvlucht www.tcpsolutions.com/nl Whitepaper De wet DBA in vogelvlucht Het doel, de gevolgen en de (on)zekerheden Inhoudsopgave Inleiding 3 De wet DBA 4 Dienstbetrekking 5 Fictieve dienstbetrekking 7 De opdrachtnemer

Nadere informatie

OR en geheimhouding COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus LK Den Haag

OR en geheimhouding COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus LK Den Haag COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP OR en geheimhouding SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl Oktober 2014, Sociaal-Economische

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. Z. Bonoo, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. Z. Bonoo, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-134 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. Z. Bonoo, secretaris) Klacht ontvangen op : 13 juli 2016 Ingediend door : Consument Tegen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:721

ECLI:NL:RBOVE:2017:721 ECLI:NL:RBOVE:2017:721 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 15-02-2017 Datum publicatie 16-02-2017 Zaaknummer ak_16 _ 1345 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Fiscale Actualiteiten onderwijsseminar Van Ree Accountants en Belastingadviseurs A.A. (Arjan) van der Bok

Hartelijk welkom! Fiscale Actualiteiten onderwijsseminar Van Ree Accountants en Belastingadviseurs A.A. (Arjan) van der Bok Hartelijk welkom! Fiscale Actualiteiten onderwijsseminar 2017 Van Ree Accountants en Belastingadviseurs A.A. (Arjan) van der Bok Donderdag 26 januari 2017 Programma Twee onderwerpen: 1. De WDBA in het

Nadere informatie

vb_tandheelkun_dienstv_ _ pagina 1

vb_tandheelkun_dienstv_ _ pagina 1 Beoordeling overeenkomst tandheelkundige dienstverlening Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst voor de opdrachtgever vanaf 1 januari 2016 niet leidt tot de verplichting loonheffingen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8952

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8952 ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8952 Instantie Datum uitspraak 25-04-2013 Datum publicatie 29-04-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB 12/5146 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Casus 3 Het zal je werk maar zijn

Casus 3 Het zal je werk maar zijn Casus 3 Het zal je werk maar zijn Het CAO-recht is lastig. Veel partijen zijn namelijk bij een CAO betrokken: vakbonden, werkgevers(organisaties), werknemers die lid zijn van een vakbond die aan de CAO

Nadere informatie

Bijlage: Transponeringstabel. Omschrijving beleidsruimte

Bijlage: Transponeringstabel. Omschrijving beleidsruimte Bijlage: Transponeringstabel Artikel Richtlijn 14/67/EU Bepaling in implementatieregeling of in bestaande regelgeving en toelichting indien niet geïmplementeerd of uit zijn aard geen implementatie behoeft

Nadere informatie

Bahialaan 100 3065WC Rotterdam

Bahialaan 100 3065WC Rotterdam Bahialaan 100 3065WC Rotterdam T: +31 (0)10-764 0804 F: +31 (0)10 254 0015 M: +31 (0)6 51 99 78 08 E: dehaas@dehaasadvocatuur.nl I: www.dehaasadvocatuur.nl Mevrouw mr. P. (Priscilla) de Haas 11-8-2015

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht Ontwikkelingen ontslagvergoeding Overgang van onderneming (ovo) Actualiteiten 16 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord / 9. Inleiding / 11

Inhoudsopgave. Voorwoord / 9. Inleiding / 11 Inhoudsopgave Voorwoord / 9 Inleiding / 11 1 Het toepasselijke recht op de internationale arbeidsovereenkomst / 13 1.1 Inleiding / 13 1.2 Rome I-Verordening en het EVO-Verdrag / 13 1.3 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

NADERE INVULLING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKEERSONGEVALLEN VAN WERKNEMERS

NADERE INVULLING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKEERSONGEVALLEN VAN WERKNEMERS NADERE INVULLING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKEERSONGEVALLEN VAN WERKNEMERS De heeft in december 2008 wederom drie interessante arresten gewezen inzake werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersletsel

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:1273

ECLI:NL:CRVB:2016:1273 ECLI:NL:CRVB:2016:1273 Instantie Datum uitspraak 06-04-2016 Datum publicatie 11-04-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/5380 ZW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie