Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker Postadres: J.D. Pollstraat 1, 1623LM Hoorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker Postadres: J.D. Pollstraat 1, 1623LM Hoorn"

Transcriptie

1 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker Postadres: J.D. Pollstraat 1, 1623LM Hoorn

2 Inhoudsopgave Pagina Thema Kerkbalans 2016: Mijn kerk inspireert! 3 Begroting 2016 in cijfers 4 Toelichting op de Begroting Kerkelijke bijdrage en de fiscus 7 Richtlijn Vaste Vrijwillige Bijdrage 11 Contactgegevens 11 Betalingswijze 12 Jeugdraad en JOP jeugdwerker 13 College van Diakenen 14 Bijdragekalender 16 Collectebonnen 17 Oud papier actie Het Octaaf 17 Collecterooster bijzondere doelen 18 Kerkomroep en internet 18 Wat doet de kerk voor ouderen? 19 Wat van belang is 20 Zie ook de website Protestantse Gemeente te Hoorn-Zwaag-Blokker Deze brochure is opgesteld door het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker met medewerking van het College van Diakenen en het jeugdwerk van deze gemeente. Hoorn/Zwaag/Blokker, januari 2016 v1.0 2

3 Thema Kerkbalans 2016: Mijn kerk inspireert! De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten, de gemeenschap: ze geven bezieling voor het leven van elke dag. In de kerk komen de activiteiten samen van de geloofsgemeenschap die we zijn. We zoeken de omgang met God, beleven de gemeenschap met elkaar en proberen de dienst aan de wereld gestalte te geven. Die omgang met God, die gemeenschap met elkaar en die dienst aan de wereld zijn geen los verkrijgbare producten, maar hangen nauw met elkaar samen, vormen één stroom van gelovig handelen. Met vergelijkbare woorden omschreven we het afgelopen jaar de koers die wij als kerk willen volgen. We willen als Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker gelovig zichtbaar en aanwezig zijn voor alle mensen binnen en buiten de kerk in de plaats waar we wonen en werken. Dat doen we door inspirerende vieringen, door het organiseren van allerlei mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en door jong en oud de ruimte te geven om aan hun eigen beleving een invulling te geven. Niet alleen in de kerk, maar ook daarbuiten willen we gestalte geven aan ons geloof. We willen de vrede en leefbaarheid bevorderen in onze stad, door op een gastvrije en uitnodigende wijze actief en aanwezig te zijn, vooral voor de mensen die moeite hebben zich staande te houden in deze samenleving. Kortom: we willen op een eigentijdse wijze vorm geven aan pastoraat en diaconaat, aan jeugdwerk en zorg voor de ouderen. Het is een hoog doel dat we onszelf gesteld hebben. Maar wel een inspirerend doel. En we weten dat ons geloof ons kan helpen om met de beperkte middelen die ons in geld en menskracht ten dienste staan hieraan vorm te geven. U kunt het slot van dit stukje natuurlijk van een grote afstand zien aankomen: allemaal mooie woorden, maar zonder geld gaat het niet. Daarom wil de Algemene Kerkenraad u ook dit jaar weer in alle deemoed vragen of u financieel wilt bijdragen. Geef de inspiratie door, maak het werk van de kerk mogelijk. Geef aan Kerkbalans. Wim Maas, voorzitter Algemene Kerkenraad 3

4 Begroting 2016 in cijfers Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker BATEN: Rekening Begroting Begroting 2016 Begroting Verschil 2016 t.o.v begr Vaste vrijwillige bijdragen Collecten Door te zenden collecten Giften Solidariteitskas Kerkgebouwen - exploitatie zalen Begraafplaats Blokker Bijdragen kerkblad + drukwerk Beleggingsopbrengsten Subsidies en bijdragen Overige baten Totaal LASTEN: Traktementen en overige lasten Preekvoorziening Salarissen en overige lasten Organisten Eredienst Themadiensten/cantatediensten Welkomstdiensten Jeugdwerk

5 Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Verschil 2016 t.o.v. begr Onderhoud gebouw en inventaris Gas, water en elektra Verzekeringen Belastingen en heffingen Afschrijvingen inventarissen Toevoeging reserve groot onderhoud Kerkblad/kopieer- en drukwerk Beheer en administratie Quotum PKN Solidariteitskas Overige bijdragen Bankkosten Afdracht door te zenden collecten Overige lasten Totaal Saldo tekort Overheveling diaconie Saldo tekort na overheveling

6 Toelichting op de begroting 2016 Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft hierbij het genoegen u de begroting 2016 met toelichting aan te bieden. Inleiding De begroting geeft de financiële effecten weer van (eerdere) beslissingen. Dit geldt ook voor onze gemeente. De begroting is ook een afstemming tussen de wensen en de mogelijkheden. Deze afstemming wordt beïnvloed door verschillende factoren. Het CvK heeft de begroting 2016 opgesteld op basis van deze afstemming. Rekening is gehouden met externe gewijzigde factoren, welke van invloed zijn op deze begroting 2016 en ook voor de komende jaren. Dit leidt ons naar een tekort van voor het jaar De financiële crisis laat ook hier de sporen achter. De negatieve externe factoren (Rijkssubsidie, BTW en assurantiebelasting) zijn naar de overtuiging van het CvK niet beïnvloedbaar, maar deze factoren zijn wel van invloed op toekomstige jaren en daarom zullen wij creatieve ideeën moeten gaan ontwikkelen om de jaarlijkse begroting in lijn te houden met de meerjarenbegroting. Door de extreem lage rente staan opbrengsten uit vermogen onder druk. Deze lage rente zal naar verwachting nog wel even aanhouden. In deze begroting is geen rekening gehouden met de financiële aspecten van het plan tot vervreemding van het kerkgebouw Noorderkerk. Tegen het besluit tot vervreemding loopt op het moment van schrijven een bezwaarprocedure bij het RCBB-G. De begroting is gebaseerd op het bezit van vier kerkgebouwen. Het tekort komt uit op vóór overheveling van een bijdrage van de diaconie en na de overheveling resteert er dan nog een tekort van De Vaste Vrijwillige Bijdrage is een zeer belangrijke inkomstenbron en bedraagt 75% van de totale inkomsten. Door overlijden en verhuizing is de verwachting dat de Vaste Vrijwillige Bijdrage verder zal gaan dalen. Ondanks alle onzekerheden vinden de penningmeesters van het College van Kerkrentmeesters dat er sprake is van een realistische begroting Het tekort wordt ten laste van het vermogen gebracht van het desbetreffende jaar. Het is goed dat de kerk over een weerstandsvermogen beschikt om te kunnen blijven voldoen aan haar vaste verplichtingen maar ook een buffer heeft voor onverwachte situaties. Een aantal voorgestelde investeringen en/of groot onderhoud klussen worden aangehouden. Deze posten zijn niet meegenomen in deze begroting vanwege de lopende bezwaarprocedure kerkgebouw. 6

7 Kerkelijke bijdrage en de fiscus Het fiscaal aantrekkelijker maken van een kerkelijke bijdrage kan worden bereikt in de vorm van een periodieke gift. Dit betekent wel dat er aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan. In een Overeenkomst van periodieke gift in geld wordt dit geregeld en daarmee kunt u optimaal gebruik maken van de fiscale faciliteit bij aftrekbare giften in uw inkomstenbelasting. Bij een periodieke gift gedurende een periode van vijf jaren kunt u de volledige jaarlijkse bijdrage aftrekken bij de inkomstenbelasting. Eén van de regels bij een dergelijke overeenkomst is, dat bij overlijden de Overeenkomst komt te vervallen en dus niet overgaat op de erfgenamen. Een notariële acte is niet meer nodig en daarmee is een grote drempel weggenomen. Een eenvoudige Overeenkomst is nu de oplossing. De Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker biedt u de mogelijkheid om van deze vorm van periodieke giften gebruik te maken. Voor een dergelijke Overeenkomst hanteert de kerk een grens van een bijdrage van 300 per jaar. Bent u geïnteresseerd in deze nieuwe vorm van toezegging kerkelijke bijdrage, dan kunt u contact opnemen met één van de penningmeesters voor meer informatie en/of een afspraak. Penningmeester: Marinus Leenstra Nico Lieshout Telefoon:

8 Toelichting ONTVANGSTEN Vaste vrijwillige bijdragen (VVB) De eerste belangrijke pijler voor de inkomsten bestaan voor ongeveer 75% uit de vaste vrijwillige bijdrage van de gemeenteleden. Om al het kerkenwerk mogelijk te maken is deze inkomstenbron van essentieel belang. De kerkrentmeesters hopen dat u ook in 2016 in staat bent om uw vrijwillige bijdrage te kunnen continueren en als dat past iets extra s kunt toezeggen, daarvoor zullen wij u zeer erkentelijk zijn. Belangrijk is te weten dat de kerk meewerkt aan het faciliteren van aftrekbaarheid van kerkelijke bijdragen bij de Inkomstenbelasting. Zie voor uitgebreidere informatie in deze folder op pagina 7. Opbrengst uit kerkelijk vermogen Een tweede belangrijke pijler voor de inkomsten wordt gevormd door de opbrengsten uit het vermogen van de kerk. De beleggingsopbrengst bedraagt in het begrotingsjaar 2016 ongeveer 16% ( %) van de totale baten. Helaas staat deze inkomstenbron ook onder druk vanwege een voortdurende dalende rente. Ook het jaarlijkse tekort betekent interen op het vermogen en daarmee ook een daling van beleggingsopbrengsten. Overige inkomsten Ongeveer 8% van de totale baten is afkomstig van: collecten, bijdrage solidariteitskas, zaalverhuur en giften. Verderop leest u hoe u collectebonnen kunt bestellen. De bijdrage van de solidariteitskas ( 10 per gemeentelid) wordt gehouden met een acceptgiro actie later in het jaar. Ditzelfde geldt ook voor een bijdrage voor het kerkblad ( 15 per adres). 8

9 Toelichting UITGAVEN Traktementen, salarissen, sociale lasten In de begroting zijn opgenomen de traktementen, pensioenlasten, overige emolumenten voor 1 fulltime predikant en 2 predikanten met een parttime dienstverband (resp. 80% en 70%). Ook de salarissen, sociale lasten en de vergoedingen voor de kosters en de vergoedingen voor organisten zijn hierin begrepen. Uitgesloten van deze kosten is de parttime jeugdwerker, want de jeugdwerker wordt gefinancierd van uit het Eikstraatkerkfonds. Kosten erediensten Dit betreft aan de erediensten verbonden kosten, zoals voor de medewerking van koren, kosten van de orde van diensten, kaarsen en kosten van de startzondag. Kosten jeugdwerk De commissie (stuurgroep) voor het jeugdwerk heeft een begroting opgesteld aan de hand van een projectplan. Om dit projectplan te realiseren is er financiering nodig. De financiering komt voor een klein gedeelte uit de kerkbegroting maar het overgrote bedrag komt ten laste van het Eikstraatkerkfonds. Naast de eigen financiering hebben het Classicale Eikstraatfonds en de Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum (SIOC) een subsidie toezegging gedaan voor 3 jaren ( en per jaar). Onderhoud gebouwen en inventaris Voor het jaarlijkse klein onderhoud aan gebouwen en inventarissen zijn de volgende bedragen in de begroting opgenomen: Het Octaaf Blokker Noorderkerk Zwaag Totaal Buiten de baten en lasten vallen de grote onderhoudskosten voor de monumentale kerkgebouwen (Noorderkerk en de Dorpskerken van Zwaag en Blokker). Voor deze monumentale kerkgebouwen lopen meerjarige onderhoudsplannen: hiervoor zijn in 2012 subsidieverzoeken ingediend. 65% van de kosten van 9

10 onderhoud gebouwen wordt via een rijkssubsidie vergoed en de andere 35% komt ten laste van de kerk. Helaas is de subsidietoezegging door de Rijksoverheid maar voor 19% toegekend. Aanvullende financiering van dit gat in de onderhoudsbegroting komt deels uit de exploitatie van de beheersstichtingen van Zwaag en Noorderkerk en uit de reserve groot onderhoud. Gas, water en elektra De begrote bedragen zijn gebaseerd op het verbruik in Om meer inzicht te verkrijgen in de het energieverbruik worden maandelijks de meterstanden gecontroleerd. Landelijke quotum PKN, bijdrage solidariteitskas Quotum: Het quotum is bestemd voor de dekking van de kosten van het landelijke en de provinciale dienstencentra; deze kosten worden via een verdeelsleutel over de gemeenten omgeslagen. Solidariteitskas: De Solidariteitskas is een fonds om plaatselijke gemeenten, die met tijdelijke problemen te kampen hebben, te ondersteunen. Uw bijdragen worden besteed aan het verstrekken van subsidies aan plaatselijke gemeenten, bovenplaatselijke pastoraat, maar ook aan het ondersteunen van het plaatselijke jeugdwerk. Voor het pastoraat kunt u denken aan bijzonder pastoraat voor doven, jeugd, koopvaardij en binnenvaart. Ook wordt financiële ondersteuning gegeven aan het Protestants Centrum Toerusting en Educatie voor basis- en vervolgcursussen (zie Kosten kerkblad Uitgangspunt is dat de kosten van het kerkblad door de acceptgiro actie worden gedekt en dus niet uit de Vaste Vrijwillige Bijdragen worden gefinancierd. Een jaarlijkse bijdrage van 15 per adres is kostendekkend. 10

11 Richtlijn VASTE VRIJWILLIGE BIJDRAGE Jarenlang is er door de Protestantse Kerk in Nederland een richtlijn verstrekt voor de hoogte van de Vaste Vrijwillige Bijdrage. Hierover zijn veel vragen binnengekomen en veel mensen vonden deze richtlijn niet realistisch. Daarom heeft het College van Kerkrentmeesters besloten deze richtlijntabel ook voor 2016 achterwege te laten. Via het toezeggingsformulier bij de actie Kerkbalans wordt u al geïnformeerd over uw toegezegde bijdrage voor Soms komt de vraag over een richtlijn voor een minimale bijdrage: de minimale bijdrage wordt gesteld op 72 per jaar of 6 per maand. Dit bedrag is afgeleid uit de vaste plaatselijke kosten. Jongeren worden pas op 25-jarige leeftijd gevraagd voor een bijdrage. Zijn er toch nog vragen over een richtlijn dan kunt u zich altijd nog even wenden tot de penningmeesters. Contactgegevens Om u eenvoudig te kunnen benaderen met een eventuele vraag over uw toezegging(en) en betalingen stellen wij het op prijs dat u uw adres en/of uw telefoonnummer(s) op het formulier vermeldt in de daartoe aangegeven ruimte. Als deze gegevens al ingevuld zijn dan verzoeken wij u om deze te checken en waar nodig te verbeteren of aan te vullen. Bij voorbaat onze hartelijke dank. 11

12 Betalingswijze Incasso machtiging Het is nu heel eenvoudig om incassomachtigingen uit te voeren voor uw toegezegde Vrijwillige Bijdrage. Ook de verwerking van de binnenkomende bedragen gaat dan heel eenvoudig in de bijdragenadministratie. Ook gaan de bankkosten voor de kerk door machtigingen omlaag. In 2015 gaf ruim 65% van de gemeenteleden toestemming voor incasso van de vrijwillige bijdragen. Wij zouden graag zien dat nog meer mensen hier aan mee wil werken. Om het voor u nog eenvoudiger te maken wordt uw banknummer (IBAN nummer) al op het toezeggingsformulier gedrukt zodat u alleen uw naam en handtekening hoeft te zetten. Doet u ook (weer) mee in 2016? Informatie over incasso Machtiging? Ja Vanaf 1 februari 2014 moet iedereen gebruik maken van het zogenaamde IBAN nummer voor banktransacties. Dit geldt ook voor het uitvoeren van incasso s. De incasso s worden altijd op de 25 e dag van de maand uitgevoerd. Als gevolg hiervan zal de januari incasso niet op tijd kunnen worden uitgevoerd. Toezeggingen voor het gehele jaar zullen daarom in 11 termijnen worden geïncasseerd in plaats van 12 termijnen. 12

13 Jeugdraad en JOP jeugdwerker Er wordt door de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker bewust geïnvesteerd in het jeugdwerk, om zo kinderen en jongeren te ondersteunen en hen de ruimte te bieden hun plaats te vinden binnen onze gemeente. De stuurgroep voor het jeugdwerk en JOP jeugdwerker Nienke van der Heiden hebben sinds november 2013 hard gewerkt om het jeugd- en jongerenwerk binnen de gemeente weer opnieuw vorm te geven. Er is met name ingezet op het aanleggen van een stevige basisstructuur en de verbinding tussen het jeugdwerk en de gemeente, waardoor de continuïteit van het jeugdwerk gewaarborgd kan worden. De stuurgroep heeft o.a. geïnvesteerd in de verbetering van communicatie en de verbreding van netwerken (binnen en buiten de gemeente), de ondersteuning van vrijwilligers en de verbreding van het draagvlak binnen de gemeente. Ook heeft zij diverse activiteiten geïnitieerd of ondersteuning geboden aan initiatieven vanuit de jeugd/vrijwilligers/gemeente. Aan de hand van het projectplan zijn stappen gezet om een structuur op te bouwen binnen het jeugdwerk, waarin er een aanbod is van activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. Activiteiten die aansluiten bij de leefwereld van kinderen en jongeren. Voor kinderen onder de 12 jaar zullen deze activiteiten binnen hun eigen wijkgemeente plaatsvinden en voor jongeren boven de 12 ligt de focus op The Underground (Het Octaaf). Per 1 januari 2016 zal de stuurgroep voor het jeugdwerk overgaan in een Jeugdraad. Het is de bedoeling dat de Jeugdraad, samen met (nog te benoemen) jeugdouderlingen de vertegenwoordiging en verantwoordelijkheid voor het jeugdwerk op zich zal nemen. De Jeugdraad zal het jeugdwerkbeleid verder ontwikkelen en de uitvoering daarvan faciliteren, stimuleren en ondersteunen. Uiteraard hebben zij hiervoor ondersteuning nodig van de kerkenraden en de gemeente. Als het jeugdwerk breed gedragen wordt, dan biedt dat een mooi perspectief voor de toekomst! 13

14 College van Diakenen Mijn kerk inspireert is het thema van kerkbalans Jaarlijks heeft u bij de Actie kerkbalans uw bijdrage geleverd voor het werk in onze gemeente. Het College wil er graag voor zorgen dat zij doelen kan steunen die bij de Diaconie aan kloppen. Voor het jaar 2016 hebben we voor ruim aan uitgaven begroot. De uitgaven voor 2016 zijn gelijk begroot met wat er binnenkomt. Om te kunnen uitgeven dient er natuurlijk ook geld te worden bijgedragen Daarvoor vragen wij om uw bijdrage. Zending De inkomsten van de Zending worden door ons afgedragen aan Kerk In Actie (KIA) en maken deel uit van het missionair aandeel buitenland van onze gemeente. KIA ondersteunt jaarlijks een groot aantal projecten in de wereld, waaraan via de website van KIA, folders en artikelen in Samenspraak aandacht wordt besteed. Diaconie De diaconie vraagt van u ook een bijdrage voor vele andere zaken. Hierbij kunt u denken aan uitgaven aan de kerkomroep, bloemen in de kerk / met kerst, ouderenwerk, werk binnen de wijken (o.a. bloemen voor de zieken en ouderen, verjaardagskaartjes, etc.) en ook financiële noodhulp aan gezinnen en alleenstaanden. In deze moeilijke tijd zien we meer aanvragen om hulp komen van zowel mensen als organisaties. Er wordt tevens verwacht dat de WMO gaten laat waarvoor het goed kan zijn dat de diaconie gevraagd zal worden om deze te dichten. We ondersteunen verschillende instanties die professionele hulp kunnen bieden aan mensen in nood (maatschappelijk /WMO). Denk hierbij aan St. Hulpverlening vanuit Westfriese kerken of het Inloophuis Pisa of Hospice Dignitas. Overal zie je de vraag van organisaties toenemen, door het intrekken van subsidies door de lokale overheid. Voorts geven we geld aan de paasbrodenactie en kerstpakketten en waar we kunnen aan organisaties als de voedselbank/kinderkledingbank/inloophuizen en de Baanbreker. Het betreft hier veelal hulp dicht bij huis waaraan behoefte is. Daarnaast zal een nieuwe project met de Baanbreker (inloophuis) worden ondersteund als ook het door de raad van kerken opgestarte Straatpastoraat ( ) en een restant ZWO Oekraïne. ( 5.000). In Nederland gaan we meer maatschappelijke en binnenlandse projecten ondersteunen. Hiervoor is een deel van het budget vrijgemaakt. 14

15 Verdere toelichting De begroting van het College van Diakenen laat zien dat een gedeelte van de uitgaven wordt bijeengebracht door opbrengsten uit vermogen. Helaas laten de afgelopen jaren zien dat de opbrengsten duidelijk naar beneden gaan. Hierdoor is de begroting ook met 8% verlaagd. Het vermogen wordt ook voor een gedeelte gebruikt om het tekort van de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker te verminderen. De opbrengsten uit het vermogen verminderen en dus hebben wij ook u hard nodig om onze doelen te behalen. Kort overzicht van de uitgaven begroot voor 2016 Quotum/bijdrage Protestantse Gemeente Hulpprojecten regionaal Ondersteuningen Diaconaal werk Nederland Diaconaal werk wereldwijd ZWO-project Oekraïne Kosten be-/onbebouwde eigendommen Verdubbeling collecten Overige diaconale taken (bloemen, kerkomroep, ouderenwerk in de gemeente Zie voor bankrekeningnummers van zending en diaconie op de achterzijde van deze brochure. 15

16 Bijdragekalender 2016 Hoe vaak wordt er door de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker een beroep op u gedaan voor een bijdrage? De colleges van kerkrentmeesters en diakenen zijn zeer terughoudend in het aantal keren dat zij u benaderen voor een bijdrage. Daarom hier een overzicht van de te houden acties dit jaar. Januari Actie Kerkbalans - de Vaste Vrijwillige Bijdrage voor de toekomst van de kerk - een vrijwillige bijdrage voor Diaconie - een vrijwillige bijdrage voor Zending Mei Bijdrage kerkblad - acceptgiro actie (gevraagd wordt 15 per abonnement ) September Bijdrage Solidariteitskas - acceptgiro actie voor de landelijke Solidariteitskas ( 10 per gemeentelid en maximaal 20 per adres) 16

17 Collectebonnen Wilt u voor collecten gebruik maken van collectebonnen (kan fiscaal aftrekbaar zijn) dan is dit mogelijk. U kunt kaarten bestellen van: - 20 bonnen à 0,25 = 5-20 bonnen à 0,50 = bonnen à 1,00 = 20 Uw betaling kan worden overgemaakt naar: Bankrekening NL32 RABO t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker In de omschrijving kunt u aangeven hoeveel van elk bedrag u wenst te ontvangen. Daarbij ook aangeven in welke kerk u de bonnen wilt ophalen. Ongeveer twee weken na uw overschrijving kunt u de bonnen dan afhalen in het opgegeven kerkgebouw. De bonnen worden alleen op verzoek bij u thuis bezorgd! Oud papier actie Het Octaaf Nog altijd kunt u uw oud papier deponeren in de container bij Het Octaaf. De opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van Het Octaaf. Zo n actie brengt altijd nog ongeveer 1000 per jaar op. Maar het is ook nog eens werken aan duurzaamheid. Papieren en kartonnen verpakkingen die in Nederland zijn gemaakt, bestaan voor meer dan negentig procent uit oud papier. De rest bestaat uit nieuwe houtvezels en die komen steeds vaker uit goed beheerde bossen. De productie van karton en papier vergt grondstoffen, landbouwgrond, water en energie. Hergebruik van papier en karton vermindert daarom sterk de milieubelasting. Doet u ook mee? 17

18 Collecterooster bijzondere doelen In de erediensten wordt gecollecteerd voor diaconale doeleinden en voor de toekomst van de kerk. Een aantal van de collecten voor speciale doelen wordt afgedragen aan de landelijke kerk om plaatselijk werk effectief te ondersteunen. Voor 2016 zijn dit: 3 juli Landelijk jeugdwerk 18 september Vredeswerk 2 oktober Kerk en Israël Deze collecten worden aangekondigd in Samenspraak en soms toegelicht in een folder in de kerk. Kerkomroep en internet Aanvankelijk was er alleen een kerkomroepinstallatie in Het Octaaf en dit werkte via telefoonlijnen. In 2012 is in alle 4 kerkgebouwen internet en telefoon aangelegd voor zover nog niet aanwezig. Nu werd het mogelijk om kerkomroepzenders in alle kerken te installeren, die via internet uitzenden. Men kan nu wereldwijd via internet ( alle diensten van onze gemeente live of later beluisteren. Er is nu ook een app die u op uw smartphone kunt laden. Dat alle kerken voorzien zijn van kerkomroep is erg belangrijk omdat steeds meer gezamenlijke diensten worden gehouden. Voor mensen die niet beschikken over internet bestaat nog steeds de mogelijkheid om via een apart kastje via hun telefoon mee te luisteren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer Hans de Bruijn (tel ). Internet is ook geïnstalleerd ten dienste van gebruikers van de kerkgebouwen. In de huidige tijd is dit een vereiste om bijv. te kunnen verhuren en informatie te delen. De kerkomroep wordt gefinancierd door de diaconie, terwijl de infrastructuur (internet) betaald wordt door de kerkrentmeesters. 18

19 Wat doet de kerk voor de ouderen? Ook de ouderen hebben zeker de aandacht van de kerk. - In verschillende tehuizen worden kerkdiensten gehouden. In het Hoge Hop, Betsy Perk, Lindendael, Westerhaven en Avondlicht. De diensten in het Jozefpark Blokker worden, in verband met de verbouwing hiervan, binnenkort (tijdelijk?) gestopt. Niet alle diensten worden gecoördineerd door de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker, maar er zijn wel regelmatig predikanten en vrijwilligers vanuit onze kerk aanwezig. In Avondlicht is er eens per twee weken een Protestantse dienst en deze wordt volledig geregeld door vrijwilligers van onze kerk. Er is altijd een predikant aanwezig en een ambtsdrager. Verder meerdere vrijwilligers die de bewoners, indien gewenst, ophalen en eventueel helpen vóór, tijdens en na de dienst. Na afloop wordt er altijd gezamenlijk koffie gedronken. Onlangs is er nog, speciaal voor deze diensten, een liedbundel samengesteld met vooral voor ouderen geliefde liederen. - Eens per maand (de 1 e dinsdag) is er een ouderenmiddag in Het Octaaf. Er wordt altijd begonnen met een mooi gedicht/verhaaltje en een lied en daarna zijn er spelletjes en kan er gezellig bijgepraat worden. Ook deze middagen worden geleid door vrijwilligers.voor vragen: Rikkie Kostelijk, tel U bent van harte welkom! - Verder zijn er heel veel wijkcontactpersonen die de contacten onderhouden met de mensen uit hun wijk(je). De oudere mensen krijgen meerdere malen per jaar aandacht van hen: met Kerst een kaart en/of een plantje, met Pasen een kaart en/of een attentie en met de verjaardag een bloemetje. En als het even kan regelmatig een bezoekje tussendoor. - Vorig jaar is er een maaltijd georganiseerd voor 70+ alleenstaanden en wie weet wordt dit nog wel eens herhaald. Het was een groot succes. We realiseren het ons misschien niet altijd, maar er zijn voor elke activiteit weer mensen die zich belangeloos voor anderen inzetten. We zijn heel blij met al deze vrijwilligers! 19

20 WAT VAN BELANG IS De actie Kerkbalans 2016 wordt gehouden van 17 t/m 31 januari Vanaf 18 januari wordt de enveloppe voor de actie Kerkbalans door een contactpersoon bij u afgegeven en daarna wordt de antwoordenveloppe weer bij u opgehaald. Graag de enveloppe klaarleggen, zodat de contactpersoon alles weer vlot kan inleveren. Er is besloten gemeenteleden vanaf 25 jaar te benaderen voor de actie Kerkbalans. Wanneer u het niet eens bent met het beleid van de synode of een kerkenraad, kunt u daarover contact opnemen met die kerkenraad of uw ouderling. Zo voorkomt u, dat onvrede over het beleid u er toe brengt uw bijdrage te verminderen of op te schorten. Uw Vaste Vrijwillige Bijdrage kunt u overmaken op: Bankrekening IBAN NL32 RABO Protestantse Gemeente Hoorn- Zwaag-Blokker Uw bijdrage voor de zending kunt u overmaken op: Bankrekening IBAN NL69 RABO Zending Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker Uw bijdrage voor de diaconie kunt u overmaken op: Bankrekening IBAN NL10 RABO t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker NB: Als u het machtigingsformulier heeft ingevuld en ondertekend voor incasso, geef dan zelf geen opdracht voor (periodieke) overschrijving aan uw bank. Meer informatie Resteren er bij u nog vragen over begroting en toelichting dan kunt u terecht bij de penningmeesters: Marinus Leenstra, tel of Nico Lieshout, tel of Nadere informatie: zie Postadres: Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker, J.D. Pollstraat 1, 1623 LM Hoorn 20

Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker Postadres: J.D. Pollstraat 1, 1623LM Hoorn

Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker Postadres: J.D. Pollstraat 1, 1623LM Hoorn Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker Postadres: J.D. Pollstraat 1, 1623LM Hoorn Inhoudsopgave Pagina Thema Kerkbalans 2017: Mijn kerk verbindt! 3 Pastoraat als ontmoeting. Onbetaalbaar? 4 Toelichting

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker Postadres: J.D. Pollstraat 1, 1623LM Hoorn

Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker Postadres: J.D. Pollstraat 1, 1623LM Hoorn 2014 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker Postadres: J.D. Pollstraat 1, 1623LM Hoorn Inhoudsopgave Pagina Thema: Wat is de kerk u/jou waard? 3 Voorwoord voorzitter Algemene Kerkenraad 4 Incasso machtiging

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker Postadres: J.D. Pollstraat 1, 1623LM Hoorn

Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker Postadres: J.D. Pollstraat 1, 1623LM Hoorn KERK BALANS 2015 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker Postadres: J.D. Pollstraat 1, 1623LM Hoorn Inhoudsopgave Pagina Thema: Mijn kerk verbindt 3 Voorwoord voorzitter Algemene Kerkenraad 4 Betalingswijze

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2015 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 30 maart 2016 1 Financieel Jaarverslag 2015 Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de ontwerp Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2016 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 2 maart 2017 1 Financieel Jaarverslag 2016 Het College van Kerkrentmeesters (hierna: CvK) heeft de ontwerp

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012. Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag 2012. Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2012 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 7 maart 2013 1 Financieel Jaarverslag 2012 Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de ontwerp Jaarrekening

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen Begrotingen 2016 College van Kerkrentmeesters Diaconaat & Missionaat Beilen Diaconie Hijken-Hooghalen

Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen Begrotingen 2016 College van Kerkrentmeesters Diaconaat & Missionaat Beilen Diaconie Hijken-Hooghalen Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen en College van Kerkrentmeesters Diaconaat & Missionaat Beilen Diaconie Hijken-Hooghalen De toelichting vind u op blz. V t/m VI I Protestantse Gemeente Beilen-Hijken

Nadere informatie

Begroting 2016 Protestantse Wijkgemeente Emmaüs BEGROTING BEGROTING WERKELIJK Uitgaven 2016 2015 2014 1. Predikanten, kerkelijk werkers, kosters en organisten 331.600 316.900 312.432 2. Gebouwen 109.000

Nadere informatie

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum Algemene gegevens ANBI De Protestantse gemeente te Castricum (College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen) is een algemeen nut beogende instelling

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland ANBI Informatie Naam gemeente: Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland RSIN/Fiscaal nummer: 824129933 Adres: Kerkplein 1 Postcode: Plaats: Contact adres: 4339 AM Nieuw- en Sint Joosland Scriba:

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016 INLEIDING De begroting van de Kerk voor het jaar 2016 is door de Algemene Kerkenraad voorlopig

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Scheveningen

Protestantse Gemeente te Scheveningen Wat betekent de kerk voor u? Protestantse Gemeente te Scheveningen Misschien is het de plek waar u getroost wordt als er verdriet is. Of juist de gemeenschap waar gelachen wordt als er wat te vieren valt.

Nadere informatie

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel.

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

RSIN-nummers t.n.v. Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel

RSIN-nummers t.n.v. Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

Totale exploitatie Begroting Protestantse Gemeente te Zutphen. Begroting Begroting Rekening Baten

Totale exploitatie Begroting Protestantse Gemeente te Zutphen. Begroting Begroting Rekening Baten Totale exploitatie Begroting 2017 Baten Begroting Begroting Rekening 80 baten onroerende zaken 64.800 70.500 127.671 81 rentebaten en dividenden 2.000 4.766 83 bijdragen levend geld 280.500 283.000 303.604

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

Kerkbalans 2016 Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot MIJN KERK INSPIREERT MIJN KERK IN BALANS

Kerkbalans 2016 Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot MIJN KERK INSPIREERT MIJN KERK IN BALANS Kerkbalans 2016 Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot MIJN KERK INSPIREERT MIJN KERK IN BALANS MIJN KERK INSPIREERT De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten zoals de doop, de

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

Actie Solidariteitskas Een dezer dagen krijgt u daarvoor van ons een envelop met folder en acceptgiro thuisbezorgd.

Actie Solidariteitskas Een dezer dagen krijgt u daarvoor van ons een envelop met folder en acceptgiro thuisbezorgd. Actie Solidariteitskas De protestantse gemeente Barendrecht vraagt u mee te doen aan de jaarlijkse actie Solidariteitskas. Een dezer dagen krijgt u daarvoor van ons een envelop met folder en acceptgiro

Nadere informatie

Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht. Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht Totaaloverzicht

Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht. Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht Totaaloverzicht Totaaloverzicht Levend geld overige wijkgemeenten Totaal begroting 2016 Totaal begroting 2015 Levend geld Baten Immanuëlkerk Vermogen 81.10 Ontvangen interest bank 500 200 8.570 9.270 6.720 81.40 Rente

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern Augustus 2016 Versie 2.0 ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten De Meern A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

ACTIE KERKBALANS MIJN KERK IN BALANS EN WAT IS DE KERK U WAARD?

ACTIE KERKBALANS MIJN KERK IN BALANS EN WAT IS DE KERK U WAARD? ACTIE KERKBALANS MIJN KERK IN BALANS EN WAT IS DE KERK U WAARD? DIT IS HET NIEUWE THEMA VOOR 2015 Een nieuw jaar, dus ook weer een nieuwe actie Kerkbalans. Nu voor de 32 e keer. Kerkbalans gaat ieder lid

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Staat van baten en lasten Begroting 2016

Staat van baten en lasten Begroting 2016 PROTESTANTSE GEMEENTE ANNA PAULOWNA Staat van baten en lasten Begroting 2016 BATEN Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 80 Baten onroerende zaken 3.722 7.640 8.080 81 Rentebaten en dividenden 13.027

Nadere informatie

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Deurne RSIN/Fiscaal nummer 002734400 Websiteadres www.pgdeurne.nl E-mail scriba@pgdeurne.nl Adres Helmondseweg 5 Postcode 5751 GA Plaats Deurne

Nadere informatie

Aan de leden van de Protestantse Gemeente in Doorn. Doorn, januari 2014. Geachte gemeenteleden,

Aan de leden van de Protestantse Gemeente in Doorn. Doorn, januari 2014. Geachte gemeenteleden, Aan de leden van de Protestantse Gemeente in Doorn Doorn, januari 2014 Geachte gemeenteleden, Aan het begin van dit nieuwe jaar past het ons allereerst om u allen een gezegend jaar toe te wensen. Een nieuw

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand Protestantse gemeente te Heinkenszand ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand De Protestantse gemeente te Heinkenszand en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dit betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit

Nadere informatie

Leidschendam, 14 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016.

Leidschendam, 14 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016. ! Geachte Algemene Kerkenraad,, 14 september 2015 Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016. De begroting 2016 is opgemaakt volgens het beleid zoals voor 2015 is ingezet Op basis hiervan

Nadere informatie

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK A. Algemene Gegevens Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk Telefoonnummer : 0252 340650 RSIN/Fiscaal Nummer:

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg ANBI data Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg Telefoonnummer : 020-4977303 RSIN/Fiscaal nummer Gemeente: 002514382 Diaconie:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

80.70 inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen totaal

80.70 inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen totaal Baten Begroting 2016 Protestantse Gemeente te Zutphen 80 baten onroerende zaken 80.10 inkomsten kerkgebouwen 12.000 35.000 27.023 80.30 inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum 20.000 28.000 26.488

Nadere informatie

Protestantse gemeente Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp

Protestantse gemeente Nieuwdorp.  Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp december 2015 ANBI informatie De Protestantse gemeente te Nieuwdorp en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse belastingdienst erkende status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Nadere informatie

Leidschendam, 1 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2017.

Leidschendam, 1 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2017. Geachte Algemene Kerkenraad,, 1 september 2016 Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2017. De begroting 2017 is opgemaakt met als basis gelijkblijvend beleid als 2016 en voorgaande jaren.

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Adventkerk te Baarn RSIN/Fiscaal nummer: 002912491 Website adres: www.cgk-baarn.nl E-mail: scriba@cgk-baarn.nl Adres: Nassaulaan 17 Postcode:

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Nisse

Protestantse gemeente te Nisse A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente te Nisse RSIN/Fiscaal nummer: 824129039 Website adres: E-mail: www.mariakerk-nisse.nl info@mariakerk-nisse.nl Adres: Dorpsplein 49 Postcode: Plaats:

Nadere informatie

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Dordrecht-Centrum Telefoonnummer (facultatief): 078-6133403 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Diaconie Gereformeerde Kerk Ermelo

Diaconie Gereformeerde Kerk Ermelo Diaconie Gereformeerde Kerk Ermelo Begroting College van Diakenen Inclusief ZWO 2016 INKOMSTEN Diaconie COLLEGE VAN DIAKENEN GECONSOLIDEERDE DIACONIE/ZWO BEGROTING 2016 Resultatenrekening Begroting Begroting

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DRONTEN

PROTESTANTSE GEMEENTE DRONTEN Toelichting op de begroting 2018 PROTESTANTSE GEMEENTE DRONTEN College van Kerkrentmeesters, 9 oktober 2017. voor deze Ben Versluis penningmeester Protestantse Gemeente te Dronten BATEN B-18 B-17 W-16

Nadere informatie

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld.

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. Ga direct naar de paragraaf: Inhoudsopgave A. Algemene gegevens...1 B. Samenstelling

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo n instelling een gift geeft, mag dat

Nadere informatie

Wijkgemeente Emmen-Oost

Wijkgemeente Emmen-Oost Wijkgemeente Emmen-Oost Protestantse Kerk Emmen-Oost Agenda Financiële gemeenteavond 16 januari 2014, Schepershof, 19:30 uur Door: 1) Opening Petra ten Cate, voorzitter Kerkenraad 2) Uitleg avond Roelof

Nadere informatie

CONCEPT. Protestantse Gemeente Veenendaal. begroting 2015

CONCEPT. Protestantse Gemeente Veenendaal. begroting 2015 Protestantse Gemeente Veenendaal begroting 2015 INHOUD BEGROTING Inleiding 1-3 Exploitatiebegroting 2015 4 Toelichting Exploitaitebegroting 5-10 Bijlage 1: Wijkbudgetten 11 INLEIDING In de vergadering

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2016 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

REKENINGSCHEMA Gemeente. Balansrekeningen:

REKENINGSCHEMA Gemeente. Balansrekeningen: REKENINGSCHEMA Gemeente Balansrekeningen: 00 onroerende zaken 00.10 monumentale kerkgebouwen 00.20 niet monumentale kerkgebouwen 00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 00.40 pastorie(ën) 00.50 kosterswoning(en)

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg ANBI data Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg Telefoonnummer : 020-4977303 RSIN/Fiscaal nummer Gemeente: 002514382 Diaconie:

Nadere informatie

Slim geven. maximaal belastingvoordeel van uw kerkelijke bijdrage. Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk

Slim geven. maximaal belastingvoordeel van uw kerkelijke bijdrage. Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk Slim geven maximaal belastingvoordeel van uw kerkelijke bijdrage Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk Uw bijdrage aan de kerk en de belasting De Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk is voor hun inkomsten

Nadere informatie

Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

BEGROTING. over het boekjaar 2014. opgesteld door het College van kerkrentmeesters. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

BEGROTING. over het boekjaar 2014. opgesteld door het College van kerkrentmeesters. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord Algemene Informatie Begroting 2014 BEGROTING van de Protestantse Gemeente * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente ¹) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Veenendaal. begroting 2016

Protestantse Gemeente te Veenendaal. begroting 2016 begroting 2016 d.d. 27 november 2015 INHOUD Inleiding 1-2 Exploitatiebegroting 2016 3 Toelichting Exploitaitebegroting 4-9 d.d. 27 november 2015 INLEIDING In de vergadering van 26 november 2015 heeft het

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaaand vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen voor Kerkbeheer aangevuld met het beleidsplan voor gemeente. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014 BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014 opgesteld door het college van kerkrentmeesters Begroting 2014 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout

Nadere informatie

REKENINGSCHEMA Diaconie. Balansrekeningen:

REKENINGSCHEMA Diaconie. Balansrekeningen: REKENINGSCHEMA Diaconie Balansrekeningen: 00 onroerende zaken 00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 00.60 monumentale gebouwen 00.70 overige bebouwde eigendommen 00.80 onbebouwde eigendommen 01 installaties

Nadere informatie

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: -Christelijke Gereformeerde Kerk te Amsterdam Nieuw-West -Nederlands Gereformeerde Kerk Amsterdam Tuinsteden-Zuid/West RSIN/Fiscaal nr. 824148472 Website adres: www.gemeentedebron.nl

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Tweestromenland

Protestantse Gemeente Tweestromenland Protestantse Gemeente Tweestromenland Beleidsplan jaren 2013-2016 1. ALGEMEEN EN INLEIDING 3 2. PROFIEL VAN DE PG TWEESTROMENLAND 3 3. EREDIENSTEN 3 4. KERKENRAAD 4 5. PASTORAAT 4 6. DIACONIE 5 7. COLLEGE

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Driebergen RSIN/Fiscaal nummer: 005856693 Website adres: www.cgk-driebergen.nl E-mail: scribacgkdriebergen@kliksafe.nl Adres: Oranjelaan

Nadere informatie

Nieuwe aanpak dit jaar In 2015 vragen wij u om één bedrag toe te zeggen voor al onze geldwervingsacties.

Nieuwe aanpak dit jaar In 2015 vragen wij u om één bedrag toe te zeggen voor al onze geldwervingsacties. ls u dit artikel leest zijn na een intensieve A voorbereiding alle werkzaamheden voor Kerkbalans 2015 afgerond. Vanaf 2015 wordt er door Emmaüs in twee kerkgebouwen de eredienst gevierd. En onze kerken

Nadere informatie

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een theologische universiteit in Zambia. De laatste jaren

Nadere informatie

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016 BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016 opgesteld door het college van kerkrentmeesters Begroting 2016 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Hilversum. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. versie 3 ( )

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Hilversum. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. versie 3 ( ) 1 versie 3 (1-02-2006) BEGROTING van de Protestantse Gemeente te Hilversum over het boekjaar 2017 opgesteld door het college van diakenen begroting diaconie 2 versie 3 (1-02-2006) Gebruik van deze begroting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG Inleiding Dit beleidsplan maakt deel uit van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Voorburg 2013-2017 met het thema

Nadere informatie

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland Telefoonnummer: 0118-606720

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Pernis Ring 1, 3195 XB, Pernis. Hoofdstuk 9 en 10 aangepast ( )

College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Pernis Ring 1, 3195 XB, Pernis. Hoofdstuk 9 en 10 aangepast ( ) College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Pernis Ring 1, 3195 XB, Pernis ANBI gegevens Hoofdstuk 9 en 10 aangepast (24-06-2016) 1. Formele naam van de Kerkelijke Gemeente: Hervormde Gemeente Pernis

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk Amsterdam Amstelgemeente. A. Algemene gegevens Naam ANBI: CGK Amsterdam - Amstelgemeente RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de Belastingdienst

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo n instelling een gift geeft, mag dat

Nadere informatie

Begroting diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht 2017 Totaaloverzicht. Levend geld overige wijkgemeenten

Begroting diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht 2017 Totaaloverzicht. Levend geld overige wijkgemeenten Begroting diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht 2017 Totaaloverzicht Levend geld overige wijkgemeenten Totaal begroting 2017 Totaal begroting 2016 Levend geld Baten Immanuëlkerk Vermogen 81.10 Ontvangen

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

MIJN KERK VERBINDT MIJN KERK IN BALANS

MIJN KERK VERBINDT MIJN KERK IN BALANS Kerkbalans 2017 Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot Verbinding gevraagd! We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en

Nadere informatie

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode:

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Remonstrantse Gemeente Meppel 0522-240988 http://doremeppel.webklik.nl/page/homepage DoRe Meppel

Nadere informatie

In de bijlage 2 is een verkorte staat van baten en lasten van de kerkelijke gemeente weergegeven.

In de bijlage 2 is een verkorte staat van baten en lasten van de kerkelijke gemeente weergegeven. ANBI INFORMATIE 2014: Naam: Oud Gereformeerde Gemeente Schaapsweg te Ede Fiscaal nummer: (RSIN): 8093. 16. 535 KvK nummer : 59025042 Website adres : www. oggede.nl E-mail : scriba @ oggede.nl Contactgegevens:

Nadere informatie

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid.

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht Zuid Telefoonnummer (facultatief): 078 6176455 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

Raad voor de Plaatselijke Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland

Raad voor de Plaatselijke Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland Raad voor de Plaatselijke Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland Voorlopige resultaten Kerkbalans 2013 en levend geld 2007-2012 1. Methodiek, steekproef en respons De Raad voor de Plaatselijke

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

40.40 pastorie(ën) onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten - -

40.40 pastorie(ën) onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten - - 40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 40.10 monumentaal kerkgebouw 40.11 onderhoud 40.12 belastingen 40.13 verzekeringen 40.14 energie en water 40.19 overige lasten 40.20 nietmonumentaal

Nadere informatie

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS HERVORMDE GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS HERVORMDE GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ALPHEN AAN DEN RIJN versie 14 oktober 2010 , 14 oktober 2010 Inleiding Bijgaand treft u aan de samenvatting van de begroting voor het jaar 2011.

Nadere informatie

BEGROTING 2012 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BEGROTING 2012 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2012 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROTESTANTSE GEMEENTE TE ZWOLLE 6 (alle bedragen in hele euro's) STAAT VAN BATEN EN BATEN 80 Baten onroerende zaken 166.500 187.900 183.826 81 Renten/dividenden

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Heemstede Begroting 2014 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014

Protestantse Gemeente Heemstede Begroting 2014 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014 BATEN 80 Baten onroerende zaken 101.654 120.754 134.949 81 Rentebaten 38.000 38.000 40.428 83 Bijdragen levend geld 289.500 295.500 313.042 84 Door te zenden collecten

Nadere informatie

Laat de fiscus helpen!

Laat de fiscus helpen! Geven aan de kerk? Laat de fiscus helpen! Geven aan de kerk Laat de fiscus helpen! De Financiën Geld is een belangrijk middel, ook voor onze Gereformeerde kerk in Almkerk. Alles kost geld: gebouwen, energie,

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 Nov 2015 Inleiding: Een bekende uitspraak, betreffende het diaconaat is wel: Als de kerk de vrucht is, is het diaconaat

Nadere informatie