Bedrijfsleven in beeld: Het ve r t a a l b u re a u

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsleven in beeld: Het ve r t a a l b u re a u"

Transcriptie

1 Bedrijfsleven in beeld: Het ve r t a a l b u re a u P.A. van Eck van der Sluijs Z o e t e r m e e r, december 1998

2 ISBN: X Prijs: ƒ 25,- Bestelnummer: A981 4 EIM is een onde r z o e k s b u reau met 150 prof e s s io na l s. EIM verschaft beleid s- ge r ic hte en pra k t i j kge r ic hte info r ma t ie van socia a l - e c o no m i s c he aard voor en over alle sectoren van het bedrijfsleven en voor beleid s i ns t a nt ie s. EIM is ge v e s t igd in Zo e t e r me e r. Behalve op Ne de r l a nd ric ht EIM zich ook op de E u ropese econo m ie en op ande re cont i ne nten. Voor meer info r ma t ie over EIM en wat EIM voor u kan beteke nen, kunt u contact met ons opne me n. Adre s : Italiëlaan 33 Po s t a dre s : Postbus AA Zo e t e r me e r t e l e fo o n : t e l e fa x : We b s i t e : w w w. e i m. n l Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zake n. De ve ra n t wo o rdelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of onders t e u n i n g in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wo rdt ve r m e l d. Vermenigvuldiging en/of openbaarmaking in we l ke vorm ook, alsmede opslag in een re t r i eval system, is uitsluitend toegestaan na s c h r i f t e l i j ke toestemming van EIM. EIM aanva a rdt geen aanspra kelijkheid voor drukfouten en/of andere o n vo l ko m e n h e d e n. The responsibility for the contents of this report lies with EIM. Quoting of numbers and/or texts as an explanation or support in p a p e rs, essays and books is permitted only when the source is clearly m e n t i o n e d. No part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of EIM. EIM does not accept responsibility for printing erro rs and/or other i m p e r f e c t i o n s.

3 I n h o u d 1 I n l e i d i n g S t r u c t u u r ke n m e r ke n Aantal ondernemingen Typen bedrijve n We r kg e l e g e n h e i d O m z e t B rancheomzet en omzetontwikke l i n g O m z e t g ro o t t e Omzet per fulltime arbeidskra c h t Omzet naar bedrijfsactiviteit K l a n t e n B e d r i j f s vo e r i n g Wijze van vestiging, re c h t s vorm en leeftijd Opleiding van de ondernemer O rganisaties en samenwe r k i n g Kwa l i t e i t s z o rg Kostenstructuur en re s u l t a a t K l a n t e nwe r v i n g I n ve s t e r i n g e n To e ko m s t ve r wa c h t i n g e n O m z e t o n t w i k ke l i n g We r kg e l e g e n h e i d s o n t w i k ke l i n g W i n s t o n t w i k ke l i n g Informatie over de bra n c h e

4 Het vertaalbureau 1 I n l e i d i n g Dit rapport geeft inzicht in de basisstructuur van de vertaalsector in Nederland. Het geeft antwo o rden op vragen als: hoeveel ve r t a a l b u- reaus telt de bra n c h e, we l ke bedrijfstypen zijn er te onderscheiden en hoe ziet de exploitatiestructuur eruit? Maar ook: we l ke klanten hebben de bedrijven in de vertaalsector? Het onderzoek dat aan dit rapport ten grondslag ligt, is uitgevo e rd binnen een door het Ministerie van Economische Zaken gefinancierd p ro g ramma dat enerzijds tot doel heeft om hiaten in de kennis va n het bedrijfsleven weg te nemen, en anderzijds bedoeld is om doorlopend over actuele informatie over branches te kunnen beschikke n. Onze dank gaat uit naar de ondernemers en organisaties in de bra n- c h e, zonder wier medewerking dit rapport niet tot stand had kunnen ko m e n. O n d e r z o e ksopzet en re p re s e n t a t i v i t e i t Het veldwerk en de da a rop volge nde ra p p o r t a ge in het ka der van deze bra n- c hescan zijn ge b a s e e rd op een onde r ne m i nge n b e s t a nd dat beschouwd wordt als een bestand van bedrijven die in ho ofdzaak of met enige omvang vert a a l w e r k z a a m he d en verric hten: het bestand van de Ka mers van Ko o p h a nde l. Va nuit dit bestand is een telefo n i s c he enquête verric ht onder 750 inge s c h reven bedrijven. De ne t t o re s p o ns op dit veldwerk bedroeg 44%. Naast het onde r z o c hte soort bedrijven zijn er ook onde r ne m i ngen waar vertalen naar verho ud i ng geen bijdra ge van betekenis aan de omzet levert, en ook onde r ne m i ngen met een eigen vertaalafde l i ng. Deze zijn niet in he t o nderzoek betro k ke n. 4

5 Het vertaalbureau 2 S t r u c t u u r ke n m e r ke n 2. 1 Aantal ondernemingen Deze branchescan is een oriëntatie op alle bedrijven die ve r t a a l we r k als hoofd- of als substantiële nevenactiviteit uitoefenen. B e d r i j ven met een zeer geringe omzet uit ve r t a a l werk wo rden tot a n d e re (sub)branches gere kend. Eveneens zijn er dive rse ve r t a a l m o- gelijkheden bij grote ondernemingen met een eigen ve r t a a l a f d e l i n g. Het onderzoek richtte zich niet op dit soort aanbieders. De branche omvat zelfstandige ve r t a l e rs, gespecialiseerde alsmede fullservice ve r t a a l b u re a u s, bureaus voor tolkwerkzaamheden en b u reaus met uitgeve rs werkzaamheden als hoofdactiviteit. De branche omvat circa ondernemingen. In de afgelopen vijf j a ren is het aantal bedrijven met jaarlijks gemiddeld 5% gestegen. In Duitsland en Engeland ligt het aantal ve r t a a l b u reaus op re s p e c t i evelijk en (in 1995) 1. Dit betekent voor Nederland, Duitsland en Engeland re s p e c t i evelijk 2,8, 1,7 en 0,7 ve r t a a l b u reaus per ondernemingen Typen bedrijve n De activiteiten van bedrijven in de vertaalsector bestaan doorg a a n s uit het maken van vertalingen, het geven van adviezen over teksten en copy w r i t e, het ve r z o rgen van taaltrainingen, het uitvo e ren va n t o l k werkzaamheden, het adviseren over spra a k t e c h n o l o g i e, het leveren van elektronische vertaaldiensten en uitgeve rs we r k z a a m h e d e n. Op grond van het re l a t i eve belang van de door hen ondernomen activiteiten zijn binnen de branche de volgende soorten en aantallen b e d r i j ven te onders c h e i d e n : bedrijven met hoofdactiviteit vertalen (type 1); meer dan 75% va n de omzet wo rdt gegenere e rd uit ve r t a a l werk. Deze groep omva t ruim 60% van alle ondernemingen, wat neerkomt op circa 930 b e d r i j ve n. fullservice bedrijven (type 2); tot en met 75% van de omzet wo rd t g e g e n e re e rd uit activiteiten op het gebied van ve r t a a l werk. Teve n s l eve ren noch tolkwerk, noch uitgeve rs werkzaamheden meer dan 50% van de omzet op. Het gaat om circa 30% van de ondernemingen, dus ongeveer 465 bedrijve n. 1 E u rostat, Panorama of EU Industry 97, Vo l u me 2, ho ofdstuk Ling u i s t ic servic e s,

6 S t r u c t u u r ke n m e r ke n bedrijven met overwegend tolkwerk (type 3); meer dan 50% va n de omzet wo rdt gegenere e rd uit tolkwerkzaamheden. Deze gro e p o m vat 6% van de bedrijve n. bedrijven met overwegend uitgevers w e r k z a a m h e d e n(type 4); meer dan 50% van de omzet wo rdt gegenere e rd uit uitgeve rs we r k- zaamheden. Deze groep omvat slechts één procent van de bedrijve n. f iguur 1 v e rde l i ng aantal bedrijven naar bedr i j f s t y p e, % 1% type 1 31% type 2 type 3 62% type 4 type 1 = bedrijven met ho ofdactiviteit vertalen type 2 = fullservice bedr i j v e n type 3 = bedrijven met overwege nd tolkwerk type 4 = bedrijven met overwege nd uitge v e r s w e r k z a a m he den 2. 3 We r kg e l e g e n h e i d Bij de ongeveer professionele bedrijven in de ve r t a a l s e c t o r wa ren in 1997 in totaal circa personen werkzaam, dat wil zeggen de ondernemer en eventueel meewe r kende gezinsleden, plus p e rsoneel in loondienst, maar exclusief inleenkrachten. In de bedrijven met als hoofdactiviteit vertalen is, met een aandeel van 66%, de meeste we r kgelegenheid te vinden. De fullservice bedrijven hebben een aandeel in de we r kgelegenheid van 29% (zie figuur 2). 6

7 S t r u c t u u r ke n m e r ke n f iguur 2 v e rde l i ng werkge l e ge n he id naar bedr i j f s t y p e, % 1% type 1 29% type 2 type 3 66% type 4 type 1 = bedrijven met ho ofdactiviteit vertalen type 2 = fullservice bedr i j v e n type 3 = bedrijven met overwege nd tolkwerk type 4 = bedrijven met overwege nd uitge v e r s w e r k z a a m he den De ve r t a a l b ranche is zeer kleinschalig. Gemiddeld we r ken er in de ve r t a a l b e d r i j ven 1,7 personen. Driekwart van de bedrijven werkt als eenmanszaak zonder personeel (zie figuur 3). Bedrijven met 2 t/m 4 werkzame personen maken 13% uit van het totale aantal bedrijve n. Zo n 3% van de bedrijven is met meer dan 10 werkzame pers o - nen middelgro o t. f iguur 3 v e rde l i ng van het aantal bedrijven naar grootteklasse werkzame p e r s o nen, en meer 2 10 t/m t/m t/m % ondernemingen 7

8 S t r u c t u u r ke n m e r ke n Uit tabel 1 blijkt dat slechts 35% van het totale aantal werkzame personen in loondienst is. De we r kgelegenheid wo rdt gekenmerkt door een groot aantal personen die op fulltime basis in de branche actief zijn. Twe e d e rde van de werkzame personen werkt meer dan 32 uur per week. Omgere kend in fulltime equivalenten beliep het arbeidsvolume in 1997 bijna arbeidsjare n. tabel 1 a a ntal werkzame personen op 1 juli 1997, verdeeld naar type a r b e id s k ra c ht in pro c e nten van het totale o ms c h r i j v i ng a a nt a l a a ntal werkzame persone n f u l l t i me kra c hten (32 uur of meer per week) p a r t t i me kra c hten (12 t/m 31 uur per week) hu l p k ra c hten (minder dan 12 uur per week) t o t a a l van wie : n iet in loond ie ns t in loond ie ns t In tabel 2 is de ve rdeling naar bedrijfstypen we e rg e g even naar gro o t- teklasse van het aantal werkzame pers o n e n. In de bedrijven met vertalen als hoofdactiviteit en bij de fullservice b e d r i j ven zijn naar verhouding meer grootschalige bedrijven actief. Hier omvatten zo n kleine vijftig bedrijven meer dan 10 we r k z a m e p e rs o n e n. tabel 2 v e rde l i ng van het aantal bedrijven naar type en gro o t t e k l a s s e w e r k z a me personen (w.p.), 1997 g ro o t t e k l a s s e 20 w. p. type bedr i j f 1 w. p. 2-4 w.p. 5-9 w. p w. p. en me e r t o t a a l type type type type type 1 = bedrijven met ho ofdactiviteit vertalen type 2 = fullservice bedr i j v e n type 3 = bedrijven met overwege nd tolkwerk type 4 = bedrijven met overwege nd uitge v e r s w e r k z a a m he de n 8

9 S t r u c t u u r ke n m e r ke n In de ve r t a a l b ranche wo rdt onderscheid gemaakt tussen ve r t a a l b u- reaus en zelfstandige ve r t a l e rs, waarbij de scheidslijn overigens niet helemaal scherp te tre k ken is. De begrippen zijn namelijk niet eenduidig: voor ve r t a a l b u reaus is het begrip meer gebaseerd op ke n- m e r ken en/of eigenschappen zoals op ka n t o o r u ren permanent en het gehele jaar door bereikbaar zijn, het bezitten van professionele apparatuur e.d. De zelfstandige vertaler is de zelfstandige die, we l i s wa a r met professionele appara t u u r, maar meestal parttime, freelance en vaak alleen opereert. Met dit onderscheid als uitgangspunt, zijn in tabel 3 de bedrijven met één werkzame pers o o n nader ingedeeld. Dit is gebeurd voor de twee grootste bedrijfstypen en is gebaseerd op de eigen opgave van de ondernemer. Van de ondernemers van wie het bedrijf bestaat uit één werkzame persoon blijkt dat 390 hun bedrijf meer beschouwen als ve r t a a l b u reau en 681 zich meer beschouwe n als zelfstandige vertaler (zie tabel 3). tabel 3 v e rde l i ng van het aantal bedrijven met één werkzame persoon naar type en ke n me r ken, 1997 v e r t a a l b u re a u z e l f s t a nd ige vertaler t o t a a l type type type 1 = bedrijven met ho ofdactiviteit vertalen type 2 = fullservice bedr i j v e n 2. 4 O m z e t B rancheomzet en omzetontwikke l i n g B rancheomzet 205 miljoen in 1997 De brancheomzet bedroeg in 1997 circa 205 miljoen gulden, exc l u- sief BT W. Bij het niveau van de brancheomzet moet aangeteke n d wo rden dat dit niet het totale belang van ve r t a a l werk aangeeft. Naast p rofessionele ve r t a a l b u reaus opereert er immers nog een flink aantal vertaalafdelingen van grote ondernemingen, (ove r h e i d s ) i n s t e l l i n g e n en andere org a n i s a t i e s. Daarnaast past nog de opmerking dat circa eenvijfde van de bra n- cheomzet bestaat uit leveringen van ve r t a a l werk e.d. aan andere ve r- t a a l b u re a u s. De helft van de bedrijven besteedt werk uit aan collega- 9

10 S t r u c t u u r ke n m e r ke n b e d r i j ven. Dit betreft meestal ve r t a a l werkzaamheden en in mindere mate lay-out- en corre c t i ewerk. Eenderde van het uitbestede we r k wo rdt door buitenlandse bedrijven ve r z o rg d. In figuur 4 is de ve rdeling van de totale omzet van de ve r t a a l s e c t o r naar bedrijfstype in beeld gebracht. Maar liefst 71% van de bra n- cheomzet komt voor re kening van de gespecialiseerde ve r t a a l b e d r i j- ven. Het fullservice ve r t a a l b u reau is eveneens goed voor een aanzienlijk deel van de omzet (26%). f iguur 4 v e rde l i ng van de bra nc heomzet naar bedr i j f s t y p e, % 26% type 1 type 2 typen 3 en 4 71% type 1 = bedrijven met ho ofdactiviteit vertalen type 2 = fullservice bedr i j v e n type 3 = bedrijven met overwege nd tolkwerk type 4 = bedrijven met overwege nd uitge v e r s w e r k z a a m he de n Helft van de ondernemingen re a l i s e e rde in 1997 een hogere o m z e t De afgelopen 10 jaar zijn de mogelijkheden voor de ve r t a a l b ra n c h e flink toegenomen. Hierbij speelden de Europese integratie en de g roei van de markten in Azië een rol. Ook de ve randeringen in Oosten Centra a l - E u ropa gaven nieuwe kansen. Tevens geven de ICT- o n t- w i k kelingen op het gebied van desk-top-publishing, softwa re m a t i g e vertalingen en communicatie via Internet ex t ra mogelijkheden vo o r de ve r t a l e rs 1. 1 E u rostat, Panorama of EU Industry 97, Vo l u me 2, ho ofdstuk Ling u i s t ic servic e s,

11 S t r u c t u u r ke n m e r ke n De omzet van de ve r t a a l b ranche is in 1997 met zo n 14,5% fors toegenomen. De omzet van de vertaalsector zit nog steeds in de lift, mede door de groei van de export en de daarmee gepaard gaande ve r t a a l werkzaamheden voor het bedrijfsleven. De omzetontwikkeling ve rschilde daarbij natuurlijk van bedrijf tot bedrijf. Ongeveer de helft van de ondernemingen re a l i s e e rde in 1997 een hogere omzet dan in Vo o ral de bedrijven met vertalen als hoofdactiviteit (bedrijfstype 1) re a l i s e e rden in 1997 een omzetgro e i. O n g eveer 34% van alle bedrijven re a l i s e e rde in 1997 eenzelfde omzet als in Slechts 17% van alle bedrijven zag in 1997 de omzet afnemen. Ve rd e re omzetgroei in 1998 In 1998 neemt volgens opgave van de ondernemers de bra n c h e o m- zet met 9% toe, tot een omvang van bijna 225 miljoen gulden, exc l u- sief BT W. De export van het bedrijfsleven blijft gro e i e n 1, hetgeen een positief effect heeft op de omzet van de ve r t a a l b ra n c h e. Internet biedt ex t ra mogelijkheden voor de professionele ve r t a l e r. 45% van de ondernemingen realiseert in 1998 een hogere omzet dan in 1997, en 10% denkt een lagere omzet te re a l i s e ren. Voor de overige 45% va n de bedrijven blijft de omzet in 1998 naar ve r wachting gelijk aan die in O m z e t g ro o t t e De omzetgrootte per bedrijf varieert sterk, zowel over de hele bra n- che genomen als binnen de bedrijfstypen. Ruim de helft van alle ondernemingen heeft een slechts marginale omzet van minder dan gulden, exclusief BT W. Opvallend is dat ruim 80% van deze o n d e r n e m e rs de ve r t a a l werkzaamheden desondanks als hoofdfunctie ve r v u l t. Ruim eenderde van de ondernemingen in de branche heeft een omzet die ligt tussen de en gulden. Een op de tien ondernemingen heeft een omzet die ligt bòven de gulden (zie figuur 5). 1 EIM, Kleinschalig Ondernemen 1998, Zo e t e r me e r, augustus

12 S t r u c t u u r ke n m e r ke n f iguur 5 v e rde l i ng bedrijven naar omzetklasse (1997; exc l u s ief BT W ) en meer tot tot tot tot tot tot tot minder dan % ondernemingen B e d r i j ven met vertalen als hoofdactiviteit De bedrijven met vertalen als hoofdactiviteit opere ren vo o r n a m e l i j k kleinschalig. Twe e d e rde van deze bedrijven blijft met de omzet onder de grens van gulden. Het feit dat in deze subgroep circ a 20% van de ondernemers het vertalen als nevenfunctie vervult en er s t a r t e rs zijn die nog sterk in omzet groeien speelt hierbij mogelijk een ro l. Voorts heeft ongeveer een op de vier van dit soort bedrijven een omzet tussen de en gulden. Een op de zeven bedrijven heeft een omzet die ligt boven de gulden (zie tabel 4). Fullservice bedrijve n De fullservice bedrijven vertonen een iets scheve re ve rdeling over de omzetklassen. De ondernemingen behalen voor driekwart een omzet onder de grens van gulden. O p vallend is dat het aandeel (15%) van fullservice bedrijven met een omzet tussen de en gulden achterblijft bij het bra n- chegemiddelde (20 % ). Een op de tien fullservice bedrijven heeft een omzet die ligt boven de gulden. Het uitvo e ren van meer gespreide activiteiten ove r b i j voorbeeld ve r t a a l werk, tolkwerk, taaltrainingen en uitgeve rs a c t i v i- teiten lijkt grootschaligheid niet expliciet te bevo rd e re n. 1 2

13 S t r u c t u u r ke n m e r ke n tabel 4 v e rde l i ng bedrijven naar omzetklasse (naar type in 1997; exc l u- s ief BT W ) o m z e t k l a s s e type 1 type 2 t o t a a l m i nder dan gulde n < gulde n < gulde n < gulde n < gulde n < gulde n < gulde n < gulde n gulden en me e r t o t a a l type 1 = bedrijven met ho ofdactiviteit vertalen type 2 = fullservice bedr i j v e n t o t a a l = van alle bedrijfstypen 1 t/m 4 Op gro nd van de re s p o ns in absolute zin is het niet vera nt w o o rd om over b e drijfstype 3 en 4 ex p l ic iet te ra p p o r t e re n. D o o rsnee-omzet slechts gulden De gemiddelde omzet van alle bedrijven in de ve r t a a l b ranche lag in 1997 op bijna gulden exclusief BT W. De bedrijven met vertalen als hoofdactiviteit behalen een gemiddelde omzet van gulden, tegen een gemiddelde van gulden bij de fullservice bedrijven. Specialisatie in ve r t a a l werk lijkt relatief gezien meer omzet te genere re n. Dit blijkt ook uit figuur 6 waarin de d o o rs n e e-omzet van de dive rs e bedrijfstypen is we e rg e g even. Gegeven de scheve ve rdeling van de b e d r i j ven over de omzetklassen is voor deze ve rgelijking van de d o o rs n e e - o m z e 1 t van de bedrijfstypen gekozen. De doors n e e - o m z e t van de categorie bedrijven met vertalen als hoofdactiviteit is met gulden per onderneming het hoogst, maar wijkt nauwelijks af van de doorsnee-omzet van gulden in 1997 voor alle bedrijven in de ve r t a a l b ra n c h e. 1 De do o r s nee-omzet is de omzet van het middelste bedrijf, waarbij de bedrijven qua omzet van laag naar hoog zijn ge o rde nd. 1 3

14 S t r u c t u u r ke n m e r ke n f iguur 6 do o r s nee-omzet per onde r ne m i ng naar bedr i j f s t y p e, 1997, in g u l de ns, exc l u s ief BT W type 1 type 2 totaal type 1 = bedrijven met ho ofdactiviteit vertalen type 2 = fullservice bedr i j v e n t o t a a l = van alle bedrijfstypen 1 t/m Omzet per fulltime arbeidskra c h t Bij de bedrijven in de ve r t a a l b ranche ligt de gemiddelde omzet per fulltime arbeidskracht op gulden, exclusief BT W. In de kleinschalige bedrijven, die met slechts één werkzame persoon, ligt de gemiddelde omzet op gulden per fulltimer. Bij de bedrijven met vertalen als hoofdactiviteit is de gemiddelde omzet per fulltime kracht met gulden het hoogst. In de g rootteklasse met één werkzame persoon beloopt deze guld e n. Bij de fullservice bedrijven ligt de gemiddelde omzet per fulltime k racht op gulden. In de grootteklasse met één we r k z a m e p e rsoon is het gemiddelde gulden Omzet naar bedrijfsactiviteit Tabel 5 geeft inzicht in de ve rdeling van de omzet naar bedrijfsactiviteiten van de branche als geheel en naar de bedrijfstypen afzonderlijk. 79% van de brancheomzet komt voor re kening van ve r t a a l- we r k. De specialismen van de bedrijfstypen komen in de omzetve r- deling duidelijk naar vo re n. 1 4

15 S t r u c t u u r ke n m e r ke n Voor de fullservice bedrijven hebben tolkwerk, ve r z o rgen van lay - o u t en taaltrainingen bovengemiddelde omzetaandelen. De categorie a n d e rs omvat activiteiten als uitgeve rs werkzaamheden, confere n- tie- en exportbegeleiding of specifieke softwa re consultancy. tabel 5 s a me ns t e l l i ng van de omzet naar activiteit en bedr i j f s t y p e, in p ro c e nten van de omzet, 1997 o ms c h r i j v i ng type 1 type 2 t o t a a l v e r t a a l w e r k t o l k w e r k t e k s t a d v ie s l a y - o u t t a a l t ra i n i nge n a nde r s t o t a a l type 1 = bedrijven met ho ofdactiviteit vertalen type 2 = fullservice bedr i j v e n t o t a a l = van alle bedrijfstypen 1 t/m K l a n t e n De ve r t a a l b ranche is een groeiende branche waarbij dienstve r l e n i n g en service vo o ropstaan. De vraag naar ve r t a a l werk komt zowel va n het bedrijfsleven, instellingen en org a n i s a t i e s, als van particuliere n. Zoals reeds eerder vermeld, hebben gro t e re ondernemingen vaak zelf vertaalafdelingen. De concurrentie onder de ve r t a a l b u reaus is sterk en de werkperiodes tot de deadlines wo rden steeds ko r t e r. Eenvijfde van de omzet bestaat uit levering van ve r t a a l werk aan andere ve r- t a a l b u re a u s : Voor de bedrijven met vertalen als hoofdactiviteit is dit aandeel een kwart van de omzet. Dit is dus boven het bra n c h e g e m i d d e l- d e. Van de fullservice bedrijven beslaat ruim 13% van de omzet we r k- zaamheden voor andere ve r t a a l b u re a u s. 1 5

16 S t r u c t u u r ke n m e r ke n tabel 6 a a ndeel afne mers naar bedr i j f s t y p e o ms c h r i j v i ng type 1 type 2 t o t a a l a nde re vertaalbure a u s b e drijven met vertaalafde l i ng b e drijven zonder vertaalafde l i ng i ns t e l l i ngen en org a n i s a t ie s o v e r he id no t - fo r - p rofit sector p a r t ic u l ie re n t o t a a l type 1 = bedrijven met ho ofdactiviteit vertalen type 2 = fullservice bedr i j v e n t o t a a l = van alle bedrijfstypen 1 t/m 4 Van de ondernemingen die gespecialiseerd zijn in vertalen vormt toel eve rantie aan bedrijven zonder vertaalafdeling met 47% de gro o t s t e omzet. De fullservice bedrijven leve ren zelfs 59% van de omzet aan b e d r i j ven zonder vertaalafdeling. Opvallend is dat de fullservice b e d r i j ven bovengemiddeld toeleve ren aan overheid en particuliere n. Mogelijk dat taaltrainingen hierbij een rol spelen. 1 6

17 Het vertaalbureau 3 B e d r i j f s vo e r i n g 3. 1 Wijze van vestiging, re c h t s vorm en l e e f t i j d De meeste ondernemingen bestaan uit één vestiging. Slechts 3% va n de ondernemingen (zo n 50 bedrijven) heeft twee of meer ve s t i g i n- gen. Het totale aantal vestigingen in de ve r t a a l b ranche bedraagt bijna In de categorie fullservice bedrijven heeft 9% meer dan één ve s t i g i n g. 96% van de bedrijven wo rdt geëxploiteerd als een eenmanszaak, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap. De re s t bestaat uit BV s. Bij de groep bedrijven met vertalen als hoofdactiviteit is het aantal bedrijven die als BV opere ren, met een aandeel va n bijna 5%, hoger dan bij de andere bedrijfstypen. De gemiddelde leeftijd van de ondernemingen bedraagt 7 jaar. De leeftijdsopbouw is als vo l g t : Vóór 1980 opgericht: 9% van alle ondernemingen In 1980 tot 1990 opgericht: 26% van alle ondernemingen In 1990 tot 1996 opgericht: 45% van alle ondernemingen In 1996 en later opgericht: 20% van alle ondernemingen is jonger dan 3 jaar. Het aandeel van starters (in 1996 en later) ligt bij de bedrijven met als hoofdactiviteit ve r t a a l werk (24%) hoger dan bij de fullservice b e d r i j ven (14%). Wa a rschijnlijk begint men eerst als gespecialiseerde vertaler en ontwikkelt het bedrijf zich ve r volgens tot een meer fullservice ve r t a a l b u re a u. S t e r ke mate van specialisatie bij het ve r t a l e n Naast de kennis van een taalgebied dienen ve r t a l e rs specifieke ke n n i s te beheersen van onderwerpen, disciplines en/of bra n c h e s. Een gedegen kennis van de context van een tekst en professionele communic a t i eva a rdigheden zijn ve reist. De dive rsiteit is daarbij groot en loopt uiteen van kennis van industriële processen of we t e n s c h a p p e l i j k onderzoek tot juridische teksten of litera t u u r. Ve r t a a l b u reaus richten zich dan ook vaak specifiek op een sector. Vo o ral onder impuls va n s o f t wa re en IT ontstaat er een groeimarkt voor de gespecialiseerd e ve r t a l e r 1. In tabel 7 komt deze specialisatie tot uitdrukking. 1 L. Rie me r s ma, De aaibaarheid van sof t w a r e - v e r t a l i n g e n, Computable, 22 augustus

18 B e d r i j fs v o e r i n g tabel 7 p e rc e nt a ge van onde r ne m i ngen naar mate en soort van special i s a t ie bij het vertalen soort die ns t v e r l e n i ng type 2 type 1 t o t a a l v e r s c h i l l e nde specia l i s a t ie s 34, 6 32, 0 32, 6 s p e c ia l i s a t ie qua taalge b ie d 30, 5 36, 8 34, 5 s p e c ia l i s a t ie qua vakge b ie d 9, 9 7, 7 10, 1 s p e c ia l i s a t ie qua bedrijfstak of bra nc he 1, 4 0, 4 1 s p e c ia l i s a t ie qua taal en vakge b ie d 20, 5 15, 9 17, 6 s p e c ia l i s a t ie qua taal en bedr i j f s t a k 0, 4 0, 3 s p e c ia l i s a t ie qua taal en vakge b ied en bedr i j f s t a k 2, 4 4, 7 2, 9 s p e c ia l i s a t ie qua vakge b ied en bedr i j f s t a k 0, 2 2, 4 0, 9 type 1 = bedrijven met ho ofdactiviteit vertalen type 2 = fullservice bedr i j v e n t o t a a l = van alle bedrijfstypen 1 t/m 4 Twee op de drie ondernemingen specialiseren zich in een taal- of va kgebied dan wel in een bedrijfstak, of men hanteert een specifieke combinatie hierva n. Naar taalgebied is de verhouding van de werkzaamheden op de ve r- t a a l b u reaus 23% van de omzet als het gaat om vertalen tussen v reemde talen en 77% van de omzet als het gaat om vertalingen naar Nederlands en vanuit Nederlands. Naarmate bedrijven groter wo r- den, neemt het laatste percentage af Opleiding van de ondernemer Het opleidingsprofiel van de ondernemers valt af te leiden uit figuur 7 en tabel 8. Het opleidingsniveau van de ondernemers in de ve r- t a a l b ranche is hoog. Ruim de helft van de ondernemers heeft een u n i ve rs i t a i re opleiding (WO) als hoogste algemene opleiding afgemaakt. Bij de fullservice bedrijven is dit percentage zelfs 63. O p vallend is dat nog eens 34% van de ondernemers een hogere b e roepsopleiding (HBO) heeft gevolgd. Slechts 2% heeft een M AVO / H AVO-opleiding als hoogste afgemaakte opleiding. 1 8

19 B e d r i j fs v o e r i n g f iguur 7 hoogst afge maakte alge me ne opleid i ng van de onde r ne mer in % van het totale aantal onde r ne me r s WO 55 HBO 34 VWO 6 MBO 3 MAVO/HAVO B e roepsopleiding van de ondernemer Vertalen is een sterk pra k t i j kgericht vak. Ve r t a l e rs dienen te beschikken over een gedegen kennis van de brontaal en de doeltaal. D o o rgaans wo rden teksten vertaald van de buitenlandse taal in de moedertaal van de ve r t a l e r. De branche kent een aantal bero e p s o p- leidingen die in deeltijd of in voltijd kunnen wo rden gevolgd. De spec i f i e ke beroepsopleidingen voor vertaler wo rden voornamelijk gegeven aan het hoger bero e p s o n d e r w i j s. Daarnaast zijn er nog een aantal commerciële opleidingen te volgen en wo rden er gelijkwa a rd i g e buitenlandse diploma s behaald. O n g eveer drie van de vier ondernemers hebben naast algemeen onderwijs nog een of meer beroepsgerichte va kopleidingen gevo l g d. Aan de ondernemers die een beroepsgerichte opleiding hebben genoten is gev raagd we l ke opleiding men heeft genoten en/of welk examen men heeft behaald. Hierbij wa ren meerd e re antwo o rd c a t e g o- rieën mogelijk. De meest genoemde opleidingen zijn HBO talen met 26% en WO talen met 19%. Daarnaast zijn er dive rse examens en toetsen gedaan en/of diploma s behaald. Maar liefst 53% van de o n d e r n e m e rs in de vertaalsector heeft zich laten beëdigen als ve r t a- l e r. De commerciële taaltrainingen wo rden door 2% genoemd. Tevens wo rdt een grote scala aan andere binnen- en buitenlandse va kopleidingen en cursussen genoemd. De meest genoemde b e roepsgerichte va kopleidingen zijn vermeld in tabel

20 B e d r i j fs v o e r i n g tabel 8 b e ro e p s ge r ic hte vako p l e id i ng, beëdig i ng, toets en/of exa me n van onde r ne mer; me e rde re ant w o o rdc a t e go r ieën mo ge l i j k o ms c h r i j v i ng p e rc e nt a ge onde r ne me r s HBO talen 26 WO talen 19 S. N. E. V. T. exa me n * 3 toets van het NGV 6 b e ë d ig i ng vertaler 53 b u i t e n l a ndse opleid i ng 10 c o m me rciële taaltra i n i ng 2 a nde re cursussen 39 * Exa men Stic ht i ng Na t io nale Exa me ns Vertalen en To l k O rganisaties en samenwe r k i n g O rg a n i s a t i e s De ve r t a a l b ranche kent een aantal nationale bra n c h e o rganisaties en ve renigingen van ve r t a l e rs. Ten eerste zijn er de we r kg eve rs o rganisaties voor ve r t a a l b u re a u s, zoals de Organisatie van Ve r t a a l b u reaus in Nederland (OVIN) en de Association of Translation Agencies (ATA). Het doel van deze org a- nisaties is de bedrijfsmatige belangen van hun leden te behartigen. Dit gebeurt onder andere door brancheonderzoek. Ve rder wo rdt aan k wa l i t e i t s z o rg en va k i n h o u d e l i j ke zaken vo o r t d u rend aandacht besteed. Het betreft dan aandachtsvelden en onderwerpen als geschillen, certificeren, ATA- Taalmerk, public relations en opleidingen & exa m e n s. Ten tweede is er een aantal ve renigingen van ve r t a l e rs in de bra n c h e zoals het Nederlands Genootschap van Ve r t a l e rs (NGV), de Ve re n i - ging van Zelfstandige Ve r t a l e rs (VZV) en de Nederlandse Ve re n i g i n g van To l ken en Ve r t a l e rs (NVTV). De organisaties Stichting Vro u we n - n e t werk Ve r t a l e rs To l ken (SVVT), Ve reniging van Te k s t s c h r i j ve rs ( Tekstnet), Stichting het Ve r t a l e rsforum en de Va kg roep van ve r t a l e rs voor Film, Te l evisie en Video (VVFT) maken van de laatste groep ook nog deel uit. Er is geen specifieke bra n c h eve reniging voor bedrijven die zich spec i a l i s e ren in taaltra i n i n g. 2 0

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2004 ISBN: 90-371-0927-6 Bestelnummer: A200403 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

Verschillen tussen uitzendondernemingen

Verschillen tussen uitzendondernemingen Verschillen tussen uitzendondernemingen drs. M.E. Winnubst drs. B. van der Linden drs. P. Vroonhof Zoetermeer, september 2013 ISBN : 978-90-371-1080-7 Rapportnummer : A201342 Dit onderzoek is mede gefinancierd

Nadere informatie

Hoe ondernemend zijn zzp'ers?

Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Resultaten zzp-panel meting II van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, mei 2012 ISBN: 978-90-371-1037-1 Bestelnummer: A201204 Prijs:

Nadere informatie

Payroll-services in Nederland

Payroll-services in Nederland Payroll-services in Nederland Bekendheid, markt en marktpotentie drs. M.E. Winnubst drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 23 november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door de Vereniging van Payroll-ondernemingen.

Nadere informatie

Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt

Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt Innovatie- en concurrentiemonitor topsectoren 2012 Petra Gibcus (Panteia/EIM) Ro Braaksma (Panteia/EIM) Yvonne Prince (Panteia/EIM) Henk Volberda

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Meting 2011 Florieke Westhof Mirjam Tom Paul Vroonhof Zoetermeer, december 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De

Nadere informatie

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Exportindex MKB Ontwikkelingen 2008-2011 Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Zoetermeer, mei 2013 ISBN : 978-90-371-1077-7 Rapportnummer : A201340 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

Zelfstandigen zonder personeel

Zelfstandigen zonder personeel Zelfstandigen zonder personeel drs. P. Vroonhof (EIM) drs. H. Tissing (Bureau Bartels) drs. M. Swaters (Bureau Bartels) drs. A. Bruins (EIM) dr. E. Davelaar (Bureau Bartels) Zoetermeer, 10 oktober 2008

Nadere informatie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie Zelfbewust een Zelfstandige Positie Economische zelfstandigheid van zzp'ers: resultaten zzp-panel meting I van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc. drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, november 2011

Nadere informatie

Bulletin. Jaargang 10 nr. 1, januari 1999. Noteer nu alvast: vrijdag 16 april 1999 ALGEMENE LEDENVERGADERING

Bulletin. Jaargang 10 nr. 1, januari 1999. Noteer nu alvast: vrijdag 16 april 1999 ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging Zelfstandige Vertalers Bulletin Jaargang 10 nr. 1, januari 1999 Noteer nu alvast: vrijdag 16 april 1999 ALGEMENE LEDENVERGADERING Zie voor nadere informatie het volgende Bulletin. In ieder geval:

Nadere informatie

Stand van Zaken Zonder Personeel

Stand van Zaken Zonder Personeel Stand van Zaken Zonder Personeel Structurele karakterschets van zzp'ers: resultaten meting I, voorjaar 2010, zzp-panel drs. N.E. de Vries drs. P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, september 2010 ISBN: 978-90-371-1016-6

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Van Werk Naar Werk in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Van Werk Naar Werk in het MKB Eindrapportage Zoetermeer, september 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie

Nadere informatie

Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten

Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten Opdrachtgever SZW Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten Opdrachtnemer Panteia / D. Bleeker, A. Kerckhaert, F. Westhof Onderzoek Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten: quickscan

Nadere informatie

Stemming onder ondernemers in het MKB

Stemming onder ondernemers in het MKB Stemming onder ondernemers in het MKB ISBN : 978-90-371-1130-9 Rapportnummer : A201424 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) Panteia

Nadere informatie

Informele investeerders en business angels in Nederland. Kijk op kansen

Informele investeerders en business angels in Nederland. Kijk op kansen Informele investeerders en business angels in Nederland Kijk op kansen ISBN : 978-90-371-1132-3 Rapportnummer : A201426 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap

Nadere informatie

Inkomen, vermogen en dynamiek van. zelfstandigen zonder personeel. Verschillen tussen zelfstandigen zonder personeel en nieuwe zelfstandigen

Inkomen, vermogen en dynamiek van. zelfstandigen zonder personeel. Verschillen tussen zelfstandigen zonder personeel en nieuwe zelfstandigen Inkomen, vermogen en dynamiek van zelfstandigen zonder personeel Verschillen tussen zelfstandigen zonder personeel en nieuwe zelfstandigen Nardo de Vries (Panteia/EIM) Nicole Braams (Centraal Bureau voor

Nadere informatie

Octrooien in Nederland

Octrooien in Nederland Octrooien in Nederland Analyse van de innovatiekracht in regio s, sectoren en grootteklassen eim Dit onderzoek is gefinancierd door de Kamer van Koophandel en het Programmaonderzoek MKB en ondernemerschap,

Nadere informatie

Ondernemerschap in de zorg

Ondernemerschap in de zorg Ondernemerschap in de zorg N.G.L. Timmermans J. Meijaard H. Statema Zoetermeer, oktober ISBN: 97-9-371-9-3 Bestelnummer: A11 Prijs:,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap,

Nadere informatie

Toekomst van de maakindustrie

Toekomst van de maakindustrie Toekomst van de maakindustrie K n owledge b a sed c apital! Arnoud Muizer Panteia Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-9789-1 Rapportnummer : A201356 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Nulmeting. ( E le ktronis c h e ) F acturen Business-to- drs. J.P. Vendrig J.J. Boog H. de Bondt

Nulmeting. ( E le ktronis c h e ) F acturen Business-to- drs. J.P. Vendrig J.J. Boog H. de Bondt Nulmeting ( E le ktronis c h e ) F acturen Business-to- G o vernment (B2G) drs. J.P. Vendrig J.J. Boog H. de Bondt Zoetermeer, juni 2008 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische

Nadere informatie

Toekomst concurrentiepositie MKB

Toekomst concurrentiepositie MKB Toekomst concurrentiepositie MKB Gevolgen leeftijdsontwikkeling voor de concurrentiepositie van het MKB drs. M.E. Winnubst drs. M. van Leeuwen Zoetermeer, januari 2009 ISBN: 978-90-371-0992-4 Bestelnummer:

Nadere informatie

Opleidingsbehoefte en gebruik digitale media

Opleidingsbehoefte en gebruik digitale media Opleidingsbehoefte en gebruik digitale media flitsmeting C. Veldhuis-Van Essen Zoetermeer, 17 juni 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Gebruikersinnovatie in het MKB

Gebruikersinnovatie in het MKB Gebruikersinnovatie in het MKB ISBN : 978-90-371-2108-7 Rapportnummer : A201402 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) Panteia BV Panteia

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Overstapgedrag in de horecabiermarkt en motieven om dat wel of niet te doen Onderzoek naar feitelijk overstapgedrag door cafés met kelder- of fustbier en de verschillende brouwerijen

Nadere informatie

Kritisch kopen in het MKB

Kritisch kopen in het MKB Kritisch kopen in het MKB Position Paper drs. M. Mosselman dr. R. Kemp Zoetermeer, december 2005 ISBN: 90-371-0963-2 Bestelnummer: A200514 Prijs: 40,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek

Nadere informatie

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Leasing en factoring: kansrijke financieringsinstrumenten Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Tommy Span MSc. Johan Snoei MSc. Lia Smit Zoetermeer, 21 januari 2013 ISBN:

Nadere informatie

Waarom leraren de sector verlaten

Waarom leraren de sector verlaten Waarom leraren de sector verlaten Onderzoek naar de uitstroom uit het primair en voortgezet onderwijs J.F.M. de Jonge J.A. de Muijnck Zoetermeer, november 2002 1 Dit onderzoek is uitgevoerd voor het Sectorbestuur

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) P rogno se 2013 drs. P. Gibcus drs. D. Snel Zoetermeer, december 2013 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Netherlands Water Partnership en wordt gefinancierd

Nadere informatie

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Amsterdam, april 2015 In opdracht van NRTO Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Eindrapport Nicole Rosenboom

Nadere informatie