Bewortelingsonderzoek eiken langs de Middachter Molenbeek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewortelingsonderzoek eiken langs de Middachter Molenbeek"

Transcriptie

1 HANHART CONSULT ingenieursbureau voor eco-hydrologisch en bodemkundig advies Bewortelingsonderzoek eiken langs de Middachter Molenbeek In opdracht van: Landgoed Middachten 3 september 2010

2 Foto op voorpagina: Zicht op de eikenlaan met 300 jaar oude eiken Colofon Hanhart Consult Ingenieursbureau voor eco-hydrologisch en bodemkundig advies van Hogendorplaan 18, 7241 HG Lochem telefoon: internet: Hanhart Consult maakt onderdeel uit van de Ecopartners. U bent van harte welkom om ons te bezoeken op Projectnummer: 0736 Projecttitel: Bewortelingsonderzoek eiken langs de Middachter Molenbeek Opdrachtgever: Landgoed Middachten Contactpersoon: dhr. Age Fennema Auteurs: ir. Karel Hanhart, ing. Geert Maljaars Datum: 3 september 2010

3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Doel van het bewortelingsonderzoek Methode veldonderzoek Leeswijzer RESULTATEN Bodemopbouw Huidige waterpeilen Huidige beworteling EFFECTEN Effect op grondwaterstand in de boorpunten Effecten op ca. 300 jaar oude eiken op de kade langs de buitengracht Effecten op de jonge eiken en elzen in de strook tussen de Middachter Molenbeek en het grasland: Effecten op tuin en voormalige jachtopzichterwoning: CONSEQUENTIES VOOR HET INRICHTINGSPLAN... 6 Bijlage 1: Kaart meetpunten bewortelingsonderzoek eiken landgoed Middachten Bijlage 2: Tabel worteldiepten eiken Bijlage 3: Boorstaten Bewortelingsonderzoek eiken Middachter Molenbeek i Hanhart Consult, Lochem

4 Bewortelingsonderzoek eiken Middachter Molenbeek ii Hanhart Consult, Lochem

5 1. INLEIDING 1.1. Doel van het bewortelingsonderzoek Als onderdeel van het project Integraal inrichtingsplan Middachter bronbossen en naar aanleiding van de gestelde vragen tijdens de presentatie van het inrichtingsplan Middachterbroek en de Ellecomse polder naar de effecten van de peilverhoging van de Middachter Molenbeek op de vitaliteit van de eiken langs de Middachter Molenbeek en buitengracht is door Hanhart Consult een bewortelingsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek heeft tot doel de effecten van de stijging van de grondwaterstand op de hier aanwezige eiken in beeld te brengen Methode veldonderzoek De beworteling is in de boorprofielen onderzocht en geclassificeerd als +++, ++ en +. Vervolgens zijn de maaiveldhoogten ter plaatse van de boringen ingemeten ten opzichte van NAP met behulp van de waterpas. De ligging van de boorpunten zijn weergegeven in bijgaande kaart (zie Bijlage 1) Leeswijzer In hoofdstuk 2 worden de resultaten van het bewortelingsonderzoek getoond: de bodemopbouw, gemeten grondwaterstanden en beworteling. In hoofdstuk 3 worden de verwachte effecten aangegeven voor de 300 jaar oude eiken op de kade langs de buitengracht en de jongere eiken en elzen op de bosstrook tussen de Middachter Molenbeek en de A-watergang. Daarnaast wordt ingegaan op de effecten op de voormalige jachtopzichterswoning en aangrenzende tuin. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de consequenties voor het inrichtingsplan. Bewortelingsonderzoek eiken Middachter Molenbeek 1 Hanhart Consult, Lochem

6 2. RESULTATEN 2.1. Bodemopbouw De bodemopbouw kan als volgt globaal worden omschreven. Onderin het boorprofiel is veen aanwezig, afgedekt met een klei- of leemlaag behorende tot de oorspronkelijke bodem van het Middachterbroek.. Hierop bevindt zich opgebracht grindrijk zand (hellingafspoelingsmateriaal) dat waarschijnlijk vanaf de hogere delen in het landgoed is aangevoerd voor het opghogen van het oorspronkelijke maaiveld. De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in Bijlage 3. Figuur 1: Boring B5 in de kade van de buitengracht 2.2. Huidige waterpeilen De gemeten grondwaterstanden zijn weergegeven in Bijlage 2. Hier op te zien de grondwaterstand tijdens de meting vrijwel overeen komt met de geschatte GLG. De geschatte GHG is meestal ca. 0,3 tot 0,4 m. hoger. De reductieverschijnselen zijn echter zo vaag, dat er vanuit wordt gegaan dat het grondwater door de ontwaterende werking van de op ca. 5 m. afstand gelegen Middachter Molenbeek snel uitzakt tot het GLG-niveau. Het waterpeil van de Middachter Molenbeek bedroeg tijdens de meting NAP +8,56 m. Het waterpeil van de buitengracht bedroeg NAP +9,52 m. Uit de gemeten grondwaterstanden blijkt dat de grondwaterstand vooral wordt bepaald door het peil van de Middachter Molenbeek. Het grondwater ter hoogte van de oude eiken bovenop de kade van de buitengracht bolt ca. 0,2 0,4 m. op boven het peil van de Middachter Molenbeek Huidige beworteling In de boorprofielen is te zien dat de eiken ongeveer tot op het niveau van de geschatte GLG wortelen. meten grondwaterstand wortelen De beworteling bji de oude eik bij B5 vormt een uitzondering. De wortels onder het GLG niveau waren echter zwart, hetgeen er op duidt dat de GLG bepalend is voor beworteling. In een aantal van de boorpunten bevindt zich ter hoogte van de GLG een lemige of venige laag, waarin zich een hoge concentratie aan wortels bevindt. Bewortelingsonderzoek eiken Middachter Molenbeek 2 Hanhart Consult, Lochem

7 3. EFFECTEN 3.1. Effect op grondwaterstand in de boorpunten Volgens het inrichtingsplan van het waterschap wordt het waterpeil in de Middachter Molenbeek verhoogd van ± 8.50 tot ± 9.00 m + NAP. Dit betekent een verhoging van de GLG met ca. 50 cm. (zie Bijlage 2) 3.2. Effecten op ca. 300 jaar oude eiken op de kade langs de buitengracht Door de verhoging van de grondwaterstand zal het wortelstelsel van de oude eiken op de kade ca. 0,1 m. tot 0,5 m. onder water komen te staan (bij B5: 0,9 m.). Dit deel van het wortelstelsel zal naar verwachting gaan rotten en afsterven. Bij de meeste boorpunten was bevonden zich juist boven het GLG niveau een grote concentratie wortels in de hier aanwezige veenlaag. De vitaliteit van de 300 jaar oude eiken is matig tot slecht (zie Figuur 2). Er moet veel worden gesnoeid om dode takken te verwijderen. Door de stijging van de grondwaterstand zullen de bomen op een hoger niveau wortels moeten aanmaken en verliezen zij de wortels in de voedselrijke veenlaag. Op basis van het bewortelingsonderzoek moet daarom worden geconcludeerd dat de 300 jaar oude en weinig vitale eiken zich niet zullen kunnen aanpassen aan de hogere grondwaterstanden. Een geleidelijke verhoging van de grondwaterstand met stapjes van 10 cm per 5 jaar biedt in dit geval geen uitkomst omdat de meeste eiken preferentieel wortelen in de veenlaag die zich juist boven de huidige GLG bevindt. Op de kaart van het inrichtingsplan is deze bosstrook daarom aangegeven als risico op afsterven. In het plan is rekening gehouden met het rooien en planten van jonge eiken. Wanneer de eigenaar de oude eiken wenst te behouden. dient te worden afgezien van de peilverhoging van de Middachter Molenbeek. Dit betekent tegelijk dat het waterpeil in de bermsloot van de snelweg niet kan worden opgehoogd. Bewortelingsonderzoek eiken Middachter Molenbeek 3 Hanhart Consult, Lochem

8 Figuur 2: Onderaanzicht van de oude eiken 3.3. Effecten op de jonge eiken en elzen in de strook tussen de Middachter Molenbeek en het grasland: Op basis van het bewortelingsonderzoek kan worden geconcludeerd dat de vitaliteit van deze jonge bomen sterk zal afnemen, doordat ongeveer 0,4 0,7 m. beworteling zal afsterven. Aanbevolen wordt om deze bomen af te zetten, zodat zij opnieuw kunnen uitlopen. Met aannemer Wim Smies van Ebola is de locatie bezocht. Hij schat de kosten voor afzagen van de bomen, afvoeren van stammen en versnipperen en afvoeren van de takken op ca per ha. De opbrengst van stammen en snippers op ca per ha. De netto kosten worden geraamd op per ha. uiteraard afhankelijk van de prijzen van hout en snippers op het moment van verkoop. Met een grootte van 0,38 ha. worden de kosten in het inrichtingsplan geraamd op Bewortelingsonderzoek eiken Middachter Molenbeek 4 Hanhart Consult, Lochem

9 Figuur 3: Bosstrook met jonge eiken en elzen 3.4. Effecten op tuin en voormalige jachtopzichterwoning: Naar aanleiding van de vragen van het bewoners van Ellecom heeft Haskoning nogmaals nauwkeurig gekeken naar de effecten van de peilverhoging op de tuinen en gebouwen in het projectgebied. Hieruit is gebleken dat de opbolling van het grondwater zodanig is dat problemen met opkruipend vocht in de woning zullen toenemen, vergelijkbaar aan de situatie voor de jaren 80. voordat de beken en sloten zijn uitgediept. De bewoners zijn inmiddels 30 jaar gewend aan de huidige betere situatie. De peilverhoging zal tevens consequenties hebben voor de bomen en planten in de tuin. In het inrichtingsplan is daarom deze woning aangegeven als risico op wateroverlast. In het plan is geld opgenomen voor de aanleg van drainage rondom de woning en in de tuin. Naar verwachting kunnen de effecten hiermee voor een groot deel worden voorkomen. Bewortelingsonderzoek eiken Middachter Molenbeek 5 Hanhart Consult, Lochem

10 4. CONSEQUENTIES VOOR HET INRICHTINGSPLAN Gezien de nabijheid van de Middachter Molenbeek zal het niet verondiepen van de Middachter Molenbeek leiden tot een minder sterke toename van de kwel in het westelijke deel van het Kooibos. Het verondiepen van de Parallelsloot en zijsloten is echter het belangrijkste voor het herstel van deze bronnen. Wanneer de kop van de Middachter Molenbeek tot aan de bosstrook wat minder sterk wordt verondiept, en langs de kade van de buitengracht wordt afgezien van verondieping kunnen de bomen overleven en zijn de effecten op de woning en tuin acceptabel, terwijl het effect op de bronnen toch een aanzienlijk blijft. Bewortelingsonderzoek eiken Middachter Molenbeek 6 Hanhart Consult, Lochem

11 BIJLAGEN Bewortelingsonderzoek eiken Middachter Molenbeek 1 Hanhart Consult, Lochem

12 Bewortelingsonderzoek eiken Middachter Molenbeek 2 Hanhart Consult, Lochem

13 Bijlage 1: Kaart meetpunten bewortelingsonderzoek eiken landgoed Middachten Bewortelingsonderzoek eiken Middachter Molenbeek 3 Hanhart Consult, Lochem

14 Bewortelingsonderzoek eiken Middachter Molenbeek 4 Hanhart Consult, Lochem

15 Bijlage 2: Tabel worteldiepten eiken Punt Maaiveld Waterpeilen Beworteling Effecten Huidige Geschatte Geschatte Huidig wp huidig wp Opbolling Maximale Verschil Verschil Verschil Toekomstig wp toekomstige Verschil gws GLG GHG Mid. Molenbeek buitengracht grondwater worteldiepte worteldiepte beworteling beworteling Mid. Molenbeek GLG worteldiepte m. + NAP m. + NAP m. + NAP m. + NAP m. + NAP m + NAP tov. Mmbeek m. + NAP huidige gws GLG GHG m. + NAP m. + NAP toekomstige gws Bosstrook met jonge elzen en eiken B1 9,63 8,53 8,53 8,83 8,56 9,52-0,03 8,63 0,10 0,10-0,20 9,06 9,03-0,40 B2 9,45 8,50 8,35 8,60 8,56 9,52-0,06 8,55 0,05 0,20-0,05 9,06 8,85-0,30 B3 9,61 8,61 8,61 8,91 8,56 9,52 0,05 8,41-0,20-0,20-0,50 9,06 9,11-0,70 Kade met 300 jaar oude eiken B4 9,89 8,74 8,74 8,99 8,56 9,52 0,18 8,69-0,05-0,05-0,30 9,06 9,24-0,55 B5 * 10,55 8,80 8,75 9,15 8,56 9,52 0,24 8,35-0,45-0,40-0,80 9,06 9,25-0,90 B6 10,71 8,76 8,71 9,11 8,56 9,52 0,20 8,71-0,05 0,00-0,40 9,06 9,21-0,50 B7 9,75 8,45 8,45 8,95 8,56 9,52-0,11 8,45 0,00 0,00-0,50 9,06 8,95-0,50 B8 11,21 8,96 8,81 9,11 8,56 9,52 0,40 9,21 0,25 0,40 0,10 9,06 9,31-0,10 * onderste deel wortelstelsel zwart en deels verrot Bewortelingsonderzoek eiken Middachter Molenbeek Hanhart Consult, Lochem

16 Bewortelingsonderzoek eiken Middachter Molenbeek Hanhart Consult, Lochem

17 Bijlage 3: Boorstaten BOORSTAAT Namen karteerders: Geert Maljaars Datum: Boring: B1 Gebied: Wortelonderzoek Middachten Locatie: In strook tussen Middelste beek en sloot waterschap, aan het begin Gewas, boomsoorten en/of vegetatie: eik, els, braam (plantafstand: eik: 2,5m - 2rijen, els: 2m, 1 rij DIEPTE HOR. KLEUR VLEKKEN TEXTUUR ORG. KALK ph RIJ- WORTELS VER- DIVERSEN in cm SYM- reduc- roest overig STOF PINGS- GRA- BOOL tie KLASSE GRAAD VEN -2 0 onverteerd blad A bruin lemig, organische toplaag + 4,4 brokkelig A zwart idem, maar meer organische stof ++ brokkelig C grijsbruin leem, brokkelig, geen zand, wel puin + 4,4-4,7 brokkelig ++, tussen dikke wortels, dun brokken smeuiige leem met puinresten. Ook C grijsbruin x x met organisch materiaal. Vanaf 100cm grijs + 4,4-4,7 smeuiig + tot 100 cm veen, structuur goed zichtbaar, niet D zwart nauwelijks veraard ++ 4,7-5,0 boormethode: Edelmanboor Geschatte GHG (cm -mv):? Actuele grondwaterstand (cm -mv): 110 Geschatte vroegere GHG (cm -mv): Geschatte GLG (cm -mv): Slootwaterstand (cm -mv): Geschatte vroegere GLG (cm -mv): Geschatte fluctuatie (cm): Vochtig tot (cm -mv): Geschatte vroegere fluctuatie (cm): Maximale beworteling (cm -mv): 100 Geschatte Kz (cm): Maximale vroegere beworteling (cm): Bewortelingsonderzoek eiken Middachter Molenbeek Hanhart Consult, Lochem

18 BOORSTAAT Namen karteerders: Geert Maljaars Datum: Boring: B2 Gebied: Middachterbroek Locatie: In midden van strook tussen Middelste beek en sloot waterschap Gewas, boomsoorten en/of vegetatie: brandnetel, braam, eik, els (plantafstand: eik 2m, 2rijen, els: ontbreken een beetje, her en der een individu, staan tussen eiken, 1 rij DIEPTE HOR. KLEUR VLEKKEN TEXTUUR ORG. KALK ph RIJ- WORTELS VER- DIVERSEN in cm SYM- reduc- roest overig STOF PINGS- GRA- BOOL tie KLASSE GRAAD VEN -3 0 onverteerd blad A zwart lemig, organische toplaag ++ 4,4 brokkelig ++ leem, som in grote brokken, met roestvlekjes en wat organische stof, van C bruingrijs x 60 met puin grof, leemarm zand met veel organische + brokkelig C zwart x stof + 4,4 +++, hoge concentratie aan wortels grof leemarm zand met roest en bruin x x reductievlekken geen zwart veen 4,7-5,0 op zwart venig leem/lemig veen 4,7-5,0 op grijs x leem 5,0-6,0 op 190 boormethode: Edelmanboor Geschatte GHG (cm -mv): 80 / 90 Actuele grondwaterstand (cm -mv): 105 Geschatte vroegere GHG (cm -mv): Geschatte GLG (cm -mv): 110 Slootwaterstand (cm -mv): Geschatte vroegere GLG (cm -mv): Geschatte fluctuatie (cm): Vochtig tot (cm -mv): 90 / 100 Geschatte vroegere fluctuatie (cm): Maximale beworteling (cm -mv): 90 Geschatte Kz (cm): Maximale vroegere beworteling (cm): Bewortelingsonderzoek eiken Middachter Molenbeek Hanhart Consult, Lochem

19 BOORSTAAT Namen karteerders: Geert Maljaars Datum: Boring: B3 Gebied: Wortelonderzoek Middachten Locatie: In strook tussen Middelste beek en sloot waterschap, einde Gewas, boomsoorten en/of vegetatie: eik, els, braam, brandnetel, plantafstand: eik: 2m, 2rijen, els: 2m, 1rij DIEPTE HOR. KLEUR VLEKKEN TEXTUUR ORG. KALK ph RIJ- WORTELS VER- DIVERSEN in cm SYM- reduc- roest overig STOF PINGS- GRA- BOOL tie KLASSE GRAAD VEN -3 0 onverteerd blad A donkerbruin zandige klei met organische stof + puin lichtbruin matig fijn lemig zand met puin + tussen bijna niets bruin leem, met organische stof brokkelig ++, hogere concentratie leem, zacht + nat op 120, felle roestvlekjes bruin + grind (3cm dik) zacht + smeuiig +, tot ongeveer 120 cm, weinig wortels zwart veen, onveraard weinig wortels boormethode: Edelmanboor Geschatte GHG (cm -mv): 70 Actuele grondwaterstand (cm -mv): 100 Geschatte vroegere GHG (cm -mv): Geschatte GLG (cm -mv): 100 Slootwaterstand (cm -mv): Geschatte vroegere GLG (cm -mv): Geschatte fluctuatie (cm): 30 Vochtig tot (cm -mv): Geschatte vroegere fluctuatie (cm): Maximale beworteling (cm -mv): 120 Geschatte Kz (cm): Maximale vroegere beworteling (cm): Bewortelingsonderzoek eiken Middachter Molenbeek Hanhart Consult, Lochem

20 BOORSTAAT Namen karteerders: Geert Maljaars Datum: Boring: B4 Gebied: Wortelonderzoek Middachten Locatie: Aan zijde Middelste beek, onderaan talud Gewas, boomsoorten en/of vegetatie: Eik (plantafstand 4m, 2 rijen), bochtige smele DIEPTE HOR. KLEUR VLEKKEN TEXTUUR ORG. KALK ph RIJ- WORTELS VER- DIVERSEN in cm SYM- reduc- roest overig STOF PINGS- GRA- BOOL tie KLASSE GRAAD VEN -6-5 onverteerd blad humuslaagje/half verteerd blad ++ 4, A bruin grof zandige klei met organische stof + vochtig maar wel korrelig ++ droog, lemig zand met iets organische stof C lichtbruin x grind + los, droog C gelig x droog, lemig zand, geen organische stof iets/weinig D roodbruin x horde droge klei met roestvlekken 4,4-4,7 op zwart veen 5,0 op 130 tot 120 cm boormethode: Edelmanboor Geschatte GHG (cm -mv): 90 Actuele grondwaterstand (cm -mv): 115 Geschatte vroegere GHG (cm -mv): Geschatte GLG (cm -mv): 115 Slootwaterstand (cm -mv): Geschatte vroegere GLG (cm -mv): Geschatte fluctuatie (cm): Vochtig tot (cm -mv): Geschatte vroegere fluctuatie (cm): Maximale beworteling (cm -mv): 120 Geschatte Kz (cm): Maximale vroegere beworteling (cm): Bewortelingsonderzoek eiken Middachter Molenbeek Hanhart Consult, Lochem

21 BOORSTAAT Namen karteerders: Geert Maljaars Datum: Boring: B5 Gebied: Wortelonderzoek Middachten Locatie: Aan zijde buitengracht Gewas, boomsoorten en/of vegetatie: Eik DIEPTE HOR. KLEUR VLEKKEN TEXTUUR ORG. KALK ph RIJ- WORTELS VER- DIVERSEN in cm SYM- reduc- roest overig STOF PINGS- GRA- BOOL tie KLASSE GRAAD VEN 0 20 A donkerbruin organische toplaagje +++ 4,4 stevig opgebracht bruin lemig zand + organische stof + stevig ++ materiaal lemig zand, zonder organische grond, met C lichtgeel/grijs grind los weinig bruin x zandige leem met roest met puin stevig weinig op iets zandige klei, grindrijk, wortels aanwezig, grijs x veel kleine dode wortels, enkele levende + 5,0-6,0 stevig + boormethode: Edelmanboor Geschatte GHG (cm -mv): 140 Actuele grondwaterstand (cm -mv): 175 Geschatte vroegere GHG (cm -mv): Geschatte GLG (cm -mv): 180 Slootwaterstand (cm -mv): Geschatte vroegere GLG (cm -mv): Geschatte fluctuatie (cm): 40 Vochtig tot (cm -mv): 170 Geschatte vroegere fluctuatie (cm): Maximale beworteling (cm -mv): 220 Geschatte Kz (cm): Maximale vroegere beworteling (cm): Bewortelingsonderzoek eiken Middachter Molenbeek Hanhart Consult, Lochem

22 BOORSTAAT Namen karteerders: Geert Maljaars Datum: Boring: B6 Gebied: Wortelonderzoek Middachten Locatie: zijde middelste beek, bovenaan talud Gewas, boomsoorten en/of vegetatie: eiken, bochtige smele, hulst, braam DIEPTE HOR. KLEUR VLEKKEN TEXTUUR ORG. KALK ph RIJ- WORTELS VER- DIVERSEN in cm SYM- reduc- roest overig STOF PINGS- GRA- BOOL tie KLASSE GRAAD VEN 0 25 A zwart zandig, organische toplaag ++ 4,4 stevig ++ zandige klei, beetje vochtig, maar wel C donkerbruin brokkelig, met organische stof en grind + ++ lemig zand met roest en iets organische stof C x + grind lemig zand, weinig roest en minder (+) C x organische stof, veel grind (+) C x lemig zand met roest en puin en grind +, iets meer wortels, maar niet veel klei met roestvlekken 4,4-4,7 ++, hoge concentratie zwart veen geen venige leem 5,0 geen boormethode: Edelmanboor Geschatte GHG (cm -mv): 160 / 170 Actuele grondwaterstand (cm -mv): 195 Geschatte vroegere GHG (cm -mv): Geschatte GLG (cm -mv): 200 Slootwaterstand (cm -mv): Geschatte vroegere GLG (cm -mv): Geschatte fluctuatie (cm): 40 Vochtig tot (cm -mv): 190 Geschatte vroegere fluctuatie (cm): Maximale beworteling (cm -mv): 200 Geschatte Kz (cm): Maximale vroegere beworteling (cm): Bewortelingsonderzoek eiken Middachter Molenbeek Hanhart Consult, Lochem

23 BOORSTAAT Namen karteerders: Geert Maljaars Datum: Boring: B7 Gebied: Wortelonderzoek Middachten Locatie: Aan zijde middelste beek, onderste rij bomen Gewas, boomsoorten en/of vegetatie: eik, braam, bochtige smele DIEPTE HOR. KLEUR VLEKKEN TEXTUUR ORG. KALK ph RIJ- WORTELS VER- DIVERSEN in cm SYM- reduc- roest overig STOF PINGS- GRA- BOOL tie KLASSE GRAAD VEN -5 0 strooisellaag C bruingrijs lemig zand met klein beetje organische stof (+) 4,0-4,4 ++ klei, uitgedroogd, zeer los, vrij veel wortels C bruin aanwezig, maar niet echt geconcentreerd C bruin x harde klei met roestvlekjse ++ klei, smeuiig, licht vochtig, op overgang naar veen, hier hoge concentratie C bruin x aan wortels 6,0 ++ / +++ kalk aanwezig, meest tussen zwart veen 7,0 op 130 boormethode: Edelmanboor Geschatte GHG (cm -mv): 80? Actuele grondwaterstand (cm -mv): 130 Geschatte vroegere GHG (cm -mv): Geschatte GLG (cm -mv): 130 Slootwaterstand (cm -mv): Geschatte vroegere GLG (cm -mv): Geschatte fluctuatie (cm): Vochtig tot (cm -mv): 110 Geschatte vroegere fluctuatie (cm): Maximale beworteling (cm -mv): 130 Geschatte Kz (cm): 20 Maximale vroegere beworteling (cm): Bewortelingsonderzoek eiken Middachter Molenbeek Hanhart Consult, Lochem

24 BOORSTAAT Namen karteerders: Karel Hanhart Datum: Boring: B8 Gebied: Wortelonderzoek Middachten Locatie: Aan zijde van buitengracht, bovenop talud Gewas, boomsoorten en/of vegetatie: eik, rhododendron, bochtige smele DIEPTE HOR. KLEUR VLEKKEN TEXTUUR ORG. KALK ph RIJ- WORTELS VER- DIVERSEN in cm SYM- reduc- roest overig STOF PINGS- GRA- BOOL tie KLASSE GRAAD VEN 0 20 A zwart strooisellaag, veel wortels ++ 4,0 ++ slecht gesorteerd, lemig zand met grind (tot BC bruin x 4 cm dikte), onderin hard C grijsbruin x x idem, vochtig 5,0 tot 200 heel weinig haarwortels grijs x zandige grindrijke leem geen boormethode: Edelmanboor Geschatte GHG (cm -mv): 210 Actuele grondwaterstand (cm -mv): 225 Geschatte vroegere GHG (cm -mv): Geschatte GLG (cm -mv): 240 Slootwaterstand (cm -mv): Geschatte vroegere GLG (cm -mv): Geschatte fluctuatie (cm): Vochtig tot (cm -mv): 210 Geschatte vroegere fluctuatie (cm): Maximale beworteling (cm -mv): 200 Geschatte Kz (cm): 15 Maximale vroegere beworteling (cm): Bewortelingsonderzoek eiken Middachter Molenbeek Hanhart Consult, Lochem

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg Notitie Contactpersoon Johannes Weemstra Datum 21 november 2012 Kenmerk N003-1210450WEJ-rrt-V01-NL Geohydrologische situatie Burg. Slompweg 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft

Nadere informatie

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Briefrapport betreffende MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Opdrachtnummer: 1109-0036-001 Veurse Achterweg 10, Postbus 63, 2260 AB, Leidschendam, Tel: 070-3111333.,

Nadere informatie

Hydrologische verkenning. Landgoed de Heselbergh

Hydrologische verkenning. Landgoed de Heselbergh Hydrologische verkenning Landgoed de Heselbergh Maart 2011 Opdrachtgever: Stadslicht BV - ontwikkeling en advies Stationsplein 14 6811 KG Arnhem www.stadslicht.nl Uitvoerend bureau: Hanhart Consult Ingenieursbureau

Nadere informatie

Geotechnisch onderzoek

Geotechnisch onderzoek Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners bv Feithspark 6, 9356 BZ Tolbert Postbus 27, 9356 ZG Tolbert Tel.: 0594 51 68 64 Fax: 0594 51 64 79 E-mail: info@wiertsema.nl Internet: www.wiertsema.nl

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen. : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie. Datum : 13 januari 2012

MEMO DHV B.V. Logo. : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen. : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie. Datum : 13 januari 2012 DHV B.V. Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen : BA94-5- : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie Ons kenmerk : LW-DE227 Datum : 3 januari 22 Classificatie

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

RAPPORT A13-169-I Archeologisch onderzoek aan de Graafweg 2c te Lopik, gemeente Lopik

RAPPORT A13-169-I Archeologisch onderzoek aan de Graafweg 2c te Lopik, gemeente Lopik RAPPORT A13-169-I Archeologisch onderzoek aan de Graafweg 2c te Lopik, gemeente Lopik Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met boringen - - - - - - - - - - - - - - 27

Nadere informatie

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: project aan de Aubade en de Vurehout te Zaandam. Opdrachtnr. : HA /

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: project aan de Aubade en de Vurehout te Zaandam. Opdrachtnr. : HA / Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: project aan de Aubade en de Vurehout te Opdrachtnr. : HA-010270/20105441 Datum rapport : 2 november 2012 Veldrapport betreffende grondonderzoek ten

Nadere informatie

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd)

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd) MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 4457 549 www.arcadis.nl Onderwerp: Beknopte watersysteemanalyse de Knoop, Doetinchem Arnhem, 29 juli 2015

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u de rapportage betreffende een project aan het Oppad te Oud-Loosdrecht.

Hierbij zenden wij u de rapportage betreffende een project aan het Oppad te Oud-Loosdrecht. Gemeente Wijdemeren T.a.v. mevrouw Koelemeij Postbus 190 1230 AD Loosdrecht Almelo, 4 september 2012 Onderwerp: project aan het Oppad te Oud-Loosdrecht Geachte mevrouw Koelemeij, Hierbij zenden wij u de

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: woning aan de Bielemansdijk tegenover 4 te Zelhem. Opdrachtnr. : HA

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: woning aan de Bielemansdijk tegenover 4 te Zelhem. Opdrachtnr. : HA Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: woning aan de Bielemansdijk tegenover 4 te Zelhem Opdrachtnr. : HA-013167 Datum rapport : 23 mei 2016 Veldrapport betreffende grondonderzoek ten

Nadere informatie

BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN

BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN i BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN-EIND RESULTATEN VELDWERK EN INFILTRATIEBEREKENINGEN Uitgebracht aan:

Nadere informatie

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Best d.d

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Best d.d Opdrachtgever AM Postbus 45 35 HB Utrecht Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van d.d. Rapport revisie datum status 9787 november 4 Definitief Status onderzoek Compleet Rapport Resultaten

Nadere informatie

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 25 oktober 2011 Kenmerk N001-4817394TER-mfv-V01-NL Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 1 Inleiding Autobedrijf Van den

Nadere informatie

DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL

DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Regio Oost Briefrapport betreffende DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL Opdrachtnummer: 6010-0391-000 Kermisland 110, Postbus 5251, 6802 EG, Arnhem, Tel: 026-3698444., Fax: 026-3629961

Nadere informatie

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: woning aan de Oude Kruisbergseweg 1 te Zelhem. Opdrachtnr. : HA

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: woning aan de Oude Kruisbergseweg 1 te Zelhem. Opdrachtnr. : HA Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: woning aan de Oude Kruisbergseweg 1 te Zelhem Opdrachtnr. : HA-012122 Datum rapport : 23 april 2015 Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve

Nadere informatie

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf dossier : C6592.01.001 registratienummer

Nadere informatie

RAPPORT A09-032-I Archeologisch onderzoek aan de Loostraat 20 te Aerdt (gemeente Rijnwaarden)

RAPPORT A09-032-I Archeologisch onderzoek aan de Loostraat 20 te Aerdt (gemeente Rijnwaarden) RAPPORT A09-032-I Archeologisch onderzoek aan de Loostraat 20 te Aerdt (gemeente Rijnwaarden) Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met boringen - - - - - - - - - - - - - - - Legenda

Nadere informatie

BODEMONDERZOEK GROEI- LOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN

BODEMONDERZOEK GROEI- LOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN Bijlage 2 bij de toelichting BODEMONDERZOEK GROEI- LOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN i BODEMONDERZOEK GROEILOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN In opdracht van: Tuinbouw Ontikkelings Maatschappij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen. Inleiding.3

Inhoudsopgave. Bijlagen. Inleiding.3 Inhoudsopgave Inleiding.3 1 Geotechnisch grondonderzoek... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Normen en richtlijnen... 4 1.3 Offerte... 4 1.4 Veldwerk... 4 1.5 Classificatie middels wrijvingsgetal... 5 Bijlagen Bijlage

Nadere informatie

Boring: A01 04-11-2009 Boring: A02 04-11-2009 0,50 1,00 1,50 A B C D -0,50-1,00 matig humeus, geen olie-water reactie, donkerbruin zwakke olie-water reactie, lichtbruin zwakke olie-water reactie, bruingrijs

Nadere informatie

Behoort bij ontwerpbesluit van B&W

Behoort bij ontwerpbesluit van B&W Geohydrologisch onderzoek T.b.v. Zorgcentrum Campagne Aan de Medoclaan te Maastricht Opdrachtnummer: GC150500 Rapportnummer: R01 Versie: v1.0 Datum rapport: 23 maart 2016 Opdrachtgever: Van Wijnen Sittard

Nadere informatie

Rapportage Geotechnisch Bodemonderzoek te Lelystad

Rapportage Geotechnisch Bodemonderzoek te Lelystad Rapportage Geotechnisch Bodemonderzoek te Opdrachtnummer : 61140249 Project :, Warande Deelgebied 1 en 2 Nieuwbouw Opdrachtgever : Gemeente t.a.v. Crediteuren administratie Postbus 91 Stadhuisplein 2 8200

Nadere informatie

Geotechnisch bodemonderzoek A9 Heiloo

Geotechnisch bodemonderzoek A9 Heiloo Geotechnisch bodemonderzoek A9 Heiloo ONDERDEEL VAN ORTAGEO GROEP WWW.ORTAGEO.NL Vestiging Almelo: Einsteinstraat 1a 71 PR ALMELO Lankelma Geotechniek Almelo B.V. Tel. +31()5-53 7 info@lankelma-almelo.nl

Nadere informatie

boring: 2016J187_ Lier Ygo

boring: 2016J187_ Lier Ygo boring: 2016J187_8 Kop_algemeen: Projectcode: 2016J187, Boornummer: 8, Beschrijver(s): CK, Datum: 30-11-2016, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische

Nadere informatie

zandmediaan kleur kalkgehalte

zandmediaan kleur kalkgehalte BIJLAGE 1 Lithologische beschrijvingen boringen HWG Ooijen nummer x coordinaat (m) y coordinaat (m) maaiveldhoogte (cm) NAP 1 207552.6 391223.1 1470.0 actuele grondwaterstand (GW): 65 2 207545.7 391204.3

Nadere informatie

Uw kenmerk: --- Ons kenmerk: 13.3193 Bemmel, 25 juli 2013

Uw kenmerk: --- Ons kenmerk: 13.3193 Bemmel, 25 juli 2013 Koops & Romeijn grondmechanica Samenwerkende, zelfstandige adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie Van der Poel Milieu B.V. T.a.v. mevrouw C. Cohn Postbus 71 7475 ZH MARKELO Meurs grondmechanica

Nadere informatie

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree)

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Gegevens opdrachtgever: Kellerberg Bosgoed B.V. Helenaveenseweg 45 5985 NL Grashoek 0493-536068 Contactpersoon: De heer

Nadere informatie

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam MEMO Onderwerp Geohydrologisch vooronderzoek Amsterdam, WTC 5C, 2 oktober 2013 Van mw. M. Duineveld MSc. Afdeling IBZ Aan ZuidasDok Projectnummer D03011.000284. Opgesteld door mw. M. Duineveld MSc. Ons

Nadere informatie

Betreft Geohydrologisch onderzoek terrein van de voormalige Apostolische kerk te Naarden

Betreft Geohydrologisch onderzoek terrein van de voormalige Apostolische kerk te Naarden Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 13/991685\AsR 11 november 21 296813 Betreft Geohydrologisch onderzoek terrein van de voormalige Apostolische kerk te Naarden 1 Inleiding 2 Bodemopbouw en grondwaterstroming

Nadere informatie

Geotechnisch rapport

Geotechnisch rapport Geotechnisch rapport betreffende een project aan de Oude Gracht 8 te Veenhuizen Opdrachtnummer Datum rapport 9 februari 2016 Opdrachtgever Fledderus Ingenieurs De Wouden 78 9405 HL Assen Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Doetinchem, 21 juli 2014

Doetinchem, 21 juli 2014 Doetinchem, 21 juli 2014 Deze notitie over het risico op verzakking van bebouwing als gevolg van de plannen is opgesteld in 2011. In de notitie wordt een verwachte grondwaterstandstijging in de bebouwde

Nadere informatie

DOORLATENDHEID BARTOK TE ARNHEM

DOORLATENDHEID BARTOK TE ARNHEM FUGRO GEOSERVICES B.V. Geo-Advies Oost-Nederland Briefrapport betreffende DOORLATENDHEID BARTOK TE ARNHEM Opdrachtnummer: 6014-0266-000 Opgesteld door : M. van Dijk adviseur Projectleider : drs. O. Duizendstra

Nadere informatie

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: Project aan de Looweg te Uden. Opdrachtnr. : HA

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: Project aan de Looweg te Uden. Opdrachtnr. : HA Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: te Opdrachtnr. : HA- Datum rapport : oktober Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: te Opdrachtnr. : HA- Datum rapport : oktober

Nadere informatie

SAMENVATTING GRONDWATERSTANDEN Peilbuis nummer Gemiddelde Grondwaterstand t.o.v. NAP Gemiddelde Grondwaterstand t.o.v. maaiveld Maximale Grondwaterstand t.o.v. NAP 1 3,80 1,57 4,10 2 3,85 1,12 4,12 3 3,55

Nadere informatie

Betreft: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw (bureaustudie) ter plaatse van de Landgoed Huize Winfried te Wapenveld (gemeente Heerde).

Betreft: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw (bureaustudie) ter plaatse van de Landgoed Huize Winfried te Wapenveld (gemeente Heerde). Projectnummer 2013-11-002: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw Landgoed Huize Winfried Natuurbegraven Nederland T.a.v. de heer W. Peters Postbus 29 5201 AA s-hertogenbosch Betreft: Variatie in

Nadere informatie

Resultaten grondonderzoek Woning aan de Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland

Resultaten grondonderzoek Woning aan de Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland Resultaten grondonderzoek Woning aan de Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland Resultaten grondonderzoek Woning aan de Lekdijk 42 te Nieuw-Lekkerland ADCIM Geotechniek b.v. Rembrandtlaan 650 3362 AW Sliedrecht

Nadere informatie

Mts. Slingerland-Van Beijnum Middenpolderweg LB Streefkerk

Mts. Slingerland-Van Beijnum Middenpolderweg LB Streefkerk Mts. Slingerland-Van Beijnum Middenpolderweg 29 2959 LB Streefkerk Oirschot, 2 mei 217 Betreft: Briefrapportage aanvullende boringen Middenpolderweg 29 te Streefkerk (17267A) Geachte heer, mevrouw, In

Nadere informatie

Verslag bewonersavond 24 november 2016

Verslag bewonersavond 24 november 2016 Verslag bewonersavond 24 november 2016 Datum: 28 november 2016 Betreft: Aanpak grondwateroverlast Villapark Eindhoven Kenmerk: BY11, NOT20161128 Bestemd voor: Gemeente Eindhoven Opgesteld door: Wareco

Nadere informatie

Grondwateronderzoek Zwartemeer

Grondwateronderzoek Zwartemeer Grondwateronderzoek Zwartemeer concept Uitgebracht aan: Gemeente Emmen Raadhuisplein 1 7811 AP EMMEN concept KL33, RAP21211 1-6-212 concept Projecttitel : Grondwateronderzoek Zwartemeer Projectcode : KL33

Nadere informatie

Gegevens terrein 74 Id. Excel database 228, 227 en 226

Gegevens terrein 74 Id. Excel database 228, 227 en 226 Gegevens terrein 74 Id. Excel database 228, 227 en 226 Gemeentecode KSL Sectie G Perceelnummer 167, 166 en 165 Locatieadres abij Keizersbaan 7 te Kessel Totale oppervlakte (ha.) 3 Onderzochte oppervlakte

Nadere informatie

- - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 4 Bijlage: Boorstaten Pagina 1 Boring: 1 5-11-27 Boring: 2 5-11-27 Zand, matig fijn, lichtbruin, ca3 Zand, matig fijn, zwak humeus,

Nadere informatie

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld Notitie Contactpersoon Inkie Goijer Datum 1 augustus 2008 Kenmerk N002-4579913IGO-evp-V03-NL 1.1 Inleiding De watertoets De watertoets is een instrument dat ruimtelijke plannen toetst op de mate waarin

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden 0 SOB Research, 26 juni 2014 1 1. Archeologisch onderzoek 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie Memo nummer Water-01 aan BAM Woningbouw Martijn Stabel Oranjewoud van Arjan van Beek Oranjewoud datum 24 mei 2011 project Valkenswaard, opstellen bestemmingsplan en uitvoeren onderzoeken locatie Geenhovensedreef

Nadere informatie

Figuur 1: Plangebied Integrale gebiedsontwikkeling (variant 18 woningen)

Figuur 1: Plangebied Integrale gebiedsontwikkeling (variant 18 woningen) Memo Ter attentie van Wolfswinkel Reiniging Datum 2 oktober 2015 Distributie Prinsen Advies, VKZ Projectnummer 142215 Onderwerp Watertoets Ambachtsweg Maarsbergen 1 AANLEIDING De gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Verslag infiltratieonderzoek

Verslag infiltratieonderzoek Verslag infiltratieonderzoek project 'Santa Maria', Herentals Linkhoutstraat 173 356 Lummen 474/73 17 6 i.o.v. Tractebel Engineering NV Opgesteld op: 12/2/215 BE 839 286 56 TRIODOS rekn. BE15 523 845 73

Nadere informatie

DRAINAGE ADVIES PERCEEL 1,5 HA ACHTER OVERASEWEG 6 TE BREDA

DRAINAGE ADVIES PERCEEL 1,5 HA ACHTER OVERASEWEG 6 TE BREDA DRAINAGE ADVIES PERCEEL 1,5 HA ACHTER OVERASEWEG 6 TE BREDA i DRAINAGE ADVIES PERCEEL 1,5 HA ACHTER OVERASEWEG 6 TE BREDA Uitgebracht aan: Waterschap Brabantse Delta De heer T.J. Radkiewicz Postbus 5520

Nadere informatie

30 sept 2014 65848 OU2010006

30 sept 2014 65848 OU2010006 Verkennend archeologisch booronderzoek Grolseweg 19 te Beltrum, gemeente Berkelland (GE) Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Berkelland datum: zaaknr: nr: 30 sept 2014 65848 OU2010006

Nadere informatie

OOSTKAPELLE. Siban Beheer B.V. Park Reeburg GC VUGHT

OOSTKAPELLE. Siban Beheer B.V. Park Reeburg GC VUGHT Opdracht 15854 Plaats Oostkapelle Project Nieuwbouw woonhuis aan de Oude Dombrugseweg Betreft Grondonderzoek ten behoeve van nieuwbouw woonhuis aan de Oude Dombrugseweg te OOSTKAPELLE Opdrachtgever Siban

Nadere informatie

Bijlagen. Bijlage 1: Profielbeschrijvingen

Bijlagen. Bijlage 1: Profielbeschrijvingen Bijlagen Bijlage 1: Profielbeschrijvingen Projectcode: 24678-DEMP Opdrachtgever: Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. Projectnaam: Onderzoek dempingen De Hoeve Boring: 1 Boring: 11 humeus, donkergrijs

Nadere informatie

kade Peil vaart -0.4 Gws binnen kuip -3.9 Waterdruk die lek veroorzaakt

kade Peil vaart -0.4 Gws binnen kuip -3.9 Waterdruk die lek veroorzaakt Notitie Aan: Waternet Van: Ben van der Wal, Geert Kerkvliet Datum: 28 mei 2015 Kopie: Gemeente Amsterdam Ons kenmerk: INFRABD3912N004F02 Classificatie: Project gerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Nadere informatie

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming NOTITIE Onderwerp Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming Project Grensmaas Opdrachtgever Projectbureau Consortium Grensmaas Projectcode HEEL14-29 Status Definitief Datum 18 mei 2016 Referentie

Nadere informatie

Onderzoek omvang grondwateroverlast De Meern Utrecht

Onderzoek omvang grondwateroverlast De Meern Utrecht Onderzoek omvang grondwateroverlast De Meern Utrecht Gemeente Utrecht 2 december 2009 Definitief rapport 9S895.H INHOUDSOPGAVE INLEIDING. Onderzoek wateroverlast De Meern Utrecht.2 Leeswijzer 2 GEOGRAFISCHE

Nadere informatie

Brede school. Didam. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2010 definitief

Brede school. Didam. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2010 definitief Brede school Didam Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB Arnhem december 21 definitief Brede school Didam Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf dossier : D1311.1.1 registratienummer : LW-DE2172

Nadere informatie

Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt te Amsterdam

Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt te Amsterdam Notitie Projectleider drs. A.J. (Arjan) Varkevisser Adviseur drs I.A. (Inger) de Groot Datum 19 november 2013 Kenmerk N001-1217942AJA-vvv-V01-NL Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt

Nadere informatie

Waterhuishoudingsplan

Waterhuishoudingsplan Waterhuishoudingsplan Herinrichting N377 Waterhuishoudingsplan Provincie Overijssel juni 2013 concept Waterhuishoudingsplan Herinrichting N377 Waterhuishoudingsplan dossier : BC1618103105 registratienummer

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Aanvullend bodemonderzoek veenputten Appel, Nijkerk

Aanvullend bodemonderzoek veenputten Appel, Nijkerk Aanvullend bodemonderzoek veenputten Appel, Nijkerk Inleiding In 2008 heb ik een onderzoek uitgevoerd naar een groot aantal afwijkend gevormde depressies op de Appelse heide. 1 De conclusie van dit onderzoek

Nadere informatie

Bijlage 8 Boorprofielen

Bijlage 8 Boorprofielen Bijlage 8 Boorprofielen Documentnummer: 120105 Legenda (conform NEN 5104) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke

Nadere informatie

Betreft Effecten ontwikkeling Oosterdalfsen op grondwaterstanden en natuurwaarden EHS

Betreft Effecten ontwikkeling Oosterdalfsen op grondwaterstanden en natuurwaarden EHS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0132952 13 mei 2014 307856 Betreft Effecten ontwikkeling Oosterdalfsen op grondwaterstanden en natuurwaarden EHS 1 Algemeen De ontwikkeling van Oosterdalfsen heeft

Nadere informatie

Nieuwbouw woning aan de Kooiwalweg te Barendrecht. Bouwbedrijf De Vries en Verburg BV Postbus AB Stolwijk WN april 2014.

Nieuwbouw woning aan de Kooiwalweg te Barendrecht. Bouwbedrijf De Vries en Verburg BV Postbus AB Stolwijk WN april 2014. Rapport betreffende RESULTAAT GRONDONDERZOEK Nieuwbouw woning aan de Kooiwalweg te Opdrachtgever: Bouwbedrijf De Vries en Verburg BV Postbus 59 2820 AB Stolwijk Rapportnummer: Datum rapport: Revisie rapport:

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen Opdrachtnummer: Versie: Uw referentie: Projectnr.: GA-120338-2 V01 Definitief HL091704901 79A Datum rapport: 17 december 2012

Nadere informatie

Figuur 1. Resultaten onderzoek geprojecteerd op het Actueel Hoggtebestand Nederland (AHN).

Figuur 1. Resultaten onderzoek geprojecteerd op het Actueel Hoggtebestand Nederland (AHN). 1 9 8 4 5 6 7 3 2 5750 90 90 9500 9500 5750 6000 6000 60 60 8750 8750 9000 9000 met archeologische indicator (aardewerk/puin) boring boornummer grens ontwikkelingsgebied grens onderzoeksgebied 3 legenda

Nadere informatie

Rapport Infiltratiegeschiktheidsadvies Nieuwbouw Brede school Coevering aan de Amundsenstraat te Geldrop

Rapport Infiltratiegeschiktheidsadvies Nieuwbouw Brede school Coevering aan de Amundsenstraat te Geldrop Opdrachtgever: Gemeente Geldrop-Mierlo Postbus 10101 5660 GA Geldrop Rapportnummer: 91880-XG Datum rapport: 1 juni 2011 Status rapport: Versie rapport: Status onderzoek: Gecontroleerd Revisie 0 compleet

Nadere informatie

Notitie. De kamp. Figuur 1 Locatie De Kamp in Cothen. Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342. Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen

Notitie. De kamp. Figuur 1 Locatie De Kamp in Cothen. Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342. Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342 Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen 1 Inleiding De gemeente Wijk bij Duurstede is gestart met de ontwikkeling van een woningbouwprogramma

Nadere informatie

Watersysteem rond 1900 Kaart 9a GHG. A4P Grontmij Nederland bv Alle rechten voorbehouden. Legenda GHG. Hydrologisch onderzoek de Zumpe

Watersysteem rond 1900 Kaart 9a GHG. A4P Grontmij Nederland bv Alle rechten voorbehouden. Legenda GHG. Hydrologisch onderzoek de Zumpe GHG boven maaiveld 0.00-0.10 0.10-0.25 0.25-0.50 0.50-0.75 0.75-1.00 1.00-1.50 1.50-2.00 > 2.00 m beneden maaiveld Kaart 9a GHG Map Document: P:\258828\Water\05_GIS\prj\kaart_09a...mxd) Effect GHG 0,30-0,40

Nadere informatie

Bijlage II. Geohydrologisch grondonderzoek woningen en huisartsenpraktijk Van Voorst tot Voorststraat te Vught Bijlage II van X

Bijlage II. Geohydrologisch grondonderzoek woningen en huisartsenpraktijk Van Voorst tot Voorststraat te Vught Bijlage II van X Bijlage II Geohydrologisch grondonderzoek 1017 10 woningen en huisartsenpraktijk Van Voorst tot Voorststraat te Vught 11-6-2013 Bijlage II van X Opdracht : 12P000091-adv-02 Project : Locatie aan de Voorst

Nadere informatie

Betreft: k-waarde bepaling Molenweg 2 te Epe 1/3

Betreft: k-waarde bepaling Molenweg 2 te Epe 1/3 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren Internet: info@krusegroep.nl www.krusegroep.nl Ad Fontem T.a.v. de heer J. Klompmaker Hoofdstraat 43 7625 PB Zenderen Postadres: Postbus 51

Nadere informatie

Titel 3 D Projectie van resultaten geologisch booronderzoek op kavel 126

Titel 3 D Projectie van resultaten geologisch booronderzoek op kavel 126 0 COLOFON Rapport nr. 2007-3 Uitgave AWN Afdeling 21, Flevoland Titel 3 D Projectie van resultaten geologisch booronderzoek op kavel 126 Datum 1 mei 2007 Auteurs Veldwerkleider Provincie Gemeente H.P.A.

Nadere informatie

enkele kleine baksteenspikkels lichtjes grijzig 28 SA 50 PO DBR D Ap2 BV S Z5 SZG h2 WO1 1

enkele kleine baksteenspikkels lichtjes grijzig 28 SA 50 PO DBR D Ap2 BV S Z5 SZG h2 WO1 1 Kopgegevens 20170885_22 20170885 22 CD PS Z AK X 100 6 31370 5 TAW MDGP BWV Jabbeke BAAC Vlaanderen Profiel 2.2 Laaggegevens 20170885_22 0 28 PO DGRBR D Ap XP S Z4 SZG h2 WO2 1 1 enkele kleine baksteenspikkels

Nadere informatie

Waterhuishouding Natuurbegraafplaats Grolloo

Waterhuishouding Natuurbegraafplaats Grolloo Waterhuishouding Natuurbegraafplaats Grolloo Inleiding Natuurbegraven is een vrij nieuw fenomeen in Nederland. Sinds enkele jaren is het aan een gestage opmars begonnen. Nu is het initiatief genomen een

Nadere informatie

Nieuwe vijver aan de Groen van Prinstererlaan.

Nieuwe vijver aan de Groen van Prinstererlaan. Nieuwe vijver aan de Groen van Prinstererlaan. Medio 2015 heeft een graafmachine een grote kuil gegraven onderaan het talud op de hoek van de Groen van Prinstererlaan en de Thorbeckelaan (zie onderstaande

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau. Openbare Ruimte

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau. Openbare Ruimte Bezoekadres Weesperstraat 430 1018 DN Amsterdam Gemeente Amsterdam Postbus 12693 1100 AR Amsterdam Telefoon 020 251 1111 Fax 020 251 1199 www.iba.amsterdam.nl Openbare Ruimte Notitie Datum 15 november

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht. Bodem en grondstaal

Onderzoeksopdracht. Bodem en grondstaal Onderzoeksopdracht Bodem en grondstaal Gebruik grondboor 1. Duw en draai gelijktijdig, in wijzerzin, de schroefachtige punt (het boorlichaam) in de bodem. Deze schroef verzamelt en houdt de grond vast.

Nadere informatie

Geotechnisch funderingsadvies t.b.v.: ONDERZOEK DRAAGKRACHT VLOER HAL 8 EN VOORTERREIN, TERREINEN DECCAWEG 22, AMSTERDAM-WESTPOORT

Geotechnisch funderingsadvies t.b.v.: ONDERZOEK DRAAGKRACHT VLOER HAL 8 EN VOORTERREIN, TERREINEN DECCAWEG 22, AMSTERDAM-WESTPOORT Geotechnisch funderingsadvies t.b.v.: ONDERZOEK DRAAGKRACHT VLOER HAL 8 EN VOORTERREIN, TERREINEN DECCAWEG 22, AMSTERDAM-WESTPOORT Opdracht nr. : 16.224 Rapport : 16.224R1 Opdrachtgever : E & A Scheer

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

Hydrologisch en bodemkundig onderzoek in het kader van de ontwikkeling van een natuurbegraafplaats op het landgoed De Hoevens te Alphen

Hydrologisch en bodemkundig onderzoek in het kader van de ontwikkeling van een natuurbegraafplaats op het landgoed De Hoevens te Alphen Hydrologisch en bodemkundig onderzoek in het kader van de ontwikkeling van een natuurbegraafplaats op het landgoed De Hoevens te Alphen Eindrapport In opdracht van: Mw. Caroline van der Lande-Vogels Landgoed

Nadere informatie

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN

Bureau Schmidt T.a.v. de heer R. Schmidt Westersingel CK LEEUWARDEN WMR Rinsumageest B.V. Postbus 5 9104 ZG DAMWÂLD Van Aylvawei 40 9105 KT RINSUMAGEAST Tel. (0511) 42 50 50 Fax (0511) 42 41 84 Internet : www.wmr.nl E-mail : milieu@wmr.nl Bureau Schmidt T.a.v. de heer

Nadere informatie

Bodem en bomen Everhard van Essen

Bodem en bomen Everhard van Essen Bodem en bomen Everhard van Essen Aequator Groen & Ruimte bv Even voorstellen Aequator Groen & Ruimte bv 2 Opzet presentatie Wat bepaald de geschiktheid van de bodem voor de boom? Wat weten we over de

Nadere informatie

Systeemanalyse Volther-Agelerbroek

Systeemanalyse Volther-Agelerbroek Systeemanalyse Volther-Agelerbroek Systeemanalyse Volther-Agelerbroek Systeemanalyse Volther-Agelerbroek 1783 AD 1848 AD >1876 AD Systeemanalyse Volther-Agelerbroek 1899 AD 1935 AD Systeemanalyse Volther-Agelerbroek

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies VERKENNEND EN KARTEREND BOORONDERZOEK Bodegraven, Meije 115 (Gemeente Bodegraven Reeuwijk) Een verkennend en karterend booronderzoek Afbeelding 1: Ligging

Nadere informatie

Onderzoek naar de oorzaak van eep. Onderzoek naar de oorzaak van een drassige plaats in de noordwestelijke kade van de Schinkelpolder

Onderzoek naar de oorzaak van eep. Onderzoek naar de oorzaak van een drassige plaats in de noordwestelijke kade van de Schinkelpolder Onderzoek naar de oorzaak van een drassige plaats in de noordwestelijke kade van de Schinkelpolder CENTRUM VOOR ONDERZOEK WATERKERINGEN Onderzoek naar de oorzaak van een drassige plaats in de noordwestelijke

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER GEMEENTE HAAKSBERGEN 27 augustus 2007 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Technische randvoorwaarden]

Nadere informatie

Project : plaatsen dakopbouw aan het Utrechts Jaagpad 110 Plaats : LEIDEN

Project : plaatsen dakopbouw aan het Utrechts Jaagpad 110 Plaats : LEIDEN Datum : 18 januari 2017 Opdrachtnummer : 116347 Project : plaatsen dakopbouw aan het Utrechts Jaagpad 110 Plaats : LEIDEN Opdrachtgever : De heer en mevrouw Hulskamp Utrechts Jaagpad 110 2314 AT Leiden

Nadere informatie

De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1).

De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1). De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1). Afbeelding I.1. Vorming stuwwal Nijmegen en stuwwal Reichswald Zandige

Nadere informatie

Formatie Samenstelling Geohydrologische betekenis mv. tot 5 Nuenen Groep fijn en matig fijn zand,

Formatie Samenstelling Geohydrologische betekenis mv. tot 5 Nuenen Groep fijn en matig fijn zand, Memo memonummer 1 datum 4 mei 2016 aan K. Willemsen Bureau Verkuylen van A. Schuphof Antea Group kopie M. Booijink Antea Group project Infiltratieonderzoek te Dorst projectnr. 409915 betreft Resultaten

Nadere informatie

Apeldoornsestraat te Voorthuizen

Apeldoornsestraat te Voorthuizen Apeldoornsestraat te Voorthuizen Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf Woningstichting Barneveld januari 2013 Wijziging t.o.v. versie 29-10-2010: inrichtingsplan, verhard oppervlakte en wateropgave

Nadere informatie

Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren

Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren Globaal waterhuishoudingsplan Gebr. Swinkels Vaarselstraat 54 5711 RE SOMEREN Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 23 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

DIEPSONDERINGEN FUNDERINGSADVIES VERBEKE bvba-sprl GROUP VERBEKE _ Gedelegeerd bestuurder: ir J. VERCRUYSSE

DIEPSONDERINGEN FUNDERINGSADVIES VERBEKE bvba-sprl GROUP VERBEKE _ Gedelegeerd bestuurder: ir J. VERCRUYSSE DIEPSONDERINGEN FUNDERINGSADVIES VERBEKE bvba-sprl GROUP VERBEKE _ Gedelegeerd bestuurder: ir J. VERCRUYSSE 't Lindeke 13 B-8880 SINT-ELOOIS-WINKEL tel. 056 50 30 43 fax. 056 50 44 73 www.verbeke.com RAPPORT

Nadere informatie

Nieuwbouw BMV aan het Nassauplein te Grathem, gem. Leudal Betreft Geohydrologisch onderzoek Opdrachtnummer Document Opdrachtgever VH-5775-B VH-5775-B-01 Gemeente Leudal Postbus 3008 36093 ZG Leudal Contactbedrijf

Nadere informatie

Bijlage: Situatietekening

Bijlage: Situatietekening Bijlage: Situatietekening Bijlage: Sondeergrafieken Conusweerstand. q [MN/m 2 =MPa] Helling. [graden] c 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 15 M.V. : 14.76 m N.A.P. 0.3 14 13-0.1 12 Conustype:

Nadere informatie

GEOHYDROLOGISCH ONDERZOEK EUROPLEIN TE MAASBRACHT GEMEENTE MAASGOUW

GEOHYDROLOGISCH ONDERZOEK EUROPLEIN TE MAASBRACHT GEMEENTE MAASGOUW GEOHYDROLOGISCH ONDERZOEK EUROPLEIN TE MAASBRACHT GEMEENTE MAASGOUW Geohydrologisch onderzoek Europlein te Maasbracht in de gemeente Maasgouw Opdrachtgever Plangroep Heggen Postbus 44 62 AA Born Project

Nadere informatie

Natuurbegraafplaats Fryslan-west

Natuurbegraafplaats Fryslan-west Natuurbegraafplaats Fryslan-west advies (geo-)hydrologie Definitief Vollmer & Partners Arnhemseweg 6 3817 CH AMERSFOORT Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 3 maart 2016 Verantwoording Titel : Natuurbegraafplaats

Nadere informatie

HS Facilitair T.a.v. de heer H. Smits Pegbroekenlaan MP Veldhoven Utrecht, 11 februari 2016

HS Facilitair T.a.v. de heer H. Smits Pegbroekenlaan MP Veldhoven Utrecht, 11 februari 2016 Australiëlaan 5a tel 0307620705 3526 AB Utrecht fax. 0307620706 informatie@transect.nl HS Facilitair T.a.v. de heer H. Smits Pegbroekenlaan 71 5504MP Veldhoven Utrecht, 11 februari 2016 Kenmerk: Contactpersoon:

Nadere informatie

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies

ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies ArGeoBoor Archeologisch vooronderzoek & advies V E R K E N N E N D E N K A R T E R E N D B O O R O N D E R Z O E K Stadsweg 51, Onderdendam (Gemeente Bedum) Een verkennend en karterend booronderzoek Afbeelding

Nadere informatie

Projectnummer: Datum: Velperweg MB Arnhem Postbus CA Arnhem.

Projectnummer: Datum: Velperweg MB Arnhem Postbus CA Arnhem. Gemeente Projectnummer: P. Datum: 2015 Gemeente Opdrachtgever: Projectnummer: Datum: Projectleider: P. 2015 ir. J.P.M van der Valk Opdrachtnemer: Buro Ontwerp & Omgeving Velperweg 157 6824 MB Arnhem Postbus

Nadere informatie