Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 7 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 7 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE"

Transcriptie

1 N. 7 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING SESSION ORDINAIRE MEI MAI 2015 Vragen en Antwoorden Questions et Réponses Vragen en Antwoorden Brussels Hoofdstedelijk Parlement Gewone zitting Questions et Réponses Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Session ordinaire

2 2 Vragen en Antwoorden Brussels Hoofdstedelijk Parlement 15 mei 2015 (nr. 7) INHOUD SOMMAIRE In fine van het bulletin is een zaakregister afgedrukt Un sommaire par objet est reproduit in fine du bulletin Minister-President belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid Minister belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking Minister belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp Minister belast met Mobiliteit en Openbare Werken Minister belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie Staatssecretaris belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke Sportinfrastructuur en Openbaar Ambt Staatssecretaris belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheidsbeleid, Gewestelijke en gemeentelijke Infor matica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn Staatssecretaris belast met Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique Ministre chargé des Finances, du Budget, des Relations exté rieures et de la Coopération au Développement Ministre chargé de l'emploi, de l'économie et de la Lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente Ministre chargé de la Mobilité et des Travaux publics Ministre chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l Environnement et de l'énergie Secrétaire d'état chargée de la Propreté publique et de la Collecte et du Traitement des Déchets, de la Recherche scientifique, des Infrastructures sportives communales et de la Fonction publique Secrétaire d'état chargée de la Coopération au Développement, de la Sécurité routière, de l'informatique régionale et communale et de la Transition numérique, de l'égalité des Chances et du Bien-être animal Secrétaire d'état chargée du Commerce extérieur et de la Lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente

3 Vragen en Antwoorden Brussels Hoofdstedelijk Parlement 15 mei 2015 (nr. 7) 3 I. Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 106 van het reglement van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement) I. Questions auxquelles il n a pas été répondu dans le délai réglementaire (Art. 106 du règlement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) (Fr.): Vraag gesteld in het Frans (N.): Vraag gesteld in het Nederlands (Fr.): Question posée en français (N.): Question posée en néerlandais Minister-President belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid Vraag nr. 2 van de heer Vincent De Wolf d.d. 10 september 2014 Kostprijs van de publicatie van «Kanaal?, Hoezo kanaal?!» door het ATO. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 1, blz. 4. Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, du Dévelop pement territorial, de la Politique de la Ville, des Monu ments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique Question n 2 de M. Vincent De Wolf du 10 septembre 2014 Coût de la publication de l'ouvrage : «Canal?, vous avez dit canal?!» par l'adt. La question a été publiée dans le Bulletin n 1, p. 4. Vraag nr. 3 van de heer Olivier de Clippele d.d. 11 september 2014 Toepassing van artikel 275 van het BWRO (stedenbouwkundige inlichtingen). De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 1, blz. 4. Question n 3 de M. Olivier de Clippele du 11 septembre 2014 Application de l'article 275 du CoBAT (renseignements d'urbanisme). La question a été publiée dans le Bulletin n 1, p. 4. Vraag nr. 7 van de heer Vincent De Wolf d.d. 15 september 2014 Hervorming van de structuren voor ruimtelijke ordening. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 1, blz. 6. Question n 7 de M. Vincent De Wolf du 15 septembre 2014 La réforme des structures liées à l'aménagement du territoire. La question a été publiée dans le Bulletin n 1, p. 6.

4 4 Vragen en Antwoorden Brussels Hoofdstedelijk Parlement 15 mei 2015 (nr. 7) Vraag nr. 9 van de heer Benoît Cerexhe d.d. 24 september 2014 Het wagenpark van uw kabinet. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 1, blz. 6. Question n 9 de M. Benoît Cerexhe du 24 septembre 2014 La flotte automobile du cabinet. La question a été publiée dans le Bulletin n 1, p. 6. Vraag nr. 17 van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven d.d. 6 oktober 2014 Ongelijkheid van de Brusselaars inzake toegang tot diefstalpreventie. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 1, blz. 8. Question n 17 de M. Gaëtan Van Goidsenhoven du 6 octobre 2014 L'inégalité des Bruxellois en matière d'accès aux politiques de prévention des vols. La question a été publiée dans le Bulletin n 1, p. 8. Vraag nr. 26 van de heer Vincent De Wolf d.d. 28 oktober 2014 Oprichting van een museum voor moderne kunst door de federale overheid. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 2, blz. 4. Question n 26 de M. Vincent De Wolf du 28 octobre 2014 La création d'un musée d'art moderne par le pouvoir fédéral. La question a été publiée dans le Bulletin n 2, p. 4. Vraag nr. 30 van de heer Marc-Jean Ghyssels d.d. 12 november 2014 Strijd van onze gemeenten tegen sociale en fiscale fraude en oprichting van het observatorium van de referentieprijzen voor overheidsopdrachten. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 3, blz. 5. Question n 30 de M. Marc-Jean Ghyssels du 12 novembre 2014 La lutte contre la fraude sociale et la fraude fiscale par nos communes et plus particulièrement la création de l'observatoire des prix de référence dans les marchés publics. La question a été publiée dans le Bulletin n 3, p. 5. Vraag nr. 36 van de mevr. Claire Geraets d.d. 16 december 2014 Overheidsopdrachten voor bewakingsfirma's. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, blz. 5. Question n 36 de Mme Claire Geraets du 16 décembre 2014 Les marchés publics attribués à des sociétés de gardiennage. La question a été publiée dans le Bulletin n 4, p. 5. Vraag nr. 37 van de heer Ahmed El Khannouss d.d. 16 december 2014 Diversiteit in het ambtenarenapparaat. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, blz. 6. Question n 37 de M. Ahmed El Khannouss du 16 décembre 2014 La diversité dans la fonction publique. La question a été publiée dans le Bulletin n 4, p. 6.

5 Vragen en Antwoorden Brussels Hoofdstedelijk Parlement 15 mei 2015 (nr. 7) 5 Vraag nr. 42 van mevr. Barbara d'ursel d.d. 19 december 2014 Bilan van de Open Monumentendagen in het Brussels Gewest. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, blz. 8. Question n 42 de Mme Barbara d'ursel du 19 décembre 2014 Le bilan des Journées du Patrimoine en Région bruxelloise. La question a été publiée dans le Bulletin n 4, p. 8. Vraag nr. 52 van mevr. Barbara d'ursel d.d. 20 januari 2015 Bejegening van dode huisdieren. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 5, blz. 7. Question n 52 de Mme Barbara d'ursel du 20 janvier 2015 Le traitement des cadavres des animaux domestiques. La question a été publiée dans le Bulletin n 5, p. 7. Vraag nr. 53 van de heer Arnaud Verstraete d.d. 22 januari 2015 (N.) : De toegankelijkheid van de gebouwen. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 5, blz. 8. Question n 53 de M. Arnaud Verstraete du 22 janvier 2015 (N.) : L'accessibilité des bâtiments. La question a été publiée dans le Bulletin n 5, p. 8. Vraag nr. 54 van de heer Alain Destexhe d.d. 28 januari 2015 Veiligheidsbeleid en strijd tegen radicalisme. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 5, blz. 9. Question n 54 de M. Alain Destexhe du 28 janvier 2015 Politique sécuritaire et de lutte contre le radicalisme. La question a été publiée dans le Bulletin n 5, p. 9. Vraag nr. 56 van mevr. Julie de Groote d.d. 3 februari 2015 Stedenbouwkundige overtredingen. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 5, blz. 9. Question n 56 de Mme Julie de Groote du 3 février 2015 Les infractions urbanistiques. La question a été publiée dans le Bulletin n 5, p. 9. Vraag nr. 58 van de heer Vincent De Wolf d.d. 6 februari 2015 Vraag om bescherming van de groene ruimten van de campus van het Oefenplein. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 5, blz. 10. Question n 58 de M. Vincent De Wolf du 6 février 2015 Demande de classement du bien «espaces verts du campus de la Plaine». La question a été publiée dans le Bulletin n 5, p. 10.

6 6 Vragen en Antwoorden Brussels Hoofdstedelijk Parlement 15 mei 2015 (nr. 7) Vraag nr. 59 van de heer Vincent De Wolf d.d. 6 februari 2015 Vraag om bescherming van het kerkhof van Elsene. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 5, blz. 10. Question n 59 de M. Vincent De Wolf du 6 février 2015 Demande de classement du cimetière d'ixelles. La question a été publiée dans le Bulletin n 5, p. 10. Vraag nr. 60 van de heer Vincent De Wolf d.d. 6 februari 2015 Vraag om bescherming van het auditorium Janson. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 5, blz. 11. Question n 60 de M. Vincent De Wolf du 6 février 2015 Demande de classement de l'auditoire Janson. La question a été publiée dans le Bulletin n 5, p. 11. Vraag nr. 62 van mevr. Françoise Bertieaux d.d. 6 februari 2015 Kostprijs van het nieuw logo van het Gewest en mogelijk plagiaat. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 5, blz. 11. Question n 62 de Mme Françoise Bertieaux du 6 février 2015 Coût du nouveau logo de la Région et plagiat éventuel. La question a été publiée dans le Bulletin n 5, p. 11. Vraag nr. 65 van de heer Abdallah Kanfaoui d.d. 10 februari 2015 De aankoop van middelgrote woningen in het Brussels Gewest. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 6, blz. 7. Question n 65 de M. Abdallah Kanfaoui du 10 février 2015 Acquisition de logements moyens en Région bruxelloise. La question a été publiée dans le Bulletin n 6, p. 7. Vraag nr. 66 van de heer Vincent De Wolf d.d. 10 februari 2015 De OESO-aanbevelingen inzake huisvesting. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 6, blz. 7. Question n 66 de M. Vincent De Wolf du 10 février 2015 Recommandations de l'ocde en matière de logement. La question a été publiée dans le Bulletin n 6, p. 7. Vraag nr. 77 van de heer Alain Maron d.d. 13 februari 2015 Het verslag over de diensten van algemeen economisch belang. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 6, blz. 9. Question n 77 de M. Alain Maron du 13 février 2015 Le rapport sur les services d'intérêt économique général. La question a été publiée dans le Bulletin n 6, p. 9.

7 Vragen en Antwoorden Brussels Hoofdstedelijk Parlement 15 mei 2015 (nr. 7) 7 Vraag nr. 78 van de heer Vincent De Wolf d.d. 13 februari 2015 Radicaliseringsopleidingen in het Brussels Gewest. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 6, blz. 9. Question n 78 de M. Vincent De Wolf du 13 février 2015 Formations au radicalisme en Région bruxelloise. La question a été publiée dans le Bulletin n 6, p. 9. Vraag nr. 79 van de heer Vincent De Wolf d.d. 13 februari 2015 Opening van een groennummer in het kader van de strijd tegen het radicalisme. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 6, blz. 10. Question n 79 de M. Vincent De Wolf du 13 février 2015 Ouverture d'un numéro vert dans le cadre de la lutte contre le radicalisme. La question a été publiée dans le Bulletin n 6, p. 10. Vraag nr. 81 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 13 februari 2015 (N.) : De verdeling van de betrekkingen in de gemeente Anderlecht. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 6, blz. 10. Question n 81 de M. Dominiek Lootens-Stael du 13 février 2015 (N.) : La répartition des emplois dans la commune d'anderlecht. La question a été publiée dans le Bulletin n 6, p. 10. Vraag nr. 84 van de heer Vincent De Wolf d.d. 23 februari 2015 Erkenning van de moslimgemeenschappen. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 6, blz. 11. Question n 84 de M. Vincent De Wolf du 23 février 2015 Reconnaissance de communautés islamiques. La question a été publiée dans le Bulletin n 6, p. 11. Vraag nr. 85 van de heer André du Bus de Warnaffe d.d. 23 februari 2015 Bijbouwen in de hoogte in het Brussels Gewest. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 6, blz. 12. Question n 85 de M. André du Bus de Warnaffe du 23 février 2015 Le bâti en Région bruxelloise potentiellement extensible par le haut. La question a été publiée dans le Bulletin n 6, p. 12. Vraag nr. 86 van de heer Vincent De Wolf d.d. 23 februari 2015 Afwijkingen van het besluit betreffende de onverenigbaarheden voor de Brusselse regeringsleden. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 6, blz. 13. Question n 86 de M. Vincent De Wolf du 23 février 2015 Dérogations accordées à l'arrêté portant les incompatibilités des membres du gouvernement bruxellois. La question a été publiée dans le Bulletin n 6, p. 13.

8 8 Vragen en Antwoorden Brussels Hoofdstedelijk Parlement 15 mei 2015 (nr. 7) Vraag nr. 87 van de heer Vincent De Wolf d.d. 23 februari 2015 Kadaster van de bewakingscamera's in het Brussels Gewest. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 6, blz. 13. Question n 87 de M. Vincent De Wolf du 23 février 2015 Cadastre des caméras de surveillance en Région bruxelloise. La question a été publiée dans le Bulletin n 6, p. 13. Vraag nr. 89 van mevr. Caroline Persoons d.d. 23 februari 2015 Huis Aux Bons Enfants aan de Grote Zavel. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 6, blz. 14. Question n 89 de Mme Caroline Persoons du 23 février 2015 Maison Aux Bons Enfants place du Grand Sablon. La question a été publiée dans le Bulletin n 6, p. 14. Vraag nr. 91 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 27 februari 2015 (N.) : De verdeling van de betrekkingen in Brussel-Stad. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 6, blz. 15. Question n 91 de M. Dominiek Lootens-Stael du 27 février 2015 (N.) : La répartition des emplois à Bruxelles-Ville. La question a été publiée dans le Bulletin n 6, p. 15. Vraag nr. 92 van de heer Julien Uyttendaele d.d. 27 februari 2015 De bevoegdheden van het BISA in het kader van de door de regering aangenomen werkloosheidshervormingen. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 6, blz. 15. Question n 92 de M. Julien Uyttendaele du 27 février 2015 Les compétences de l'ibsa dans le cadre des réformes du chômage adoptées par le gouvernement fédéral. La question a été publiée dans le Bulletin n 6, p. 15. Vraag nr. 93 van de heer Vincent De Wolf d.d. 5 maart 2015 Rangschikking, door een Brits tijdschrift, van de veiligste steden ter wereld. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 6, blz. 17. Question n 93 de M. Vincent De Wolf du 5 mars 2015 Classement réalisé par un magazine britannique sur les villes les plus sûres du monde. La question a été publiée dans le Bulletin n 6, p. 17. Vraag nr. 94 van de heer Olivier de Clippele d.d. 5 maart 2015 Lot van de vervallen stedenbouwkundige vergunningen. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 6, blz. 17. Question n 94 de M. Olivier de Clippele du 5 mars 2015 Le sort des permis d'urbanisme périmés. La question a été publiée dans le Bulletin n 6, p. 17.

9 Vragen en Antwoorden Brussels Hoofdstedelijk Parlement 15 mei 2015 (nr. 7) 9 Vraag nr. 95 van mevr. Els Ampe d.d. 5 maart 2015 (N.) : De restauratie van het Astoria-hotel in de Koningsstraat. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 6, blz. 18. Question n 95 de Mme Els Ampe du 5 mars 2015 (N.) : La restauration de l'hôtel Astoria, rue Royale. La question a été publiée dans le Bulletin n 6, p. 18. Vraag nr. 96 van de heer Hervé Doyen d.d. 6 maart 2015 Zesde staatshervorming en de gemeentelijke goederen. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 6, blz. 18. Question n 96 de M. Hervé Doyen du 6 mars 2015 La 6 e réforme de l'état et les biens communaux. La question a été publiée dans le Bulletin n 6, p. 18. Vraag nr. 97 van de heer Jef Van Damme d.d. 6 maart 2015 (N.) : De premies voor de verfraaiing van gevels. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 6, blz. 19. Question n 97 de M. Jef Van Damme du 6 mars 2015 (N.) : Les primes à l'embellissement des façades. La question a été publiée dans le Bulletin n 6, p. 19. Vraag nr. 98 van de heer Jef Van Damme d.d. 6 maart 2015 (N.) : De premies voor renovatie van het woonmilieu. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 6, blz. 20. Question n 98 de M. Jef Van Damme du 6 mars 2015 (N.) : Les primes à la rénovation de l'habitat. La question a été publiée dans le Bulletin n 6, p. 20. Vraag nr. 99 van mevr. Barbara Trachte d.d. 9 maart 2015 De beperking van het recht op vragen en interpellaties voor de gemeenteraadsleden. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 6, blz. 20. Question n 99 de Mme Barbara Trachte du 9 mars 2015 La limitation des droits des conseillers communaux de poser des questions et interpellations. La question a été publiée dans le Bulletin n 6, p. 20. Vraag nr. 102 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 9 maart 2015 (N.) : Advertentiecampagnes van VisitBrussels. De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 6, blz. 22. Question n 102 de M. Dominiek Lootens-Stael du 9 mars 2015 (N.) : Les campagnes publicitaires de VisitBrussels. La question a été publiée dans le Bulletin n 6, p. 22.

10 10 Vragen en Antwoorden Brussels Hoofdstedelijk Parlement 15 mei 2015 (nr. 7) Vraag nr. 103 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 11 maart 2015 (N.) : Advertentiecampagnes van GSOB. Graag had ik van de Minister-President vernomen of GSOB in 2014 advertenties heeft laten plaatsen of campagnespots heeft laten uitzenden. Indien zo, in welke kranten, tijdschriften, magazines, radiozenders, TV-zenders; en voor welke bedragen? Is GSOB in 2014 opgetreden als «sponsor» of «partner» van een evenement? Indien zo, welke evenementen en voor welke bedragen? Wie bepaalt de advertentiecampagnes van GSOB? Question n 103 de M. Dominiek Lootens-Stael du 11 mars 2015 (N.) : Les campagnes publicitaires de l'erap. Le Ministre-Président peut-il me dire si l'erap a fait placer des publicités ou diffuser des spots publicitaires en 2014? Dans l'affirmative, dans quels journaux, périodiques ou magazines, sur quelles chaînes de radio ou de télévision, et pour quels montants? L'ERAP a-t-elle été le sponsor ou le partenaire d'événements en 2014? Dans l'affirmative, de quels événements et pour quels montants? Qui décide des campagnes publicitaires de l'erap? Vraag nr. 104 van de heer Alain Maron d.d. 11 maart 2015 Uitstaand bedrag van het gewestelijk kinderkribbenplan. Op de begroting 2015 staat EUR ingeschreven aan vereffeningskredieten in BA («investeringstoelagen aan de gemeenten voor lokale infrastructuurprojecten in verband met de demografische ontwikkeling»). Die basisallocatie werd ingevoerd om het gewestelijk kinderkribbenplan te financieren, dat sindsdien vernietigd werd door het Grondwettelijk Hof. De op de begroting 2015 ingeschreven kredieten worden verantwoord met het argument dat ze dienen om het uitstaande bedrag dat dit jaar wordt verwacht aan te zuiveren. In antwoord op een schriftelijke vraag die ik uw voorganger heb gesteld, heeft hij in 2013 geantwoord dat een aantal van de projecten die tussen 2007 en 2010 geselecteerd werden, niet werden uitgevoerd of nog uitgevoerd worden wegens problemen met de vergunningen. Het gaat om een totaalbedrag van ,87 EUR. In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen : Hoeveel bedraagt het totale uitstaande bedrag van het kinderkribbenplan? Wat betreft de projecten die nog niet gerealiseerd zijn in 2013 : - Welke projecten zijn sindsdien uitgevoerd, zijn ze operationeel en, zo ja, met welke erkenning? - Welke projecten zijn stopgezet? Zijn de in 2013 gerealiseerde projecten (aankoop van een gebouw, uitgevoerde werken) die nog geopend moesten worden, intussen operationeel en, zo ja, met welke erkenning? Question n 104 de M. Alain Maron du 11 mars 2015 L'encours du plan crèches régional. Le budget 2015 a inscrit EUR de crédits de liquidation à l AB («subventions d investissements aux communes pour les projets d infrastructures locales en lien avec l essor démographique»). Cette allocation de base avait été créée afin de financer le plan crèches régional, depuis lors annulé par la Cour constitutionnelle. Au budget 2015, la justification de ces crédits précise qu ils sont destinés à apurer l encours prévu cette année. En réponse à une question écrite que je lui avais adressée, votre prédécesseur m indiquait en 2013 que, parmi les projets retenus entre 2007 et 2010, une série d entre eux étaient non réalisés ou en cours suite à des problèmes de permis, pour un montant total de ,87 EUR. Je souhaiterais donc savoir : À combien s élève l encours total du plan crèches? Parmi les projets encore non réalisés en 2013 : - Quels sont ceux qui le sont depuis lors, s ils sont en activité et, le cas échéant, sous quel agrément? - Quels sont ceux qui ont été abandonnés? Si les projets réalisés en 2013 (bâtiment acquis, travaux opérés ) mais qui devaient encore être ouverts sont désormais en activité et, le cas échéant, sous quel agrément.

11 Vragen en Antwoorden Brussels Hoofdstedelijk Parlement 15 mei 2015 (nr. 7) 11 Vraag nr. 106 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 17 maart 2015 (N.) : De vernietiging van door de vice-gouverneur geschorste besluiten van de gemeente Ukkel wegens strijdigheid met de taalwet in bestuurszaken. Overeenkomstig artikel 21 van de gecoördineerde taalwetten in bestuurszaken van 18 juli 1966 (SWT) dienen alle personeelsleden, met uitzondering van het vak- en werkliedenpersoneel dat niet in contact komt met het publiek, die worden aangeworven door de Brusselse gemeenten over een getuigschrift omtrent hun kennis van de tweede taal te beschikken voordat ze kunnen worden aangeworven. Het toezicht hierop wordt uitgeoefend door de vice-gouverneur van Brussel-Hoofdstad, die besluiten van de gemeenten kan schorsen indien bij de aanwerving of bevordering van personeel blijkt dat zij niet over het vereiste taalbrevet beschikken. De vernietiging van door de vice-gouverneur geschorste besluiten behoort tot de bevoegdheid van de minister belast met de voogdij over de Brusselse gemeenten. Uit de jaarverslagen van de vice-gouverneur blijkt dat voor wat de gemeente Ukkel betreft talrijke besluiten door de vice-gouverneur werden geschorst wegens strijdigheid met deze bepalingen. Kan de Minister-President mij voor 2013 en 2014, op jaarbasis, meedelen hoeveel van deze geschorste besluiten door hem of zijn voorganger werden vernietigd? Koe motiveert de Minister- President zijn vernietigingsbeleid in deze aangelegenheid? Question n 106 de M. Dominiek Lootens-Stael du 17 mars 2015 (N.) : L'annulation des actes de la commune d'uccle suspendus par le vice-gouverneur pour cause d'infraction à la loi sur l'emploi des langues en matière administrative. Conformément à l'article 21 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, tous les membres du personnel, à l'exception du personnel de métier et ouvrier qui n'entre pas en contact avec le public, sont tenus d'être détenteurs d'un certificat attestant leur connaissance de la deuxième langue avant de pouvoir être engagés par les communes bruxelloises. Dans ces matières, la tutelle est exercée par le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, qui peut suspendre les actes des communes s'il apparaît que le personnel ne dispose pas du brevet linguistique requis lors de son recrutement ou de sa promotion. L'annulation des actes suspendus par le vice-gouverneur relève de la compétence du ministre chargé de la tutelle sur les communes bruxelloises. Les rapports annuels du vice-gouverneur révèlent que le vicegouverneur a suspendu de nombreux actes de la commune d'uccle pour cause d'infraction à ces dispositions. Le Ministre-Président peut-il me dire combien de ces actes suspendus lui-même ou son prédécesseur ont annulés en 2013 et 2014, et ce sur une base annuelle? Comment le Ministre-Président motive-t-il sa politique d'annulation en cette matière? Vraag nr. 107 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 17 maart 2015 (N.) : De verdeling van de betrekkingen in de gemeente Sint- Pieters-Woluwe. Artikel 21, 7, van de gecoördineerde taalwetten in bestuurszaken van 18 juli 1966 (SWT) bepaalt het volgende : «Bij de werving van hun personeel dienen de besturen van de gemeenten en die van de openbare personen die aan de gemeenten ondergeschikt zijn, ten minste 50 % van de te begeven betrekkingen in gelijke mate te verdelen over de beide taalgroepen. Onverminderd de bepalingen van artikel 68, lid 1, moeten, ten laatste tien jaar na 1 september 1963, de betrekkingen die gelijk aan of hoger zijn dan die van afdelingschef, in gelijke mate, bezet worden door ambtenaren van beide taalgroepen.». Concreet betekent dit dat minstens 25 % van de betrekkingen aan elke taalgroep moeten worden toegewezen en dat er voor de hogere betrekkingen pariteit moet zijn. Verder bepaalt artikel 57, eerste lid, van dezelfde wetten het volgende : «De gezagdragers en ambtenaren die door bevelen of handelingen de bepalingen van deze gecoördineerde wetten omzeilen of pogen ongedaan te maken worden disciplinair gestraft.». In de jaarverslagen van de vice-gouverneur vinden we over de toepassing van dit aspect van de taalwetgeving geen gegevens terug, behoudens wat de pariteit voor de hogere betrekkingen betreft. Question n 107 de M. Dominiek Lootens-Stael du 17 mars 2015 (N.) : La répartition des emplois dans la commune de Woluwe- Saint-Pierre. L'article 21, 7, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative dispose ce qui suit : «Lors du recrutement de leur personnel les administrations des communes et celles des personnes publiques subordonnées aux communes doivent répartir à parité entre les deux groupes linguistiques, 50 % au moins des emplois à conférer. Sans préjudice des dispositions de l'article 68, alinéa 1 er, au plus tard dans les dix ans, à partir du 1 er septembre 1963, les emplois égaux ou supérieurs à celui de chef de division doivent être occupés en nombre égal, par des fonctionnaires appartenant à l'un et à l'autre groupe linguistique.». Concrètement, cela signifie que 25 % au moins des emplois doivent être attribués à chaque groupe linguistique et que les emplois supérieurs doivent être conférés à parité. En outre, l'article 57, alinéa 1 er, des mêmes lois dispose ceci : «Les dépositaires de l'autorité publique et les fonctionnaires qui, par des ordres ou des actes, éludent ou tentent de rendre inopérantes les dispositions des présentes lois coordonnées sont punis disciplinairement.». Dans les rapports annuels du vice-gouverneur, on ne retrouve aucune donnée sur l'application de cet aspect de la législation linguistique, sauf en ce qui concerne la parité des emplois supérieurs.

12 12 Vragen en Antwoorden Brussels Hoofdstedelijk Parlement 15 mei 2015 (nr. 7) 1. Kan de Minister-President mij meedelen hoeveel personeelsleden van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe momenteel tot de Nederlandse en de Franse taalgroep behoren? Kunnen deze gegevens per niveau worden opgesplitst? 2. Welke maatregelen werden er door de Minister-President desgevallend reeds genomen om ervoor te zorgen dat deze bepalingen van de taalwet in bestuurszaken, een wet van openbare orde, in deze gemeente worden nageleefd? Werd daarbij reeds gebruik gemaakt van artikel 57 van de SWT? 1. Le Ministre-Président peut-il me dire combien de membres du personnel de la commune de Woluwe-Saint-Pierre appartiennent actuellement au groupe linguistique français et au groupe linguistique néerlandais? Peut-il ventiler ces chiffres en fonction du niveau? 2. Quelles mesures le Ministre-Président a-t-il déjà prises, le cas échéant, afin de garantir dans cette commune le respect de ces dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative, une loi d'ordre public? A-t-on à cet égard déjà recouru à l'article 57 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative? Vraag nr. 108 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 17 maart 2015 (N.) : De verdeling van de betrekkingen in de gemeente Ukkel. Artikel 21, 7, van de gecoördineerde taalwetten in bestuurszaken van 18 juli 1966 (SWT) bepaalt het volgende : «Bij de werving van hun personeel dienen de besturen van de gemeenten en die van de openbare personen die aan de gemeenten ondergeschikt zijn, ten minste 50 % van de te begeven betrekkingen in gelijke mate te verdelen over de beide taalgroepen. Onverminderd de bepalingen van artikel 68, lid 1, moeten, ten laatste tien jaar na 1 september 1963, de betrekkingen die gelijk aan of hoger zijn dan die van afdelingschef, in gelijke mate, bezet worden door ambtenaren van beide taalgroepen.». Concreet betekent dit dat minstens 25 % van de betrekkingen aan elke taalgroep moeten worden toegewezen en dat er voor de hogere betrekkingen pariteit moet zijn. Verder bepaalt artikel 57, eerste lid, van dezelfde wetten het volgende : «De gezagdragers en ambtenaren die door bevelen of handelingen de bepalingen van deze gecoördineerde wetten omzeilen of pogen ongedaan te maken worden disciplinair gestraft.». In de jaarverslagen van de vice-gouverneur vinden we over de toepassing van dit aspect van de taalwetgeving geen gegevens terug, behoudens wat de pariteit voor de hogere betrekkingen betreft. Question n 108 de M. Dominiek Lootens-Stael du 17 mars 2015 (N.) : La répartition des emplois dans la commune d'uccle. L'article 21, 7, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative dispose ce qui suit : «Lors du recrutement de leur personnel les administrations des communes et celles des personnes publiques subordonnées aux communes doivent répartir à parité entre les deux groupes linguistiques, 50 % au moins des emplois à conférer. Sans préjudice des dispositions de l'article 68, alinéa 1 er, au plus tard dans les dix ans, à partir du 1 er septembre 1963, les emplois égaux ou supérieurs à celui de chef de division doivent être occupés en nombre égal, par des fonctionnaires appartenant à l'un et à l'autre groupe linguistique.». Concrètement, cela signifie que 25 % au moins des emplois doivent être attribués à chaque groupe linguistique et que les emplois supérieurs doivent être conférés à parité. En outre, l'article 57, alinéa 1 er, des mêmes lois dispose ceci : «Les dépositaires de l'autorité publique et les fonctionnaires qui, par des ordres ou des actes, éludent ou tentent de rendre inopérantes les dispositions des présentes lois coordonnées sont punis disciplinairement.». Dans les rapports annuels du vice-gouverneur, on ne retrouve aucune donnée sur l'application de cet aspect de la législation linguistique, sauf en ce qui concerne la parité des emplois supérieurs. 1. Kan de Minister-President mij meedelen hoeveel personeelsleden van de gemeente Ukkel momenteel tot de Nederlandse en de Franse taalgroep behoren? Kunnen deze gegevens per niveau worden opgesplitst? 2. Welke maatregelen werden er door de Minister-President desgevallend reeds genomen om ervoor te zorgen dat deze bepalingen van de taalwet in bestuurszaken, een wet van openbare orde, in deze gemeente worden nageleefd? Werd daarbij reeds gebruik gemaakt van artikel 57 van de SWT? 1. Le Ministre-Président peut-il me dire combien de membres du personnel de la commune d'uccle appartiennent actuellement au groupe linguistique français et au groupe linguistique néerlandais? Peut-il ventiler ces chiffres en fonction du niveau? 2. Quelles mesures le Ministre-Président a-t-il déjà prises, le cas échéant, afin de garantir dans cette commune le respect de ces dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative, une loi d'ordre public? A-t-on à cet égard déjà recouru à l'article 57 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative?

13 Vragen en Antwoorden Brussels Hoofdstedelijk Parlement 15 mei 2015 (nr. 7) 13 Vraag nr. 109 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 17 maart 2015 (N.) : De vernietiging van door de vice-gouverneur geschorste besluiten van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe wegens strijdigheid met de taalwet in bestuurszaken. Overeenkomstig artikel 21 van de gecoördineerde taalwetten in bestuurszaken van 18 juli 1966 (SWT) dienen alle personeelsleden, met uitzondering van het vak- en werkliedenpersoneel dat niet in contact komt met het publiek, die worden aangeworven door de Brusselse gemeenten over een getuigschrift omtrent hun kennis van de tweede taal te beschikken voordat ze kunnen worden aangeworven. Het toezicht hierop wordt uitgeoefend door de vice-gouverneur van Brussel-Hoofdstad, die besluiten van de gemeenten kan schorsen indien bij de aanwerving of bevordering van personeel blijkt dat zij niet over het vereiste taalbrevet beschikken. De vernietiging van door de vice-gouverneur geschorste besluiten behoort tot de bevoegdheid van de minister belast met de voogdij over de Brusselse gemeenten. Uit de jaarverslagen van de vice-gouverneur blijkt dat voor wat de gemeente Sint-Pieters-Woluwe betreft talrijke besluiten door de vice-gouverneur werden geschorst wegens strijdigheid met deze bepalingen. Kan de Minister-President mij voor 2013 en 2014, op jaarbasis, meedelen hoeveel van deze geschorste besluiten door hem of zijn voorganger werden vernietigd? Koe motiveert de Minister- President zijn vernietigingsbeleid in deze aangelegenheid? Question n 109 de M. Dominiek Lootens-Stael du 17 mars 2015 (N.) : L'annulation des actes de la commune de Woluwe-Saint- Pierre suspendus par le vice-gouverneur pour cause d'infraction à la loi sur l'emploi des langues en matière administrative. Conformément à l'article 21 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, tous les membres du personnel, à l'exception du personnel de métier et ouvrier qui n'entre pas en contact avec le public, sont tenus d'être détenteurs d'un certificat attestant leur connaissance de la deuxième langue avant de pouvoir être engagés par les communes bruxelloises. Dans ces matières, la tutelle est exercée par le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, qui peut suspendre les actes des communes s'il apparaît que le personnel ne dispose pas du brevet linguistique requis lors de son recrutement ou de sa promotion. L'annulation des actes suspendus par le vice-gouverneur relève de la compétence du ministre chargé de la tutelle sur les communes bruxelloises. Les rapports annuels du vice-gouverneur révèlent que le vicegouverneur a suspendu de nombreux actes de la commune de Woluwe-Saint-Pierre pour cause d'infraction à ces dispositions. Le Ministre-Président peut-il me dire combien de ces actes suspendus lui-même ou son prédécesseur ont annulés en 2013 et 2014, et ce sur une base annuelle? Comment le Ministre-Président motive-t-il sa politique d'annulation en cette matière? Vraag nr. 110 van de heer Emin Özkara d.d. 18 maart 2015 Termijn voor de afgifte van stedenbouwkundige inlichtingen door de stad Brussel en de Brusselse gemeenten. De pers maakt melding van een aanzienlijke verlenging van de termijnen voor de afgifte van stedenbouwkundige inlichtingen door de Brusselse gemeenten. Dat is vervelend voor de recurrente of occasionele spelers op de vastgoedmarkt. Er is melding gemaakt van veel uitstellen van verlijden van verkoopaktes, soms tot meer dan zes maanden. Het doel van de maatregel is lovenswaardig aangezien het de bedoeling is om de kopers beter te beschermen en de stedenbouwkundige overtredingen beter aan te pakken, maar het extra werk als gevolg van deze wijzigingen lijkt onderschat geweest te zijn. Niet alle gemeenten werden op dezelfde manier getroffen door de wijziging van de regelgeving. Sommige hebben de nieuwe procedure aangenomen zonder hun werking al te veel te wijzigen, andere hebben echter alles ten gronde moeten veranderen en bijkomend personeel aanwerven. De gebruiker van de gemeentelijke dienst is de pineut geworden van een tariefstijging. Voor eenzelfde prestatie vindt men een verhouding van 1 tot 5 in de gevraagde tarieven. Het gaat om 50 EUR in Sint-Joost-ten-Noode en om Question n 110 de M. Emin Özkara du 18 mars 2015 Les conséquences de la modification du Code bruxellois de l'aménagement du territoire sur les délais de délivrance des renseignements urbanistiques par la ville et les communes bruxelloises. La presse se fait l écho d une hausse sensible des délais de délivrance des renseignements urbanistiques par les administrations communales bruxelloises. Ce rallongement des délais entraîne son lot de déconvenues pour les acteurs récurrents ou occasionnels du marché immobilier. De nombreux cas de reports de signatures d actes de vente ont ainsi été rapportés, certains pour plus de 6 mois. L objectif de la mesure est louable puisqu elle renforce la protection des acquéreurs et vise à lutter plus efficacement contre les infractions urbanistiques, il n empêche que la surcharge de travail liée à ces modifications semble avoir été sous-estimée. Toutes les communes n ont pas été impactées de la même manière par la modification du Code. Certaines ont adopté la nouvelle procédure sans trop de modification de leur fonctionnement, d autres en revanche ont dû le revoir de fond en comble et engager du personnel supplémentaire, coût répercuté in fine sur l usager du service communal par une hausse des tarifs. Pour la même prestation, on constate ainsi un rapport de 1 à 5 entre les tarifs pratiqués. Il est de 50 EUR à Saint-Josse-ten-Noode contre 250 EUR à la ville

14 14 Vragen en Antwoorden Brussels Hoofdstedelijk Parlement 15 mei 2015 (nr. 7) 250 EUR in Brussel en in Schaarbeek. Er is niet echt een tendens naar uniformisering van de gemeentelijke tarieven. In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen : Is dat een tijdelijk probleem dat op korte of middellange termijn opgelost zal worden? Is de Minister-President bezig met een circulaire om de vragen om inlichtingen te uniformiseren en een uniek tarief op te leggen in alle gemeenten, om die grote verschillen in het Gewest weg te werken? de Bruxelles et à Schaerbeek. On ne tend pas vraiment vers une harmonisation des tarifications communales. Au regard de ces éléments, je souhaiterais vous poser les questions suivantes : S'agit-il d un problème temporaire qui se résorbera à court ou moyen terme? Prévoyez-vous une circulaire afin d'uniformiser les demandes de renseignements et d imposer un tarif unique à l ensemble des communes pour éviter de tels écarts au niveau régional? Vraag nr. 111 van mevr. Carla Dejonghe d.d. 18 maart 2015 (N.) : De restauratie van de voegen aan het bas-reliëf van Jef Lambeaux. Vorig jaar werd het Horta-Lambeauxpaviljoen eindelijk in ere hersteld. Het paviljoen werd na een grondige renovatie opnieuw opengesteld voor het grote publiek tijdens de Open Monumentendagen. Het monument sloot echter al een maand na de opening opnieuw de deuren tot eind maart De toegang tot het paviljoen is immers beperkt tot drie korte momenten per week tijdens de periode van het zomeruur. De restauratie betrof de herstelling van het paviljoen zelf. Het werk van Jef Lambeaux dat zich binnenin bevindt, verkeert nog in optimale staat, op één ding na : de voegen tussen de marmerblokken. De epoxy-naden werden in 1977 letterlijk weggespoten door hogedrukreinigers. Het is zonde dat men tijdens de restauratie van het paviljoen de naden van het kunstwerk zelf niet in één weg kon opvullen. Het Fonds InBev-Baillet Latour heeft inmiddels EUR toegekend voor de restauratie van de voegen. Dat fonds financiert, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, uitsluitend Belgische stagiairs in de conservatie-restauratie. De restauratie van een belangrijk werk uit ons artistiek erfgoed zal dus worden uitgevoerd door een stagiair. De juiste samenstelling en teint van voegmiddel is echter specialistenwerk. Het stageprogramma van het KIK/IRPA vermeldt naast het opvullen van de openstaande voegen ook «een algemene oppervlaktereiniging». Wij stellen ons vragen bij de noodzaak van deze behandeling. Bovendien heeft de praktijk al uitgewezen dat deze behandeling het marmer poreuzer kan maken. Het beeldhouwwerk werd trouwens reeds in september volledig ontstoft. Uit een bezoek aan het paviljoen blijkt dat de restauratie van de voegen nog niet van start is gegaan. Het paviljoen zou nochtans binnen twee weken eindelijk terug open gaan. We hopen alvast dat het uitblijven van de restauratie van de voegen niet zal leiden tot het nog langer gesloten houden van het paviljoen. Vandaar volgende vragen : 1) Wanneer zal de restauratie van de voegen aan het marmeren reliëf van Jef Lambeaux van start gaan? Wanneer is het einde van de werken gepland? Question n 111 de Mme Carla Dejonghe du 18 mars 2015 (N.) : La restauration des joints du bas-relief de Jef Lambeaux. L'an dernier, on a enfin remis à l'honneur le pavillon Horta- Lambeaux. Au terme d'une rénovation en profondeur, le pavillon a été rouvert au public lors des Journées du patrimoine. Un mois après l'ouverture, le monument a toutefois déjà refermé ses portes jusqu'à la fin mars En effet, le pavillon n'est accessible que trois fois par semaine et brièvement, pendant la période de l'heure d'été. La restauration concernait la réparation du pavillon proprement dit. L œuvre de Jef Lambeaux qui se trouve à l'intérieur est toujours en parfait état. À ceci près que les joints en époxy entre les blocs de marbre ont littéralement été soufflés au nettoyeur haute pression en Il est regrettable qu'on n'ait pas pu rejointoyer l œuvre d'art elle-même en même temps qu'on restaurait le pavillon. Entre-temps, le Fonds InBev-Baillet Latour a accordé EUR pour la restauration desdits joints. En collaboration avec la Fondation Roi Baudouin, ce fonds finance exclusivement des stagiaires belges en conservation-restauration. C'est donc un stagiaire qui restaurera une œuvre majeure de notre patrimoine artistique. Or, réaliser la composition et la teinte exactes des joints est un travail de spécialiste. Outre le rejointoiement, le programme de stage de l'irpa/kik mentionne également un nettoyage général de la surface. Nous nous interrogeons sur la nécessité de ce traitement. En outre, on sait par expérience que ce traitement peut rendre le marbre plus poreux. Du reste, la sculpture a déjà été entièrement dépoussiérée en septembre. Une visite du pavillon révèle que la restauration des joints n'a pas encore commencé. Le pavillon devrait pourtant rouvrir enfin ses portes dans deux semaines. Nous espérons en tout cas que ce retard dans la restauration des joints n'entraînera pas une prolongation de la fermeture du pavillon. Mes questions sont dès lors les suivantes : 1) Quand la restauration des joints du relief en marbre de Jef Lambeaux commencera-t-elle? Pour quand la fin des travaux est-elle prévue?

15 Vragen en Antwoorden Brussels Hoofdstedelijk Parlement 15 mei 2015 (nr. 7) 15 2) Zullen de restauratiewerken worden uitgevoerd door een stagiair? Krijgt de stagiair professionele begeleiding tijdens de uitvoering van de werken? Op welke manier zal men waken over de correcte en kwalitatieve uitvoering van deze werken? 3) Is een algemene oppervlaktereiniging van het beeldhouwwerk echt noodzakelijk? 4) Zal het Horta-Lambeauxpaviljoen opnieuw de deuren openen voor het publiek eind maart 2015? Zal de restauratie van de voegen aan het bas-reliëf de publieke toegankelijkheid van het paviljoen tijdens de zomeruurperiode beïnvloeden? 2) Les travaux de restauration seront-ils réalisés par un stagiaire? Le stagiaire sera-t-il encadré par un professionnel pendant l'exécution des travaux? De quelle manière veillera-t-on à la précision et à la qualité de ces travaux? 3) Un nettoyage général de la surface de la sculpture est-il réellement nécessaire? 4) Le pavillon Horta-Lambeaux rouvrira-t-il ses portes au public à la fin mars 2015? La restauration des joints du bas-relief aurat-elle une incidence sur l'accès du public au pavillon pendant la période de l'heure d'été? Vraag nr. 112 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 18 maart 2015 (N.) : De vernietiging van door de vice-gouverneur geschorste besluiten van de gemeente Koekelberg wegens strijdigheid met de taalwet in bestuurszaken. Overeenkomstig artikel 21 van de gecoördineerde taalwetten in bestuurszaken van 18 juli 1966 (SWT) dienen alle personeelsleden, met uitzondering van het vak- en werkliedenpersoneel dat niet in contact komt met het publiek, die worden aangeworven door de Brusselse gemeenten over een getuigschrift omtrent hun kennis van de tweede taal te beschikken voordat ze kunnen worden aangeworven. Het toezicht hierop wordt uitgeoefend door de vice-gouverneur van Brussel-Hoofdstad, die besluiten van de gemeenten kan schorsen indien bij de aanwerving of bevordering van personeel blijkt dat zij niet over het vereiste taalbrevet beschikken. De vernietiging van door de vice-gouverneur geschorste besluiten behoort tot de bevoegdheid van de minister belast met de voogdij over de Brusselse gemeenten. Uit de jaarverslagen van de vice-gouverneur blijkt dat voor wat de gemeente Koekelberg betreft talrijke besluiten door de vice-gouverneur werden geschorst wegens strijdigheid met deze bepalingen. Kan de Minister-President mij voor 2013 en 2014, op jaarbasis, meedelen hoeveel van deze geschorste besluiten door hem of zijn voorganger werden vernietigd? Hoe motiveert de Minister- President zijn vernietigingsbeleid in deze aangelegenheid? Question n 112 de M. Dominiek Lootens-Stael du 18 mars 2015 (N.) : L'annulation des actes de la commune de Koekelberg suspendus par le vice-gouverneur pour cause d'infraction à la loi sur l'emploi des langues en matière administrative. Conformément à l'article 21 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, tous les membres du personnel, à l'exception du personnel de métier et ouvrier qui n'entre pas en contact avec le public, sont tenus d'être détenteurs d'un certificat attestant leur connaissance de la deuxième langue avant de pouvoir être engagés par les communes bruxelloises. Dans ces matières, la tutelle est exercée par le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, qui peut suspendre les actes des communes s'il apparaît que le personnel ne dispose pas du brevet linguistique requis lors de son recrutement ou de sa promotion. L'annulation des actes suspendus par le vice-gouverneur relève de la compétence du ministre chargé de la tutelle sur les communes bruxelloises. Les rapports annuels du vice-gouverneur révèlent que le vicegouverneur a suspendu de nombreux actes de la commune de Koekelberg pour cause d'infraction à ces dispositions. Le Ministre-Président peut-il me dire combien de ces actes suspendus lui-même ou son prédécesseur ont annulés en 2013 et 2014, et ce sur une base annuelle? Comment le Ministre-Président motive-t-il sa politique d'annulation en cette matière? Vraag nr. 113 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 18 maart 2015 (N.) : De verdeling van de betrekkingen in de gemeente Koekelberg. Artikel 21, 7, van de gecoördineerde taalwetten in bestuurszaken van 18 juli 1966 (SWT) bepaalt het volgende : «Bij de werving van hun personeel dienen de besturen van de gemeenten en die van de openbare personen die aan de gemeenten ondergeschikt zijn, ten minste 50 % van de te begeven betrekkingen in gelijke mate te verdelen over de beide taalgroepen. Onverminderd de bepalingen van artikel 68, lid 1, moeten, ten laatste tien jaar na 1 september 1963, de betrekkingen die gelijk aan of hoger zijn dan die van afdelingschef, in gelijke mate, bezet worden door ambte- Question n 113 de M. Dominiek Lootens-Stael du 18 mars 2015 (N.) : La répartition des emplois dans la commune de Koekelberg. L'article 21, 7, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative dispose ce qui suit : «Lors du recrutement de leur personnel les administrations des communes et celles des personnes publiques subordonnées aux communes doivent répartir à parité entre les deux groupes linguistiques, 50 % au moins des emplois à conférer. Sans préjudice des dispositions de l'article 68, alinéa 1 er, au plus tard dans les dix ans, à partir du 1 er septembre 1963, les emplois égaux ou supérieurs à celui de chef de division doivent être occupés en nombre égal,

16 16 Vragen en Antwoorden Brussels Hoofdstedelijk Parlement 15 mei 2015 (nr. 7) naren van beide taalgroepen.». Concreet betekent dit dat minstens 25 % van de betrekkingen aan elke taalgroep moeten worden toegewezen en dat er voor de hogere betrekkingen pariteit moet zijn. Verder bepaalt artikel 57, eerste lid, van dezelfde wetten het volgende : «De gezagdragers en ambtenaren die door bevelen of handelingen de bepalingen van deze gecoördineerde wetten omzeilen of pogen ongedaan te maken worden disciplinair gestraft.». In de jaarverslagen van de vice-gouverneur vinden we over de toepassing van dit aspect van de taalwetgeving geen gegevens terug, behoudens wat de pariteit voor de hogere betrekkingen betreft. 1. Kan de Minister-President mij meedelen hoeveel personeelsleden van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe momenteel tot de Nederlandse en de Franse taalgroep behoren? Kunnen deze gegevens per niveau worden opgesplitst? 2. Welke maatregelen werden er door de Minister-President desgevallend reeds genomen om ervoor te zorgen dat deze bepalingen van de taalwet in bestuurszaken, een wet van openbare orde, in deze gemeente worden nageleefd? Werd daarbij reeds gebruik gemaakt van artikel 57 van de SWT? par des fonctionnaires appartenant à l'un et à l'autre groupe linguistique.». Concrètement, cela signifie que 25 % au moins des emplois doivent être attribués à chaque groupe linguistique et que les emplois supérieurs doivent être conférés à parité. En outre, l'article 57, alinéa 1 er, des mêmes lois dispose ceci : «Les dépositaires de l'autorité publique et les fonctionnaires qui, par des ordres ou des actes, éludent ou tentent de rendre inopérantes les dispositions des présentes lois coordonnées sont punis disciplinairement.». Dans les rapports annuels du vice-gouverneur, on ne retrouve aucune donnée sur l'application de cet aspect de la législation linguistique, sauf en ce qui concerne la parité des emplois supérieurs. 1. Le Ministre-Président peut-il me dire combien de membres du personnel de la commune de Koekelberg appartiennent actuellement au groupe linguistique français et au groupe linguistique néerlandais? Peut-il ventiler ces chiffres en fonction du niveau? 2. Quelles mesures le Ministre-Président a-t-il déjà prises, le cas échéant, afin de garantir dans cette commune le respect de ces dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative, une loi d'ordre public? A-t-on à cet égard déjà recouru à l'article 57 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative? Vraag nr. 114 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 18 maart 2015 (N.) : De website van de GSOB. Wie naar de site van de GSOB surft (http://www.erap-gsob. irisnet.be/) komt terecht op een eentalig Franse homepage. Nederlandstaligen die de site willen bezoeken moeten een extra taalkeuze (NL) maken een taalkeuze die de Franstaligen dus niet hoeven te maken. Het spreekt voor zich dat zulks strijdig is met de taalwetgeving. Waarom is er geen volledig tweetalige homepage waarop iedere bezoeker de taalkeuze voor het Nederlands of het Frans kan maken? Daarenboven is er een probleem met de Nederlandstalige versie van de site, waarop heel wat teksten enkel in het Frans beschikbaar zijn. Zo onder het tabblad «Actualiteit» «Flash Infos». Daar zijn de teksten enkel in het Frans te raadplegen. Wat hebt u intussen ondernomen om dit probleem te verhelpen? Question n 114 de M. Dominiek Lootens-Stael du 18 mars 2015 (N.) : Le site internet de l'erap. Quand on se rend sur le site de l'erap (http://www.erap-gsob. irisnet.be/), on arrive sur une page d'accueil unilingue française. Les néerlandophones qui souhaitent visiter le site doivent sélectionner en plus la langue (NL) un choix linguistique que les francophones ne sont donc pas tenus de faire. Il va sans dire que cette situation est contraire à la législation linguistique. Pourquoi n'a-t-on pas une page d'accueil entièrement bilingue, sur laquelle chaque visiteur peut opter pour le français ou le néerlandais? Il y a en outre un problème avec la version néerlandaise du site; de très nombreux textes ne sont disponibles qu'en français. Sous l'onglet «Actualiteit» «Flash Infos», par exemple, les textes ne peuvent être consultés qu'en français. Quelles mesures avez-vous prises entre-temps afin de remédier à ce problème?

17 Vragen en Antwoorden Brussels Hoofdstedelijk Parlement 15 mei 2015 (nr. 7) 17 Vraag nr. 115 van de heer Eric Bott d.d. 20 maart 2015 De prijs van de concessies in de multiconfessionele begraafplaats en het beheer ervan door een intercommunale. Mijn aandacht werd gevestigd op een artikel in «La Capitale» van woensdag 10 maart, betreffende de begraafplaatsen. Daarin wordt gewag gemaakt van een intercommunale waarbij elf van de 19 Brusselse gemeenten zich hebben aangesloten en die onder andere de multiconfessionele begraafplaats beheert. Deze bevindt zich in Schaarbeek, met een deel in twee andere gemeenten, en biedt iedereen de mogelijkheid begraven te worden in privékring, met naleving van de godsdienstige overtuigingen. Het tarief voor een concessie voor een duur van 50 jaar bedraagt echter EUR, en was tot voor kort nog driemaal hoger voor inwoners van andere dan de elf aangesloten gemeenten. Voortaan is het enkel nog het dubbele. Ter zake heb ik de volgende vragen : Waarom ressorteert het beheer van deze begraafplaats niet onder het Gewest, eerder dan onder een intercommunale? Waarom moeten inwoners van Woluwe, om enkel hen te vernoemen, tweemaal meer betalen dan andere Brusselaars voor een laatste rustplaats? Waarom bedraagt de prijs voor «lidmaatschap» van deze intercommunale EUR? Gaat dit enorm bedrag verlaagd worden, gelet op de financiële moeilijkheden van de Brusselse gemeenten? Question n 115 de M. Eric Bott du 20 mars 2015 La question du prix des concessions dans le cimetière multiconfessionnel et sa gestion par une intercommunale. Un article publié dans La Capitale de ce mercredi 10 mars, consacré aux cimetières, a retenu toute mon attention. Il y est fait état d une intercommunale, à laquelle ont adhéré onze des dix-neuf communes bruxelloises, qui gère notamment le cimetière multiconfessionnel. Situé à Schaerbeek, à cheval sur deux autres communes, il permet à tous d être enterrés dans l intimité et le respect des convictions religieuses. Reste que si le tarif d une concession pour une durée de 50 ans est de EUR, ce tarif était triplé jusqu il y a peu pour les habitants extérieurs aux onze communes membres. Il n est désormais plus «que» doublé. Je m interroge sur les points suivants : Pourquoi la gestion de ce cimetière n appartient-elle pas à la Région plutôt qu à une intercommunale? Pourquoi des Woluwéens, pour ne citer qu eux, doivent-ils payer deux fois plus cher que d autres Bruxellois, pour reposer en paix? Pourquoi le prix «d affiliation» à cette intercommunale est-il de EUR? Compte tenu des difficultés financières des communes bruxelloises, ce montant exorbitant va-t-il être revu à la baisse? Vraag nr. 117 van de heer Dominiek Lootens-Stael d.d. 20 maart 2015 (N.) : De website van citydev.brussels. Wie naar de site van citydev.brussels surft (http://www.citydev. brussels) wordt automatisch doorverwezen naar de Franstalige homepage Nederlandstaligen die de site willen bezoeken moeten een extra taalkeuze (NL) maken een taalkeuze die de Franstaligen dus niet hoeven te maken. Het spreekt voor zich dat zulks strijdig is met de taalwetgeving. Waarom is er geen volledig tweetalige homepage waarop iedere bezoeker de taalkeuze voor het Nederlands of het Frans kan maken? Wat hebt u intussen ondernomen om dit probleem te verhelpen? Question n 117 de M. Dominiek Lootens-Stael du 20 mars 2015 (N.) : Le site internet de citydev.brussels. Quand on se rend sur le site de citydev.brussels (http://www. citydev.brussels), on est automatiquement redirigé vers la page d'accueil en français Les néerlandophones qui souhaitent visiter le site doivent sélectionner en plus la langue (NL) un choix linguistique que les francophones ne sont donc pas tenus de faire. Il va sans dire que cette situation est contraire à la législation linguistique. Pourquoi n'a-t-on pas une page d'accueil entièrement bilingue, sur laquelle chaque visiteur peut opter pour le français ou le néerlandais? Quelles mesures avez-vous prises entre-temps afin de remédier à ce problème?

18 18 Vragen en Antwoorden Brussels Hoofdstedelijk Parlement 15 mei 2015 (nr. 7) Vraag nr. 118 van mevr. Cieltje Van Achter d.d. 20 maart 2015 (N.) : Het aantal premieaanvragen voor restauratie van monumenten in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. In het verslag van de begrotingsbesprekingen Monumenten en Landschappen staat te lezen dat EUR aan bijkomende middelen voorzien zijn voor de renovatie van beschermde goederen die toebehoren aan de overheid en EUR aan extra middelen voor de restauratie van het klein erfgoed. In totaal wordt in vergelijking met de initiële begroting van 2014, een bijkomend bedrag uitgetrokken van EUR. Dit is goed nieuws omdat heel wat monumenten in Brussel wachten op restauratie, vandaar dan ook mijn volgende vragen : Zou u de lijst kunnen doorsturen van alle monumenten die sinds 2014 werden gerestaureerd? Kan u in deze lijst ook het bedrag vermelden voor elk van deze restauraties? Voor welke restauraties werden aanvragen ingediend die nog geen restauratie hebben ondergaan? Kan u de wachtlijst opmaken met naam van het monument, het jaar van de aanvraag en het gevraagde bedrag? Welke restauraties zijn nu bezig en voor welke bedragen? Uit welke middelen van het Gewest wordt er geput om deze restauraties te bekostigen? Voor welke aanvragen is er groen licht gegeven en is een restauratie in de toekomst toegezegd? Kan u het bedrag per aanvraag oplijsten alsook het totale bedrag van de goedgekeurde aanvragen? Kan u tegenover dit bedrag, de middelen vermelden die het Gewest ter beschikking heeft? Question n 118 de Mme Cieltje Van Achter du 20 mars 2015 (N.) : Le nombre de demandes de primes pour la restauration de monuments en Région de Bruxelles-Capitale. Dans le rapport des discussions budgétaires «Monuments et sites», on peut lire ceci : «des moyens complémentaires sont prévus pour la rénovation des biens classés appartenant au secteur public, à hauteur de EUR, ainsi que pour la restauration du petit patrimoine, à hauteur de EUR. Au total, ce sont EUR complémentaires qui sont affectés ( ) par rapport au budget initial 2014.». C'est une bonne nouvelle, car bon nombre de monuments bruxellois sont dans l'attente d'une restauration. Je voudrais dès lors vous poser les questions suivantes : Pourriez-vous nous transmettre la liste de tous les monuments qui ont été restaurés depuis 2014? Dans cette liste, pouvezvous également mentionner le montant de chacune de ces restaurations? Quels monuments n'ayant jamais subi de restauration ont-ils fait l'objet de demandes de permis? Pouvez-vous dresser la liste d'attente en indiquant le nom du monument, l'année de la demande et le montant demandé? Quelles restaurations sont-elles en cours actuellement, et quels en sont les montants? Quels moyens régionaux mobilise-t-on pour couvrir ces restaurations? Pour quelles demandes a-t-on donné le feu vert et promis une restauration à l'avenir? Pouvez-vous énumérer les montants pour chaque demande ainsi que le montant total des demandes approuvées? En face de ce montant, pouvez-vous indiquer les moyens mis à disposition par la Région? Vraag nr. 119 van de heer Alain Destexhe d.d. 20 maart 2015 Het onderzoek van het Berlin Social Science Center. Op 6 februari 2015 kwamen alle parlementsleden samen voor een debat over radicalisering. In het licht daarvan wens ik u enkele vragen te stellen over het onderzoek van het Berlin Social Science Center. Deze studie van de hand van Ruud Koopmans steunt op een empirische analyse van zes landen : Duitsland, Frankrijk, Nederland, België, Oostenrijk en Zweden. Van de ondervraagden meent 66,1 % in België dat de moslims moeten terugkeren naar de oorsprong van het geloof. Volgens 82,1 % bestaat er slechts één enkele interpretatie van de Koran, volgens 69,6 % zijn de regels van de godsdienst belangrijker dan de wetten. Meer dan 52,5 % van de ondervraagde moslims antwoordden bevestigend op de drie postulaten en worden volgens de bewoordingen van het onderzoek als fundamentalistisch beschouwd. Een van de paradoxen die de studie naar voren brengt is dat België, dat meer openheid vertoont dan Frankrijk en Duitsland inzake rechten die worden toegekend aan de moslims, een hogere Question n 119 de M. Alain Destexhe du 20 mars 2015 Étude du Berlin Social Science Center. Le 6 février dernier, l ensemble des parlementaires étaient réunis pour un débat sur la radicalisation. Dans la lignée de ce débat, j aimerais vous interroger sur l'étude du Berlin Social Science Center. Cette étude signée par Ruud Koopmans est basée sur une analyse empirique de six pays : l Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique, l Autriche et la Suède. Parmi les sondés, 68,1 % en Belgique pensent que les musulmans doivent retourner vers les racines de la foi. 82,1 % qu il n y a qu une seule interprétation du Coran, 69,6 % que les règles de la religion sont plus importantes que les lois. Plus de 52,5 % des musulmans interrogés ont répondu positivement aux trois postulats et sont considérés selon les termes de la recherche comme fondamentalistes. Un des paradoxes soulevés par l étude est que la Belgique, plus ouverte que la France ou l Allemagne en termes de droits accordés aux musulmans, dispose d un plus haut degré de fondamenta-

19 Vragen en Antwoorden Brussels Hoofdstedelijk Parlement 15 mei 2015 (nr. 7) 19 maten van fundamentalisme kent, wat de hypothese uitsluit dat frustratie op het vlak van rechten leidt tot radicalisering. Ter zake heb ik de volgende vragen : Zou het door u gevoerde beleid beïnvloed worden door het feit dat bijna 70 % van de moslims in België vinden dat hun godsdienst hoger staat dan de wet volgens dit onderzoek? Is uw beleid inzake radicalisme gebaseerd op een eventueel onderling verband tussen de toegekende rechten en de radicalisering? Aangezien dit onderling verband weerlegd wordt door dit onderzoek, hebt u dat in overweging genomen bij de analyse van de mogelijke doeltreffendheid van de tot nu toe genomen maatregelen? lisme, excluant par là l hypothèse que la frustration en termes de droits engendrerait la radicalisation. Mes questions, Monsieur le Ministre-Président, sont les suivantes : La politique que vous menez sera-t-elle impactée par le fait que presque 70 % des musulmans en Belgique estimeraient que leur religion est supérieure à la loi selon cette étude? Votre politique concernant le radicalisme est-elle basée sur une éventuelle corrélation entre les droits accordés et la radicalisation? Cette corrélation étant réfutée par cette étude, avez-vous pris cela en considération dans l analyse de l efficacité potentielle des politiques entreprises jusqu ici? Vraag nr. 120 van mevr. Evelyne Huytebroeck d.d. 24 maart 2015 Bescherming van een villa van architect Dewin, Meyerbeerstraat in Vorst. Ik heb een vraag over de door de DML gestarte beschermingsprocedure voor een villa in de Meyerbeerstraat in Vorst, die in december 2014 gestart is. Deze villa in art deco, gelegen aan het nummer 33, is een ontwerp van Belgisch architect Jean-Baptiste Dewin die ook het gemeentehuis van Vorst ontworpen heeft dat vandaag gerenoveerd wordt. In een recent artikel in La Dernière Heure ging het over de massale interesse van de omwonenden binnen het wijkcomité om deze beschermingsaanvraag te steunen. Er is een petitie rondgegaan met 500 handtekeningen op vijf dagen tijd! De villa wordt als belangrijke getuige beschouwd voor de opkomst van de art deco-stijl in Brussel. De tuin lijkt ook opmerkelijk is en is een element in het ecologische netwerk van de wijk zoals beschreven door de KCML. Het project van een aannemer voor dit geheel riskeert de tuin in grote mate te veranderen. Welk gevolg is er gegeven aan deze beschermingsaanvraag en maakt de tuin deel uit van die aanvraag? Wat is het standpunt van het Gewest? Question n 120 de M. Evelyne Huytebroeck du 24 mars 2015 Le classement d'une villa de l'architecte Dewin, rue Meyerbeer à Forest. Je souhaite vous interroger au sujet de la procédure de classement entreprise par la DMS pour une villa située rue Meyerbeer à Forest, dont la prise d acte remonte à décembre dernier. Située au numéro 33, cette villa de style Art Déco a été imaginée par l architecte belge Jean-Baptiste Dewin, à qui l on doit l hôtel de ville de Forest, qui fait l objet aujourd hui d une vaste rénovation. Un récent article dans la Dernière Heure évoquait l importante mobilisation des riverains au travers du comité de quartier, pour soutenir cette demande de classement. Une pétition a été lancée, celle-ci a déjà réuni près de 500 signatures en cinq jours! Et si la villa est considérée comme déterminante en tant que témoin de l émergence du style Art Déco à Bruxelles, le jardin semble également remarquable et participer au maillage écologique du quartier comme le décrit la CRMS. Or le projet rentré par un promoteur sur cet ensemble risque de dénaturer fortement le jardin. Pourriez-vous m indiquer quelle suite est donnée à cette demande de classement de la villa et si le jardin est également intégré dans la demande et la position de la Région sur la question? Vraag nr. 121 van mevr. Evelyne Huytebroeck d.d. 24 maart 2015 Bouw van een nieuw justitiepaleis en toekomst van het justitiepaleis aan het Poelaertplein. Het eeuwig aanslepend dossier van het justitiepaleis aan het Poelaertplein is opnieuw in de pers gekomen de jongste dagen. Op maandag 9 maart heeft de krant L'Echo bevestigt dat het menens is met de piste om een nieuw justitiepaleis in Brussel te bouwen, op twee stappen van het huidige paleis. Question n 121 de M. Evelyne Huytebroeck du 24 mars 2015 La construction d'un nouveau palais de justice et le devenir du palais de la place Poelaert. L éternel dossier du palais de justice de la place Poelaert est revenu, une fois de plus, dans la presse ces derniers jours. Ce lundi 9 mars, le journal L Echo confirmait le sérieux de la piste de la construction d un nouveau palais de justice pénal à Bruxelles, à deux pas de l actuel palais.

20 20 Vragen en Antwoorden Brussels Hoofdstedelijk Parlement 15 mei 2015 (nr. 7) In het artikel gaat het over de enorme kost voor deze optie, maar er wordt ook herinnerd aan het negatieve advies van oktober 2014 van de KCML ingevolge de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning die bij het Gewest ingediend is. Dit advies beveelt duidelijk de optie van de restauratie van het justitiepaleis aan het Poelaertplein aan. Wat is de staat van vooruitgang van dit dossier, met name op het vlak van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwproject voor het nieuwe justitiepaleis? Welke vooruitgang wordt er geboekt op het vlak van de toekomst van het huidige justitiepaleis en de renovatie ervan? Een maand geleden heeft de Minister-President in de commissie een ontmoeting aangekondigd tussen zijn kabinet en het studiebureau Grontmij, waaraan de Regie der Gebouwen de opdrachten gegund heeft voor de denkoefening rond de eventuele herbestemming van de sokkel. Deze ontmoeting had moeten plaatsvinden in februari. Is dat gebeurd en met welk resultaat? De Minister-President heeft ook gehad over de jongste vergadering van de rondetafel (op federaal niveau, de Regie der Gebouwen en de ministeriële kabinetten van Justitie en van de Regie der Gebouwen; op gewestelijk niveau, de directie stedenbouw, de directie monumenten en landschappen, de KCML, de bouwmeester, de vertegenwoordigers van mijn kabinet en de Stichting Poelaert) die teruggaat tot juni Komt er een nieuwe rondetafel? L article évoque le coût exorbitant de cette option, mais rappelle également l avis négatif remis en octobre 2014 par la Commission Royale des Monuments suite à la demande de permis d urbanisme déposée auprès de la Région. Cet avis recommande clairement l option de la restauration du palais Poelaert. Monsieur le Ministre-Président, pourriez-vous nous préciser l état d avancement de ce dossier, notamment concernant la demande de permis d urbanisme du projet de construction d un nouveau palais de justice? Parallèlement, quelles sont les avancées concernant le devenir de l actuel palais de justice et sa rénovation? Il y a un mois, vous annonciez en commission une rencontre entre votre cabinet et le bureau d études Grontmij, à qui la Régie des Bâtiments a attribué le marché pour la réflexion sur la réaffectation éventuelle du socle. Cette rencontre devait avoir lieu durant le mois de février. Est-ce le cas, que ressort-il de cette réunion? Vous évoquiez également la dernière réunion de la table ronde (au niveau fédéral, la Régie des Bâtiments et les cabinets ministériels de la Justice et de la Régie des Bâtiments et au niveau régional, la direction de l Urbanisme, la direction des Monuments et Sites, la Commission royale des Monuments et des Sites, le maître-architecte, les représentants de mon cabinet et la Fondation Poelaert), remontant à juin Une nouvelle réunion de la table ronde est-elle prévue? Vraag nr. 122 van mevr. Dominique Dufourny d.d. 24 maart 2015 Crematorium van Evere. In 2013 hebben ongeveer Brusselaars beslist om zich te laten cremeren en zich niet meer klassiek te laten begraven. De toenemende vraag naar crematie heeft als gevolg dat het crematorium van Ukkel al enkele jaren sterk verzadigd is ten nadele van de families. Er wordt echter een crematorium in Evere aangekondigd. Het was eerst voor 2012 gepland, en vervolgens uitgesteld tot 2015 en dan nog eens tot Ondertussen hebben 20 Vlaamse gemeenten zich verenigd en hebben zij onlangs een crematorium geopend in Zemst op enkele minuten met de wagen van het noorden van ons Gewest. Heeft de Minister-President overleg gepleegd met deze gemeenten met het oog op een tijdelijke oplossing voor de Brusselaars en het Gewest? Wat zijn de voorwaarden van dit eventuele akkoord? Wat worden de eventuele verliezen voor het crematorium van Ukkel als gevolg van deze opening? Is het crematorium van Evere concurrentieel met dat van Zemst? Heeft de Minister-President rekening gehouden met deze nabije concurrentie bij het opmaken van het financieel plan? Graag meer informatie over de vooruitgang van dit project voor een crematorium in Evere. Zijn de resultaten van de architectuur- Question n 122 de Mme Dominique Dufourny du 24 mars 2015 Le crématorium d'evere. En 2013, environ Bruxellois décidaient de se faire incinérer, renonçant ainsi à une inhumation classique. Les demandes de crémation en perpétuelle augmentation font que depuis plusieurs années le crématorium d Uccle fait face à une forte saturation au détriment des familles. On sait néanmoins qu un crématorium est annoncé à Evere. Initialement prévu pour 2012, avant d être reporté à 2015 et désormais Toutefois, entre-temps 20 communes flamandes se sont regroupées afin d ouvrir, depuis peu, un crématorium à Zemst, situé à seulement quelques minutes en voiture du nord de notre Région. Je voulais savoir si vous vous étiez concerté avec ces communes afin de trouver une solution temporaire profitable à la fois aux Bruxellois mais également à notre Région. Le cas échéant quels sont les termes de cet accord? Quelles seront les pertes éventuelles pour le crématorium d Uccle suite à cette ouverture? Le crématorium d Evere sera-t-il compétitif face à celui de Zemst? Aviez-vous pris en compte, lors de l élaboration du plan financier, cette concurrence toute proche? Pouvez-vous nous donner plus d informations sur l état d avancement du projet de crématorium pour Evere? Les résultats du

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 17 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 17 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 17 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT SESSION ORDINAIRE 2010-2011 GEWONE ZITTING 2010-2011 15 AVRIL 2011 15 APRIL 2011 Questions et Réponses Vragen en Antwoorden

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 2 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 2 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 2 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2014-2015 SESSION ORDINAIRE 2014-2015 15 DECEMBER 2014 15 DECEMBRE 2014 Vragen en Antwoorden Questions

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 7 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 7 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 7 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2009-2010 SESSION ORDINAIRE 2009-2010 15 MEI 2010 15 MAI 2010 Vragen en Antwoorden Questions et Réponses

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 10 FÉVRIER 2012

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 10 FÉVRIER 2012 C.R.I. N 16 Session 2011-2012 I.V. Nr. 16 Zitting 2011-2012 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral Integraal verslag Séance plénière du VENDREDI

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 44 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 44 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 44 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT SESSION ORDINAIRE 2012-2013 GEWONE ZITTING 2012-2013 15 OCTOBRE 2013 15 OKTOBER 2013 Questions et Réponses Vragen en

Nadere informatie

Bulletin des interpellations et des questions orales. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen CONSEIL DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Bulletin des interpellations et des questions orales. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen CONSEIL DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BIV (2003-2004) Nr. 52 BIQ (2003-2004) N 52 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Bulletin des interpellations et

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2011-2012) N 42 I.V. COM (2011-2012) Nr. 42 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2013-2014) Nr. 60 C.R.I. COM (2013-2014) N 60 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2012-2013) N 48 I.V. COM (2012-2013) Nr. 48 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2014-2015) Nr. 41 C.R.I. COM (2014-2015) N 41 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2007-2008) N 96 I.V. COM (2007-2008) Nr. 96 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2014-2015) Nr. 1 C.R.I. COM (2014-2015) N 1 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2008-2009) Nr. 24 C.R.I. COM (2008-2009) N 24 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 27 JUIN 2008

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 27 JUIN 2008 C.R.I. N 33 Session 2007-2008 I.V. Nr. 33 Zitting 2007-2008 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral Integraal verslag Séance plénière du VENDREDI

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 615 CRIV 51 COM 615 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 036

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 036 QRVA 53 36 QRVA 53 36 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden (Gouvernement chargé des affaires

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 50 COM 958 CRIV 50 COM 958 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE C.R.I. COM (2005-2006) N 3 I.V. COM (2005-2006) Nr. 3 ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Compte rendu intégral

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 033

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 033 QRVA 53 33 QRVA 53 33 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden (Gouvernement chargé des affaires

Nadere informatie

van Voormiddag Matin Le SPF Économie a-t-il été saisi de plaintes en la matière?

van Voormiddag Matin Le SPF Économie a-t-il été saisi de plaintes en la matière? COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van WOENSDAG 18 FEBRUARI 2009 Voormiddag

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 667 CRIV 53 COM 667 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 18 juli 1966 (B.S. van 2.8.1966) houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Koninklijk besluit van 18 juli 1966 (B.S. van 2.8.1966) houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Arrêté royal du 18 juillet 1966 (M.B. du 2.8.1966) portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative. Koninklijk besluit van 18 juli 1966 (B.S. van 2.8.1966) houdende coördinatie

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2006-2007) Nr. 61 C.R.I. COM (2006-2007) N 61 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Commission de la santé

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Commission de la santé C.R.I. COM (2005-2006) N 2 I.V. COM (2005-2006) Nr. 2 ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Compte rendu intégral

Nadere informatie

Hoeveel kassa s zijn er tot welke datum geregistreerd? Is er een opsplitsing mogelijk van het aantal kassa s per provincie en in Brussel?

Hoeveel kassa s zijn er tot welke datum geregistreerd? Is er een opsplitsing mogelijk van het aantal kassa s per provincie en in Brussel? COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 25 MAART 2015 Voormiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 25 MARS 2015 Matin De vergadering wordt geopend om 9.02 uur en voorgezeten

Nadere informatie

PARLEMENT VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2008-2009

PARLEMENT VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2008-2009 PARLEMENT VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2008-2009 18 e BOEK VAN HET REKENHOF VOORGELEGD AAN HET PARLEMENT VAN

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 60914 MONITEUR BELGE 04.09.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL TECHNOLOGIE DE L INFORMATION ET

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2013-2014 29 JANUARI 2014 SESSION ORDINAIRE 2013-2014 29 JANVIER 2014 ONTWERP VAN ORDONNANTIE betreffende de

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 896 CRIV 51 COM 896 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie