ICT BELEID. Implementatienota II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT BELEID. Implementatienota II"

Transcriptie

1 ICT BELEID in de GROEP HUMANE WETENSCHAPPEN Implementatienota II

2 1 Inleiding Context Wat is IT governance Reden voor ICT Governance Bevoegdheid ICTS Wat wordt door de domeinbeheerder beslist? Wat beslist het Facultaire diensthoofd? Mission statement facultair diensthoofd ICT Mission statement domeinbeheerder HW Basisplatform op groepsniveau DOEL FUNCTIONELE COMPONENTEN VAN HET BASISPLATFORM Groepsprojecten DE PRINCIPES DE OPZET ELK GROEPSPROJECT HW De helpdesk HELPDESK / DOCUMENTATIE VAN GROEPSPROJECTEN De helpdesk Documentatie van groepsprojecten Rapportering RAPPORTERING ICTS RAPPORTERING VAN GHUM NAAR ICTS RAPPORTERING VAN ICTS NAAR GHUM GOOD PRACTICES? BINNEN HW Voorstel van Aanrekeningsmodellen voor ICT binnen de Groep HW op het vlak van HR INLEIDING Page 2 of 23

3 10.2 DOELSTELLINGEN VAN HET AANREKENINGSMODEL BASISPRINCIPES VAN EEN GOED AANREKENINGSMODEL MOGELIJKE MODELLEN Besluit Page 3 of 23

4 1 Inleiding Dit rapport vindt zijn oorsprong in het beleidsdocument 117ICT HW GB Het ICT beleid in de groep Humane Wetenschappen. We citeren uit dit document: "Het is essentieel dat het bevoegdheidsniveau (universiteit, faculteit of groep) voor elke specifieke ICT materie wordt vastgelegd. Dit bepaalt immers het niveau waarop de eindverantwoordelijkheid geplaatst wordt en van waaruit de functionele aansturing van de medewerkers gebeurt. Met als uitgangspunt de ICT governance van de K.U.Leuven en de nota s vanuit de ICT raad HW en FEB, wordt in de volgende maanden door een werkgroep een gedetailleerd voorstel voorbereid van de relevante taken en de bevoegde instanties. Dit voorstel over de ICTgovernance in de Groep HW wordt aan het Groepsbestuur voorgelegd. Het is belangrijk dat verder wordt uitgeklaard hoe nieuwe groepsprojecten tot stand zullen komen. Het voorstel is hier dat enerzijds de domeinbeheerder ICT HW projecten voorstelt aan de faculteiten en het Groepsbestuur. Anderzijds heeft ook het Groepsbestuur de mogelijkheid om via de portefeuillehouder ICT projectopdrachten toe te vertrouwen aan de domeinbeheerder ICT HW. Een meer gedetailleerde omschrijving van de te volgen werkwijze wordt opgenomen in het voorstel over de ICT governance in de Groep. " Een ad hoc werkgroep, met inbreng van expertise uit de verschillende Faculteiten, heeft zich over deze vragen gebogen en is tot dit rapport gekomen. Met dit rapport werd beoogd: Gevolg te geven aan de opdracht van het groepsbestuur; Een kader creëren zodat het mandaat van Domeinbeheerder ICT met voldoende slagkracht kan werken om deze investering maximaal te laten renderen; De missie van het facultaire diensthoofd ICT dientengevolge te herijken, zodat ook op het facultaire niveau een versterking van de ICT governance gevoeld wordt en er optimaal zorg gedragen wordt voor de lokale noden. Er bleek binnen de ad hoc groep een grote meerderheid 1 en een enthousiasme te bestaan om de kans te baat te nemen een soliede sokkel voor het ICT beleid binnen de groep HW op te zetten. Naast de evidente schaalvoordelen spelen de bezorgdheid voor een grotere impact op de universiteitsbrede ICT ondersteuning enerzijds en de nood om meer tijd te kunnen vrijmaken voor de lokale noden een niet onbelangrijke rol. Dit rapport is dan ook een krachtig signaal, zowel naar het overkoepelende ICTS als naar de ICT ondersteuners in de faculteiten en onderzoeksinstituten HW dat we onze verantwoordelijkheden inzake ICT governance niet uit de weg gaan en onze cruciale intermediaire rol maximaal willen opnemen. Het rapport werd besproken op het Groepsbestuur van 8 maart waarbij dit bestuur de nota heeft aangenomen als kader en leidraad. Er werden een aantal bijkomende bemerkingen geformuleerd, die in de tekst opgenomen zijn. Bedoeling is om deze tekst te hanteren als Implementatienota ICT HW II (nota I dateert van 7 juli 2011, waarin de basiscontouren beschreven zijn). De ad hoc werkgroep bestond uit volgende leden : Prof. F. Truyen (voorzitter), J. Verkoyen (TRW en HIW), Prof. J. Dumortier (Rechtsgeleerdheid), Prof. W. Lemahieu (FEB), D. Rober (FEB), N. Hillewaere (SW), E. van Loenen (PPW) Page 4 of 23

5 2 Context2 Op het groepsbestuur van 7 juli 2011 werd de nota ICT beleid in de groep Humane Wetenschappen goedgekeurd. De nota hanteert als basisprincipe een drieledig ICT beleid : ICT beleid op het niveau van de K.U.Leuven, een beleidsvisie waarin de Groep HW zich inpast en waarbij ze vorm geeft aan dit beleid via vertegenwoordiging in de universiteitsbrede ICT organen ICT beleid op het niveau van de faculteiten HW, waarbij de faculteiten de bevoegdheden behouden die toelaten tegemoet te komen aan facultaire preferenties, prioriteiten en aandachtspunten. In die zin kan het geformuleerd worden als volgt : aan de faculteiten komen de residuaire bevoegdheden toe. Dit houdt in dat de bevoegdheden die niet expliciet door de faculteiten via een beslissing van het Groepsbestuur zijn gedelegeerd naar het groepsniveau, door de faculteiten zelf worden uitgeoefend. ICT beleid op het niveau van de Groep HW. De concrete rol van dit Groepsbeleid houdt in : o Het verzorgen van de brug tussen het universiteitsbrede en het facultaire ICT beleidsniveau o Het leggen van de beslissingsbevoegdheid op het niveau van de Groep voor wat betreft : De uitbouw en het beheer van een basisplatform, de eventuele gemeenschappelijke infrastructuur, de A computerzalen van de Groep en het mogelijke serverpark voor de groepstoepassingen. De ontwikkeling van gemeenschappelijke ICT toepassingen voor de bibliotheken. De ontwikkeling en het ter beschikking stellen van gemeenschappelijke ICTtoepassingen op het gebied van onderwijs en van onderzoek. De ontwikkeling en het ter beschikking stellen van gemeenschappelijke ICTtoepassingen op het gebied van beleidsinformatica. De bepaling van de personeelsinzet voor de taken op het Groepsniveau voor bovenvermelde bevoegdheden. o Het coördineren van initiatieven waar meer dan één faculteit bij betrokken is. Op het Groepbestuur van oktober 2011 werd een ad hoc werkgroep belast met de verdere uitwerking van de ICTnota : Het vastleggen van het bevoegdheidsniveau voor elke specifieke ICT materie De uitklaring hoe nieuwe groepsprojecten tot stand zullen komen De financiële uitklaring voor het geheel 2 Deze context is ontleend aan de nota ICT beleid in de Groep Humane Wetenschappen, goedgekeurd op het Groepsbestuur van 7 juli Page 5 of 23

6 3 Wat is IT governance 3.1 Reden voor ICT Governance Het voorgestelde ICT governance model voor de KULeuven (drie lagen van verantwoordelijkheid) zorgt er voor dat de ICT bedrijfsprocessen en ICT bedrijfsdoelstellingen georganiseerd en beheerst kunnen worden. Het uiteindelijke doel is om gedegen IT beslissingen te kunnen nemen en een hogere opbrengst uit IT te halen door op flexibele wijze taken en diensten op de juiste schaalgrootte uit te voeren. Dit past in de missie van de KULeuven: Onze basisprocessen continu verbeteren met expliciete aandacht voor performantiemeting, kwaliteitsopvolging en kwaliteitsborging. Tevens behoort het ook tot de doelstellingen om een hogere doeltreffendheid (effectiviteit) en betere customer satisfaction te bekomen. Het is cruciaal om binnen dit governance model het doel, de beslissingsbevoegdheid en principes waarop beslissingen worden genomen goed vast te leggen zodat de interacties tussen de lagen zonder problemen een natuurlijk karakter kunnen ontwikkelen zonder dat er competitie of silo vorming ontstaat die de synergie, flexibiliteit en samenwerking in de weg staan. 3.2 Bevoegdheid ICTS Mission statement van ICTS: ICTS staat in voor state of the art infrastructuur, informatievoorziening, en informatica technologie management. Wij zijn verantwoordelijk voor de centrale ICT ondersteuning voor onderzoek, onderwijs, administratie en beleid, zodanig dat maximaal rendement op de investering in ICTS wordt behaald en dat waar mogelijk de administratie efficiënter en eenvoudiger kan verlopen. Advies geven aan het beleid. Gezien in dit licht is de bevoegdheid van ICTS gebaseerd op de Universiteitsbrede systemen en de technologie die gekozen is om deze systemen te bouwen en te laten renderen. Het is echter duidelijk dat bijvoorbeeld de schaalgrootte een grote invloed heeft op de keuze van de technologie en ICTS zal dus samen met de andere lagen in het governance model, de technologiekeuze moeten afstemmen. Zonder deze afstemming is het immers onmogelijk om taken en diensten van niveau te laten wisselen als deze schaalgrootte veranderd. De bevoegdheid van ICTS zal dan dus hoofdzakelijk liggen op de volgende systemen en taken: Centrale authenticatie en beveiliging, centrale leersystemen als TOLEDO, Communicatie systemen als LINC, E mail, Internet web servers en video conferencen, data opslag archivering en disaster recovery en centrale collaboratiehulpmiddelen als SharePoint. Ook is ICTS een vertegenwoordigd adviesorgaan naar de Universiteit. 3.3 Wat wordt door de domeinbeheerder beslist? De rol van de domeinbeheerder betreft : Alle verantwoordelijkheden die door het groepsbestuur zijn toegekend aan het groepsniveau, ook de uitbouw van het gemeenschappelijk basisplatform De intermediaire functie van de Faculteiten naar de Groep en vice versa ; alsook naar de andere Groepen en ICTS Het leiden van de groepsprojecten Page 6 of 23

7 In de taken van de domeinbeheerder wordt een fasering voorzien : Vervullen van de intermediaire rol Invulling, uitwerking, planning en oplevering van het gemeenschappelijk basisplatform (inclusief migratie) Coördinatie Leiden van groepsprojecten ; alle groepsprojecten stoelen op een SPD Het is de taak van de groep om de individuele faculteiten aan te sturen bij faculteitsoverschrijdende ICTaangelegenheden en in deze context in de noden van de faculteiten te voorzien. De rol van de domeinbeheerder is dan ook een brugfunctie waarbij het doorstromen van informatie tussen de verschillende lagen van cruciaal belang is. Enerzijds is het belangrijk dat de facultaire noden worden geïnventariseerd en op een geordende manier gecommuniceerd en bepleit kan worden naar de bovenste laag. Deze laag heeft immers informatie nodig om gedegen advies te geven over het ICT beleid. Anderzijds is er de communicatie van het algemene Universiteitsbeleid dat door moet dringen tot op facultair en onderzoeksgroep niveau. Ook de coördinatie van interfacultaire en groeps projecten is belangrijk samen met de verantwoordelijkheid voor groepssystemen en taken die in de middenschaalfase zijn en niet in aanmerking komen of nog niet rijp genoeg zijn om naar een hoger niveau te migreren. Het groepsbestuur geeft een duidelijk mandaat aan de domeinbeheerder voor de bovenvermelde bevoegdheden De domeinbeheerder beslist dan over de zaken: Alle ICT projecten die op groepsniveau of meerdere faculteiten uitgevoerd worden (gemeenschappelijke leeromgeving, Bibliotheken, LIBIS net, in huis oplossingen die door meerdere faculteiten gebruikt worden) Het gemeenschappelijke ICT basisplatform, de gebruikte technologieën en het bijbehorende budget. Zoals de computerzalen, het serverpark, management software Rekenmodellen om de kosten van geleverde diensten te recupereren en om de ontwikkeling van ICT diensten strategisch te kunnen sturen (zaaigeld). Zowel voor arbeid als voor monetaire middelen. Welke individuele facultaire projecten kandidaat kunnen zijn om eventueel op groepsniveau uit te baten. Welke specialisaties ontwikkeld moeten worden op groepsniveau Inzet van gedelegeerd facultair personeel met duidelijke rapporteringslijnen Welke activiteiten complementair of competitief zijn voor de middellange termijn Bij dit alles dient er voldoende aandacht te zijn voor de residuaire bevoegdheden van de faculteiten. 3.4 Wat beslist het Facultaire diensthoofd? Het is de taak van de faculteit om onderzoek en onderwijs te doen. Hierbij is de administratie nodig om deze activiteiten te kunnen beheren en in de lokale noden te voorzien. Het facultaire diensthoofd heeft dan als taak om de ICT noden van de individuele onderzoeks, onderwijs en administratieve groepen te inventariseren en om voorstellen en advies te geven over de lokale invulling hiervan. Hierbij zal rekening moeten worden gehouden met de balans van centraal op groepsniveau en decentraal op facultair niveau enerzijds en budget anderzijds. De facultaire ICT groep is het aanzicht van de gehele ICT dienst van de Universiteit (front end) en zal dus net als alle andere lagen in het governance model goed op de hoogte moeten worden gehouden en hoge kwaliteit informatie op de juiste tijd toegespeeld moeten krijgen. Het Facultaire diensthoofd beslist dan over de volgende zaken: Advies over ICT naar het faculteitsbestuur De facultaire helpdesk en invulling hiervan De facultaire ICT infrastructuur en technologie Page 7 of 23

8 In samenwerking met de facultaire ICT commissies, de meest effectieve methoden om in de noden van de faculteit te voorzien, de balans tussen decentraal en centraal en de prioriteiten Kwaliteitsbeheersing Facultaire korte termijn oplossingen en kwaliteitsbeheersing van deze ICT dienstverlening Inzet van facultair ICT personeel, computers en randapparatuur en budget Front end van diensten geleverd door de andere lagen van het governance model of externen Faculteiten hebben de vrijheid om deze lijst zelf te bepalen. Immers, naargelang de structuur van de faculteit, kan het opportuun zijn om bepaalde taken anders te organiseren. Page 8 of 23

9 4 Mission statement facultair diensthoofd ICT In de voorgestelde ICT governance benadering voor HW is het essentieel dat het bevoegdheidsniveau (universiteit, faculteit of groep) voor elke specifieke ICT materie wordt vastgelegd; dit bepaalt immers het niveau waarop de eindverantwoordelijkheid geplaatst wordt en van waaruit de functionele aansturing van de medewerkers gebeurt. Fundamenteel is het principe van de residuaire bevoegdheden: alle bevoegdheden die niet expliciet door de faculteiten, na bekrachtiging door het Groepsbestuur, zijn gedelegeerd naar het groepsniveau, worden door de faculteiten zelf uitgeoefend. De faculteiten behouden zo een belangrijke hefboom om tegemoet te komen aan facultaire preferenties, prioriteiten en aandachtspunten. De rol van het facultaire diensthoofd ICT is dan ook tweeërlei: enerzijds draagt hij de eindverantwoordelijkheid bij de uitoefening van deze residuaire bevoegdheden en de aansturing van de facultaire ICT medewerkers in deze context, anderzijds speelt hij ook een belangrijke rol bij de realisatie van ICT functies op groepsniveau, dit laatste in overleg met, en soms onder supervisie van, de domeinbeheerder ICT HW. Wij expliciteren hieronder beide soorten taken: - Het facultaire diensthoofd ICT draagt de eindverantwoordelijkheid voor het uitstippelen van het facultaire ICTbeleid, zoals voor te leggen aan en goed te keuren door het faculteitsbestuur. Hierbij worden zowel de noden qua infrastructuur (storage, rekenkracht, netwerk, printers, beheersoftware, ) als qua toepassingen (onderzoeksgerelateerde software, administratieve software, sharepoints, websites, ) in kaart gebracht ter ondersteuning van de wetenschappelijke, didactische en administratieve activiteiten van de faculteit. Het facultaire diensthoofd ICT adviseert daarbij het faculteitsbestuur i.v.m. hoe deze noden binnen de facultaire vrijheidsgraden (cfr. infra) zullen ingevuld worden via een mix van diensten op universitair, groeps en facultair niveau. Naargelang de organisatie van de faculteit kan hij tevens kredietbeheerder zijn voor het ICT budget van de faculteit en legt hij jaarlijks een budgetvoorstel voor aan het faculteitsbestuur. - Het facultaire diensthoofd is verantwoordelijk voor het aansturen van de facultaire IT shop en de facultaire gebruikersondersteuning en helpdesk met betrekking tot het facultaire dienstenaanbod, in samenwerking met (en waar mogelijk geïntegreerd met) de helpdesk en ondersteuningsdiensten op een hoger niveau. De facultaire ICT medewerkers blijven hier het eerste aanspreekpunt en gezicht van het totale ICT aanbod. Ze begeleiden de facultaire actoren in onderwijs, onderzoek en administratie bij de selectie van diensten uit het aanbod op ICTS en groepsniveau en identificeren eventuele lacunes in dit aanbod vanuit de facultaire noden. - Een deel van bovenvermelde behoeften zal, op basis van expliciet gedelegeerde bevoegdheden, bindend ingevuld worden via het ICTS aanbod en via de voorzieningen een basisplatform en applicaties op niveau HW. Voor de noden die onder de residuaire, en dus facultaire, bevoegdheid vallen zal telkens een afweging gemaakt worden tussen instappen in een eventueel centraal aanbod (i.e. op universitair of groepsniveau) of een eigen, facultaire oplossing. Deze afweging gebeurt door het faculteitsbestuur, op advies van het facultaire diensthoofd ICT. Criteria die hierbij kunnen spelen zijn schaalvoordelen, kostprijs, functionele voordelen, locale preferenties enz. Hierbij dient opgemerkt dat het opschalen van de facultaire ICT infrastructuur (cfr. infra) als een kernproject moet beschouwd worden voor de groep HW. - Indien wordt geopteerd voor een facultair initiatief dat een lacune in het bestaande aanbod op hoger niveau opvult, en waarbij mogelijk synergieën of schaalvoordelen kunnen spelen, zal desgewenst met de domeinbeheerder ICT HW afgestemd worden. De beleidslijn binnen de Groep HW in deze is dat de noden vooreerst afgetoetst worden met het ICTS aanbod. Is dit om gemotiveerde redenen onvoldoende, dan kan een business case uitgewerkt worden waarin meerdere faculteiten HW (of de volledige groep HW) kunnen participeren. Indien goedgekeurd, zat dit project afhankelijk van de scope, participanten en benodigde specialisaties getrokken worden door het facultaire diensthoofd of door de domeinbeheerder ICT HW. Na de uitrol van de business case wordt dan bepaald of de bevoegdheid/ownership facultair blijft, dan wel op groepsniveau wordt gebracht. - Voor dergelijke projecten waarin meerdere faculteiten of de hele groep HW betrokken zijn (algemeen gesproken kunnen deze projecten zijn geïnitieerd door het Groepsbestuur, door de domeinbeheerder ICT HW of door een facultair diensthoofd ICT) zal elk facultair diensthoofd ICT de interface rol vervullen met zijn/haar faculteit en terugkoppelen naar het faculteitsbestuur. Dit houdt onder meer in de bespreking van de facultaire requirements, personeelsinzet (delegatie van facultaire specialisten ), compensatieregeling voor Page 9 of 23

10 gebruik van facultaire middelen (personeel, serverinfrastructuur, storage, software, ) enz. Specifiek wat betreft human resources houdt het facultaire diensthoofd daarbij rekening met de specialisatie, expertise en loopbaanpaden van de informatici binnen zijn/haar dienst. Eens er een akkoord is van de faculteit om bepaalde resources (applicaties, infrastructuur, expertise, ) aan het groepsinitiatief bij te dragen, krijgt de domeinbeheerder hierover de nodige (hiërarchische) bevoegdheden om het project te operationaliseren en de resources verder uit te baten of aan te sturen binnen de overeengekomen allocatie van tijd en/of takenpakket via een duidelijke rapporteringslijn van de facultaire medewerkers naar de domeinbeheerder. - Het facultaire diensthoofd ICT behoudt de volle bevoegdheid voor het aansturen van de facultaire ICTmedewerkers, voor dat gedeelte van hun takenpakket waarin ze niet gedelegeerd zijn naar projecten of taken op groepsniveau. Het facultaire diensthoofd bewaart het overzicht van de totale personeelsbezetting van zijn/haar team (facultair en op groepsniveau) en bewaakt de optimale en realistische personeelsinzet binnen de afspraken van delegatie op groepsniveau. Het facultaire diensthoofd is daarnaast het eerste aanspreekpunt voor de facultaire medewerkers wat loopbaanvragen en ontwikkeling betreft (cfr. infra). Het facultaire diensthoofd rapporteert aan zijn diensthoofd binnen de faculteit (verschillend naargelang de faculteit), behalve voor de projecten op groepsniveau, waar de rapporteringslijn naar de domeinbeheerder HW loopt. - Het facultaire diensthoofd ICT blijft verantwoordelijk voor het beheer van de huidige/bestaande facultaire informatica infrastructuur (servers, client PC's, printers, netwerk, ). Deze infrastructuur zal geleidelijk (al dan niet gedeeltelijk) convergeren naar een basisplatform op groepsniveau, in de mate waarin hiermee schaalvoordelen, synergieën en/of specialisatievoordelen kunnen gerealiseerd worden. Belangrijk hierbij is een aangepast migratietraject, zodat gedane investeringen en expertise niet verloren gaan. Mogelijk zal ook een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds elementen (architectuurkeuzes, platformen, servers) die gestandaardiseerd worden op groepsniveau, maar eigendom blijven en uitgebaat worden door de faculteit (onder verantwoordelijkheid van het facultaire diensthoofd ICT), en anderzijds infrastructuur elementen die worden overgedragen naar, en uitgebaat door, de groep HW (onder verantwoordelijkheid van de domeinbeheerder ICT HW) of ICTS. Bij dit proces zal het facultaire diensthoofd een essentiële rol spelen in de planning en begeleiding van deze overgang, in overleg met de domeinbeheerder ICT HW. - Bovenvermelde verschuiving m.b.t. het basisplatform moet de facultaire ICT diensten in staat stellen om tijd vrij te maken, waarin ze zich als interface naar de gebruikers kunnen richten op de specifieke facultaire noden op gebied van onderzoek, onderwijs en administratie. Het facultaire diensthoofd heeft daarbij tevens een belangrijke rol in het aanmoedigen en detecteren van specialismen bij de ICT medewerkers en het heroriënteren van de facultaire ICT taken. Rekening houdend met de specificaties van het groepsbrede basisplatform en in overleg met de domeinbeheerder ICT HW, stimuleert het facultaire diensthoofd het facultaire ICT personeel tot het bijwonen van vormingssessies en anderzijds tot het ontwikkelen van (eventueel groepsbreed te delen) gemeenschappelijke documentatie en opleidingssessies voor de ICTgebruikers binnen de faculteit. - Door de convergentie naar een gestandaardiseerd infrastructuurplatform wordt het tevens mogelijk om binnen een facultaire informaticadienst tijdelijke capaciteitsproblemen (omwille van langdurige ziekte, toelevering van expertise aan groepsinitiatieven enz.) op te vangen via een vliegende ICT medewerker voor bv. de bemanning van de helpdesk, beheerstaken enz. De aansturing van deze medewerker gebeurt, binnen de gealloceerde tijd en/of takenpakket, door het facultaire diensthoofd. Page 10 of 23

11 5 Mission statement domeinbeheerder HW Naast het Mission statement voor het facultair Diensthoofd ICT is het belangrijk ook een dergelijk statement te formuleren voor de Domeinbeheerder HW. Deze omschrijving is uitgewerkt in de goedgekeurde ICT nota van juli De domeinbeheerder HW : vervult een brugfunctie tussen het universiteitsbrede ICT beleid enerzijds en het ICT beleid van de groep en de faculteiten anderzijds. Hij vertegenwoordigt de standpunten van de faculteiten en de groep in de universiteitsbrede organen waar hij lid van is. Hij draagt bij tot de implementatie van universiteitsbrede ICT oplossingen binnen de Groep HW. Hij is secretaris van de ICT raad HW en overleg met de voorzitter en de groepsbeheerder over de langetermijn ICT strategie van de groep. Hij zetelt namens de groep in de adviesraad architectuur en technologie, samen met de voorzitter van de ICT raad HW. De doelstelling is dat hij namens de Groep ook in de andere adviesraden van de universiteitsbrede ICTgovernance zetelt en/of regelmatig overleg pleegt met de vertegenwoordigers van de Groep in de adviesraden. Het is de taak van de domeinbeheerder te waken over de SLA s van de groepsprojecten en de SLA s met ICTS. De ICT bevoegdheden van de domeinbeheerder HW situeren zich als volgt : Uitbating van de infrastructuur van de Groep. Hij is als hiërarchisch diensthoofd verantwoordelijk voor de uitbating van de computerzalen van de Groep en is kredietbeheerder voor het ICT budget van de Groep. Hij legt jaarlijks een budget voor aan de ICT raad HW die dit ter goedkeuring aan het Groepsbestuur doorstuurt. Hij stemt samen met de zaalbeheerders en ICTS de investeringsnoden af voor de computerzalen HW en coördineert ook de ondersteuning van het PC park en servers van de groepsdiensten HW. Opvolgen van de technische noden i.v.m. bibliotheek en studielandschap. Hij is als hiërarchisch diensthoofd het aanspreekpunt binnen de Groep voor de activiteiten van Libis en inventariseert in overleg met alle betrokkenen de functionele wensen van de bibliotheken en het studielandschap Agora voor het aanbieden van elektronische diensten. Het opvolgen van de ICT ondersteuning voor onderwijs en onderwijsadministratie. Hij volgt de ontwikkelingen van het leerplatform en communiceert hierover via de geëigende kanalen aan de onderwijsondersteuners en eindgebruikers binnen HW. Hij brengt gemeenschappelijke problemen rond administratieve onderwijstoepassingen en de implementatie van nieuwe technische procedures voor de onderwijsadministratie in kaart en volgt ze op. Het ontwikkelen en ondersteunen van instrumenten voor informatiemanagement. Als beleidsinformaticus ondersteunt hij de Groep en de faculteiten bij ICT toepassingen met betrekking tot databeheer en administratief informatiemanagement. Zo brengt hij de problemen m.b.t. de onderwijs, onderzoeks en personeelsgegevens in kaart die vanuit de universiteitsbrede databestanden worden aangereikt, en volgt de problemen op. In overleg met alle betrokken partijen doet hij voorstellen m.b.t. de personeelsinzet van informatici voor taken op Groepsniveau aan het Groepsbestuur. In voorkomend geval fungeert hij als hiërarchisch diensthoofd voor de door het Groepsbestuur goedgekeurd business cases. Hij coördineert in overleg met alle betrokkenen gemeenschappelijke ICT initiatieven waarbij meerdere faculteiten betrokken zijn. Deze coördinatie situeert zich op het vlak van business cases, technische know how, pooling van personeel enz. Page 11 of 23

12 6 Basisplatform op groepsniveau 6.1 DOEL Het basisplatform betreft de software en hardware architectuur die nodig is om op eindgebruikerstoestellen binnen de faculteiten en groepsdiensten van HW de gepaste werkomgeving en de noodzakelijke netwerkfunctionaliteiten te kunnen aanbieden en onderhouden. Het gaat om een uit te tekenen traject dat binnen een realistische tijdspanne tot meer eenvormigheid zou moeten kunnen leiden. Er moet steeds onderhandeld worden met ICTS welke componenten van dit basisplatform door hen kunnen aangeleverd worden. Door over te gaan naar een gemeenschappelijk basisplatform op groepsniveau, worden de respectievelijke IT diensten in staat gesteld om het machinepark op een meer gestructureerde en consistente manier te beheren. Het gemeenschappelijk basisplatform zorgt daarbij voor een quasi uniforme werkomgeving voor alle gebruikers, maar is daarnaast flexibel genoeg om rekening te houden met lokale preferenties. Een uniforme omgeving laat toe om de uitrol en onderhoudsprocedures, alsook de end user documentatie en informatiesessies te standaardiseren. Op termijn maakt dit eveneens het inzetten van vliegende helpdeskmedewerkers mogelijk, bv. ter compensatie van arbeid verricht voor de groep of bij ziektes. Tenslotte vormt het gemeenschappelijk basisplatform ook een noodzakelijke voorwaarde voor het ontwikkelen van gemeenschappelijke eindgebruikerstoepassingen (voor onderwijs, administratie, onderzoek, ) op groepsniveau. Het is de bedoeling om te voorzien in een basisplatform dat op een gestructureerde en beheerbare manier geleidelijk de bestaande facultaire basisinfrastructuur kan vervangen en deze op dat moment ook kan moderniseren en/of verbeteren. Het is hierbij fundamenteel dat het niveau van de aangeleverde diensten voor geen enkele facultaire gebruiker of IT dienst achteruitgaat. Het opzetten en uitbaten van dit basisplatform moet een gezamenlijke taak worden van alle betrokken IT diensten. Het is hierbij belangrijk dat de verschillende personeelsleden zich kunnen bijscholen in de gebruikte technologie. De ad hoc werkgroep onderstreept het belang van de geleidelijkheid in de overschakeling naar een basisplatform op groepsniveau. Het opstellen van een tijdschema in deze zou nuttig zijn. Er wordt voorgesteld te werken met een Standaard Project Definitie (zie verderop) om dit platform gestalte te geven. De basiscomponenten van dit platform zullen fout tolerant moeten uitgevoerd worden, ofwel door het dubbel uitvoeren van sommige diensten, ofwel door het voorzien van server clusters, of door het implementeren van replicatie technieken. Het ligt voor de hand om verder te werken met de technologie die binnen het groepsproject van de uniforme studentenomgeving gebruikt werd. Deze sluit eveneens aan bij de technologiekeuzes die gemaakt werden door ICTS. Het is voor de eindgebruiker uiteindelijk van belang om naar een geïntegreerde helpdesk omgeving te evolueren, waarbij de gebruiker zich niet al teveel moet afvragen waar en door wie zijn probleem wordt opgelost maar wel dàt het probleem wordt opgelost, binnen een aanvaardbare termijn. In die optiek is het van belang dat de domeinbeheerder en de facultaire ICT medewerkers voldoende inzage hebben om de opvolging van meldingen bij ICTS te kunnen verzekeren, en anderzijds ook de mogelijkheid hebben regelmatig weerkerende issues te inventariseren. Het is duidelijk dat sommige tweedelijns aspecten van de helpdesk nog steeds facultair gesitueerd zullen zijn, vb. voor toepassingen of infrastructuur die niet naar het groepsniveau getild zijn Page 12 of 23

13 6.2 FUNCTIONELE COMPONENTEN VAN HET BASISPLATFORM Het groepsbestuur stelt dat er nood is aan een basisplatform op Groepsniveau. Dit basisplatform moet aan de gemeenschappelijke ICT noden binnen de groep HW tegemoet komen. Het mag geen eilandstructuur zijn maar moet aligneren op ICTS. Er dient ook aandacht te zijn voor de aanpak in de andere groepen. Functionaliteiten bovenop het basisplatform die niet relevant zijn voor alle faculteiten, dienen (gedeeltelijk) bekostigd te worden door de faculteiten die deze functionaliteiten wel nodig hebben. Het groepsbestuur beslist over de eventuele matching. Op basis van bovenstaande overwegingen voorzien we dat het basisplatform initieel uit volgende componenten zal bestaan: - Active Directory Domein server Machine accounts User Accounts worden gebruikt vanuit LUNA Organisational Units (OU s) voor delegatie van beheer bevoegdheden Het nieuwe domein kan best een domein binnen LUNA zijn, dit zou de meeste synergie met ICTS mogelijk maken. Als tweede beste optie kan er geopteerd worden voor een gescheiden domein met volledige two way trust. - DNS server Noodzakelijk voor Active Directory domein Optioneel voor andere domeinen: ICTS gebruiken als service provider - DHCP server Optioneel: ICTS gebruiken als service provider Vaste IP adressen onder eigen beheer (om VMPS mogelijk te maken) In de toekomst vervangen door 802.1X (Port based Network Access Control) - File server Read/only opslagruimte voor bestanden aangeboden door IT dienst Private opslagruimte: voor private bestanden Gemeenschappelijke opslagruimte: voor bestanden die gedeeld worden door een groep personen (onderzoeksgroep, antenneleden,...) Common opslagruimte voor tijdelijke bestanden of overdracht van bestanden Private en gemeenschappelijk opslagruimtes vragen specifieke fout tolerante oplossingen in termen van replicatie en backup. - Print server Mogelijkheid van print accounting, op aanvraag van printereigenaar - SCCM Server Maakt gestructureerd beheer van client machinepark mogelijk Zorgt voor de installatie van nieuwe toestellen Zorgt voor het ter beschikking stellen van applicaties (al dan niet virtueel) Page 13 of 23

14 - SCOM Server Maakt gestructureerd operationeel beheer van server machinepark mogelijk - DPM Server Backup voor Windows servers en server applicaties - SQL Server SQL database voor SCCM en DPM Op termijn kan deze server ook dienen als database server voor applicatie initiatieven Licentiebeleid: - Bij het basisplatform hoort ook een goed beleid rond softwarelicenties. Hier zal de domeinbeheerder op groepsniveau initiatieven nemen om tot voordelige en servicevriendelijke softwarecontracten te komen, uiteraard in samenspraak met de aankoopdienst K.U.Leuven en ICTS. Optioneel: - Certificate Authority server Om machine en persoonlijke certificaten mogelijk te maken: nodig voor 802.1X Page 14 of 23

15 7 Groepsprojecten 7.1 DE PRINCIPES - We identificeren twee soorten projecten: De projecten rechtstreeks volgend uit de opdracht van de Domeinbeheerder, waarbij hij zelf instaat voor opvolging en rapportering aan de ICT raad onder functioneel toezicht van de groepsbeheerder De groepsprojecten, waarin meer dan één faculteit betrokken is - Een groepsproject ontstaat wanneer meer dan één faculteit voor ICT een samenwerking opzet - Alle groepsprojecten ICT worden aangestuurd door de domeinbeheerder HW - De manuren worden gepoold voor de groepsprojecten 7.2 DE OPZET De investering van het Groepsbestuur in een domeinbeheerder moet vooral meerwaarde creëren waar nu duidelijke lacunes ervaren worden, nl. in de capaciteit tot plannen en management. Door de grote operationele druk binnen de Faculteiten is daar niet voldoende ruimte voor. - Overgang van Best Effort naar Managed - Nadruk op planning, resource management, life cycle management, change management 7.3 ELK GROEPSPROJECT HW - Vertrekt vanuit het basisplatform HW - Maakt een nulpuntmeting van de beginsituatie - Voorziet in een migratietraject Voor elk project wordt een standaard projectdefinitie (SPD) opgesteld, met volgende onderdelen: - Doel van het project - Korte beschrijving beginsituatie - Inbedding t.a.v. universiteitsbrede en lokale systemen - Planning - Budget - Benodigde mankracht - Migratiepaden Dit document wordt in de ICT Raad besproken en aan het groepsbestuur ter goedkeuring voorgelegd. De Domeinbeheerder ontwikkelt in samenspraak met ICTS een template die kan gebruikt worden voor jaarlijkse rapportering aan de stuurgroep ICTS. De domeinbeheerder stuurt de door de Faculteiten aan het groepsproject toegewezen medewerkers aan voor het volume van de gepoolde manuren. Page 15 of 23

16 8 De helpdesk 8.1 HELPDESK / DOCUMENTATIE VAN GROEPSPROJECTEN De helpdesk Uitgangspunten, cfr. het hoofdstuk mission statement van het facultair ICT diensthoofd en de drie bevoegdheidsniveaus : - De facultaire ICT medewerkers zijn het eerste aanspreekpunt voor het ICT aanbod van de faculteit. - Er is samenwerking en waar mogelijk integratie nodig tussen de helpdesk en gebruikersondersteuning op het facultaire niveau en op de hogere niveaus. Keuzes die hieruit voortkomen: - De eerstelijnsondersteuning bevindt zich op het niveau van de faculteit. De facultaire helpdesk is het eerste loket voor alle vragen van onderzoekers, docenten en administratie, over hardware en software, met uitzondering van universiteitsbrede toepassingen zoals incl. Toledo, SAP en K.U.Loket. Wel is het essentieel dat er een informatieflow beschikbaar is : facultaire IT medewerkers moeten weten welke problemen er gemeld worden bij ICTS en welke oplossingen er geboden worden ; de domeinbeheerder moet zicht hebben op welke problemen zich stellen binnen de Groep (incl. de faculteiten). - De tweedelijnsondersteuning zit afhankelijk van de materie op facultair niveau, groepsniveau of bij ICTS. Op groepsniveau is er in ieder geval een helpdesk nodig voor het gezamenlijke infrastructuurplatform basisplatform en voor de groepsprojecten (lopend en afgerond). De ICTS helpdesk is er voor de andere materies. De domeinbeheerder zorgt ervoor dat duidelijk is welke facultaire ICT medewerker binnen de groep voor welk aspect als eerste aanspreekpunt voor de facultaire helpdeskmedewerkers kan fungeren, en wie zijn of haar back up is. In welke mate is de ICTS helpdesk erop berekend helpdesk te zijn voor facultaire helpdeskmedewerkers en niet alleen of hoofdzakelijk voor de primaire gebruikers? Vanuit ICTS is er bereidheid om het logsysteem van de ticketing zo om te bouwen dat ook de facultaire ICTmedewerkers en de domeinbeheerder inzage krijgen in de flow Documentatie van groepsprojecten Uitgangspunten, cfr. de nota s over de groepsprojecten (F. Truyen), het basisplatform op groepsniveau (D. Rober), de mission statement van het facultair ICT diensthoofd (W. Lemahieu), en de rapportering ICTS GHUM (J. Verkoyen): - Voor elk groepsproject inclusief het basisplatform, is een standaard projectdefinitie (SPD) nodig. Ook wordt een sjabloon voorzien voor de jaarlijkse rapportering in de Stuurgroep ICTS. Rapportering aan ICTS over groepsprojecten is nodig om een idee te geven van de planning, de investering en opgebouwde expertise én de groepsnoden waarin de projecten voorzien. - Een uniform basisplatform laat toe om end user documentatie en informatiesessies te standaardiseren. De facultaire ICT medewerkers worden ertoe aangemoedigd om (eventueel groepsbreed te delen) gemeenschappelijke documentatie te ontwikkelen en opleidingssessies op te zetten. Page 16 of 23

17 Keuzes die hieruit voortkomen: - Om het ontwikkelen en delen van documentatie bestemd voor andere ICT medewerkers of voor eindgebruikers mogelijk te maken, is niet alleen een goede SPD nodig, maar ook een degelijke vervolgrapportering, waaruit duidelijk blijkt welke problemen onderweg voorgekomen zijn, hoe die opgelost zijn, welke keuzes daarbij gemaakt zijn etc. Dit logboek is zinvol tijdens de looptijd van het project, maar ook na afloop, als b.v. enkele betrokkenen inmiddels ergens anders werken en door nieuwe medewerkers zijn opgevolgd. Ook voor de vervolgrapportering is een sjabloon aangewezen. - De documentatie over een groepsproject moet vlot en overzichtelijk toegankelijk zijn voor de facultaire ICT medewerkers, zowel van de faculteiten die bij het project in kwestie betrokken zijn, als van andere faculteiten in de Groep. - De vragen die bij de facultaire helpdesks binnenkomen over groepsprojecten, worden in een FAQ lijst gebundeld. Page 17 of 23

18 9 Rapportering 9.1 RAPPORTERING ICTS Het probleem van doorstroom van informatie en invloed op de ICTS planning werd op verschillende ICT raden HW al aangekaart. Een van de taken van de domeinbeheerder bestaat erin om via rapportering van en naar ICTS het ICT beleid op verschillende niveaus bekend te maken en het creëren van vertrouwen tussen de drie verschillende niveaus (universiteit groep faculteiten & onderzoeks instituten). Rapportering gebeurt door de domeinbeheerder tussen de Groep Humane Wetenschappen en ICTS. Enerzijds behartigt de domeinbeheerder via de vertegenwoordiging in verschillende adviesraden rechtstreeks of onrechtstreeks 3 de gemeenschappelijke belangen van de Groep HW en bijkomend specifieke noden/wensen van faculteiten en onderzoeksinstituten. Anderzijds dienen universitaire besluiten en planningen terug gerapporteerd te worden aan de Groep HW zodat iedereen op de hoogte blijft van waar ICT op universitair niveau naartoe gaat en welke de impact is op de gemeenschappelijke ICT infrastructuur op groepsniveau en bij uitbreiding impact op lokale ICTinitiatieven. Daarnaast is het de taak van de lokale diensthoofden om de informatie vanuit de ICT raad HW te laten doorstromen in lokale gremia al dan niet met hulp van de domeinbeheerder. 9.2 RAPPORTERING VAN GHUM NAAR ICTS Bekendmaking van: - Groepsinitiatieven: projecten die door het groepsbestuur bij de groep gelegd zijn. In het bijzonder is rapportering hier belangrijk om Complementariteit met ICTS te verzekeren ICTS een idee te geven van de planning van groepsinitiatieven (timing, implementatiepaden, technische medewerkers die een service uitgebouwd hebben 4 ) - Lokale initiatieven: aangeven welke initiatieven lokaal zijn gehouden, waarom ze er zijn (noodzaak, specialisatie, ). Onderwijs Onderzoek Administratie Beide domeinen kunnen nood hebben aan aanpassingen van de centrale infrastructuur. Indien zo kunnen vooraf targets vastgesteld worden en is het van belang invloed (mede via business cases) uit te oefenen in de adviesraden. Signaleren van behoeften en problemen die de Groep HW 5 heeft op vlak van: - Onderwijs (TOLEDO, ) - Onderzoek (licenties voor onderzoekssoftware, ) - Beleidsadministratie (KULoket) - 3 Indien de vertegenwoordiging gebeurt door een ander lid van de ICT raad GHUM. 4 De centrale helpdesk kan dan ook vragen, incidenten meteen doorspelen naar de juiste personen 5 De lokale ICT diensthoofden zijn het eerste aanspreekpunt van de domeinbeheerder voor afstemming binnen de faculteiten en onderzoeksinstituten. Page 18 of 23

19 9.3 RAPPORTERING VAN ICTS NAAR GHUM De domeinbeheerder waakt erover dat communicatie vanuit ICTS in eerste instantie verloopt via de ICT raad HW en dat na overleg in deze raad de ICT diensthoofden kunnen terugkoppelen naar de faculteiten. Dit sluit niet uit dat er voor de praktische uitwerking van initiatieven parallelle communicatie is tussen lokale en centrale ICT, maar om een concrete inschatting te kunnen maken van de impact van centrale ICT beslissingen is een eerste afstemming in de ICT raad HW noodzakelijk. De domeinbeheerder brengt verslag uit van business cases, planningen, timing centraal genomen beslissingen, implementatiepaden - Vanuit adviesraad architectuur en technologie (met voorzitter ICT raad HW) - Vanuit de overige adviesraden na overleg met de leden die namens de groep in die adviesraden zetelen Rapportering gebundeld volgens de verschillende niveaus van ICT bevoegdheden. Impact op: - de computerzalen van de groep - activiteiten van LIBIS Net en ontwikkelingen rond het studielandschap - onderwijs, onderwijsadministratie en eindgebruikers - onderzoek, ICT beleid (storage, verbruik, rekenkracht) - beleidsinformatica: administratief informatiemanagement, gekende problemen, oplossingen bij onderwijs, onderzoeks en personeelsgegevens vanuit universitaire databestanden 9.4 GOOD PRACTICES? - Documentatie, verslagen uit de verschillende ICTS vergaderingen op een sharepoint toegankelijk voor de leden van de groep - Vergaderritme: afstemming van de data van de ICT raad HW afstemmen op belangrijke vergaderingen van ICTS. Via deze weg willen we feedback vanuit de groep tijdig kenbaar maken en invloed hebben de prioriteitsbepaling in de planning. De domeinbeheerder doet suggesties wanneer het nuttig is om vergaderingen te verplaatsen of extra in te lassen. - Agendering: wederkerend agendapunt rapportering van en naar ICTS - Informeren en vertrouwen opbouwen: op regelmatige basis contacten onderhouden met ICTdiensthoofden en bekommernissen op lokaal vlak inventariseren - Informatiesessies: het kan zinvol zijn dat de domeinbeheerder en lokale diensthoofden op jaarlijkse (?) basis ideeën uitwisselen met de verschillende ICT cellen van ICTS. - Op facultair niveau is het ICT diensthoofd het eerste aanspreekpunt voor ICT vragen. Situaties waarbij personeelsleden zelfstandig naar ICTS stappen voor het activeren van een bepaalde service dient vermeden te worden. Dit kan voor een deel al opgelost worden als lokale ICT diensten inzage krijgen in het traject van tickets die naar de centrale helpdesk gestuurd worden. Het lokaal diensthoofd blijft zo inzicht behouden in vaak voorkomende problemen en kan deze dan via de domeinbeheerder, gebundeld met opmerkingen uit andere faculteiten, terugkoppelen naar ICTS. 9.5 BINNEN HW - De facultaire ICT raden : in het kader van good governance zijn in alle faculteiten ICT raden actief. Zij formuleren de facultaire visie en de facultaire aandachtspunten. Deze raden rapporteren aan het faculteitsbestuur/raad. - De ICT HUM raad situeert zich op het niveau van de Groep HW. Deze raad bestaat momenteel uit : Prof. F. Truyen (voorzitter), vicerector F. Abraham (portefeuillehouder), K. Verhelst (groepsbeheerder), J. Verkoyen (TRW en HIW), C. Belmans (Rechtsgeleerdheid), D. Rober (FEB), N. Hillewaere (SW), E. Van Loenen (PPW). L. Schokkaert (Kadoc), R. De Grande (Hiva), A. Depuydt (ICTS), C. Schroeven (campusbibliothecaris HW). De ICT HUM raad adviseert en rapporteert aan het Groepsbestuur HW. - De Domeinbeheerder wordt de vaste secretaris van de ICT raad HW. Page 19 of 23

20 - De Voorzitters van de facultaire ICT raden vergaderen jaarlijks minstens éénmaal samen met de Voorzitter van de ICT raad HW, de Domeinbeheerder en de Groepsbeheerder voor strategische afstemming. Daarnaast worden zij minstens éénmaal uitgenodigd op een vergadering van de ICT raad HW. - De voorzitter van de ICT raad legt zich toe op de goede contacten met het ZAP binnen HW wat betreft ICT. Samen met de Groepsbeheerder volgt hij issues van personeelsbeleid ICT op. - Het Groepsbestuur HW neemt de eindbeslissingen. Wanneer het nuttig is worden bij de ICT gerelateerde punten de voorzitter van de ICT raad HW (en de domeinbeheerder van zodra actief) uitgenodigd. Page 20 of 23

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Governance van klinische ziekenhuisnetwerken Conceptnota in het kader van de ziekenhuishervorming

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Governance van klinische ziekenhuisnetwerken Conceptnota in het kader van de ziekenhuishervorming Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Governance van klinische ziekenhuisnetwerken Conceptnota in het kader van de ziekenhuishervorming 1. Huidige situatie (Klinische) samenwerking tussen ziekenhuizen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur 1. Graad/ Functietitel Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur Hoofd systeemanalist/programmeur 2. Doel van de functie De functie van systeemanalist/programmeur voorziet aspecten van projectleiding

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten.

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. MISSION STATEMENT Systemat Expert wenst haar klanten bij te staan in de realisatie van hun diverse IT projecten door hun te voorzien

Nadere informatie

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG Stefaan VIAENE Johan PEETERS 30 maart 2007 1 A. CONTEXT VAN HET PROJECT - Doelstelling 32 van het Globaal Plan bepaalt: We geven

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd. Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Jeugdconsulent Functionele loopbaan: B1-B3 Code: Afdeling: Vrije tijd en welzijn Dienst: Jeugd-en sportdienst Subdienst: FB-09-02-01 Doel van de entiteit De afdeling

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Scope van deze namiddag.

Scope van deze namiddag. Slide 1 Scope van deze namiddag. We willen het deze namiddag hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan

Nadere informatie

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1 We willen het in deze presentatie hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan voorstellen. Uiteraard

Nadere informatie

Migratie van Groupwise naar Exchange

Migratie van Groupwise naar Exchange BIJLAGE Bijlage nr. 1 Migratie van Groupwise naar Exchange Doelstelling. Momenteel wordt in de administratie van de VGC Novell Groupwise als mailsysteem gebruikt. De huidige versie van Groupwise is verouderd

Nadere informatie

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN DATUM C.C. 2014-12-09 NOTA TAL BLZ. ICT-Richtlijn Aanvullend aan de universitaire gedragslijn 1, waar elk personeelslid

Nadere informatie

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : OPI-PMO - Project Manager FUNCTIEFAMILIE : Technology AFDELING : Technology DATUM LAATSTE AANPASSING: mei 2010 FUNCTIETITEL DIRECTE LEIDINGGEVENDE: Senior Program Manager OUDE CODE:

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN DE INTERFACULTAIRE INTERDISCIPLINAIRE CENTRA BINNEN DE GROEP HUMANE WETENSCHAPPEN

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN DE INTERFACULTAIRE INTERDISCIPLINAIRE CENTRA BINNEN DE GROEP HUMANE WETENSCHAPPEN STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN DE INTERFACULTAIRE INTERDISCIPLINAIRE CENTRA BINNEN DE GROEP HUMANE WETENSCHAPPEN 1. FACULTEITEN BETROKKEN BIJ DE BESTAANDE INTERFACULTAIRE INTERDISCIPLINAIRE CENTRA Penvoerende

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten MiFID Belangenconflicten beleid Versie 18/08/2014 - Deze versie annuleert en vervangt alle vorige versies 1. Inleiding Conform de Europese reglementering (Markets in Financial Instruments Directive, hierna

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. De visie en missie van Buro Project over MVO Buro Project streeft via haar MVO-charter een strategie voorop te stellen waarbij iedere stakeholder

Nadere informatie

Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt

Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt OZOverbindzorg biedt een online communicatie en coördinatie platform. De organisatie van zorg en ondersteuning van het sociaal medisch

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan.

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan. Tweede adviesnota van het STEM-PLATFORM aan de stuurgroep donderdag, 12 december 2013 Brussel, Koning Albert II - Laan Pagina 1 Beoordelingskader voor de subsidiëring van initiatieven ter ondersteuning

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Bespreking ICT pool 27.02.2008.

Bespreking ICT pool 27.02.2008. BEHEERSOVEREENKOMST ICT : STAD OCMW - POLITIE Gemeentedecreet art.271. Tussen de gemeente en het OCMW kunnen beheersovereenkomsten gesloten worden over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten.

Nadere informatie

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien.

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien. 10 redenen om te virtualiseren Wat betekent virtualiseren? Met virtualisatie bij computers wordt over het algemeen bedoeld dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien.

Nadere informatie

Voorstel bachelor proef Phara

Voorstel bachelor proef Phara Voorstel bachelor proef 2015 Phara Inhoud: voorstel Bachelor proef Referentie: 20150904 Voorstel bachelor proef Phara 2015 Laatste wijziging: 7/09/2015 Aantal pagina s: 9 Voorstel bachelor proef 2015-7/09/2015

Nadere informatie

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement Opleidingsraden reglement REGLEMENT OPLEIDINGSRADEN Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 1 april 2014. INHOUDSTABEL Hoofdstuk I: Definities en toepassingsgebied Hoofdstuk II: Samenstelling van

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

STANDPUNT. 1 Algemene principes en concepten. Het Leuvens Universitair Systeem Algemene Vergadering van 20 maart Principes. 1.

STANDPUNT. 1 Algemene principes en concepten. Het Leuvens Universitair Systeem Algemene Vergadering van 20 maart Principes. 1. STANDPUNT Het Leuvens Universitair Systeem Algemene Vergadering van 20 maart 2009. 1 Algemene principes en concepten 1.1 Principes De universiteit als eindverantwoordelijke voor een goede integratie. Deze

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk lezing voor de MBO raad, dd. 21/1/2010. Dr.mr.ir. Th.J.G Thiadens, Lector ICT governance Fontys Hogeschool, Docent aan de UvA, Erasmus, UvT, RuG, OU

Nadere informatie

De Universiteit Antwerpen wenst een positief en geïntegreerd personeelsbeleid te voeren. Dit personeelsbeleid is gericht op de ontwikkeling en de

De Universiteit Antwerpen wenst een positief en geïntegreerd personeelsbeleid te voeren. Dit personeelsbeleid is gericht op de ontwikkeling en de De Universiteit Antwerpen wenst een positief en geïntegreerd personeelsbeleid te voeren. Dit personeelsbeleid is gericht op de ontwikkeling en de groei van alle medewerkers van de Universiteit Antwerpen,

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 15 oktober 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de administratieve

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

PROJECTEN BRANDWEER ZONE CENTRUM. Functioneel overzicht

PROJECTEN BRANDWEER ZONE CENTRUM. Functioneel overzicht PROJECTEN BRANDWEER ZONE CENTRUM Functioneel overzicht Zonale dispatching Zone Centrum Geschiedenis en inleiding Componenten Uitdagingen - Toekomst Geschiedenis Tot 2008 Geschiedenis Geschiedenis Nood

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

& OCMW Sint-Niklaas. Ivan Stuer 22 september 2010

& OCMW Sint-Niklaas. Ivan Stuer 22 september 2010 Stad & OCMW Sint-Niklaas ICT ICT Stad Management & OCMW Sint-Niklaas Ivan Stuer 22 september 2010 Agenda Aanleiding Verloop Moeilijkheden Domeinen van effectieve samenwerking Winst Appreciatie Aanleiding

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code:

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code: Functie Graadnaam: diensthoofd Afdeling: Vrije tijd Functienaam: Zakelijk leider bibliotheek en productontwikkelaar vrije tijd Functiefamilie: Coördinerend leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Dienst:

Nadere informatie

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Masterplan De basis van het Health Sciences Campus project is het masterplan van het ontwerpteam AWG uitgevoerd

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid 1. Functiecontext De Openbare Instellingen van Sociale

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Departement

Huishoudelijk Reglement Departement Gewoon reglement betreffende de structuur van de universiteit (GRS) Goedgekeurd door de Raad van bestuur K.U.Leuven d.d. 21 februari 2006 en gewijzigd op 27 november 2007 en op 27 mei 2008 Versie van toepassing

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Pilootproject VVM De Lijn

Pilootproject VVM De Lijn Pilootproject VVM De Lijn Netwerk organisatiebeheersing 24 januari 2013 Dominiek Viaene VVM De Lijn Jo Fransen IAVA Agenda 1. Kerncijfers VVM De Lijn 2. Situering pilootproject single audit 3. Methodiek

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Architectuurredeneermodel Afgewogen keuzes maken

Architectuurredeneermodel Afgewogen keuzes maken Architectuurredeneermodel Afgewogen keuzes maken Robert Deckers SASG okt 2012 v3 Architectuur: technologie in perspectief Klantbehoefte Toepassing Systeem T 2 Vele wegen die naar ergens leiden Bewuste

Nadere informatie

Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op?

Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op? Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op? Yves Vanderbeken Chief Technologist HB-Plus VLAVIRGEM wordt werkelijkheid in Regio Waasland! Focus Doel: Ontzorgen van IT Hoe: ontzorgen door

Nadere informatie

Transactieland Koppelzone concept

Transactieland Koppelzone concept Transactieland Koppelzone concept Vooraf Het koppelzone 1 concept is een bepaalde manier van samenwerken Het samenwerken wordt daarbij ondersteund door c.q. in die samenwerking wordt gebruik gemaakt van

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Op weg naar de favoriete Verzekeraar. Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM)

Op weg naar de favoriete Verzekeraar. Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM) Op weg naar de favoriete Verzekeraar Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM) Nationale-Nederlanden actief sinds 1845 De Nederlanden van 1845 Nationale-Nederlanden breidt uit in binnen

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider Contract onbepaalde

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

2.5. Opzetten van een Bijzondere Onderhandelingsgroep (BOG). Stappen

2.5. Opzetten van een Bijzondere Onderhandelingsgroep (BOG). Stappen 2.5. Opzetten van een Bijzondere Onderhandelingsgroep (BOG). Stappen 2.5.0. Inleiding over het opstarten van een BOG Opstarten van een bijzondere onderhandelingsgroep (BOG) Wetenschappelijk onderzoek en

Nadere informatie