ICT BELEID. Implementatienota II

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT BELEID. Implementatienota II"

Transcriptie

1 ICT BELEID in de GROEP HUMANE WETENSCHAPPEN Implementatienota II

2 1 Inleiding Context Wat is IT governance Reden voor ICT Governance Bevoegdheid ICTS Wat wordt door de domeinbeheerder beslist? Wat beslist het Facultaire diensthoofd? Mission statement facultair diensthoofd ICT Mission statement domeinbeheerder HW Basisplatform op groepsniveau DOEL FUNCTIONELE COMPONENTEN VAN HET BASISPLATFORM Groepsprojecten DE PRINCIPES DE OPZET ELK GROEPSPROJECT HW De helpdesk HELPDESK / DOCUMENTATIE VAN GROEPSPROJECTEN De helpdesk Documentatie van groepsprojecten Rapportering RAPPORTERING ICTS RAPPORTERING VAN GHUM NAAR ICTS RAPPORTERING VAN ICTS NAAR GHUM GOOD PRACTICES? BINNEN HW Voorstel van Aanrekeningsmodellen voor ICT binnen de Groep HW op het vlak van HR INLEIDING Page 2 of 23

3 10.2 DOELSTELLINGEN VAN HET AANREKENINGSMODEL BASISPRINCIPES VAN EEN GOED AANREKENINGSMODEL MOGELIJKE MODELLEN Besluit Page 3 of 23

4 1 Inleiding Dit rapport vindt zijn oorsprong in het beleidsdocument 117ICT HW GB Het ICT beleid in de groep Humane Wetenschappen. We citeren uit dit document: "Het is essentieel dat het bevoegdheidsniveau (universiteit, faculteit of groep) voor elke specifieke ICT materie wordt vastgelegd. Dit bepaalt immers het niveau waarop de eindverantwoordelijkheid geplaatst wordt en van waaruit de functionele aansturing van de medewerkers gebeurt. Met als uitgangspunt de ICT governance van de K.U.Leuven en de nota s vanuit de ICT raad HW en FEB, wordt in de volgende maanden door een werkgroep een gedetailleerd voorstel voorbereid van de relevante taken en de bevoegde instanties. Dit voorstel over de ICTgovernance in de Groep HW wordt aan het Groepsbestuur voorgelegd. Het is belangrijk dat verder wordt uitgeklaard hoe nieuwe groepsprojecten tot stand zullen komen. Het voorstel is hier dat enerzijds de domeinbeheerder ICT HW projecten voorstelt aan de faculteiten en het Groepsbestuur. Anderzijds heeft ook het Groepsbestuur de mogelijkheid om via de portefeuillehouder ICT projectopdrachten toe te vertrouwen aan de domeinbeheerder ICT HW. Een meer gedetailleerde omschrijving van de te volgen werkwijze wordt opgenomen in het voorstel over de ICT governance in de Groep. " Een ad hoc werkgroep, met inbreng van expertise uit de verschillende Faculteiten, heeft zich over deze vragen gebogen en is tot dit rapport gekomen. Met dit rapport werd beoogd: Gevolg te geven aan de opdracht van het groepsbestuur; Een kader creëren zodat het mandaat van Domeinbeheerder ICT met voldoende slagkracht kan werken om deze investering maximaal te laten renderen; De missie van het facultaire diensthoofd ICT dientengevolge te herijken, zodat ook op het facultaire niveau een versterking van de ICT governance gevoeld wordt en er optimaal zorg gedragen wordt voor de lokale noden. Er bleek binnen de ad hoc groep een grote meerderheid 1 en een enthousiasme te bestaan om de kans te baat te nemen een soliede sokkel voor het ICT beleid binnen de groep HW op te zetten. Naast de evidente schaalvoordelen spelen de bezorgdheid voor een grotere impact op de universiteitsbrede ICT ondersteuning enerzijds en de nood om meer tijd te kunnen vrijmaken voor de lokale noden een niet onbelangrijke rol. Dit rapport is dan ook een krachtig signaal, zowel naar het overkoepelende ICTS als naar de ICT ondersteuners in de faculteiten en onderzoeksinstituten HW dat we onze verantwoordelijkheden inzake ICT governance niet uit de weg gaan en onze cruciale intermediaire rol maximaal willen opnemen. Het rapport werd besproken op het Groepsbestuur van 8 maart waarbij dit bestuur de nota heeft aangenomen als kader en leidraad. Er werden een aantal bijkomende bemerkingen geformuleerd, die in de tekst opgenomen zijn. Bedoeling is om deze tekst te hanteren als Implementatienota ICT HW II (nota I dateert van 7 juli 2011, waarin de basiscontouren beschreven zijn). De ad hoc werkgroep bestond uit volgende leden : Prof. F. Truyen (voorzitter), J. Verkoyen (TRW en HIW), Prof. J. Dumortier (Rechtsgeleerdheid), Prof. W. Lemahieu (FEB), D. Rober (FEB), N. Hillewaere (SW), E. van Loenen (PPW) Page 4 of 23

5 2 Context2 Op het groepsbestuur van 7 juli 2011 werd de nota ICT beleid in de groep Humane Wetenschappen goedgekeurd. De nota hanteert als basisprincipe een drieledig ICT beleid : ICT beleid op het niveau van de K.U.Leuven, een beleidsvisie waarin de Groep HW zich inpast en waarbij ze vorm geeft aan dit beleid via vertegenwoordiging in de universiteitsbrede ICT organen ICT beleid op het niveau van de faculteiten HW, waarbij de faculteiten de bevoegdheden behouden die toelaten tegemoet te komen aan facultaire preferenties, prioriteiten en aandachtspunten. In die zin kan het geformuleerd worden als volgt : aan de faculteiten komen de residuaire bevoegdheden toe. Dit houdt in dat de bevoegdheden die niet expliciet door de faculteiten via een beslissing van het Groepsbestuur zijn gedelegeerd naar het groepsniveau, door de faculteiten zelf worden uitgeoefend. ICT beleid op het niveau van de Groep HW. De concrete rol van dit Groepsbeleid houdt in : o Het verzorgen van de brug tussen het universiteitsbrede en het facultaire ICT beleidsniveau o Het leggen van de beslissingsbevoegdheid op het niveau van de Groep voor wat betreft : De uitbouw en het beheer van een basisplatform, de eventuele gemeenschappelijke infrastructuur, de A computerzalen van de Groep en het mogelijke serverpark voor de groepstoepassingen. De ontwikkeling van gemeenschappelijke ICT toepassingen voor de bibliotheken. De ontwikkeling en het ter beschikking stellen van gemeenschappelijke ICTtoepassingen op het gebied van onderwijs en van onderzoek. De ontwikkeling en het ter beschikking stellen van gemeenschappelijke ICTtoepassingen op het gebied van beleidsinformatica. De bepaling van de personeelsinzet voor de taken op het Groepsniveau voor bovenvermelde bevoegdheden. o Het coördineren van initiatieven waar meer dan één faculteit bij betrokken is. Op het Groepbestuur van oktober 2011 werd een ad hoc werkgroep belast met de verdere uitwerking van de ICTnota : Het vastleggen van het bevoegdheidsniveau voor elke specifieke ICT materie De uitklaring hoe nieuwe groepsprojecten tot stand zullen komen De financiële uitklaring voor het geheel 2 Deze context is ontleend aan de nota ICT beleid in de Groep Humane Wetenschappen, goedgekeurd op het Groepsbestuur van 7 juli Page 5 of 23

6 3 Wat is IT governance 3.1 Reden voor ICT Governance Het voorgestelde ICT governance model voor de KULeuven (drie lagen van verantwoordelijkheid) zorgt er voor dat de ICT bedrijfsprocessen en ICT bedrijfsdoelstellingen georganiseerd en beheerst kunnen worden. Het uiteindelijke doel is om gedegen IT beslissingen te kunnen nemen en een hogere opbrengst uit IT te halen door op flexibele wijze taken en diensten op de juiste schaalgrootte uit te voeren. Dit past in de missie van de KULeuven: Onze basisprocessen continu verbeteren met expliciete aandacht voor performantiemeting, kwaliteitsopvolging en kwaliteitsborging. Tevens behoort het ook tot de doelstellingen om een hogere doeltreffendheid (effectiviteit) en betere customer satisfaction te bekomen. Het is cruciaal om binnen dit governance model het doel, de beslissingsbevoegdheid en principes waarop beslissingen worden genomen goed vast te leggen zodat de interacties tussen de lagen zonder problemen een natuurlijk karakter kunnen ontwikkelen zonder dat er competitie of silo vorming ontstaat die de synergie, flexibiliteit en samenwerking in de weg staan. 3.2 Bevoegdheid ICTS Mission statement van ICTS: ICTS staat in voor state of the art infrastructuur, informatievoorziening, en informatica technologie management. Wij zijn verantwoordelijk voor de centrale ICT ondersteuning voor onderzoek, onderwijs, administratie en beleid, zodanig dat maximaal rendement op de investering in ICTS wordt behaald en dat waar mogelijk de administratie efficiënter en eenvoudiger kan verlopen. Advies geven aan het beleid. Gezien in dit licht is de bevoegdheid van ICTS gebaseerd op de Universiteitsbrede systemen en de technologie die gekozen is om deze systemen te bouwen en te laten renderen. Het is echter duidelijk dat bijvoorbeeld de schaalgrootte een grote invloed heeft op de keuze van de technologie en ICTS zal dus samen met de andere lagen in het governance model, de technologiekeuze moeten afstemmen. Zonder deze afstemming is het immers onmogelijk om taken en diensten van niveau te laten wisselen als deze schaalgrootte veranderd. De bevoegdheid van ICTS zal dan dus hoofdzakelijk liggen op de volgende systemen en taken: Centrale authenticatie en beveiliging, centrale leersystemen als TOLEDO, Communicatie systemen als LINC, E mail, Internet web servers en video conferencen, data opslag archivering en disaster recovery en centrale collaboratiehulpmiddelen als SharePoint. Ook is ICTS een vertegenwoordigd adviesorgaan naar de Universiteit. 3.3 Wat wordt door de domeinbeheerder beslist? De rol van de domeinbeheerder betreft : Alle verantwoordelijkheden die door het groepsbestuur zijn toegekend aan het groepsniveau, ook de uitbouw van het gemeenschappelijk basisplatform De intermediaire functie van de Faculteiten naar de Groep en vice versa ; alsook naar de andere Groepen en ICTS Het leiden van de groepsprojecten Page 6 of 23

7 In de taken van de domeinbeheerder wordt een fasering voorzien : Vervullen van de intermediaire rol Invulling, uitwerking, planning en oplevering van het gemeenschappelijk basisplatform (inclusief migratie) Coördinatie Leiden van groepsprojecten ; alle groepsprojecten stoelen op een SPD Het is de taak van de groep om de individuele faculteiten aan te sturen bij faculteitsoverschrijdende ICTaangelegenheden en in deze context in de noden van de faculteiten te voorzien. De rol van de domeinbeheerder is dan ook een brugfunctie waarbij het doorstromen van informatie tussen de verschillende lagen van cruciaal belang is. Enerzijds is het belangrijk dat de facultaire noden worden geïnventariseerd en op een geordende manier gecommuniceerd en bepleit kan worden naar de bovenste laag. Deze laag heeft immers informatie nodig om gedegen advies te geven over het ICT beleid. Anderzijds is er de communicatie van het algemene Universiteitsbeleid dat door moet dringen tot op facultair en onderzoeksgroep niveau. Ook de coördinatie van interfacultaire en groeps projecten is belangrijk samen met de verantwoordelijkheid voor groepssystemen en taken die in de middenschaalfase zijn en niet in aanmerking komen of nog niet rijp genoeg zijn om naar een hoger niveau te migreren. Het groepsbestuur geeft een duidelijk mandaat aan de domeinbeheerder voor de bovenvermelde bevoegdheden De domeinbeheerder beslist dan over de zaken: Alle ICT projecten die op groepsniveau of meerdere faculteiten uitgevoerd worden (gemeenschappelijke leeromgeving, Bibliotheken, LIBIS net, in huis oplossingen die door meerdere faculteiten gebruikt worden) Het gemeenschappelijke ICT basisplatform, de gebruikte technologieën en het bijbehorende budget. Zoals de computerzalen, het serverpark, management software Rekenmodellen om de kosten van geleverde diensten te recupereren en om de ontwikkeling van ICT diensten strategisch te kunnen sturen (zaaigeld). Zowel voor arbeid als voor monetaire middelen. Welke individuele facultaire projecten kandidaat kunnen zijn om eventueel op groepsniveau uit te baten. Welke specialisaties ontwikkeld moeten worden op groepsniveau Inzet van gedelegeerd facultair personeel met duidelijke rapporteringslijnen Welke activiteiten complementair of competitief zijn voor de middellange termijn Bij dit alles dient er voldoende aandacht te zijn voor de residuaire bevoegdheden van de faculteiten. 3.4 Wat beslist het Facultaire diensthoofd? Het is de taak van de faculteit om onderzoek en onderwijs te doen. Hierbij is de administratie nodig om deze activiteiten te kunnen beheren en in de lokale noden te voorzien. Het facultaire diensthoofd heeft dan als taak om de ICT noden van de individuele onderzoeks, onderwijs en administratieve groepen te inventariseren en om voorstellen en advies te geven over de lokale invulling hiervan. Hierbij zal rekening moeten worden gehouden met de balans van centraal op groepsniveau en decentraal op facultair niveau enerzijds en budget anderzijds. De facultaire ICT groep is het aanzicht van de gehele ICT dienst van de Universiteit (front end) en zal dus net als alle andere lagen in het governance model goed op de hoogte moeten worden gehouden en hoge kwaliteit informatie op de juiste tijd toegespeeld moeten krijgen. Het Facultaire diensthoofd beslist dan over de volgende zaken: Advies over ICT naar het faculteitsbestuur De facultaire helpdesk en invulling hiervan De facultaire ICT infrastructuur en technologie Page 7 of 23

8 In samenwerking met de facultaire ICT commissies, de meest effectieve methoden om in de noden van de faculteit te voorzien, de balans tussen decentraal en centraal en de prioriteiten Kwaliteitsbeheersing Facultaire korte termijn oplossingen en kwaliteitsbeheersing van deze ICT dienstverlening Inzet van facultair ICT personeel, computers en randapparatuur en budget Front end van diensten geleverd door de andere lagen van het governance model of externen Faculteiten hebben de vrijheid om deze lijst zelf te bepalen. Immers, naargelang de structuur van de faculteit, kan het opportuun zijn om bepaalde taken anders te organiseren. Page 8 of 23

9 4 Mission statement facultair diensthoofd ICT In de voorgestelde ICT governance benadering voor HW is het essentieel dat het bevoegdheidsniveau (universiteit, faculteit of groep) voor elke specifieke ICT materie wordt vastgelegd; dit bepaalt immers het niveau waarop de eindverantwoordelijkheid geplaatst wordt en van waaruit de functionele aansturing van de medewerkers gebeurt. Fundamenteel is het principe van de residuaire bevoegdheden: alle bevoegdheden die niet expliciet door de faculteiten, na bekrachtiging door het Groepsbestuur, zijn gedelegeerd naar het groepsniveau, worden door de faculteiten zelf uitgeoefend. De faculteiten behouden zo een belangrijke hefboom om tegemoet te komen aan facultaire preferenties, prioriteiten en aandachtspunten. De rol van het facultaire diensthoofd ICT is dan ook tweeërlei: enerzijds draagt hij de eindverantwoordelijkheid bij de uitoefening van deze residuaire bevoegdheden en de aansturing van de facultaire ICT medewerkers in deze context, anderzijds speelt hij ook een belangrijke rol bij de realisatie van ICT functies op groepsniveau, dit laatste in overleg met, en soms onder supervisie van, de domeinbeheerder ICT HW. Wij expliciteren hieronder beide soorten taken: - Het facultaire diensthoofd ICT draagt de eindverantwoordelijkheid voor het uitstippelen van het facultaire ICTbeleid, zoals voor te leggen aan en goed te keuren door het faculteitsbestuur. Hierbij worden zowel de noden qua infrastructuur (storage, rekenkracht, netwerk, printers, beheersoftware, ) als qua toepassingen (onderzoeksgerelateerde software, administratieve software, sharepoints, websites, ) in kaart gebracht ter ondersteuning van de wetenschappelijke, didactische en administratieve activiteiten van de faculteit. Het facultaire diensthoofd ICT adviseert daarbij het faculteitsbestuur i.v.m. hoe deze noden binnen de facultaire vrijheidsgraden (cfr. infra) zullen ingevuld worden via een mix van diensten op universitair, groeps en facultair niveau. Naargelang de organisatie van de faculteit kan hij tevens kredietbeheerder zijn voor het ICT budget van de faculteit en legt hij jaarlijks een budgetvoorstel voor aan het faculteitsbestuur. - Het facultaire diensthoofd is verantwoordelijk voor het aansturen van de facultaire IT shop en de facultaire gebruikersondersteuning en helpdesk met betrekking tot het facultaire dienstenaanbod, in samenwerking met (en waar mogelijk geïntegreerd met) de helpdesk en ondersteuningsdiensten op een hoger niveau. De facultaire ICT medewerkers blijven hier het eerste aanspreekpunt en gezicht van het totale ICT aanbod. Ze begeleiden de facultaire actoren in onderwijs, onderzoek en administratie bij de selectie van diensten uit het aanbod op ICTS en groepsniveau en identificeren eventuele lacunes in dit aanbod vanuit de facultaire noden. - Een deel van bovenvermelde behoeften zal, op basis van expliciet gedelegeerde bevoegdheden, bindend ingevuld worden via het ICTS aanbod en via de voorzieningen een basisplatform en applicaties op niveau HW. Voor de noden die onder de residuaire, en dus facultaire, bevoegdheid vallen zal telkens een afweging gemaakt worden tussen instappen in een eventueel centraal aanbod (i.e. op universitair of groepsniveau) of een eigen, facultaire oplossing. Deze afweging gebeurt door het faculteitsbestuur, op advies van het facultaire diensthoofd ICT. Criteria die hierbij kunnen spelen zijn schaalvoordelen, kostprijs, functionele voordelen, locale preferenties enz. Hierbij dient opgemerkt dat het opschalen van de facultaire ICT infrastructuur (cfr. infra) als een kernproject moet beschouwd worden voor de groep HW. - Indien wordt geopteerd voor een facultair initiatief dat een lacune in het bestaande aanbod op hoger niveau opvult, en waarbij mogelijk synergieën of schaalvoordelen kunnen spelen, zal desgewenst met de domeinbeheerder ICT HW afgestemd worden. De beleidslijn binnen de Groep HW in deze is dat de noden vooreerst afgetoetst worden met het ICTS aanbod. Is dit om gemotiveerde redenen onvoldoende, dan kan een business case uitgewerkt worden waarin meerdere faculteiten HW (of de volledige groep HW) kunnen participeren. Indien goedgekeurd, zat dit project afhankelijk van de scope, participanten en benodigde specialisaties getrokken worden door het facultaire diensthoofd of door de domeinbeheerder ICT HW. Na de uitrol van de business case wordt dan bepaald of de bevoegdheid/ownership facultair blijft, dan wel op groepsniveau wordt gebracht. - Voor dergelijke projecten waarin meerdere faculteiten of de hele groep HW betrokken zijn (algemeen gesproken kunnen deze projecten zijn geïnitieerd door het Groepsbestuur, door de domeinbeheerder ICT HW of door een facultair diensthoofd ICT) zal elk facultair diensthoofd ICT de interface rol vervullen met zijn/haar faculteit en terugkoppelen naar het faculteitsbestuur. Dit houdt onder meer in de bespreking van de facultaire requirements, personeelsinzet (delegatie van facultaire specialisten ), compensatieregeling voor Page 9 of 23

10 gebruik van facultaire middelen (personeel, serverinfrastructuur, storage, software, ) enz. Specifiek wat betreft human resources houdt het facultaire diensthoofd daarbij rekening met de specialisatie, expertise en loopbaanpaden van de informatici binnen zijn/haar dienst. Eens er een akkoord is van de faculteit om bepaalde resources (applicaties, infrastructuur, expertise, ) aan het groepsinitiatief bij te dragen, krijgt de domeinbeheerder hierover de nodige (hiërarchische) bevoegdheden om het project te operationaliseren en de resources verder uit te baten of aan te sturen binnen de overeengekomen allocatie van tijd en/of takenpakket via een duidelijke rapporteringslijn van de facultaire medewerkers naar de domeinbeheerder. - Het facultaire diensthoofd ICT behoudt de volle bevoegdheid voor het aansturen van de facultaire ICTmedewerkers, voor dat gedeelte van hun takenpakket waarin ze niet gedelegeerd zijn naar projecten of taken op groepsniveau. Het facultaire diensthoofd bewaart het overzicht van de totale personeelsbezetting van zijn/haar team (facultair en op groepsniveau) en bewaakt de optimale en realistische personeelsinzet binnen de afspraken van delegatie op groepsniveau. Het facultaire diensthoofd is daarnaast het eerste aanspreekpunt voor de facultaire medewerkers wat loopbaanvragen en ontwikkeling betreft (cfr. infra). Het facultaire diensthoofd rapporteert aan zijn diensthoofd binnen de faculteit (verschillend naargelang de faculteit), behalve voor de projecten op groepsniveau, waar de rapporteringslijn naar de domeinbeheerder HW loopt. - Het facultaire diensthoofd ICT blijft verantwoordelijk voor het beheer van de huidige/bestaande facultaire informatica infrastructuur (servers, client PC's, printers, netwerk, ). Deze infrastructuur zal geleidelijk (al dan niet gedeeltelijk) convergeren naar een basisplatform op groepsniveau, in de mate waarin hiermee schaalvoordelen, synergieën en/of specialisatievoordelen kunnen gerealiseerd worden. Belangrijk hierbij is een aangepast migratietraject, zodat gedane investeringen en expertise niet verloren gaan. Mogelijk zal ook een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds elementen (architectuurkeuzes, platformen, servers) die gestandaardiseerd worden op groepsniveau, maar eigendom blijven en uitgebaat worden door de faculteit (onder verantwoordelijkheid van het facultaire diensthoofd ICT), en anderzijds infrastructuur elementen die worden overgedragen naar, en uitgebaat door, de groep HW (onder verantwoordelijkheid van de domeinbeheerder ICT HW) of ICTS. Bij dit proces zal het facultaire diensthoofd een essentiële rol spelen in de planning en begeleiding van deze overgang, in overleg met de domeinbeheerder ICT HW. - Bovenvermelde verschuiving m.b.t. het basisplatform moet de facultaire ICT diensten in staat stellen om tijd vrij te maken, waarin ze zich als interface naar de gebruikers kunnen richten op de specifieke facultaire noden op gebied van onderzoek, onderwijs en administratie. Het facultaire diensthoofd heeft daarbij tevens een belangrijke rol in het aanmoedigen en detecteren van specialismen bij de ICT medewerkers en het heroriënteren van de facultaire ICT taken. Rekening houdend met de specificaties van het groepsbrede basisplatform en in overleg met de domeinbeheerder ICT HW, stimuleert het facultaire diensthoofd het facultaire ICT personeel tot het bijwonen van vormingssessies en anderzijds tot het ontwikkelen van (eventueel groepsbreed te delen) gemeenschappelijke documentatie en opleidingssessies voor de ICTgebruikers binnen de faculteit. - Door de convergentie naar een gestandaardiseerd infrastructuurplatform wordt het tevens mogelijk om binnen een facultaire informaticadienst tijdelijke capaciteitsproblemen (omwille van langdurige ziekte, toelevering van expertise aan groepsinitiatieven enz.) op te vangen via een vliegende ICT medewerker voor bv. de bemanning van de helpdesk, beheerstaken enz. De aansturing van deze medewerker gebeurt, binnen de gealloceerde tijd en/of takenpakket, door het facultaire diensthoofd. Page 10 of 23

11 5 Mission statement domeinbeheerder HW Naast het Mission statement voor het facultair Diensthoofd ICT is het belangrijk ook een dergelijk statement te formuleren voor de Domeinbeheerder HW. Deze omschrijving is uitgewerkt in de goedgekeurde ICT nota van juli De domeinbeheerder HW : vervult een brugfunctie tussen het universiteitsbrede ICT beleid enerzijds en het ICT beleid van de groep en de faculteiten anderzijds. Hij vertegenwoordigt de standpunten van de faculteiten en de groep in de universiteitsbrede organen waar hij lid van is. Hij draagt bij tot de implementatie van universiteitsbrede ICT oplossingen binnen de Groep HW. Hij is secretaris van de ICT raad HW en overleg met de voorzitter en de groepsbeheerder over de langetermijn ICT strategie van de groep. Hij zetelt namens de groep in de adviesraad architectuur en technologie, samen met de voorzitter van de ICT raad HW. De doelstelling is dat hij namens de Groep ook in de andere adviesraden van de universiteitsbrede ICTgovernance zetelt en/of regelmatig overleg pleegt met de vertegenwoordigers van de Groep in de adviesraden. Het is de taak van de domeinbeheerder te waken over de SLA s van de groepsprojecten en de SLA s met ICTS. De ICT bevoegdheden van de domeinbeheerder HW situeren zich als volgt : Uitbating van de infrastructuur van de Groep. Hij is als hiërarchisch diensthoofd verantwoordelijk voor de uitbating van de computerzalen van de Groep en is kredietbeheerder voor het ICT budget van de Groep. Hij legt jaarlijks een budget voor aan de ICT raad HW die dit ter goedkeuring aan het Groepsbestuur doorstuurt. Hij stemt samen met de zaalbeheerders en ICTS de investeringsnoden af voor de computerzalen HW en coördineert ook de ondersteuning van het PC park en servers van de groepsdiensten HW. Opvolgen van de technische noden i.v.m. bibliotheek en studielandschap. Hij is als hiërarchisch diensthoofd het aanspreekpunt binnen de Groep voor de activiteiten van Libis en inventariseert in overleg met alle betrokkenen de functionele wensen van de bibliotheken en het studielandschap Agora voor het aanbieden van elektronische diensten. Het opvolgen van de ICT ondersteuning voor onderwijs en onderwijsadministratie. Hij volgt de ontwikkelingen van het leerplatform en communiceert hierover via de geëigende kanalen aan de onderwijsondersteuners en eindgebruikers binnen HW. Hij brengt gemeenschappelijke problemen rond administratieve onderwijstoepassingen en de implementatie van nieuwe technische procedures voor de onderwijsadministratie in kaart en volgt ze op. Het ontwikkelen en ondersteunen van instrumenten voor informatiemanagement. Als beleidsinformaticus ondersteunt hij de Groep en de faculteiten bij ICT toepassingen met betrekking tot databeheer en administratief informatiemanagement. Zo brengt hij de problemen m.b.t. de onderwijs, onderzoeks en personeelsgegevens in kaart die vanuit de universiteitsbrede databestanden worden aangereikt, en volgt de problemen op. In overleg met alle betrokken partijen doet hij voorstellen m.b.t. de personeelsinzet van informatici voor taken op Groepsniveau aan het Groepsbestuur. In voorkomend geval fungeert hij als hiërarchisch diensthoofd voor de door het Groepsbestuur goedgekeurd business cases. Hij coördineert in overleg met alle betrokkenen gemeenschappelijke ICT initiatieven waarbij meerdere faculteiten betrokken zijn. Deze coördinatie situeert zich op het vlak van business cases, technische know how, pooling van personeel enz. Page 11 of 23

12 6 Basisplatform op groepsniveau 6.1 DOEL Het basisplatform betreft de software en hardware architectuur die nodig is om op eindgebruikerstoestellen binnen de faculteiten en groepsdiensten van HW de gepaste werkomgeving en de noodzakelijke netwerkfunctionaliteiten te kunnen aanbieden en onderhouden. Het gaat om een uit te tekenen traject dat binnen een realistische tijdspanne tot meer eenvormigheid zou moeten kunnen leiden. Er moet steeds onderhandeld worden met ICTS welke componenten van dit basisplatform door hen kunnen aangeleverd worden. Door over te gaan naar een gemeenschappelijk basisplatform op groepsniveau, worden de respectievelijke IT diensten in staat gesteld om het machinepark op een meer gestructureerde en consistente manier te beheren. Het gemeenschappelijk basisplatform zorgt daarbij voor een quasi uniforme werkomgeving voor alle gebruikers, maar is daarnaast flexibel genoeg om rekening te houden met lokale preferenties. Een uniforme omgeving laat toe om de uitrol en onderhoudsprocedures, alsook de end user documentatie en informatiesessies te standaardiseren. Op termijn maakt dit eveneens het inzetten van vliegende helpdeskmedewerkers mogelijk, bv. ter compensatie van arbeid verricht voor de groep of bij ziektes. Tenslotte vormt het gemeenschappelijk basisplatform ook een noodzakelijke voorwaarde voor het ontwikkelen van gemeenschappelijke eindgebruikerstoepassingen (voor onderwijs, administratie, onderzoek, ) op groepsniveau. Het is de bedoeling om te voorzien in een basisplatform dat op een gestructureerde en beheerbare manier geleidelijk de bestaande facultaire basisinfrastructuur kan vervangen en deze op dat moment ook kan moderniseren en/of verbeteren. Het is hierbij fundamenteel dat het niveau van de aangeleverde diensten voor geen enkele facultaire gebruiker of IT dienst achteruitgaat. Het opzetten en uitbaten van dit basisplatform moet een gezamenlijke taak worden van alle betrokken IT diensten. Het is hierbij belangrijk dat de verschillende personeelsleden zich kunnen bijscholen in de gebruikte technologie. De ad hoc werkgroep onderstreept het belang van de geleidelijkheid in de overschakeling naar een basisplatform op groepsniveau. Het opstellen van een tijdschema in deze zou nuttig zijn. Er wordt voorgesteld te werken met een Standaard Project Definitie (zie verderop) om dit platform gestalte te geven. De basiscomponenten van dit platform zullen fout tolerant moeten uitgevoerd worden, ofwel door het dubbel uitvoeren van sommige diensten, ofwel door het voorzien van server clusters, of door het implementeren van replicatie technieken. Het ligt voor de hand om verder te werken met de technologie die binnen het groepsproject van de uniforme studentenomgeving gebruikt werd. Deze sluit eveneens aan bij de technologiekeuzes die gemaakt werden door ICTS. Het is voor de eindgebruiker uiteindelijk van belang om naar een geïntegreerde helpdesk omgeving te evolueren, waarbij de gebruiker zich niet al teveel moet afvragen waar en door wie zijn probleem wordt opgelost maar wel dàt het probleem wordt opgelost, binnen een aanvaardbare termijn. In die optiek is het van belang dat de domeinbeheerder en de facultaire ICT medewerkers voldoende inzage hebben om de opvolging van meldingen bij ICTS te kunnen verzekeren, en anderzijds ook de mogelijkheid hebben regelmatig weerkerende issues te inventariseren. Het is duidelijk dat sommige tweedelijns aspecten van de helpdesk nog steeds facultair gesitueerd zullen zijn, vb. voor toepassingen of infrastructuur die niet naar het groepsniveau getild zijn Page 12 of 23

13 6.2 FUNCTIONELE COMPONENTEN VAN HET BASISPLATFORM Het groepsbestuur stelt dat er nood is aan een basisplatform op Groepsniveau. Dit basisplatform moet aan de gemeenschappelijke ICT noden binnen de groep HW tegemoet komen. Het mag geen eilandstructuur zijn maar moet aligneren op ICTS. Er dient ook aandacht te zijn voor de aanpak in de andere groepen. Functionaliteiten bovenop het basisplatform die niet relevant zijn voor alle faculteiten, dienen (gedeeltelijk) bekostigd te worden door de faculteiten die deze functionaliteiten wel nodig hebben. Het groepsbestuur beslist over de eventuele matching. Op basis van bovenstaande overwegingen voorzien we dat het basisplatform initieel uit volgende componenten zal bestaan: - Active Directory Domein server Machine accounts User Accounts worden gebruikt vanuit LUNA Organisational Units (OU s) voor delegatie van beheer bevoegdheden Het nieuwe domein kan best een domein binnen LUNA zijn, dit zou de meeste synergie met ICTS mogelijk maken. Als tweede beste optie kan er geopteerd worden voor een gescheiden domein met volledige two way trust. - DNS server Noodzakelijk voor Active Directory domein Optioneel voor andere domeinen: ICTS gebruiken als service provider - DHCP server Optioneel: ICTS gebruiken als service provider Vaste IP adressen onder eigen beheer (om VMPS mogelijk te maken) In de toekomst vervangen door 802.1X (Port based Network Access Control) - File server Read/only opslagruimte voor bestanden aangeboden door IT dienst Private opslagruimte: voor private bestanden Gemeenschappelijke opslagruimte: voor bestanden die gedeeld worden door een groep personen (onderzoeksgroep, antenneleden,...) Common opslagruimte voor tijdelijke bestanden of overdracht van bestanden Private en gemeenschappelijk opslagruimtes vragen specifieke fout tolerante oplossingen in termen van replicatie en backup. - Print server Mogelijkheid van print accounting, op aanvraag van printereigenaar - SCCM Server Maakt gestructureerd beheer van client machinepark mogelijk Zorgt voor de installatie van nieuwe toestellen Zorgt voor het ter beschikking stellen van applicaties (al dan niet virtueel) Page 13 of 23

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie

Blauwdruk groupwareproject

Blauwdruk groupwareproject Blauwdruk groupwareproject juni 2008 v11 BLAUWDRUK GROUPWARE PROJECT De blauwdruk zal in verschillende fasen gepresenteerd worden: Fase 1: De algemene krijtlijnen van het project (dit document) Deze blauwdruk

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE April 2014 INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 5 3. Van segmentering naar synergie... 7 3.1. informatiseren op maat van de klant...7 3.2.

Nadere informatie

Functioneel ontwerp Linux WerkPlek

Functioneel ontwerp Linux WerkPlek Functioneel ontwerp Linux WerkPlek Inleiding Het project Linux WerkPlek (LWP) beoogt voor verschillende doelgroepen een Linux desktop en bijbehorende infrastructuur aan te bieden. Doelstelling daarbij

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Inrichtingsplan. Parkstad IT

Inrichtingsplan. Parkstad IT Inrichtingsplan Parkstad IT Berend Brouwer Francis Willemsen-Handels 01-10-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 2 De opdracht... 6 De aanleiding en achtergrond; het waarom een gemeenschappelijke

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden. Versie 2 - deel 2: de verdieping

Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden. Versie 2 - deel 2: de verdieping Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden Versie 2 - deel 2: de verdieping Inhoud Deel 1: de basis Deel 2: de verdieping 6 De ontwikkel- en beheerorganisatie 7 6.1 Organisatiestructuur 7 6.2 Beheertaken

Nadere informatie

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Management Support 1 Voorwoord Goed bestuur, kwaliteitsvolle dienstverlening,

Nadere informatie

Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding

Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding 1 Colofon ENW AUGent L. VANLANDUYT, N. VERLIEFDE, Draaiboek voor het opstellen van een ICT-beleidsplan in de lerarenopleiding,

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin Federale Overheidsdienst 29 januari 2003 FINANCIËN Financietoren - Bus 45 1010 Brussel Uw correspondent : Louis Collet Telefoon : 02.210.41.92 Fax : 02.210.40.11 Email : louis.collet@minfin.fed.be Website

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015 Classificatie: Publiek Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Opzet en aanpak... 3 3. Doelgroep en antwoorden... 5 4. Overkoepelende

Nadere informatie