Topicus FORCE Framework. Whitepaper

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Topicus FORCE Framework. Whitepaper"

Transcriptie

1 Topicus FORCE Framework Whitepaper

2 Inhoudsopgave 1.1. Zoveel mogelijk geautomatiseerde afhandeling van processen (STP) Korte time-to-market voor de introductie van nieuwe producten en processen Distributie naar ketenpartners via het common workspace concept Herbruikbaarheid van componenten, ongeacht het bedrijfsproces Directe link met de eindconsument De executie van campagnes is onderdeel van de front- en midoffice Mid- en backoffice als één applicatie Distributie Flexibele webforms HDN in- en export Common workspace User Interaction Applicatieschermen Styling User controls Toetsing Business Rule Engine Acceptatiekaders Genereren stukkenlijst Genereren bijzondere bepalingen Externe toetsingen Procesbesturing Workflow Manager Taken Events Triggers Operationele rapportages Rekenmodules Authenticatie & autorisatie Authenticatie Rollen- & rechtenbeheer Product & pricing Productmodel Provisiemodel Rentemodel Risicomodel Kenmerken Afspraken en modules Gegevensintegriteit Correctheid & compleetheid Audittrail van 38

3 2.9. Dossiermanagement Output management Archiefbeheer Financiële afhandeling Boekingen Betalingscondities Betalingsstekkers Vervalkalender Contractbeheer Overeenkomstenbeheer Versiebeheer Zekerheden administratie Bijzonder beheer Securitisatie Koppelingen met externe systemen Koppelingen met interne systemen van 38

4 1. Topicus FORCE: full-finance ondersteuning in front-, mid- en backoffice Topicus Finance richt zich op de ICT-matige ondersteuning van bedrijfsprocessen in de financiële sector. Dit doet Topicus met behulp van het FORCE framework, een componentgebaseerd raamwerk dat in staat is om praktisch elk financiëel proces verregaand geautomatiseerd te ondersteunen. De visie van Topicus op ondersteuning van bedrijfsprocessen in de financiële sector is gebaseerd op de volgende kerngedachten: 1. zoveel mogelijk geautomatiseerde afhandeling van processen (STP) 2. korte time-to-market voor de introductie van nieuwe producten en processen 3. distributie naar andere partijen is mogelijk via het common workspace concept 4. componenten zijn herbruikbaar, ongeacht het te ondersteunen bedrijfsproces 5. directe link met de eindconsument (customer self service) 6. de executie van campagnes is onderdeel van de front- en midoffice 7. mid- en backoffice zijn te ondersteunen middels één applicatie Zoveel mogelijk geautomatiseerde afhandeling van processen (STP) In de visie van Topicus is er een duidelijke onderverdeling aan te brengen in de onderdelen van een bedrijfsproces: enerzijds zijn er processtappen en handelingen die eenduidig in deterministische modellen, regels en logica te modelleren zijn (bijvoorbeeld de toetsing van een standaard hypotheekaanvraag tegen het acceptatiekader), anderzijds zijn er processtappen die juist aan de specialistische kennis en de deskundige beoordeling van een medewerker moeten worden overgelaten (bijvoorbeeld de afweging om bij een niet-standaard aanvraag die niet binnen het acceptatiekader past toch tot hypotheekverstrekking over te gaan). Alle onderdelen van een proces die eenduidig en consequent op dezelfde wijze worden afgehandeld zijn uitermate geschikt voor volledig geautomatiseerde afhandeling (StraightThrough Processing zonder tussenkomst van een medewerker). Voor alle onderdelen van het proces waarvoor dit niet of slechts in mindere mate geldt, is het juist zaak om dit niet volledig geautomatiseerd af te handelen. Er is sprake van een continue trade-off tussen enerzijds efficiency en anderzijds risico. De kunst zit erin om hier de balans in te vinden en om deze balans ook te houden. Of de nadruk nu ligt op efficiency of juist op risico is namelijk zeer dynamisch en sterk conjunctuurgevoelig. Dit vraagt een hoge mate van flexibiliteit van een platform dat dergelijke bedrijfsprocessen ondersteunt, zodat op het moment dat er een verschuiving in de balans plaatsvindt, dit met een zo kort mogelijke time-to-market in alle bedrijfsprocessen die het platform ondersteunt kan worden doorgevoerd. Met het FORCE framework behoort dit in de visie van Topicus absoluut tot de mogelijkheden. 4 van 38

5 Korte time-to-market voor de introductie van nieuwe producten en processen Financiële dienstverleners willen snel in kunnen springen op veranderende marktomstandigheden, door bijvoorbeeld nieuwe producten te lanceren, bestaande producten aan te passen en processen anders te laten verlopen. De FORCE componenten zijn zo opgezet, dat de dienstverlener deze acties zo veel mogelijk zonder tussenkomst van ICT kan uitvoeren: functioneel beheerders kunnen zelf producten en processen toevoegen of wijzigen. Ditzelfde geldt andere voor autorisatie, rente, acceptatieregels en op te vragen dossierstukken Distributie naar ketenpartners via het common workspace concept Bij financiële product- en dienstverlening zijn doorgaans diverse partijen betrokken. Uiteraard zijn dit de eindconsument en de product- of dienstverlener (banken, geldverstrekkers, verzekeraars), maar vaak zijn er ook diverse andere partijen bij betrokken, zoals werkgevers, tussenpersonen, packagers, servicers makelaars, taxateurs en notarissen. In de visie van Topicus is het mogelijk om al deze partijen te ondersteunen via één platform, dat via een common workspace concept delen functionaliteit uitserveert naar alle betrokken partijen. Alleen die functionaliteit die een partij nodig heeft om zijn taken binnen het totale proces uit te voeren wordt beschikbaar gesteld. FORCE ondersteunt dit door webapplicaties volgens het SaaS (Software As A Service) concept te implementeren. Figuur 1 - Aansluiting van verschillende ketenpartners op de common workspace 5 van 38

6 Op deze wijze is er sprake van één platform waar alle partijen op aanhaken. Hiermee is een enorme efficiency-slag te behalen; daar waar in het verleden de overdracht van een dossier (bijvoorbeeld een aanvraag) veel tijd in beslag nam omdat dit nog via de post ging of omdat gekoppelde systemen slecht op elkaar aansloten is er nu sprake van één platform met één onderliggend gegevensmodel, waardoor overdracht niet alleen binnen een oogwenk plaatsvindt, maar tevens uniformiteit in gegevens is gewaarborgd Herbruikbaarheid van componenten, ongeacht het bedrijfsproces In de filosofie van Topicus is het in beginsel mogelijk om alle bedrijfsprocessen te ondersteunen met behulp van de FORCE componenten. Ongeacht of het nu gaat om een front-, mid- of backoffice proces, er is altijd één grote gemene deler van functionaliteit te onderkennen die in vrijwel elk bedrijfsproces weer terugkomt. Of het nu bijvoorbeeld gaat om een adviestraject, de afhandeling van een hypotheekaanvraag, het afsluiten van een verzekering of het aflossen van een krediet, bij de geautomatiseerde ondersteuning van deze bedrijfsprocessen is (vrijwel) altijd sprake van: gegevensadministratie gegevensdistributie procesbesturing toetsing en beoordeling product & pricing output management document management financiële verwerking authenticatie en autorisatie Binnen deze themagebieden heeft Topicus een gereedschapskist aan componenten en koppelingen gerealiseerd die samen het FORCE framework vormen. De componenten zijn bij diverse partijen succesvol ingezet waarbij binnen afzienbare tijd hoogwaardige financiële applicaties zijn gerealiseerd. Daarbij vindt continue doorontwikkeling van het framework plaats, zodat de componenten in staat zijn om zeer complexe klantwensen en eisen te ondersteunen. 6 van 38

7 Figuur 2 - Hergebruik van componenten bij verschillende bedrijfsprocessen Door het feit dat vrijwel elk bedrijfsproces altijd dezelfde themagebieden raakt te combineren met een gereedschapskist met losse, discrete componenten is in hoge mate hergebruik van de componenten mogelijk. Nadat in een implementatietraject eenmaal de basis componentenarchitectuur is gerealiseerd, is het daarna veelal een kwestie van uitbouwen (naast generieke functionaliteit is er onherroepelijk ook altijd bedrijfsprocesspecifieke functionaliteit nodig) en meer en meer bedrijfsprocessen met deze set van componenten te gaan ondersteunen Directe link met de eindconsument Door het Internet heeft customer self servicing een enorme vlucht genomen. Financiële instanties bieden steeds vaker online diensten aan de eindconsument, tegelijkertijd verwacht de consument deze diensten. De website van de financiële instelling biedt de consument een direct kanaal voor onder andere het: aanvragen van producten; doorgeven van wijzigingen; verkrijgen van advies; uitvoeren van berekeningen. De consument neemt hierdoor (deels) het werk over dat traditioneel uitgevoerd werd door het kantorennet of de telefonische helpdesk. Door gedurende de verwerking de klant via Internet of automatisch op de hoogte te houden van de voortgang wordt de telefonische helpdesk nog verder ontlast. Topicus vindt dat de corporate website van de financiele instelling naadloos moet aansluiten op de interne procesverwerking en biedt hier met het FORCE framework een oplossing voor. De formulieren op de site sturen de aanvraag- of mutatiegegevens naar FORCE, waar het proces voor het verwerken van de gegevens gestart wordt. Veelal zal dit een geautomatiseerd proces zijn, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een spaarrekening verzorgt FORCE het versturen van contracten en stuurt FORCE het afgeleide identificatie proces aan. Alleen in bijzondere situaties legt FORCE de aanvraag voor aan een gebruiker (bijvoorbeeld als de tenaamstelling van de 1 cent boeking voor afgeleide identificatie niet juist is). 7 van 38

8 De executie van campagnes is onderdeel van de front- en midoffice Ten aanzien van campagnes maakt Topicus onderscheid tussen projectmarketing en procesmarketing. Projectmarketing is het traditionele campagneproject met een begin- en einddatum en met binnen het project vaste opvolgende fasen. Onder procesmarketing verstaat Topicus het acteren op klantgebeurtenissen op basis van het profiel van de klant. De klantprofielen kunnen steeds fijnmaziger gemaakt worden zodat 1-op-1 marketing steeds dichterbij komt (de klant wordt benaderd op relevante momenten met voor de klant relevante informatie). FORCE biedt voor zowel de uitvoering van projectmarketing als voor procesmarketing een campagne management oplossing die direct van alle kanalen gebruik kan maken (Internet, kantoren, service center, post, , outbound calling). Het inzetten van FORCE voor projecten procesmarketing zet een hefboom op de bestaande infrastructuur van systemen, medewerkers, processen en organisatie. Door bijvoorbeeld de idle-time op de kantoren en het service center in te zetten voor campagnes wordt het aantal medewerkers dat in potentie een bijdrage kan leveren aan de uitvoering van een campagne met een zeer significante factor vergroot Mid- en backoffice als één applicatie Vanuit de klassieke invalshoek op financiële producten is meestal een knip geplaatst tussen midoffice en backoffice, oftewel tussen het commerciële proces en het administratieve proces. In de visie van Topicus zijn de daarbij betrokken partijen, processen, gegevens en dataentiteiten echter dermate sterk met elkaar verweven dat de ondersteuning van mid- en backoffice pas optimaal is als dit gebeurt vanuit één overkoepelend platform. Voor het hypotheekproces is dit weergegeven in onderstaande figuur. Figuur 3 Benodigdheden voor ondersteuning Mid- en Back Office hypotheekprocessen In de praktijk gaat het bij het omzetten van een aanvraag naar een overeenkomst voor een groot deel nog steeds om dezelfde contractanten, dezelfde inkomensgegevens, dezelfde zekerheden en dezelfde productsamenstelling. Het is dus niet meer dan logisch om ook één datamodel voor zowel mid- als backoffice te hanteren. Daarnaast geldt dat (zoals uit 8 van 38

9 bovenstaande figuur blijkt) de geautomatiseerde ondersteuning van mid- en backoffice processen voor het overgrote deel gebruik maakt van dezelfde functionaliteit en dezelfde functionele componenten, ongeacht het te ondersteunen bedrijfsproces. Het enige verschil zit in de inhoudelijke invulling van de componenten om een mid office danwel back office proces te kunnen ondersteunen; de achterliggende mechanismen en technieken zijn echter telkens hetzelfde. Ook dit pleit ervoor om mid- en backoffice te ondersteunen met één applicatie. FORCE past multi-knip toe. Dat wil zeggen dat FORCE zowel de front-, mid- en backoffice functionaliteit aanbiedt en de verwerking desgewenst in een van deze ketenonderdelen in en uit kan stappen. FORCE kan dus op meerdere manieren ingezet worden, bijvoorbeeld als totaaloplossing of alleen als front-, en midoffice waarbij een third party backoffice gebruikt wordt. FORCE biedt verschillende interfaces om te koppelen met third party systemen, zo kan het productmodel ontsloten worden (inclusief tarifering en productkenmerken) en kan FORCE aanvraag- en mutatiegegevens importeren en exporteren. 9 van 38

10 2. De componenten van het FORCE framework Het FORCE framework bevat diverse componenten die elk functionaliteit op een specifiek gebied leveren. Door de juiste componenten met elkaar te combineren is het FORCE framework in staat om verschillende financiële bedrijfsprocessen te ondersteunen. De FORCE componenten leggen de basis voor ieder mogelijk financieel proces. Met behulp van de componenten is het vervolgens mogelijk om een specifiek proces eenvoudig uit te werken in applicatielogica. De componenten zijn toe te passen op bijvoorbeeld het hypotheekaanvraagproces, aanvragen en mutaties voor betaal-, spaar en verzekeringproducten. Voor hypotheken en kredienten zijn de FORCE componenten ook uitstekend in staat om bijvoorbeeld het passeerproces, het bouwdepotproces, wijziging bestaande hypohteek (WBH) processen en administratieve processen te ondersteunen. Alle FORCE-componenten zijn ondergebracht in functionele categorieën. Zo zijn er bijvoorbeeld FORCE componenten op het gebied van procesbesturing, toetsing en product & pricing. Daarnaast bevat FORCE een veelvoud aan koppelingen met zowel externe systemen (denk daarbij aan BKR, NHG) en interne systemen (zoals een outputmanagement systeem of een documentmanagement systeem). De verschillende functionele categorieën zijn schematisch weergegeven in de volgende figuur: Figuur 4 - De categorieën van het FORCE framework Door het schema van figuur 1 verder in te vullen met de diverse FORCE componenten en koppelingen ontstaat het gedetailleerde componentenoverzicht (zie figuur 5). Daarbij maakt Topicus onderscheid tussen componenten die zorg dragen voor ontsluiting van de applicatie (oftewel de user interface en de distributie van gegevens en functionaliteit), componenten die bijdragen aan de inhoudelijke verwerking, componenten voor de aansturing van de verwerkingsprocessen en faciliterende componenten voor bijvoorbeeld de ondersteuning van WFT en SAS van 38

11 Figuur 5 - Detailoverzicht FORCE componenten per categorie Distributie De categorie Distributie bevat alle FORCE componenten die de eindconsument betrekken in het proces en die zorgen voor het ontsluiten van functionaliteit aan andere partijen (externe stakeholders) in de value-chain van het gehele hypotheekproces, zoals tussenpersonen, packagers, servicers en geldverstrekkers Flexibele webforms FORCE biedt webparts waarmee de financiële instelling zelf de webformulieren van de corporate website kan opbouwen en wijzigen. Hierdoor is de instelling volledig vrij in het inregelen van de processen van voor tot achteren. Daarnaast biedt FORCE meetinstrumenten waarmee het gebruik van de formulieren gemeten kan worden. Zo is bijvoorbeeld inzichtelijk bij welke stap in het proces een prospect afhaakt (tot op veldniveau). De financiële instelling kan op basis van dit inzicht zelf het proces bijsturen. 11 van 38

12 Corporate website formulier Label x Label y Label z Webpart Webpart Webpart FORCE. Webparts SOAP XML XML Gateway Intranet Xml asynchroon Productkenmerken FORCE Inlezen procesgegevens Internet FORCE biedt een interface voor de corporate website, zodat de website onder andere looptijden, tarieven en productkenmerken (bijvoorbeeld minimum inleg, maximale hoofdsom) kan ophalen. De webparts gebruiken deze gegevens voor informeren van de klant, uitvoeren van berekeningen (bijvoorbeeld hoeveel kan ik lenen ) en validatie van aanvraaggegevens. De website stuurt de aanvraag- of mutatiegegevens door naar FORCE, waar de verwerking van het STP proces start. FORCE verstuurt een bevestingsmail en gedurende het proces statusupdates per . Zonodig kan een medewerker naar aanleiding van het proces vragen aan de klant sturen per , antwoorden op deze vragen pakt FORCE weer op en koppelt deze aan het proces HDN in- en export Communicatie tussen verschillende partijen op het gebied van hypotheken gebeurt veel via het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Communicatie vindt plaats op basis van diverse gestandaardiseerde HDN-berichten. De FORCE HDN in- en exporter is in staat om diverse typen HDN-berichten te importeren (waarbij de component HDN-berichten omzet naar de interne datastructuur) en te exporteren (waarbij de component op basis van de interne datastructuur een HDN-bericht genereert). Op dit moment ondersteunt de component de volgende HDNberichttypen: AX (aanvraagbericht) OX (offertebericht) SX (statusbericht) Naast deze berichttypen werkt de HDN-organisatie aan nieuwe typen HDN-berichten, te weten: BX (ter ondersteuning van communicatie over bankgaranties) DA/DX (ter ondersteuning van communicatie over aan te tonen stukken) PX (ter ondersteuning van communicatie over provisies) TX (ter ondersteuning van communicatie over taxaties) 12 van 38

13 Topicus volgt de HDN-standaard en op het moment dat deze nieuwe berichtstandaarden beschikbaar zijn en een klant deze wil gebruiken in haar proces, voegt Topicus deze toe aan de FORCE HDN-component. De integratie van een specfieke afhandeling van een HDN bericht in een bedrijfsproces verschilt veelal tussen organisaties en is doorgaans maatwerk Common workspace FORCE ondersteunt het Common workspace concept, beschreven in hoofdstuk 1, op twee manieren: 1. door ontsluiting van een met FORCE gerealiseerde applicatie aan diverse partijen 2. door de ontsluiting van track & trace gegevens of deelfunctionaliteit via webservices Bij het common workspace principe is de FORCE applicatie zodanig ingeregeld dat medewerkers van externe partijen toegang hebben tot het systeem. Op basis van autorisaties is ingeregeld tot welke onderdelen van de FORCE applicatie en gedurende welke stadia van het proces een medewerker van een externe partij toegang heeft. Op deze wijze is de medewerker van een externe partij in staat om in de FORCE applicatie zijn specifieke werkzaamheden uit te voeren alvorens de aanvraag weer over te dragen aan de medewerker van een andere partij. Op deze manier is een deel van het proces via de webapplicatie ontsloten naar een externe partij. Figuur 6 Werkvoorraad in de common workspace In het tweede geval ontsluit FORCE met behulp van op SOAP en XML gebaseerde webservices gegevens richting een externe applicatie, zodat de externe applicatie een deel van het proces af kan handelen. Daar waar mogelijk maakt FORCE daarbij gebruik van bestaande standaarden en services, zoals bijvoorbeeld HDN. Daar waar de communicatie met andere partijen echter niet via HDN plaats kan vinden (bijvoorbeeld omdat een partij niet op HDN is aangesloten), is het 13 van 38

14 mogelijk om gegevens en functionaliteit via andere webservices te ontsluiten. Aangezien verschillende partijen veelal behoefte hebben aan verschillende gegevens en verschillende functionaliteit, betreft het hier meestal maatwerk services User Interaction De categorie User Interaction bevat alle FORCE componenten met behulp waarvan het mogelijk is om in korte tijd de benodigde applicatieschermen ter ondersteuning van een specifiek bedrijfsproces te realiseren Applicatieschermen Om een bedrijfsproces te kunnen ondersteunen zijn doorgaans applicatieschermen nodig waarmee de gebruiker gegevens kan opvoeren of wijzigen en de benodigde handelingen en acties uit kan voeren. Applicatieschermen vallen uiteen in: beheerschermen (om functioneel applicatiebeheer uit te voeren) processchermen (om het daadwerkelijke bedrijfsproces uit te voeren) Applicatieschermen zijn in meer of mindere mate herbruikbaar over verschillende processen. Bij zowel het aanvraagproces als diverse mutatie-processen zijn bijvoorbeeld schermen nodig voor het inzien en wijzigen van de gegevens van de contractant, het onderpand of de financiering / het product. Dergelijke applicatieschermen zijn dus goed herbruikbaar. Een scherm voor het afhandelen van renteafkoop daarentegen is zeer specifiek voor de afhandeling van vervolghypotheken en verhogingen en daardoor in mindere mate herbruikbaar. Het FORCE framework bevat basisschermen voor de ondersteuning van diverse bedrijfsprocessen, waaronder: het aanvraagproces diverse wijzigingsprocessen (productmutaties en in het kader van WBH s (wijzigen bestaande hypotheek)) het passeerproces het declaratieproces m.b.t. bouwdepots De basis applicatieschermen zijn in beginsel direct inzetbaar, maar moeten vaak nog wel op maat worden gemaakt binnen een specifieke implementatie. De ene partij stelt immers andere eisen aan de applicatieschemen dan de andere (in termen van welke invoervelden er exact getoond moeten worden, hoe de velden heten, welke schermcontroles er uitgevoerd moeten worden, et cetera) Styling De styling component bepaalt het volledige uiterlijk van een met FORCE componenten gerealiseerde webapplicatie. Vormgeving, layout, schermresolutie en kleurgebruik vallen onder de verantwoordelijkheid van dit component. De styling component bestaat doorgaans uit: Cascading Style Sheets (CSS) Grafische elementen (logo s, iconen, afbeeldingen, et cetera) Pagina-templates 14 van 38

15 Nadat de styling component eenmaal is ingeregeld maken alle applicatieschermen gebruik van dit component, zodat één uniforme look-and-feel van de applicatie ontstaat, ook als in een later stadium nieuwe applicatieschermen ter ondersteuning van nieuwe bedrijfsprocessen worden toegevoegd User controls User controls zijn verzamelingen van schermelementen (zoals invoervelden, navigatie-menu s) die op meerdere applicatieschermen nodig zijn. Zo bevat FORCE standaard user controls voor bijvoorbeeld een persoon (geslacht, titel, voorletters, tussenvoegsel, achternaam, familienaam) en een adres (straat, huisnummer, toevoeging, postcode, plaats). Bij het realiseren van een applicatiescherm is het hierdoor mogelijk om in één keer een user contol toe te voegen in plaats van alle losse invoervelden of schermelementen afzonderlijk. Bovendien is hiermee tevens de consistentie binnen de applicatie voor een deel gewaarborgd. Figuur 7 - Gebruik van de tabbladen user control in een FORCE applicatie In een aantal standaard user controls zijn tevens generieke validaties beschikbaar. Voor diverse gegevens geldt een standaard validatie en/of toegestane invoer. Zo dient een Nederlandse postcode altijd te bestaan uit vier cijfers en twee letters, een datum moet in het formaat DDMM-JJJJ zijn en moet een bankrekening voldoen aan de elf-proef. Dergelijke generieke validaties zijn vastgelegd in dit component, zodat hergebruik in verschillende applicatieschermen mogelijk is Toetsing Binnen de categorie toetsing vallen alle toetsingen ten behoeve van klanten en derde partijen die nodig zijn voor bijvoorbeeld het fiatteren van een aanvraag of mutatie. Toetsing vormt daarmee de basis van de beoordeling en kan op meerdere plaatsen in het proces een rol spelen. Binnen de toetsing component valt de uitvoer van het acceptatiekader en het genereren van de bijzondere bepalingen en de stukkenlijst. Alle drie de componenten maken gebruik van de business rule engine Business Rule Engine De business rule engine levert de functionaliteit voor het beheer van de logische regels en de evaluatie daarvan voor de verschillende componenten zoals het acceptatiekader, de stukkenlijst, bijzondere bepalingen, het risicomodel en het afspraken mechanisme. 15 van 38

16 Bij het beheer van een business rule wordt een boomstructuur opgebouwd van logische operatoren (<, <=, >, >=,!=, ==, EN, OF, +, -, /, * en ) en parameters, constanten en kenmerken. Met behulp van de operatoren en parameters is het mogelijk om een vergelijking te maken tussen getallen, datums en waar/niet waar. Op het hoogste niveau moet het resultaat van een beslisregel altijd waar of niet waar opleveren. Figuur 8 - Het beheer van business rules in FORCE De evaluatie van een business rule, aangestuurd door een specifieke component, bestaat uit een tweetal stappen: 1. de business rule engine verzamelt alle opgevoerde parameters en kenmerken en zet deze om in de werkelijke waarden. 2. de business rule engine evalueert de beslisregel aan de hand van de achterliggende boomstructuur stap voor stap en bepaalt of er wel of niet aan de regel is voldaan (de uitkomst van de regel is waar of niet waar) Acceptatiekaders In het acceptatiekader zijn alle regels vastgelegd waaraan een hypotheekaanvraag moet voldoen om de financiering te kunnen verstrekken. Iedere acceptatieregel bestaat uit een logische vergelijking tussen de parameters van de aanvraag en de ingeregelde voorwaarden (kenmerken) van het product. Naast de logische representatie wordt aangegeven wat de uitkomst van de regel is als de aanvraag niet aan de voorwaarden voldoet. Mogelijke uitkomsten van een acceptatieregel zijn: goedgekeurd handmatige beoordeling voorleggen aan geldverstrekker direct afgewezen voorleggen aan veiligheidszaken Daarnaast is het mogelijk om per regel aan te geven wat de mogelijke motivaties zijn die een gebruiker kan opgeven indien een aanvraag niet aan de regel voldoet, maar de gebruiker de uitkomst van de business rule wil overrulen. Door de logische representatie is FORCE in staat om het gehele acceptatiekader volledig geautomatiseerd uit te voeren. De uitkomst van het totale acceptatiekader is gebaseerd op de zwaarste afwijzende regel waaraan de aanvraag niet voldoet. Door de opgevoerde motivaties staat de verantwoording voor de afwijzing ook direct onder elkaar. 16 van 38

17 Genereren stukkenlijst Afhankelijk van de gegevens die bij een aanvraag zijn ingevuld dient de consument bepaalde aan te tonen stukken aan te leveren. Deze aanlevering vindt plaats alvorens zijn aanvraag definitief akkoord is. Op basis van ingeregelde beslisregels is FORCE in staat om automatisch te bepalen welke specifieke stukken relevant zijn (en de consument dus aan moet leveren) en welke niet. Mochten er gedurende het aanvraagproces bepaalde gegevens wijzigen, dan is FORCE tevens in staat om (door alle beslisregels met betrekking tot de stukkenlijst opnieuw uit te voeren) te bepalen welke stukken nog steeds relevant zijn en dus in de stukkenlijst moeten blijven staan, welke stukken niet langer relevant zijn en dus uit de stukkenlijst mogen verdwijnen en welke stukken op basis van de gewijzigde gegevens nieuw aan de stukkenlijst moeten worden toegevoegd Genereren bijzondere bepalingen Niet alle aanvragen voldoen aan alle voorwaarden die in het acceptatiekader zijn vastgelegd. Onder bepaalde aanvullende (bijzondere) voorwaarden is het echter alsnog mogelijk om het product af te sluiten. Wederom op basis van business rules is FORCE in staat om automatisch te bepalen onder welke bijzondere voorwaarden de consument het gevraagde product alsnog kan krijgen. Elke bijzondere bepaling bestaat naast een business rule uit een naam en een omschrijving die in de offerte terug moeten komen. Analoog aan het herbepalen van de stukkenlijst is FORCE ook in het geval van bijzondere bepalingen in staat om bij het wijzigen van gegevens opnieuw te evalueren welke bijzondere bepalingen nog steeds gelden, niet langer nodig zijn of op basis van de gewijzigde gegevens juist wel nodig zijn Externe toetsingen FORCE sluit aan op alle externe toetsingen die relevant zijn voor de verwerking van financiële product aanvragen, te weten: BKR; VIS; EVA; SFH; AFM; NHG. Zie voor een beschrijving van deze toetsen paragraaf 3.1. Topicus heeft voor het automatisch interpreteren van de BKR toetsingen een dedicated component gerealiseerd. Deze component bevat onder andere: - Volledig automatisch doortoetsen; 17 van 38

18 - Automatische kredietontdubbeling; - Interpretatiemodule voor het automatisch interpreteren van toets resultaten en monitorberichten. De component staat uitvoerig beschreven in het FORCE BKR whitepaper Procesbesturing Onder deze categorie vallen alle componenten die te maken hebben met het modelleren van processen in een workflow en het aansturen van specifieke acties (events). Binnen deze categorie beschikt FORCE over de volgende componenten: workflow manager taken events batchjobs operationele rapportages Workflow Manager De workflow manager zorgt voor de modellering van processen en de aansturing van de uitvoer ervan. Een proces bestaat uit statussen en statusovergangen. De FORCE workflow manager maakt onderscheid tussen handmatige statussen (waarbij invoer van een gebruiker gewenst is) en automatische statussen (waarbij het systeem een geautomatiseerde bewerking uitvoert). Straight-Through Processing (STP) is een voorbeeld van een proces waarbij sprake is van geautomatiseerde statusovergangen. De workflow manager pakt een nieuwe aanvraag op en zet de aanvraag telkens automatisch in de juiste vervolgstatus, waarbij de workflow manager tevens telkens op het juiste moment de juiste bewerkingen ( event, zie 2.4.3) aanroept (bijvoorbeeld het uitvoeren van een BKR-toetsing, het toetsen van de aanvraag tegen het acceptatiekader, het genereren van een brief, et cetera). De workflow manager volgt dit procedé totdat een offerte is aangemaakt of totdat de aanvraag uit het STP proces valt. Als de aanvraag uitvalt, dan zet de workflow manager de aanvraag naar een zogenaamde handmatige status. De aanvraag verschijnt dan in de werkvoorraad van een medewerker om deze handmatig te behandelen. Een medewerker of een team van behandelaars is eigenaar van een bepaalde status. De betreffende eigenaren zien de aanvraag in hun persoonlijke werkvoorraad. Naast het direct laten uitvallen van een aanvraag is het ook mogelijk dat een gegeven later in het proces vereist is en dat de workflow manager de aanvraag vooralsnog verder via het STPproces kan verwerken. De oplossing hiervoor ligt in het takenmechanisme. Eigenaarschap is per proces per status in te regelen door toepassing van het procesgroepconcept. In een procesgroep is vastgelegd hoe een aanvraag of overeenkomst (per status) door de organisatie (of over organisaties heen) stroomt. Vervolgens is het mogelijk om aan deze procesgroep partijen toe te kennen die deze procesgroep volgen. Op deze manier is 18 van 38

19 per partij onderscheid aan te brengen in het workflow proces waarmee die partij een aanvraag of overeenkomst behandelt Taken Met behulp van de takencomponent zijn taken te definieren. In de taakdefinitie is onder andere de trigger vastgelegd. De trigger bepaalt onder welke condities de applicatie een taak aan moet maken. De taakcomponent kent een tweetal typen triggers: 1. het bereiken van een specifieke workflowstatus 2. de ontvangst van een document De taakcomponent kent de gegenereerde taak toe aan een medewerker of groep medewerkers. Ook dit doet de taakcomponent op basis van de taakdefinitie. Een gegenereerde taak is vervolgens zichtbaar in de werkvoorraad van de medewerker of groep medewerkers. Figuur 9 - Taken in de werkvoorraad Uit de omschrijving van de gegenereerde taak blijkt welke actie een gebruiker uit moet voeren met betrekking tot de aanvraag of het ontvangen document. Aanvullend is bij een taak of proces een service level vastgelegd. Daarmee is vastgelegd binnen welk tijdsbestek de taak of het proces moet zijn afgehandeld. Tenslotte is bij de taak vastgelegd vóór welk moment in het proces deze moet zijn afgehandeld. Het niet tijdig afhandelen van de taak zorgt er voor dat het proces met betrekking tot de specifieke aanvraag blokkeert. 19 van 38

20 Events Events zijn vooraf gedefinieerde stukken logica die een bepaalde bewerking of berekening uitvoeren. Een event is te koppelen aan een workflowstatus. Op het moment dat een aanvraag door het workflowproces stroomt en in de betreffende status terecht komt, dan voert het systeem automatisch de bijbehorende bewerking of berekening uit. Dit kan bijvoorbeeld het uitvoeren van een BKR-toetsing, het uitvoeren van een maximale hypotheekberekening of het genereren en versturen van een offerte / contract zijn. Aan een workflowstatus kunnen meerdere events gekoppeld zijn. Op basis van een prioritering die de gebruiker aangeeft voert de event-component de events in de juiste volgorde uit. Events zijn herbruikbaar. Indien het binnen het proces noodzakelijk is om op meerdere momenten een BKR-toets uit te voeren, dan is het mogelijk om het bijbehorende event eenvoudigweg aan meerdere workflowstatussen te koppelen. Figuur 10 - Werking van events in FORCE workflow Triggers In FORCE is het mogelijk om diverse triggers in te regelen. Hiermee is in te regelen dat een proces na een bepaalde tijd een automatische statusovergang uitvoert.door middel van een trigger is het bijvoorbeeld mogelijk om ervoor te zorgen dat: de eindconsument een rappelbrief / rappelmail krijgt; verlengingsrente op het juiste moment berekend wordt; aanvragen automatisch vervallen als de offertegeldigheidstermijn verstrijkt. i Operationele rapportages FORCE levert directe ondersteuning op het gebied van operationele rapportages, oftewel realtime rapportages over actuele werkvoorraden, in behandeling zijnde aanvragen en taken en eventuele overschrijdingen van SLA s. De rapportage-component levert een vijftal soorten overzichten: 20 van 38

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS)

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) Inhoudsopgave 1 OpenIMS Content Management Server (CMS)... 3 2 Waarom OpenIMS Content Management Server... 4 3 Content management... 5 3.1 Beheer via webbrowser...

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Webservice meldingen ProUrl

Webservice meldingen ProUrl Productinformatie REMS REMS Algemeen REMS CloudComputing Systeem REMS CC systeem user REMS OnSite systeem user ControlPanel Verwerking Connectivity Auditing Organize Webservice meldingen ProUrl CRM Relaties

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

DIV Beleid. Deel A - Hoofdlijnen. Maarten van Damme Gert-Jan De Graaf Koos van Rij Dingeman Schakel

DIV Beleid. Deel A - Hoofdlijnen. Maarten van Damme Gert-Jan De Graaf Koos van Rij Dingeman Schakel Deel A - Hoofdlijnen Auteurs Maarten van Damme Gert-Jan De Graaf Koos van Rij Dingeman Schakel UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Logging Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR),

Nadere informatie

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk Bert Dingemans Abstract Het uitwerken van een canonieke data-architectuur houdt niet op bij het uitwerken van (data)modellen. Het inzetten van een Data Virtualisatie

Nadere informatie

Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening

Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening _ Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening Klaar voor de Gemeente als hét Overheidsloket? Opdrachtgever M. Mujires, CIO Drechtsteden Auteur J. Maassen, Programmamanager IP&A Datum 18 november 2009-1/21

Nadere informatie

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@seneca.nl I www.seneca.nl Een Seneca Whitepaper Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Nieuwe

Nadere informatie

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland Architectuurontwerp ELO Open Universiteit Nederland Heerlen, september 1999 Datum 30-03-04 Pagina 1 van 68 Onderwijstechnologisch

Nadere informatie

Professioneel applicatiebeheer bij pakket- en ASP-providers.

Professioneel applicatiebeheer bij pakket- en ASP-providers. Besturen van IT-dienstverleners door de klant Professioneel applicatie bij pakket- en ASP-providers 3.2 Professioneel applicatie bij pakket- en ASP-providers. 127 Nadat in veel organisaties het infrastructuur

Nadere informatie

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau Functionele specificaties Omgevingsloket online Foutdetectie, analyse en herstel op Be Informed applicatieniveau Juli 2014 2.10 definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit

Nadere informatie

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) AANWIJZING LOGGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Aanwijzing Logging Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Een optimale, compliant en klantgerichte adviesroute voor financiële dienstverleners

Een optimale, compliant en klantgerichte adviesroute voor financiële dienstverleners voor financiële dienstverleners Hoe u de klant een waardevol en begrijpelijk advies kunt geven en tegelijkertijd voldoet aan wet- en regelgeving. Met een uitwerking van een compliant hypotheekproces inclusief

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud

Privacy & security in de cloud 1 Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken 2 3 Samenvatting Dit document beschrijft een verkenning van tools en technieken die de beveiliging en privacy van clouddiensten ondersteunen.

Nadere informatie