Re-engineering NPI Process for Customer Services

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Re-engineering NPI Process for Customer Services"

Transcriptie

1

2 Re-engineering NPI Process for Customer Services Een onderzoek naar een procesverbetering voor Customer Services Lucent Technologies, Network Systems Nederland BV Afstudeeronderzoek Erik Lasscher, mei 1996 HBO-opleiding Schoolbegeleider Bedrijf Hogeschool Utrecht Technische Bedrijfskunde Faculteit Natuur en Techniek Oudenoord 340 Postbus AN UTRECHT Dhr. J. Buitink Lucent Technologies Bell Labs Innovations Larenseweg BD HILVERSUM Bedrijfsbegeleider George Lubbers

3 VOORWOORD Deze scriptie is het resultaat van een afstudeerproject dat ik heb uitgevoerd bij Lucent Technologies, Network Systems Nederland BV. Het project liep van begin januari tot eind mei 1996 en het is een afsluiting van mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool van Utrecht. Ondanks de druk, die er vanwege de opdeling en de reorganisatie bij AT&T heerst, hebben vele mensen mij de laatste drie maanden te woord willen staan. In het bijzonder wil ik mijn twee begeleiders bedanken, de heren Buitink en Lubbers, voor het beschikbaar stellen van hun tijd en kennis. De afgelopen vier jaar had ik buiten de studie weinig tijd voor mijn familie en vrienden. Ik ben hen dankbaar voor het begrip dat zij hiervoor hebben getoond. Bovenal wil ik mijn vrouw bedanken voor alle morele steun en support die ik van haar heb gekregen gedurende de afgelopen vier jaar. Kortenhoef, juni 1996 Erik Lasscher

4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 INHOUDSOPGAVE 4 SAMENVATTING 7 1. INLEIDING TER INTRODUCTIE GESCHIEDENIS NETWORK SYSTEMS PLATFORM & PROCESSES TEAM EEN NIEUWE NAAM VOOR AT&T NETWORK SYSTEMS PLAN VAN AANPAK INLEIDING PROBLEEMSTELLING OPDRACHTOMSCHRIJVING AFBAKENING ONDERZOEK PLANNING HUIDIGE SITUATIE INLEIDING HOE ZIET DE ORGANISATIE ER UIT WELKE PRODUKTEN EN SERVICE PRODUKTGROEPEN WELKE VORM HEEFT DE SERVICE PRODUKT ORGANISATIE Grondvorm Werknemers Omstandigheden Kengetallen DE AT&T CULTUUR

5 3.6 WELKE METHODEN / PROCESSEN WORDEN GEBRUIKT Processen Informatie structuur WAAR LIGGEN DE KNELPUNTEN CAUSALE VERBANDEN GEWENSTE SITUATIE DE VERANDERINGEN IN DE ORGANISATIE WELKE PRODUKTEN EN SERVICE PRODUKTGROEPEN WELKE METHODEN MOETEN WORDEN GEBRUIKT HET nieuwe NPI PROCESS Proces beschrijving Taken en verantwoordelijkheden Leveranciers van input zijn: Klanten en output zijn: Subprocessen Subproces 1, Proces definitie en onderhoud Subproces 2, Data analyse Subproces 3, Opportunity identificatie Subproces 4, Proces verbetering Subproces 5, Proces ontwikkeling Subproces 6, Training Informatie voorziening en referenties 29 5 ALTERNATIEVE KEUZES DE ANDERE PLANNEN PRO'S CONTRA'S 32 6 KOSTEN / BATEN ANALYSE INLEIDING INVESTERINGEN KOSTENBESPARINGEN CUSTOMER SERVICE INDICATIE BALANS

6 7 BEKNOPT IMPLEMENTATIE PLAN INLEIDING BEPALING VAN DE IMPLEMENTATIE VOLGORDE VOORBEREIDING INLICHTEN ORGANISATIE IMPLEMENTATIE 36 8 CONCLUSIE MOGELIJKE KNELPUNTEN 37 9 AANBEVELINGEN 38 LITERATUURLIJST 39 BIJLAGE 1, MODEL VAN HET NS-GATE PROCES 40 BIJLAGE 2, HET NIEUWE NEW PRODUCT INTRODUCTION PROCESS: 41 BIJLAGE 3, VOORSTEL ACTIVITEITEN CHECKLIST: 46 BIJLAGE 4, VOORSTEL VOOR AFSPRAAK EN VOORTGANGS-CHECKLIST: 50 BIJLAGE 5, BUSINESS CASE: 51 BIJLAGE 6, EXTRACT FROM SERVICES CATALOGUE: 52 AFKORTINGEN

7 SAMENVATTING In dit rapport wordt een advies gegeven ter verbetering van het huidige New Product Introduction Process. Binnen deze afstudeeropdracht is het New Product Introduction Process beperkt tot de Customer Service afdelingen. Door een groot aantal interviews zijn de problemen rondom New Product Introduction geinventariseerd. Het huidige New Product Introduction Process telt 16 knelpunten die kunnen worden samengevat in 4 hoofdgroepen (zie ook paragraaf 3.9, waarin deze causale verbanden gelegd worden) te weten: 1. Het voortdurend reorganiseren en het slecht functioneren van het New Product Introduction Process. 2. Er wordt in iedergeval iets gedaan aan New Product Introduction. Kennelijk is er dan toch en natuurlijk mechanisme dat deze mensen in de goede richting stuurt. Het wordt alleen niet herkend, erkend of geformaliseerd. 3. Een onbetrouwbare forecast en de steeds kortere levertijden die worden gehanteerd. Tezamen met een sterke hiërarchische organisatie levert dit lange doorlooptijden op. 4. Een organisatie die in een tijd van bezuinigingen beslissingen moet nemen over investeringen zonder te beschikken over objectieve rapportage van de kosten van de gemiste kansen. Rekening houdend met deze verbanden, met de gewenste hiërarchische indeling (paragraaf 4.1) en met de huidige bedrijfsprocessen, zoals het NS-Gate Process (model: bijlage 1), is een nieuw New Product Introduction Process geschreven. Uiteraard zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. In hoofdstuk 5 zijn een aantal alternatieve keuzes overwogen. De pro s en de contra s geven aan waarom niet voor deze oplossingen gekozen is. Het belangrijkste argument voor verbetering blijkt wel uit de kosten / baten analyse in hoofdstuk 6. Deze kosten / baten analyse geeft aan dat er zeker voor 2 miljoen gulden aan kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd. In hoofdstuk 7 wordt aangegeven hoe het nieuwe New Product Introduction Process kan worden ingevoerd. Hier dienen echter een tweetal kanttekeningen te worden gemaakt. Wil New Product Introduction tot de gewenste kostenbesparingen leiden dan is een breed draagvlak van levensbelang. New Product Introduction moet als proces niet beperkt blijven tot een paar afdelingen. New Product Introduction vereist een pro-aktieve rol van alle betrokken afdelingen. Willen al deze activiteiten een gezamenlijk synergie-effect hebben, dan zullen zij in goede banen moeten worden geleid door alle betrokken hogere managers. In hoofdstuk 8 zijn alle conclusie s nog eens op een rij gezet. Voor deze samenvatting wil ik de cultuurverandering nog eens benadrukken. Het vereist tijd, geld en energie om een cultuurverandering tot stand te brengen. Bij resultaatgericht management wil men hier nog wel eens aan voorbij gaan. Door het beperkte tijdsframe van deze afstudeeropdracht ben ik aan de eigenlijke implementatie niet toegekomen. Om een klein beetje bij te dragen aan het succes van een goede implementatie van het nieuwe New Product Introduction Process heb ik vanuit mijn kennis en betrokkenheid bij deze problematiek in hoofstuk 9 een aantal aanbevelingen gedaan

8 1. INLEIDING 1.1 TER INTRODUCTIE Lucent Technologies is een van de drie bedrijven die na de opsplitsing van AT&T (American Telephone and Telegraph), is overgebleven. De andere bedrijven zijn NCR (National Cash Registers), fabrikant van computers en gelduitgifte automaten en AT&T, de long distance operator in Amerika. Lucent Technologies is het bedrijf dat zich bezig houdt met de ontwikkeling, fabrikage en verkoop van telecommunicatie apparatuur en telecommunicatie netwerken. Lucent Technologies is opgesplitst in verschillende regio's. West-Europa, Oost-Europa, Midden Oosten en Zuid-Afrika vallen onder Lucent Technologies EMEA. Lucent Technologies Network Systems Nederland is op zijn beurt weer een werkmaatschappij van Lucent Technologies EMEA. Omdat Lucent Technologies nog een nieuwe naam is, zal voor de eerst 4 paragrafen de naam AT&T worden gebruikt. Na hoofdstuk 1.5 "Een nieuwe naam voor AT&T Network Systems" zal de naam Lucent Technologies worden gebruikt, ook daar waar sprake is van de oude organisatie. 1.2 GESCHIEDENIS AT&T is wereldwijd één van de marktleiders op het gebied van telecommunicatie. Graham Bell, de uitvinder van de telefoon, heeft AT&T opgericht op 3 maart 1885, 9 jaar nadat Alexander Graham Bell per ongeluk bewees dat spraak via een draad kon worden overgebracht. AT&T is van oudsher een onderneming die zich heeft gericht op het tot stand brengen en onderhouden en exploiteren van het telefoonnet in de Verenigde Staten. Tot 1983 had AT&T het monopolie. Hieraan kwam een einde, doordat andere bedrijven op grond van de Amerikaanse concurrentiewetgeving de monopoliepositie van AT&T gerechtelijk aanvochten. Als compensatie mocht AT&T zich gaan bewegen op markten die tot dan toe wettelijk verboden waren. Door deze compensatie kon AT&T zich ook op de internationale telecommunicatie markt en de computer markt gaan richten. Om op de Europese markt een snelle start te kunnen maken, besloot het bedrijf in 1984 tot samenwerking met lokale partners. In Nederland werd samenwerking gezocht met Philips. Door deze samenwerking kon Philips versneld overschakelen op de levering van digitale centrales. De naam voor dit samenwerkingsverband werd APT (AT&T and Philips Telecommunications). In 1988 verkocht Philips zijn deel aan AT&T. In 1990 werd de naam veranderd in AT&T Network Systems International. Network Systems Nederland B.V. is een werkmaatschappij van deze holding. De andere werkmaatschappijen bevinden zich in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Ierland, België, Tsjechië, Polen en Frankrijk. Ikzelf werk sinds 1991 voor AT&T Network Systems Nederland B.V.. Binnen Network Systems Nederland hebben er de afgelopen jaren de nodige reorganisaties plaatsgevonden

9 1.3 NETWORK SYSTEMS Het begrip 'Network Systems EMEA' doet zijn intrede nadat de Centrale Ondernemingsraad in december 1994 instemt met de reorganisatie van AT&T Network Systems: Customer Architecture. Per 1 januari 1995 werkt het bedrijf volgens dit nieuwe bedrijfsmodel, waarbij alles om de wensen van de klant draait. Deze nieuwe manier van zaken doen zorgt ervoor dat de juiste telecommunicatie-oplossingen snel bij de klant komen en dat beslissingen dichtbij de klant liggen. Om aan de wensen van de klant te kunnen voldoen en in te spelen op de ontwikkelingen in de markt gaat het bedrijf over op het aanbieden van totaaloplossingen. Geen losse produkten, maar een heel pakket van oplossingen, waarbij ook wordt aangeven hoe de toepassingen van onze apparatuur tot meer winst voor de klant kunnen leiden. Het Customer Architecture-model is hierop gericht. In de praktijk betekent dit: verkorte doorlooptijden, investeren in onze medewerkers, en voortdurend de klant centraal houden. Hiermee is het bedrijf veranderd van een market push strategie naar een market pull strategie. Het Customer Architecture-model kent drie bouwstenen: Offer Business Unit (OBU), Customer Business Unit (CBU) en Customer Business Management & Marketing (CBM&M). De OBU zorgt voor de fabrikage en de produkt ontwikkeling en vormt zodoende het technologisch hart van het bedrijf. De CBU is verantwoordelijk voor het in de markt zetten en verkopen van de complete reeks produkten, diensten en toepassingen. De CBU voor onze regio heet EMEA, wat staat voor Europa, Midden-Oosten en Afrika. De CBU EMEA is verdeeld in vijf Customer Teams die het directe, dagelijkse contact met de klanten in onze regio onderhouden. De CBM&M is de verkeersagent die zorgt voor een soepel tweerichtingsverkeer tussen de Customer Teams en de OBU. Voor deze functie zijn verschillende afdelingen opgesteld waaronder de groep Services. 1.4 PLATFORM & PROCESSES TEAM Binnen de CBM&M bevindt zich de groep Services, bestaande uit de afdelingen: Customer Services; de services die hieronder vallen zijn: Installatie, Engineering, Training, Documentatie, Customer Support en Change and Repair Management. Professional Services; de services die hieronder vallen zijn: Network Integration, Customer Care, Business Solutions en Business Offer Teams. Platform & Processes is geen afdeling die rechtstreeks services verleent aan de klant. Platforms & Processes heeft de functie van een stafafdeling. Zij staat ten dienste van de overige afdelingen. De taken van Platform & Processes zijn COGS cost of goods sold reduction en NPI new product introduction. Daarnaast is zij ook verantwoordelijk voor een nieuwe project management tool en methodologie. De laatste taak van Platform & Processes is Quality (TQM). Binnen Platform & Processes bevindt zich de afstudeeropdracht

10 1.5 EEN NIEUWE NAAM VOOR AT&T NETWORK SYSTEMS In de Amerikaanse senaat is in 1995 een nieuw wetsvoorstel aangenomen. Dit wetsvoorstel houdt in dat: AT&T het recht krijgt om zich als lokale telefonie-operator op de markt te begeven. Hierdoor ontstaat een direkte concurrentie met de Baby Bell's, de vroegere operators van AT&T. De Baby Bell's zijn nu zelfstandig, maar ze zijn nog steeds de grootste klant. Door deze nieuwe concurrentie van hun eigen huisleverancier zouden deze Baby Bell's in één keer kunnen overstappen naar een andere leverancier. Een snelle groei in personeel (overnames van PKI Philips Kommunikations Industrie, NCR, McCaw cellulaire networks) en een stagnerende omzetgroei in sommige onderdelen zijn secundaire redenen waarom AT&T wederom genoodzaakt is tot reorganiseren. De oplossing wordt gevonden in het verzelfstandigen van de verschillende disciplines. AT&T Global Information Solutions wordt weer NCR en gaat zich volledig richten op de computermarkt en de markt voor kasregisters. De operator voor long distance telefoonverkeer blijft bestaan onder de naam AT&T. Voor de telecommunicatietak wordt naar een andere naam gezocht. Sinds 1 februari 1996 heet AT&T officieel Lucent Technologies, Bell Labs Innovations. LUCENT TECHNOLOGIES Bell Labs Innovations Lucent betekent helder, innoverend. Bell Labs Innovations verwijst naar de oorsprong van het bedrijf. Als logo wordt een met de hand geschilderde innovatie cirkel gekozen. Na deze beslissing kon voor Lucent Technologies ook een eigen beursgang voorbereid worden. Gedurende deze reorganisatie, de beursgang en vlak daarna is het alle medewerkers verboden om enige berichtgeving naar buiten te doen. Wel is bekend dat het totaal aantal werknemers voor de drie afzonderlijke bedrijven met werknemers wereldwijd zal afnemen; het grootste deel hiervan in de V.S. Ook zal de organisatiestructuur van het bedrijf worden herzien

11 2. PLAN VAN AANPAK 2.1 INLEIDING Binnen Lucent Technologies Services is een veel gehoorde klacht dat nieuwe produkten al verkocht en geleverd zijn alvorens de rest van het bedrijf de kans krijgt zich in te werken op het nieuwe produkt. Laat staan dat er rekening is gehouden met Services tijdens de ontwikkeling. Zo snel opgeschreven lijkt het probleem heel algemeen geformuleerd. De hele gemeenschap is al vlug geneigd om te zeggen dat het altijd dezelfde mensen zijn die klagen. Het kan echter danig uit de hand lopen. Een voorbeeld uit de praktijk: Medio 1994 was men begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe abonnee interface kaart. Uiteindelijk was het produkt gereed en werd verkocht aan de Nederlandse PTT. Het probleem begon. Programmatuur en apparatuur die het bedrijf gebruikte om het produkt te fabriceren, bleken niet of maar ten dele aan te passen aan het nieuwe produkt. Verschillende Services werden pas in een heel laat stadium op de hoogte gebracht van het nieuwe produkt. Hierdoor ontstonden enorme vertragingen bij de levering. De Z16 abonnee interface kaart is ontwikkeld om kosten te besparen, omdat er 16 in plaats van 8 abonnees op aangesloten konden worden. Afgezien van de kostprijs van het produkt, en de tijd nodig voor installatie was het enige kostenbesparende element de afmeting van de kaart. Uiteindelijk heeft het meer dan een jaar geduurd, voordat alle problemen enigszins opgelost waren. Door de grootte van de organisatie en de diversiteit van het probleem is het echter niet te berekenen hoe groot de schade is geweest voor het bedrijf. Een ander voorbeeld: Een transmissie produkt is gewijzigd. Het heeft een ander versienummer gekregen en er zijn een paar nieuwe produktkenmerken aan toegevoegd. Dit wordt aangeboden aan een klant. Vervolgens is het een tijdje stil. Na enige tijd opent deze klant een tender waar alle telecommunicatie leveranciers op kunnen inschrijven. Lucent Technologies wil ook inschrijven. De sluitingsdatum is binnen twee weken. In die tijd moet een totaal pakket worden samengesteld, waarin het produkt wordt aangeboden met bijbehorende Services. Intern moet afstemming komen over de levertijd, de capaciteit, de kostprijs van het geleverde (harware/software/services) produkt en alles wat nog meer nodig is om een scherpe aanbieding te kunnen maken. Alleen op een paar direct betrokkenen na is niemand op de hoogte van het produkt. Er moet nog gekeken worden of er binnen EMEA expertise moet worden opgebouwd. Welke normen moeten gehanteerd worden. Doorlooptijden moeten worden berekend etc. etc.. Zo wordt elke aanbieding, waarbij een nieuw produkt betrokken is, een adhoc actie, waarbij iedereen te pas en te onpas van zijn operationele taak wordt weggetrokken om een goede aanbieding te kunnen maken

12 2.2 PROBLEEMSTELLING Vanuit deze Ist situatie kan de probleemstelling als volgt geformuleerd worden: Wat is het probleem: Services wordt te laat op de hoogte gebracht van een nieuw produkt. Te laat kan populair omschreven worden als vandaag gevraagd en gisteren hadden de services zoals configuratie-engineering en installatie al geleverd moeten worden. Wie heeft dit probleem: Deze afstudeeropdracht beperkt zich tot de afdelingen die vallen onder Customer Services, zijnde: 1. Engineering (HW & SW conf.) 2. Installation & Testing 3. Whole Order Management 4. Advanced Maintenance 5. Hardware Maintenance 6. Education & Training 7. System Engineering 8. Engineering Process Platform De laatste twee afdelingen staan ten dienste van de voorgenoemde afdelingen en hebben dus met hetzelfde probleem te maken, alleen in een eerder stadium. De voorschriften die zij maken moeten gereed zijn voordat engineering en installatie kunnen beginnen. Waarom is het een probleem: Binnen deze selectie zal het leeuwendeel van de aandacht gevestigd zijn op de afdelingen 1, 2, 7 en 8. Zij bevinden zich in het pre-sales traject. De vertraging in doorlooptijd, en de slechte kwaliteit als gevolg van een te korte inleerperiode, drukken het zwaarst op de projectresultaten. Door de continue hoge druk, die deze afdelingen ondervinden, is de frustratie en het aantal klachten binnen en over deze afdelingen het grootst. 2.3 OPDRACHTOMSCHRIJVING Ontwikkel een verbeterd New Product Introduction (NPI) Process voor Customer Services. De primaire randvoorwaarden zijn of het proces moet: kostenbesparend zijn aansluiten op het NS Gate Process, zie bijlage 1. (de development fase / gate 4 / deployment fase) een koppeling leggen tussen salesforecast en NPI activiteiten voorzien in de definitie van produktafhankelijke activiteiten voorzien in het vaststellen en definieren van contactpersonen voorzien in initiële produkt aankondigingen en informatie uitwisseling voorzien in informatie uitwisseling over servicability en installability voorzien in een planning van activiteiten Secundaire randvoorwaarden zijn: betrek eerdere ervaringen met het NPI Process van andere collega's bij de ontwikkeling betrek bij de beschrijving van de beginsituatie van het NPI Process, het voorgaande produktontwikkelproces (NS Gate Process) betrek eventueel aanwezige cultuur aspecten bij de ontwikkeling maak eventueel aanwezige relaties tussen de bovengenoemde punten zichtbaar Kortom: Re-engineering van het NPI Process for Customer Services

13 2.4 AFBAKENING ONDERZOEK Voor het afbakenen van de afstudeeropdracht zijn er verschillende interviews gehouden. Deze interviews zijn gehouden op verschillende niveaus in de organisatie om een totaal beeld te krijgen van de omvang van het probleem. Gezien het tijdsframe en de bevoegdheden van de afdeling is het verstandig om het onderzoek te beperken tot de afdelingen die vallen onder Customer Service. Binnen Customer Service hebben met name engineering, installation & testing veel hinder van een slecht lopend New Product Introduction Process, omdat dit afdelingen zijn, die in het presales traject opereren. Op deze afdelingen zal deze opdracht zich dan ook verder concentreren. 2.5 PLANNING

14 3. HUIDIGE SITUATIE 3.1 INLEIDING Uit voorgaande hoofdstukken valt op te maken dat Lucent Technologies, voorheen AT&T, een turbulente tijd doormaakt. De organisatie bevindt zich de laatste drie jaar eigenlijk in een continu veranderingsproces. Dit vergt veel van de medewerkers. Het is daarom moeilijk om een beeld te schetsen van de organisatie. Op het moment dat de organogrammen gereed zijn, wordt de volgende reorganisatie al aangekondigd. Als uitgangspunt voor dit onderzoek is dan ook de situatie van begin 1996 genomen. Vlak voor het moment dat de opsplitsing een feit is geworden. 3.2 HOE ZIET DE ORGANISATIE ER UIT Begin 1996 is er nog steeds sprake van een Customer Architecture. Het model ziet er alsvolgt uit:

15 Het principe en de werking van het Customer Architecture-model zijn al uitgelegd in 1.3 "Network Systems". Binnen AT&T world wide zijn er 8 OBU's, 8 CBU's en 4 CBM&M. Binnen de EMEA-CBU bevindt zich het stukje CBM&M, waarin verderop wordt ingegaan. Dit stukje CBM&M bestaat uit Service Products en alles wat daar onder valt. In een organogram ziet het er zo uit:

16 3.3 WELKE PRODUKTEN EN SERVICE PRODUKTGROEPEN De serviceprodukten zijn sterk afhankelijk van het produkt dat geleverd wordt. De services die onder de afdeling International Installation en Engineering vallen zijn: Database Production Services (DPS), zorgt voor het aanpassen van de software voor de digitale telefoniecentrales en het maken van de verschillende databases voor de telefoniecentrales aan de hand van specifieke klantenwensen. Switching Engineering, stelt aan de hand van de klantenwensen de hardware configuratie samen. Zij genereren de explosie van de stuklijsten die nodig zijn om de fabrieken aan te sturen. Daarnaast definieren zij op lokatie de facilitaire benodigdheden voor de stroomvoorziening en andere installatiebehoeften. Transmissie Engineering, doet hetzelfde als Switching Engineering, maar dan voor transmissie produkten. System Engineering, een afdeling die de installatie voorschriften schrijft en de acceptatieprocedures maakt. Graphic & Art Support, ondersteunt de andere afdelingen met het maken van de technische tekeningen en de artificial 3D tekeningen voor de installatie voorschriften. Engineering Platform, een ondersteunende afdeling. Zij beheren de interne afdelingsprocessen, kwaliteitsvoorschriften en normen voor engineering. 3.4 WELKE VORM HEEFT DE SERVICE PRODUKT ORGANISATIE Grondvorm Volgens Keuning & Epping hebben de meeste grote organisaties één gemeenschappelijk kenmerk. Ze zijn allemaal sterk hiërarchisch ingedeeld. Wel zijn er in deze organisatie maatregelen genomen om nadelen die de lijnorganisatie heeft te compenseren. Aan essentiële afdelingen of aan afdelingen die moeilijk lopen is een stafafdeling toegevoegd. Zo ontstaat op kritieke plaatsen een lijn- en staforganisatie. Door de sterke technische specialisatie kunnen we spreken van een produkt georiënteerde indeling van de organisatie. Op deze manier is er sprake van een horizontale taakverdeling per klant en per produkt. Zo ontstaan de Product Realization Centers en de Customer Business Units. Als de grondvorm van het bedrijf ingedeeld wordt volgens de definitie van Mintzberg, dan zou de professionele bureaucratie nog de meeste overeenkomsten hebben. Volgens Mintzberg is in de professionele bureaucratie "de operationele kern van autonoom werkende professionals de belangrijkste groepering". De coördinatie 1 wordt uitgevoerd op basis van kennis en vaardigheden, omdat zowel de output als de werkprocessen zelf moeilijk te standaardiseren zijn. Doordat de organisatie over de gehele wereld verspreid zit, vertoont deze ook overeenkomsten met de adhocratie. De adhocratie is volgens Keuning & Epping een organisatie waarin een sterke horizontale en verticale decentralisatie is doorgevoerd. De experts van diverse disciplines werken vanuit projectteams. Via onderlinge afstemming en overleg wordt de organisatorische eenheid gehandhaafd. Om een indruk te geven op welk niveau in de organisatie wordt gekeken, kan het beste een indruk geschetst worden van het profiel van de werknemers. 1 De hiérarchische vormen zie ook 4.3. Andere belanrijke uitgangspunten zijn b.v. stuurrgroep/projectgroep

17 3.4.2 Werknemers Met uitzondering van Database Production Systems (DPS) heeft merendeel van de werknemers, binnen alle Services Product Groups, een technische MBO of MBO-plus achtergrond. Door de complexiteit van het werk bij DPS heeft de helft van de werknemers een HBO-achtergrond, met name de managers en de directors een HBO-plus of een universitaire achtergrond. Bij de verschillende afdelingen werken in totaal zo'n 150 mensen Omstandigheden De reorganisaties hebben de werknemers niet koud gelaten. De geïnterviewden vinden eigenlijk dat het bedrijf, ondanks dat het nu 3 namen in 10 jaar tijd heeft gehad, al zeker 12 jaar aan het reorganiseren is. Daarbij geldt steevast dat de telecommunicatie markt nog sneller verandert. Voor een deel zijn deze omstandigheden de oorzaak van veel ongenoegen. Uit de interviews blijkt vaak de slechte werksfeer en de matige samenwerking. Dit alles wordt nog versterkt, doordat reorganisaties maanden van te voren worden aangekondigd (formeel of informeel) en het vervolgens maanden duurt voor dat alle functies ingevuld worden. Medio 1995 is de installatiegroep overgenomen door Datelnet. Datelnet is een zelfstandig, onafhankelijk installatiebedrijf dat al voor de PTT werkt. Hierdoor blijven voornamelijk werkzaamheden over, die in de vorm van projecten op kantoor en achter een terminal kunnen worden uitgevoerd. Dit betekent vaak langdurig zitten achter een beeldbuis, hetgeen de geïnterviewden als zeer eentonig en vermoeiend ervaarden Kengetallen Om een indruk te geven van de grootte van de organisatie en de werkzaamheden enkele kengetallen: OMZET* LUCENT TECHNOLOGIES EMEA B.V OMZET SERVICES OMZET ENGINEERING OMZET CUSTOMER SUPPORT 8 7 OMZET DOCUMENTATION & TRAINING OMZET INSTALLATIE OVERIG 4 2 WERKNEMERS LUCENT TECHNOLOGIES EMEA B.V WERKNEMERS SERVICES WERKNEMERS ENGINEERING WERKNEMERS CUSTOMER SUPPORT WERKNEMERS DOCUMENTATION & TRAINING WERKNEMER INSTALLATIE OVERIG PROJECTEN LUCENT TECHNOLOGIES EMEA B.V * De omzet is in miljoenen dollars

18 3.5 DE AT&T CULTUUR AT&T is natuurlijk van oorsprong een Amerikaans bedrijf. De vestiging in Nederland is een overgenomen Philips bedrijf. Tot voor kort was dit goed te merken. Werknemers gingen vrij sociaal met elkaar om en de werkdruk was niet al te hoog. Studeren in de vrije tijd werd gestimuleerd en de loopbaan was redelijk vastomlijnd. In de afgelopen jaren is dit behoorlijk onder druk komen te staan, doordat produktiviteit en effectiviteit omhoog moesten. Om een cultuur verandering op gang te brengen zijn aan veel oudere werknemers 55+ regelingen aangeboden. De arbeidsplaatsen zijn niet verloren gegaan. Het bedrijf heeft daarintegen de afgelopen jaren veel jonge mensen aangetrokken. Zij zijn onbevangen, onbevooroordeeld, goedkoop en nog heel flexibel hetgeen als zeer positief ervaren wordt. Een ander element dat cultuurverandering aanduidt is de verandering van het beloningssysteem. Het beloningssysteem werd aangepast naar prestatie. Daarbij valt op dat salarissen weinig gestegen zijn en er niet veel mensen gepromoveerd werden. Uit de interviews blijkt dat men het bezwaarlijk vond dat er vrijwel elk halfjaar werd verhuisd en vrijwel ieder jaar werd gereorganiseerd binnen de afdelingen. In januari 1994 werd een personeelsstop aangekondigd. Er werd alleen in uiterste noodzaak iemand van buiten aangetrokken. Veel geïnterviewden klaagden over de toenemende druk, over de matige beloningen, en over het "veramerikaniseren". Een manier van omgang die door veel Nederlanders niet wordt begrepen. Stemmingen die zakelijker werden, resultaten die tegen vielen. De geïnterviewden vonden hun rol erg passief worden en het was voor hen moeilijk om op al deze veranderingen positief te blijven reageren. De omstandigheden waaronder gewerkt moet worden kunnen niet altijd in eigen hand gehouden worden, of door de EMEA-organisatie worden beïnvloed. Lucent Technologies is immers een Amerikaans bedrijf. In Amerika gelden andere normen en waarden. De wetgeving is in Amerika niet zo beschermend als in Nederland. De Nederlandse arbeidswetgeving bemoeilijkt ontslag, zodat een hire and fire-beleid, zoals dat in veel Amerikaanse organisaties wordt toegepast, niet mogelijk is. De ontwikkeling in de richting van een flexibele werknemer, flexibele CAO en een 24-uurs economie zullen de komende jaren wel een verschuiving in dit fenomeen te zien geven. Toch gaan grote reorganisaties niet stilletjes aan de deur van Lucent Technologies voorbij. Bovendien worden veel dingen van hoger hand opgelegd. Voor een buitenstaander lijkt de Lucent Technologies EMEA-organisatie een ondoorzichtige organisatie. Het kan ook voordelen bieden. In een dergelijke organisatie is het makkelijk om met mensen te schuiven. Men wordt flexibeler ten opzichte van het beleid van de Amerikaanse moeder. De omzet heeft de laatste jaren een stijgende trend laten zien (met uitzondering van 1994); kosten besparen is mede daardoor een noodzakelijk kwaad geworden. Er moet niet alleen op uitgaven, maar ook op personeel worden bezuinigd. Dit betekent voor sommige afdelingen in eerste instantie een onderbezetting. Het aantal projecten is gestegen. Bij een dalende omzet betekent dit veel kleine projecten. Voor Services betekent dit extra werkdruk. In kleine projecten zit vaak net zoveel werk als in grote projecten

19 3.6 WELKE METHODEN / PROCESSEN WORDEN GEBRUIKT Processen In hoofdlijnen kan het verkoopproces van onze produkten alsvolgt worden omschreven:

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL

Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL Hessel Mooiman Amsterdam, 2008 EDP Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Studiebegeleider: Bedrijfscoach:

Nadere informatie

Efficiency in de theaterbranche

Efficiency in de theaterbranche Versie: Openbaar Efficiency in de theaterbranche de Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen 15 Juni 2009, J.G.A. van der Poel s0041866 Faculteit BBT, Universiteit Twente Begeleid door: Dr. Ir. C.P.

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Naam auteurs: Armijn Beek Riemke de Kloet Bedrijfsnaam: Capgemini

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Patrick Mackaaij, 1057782. Eindrapport 2 de stage ... Managementinformatie en de Balanced Scorecard

Patrick Mackaaij, 1057782. Eindrapport 2 de stage ... Managementinformatie en de Balanced Scorecard ......... Patrick Mackaaij, 1057782. Eindrapport 2 de stage.......... Managementinformatie en de Balanced Scorecard Samenvatting Naar aanleiding van een door het management gesteld probleem is onderzoek

Nadere informatie

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Erik Vleugel (20010492) 11-01-2006 Referaat Opsomming van begrippen die betrekking hebben op dit verslag: Customer Relationship Management

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

van verkenning tot implementatie

van verkenning tot implementatie van verkenning tot implementatie Naam: V.A.A. Oude Luttikhuis Studentnummer: 0011983 Universiteit: Opleiding: Stroming: Universiteit Twente Technische Bedrijfskunde Financieel Bedrijf: Bouwbedrijf Bosch

Nadere informatie

De tien valkuilen van procesinrichting

De tien valkuilen van procesinrichting Mens en organisatie De tien valkuilen van procesinrichting.4 De tien valkuilen van procesinrichting Veel procesimplementaties mislukken ondanks het feit dat er al veel over het onderwerp is gepubliceerd.

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

MOF implementatie binnen The Backbone

MOF implementatie binnen The Backbone MOF implementatie binnen The Backbone Auteur: Gert Kienhuis Datum: 12 februari 2007 MOF implementatie binnen The Backbone Afstudeerder: Naam: Studie: Studentnummer: Opdrachtgever: Bedrijfsnaam: Eerste

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Implementatie IT Service Management

Implementatie IT Service Management Implementatie IT Service Management Slagingskans, slechts 10% Paper t.b.v. de module VMT MIM04 Versie 1.0 2002 J.R.M. Belt Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 INLEIDING...4 3 CASE: CHANGE MANAGEMENT OF ICT SERVICE

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie