Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Navo helikopterproject NH-90 Nr. 19 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 december 2005 De commissie voor Defensie 1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Defensie over de brief d.d. 17 oktober 2005 houdende de aanbieding van de vijfde jaarrapportage van het helikopterproject NH-90 (Kamerstuk , nr. 18). De staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van 23 december Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt. De voorzitter van de commissie, Albayrak De adjunct-griffier van de commissie, Kok 1 Samenstelling: Leden: De Vries (PvdA), Bakker (D66), Koenders (PvdA), Van Beek (VVD), Karimi (GL), Timmermans (PvdA), Van Bommel (SP), Albayrak (PvdA), Voorzitter, Balemans (VVD), Van Baalen (VVD), Snijder-Hazelhoff (VVD), Van Winsen (CDA), Van den Brink (LPF), Mastwijk (CDA), Herben (LPF), Ondervoorzitter, Duyvendak (GL), Kortenhorst (CDA), Huizinga- Heringa (CU), Van Velzen (SP), Algra (CDA), Haverkamp (CDA), Aasted Madsen-van Stiphout (CDA), Straub (PvdA), Blom (PvdA), Eijsink (PvdA), Brinkel (CDA) en Szabó (VVD). Plv. leden: Van Dam (PvdA), Van der Laan (D66), Waalkens (PvdA), Lenards (VVD), Halsema (GL), Fierens (PvdA), Vacature (SP), Vacature (PvdA), Van Miltenburg (VVD), Visser (VVD), Oplaat (VVD), De Haan (CDA), Kraneveldt (LPF), Smilde (CDA), Hermans (LPF), Vendrik (GL), Knops (CDA), Van der Staaij (SGP), De Wit (SP), De Vries (CDA), Ormel (CDA), Ferrier (CDA), Van Heemst (PvdA), Tichelaar (PvdA), Noorman-den Uyl (PvdA), Jonker (CDA) en Veenendaal (VVD). KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2005 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 19 1

2 1 De staatssecretaris van Defensie gaf in zijn antwoorden van 25 november 2004 (25 925, nr. 18) aan dat «de overname door Stork van SP contracten met onderaannemers kan leiden tot aanvullende vertragingen in de SP activiteiten. Stork doet er evenwel alles aan om dit te voorkomen en om de eventuele gevolgen voor de productieplanning te minimaliseren. Daarom wordt dit niet als een risico beschouwd». Kunt u aangeven hoe het op dit moment staat met deze contracten? Er is geen gedetailleerd inzicht in het verloop van de contracten tussen STORK en Nato Helicopter Industries. Van de zijde van Stork is echter vernomen dat de vertraging die als gevolg van de overname is ontstaan inmiddels is ingelopen. Voorts zijn van de zijde van de NAHEMA en de NHI geen problemen of vertragingen gemeld. 2,4en5 Aangegeven wordt dat u voornemens bent om het contract aan te passen naar twaalf NATO frigate helicopters (NFH s) en acht maritieme tactical transport helicopters (MTTH s). Bent u nog steeds voornemens om het contract op deze wijze aan te passen? Kunt u een indicatie geven wat het verschil in kosten is in de door u voorgestelde configuratie en een samenstelling van acht NFH s, vier MTTH s en vier «gewone» NH90-helikopters uitgerust met een lier? Kan globaal worden aangegeven wanneer de contractwijziging verwacht wordt en wanneer de uitwerking daarvan aan de Kamer zal worden voorgelegd? Kunt u precies aangeven of de financiële gevolgen (stuksprijs, aandeel ontwikkelingskosten, etc.) van de voorgenomen aanpassing van het contract (van twintig NHF s naar twaalf helikopters in de fregattenuitvoering en acht in de maritieme transportversie) ook van invloed zijn (geweest) op de kostenmutatie tussen juli 2004 en juli 2005 en of hierin veranderingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van de periode ? De behoefte aan twaalf «NATO frigate helicopters» (NFH s) en acht maritieme tactical transport helicopters (MTTH s) met een optie op nog twee MTTH s is gebaseerd op de studie integrale helikoptercapaciteit en in overeenstemming met de maatregelen van de recent in de Kamer behandelde Marinestudie. Voor deze behoefte is de industrie benaderd en wordt een contractwijziging voorbereid. Van de financiële gevolgen van een contractwijziging waarbij niet zoals thans wordt uitgegaan van twaalf NFH s met volledige missieapparatuur en acht MTTH s maar van acht NFH s met volledige missieapparatuur, vier met beperkte missieapparatuur en vier MTTH s kan geen nauwkeurige inschatting gemaakt. Bij de afbestelling van helikopters en missieapparatuur moet rekening worden gehouden met aanzienlijke annuleringskosten (cancellation fee). Omdat dit onderdeel uitmaakt van een commercieel onderhandelingsproces, kan hier desgewenst alleen commercieel vertrouwelijk op worden ingegaan. In de periode zijn de financiële gevolgen van de contractwijziging niet verwerkt in het budget. Deze zijn pas doorgevoerd in de periode Van Nato Helicopter Industries (NHI) is inmiddels een eerste offerte ontvangen. NHI is op een aantal punten verzocht een nadere uitwerking of toelichting te verstrekken. Nadat hierop antwoord is verkregen, zullen de onderhandelingen starten. Verwacht wordt dat de onderhandelingen in de eerste helft van 2006 kunnen worden voltooid en dat de Kamer kan worden geïnformeerd. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 19 2

3 3 Heeft de marinestudie nog consequenties voor de behoeftestelling aan NH90 s? Hoe moet de afstoting van vier M-fregatten en de verwerving van vier patrouilleschepen bezien worden in het licht van de benodigde capaciteit aan onderzeebootbestrijding voor de twaalf NFH s? Met de studie Integrale Helikoptercapaciteit is het aantal benodigde helikopters nader vastgesteld. In deze studie is gesteld dat in een Peace Enforcing-scenario voor de bescherming van een maritieme taakgroep met daarin bijvoorbeeld LPD s en een Joint Support Ship zeven NFH s nodig zijn. In dezelfde studie is onderbouwd dat voor de uitvoering van een Peace Enforcing operatie voor de periode van één jaar in totaal twaalf volledig uitgeruste NFH s nodig zijn. In de Marinestudie is deze behoefte niet gewijzigd. Door het wegvallen van andere onderzeebootbestrijdingsmiddelen, zoals de vier af te stoten M-fregatten en de Orions is de behoefte aan onderzeebootbestrijding door de helikopter alleen maar toegenomen. Overigens levert de NFHmeer capaciteit dan alleen onderzeebootbestrijding zo is een volledig uitgeruste NFHessentieel voor een patrouilleschip vanwege de surveillancecapaciteit die nodig is voor het opsporen en onderscheppen van kleine oppervlaktedoelen (drugsboten). Overigens is uit ervaringen met de Lynx gebleken dat het ondoelmatig is om binnen een vloot van twaalf helikopters twee subtypen aan te houden. 6 Bij de behandeling van de Defensiebegrotings 2006 is van regeringszijde gesproken over de behoefte aan nog twee NH90 s. Wat is de oorzaak van deze extra behoefte? Geldt die behoefte ook wanneer twee M-fregatten meer verkocht zullen worden dan eerder de bedoeling was? Gaat het dan om NFH s of om MTTH s? De behoefte aan nog twee NH90 s betreft MTTH s en staat los van de verkoop van M-fregatten. In de studie Integrale Helikoptercapaciteit is een behoefte aan in totaal twaalf MTTH s gesteld. Om tijdens een amfibische operatie één op de LPD s ingescheepte infanteriecompagnie in één golf vanaf zee aan land te vliegen, zijn minimaal acht MTTH s nodig. Rekening houdend met een operationele reserve, komt het aantal benodigde geëmbarkeerde MTTH s op tien. Daarnaast bestaat behoefte aan een logistieke reserve en een opleidingscapaciteit op de MTTH. Het aantal benodigde MTTH s bedraagt daarmee twaalf. De gestelde behoefte is vanwege prioriteitstelling in de studie vooralsnog niet volledig ingevuld. De aanschaf is beperkt tot acht MTTH s. 7 In hoeverre zijn de TTH s daadwerkelijk «maritiem» en in hoeverre zijn zij «paars» (niet aan één krijgsmachtdeel gebonden)? De volledige helikoptercapaciteit van Defensie wordt ondergebracht in het Defensie Helikopter Commando (DHC) onder het Commando Luchtstrijdkrachten. De MTTH s worden gestationeerd op vliegbasis Gilze-Rijen en zullen vandaar voor krijgsmachtbrede transporttaken worden ingezet. Evenals bij de andere defensiehelikopters kunnen hiermee alle defensieeenheden worden ondersteund. De inzet zal worden gecoördineerd door het «joint» DHC. 8en9 Gesteld wordt dat er nu sprake is van realistische en gedetailleerde kwalificatie planningen. Kunt u aangeven waarop u baseert dat deze planningen realistisch zijn en op welke wijze in het verleden toezicht is gehouden op de voortgang van de plannen? Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 19 3

4 Is er op dit moment voortgang geboekt om als NAHEMO-landen structurele voortgangsbijeenkomsten te beleggen? Het ligt gezien de ontstane vertragingen toch voor de hand dat er intensiever met de industrie wordt overlegd om ervoor te zorgen dat deze haar afspraken nakomt? Op welke wijze worden de deelnemers in het NH90-project gecompenseerd voor de ontstane vertragingen? Nederland, maar ook de andere deelnemende landen, bewaken de voortgang op basis van de rapportage door de industrie, de verificatie van mijlpalen en van producten behorende bij de mijlpalen. NHI en partnerindustrieën hebben zich in juni 2005 aan de toen voorliggende planning verplicht. Vervolgens is medio oktober door de «National Armaments Directors» een bijeenkomst belegd met de «Board of Representatives» van de partnerindustrieën. De «National Armaments Directors» hebben aangedrongen op concrete verbeteringen. De partnerlanden zijn nog steeds van mening dat er onvoldoende voortgang is. Als gevolg daarvan zal een nieuwe bijeenkomst met de industrie en de «National Armaments Directors» worden gehouden. Zo wordt het hoogste niveau van de industrie gecommitteerd aan de op deze wijze gemaakte afspraken. Ondanks deze maatregelen blijft de voortgang van het project een punt van zorg. Vertragingen vanaf oktober 2007 zijn contractueel nog niet geaccordeerd. Hierop zal de contractuele boeteclausule worden toegepast. 10 De kwalificatiebeproevingen van het drie koppig bemanningsconcept worden de eerste helft van 2007 uitgevoerd. Voorziet u op dit terrein nog risico s? De kwalificatie van dit concept bestaat uit twee fasen. De eerste fase is succesvol afgesloten in een tactische vluchtsimulator. In de tweede fase zal de NFHdaadwerkelijk in een maritiem tactische omgeving vliegen. In deze fase komen alle facetten, zowel tactisch als vliegtechnisch, aan de orde en zal de werkdruk voor de bemanning het grootst zijn. Deze vliegende beproevingen zijn gepland in de tweede helft van 2006, omdat pas dan een representatieve helikopter beschikbaar is. Eventuele correcties aan het systeem zullen daarna moeten worden doorgevoerd. Op dit terrein worden geen risico s voorzien. 11 Gesteld wordt dat de Kapton bekabeling wordt vervangen door de DR bekabeling en dat DR bekabeling in de exploitatie zowel veiliger als minder duur is. Heeft u bij het beoordelen van de exploitatieprijs ook rekeninggehouden met de aanschaf? Ja. Bij het beoordelen zijn beide aspecten gewogen. De DR bekabeling degradeert minder snel dan de Kapton bekabeling. Met Kapton zijn dientengevolge meer inspecties nodig en na verloop van tijd kostbare vervangingen van de gedegradeerde delen van de bekabeling. De kosten van de eenmalige extra investeringen worden daardoor in de exploitatie «terugverdiend». 12 Aangegeven wordt dat de database met de definitieve materieellogistieke gegevens te laat wordt opgeleverd. Op welke wijze wordt Nederland gecompenseerd nu er vertraging is opgelopen bij de industrie gecontracteerde exploitatie verplichtingen? Kunt u nader ingaan op de (op pagina 4) vermelde samenwerking op het gebied van configuratie management, uitwisseling van onderhoudsgegevens en de opzet van een gemeenschappelijke voorraad reserve-onderdelen? Hoever staat het met deze plannen Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 19 4

5 en kunnen we op deze wijze voorkomen dat we in de toekomst dezelfde problemen krijgen als momenteel gesignaleerd worden bij de aanlevering van reserve-onderdelen voor de Chinooks? De industrie is meegedeeld dat de consequenties van het te laat opleveren van gegevens zonder meerkosten gecompenseerd dient te worden. Hiervoor is compensatie geclaimd. Voor Nederland is van het grootste belang dat de kwaliteit van de database wordt verbeterd. De samenwerking met de partners is vooral voor Nederland van belang als gevolg van het relatief geringe aantal helikopters. Ervaringsgegevens bij de partners dienen gemakkelijk toegankelijk te worden gemaakt. Voorts kunnen dure onderdelen met een hoge betrouwbaarheid worden «gedeeld». Voorwaarde is dat de configuraties zoveel mogelijk overeenkomen. Hierbij moeten ook de deelnemende landen tot onderlinge afspraken komen die bevestigd moeten worden in de vorm van bijlagen (implementing arrangments) bij het «In-service Memorandum of Understanding». In afwachting daarvan zijn de acties om tot implementatie te komen van zowel gegevensuitwisseling als «common spares management» in volle gang. Op grond van de ervaringen met de Chinook worden de korte doorlooptijden van reparatie meteen opgenomen in het contract. 13 t/m 16 Aangeven wordt dat een vluchtsimulator pas op zijn vroegst vanaf begin 2009 beschikbaar komt. Kunt u uitleggen hoe het kan dat we als Nederland verwacht hadden een helikopter in 2007 te krijgen, deze pas in 2008 waarschijnlijk instroomt en we pas een jaar later over een simulator beschikken? Op welk moment heeft u geconstateerd dat er een vertraging was met de simulator, welke stappen heeft u genomen en welke sancties heeft u zowel intern als extern getroffen? Klopt de veronderstelling dat de NH90 pas midden 2009 operationeel wordt ingezet? Welke extra kosten brengt het langer door vliegen met de Lynx met zich mee en op welke wijze worden deze gefinancierd, door de industrie? Hoever bent u ondertussen met de aanbesteding van de vluchtsimulator bij de simulatorindustrie? Betekent het waarschijnlijk aanspreken van de risicoreservering voor de verwerving van trainingsmiddelen dat door het niet bereiken van overeenstemming de kosten voor de verwerving van de trainingsmiddelen gaan toenemen? Is er geen overeenstemming bereikt met NHI en tussen de NAHEMOlanden onderling over de trainingsmiddelen vanwege de financiën? Zo ja, was het onoverbrugbare verschil nog groter dan de prijsstijging die nu aan de orde lijkt gezien de aanwending van de risicoreservering voor dit doel? De verwervingsvoorbereiding van de simulator via NAHEMO heeft verschillende jaren in beslag genomen. Uiteindelijk is gebleken dat tussen de NAHEMO-landen de eisen die aan een simulator worden gesteld en het moment waarop een simulator beschikbaar moest zijn, te zeer uiteenliepen. Het ontvangen aanbod van NHI bleek daarenboven aanzienlijk duurder dan gepland en zou ook niet uit het beschikbare projectbudget en de risicoreservering kunnen worden betaald. Voor wat betreft internationale samenwerking zijn de realistische mogelijkheden nu beperkt tot één of misschien twee landen. Op dit moment wordt een aanbod van een Italiaans consortium nader onderzocht. Dit aanbod betreft een «full misson flight trainer» waarvan de benodigde vliegsimulator beschikbaar komt in de eerste helft van Het aanbod valt duurder uit dan was voorzien, maar hierover moet nog onderhandeld worden. Met zowel de industrie als met de betrokken landen zijn verdere Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 19 5

6 besprekingen en onderhandelingen nodig. Verwacht wordt dat uiterlijk in het eerste kwartaal 2006 een definitieve keuze kan worden gemaakt. De mogelijke gevolgen van de vertraging voor de introductie van de NH90 kunnen nu nog worden opgevangen doordat de technische levensduur van de Lynx-helikopters, mits er intensievere inspecties worden uitgevoerd, kan worden verlengd met ongeveer 1000 uur per helikopter. Omdat er nog geen contract voor de trainingsmiddelen is, bestaat er ook geen mogelijkheid een boetebeding in te roepen. Hierdoor komen de kosten ten laste van het Defensiebudget. Zij verschillen per helikopter, afhankelijk van de uit het onderzoek volgende reparaties. Ondanks de latere verwerving van de simulator kan wel gevlogen worden met de NH90. Vanaf 2008 zullen de NH90-bemanningen op de eerste NFH s worden opgeleid. 17, 18 en 20 Waarom kan in de passage over het aangepaste projectbudget niet worden aangegeven in welke richting dit budget is «aangepast» (omhoog of omlaag) en bij wijze van service aan de Kamer ook het bedrag uit de vorige rapportage worden vermeld? Is het de normale beleidslijn dat bij aanpassing van een budget in de jaarrapportage niet vermeld wordt in welke richting het budget zich ontwikkeld en dat het «oude» bedrag achterwege wordt gelaten. Zo ja, wat is daarvan de reden? Zo nee, wat is hier misgegaan? Kan precies en uitgesplitst worden aangegeven welke onderdelen of factoren de «aanpassing» van het budget veroorzaken die sinds de vorige jaarrapportage heeft plaatsgevonden? De wijziging van het budget bevat onder meer de additionele financiële middelen die benodigd zijn voor de aanpassing van het contract. Deze worden binnen de Defensiebegroting opgevangen. De opbouw van deze wijziging is commercieel vertrouwelijk omdat thans nog met de industrie over de prijs wordt onderhandeld. Alle wijzigingen in het budget zijn om deze reden nader toegelicht in de commercieel vertrouwelijke bijlage zoals aangeboden bij de vijfde jaarrapportage. 19 Komt het opvangen van nog niet bekende risico s of bekende risico s die zich nog niet daadwerkelijk hebben voorgedaan maar die wel tot de normale risico s behoren waarvoor een reservering wordt opgenomen, in het gedrang door (gedeeltelijke) aanwending van de risicoreservering? Nee. De risicoreservering is aangesproken voor de resterende betaling van de omzetbelasting en zal naar verwachting tevens moeten worden aangesproken voor de meerkosten voor trainingsmiddelen. Op dit moment is er geen reden om aan te nemen dat de resterende projectrisicoreservering tekort schiet. 21 Hoe verhoudt de kostenmutatie sinds de vorige jaarrapportage ( ) zich tot de mutatie van het projectbudget in de gehele periode 2000 (brief 22 mei 2000, , nr. 6) tot juli 2004? De kostenmutatie tot juli 2004 (ad 104 miljoen) is voor wat betreft de omvang vergelijkbaar met de mutatie sinds de vorige rapportage (ad 109 miljoen). Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 19 6

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2006 Nr. 23 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 X Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2004 Nr. 82 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen Nr. 699 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 augustus 2006 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 25 928 Navo helikopterproject NH-90 Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 924 Toezichtsverslagen AIVD en MIVD Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 30 november 2005 De commissies voor Defensie 1 en Binnenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 26 396 Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR 27 487 Behoeftestelling Link 16 tactische datalink Nr. 43 1 Samenstelling: Leden: Klaas de Vries

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 25 928 Navo helikopterproject NH-90 Nr. 34 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 februari 2009 De vaste commissie voor Defensie 1, heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007 Nr. 96 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 22 589 Betuweroute Nr. 271 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 28 juni 2006 De commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft een aantal vragen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 741 RDM Nr. 1 1 Samenstelling: Leden: De Vries (PvdA), Bakker (D66), Koenders (PvdA), Van Beek (VVD), Karimi (GL), Timmermans (PvdA), Van Bommel

Nadere informatie

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 F 31 744 Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 21 501-28 Defensieraad 28 676 NAVO Nr. 29 1 Samenstelling: Leden: Klaas de Vries (PvdA), Bakker (D66), Koenders (PvdA), Van Beek (VVD), Karimi

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 79 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 april 2006 De commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 928 Navo helikopterproject NH-90 Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 25 928 Navo helikopterproject NH-90 Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR s-gravenhage Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR s-gravenhage Datum 6 februari 2009 Ons kenmerk Onderwerp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 25 820 Nederlandse luchtvaartcluster Nr. 15 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 mei 2006 De vaste commissie voor Defensie 1 heeft een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 260 Visumverlening in Schengenverband Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 16 december 2003 De commissie voor de Rijksuitgaven 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 854 De moord op de heer Th. van Gogh Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 november 2004 De vaste commissies voor Justitie 1 en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 439 Nadere voorschriften in verband met samenwerking tussen scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 217 (R1659) Bepalingen omtrent de tarieven voor consulaire dienstverlening (Rijkswet op de consulaire tarieven) Nr. 8 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 25 928 Navo helikopterproject NH-90 Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 125 Defensie Industrie Strategie Nr. 53 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 januari 2015 De vaste commissie voor Defensie heeft een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 111 Vreemdelingrechtelijke rechtspositie van vrouwen in het vreemdelingenbeleid Nr. 13 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 december

Nadere informatie

DMO/DB/ Project NH-90, resultaten verwervingsvoorbereidingsfase voor de Full Mission Flight Trainer

DMO/DB/ Project NH-90, resultaten verwervingsvoorbereidingsfase voor de Full Mission Flight Trainer Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Afschrift aan de Voorzitter van de Eerste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 484 Interculturalisatie van de gezondheidszorg Nr. 12 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 maart 2005 In de vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 26 396 Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR Nr. 108 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 juni 2016 De vaste commissie voor Defensie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 760 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2005 Nr. 232 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 460 Project SPEER Nr. 36 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 november 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 880 Jaarverslagen over het jaar 2002 Nr. 56 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 juni 2003 De vaste commissie voor Defensie 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 472 Nieuwe financiële instrumenten in publiek-private samenwerking Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Rosenmöller (GroenLinks), Van Heemst (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 396 Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR Nr. 10 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 17 januari 2002 De vaste commissie voor Defensie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 211 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 Nr. 101 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 475 Regels over de informatie-uitwisseling betreffende ondergrondse netten (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 950 Dementerenden en de Wet BOPZ Nr. 4 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA), Giskes (D66), ondervoorzitter, Crone (PvdA), Rouvoet (CU),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 490 Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (planschadevergoedingsovereenkomsten) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 25 mei 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 161 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 I Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning Nr. 9 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 december 2004 In de vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 610 Personeelsbrief 2003 Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 november 2003 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 295 Positionering algemene ziekenhuizen Nr. 68 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 april 2004 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 827 Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 900 X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1995 Nr. 86 BRIEF VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007 Nr. 83 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 44 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 december 2005 Ter voorbereiding van een algemeen overleg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1099 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2006 Binnen de vaste commissie voor Justitie 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 213 Intergouvernementele Conferentie (IGC) Nr. 6 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), Rijpstra (VVD), Dijksma (PvdA), De Haan (CDA), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 845 Uitwisseling van opsporings- en terrorisme-informatie Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 november 2003 De commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 206 Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Wet inkomstenbelasting 2001 (implementatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 038 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter implementatie van richtlijn 2004/8/EG inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling (Wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 19 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 415 Beveiliging militaire objecten Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 16 maart 2004 De commissie voor de Rijksuitgaven 1 en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 813 EU Structuurfondsen Nr. 15 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 mei 2006 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 heeft op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 800 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007 Nr. 121 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 021 Wijziging van de Wet geluidhinder, de Wet luchtvaart en de Spoorwegnet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2002/49/EG van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 078 Wijziging van het Varkensbesluit en het Ingrepenbesluit (implementatie richtlijnen nr. 2001/88/EG en nr. 2001/93/EG) Nr. 2 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 677 Wijziging van de werknemersverzekeringswetten, de Coördinatiewet Sociale Verzekering, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 471 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Inhoudelijke Ondersteuning

Eerste Kamer der Staten-Generaal Inhoudelijke Ondersteuning Eerste Kamer der Staten-Generaal Inhoudelijke Ondersteuning Den Haag, 12 april 2006 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport OVERZICHT van stemmingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 595 Wijziging van artikel 247 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enkele andere wetten als gevolg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 134 Wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Nr. 8 NADER VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 237 Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG Nr. 5 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 915 Wijziging van de Noodwet financieel verkeer in verband met de dekking van het terrorismerisico door verzekeraars Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 27 830 Materieelprojecten Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2006 Nr. 13 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 258 Wijziging van de wijze van aanpassing van de kinderbijslag, de wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 687 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs vanwege overheveling taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 066 Belastingdienst Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum Feitelijke vragen behoeftestelling project Cougar Midlife Update

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum Feitelijke vragen behoeftestelling project Cougar Midlife Update > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl Betreft Feitelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 125 Defensie Industrie Strategie Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 348 Samenvoeging van de gemeenten Obdam en Wester-Koggenland Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 20 december 2005 De vaste commissie voor Binnenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 993 Referendum Europese Grondwet 30 800 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007

Nadere informatie

29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004

29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 Nr. 176 Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 2 februari 2004

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 136 Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing Nr. 32 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 februari 2010 De algemene commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 514 Wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met de aanpassing aan de eisen die gelden voor basisregistraties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 322 Kinderopvang Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 oktober 2008 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag S Reactie op verzoek 08-DEF-B-183

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag S Reactie op verzoek 08-DEF-B-183 Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 1 december 2008 Ons kenmerk Onderwerp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2006 Nr. 116 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 799 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de wijziging van bepalingen voor de financiële verslaggeving door verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2003 Nr. 20 1 Samenstelling: Leden: Rosenmöller

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 086 Garanties, leningen en deelnemingen van het Rijk Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 juli 2005 De commissie voor de Rijksuitgaven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 850 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het verlenen van een financiële tegemoetkoming aan personen die een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 131 Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) Nr. 123 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 6 november 2006 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening OVERZICHT van stemmingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 Nr. 64 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 967 Wijziging van de landinrichtingswet en enige andere inrichtingswetten (positie van de Centrale Landinrichtingscommissie) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 26 396 Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR Nr.81 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 augustus 2010 De vaste commissie voor Defensie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 217 Regels met betrekking tot het geldstelsel van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet geldstelsel BES) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 278 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 oktober 2008 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 299 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de bestuurlijke boete Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 22 januari 2004 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 207 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de Accijns (implementatie richtlijn Energiebelastingen) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 237 Afrika-beleid 30 300 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2006 Nr. 36 VERSLAG

Nadere informatie