Cultuur snuiven met Henk & Ingrid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cultuur snuiven met Henk & Ingrid"

Transcriptie

1 CultuursnuivenmetHenk&Ingrid Inleiding Ommaargelijkmetdedeurinhuistevallen:Zebestaanecht!ToenGeertWilderszijnHenkenIngrid introduceerdealspersonificatievande(gedroomde)achterbanvanzijnpartijvoordevrijheid, schreefeenstelmetdezelfdenamenineenopenbriefinnrchandelsbladdatzijzichniet herkendeninhetdoorwildersopgeroepenbeeldvandehardwerkendenederlanderdielangzaam maarzekerdegrondonderzijnvoetenvoeltwegzakkenonderhetgewichtvansubsidieverslaafde multikulenwordtoverspoelddoordetsunamivanvreemdeinvloeden,gebruikenenklederdrachten diehetvertrouwdebeeldvaneenblankenblondhollandzowreedlijkenteverstoren. ToenBKK/DoorVriendschapSterkerditoer Hollandsestelalsonderwerpkoosvooreenbijeenkomst inhetkadervanhuncultuurdialoog,werdgedoeldopeengroepnederlandersvoorwiekunsten cultuurnotforthelikesofthemisendiehetzienalseenlinksehobbyvoorgrachtengordeldieren waarzijvervanafstaan.doelvanmijnpresentatieisomdezemindercultuurbezoekendegroep, betiteldalshenkeningrid,teomschrijven:opwelkemanierzijnzecultureelactief?enwatzijnvoor hendedrempelsofmotievenomaancultuurdeeltenemen? Definitievanhetdomein Wanneerweproberenvanuithetperspectiefvanpassieveconsumptievankunstencultuureen beeldteschetsenvanhenkeningriddanstuitenweoptweeonderwerpendienauwmetelkaar samenhangen:dedefinitievankunstencultuurendematewaarinhenkeningriddaar afhankelijk vandiedefinitie (niet)aandeelnemen.dediscussieoverdereikwijdtevandebegrippenkunsten cultuurwoedtalveledecenniaenwordtregelmatigvoorzienvannieuwedimensies( moetenwe entertainmentnietalsderdecategorietoevoegengeziendegroeiendebelangstellingvoorshowen musical? )eninterpretaties(ineenonderzoeknaardebelevingvancultuurbestempeldemotivaction koken en eenwijsjefluiten ooktotcultuur).indepolitiekearenawordenkunstencultuurvaakin eenademgenoemdomdaarmeeneteligevragenover(hetnutvan)kunsttevermijden.alsikzelf eenpogingtotdefiniërenonderneemdandenkikdatkunstindemeestegevallenontstaatvanuitde intrinsiekemotivatievaneenindividuofcollectiefomdewereldomonsheenteduiden. Entertainmentdoetvooraleenpogingomhetpubliektebehagenzonderdeheersendeconventiesal teveelgeweldaantedoen,terwijlcultuur,naasteenoptelsomvangedeeldenormenenwaarden (enreceptenenliedjes),totuitdrukkingkomtinallerlei(im)materiëlegedaantendiemethedenen verledenzijnverbonden,zoalsmonumenten,archieven,(digitaal)erfgoedensommigemuseale collecties,zonderdatdaarapriorieenartistiekegedachteaanvoorafging. Noodzaaktotdefiniëren Hetiszondermeervanbelangomdediscussieoverdeafbakeningvanhetdomeinvankunsten cultuurteblijvenvoerenomdatdezeervanuithetperspectiefvandevrijetijdsconsumentniettoe doet.datlijktintegenspraakmetwatikhiervoorbeweerdemaargeeftjuistaanopwelniveaude kunst encultuursectorzichmoetinspannenomdeaandacht,tijdengeldvandieconsument afhandigtemaken.zoplatzietdewerkelijkheidervanafdebuitenkantweluit:wijconcurrerenom deshareofwalletvandenederlander,dieelkedagvandeweekvoordeopgavestaatomtekiezen uit1001mogelijkhedenomzijnvrijetijdengeldaanuittegeven.wordtheteenlowrisk&highprice bezoekaaneenmeubelboulevardofeenpretpark(satisfactionguaranteed),ofgaanwenaareen highrisk&lowpricetheatervoorstellingzondertewetenofwevalueformoneykrijgen? EMCCultuuronderzoeken CultuursnuivenmetHenk&Ingrid 1november2011 1

2 OokHenk&Ingridmakendezeafwegingvoortdurend.Mijnpresentatieisbedoeldomnategaan naarwelkekantvanhetspectrumdeweegschaaldoorslaat:ikeaofconcertgebouw,eftelingof Rijksmuseum?Ikdenkdatdelezerhetantwoordalweet:Henk&Ingridkiezenvoorgemak,nothrills andfrills.daarmeeverbindenweaanderelatietussenditstelendewonderewereldvankunsten cultuurimplicieteennegatievedimensie.zijhebbennietsmetkunstencultuurenvoelenerweinig vooromertijdengeldaantebesteden.dezebenaderingkanonzeperceptiebeïnvloeden.devraag aandecultuursectorisofweeengroteraandeelvancultuur,ookvoorhenk&ingrid,aantrekkelijk kunnenmaken. TNS NIPOonderzochtdeafgelopenjareneenaantalkerendehoudingvandeNederlanders tenaanzienvanpodiumkunstbezoek.62%vandenederlandersvan12jaarenouderginggemiddeld 3,6keerperjaarnaareenvoorstelling,festivalofconcert(2007).38%gafaangeenschouwburgof concertzaaltebezoeken.vandeniet bezoekerswas40%echterwelgeïnteresseerdin podiumkunstenmaarlietzichdoorallerleidrempelsenvooroordelenervanweerhoudenomerde deurvooruittegaan.onderdie38%zittenongetwijfeldveelhenk&ingridsdielievereenterrasje pakken,uitetengaanofnaardefilm(wachteens!hoortfilmooknietbijcultuur???). Henk&Ingrid&Mosaic MosaicHuishoudendeeltde7,3miljoenNederlandsehuishoudensin44typeninopbasisvan demografische,psychegrafischeensocio economischekenmerken.ditresulteertineensegmentatie dierekeninghoudtmetleeftijd,levensfaseenwoonomgeving(stedelijkvs.landelijk).emc Cultuuronderzoekenheeftdezegeneriekedatabasein2009verrijktmetinformatieovercultureel uitgaanende44typenovereenkomstighunculturelegedraggeclusterdin10segmenten,de NationaleCultuursegmenten.BehalveMosaicHuishoudensbesprekenweookdesegmentatievan denederlandsebevolkingviamosaictruetouch,eensegmentatiemethodediediezelfde huishoudensindeeltopbasisvanhunmediagebruik. VanalleNederlandsehuishoudensbehoort31,7%totdeCultuuronthouders.Onderditsegment vallenookdemeestemosaictypen(13vande44).cultuuronthouderskomenbijtoevalmetcultuur inaanrakingenzijndanookvoorgeenenkelecultureleuitingkansrijk.alszealietsbezoekendanzijn hetmeerdepopulairegenresalsshow,musicalencabaret. EMCCultuuronderzoeken CultuursnuivenmetHenk&Ingrid 1november2011 2

3 NationaleCultuursegmentenEMC A.JongeAlleseters B.CultureleIncrowd C.Cultuursnuffelaars D.JongeGezelschapsmensen E.AmbitieuzeOuders F.Cultuuronthouders G.SuccesvolleCultuurvreters H.CultureleElite I.ProvincialeCultuurgenieters J.SenioreDagjesmensen Totaalsegmenten AantalhuishoudensinNederland2009 % ,3% ,7% ,3% ,7% ,2% ,7% ,1% ,3% ,1% ,7% % Debezoekdrempelsdiezijervarenzijndatzeoverhetalgemeengenomennietshebbenmetkunst encultuurendatzeerdetypemensnietvoorzijn.zevindenkunstencultuurteduur,saaien overbodig. DeCultuuronthoudersvallenindriegroepenuiteen: 1.ModaleBurgers voelenzichprettiginhuneigenleefomgeving E13GemakkelijkeGezinnen,E14Ruimdenkers,E15HonkvasteSenioren,E16Arbeidsgrijzen,E17Jonge Genieters DezekomtmenvooraltegeninhetwestenvanNederland.Zijwonenhiermetnameinwijkenwaar menhuizenineenrijvindt.hetzijnvoornamelijkhuizendieinhetbezitzijnvandesociale woningbouw.demodaleburgersleideneenmodaalleven.zijhebbeneeninkomenwaarmeezijin hunlevensonderhoudkunnenvoorzien.voorluxedingenzoalsverrevakanties,dureauto senkleren iservaakgeengeld. Demografischekenmerken DeModaleBurgerszijnvaakvanmiddelbareleeftijd,variërendvan45 64jaar.Hetzijnvaakstellen metkinderen.hunkinderenzijnvanverschillendeleeftijden,zoweljongalsoud.wanneerzijoudere kinderenhebben,wonenzijnogwelhuisbijdeouders Socio economischekenmerken DeModaleBurgerszijnoverhetalgemeenniethoogopgeleid.Methunlaagtotmiddelbaar opleidingsniveauhebbenzijnuveelalbanenbinnenhandarbeidenuitvoerendeberoepen.hierbij kangedachtwordenaanwerkindebouweninfabrieken.defunctiesdiezijbekledenstellenover hetalgemeenweinigvereistenaandebekwaamhedenvandepersoon.eendeelvandemodale Burgersheeftgeenbaan.Zijkunnenwellichtmoeilijkeenbaanvindendoordatzijweinigopgeleid zijn.demodaleburgershebbenoverhetalgemeeneenbenedenmodaaltotmodaalsalaris.zij kunnenhiernietaltijdevenmakkelijkvanrondkomen.wanneerzijtijdelijkgeenwerkhebben,lopen demaandelijksekostengewoondoorenopditsoortmomentenkunnenmodaleburgerservoor kiezeneenleningtenemen.deleningsteltheninstaatomdemaandelijkselastentekunnen betalen.ookkunnendemodaleburgerservoorkiezentelenenomspullentekopendiezijnodig hebben,zoalseencomputerofeenfietsvoordekinderen.gezienhetinkomenvandezegroep,heeft nauwelijksiemandeenspaarrekening.zijmakenvoornamelijkgebruikvanéénrekening:de betaalrekening. EMCCultuuronderzoeken CultuursnuivenmetHenk&Ingrid 1november2011 3

4 Woonomgeving DeModaleBurgerswonenvooralinhetwestenvanNederland.Eengebiedwaardehuizenrelatief gezienduurzijn.hetisvoordemodaleburgersdanookhaastonmogelijkomzelfeenhuistekopen ofeenhuistehurenindeparticulieresector.zijzijnveelalaangewezenopwoningbouwverenigingen diehuizenverhurenvooreenrelatiefgezienkleinbedragpermaand.demodaleburgerswonenin wijkenbuitendestad.ditkunnenwijkenzijndiewelbijdestadhoren,maarookkunnenditwijken zijndieineenaangrenzendewoonplaatsliggen.dewijkenkenmerkenzichdoorderijtjeshuizen.de rijtjeshuizenzijnvooreengrootdeelindejaren70 80gebouwd.Ditzijnhuizendieerguniformzijn enweinigdiversiteituitstralen.debewonersvandezewijkenbrengenhierechterveranderingin aan.dediversiteitvandemensenendekinderenmakendezewijkenrommeligendruk.iederhuis heefteeneigenuitstralingdiedoordebewonerswordtgemaakt.doordatdehuizennietineigen bezitzijn,hechtendebewonersweinigwaardeaandeverzorgingvanhunhuizen.hetschilderwerk wordtnietvaakbijgehoudenendetuinenkunnenvolfietsenenspeelgoedvandekinderenstaan. Lifestyle VoordeModaleBurgersishetmoeilijkomdeeindjesaanelkaarteknopen.Zehebbendanookniet vaakeenautoenálszeereenhebbenisdateengezinsautodiezetweedehandshebbengekocht. Eencomputerhebbenzevaakwel.Zijhechtenhierveelwaardeaan,vooralomdatzijveelgebruik makenvaninternet.zijhalenhierbijvoorbeeldinformatievandaanoverradioentv programma sof doeneenbestellingbijeenpostorderbedrijf.opvakantiegaan,zitervoordemeesteuitdezegroep nietin.zezoekenhunontspanningmeervoordevideomethetkijkennaareenactiefilmofgaan dartenofvoetballenmethunvrienden.demodaleburgershoudenvangemak.zijvindenhetprettig hunetennietelkeavondzelftemoetenklaarmakenengaandanookregelmatignaardecafetariaof desnackbarvooreenpatatjeméteneenfrisdrankje.vaakhalenzijvoorhetgemakhierookgelijk eenpakjesigarettenofshag,waarzijdatnormaalbijeentabakszaakdoen.binnendewijkenwaarde ModaleBurgerswonen,hebbenrelatiefgezienveelmenseneenhondofeenkat. Mentaliteit DeModaleBurgershebbengeenuitgesprokenmeningoverdewereldwaarinzijleven.Zijzijnveel meeropzichzelfenhuneigenomgevinggerichtdandatzijzichdrukmakenoverallerleizakendie zichindepolitiekafspelen.voordemodaleburgerszijnergeenspecifiekewaardendiezijbelangrijk vinden.zolangzijinhuneigenomgevingzichprettigvoelengaathetmetdemodaleburgersgoed. Hunbehoeftenaanplezierengelukhalenzijvooraluithungezinsleven.Zijzijnbeleefdnaarde mensenomhenheen.demodaleburgersproberenhierdoorookeenveiligewereldvoorzichzelfte creërenwaarinweinigverkeerdkangaan.zijhebbenordelijkheidnodigomzichnietontheemdte voelen.demodaleburgerszijnnietambitieusomhogeroptekomen.zijzijntevredenmetwateris. 2 Traditionalisten Desocialecohesieisgroot G25TevredenGezinnen,G26OrdelijkeDorpsgenoten,G27NoesteWerkers,G28GroenGenieters DeTraditionalisteninNederlandbestaanuitallerleigroepenmensenmetallerleidenkbeeldenen idealen:vanconservatieftotliberaal,vanjongenbruisendtotwatouderenrustig,maareending hebbenzegemeen:zewerkenhardomeenfijnleventekunnenleiden.zijwonenrelatiefgezien vaakineentwee onder een kap woning. Demografischekenmerken DeTraditionalistenkomeninNederlandinallerleileeftijdsgroepenvoor.Hunleeftijdvarieerttussen de30en64jaar.hiervanheefteengrootdeeleengezinmetkinderenvanallerleileeftijden. EMCCultuuronderzoeken CultuursnuivenmetHenk&Ingrid 1november2011 4

5 Socio economischekenmerken DeTraditionalistenhebbenvoornamelijkeenlaagtotmiddelbaaropleidingsniveauenverkeren hierdoorbinnendemiddenklassevandenederlandsesamenleving.hiervindenzijgelijkgestemden metdezelfdeidealen.zijstrevennaareenfijnlevenwaarinhetgezineengroterolspeeltenmen graagineenruimhuiswilwonen.detraditionalistenvanjongereleeftijdzittenvolidealenomhun dromenteverwezenlijken,zehebbenoverhetalgemeenpashuneerstehuisgekochtendromenvan eenleukgezinnetje.deouderetraditionalistenhebbenvaakaleengezinenwerkenhardomhet gezinteonderhoudenenvaneengoedleventevoorzien.zijhebbenallerleitypenbanen.de Traditionalistenkanmenvindenbinnenhetmiddenmanagementvanbedrijvenmaarookals handarbeiderindebouwenindustrie.zijzijngedrevenomeengoedsalaristeverdienenzodatzij naastdedagelijkseuitgavenookkunnensparen.sparenbetekentvoordetraditionalistendatzijgeld hebbenwanneerheteensminderzalgaan.daarbijsparenzijomhunkinderentekunnenlaten studeren. Woonomgeving IndewijkenwaarindeTraditionalistenwonen,staanoverhetalgemeentwee onder een kap woningenengrotererijtjeshuizen.debuurtenzijnvaakgebouwdronddejaren60 70.De Traditionalistenzijnerggesteldophetcomfortdatdezehuizenhengeven.Zijhebbenruimteomhen heeneneentuinwaarzijvankunnengenieten.vooralvoordetraditionalistenmetkinderenwordt eentwee onder een kap woningalseengrootbezitervaren.zijkunnenderuimtegoedgebruikenen dekinderenkunnenhierfijnindetuinspelen.dehuizenindewijkenvandetraditionalistenzijn goedverzorgd.detuinenliggeneroverhetalgemeennetjesbij.indezebuurtenisernietveel doorstroom;mensenblijvenhierrelatiefgezienlangwonen.zijhebbenoverhetalgemeenhunhuis gekochtenhebbenditdanookgedaanmetdeintentiehierlangeretijdtegaanwonen.zijhebben hunhypotheekbijdebanklopenenhebbenhieraanbovengemiddeldvaakeenlevensverzekering gekoppeld.indezewijkenblijvengezinnenwonentotdekinderenvolwassenzijnendedeuruitgaan. Ditmaaktdatindezewijkendesocialecohesiegrootis.Menwordtindeloopderjarenvriendenvan elkaarenlooptmakkelijkbijelkaarnaarbinnen.dewijkenwordenookalsveiliggepercipieerd. Kinderenmogenhierdoormakkelijkopstraatspelen. Lifestyle DelevensstijlvandeTraditionalistenisheelgelijkmatig.Ophunmaniervanlevenvalteigenlijkniets aantemerken:hardwerkenennietzeuren.zehebbenalsbelangrijkstebezigheidinhunvrijetijd: tuinieren.voordedeurstaateenauto,datkaneengezinsautozijnalszekinderenhebben,maarook eenmpvvaneenmiddenklasseprijs.detraditionalistengaanbovengemiddeldvaakopvakantiemet deeigencaravanofvouwwagen.daartrekkenzemeeopuitmethethelegezinoflekkermetz n tweetjes.detraditionalistenhebbeneengoedlevenenlatendaaranderenindelendooreengoed doeltesteunen. Mentaliteit DeTraditionalistenhebbeneenweiniguitgesprokenmening.Zijzijntevredenmetwatzijhebbenen levenlieverbijdedagdandatzijzichdoelenstellenvoordetoekomst.voorhenishetbelangrijkom hetnufijntehebbenenwanneerzijdathebbenbereiktzullenzijnietklagen.detraditionalisten hebbennietdeextremeambitiezichteblijvenontwikkelenenlevenswijsheidoptedoen.wellichtis ditooktedankenaanhetfeitdatzijnietdedranghebbenzichvrijenonafhankelijkoptekunnen stellen.zijervarenhetalsprettigvooreenbaastewerkenenhebbenlieverdathenverteldwordt watzemoetendoen,dandatzijzelfeenroutemoetenuitstippelen.detraditionalistenwillengraag, zondererteveelovertemoetennadenken,eencomfortabellevenleiden:ditmaakthengelukkige mensen. EMCCultuuronderzoeken CultuursnuivenmetHenk&Ingrid 1november2011 5

6 3.LandelijkeGezinsleven Houdenervanindenatuurtewonen H32EenvoudigeDorpelingen,H33AgrarischeGezinnen,H34NuchtereLandelijkeBewoners,(J44Huisouderen) HetLandelijkGezinslevenkomtmenoveralinNederlandtegen.Zijwoneningebiedenwaarveel groenis.hiervindtmenveelboerenenfamiliesdieervanhoudenindenatuurtewonen.zijhebben hierenormveelruimteomzichheenenstaanweiniginverbindingmetstadsepraktijken.indeze omgevingzijnweinigwinkels,mensenzijnermindergehaastenlevenvandenatuur.bedrijven, andersdanlandbouwbedrijven,vindtmenhierrelatiefweinig. Demografischekenmerken HetLandelijkGezinslevenisoverhetalgemeentussende45en64jaar.Zijhebbenvaakgrote gezinnen.dekinderenzijnalleleeftijden,grotendeelszijndatoudereenvolwassenkinderen.deze kunnennogthuiswonen. Socio economischekenmerken HetLandelijkGezinslevenheeftvaakeenlaagopleidingsniveauwaardoorzijzichnietindehogere socialeklassenbevinden.desondanksishuninkomenrelatiefgezienvaakbovenmodaal.zij verdienenditvooraldooreeneigenzaakterunnen.ditisbovengemiddeldvaakeeneigen landbouwbedrijfwaarhetlandelijkgezinslevenhardvoormoetwerken.zijzijnditmeestalwel gewend;hetbedrijfgaatvanvaderopzoon.indehuidigetijdishetvoorhetlandelijkgezinslevenaf entoetochbestmoeilijkrondtekomenvandelandbouw.zijhebbenhiergelukkighunmaatregelen voorgetroffendoorgeldtesparenenomoplatereleeftijdgenoeginkomentehebben,hebbenzij eenlevensverzekering.daarnaastbeleggenzijhungeldineffectenenhopenhiermeeextrainkomen tegenereren.definanciëleverplichtingenwordenveelalnetjesnagekomen.hetlandelijk Gezinslevenheefthetoverhetalgemeenbestgoed.Zijkunnenzicheenbepaaldematevanluxe veroorlovenzoalseenmooieautoenandereleukehebbedingenzoalseenzonnebank.zijzullen mindergelduitgevenaanzakendiestadmensenbelangrijkvindenalsmerkkleren. Woonomgeving HetLandelijkGezinslevenwoontbovengemiddeldvaakineenalleenstaandhuismetveelruimte.De huizenindeomgevingwaarhetlandelijkgezinslevenwoont,zijnrelatiefgezienbovengemiddeldin waarde.hetlandelijkgezinslevenheeftzijnhuisvaakineigenbezit.zijhebbeneenhypotheekveelal bijeenbankwaarzijookalhunverzekeringenhebbengeregeld.zijervarenhetalsoverzichtelijk wanneerzijalhunfinanciëlezakenbijééninstelling,inditgevaleenbank,onderbrengen.voorhet LandelijkGezinslevenneemthethuiseencentraleplaatsin,inhunleven.Delandelijke levensinstellingvandezegroepmenseniseenbelangrijkonderdeelvanwiezijzijnalsmens.zij ervarendenatuuromhunhuisalseenruimtewaarzijzichvrijkunnenvoelenenlosstaanvande snelleconsumptiemaatschappij.binnendezeomgevingheeftmennietregelmatigcontactmetburen ofoverburen.ditisvooralhetgevalbijhuizendievervanelkaarstaan.welwetenzijwieerinhun omgevingwonen.ingebiedenwaardehuizendichterbijelkaarstaan,iservaakwelsprakevan socialecohesie.bewonersblijvenvaaklanginhunhuizenwonen,somswelhunlevenlang.hierdoor lerenfamilieselkaarkennenenhebbenzijeenbandmetelkaar.zijzullenelkaarinelkesituatie bijstaan. Lifestyle HetLandelijkGezinslevenzuljevaakinhuntuinvinden.Zijhoudenvandenatuurenwroetengraag indeaarde.eendeelvanhenwoontomdienatuurlijkeomgevingookophetplatteland.indietuin looptmeestalweleenhondofanderkleinveeenerkanmogelijkeenduiventilstaan,wanteendeel EMCCultuuronderzoeken CultuursnuivenmetHenk&Ingrid 1november2011 6

7 vanhenhoudtvanvogels.hetautobezitvanlandelijkgezinslevenisrelatiefhoog.ditkantemaken hebbenmetdeomgevingwaarinzijwonen.daarkomthetopenbaarvervoermindergeregeld.het LandelijkGezinslevenheeftvaakmeerdaneenauto.Vaakzijndatnieuweluxeauto svaneenhoog prijssegment,waarondermpv smaarookmooiebestelbussenwaarzijhunwerkspulleninkunnen vervoeren.tochzeggenzijregelmatigdatzewelmeergeldaandieheiligekoeuitzoudenwillen geven.veelvandezeauto srijdenopdiesel.zijgebruikendewagensnietalleenvoorhetprivé vervoer,maarookwelvoorhetzakelijkeverkeer.alszeopvakantiegaan,hangtervaakeencaravan achter.hettelefoonverkeervandezegroepgaatmeestalperisdnzodatzijtegelijkkunnen telefonerenenfaxenkunnenontvangen.hetlandelijkgezinslevenheeftdaarnaastvaakallerlei moderneapparatendiehenallecomfortdienenwaaronderdevaatwasser,dezonnebankende naaimachine.dezeapparatenkopenzehetliefstindewinkelwaarzedemensenkennenendaar zullenzenietgauwveranderinginaanbrengen. Mentaliteit HetLandelijkGezinslevenhechtnietveelaanwaardenzoalsambitie,plezierenvrijheid.Deze waardenstaanvoorhendichterbijeenstadslevenenhebbenweinigbetekenisbinneneenlevenop hetplatteland.zijhebbenookweiniginteressevoorcultuur,politiekenvoelenzichnietgeroepen omeenbijdrageteleverenaandemaatschappij.hetlandelijkgezinslevenheefteennuchterekijk opdewereld.zijervarendezewereldvanafeenafstandjeenleveneerdernaarde seizoenswisselingendannaarwateropmaatschappelijkvlakvoorbeslissingenwordengenomen. HetLandelijkGezinslevenstaatdichtbijdenatuurwaardoordekijkenophetleveneenvoudiger wordtenaanminderinvloedenonderhevigis.doorhardtewerkenenweinigteklagen,kunnenzij aanelkedagplezierbeleven. MosaicTrueTouch (Online)mediagebruik OmdatvoorMosaicTrueToucheenanderegrondslagisgebruiktvoorhetsegmenterenvan huishoudensdanmosaichuishoudenishetnietgoedmogelijkomdehuishoudentypenmetde typenvantruetouchtevergelijken.wedoentocheenpoging: ModaleBurgerszijnEenvoudigeInformatiezoekers Zijbestedenperdagwordtmeerdantweeuurophetinternetaanhetlezenvanhetregionale nieuws,chattenenhetzoekenvaninformatieoverhetradio entelevisie aanbod.ookvoorde nieuwstefilms,delaatstemode,cosmeticaenpersoonlijkeverzorgingwordtgraageenberoepop hetwereldwijdewebgedaan.tijdenshetkijkenofluisterennaardecommerciëletelevisie / radiozenderswordtsomsmeegedaanaanbelspellen.verderzijndetelefoongesprekkenvooral zakelijk,tenzijhetomsms dienstengaat.erisinteressevoornieuwemediaen communicatiemogelijkheden.dagbladenzijnechternietpopulair.het(regionale)nieuwsisimmers ookoptvofhetinternettevolgen.alleenmetroenspitswordennogweleensgelezen. BijdemeesteEenvoudigeInformatiezoekersiseenJa Jastickeropdebrievenbustevinden. Deelsvanwegedelokalehuis aan huiskranten,maarvooralvoordereclamefolders.zevindenhet prettigomdezefoldersuittepluizen,opzoeknaarinteressanteproductenengoedeaanbiedingen. VooralmannelijkeEenvoudigeInformatiezoekerswetendankzijdezeinformatiegoedwaterte krijgenis,enwatditmoetkosten.zewordendoorvrienden,familieencollega sdanookregelmatig omadviesgevraagdvoordatdietoteennieuweaankoopovergaan. Onderdevrouwenkomenveelimpulsieveshoppersvoor,diespontaantotaankoop overgaanwanneerzeietsleukszien.doordemannenwordtbijhetdoenvan(grotere)aankopen lievernietoveréénnachtijsgegaan.beslissingenwordenpasgenomennaeenafwegingvande EMCCultuuronderzoeken CultuursnuivenmetHenk&Ingrid 1november2011 7

8 verschillendemogelijkheden,opbasisvanallebeschikbareinformatie.wanneerhetomfinanciële zakengaat,wordtbijvoorkeurdehulpvaneenfinancieelexpertingeschakeld. TraditionalistenenLandelijkGezinslevenlijkenhetmeestopde TraditioneleGezinnen Dankzijeenhuiscentrale dietoegangbiedttotinternet,telefonieentv hebbendetraditionele Gezinnenthuisdemeesteinformatiekanaleneenvoudigbinnenhandbereik.Tweeàdriegezinsleden zijnactieve surfers.nietalleenthuis,maarookopschoolismeestaleengoedeinternetverbinding beschikbaar,waardekinderentijdensschoolurengebruikvankunnenmaken.daarnaastwordter veeltvgekeken,zekiezendaarbijaltijdvoordecommerciëlezenders.ookopderadiogaatde voorkeuruitnaardecommerciëlen,zoalsskyradioenradio538.omdaarnaasthetregionale nieuwstekunnenvolgen,hebbenzeeenabonnementopeenregionaaldagbladgenomen. TraditioneleGezinnenhebbeneenwatdubbelehoudingtenopzichtevande(nieuwe)media: eendeelweeterallesvanaf,eenanderdeelinteresseertzicherjuisthelemaalnietvoor.vaakzijnde kindereneerdervertrouwdmeteennieuwetechnologiedanhunouders.eenduidelijkevoorkeur vooréénspecifiekmediumhebbenzeniet.wellichtdankzijdekinderen,diesomsurengezelligmet vriendenofvriendinnenaandelijnhangen,wordtbinnendetraditionelegezinnenwelopvallend veelgebeldopdevastetelefoonlijn.detweemaandelijksetelefoonrekeningbedraagthierdoor geregeldtussen100en125euro.omprivacyredenen,enomdatzelievernietdoortelemarketeers gestoordwillenworden,kiezenzevaakvooreengeheimtelefoonnummer. Erisweiniginteressevoorkunstencultuur,deelsomdatervaakweinigmogelijkhedenvoor zijnindeomgevingwaarzewonen,deelsomdatzeinhunvrijetijdlieversportenenvanhet buitenlevengenieten.welzijndetijdschriftentina,hitkrantenbreakout(endepostershieruit)op heelwatkinderkamerstevinden.viadebladenuitdeleesmapbijdekapperblijftookhunmoeder opdehoogtevandelaatsteweetjes. Conclusie Ineencolumnoverdewijzewaaropsommigepolitiekepartijendesubsidieaankunstencultuuraan dekaakstellen(zieonder)pleittenrc columnistbasheijneervoorelkaarmeertegunnen.datisook precieswaterinelkgevalbijdezegroepcultuuronthoudersmoetgebeuren:zorgendatzenietgaan morrenoverhunbelastingcentendienaarlinksehobbiesgaanmaarbegripkwekenvoorhetfeitdat subsidiehetonsmogelijkmaaktomiederonzehobbyte botvieren zonderdateenanderdaar financieel doorwordtbenadeeld.doorelkaareen verzetje tegunnenvoorkomjedatéénpartij aananderenoplegtwaterinhetalgemeenallemaal(nietmeer)mag.verderkanhethelpenomdeze doelgroepoptezoekenenineennietbedreigendeenvrijblijvendecontextmetkunstencultuurin aanrakingtebrengen.draagvlakcreërenishetminstwatdesectormoetdoenomtevoorkomendat begripvoorhetverstrekkenvansubsidiesaankunstencultuurplaatsmaaktvoorbotteweigering. Wegmetdevoetbal elite!zaterdag6maart2010doorbasheijne CultureelNederlandhuiverdetoendelijsttrekkervandePVVinDenHaag,deheerSietseFritsma, tijdenseendebatvoorafaandeverkiezingenvanafgelopenwoensdaghetresidentieorkesteen tromboneclubje noemde datalshetaanzijnpartijlagvoortaangeencentsubsidiemeerzou ontvangen.hetwasnietlangerwachtenopdebarbaren,zestondenaandepoort.fritsma: Waarom moetjanmodaalbetalenvooreenelitegezelschapdateentromboneclubjebezoekt? Alsrepliekwaser,ikhaaldeverslagenindekrantenerevenbij,vooralverontwaardiging.In dedebattenmetpvda lijsttrekkerjeltjevannieuwenhoven,probeerdedelaatstehetvolgende argument: Maardekinderenvanjanmodaalhebbenookmuzieklesvandiemensen. Waarop Fritsmazei: Muzieklesisoveraltekrijgen,ookbijparticuliereleraren. Engelijkheefthij.Hoezwak EMCCultuuronderzoeken CultuursnuivenmetHenk&Ingrid 1november2011 8

9 staatdekunstwanneerhetbestaanvaneenvandeoudsteenbelangrijksteorkestenvanonsland verdedigdmoetwordenmethetargumentdatdemusicipeutershetverschiltusseneenhoboen eenschuiftrompetuitleggen?danishetslechtseenkwestievantijdvoordatdeheleboelbijhet vuilniswordtgezet. Ineenlandwaarinalleseniedereendoortrokkenisvansocialenijd,fungeertdekunstals boksbal.datisnooitandersgeweest.vroegerwashetlinksdattehooplieptegendeverfoeilijke elitedieelkaartrofindeconcertzalenendeopera wegmethethollandfestival,levedechileense straatmuzikant tegenwoordigprobeertnieuwrechtsdehaattegende hogecultuur aante wakkeren. Tromboneclubje isdeartistiekeequivalentvande kopvoddentaks aanhangersvan departijvandeverongelijktensidderenvangenotbijzo nzaligongehoordeprovocatie. Hetpijnlijkeisdateraltijdzosukkeligwordtgereageerd.DekunstwordtinNederlandnooitalskunst verdedigd,alsietsdatopzichzelfvanwaardeis.wanneerhet nut vankunstintwijfelwordt getrokken,hoorjetegenwoordigaltijdtweesoortenreacties:datkunstbestwelgeldoplevert(de creatieveklasseisgoedvoordeeconomie)ofdathetbestwelnuttigis(hethoudtinpotentie criminelejongerenvandestraat.)indevolkskrantvan5maartstondweerzo ngoedbedoeldebrief, vanmartinkroon, begeleiderkanovaren : Preventiebereikjejuistmetcultureleinstellingenen sportclubs.jongensdieinteamverbandsporten ofindividueelzoalsbijkanoënofvechtsporten hebbengeenenergieofagressiemeerovervoorpotenrammenofrellen.( )Jongerendiemuziek beoefenenbehorensowiesototdeminstcriminele.dievervelenzichtepletteropeenhangplek. Ikzoubesteenhomoinelkaarwillenslaan,maarnadatweekendkanovarenhebikerde krachtnietmeervoor.eengoedspeerpuntvoorhetcoc,dekomendejaren:vioollesvoor Marokkaansebontkraagjes.Datschietnietopzo enwanneerjeopdiemaniertegenargumenten probeerttevinden,loopjeblindelingsindevalvandetegenpartij.kunstisnietvooriedereen en wanneerjegaatdoenalsofdatwelzois,gajeonherroepelijkonderuit. Kijk,zokanhetook:tijdensdeverkiezingsstrijdtoondeSietseFritsmazicheenverklaard ADO fan.weetfritsmahoeveelsubsidieerdeafgelopenjarennaardieeeuwignoodlijdendeclubis gegaan?hoeveelverzoekenomoverheidssteunzijnclubheeftgedaan?weethijhoeveel Nederlandsebelastingbetalersdiehelemaalnietvanvoetbalhoudenophoestenvoordedurehobby vaneenelitediezichhandigals hetvolk presenteertenondertussenschaamteloosvan gemeenschapsgeldprofiteert?waarommoetikalshardwerkendenederlanderblijvenmeebetalen aanhetfaciliterenvaneenhaagseclubdiehopeloosonderaanbungeltindeeredivisie?moetenwe dienietheelsneluithaarlijdenverlossen?hetscheeltgemeenschapsgeld,politie inzeteneenhoop ellende. WantdieADO supporters!ikzegnietstraatterroristen,maartweewekengeledengebeurde erdit.uithetad: TijdensdewedstrijdFeyenoord ADODenHaaginDeKuipinRotterdamiszondag eenlawinepijlafgevuurdvanuithetvakmetsupportersvanadodenhaag.depijlkwaminhetvak zelftotontploffing.daarbijiszekeréénhaagsefangewondgeraakt. Hoelangnog?Zekunnennieteensdevijandraken,stelletjeonrendabelen.Watishet maatschappelijkbelangvanvoetbal?steldevraagenjekrijgthetzelfdegestotteralswanneerje iemandvraagthetbelangvankunstteverdedigen.enwanneersietsefritsmametbebloedeneusop degrondligt,kunjeeenanderverhaalhouden.hetresidentieorkesthoortnetzobijdenhaagals ADO wanneeriedereendehandoverhethartstrijkt,wanneeriedereenelkaarietsgunt,iserveel kouuitdelucht.jehoefthetnutvanwaarjeplezieraanbeleeftnietmeertebewijzen. Kunstkansociaalzijn,maarhetisgeensociaalwerk.Voorvoetbalgeldthetzelfde.Hetis onzinnigteveronderstellendatiedereenaanallesmoetdeelnemenwaarhijvoorbetaalt gewoon gelijkoverstekenennietzeurenwanneerdeeenwatmeervoorzijnrekeningneemtdandeander. De elite dienaardeconcertenvanhetresidentieorkestgaat,betaalt,alszeechteeneliteis,veel meerbelastingendandegemiddeldeado supporter.dusafblijvenvandiesubsidies.laatjeniet iederekeerverleidentoteendiscussieovereliteenvolk datmaaktdenijdalleenmaargroter. EMCCultuuronderzoeken CultuursnuivenmetHenk&Ingrid 1november2011 9

10 Daterpassprakeisvaneengemeenschapwanneerallesgemeenschappelijkis datishet grotehollandsemisverstand.tijdensde,mededoordezekrantgeorganiseerde,debattenoverde tegenstelling volk en elite inrotterdameindvorigjaargafdelijsttrekkervanleefbaarrotterdam, MarcoPastors,afopdeRotterdamsekunstinstellingenentoneelclubjesdieelkaarmaarsubsidies toestoppenterwijldezalenhalfleegzitten.toenikhemvoorhielddatbijconcertenvanhet RotterdamPhilharmonischOrkesterookvaaklegestoelenzijn,zeihijspontaan: Vanhet RotterdamsePhilharmonischmoetenweafblijven. Zoishet.OokalgajenooitnaareenconcertindeDoelen,dankunjehetbelangvoordestadernog welvaninzien.rotterdamheefthetrphonetzohardnodigalsfeyenoord hetverliesvaneenvan beidezoueenverliesvoordestadalsgemeenschapbetekenen.eengezondepopulistischepartijals LeefbaarRotterdammoetzichhelemaalniettegenkunstteweerstellen.Zemoetzichinspannenom dezalenvoltekrijgen,zemoetervoorzorgendatiedereenaanzijntrekkenkomt. Colofon Contact EMCCultuuronderzoeken Postbus AGBussum EMCCultuuronderzoeken2011 Teksten:EMCCultuuronderzoeken,ExperianNederlandenNRCHandelsblad/BasHeijne;Illustratiesen tabellen:emccultuuronderzoeken Allerechtenvoorbehouden.Nietsuitdezeuitgavemagwordenverveelvoudigd,opgeslagenineen geautomatiseerdgegevensbestand,ofopenbaargemaakt,inenigevormofopenigewijze,hetzijelektronisch, mechanisch,doorprintouts,kopieën,ofopwelkeanderemanierdanook,zondervoorafgaandeschriftelijke toestemmingvanemccultuuronderzoeken.degegevensinditrapportzijnmetdegrootstmogelijkezorg verzameld,verwerktenweergegeven.schade,inwelkevormdanook,alsgevolgvanhetgebruikervan,kan nietopemccultuuronderzoekenwordenverhaald. EMCCultuuronderzoeken CultuursnuivenmetHenk&Ingrid 1november

in de culturele sector

in de culturele sector in de culturele sector Inhoud Wat is EMC Cultuuronderzoeken? Wat is MOSAIC? Waarom een nieuwe versie? Wat kan ik met Mosaic? Waar kunnen we u nog meer mee helpen? EMC Cultuuronderzoeken Bureau voor onderzoek

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF CCC MAART /APRIL 2008 DE CONTOUREN WORDEN ZICHTBAAR

NIEUWSBRIEF CCC MAART /APRIL 2008 DE CONTOUREN WORDEN ZICHTBAAR NIEUWSBRIEFCCCMAART/APRIL2008 DECONTOURENWORDENZICHTBAAR Maart2008 Praten,denkenenregelen.Ditwarenenzijndedriebelangrijkstehandelingenvandeafgelopenen komendepaarweken.pratenmetkernpartnersenbestuursleden,nadenkenoverhoewede

Nadere informatie

Type F22: Randstedelijke Pubergezinnen

Type F22: Randstedelijke Pubergezinnen Overzicht Kenmerk 40 tot 55 jaar 2+ oudere kinderen Randstad Rijtjeshuis Koopwoning Full-time baan Goede doelen Lease auto Veel verzekeringen Tablet Ranglijst Leeftijd hoofd huishouden 19/50 Kinderen

Nadere informatie

Type J36: Comfortabele Stellen

Type J36: Comfortabele Stellen Overzicht Kenmerk Koopwoning Twee-onder-één-kap 45 tot 75 jaar Getrouwd Hoge opleiding Meespelen loterij Goede doelen Beleggingen Uit eten Interesse beurs en financiën Ranglijst Leeftijd hoofd huishouden

Nadere informatie

Type D12: Binnenstedelijke Singles

Type D12: Binnenstedelijke Singles Overzicht Kenmerk Amsterdam Appartement/rijtjeshuis Hoge opleiding Jonger dan 40 Openbaar vervoer of op de fiets NEE/NEE sticker Hoge mobiele telefoonkosten Club/café Lening Uit eten Ranglijst Leeftijd

Nadere informatie

VOOR HET vfas CONGRES

VOOR HET vfas CONGRES ALIMENTATIE VAN DE TOEKOMST SCHEIDEN IN NEDERLAND 2012 onderzoek uitgevoerd door TNS NIPO in opdracht van de vfas DE SCHEIDINGSADVOCATEN vfas CONGRES 2012 VAN ALIMENTATIE DE vfas NODIGEN VAN DE TOEKOMST

Nadere informatie

Type M47: Oudere Appartementgenieters

Type M47: Oudere Appartementgenieters Overzicht Kenmerk 65 plus Koopappartement Gemiddelde woningwaarde Hoge opleiding Kleinkinderen Beleggingen Aanschaf auto nieuw Kapper Puzzelen Veel vrije tijd Ranglijst Leeftijd hoofd huishouden 49/50

Nadere informatie

Type D14: Karakteristieke Stadsbewoners

Type D14: Karakteristieke Stadsbewoners Overzicht Kenmerk Stedelijk Bouwjaar voor 1920 Hoge opleiding Mobiele telefoondiensten Internetten Uit eten Culturele/avontuurlijke vakantie Woon-werkverkeer trein Winkelen Stedentrips Ranglijst Leeftijd

Nadere informatie

beroep indienen? woonkeus stedendriehoek

beroep indienen? woonkeus stedendriehoek Hier leest u hoe u een beroepschrift kunt indienen. Ook leest u hoe de procedure verloopt. Klik op de pijl om verder te gaan.? de? In de regio Stedendriehoek werken vijf gemeenten samen als het gaat om

Nadere informatie

Eindexamen vwo Nederlands i

Eindexamen vwo Nederlands i Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Zappen naar een volgend opwindingsmoment 1 maximumscore 1 alinea 2, ook alinea 3 goed rekenen 2 maximumscore 1 alinea

Nadere informatie

DATA GEDREVEN BEWONERSPROFIEL

DATA GEDREVEN BEWONERSPROFIEL DATA GEDREVEN BEWONERSPROFIEL Vooraf peilen. Erop inspelen. Windtsnelheid Vastgoed MarkeDng Advies Opdrachtgevers Windtsnelheid Vastgoed Marke7ng Advies. Data gedreven doelgroepen om vóóraf marktgerichte

Nadere informatie

InfoBase Variabelen 2015

InfoBase Variabelen 2015 InfoBase Variabelen 2015 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Sociodemografie Aantal volwassenen in huishouden Een Twee Burgerlijke staat Gehuwd Samenwonend Gescheiden

Nadere informatie

EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN

EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Prettig wonen doe je ook in een schone veilige woonomgeving. De Veenendaalse Woningstichting (VWS) wil graag dat

Nadere informatie

Zorgprofielen Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG)

Zorgprofielen Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG) Zorgprofielen Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een licht verstandelijke beperking zelfstandig kan wonen. Het gaat om zorg die noodzakelijk

Nadere informatie

Weken tot de verkiezingen. De start van de verandering! 8 januari 2016

Weken tot de verkiezingen. De start van de verandering! 8 januari 2016 62 Weeknieuws Weken tot de verkiezingen. De start van de verandering! 8 januari 2016 De bestuursleden van Vrede en Recht wensen je een gezond, succesvol en een helder lichtgevend jaar! In de laatste dagen

Nadere informatie

Enquête Regionale Nieuwbouwbeurs. Eindhoven

Enquête Regionale Nieuwbouwbeurs. Eindhoven Enquête Regionale Nieuwbouwbeurs Eindhoven Voorwoord Soulife op Nieuwbouwbeurs in Eindhoven De woonconsument op de Nieuwbouwbeurs in Eindhoven Social media goed bruikbaar om consument te benaderen De woonwensen

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang uitvoering landinrichting Rijssen in verband met opheffing DLG

Onderwerp: Voortgang uitvoering landinrichting Rijssen in verband met opheffing DLG Landinrichtingscommissie Rijssen De heer H. van verbeeke Lentzinckserve 6 441 KE NIJVERDAL Luttenbergstraat Postbus 1008 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 45 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl

Nadere informatie

Dichter bij Vrijheid. Docentenhandleiding Boek 3. www.dichterbijvrijheid.nl

Dichter bij Vrijheid. Docentenhandleiding Boek 3. www.dichterbijvrijheid.nl Dichter bij Vrijheid Docentenhandleiding Boek 3 Dichter bij Vrijheid Een onderwijsproject van Amnesty International Dit is boek 3 uit de docentenhandleiding Dichter bij Vrijheid. Op de boekenplank staan

Nadere informatie

Dochter xxx is sinds 20 augustus 2007 geplaatst op een speelzaalvestiging van organisatie.

Dochter xxx is sinds 20 augustus 2007 geplaatst op een speelzaalvestiging van organisatie. 08-100 Melding AMK 2008 Opvangvorm organisatie met meer kinderopvangvormen Betreft interne klachtenbehandeling Inleiding 1. De klacht Ouders/verzorgers klagen erover dat de organisatie op 10 november 2008

Nadere informatie

Voorkeur woonmilieu (20-35 jaar) Voorkeur woonmilieu (alle leeftijden) Voorkeur woonmilieu (50-65 jaar) Voorkeur woonmilieu (35-50 jaar) Page 1 of 18

Voorkeur woonmilieu (20-35 jaar) Voorkeur woonmilieu (alle leeftijden) Voorkeur woonmilieu (50-65 jaar) Voorkeur woonmilieu (35-50 jaar) Page 1 of 18 WOONMILIEU'S Voorkeur woonmilieu (alle leeftijden) Voorkeur woonmilieu (20-35 jaar) Suburbaan Suburbaan Landelijk Landelijk Stadscentrum Stadscentrum Dorps Dorps Stedelijk - buitenwijken Stedelijk - buitenwijken

Nadere informatie

Type J35: Rijke Rijtjes

Type J35: Rijke Rijtjes Overzicht Kenmerk Hoog inkomen Hoge opleiding 45 tot 65 jaar Rijtjeshuis Koopwoning Beleggingen Interesse personal finance Lease auto Landelijke dagbladen Goede doelen Ranglijst Leeftijd hoofd huishouden

Nadere informatie

Met de hierna volgende aspecten wil ik u uitleggen waarom dit voor ons van belang is.

Met de hierna volgende aspecten wil ik u uitleggen waarom dit voor ons van belang is. Omdat mijn partner en il< al een paar jaar bezig zijn met een bouwvergunning en er nu een nieuw bestemmingsplan komt voor Voorhout-Oost wil ik gebruik maken van het spreekrecht. Wij zouden heel graag willen

Nadere informatie

NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN

NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN Je leest een tekst over de organisatie en de structuur van het onderwijs in Vlaanderen. Wat moet je doen? 1. Kijk naar de woordenlijst op blad 1 (deze pagina) 2. Lees eerst de

Nadere informatie

Genieten van het leven

Genieten van het leven Genieten van het leven Getwijfeld over titel - schaamteloos - mateloos Tijdens de voorbereiding van mijn preek dacht ik plotseling aan het feit dat (nu ondertussen gisteren) NL-Tsjechië zou zijn. Optie

Nadere informatie

Examen VWO. Nederlands. tijdvak 1 maandag 18 mei 9.00-12.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Nederlands. tijdvak 1 maandag 18 mei 9.00-12.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 18 mei 9.00-12.00 uur Nederlands Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 22 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten

Nadere informatie

HG P EEN EFFECTIEF EN EFFICIENT VERSPREIDPLAN IN 5 STAPPEN

HG P EEN EFFECTIEF EN EFFICIENT VERSPREIDPLAN IN 5 STAPPEN HG P EEN EFFECTIEF EN EFFICIENT VERSPREIDPLAN IN 5 STAPPEN Stap 1 Het profiel van je klantgroep(en) in kaart brengen Wanneer je beschikt over de adres- of 6-positie postcodegegevens van je klanten, heb

Nadere informatie

1+!! 13! 1! !!"#!!!!$% %!! ! & ' %! $% +!!! !!! (!!! !!)&!! ) * ) )+!! ), -! (. & / ! $% $!!// !! # $% %!!!! ! / /!! #&$0 $!!!!!

1+!! 13! 1! !!#!!!!$% %!! ! & ' %! $% +!!! !!! (!!! !!)&!! ) * ) )+!! ), -! (. & / ! $% $!!// !! # $% %!!!! ! / /!! #&$0 $!!!!! 1 "# % % ' ) ) * ) ) ), -. # #0 % % 1 12 1 13 1 % % % - 2 %.4# - % - % - " # " % %. % # #%' 4 55 4 55. % 7 "" 489 Colofon BRUGnieuws is een uitgave van de Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG, bestemd

Nadere informatie

De nieuwe verhouding tussen overheid en burger. Marianne Potting Programmaleider Wmo Lectoraat Sociale Integratie. Zuyd Hogeschool

De nieuwe verhouding tussen overheid en burger. Marianne Potting Programmaleider Wmo Lectoraat Sociale Integratie. Zuyd Hogeschool De nieuwe verhouding tussen overheid en burger Marianne Potting Programmaleider Wmo Lectoraat Sociale Integratie. Zuyd Hogeschool Krimp en Veroudering -5,94% 28.27% Marianne Potting/Lectoraat Sociale Integratie/Wmoprogramma

Nadere informatie

Kleurrijke buurt Doetinchem

Kleurrijke buurt Doetinchem Kleurrijke buurt Doetinchem Kleurrijke uurt Doetinchem Situatie Crescent De woningen vormen een halve cirkel. Dat betekent dat de zoninval steeds verschillend is. Voor energiezuinige, duurzame woningen

Nadere informatie

Megastallen-debat. Motie Grashoff/van Veldhoven

Megastallen-debat. Motie Grashoff/van Veldhoven Megastallen-debat 1 O N T W I K K E L I N G E N M E G A S T A L L E N - P O L I T I E K S O N J A B O R S B O O M Motie Grashoff/van Veldhoven Aangenomen 15 februari 2011 overwegende, dat gedurende deze

Nadere informatie

Surf ook naar www.rvec.nl

Surf ook naar www.rvec.nl Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind Welkom bij Roelof! Het Roelof van Echten College in Hoogeveen is een school voor ieder kind. Wij bieden alle vormen van onderwijs aan: praktijkonderwijs, leerwegondersteunend

Nadere informatie

Examen VWO. Nederlands. tijdvak 1 maandag 12 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Nederlands. tijdvak 1 maandag 12 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2014 tijdvak 1 maandag 12 mei 13.30-16.30 uur Nederlands Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 19 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/16270_3

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/16270_3 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 11 december 2014 Onderwerp: Verordening individuele Aan de raad. studietoeslag Beslispunten *Z003563ADC 1. De Verordening Individuele

Nadere informatie

Publieksparticipatie.in.de.culturele.sector.

Publieksparticipatie.in.de.culturele.sector. Keizersgracht174 Postbus2960 1000CZAmsterdam +31(0)205756720 wwwkennislandnl Publieksparticipatieindeculturelesector e2brief 2011 Colofon Publieksparticipatieindeculturelesector StichtingNederlandKennisland(2011)

Nadere informatie

Thema 5 Groepen in de samenleving DE MUSICAL. De fan

Thema 5 Groepen in de samenleving DE MUSICAL. De fan Les 5.1 In de hoofdrol WOORDWEB: Musical 1. Aanmelden : je moet zeggen wie je bent, zodat ze weten dat jij er bent. 2. De aanwezigheid: ergens zijn. Anderen zijn ook aanwezig, ze zijn er ook. Tegen(over)gestelde

Nadere informatie

Spinoza: Theologisch Politiek Traktaat, hoofdstuk 20, p. 434 (vertaling Akkerman).

Spinoza: Theologisch Politiek Traktaat, hoofdstuk 20, p. 434 (vertaling Akkerman). Spinoza: Theologisch Politiek Traktaat, hoofdstuk 20, p. 434 (vertaling Akkerman). Uitgegeven in Amsterdam 1670 Tot bewijs voorts van de stelling dat uit deze vrijheid geen ongemakken kunnen voortkomen

Nadere informatie

Voorlopig Ontwerp. Rijskade bouwnr.2-3. Nieuwerkerk aan den IJssel

Voorlopig Ontwerp. Rijskade bouwnr.2-3. Nieuwerkerk aan den IJssel Voorlopig Ontwerp 2-onder-1 kap Rijskade bouwnr.2-3 variant 'modern' Nieuwerkerk aan den IJssel 312.002 HD Projectrealisatie VO06 15 april 2010 rijskade _ bestaande situatie luchtfoto's Rijskade 'taverna'

Nadere informatie

Goede bedoelingen Over het beoordelen van ontmoetingskunst. Erik Hagoort. Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst

Goede bedoelingen Over het beoordelen van ontmoetingskunst. Erik Hagoort. Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst Erik Hagoort Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst Voorwoord 04 05 Inleiding 06 07 1 2 3 08 09 4 5 01 10 11 6 7 8 12 13 9 14 15 02 10 11 16 17 12 13 14 15 16 17 18 18 19 19 03 20 21 20

Nadere informatie

Park Krayenhoff Woningen

Park Krayenhoff Woningen Park rayenhoff Woningen Park rayenhoff Uithoorn Situatie Park rayenhoff vormt een ruim opgezette parkachtige woonwijk aan de noordwest-zijde van Uithoorn op het voormalige IBM-terrein. Het hele plan is

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna niet meer de deur uit Wat kunt u doen om dit

Nadere informatie

ALGEMENE'VOORWAARDEN' STUDIEKRING'OVER'STRAFRECHT''

ALGEMENE'VOORWAARDEN' STUDIEKRING'OVER'STRAFRECHT'' ALGEMENE'VOORWAARDEN' STUDIEKRING'OVER'STRAFRECHT'' Postbus9520 2300RALeiden E:bestuur@sos8leiden.nl W:www.sos8leiden.nl ART.'1'DEFINITIES' 1.''Algemene'voorwaarden:'de'onderhavige'algemene'voorwaarden.'

Nadere informatie

WILLEM VAN HANEGEM Een voetballer die veel verdriet had door Auke Kok

WILLEM VAN HANEGEM Een voetballer die veel verdriet had door Auke Kok WILLEM VAN HANEGEM Een voetballer die veel verdriet had door Auke Kok WILLEM VAN HANEGEM Geboren: 1944, Breskens Toptijd: 1962-1983 Clubs: Velox, Xerxes, Feyenoord, AZ 67, Chicago Sting, FC Utrecht Positie

Nadere informatie

Zorgprofiel-Productenboek Lichamelijk Gehandicapten (LG)

Zorgprofiel-Productenboek Lichamelijk Gehandicapten (LG) Zorgprofiel-Productenboek Lichamelijk Gehandicapten (LG) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking en een lichamelijke handicap. Een zorgprofiel is een manier

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure 2014 Bezwaarschrift indienen?

Bezwaarschriftenprocedure 2014 Bezwaarschrift indienen? Bezwaarschrift indienen? Informatie over de bezwaarschriftenprocedure 1 Bezwaar maken Wie het niet eens is met een beslissing van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of van de burgemeester

Nadere informatie

Ruimte voor honden. Uitrenterrein Honden mogen hier los lopen. Verboden-voor-hondenterrein Honden mogen hier niet komen

Ruimte voor honden. Uitrenterrein Honden mogen hier los lopen. Verboden-voor-hondenterrein Honden mogen hier niet komen Ruimte voor honden Ruimte voor honden Honden: voor de één een maatje en voor de ander een ergernis. Deze ergernis heeft vaak te maken met het niet opruimen van hondenpoep. Daarnaast laat niet iedereen

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 44 (09-11)

De Bijbel open 2013 44 (09-11) 1 De Bijbel open 2013 44 (09-11) Als ouders zondigen, dan worden hun kinderen daarvoor gestraft. Is dat zo? Dat kan toch niet waar zijn. Toch lijkt dat wel zo te staan in Deut. 5:9 en Ex. 20:5. In deze

Nadere informatie

Een goede reis begint met uw goede raad. Over de Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering

Een goede reis begint met uw goede raad. Over de Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Een goede reis begint met uw goede raad Over de Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Uw advies kan een hoop ellende voorkomen. Een goede reis- en annuleringsverzekering kan uw klanten veel ellende

Nadere informatie

kunstenaars vereniging flevoland verslag sunsation 2001 - sunsation 2001 - pop en poëzie - colofon Kunstenaars Vereniging Flevoland

kunstenaars vereniging flevoland verslag sunsation 2001 - sunsation 2001 - pop en poëzie - colofon Kunstenaars Vereniging Flevoland kunstenaars vereniging flevoland Kunstenaars Vereniging Flevoland Secretariaat: mevr. L. de Jong Postbus 352, 8200 AJ Lelystad Telefoon: 0320-248610 www.flevokunst.nl colofon Voor de achtste keer nam de

Nadere informatie

MARKTDATA voor BETAALBARE NIEUWBOUW NCB

MARKTDATA voor BETAALBARE NIEUWBOUW NCB MARKTDATA voor BETAALBARE NIEUWBOUW NCB Vooraf peilen. Erop inspelen. Peeter Windt Windtsnelheid Vastgoed MarkeEng Advies BETAALBARE HUIZEN Om mensen een betaalbaar huis te bieden, eist De Woningwet sinds

Nadere informatie

1 Startersonderzoek Doesburg

1 Startersonderzoek Doesburg DATUM 16 juni 2017 PROJECTNUMMER 221.105 OPDRACHTGEVER Gemeente Doesburg en Stichting Woonservice IJsselland Uitkomst enquête starters 1 Startersonderzoek Doesburg In de gemeente Doesburg zijn in het kader

Nadere informatie

Argumenteren en debateren. Publiek spreken (2) Publiek spreken. Brengen van een argument. Publiek spreken (3) Wie is er bang van publiek spreken?

Argumenteren en debateren. Publiek spreken (2) Publiek spreken. Brengen van een argument. Publiek spreken (3) Wie is er bang van publiek spreken? Argumenteren en debateren Wie is er bang van publiek spreken? 1.Spreken in het openbaar 40.6% 2.Hoogtes 30.0% 3.Insekten en torren 22.1% 4.Financiële problemen 22.0% 5.Diep water 21.5% 6.Ziekte 18.8% 7.Dood

Nadere informatie

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. Je laten omscholen.

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. Je laten omscholen. Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden September 2011 Je laten omscholen. Als je nadenkt over de werkwijze van Jezus, dan kom je al gauw tot de ontdekking dat de

Nadere informatie

Vakoverschrijdende eindtermen/ontwikkelingsdoelen globaal voor het secundair onderwijs

Vakoverschrijdende eindtermen/ontwikkelingsdoelen globaal voor het secundair onderwijs t Gasthuys Stedelijk Museum Aalst op schoolmaat (16+) Eindtermen 3 de graad secundair onderwijs 1. inleiding In de tijdelijke tentoonstelling Aalst 1815-1830. Geschiedenis van een provinciestad tijdens

Nadere informatie

Zondag 12 januari - de doop van Jezus

Zondag 12 januari - de doop van Jezus Zondag 12 januari - de doop van Jezus Zoals Nederland een waterland is, zou je kunnen zeggen dat de Bijbel een waterboek is. Het begint al in Genesis 1: Gods Geest zweefde over het water. Er lijkt al water

Nadere informatie

Vuurwerk opnieuw gepeild

Vuurwerk opnieuw gepeild Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Vuurwerk opnieuw gepeild Verandering

Nadere informatie

Cliptoetsen Derde Kamer docentenhandleiding

Cliptoetsen Derde Kamer docentenhandleiding Kamer Cliptoetsen Derde Kamer docentenhandleiding Derde Kame Derde Kam Wie is de baas van Nederland? Hoe werken de verkiezingen? Wat is een Grondwet? En waarom is Prinsjesdag zo belangrijk? In het lespakket

Nadere informatie

Memo: Stop plezierjacht op provinciale gronden

Memo: Stop plezierjacht op provinciale gronden Memo: Stop plezierjacht op provinciale gronden Partij voor de Dieren Statenfractie Noord-Brabant s-hertogenbosch, januari 2015 Inhoud Aanleiding 1 Plezierjacht op provinciale gronden 2 Waarom geen jachtrechten

Nadere informatie

Mosaic en de Rotterdamse Doelgroepen voor kunst en cultuur. Van data naar inzicht van inzicht naar actie

Mosaic en de Rotterdamse Doelgroepen voor kunst en cultuur. Van data naar inzicht van inzicht naar actie Mosaic en de Rotterdamse Doelgroepen voor kunst en cultuur Van data naar inzicht van inzicht naar actie Onderwerpen Wat doet EMC Cultuuronderzoeken? Waarom segmenteren? Van data naar inzicht Van inzicht

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2007

Correctievoorschrift VWO 2007 Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Inschrijfformulier Verkoopbouwkavel en/of koopwoning

Inschrijfformulier Verkoopbouwkavel en/of koopwoning Inschrijfformulier Verkoopbouwkavel en/of koopwoning gemeente Hilvarenbeek Persoonsgegevens Naam + voorletters (de heer of mevrouw): Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer(s): Geboortedatum: E-mailadres:

Nadere informatie

Voorlopig Ontwerp. Rijskade bouwnr.2-3. Nieuwerkerk aan den IJssel

Voorlopig Ontwerp. Rijskade bouwnr.2-3. Nieuwerkerk aan den IJssel CONCEPT Voorlopig Ontwerp 2-onder-1 kap Rijskade bouwnr.2-3 'modern' Nieuwerkerk aan den IJssel 312.002 HD Projectrealisatie VO10 15 september 2010 rijskade _ bestaande situatie luchtfoto's Rijskade 'taverna'

Nadere informatie

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS Je wil extra uitdaging op theoretisch vlak. Je hebt doorzettingsvermogen, je werkt nauwkeurig en kunt een stevig studieritme aan. Door de 7 uren Latijn en

Nadere informatie

Simson is een nazireeër. Wat houdt dat in?

Simson is een nazireeër. Wat houdt dat in? De gelofte als nazireeër. Simson is een nazireeër. Wat houdt dat in? Genesis 49:26 26 De zegeningen van je vader gaan de zegeningen van mijn vaderen te boven, tot aan de begerenswaardigheid van de eeuwige

Nadere informatie

Personeelsvereniging De Schakel. Jaarrekening 2015 Begroting 2016

Personeelsvereniging De Schakel. Jaarrekening 2015 Begroting 2016 Personeelsvereniging De Schakel Jaarrekening 2015 Begroting 2016 Balans PV de Schakel 31122015 Activa Passiva Vaste activa Eigen vermogen 10.422 Piano Podium Biljart Vlottende Activa Overige Passiva Debiteuren

Nadere informatie

Ouderen - De Klantsegmenten

Ouderen - De Klantsegmenten Ouderen - De Klantsegmenten 1. Tom The Nestor - De Conservatieve 2. Emma The Escapist - De Genieter 3. Martha The Explorer - De Ontdekker Houding Behouden / Verzorgen Bezitten / Verwennen Ontplooien /

Nadere informatie

Poort van Boerhaave - Damiate locatie

Poort van Boerhaave - Damiate locatie Reageren antwoord@haarlem.nl Meer informatie www.haarlem.nl Vragen 023 _ 511 51 15 Gemeente Haarlem Stadszaken Ruimtelijk Beleid Poort van Boerhaave - Damiate locatie Spelregels Boerhaavelaan Zuster Rebelpad

Nadere informatie

Interne en externe klachtenregeling Kinderopvang de Beukenoot

Interne en externe klachtenregeling Kinderopvang de Beukenoot Interne en externe klachtenregeling Kinderopvang de Beukenoot Interne en externe klachten kinderopvang de Beukenoot o Geleding 1, groepsleiding o Geleding 2, leidinggevende o Geleding 3, interne klachtencommissie

Nadere informatie

Genieten van het echte leven

Genieten van het echte leven Genesis 3: 19 Tot de dag van je dood zul je zwetend het land bewerken om te kunnen leven. 1 De Hamvraag Mag ik genieten en wat is dan eigenlijk genieten? Het leven is toch vooral lol maken! X Het moet

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna

Nadere informatie

Assurantiebedrijf Zijlstra

Assurantiebedrijf Zijlstra Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

week 1 4+ Ma 7 juli Di 8 juli Do 10 juli Vr 11 juli Wo 9 juli kinderopvang Sculpturen locatie: Teddyzolder Waterrakket Sterke verhalen

week 1 4+ Ma 7 juli Di 8 juli Do 10 juli Vr 11 juli Wo 9 juli kinderopvang Sculpturen locatie: Teddyzolder Waterrakket Sterke verhalen Ma 7 juli Sculpturen week 1 Di 8 juli Waterrakket Dansende elementen Sterke verhalen Wo 9 juli De parade van de salade, verdraaid lekker! Dans Dans Dans locatie: Bosch en Hoven Do 10 juli Modderbad en

Nadere informatie

Baby s van 3 maanden liggen ca. 5 minuten per keer op de buik. De meeste baby s van 6 maanden liggen minstens 5-10 minuten per keer op de buik.

Baby s van 3 maanden liggen ca. 5 minuten per keer op de buik. De meeste baby s van 6 maanden liggen minstens 5-10 minuten per keer op de buik. Resultaten enquête In juni en juli 2012 is een enquête over wakker op de buik liggen afgenomen bij 101 ouders met baby s van 3 maanden én 142 ouders met baby s van 6 maanden. Vérian wil alle ouders die

Nadere informatie

Kinderkookcafe - voor jongens en meisjes

Kinderkookcafe - voor jongens en meisjes Kinderkookcafe - voor jongens en meisjes Een partijtje om je vingers bij af te likken! De kinderen worden tijdens dit feestje echte koks. Ze krijgen een schortje, we knutselen een koksmuts en spelen spelletjes

Nadere informatie

Elke dag vertrouwd. Sint-Michielsgestel. elke dag een uitdaging

Elke dag vertrouwd. Sint-Michielsgestel. elke dag een uitdaging Elke dag vertrouwd Sint-Michielsgestel elke dag een uitdaging Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een hele verandering. Als het aan het Elde College in Sint-Michelsgestel ligt, een prettige

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

BB-nummer ; besluit d.d Onderwerp. Besluit: vellen van de boom als bedoeld in bijlage A, te bekrachtigen; van de boom.

BB-nummer ; besluit d.d Onderwerp. Besluit: vellen van de boom als bedoeld in bijlage A, te bekrachtigen; van de boom. BB-nummer 15.068; besluit d.d. 9-7-2015 Onderwerp Kap boom op de hoek Kagerstraat/Eijmerspoelstraat Besluit: 1. op grond van artikel 175 Gemeentewet om het op 8 juli 2015, mondeling gegeven bevel tot het

Nadere informatie

MEMO. Percentage dieetvolgers en volgers van een leefregel Resultaten van VCP

MEMO. Percentage dieetvolgers en volgers van een leefregel Resultaten van VCP MEMO Percentage dieetvolgers en volgers van een leefregel Resultaten van VCP 2007-2010 Colofon RIVM 2012 Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding: 'Rijksinstituut

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen (14/10/12) online bevraging vooraf. aanzet tot actie: - gemeentebestuur beïnvloeden. - inwoners sensibiliseren

Gemeenteraadsverkiezingen (14/10/12) online bevraging vooraf. aanzet tot actie: - gemeentebestuur beïnvloeden. - inwoners sensibiliseren Gemeenteraadsverkiezingen (14/10/12) online bevraging vooraf aanzet tot actie: - gemeentebestuur beïnvloeden - inwoners sensibiliseren 1 Bevraging: januari maart 2012 via mail, De Bond, advertenties, Bravo!,

Nadere informatie

Inhoud. Praten over geld 5. Verzekeringen 31. Betaalkaart 13. Immo 35. Extra informatie 37. Smartphone 17. Sparen 20

Inhoud. Praten over geld 5. Verzekeringen 31. Betaalkaart 13. Immo 35. Extra informatie 37. Smartphone 17. Sparen 20 Inhoud Praten over geld 5 Betaalkaart 3 3 Smartphone 7 4 5 Verzekeringen 3 6 Immo 35 7 Extra informatie 37 Sparen 0 Opzet van het onderzoek maart 06 - Dit onderzoek zoomt in op hoe binnen het gezin wordt

Nadere informatie

Lesbrief Van Papa, voor Sammie

Lesbrief Van Papa, voor Sammie Lesbrief Van Papa, voor Sammie 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Introductie 4 Tweede Wereldoorlog 5 Concentratiekamp 6 Stripverhaal (opdracht) 8 Collage maken (opdracht) 9 Colofon 10 2 Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

BUYER PERSONA S. Ontdek wie jouw ideale klant is!

BUYER PERSONA S. Ontdek wie jouw ideale klant is! BUYER PERSONA S Ontdek wie jouw ideale klant is! WAT IS EEN BUYER PERSONA? Sluit je ogen en visualiseer je (potentiële) klant. Wat zie je? Grote kans dat er een typerende foto op je netvlies gebrand staat.

Nadere informatie

Jubileum Beatrix. Rapport. Tom van der Horst / Peter Kanne. C december Social & Polling

Jubileum Beatrix. Rapport. Tom van der Horst / Peter Kanne. C december Social & Polling Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Social & Polling Rapport Jubileum Beatrix Tom van der Horst /

Nadere informatie

Rollenspel Dag van de Verpleging

Rollenspel Dag van de Verpleging Opdracht 17 Groep Rollenspel Dag van de Verpleging Hoe belangrijk is de Dag van de Verpleging? MBO 1-2 lesuren Opdracht 17 Inleiding Al een halve eeuw viert Nederland op 12 mei de Dag van de Verpleging.

Nadere informatie

Huizen. Tuin om te genieten. Fijn contact woonkamer & keuken. Vier slaapkamers. Kindvriendelijke omgeving. Meedhuizenstraat 21, 5045 EG Tilburg

Huizen. Tuin om te genieten. Fijn contact woonkamer & keuken. Vier slaapkamers. Kindvriendelijke omgeving. Meedhuizenstraat 21, 5045 EG Tilburg Huizen vanhendriks Meedhuizenstraat 21, 5045 EG Tilburg Fijn contact woonkamer & keuken Kindvriendelijke omgeving Vier slaapkamers Tuin om te genieten H55 H55 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Framing the Other. Opdrachtenblad

Framing the Other. Opdrachtenblad Framing the Other Ilja Kok & Willem Timmers 2013 25 minuten (film), 13 minuten (interview) http://framingtheother.wordpress.com/ 1 Kijkopdracht 1. Titel hoofdstuk Toeriste Nell maakt foto van Mursi Nadonge

Nadere informatie

Van harte welkom in het schooljaar !

Van harte welkom in het schooljaar ! INFORMATIE LOOT-leerlingen 2012-2013 2 Beste LOOT-leerling Van harte welkom in het schooljaar 2012-2013! Over roosters Bij de start van het schooljaar willen we jullie graag wijzen op de werkwijze van

Nadere informatie

Buurt impuls ideeën realiseren

Buurt impuls ideeën realiseren Buurt impuls ideeën realiseren Buurtimpuls Leuke ideeën voor de buurt realiseren. Soms heeft u met uw buren een leuk idee om samen iets te organiseren. Of wat zou het leuk zijn als er in de buurt een fijne

Nadere informatie

projecties nummer februari 2005

projecties nummer februari 2005 projecties 12 nummer februari 2005 KO N I N K L I J K T H E AT E R C A R R É een van de meest bijzondere theaters van Nederland Op 15 november 2004 werd Koninklijk Theater Carré in Amsterdam officieel

Nadere informatie

Onze doelstelling (volgens de statuten)

Onze doelstelling (volgens de statuten) Onze doelstelling (volgens de statuten) Het bevorderen van het welzijn van in het bijzonder - senioren in Nederland en speciaal in Oost-Groningen door het organiseren en faciliteren van activiteiten, die

Nadere informatie

de Warande & Speelnatuur

de Warande & Speelnatuur de Warande & Speelnatuur 1 april 2010 luisteren, dromen, kennismaken,... teveel tijd wordt er doorgebracht achter tv- of computerscherm waarom speelnatuur speelplek voor scharrelkinderen vraag... wanneer

Nadere informatie

Natuurlijk wonen in Meerstad

Natuurlijk wonen in Meerstad 4 halfvrijstaande woningen Wonen in Meerstad in de veelzijdige wijk Meeroevers Groningen Meerstad Langs de Erven Wakker worden tussen het ruisende riet, je dag beginnen met een frisse duik in het Woldmeer

Nadere informatie

Registratienummer: Besluit omgevingsvergunning Elswoutshoek

Registratienummer: Besluit omgevingsvergunning Elswoutshoek Registratienummer: 2016003300 Besluit omgevingsvergunning Elswoutshoek Op 22 mei 2015 is namens de heer J.W. Slewe te Overveen een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de activiteit handelen in

Nadere informatie

ACTIVA 2015 PASSIVA 2015 Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 35.135

ACTIVA 2015 PASSIVA 2015 Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 35.135 Balans 2015 ACTIVA 2015 PASSIVA 2015 Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 35.135 Vooruit Ontvangen Liquide Middelen Contributie 2016 2.474 Credit Agricole Betaalrekening 3.715 Contributie 2017

Nadere informatie

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord LEDE

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord LEDE Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord LEDE Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede Markt 5 9340 Lede Tel: 053 60 68 70 academie@gamw.lede.be http://www.gamw.lede.be Voor elk wat wils! De

Nadere informatie

Klachtenreglement Elite Gastouderbureau

Klachtenreglement Elite Gastouderbureau Klachtenreglement Elite Gastouderbureau Artikel 1 Algemeen Conform de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen heeft Elite Gastouderbureau dit klachtenreglement opgesteld. Iedere (ex) klant

Nadere informatie

Bezinning bij de start van een nieuw schooljaar

Bezinning bij de start van een nieuw schooljaar Bezinning bij de start van een nieuw schooljaar 2016-17 Vele stemmen... Er zijn de laatste maanden zo vele verwarrende dingen gebeurd... Best wel angstwekkend soms, bizar ook. En een mens (ook een kind)

Nadere informatie

GP/VAN HOUDT. Kernenergie: overbodig onheil. www.greenpeace.nl

GP/VAN HOUDT. Kernenergie: overbodig onheil. www.greenpeace.nl GP/VAN HOUDT Kernenergie: overbodig onheil www.greenpeace.nl Wat zijn de oplossingen? Kernenergie is volgens sommigen onvermijdelijk als we de uitstoot van broeikasgassen willen beperken. Onzin! Greenpeace

Nadere informatie

Daar teken ik voor! Rheense Waarden. Kavelpaspoort. Dorpse Waard. in Elst.

Daar teken ik voor! Rheense Waarden. Kavelpaspoort. Dorpse Waard. in Elst. Daar teken ik voor! Rheense Waarden Kavelpaspoort Dorpse Waard in Elst www.kavelsinrhenen.nl thuisgemaakt Dorpse Waard, Elst WOONRECEPTENBOEK COLOFON: Stedenbouwkundig kookboek met recepten voor de invulling

Nadere informatie

Pagina 1 Meer weten? Raffe, J.K. van & R.J.A.M. Wolf, 2000. Bedrijfsplanning geïntegreerd bosbeheer. Alterra, Wageningen. Rapport 051. [De beschrijving van de methode]. Beheervisie Beheerplan Werkplan

Nadere informatie

Week tegen Eenzaamheid Kom de deur uit. Coalitie Erbij. Juli 2012. TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga. TNS Nipo

Week tegen Eenzaamheid Kom de deur uit. Coalitie Erbij. Juli 2012. TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga. TNS Nipo Week tegen Eenzaamheid Kom de deur uit Coalitie Erbij Juli 2012 TNS NIPO Natascha Snel Suzanne Plantinga Inhoud Conclusies en aanbevelingen 3 1 Inleiding en onderzoeksdoel 6 2 Fysieke en digitale contacten

Nadere informatie