Bespreking van de voorstellen tot wijziging van de regelgeving, opgenomen in de conceptnota en aanvullende opmerkingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bespreking van de voorstellen tot wijziging van de regelgeving, opgenomen in de conceptnota en aanvullende opmerkingen."

Transcriptie

1 RVB 2014_6 Standpunt van de VVSG inzake de conceptnota van mevrouw Katrien Schryvers e.a. over de regelgeving begraafplaatsen en lijkbezorging en de erin opgenomen voorstellen (doc Vl. Parl ( )-nr.1 De opstellers van deze conceptnota zijn van mening dat een open debat over de actualisering van de regelgeving over de begraafplaatsen en de lijkbezorging nodig is. De nota mag volgens hen ook de aanloop vormen tot een voorstel van decreet om een aantal bepalingen van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging te wijzigen, die volgens hen verouderd of te beperkt zijn om een antwoord te bieden aangepast aan de bekommernissen van de mensen van vandaag. Het brede kader voor deze materie wordt inderdaad geschetst in het voormeld decreet van Het decreet vertrouwt aan de lokale besturen de zorg toe voor de inrichting en het beheer van begraafplaatsen en deze voor de wijze van lijkbezorging. Dit was voordien ook al het geval in de vorige federale wet van 20 juli 1971, die daarover duidelijkheid bracht en een einde maakte aan de zgn. confessionele begraafplaatsen (decreet van 23 Prairial jaar XII, of 12 juni 1804). Het zijn ook de lokale besturen die als overheid het dichtst bij de burger staan met zijn vragen en verlangens over zijn toekomstige lijkbezorging en deze van zijn nabestaanden. Het decreet biedt een breed kader aan en het zijn de gemeenten die nadere bepalingen uitwerken in een politie- en huishoudelijk reglement, een belasting- of retributiereglement. De VVSG is in het algemeen vrij tevreden met het huidig decretaal kader. Nieuwe detailbepalingen zijn niet wenselijk; de lokale invulling wordt het best aan de gemeenten overgelaten. Het VVSG-standpunt werd opgemaakt door VVSG-stafmedewerkers op basis van hun ervaringen en opmerkingen van enkele gemeenten; het standpunt is door het te korte tijdsbestek, niet ten gronde besproken in de VVSG-bestuursorganen. Bespreking van de voorstellen tot wijziging van de regelgeving, opgenomen in de conceptnota en aanvullende opmerkingen. A. Bevat 9 punten in volgorde van de punten in het besluit van de conceptnota. B. Lijkbezorging van mensen in armoede. C. Aanvullende opmerking bij de regelgeving. 30 januari /15

2 A.1. Verplichting tot het terugbrengen van de as, wanneer nabestaanden de as thuis niet meer wensen te bewaren Artikel 24, 1, vierde lid, 3 van het decreet bepaalt dat indien er een einde komt aan de bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats, de as door toedoen van de nabestaande die er de zorg voor heeft of zijn erfgenamen in geval van diens overlijden, ofwel naar een begraafplaats wordt gebracht om er begraven, in een columbarium bijgezet of uitgestrooid te worden ofwel op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee uitgestrooid te worden. De opstellers van de conceptnota wensen deze bepaling op te heffen (moeilijk om toezicht uit te oefenen op naleving deze bepaling; de urne werd ook slechts in enkele gevallen teruggebracht ); ze vinden het ook belangrijk dat de mogelijkheid om de as terug te brengen moet blijven bestaan. - Er bestaan ook andere visies: - De decretale bepaling en verplichting om de urne na einde bewaring, terug te brengen, behouden, samen met de mogelijkheid voor de nabestaanden om een concessie te nemen bij herbegraving. - Als de as na een bepaalde termijn (bv. 10 jaar) wordt teruggebracht, moet de gemeente over de bestemming van de as kunnen beslissen (bv. uitstrooiing), tenzij de nabestaanden eventueel willen betalen voor een nieuwe rustplaats. Deze aangelegenheid moet voorwerp uitmaken van verder debat. A.2. Opheffen van een tweetal bepalingen 1) de mogelijkheid om een afwijking aan te vragen op de decretale verplichting om te begraven op gemeentelijke of intergemeentelijke begraafplaatsen 2) de mogelijkheid voor de burgemeester om de kisting bij te wonen 1. Artikel 16, 1, van het decreet bepaalt dat alleen op gemeentelijke of intergemeentelijke begraafplaatsen mag worden begraven. Afwijkingen hiervan kunnen worden toegestaan door de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, op voorstel van de burgemeester van de gemeente waar de begraving zal plaatshebben. De minister mag de afwijking slechts toestaan op een op godsdienstige of filosofische overwegingen berustend verzoek, behalve als redenen van hygiëne en volksgezondheid dat niet toelaten (artikel 16, 3, van het decreet). 30 januari /15

3 De opstellers van de conceptnota willen deze mogelijkheid tot afwijking afschaffen, omdat deze afwijking in de periode geen enkele keer aangevraagd werd. Is dit een voldoende reden om deze afwijking af te schaffen? Aangezien de samenleving snel evolueert, is het niet uitgesloten dat dergelijke aanvragen in de toekomst vaker voorkomen. Het bestaan van de afwijkingsmogelijkheid levert op dit moment geen problemen op. 2. Artikel 12 van het decreet bepaalt dat de burgemeester of zijn gemachtigde de kisting mag bijwonen. Artikel 12 van het decreet moet samen gelezen worden met artikel 11 van dit decreet. Naast de verplichting dat de stoffelijke overschotten in een doodskist of ander lijkomhulsel geplaatst moeten worden, bepaalt artikel 11 van het decreet onder meer ook dat het gebruik van doodskisten, producten, procédés enz. die de natuurlijke en normale ontbinding van het lijk of de crematie beletten, verboden is en dat de Vlaamse regering de hiervoor bedoelde voorwerpen en procedés, alsook de voorwaarden waaraan een doodskist of ander lijkomhulsel moet beantwoorden, omschrijft. De Vlaamse Regering heeft dit laatste gedaan in het besluit van 21 oktober De opstellers van de conceptnota willen deze mogelijkheid schrappen omdat zij weinig toegepast wordt. Artikel 12 van het decreet kan toch nuttig zijn. Het is niet omdat ze niet veel toegepast wordt, dat die bepaling moet geschrapt worden. Eenmaal de kisting is gebeurd, mag de doodskist niet meer geopend worden. Als er redenen zijn om de doodskist toch nog te openen, bijvoorbeeld als er zich voorwerpen vreemd aan de overledene of aan de lijkbezorging in de doodskist bevinden, biedt deze bepaling de mogelijkheid om hieraan te remediëren. De opheffing van voormelde bepalingen dragen weinig bij tot het debat. A.3. Toestemming tot crematie Ambtenaar van de burgerlijke stand Procureur des Konings Voor crematie van een persoon die in het Vlaamse Gewest is overleden is een toestemming vereist die wordt verleend door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden werd vastgesteld (artikel 19, 1, eerste lid, van het decreet). Voor de crematie van een persoon die overleden is in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of het Waalse Gewest wordt met de toestemming tot crematie gelijkgesteld de machtiging die daartoe wordt verleend door de overheid die in dat gewest bevoegd is voor het verlenen van een toestemming tot crematie (artikel 19, 1, eerste lid, van het decreet). 30 januari /15

4 Voor crematie van een persoon die in het buitenland is overleden, is de toestemming van de procureur des Konings van het arrondissement van de plaats waar zich ofwel het crematorium ofwel de hoofdverblijfplaats van de overledene bevindt, vereist (artikel 19, 1, eerste lid, van het decreet). Voor crematie van een persoon die eerst begraven is en waarvan de nabestaanden nadien wensen het stoffelijk verschot te cremeren, is een toestemming vereist van de procureur des Konings aan wie de aanvraag tot crematie gericht is bij crematie na opgraving (artikel 19, 2, tweede lid, van het decreet). De opstellers van de conceptnota willen de toestemming tot crematie zowel in de regel als na opgraving laten verlenen door enkel de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden werd vastgesteld of van de plaats waar zich ofwel het crematorium ofwel de hoofdverblijfplaats van de overledene bevindt, om redenen dat de taakverdeling onduidelijk is. Ons inziens is die taakverdeling wel duidelijk. We hebben in elk geval geen weet van grote problemen hieromtrent. A.4. Opheffing van de verplichting tot het voorleggen van een afzonderlijk medisch attest voor crematie Artikel 21, 1, eerste lid, van het decreet bepaalt dat bij de aanvraag tot toestemming voor crematie een attest moet worden gevoegd waarin de behandelende geneesheer of de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld, vermeldt of het overlijden te wijten is aan een natuurlijke of gewelddadige of verdachte of niet vast te stellen oorzaak. De opstellers van de conceptnota schrijven dat dergelijk attest overeenstemt met het Model IIIC of IIID en dat desalniettemin diverse ambtenaren alsnog eisen dat een afzonderlijk medisch attest voorgelegd wordt. Op het Model IIIC (voor personen van 1 jaar of ouder) of IIID (voor kinderen jonger dan 1 jaar of doodgeboren kinderen) (modellen opgenomen in het MB van 11 augustus 2000 in uitvoering van de wet op de statistiek) worden de termen gewelddadige of verdachte of niet vast te stellen oorzaak niet opgenomen (er wordt wel gesproken van gerechtelijkgeneeskundig bezwaar tegen begrafenis of crematie), wat vereist wordt door voormeld artikel 21, 1, eerste lid, van het decreet van 16 januari Dit kan een mogelijkheid van onduidelijkheid creëren en er kan dan ook aangenomen worden dat ambtenaren alsnog eisen dat een afzonderlijk medisch attest voorgelegd wordt. 30 januari /15

5 Quid de vereiste van het bijvoegen van een (tweede) verslag van een beëdigd geneesheer? (komt niet aan bod in de conceptnota). Artikel 21, 1, van het decreet bepaalt bovendien dat als de aanvraag het lijk van een in een gemeente van het Vlaamse Gewest overleden persoon betreft, en de in het bovenstaande lid bedoelde geneesheer heeft bevestigd dat het om een natuurlijk overlijden gaat, dan moet bovendien het verslag worden bijgevoegd van een beëdigd geneesheer uit de eigen gemeente of een andere gemeente van het Vlaamse Gewest, die door de ambtenaar van de burgerlijke stand is aangesteld om de doodsoorzaken na te gaan. In dat verslag wordt vermeld of het overlijden te wijten is aan een natuurlijke of gewelddadige of verdachte of niet vast te stellen oorzaak. Het ereloon en alle daaraan verbonden kosten van de door de ambtenaar van de burgerlijke stand aangestelde geneesheer vallen ten laste van het gemeentebestuur van de gemeente van het Vlaamse Gewest waar de overledene in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister is ingeschreven. Onze vraag Een aantal gemeenten pleiten voor de afschaffing van de tussenkomst van deze controlearts. Het opstellen van dergelijk verslag is vaak uitsluitend een formaliteit (biedt weinig tot geen meerwaarde), kost de gemeenten geld (de tarieven variëren van gemeente tot gemeente en lopen soms hoog op; voorbeeld van gevraagde ereloon: 70 euro en brengt een hoop administratie mee. A.5. Toestemming tot opgraving die door de burgemeester verleend wordt Artikel 8, eerste lid, van Besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria, bepaalt dat het verlenen van toestemming tot opgraving door de burgemeester enkel om ernstige redenen kan. De opstellers van de conceptnota willen deze beslissing op een meer objectieve wijze laten gebeuren en stellen voor om enkel redenen van hygiëne en volksgezondheid aan de basis te leggen van een eventuele weigering. We pleiten voor het behoud van de bestaande regeling. Deze biedt de mogelijkheid voor de burgemeester om in eer en geweten te oordelen over elke aanvraag. De voorgestelde maatregel zou ertoe leiden dat de burgemeester een toestemming tot opgraving moet verlenen om niet-ernstige redenen, bv. omdat de nabestaanden vinden dat het graf beter naar een andere plaats van de begraafplaats wordt verplaatst omdat ze de voorgestelde nieuwe plaats van het graf mooier vinden. 30 januari /15

6 A.6 Toekennen van concessies - Benutten van niet-gebruikte plaatsen in geconcedeerde graven of columbaria Grafrust van 10 jaar - Verlengde bewaring van een niet-geconcedeerd graf of herbegraving De concessies worden geregeld in de artikelen 6 tot en met 10 van het decreet. De opstellers van de conceptnota stellen voor om het toekennen van concessies nader te bekijken. Niet alle geplande plaatsen in geconcedeerde graven of columbaria worden benut. Een verlengde bewaring van een niet-geconcedeerd graf of herbegraving kunnen volgens hen misschien alternatieven bieden voor het toekennen van concessies en kunnen een antwoord bieden op de meermaals gehoorde opmerking dat de minimale termijn van tien jaar voor begraving te kort is. - Een oplossing voor het niet volzet geraken van een concessie bestaat er in dat de concessiehouder de begunstigden van een concessie niet nominatief aanduidt, doch kiest voor een algemene omschrijving, bv. al mijn bloedverwanten in neerdalende lijn. - De termijn van de kosteloze 10 jaar grafrust verlengen, kan tot plaatsgebrek leiden op de begraafplaatsen. - Vele gemeenten laten niet-geconcedeerde graven langer dan 10 jaar bestaan; deze beslissing wordt het best overgelaten aan de gemeentelijke autonomie, om zo te kunnen inspelen op de plaatselijke mogelijkheden en noden. - Keuze voor de inwoner om te kiezen voor een gratis plaats die na 10 jaar verdwijnt (of kan verdwijnen) of een grafconcessie voor langere duur: Hier is een taak weggelegd voor alle actoren in het uitvaartgebeuren, ook de gemeenten, om de burger op voorhand en proactief te informeren over de bestaande mogelijkheden van lijkbezorging in de gemeente (zodat hij niet na de begraving ontdekt dat een rustplaats voor een dierbare na 10 jaar verdwijnt). De stad Antwerpen lanceert daarom het begrip naburgering en licht haar inwoners bij leven in over de keuzen die volgen bij overlijden. A.7 Bijbegraven van een tweede urne bij een al begraven urne in een urnenveld of het bijzetten ervan in een columbarium De opstellers van de conceptnota wensen hieromtrent meer duidelijkheid Ook moet er meer decretale duidelijkheid zijn over het bij begraven van een tweede urne bij een al begraven urne in een urnenveld of het bijzetten ervan in een columbarium. Deze maatregel hoort niet thuis in het decreet, doch moet overgelaten worden aan de lokale invulling. 30 januari /15

7 A.8 Begraving of crematie van levenloos geboren kinderen Sterrenweide Artikel 15, 2, van het decreet bepaalt dat levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens nog niet hebben bereikt, na een zwangerschapsduur van ten volle 12 weken op verzoek van de ouders begraven of gecremeerd worden. De opstellers van de conceptnota stellen voor om in de regelgeving de mogelijkheid tot het begraven of cremeren van het stoffelijk overschot van alle kinderen die ter wereld kwamen, ongeacht de duur van de zwangerschap of ongeacht het feit of zij levend werden geboren, expliciet in de regelgeving op te nemen. - Uit artikel 15, 2, van het decreet vloeit volgens de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur niet voort dat het begraven of cremeren van levenloos geboren kinderen na een zwangerschapsduur van minder dan 12 volle weken verboden zou zijn. - Het decreet laat de inrichting van een sterrenweide of engelenweide over aan de autonomie van de gemeenten. Twee opties: - Decretale verduidelijking. - Of toelichten in Vlaamse aanbevelingen. A.9. Uitvaartcontract en een uitvaartverzekering In toepassing van artikel 15, 1, tweede lid, van het decreet kan elkeen tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking overmaken aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente. Die laatste wilsbeschikking kan handelen over de wijze van lijkbezorging, de asbestemming, het ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid, de gemeente waar men begraven wil worden of de gemeente waar de as begraven, bijgezet of uitgestrooid moet worden, evenals over de vermelding van het bestaan van een uitvaartcontract. De opname van het bestaan van een uitvaartcontract is er gekomen door de wijziging van artikel 15, 1, van het decreet door het decreet van 22 februari De opstellers van de conceptnota wensen een verduidelijking en duiding van het verschil tussen een uitvaartcontract en een uitvaartverzekering. Zij schrijven dat in de regelgeving niet bepaald wordt wat onder een uitvaartcontract moet worden verstaan. Aldus dreigt verwarring te ontstaan tussen de begrippen uitvaartcontract en uitvaartverzekering. Een uitvaartverzekering dekt de kosten van een begrafenis of crematie door vooraf betaalde bijdragen. Zulke verzekering heeft echter niets te maken met de vormelijke aspecten van een lijkbezorging en kan volgens hen dan ook niet vermeld worden in een laatste wilsbeschikking. 30 januari /15

8 Uit de voorbereidende werken van het voorstel van decreet van 2013 blijkt dat een uitvaartcontract ook een overeenkomst met een verzekeringsmaatschappij kan zijn; is een decretale omschrijving dan nodig? B. Lijkbezorging van mensen in armoede 1. Aanleiding Wanneer iemand sterft zonder inkomen, vrienden of familie, dan is het de taak van de gemeente waar de overledene staat ingeschreven in een van de bevolkingsregisters, om voor de begrafenis te zorgen 1. De gemeente draagt ook de kosten. In heel wat gemeenten neemt het OCMW deze taak in het kader van het lokaal sociaal beleid ter harte. Het komt ook voor dat iemand sterft zonder middelen van bestaan en er wel nabestaanden (familie of vrienden) zijn die de begrafenis wensen te organiseren, maar dat zij ook onvermogend zijn. Ook zij kunnen dan een hulpvraag richten aan het OCMW van hun gemeente. Na sociaal onderzoek kan het OCMW beslissen tussen te komen in de kosten. In 2012 vonden in Vlaanderen minstens een 900-tal van dit soort begrafenissen plaats. De begrafenissen voor mensen in armoede worden nu verschillend geregeld. Sommige gemeenten/ocmw s vooral de grotere - hebben een overheidsopdracht uitgeschreven, waarin tal van voorwaarden staan. Andere gemeenten/ocmw s vooral de kleinere - regelen een dergelijke begrafenis ad hoc, wanneer ze plots en onverwacht met een sterfgeval geconfronteerd worden. Dit leidt tot zeer verschillende prijzen en omstandigheden. Vanuit mensen in armoede komt vaak het verwijt dat met dit soort begrafenissen té vrijblijvend wordt omgegaan door zowel gemeenten/ocmw s als begrafenisondernemers: het steekt niet nauw en men staat te weinig stil bij zaken die voor mensen in armoede belangrijk zijn. De VVSG voerde sinds vorig jaar gesprekken met mensen in armoede (Beweging van mensen met een laag inkomen en Kinderen Gent en Oostende) om dit soort begrafenissen meer kwaliteitsvol te laten verlopen. Ook Vlaams parlementslid en OCMW-voorzitter Katrien Schryvers pleit in haar conceptnota voor meer uniformiteit en kwaliteit. 2. Resultaat: een inspirerende leidraad; geen verplicht opgelegde voorwaarden 1 Artikel 14 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. 30 januari /15

9 De VVSG bestudeerde verschillende lastenboeken. Door de goede elementen samen te brengen, kwamen we tot onze eigen leidraad met kwaliteitsvoorwaarden. De leidraad werd goedgekeurd op het directiecomité afdeling OCMW s bij de VVSG op 18 oktober De VVSG moedigt gemeenten en OCMW s aan om te werken via een overheidsopdracht met de kwaliteitsvoorwaarden uit de leidraad, ook als het bestuur maar één of twee keer per jaar met een overlijden te maken krijgt. De VVSG is ervan overtuigd dat dit ook een positief effect heeft op de prijs: meer kwaliteit leidt niet noodzakelijk tot een hogere prijs want de concurrentie speelt. Het gaat dus niet om een verplicht kader. Het is ook niet aangewezen om de kwaliteitsvoorwaarden bij decreet te verankeren. De VVSG opteert bewust voor een vrijblijvend systeem dat gemeente per gemeente wordt ingevuld en/of aangepast. Ook de plaatselijke context, de bestaande werkwijze en de concrete relatie met de begrafenisondernemers zijn hierin immers bepalend. Bovendien kan de toepassing van de voorwaarden uit de leidraad in bepaalde gemeenten meerkosten tot gevolg hebben. De zeer krappe financiële situatie van de gemeenten leidt ertoe dat gemeenten zelf moeten kunnen beslissen of ze die eventuele meeruitgave willen en kunnen doen. 3. Doelstelling: menswaardige uitvaarten voor mensen in armoede De regelgeving verplicht gemeenten/ocmw s om mensen in armoede op een behoorlijke wijze te begraven. Aan de begrippen "op behoorlijke wijze" en ook "lijkbezorging van behoeftigen" wordt geen invulling gegeven, tenzij wat het eerste begrip betreft heel summier in de algemene omzendbrief van 10 maart 2006 over de toepassing van het decreet van 16 januari De VVSG tracht dit nu te doen met deze leidraad. Dit belet niet dat de omzendbrief ook aan deze begrippen meer aandacht besteedt. Het absolute uitgangspunt van de leidraad is dat iedere persoon recht heeft op een menswaardige uitvaart. Uiteraard kunnen we met deze leidraad niet alle situaties vatten die zich in de praktijk kunnen voordoen. Op dat moment primeert het gezond verstand. Het is wel belangrijk dat beslissingen genomen worden op basis van overleg tussen begrafenisondernemer, gemeente/ocmw en eventuele nabestaanden. 4. Voor wie? 30 januari /15

10 Het gaat om het uitvoeren van burgerlijke en/of kerkelijke uitvaarten of crematies van: behoeftige personen gesteund door het OCMW en voor wie zich geen nabestaanden voor het regelen van de uitvaart aanmelden. behoeftige overledenen voor wie zich geen nabestaanden voor het regelen van de uitvaart aanmelden nabestaanden die wel willen laten begraven maar hier zelf onvoldoende middelen voor hebben Het gaat om een ruime groep: iedereen die de (eigen) begrafenis niet kan betalen of mensen die de begrafenis van iemand willen betalen maar hiervoor onvoldoende middelen hebben. Waar iemand overlijdt, is hierbij niet relevant: of men nu thuis overlijdt, dan wel in een woonzorgcentrum of ziekenhuis, of op de straat: de begrafenis voldoet aan dezelfde kwaliteitsvoorwaarden. Wat de situatie betreft waarbij nabestaanden niet gevonden worden, is de VVSG er echter geen voorstander van om hier een termijn op te kleven. Principe co-financiering mogelijk Belangrijk is dat ook nabestaanden de vraag tot begraven kunnen stellen indien ze zelf onvoldoende middelen hebben om een begrafenis te organiseren die menswaardig is. Het OCMW doet dan een sociaal onderzoek naar de mogelijkheden van de nabestaanden. Dit kan dus in de praktijk betekenen dat OCMW en nabestaanden de menswaardige uitvaart cofinancieren. 5. Kwaliteitsvoorwaarden 5.1. Voorbereiding van de uitvaart Dagelijkse uitvoering - Opdrachten moeten in principe dagelijks kunnen uitgevoerd worden. De uitvoeringstermijn vangt aan op de datum vermeld in de toewijzingsbrief die aan de dienstverlener wordt verstuurd. De inschrijver verbindt er zich toe de door de gemeenten vastgestelde uitvoeringstermijnen van toepassing op begrafenissen en crematies strikt te respecteren. Uitzondering hierop is het geval waarbij de begrafenis of crematie uitgesteld wordt op vraag van gerechtelijke instanties. - De overledene moet de dag van het overlijden en uiterlijk binnen de vierentwintig uur na het overlijden, overgebracht worden naar het mortuarium van de begrafenisondernemer. 30 januari /15

11 - In bijzondere omstandigheden moet het ophalen van de overledene binnen de vier uur na het overlijden kunnen uitgevoerd worden, zowel overdag als s nachts en tijdens het weekend. Gemeente/OCMW oordeelt over de noodzakelijkheid Contact met gemeente/ocmw en nabestaanden - De dienstverlener dient zich in contact te stellen met de directie van de instelling en/of de (sociale) dienst van gemeente/ocmw evenals met de familie of nabestaanden. Na samenspraak kan zo vlug mogelijk datum, uur en plaats van de uitvaart schriftelijk vastgelegd worden. Deze schriftelijke afspraken en uitvoeringsmodaliteiten worden via digitale weg bezorgd aan gemeente/ocmw vóór het tijdstip van de uitvaart. - Indien er geen nabestaanden zijn, dan zal waar mogelijk een vrijwilligersgroep (van mensen in armoede) verwittigd worden. In afspraak gebeurt dit door gemeente/ocmw of de dienstverlener. - Er moet een mogelijkheid zijn tot het brengen van een laatste groet aan de overledene. - De dienstverlener stelt een lijst ter beschikking van contactpersonen met contactgegevens (naam, telefoon, gsm, ). In de lijst wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de contactpersonen voor de kennisname van de opdracht en de uitvoering ervan en anderzijds de contactpersonen voor de facturatie. - De dienstverlener is steeds bereikbaar. - Optioneel: max. 50 rouwbrieven per overledene. Dit hangt af van de bekendheid van de persoon en wordt geval per geval en in afspraak met gemeente/ocmw bekeken Tijdens de uitvaart Geen onderscheid op uiterlijke tekenen - De gemeente/ocmw wenst dat bij de uitvoering van een uitvaart in zijn opdracht, aan de overledene en de verwanten, passend respect voor de menselijke waardigheid wordt besteed. Er mag geen zichtbaar onderscheid kunnen worden gemaakt met een sobere uitvaart van een andere niet-behoeftige persoon. - De overbrenging van het mortuarium naar de kerk, begraafplaats of crematorium moet in principe overledene per overledene gebeuren. 30 januari /15

12 - De doodskist is verzorgd afgewerkt. De buitenafwerking en versiering zal aangepast zijn aan de aard van de plechtigheid (kerkelijk of burgerlijk) in overeenstemming met de levensovertuiging van de overledene. - Een gepast rouwkleed zal over de kist of urne hangen indien vereist. - De dienstverlener moet de uitvaart regelen en uit voeren zoals dit past voor een uitvaart met godsdienstige plechtigheid, bij burgerlijke uitvaarten of crematie. - De begrafenissen / crematies moeten gebeuren met een lijkwagen, twee man personeel en een ceremoniemeester. Het personeel van de dienstverlener zal steeds blijk geven van de vereiste ceremoniële ingetogenheid en ceremoniële kledij dragen. - De dienstverlener mag in geen geval een beroep doen op personeel van gemeente/ocmw in verband met de door hem te verzorgen diensten. - Optioneel: Er worden max. 50 herinneringsprentjes (met of zonder foto) ter beschikking gesteld. Dit hangt af van de bekendheid van de persoon en wordt geval per geval en in afspraak met gemeente/ocmw bekeken Muziek Bij een uitvaart met een plechtigheid moet kunnen voorzien worden in een vooraf opgenomen muzikale omlijsting op uitdrukkelijke vraag van de nabestaanden; facultatief met minstens 1 persoonlijke voorkeur van muziekstuk door de nabestaanden aangeleverd op elektronische drager CD-ROM of USB Bloemen - Optioneel: om de kwaliteit van de uitvaart te verhogen, kan het lokaal bestuur overwegen om ook in een bloemstuk te voorzien. De dienstverlener is dan gehouden tot rechtstreekse betaling voor de aankoop van bloemen voor een bedrag van 30,00 euro. - Deze kosten zijn niet begrepen in de prijs van de opdracht en zullen worden terugbetaald door het OCMW op voorleggen van de kostennota Een begrafenis of crematie met burgerlijke plechtigheid - Bij een begrafenis of crematie met burgerlijke plechtigheid moet de dienstverlener een auditorium ter beschikking stellen waar bij voorkeur de plechtigheid kan plaatsvinden. 30 januari /15

13 - Bij een crematie kan de as uitgestrooid worden op de strooiweide van het betrokken crematorium of op de strooiweide van de begraafplaats. De as kan ook in een urnenveld geplaatst worden of kan meegenomen worden of elders uitgestrooid worden. Dit alles in afspraak met gemeente/ocmw en de eventuele nabestaanden. In de bijzetting in een columbarium is niet voorzien. - De dienstverlener zorgt dat er een standaard, duurzaam en gepersonaliseerd gedenkteken wordt geplaatst aan het graf of strooiweide met vermelding van: de naam, voornaam, geboortedatum en datum van overlijden van betrokkene Een begrafenis of crematie met een religieuze plechtigheid - De dienstverlener zorgt voor de nodige contacten met de geestelijke om de religieuze plechtigheid te regelen (afspreken met plaats, datum en betaling van de onkosten). - Het aanvangsuur van de kerkelijke uitvaartdienst wordt vastgesteld op ten vroegste uur. - Crematie dient vóór de (religieuze) plechtigheid te gebeuren. De dienstverlener dient een sierurne ter beschikking te stellen voor het transport. - Bij een crematie kan de as uitgestrooid worden op de strooiweide van het betrokken crematorium of op de strooiweide van de begraafplaats. De as kan ook in een urnenveld geplaatst worden of kan meegenomen worden of elders uitgestrooid worden. Dit alles in afspraak met gemeente/ocmw en de eventuele nabestaanden. In bijzetting in een columbarium is niet voorzien - De dienstverlener zorgt dat er een standaard, duurzaam en gepersonaliseerd gedenkteken wordt geplaatst aan het graf of de strooiweide met vermelding van: de naam, voornaam, geboortedatum en datum van overlijden van betrokkene. - De dienstverlener zal de door het crematorium aangerekende kosten rechtstreeks betalen aan het crematorium. De gemeente/ocmw zal deze kosten terugbetalen aan de dienstverlener. - De eventuele lijkdienst is eveneens niet in de aanbestedingsprijs begrepen. De vergoeding wordt aan de bedienaars van de eredienst op voorhand betaald door de dienstverlener en een afschrift van zijn betaling dient bij de begrafenisfactuur te worden gevoegd Grondconcessie 30 januari /15

14 Indien de overledene al eigenaar was van een grondconcessie op een begraafplaats en de wens uitgedrukt heeft er begraven te worden kan de bijzetting gebeuren. De bijkomende kosten voor de eventuele verlenging van de concessie aangerekend aan de dienstverlener door de gemeente waar de begraving plaatst vindt zullen door de gemeente/ocmw worden terugbetaald aan de dienstverlener Nalatigheid Ingeval van nalatigheid of vertraging van de dienstverlener zal het bestuur het recht hebben de begrafenis- of crematieregeling aan eender welke prijs te laten verrichten door een andere ondernemer, en dit voor rekening van de nalatige dienstverlener. C. Aanvullende opmerking bij de regelgeving. Probleem van de onmogelijkheid voor de begrafenisondernemer om op de begraafplaats zelf de asuitstrooiing te doen. Volgens de toezichthoudende overheid is alleen de gemeentelijke ambtenaar op de begraafplaats bevoegd om: - een volgnummer aan te brengen op de kist of de urn; - de as uit te strooien (in de algemene omzendbrief van 10 maart 2006 wordt expliciet gesteld dat de uitstrooiing gebeurt door de aangestelde van de gemeente of het intercommunaal samenwerkingsverband); - de kist of de urn in de kuil, de grafkelder of het columbarium te plaatsen; - een graf te delven voor begravingen of bijzettingen in volle grond en de kuil te vullen; - bestaande grafkelders te openen en te sluiten; - de nis in een columbarium te openen, te plaatsen en af te sluiten. (uitzondering voor de ruimingen). Ons voorstel In de gemeenten die dit wensen, moet de taak van asuitstrooiing ook mogelijk gemaakt worden voor de begrafenisondernemer. Katrien Colpaert-Arickx Nathalie Debast Stafmedewerkers VVSG Januari januari /15

15 30 januari /15

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van:

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van: 1 Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004), gewijzigd bij de decreten van: - 10 november 2005 (B.S. van 15 december 2005); - 18 april

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Stuk 1864 (2003-2004) Nr. 11 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 7 januari 2004 ONTWERP VAN DECREET op de begraafplaatsen en de lijkbezorging TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie : 1864 (2003-2004)

Nadere informatie

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement op gemeentelijke begraafplaatsen, zoals hieronder weergegeven, goed te keuren.

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement op gemeentelijke begraafplaatsen, zoals hieronder weergegeven, goed te keuren. Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de

Nadere informatie

Zitting van 25 februari 2008. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 64;

Zitting van 25 februari 2008. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 64; UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 25 februari 2008 Aanwezig : G. Naeyaert, voorzitter, N. De Cuyper, burgemeester, P. Vanthournout, A. Verhelst, W. Depoorter, L. Denolf, E.

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HERENT AFDELING 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Elk overlijden in de gemeente moet zonder verwijl en uiterlijk de eerstvolgende werkdag

Nadere informatie

reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd ; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr.

reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd ; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr. reglement begraafplaatsen aanpassing Gelet op het reglement op de begraafplaatsen dd 16.12.2015; Gelet op het bericht dd. 16 februari 2015 van dhr. Michaël Cornelis, Afdeling Lokale Financiën, Agentschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 23 februari 2013 Artikel 1 de gemeenteraadbeslissing van 18 september 2008 houdende goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Nadere informatie

I.T WIJZE VAN LIJKBEZORGING EN RITUELEN

I.T WIJZE VAN LIJKBEZORGING EN RITUELEN I.T. 153 - WIJZE VAN LIJKBEZORGING EN RITUELEN Inhoud I.T. 153 - WIJZE VAN LIJKBEZORGING EN RITUELEN... 1 TOEPASSING VOOR DE GEMEENTEN VAN HET VLAAMSE GEWEST... 2 Algemeenheden... 2 Samenstelling van de

Nadere informatie

Conceptnota voor nieuwe regelgeving

Conceptnota voor nieuwe regelgeving stuk ingediend op 2188 (2013-2014) Nr. 1 25 september 2013 (2013-2014) Conceptnota voor nieuwe regelgeving van mevrouw Katrien Schryvers, de heer Veli Yüksel, de dames Sonja Claes en Cindy Franssen en

Nadere informatie

Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging

Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging Reglement Reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging Vastgesteld door de gemeenteraad op 5 december 2007 Afdeling I : algemene bepalingen Art. 1 : De gemeente beschikt over vijf gemeentelijke begraafplaatsen:

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING. Begraafplaatsen

POLITIEVERORDENING. Begraafplaatsen POLITIEVERORDENING Begraafplaatsen A. Algemene bepalingen Artikel 1 De gemeente beschikt over 3 begraafplaatsen gelegen te Denderleeuw - Toekomststraat, Iddergem - Kloosterstraat, Welle Welleplein. Artikel

Nadere informatie

houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging ingediend op 823 (2015-2016) Nr. 1 15 juni 2016 (2015-2016) Voorstel van decreet van Katrien Schryvers, Peter Wouters, Marnic De Meulemeester, Nadia Sminate, Ward Kennes en Sofie Joosen houdende wijziging

Nadere informatie

Wensenboekje. Naam en voornamen: Rijksregisternummer: Straat en nummer: Postnummer en gemeente: Geboorteplaats en datum: Partner: Ingevuld te:

Wensenboekje. Naam en voornamen: Rijksregisternummer: Straat en nummer: Postnummer en gemeente: Geboorteplaats en datum: Partner: Ingevuld te: Wensenboekje Dit boekje is een handleiding voor zij die duidelijk kenbaar willen maken wat er na hun overlijden met de stoffelijke resten van hun lichaam moet gebeuren en hoe zij wensen dat daaromtrent

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Belasting op het begraven. Aanpassing. DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het Gemeentedecreet; Gelet op het

Nadere informatie

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN:

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN: 1 Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEVERORDENING OP DE BEGRAAFPLAATSEN Art. 1: De gemeente beschikt over 8 begraafplaatsen gelegen te Elst, Everbeekbeneden, Everbeek-boven, Michelbeke, Nederbrakel, Opbrakel, Parike en Zegelsem. I.

Nadere informatie

Stuk 1864 ( ) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT. Zitting oktober 2003 ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

Stuk 1864 ( ) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT. Zitting oktober 2003 ONTWERP VAN DECREET. op de begraafplaatsen en de lijkbezorging Stuk 1864 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 10 oktober 2003 ONTWERP VAN DECREET op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 4224 Stuk 1864 (2003-2004) Nr. 1 2 INHOUD Blz. Memorie van toelichting...........................................................

Nadere informatie

Conceptnota voor nieuwe regelgeving

Conceptnota voor nieuwe regelgeving stuk ingediend op 2188 (2013-2014) Nr. 2 3 februari 2014 (2013-2014) Conceptnota voor nieuwe regelgeving van mevrouw Katrien Schryvers, de heer Veli Yüksel, de dames Sonja Claes en Cindy Franssen en de

Nadere informatie

Mijn uitvaartwensen, zo wil ik het graag! Telefoon 056/42.30.28-24/24, 7/7

Mijn uitvaartwensen, zo wil ik het graag! Telefoon 056/42.30.28-24/24, 7/7 Mijn uitvaartwensen, zo wil ik het graag! Telefoon 056/42.30.28-24/24, 7/7 Mijn uitvaartwensen, zo wil IK het graag! Meer en meer mensen nemen hun voorzorgen om hun uitvaart op voorhand vast te leggen.

Nadere informatie

Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen Artikel 1 Artikel 2 de gemeenteraadbeslissing van 23 februari 2012 houdende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HOOFDSTUK 1 : ALGEMEEN Artikel 1 De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk op de werkdagen van 09.00 uur tot 12.00

Nadere informatie

Mijn wilsbeschikking

Mijn wilsbeschikking Mijn wilsbeschikking Op dit document kan u verklaren wat uw persoonlijke wensen zijn met betrekking tot uw eigen uitvaart. Deze laatste wilsbeschikking bestaat uit verschillende onderdelen. Laat uw wilsbeschikking

Nadere informatie

GEMEENTE DILBEEK. Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen

GEMEENTE DILBEEK. Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen GEMEENTE DILBEEK Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN Van kracht vanaf 1 september 2006 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 3 juli 2006 1 De raad in openbare zitting, Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de

Nadere informatie

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen De gemeenteraadsbeslissing van 29 maart 2011 houdende aanpassing van

Nadere informatie

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS "WESTLEDE" - ALGEMEEN REGLEMENT Artikel 1 : Artikel 2 : Artikel 3 : Artikel 4 : Artikel 5 : Artikel 6 : Artikel 7 : Artikel 8 : Artikel 9 : Begraafplaats

Nadere informatie

Politiereglement op de begraafplaatsen

Politiereglement op de begraafplaatsen Politiereglement op de begraafplaatsen Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit geldt eveneens

Nadere informatie

Reglement begraafplaats

Reglement begraafplaats Reglement begraafplaats Algemeen reglement Artikel 1: De begraafplaats Hofheide is een Intergemeentelijke Begraafplaats onder het beheer van de Intergemeentelijke samenwerking voor crematoriumbeheer in

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen

Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen gemeenteraad van 25 februari 2013 Artikel 1 De gemeente Boortmeerbeek beschikt over drie begraafplaatsen: - Boortmeerbeek (Rijmenamsebaan) kadaster: Boortmeerbeek, 1ste afdeling,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen

Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen HOOFDSTUK 1: ALGEMEENHEDEN Artikel 1 Op de gemeentelijke begraafplaatsen van Berlare is de begraving van stoffelijke overschotten en asurnen, de bijzetting van asurnen in het columbarium en de asuitstrooiing

Nadere informatie

Mijn uitvaart. Ondergetekende, De heer / mevrouw

Mijn uitvaart. Ondergetekende, De heer / mevrouw Mijn uitvaart Mijn uitvaart In dit boekje kunt u op uw gemak alle persoonlijke wensen In dit document geeft u nu alvast het antwoord op een aantal Ondergetekende, en voorkeuren ten aanzien van uw eigen

Nadere informatie

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2;

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; 1 Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN

POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN POLITIEVERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32

Nadere informatie

FORMULIER: OVERGANGSREGELING ARTIKEL 37 REGLEMENT OP GEMEENTELIJKE BEGRAAF PLAATSEN

FORMULIER: OVERGANGSREGELING ARTIKEL 37 REGLEMENT OP GEMEENTELIJKE BEGRAAF PLAATSEN FORMULIER: OVERGANGSREGELING ARTIKEL 37 REGLEMENT OP GEMEENTELIJKE BEGRAAF PLAATSEN Aanvraag nr. 201 / Concessie nr : CONCESSIE VAN EEN NIET- GECONCEDEERD BESTAAND GRAF OF EEN BESTAAND GRAF WAARVAN DE

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6,

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk, gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg.

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg. Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Politieverordening op de begraafplaatsen

Politieverordening op de begraafplaatsen Politieverordening op de begraafplaatsen Art. 1: De gemeente beschikt over 6 openbare begraafplaatsen gelegen te : Glabbeek Bunsbeek Attenrode Kapellen Wever Zuurbemde. Art. 2: Er zijn geen privébegraafplaatsen

Nadere informatie

WILSBESCHIKKING. (document laatste wensen) Ten name van:..

WILSBESCHIKKING. (document laatste wensen) Ten name van:.. WILSBESCHIKKING (document laatste wensen) Ten name van:.. Deze wilsbeschikking bevat de persoonlijke gegevens van: (Indien gehuwd ook uw geboortenaam invullen). De heer/mevrouw Geboortedatum Bij mijn overlijden

Nadere informatie

Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde

Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde -2- Wensen bij overlijden en uitvaart Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde Waarom dit boekje Nabestaanden weten soms niet wat de wensen van de overledene

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van het college van 2 november 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 1 GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 11 MEI 2006. Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter F. Van Dessel, P. Van Roy, G. De Vroe, W.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010) AFDELING 1 VASTSTELLING OVERLIJDEN, LIJKBEZORGING, BEGRAVINGEN EN ONTGRAVINGEN

Nadere informatie

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502 T. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking 045-563 9502 www.begrafenisvereniging.nl/abcsamenwerking Woord vooraf Waarom u dit boekje wordt aangeboden.

Nadere informatie

Uitvaartwensen formulier (Scenarium of codicil)

Uitvaartwensen formulier (Scenarium of codicil) Uitvaartwensen formulier (Scenarium of codicil) Email: Website: info@uitvaartjoure.nl www.uitvaartjoure.nl Waarom een Scenarium of codicil? Terecht wensen onze leden meer invloed uit te oefenen op hun

Nadere informatie

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2010

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2010 s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2010 Inhoudstafel 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. De doden gedenken 4. Allerheiligen 5. Begrafenissen 6. Conclusies 2 Doelstellingen De

Nadere informatie

Mijn laatste wens. Verleyen Van Baelen

Mijn laatste wens. Verleyen Van Baelen Mijn laatste wens Dit document is een handig hulpmiddel om uw persoonlijke wensen vast te leggen. U bepaalt zelf aan de hand hiervan hoe uw afscheid zal verlopen en dit helpt uw naasten bij de beslissingen

Nadere informatie

Geboortedatum. Handtekening. Het versturen van rouwkaarten voor de uitvaart na de uitvaart geen rouwkaarten laat ik mijn nabestaanden bepalen

Geboortedatum. Handtekening. Het versturen van rouwkaarten voor de uitvaart na de uitvaart geen rouwkaarten laat ik mijn nabestaanden bepalen [mooi] afscheid voor een mooi en persoonlijk afscheid... zoals de dag uit de nacht treedt treedt het leven uit de dood er is liefde die niet sterft Toon Hermans mijn uitvaart In mijn uitvaart heb ik aangegeven

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen

Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen Gemeentelijk reglement voor de parkbegraafplaats en de oude begraafplaatsen I. Algemeen Coördinatie van de raadsbesluiten van 28 januari 2008, 16 juni 2008, 3 november 2008, 13 september 2010, 3 december

Nadere informatie

funaliaeen Mijn wensen & praktische informatie uitvaartverzekering aanbevolen door de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers

funaliaeen Mijn wensen & praktische informatie uitvaartverzekering aanbevolen door de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers funaliaeen uitvaartverzekering aanbevolen door de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers Mijn wensen & praktische informatie Een uitvaart wordt meestal op korte tijd geregeld. Toch is het niet vanzelfsprekend

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA

----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA ----------------------------------------------------------------------------- POLITIEREGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA -----------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op de lijkbezorging. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wijziging van de Wet op de lijkbezorging. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 30 696 Wijziging van de Wet op de lijkbezorging Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of

Nadere informatie

Scenarium. http://www.verzekerjeeigenuitvaart.nl. Achternaam. Voornamen Geboortedatum Telefoon. Straat. Huisnr. Postcode Plaats.

Scenarium. http://www.verzekerjeeigenuitvaart.nl. Achternaam. Voornamen Geboortedatum Telefoon. Straat. Huisnr. Postcode Plaats. Scenarium van: Scenarium http://www.verzekerjeeigenuitvaart.nl Achternaam Voornamen Geboortedatum Telefoon Straat Postcode Plaats Huisnr. Vrouw Man Datum Plaats 1 Na mijn overlijden wil ik worden begraven

Nadere informatie

Infobrochure begraafplaatsen

Infobrochure begraafplaatsen Infobrochure begraafplaatsen Inhoudstabel Voorwoord 1 Voorwaarden 2 Begraafplaatsen Hoegaarden 3 Soorten begraving 4 Begraving in volle grond 4,5 Columbariumnis 6 Urneveld 7 Strooiweide 8 Sterretjesweide

Nadere informatie

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente..., gelezen het voorstel van het college van... (datum), nr...., inzake...; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Pagina 1 Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Als iemand overlijdt, dan hebben de nabestaanden meestal de emotionele

Nadere informatie

Wensen ten aanzien van mijn uitvaart

Wensen ten aanzien van mijn uitvaart Wensen ten aanzien van mijn uitvaart uw laatste wens met zorg geregeld Geachte heer/mevrouw, Steeds meer mensen vinden het belangrijk om hun laatste afscheid te laten aansluiten bij hun manier van leven.

Nadere informatie

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inleiding Begraven, het is geen alledaags onderwerp. Toch kunt u er geheel onverwachts mee te maken

Nadere informatie

WILSBESCHIKKING document laatste wensen

WILSBESCHIKKING document laatste wensen WILSBESCHIKKING document laatste wensen Ten name van Deze wilsbeschikking bevat de persoonlijke gegeven: (indien gehuwd ook uw geboortenaam invullen). De heer/mevrouw Geboortedatum Bij mijn overlijden

Nadere informatie

Mijn uitvaartwensen. P E R S O O N L I J K E G E G E V E N S. Voornamen : Geboortedatum : Geboren te :. Adres :... Postcode en woonplaats :

Mijn uitvaartwensen. P E R S O O N L I J K E G E G E V E N S. Voornamen : Geboortedatum : Geboren te :. Adres :... Postcode en woonplaats : Mijn uitvaartwensen. P E R S N L I J K E G E G E V E N S Naam : Voornamen : Geboortedatum : Geboren te :. Adres :.... Postcode en woonplaats :.... Burgerlijke staat Gehuwd / geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

De Heer / Mevrouw. dit boekje is opgemaakt en vastgesteld te datum

De Heer / Mevrouw. dit boekje is opgemaakt en vastgesteld te datum Mijn Uitvaartwensen Postbus 2005, 6020 AA Budel Tel: 0495-493232 In dit boekje kunt u op uw gemak alle persoonlijke wensen en voorkeuren ten aanzien van uw eigen uitvaart vastleggen. Daarmee is het een

Nadere informatie

Inlichtingen betreffende het afstaan van een lichaam na overlijden aan het Vesalius Instituut. Laatste wilsbeschikking

Inlichtingen betreffende het afstaan van een lichaam na overlijden aan het Vesalius Instituut. Laatste wilsbeschikking FACULTEIT GENEESKUNDE VESALIUS INSTITUUT VAARDIGHEIDSCENTRUM ANATOMIE MINDERBROEDERSSTRAAT 12, BLOK Q, BUS 1031 BE-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Inlichtingen betreffende het afstaan van een

Nadere informatie

Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging

Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging Opgave 1: Welke stelling is juist. a. Van een overlijden dient aangifte te worden gedaan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de overledene is geboren.

Nadere informatie

Na mijn overlijden wil ik worden begraven wil ik worden gecremeerd laat ik mijn nabestaanden bepalen of ik word begraven of gecremeerd

Na mijn overlijden wil ik worden begraven wil ik worden gecremeerd laat ik mijn nabestaanden bepalen of ik word begraven of gecremeerd Naam Voornamen (voluit) Geboortedatum Telefoon Straat Postcode Plaats Huisnr. Vrouw Man Datum Plaats Na mijn overlijden wil ik worden begraven wil ik worden gecremeerd laat ik mijn nabestaanden bepalen

Nadere informatie

GOEDKEURING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BEGRAAFPLAATSEN BESLUIT: 1. Algemene bepalingen

GOEDKEURING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BEGRAAFPLAATSEN BESLUIT: 1. Algemene bepalingen GOEDKEURING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BEGRAAFPLAATSEN BESLUIT: 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1.- De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk alle dagen van 9 uur tot

Nadere informatie

Wilsbeschikking. U kunt mij elk moment van de dag bellen 06-831044887 of mailen info@uitvaartbegeleidingvanrijnsoever.nl

Wilsbeschikking. U kunt mij elk moment van de dag bellen 06-831044887 of mailen info@uitvaartbegeleidingvanrijnsoever.nl Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 15 bis, 2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op de artikelen 15 bis, 2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 15 bis, 2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Nadere informatie

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen De raad van de gemeente Reimerswaal; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2009, nummer 09.034320; gelet op het bepaalde in de Wet op de lijkbezorging en artikel 150 van Gemeentewet;

Nadere informatie

Wensen bij overlijden 1

Wensen bij overlijden 1 Wensen bij overlijden 1 Voorwoord Doelstelling Het is niet gemakkelijk om te praten over verdrietige onderwerpen. Ziek zijn, doodgaan en op een goede manier afscheid nemen is zo n moeilijk onderwerp. De

Nadere informatie

Politieverordening op de begraafplaatsen

Politieverordening op de begraafplaatsen op de begraafplaatsen Gemeenteraadzitting van 23 november 2009 Artikel 1 De gemeente beschikt over vier begraafplaatsen gelegen te Rotselaar-Centrum, Rotselaar-Heikant, Wezemaal en Werchter. Artikel 2

Nadere informatie

Mijn uitvaart... laatste wensenformulier. Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden

Mijn uitvaart... laatste wensenformulier. Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden Mijn uitvaart... laatste wensenformulier Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden HILHORST uitvaartverzorging biedt u hierbij geheel vrijblijvend een Wensenformulier aan. Dit formulier is een hulpmiddel,

Nadere informatie

wilsbeschikking Uitvaartvereniging de Laatste Eer

wilsbeschikking Uitvaartvereniging de Laatste Eer wilsbeschikking 1 wilsbeschikking Speciale wensen en belangrijke gegevens voor nabestaanden Wat te doen bij overlijden Neem contact op met Uitvaartvereniging De Laatste Eer 071 402 86 89 Beantwoord de

Nadere informatie

Retributiereglement: Lijkbezorging

Retributiereglement: Lijkbezorging Retributiereglement: Lijkbezorging Datum vaststelling gemeenteraad : 25/11/2013 Geldigheidsduur : 01/01/2014-onbepaalde duur De Gemeenteraad, Overwegende dat de taksverordening op het vervoer van lijken

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2010, agendapunt 11: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Wensen bij overlijden

Wensen bij overlijden Wensen bij overlijden De gegevens die op dit formulier zijn ingevuld, zijn bestemd voor degene die mijn uitvaart/crematie regelt. Ondergetekende,... voor... straat en huisnummer... postcode... plaats...

Nadere informatie

Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van het tariefreglement van 20 december 2007 op de begraafplaatsen

Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van het tariefreglement van 20 december 2007 op de begraafplaatsen Uittreksel treksel uit het notulenboek Gemeenteraad Datum zitting 27/08/2009 Aanvangsuur zitting 20:00 Locatie Raadzaal Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van het tariefreglement van 20 december

Nadere informatie

Uitvaart wensenformulier

Uitvaart wensenformulier Dit wensenformulier wordt u aangeboden door Martin Hendericks Uitvaartverzorging Wilt u uw wensen liever persoonlijk doorspreken dan kunt u geheel vrijblijvend een afspraak maken. Op verzoek kan er een

Nadere informatie

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011 s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011 Inhoudstafel 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. De herdenking van overleden personen 4. Allerheiligen 5. De begrafenis 6. Conclusies

Nadere informatie

Inlichtingen begrafenissen in concessies

Inlichtingen begrafenissen in concessies Gemeentebestuur van Jette Inlichtingen begrafenissen in concessies Mevrouw, Mijnheer, Een naaste verliezen is een pijnlijk moment. Met deze brochure wensen wij u te informeren en te begeleiden. Er moeten

Nadere informatie

Dit formulier printen, invullen en opsturen naar:

Dit formulier printen, invullen en opsturen naar: Dit formulier printen, invullen en opsturen naar: Geuns Uitvaartbegeleiding Antwoordnummer 1053 6000 VB WEERT (postzegel is niet nodig) U krijgt dan uw laatste wensen duidelijk uitgewerkt op papier thuisgestuurd.

Nadere informatie

Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen

Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen Reglement Huishoudelijk reglement gemeentelijke begraafplaatsen Verklarende woordenlijst Afdekplaat stenen plaat ter afdekking van columbariumnis Afdeksteen steen ter afdekking van urnenkelder Begraafplaats

Nadere informatie

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Vaals, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Besluit vast

Nadere informatie

Persoonlijk wensenboekje

Persoonlijk wensenboekje ALTEVEER KERKENVELD Persoonlijk wensenboekje Uitvaartverzorging Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam UITVAARTZORG K ER M STICHTING KEUR U heeft een goede levens verzekering, maar wie verzorgt uw uitvaart...?

Nadere informatie

REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN. HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.06.

REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN. HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.06. REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN HOOFDSTUK 6: BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaatsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.06.2012 AFDELING 6.1 Algemene bepalingen Artikel 6.1.0.1 : definities Voor

Nadere informatie

In dit document kunt u uw uitvaartwensen neerschrijven. Op die manier bepaalt u hoe uw uitvaart eruit zal zien.

In dit document kunt u uw uitvaartwensen neerschrijven. Op die manier bepaalt u hoe uw uitvaart eruit zal zien. Mijn uitvaart Pagina 2 van 11 Mijn uitvaart Praten over de dood is niet gemakkelijk. Als een dierbare overlijdt zijn er veel dingen te regelen. Het is troostend wanneer uw dierbare zijn of haar wensen

Nadere informatie

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32;

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32; POLITIEREGLEMENT overlijden en begraafplaats Gelet op het strafwetboek artikels 143, 315 1, 340 en 526; Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzonder de artikelen

Nadere informatie

Nu voor later Codicil

Nu voor later Codicil Nu voor later Wilsbeschikking Een wilsbeschikking is een document met door u vastgelegde wensen, om als uitgangspunt te dienen bij het regelen en het uitvoeren van uw uitvaart. Het heeft niet dezelfde

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987; Gemeentebestuur Ontwerp besluit - V De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987; overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

23. Verordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging herziening: goedkeuring.

23. Verordening op de begraafplaatsen en lijkbezorging herziening: goedkeuring. GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 16 december 2013 Aanwezig: Agnes Lannoo-Van Wanseele,

Nadere informatie

Nu voor later E. KREMER UITVAARTVERZORGER LAATSTE WENSEN DOCUMENT. van. voor een uitvaart zoals u het wilt 1

Nu voor later E. KREMER UITVAARTVERZORGER LAATSTE WENSEN DOCUMENT. van. voor een uitvaart zoals u het wilt 1 E. KREMER UITVAARTVERZORGER Nu voor later LAATSTE WENSEN DOCUMENT van 1 Een uitvaart zoals u het wilt Wanr u geen testament heeft laten opmaken door een notaris, dan kunt u zelf uw (laatste) wensen vastleggen

Nadere informatie

Uw wensen en uw nabestaanden

Uw wensen en uw nabestaanden UITVAARTVERZEKERING bpost bank Uw wensen en uw nabestaanden Voorafgaand Met deze brochure informeert u uw nabestaanden over uw persoonlijke wensen. Vul de brochure zo volledig mogelijk in en bewaar ze

Nadere informatie

Laatste wensen formulier

Laatste wensen formulier Laatste wensen formulier Inleiding 2 Persoonsgegevens 3 Opbaring 4 Begraven 5 Crematie 6 Plechtigheid 7 Kerkelijke plechtigheid 8 Rouwbrieven 9 Overige wensen 10 Erik Jansen, Ab Jonker Onderlinge Begrafenisvereniging

Nadere informatie

Mijn uitvaartwensen. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, Niemand van ons sterft voor zichzelf alleen.

Mijn uitvaartwensen. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, Niemand van ons sterft voor zichzelf alleen. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, Niemand van ons sterft voor zichzelf alleen. Diakonos Uitvaartverzorging Jan van Zutphenweg 4, 3958 GE Amerongen Prinsesselaan 38, 3905GL Veenendaal Rom. 14:

Nadere informatie

Uitvaartzorg Kaag & Braassem R. van Rijnsingel 94 2371 ER Roelofarendsveen

Uitvaartzorg Kaag & Braassem R. van Rijnsingel 94 2371 ER Roelofarendsveen Uitvaartzorg Kaag & Braassem R. van Rijnsingel 94 2371 ER Roelofarendsveen Jos van Klink 06 57747129 - Trees Zandvliet 06 10469958 In dit registratieboekje geeft u aan hoe uw uitvaart moet worden vormgegeven.

Nadere informatie

WILSBESCHIKKING - VOORAFREGELING. Uw eigen wensen

WILSBESCHIKKING - VOORAFREGELING. Uw eigen wensen WILSBESCHIKKING - VOORAFREGELING Uw eigen wensen Steeds meer mensen vinden het belangrijk om hun laatste afscheid te laten aansluiten bij hun manier van leven. Daarom willen zij hun uitvaart een eigen

Nadere informatie

MIJN UITVAART GOED GEREGELD

MIJN UITVAART GOED GEREGELD MIJN UITVAART GOED GEREGELD Mijn uitvaart goed geregeld Bijgewerkt op datum: 12-03-2008 pagina 1 Algemeen Rondom de uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

PROCEDURE TE VOLGEN BIJ LICHAAMSDONATIE AAN DE GROEP BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN VAN DE KULAK

PROCEDURE TE VOLGEN BIJ LICHAAMSDONATIE AAN DE GROEP BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN VAN DE KULAK PROCEDURE TE VOLGEN BIJ LICHAAMSDONATIE AAN DE GROEP BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN VAN DE KULAK 1. Bij overlijden moet de universiteit zo snel mogelijk, ten laatste de eerstvolgende werkdag, telefonisch worden

Nadere informatie

Begraven en asbestemming

Begraven en asbestemming Begraven en asbestemming In deze folder geven wij u algemene informatie die u helpt bij het maken van een keuze voor een laatste rustplaats op een gemeentelijke begraafplaats. De gemeente Meppel beschikt

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het college van 31 augustus 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van

Nadere informatie

W I L S B E S C H I K K I N G

W I L S B E S C H I K K I N G Groningerstraatweg 214-d 8921 TX LEEUWARDEN Telefoon: 058-266 77 72 Fax: 058-266 49 02 E-mail: info@jvdgalien.nl Website: www.jvdgalien.nl UW PERSOONLIJKE BEGELEIDING BIJ BEGRAFENIS EN CREMATIE W I L S

Nadere informatie

VOOR LATER. Dit boekje is beschikbaar gesteld door Protestantse Gemeente Koudekerke.

VOOR LATER. Dit boekje is beschikbaar gesteld door Protestantse Gemeente Koudekerke. VOOR LATER Dit boekje is beschikbaar gesteld door Protestantse Gemeente Koudekerke. Inleiding De Protestantse Gemeente Koudekerke biedt u dit boekje aan. Wij adviseren u dit boekje een plekje te geven

Nadere informatie