R ek enk a mer Bred a. Gemeente Bred a. O nd erz o ek s p ro g ra mma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R ek enk a mer Bred a. Gemeente Bred a. O nd erz o ek s p ro g ra mma 2 0 0 8"

Transcriptie

1 R ek enk a mer Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a O nd erz o ek s p ro g ra mma Gemeente Bred a

2 Onderzoeksprogramma 2008 R ekenkamer B reda F eb ru ari 2008

3 Inhoudsopgave 1. In le id in g 1 2. D e m is s ie e n d e o n d e rw e rp s e le c tie v a n d e R e k e n k a m e r B re d a D e m is s ie v a n d e R ek en k a m er B red a D e o n d erw erp s elec tie 3 3. D e g e p la n d e o n d e rz o e k e n in H et v erv o lg o n d erz o ek C y c lis c h e p ro d u c ten H et v o o ro n d erz o ek n a a r h et B red a s e g ro n d b eleid H et o n d erz o ek n a a r h et reïn teg ra tieb eleid 5 4. L a n g e -te rm ijn o n d e rw e rp e n v o o r o n d e rz o e k (g ro s lijs t) 7 5. K o s te n u itv o e rin g v a n p ro g ra m m a 9

4 1. In le id in g V oor u ligt h et onderz oek sp rogra mma v a n de R ek enk a mer B reda. D it onderz oek sp rogra mma is w a t minder u itgeb reid da n de tw ee v orige onderz oek sp rogra mma 's (onderz oek sp rogra mma en ). D a t h eeft te ma k en met h et feit da t de R ek enk a mer in tw ee omv a ngrijk e onderz oek sra p p orten h eeft gep resenteerd. H et is v oor de gemeente b ela ngrijk om v oldoende tijd te h eb b en om de w erk ing v a n de ra p p orten tot h u n rech t te la ten k omen. H et eerste in a fgeronde ra p p ort b etreft h et onderz oek na a r de inz et en h et geb ru ik v a n b eleidsev a lu a ties b innen de gemeentelijk e b eleidsp ra k tijk 1. H et tw eede in a fgeronde ra p p ort doet v ersla g v a n h et onderz oek na a r de commu nica tie tu ssen de gemeente B reda en h a a r b u rgers 2. B eide onderz oek en z ijn inmiddels b eh a ndeld in de commissie B estu u r en v oor b eide onderw erp en h eeft de gemeente v erv olgens een v erv olgtra - ject op gesteld. D a a rmee h oop t de gemeente te k omen tot v erb eteringen in de inz et v a n ev a lu a ties en in de commu nica tie tu ssen gemeente en sta d. D e R ek enk a mer v olgt de u itk omsten v a n dez e tra jecten met b ela ngstelling en z a l da a r te z ijner tijd z ek er op teru gk omen. D a a rna a st h eeft de R ek enk a mer in h et ingez ette v erv olgtra ject v a n de gemeente op h et onderz oek v a n de R ek enk a mer na a r de B reda se b egroting (R ek enk a mer B reda, D e B red a s e B eg ro tin g n a d er b e- s c h o u w d, ) na u w gez et gev olgd. D e gemeentelijk e w erk groep V erb etering cy clisch e p rodu cten h eeft v oorstellen gep resenteerd om te k omen tot een meer inz ich telijk e k a dernota, b egroting en ja a rv ersla g, en om een meer inh ou delijk e b eh a ndeling v a n dez e cy clisch e p rodu cten mogelijk te ma k en. A a n de h a nd v a n dez e v oorstellen h oop t de G emeentera a d om z ijn k a derstellende en controlerende rol b eter u it te k u nnen v oeren. O orsp ronk elijk la g h et in de b edoeling v a n de R ek enk a mer om in een q u ick sca n na a r de (v erb eteringen in de) cy clisch e p rodu cten te v errich ten en ov er de b ev indingen een R ek enk a merb rief 3 u it te b rengen. D e u itv oerige w erk z a a mh eden in h eeft de R ek enk a mer doen b eslu iten dez e q u ick sca n te v ersch u iv en na a r M et a ls b ijk omend v oordeel da t h et ingez ette v erb etertra ject v oor de cy clisch e p rodu cten ov er een w a t la ngere p eriode k a n w orden gev olgd. E en op z et v oor dit onderz oek v oor v indt u in h oofdstu k 3 v a n dit onderz oek sp rogra mma. V erder h eeft de R ek enk a mer in in h et k a der v a n een b reder la ndelijk onderz oek sp roject een (v oor)onderz oek na a r de doelformu lering in h et coa litiea k k oord K iez en v o o r elk a a r la ten u itv oeren. D it onderz oek is v errich t door D e L ok a le R ek enk a mer, een la ndelijk e orga nisa tie die ondersteu ning b iedt a a n lok a le rek enk a mers. D e resu lta ten v a n dit onderz oek h eb b en niet geleid tot een z elfsta ndige ra p p orta ge, ma a r w orden meegenomen in h et h ierv oor genoemde onderz oek na a r de (v erb eteringen in de ) cy clisch e p rodu cten. In sta rt de R ek enk a mer B reda v oorts een v oorstu die na a r h et B reda se grondb eleid, onder meer in v erb a nd met de nieu w e la ndelijk e G rondex p loita tiew et die p er 1 ju li geïmp lementeerd w ordt. H et v ooronderz oek v a n de R ek enk a mer rich t z ich v oora l op de risicob eh eersing v a n h et B reda se grondb eleid en op de informa tiev oorz iening ov er h et grondb eleid in de rich ting v a n de ra a d. E en op z et v oor dit onderz oek v indt u in h oofdstu k 3. N a genoemde onderz oek en rich t de R ek enk a mer z ich v olgens de h u idige p la nning op é é n v a n de onderw erp en u it de la nge-termijnlijst, z oa ls die reeds in h et onderz oek sp rogra mma is op genomen. A ls eerste onderw erp op die lijst p rijk t de effectiv iteit v a n h et gemeentelijk e reïntegra tieb eleid. D e R ek enk a mer is v a n p la n dit onderz oek in de loop v a n op te sta rten. O ok v oor dit onderz oek v indt u een eerste v ra a gstelling in h oofdstu k 3. 1 R ek enk a mer B reda, H o e ev a lu eert d e g em een te B red a, B reda, R ek enk a mer B reda, In g es p rek m et d e s ta d, B reda, E en R ek enk a merb rief is een k ort ra p p ort v a n enk ele p a gina s, w a a rin de R ek enk a mer een a a nta l p u nten a a nsnijdt om dez e ex tra onder de a a nda ch t v a n de ra a d te b rengen. 1

5 D e h u idige la nge-termijnlijst v a n onderw erp en, die de R ek enk a mer in de toek omst v a n p la n is a a n een na der onderz oek te onderw erp en, v indt u in h oofdstu k 4. H oofdstu k 5 v a n dit onderz oek sp rogra mma ga a t tot slot k ort in op de u itv oeringsk osten v a n h et onderz oek s- p rogra mma. In een a p a rte b rief a a n de ra a dscommissie B estu u r w ordt u itgeb reider ingega a n op de b egroting v a n de R ek enk a mer B reda. V oor sta a n sa mengev a t de v olgende onderw erp en op de a genda v a n de R ek enk a mer: 1. Q u ick sca n rond de cy clisch e p rodu cten 2. V oorstu die na a r de risicob eh eersing v a n en informa tiev oorz iening ov er h et grondb eleid 3. D e effectiv iteit v a n h et reïntegra tieb eleid. D a a rna a st z a l de R ek enk a mer in een a a nta l a ndere onderw erp en met b ela ngstelling v olgen, w a a ronder de ontw ik k elingen ten a a nz ien v a n de W M O. Indien de R ek enk a mer dit nodig a ch t, sta rt z ij mogelijk tu s- sentijds (lop ende h et ja a r ) nog een q u ick sca n na a r onderw erp en, die z ich op da t moment a a ndienen. In sch ema gez et z iet de p la nning v a n de w erk z a a mh eden v a n de R ek enk a mer in er a ls v olgt u it: O n d e rz o e k e n R e k e n k a m e r Q u ick sca n cy clisch e p rodu cten 1 s te k w a rta a l 2 d e k w a rta a l 3 d e k w a rta a l 4 d e k w a rta a l V ooronderz oek G rondb eleid E ffectiv iteit reïntegra tieb eleid Q u ic k s c a n s 4 V o lg e n b e le id s th e m a s N a z o rg /F o llo w u p 4 D e ev entu ele ov erige q u ick sca ns z ijn nog p.m. 2

6 2. D e m is s ie e n d e o n d e rw e rp s e le c tie v a n d e R e k e n k a m e r B re d a 2.1 D e m is s ie v a n d e R ek en k a m er B red a D e R ek enk a mer B reda is in gesta rt en b esta a t u it drie ona fh a nk elijk e ex terne leden en een secreta ris. D e R ek enk a mer is een ona fh a nk elijk institu u t b innen de gemeente, ingesteld door de gemeentera a d (ra a dsb eslu it v a n 21 ok tob er ). H et doel v a n de R ek enk a mer is b ij te dra gen a a n een doelma tiger en doeltreffender gemeentelijk b eleid door middel v a n (gev ra a gd en ongev ra a gd) onderz oek. M et h a a r ra p p orten b eoogt de R e- k enk a mer om: 1. de ra a d h a ndv a tten te b ieden om z ijn k a derstellende en controlerende rol b eter u it te k u nnen oefenen; 2. de gemeentelijk e orga nisa tie h a ndv a tten te b ieden om de orga nisa tie en u itv oering v a n h et gemeentelijk b eleid te v erb eteren; en 3. de B reda se b u rgers inz ich t te gev en in de b eleidsp resta ties v a n de gemeente B reda. V oor een u itgeb reide v erh a ndeling ov er de missie, h et doel en de a a np a k v a n de R ek enk a mer v erw ijz en w ij na a r h et R eglement v a n O rde v a n de R ek enk a mer B reda (R eglement v a n O rde, ). 2.2 D e o n d erw erp s elec tie D e R ek enk a mer B reda b ep a a lt a ls ona fh a nk elijk orga a n z elf w elk e onderw erp en z ij onderz oek t, op w elk e w ijz e en op w elk moment z ij da t doet. D e R ek enk a mer sta a t da a rb ij u itera a rd op en v oor su ggesties v a n de ra a d, de a mb telijk e orga nisa tie, orga nisa ties/instellingen in de sta d en v a n b u rgers inz a k e onderw erp en die h et meest in a a nmerk ing z ou den k omen v oor een rek enk a meronderz oek. E en ieder k a n da a rtoe onderz oek sonderw erp en b ij de R ek enk a mer indienen, b ij v oork eu r met een a rgu menta tie w a a rom h et b etreffende onderw erp onderz och t dient te w orden. D e R ek enk a mer b eslist ev enw el u iteindelijk z elf w elk e onderw erp en z ij ga a t onderz oek en. H et ma a tsch a p p elijk e b ela ng, h et p otentiële leereffect en h et fina nciële, orga nisa torisch e en/of b estu u rlijk e b ela ng v a n onderw erp en v ormen de b ela ngrijk ste selectiecriteria v oor de R ek enk a mer. N a a floop v a n ieder onderz oek v olgt de R ek enk a mer of h a a r ra p p orten en a a nb ev elingen v oldoende b enu t w orden door de gemeente B reda. Indien da a r a a nleiding toe b esta a t, v errich t de R ek enk a mer v erv olgonderz oek na a r de v erb eteringen op de onderz och te terreinen. 3

7 3. D e g e p la n d e o n d e rz o e k e n in D it h oofdstu k ga a t k ort in op de op z et v a n de gep la nde onderz oek en. In 3.1 k omt de q u ick sca n na a r de v erb e- teringen in de cy clisch e p rodu cten, meer concreet de b egroting, h et ja a rv ersla g en de k a dernota a a n de orde. In 3.2 w ordt ingega a n op h et gep la nde v ooronderz oek na a r h et B reda se grondb eleid. In p a ra gra a f 3.3. w orden de eerste contou ren gesch etst v oor h et onderz oek na a r de effectiv iteit v a n h et gemeentelijk e reïntegra tieb eleid. 3.1 H et v erv o lg o n d erz o ek C y c lis c h e p ro d u c ten In onderz oek t de R ek enk a mer w elk e v erb eteringen de gemeente sinds h eeft a a ngeb ra ch t in de op - z et v a n de b egroting, h et ja a rv ersla g en de k a dernota. In h eeft de R ek enk a mer een onderz oek na a r de de B reda se b egroting v errich t (R ek enk a mer B reda, D e B red a s e b eg ro tin g n a d er b es c h o u w d, ). In h et onderz oek sra p p ort h eeft de R ek enk a mer een tw intigta l a a nb ev elingen geda a n om tot een meer inz ich telijk e, concretere b egroting en een meer inh ou delijk e b eh a ndeling v a n de b egroting in de ra a d te k omen. D ez e a a nb ev elingen z ijn integra a l door de ra a d ov ergenomen. N a a r a a nleiding h ierv a n h eeft de gemeente de w erk - groep V erb etering cy clisch e p rodu cten ingesteld. D ez e w erk groep h eeft a ls op dra ch t om concrete v oorstellen v oor v erb etering v a n de b egroting, h et ja a rv ersla g en de k a dernota te formu leren en te imp lementeren. D e w erk groep k ende a a nv a nk elijk een b rede sa menstelling om z o sla gv a a rdig mogelijk te k u nnen op ereren (ra a dsleden, een a fv a a rdiging v a n h et college, een b estu u rsa dv iseu r, a mb tena ren v a n de a fdeling F ina nciën, de concerncontroller en ondersteu ning v a nu it de griffie). S inds h a lf b esta a t de w erk groep u itslu itend nog u it ra a dsleden met ondersteu ning v a nu it de griffie. D e R ek enk a mer h eeft de w erk z a a mh eden v a n de w erk - groep met b ela ngstelling gev olgd. In h et onderz oek ga a t de R ek enk a mer om te b eginnen na in h oev erre h a a r a a nb ev elingen u it h et ra p p ort D e B red a s e b eg ro tin g n a d er b es c h o u w d ten u itv oer z ijn geb ra ch t, w elk e concrete a a nb ev elingen/v oorstellen u it de w erk groep z ijn gek omen en in h oev erre er concreet v erv olg gegev en is a a n die a a nb ev elingen/v oorstellen. In dit k a der v ormt de R ek enk a mer z ich een oordeel ov er de v ra gen w elk e concrete v erb eteringen z ijn a a ngeb ra ch t in de v ersch illende cy clisch e p rodu cten (de b egroting en , h et ja a rv ersla g en , en de k a dernota ) en w a t de sta nd v a n z a k en is met b etrek k ing tot: - de a lgeh ele leesb a a rh eid en inz ich telijk h eid v a n dez e docu menten; - de S M A R T -h eid v a n de w eergegev en doelen; - de concreeth eid v a n de w eergegev en a ctiv iteiten; - de inz ich telijk h eid en v olledigh eid v a n de w eergegev en fina nciën (de B B V -eisen); - de ma te w a a rin h et b ereik en v a n de b eleidsdoelen (effectiv iteit) en de fina nciële efficiëntie a f te lez en isu it de docu menten; - de sa menh a ng tu ssen de v ersch illende docu menten. V erv olgens rich t de R ek enk a mer z ich in dit onderz oek op de w ijz e w a a rop de cy clisch e p rodu cten in de ra a d z ijn b eh a ndeld. O ok h ierov er h eeft de R ek enk a mer in h a a r ra p p ort een a a nta l a a nb ev elingen geformu leerd. In h et onderz oek ga a t de R ek enk a mer na in h oev erre de b eh a ndeling v a n de cy clisch e p rodu cten is v erb eterd. D a a rtoe w orden a ls eerste sta p de notu len v a n de b etreffende v erga deringen doorgenomen. D a a rna a st h ou dt de R ek enk a mer interv iew s met ra a dsleden, de griffie, de concerncontroller, de gemeentesecreta ris en de w eth ou der F ina nciën om na te ga a n h oe z ij a a nk ijk en tegen de v erb eteringen in de cy clisch e p rodu cten en de w ijz e w a a rop de cy clisch e p rodu cten in de ra a d w orden b eh a ndeld. T ot slot b elich t de R ek enk a mer in dit onderz oek k ort de u itk omsten v a n h et onderz oek na a r de doelformu lering in h et coa litiea k k oord, z oa ls da t v errich t is door D e L ok a le R ek enk a mer. O ok z a l h ierb ij k ort w orden ingega a n a a n de sa menh a ng tu ssen h et coa litiea k k oord en de cy clisch e p rodu cten (b egroting, ja a rv ersla g, k a dernota ). 4

8 A a n de h a nd v a n een k orte ra p p orta ge b rengt de R ek enk a mer in de eerste ma a nden v a n v ersla g u it v a n h a a r b ev indingen in h et onderz oek na a r de v erb eteringen in de cy clisch e p rodu cten. 3.2 H et v o o ro n d erz o ek n a a r h et B red a s e g ro n d b eleid H et tw eede onderz oek da t de R ek enk a mer in v a n p la n is u it te v oeren, b etreft h et v ooronderz oek na a r h et B reda se grondb eleid. D it v ooronderz oek rich t z ich v oorna melijk op de risicob eh eersing en de tra nsp a - ra ntie v a n h et gemeentelijk grondb eleid. H et grondb eleid is v a n groot p olitiek b estu u rlijk en fina ncieel b ela ng v oor de gemeente en v ormt een v oor de ra a d moeilijk te doorgronden ma terie. M et de k omst v a n de nieu w e G rondex p loita tiew et p er 1 ju li v era nderen een a a nta l z a k en in de grondex p loita tie, die v a n b ela ng z ijn v oor h et gemeentelijk e grondb eleid. D e G emeentera a d h eeft een b ela ngrijk e k a derstellende en controlerende rol ten a a nz ien v a n h et gemeentelijk e grondb eleid. O m dez e k a derstellende en controlerende rol goed te k u nnen u itoefenen, dient de ra a d een h elder b eeld te h eb b en v a n de w ijz e w a a rop de gemeente h et grondb eleid v ormgeeft en u itv oert, w elk e risico s h ierin v oor de gemeente b esta a n en in h oev erre ev entu ele risico s z ijn a fgedek t. D e onderz oek sv ra gen die in h et v ooronderz oek a a n de orde k omen z ijn: 1. W elk e k a ders h eeft de gemeente B reda gesteld ten a a nz ien v a n h et grondb eleid en z ijn dez e k a ders v oldoende concreet v oor de ra a d om h et grondb eleid goed te k u nnen controleren; 2. Z ijn de risico s b innen h et B reda se grondb eleid v oldoende in k a a rt geb ra ch t en z ijn dez e risico s v oldoende a fgedek t; 3. H oe v erloop t de informa tiev oorz iening na a r de ra a d ov er h et grondb eleid en w ordt de ra a d v oldoende geïnformeerd ov er h et grondb eleid om z ijn k a derstellende en controlerende ta a k goed te k u nnen u itv oeren. Indien dit v ooronderz oek da a r a a nleiding toe geeft, da n ga a t de R ek enk a mer ov er tot een meer diep ga a nde stu die na a r de tra nsp a ra ntie en de risico s v a n h et grondb eleid. M och t h et v ooronderz oek geen a a nleiding gev en tot een diep ga a nde stu die na a r h et grondb eleid, da n neemt de R ek enk a mer een v olgend onderz oek sonderw erp ter h a nd. 3.3 H et o n d erz o ek n a a r h et reïn teg ra tieb eleid H et derde onderz oek da t de R ek enk a mer in sta rt, is een onderz oek na a r de effectiv iteit en doelma tigh eid v a n de B reda se reïntegra tie- en socia le a ctiv eringstra jecten. R eeds v orig ja a r is dit onderw erp door meerdere ra a dsfra cties a a ngedra gen a ls onderw erp v oor een rek enk a meronderz oek. D e gemeente h eeft de reïntegra tietra jecten v oor b ijsta ndscliënten en w erk loz en v oor een groot deel u itb e- steed a a n z elfsta ndige reïntegra tieb edrijv en. D a a rna a st v erz orgt K p a b el, onderdeel v a n de gemeentelijk e B S W, de tra jecten v oor cliënten met de grootste a fsta nd tot de a rb eidsma rk t. In h et reïntegra tieb eleid ga a n grote b edra gen om z onder da t de gemeente direct z ich t h eeft op de effectiv iteit en de efficiëntie v a n dit geh eel. In den la nde is inmiddels v eel onderz oek geda a n na a r de effectiv iteit en efficiëntie v a n reïntegra tietra - jecten (z ie b ijv oorb eeld S E O, E ffec t re-in teg ra tietra jec ten o p d e u itg a v en a a n s o c ia le z ek erh eid, en S E O, D e la n g e w eg n a a r w erk, ). D e gemeente B reda slu it p resta tiecontra cten a f met de ingeh u u rde reïntegra tieb edrijv en en h ou dt v ia k w a r- ta a lgesp rek k en z ich t op de resu lta ten v a n de reïntegra tietra jecten. D a a rna a st h eeft de gemeente in intern onderz oek geda a n na a r de fina nciële situ a tie v a n K p a b el. N a a r a a nleiding v a n dit onderz oek h eeft K p a b el een reorga nisa tie doorgev oerd. 5

9 U it onderz oek en in den la nde b lijk t da t de effectiv iteit v a n reïntegra tietra jecten ov er h et a lgemeen gering is 5, h oew el de effectiv iteit v a rieert p er gemeente en a l na a r gela ng b ep a a lde z a k en a l da n niet meegew ogen w orden in de a na ly se. Z o b lijk t de effectiv iteit en efficiëntie groter te z ijn a ls ook de socia le a ctiv eringstra jecten, de la nge-termijn effecten en de p ersoonlijk e en ma a tsch a p p elijk e op b rengsten 6 w orden meegenomen in de b erek ening (S E O, E ffec t re-in teg ra tietra jec ten o p d e u itg a v en a a n s o c ia le z ek erh eid, ). D e R ek enk a mer B reda a ch t h et v a n groot b ela ng om ook in B reda z ich t te k rijgen op de effectiv iteit en efficientie v a n h et reïntegra tieb eleid. D e R ek enk a mer h oop t door middel v a n een onderz oek a a nb ev elingen te k u nnen doen, die leiden tot een grotere efficiëntie en effectiv iteit v a n de ingez ette reïntegra tietra jecten en h et gemeentelijk e reïntegra tieb eleid a ls geh eel. 5 U it onderz oek b lijk t da t in A msterda m 11% v a n de reïntegra tietra jecten tot een su ccesv olle p la a tsing in w erk leidt, in R otterda m is dit p ercenta ge 16% en in U trech t slech ts 8% (R ek enk a mer A msterda m, R eïn teg ra tie. B eg eleid in g v a n b ijs ta n d n a a r w erk, ; R ek enk a mer R otterda m, Z ic h t o p w erk, ; R ek enk a mer U trech t, M a a k w erk v a n b ijs ta n d, ). 6 D a a rb ij ga a t h et om p ersoonlijk e op b rengsten v oor cliënten (in termen v a n v oldoening, tev redenh eid, z elfw a a rdering e.d.) en om ma a tsch a p p elijk e op b rengsten in de z in v a n h et lev eren v a n p rodu ctie, h et a fdra gen v a n b ela stingen en h et v erminderen v a n h et b eroep op b ijv oorb eeld de gez ondh eidsz org. 6

10 4. D e la n g e -te rm ijn o n d e rw e rp e n v o o r o n d e rz o e k (g ro s lijs t) D e R ek enk a mer h eeft in h et O nderz oek sp rogra mma reeds een groslijst v a n mogelijk e onderw erp en v oor onderz oek in de k omende ja ren op gesteld. D ez e lijst is onder meer tot sta nd gek omen op b a sis v a n onderw erp en die door de B reda se ra a dsfra cties z ijn a a ngedra gen. D e R ek enk a mer z a l z ich in v erder oriënteren op dez e onderw erp en en op ev entu ele a ndere onderw erp en v oor onderz oek op de la ngere termijn. D e ondersta a nde lijst b ev a t slech ts een op somming v a n mogelijk e su ggesties. In h et a lgemeen b etreft h et w el onderw erp en w a a rov er de R ek enk a mer z ich diep ga a nd z a l informeren. D ez e lijst w ordt p eriodiek gea ctu a liseerd en a a ngep a st: D e b eh eers in g en c o n tro le v a n d e g ro te in v es terin g s p ro jec ten. B reda k ent een a a nta l grote inv esteringsp rojecten, z oa ls V ia B reda, T eteringen, de p rojecten b ij B a v el, b ij h et N A C -sta dion en b ijv oorb eeld de h erstru ctu reringsp rojecten in B reda -N oordoost. O m de control en b eh eersing v a n de grote inv esteringsp rojecten nog b eter in de h a nd te k u nnen h ou den, z ou onderz oek geda a n k u nnen w orden na a r de a a nb esteding, p la nning en b eh eersinstru menten v a n de grote p rojecten. D e W M O P er 1 ja nu a ri is de W et M a a tsch a p p elijk e O ndersteu ning (W M O ) in w erk ing getreden. U it h et R ek enk a meronderz oek na a r de commu nica tie tu ssen gemeente en b u rgers is geb lek en da t B reda de a a nb estedingsp rocedu res z orgv u ldig h eeft geda a n. Inmiddels gev en (th u isz org)orga nisa ties die de W M O u itv oeren a a n tegen p rob lemen a a n te lop en, omda t de b enodigde z org v oor ou deren, z iek en en geh a ndica p ten v eel du u rder u itp a k t da n b egroot is. D it leidt mogelijk tot ontsla g v a n du u rdere erv a ren th u isz orgk ra ch ten en/of tot sterk e v ermindering v a n de z org die gelev erd w ordt. B reda k ent een redelijk h oog p ercenta ge ou deren, en na a r v erw a ch ting neemt h et p ercenta ge ou deren in de k omende ja ren a lleen ma a r v erder toe. D a t leidt tot de v ra a g in h oev erre de v oorz ieningen in B reda op h et geb ied v a n w onen, z org, ma a tsch a p p elijk e dienstv erlening met h et oog op de toek omst goed z ijn toegesneden op de b eh oefte en de v ra a g v a n de B reda se b ev olk ing. D e effec tiv iteit v a n h et in b u rg erin g s b eleid H et h u idige inb u rgeringsb eleid k ent een a a nta l grote p rob lemen, z o b lijk t u it recente b erich ten en onderz oek en. E en groot a a nta l p ersonen die v a nu it h et b u itenla nd na a r N ederla nd k o- men/gek omen z ijn, is in de h u idige w etgev ing v erp lich t om een inb u rgeringcu rsu s te v olgen. Z ij w orden gea ch t z ich z elf a a n te melden v oor dez e cu rsu s en dez e cu rsu s (in eerste insta ntie) z elf te b eta len. D e gemeente w ordt gea ch t te b eslissen w ie v erp lich t is een dergelijk e cu rsu s te v olgen en is de centra le h a ndh a v er in dez e om te z orgen da t de b edoelde p ersonen ook de cu rsu s v olgen en met goed gev olg a fronden. M omenteel b lijk t ech ter slech ts een minderh eid v a n de b e- oogde groep z ich a a n te melden v oor een cu rsu s en lijk en R O C s, die de inb u rgeringscu rsu ssen gev en, gedw ongen te w orden een deel v a n h u n w erk nemers te ontsla a n. D e onderz oek sv ra a g in h et onderz oek z ou z ich k u nnen rich ten op h oe effectief h et inb u rgeringsb eleid in B reda is georga niseerd en w ordt u itgev oerd. H et b eh eer en o n d erh o u d v a n d e b u iten ru im te en h o e er o m g eg a a n w o rd t m et k la c h ten v a n b u rg ers. D ereg u lerin g W a t z ijn de gev olgen v a n deregu lering v oor de regelgev ing en h a ndh a v ing in de gemeente B reda? H et v o rd erin g en b eleid (b ela s tin g en, b o eten, fra u d ev o rd erin g en..). 7

11 D e centra le onderz oek sv ra a g z ou k u nnen lu iden: Int de gemeente w a t z ij moet innen en v oert z ij h et v orderingsb eleid doelma tig, doeltreffend en rech tma tig u it? D e ta riefs tellin g v a n d e g em een te B red a (v erg u n n in g en, b ela s tin g en..) en een ta riev en - v erg elijk in g tu s s en g em een ten o p b a s is v a n k en g eta llen. E r b esta a n grote v ersch illen tu ssen gemeenten in de ta riev en die geh ev en w orden in de sta d. H et ga a t h ierb ij om de k osten v oor h et a a nv ra gen v a n v ergu nningen, h et doorb erek enen v a n a l- lerlei gemeentelijk e b ela stingen (onroerend z a a k b ela sting, b a a tb ela sting, e.d.) en de k osten v a na llerlei a ndere gemeentelijk e dienstv erlening, die doorb erek end w orden a a n de b u rgers (a fv a l- v erw erk ing, reiniging..). Inmiddels h eb b en in a ndere gemeenten onderz oek en na a r de k ostendoorb erek ening p la a tsgev onden en is op b a sis da a rv a n goed v ergelijk ingsma teria a l v oorh a nden. V ia een dergelijk e v ergelijk ing k a n een b eeld w orden v erk regen v a n h oe du u r of h oe goedk oop B reda is w a t b etreft dez e doorb erek eningen a a n b u rgers en ondernemingen. V eilig h eid. V ia h et G rote S tedenb eleid w ordt ex tra su b sidie v erk regen v oor h et v eiligh eidsb eleid in B reda. W a t b eh elst h et v eiligh eidsb eleid, w a a ra a n z ijn de b edra gen b esteed en h eeft dit de v eiligh eid doen toenemen (v olgens b eleidsmensen, desk u ndigen in h et v eld, b u rgers e.d.)? H et m ilieu b eleid en d e lu c h tk w a liteit. B red a en d e reg io : p o s itio n erin g, s a m en w erk in g, a fs tem m in g. In h u u r v a n ex tern en. 8

12 5. D e k o s te n u itv o e rin g v a n p ro g ra m m a In een a p a rte b rief w ordt de ra a dscommissie B estu u r en h et college geïnformeerd ov er de b egroting v oor v a n de R ek enk a mer B reda. D e b egroting v oor is in grote lijnen h etz elfde a ls de b egroting v oor In is h et grootste gedeelte v a n h et a a n de R ek enk a mer ter b esch ik k ing sta a nde b edra g b esteed a a n de u itv oering v a n de onderz oek en en b ek ostiging v a n ex tra onderz oek sca p a citeit. D e tota le b egroting v a n de R ek enk a mer b etreft in een b edra g v a n O ok in ligt h et in de b edoeling v a n de R ek enk a mer om h et grootste deel v a n dit b edra g te b esteden a a n de u itv oering v a n de R ek enk a meronderz oek en. Z o h eeft de R ek enk a mer een deel v a n h et v oor b egrootte b edra g b estemd ten b eh oev e v a n h et v ooronderz oek na a r h et grondb eleid. T er a a nv u lling op de b esta a nde ca p a citeit v a n de R ek enk a mer w il de R ek enk a mer gra a g ex tern a dv ies inw innen ov er de tra nsp a ra ntie en de risico s v a n h et grondb eleid. D e genoemde b rief en de b egroting v olgen nog. 9

14 2 B edrijfs- en beroepsa a nspra kelijkh eid

14 2 B edrijfs- en beroepsa a nspra kelijkh eid 14 2 B edrijfs- en beroepsa a nspra kelijkh eid opvatting is onjuist. Daarop stuiten de klachten van dez e onderdelen af. 9.3.1. O nderdeel 5 richt z ich tegen rov. 9.1 2, eerste z in. De desb etreffende

Nadere informatie

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

AIG Europe Limited, Netherlands Afdeling C asualty

AIG Europe Limited, Netherlands Afdeling C asualty Aansprakelijkheid AIG is ook in Nederland é é n van de leidende verz ekeraars op het terrein van aansprakelijkheidsverz ekering en. O f het nu g aat om de b edrijfsaansprakelijkheid van internationaal

Nadere informatie

Inleiding expostie Religie Keramisch verbeeld door Prof. P. Nissen

Inleiding expostie Religie Keramisch verbeeld door Prof. P. Nissen Inleiding expostie Religie Keramisch verbeeld door Prof. P. Nissen onthullen dat zi j heel mooi was. Het geheugen helpt ons meestal graag om dingen en mensen uit het verleden no g mooier te maken dan zij

Nadere informatie

%&& $ "#" "#" Schaal. Aandachtsgebied (,!! - && ( "#"*". ( "#" (

%&& $ # # Schaal. Aandachtsgebied (,!! - && ( #*. ( # ( %&& %&& $ '! Schaal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Aandachtsgebied $ )! *&&& *&&&!!" *&&&# *&&& +!##,!!! - && #" #" &&&& *". '&# $ !!! &!+2! / )0 & *"# "#1 3&2 &&+ &! #&& 4 4& "#%' &# &&". %'.&&" 5!!

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

Kun je uit de hemel va l l e n?

Kun je uit de hemel va l l e n? Kun je uit de hemel va l l e n? B e l eving van de dood en ro u w ve r werking door mensen met een ve rs t a n d e l i j ke handicap Rianne Meeusen-van de Kerkhof Hanneke van Bommel Werner van de Wouw

Nadere informatie

Loondrift en loonflexibiliteit: de grillen van de loonvorm ing bij sociaal overleg

Loondrift en loonflexibiliteit: de grillen van de loonvorm ing bij sociaal overleg Arbeidsmarktbeleid Loondrift en loonflexibiliteit: de grillen van de loonvorm ing bij sociaal overleg Vandekerckhove, S., Verm andere, C. & Van Gyes, G. 2010. Hoe reageren de lonen op werkloosheid: de

Nadere informatie

Toetsing; een vak apart

Toetsing; een vak apart Toetsing; een vak apart Interstedelijk Studenten Overleg Bemuurde Weerd o.z. 1, 3514 AN Utrecht T 030-230 26 66 / F 030-230 44 11 E iso@iso.nl / I www.iso.nl Utrecht, juni 2009 1. Voorwoord Goed onderw

Nadere informatie

BOS-impuls Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport

BOS-impuls Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport BOS-impuls Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport BOS-impuls Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport Den Haag, oktober

Nadere informatie

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM M IN IS T E R IE VAN O N D ERW IJS, K U N STEN EN W ETEN SCH A PPEN RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE MONOGRAFIEËN Nr 4 DE RAZZIA VAN ROTTERDAM 10 11 NOVEMBER 1944 S-GRAVENHAGE MARTINUS NIJHOFF 1951

Nadere informatie

Beste leerlingen, Voetbal en de Einder, wat heeft dat met elkaar te. maken? Ik denk heel veel...er zitter veel goede voetballers op. de Einder.

Beste leerlingen, Voetbal en de Einder, wat heeft dat met elkaar te. maken? Ik denk heel veel...er zitter veel goede voetballers op. de Einder. Brdlil ),, {l ïl il f#,_t L-\ï1 ffi dtu k col0fon lnhoudsopgave: Praat van Aad WK- informatie Brazilië WK-schema Australië - nformatie Sportgala Chil - informatie Sport na School Spanje - nformatie Flashmob

Nadere informatie

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN DOOR LEDEN VAN MET WISKUNDIG GENOOTSCMAP TER SPREUKE VOERENDE LEN ONVERMOEIDE ARBEID KOMT ALLES TB BOVEN Ia~~;o_ IO~~4 NEGENTIENDE DEEL BOEKBINDERrJ K I ~ V I T ST

Nadere informatie

%HRRUGHOHQLVPHQVHQZHUN. Bevindingen over de wenselij kheid en m ogelijkheid van een gezamenlijk protocol voor het beoordelen van (kern)werkstukken

%HRRUGHOHQLVPHQVHQZHUN. Bevindingen over de wenselij kheid en m ogelijkheid van een gezamenlijk protocol voor het beoordelen van (kern)werkstukken %HRRUGHOHQLVPHQVHQZHUN Bevindingen over de wenselij kheid en m ogelijkheid van een gezamenlijk protocol voor het beoordelen van (kern)werkstukken van de expertgroep Protocol in opdracht van de Vereniging

Nadere informatie

WILNIS WILNIS TERBREGGE TERBREGGE. waterbeheerders in uitvoeringsprogramma

WILNIS WILNIS TERBREGGE TERBREGGE. waterbeheerders in uitvoeringsprogramma NIEUWSBRIEF 41 oktober 2008 Vijf jaar na WILNIS Vijf jaar geleden bezweken er boezemkaden bij Wilnis en Terbregge. STOWA, de waterkeringbeheerders en de toezichthoudende provincies hebben sinds die tijd

Nadere informatie

Test: dominant, afstandelijk en sociaal gedrag

Test: dominant, afstandelijk en sociaal gedrag DC 10 Test: dominant, afstandelijk en sociaal gedrag 1 Inleiding Als je samenwerkt en communiceert kun je anderen op verschil lende manieren benaderen. In dit thema werken we een simpel, maar leer zaam

Nadere informatie

V an p r i va c yp a r ad ij s to t c on t r o le st a at?

V an p r i va c yp a r ad ij s to t c on t r o le st a at? Bw. Studie 49 23-01-2007 14:39 Pagina 1 V an p r i va c yp a r ad ij s to t c on t r o le st a at? M i s da ad - e n t e r r e u r b e s t r ij d in g in N e d e r l a n d a an h e t be g i n va n de 21

Nadere informatie

Door omwonenden gewenste informatie over vliegtuiggeluid

Door omwonenden gewenste informatie over vliegtuiggeluid Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO rapport 2005-011 Milieu en Leefomgeving Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus

Nadere informatie

INVESTEREN IN EEN TWEEDE WONING

INVESTEREN IN EEN TWEEDE WONING INVESTEREN IN EEN TWEEDE WONING Dit dossier behandelt de voordele n van een investering in een tweede woning, gefinancierd me t eigen middelen of gefinancierd met een hypothecair krediet. Het betreft:

Nadere informatie

Audit. RKC Waalwijk. Auditteam Voetbal en Veiligheid

Audit. RKC Waalwijk. Auditteam Voetbal en Veiligheid Audit RKC Waalwijk Auditteam Voetbal en Veiligheid 0-meting september 2011 Audit RKC Waalwijk Auditteam Voetbal en Veiligheid 0-meting september 2011 In opdracht van Het Auditteam Voetbal en Veiligheid

Nadere informatie

Gevestigd en kantoorhoudende aan de Adrian pauwstraat 37, 9716 C R Groningen,

Gevestigd en kantoorhoudende aan de Adrian pauwstraat 37, 9716 C R Groningen, ALGEMENE VOORWAARDEN QROAD PRODUCTION VOF, VERSIE MEI 2014 ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN QROAD PRODUCTION VOF hierna te noemen: Qroad Gevestigd en kantoorhoudende aan de Adrian pauwstraat

Nadere informatie

Draaiboek bemiddeling in de jeugdhulp

Draaiboek bemiddeling in de jeugdhulp Draaiboek bemiddeling in de jeugdhulp Inhoud Inleiding 1 1 Uitgangspunt: de continuïteit van de hulpverlening 2 2 Concept en plaats van bemiddeling 2 2.1 Wat is bemiddeling? 2 2.2 Wat is de plaats van

Nadere informatie

HEBBEN WIJ IETS MET ELKAAR? OVER SAMENHANG EN ISOLEMENT IN ONZE SAMENLEVING

HEBBEN WIJ IETS MET ELKAAR? OVER SAMENHANG EN ISOLEMENT IN ONZE SAMENLEVING HEBBEN WIJ IETS MET ELKAAR? OVER SAMENHANG EN ISOLEMENT IN ONZE SAMENLEVING Gedachten over onze maatschappij vanuit het referentschap Kerk en samenleving van de RK Kerk Inleiding Iedereen spreekt over

Nadere informatie

Concept. Notitie. De heer C.A.M. de Boo De heer J.A.M van den Brand. Betreft: Trade Port Noord

Concept. Notitie. De heer C.A.M. de Boo De heer J.A.M van den Brand. Betreft: Trade Port Noord Concept Notitie De heer C.A.M. de Boo De heer J.A.M van den Brand Mr F.K. Buijn / Mr S.M.E. Sikkens Datum 26 maart 2010 Onze ref. M8292635/1/74617133/SS Betreft: Trade Port Noord 1 Inleiding: NV/CV Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

Knock.out eisen versus gunníngscriteria, On. toelaatbaarheid minimumeis. Rechtsveruverking/Grossmann.verweer,

Knock.out eisen versus gunníngscriteria, On. toelaatbaarheid minimumeis. Rechtsveruverking/Grossmann.verweer, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (locatie Arnhem) 6 mei 2014, nr. 200.139,366, ECLI:N L:G HARL:201 413665 (mr. Evers, mr. Van Rossum, mr. Wattel) Noot mr. E,C, Keulen Knock.out eisen versus gunníngscriteria,

Nadere informatie

Ouderen over de drempel?

Ouderen over de drempel? RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Ouderen over de drempel? Evaluatie van de seniorenmakelaar De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE C.GEN ELECTRICITEITSCENTRALE SLOEHAVEN-VLISSINGEN DEEL 2

STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE C.GEN ELECTRICITEITSCENTRALE SLOEHAVEN-VLISSINGEN DEEL 2 Inspraakreacties op STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE C.GEN ELECTRICITEITSCENTRALE SLOEHAVEN-VLISSINGEN DEEL 2 Inspraakpunt Bureau Energieprojecten Postbus 223 2250 AE VOORSCHOTEN www.bureau-energieprojecten.nl

Nadere informatie

Klachten over politie en justitie

Klachten over politie en justitie Advocaat te s-gravenhage Prof. mr. M. Wladimiroff Klachten over politie en justitie T5 Adv. Pr. februari 1987 4.4. 4.8. 4.2. 4.3. 4.5. 4.6. 4.7. 4.. 4. Beklag over het niet (verder) vervolgen De gevraagde

Nadere informatie

PROVINSJE FRYRI AN. Doc. nr.: Class, nr. 1 Ingek.: Afdeling. Beh. door: voor k ennisg. aangenomen/tel. afgedaan. telefoonnummer. h.brand@dlv.

PROVINSJE FRYRI AN. Doc. nr.: Class, nr. 1 Ingek.: Afdeling. Beh. door: voor k ennisg. aangenomen/tel. afgedaan. telefoonnummer. h.brand@dlv. PROVINSJE FRYRI AN JDLY Doc. nr.: Class, nr. 1 Ingek.: 0 «Ott 20U Provincie Friesland Afd. Stad en Platteland Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Afdeling. Beh. door: Afd. Hoofd 1 ArVB., wsken voor k ennisg.

Nadere informatie

wetenschappelijk onderzoek: dilemma's en verleidingen

wetenschappelijk onderzoek: dilemma's en verleidingen 1 wetenschappelijk onderzoek: dilemma's en verleidingen 2 1 Koninklijke Nederlandse Akademie van Weteschappen Wetenschappelijk onderzoek: dilemma's en verleidingen johan heilbron tweede druk redactie:

Nadere informatie