R ek enk a mer Bred a. Gemeente Bred a. O nd erz o ek s p ro g ra mma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R ek enk a mer Bred a. Gemeente Bred a. O nd erz o ek s p ro g ra mma 2 0 0 8"

Transcriptie

1 R ek enk a mer Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a O nd erz o ek s p ro g ra mma Gemeente Bred a

2 Onderzoeksprogramma 2008 R ekenkamer B reda F eb ru ari 2008

3 Inhoudsopgave 1. In le id in g 1 2. D e m is s ie e n d e o n d e rw e rp s e le c tie v a n d e R e k e n k a m e r B re d a D e m is s ie v a n d e R ek en k a m er B red a D e o n d erw erp s elec tie 3 3. D e g e p la n d e o n d e rz o e k e n in H et v erv o lg o n d erz o ek C y c lis c h e p ro d u c ten H et v o o ro n d erz o ek n a a r h et B red a s e g ro n d b eleid H et o n d erz o ek n a a r h et reïn teg ra tieb eleid 5 4. L a n g e -te rm ijn o n d e rw e rp e n v o o r o n d e rz o e k (g ro s lijs t) 7 5. K o s te n u itv o e rin g v a n p ro g ra m m a 9

4 1. In le id in g V oor u ligt h et onderz oek sp rogra mma v a n de R ek enk a mer B reda. D it onderz oek sp rogra mma is w a t minder u itgeb reid da n de tw ee v orige onderz oek sp rogra mma 's (onderz oek sp rogra mma en ). D a t h eeft te ma k en met h et feit da t de R ek enk a mer in tw ee omv a ngrijk e onderz oek sra p p orten h eeft gep resenteerd. H et is v oor de gemeente b ela ngrijk om v oldoende tijd te h eb b en om de w erk ing v a n de ra p p orten tot h u n rech t te la ten k omen. H et eerste in a fgeronde ra p p ort b etreft h et onderz oek na a r de inz et en h et geb ru ik v a n b eleidsev a lu a ties b innen de gemeentelijk e b eleidsp ra k tijk 1. H et tw eede in a fgeronde ra p p ort doet v ersla g v a n h et onderz oek na a r de commu nica tie tu ssen de gemeente B reda en h a a r b u rgers 2. B eide onderz oek en z ijn inmiddels b eh a ndeld in de commissie B estu u r en v oor b eide onderw erp en h eeft de gemeente v erv olgens een v erv olgtra - ject op gesteld. D a a rmee h oop t de gemeente te k omen tot v erb eteringen in de inz et v a n ev a lu a ties en in de commu nica tie tu ssen gemeente en sta d. D e R ek enk a mer v olgt de u itk omsten v a n dez e tra jecten met b ela ngstelling en z a l da a r te z ijner tijd z ek er op teru gk omen. D a a rna a st h eeft de R ek enk a mer in h et ingez ette v erv olgtra ject v a n de gemeente op h et onderz oek v a n de R ek enk a mer na a r de B reda se b egroting (R ek enk a mer B reda, D e B red a s e B eg ro tin g n a d er b e- s c h o u w d, ) na u w gez et gev olgd. D e gemeentelijk e w erk groep V erb etering cy clisch e p rodu cten h eeft v oorstellen gep resenteerd om te k omen tot een meer inz ich telijk e k a dernota, b egroting en ja a rv ersla g, en om een meer inh ou delijk e b eh a ndeling v a n dez e cy clisch e p rodu cten mogelijk te ma k en. A a n de h a nd v a n dez e v oorstellen h oop t de G emeentera a d om z ijn k a derstellende en controlerende rol b eter u it te k u nnen v oeren. O orsp ronk elijk la g h et in de b edoeling v a n de R ek enk a mer om in een q u ick sca n na a r de (v erb eteringen in de) cy clisch e p rodu cten te v errich ten en ov er de b ev indingen een R ek enk a merb rief 3 u it te b rengen. D e u itv oerige w erk z a a mh eden in h eeft de R ek enk a mer doen b eslu iten dez e q u ick sca n te v ersch u iv en na a r M et a ls b ijk omend v oordeel da t h et ingez ette v erb etertra ject v oor de cy clisch e p rodu cten ov er een w a t la ngere p eriode k a n w orden gev olgd. E en op z et v oor dit onderz oek v oor v indt u in h oofdstu k 3 v a n dit onderz oek sp rogra mma. V erder h eeft de R ek enk a mer in in h et k a der v a n een b reder la ndelijk onderz oek sp roject een (v oor)onderz oek na a r de doelformu lering in h et coa litiea k k oord K iez en v o o r elk a a r la ten u itv oeren. D it onderz oek is v errich t door D e L ok a le R ek enk a mer, een la ndelijk e orga nisa tie die ondersteu ning b iedt a a n lok a le rek enk a mers. D e resu lta ten v a n dit onderz oek h eb b en niet geleid tot een z elfsta ndige ra p p orta ge, ma a r w orden meegenomen in h et h ierv oor genoemde onderz oek na a r de (v erb eteringen in de ) cy clisch e p rodu cten. In sta rt de R ek enk a mer B reda v oorts een v oorstu die na a r h et B reda se grondb eleid, onder meer in v erb a nd met de nieu w e la ndelijk e G rondex p loita tiew et die p er 1 ju li geïmp lementeerd w ordt. H et v ooronderz oek v a n de R ek enk a mer rich t z ich v oora l op de risicob eh eersing v a n h et B reda se grondb eleid en op de informa tiev oorz iening ov er h et grondb eleid in de rich ting v a n de ra a d. E en op z et v oor dit onderz oek v indt u in h oofdstu k 3. N a genoemde onderz oek en rich t de R ek enk a mer z ich v olgens de h u idige p la nning op é é n v a n de onderw erp en u it de la nge-termijnlijst, z oa ls die reeds in h et onderz oek sp rogra mma is op genomen. A ls eerste onderw erp op die lijst p rijk t de effectiv iteit v a n h et gemeentelijk e reïntegra tieb eleid. D e R ek enk a mer is v a n p la n dit onderz oek in de loop v a n op te sta rten. O ok v oor dit onderz oek v indt u een eerste v ra a gstelling in h oofdstu k 3. 1 R ek enk a mer B reda, H o e ev a lu eert d e g em een te B red a, B reda, R ek enk a mer B reda, In g es p rek m et d e s ta d, B reda, E en R ek enk a merb rief is een k ort ra p p ort v a n enk ele p a gina s, w a a rin de R ek enk a mer een a a nta l p u nten a a nsnijdt om dez e ex tra onder de a a nda ch t v a n de ra a d te b rengen. 1

5 D e h u idige la nge-termijnlijst v a n onderw erp en, die de R ek enk a mer in de toek omst v a n p la n is a a n een na der onderz oek te onderw erp en, v indt u in h oofdstu k 4. H oofdstu k 5 v a n dit onderz oek sp rogra mma ga a t tot slot k ort in op de u itv oeringsk osten v a n h et onderz oek s- p rogra mma. In een a p a rte b rief a a n de ra a dscommissie B estu u r w ordt u itgeb reider ingega a n op de b egroting v a n de R ek enk a mer B reda. V oor sta a n sa mengev a t de v olgende onderw erp en op de a genda v a n de R ek enk a mer: 1. Q u ick sca n rond de cy clisch e p rodu cten 2. V oorstu die na a r de risicob eh eersing v a n en informa tiev oorz iening ov er h et grondb eleid 3. D e effectiv iteit v a n h et reïntegra tieb eleid. D a a rna a st z a l de R ek enk a mer in een a a nta l a ndere onderw erp en met b ela ngstelling v olgen, w a a ronder de ontw ik k elingen ten a a nz ien v a n de W M O. Indien de R ek enk a mer dit nodig a ch t, sta rt z ij mogelijk tu s- sentijds (lop ende h et ja a r ) nog een q u ick sca n na a r onderw erp en, die z ich op da t moment a a ndienen. In sch ema gez et z iet de p la nning v a n de w erk z a a mh eden v a n de R ek enk a mer in er a ls v olgt u it: O n d e rz o e k e n R e k e n k a m e r Q u ick sca n cy clisch e p rodu cten 1 s te k w a rta a l 2 d e k w a rta a l 3 d e k w a rta a l 4 d e k w a rta a l V ooronderz oek G rondb eleid E ffectiv iteit reïntegra tieb eleid Q u ic k s c a n s 4 V o lg e n b e le id s th e m a s N a z o rg /F o llo w u p 4 D e ev entu ele ov erige q u ick sca ns z ijn nog p.m. 2

6 2. D e m is s ie e n d e o n d e rw e rp s e le c tie v a n d e R e k e n k a m e r B re d a 2.1 D e m is s ie v a n d e R ek en k a m er B red a D e R ek enk a mer B reda is in gesta rt en b esta a t u it drie ona fh a nk elijk e ex terne leden en een secreta ris. D e R ek enk a mer is een ona fh a nk elijk institu u t b innen de gemeente, ingesteld door de gemeentera a d (ra a dsb eslu it v a n 21 ok tob er ). H et doel v a n de R ek enk a mer is b ij te dra gen a a n een doelma tiger en doeltreffender gemeentelijk b eleid door middel v a n (gev ra a gd en ongev ra a gd) onderz oek. M et h a a r ra p p orten b eoogt de R e- k enk a mer om: 1. de ra a d h a ndv a tten te b ieden om z ijn k a derstellende en controlerende rol b eter u it te k u nnen oefenen; 2. de gemeentelijk e orga nisa tie h a ndv a tten te b ieden om de orga nisa tie en u itv oering v a n h et gemeentelijk b eleid te v erb eteren; en 3. de B reda se b u rgers inz ich t te gev en in de b eleidsp resta ties v a n de gemeente B reda. V oor een u itgeb reide v erh a ndeling ov er de missie, h et doel en de a a np a k v a n de R ek enk a mer v erw ijz en w ij na a r h et R eglement v a n O rde v a n de R ek enk a mer B reda (R eglement v a n O rde, ). 2.2 D e o n d erw erp s elec tie D e R ek enk a mer B reda b ep a a lt a ls ona fh a nk elijk orga a n z elf w elk e onderw erp en z ij onderz oek t, op w elk e w ijz e en op w elk moment z ij da t doet. D e R ek enk a mer sta a t da a rb ij u itera a rd op en v oor su ggesties v a n de ra a d, de a mb telijk e orga nisa tie, orga nisa ties/instellingen in de sta d en v a n b u rgers inz a k e onderw erp en die h et meest in a a nmerk ing z ou den k omen v oor een rek enk a meronderz oek. E en ieder k a n da a rtoe onderz oek sonderw erp en b ij de R ek enk a mer indienen, b ij v oork eu r met een a rgu menta tie w a a rom h et b etreffende onderw erp onderz och t dient te w orden. D e R ek enk a mer b eslist ev enw el u iteindelijk z elf w elk e onderw erp en z ij ga a t onderz oek en. H et ma a tsch a p p elijk e b ela ng, h et p otentiële leereffect en h et fina nciële, orga nisa torisch e en/of b estu u rlijk e b ela ng v a n onderw erp en v ormen de b ela ngrijk ste selectiecriteria v oor de R ek enk a mer. N a a floop v a n ieder onderz oek v olgt de R ek enk a mer of h a a r ra p p orten en a a nb ev elingen v oldoende b enu t w orden door de gemeente B reda. Indien da a r a a nleiding toe b esta a t, v errich t de R ek enk a mer v erv olgonderz oek na a r de v erb eteringen op de onderz och te terreinen. 3

7 3. D e g e p la n d e o n d e rz o e k e n in D it h oofdstu k ga a t k ort in op de op z et v a n de gep la nde onderz oek en. In 3.1 k omt de q u ick sca n na a r de v erb e- teringen in de cy clisch e p rodu cten, meer concreet de b egroting, h et ja a rv ersla g en de k a dernota a a n de orde. In 3.2 w ordt ingega a n op h et gep la nde v ooronderz oek na a r h et B reda se grondb eleid. In p a ra gra a f 3.3. w orden de eerste contou ren gesch etst v oor h et onderz oek na a r de effectiv iteit v a n h et gemeentelijk e reïntegra tieb eleid. 3.1 H et v erv o lg o n d erz o ek C y c lis c h e p ro d u c ten In onderz oek t de R ek enk a mer w elk e v erb eteringen de gemeente sinds h eeft a a ngeb ra ch t in de op - z et v a n de b egroting, h et ja a rv ersla g en de k a dernota. In h eeft de R ek enk a mer een onderz oek na a r de de B reda se b egroting v errich t (R ek enk a mer B reda, D e B red a s e b eg ro tin g n a d er b es c h o u w d, ). In h et onderz oek sra p p ort h eeft de R ek enk a mer een tw intigta l a a nb ev elingen geda a n om tot een meer inz ich telijk e, concretere b egroting en een meer inh ou delijk e b eh a ndeling v a n de b egroting in de ra a d te k omen. D ez e a a nb ev elingen z ijn integra a l door de ra a d ov ergenomen. N a a r a a nleiding h ierv a n h eeft de gemeente de w erk - groep V erb etering cy clisch e p rodu cten ingesteld. D ez e w erk groep h eeft a ls op dra ch t om concrete v oorstellen v oor v erb etering v a n de b egroting, h et ja a rv ersla g en de k a dernota te formu leren en te imp lementeren. D e w erk groep k ende a a nv a nk elijk een b rede sa menstelling om z o sla gv a a rdig mogelijk te k u nnen op ereren (ra a dsleden, een a fv a a rdiging v a n h et college, een b estu u rsa dv iseu r, a mb tena ren v a n de a fdeling F ina nciën, de concerncontroller en ondersteu ning v a nu it de griffie). S inds h a lf b esta a t de w erk groep u itslu itend nog u it ra a dsleden met ondersteu ning v a nu it de griffie. D e R ek enk a mer h eeft de w erk z a a mh eden v a n de w erk - groep met b ela ngstelling gev olgd. In h et onderz oek ga a t de R ek enk a mer om te b eginnen na in h oev erre h a a r a a nb ev elingen u it h et ra p p ort D e B red a s e b eg ro tin g n a d er b es c h o u w d ten u itv oer z ijn geb ra ch t, w elk e concrete a a nb ev elingen/v oorstellen u it de w erk groep z ijn gek omen en in h oev erre er concreet v erv olg gegev en is a a n die a a nb ev elingen/v oorstellen. In dit k a der v ormt de R ek enk a mer z ich een oordeel ov er de v ra gen w elk e concrete v erb eteringen z ijn a a ngeb ra ch t in de v ersch illende cy clisch e p rodu cten (de b egroting en , h et ja a rv ersla g en , en de k a dernota ) en w a t de sta nd v a n z a k en is met b etrek k ing tot: - de a lgeh ele leesb a a rh eid en inz ich telijk h eid v a n dez e docu menten; - de S M A R T -h eid v a n de w eergegev en doelen; - de concreeth eid v a n de w eergegev en a ctiv iteiten; - de inz ich telijk h eid en v olledigh eid v a n de w eergegev en fina nciën (de B B V -eisen); - de ma te w a a rin h et b ereik en v a n de b eleidsdoelen (effectiv iteit) en de fina nciële efficiëntie a f te lez en isu it de docu menten; - de sa menh a ng tu ssen de v ersch illende docu menten. V erv olgens rich t de R ek enk a mer z ich in dit onderz oek op de w ijz e w a a rop de cy clisch e p rodu cten in de ra a d z ijn b eh a ndeld. O ok h ierov er h eeft de R ek enk a mer in h a a r ra p p ort een a a nta l a a nb ev elingen geformu leerd. In h et onderz oek ga a t de R ek enk a mer na in h oev erre de b eh a ndeling v a n de cy clisch e p rodu cten is v erb eterd. D a a rtoe w orden a ls eerste sta p de notu len v a n de b etreffende v erga deringen doorgenomen. D a a rna a st h ou dt de R ek enk a mer interv iew s met ra a dsleden, de griffie, de concerncontroller, de gemeentesecreta ris en de w eth ou der F ina nciën om na te ga a n h oe z ij a a nk ijk en tegen de v erb eteringen in de cy clisch e p rodu cten en de w ijz e w a a rop de cy clisch e p rodu cten in de ra a d w orden b eh a ndeld. T ot slot b elich t de R ek enk a mer in dit onderz oek k ort de u itk omsten v a n h et onderz oek na a r de doelformu lering in h et coa litiea k k oord, z oa ls da t v errich t is door D e L ok a le R ek enk a mer. O ok z a l h ierb ij k ort w orden ingega a n a a n de sa menh a ng tu ssen h et coa litiea k k oord en de cy clisch e p rodu cten (b egroting, ja a rv ersla g, k a dernota ). 4

8 A a n de h a nd v a n een k orte ra p p orta ge b rengt de R ek enk a mer in de eerste ma a nden v a n v ersla g u it v a n h a a r b ev indingen in h et onderz oek na a r de v erb eteringen in de cy clisch e p rodu cten. 3.2 H et v o o ro n d erz o ek n a a r h et B red a s e g ro n d b eleid H et tw eede onderz oek da t de R ek enk a mer in v a n p la n is u it te v oeren, b etreft h et v ooronderz oek na a r h et B reda se grondb eleid. D it v ooronderz oek rich t z ich v oorna melijk op de risicob eh eersing en de tra nsp a - ra ntie v a n h et gemeentelijk grondb eleid. H et grondb eleid is v a n groot p olitiek b estu u rlijk en fina ncieel b ela ng v oor de gemeente en v ormt een v oor de ra a d moeilijk te doorgronden ma terie. M et de k omst v a n de nieu w e G rondex p loita tiew et p er 1 ju li v era nderen een a a nta l z a k en in de grondex p loita tie, die v a n b ela ng z ijn v oor h et gemeentelijk e grondb eleid. D e G emeentera a d h eeft een b ela ngrijk e k a derstellende en controlerende rol ten a a nz ien v a n h et gemeentelijk e grondb eleid. O m dez e k a derstellende en controlerende rol goed te k u nnen u itoefenen, dient de ra a d een h elder b eeld te h eb b en v a n de w ijz e w a a rop de gemeente h et grondb eleid v ormgeeft en u itv oert, w elk e risico s h ierin v oor de gemeente b esta a n en in h oev erre ev entu ele risico s z ijn a fgedek t. D e onderz oek sv ra gen die in h et v ooronderz oek a a n de orde k omen z ijn: 1. W elk e k a ders h eeft de gemeente B reda gesteld ten a a nz ien v a n h et grondb eleid en z ijn dez e k a ders v oldoende concreet v oor de ra a d om h et grondb eleid goed te k u nnen controleren; 2. Z ijn de risico s b innen h et B reda se grondb eleid v oldoende in k a a rt geb ra ch t en z ijn dez e risico s v oldoende a fgedek t; 3. H oe v erloop t de informa tiev oorz iening na a r de ra a d ov er h et grondb eleid en w ordt de ra a d v oldoende geïnformeerd ov er h et grondb eleid om z ijn k a derstellende en controlerende ta a k goed te k u nnen u itv oeren. Indien dit v ooronderz oek da a r a a nleiding toe geeft, da n ga a t de R ek enk a mer ov er tot een meer diep ga a nde stu die na a r de tra nsp a ra ntie en de risico s v a n h et grondb eleid. M och t h et v ooronderz oek geen a a nleiding gev en tot een diep ga a nde stu die na a r h et grondb eleid, da n neemt de R ek enk a mer een v olgend onderz oek sonderw erp ter h a nd. 3.3 H et o n d erz o ek n a a r h et reïn teg ra tieb eleid H et derde onderz oek da t de R ek enk a mer in sta rt, is een onderz oek na a r de effectiv iteit en doelma tigh eid v a n de B reda se reïntegra tie- en socia le a ctiv eringstra jecten. R eeds v orig ja a r is dit onderw erp door meerdere ra a dsfra cties a a ngedra gen a ls onderw erp v oor een rek enk a meronderz oek. D e gemeente h eeft de reïntegra tietra jecten v oor b ijsta ndscliënten en w erk loz en v oor een groot deel u itb e- steed a a n z elfsta ndige reïntegra tieb edrijv en. D a a rna a st v erz orgt K p a b el, onderdeel v a n de gemeentelijk e B S W, de tra jecten v oor cliënten met de grootste a fsta nd tot de a rb eidsma rk t. In h et reïntegra tieb eleid ga a n grote b edra gen om z onder da t de gemeente direct z ich t h eeft op de effectiv iteit en de efficiëntie v a n dit geh eel. In den la nde is inmiddels v eel onderz oek geda a n na a r de effectiv iteit en efficiëntie v a n reïntegra tietra - jecten (z ie b ijv oorb eeld S E O, E ffec t re-in teg ra tietra jec ten o p d e u itg a v en a a n s o c ia le z ek erh eid, en S E O, D e la n g e w eg n a a r w erk, ). D e gemeente B reda slu it p resta tiecontra cten a f met de ingeh u u rde reïntegra tieb edrijv en en h ou dt v ia k w a r- ta a lgesp rek k en z ich t op de resu lta ten v a n de reïntegra tietra jecten. D a a rna a st h eeft de gemeente in intern onderz oek geda a n na a r de fina nciële situ a tie v a n K p a b el. N a a r a a nleiding v a n dit onderz oek h eeft K p a b el een reorga nisa tie doorgev oerd. 5

9 U it onderz oek en in den la nde b lijk t da t de effectiv iteit v a n reïntegra tietra jecten ov er h et a lgemeen gering is 5, h oew el de effectiv iteit v a rieert p er gemeente en a l na a r gela ng b ep a a lde z a k en a l da n niet meegew ogen w orden in de a na ly se. Z o b lijk t de effectiv iteit en efficiëntie groter te z ijn a ls ook de socia le a ctiv eringstra jecten, de la nge-termijn effecten en de p ersoonlijk e en ma a tsch a p p elijk e op b rengsten 6 w orden meegenomen in de b erek ening (S E O, E ffec t re-in teg ra tietra jec ten o p d e u itg a v en a a n s o c ia le z ek erh eid, ). D e R ek enk a mer B reda a ch t h et v a n groot b ela ng om ook in B reda z ich t te k rijgen op de effectiv iteit en efficientie v a n h et reïntegra tieb eleid. D e R ek enk a mer h oop t door middel v a n een onderz oek a a nb ev elingen te k u nnen doen, die leiden tot een grotere efficiëntie en effectiv iteit v a n de ingez ette reïntegra tietra jecten en h et gemeentelijk e reïntegra tieb eleid a ls geh eel. 5 U it onderz oek b lijk t da t in A msterda m 11% v a n de reïntegra tietra jecten tot een su ccesv olle p la a tsing in w erk leidt, in R otterda m is dit p ercenta ge 16% en in U trech t slech ts 8% (R ek enk a mer A msterda m, R eïn teg ra tie. B eg eleid in g v a n b ijs ta n d n a a r w erk, ; R ek enk a mer R otterda m, Z ic h t o p w erk, ; R ek enk a mer U trech t, M a a k w erk v a n b ijs ta n d, ). 6 D a a rb ij ga a t h et om p ersoonlijk e op b rengsten v oor cliënten (in termen v a n v oldoening, tev redenh eid, z elfw a a rdering e.d.) en om ma a tsch a p p elijk e op b rengsten in de z in v a n h et lev eren v a n p rodu ctie, h et a fdra gen v a n b ela stingen en h et v erminderen v a n h et b eroep op b ijv oorb eeld de gez ondh eidsz org. 6

10 4. D e la n g e -te rm ijn o n d e rw e rp e n v o o r o n d e rz o e k (g ro s lijs t) D e R ek enk a mer h eeft in h et O nderz oek sp rogra mma reeds een groslijst v a n mogelijk e onderw erp en v oor onderz oek in de k omende ja ren op gesteld. D ez e lijst is onder meer tot sta nd gek omen op b a sis v a n onderw erp en die door de B reda se ra a dsfra cties z ijn a a ngedra gen. D e R ek enk a mer z a l z ich in v erder oriënteren op dez e onderw erp en en op ev entu ele a ndere onderw erp en v oor onderz oek op de la ngere termijn. D e ondersta a nde lijst b ev a t slech ts een op somming v a n mogelijk e su ggesties. In h et a lgemeen b etreft h et w el onderw erp en w a a rov er de R ek enk a mer z ich diep ga a nd z a l informeren. D ez e lijst w ordt p eriodiek gea ctu a liseerd en a a ngep a st: D e b eh eers in g en c o n tro le v a n d e g ro te in v es terin g s p ro jec ten. B reda k ent een a a nta l grote inv esteringsp rojecten, z oa ls V ia B reda, T eteringen, de p rojecten b ij B a v el, b ij h et N A C -sta dion en b ijv oorb eeld de h erstru ctu reringsp rojecten in B reda -N oordoost. O m de control en b eh eersing v a n de grote inv esteringsp rojecten nog b eter in de h a nd te k u nnen h ou den, z ou onderz oek geda a n k u nnen w orden na a r de a a nb esteding, p la nning en b eh eersinstru menten v a n de grote p rojecten. D e W M O P er 1 ja nu a ri is de W et M a a tsch a p p elijk e O ndersteu ning (W M O ) in w erk ing getreden. U it h et R ek enk a meronderz oek na a r de commu nica tie tu ssen gemeente en b u rgers is geb lek en da t B reda de a a nb estedingsp rocedu res z orgv u ldig h eeft geda a n. Inmiddels gev en (th u isz org)orga nisa ties die de W M O u itv oeren a a n tegen p rob lemen a a n te lop en, omda t de b enodigde z org v oor ou deren, z iek en en geh a ndica p ten v eel du u rder u itp a k t da n b egroot is. D it leidt mogelijk tot ontsla g v a n du u rdere erv a ren th u isz orgk ra ch ten en/of tot sterk e v ermindering v a n de z org die gelev erd w ordt. B reda k ent een redelijk h oog p ercenta ge ou deren, en na a r v erw a ch ting neemt h et p ercenta ge ou deren in de k omende ja ren a lleen ma a r v erder toe. D a t leidt tot de v ra a g in h oev erre de v oorz ieningen in B reda op h et geb ied v a n w onen, z org, ma a tsch a p p elijk e dienstv erlening met h et oog op de toek omst goed z ijn toegesneden op de b eh oefte en de v ra a g v a n de B reda se b ev olk ing. D e effec tiv iteit v a n h et in b u rg erin g s b eleid H et h u idige inb u rgeringsb eleid k ent een a a nta l grote p rob lemen, z o b lijk t u it recente b erich ten en onderz oek en. E en groot a a nta l p ersonen die v a nu it h et b u itenla nd na a r N ederla nd k o- men/gek omen z ijn, is in de h u idige w etgev ing v erp lich t om een inb u rgeringcu rsu s te v olgen. Z ij w orden gea ch t z ich z elf a a n te melden v oor dez e cu rsu s en dez e cu rsu s (in eerste insta ntie) z elf te b eta len. D e gemeente w ordt gea ch t te b eslissen w ie v erp lich t is een dergelijk e cu rsu s te v olgen en is de centra le h a ndh a v er in dez e om te z orgen da t de b edoelde p ersonen ook de cu rsu s v olgen en met goed gev olg a fronden. M omenteel b lijk t ech ter slech ts een minderh eid v a n de b e- oogde groep z ich a a n te melden v oor een cu rsu s en lijk en R O C s, die de inb u rgeringscu rsu ssen gev en, gedw ongen te w orden een deel v a n h u n w erk nemers te ontsla a n. D e onderz oek sv ra a g in h et onderz oek z ou z ich k u nnen rich ten op h oe effectief h et inb u rgeringsb eleid in B reda is georga niseerd en w ordt u itgev oerd. H et b eh eer en o n d erh o u d v a n d e b u iten ru im te en h o e er o m g eg a a n w o rd t m et k la c h ten v a n b u rg ers. D ereg u lerin g W a t z ijn de gev olgen v a n deregu lering v oor de regelgev ing en h a ndh a v ing in de gemeente B reda? H et v o rd erin g en b eleid (b ela s tin g en, b o eten, fra u d ev o rd erin g en..). 7

11 D e centra le onderz oek sv ra a g z ou k u nnen lu iden: Int de gemeente w a t z ij moet innen en v oert z ij h et v orderingsb eleid doelma tig, doeltreffend en rech tma tig u it? D e ta riefs tellin g v a n d e g em een te B red a (v erg u n n in g en, b ela s tin g en..) en een ta riev en - v erg elijk in g tu s s en g em een ten o p b a s is v a n k en g eta llen. E r b esta a n grote v ersch illen tu ssen gemeenten in de ta riev en die geh ev en w orden in de sta d. H et ga a t h ierb ij om de k osten v oor h et a a nv ra gen v a n v ergu nningen, h et doorb erek enen v a n a l- lerlei gemeentelijk e b ela stingen (onroerend z a a k b ela sting, b a a tb ela sting, e.d.) en de k osten v a na llerlei a ndere gemeentelijk e dienstv erlening, die doorb erek end w orden a a n de b u rgers (a fv a l- v erw erk ing, reiniging..). Inmiddels h eb b en in a ndere gemeenten onderz oek en na a r de k ostendoorb erek ening p la a tsgev onden en is op b a sis da a rv a n goed v ergelijk ingsma teria a l v oorh a nden. V ia een dergelijk e v ergelijk ing k a n een b eeld w orden v erk regen v a n h oe du u r of h oe goedk oop B reda is w a t b etreft dez e doorb erek eningen a a n b u rgers en ondernemingen. V eilig h eid. V ia h et G rote S tedenb eleid w ordt ex tra su b sidie v erk regen v oor h et v eiligh eidsb eleid in B reda. W a t b eh elst h et v eiligh eidsb eleid, w a a ra a n z ijn de b edra gen b esteed en h eeft dit de v eiligh eid doen toenemen (v olgens b eleidsmensen, desk u ndigen in h et v eld, b u rgers e.d.)? H et m ilieu b eleid en d e lu c h tk w a liteit. B red a en d e reg io : p o s itio n erin g, s a m en w erk in g, a fs tem m in g. In h u u r v a n ex tern en. 8

12 5. D e k o s te n u itv o e rin g v a n p ro g ra m m a In een a p a rte b rief w ordt de ra a dscommissie B estu u r en h et college geïnformeerd ov er de b egroting v oor v a n de R ek enk a mer B reda. D e b egroting v oor is in grote lijnen h etz elfde a ls de b egroting v oor In is h et grootste gedeelte v a n h et a a n de R ek enk a mer ter b esch ik k ing sta a nde b edra g b esteed a a n de u itv oering v a n de onderz oek en en b ek ostiging v a n ex tra onderz oek sca p a citeit. D e tota le b egroting v a n de R ek enk a mer b etreft in een b edra g v a n O ok in ligt h et in de b edoeling v a n de R ek enk a mer om h et grootste deel v a n dit b edra g te b esteden a a n de u itv oering v a n de R ek enk a meronderz oek en. Z o h eeft de R ek enk a mer een deel v a n h et v oor b egrootte b edra g b estemd ten b eh oev e v a n h et v ooronderz oek na a r h et grondb eleid. T er a a nv u lling op de b esta a nde ca p a citeit v a n de R ek enk a mer w il de R ek enk a mer gra a g ex tern a dv ies inw innen ov er de tra nsp a ra ntie en de risico s v a n h et grondb eleid. D e genoemde b rief en de b egroting v olgen nog. 9

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Tijd om even een beknopte boom op te zetten

Tijd om even een beknopte boom op te zetten Tijd om even een beknopte boom op te zetten Beknopt Handboek Bedrijfstakpensioenfondsen Het Bedrijfstakpensioenfonds - Welke ondernemingen krijgen er mee te maken en wat zijn de nan i le risi o s wanneer

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

onderzoeksopzet WATT Defin itieve versie dd 2 ju li 2010 1 D oel- en vraagstelling De reken kam er beoogt m et dit on derzoek de gem een teraad in zich t te geven in h et on tstaan van de fin an ciële

Nadere informatie

Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers. 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke

Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers. 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke Stadsregio Midden-Holland Wbv GWVlist Wst Gouderak 335 Stadsregio Rotterdam 1.085 Wst Samenwerking 239

Nadere informatie

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap Natura 2000 Waddengebied O n d e rd e le n : W a d d e n z e e e n N o o rd z e e k u s tz o n e Natuur in een dynamis ch lands chap Opzet pres entatie 2 Natura 2000 Aanwijzing s bes luiten Natuurdoelen

Nadere informatie

INTERACTIEVE WERKVORM EN Gereedschapskist Laagland'advies 26 j anu ari 20 0 9 A C o lo f o n I n o pdracht van: u teu rs: L aagland adv ies P ostbu s 198 3990 DD H ou ten INHOUD I w...........................................................

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf!

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf! AUTEURSRECHT @ INTERNET M arie-christine JANSSENS Hendrik VA N HEES m ' UGf! IN H O U D INHOUD I. IN L E ID IN G... 11 1. H et auteursrecht en zijn impact op het dagelijks leven... 11 2. H et auteursrecht

Nadere informatie

AL G EM EN E VO O R W AAR D EN SVI PL U S VER Z EK ER IN G 1/9 AL G EM EN E VO O R W AAR D EN SVI PL U S VER Z EK ER IN G SVI PL U S 20 0 9/0 5 AR T IK EL 1 D EF IN IT IES AR T IK EL 2 AL G EM EN E B EPAL

Nadere informatie

Jim Butcher. Stormnacht. U itg ev erij D e V lieg end e H olland er

Jim Butcher. Stormnacht. U itg ev erij D e V lieg end e H olland er Stormnacht Jim Butcher Stormnacht U itg ev erij D e V lieg end e H olland er U itg ev erij D e V lieg en d e H o lla n d er s telt a lles in het w erk o m o p milieuv rien d elijk e en d uurz a me w ijz

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 19 mei 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 19 mei 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 19 mei 2008 Verslavingsbeha ndeling in het buitenland w ordt vergoed tot het maximum tarief in Nederland indien aa n de voorw aarden die in de zorgverze

Nadere informatie

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ:

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur der Economische Diensten DIENST VOOR DE ZEEVISSERIJ Koninginnelaan 59 8400 Oostende ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: - Het "Fonds voor scheepsjongens

Nadere informatie

BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN

BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN o NATIONALE BANK VAN BELGIË AFDELING STUDIËN EN DOCUMENTATIE BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1941-1950 DEEL I Verschijnt om de tien jaar NATIONALE BANK VAN BELGIË Afdeling Studiën en Documentatie T

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Samen Duurzaam Groen en Sociaal

Samen Duurzaam Groen en Sociaal Samen Duurzaam Gren en Sciaal Ve rkie zin gsp r gram m a 2 0 1 4-2018 Gr e n Lin ks Lin ge waard 1 8 n vem be r 2013 Sam e n Du u rzaam Gr e n e n S ciaal In le id in g In leid in g Gr en Lin k s ga a

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 19 oktober 2009. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 19 oktober 2009. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Vervange nd ziekenve rvoer in het buitenland is een aa nspraak sinds 1 januari 2009 M.i.v. 1 januari 2009 bestaat aanspraak op v ervangend z iekenvervoer ter vervanging v an vervoer

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

borgerhout Afvalwaterafvoer Antwerpse ruien HUIDIGS FUnCTIE vnn dg Ruisn Gfl ESRGTS flfvoermetinжйd

borgerhout Afvalwaterafvoer Antwerpse ruien HUIDIGS FUnCTIE vnn dg Ruisn Gfl ESRGTS flfvoermetinжйd WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM borgerhout Afvalwaterafvoer Antwerpse ruien HUIDIGS FUnCTIE vnn dg Ruisn Gfl ESRGTS flfvoeretinжйd Vlaas Waterbouwkundig Laboratoriu M inisterie van de Vlaase Geeenschap Departeent

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

11Stap 11Co rectiesverzenden

11Stap 11Co rectiesverzenden 11Stap 11Co rectiesverzenden Me t d e aan g ifte lo o n he ffin g e n le ve rt u o n s g e d e taille e rd e in ko m e n sg e g e ve n s p e r w e rkn e m e r aan (w e rkn e m e rsg e g e ve n s). D e

Nadere informatie

stadsw ach ten in R otterdam 2-1 tak en en b evoegdh eden 2-1-1 tak en 2-1-2 b evoegdh eden

stadsw ach ten in R otterdam 2-1 tak en en b evoegdh eden 2-1-1 tak en 2-1-2 b evoegdh eden onderzoeksopzet stadsw ach ten 1 inleiding 1-1 aanleiding O p 21 april 2011 is vanu it een groot deel van de commissie BVM h et verzoek gekomen aan de rekenkamer om te bezien in h oeverre een onderzoek

Nadere informatie

FKL Innoveert. Presentatie klankbord meeting 22 april Doel klankbordmeeting Formuleren innovatie ideeën

FKL Innoveert. Presentatie klankbord meeting 22 april Doel klankbordmeeting Formuleren innovatie ideeën FKL Innoveert Presentatie klankbord meeting 22 april 2008 Doel klankbordmeeting Formuleren innovatie ideeën Programma 14:00 14:15 Welkom Femke Teeling, directeur FKL 14:15 14:45 Inleiding en werkwijze

Nadere informatie

Nieu s rief jeugdopleidi g

Nieu s rief jeugdopleidi g Nieu s rief jeugdopleidi g ZATERDAG MAART JAARGANG, NR VOORBEREIDINGEN SEIZOEN - GESTART O da ks dat het huidige seizoe og olop gaa de is, zij de oor ereidi ge op het ieu e seizoe al a start. Door hier

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

ZEEAQUARIUM TEMPERATUUR

ZEEAQUARIUM TEMPERATUUR ZEEAQUARIUM TEMPERATUUR D o o r J.H. L O G E M A N N. IN L E ID IN G T en e in d e enig b egrip te k rijgen van de tem p e ra tu u rb eh o e fte n van p la n te n en d ieren in het zeea q u a riu m, zullen

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 21 mei Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 21 mei Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 21 mei 2007 Motiveren minderjarige voor beha ndeling valt buiten doelstellingen begele iding Het geschil betreft een 14-jarig meisje dat beperkingen onderv

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 25 februari 2008 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 25 februari 2008 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 25 februari 2008 Uitgebracht aan: Geen AWBZ-zorg voor complexe ve rple ging toegekend, w el ondersteunende be geleiding bij diabeteszorg va n 12-jarige

Nadere informatie

Onderwerp: Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 19 oktober 2009 Zorgv orm: Begeleiding. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 19 oktober 2009 Zorgv orm: Begeleiding. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Inzet van begeleiding vanuit de AWBZ tijdens het speciaal onderw ijs per geval beoordelen Met ingang van 1 januari 2009 z ijn de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ (hierna: de

Nadere informatie

r-, ",ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij

r-, ,ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij V L A A M S IN S r ( T '!! i t r-, ",ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij 2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 17 december 2007. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 17 december 2007. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Zelf standige aa nspraak op verblijf van niet-geïndiceerde partner blijf t gehandhaaf d Sinds 16 april 2004 heeft de partner van een persoon met een somatische

Nadere informatie

ira-t 2001 : thema s

ira-t 2001 : thema s 61702 ira-t 2001 : thema s Milieu- en natuurrapport in zakformaat T T V M e t vra g e n o f su g g estie s k u n t u o n s co n ta c te re n o p h e t vo lg e n d e adres: I n l e i d i n g M i r a - t

Nadere informatie

1. K. S la g e r G e e r lig sla n d 2 S ta p h o r st. 23. Ja c. V issc h e r O u d e R ijk sw e g 394 R o u v e e n

1. K. S la g e r G e e r lig sla n d 2 S ta p h o r st. 23. Ja c. V issc h e r O u d e R ijk sw e g 394 R o u v e e n 1 KANDIIDATENLIIJJST 2010 1. K. S la g e r G e e r lig sla n d 2 S ta p h o r st 2. J. V issc h e r O u d e R ijk sw e g 235 R o u v e e n 3. ir. L. T a le n G e m e e n te w e g 33 S ta p h o r st 4.

Nadere informatie

0.44 12.58 20 M ame plaa gooi. doi ; raii

0.44 12.58 20 M ame plaa gooi. doi ; raii VIJFDE JAARGANG - Nr 10 15 P R IJS VRÜJDAG 10 AART 1950 HET NIEUW 2 FR. VERSCHIJNT ELKE VRIJDAG - VISSCHERUBLAD ardí maa bel íe n b boo op i AART 1 W 10.20 22.4» 2 D 11.08 23.30 4 5 6 7 8 9 10 11 Z 0.07

Nadere informatie

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid Kader en samenvatting onderzoeksresultaten 14 augustus 2007 Hoe heeft de maatschappelijke betrokkenheid zich in Nederland de afgelopen jaren ontwikkeld?

Nadere informatie

Akoestische Meetmethoden en Meetapparaten

Akoestische Meetmethoden en Meetapparaten Tijdschrift van het Nederlands Radiogenootschap DEEL 23 No. 6 1958 Akoestische Meetmethoden en Meetapparaten door J. J. G eluk * ) Inleidende voordracht gehouden voor het N ederlands R adiogenootschap

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 30 juni 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 30 juni 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 30 juni 2008 Herindicatie in ZZP van 'oude' indicatiebesluit resulteert in korting van extramurale zorg Verz ekerde (86-jarige v rouw) heeft al sinds 2005

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 27 augustus 2007. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 27 augustus 2007. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 27 augustus 2007 Onde rsteunende be geleiding (AWBZ) en huishoude lijke verzorging (Wmo) voor organisatie van het huishouden af hankelijk van beperkingen

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

De wereld draait door. Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013

De wereld draait door. Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013 De wereld draait door Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013 Stelling 1. 2012 was een. 1.. slecht jaar 2.. matig/redelijk jaar 3.. goed jaar 2 Stelling 2. 2013 wordt een beter jaar dan 2012 Ja

Nadere informatie

Cory Doctorow. Uitgeverij De Vliegende Hollander

Cory Doctorow. Uitgeverij De Vliegende Hollander Little Brother Cory Doctorow Uitgeverij De Vliegende Hollander U itg e v e rij De V lie g e nd e H olla nd e r s te lt a lle s in h e t we rk om op m ilie u v rie n- d e lijk e e n d u u rz a m e wijz

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 27 augustus 2007. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 27 augustus 2007. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 27 augustus 2007 Activerende be geleiding individueel naast activerende begeleiding-groep is niet doelmatig en haalbaar voor een 9-jarig ernstig verstandelijk

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 30 juni 2009 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 30 juni 2009 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 30 juni 2009 Uitgebracht aan: Geen aanspraak op verblijf t. b.v. wonen bij verstandelijk gehandicapte ouders in een oude r-kindproject als kind niet zorginhoude

Nadere informatie

ijprofielen Desynthese vanfunctionaliteit en schoonheid.

ijprofielen Desynthese vanfunctionaliteit en schoonheid. T 0 P L I NNËLK u n s t s t okfo z n ijprofielen Desynthese vanfunctionaliteit en schoonheid. N i e u w b o uowf r e n o v a t i e VEKAbiedtu altudeen in stijl. toepassing Dekunststof kozijnprofielen vanveka

Nadere informatie

D D O U O D y p o t h e e k v o r m e n 250 hypotheekvormen en u ziet door de bomen het bos niet meer? N ee, l a a t u niet in de w a r breng en: in f eite zij n er ma a r 5 basisvormen. ierop komen ec

Nadere informatie

HET N I E U W. V orige w eek w erd a a n a lle g ro o t. v a n v e rse zeevis. I k h eb de eer u m e d e te d e le n d a t

HET N I E U W. V orige w eek w erd a a n a lle g ro o t. v a n v e rse zeevis. I k h eb de eer u m e d e te d e le n d a t ! HET N I E U W I ERE J A A R G A N G - Nr 7 ri 19! 1 in e vf 60 betri :el. voor Ise Z en pali [1 PRIJS : 2 FR. R I J A G 17 F E B R U A R I 1950 1 2 3 4 ISSCHERUBLA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nadere informatie

Onderwerp: Soort uitspraak: AaA = adv iesaanvraag AWBZ Datum: 14 december 2009 Uitgebracht aan: CIZ Zorgv orm: Begeleiding

Onderwerp: Soort uitspraak: AaA = adv iesaanvraag AWBZ Datum: 14 december 2009 Uitgebracht aan: CIZ Zorgv orm: Begeleiding Onderwerp: Samenvatting: Af bakening individue le be geleiding va nuit de AWBZ en geneeskundige GGZ-zorg (Zvw) Begeleidingsactiv iteiten kunnen onderdeel z ijn van geneeskundige zorg in de Zvw of kunnen

Nadere informatie

BESLUIT : A r t. 1 : H e t g e e e n t e l i j k r e g l e e n t e t b e t r e k k i n g t o t a b u l a n t e a c t i i t e i t e n o p o p e n b a a r d o e i n, e i g e n d o a n o f b e h e e r d d

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 25 februari 2008 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 25 februari 2008 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 25 februari 2008 Uitgebracht aan: Behoefteonderzoek naa r onde rsteune nde be geleiding e n persoonlijke ve rzorging voor verzekerde met een somatische

Nadere informatie

geslaagd voor hulpvaardigheid binnen de auti-klas! Bedankt Halim, bedankt Charlène. (NC)

geslaagd voor hulpvaardigheid binnen de auti-klas! Bedankt Halim, bedankt Charlène. (NC) 2 A p r il 2 0 1 0 Jaar gan g 6, Edi t i e 3 R e al i sat i e Sc h o o l n i e u w s: Dav i d Lo n c k e Hulpvaardigheid & Verdraagzaamheid Binnen onze school wordt heel wat aandacht besteed aan sociale

Nadere informatie

Pendelen naar Nederland: oude en nieuw e grensarbeiders

Pendelen naar Nederland: oude en nieuw e grensarbeiders Pendelen naar Nederland: oude en nieuw e grensarbeiders Corpeleijn, A. 2009. Grensoverschrijdende arbeid: werken in Nederland, wonen in het buitenland. Sociaaleconom ische trends, aflevering 4e kw artaal

Nadere informatie

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009.

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009. Bijlage. Beantwoordinq van vragen uit de insectensector over de mogelijkheden en restricties m.b.t. de vervoederinq van insecten(-producten) aan nezelschaps- en landbouwhuisdieren. De insectensector heeft

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 20 nov ember 2006. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 20 nov ember 2006. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Implantatie van een tw eede cochleair impla ntaat is alleen aangew ezen bij postmeningitis-doof heid Uit de huidige wetenschappelijke literatuur blijkt dat de

Nadere informatie

N ATIO N ALE BANK VAN BELGIË

N ATIO N ALE BANK VAN BELGIË N ATIO N ALE BANK VAN BELGIË BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1 9 6 0-1 9 7 0 DEEL I Toelichting NATIONALE BANK VAN BELGIË BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1 9 6 0-1 9 7 0 DEEL I Toelichting B E

Nadere informatie

Training van laagopgeleiden in Nederland: de rol van econom ische prikkels en HRM

Training van laagopgeleiden in Nederland: de rol van econom ische prikkels en HRM Training van laagopgeleiden in Nederland: de rol van econom ische prikkels en HRM Fouarge, D., Schils, T. & de Grip, A. 2010. Prikkels voor postinitiële scholing van laagopgeleiden. Am sterdam : ecbo.

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/87179

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma " Modelcontract voor de levering van

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma  Modelcontract voor de levering van Bevestigingsbrief ma Geachte [klant], Welkom als klant bij [leverancier]. n le rding v i i in vu lbaar Onze gegevens Naam: Postadres: Postcode: Plaats: Tel E-mailadres: D e le ve ran cie rsg,?ee ven s

Nadere informatie

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart.

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart. Snel aan de slag! Wat heeft u nodig? Het juiste Spelling in beeld-oefenboekje Een schriftje waar uw kind in kan werken Een pen waarmee uw kind prettig werkt Een markeerstift of een aantal kleurpotloden

Nadere informatie

- Rmguftj Kruislomp. Voor e v e n tu e le vragen kun je te r e c h t b i j R o b e rt W iel in g a, 03402-42257., trindijijcklaan.

- Rmguftj Kruislomp. Voor e v e n tu e le vragen kun je te r e c h t b i j R o b e rt W iel in g a, 03402-42257., trindijijcklaan. H et programma z i e t e r a ls v o lg t u i t. 10.00 u u r. Algemene le d e n v e rg a d e rin g. T o t 12.30 u u r. G ro te pauze. G elegenheid t o t in fo rm e e l c o n ta c t, e te n en d r in k e

Nadere informatie

Het gerationaliseerde Giorgistelsel in de electriciteitsleer

Het gerationaliseerde Giorgistelsel in de electriciteitsleer T ijdschrift van het N ederlandsch Radiogenootschap Januari 1949 Deel X IV No. 1 Het gerationaliseerde Giorgistelsel in de electriciteitsleer door P. Cornelius Voordracht gehouden voor het Nederl. Radiogenootschap

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 19 mei 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 19 mei 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 19 mei 2008 Uitgebracht aan: De intramurale beha nde lmethode volgens het 12-stappe n Minnesota-model en de daa rmee same nha nge nde extramurale zorg vallen

Nadere informatie

geen goede papieren aanbesteding en kwaliteit van inburgeringstrajecten Rekenkamer Rotterdam

geen goede papieren aanbesteding en kwaliteit van inburgeringstrajecten Rekenkamer Rotterdam geen goede papieren aanbesteding en kwaliteit van inburgeringstrajecten Rekenkamer Rotterdam geen goede papieren aanbesteding en kwaliteit van inburgeringstrajecten Rekenkamer Rotterdam voorw oord H

Nadere informatie

Wet- en regelgev ing Met betrekking tot deze adv iesaanv raag z ijn de v olgende bepalingen van belang.

Wet- en regelgev ing Met betrekking tot deze adv iesaanv raag z ijn de v olgende bepalingen van belang. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 2 februari 2007 Uitgebracht aan: Neurostimulatie behoort tot de gebruikelijke zorg bij die patienten die ge indicee rd z ijn volgens het protocol Nederlandse

Nadere informatie

20 October 1943 Prljt 13 cent 3e Jaargang * No. 42

20 October 1943 Prljt 13 cent 3e Jaargang * No. 42 KJ ai u tytomjd woedt H e t u itg e m e r g e ld e I n d ië h e e ft r e c h t o p h a a r a r b e id. (D e m i n is te r v a n O v e rz e e s e G e b ie d e n in z ijn r a d i o - r e d e v a n 5 O o

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Estafette Nieuw Leerlijn Technisch Lezen jaargroep 4

Estafette Nieuw Leerlijn Technisch Lezen jaargroep 4 Estafette Nieuw Leerlijn Technisch Lezen jaargroep 4 AVI-E3 Het op beheersingsniveau (correct en vlot) kunnen lezen van teksten op AVI-niveau E3. Leerinhoud E3: Woorden eindigend op ~b, ~d, ~dt Woorden

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 - -

Jaarverslag 2012 - - Jaarverslag 2012 - - Colofon ANBI verklaring Stichting Antwoord heeft de beschikking voor Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ontvangen, waardoor giften aan Stichting Antwoord voor de belasting aftrekbaar

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Is uw organisatie klaar voor de De W et W erk en Zekerhe id

Is uw organisatie klaar voor de De W et W erk en Zekerhe id Overtuig u van het nut van een WWZ scan Is uw organisatie klaar voor de Wet Werk en Zekerheid? De W et W erk en Zekerhe id De W et W erk en Zekerhe id (W W Z) wij zigt het arb eids recht ingri jpe nd.

Nadere informatie

$% & ' & , -., /.., 0 )+ # ""1 2 # ""! 3 & &&- $# 4$"4# ""! & /

$% & ' & , -., /.., 0 )+ # 1 2 # ! 3 & &&- $# 4$4# ! & / ! ""# " $% & ' & ' & ( )* +! ""# """$, -., /.., 0 )+ # ""1 2 # ""! 3 & &&- $# 4$"4# ""! & / 0 ( $5 *. * 6 3 7 2 # 56 3 35 6., 7 8 * 5 53 9 73 6 13 : 58 ;

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 19 nov ember 2007. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 19 nov ember 2007. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: CIZ handelt niet conf orm de w erkinstructie Palliatief T erminale Zorg; geen indicatie met terugw erkende kracht maar w el scha de Dit betreft een geschil ov

Nadere informatie

Van dezelfde auteur. Ik ben Nu m m er V ier De kr a ch t v a n Zes

Van dezelfde auteur. Ik ben Nu m m er V ier De kr a ch t v a n Zes Van dezelfde auteur Ik ben Nu m m er V ier De kr a ch t v a n Zes Bezoek on ze in ter n etsite w w w.a w br u n a.n l v oor in for m a tie ov er a l on ze boeken en dv d s. Pittacus Lore Zes Het begin

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 26 maart 2007 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 26 maart 2007 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 26 maart 2007 Uitgebracht aan: Enige f inanciële ondoelmatigheid kan in het geval van zorg bij minde rjarige kindere n acceptabelzijn als de alleenstaande

Nadere informatie

Leerstofaanbod groep 4

Leerstofaanbod groep 4 Leerstofaanbod groep 4 Rekenen Rekenen Methode: RekenZeker De lessen zijn onderverdeeld in een aantal domeinen: getallen, bewerkingen (optellen, aftrekken en tafels en meten van tijd en geld. Optellen

Nadere informatie

!""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/

!#$%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !#$!#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'()*+$,$-%*.$&/ 0!#$)$$&/ !""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&'!"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/ Voor slechts 20 euro plaatst u al een Hanzemini! Staat u hier in onze volgende

Nadere informatie

Naleving mediationafspraken bij echtscheidingen

Naleving mediationafspraken bij echtscheidingen Fact sheet 200-4 Naleving mediationafspraken bij echtscheidingen Auteur: M. Tumewu Het ministerie van Justitie acht het van belang dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat conflicten escaleren en (onnodig)

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 7 april 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 7 april 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 7 april 2008 Verple ging bij thuisbea deming is AWBZ-zorg ook bij lopende indicaties per 2008 In 2006 heeft het CVZ standpunten ingenomen ov er de afbakening

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk

Nadere informatie

HET PROBLEEM TE KOOP TE HUUR EN ER IS ZOVEEL KEUS!!

HET PROBLEEM TE KOOP TE HUUR EN ER IS ZOVEEL KEUS!! HET PROBLEEM TE KOOP TE HUUR EN ER IS ZOVEEL KEUS!! Een leegstaand b edrijfspand v erhuren/verkopen is n iet m eer z o e envoudig a ls v oorheen. H ier zijn e en h ele h oop redenen v oor. E r s taat m

Nadere informatie

Nieuws vanuit groep 4

Nieuws vanuit groep 4 Nieuws vanuit groep 4 De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de winter. Tijdens de natuurlessen hebben we gesproken over verschillende weersoorten en de vorming van sneeuw en ijs. We hebben

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 15 december 2008 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 15 december 2008 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Aanvullende kosten bij me disch- specialistische beha ndelingen in België gemax imeerd tot Nederlandse tarieven In geschil is of de kosten van erelonen, supplementen

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein. Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein. Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport -

Nadere informatie

De bestreden ZZP VV03 is tot stand gekomen door een handmatige wijziging van de geautomatiseerde uitkomst van ZZP VV06.

De bestreden ZZP VV03 is tot stand gekomen door een handmatige wijziging van de geautomatiseerde uitkomst van ZZP VV06. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Hanteren zorgzw aartescore-progra mma alleen leve rt geen deugdelijke motivering van besluit op Dit geschil gaat ov er een indicatie v oor verblijf en overige

Nadere informatie

Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 september 2008

Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 september 2008 Titel, saenvatting en biografie Saenvatting: Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 septeber 2008 Je wordt als testanager gevraagd voor een ission ipossible.

Nadere informatie

hr,w! il("v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl " upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel

hr,w! il(v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl  upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel B s ^ =g \ s Ë_! -a_ ry È_ lr -' A - fl = rd s. li - Als je moe soppen voorda je me de ele aak kaar en, sa e esandan op onder de naam: Sommen-r. n deze aak kun je e gemakvan een rekenlad zelf ondekken.

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Bijlage 5 Begroting warmtekosten klein zakelijke markt

Bijlage 5 Begroting warmtekosten klein zakelijke markt CON MOir OF O El Bijlage 5 Begroting warmtekosten klein zakelijke markt Rekenmodel warmtewet 9V3309/R004/EVD/Nijm2b Concept eindrapport (versie 2) 7 augustus 2009 D 0 0 0 0 0 0 D In deze bijlage zijn de

Nadere informatie