Informatie voor nabestaanden bij een overlijden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor nabestaanden bij een overlijden"

Transcriptie

1 Informatie voor nabestaanden bij een overlijden

2

3 Deze folder kan u van pas komen bij het treffen van noodzakelijke maatregelen na het overlijden van uw naaste. De verzorging van de uitvaart Wanneer u de formaliteiten in het ziekenhuis heeft afgerond, kunt u zelf de uitvaart verzorgen of een uitvaartonderneming vragen dit voor u te regelen. Uitvaartverzorger bekend In de meeste gevallen heeft de overledene een overlijdensverzekering afgesloten. Neem contact op met de desbetreffende uitvaartverzekering of -onderneming. In de polis of andere papieren vindt u het telefoonnummer dat u kunt bellen. Een medewerker van de uitvaartonderneming bespreekt met u wat de wensen zijn met betrekking tot de verzorging van de uitvaart. In sommige gevallen heeft de overledene tijdens zijn/haar leven wensen over de uitvaart met u of een andere nabestaande besproken. Uitvaartverzorger niet bekend Is de overledene niet aangesloten bij een uitvaartcentrum of in het bezit van een polis die uitsluitend in geld uitkeert, dan bent u vrij in het maken van een keuze. U kunt zich bij deze keuze laten adviseren door onze mortuariummedewerker. Hij kan samen met u kijken welke uitvaartonderneming het beste past bij uw wensen. De overledene blijft in het mortuarium totdat, in overleg met de nabestaanden en de uitvaartondernemer, is bepaald waar de uitvaart plaatsvindt. De overledene kan door de uitvaartondernemer naar de plaats van bestemming worden gebracht of opgebaard worden in de rouwkamer van het Kennemer Gasthuis. Verzorging van de overledene in het ziekenhuis In principe regelen wij de laatste verzorging van de overledene in het ziekenhuis. Heeft de patiënt voor zijn overlijden een andersluidende wens te kennen gegeven of willen de nabestaanden het anders geregeld, overleg dit dan met de door u ingeschakelde uitvaartondernemer. U zult de uitvaartondernemer opdracht moeten geven de overledene over te brengen naar de plaats van de gewenste opbaring. Geeft u die opdracht niet of kiest u voor opbaring in ons ziekenhuis, dan verzorgen de mortuariummedewerkers de overledene. Daarna wordt het lichaam van de overledene gekoeld. Opbaren in het ziekenhuis De overledene kan in het ziekenhuismortuarium worden opgebaard. Hierbij staat service en persoonlijke aandacht voor de nabestaanden voorop. In het mortuarium is gelegenheid tot condoleancebezoek. U kunt op elk gewenst moment het 1

4 mortuarium bezoeken. Omdat bij dit bezoek een medewerker aanwezig moet zijn, vragen wij u vooraf te bellen met (023) foto: Trinca Tullemans Persoonlijke bezittingen Om misverstanden of zoekraken van eigendommen te voorkomen, vragen wij u de persoonlijke bezittingen van de overledene zo spoedig mogelijk mee te nemen van de verpleegafdeling. Gaan de bezittingen mee naar het mortuarium, dan beschrijft de verpleegkundige de bezittingen op het overdrachtsformulier. Op het mortuarium tekent u voor ontvangst van de bezittingen. Persoonlijke wensen Heeft u, als nabestaande, persoonlijke wensen met betrekking tot het aanbrengen van make-up, het verzorgen van kleding, sieraden en mogelijke andere zaken, dan kunt u die wensen kenbaar maken aan de door u uitgekozen uitvaartverzorger. Hij neemt contact op met de mortuariummedewerker om hierover afspraken te maken. Rituele en religieuze handelingen Religieuze en rituele handelingen, zoals een bewassing kunnen worden gehouden in het mortuarium. De uitvaartverzorger stemt dit af met de mortuariummedewerker. Hij reserveert de beschikbare ruimte. 2

5 Niet-natuurlijk overlijden Onder een niet-natuurlijke dood wordt verstaan dat iemand is overleden als gevolg van een niet-natuurlijke oorzaak. Denk hierbij aan slachtoffers van een verkeersongeval, een brand of een misdrijf. Politie en justitie onderzoeken in dat geval de doodsoorzaak door middel van een gerechtelijke schouwing. Een rouwbezoek kan pas plaatsvinden nadat de officier van justitie een verlof (toestemming) heeft gegeven. De overlijdenspapieren worden door de arts (forensisch geneeskundige) die door politie/justitie is ingeschakeld, ondertekend en aan de officier van justitie overhandigd. De door u gekozen uitvaartondernemer haalt vervolgens het verlof tot begraven of cremeren op bij het parket. Vervolgens kan hij aangifte van overlijden doen bij de burgerlijke stand van de gemeente. Veel te regelen en te beslissen Kort na een overlijden moeten allerlei praktische zaken worden geregeld. En over het algemeen zijn dat zaken waar uw hoofd op dat moment niet naar staat. Toch vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen: Donatie Na overlijden raadpleegt de behandelend arts het donorinformatiesysteem om na te gaan of de overledene als donor geregistreerd staat. Is dit niet het geval dan kan de behandelend arts u toestemming vragen voor donatie van weefsels en/of organen. Pathologisch onderzoek (obductie) Het kan zijn dat de behandelend arts uw toestemming vraagt voor het verrichten van een pathologisch onderzoek. Zo n onderzoek wordt ook wel obductie genoemd. Verderop in deze folder leest u meer over obductie. Terbeschikkingstelling aan de wetenschap Heeft de overledene de wens om zijn lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap, dan moet hij zich al tijdens zijn leven hebben aangemeld bij een universiteit. Ter beschikking stellen gebeurt uitsluitend wanneer een bevestiging van een universiteit kan worden overlegd. De handgeschreven wilsbeschikking moet bij de overledene in het ziekenhuis aanwezig zijn. Bij ter beschikkingstelling is het uitgesloten dat er obductie plaatsvindt. Voor donatie geldt dat alleen de hoornvliezen gebruikt mogen worden. Pacemaker/ICD verwijderen Als de overledene een pacemaker heeft of een ICD wordt deze door het ziekenhuis verwijderd. De crematoria weigeren een overledene met een pacemaker te cremeren. Een pacemaker kan namelijk schade toebrengen aan de oven. Aan 3

6 het verwijderen van de pacemaker/icd zijn kosten verbonden (zie pagina 7). Kleding van het ziekenhuis Als een overledene zonder kleding naar het mortuarium wordt gebracht krijgt hij kleding aan van het ziekenhuis. Wat is een obductie? Obductie is onderzoek van het lichaam na overlijden. Een andere naam voor obductie is sectie of autopsie. Het onderzoek wordt verricht door een patholoog en omvat zowel uitwendig als inwendig onderzoek. Een obductie wordt zo uitgevoerd dat er bij opbaring vrijwel niets meer van te zien is. U bent degene die beslist of dit onderzoek kan plaatsvinden. De arts vraagt u of obductie mag worden verricht om verschillende redenen. Nabestaanden en artsen willen vaak weten hoe het ziekteproces en het daaropvolgende overlijden verlopen zijn. Een obductie is soms van belang om de directe doodsoorzaak vast te stellen. Of het medisch handelen achteraf te beoordelen. Een andere reden kan zijn om vast te stellen of de ziekte erfelijk of besmettelijk is. Bij een besmettelijke ziekte moet namelijk actie worden ondernomen om eventueel besmette personen op te sporen en te onderzoeken. Ook zijn er sommige ziekten die alleen via een obductie met zekerheid kunnen worden vastgesteld. Tenslotte zijn obducties van belang voor onderwijs en wetenschap. Wat gebeurt er bij een obductie? Bij een obductie wordt het lichaam van een overledene geopend en de organen één voor één uit het lichaam gehaald om te worden onderzocht. Vervolgens wordt uit elk orgaan een klein stukje weefsel genomen voor microscopisch onderzoek. Dat is belangrijk, omdat niet alle afwijkingen met het blote oog herkenbaar zijn. Daarna worden de organen teruggeplaatst behalve de organen waarvan het onderzoek nog niet afgerond is. Het lichaam wordt gesloten en overgedragen aan de uitvaartondernemer. Het bewaren van weefsel en organen Soms moet, naast de stukjes weefsel voor het microscopisch onderzoek, een (deel van een) orgaan langer worden bewaard omdat er uitgebreider onderzoek nodig is. In een ander geval wordt het weefsel of orgaan eerst bewerkt om tot onderzoek over te kunnen gaan. De bewerking kan enkele dagen tot enkele weken in beslag nemen. De weefsels of (delen van) organen kunnen dan niet met de overledene worden begraven of gecremeerd, maar worden later alsnog gecremeerd. De stukjes weefsel, die voor microscopisch onderzoek worden uitgenomen, worden na bewerking voor onbepaalde tijd bewaard in het archief van 4

7 de afdeling pathologie. Het is belangrijk dat u zich dit realiseert. Heeft u bezwaar tegen het tijdelijk bewaren van (delen van) organen, maakt u dit dan kenbaar aan de arts. Hij noteert dit op het toestemmingsformulier voor obductie. Het toestemmingsformulier wordt in het archief van de afdeling pathologie bewaard. Hoe verloopt de procedure? De arts vraagt u of obductie mag worden verricht en vertelt u over het hoe en waarom. Hierbij wordt ook een eventuele schedelobductie besproken. Voor deze obductie moet namelijk apart toestemming worden gegeven. Hij maakt met u de afspraak wanneer u uitsluitsel geeft over uw beslissing. Heeft u bezwaar tegen een deel van het onderzoek, geef dit aan. Een gedeeltelijke obductie kan als gevolg hebben dat er onvoldoende gegevens verkregen worden. Gaat u akkoord, dan vult de arts het toestemmingsformulier voor obductie in en wordt de overledene naar het mortuarium gebracht waar de obductie plaatsvindt. Het hele onderzoek zoals hierboven beschreven duurt ongeveer vier uur en wordt in principe alleen op werkdagen verricht. Slechts bij hoge uitzondering en na overleg met de patholoog vindt een obductie in het weekend plaats. Na de obductie wordt de overledene overgedragen aan de nabestaanden zoals hierboven beschreven. Een obductie belemmert de gang van zaken rond het regelen van de begrafenis of crematie niet. De patholoog maakt een verslag voor de arts die de obductie heeft aangevraagd. Wilt u de uitslagen weten, dan kunt u ongeveer acht weken na de obductie een afspraak maken met de arts. De meeste onderzoeksuitslagen zijn dan bekend en u heeft dan de gelegenheid om vragen te stellen. U kunt ook de huisarts benaderen. Uitzonderingen Heeft de overledene in een wilsbeschikking laten opnemen dat hij/zij geen obductie wenst, dan kunt u geen obductie aanvragen. Wanneer de overledene zijn lichaam ter beschikking heeft gesteld voor de wetenschap is obductie niet mogelijk omdat het lichaam dan geweigerd wordt door de universiteit. Bij een nietnatuurlijke dood (bijv. een verkeersongeval of een misdrijf) bepaalt de officier van justitie of er een gerechtelijke obductie wordt verricht. Hiervoor is geen toestemming van de familie vereist. Een andere uitzondering is een obductie in het belang van de volksgezondheid. Bijvoorbeeld om te onderzoeken of een zeer besmettelijke ziekte aanwezig is en hoe een epidemie kan worden voorkomen. 5

8 Overledene is onverzekerd en de nabestaanden hebben geen financiële middelen Stel dat de overledene tijdens het leven geen financiële dekking heeft voor de uitvaartkosten, dan komen de kosten voor rekening van de nabestaanden. Wilt of kunt u de financiële lasten niet dragen, dan kan de mortuariummedewerker u doorverwijzen naar de daarvoor ingestelde instanties. Het bureau bijzondere regelingen van de gemeente zal proberen de kosten terug te vorderen bij een nalatenschap. Kosten voor het gebruik van het mortuarium en personeelskosten Het Kennemer Gasthuis brengt de kosten voor het gebruik van de faciliteiten van het mortuarium in rekening via de ingeschakelde uitvaartondernemer en tegen de geldende tarieven. Overlijdt de patiënt in het ziekenhuis, dan geldt vanaf drie uur na overlijden een vast dagtarief. Bij een overlijden buiten het ziekenhuis worden de kosten direct berekend. De doorberekening verloopt per kalenderdag of per periode. Voor de goede orde wijzen wij u erop dat de kosten voor de faciliteiten, de verzorging en de kosten voor het gebruik van het mortuarium geen onderdeel zijn van het normale ziekenhuistarief. De kosten zijn evenmin opgenomen in de ziektekostenverzekering. Daarmee zijn ze onderdeel van de kosten die horen bij een uitvaartverzorging. U vindt een kostenoverzicht op bladzijde 7. Heeft u vragen? Heeft u na het lezen van deze folder vragen, neemt u dan contact op met de verpleegkundige van de afdeling waar de patiënt is overleden of met de mortuariummedewerkers. Laatstgenoemden zijn 24 uur per dag bereikbaar via het centrale telefoonnummer van het ziekenhuis (023)

9 Tarieven per 1 januari 2014 Dagtarief wordt in rekening gebracht 3 uur na overlijden. 130,00 Inclusief 1 opbaring overdag van maximaal 1/2 uur. Dagtarief wordt per kalenderdag gerekend. Periodetarief kosten koeling. 350,00 Maximaal 3 dagen zonder opbaring. Periodetarief 3 dagen. 420,00 Inclusief 1 bezoek. Koffie en thee inbegrepen. Periodetarief 5 dagen. 535,00 Inclusief 1 bezoek. Koffie en thee inbegrepen. Tarief per dag na periodetarief. 65,00 Extra openstelling voor bezoek en/of uitvaartondernemer. 75,00 Overdag met gebruik van koffie en thee. Extra openstelling voor bezoek en/of uitvaartondernemer. 100,00 In de avond of nacht. Met gebruik van koffie en thee. Overdracht in het weekend (weekend toeslag). 75,00 Overdracht na kantoortijd (toeslag na kantoortijd). 75,00 Uurtarief mortuarium. 80,00 Verwijderen van een pacemaker/icd. 55,00 Onderdeel van zorg. Verwijderen van een pacemaker/icd. 105,00 Geen onderdeel zorg. Gebruik van een bodybag (overledenenhoes). 45,00 Gebruik van vervangende kleding bij ontbreken van eigen kleding. 35,00 Gebruik van een vochtisolatiepak. 30,00 Verzorging van overledene in mortuarium met familie. 90,00 Verzorging van overledene in mortuarium zonder familie. 75,00 Mortuariumkosten bij een niet opgenomen patiënt. 120,00 Komst via spoedeisende hulp /ambulance/ uitvaartverzorging. Inclusief opbaring en koffie /thee op dag van overlijden. Culturele rites inclusief gebruik van sectieruimte 460,00 en rouwkamers voor maximaal 2 uur. Culturele rites inclusief gebruik van sectieruimte 650,00 en rouwkamers voor maximaal 4 uur. 7

10 8

11

12 Locatie noord Vondelweg 999 Haarlem Locatie zuid Boerhaavelaan 22 Haarlem Postadres Postbus AK Haarlem Telefoon: (023)

Informatie over obductie voor nabestaanden

Informatie over obductie voor nabestaanden Informatie over obductie voor nabestaanden Informatie voor patiënten F0244-3415 juli 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK

Nadere informatie

Zo zit het Alles over doneren en registreren

Zo zit het Alles over doneren en registreren Dit is een uitgave van de Nederlandse Transplantatie Stichting transplantatiestichting.nl Zo zit het Alles over doneren en registreren Inhoud Inleiding... 3 Organen en weefsels... 4 Donor worden... 6 Orgaandonatie

Nadere informatie

Wilt u donor worden? Of juist niet?

Wilt u donor worden? Of juist niet? Wilt u donor worden? Of juist niet? Het Donorregister is een onderdeel van het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Donorregister registreert persoonlijke

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling U heeft een belangrijke stap gezet door hulp te vragen voor uw problemen. Met het inschakelen van Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg spreekt u uw vertrouwen

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie,

Dienstenwijzer. A. Inleiding. Geachte relatie, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte relatie, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk advies te

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is.

Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is. Euthanasie Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is. Wij gaan in op de volgende onderwerpen: Wat is euthanasie? Aan welke

Nadere informatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie Goed voorbereid op uw opname en operatie Inhoud Behandeling, zorg en begeleiding 5 Orthopedisch chirurg 5 Anesthesioloog 5 Paramedische behandelaars 6 Orthopedisch consulent 6 Geestelijke verzorging 6

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Dit document behandeld de volgende onderwerpen: 1. Ziekenhuis / huisarts 2. Aangifte doen Aangifte bij de Politie Anoniem aangifte doen 3.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP

DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP DIENSTENWIJZER VOOR DE CLIËNTEN VAN DE TEN RAEDE GROEP A. Inleiding De Wet op het Financieel Toezicht (WFT) hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan:

Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan: Productinformatie Athlon Auto Financiering Persoonlijke Lening Algemeen Een Persoonlijke Lening is een doorlopende lening met een vaste looptijd en een vaste rente. Zolang de lening loopt, betaalt u elke

Nadere informatie

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Algemeen Assurantiekantoor Dintel v.o.f., Dalsteindreef 48 Diemervijver, 1112 XC Diemen tel. nummer: 020-6959494, fax nummer: 020-6002277, e-mail: info@dintel.nl.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT APRIL 2010 Teeuwen Verzekeringen De Sitterlaan 89 2313TL LEIDEN Postbus 1147 2302BC LEIDEN Telefoonnr: 071-514 99 67 Telefaxnr: 071-514 99 79 Internet: www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie Dienstenwijzer Bohan Assurantie De Giek 18 Postbus 523 9206 AT Drachten 9200 AM Drachten Telefoon: 0512-369087 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@bohanassurantie.nl Website: www.bohanassurantie.nl A. Inleiding

Nadere informatie

alles goed achterlaten

alles goed achterlaten alles goed achterlaten Wat u zelf kunt regelen Informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ik merk dat de kinderen er moeite mee hebben als ik over de dood praat. Ze wuiven het onderwerp vaak weg. Nu ik er

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

U moet worden gekeurd! En nu?

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: als u een medische keuring moet ondergaan door de hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren U moet worden gekeurd! En nu? 2 U moet worden gekeurd! En nu? Inhoud Voor wie

Nadere informatie

Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3

Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3 Welkom in Amphia 2 Inhoud Welkom in Amphia 4 Voorbereiding op uw opname 6 Uw verblijf in het ziekenhuis 9 Voorzieningen tijdens uw verblijf 12 Hulpverleners tijdens uw verblijf 18 Na uw ziekenhuisopname

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum

Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum Belangrijke telefoonnummers en webadressen Algemeen nummer UMCG (050) 361 61 61 U kunt hier ook terecht met algemene vragen over het UMCG. Bijvoorbeeld over de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Wat houdt de Zelf Koopsom Uitvaartverzekering in? De Zelf Koopsom

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft)

Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Dienstenwijzer voor Assuross Deze Dienstenwijzer is gemaakt op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van

Nadere informatie