JAARVERSLAG ST.ANTONIUSSCHOOL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG ST.ANTONIUSSCHOOL 2013-2014"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG ST.ANTONIUSSCHOOL

2 In dit jaarverslag legt de directie van de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen schooljaar. In dit verslag vindt u de informatie over wat zich het afgelopen schooljaar heeft afgespeeld, wat er is bereikt, en hoe de onderwijskundige ontwikkelingen zijn voor het komend schooljaar. Het jaarverslag kent de volgende onderdelen: 1. Hoogtepunten 2. Leerlingenzorg 3. Personeel 4. Ontwikkelingen van het onderwijs op onze school 5. Andere ontwikkelingen 6. Tenslotte 1. HOOGTEPUNTEN Een hoogtepunt in dit schooljaar was de start in het nieuwe schoolgebouw De Oude Boomgaard. De officiële opening vond plaats op 23 november Het was een feestelijke dag waar we met veel plezier aan terugdenken. 2. LEERLINGENZORG We zijn in schooljaar gestart met 13 groepen. Op de teldatum van 1 oktober 2012 stond de teller op 340 leerlingen; op basis van dit aantal hadden we recht op een formatie van 13 groepen. Na de voorjaarsvakantie kregen we financiën van het bestuur om een 4 e kleutergroep op te starten. Dit vanwege de flinke groei van de kleutergroepen. We eindigden het schooljaar met 369 leerlingen. Het leerlingenaantal op de teldatum is al een paar jaar stabiel. Er is nog geen sprake van krimp. In- en uitstroom: 4 kinderen stroomden gedurende het schooljaar in vanuit basisscholen buiten de gemeentegrenzen. 2 leerlingen vertrokken gedurende het schooljaar naar een andere school buiten de gemeentegrenzen. Aan het eind van het schooljaar namen we afscheid van 44 leerlingen uit groep 8. Uitstroom schooljaar naar het voortgezet onderwijs: VMBO BBL 2 leerlingen VMBO BBL/KBL 1 leerling VMBO KL 6 leerlingen VMBO GL t/m TL 1 leerling VMBO KBL/TL 2 leerlingen VMBO TL 15 leerlingen 1

3 VMBO TL/Havo: 3 leerlingen HAVO 5 leerlingen Havo/VWO 4 leerlingen VWO 4 leerlingen Praktijkonderwijs 1 leerling Uit contacten met het voortgezet onderwijs en de door hen verstrekte rapportoverzichten blijkt, dat onze leerlingen over het algemeen een goede aansluiting vinden op het voortgezet onderwijs en dat de resultaten bevredigend zijn. Inspectie en schoolresultaten De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Dit doet zij door de naleving van de wettelijke regels te controleren. Op 11 september 2012 heeft de inspecteur van onderwijs onze school bezocht. Het bezoek is afgelegd vanwege de verplichting van de inspectie om scholen voor primair onderwijs ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken. De conclusie die de inspecteur na afloop van zijn bezoek in de rapportage formuleerde, was als volgt: Kwaliteit De inspectie concludeert dat de onderwijskwaliteit op de rkbs St. Antonius op een aantal van de onderzochte onderdelen verbeterd kan worden. De inspectie handhaaft het reeds toegekende basisarrangement. De bevindingen zullen worden betrokken bij de eerstvolgende risicoanalyse, waarbij opnieuw de vraag aan de orde is of het toezichtarrangement eventueel moet worden aangepast. Resultaten in schooljaar Dit schooljaar werden de resultaten van ons onderwijs ook door de inspectie gevolgd en beoordeeld. De resultaten van het onderwijs bij ons op school worden getoetst aan de hand van het leerlingvolg-systeem, ontwikkeld door het instituut CITO met standaardnormen. Hiermee volgen wij de onderwijskundige ontwikkeling van het kind en kunnen indien nodig remediërende activiteiten ontwikkelen. De inspecteur gaf op basis van de tussen en eindresultaten van dit schooljaar aan dat de resultaten onvoldoende zijn. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Met name de leesresultaten blijven achter. We zijn met een schoolverbeteringstraject bezig met als doel de schoolresultaten te verbeteren. De entreetoets 2014 Groep 7 deed mee aan een landelijke Entree-toets van het CITO om te meten hoe hun leervorderingen waren aan het einde van groep 7. De resultaten van de entreetoets 2014 waren voldoende. De score was terwijl het landelijk gemiddelde lag op De resultaten zijn per leerling geanalyseerd en er zijn ook per leerling een aantal ontwikkelpunten geformuleerd waar in groep 8 aan zal worden gewerkt. 2

4 De eindtoets 2014 In groep 8 werd in het voorjaar van 2014 de CITO-Eindtoets afgenomen. De resultaten van de Eindtoets waren met een score van onder de schoolnorm en onder het landelijk gemiddelde van De uitslagen zijn in het team geanalyseerd en besproken in de MR. De resultaten van de eindtoets waren voor de 2 e keer onvoldoende. Daarom heeft de school voor schooljaar een basisarrangement met waarschuwing ontvangen. Dit houdt in dat de eindresultaten nu voldoende moeten zijn, anders kan de school het predicaat zwak ontvangen. De resultaten van groep 7 waren gelukkig zodanig dat er een voldoende eindtoets kan worden verwacht. We werken uiteraard naar een zo optimaal mogelijke score voor elk kind. De Intern begeleiding Onze intern begeleiders analyseren de tussenopbrengsten en de trendanalyses met de directeur en in daarvoor bestemde teamvergaderingen wordt dit besproken met het team. In de signaleringsbesprekingen die plaatsvinden na een toetsronde presenteren de leerkrachten hun resultaten, dit vanuit de visie dat zij zelf nadrukkelijk verantwoordelijk zijn voor de resultaten. Daarnaast wordt gereflecteerd op hoe te komen tot een verbetering. Wat betekenen de resultaten voor mijn leerkracht -handelen in de klas? De leerkrachten geven dus aan waar zij de komende periode aan gaan werken. De teamleden doen ook suggesties aan elkaar. Dit vormt een onderdeel van het werken in een professionele leergemeenschap. De teamcursus die het afgelopen schooljaar is afgerond was erop gericht het werken in een professionele leergemeenschap te versterken. Ondersteuning bij de leerlingenzorg: Naast onze Intern begeleider heeft ons team het afgelopen schooljaar weer gebruik gemaakt van de orthopedagoog van Stichting Sarkon. Zij heeft alle Zorgteam bijeenkomsten bijgewoond en nam verschillende onderzoeken af. Rots en Water project Dit schooljaar heeft groep 8 o.l.v. Juf Sandra Loos weer aan het Rots en Water project gewerkt. Naast een verhoging van de weerbaarheid van deze leeftijdsgroep in de aanloop naar de puberteit, heeft het lesproject ook een positieve uitwerking op de sociale vaardigheden. Dit vertaalt zich in een verbetering van de groepscultuur. 3. PERSONEEL In schooljaar werkten we met een team van 28 personen waaronder onze conciërge. Bij de start van het schooljaar waren nog twee personeelsleden aan het re-integreren. In de loop van het schooljaar pakten zij hun taken weer volledig op. Een leerkracht ging aan het begin van het schooljaar met ziekteverlof. Na een korte reintegratieperiode ging hij helaas weer met ziekteverlof tot het einde van het schooljaar. 3

5 De directeur van de school ging per met ziekteverlof en keerde niet terug in zijn functie. Een interim directeur verving hem tot 1 juni 2014, daarna nam zij de directietaken definitief over. De gevallen van ziekteverzuim gedurende dit schooljaar hebben niet geleid tot vervangingsproblematiek. Dit is mede te danken aan de grote inzet van teamleden om steeds een interne oplossing te vinden. Er was daarom geen lesuitval. Samenstelling van het personeel In de onderstaande tabel staan enige gegevens vermeld betreffende de samenstelling van het personeel. Het aantal formatieplaatsen op onze school is 12. Leeftijdscategorie Aantal personeelsleden Aantal vrouwen Aantal mannen Volledige benoeming Parttime baan jr jr jr Totalen Stagiaires Een aantal studenten en ook een lio- stagiaire van de IPABO heeft op onze school een stageplek gehad. De leraar in opleiding (Lio- stagiaire) werkte in groep 1-2. De begeleiding van deze studenten is in handen van de leerkracht. Daarnaast werden ze begeleid door een praktijkopleider van Sarkon. Scholing Elke leerkracht heeft een bekwaamheidsdossier. Het is de verantwoordelijkheid van de leerkracht om deze actueel te houden. Een POP dient gerelateerd te zijn aan de schoolontwikkeling en de daarvoor benodigde competenties. Een leerkracht kan, samen met de directie, een beroep doen op bovenschoolse nascholingsfondsen. Hier moet dan wel een plan (POP) aan ten grondslag liggen. Dit alles is terug te vinden in het beleidsstuk Scholing van Sarkon. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met de wensen van het teamlid t.a.v. nascholing. De kaders waarbinnen dit plaatsvindt zijn ook vastgelegd in het beleidsstuk Scholing van Sarkon. In het schooljaar hebben er twee teamtrajecten plaatsgevonden. Het 1 e teamtraject had tot doel de teamcultuur te versterken waardoor het welbevinden van de teamleden zou worden vergroot en de zelfreflectie verbeterd. Het vergaderen was ook een onderdeel waarbij met name de communicatie en het geven van feed back een speerpunt was. In januari 2014 kwam daar het onderwijs verbetertraject van het KPC bij. De twee trajecten lopen niet naast elkaar, maar zijn nadrukkelijk met elkaar verweven. Het werken aan de verbetering van het onderwijs valt of staat immers met de kwaliteit van het samenwerken binnen een team. 4

6 Voor het borgen zijn afspraken gemaakt. Er is een veranderteam bestaande uit de directeur, de bouwcoördinatoren, de intern begeleiders en een aantal leerkrachten. Dit team zorgt ervoor dat de afspraken die voortkomen uit de trajecten regelmatig in de teamvergaderingen terugkomen. Verdere scholing: De bouwcoördinatoren en intern begeleiders volgden de cursus coachend leidinggeven. Zij doen deze cursus om beter toegerust te zijn op hun taken in het begeleiden van collega s. De directeur schoolde zich via haar leerkring. Het afgelopen jaar is zij hiervoor 5 maal bijeengekomen met drie Sarkon directeuren en een professionele begeleider van het Katholiek Pedagogisch Centrum. Het thema was opbrengstgericht leiderschap en leeftijdsbewust personeelsbeleid. Het komende schooljaar wordt deze leerkring voortgezet. Het thema is dan : Als leidinggevende werken aan de motivatie van het personeel in verschillende leeftijdsfasen. 4. Ontwikkelingen van het onderwijs op onze school. Om te beoordelen waar we als school aan willen werken is evalueren een belangrijke voorwaarde. De onderwijscockpit kon hier het afgelopen schooljaar helaas niet meer voor worden ingezet omdat het instrument uit de handel is genomen. Binnen Sarkon wordt gezocht naar een andere methode om de kwaliteit van het onderwijs te evalueren en ook een bench- mark te kunnen uitvoeren. De leeropbrengsten worden wel geanalyseerd en jaarlijks wordt gemeten of de gestelde doelen zijn behaald. De Intern Begeleider schrijft hiervoor een rapportage. Om de kwaliteit van het onderwijs, maar ook verzuimgegevens en personeelstevredenheid te monitoren, wordt de regie+ kaart ingezet. Op deze kaart staan de volgende onderdelen: Toetsresultaten op de onderdelen die de inspectie beoordeelt; Eindtoets groep 8 Inspectiebeoordeling Leerlingtevredenheid Oudertevredenheid Percentage goed functionerende leerkrachten Ziekteverzuim Ziektefrequentie Ziekteverzuim in dagen Medewerkerstevredenheid algemeen Medewerkerstevredenheid over de leiding Medewerkerstevredenheid over de werkbelasting Het leerlingenaantal Het marktaandeel. Op de kaart staan de scores van de school vermeld, het doel waar de school naartoe wil werken, het Sarkondoel en bij de leeropbrengsten de inspectienorm. 5

7 Deze kaart is een van de bespreekpunten tijdens het gesprek dat de directeur jaarlijks heeft met de algemeen directeur van Sarkon. De directeur legt dan verantwoording af over de resultaten. Welke verbeterpunten halen we uit de regie+ kaart? Een analyse van de resultaten: Bij het onderdeel technisch lezen, en dan met name het tempo, staan de resultaten onder druk. Het percentage kinderen dat een D of E score heeft, is te groot. In dit schooljaar betrof dat groep 3. Het niveau van begrijpend lezen in groep 6 was ver onder de inspectienorm. Het rekenen in groep 4 was eind schooljaar onder de norm. Bovengenoemde resultaten worden meegenomen in de beoordeling van de inspectie. Hij hanteert 5 ijkpunten. Aan het eind van het schooljaar waren de resultaten op 3 onderdelen onvoldoende. Het eindoordeel is volgens de inspectie onvoldoende. Ook dit draagt bij aan het toezichtskader van de inspectie voor het komende schooljaar basisarrangement met waarschuwing is. Conclusie: De schoolresultaten staan onder druk, hier moet heel hard aan gewerkt gaan worden. Activiteiten ter verbetering van het onderwijs De resultaten staan onder druk, wat gaat de school ondernemen om hier verbetering in aan te brengen? Het onderwijs dat kinderen op onze school krijgen, is sowieso steeds in ontwikkeling. Het team ontplooit steeds activiteiten die gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De regie+ kaart laat zien waar specifiek aandacht aan moet worden besteed. Een opsomming : In schooljaar wordt het onderwijsverbeteringstraject onder leiding van het Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC) voortgezet. Er worden klassenbezoeken afgelegd met als doel de kwaliteit van het leerkracht - handelen in kaart te brengen en te versterken. De leerkrachten krijgen ondersteuning bij het maken van goede groepsplannen en hoe daarmee te werken in de klas. Het werken met groepsplannen houdt in dat er in de groep op drie niveaus wordt gewerkt. De instructie wordt zo meer afgestemd op de behoeften van elk kind. We hopen zo de leeropbrengsten ook te verhogen door doelgerichter naar een opbrengst toe te werken. Het werken met groepsplannen is in het afgelopen jaar al opgestart, het is een onderhoudsdoel waar we het komende schooljaar o.l.v. het KPC verder mee gaan. Het verbeteren van het niveau van ons technisch leesonderwijs. Dit is een specifiek doel waar we het afgelopen jaar mee zijn gestart als speerpunt van het onderwijsverbeteringstraject. Het komende schooljaar hopen we er de resultaten van te gaan zien. Schooljaar staat in het teken van het invoeren van de nieuwe leesmethode Estafette. Om alle mogelijkheden van deze methode zo goed mogelijk te benutten, vindt er in september een implementatiemiddag plaats onder leiding van een externe deskundige. Een middag is niet voldoende om goed te leren werken met een nieuwe methode; gedurende het schooljaar komt het regelmatig terug op de agenda. 6

8 Willeke Evers van het KPC ondersteunt het team hier verder bij. Met name als in januari 2015 de eerste leesresultaten bekend zijn. Er volgt dan een uitgebreide analyse van de Cito-gegevens en de benodigde vervolgstappen zullen worden uitgezet. Aan de hand van de input van de KPC rond ons leesonderwijs wordt er een kwaliteitskaart ontwikkeld waarin alle protocollen rond het leesonderwijs een plek krijgen. Dit wordt leidraad voor ons handelen. Deze kwaliteitskaart moet ervoor zorgen en dat de PDCA cyclus toegepast kan worden. (Plan Do Check Act.) Nieuwe rekenmethode. Aan het eind van het schooljaar moet de keuze gemaakt zijn voor een nieuwe rekenmethode. Er wordt een stappenplan gemaakt om tot een verantwoorde keuze te kunnen komen. Een werkgroep zal zich hierover buigen, na input vanuit het team. Presentaties van diverse methodes zijn hier een onderdeel van. Werken aan de professionalisering van de teamcultuur. Het komende schooljaar zullen nog twee bijeenkomsten plaatsvinden, waarvan een bijeenkomst samen met het KPC rond het thema geven van feedback. De tweede bijeenkomst is een zogenaamde onderhoudsbijeenkomst. Rond hoogbegaafdheid heeft het team het komende schooljaar twee studiemiddagen. Ons Samenwerkingsverband (WSNS) verzorgt hiervoor een aanbod. Het doel is om aan het eind van het schooljaar het definitieve schoolbeleid rond hoogbegaafdheid geformuleerd te hebben. In schooljaar zal het schoolplan voor de jaren nog van toepassing zijn. Er is een schooljaarplan geschreven voor schooljaar Ouders die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen dit aangeven bij de directie. Het plan kan dan worden ingekeken. De M.R. heeft uiteraard een exemplaar. Het komende schooljaar wordt gewerkt aan een nieuw schoolplan dat in mei 2015 klaar moet zijn. 5. Andere ontwikkelingen. Het leerlingenaantal: Aan het eind van het schooljaar hadden we een uitstroom van 44 leerlingen uit de groepen 8. Op de teldatum van 1 oktober 2013 was het leerlingenaantal 338. Op 1 oktober 2014 zal de teller op 343 staan, een lichte groei. Er stromen in de loop van het schooljaar zeker nog 23 kleuters in. In juli 2015 zullen 41 leerlingen uit groep 8 onze school verlaten. We rekenen er desondanks op dat we op de komende teldata voorlopig rond de 340 leerlingen zullen tellen. Een mooi gegeven gezien de krimp in de Noordkop. 7

9 6. Tenslotte De economie trekt weer wat aan, dat is in financieel opzicht gunstig voor de scholen. Het onderwijs staat ook politiek gezien wat beter op de kaart. Toch is er nog steeds sprake van zogenaamde stille bezuinigingen (overheidsvergoedingen lopen niet in de pas met de kosten die de scholen moeten maken). Inmiddels is de overheidsnorm al 28 voor het aantal leerlingen per groep. Dit is een voorbeeld van een stille bezuiniging die praktisch ongemerkt het onderwijs is binnengekomen. Grote groepen zijn dus weer helemaal normaal. Er is een nieuwe CAO voor het onderwijzend personeel afgesloten waarbij vermindering van de ervaren werkdruk een van de speerpunten is. Er zijn veel ontwikkelingen waar we als school zelf niet zoveel grip op hebben. Maar ons streven blijft om binnen onze school steeds naar creatieve oplossingen te zoeken om het onderwijs zo optimaal mogelijk te laten verlopen voor alle kinderen. Ons vizier is en blijft gericht op onze missie die geldt voor kinderen, leerkrachten en ouders: Els van der Klein dir. September 2014 In je sas op de SAS. 8

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Jaarverslag 2012 Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Eben-Haëzerschool Gijsbrechtgaarde 110 7329 CA Apeldoorn Brinnummer 29 TM Eben-Haëzerschool Zandenallee

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013

JAARVERSLAG 2012-2013 JAARVERSLAG 2012-2013 Brinnr Opgesteld door Datum en plaats : 09XB : T. Ruijter-Winder : 28-10-2013 Heiloo Inleiding In dit verslag legt de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen

Nadere informatie

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015 BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: 2013-2014 Samenstellers jaarverslag: Bespreking

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 5. RESULTATEN 29 6. BELEIDSVOORNEMENS/STUKKEN 33 7. SCHOOLORGANISATIE

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 2011

JAARVERSLAG 2010 2011 JAARVERSLAG 2010 2011 R.k. basisschool Sint Antonius van Padua Jasmijnstraat 11a 5492 JS Sint-Oedenrode R.k. basisschool Sint Antonius van Padua Brin 15CR Adres: Jasmijnstraat 11a, 5492 JS Sint-Oedenrode

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Apollo 11"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Apollo 11 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Apollo 11" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 10DL Onderzoeksnummer : 126369 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 13 juni

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie