Datum van inontvangstneming : 30/07/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum van inontvangstneming : 30/07/2014"

Transcriptie

1 Datum van inontvangstneming : 30/07/2014

2 Vertaling C-310/14-1 Zaak C-310/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 30 juni 2014 Verwijzende rechter: Helsingin hovioikeus (Finland) Datum van de verwijzingsbeslissing: 26 juni 2014 Verzoekende partij: Nike European Operations Netherlands bv Verwerende partij: Sportland Oy, in faillisement NL Voorwerp van de zaak 1 Sportland Oy (hierna: Sportland ) heeft in Finland een detailhandel gedreven in producten van Nike European Operations Netherlands bv (hierna: Nike ). De partijen hebben op 21 februari 2006 een franchiseovereenkomst gesloten. Op grond van de overeenkomst heeft Sportland producten besteld bij Nike (Nike products), die Nike op haar beurt heeft geleverd aan Sportland. 2 Volgens clausule 19.8 van de tussen partijen gesloten franchiseovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing op de overeenkomst (met inbegrip van de tussen partijen gesloten koopcontracten) en de daarmee verband houdende geschillen, ongeacht de conflictregels en het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. 3 In verband met de verwerving van de magazijnvoorraad in de zin van de franchiseovereenkomst heeft Sportland ter zake van opeisbare schulden in de periode tussen 10 februari 2009 en 20 mei 2009 in tien verschillende betalingen een bedrag van in totaal ,15 EUR betaald aan Nike. De betalingen zijn als volgt verricht: op 10 februari 2009 een bedrag van 9 583,95 EUR, 19 maart ,67 EUR, 20 maart ,56 EUR, 30 maart ,36 EUR,

3 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING VAN ZAAK C-310/14 17 april ,61 EUR, 22 april EUR, 24 april EUR, 11 mei EUR, 14 mei EUR en 20 mei EUR. 4 De insolventieaanvraag voor Sportland is op 5 mei 2009 ingediend bij de Helsingin käräjäoikeus (rechtbank te Helsinki). Op 26 mei 2009 is in Finland een insolventieprocedure geopend tegen Sportland. 5 In deze zaak gaat het om de vraag of de in punt 3 genoemde betalingen door Sportland aan Nike moeten worden teruggestort in de failliete boedel van Sportland Oy (hierna: Sportland in insolventie ). Voor de oplossing van dit vraagstuk is de uitlegging van artikel 13 van de, verordening (EG) nr. 1346/2000 betreffende insolventieprocedures (hierna: insolventieverordening ) van wezenlijk belang. Beslissing van de käräjäoikeus betreffende de terugvorderingen 6 Sportland, in insolventie, heeft voor de Helsingin käräjäoikeus gevorderd dat de in punt 3 genoemde betalingen ongedaan worden gemaakt en dat Nike wordt veroordeeld tot terugbetaling van een bedrag van ,15 EUR aan betalingen aan de failliete boedel, vermeerderd met rente op grond 10 van de takaisinsaannista konkurssipesään annetun laki (hierna: wet inzake de faillissementspauliana ). 7 Volgens 10 van de wet inzake de faillissementspauliana wordt de betaling van een schuld die binnen een periode drie maanden vóór de referentiedatum is verricht, vernietigd, wanneer de schuld is voldaan met ongebruikelijke betalingsmiddelen, vervroegd is voldaan of is voldaan ten belope van een bedrag dat in verhouding tot de middelen van de boedel aanzienlijk is. Een betaling kan echter niet worden vernietigd wanneer die, gelet op de omstandigheden als gebruikelijk, wordt beschouwd. Volgens 2, eerste alinea, van de wet wordt onder referentiedatum verstaan de datum waarop de insolventieaanvraag is ingediend bij de rechtbank. 8 De vordering van Sportland, in insolventie, is erop gebaseerd dat de betalingen van Sportland aan Nike zijn verricht tijdens de zogenoemde kritieke periode van drie maanden in de zin van de wet inzake de faillissementspauliana en in verhouding tot de middelen van de boedel aanzienlijk zijn. Sportland, in insolventie, stelt dat de betalingen niet als gebruikelijk kunnen worden beschouwd. 9 Primair vorderde Nike verwerping van de vordering, omdat de betalingen volgens haar gebruikelijk waren. 10 Secundair vorderde Nike verwerping van de vordering met een beroep op artikel 13 van de insolventieverordening. Volgens Nike valt op grond van de in 2

4 NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS punt 2 genoemde rechtskeuze de vernietiging van de betalingen onder het Nederlandse recht, volgens hetwelk de betalingen niet kunnen worden vernietigd. 11 De käräjäoikeus heeft informatie ontvangen betreffende de vraag of de betalingen volgens het Nederlandse recht teruggevorderd kunnen worden. Volgens die informatie kan in Nederland op grond van artikel 47 van de Faillissementswet de voldoening door de schuldenaar van een opeisbare schuld alleen worden vernietigd, wanneer is voldaan aan de in dat artikel uiteengezette voorwaarden. 12 De käräjäoikeus heeft op 17 juni 2013 uitspraak gedaan in de zaak. De käräjäoikeus achtte de in punt 3 genoemde betalingen in verhouding tot de middelen van de boedel aanzienlijk en was onder verwijzing naar de in de zaak aangevoerde omstandigheden van oordeel dat de betalingen niet als gebruikelijk kunnen worden beschouwd. Omdat de in punt 3 genoemde betalingen binnen de periode van drie maanden vóór de referentiedatum zijn verricht, heeft de käräjäoikeus de vordering toegewezen op de hierboven genoemde gronden. 13 De käräjäoikeus was voorts van oordeel dat aangezien Sportland de levering van de magazijnvoorraad door Nike niet heeft aangevochten, maar na de vervaldatum de contractuele koopprijs had voldaan, artikel 13 van de insolventieverordening in casu niet van toepassing was. De käräjäoikeus heeft verder geoordeeld dat de door de käräjäoikeus gehoorde deskundige in zijn verklaring als gevolg van de door hem gemaakte afbakening niet de vraag heeft behandeld of bijvoorbeeld misbruik van omstandigheden naar Nederlands recht kan leiden tot terugvordering. De käräjäoikeus concludeerde derhalve dat Nike niet heeft aangetoond dat de betalingen niet teruggebracht konden worden in de failliete boedel op grond van artikel 13 van de insolventieverordening. Hoger beroep bij de hovioikeus 14 Bij de hovioikeus (hof van beroep) gaat het niet meer om de vraag of de betalingen vernietigd kunnen worden op grond van 10 van de wet inzake de faillissementspauliana. 15 Nike heeft bij de hovioikeus gevorderd dat de vordering van Sportland, in insolventie, wordt verworpen. Met een beroep op artikel 13 van de insolventieverordening stelt Nike dat Nederlands recht van toepassing is op de van Sportland ontvangen betalingen aangezien de betalingen zijn verricht op basis van een franchiseovereenkomst. Volgens Nike is het naar Nederlands recht niet mogelijk om de betalingen te vernietigen. Nike stelt dat zij de strekking van de Nederlandse wetgeving voldoende heeft aangetoond. 16 Sportland, in insolventie, vordert dat het beroep wordt verworpen. Zij stelt in de eerste plaats dat de rechtskeuzeclausule in de franchiseovereenkomst zich niet uitstrekt tot de toetsing van de door Sportland verrichte betalingen vanuit het oogpunt van de bepalingen van de wet inzake de faillissementspauliana. Volgens 3

5 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING VAN ZAAK C-310/14 Sportland, in insolventie, is vernietiging van de gehele franchiseovereenkomst niet aan de orde, zodat de zaak niet valt onder het Nederlandse recht. Vanwege de aard van de betalingen kan artikel 13 van de insolventieverordening evenmin van toepassing zijn. Elke andere uitlegging zou in strijd zijn met het in Finland geldende beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers. Sportland, in insolventie, stelt voorts dat Nike niet het door artikel 13 van de insolventieverordening voorgeschreven bewijs heeft verstrekt betreffende de inhoud van andere bepalingen van Nederlands recht dan die van de Faillissementswet en de algemene beginselen van Nederlands recht. Beslissing van de hovioikeus om het Hof van Justitie van de Europese Unie om een prejudiciële beslissing te verzoeken Uitlegging van artikel 13 van de insolventieverordening 17 Volgens artikel 4, lid 1, van de insolventieverordening worden, tenzij deze verordening iets anders bepaalt, de insolventieprocedure en de gevolgen daarvan beheerst door het recht van de lidstaat op het grondgebied waarvan de insolventieprocedure wordt geopend. Volgens artikel 4, lid 2, bepaalt het recht van de lidstaat waar de procedure wordt geopend met name de regels betreffende nietigheid, vernietigbaarheid of niet-tegenwerpbaarheid van de voor het geheel van schuldeisers nadelige handelingen (sub m). 18 Volgens artikel 13 van de insolventieverordening is artikel 4, lid 2, sub m, niet van toepassing indien degene die voordeel heeft gehad bij een voor het geheel van schuldeisers nadelige handeling bewijst dat deze handeling onderworpen is aan het recht van een andere lidstaat dan de lidstaat waar de procedure is geopend, en dat dat recht in het gegeven geval niet voorziet in de mogelijkheid om die handeling te bestrijden. 19 Nike en Sportland, in insolventie, zijn het onder andere oneens over wat ermee wordt bedoeld dat het recht niet voorziet in de mogelijkheid om die handeling te bestrijden, over de uitvoerigheid van het bewijs van Nike betreffende de inhoud van de Nederlandse wetgeving en over de bewijslastverdeling tussen partijen. De partijen zijn het voorts oneens of Sportland, in insolventie, in deze zaak argumenten en middelen dient aan te voeren betrekking hebbend op de Nederlandse wetgeving. Sportland, in insolventie, stelt dat zij een passieve houding kan aannemen in de zaak, omdat volgens haar de bewijslast dat vernietiging van de handeling is uitgesloten volledig op Nike rust. 20 De vordering van Sportland,in insolventie, tegen Nike is gebaseerd op de in punt 7 genoemde 10 van de wet inzake de faillissementspauliana. Voor vernietiging stelt genoemde paragraaf niet als voorwaarde dat er sprake is van kwade trouw (mala fide) of bijvoorbeeld dat Nike zich bij de ontvangst van de betalingen bewust was van de insolvabiliteit of de dreigende insolventie van Sportland. 4

6 NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS 21 Nike heeft aangevoerd dat betalingen in verband met een opeisbare schuld in de praktijk slechts kunnen worden vernietigd op basis van artikel 47 van de Nederlandse Faillissementswet. Volgens dit artikel kan de voldoening door de schuldenaar van een opeisbare schuld alleen dan worden vernietigd, wanneer wordt aangetoond, hetzij dat hij die de betaling ontving, wist dat het faillissement van de schuldenaar reeds aangevraagd was, hetzij dat de betaling het gevolg was van overleg tussen de schuldenaar en de schuldeiser, dat ten doel had laatstgenoemde door die betaling boven andere schuldeisers te begunstigen. Uit het artikel volgt dat naar Nederlands recht de failliete boedel moet aantonen dat de ontvanger van de betalingen wist dat de faillissementsaanvraag was ingediend of dat er tussen de schuldenaar en de schuldeiser afspraken zijn gemaakt over een voor andere schuldeisers nadelige betaling. 22 Sportland, in insolventie, heeft aangegeven dat haar niet bekend is of aan de in artikel 47 van de Nederlandse Faillissementswet genoemde voorwaarden is voldaan. 23 In de zaak dient in de eerste plaats te worden nagegaan, wat er in artikel 13 van de insolventieverordening wordt bedoeld met dat dat recht in het gegeven geval niet voorziet in de mogelijkheid om die handeling te bestrijden. Volgens het toelichtende rapport bij het verdrag van de Europese Unie betreffende insolventieprocedures van 23 november 1995 houdt die handeling [in het gegeven geval] in dat de handeling in de praktijk, gezien alle omstandigheden van de zaak, niet kan worden vernietigd. Het volstaat dus niet om uitspraak te doen over de theoretische mogelijkheid van vernietiging (punt 137 van de toelichting). 24 Nike heeft op basis van artikel 13 van de insolventieverordening een beroep gedaan op artikel 47 van de Nederlandse Faillissementswet, volgens hetwelk voldoening van een opeisbare schuld slechts onder bepaalde omstandigheden kan worden vernietigd. Om die reden moet de hovioikeus onderzoeken of, wanneer artikel 13, tweede streepje, aldus moet worden uitgelegd dat alle omstandigheden van de zaak in aanmerking moeten worden genomen, er gronden zijn die zich ertegen verzetten om artikel 13 aldus uit te leggen dat de partij die vernietiging vordert (Sportland in insolventie), eenmaal op de hoogte van de Nederlandse wetsbepaling, zich moet beroepen op die omstandigheden op basis waarvan vernietiging mogelijk is, indien zij volgens de nationale wet alle omstandigheden die de grondslag vormen van de vordering moet aanvoeren, dan wel of het aan de verweerder (Nike) is om aan te tonen dat deze omstandigheden zich niet voordeden bij het verrichten van de betrokken handeling en vernietiging derhalve volgens artikel 47 van de Nederlandse Faillissementswet om die reden niet mogelijk zou zijn, zonder dat de partij die vernietiging vordert zich afzonderlijk op die omstandigheden hoeft te moet beroepen, 5

7 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING VAN ZAAK C-310/14 wanneer bovenstaande vraag aldus wordt beantwoord dat artikel 13 zich niet verzet tegen een uitlegging volgens welke de partij die vernietiging vordert zich moet beroepen op omstandigheden genoemd in de wetgeving van een andere lidstaat, of artikel 13 aldus moet worden uitgelegd dat op degene tot wie de vordering tot vernietiging is gericht de bewijslast rust dat deze omstandigheden zich in het conrete geval niet voordoen, dan wel of de bewijslast kan worden vastgesteld aan de hand van het op de handeling toepasselijke recht volgens hetwelk degene die vernietiging vordert het bestaan van deze omstandigheden moet aantonen, dan wel of deze vraag ook kan worden opgelost aan de hand van het recht van de forumstaat. 25 Volgens het genoemde toelichtende rapport betekent niet voorziet in de mogelijkheid dat de handeling niet kan worden vernietigd op basis van de bepalingen van het insolventierecht en evenmin op basis van de algemene bepalingen van het op de handeling toepasselijke nationale recht (punt 137 van het toelichtende rapport). 26 Om die reden moet worden onderzocht in hoeverre degene tot wie de vordering tot vernietiging is gericht bewijs moet leveren van het recht in de zin van artikel 13 waarop hij een beroep doet, in het bijzonder met betrekking tot algemene bepalingen van dat recht die niet onder het insolventierecht vallen. Uitgemaakt moet worden of artikel 13 aldus moet worden uitgelegd dat de in het eerste streepje bedoelde voorwaarde wat dat betreft is vervuld, wanneer voor zover niet specifiek aan een bepaalde rechtsgrond is gerefereerd aangetoond wordt dat dat recht geen algemene of andere bepalingen bevat op grond waarvan vernietiging op basis van de aangevoerde feiten überhaupt mogelijk zou zijn, en of de bewijslast betreffende de vernietigingsmogelijkheden, ter beoordeling van de rechter, kan overgaan op de andere partij. 27 Ter opheldering van de punten 23, 24 en 26 besluit de hovioikeus het Hof krachtens artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) te verzoeken om een prejudiciële beslissing over de vragen 1 tot en met 5. Dictum Na raadpleging van de partijen over de noodzakelijkheid en de inhoud van het prejudiciële verzoek heeft de hovioikeus besloten de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende vragen betreffende artikel 13 van de insolventieverordening te stellen: 1) Dient artikel 13 van de insolventieverordening aldus te worden uitgelegd dat met die handeling [in het gegeven geval] wordt bedoeld dat de handeling, rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, niet kan worden vernietigd? 6

8 NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS 2) Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord en indien degene tot wie de vordering tot vernietiging is gericht zich beroept op een bepaling van het recht in de zin van art 13, eerste streepje, volgens welke de betaling van een opeisbare schuld slechts onder de daarin bepaalde omstandigheden kan worden vernietigd, welke omstandigheden niet zijn genoemd in de op het recht van de staat van insolventie gebaseerde vordering, (i) (ii) zijn er gronden die zich ertegen verzetten om artikel 13 aldus uit te leggen dat de partij die vernietiging vordert, eenmaal op de hoogte van die bepaling, zich moet beroepen op die omstandigheden, indien hij volgens het nationale recht van de lidstaat waar de procedure is geopend alle feiten die de grondslag vormen van de vordering moet aanvoeren, of moet degene tot wie de vordering tot vernietiging is gericht, aantonen dat deze omstandigheden zich niet voordeden bij het verrichten van de betrokken handeling en vernietiging volgens die bepaling niet mogelijk zou zijn, zonder dat de partij die vernietiging vordert zich afzonderlijk op die omstandigheden hoeft te beroepen? 3) Dient, ongeacht het antwoord op de tweede vraag, sub i, artikel 13 aldus te worden uitgelegd dat (i) (ii) op degene tot wie de vordering tot vernietiging is gericht de bewijslast rust dat de in de bepaling omstandigheden zich in het concrete geval niet voordoen, of kan de bewijslast betreffende het bestaan van deze omstandigheden worden vastgesteld aan de hand van het op de handeling toepasselijke recht van een andere lidstaat dan de lidstaat waar de procedure is geopend, dat de bewijslast oplegt aan degene die vernietiging vordert, of (iii) kan artikel 13 ook aldus worden uitgelegd dat dit bewijslastvraagstuk wordt beheerst door de nationale bepalingen van de forumstaat? 4) Dient artikel 13 aldus te worden uitgelegd dat de zinsnede in het gegeven geval niet voorziet in de mogelijkheid om die handeling te bestrijden niet alleen betrekking heeft op de insolventiebepalingen van het op de handeling toepasselijke recht, maar ook op de algemene bepalingen en beginselen van het op de handeling toepasselijke recht? 5) Indien de vierde vraag bevestigend wordt beantwoord, (i) dient artikel 13 dan aldus te worden uitgelegd dat degene tegen wie de vordering tot vernietiging is gericht in dit verband dient aan te tonen dat het recht in de zin van artikel 13 niet dergelijke algemene of andere 7

9 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING VAN ZAAK C-310/14 bepalingen of beginselen omvat, op basis waarvan onder de aangevoerde omstandigheden vernietiging mogelijk zou zijn, en (ii) kan de rechter op grond van artikel 13, wanneer hij meent dat deze partij ter zake voldoende bewijs heeft overgelegd, van de andere partij bewijs verlangen van een bepaling of beginsel van het insolventierecht of het op de handeling toepasselijke algemene recht van een andere staat dan de lidstaat waar de procedure geopend is in de zin van artikel 13, op grond waarvan vernietiging mogelijk zou zijn? Na ontvangst van de prejudiciële beslissing zal de hovioikeus in deze zaak eindarrest wijzen. (omissis) 8

Datum van inontvangstneming : 19/06/2015

Datum van inontvangstneming : 19/06/2015 Datum van inontvangstneming : 19/06/2015 Vertaling C-222/15-1 Zaak C-222/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 15 mei 2015 Verwijzende rechter: Pécsi Törvényszék (Hongarije) Datum

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 08/03/2016

Datum van inontvangstneming : 08/03/2016 Datum van inontvangstneming : 08/03/2016 Vertaling C-54/16-1 Zaak C-54/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 januari 2016 Verwijzende rechter: Tribunale Ordinario di Venezia

Nadere informatie

Date de réception : 07/02/2012

Date de réception : 07/02/2012 Date de réception : 07/02/2012 Vertaling C-9/12-1 Zaak C-9/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 januari 2012 Verwijzende rechter: Rechtbank van koophandel te Verviers (België)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 25/08/2014

Datum van inontvangstneming : 25/08/2014 Datum van inontvangstneming : 25/08/2014 Vertaling C-359/14 1 Datum van indiening: 23 juli 2014 Verwijzende rechter: Zaak C-359/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Vilniaus miesto apylinkės teismas

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 31/08/2015

Datum van inontvangstneming : 31/08/2015 Datum van inontvangstneming : 31/08/2015 Vertaling C-417/15-1 Zaak C-417/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 juli 2015 Verwijzende rechter: Landesgericht für Zivilrechtssachen

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/07/2017

Datum van inontvangstneming : 07/07/2017 Datum van inontvangstneming : 07/07/2017 Vertaling C-322/17-1 Zaak C-322/17 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 30 mei 2017 Verwijzende rechter: High Court (Ierland) Datum van de

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/12/2012

Datum van inontvangstneming : 11/12/2012 Datum van inontvangstneming : 11/12/2012 Vertaling C-508/12-1 Zaak C-508/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 9 november 2012 Verwijzende rechter: Landesgericht Salzburg (Oostenrijk)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/02/2013

Datum van inontvangstneming : 28/02/2013 Datum van inontvangstneming : 28/02/2013 Vertaling C-45/13-1 Datum van indiening: Zaak C-45/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing 28 januari 2013 Verwijzende rechter: Oberste Gerichtshof (Oostenrijk)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 06/02/2017

Datum van inontvangstneming : 06/02/2017 Datum van inontvangstneming : 06/02/2017 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING VAN 30. 11. 2016 ZAAK C-649/16 III. Eerdere procedure De rechter in eerste aanleg heeft de vordering vóór de kennisgeving

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 23/07/2013

Datum van inontvangstneming : 23/07/2013 Datum van inontvangstneming : 23/07/2013 Vertaling C-338/13-1 Zaak C-338/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 20 juni 2013 Verwijzende rechter: Verwaltungsgerichtshof (Oostenrijk)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/04/2013

Datum van inontvangstneming : 19/04/2013 Datum van inontvangstneming : 19/04/2013 Vertaling C-120/13-1 Zaak C-120/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 14 maart 2013 Verwijzende rechter: Amtsgericht Wedding (Duitsland)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 18/09/2017

Datum van inontvangstneming : 18/09/2017 Datum van inontvangstneming : 18/09/2017 Vertaling C-478/17-1 Zaak C-478/17 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 9 augustus 2017 Verwijzende rechter: Tribunalul Cluj (Roemenië) Datum

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 17/12/2013

Datum van inontvangstneming : 17/12/2013 Datum van inontvangstneming : 17/12/2013 Vertaling C-578/13-1 Zaak C-578/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 15 november 2013 Verwijzende rechter: Landgericht Kiel (Duitsland)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/01/2016

Datum van inontvangstneming : 28/01/2016 Datum van inontvangstneming : 28/01/2016 Vertaling C-662/15-1 Zaak C-662/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 14 december 2015 Verwijzende rechter: Oberlandesgericht Düsseldorf

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 13/11/2015

Datum van inontvangstneming : 13/11/2015 Datum van inontvangstneming : 13/11/2015 Vertaling C-533/15-1 Zaak C-533/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 13 oktober 2015 Verwijzende rechter: Bundesgerichtshof (Duitsland)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 06/02/2014

Datum van inontvangstneming : 06/02/2014 Datum van inontvangstneming : 06/02/2014 Vertaling C-672/13-1 Zaak C-672/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 17 december 2013 Verwijzende rechter: Fővárosi Törvényszék (Hongarije)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 13/08/2015

Datum van inontvangstneming : 13/08/2015 Datum van inontvangstneming : 13/08/2015 Vertaling C-365/15-1 Zaak C-365/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 14 juli 2015 Verwijzende rechter: Finanzgericht Düsseldorf (Duitsland)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 12/08/2016

Datum van inontvangstneming : 12/08/2016 Datum van inontvangstneming : 12/08/2016 Vertaling C-381/16-1 Zaak C-381/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 11 juli 2016 Verwijzende rechter: Tribunal Supremo (Spanje) Datum

Nadere informatie

Date de réception : 24/02/2012

Date de réception : 24/02/2012 Date de réception : 24/02/2012 Vertaling C-30/12-1 Zaak C-30/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 23 januari 2012 Verwijzende rechter: Okresný súd Prešov (Slowakije) Datum van

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 22/08/2013

Datum van inontvangstneming : 22/08/2013 Datum van inontvangstneming : 22/08/2013 Vertaling C-408/13-1 Zaak C-408/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 juli 2013 Verwijzende rechter: Amtsgericht Karlsruhe (Duitsland)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Vertaling C-690/15-1 Zaak C-690/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 december 2015 Verwijzende rechter: Cour administrative d appel

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 02/02/2015

Datum van inontvangstneming : 02/02/2015 Datum van inontvangstneming : 02/02/2015 Vertaling C-594/14-1 Datum van indiening: Verwijzende rechter: Zaak C-594/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing 22 december 2014 Bundesgerichtshof (Duitsland)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/06/2014

Datum van inontvangstneming : 11/06/2014 Datum van inontvangstneming : 11/06/2014 Vertaling C-219/14-1 Zaak C-219/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 mei 2014 Verwijzende rechter: Employment Tribunals, Birmingham

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Samenvatting C-408/14-1 Zaak C-408/14 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Vertaling C-49/13 1 Zaak C-49/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 januari 2013 Verwijzende instantie: Úřad průmyslového vlastnictví

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 22/05/2012

Datum van inontvangstneming : 22/05/2012 Datum van inontvangstneming : 22/05/2012 Vertaling C-123/12-1 Datum van indiening: 6 maart 2012 Verwijzende rechter: Zaak C-123/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Tribunalul Giurgiu (Roemenië) Datum

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/07/2014

Datum van inontvangstneming : 11/07/2014 Datum van inontvangstneming : 11/07/2014 Vertaling C-279/14-1 Zaak C-279/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 juni 2014 Verwijzende rechter: Landgericht Hannover (Duitsland)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 14/06/2013

Datum van inontvangstneming : 14/06/2013 Datum van inontvangstneming : 14/06/2013 Vertaling C-258/13-1 Zaak C-258/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 13 mei 2013 Verwijzende rechter: Varas Cíveis de Lisboa (Portugal)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 20/01/2017

Datum van inontvangstneming : 20/01/2017 Datum van inontvangstneming : 20/01/2017 Vertaling C-637/16-1 Zaak C-637/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 9 december 2016 Verwijzende rechter: Amtsgericht Düsseldorf (Duitsland)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 23/08/2012

Datum van inontvangstneming : 23/08/2012 Datum van inontvangstneming : 23/08/2012 C-347/12-1 Datum van indiening: 20 juli 2012 Verwijzende rechter: Zaak C-347/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg/

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 26/04/2016

Datum van inontvangstneming : 26/04/2016 Datum van inontvangstneming : 26/04/2016 Vertaling C-161/16-1 Datum van indiening: Zaak C-161/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing 21 maart 2016 Verwijzende rechter: Attunda tingsrätt / Zweden Datum

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 05/08/2014

Datum van inontvangstneming : 05/08/2014 Datum van inontvangstneming : 05/08/2014 Vertaling C-321/14-1 Zaak C-321/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 4 juli 2014 Verwijzende rechter: Landgericht Krefeld (Duitsland)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/11/2015

Datum van inontvangstneming : 19/11/2015 Datum van inontvangstneming : 19/11/2015 Vertaling C-538/15-1 Zaak C-538/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 15 oktober 2015 Verwijzende rechter: Juzgado de Primera Instancia

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 27/03/2017

Datum van inontvangstneming : 27/03/2017 Datum van inontvangstneming : 27/03/2017 Vertaling C-88/17-1 Zaak C-88/17 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 17 februari 2017 Verwijzende rechter: Korkein oikeus (Finland) Datum

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 08/05/2017

Datum van inontvangstneming : 08/05/2017 Datum van inontvangstneming : 08/05/2017 Samenvatting C-159/17-1 Zaak C-159/17 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 10/01/2014

Datum van inontvangstneming : 10/01/2014 Datum van inontvangstneming : 10/01/2014 Vertaling C-593/13-1 Zaak C-593/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 20 november 2013 Verwijzende rechter: Consiglio di Stato (Italië)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 02/07/2015

Datum van inontvangstneming : 02/07/2015 Datum van inontvangstneming : 02/07/2015 Vertaling C-255/15-1 Zaak C-255/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 mei 2015 Verwijzende rechter: Amtsgericht Düsseldorf (Duitsland)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 02/10/2015

Datum van inontvangstneming : 02/10/2015 Datum van inontvangstneming : 02/10/2015 Vertaling C-460/15-1 Zaak C-460/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 28 augustus 2015 Verwijzende rechter: Verwaltungsgericht Berlin (Duitsland)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 08/07/2016

Datum van inontvangstneming : 08/07/2016 Datum van inontvangstneming : 08/07/2016 Vertaling C-278/16-1 Zaak C-278/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 19 mei 2016 Verwijzende rechter: Landgericht Aachen (Duitsland) Datum

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/06/2012

Datum van inontvangstneming : 19/06/2012 Datum van inontvangstneming : 19/06/2012 Vertaling C-218/12-1 Zaak C-218/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 10 mei 2012 Verwijzende rechter: Landgericht Saarbrücken (Duitsland)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 25/06/2012

Datum van inontvangstneming : 25/06/2012 Datum van inontvangstneming : 25/06/2012 Vertaling C-251/12-1 Datum van indiening: 22 mei 2012 Verwijzende rechter: Zaak C-251/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Rechtbank van Koophandel te Brussel

Nadere informatie

Vertaling C-291/13-1. Zaak C-291/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus)

Vertaling C-291/13-1. Zaak C-291/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus) Vertaling C-291/13-1 Zaak C-291/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 27 mei 2013 Verwijzende rechter: Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus) Datum van de verwijzingsbeslissing:

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 09/06/2015

Datum van inontvangstneming : 09/06/2015 Datum van inontvangstneming : 09/06/2015 Vertaling C-204/15-1 Datum van indiening: 4 mei 2015 Verwijzende rechter: Zaak C-204/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Augstākā tiesa (Letland) Datum van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:6315

ECLI:NL:RBMNE:2016:6315 ECLI:NL:RBMNE:2016:6315 Instantie Datum uitspraak 02112016 Datum publicatie 22122016 Zaaknummer 4515811 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank MiddenNederland Internationaal privaatrecht

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 13/01/2015

Datum van inontvangstneming : 13/01/2015 Datum van inontvangstneming : 13/01/2015 Vertaling C-546/14-1 Zaak C-546/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 28 november 2014 Verwijzende rechter: Tribunale di Udine (Italië)

Nadere informatie

Date de réception : 01/03/2012

Date de réception : 01/03/2012 Date de réception : 01/03/2012 Vertaling C-44/12-1 Zaak C-44/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 30 januari 2012 Verwijzende rechter: Court of Session, Scotland (Verenigd Koninkrijk)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 26/05/2014

Datum van inontvangstneming : 26/05/2014 Datum van inontvangstneming : 26/05/2014 Vertaling C-189/14-1 Zaak C-189/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 16 april 2014 Verwijzende rechter: Eparchiako Dikastirio Lefkosias

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 13/10/2017

Datum van inontvangstneming : 13/10/2017 Datum van inontvangstneming : 13/10/2017 Vertaling C-537/17-1 Zaak C-537/17 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 12 september 2017 Verwijzende rechter: Landgericht Berlin (Duitsland)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 22/07/2016

Datum van inontvangstneming : 22/07/2016 Datum van inontvangstneming : 22/07/2016 Vertaling C-327/16-1 Zaak C-327/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 10 juni 2016 Verwijzende rechter: Conseil d État (Frankrijk) Datum

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/07/2016

Datum van inontvangstneming : 19/07/2016 Datum van inontvangstneming : 19/07/2016 Vertaling C-341/16-1 Zaak C-341/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 16 juni 2016 Verwijzende rechter: Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/12/2015

Datum van inontvangstneming : 28/12/2015 Datum van inontvangstneming : 28/12/2015 Vertaling C-618/15-1 Zaak C-618/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 23 november 2015 Verwijzende rechter: Cour de cassation (Frankrijk)

Nadere informatie

Vertaling C-110/14-1. Zaak C-110/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing

Vertaling C-110/14-1. Zaak C-110/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing Vertaling C-110/14-1 Zaak C-110/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 7 maart 2014 Verwijzende rechter: Judecătoria Oradea (Roemenië) Datum van de verwijzingsbeslissing: 25 februari

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Vertaling C-332/15-1 Zaak C-332/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 juli 2015 Verwijzende rechter: Tribunale di Treviso / Italië Datum

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 25/04/2016

Datum van inontvangstneming : 25/04/2016 Datum van inontvangstneming : 25/04/2016 Vertaling C-143/16-1 Zaak C-143/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 9 maart 2015 Verwijzende rechter: Corte suprema di cassazione (Italië)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 20/09/2016

Datum van inontvangstneming : 20/09/2016 Datum van inontvangstneming : 20/09/2016 Vertaling C-447/16-1 Zaak C-447/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 11 augustus 2016 Verwijzende rechter: Bundesgerichtshof (Duitsland)

Nadere informatie

Verrekening onder de Insolventieverordening

Verrekening onder de Insolventieverordening Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd voor anonieme bezoeker Verrekening onder de Insolventieverordening Inleiding In dit artikel wordt het recht van verrekening

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/06/2012

Datum van inontvangstneming : 28/06/2012 Datum van inontvangstneming : 28/06/2012 Resumé C-233/12-1 Zaak C-233/12 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 14/06/2016

Datum van inontvangstneming : 14/06/2016 Datum van inontvangstneming : 14/06/2016 Vertaling C-217/16-1 Zaak C-217/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 april 2016 Verwijzende rechter: Efeteio Athinon (Griekenland)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 444 Wet van 6 november 2003 tot uitvoering van de verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 betreffende

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije)

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Vertaling C-125/14-1 Zaak C-125/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 maart 2014 Verwijzende rechter: Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Datum van de verwijzingsbeslissing: 10

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/05/2013

Datum van inontvangstneming : 07/05/2013 Datum van inontvangstneming : 07/05/2013 Vertaling C-165/13-1 Zaak C-165/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 3 april 2013 Verwijzende rechter: Bundesfinanzhof (Duitsland) Datum

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 26/06/2014

Datum van inontvangstneming : 26/06/2014 Datum van inontvangstneming : 26/06/2014 Vertaling C-245/14-1 Zaak C-245/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 mei 2014 Verwijzende rechter: Handelsgericht Wien (Oostenrijk)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 21/03/2017

Datum van inontvangstneming : 21/03/2017 Datum van inontvangstneming : 21/03/2017 Vertaling C-74/17-1 Zaak C-74/17 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 10 februari 2017 Verwijzende rechter: Amtsgericht Düsseldorf (Duitsland)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 12/07/2013

Datum van inontvangstneming : 12/07/2013 Datum van inontvangstneming : 12/07/2013 Vertaling C-319/13-1 Zaak C-319/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 11 juni 2013 Verwijzende rechter: Thüringer Oberlandesgericht (Duitsland)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 27/10/2015

Datum van inontvangstneming : 27/10/2015 Datum van inontvangstneming : 27/10/2015 Vertaling C-513/15-1 Zaak C-513/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 25 september 2015 Verwijzende rechter: Lietuvos vyriausiasis administracinis

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 09/02/2015

Datum van inontvangstneming : 09/02/2015 Datum van inontvangstneming : 09/02/2015 Vertaling C-3/15 1 Zaak C-3/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 8 januari 2015 Verwijzende rechter: Amtsgericht Hannover (Duitsland)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 03/07/2017

Datum van inontvangstneming : 03/07/2017 Datum van inontvangstneming : 03/07/2017 Vertaling C-320/17-1 Zaak C-320/17. Verzoek om prejudiciële beslissing Datum van indiening 29 mei 2017 Verwijzende rechter Conseil d État (Frankrijk) Datum van

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/06/2013

Datum van inontvangstneming : 11/06/2013 Datum van inontvangstneming : 11/06/2013 Vertaling C-250/13-1 Zaak C-250/13 Samenvatting van een verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Datum van inontvangstne ming : 24/05/2012

Datum van inontvangstne ming : 24/05/2012 Datum van inontvangstne ming : 24/05/2012 C-181/12-1 Zaak C-181/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 april 2012 Verwijzende rechter: Finanzgericht Düsseldorf (Duitsland) Datum

Nadere informatie

Zaak T-205/99. Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

Zaak T-205/99. Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Zaak T-205/99 Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Douanerechten Invoer van televisietoestellen uit India Ongeldige certificaten van oorsprong Verzoek tot kwijtschelding van invoerrechten

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 25/10/2013

Datum van inontvangstneming : 25/10/2013 Datum van inontvangstneming : 25/10/2013 Vertaling C-515/13-1 Zaak C-515/13 Samenvatting van een verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 22/05/2014

Datum van inontvangstneming : 22/05/2014 Datum van inontvangstneming : 22/05/2014 Vertaling C-184/14-1 Zaak C-184/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 14 april 2014 Verwijzende rechter: Corte Suprema di Cassazione (Italië)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 09/10/2015

Datum van inontvangstneming : 09/10/2015 Datum van inontvangstneming : 09/10/2015 Vertaling C-478/15-1 Zaak C-478/15 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 22/08/2017

Datum van inontvangstneming : 22/08/2017 Datum van inontvangstneming : 22/08/2017 Samenvatting C-438/17-1 Zaak C-438/17 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/08/2014

Datum van inontvangstneming : 07/08/2014 Datum van inontvangstneming : 07/08/2014 Vertaling C-334/14-1 Zaak C-334/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 9 juli 2014 Verwijzende rechter: Hof van beroep te Bergen (België)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/06/2016

Datum van inontvangstneming : 07/06/2016 Datum van inontvangstneming : 07/06/2016 Vertaling C-247/16-1 Zaak C-247/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 april 2016 Verwijzende rechter: Landgericht Hannover (Duitsland)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 31/07/2014

Datum van inontvangstneming : 31/07/2014 Datum van inontvangstneming : 31/07/2014 Vertaling C-312/14-1 Zaak C-312/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 1 juli 2014 Verwijzende rechter: Ráckevei Járásbíróság (Hongarije)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 21/01/2014

Datum van inontvangstneming : 21/01/2014 Datum van inontvangstneming : 21/01/2014 Samenvatting C-649/13-1 Zaak C-649/13 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/04/2017

Datum van inontvangstneming : 07/04/2017 Datum van inontvangstneming : 07/04/2017 Vertaling C-116/17-1 Zaak C-116/17 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 7 maart 2017 Verwijzende rechter: Amtsgericht Hamburg (Duitsland)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 08/12/2014

Datum van inontvangstneming : 08/12/2014 Datum van inontvangstneming : 08/12/2014 Vertaling C-487/14-1 Zaak C-487/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 4 november 2014 Verwijzende rechter: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 03/02/2015

Datum van inontvangstneming : 03/02/2015 Datum van inontvangstneming : 03/02/2015 Vertaling C-605/14-1 Zaak C-605/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 30 december 2014 Verwijzende rechter: Korkein oikeus (Finland) Datum

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 31/01/2014

Datum van inontvangstneming : 31/01/2014 Datum van inontvangstneming : 31/01/2014 Vertaling C-680/13-1 Zaak C-680/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 20 december 2013 Verwijzende rechter: Landgericht Frankfurt am Main

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 16/09/2013

Datum van inontvangstneming : 16/09/2013 Datum van inontvangstneming : 16/09/2013 Vertaling C-442/13-1 Zaak C-442/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 augustus 2013 Verwijzende rechter: Oberster Gerichtshof (Oostenrijk)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 20/05/2013

Datum van inontvangstneming : 20/05/2013 Datum van inontvangstneming : 20/05/2013 Samenvatting C-143/13-1 Zaak C-143/13 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

WEEK 6: VERREKENING... 2 HOOFDSTUK 5: DE GEVOLGEN VAN DE FAILLIETVERKLARING, DEEL Verrekening... 2

WEEK 6: VERREKENING... 2 HOOFDSTUK 5: DE GEVOLGEN VAN DE FAILLIETVERKLARING, DEEL Verrekening... 2 AthenaSummary Universiteit van Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Bachelorjaar 2 Insolventierecht Supplement: - week 6: boeksamenvatting - week 7: boeksamenvatting Inhoudsopgave WEEK 6: VERREKENING...

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 06/04/2017

Datum van inontvangstneming : 06/04/2017 Datum van inontvangstneming : 06/04/2017 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING VAN 13. 12. 2016 ZAAK C-112/17 [OMISSIS] [OMISSIS] tegen I. 2 - verzoekster - Societé AIR FRANCE S.A., [OMISSIS] Roissy

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 09/06/2015

Datum van inontvangstneming : 09/06/2015 Datum van inontvangstneming : 09/06/2015 Vertaling C-195/15-1 Zaak C-195/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 april 2015 Verwijzende rechter: Bundesgerichtshof (Duitsland)

Nadere informatie

Date de réception : 14/10/2011

Date de réception : 14/10/2011 Date de réception : 14/10/2011 Vertaling C-471/11-1 Datum van indiening: Verwijzende rechter: Zaak C-471/11 Verzoek om een prejudiciële beslissing 14 september 2011 Latvijas Republikas Augstākās tiesas

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 24/06/2014

Datum van inontvangstneming : 24/06/2014 Datum van inontvangstneming : 24/06/2014 Vertaling C-242/14-1 Zaak C-242/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 19 mei 2014 Verwijzende rechter: Landgericht Mannheim (Duitsland)

Nadere informatie

Date de réception : 10/01/2012

Date de réception : 10/01/2012 Date de réception : 10/01/2012 Resumé C-619/11-1 Zaak C-619/11 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het reglement voor de procesvoering van het Hof

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 27/01/2014

Datum van inontvangstneming : 27/01/2014 Datum van inontvangstneming : 27/01/2014 Vertaling C-664/13-1 Zaak C-664/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 13 december 2013 Verwijzende rechter: Administratīvā apgabaltiesa

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij

Nadere informatie

9317/17 pro/gra/sl 1 D 2A

9317/17 pro/gra/sl 1 D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0190 (CNS) 9317/17 JUSTCIV 113 NOTA van: aan: het voorzitterschap nr. vorig doc.: WK 5263/17 Nr. Comdoc.: 10767/16

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 17/05/2016

Datum van inontvangstneming : 17/05/2016 Datum van inontvangstneming : 17/05/2016 Vertaling C-199/16-1 Zaak C-199/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 11 april 2016 Verwijzende rechter: Raad van State (België) Datum

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 18/06/2012

Datum van inontvangstneming : 18/06/2012 Datum van inontvangstneming : 18/06/2012 C-211/12-1 Zaak C-211/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 3 mei 2012 Verwijzende rechter: Corte d'appello di Roma (Prima Sezione civile)

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: 200907796/1/V2. Datum uitspraak: 7 juli 2010 Raad van State AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie