Eindverslag Ondersteuningsproject EMK 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindverslag Ondersteuningsproject EMK 2013"

Transcriptie

1 Eindverslag Ondersteuningsproject EMK

2 Inhoud 1. Inleiding Stuurgroep Interne Stuurgroep Ondersteuningsproject EMK Uitgebreide Stuurgroep Ondersteuningsproject EMK Proces samenstelling aanbod Eerste bevraging Tweede bevraging Conclusies uit de bevragingen Uitschrijven oproep en beoordelen offertes vorming over inputgebieden in het najaar Informant Overzicht aanbod en deelname Toelichting financiële tool (Vlaams Welzijnsverbond) Tewerkstellingsmaatregelen (Jobkanaal/Verso) Studiedag veranderingsmanagement (D-na & Informant) Coachend leiderschap (VOCA) Organisatiestructuren en - ontwikkeling (Mentor) Veranderingsmanagement (Tabor) Competentiemanagement (Tabor) Sociaal ondernemerschap (CESOC) Samenwerkingsverbanden (CESOC) Evaluatie Tewerkstellingsmaatregelen (Jobkanaal/Verso) Veranderingsmanagement (D-na & Informant) Organisatiestructuur en -ontwikkeling (Mentor) Coachend leiderschap (VOCA) Veranderingsmanagement (Tabor) Competentiemanagement (Tabor) Sociaal ondernemerschap (CESOC) Samenwerkingsverbanden (CESOC) Duurzaam resultaat Duurzaamheid van het aanbod Ontsluiting van het aanbod Overzicht van didactisch materiaal Bijlages

3 1. Inleiding Eind maart 2012 legde het Agentschap Jongerenwelzijn een eerste werknota neer naar aanleiding van het aangekondigde uitbreidingsbeleid van de residentiële capaciteit voor de jaren enerzijds en van een versnelde projectregularisering vanaf 1 januari 2013 anderzijds. De nota ambieert een transparant kader en plan van aanpak om de sector in de periode fundamenteel te hervormen en af te stemmen op de Integrale Jeugdhulp. Deze hervorming heeft een aantal doelstellingen voor ogen: 1. het erkenningsbeleid verloopt voortaan niet meer categoriaal maar typegemoduleerd. Men schaft de erkenningscategoriën af en erkent voorzieningen via typemodules (contextbegeleiding, verblijfsmodules, onderzoeksmodules, ondersteunende modules, ) 2. de financiering is enveloppengefinancierde via de erkenning van modules (voor iedere erkende module wordt een enveloppe voorzien). Men voorziet in een correctie voor anciënniteit via een anciënniteitsparameter op organisatieniveau. 3. voor personeel verdwijnt bijgevolg de tabel maximaal personeelskader en spilcapaciteiten (bijlage 2 van het toenmalige erkenningsbesluit). 70% van de uitgave van de enveloppe moeten personeelskosten zijn; 4. flexibiliteit wordt op organisatieniveau structureel ingebouwd : 85% inzet zoals men erkend is, men kan deze flexibiliteit ook inzetten voor innovatie. 5. in de regelgeving wordt vanaf 2013 in een experimenteel modulair kader voorzien. Dit experimenteel kader geldt voor de MFC s, de projecten, de proeftuinen, de voorzieningen die een uitbreiding krijgen in 2013 en voorzieningen die ombouwden in 2012 en als MFC willen werken vanaf projectregularisatie vanaf 1 januari 2013 van onthemende projecten, YAR, de vier time-out projecten, de pedagogische projecten en de drie proeftuinen. 7. in de overgang van de huidige naar de toekomstige erkenning wordt het residentiële aanbod gedynamiseerd door per 12 capaciteitseenheden 1 eenheid om te zetten in contextbegeleiding (CB) of contextbegeleiding BZW. Zo worden 217 residentiële plaatsten omgevormd in contextbegeleiding zodat overal waar residentieel wordt gewerkt multifunctioneel werken mogelijk is. Dit gebeurt niet voor exclusieve residentiële capaciteit voor 0-12 jarigen. 8. de volledige BZW-capaciteit (n= 240) wordt op deze manier uit de residentiële begeleidingscapaciteit gehaald: initiatieven kunnen budgetneutrale voorstellen doen. 9. er komt in een aanzienlijke residentiële capaciteitsuitbreiding. 3

4 Heel het model werd door het Agentschap Jongerenwelzijn vertaald in de rondzendbrief betreffende het Experimenteel Modulair Kader d.d. 18 juli 2012 met als bijlage een nota over de hertekening van het private aanbod. De Vlaamse Regering wijzigde op 11 januari 2013 het erkennings- en subsidiëringsbesluit van de private voorzieningen BJB van 13 juli 1994 in functie van het experimenteel modulair kader. Dit maakt het voor de begeleidingstehuizen, de gezinstehuizen, de dagcentra, de thuisbegeleidingsdiensten en de autonome diensten voor Begeleid Zelfstandig Wonen mogelijk om hun erkenning van erkenningscategorie (voorziening) om te zetten in een erkenning als organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg. Dit moet uiterlijk gebeuren tegen eind % van de capaciteit van deze voorzieningen doet dit begin Op 16 juli 2013 verspreidde het agentschap een rondzendbrief met een tweede oproep tot instappen op 1 januari Voor de OOOC's (onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra) wordt een gelijkaardig traject bewandeld. Dit traject wordt in de loop van 2013 voorbereid met de OOOC en treedt in werking op 1 januari De CIG (Centra voor Integrale Gezinsondersteuning) gaan eveneens op 1 januari 2014 over van het departement naar het Agentschap Jongerenwelzijn. Het agentschap bereidde dit proces in de loop van 2013 voor met de CIG. Ook zij zullen modulair erkend en gefinancierd worden. De diensten voor pleegzorg, ten slotte, komen door het decreet pleegzorg van 29 juni 2012 en het betreffende uitvoeringsbesluit, dat voorziet in intersectorale provinciale pleegzorgdiensten,vanaf 1 januari 2014 onder het Agentschap Jongerenwelzijn met heel hun werking). Zij zullen prestatiegericht modulair gefinancierd worden. Er zal nog 1 dienst erkend worden per provincie. Zo fusioneren zij van meer dan 20 diensten over Vlaanderen naar vijf diensten Dit alles vormt in feite de meest ingrijpende hervorming voor de sector Jeugdzorg sinds 30 jaar. De hervorming gaat van een andere financiering (van een loonfinanciering naar een enveloppenfinanciering), over een wijzigende inhoud (doorzetten van de MFC-werking naar de hele sector met de nadruk op contextgericht werken) tot een andere organisatievorm (afbouwen van erkenningscategorieën naar 1 organisatie) en sterkere samenwerkingsverbanden (van samenwerking tot in sommige gevallen fusie) tussen voorzieningen in en buiten de sector. Om de voorzieningen hierin te ondersteunen wordt dit ondersteuningstraject uitgebouwd door de koepels bijzondere jeugdzorg (met name Jongerenbegeleiding-Informant, het Pluralistisch Platform Jeugdzorg en het Vlaams Welzijnsverbond) in samenwerking met het Agentschap Jongerenwelzijn. Dit vertaalde zich in de overeenkomst die de basis vormt van dit project. De convenant inzake het 4

5 Ondersteuningsproject EMK 2013 werd in de loop van het voorjaar 2013 door alle betrokken partijen ondertekend. Met dit ondersteuningsproject richtten we ons in eerste instantie tot de organisaties voor bijzondere jeugdzorg die in 2013 in het experimenteel modulair kader (emk) stapten. De focus van het aanbod richt zich op managementondersteunende initiatieven. De intrede van het emk gaat immers gepaard met heel wat managementgerichte vraagstukken. Reeds voor de zomer 2013 werd gestart met een vormingsaanbod. Het zwaartepunt van de initiatieven lag evenwel in het najaar van In de vormingen die in het najaar georganiseerd werden, werden de door de instappers van 2013 niet ingevulde plaatsen in de vorming nog in extremis opengesteld voor de instappers in het emk in 2014, de OOOC, de CIG en de diensten voor pleegzorg. Deze tweede groep zal voorrang krijgen in een nieuw ondersteuningsproject dat uitgewerkt wordt in

6 2. Stuurgroep Voor de uitwerking, ondersteuning van en de reflectie over het Ondersteuningsproject EMK werden op twee niveaus stuurgroepen opgericht, enerzijds de interne Stuurgroep Ondersteuningsproject EMK en anderzijds de uitgebreide Stuurgroep Ondersteuningsproject EMK. 2.1 Interne Stuurgroep Ondersteuningsproject EMK De interne Stuurgroep Ondersteuningsproject EMK bestond uit de stafmedewerkers van de respectievelijke koepels in de bijzondere jeugdzorg en directies van twee organisaties voor de bijzondere jeugdzorg, ingestapt in het emk, van elke koepel. De Stuurgroep was samengesteld uit de volgende personen: Voor Jongerenbegeleiding-Informant: Annelies Mincke, stafmedewerker; Geert Ginneberge, Hadron vzw; Hilt Luyten, Cirkant vzw. Voor Pluralistisch Platform Jeugdzorg: Katrien Herbots, sectorcoördinator Bijzondere Jeugdzorg; Tom Herbots, MFC Combo vzw; Bernard Velghe, De Walhoeve vzw. Voor Vlaams Welzijnsverbond: Eddy Van den Hove, stafmedewerker; Eveline Popelier, Binnenstad vzw; Luc Stock, Jongerenzorg vzw. Haar opdracht was de inhoudelijke, vormelijke en financiële uitwerking, de organisatie, de opvolging en de afronding van het ondersteuningsaanbod. Voor de concrete uitwerking en verzorging van het ondersteuningsaanbod ging de Stuurgroep na waar expertise zat. De voorbereidende vergaderingen gebeurden in hoofdzaak door de stafleden van de koepels Jongerenbegeleiding-Informant, het PPJ,en het Vlaams Welzijnsverbond. Voor de periode waarop dit werkingsverslag van toepassing is, namelijk het werkingsjaar 2013 kwam de interne Stuurgroep Ondersteuningsproject EMK negen maal samen, namelijk: dinsdag 19 februari 2013; woensdag 13 maart 2013; woensdag 24 april 2013; 6

7 dinsdag 7 mei 2013; vrijdag 31 mei 2013; dinsdag 11 juni 2013; woensdag 3 juli 2013; dinsdag 27 augustus 2013; woensdag 4 december Ook hadden een of meerdere leden overlegmomenten met een aantal aanbieders: Jan Verdée (Jobkanaal): woensdag 3 april Wim van Opstal en Astrid Coates (CESOC): dinsdag 21 mei 2013, dinsdag 11 juni 2013 en maandag 16 december Nancy Cantens (Mentor): vrijdag 20 augustus Uitgebreide Stuurgroep Ondersteuningsproject EMK De uitgebreide Stuurgroep Ondersteuningsproject EMK bestond uit de interne Stuurgroep Ondersteuningsproject EMK, het afdelingshoofd van Voorzieningenbeleid (David Debrouwere) en een medewerker Voorzieningenbeleid (Bram Antheunis) van het Agentschap Jongerenwelzijn en de raadgever Jeugdhulp van het kabinet van Minister Vandeurzen (Peter Casteur). De uitgebreide Stuurgroep Ondersteuningsproject EMK volgende de uitvoering van de convenant rond het Ondersteuningsproject EMK op en dit zowel op inhoudelijk, organisatorisch als financieel vlak. Voor de periode waarop dit werkingsverslag van toepassing is, namelijk het werkingsjaar 2013 kwam de uitgebreide Stuurgroep Ondersteuningsproject EMK vijf maal samen, namelijk: dinsdag 5 maart; dinsdag 7 mei; dinsdag 11 juni; dinsdag 17 oktober; dinsdag 17 december. De verslagen van deze overlegmomenten zijn terug te vinden onder 'Bijlage 1'. 7

8 3. Proces samenstelling aanbod Het proces voor de uitwerking van het aanbod werd uitgetekend en geleid door de hierboven beschreven interne en uitgebreide stuurgroep Eerste bevraging De interne stuurgroep organiseerde via google docs een bevraging bij de private voorzieningen, ingestapt in het emk in 2013, waarbij gepeild werd naar hun ondersteuningsbehoeften en de wijze waarop ze deze ondersteuning wensten te krijgen. De stuurgroep schoof via de bevraging reeds enkele thema s naar voren. De deelnemers konden met een 5 puntenschaal aangeven in welke mate ze thema s als organisatieontwikkeling, onderzoeken en opvolging van effecten van de reorganisatie, de financiële monitoring, de afstemming IJH en visie Staten-Generaal en ten slotte een ICT-ondersteuning belangrijk achten. Zij konden ook aangeven of ze deze ondersteuning wensten via een helpdesk, opleiding, onderzoek en/of intervisie. Daarnaast konden de voorzieningen via een open bevraging nog aanbevelingen of opmerkingen formuleren. Hieronder volgt een weerslag van de resultaten van deze bevraging. Resultaten 1) Geef een rangorde van belangrijkheid van thema s aan, waarbij 1 als het minst belangrijke en 5 als het meest belangrijke wordt ervaren. - Organisatieontwikkeling 1 (minst belangrijk) 3 7% 2 4 9% % % 5 (meest belangrijk) 18 42% 8

9 2) Geef een rangorde van belangrijkheid van thema s aan, waarbij 1 als het minst belangrijke en 5 als het meest belangrijke wordt ervaren. - Onderzoeken en opvolgen van effecten van reorganisatie 1 (minst belangrijk) 3 7% % % % 5 (meest belangrijk) 11 26% 3) Geef een rangorde van belangrijkheid van thema s aan, waarbij 1 als het minst belangrijke en 5 als het meest belangrijke wordt ervaren. - Afstemming met integrale jeugdhulp en visie Staten- Generaal 1 (minst belangrijk) 7 16% % % % 5 (meest belangrijk) 4 9% 9

10 4) Geef een rangorde van belangrijkheid van thema s aan, waarbij 1 als het minst belangrijke en 5 als het meest belangrijke wordt ervaren. - Financiële monitoring 1 (minst belangrijk) 5 12% 2 1 2% % % 5 (meest belangrijk) 16 37% 5) Geef een rangorde van belangrijkheid van thema s aan, waarbij 1 als het minst belangrijke en 5 als het meest belangrijke wordt ervaren. - ICT-toepassingen 1 (minst belangrijk) 11 26% % % % 5 (meest belangrijk) 4 9% 10

11 6) Welke vorm van ondersteuning wenst men voor welk thema? a) Geef je voorkeur van methode aan voor het thema ORGANISATIEONTWIKKELING. Helpdesk 7 17% Opleiding 28 68% Onderzoek 4 10% Intervisie 27 66% Mensen kunnen meer dan één selectievakje selecteren, en daarom kan het percentage hoger dan 100% zijn. b) Geef je voorkeur van methode aan voor het thema ONDERZOEKEN EN OPVOLGEN VAN EFFECTEN VAN REORGANISATIE. Helpdesk 3 7% Opleiding 10 24% Onderzoek 28 67% Intervisie 19 45% Mensen kunnen meer dan één selectievakje selecteren, en daarom kan het percentage hoger dan 100% zijn. c) Geef je voorkeur van methode aan voor het thema AFSTEMMING MET INTEGRALE JEUGDHULP EN VISIE STATEN-GENERAAL. Helpdesk 6 15% Opleiding 13 33% Onderzoek 12 31% Intervisie 19 49% Mensen kunnen meer dan één selectievakje selecteren, en daarom kan het percentage hoger dan 100% zijn. 11

12 Conclusies van de bevraging Rangorde van belangrijkheid ondersteuning voorzieningen op basis van de bevraging: 1. Organisatieontwikkeling: via opleiding en intervisie 2. Financiële monitoring: via helpdesk en opleiding 3. Onderzoeken en opvolgen van effecten van reorganisatie: via onderzoek en intervisie 4. Afstemming IJH en visie Staten-Generaal: via intervisie 5. ICT: via helpdesk en opleiding Vanuit de open bevraging kwamen onder andere elementen naar voor die de nadruk legden op: financiële ondersteuning en leefbaarheid; de impact van de enveloppe op de verhouding werkgever-werknemer (wegvallen van bijlage 2 van het erkenningsbesluit); het beheersen van de organisatie qua bezettingsgraden, FID-parameters, en de vrees dat hier veel tijd zal moeten naartoe gaan. Hoe kunnen we dit voorkomen? Hoe kunnen voorzieningen hierin ondersteund worden?; hoe voorkomen om te vervallen in een eenzijdig verhaal van aantoonbaarheid van face-to-face contacten met een verhoogde registratiedruk als gevolg?; 12

13 de mogelijkheid om flexibel te kunnen werken; regionale afstemming (ook het werken vanuit één sectorale visie staten-generaal) wordt steeds belangrijker. Hoe ons hier op organiseren?; wat kunnen voorzieningen leren uit het MFC-project?; aandacht geven aan verschillende snelheden van organisaties die instappen; aandachtspunt: voldoende focus op verbeterde kwaliteit van hulpverlening aan cliënten. Hoe ondersteuning verder realiseren? Een bespreking van de bovenstaande resultaten op de interne stuurgroep resulteerde tot de oplijsting van drie uitgangspunten. Deze vormende leidraad voor de verdere uitwerking van de ondersteuningsopdracht en om de verantwoordelijkheden van de verschillende partners duidelijk te maken: de implementatie van nieuwe regelgeving is de verantwoordelijkheid van het Agentschap Jongerenwelzijn; het belang van een opvolgingsstructuur (met oog op eventuele bijsturing) van het experiment: IVA, koepels, kabinet, vakbonden en academici; de effectieve ondersteuning van de voorzieningen die in het emk stappen: taakverdeling nog af te spreken met een gecoördineerde aanpak. Afhankelijk van budget en expertise door een stuurgroep opdrachten uitbesteden aan koepels, steunpunten of vormingsdiensten. o Koepels: financiële tool ontwikkelen ism agentschap organisatieontwikkeling ism met vormingsdienst organisatie intervisie ivm organisatieontwikkeling effecten van reorganisatie en afstemming met IJH en Staten-Generaal. o Agentschap Jongerenwelzijn: Dataverzameling - BinC o Expertiseplatform eventueel: Onderzoek effecten (cliënten medewerkers organisaties). 13

14 3.2. Tweede bevraging De resultaten van deze schriftelijke bevraging werden teruggekoppeld, besproken en verder verfijnd tijdens de verschillende interne overlegmomenten die iedere koepel met haar leden organiseerde. Na bundeling ervan, werd gekomen tot de volgende resultaten: 1. De financiële monitoring Ontwikkelen van een instrument die de betrokken voorzieningen ondersteunt in de opmaak en de opvolging van de begroting, in het bijzonder voor wat de component personeelskosten betreft; organiseren van regionale toelichting over het gebruik van het instrument; het voorzien in een helpdesk voor vragen inzake het gebruik van het instrument. 2. Het management van de inputgebieden Organisatiestructuur en -ontwikkeling o Hoe bouw je een organisatie om van een erkende voorziening o.b.v erkenningscategorieën naar een poule van modules? o Welke mogelijke organisatiestructuren zijn er? o Hoe realiseer je de zorgcontinuïteit? Veranderingsmanagement o Hoe ga je om met verandering in een organisatie? Functies die fundamenteel wijzigen. o Gevolgen voor de missie, visie en strategische en operationele doelstellingen. o Voor een aantal medewerkers zal de inhoud van het werk veranderen ze moeten inzicht krijgen op het bredere veldwerk. o Hoe maak je het veranderingsproces transparant in de organisatie? o Hoe neem je de medewerkers mee in een nieuw verhaal? (communicatie, weerstand,...). Een studiedag en een publicatie waarin al deze elementen worden opgenomen, kunnen voorzieningen op weg zetten. Verloningsbeleid o Verloningssystemen en verloningsmanagement: zijn de barema s nog de barema s? We vallen nu terug op de cao s die bestaan. Hoe omgaan met startbanen, bijzondere statuten, rsz-vermindering, groepsverzekering, maaltijdscheques,... Wat zijn hier de mogelijkheden? o Hoe kan je omgaan met ziektevervangingen, anciënniteit? Zijn hier systemen voor? 14

15 Personeelsbeleid o Hoe zorg je voor een continuïteit in je personeel in een tijd van grote veranderingen? o De impact van het thuiswerken. o Het modulair kader vraagt veel flexibiliteit van het personeel: Invloed op werkdruk? Nodige randvoorwaarden vanuit de voorziening, om deze flexibiliteit en bolwerken takenpakket mogelijk te maken? Intervisiegroepen Voor organisaties die pas ingestapt zijn, kan een studiedag met voorbeelden en aandachtspunten een goede start zijn. Vanuit deze studiedag kunnen ondersteunende processen tot stand komen. Competentiemanagement o Door modulering nieuwe inhouden: wat zijn competentieprofielen. Is er een zekere mate van consensus hierover? o Wat is de verruimde breedsporige contextbegeleiding? Sociaal ondernemerschap o Het zal er als werkgever anders aan toe gaan hoe maak je keuzes dit verhoogt de druk op wat baseer je je om objectiveerbare keuzes te maken. Hoe creëer je zelf een kader, als sociaal ondernemer. Je komt tot een andere verhouding werkgever werknemer. o Omgaan met personeelsafvaardiging: zal ook belangrijker worden voor kleine voorzieningen. o Afsluiten van convenanten rond vernieuwing (is een overgangsprobleem) o Hoe ga je om met concurrentie tussen voorzieningen? Hoe beschermen we ons daarin? o Van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde hulpverlening, van een functiegericht naar productgerichte organisatie. Maar met behoud van de expertise en know how die er nu is. Concrete workshops-opleidingen. Samenwerkingsstructuren en modellen. Platforms creëren voor registratiesystemen. Inhoud & organisatie van hulpverlening o Vormgeving en organisatie interne regie. o Vorming contextbegeleiding voor begeleiders. o Werken rond concrete processen en methodieken in de hulpverlening. 15

16 o o o Hoe vul je de ondersteunende modules in? Hoe zorg je voor zorgcontinuïteit? Multifunctioneel werken zal ook niet voor elke cliënt de beste oplossing zijn. Wat zijn de effecten op de totale cliëntengroep? Hoe residentieel luik blijvend kwalitatief laten draaien (sterke focus op context). Intervisiegroepen + toelichting/reflectie uit wetenschappelijke hoek Intervisies koppelen aan concrete praktijken zoals bv. vanuit de CANO-voorzieningen. 3.3 Bevindingen uit beide bevragingen Op de uitgebreide stuurgroep van 5 maart 2013 werd op basis van de resultaten van de bevragingen de volgende voorstellen naar voren geschoven. De vragen van voorzieningen situeren zich op twee niveaus, namelijk een aantal concretere vragen enerzijds en een aantal meer inhoudelijke zaken anderzijds. Andere vragen zijn niet echt EMK gerelateerd zijn. Dit moest verder uitgezuiverd worden. In eerste instantie is er onmiddellijke nood aan vorming rond hoe men op de personeelskost besparend kan werken. Op korte termijn moest een eerder informatief moment plaatsvinden. Daarnaast moest het aanbod zo snel mogelijk worden geconcretiseerd, in het bijzonder op het vlak van inhoud en partners. Er werd geopteerd om een aanbod uit te werken dat zich voornamelijk situeert op management en organisatieontwikkelingsniveau. Expertisedeling, informatie-uitwisseling, ondersteuning op het inhoudelijk luik van modulair werken lijkt als taak eerder weggelegd te zijn voor het Expertiseplatform Jeugdzorg. Het ontwikkelen van een elektronisch alomvattend registratiesysteem leek niet haalbaar binnen dit traject en zou een veelvoud van de middelen inhouden. De aanpak van de uitwerking van het ondersteuningsaanbod werd in volgende tijdpad gegoten. Zo snel mogelijk wordt er een tool ontwikkeld en verspreid om de personeelskost te begroten en op te volgen; op zeer korte termijn (voorjaar 2013) volgt een vorming rond veranderingsmanagement en tewerkstellingsmogelijkheden. Hiervoor wordt gericht partners aangesproken; een diepgaandere vorming vindt plaats in het najaar Een oproep tot indienen van offertes wordt opgemaakt en zeer breed kenbaar gemaakt. 3.4 Uitschrijven oproep en beoordelen offertes vorming inputgebieden Op basis van de conclusies van de uitgebreide stuurgroep werd door de interne stuurgroep een oproep uitgeschreven en verstuurd naar verschillende organisaties (Cf. 'Bijlage 2'). 16

17 Er werden 21 offertes: 4 voor het thema veranderingsmanagement, 4 voor het thema organisatiestructuur en - ontwikkeling, 2 voor het thema sociaal ondernemerschap, 2 voor het thema samenwerkingsstructuren en modellen, 5 voor het thema personeelsbeleid, 2 voor het thema competentiemanagement en 2 totaaloffertes. Voor de kwantitatieve beoordeling van offertes ontwikkelden de leden van de interne stuurgroep zes criteria waaraan een bepaald gewicht werd gegeven, namelijk: inhoud van het aanbod (gewicht 3); de voorgestelde methodiek (gewicht 2); voorstel van duurzaam resultaat (gewicht 3); de competentie van de lesgever (gewicht 3); ervaring met de sector BJB (gewicht 1), en; de geografische spreiding van het aanbod (gewicht 1). Deze criteria werden gekoppeld aan een scoreschaal van 1 tot 4 (niet goed matig goed en zeer goed) en leidde tot een kwantitatieve score. Op basis van dit resultaat werden de verschillende offertes samen met hun kostprijs door de stafleden van de koepels vergeleken en werd een voorstel van beslissing voor de uitgebreide stuurgroep uitgewerkt. Door de diversiteit van het aanbod hield de interne stuurgroep rekening met de diversiteit van snelheid waarin verschillende organisaties BJB zitten. De stuurgroep koos ervoor niet 1 vorming te organiseren die iedereen kan/moet volgen. Eerder ging de voorkeur uit naar een vormingsaanbod per specifiek thema. Afhankelijk van het traject dat een bepaalde voorziening loopt en de prioriteiten die zich in de voorziening stellen kon de voorziening kiezen voor één bepaald of meerdere vormingsthema s. De uitgebreide stuurgroep van 7 mei 2013 kwam op basis voor het door de interne stuurgroep uitgewerkte voorstel tot de volgende beslissingen voor de vormingen in het najaar: Veranderingsmanagement: Tabor vzw; Organisatiestructuur- en verandering: Mentor vzw; Sociaal ondernemerschap: CESOC-KHLeuven; Personeelsbeleid, VOCA; Competentiemanagement: Tabor vzw; Samenwerkingsstructuren en modellen: CESOC-KHLeuven. Iedere indiener werd schriftelijk op de hoogte gebracht over de al dan niet weerhouding van hun offerte. De mogelijkheid tot nadere uitleg over niet weerhouding werd geboden. De meeste niet weerhouden kandidaten maakten hiervan gebruik. De reden tot afwijzing van hun kandidatuur werd gevolgd na verklaring van de motivatie tot niet weerhouding. 17

18 4. Informant Wat de coördinatie van de inschrijvingen van het vormingsaanbod in het najaar 2013 betreft, werd door de uitgebreide stuurgroep beslist dit uit te besteden aan Informant. Binnen deze gecoördineerde inschrijving nam Informant voor elke vorming volgende taken op: bekendmaking en communicatie aanbod; overleg en afstemming met de vormingsorganisaties; inschrijvingspagina's op site Informant; opvolging inschrijvingen en inschrijvingsbeleid; versturen en verwerken behoeftenbevraging; opmaak wegomschrijving; versturen praktische informatie; versturen herinneringsmails; opmaak en verzenden evaluatie;s verwerken evaluaties. 5. Overzicht aanbod en deelname Onderstaande geeft een overzicht van het gehele vormingaanbod onder het ondersteuningsproject EMK. Een overzicht van de inschrijvingen per aanbod, is terug te vinden in 'Bijlage 3'. 'Bijlage 3' omvat per vormingsaanbod een overzicht van de deelnemers binnen het ondersteuningsproject EMK Voor twee vormingen, met name voor 'Veranderingsmanagement' (Tabor) en de reeks 'sociaal ondernemen' en 'samenwerkingsverbanden' (CESOC), waren er na inschrijving door de EMK organisaties 2013, nog plaatsen vrij. Na overleg binnen de uitgebreide stuurgroep werd beslist dat dit aanbod bijgevolg ook opengesteld werd voor de instappers EMK 2014 en Ook deze deelnemers zijn opgenomen in de deelnemerslijst. 5.1 Toelichting financiële tool (Vlaams Welzijnsverbond) Ter ondersteuning van de voorzieningen in het EMK werd door Steven De Looze (stafmedewerker Vlaams Welzijnsverbond), in samenwerking met de leden van de financieel-economische commissie voor de sector Bijzondere Jeugdbijstand bij het Vlaams Welzijnsverbond, het bestand rekenmodule lonen ontwikkeld. Het doel van de rekenmodule lonen is een zo correct mogelijke loonbegroting te maken voor het komende jaar, met ook een detail van de loonkost per maand. Daarbij is de mogelijkheid voorzien om zelf simulaties te maken van het effect van een gewijzigd personeelsbeleid, 18

19 door de aanpassing van aantal parameters per individu of voor de volledige personeelsgroep. Verder kan tijdens het jaar na afloop van elke maand de reële loonkost ingevoerd worden, om op die manier op te volgen of men afwijkt van de begroting en de beschikbare personeelsenveloppe. Het bestand bevat een hele reeks tabbladen: het tabblad toelichting bevat meer informatie over de beveiliging van het bestand en de gehanteerde kleuren. Een aantal kleuren keren telkens terug en geven visueel aan welke cellen men moet invullen en welke beveiligd zijn. op het tabblad basisgegevens kunnen voor elke arbeidsovereenkomst een aantal gegevens ingevuld worden, die als basis gebruikt worden voor de verdere berekeningen. Een groot deel van deze gegevens kunnen de voorzieningen kopiëren uit een document van het Agentschap Jongerenwelzijn, namelijk het bestand met de berekening van de enveloppe met de lijst van personeelsleden in dienst op 1 januari. het tabblad barema s bevat alle barema s aan index 100% die van toepassing zijn binnen paritair comité op het tabblad parameters worden een aantal parameters weergegeven die gebruikt worden in de berekeningen. Voorzieningen kunnen deze parameters zelf nog wijzigen. voor elke maand is er een afzonderlijk tabblad waar de berekening van de loonkost in detail is terug te vinden. Hier kan men nog wijzigingen aanbrengen, bv. omwille van afwezigheden. op het tabblad jaaroverzicht totaal wordt per maand én per kwartaal een overzicht gegeven van de geraamde loonkost. Het verschil met de beschikbare personeelsenveloppe kan ook maand per maand opgevolgd worden. op het tabblad jaaroverzicht WN wordt de totale geraamde loonkost per personeelslid weergegeven per maand, per kwartaal en het geheel op jaarbasis. Bij het bestand is ook een uitgebreide handleiding geschreven. In het najaar van 2013 werd een bevraging uitgevoerd omtrent het gebruik en de correctheid van het rekenbestand. Hierin kwamen we tot een gemiddelde beoordeling van 7,70 op 10. Het rekenbestand werkt goed, mits regelmatige opvolging en aanpassing voor personeelswijzigingen in de loop van de het jaar. Het bestand biedt in elk geval een ondersteuning ter verantwoording naar de raad van bestuur. De afwijking tussen de simulatie en de reële loonkost bedraagt in de meeste gevallen minder dan 1%, enkel in de maand van het vakantiegeld zijn er soms grotere afwijkingen. Voor 2014 werden nog een aantal kleine aanpassingen aan het bestand doorgevoerd. Organisatie Deze toelichtingsmomenten werden praktisch georganiseerd en inhoudelijk toegelicht door Steven Delooze van het Vlaams Welzijnsverbond. 19

20 Locatie en tijdstip De tool werd op drie plaatsen (Gent, Antwerpen en Leuven) toegelicht in het voorjaar van 2013 voor de instappers in 2013 en op dezelfde plaatsen in het najaar van 2013 voor de instappers in Er vonden drie infosessies plaats in voorjaar 2013 (instappers 2013) Antwerpen: 21 februari 2013, 14u00-16u00, TPC Wilrijk; Gent: 26 februari 2013, 14u00-16u00, Guislain vormingscentrum; Leuven: 28 februari 2013, 10u00-12u00, Park Inn Hotel. Er vonden drie infosessies plaats in het najaar 2013 (instappers 2014 en 2015): Antwerpen: 27 november 2013, TPC Wilrijk; Gent: 29 november 2013, Guislain vormingscentrum; Leuven: 5 december 2013 Jeugdherberg De Blauwput, Leuven. Deelname Antwerpen - 21 februari 2013: 23 deelnemers; Gent - 26 februari 2013: 49 deelnemers; Leuven - 28 februari 2013: 26 deelnemers. Antwerpen 27 november 2013 : 20 deelnemers; Gent - 29 november 2013: 26 deelnemers; Leuven 5 december 2013: 22 deelnemers. 5.2 Tewerkstellingsmaatregelen (Jobkanaal/Verso) Binnen het kader van specifieke vragen inzake de enveloppefinanciering en -beheer, kwam tijdens de behoeftenbevraging van de EMK-organisaties de vraag inzake informatie rond tewerkstellingsmogelijkheden naar boven. Organisatie De drie toelichtingsmomenten werden praktisch georganiseerd door Informant en inhoudelijk toegelicht door Jan Verdée van Jobkanaal/Verso. Dit steeds met betrokkenheid van enkele regionale actoren die expertise hebben rond dit thema. Locatie en tijdstip De infosessies vonden plaats op drie verschillende locaties in Antwerpen, Leuven en Gent. Antwerpen: 13 juni 013, 9.15u-13:00, CC Luchtbal, Columbiastraat 110,2030 Antwerpen; Leuven: 25 juni 2013, 12u30-16u00, KULeuven, Dekenstraat 2, 3000 Leuven; Gent: 27 juni 2013, 9u15-13u00, Geuzenhuis. Kantienberg 9, 9000 Gent. 20

Begeleiding in haar context

Begeleiding in haar context Begeleiding in haar context Contextbegeleiding: Krachtlijnen vanuit de overheid Brussel, 16 september 2014 Openness and participation are antidotes to surveillance and control. (Howard Rheingold) WWW.JONGERENWELZIJN.BE

Nadere informatie

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak -Herhaling startdagen 2011 op algemene vraag van de voorzieningen-

Nadere informatie

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject Mijn visie op leren Opleidingen rond coachen en leidinggeven impliceren het bijbrengen van een aantal theoretische inzichten, maar leiden pas écht tot verandering als mensen uitgedaagd worden om fundamenteel

Nadere informatie

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Trefdag Jong en zonder (t)huis 2 juni 2017 David Debrouwere Afdelingshoofd Voorzieningenbeleid Jongerenwelzijn Inhoud Actieplan jongvolwassenen

Nadere informatie

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG Stefaan VIAENE Johan PEETERS 30 maart 2007 1 A. CONTEXT VAN HET PROJECT - Doelstelling 32 van het Globaal Plan bepaalt: We geven

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb.

WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb. Open aanbod trainingen WEB Consult 2009 WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb.be 014 46 27 19 Wie is WEB Consult? Vanuit

Nadere informatie

van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015

van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015 van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015 1 Introductie en situering takendebat fase 1: 2011 takendebat = ONDERZOEK takendebat fase 2: 2012 thematische analyses

Nadere informatie

Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn

Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn nota aan private voorzieningen BJB datum 02/02/2015 uw kenmerk naam lijnmanager David Debrouwere naam auteur Kim Craeynest onderwerp Communicatie

Nadere informatie

Inhoudstafel. Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen

Inhoudstafel. Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen Prof. dr. Jozef Pacolet, Annelies De Coninck & Frederic De Wispelaere Studiedag SWVG Integrale zorg en ondersteuning 19 november 2015

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Effectief hulpverlenen met goesting in een veranderend welzijnslandschap

Effectief hulpverlenen met goesting in een veranderend welzijnslandschap Effectief hulpverlenen met goesting in een veranderend welzijnslandschap Vermaatschappelijking van de zorg, persoonsvolgende financiering, sociaal ondernemerschap. Het zijn evoluties die niet meer weg

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 16 juni Het verslag van de vorige vergadering dd. 16 juni 2014 wordt goedgekeurd.

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 16 juni Het verslag van de vorige vergadering dd. 16 juni 2014 wordt goedgekeurd. verslag MC IJH datum 08 september 2014 lokaal Ellips 10.23 refertenummers MC20141013_01 aanwezig Stefaan Van Mulders, Jean-Pierre Vanhee, Katrien Verhegge, Patrick Bedert, James Van Casteren, Dirk Dewolf,

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

FAQ bij rekenmodule lonen

FAQ bij rekenmodule lonen FAQ bij rekenmodule lonen Samenvatting inhoud (ctrl + klikken om koppeling te volgen): 1. Persoon met meerdere contracten 2. Langdurige ziekte 3. Extralegale voordelen 4. Onregelmatige prestaties (toeslagen)

Nadere informatie

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO DETAILED CURRICULUM MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO Innovatie is noodzakelijk om in de huidige hyper-competitieve, internationale en volatiele markt continuïteit te kunnen verzekeren.

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Workshop 5: Talentmanagement als hefboom in de (sociale) economie? zaal 3 + L. Talentmanagement als hefboom in de (sociale) economie?

Workshop 5: Talentmanagement als hefboom in de (sociale) economie? zaal 3 + L. Talentmanagement als hefboom in de (sociale) economie? Workshop 5: Talentmanagement als hefboom in de (sociale) economie? zaal 3 + L Nancy Cantens - Ann Decorte Talentmanagement als hefboom in de (sociale) economie? 1. Toelichting bij het wat, wanneer en waarom

Nadere informatie

BASISOPLEIDING VOOR MOBILITEITSCOÖRDINATOREN INHOUD VAN DE OPLEIDING

BASISOPLEIDING VOOR MOBILITEITSCOÖRDINATOREN INHOUD VAN DE OPLEIDING BASISOPLEIDING VOOR MOBILITEITSCOÖRDINATOREN INHOUD VAN DE OPLEIDING Module 1 Mobiliteitsmanagement en verkeersveiligheid in alle facetten In module 1 wordt het verband gelegd tussen mobiliteitsmanagement

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

WELKOM. Geert Vannieuwenhuyze. De Lovie vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw

WELKOM. Geert Vannieuwenhuyze. De Lovie vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw WELKOM Geert Vannieuwenhuyze De Lovie vzw 1 Situering Wijzigende maatschappij, wetgeving, rolpatronen, stem van de gebruiker, mogelijkheden overheid, Effect op Manier waarop mensen hun loopbaan uitbouwen

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmoment voor kinderbegeleiders Kinderopvang is volop in beweging. Vanuit het Steunpunt Kinderopvang van de VVSG en Diverscity willen we mee invulling geven

Nadere informatie

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken 1. Missie / visie van het OCMW Sint-Truiden Het OCMW Sint-Truiden heeft als opdracht het

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Organisatiecultuur... 13 1.2. Noodzaak van cultuuromslag... 15 1.3. Structuur-, cultuurdiscussie... 15 1.4. Organisatiecultuur... een

Nadere informatie

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren.

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren. 1 / 6 Deel 1: Beschrijving van de structurele waar we aan participeren. In deze procedure beschrijven we enkel het permanent of structureel overleg waaraan we verplicht of vrijwillig participeren. Naast

Nadere informatie

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN EVALUATIE - 5 maart 2015 PROJECT DIENSTEN VOOR GEZINSZORG - DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN OOST-VLAANDEREN

Nadere informatie

Modules in vzw Beaufort

Modules in vzw Beaufort Modules in vzw Beaufort Indigo, vroeger cat 1 begeleidingstehuis voor 45 jongeren, 0-21 jaar, sinds 2013: 42 verblijfsmodules + 45 modules Contextbegeleiding (CB) Epsilon, vroeger dagcentrum Lokeren, 10

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG Driedaagse vormingsreeks c Sterk in mijn functie als ergotherapeut in de STUDIEDAG ouderenzorg ERGOTHERAPIE of de geestelijke gezondheidszorg BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG 27 NOVEMBER 2014 De Kronkels-studiedag

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Het experimenteel modulair kader

Het experimenteel modulair kader Het experimenteel modulair kader Een inspiratiebundel voor organisaties die instappen in 2014 1 Inhoudstafel Inleiding 1. Het experimenteel modulair kader 2. De Modules 2.1 Typemodule Contextbegeleiding

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld Wingerdbloei

Praktijkvoorbeeld Wingerdbloei Daniël Bal Praktijkvoorbeeld Wingerdbloei HRwijs inspiratiesessie 18 september 2014, Leuven 1. Organisatiestructuur Organisatie van de zorg Algemeen Directeur Logistiek Directeur Pedagogisch Directeur

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter BACHELOR NA BACHELOR ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan Naam student: Maes Pieter 2011-2012 POP EERSTE GEKOZEN ALGEMENE COMPETENTIE: OPBOUWEN VAN EEN

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Social Profit. Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie. Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden

Social Profit. Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie. Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden Dagvan de Social Profit Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie P E R S O O N L I J K E U I T N O D I G I N G Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden

Nadere informatie

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen.

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. WAT KAN WEB VOOR U BETEKENEN? 1 2 WIJ VINDEN DE JUISTE WERKNEMER VOOR UW BEDRIJF OF ORGANISATIE WEB bereikt jaarlijks een 1000-tal werkzoekenden.

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - voorontwerp van decreet betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de

Nadere informatie

Zonder de aanwezigheid van een groep trekkers, kan een proces zoals competentiemanagement niet slagen.

Zonder de aanwezigheid van een groep trekkers, kan een proces zoals competentiemanagement niet slagen. Thuishulp vzw Sector: Gezinszorg + kinderzorg Aantal werknemers: 4500 werknemers Contact: Liesbeth Stevens Senior stafmedewerker Sint-Jansstraat 32-38 1000 Brussel 02/515 06 16 lies.stevens@socmut.be Thuishulp

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE SITUERING Deze afsprakennota kadert binnen de ruimere samenwerking tussen de gemeente en Logo Antwerpen

Nadere informatie

EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE

EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE Nota Ref: N62x-15-05b Brussel, 17 april 2015 EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE SUBSIDIES VOOR DE SOCIALE ECONOMIE' 1 INFOSESSIES IN DE 5 PROVINCIES De voorbije maanden organiseerde Kenniscentrum

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren Analyse De bedoeling is dat u bij het beantwoorden

Nadere informatie

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN LANCERING ACTIEMAP BA[L]AN S WORKSHOP MYRIAM HEEREMANS PROJECTONTWIKKELAAR DUURZAAM PERSONEELSBELEID EN DIVERSITEIT - RESOC MECHELEN LUDO COOLS STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN PSYCHIATRISCH CENTRUM DUFFEL

Nadere informatie

Opleiding Leidinggeven

Opleiding Leidinggeven Opleiding Leidinggeven Voor wie? De Opleiding Leidinggeven richt zich naar (bege)leiders van teams, organisaties en bedrijven: managers, directeuren, HR-managers, projectleiders, coördinatoren, teamcoaches

Nadere informatie

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Waarom een Europees project? Hoe begin je aan een Europees project? Hoe stel je de aanvraag

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel

SAMENSPRAAK. Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Tweedaagse verdiepingstraining in de benadering van Signs of Safety.

Nadere informatie

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O. 2012-2013 CultuurlinC, marktplaats cultuureducatie Roosendaal biedt de cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw Voortgezet Onderwijs aan. Aanleiding

Nadere informatie

Afspraak: De leden van het expertiseplatform bekijken deze informatie op de website. Bespreking onderzoeksopdrachten (vast agendapunt)

Afspraak: De leden van het expertiseplatform bekijken deze informatie op de website. Bespreking onderzoeksopdrachten (vast agendapunt) verslag Expertiseplatform Jeugdzorg datum 2 maart 2015 lokaal 10.53 refertenummers aanwezig Joost Bronselaer - David Debrouwere- Eddy Van den Hove Els Meert Chris Smolders Martine Van Geyt (STEunpunt aww)

Nadere informatie

VOORSTELLING COMPETENT MET JE TALENT TALENT TRANSFER. EAD Consulentendag 16/9/2011, Brussel

VOORSTELLING COMPETENT MET JE TALENT TALENT TRANSFER. EAD Consulentendag 16/9/2011, Brussel VOORSTELLING COMPETENT MET JE TALENT TALENT TRANSFER EAD Consulentendag 16/9/2011, Brussel Anne Coetsier, SERR/Resoc Gent Rondom Gent Myriam Heeremans, Resoc Mechelen PROGRAMMA WORKSHOP kennismakend rondje

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Management in de non-profit

Management in de non-profit Postgraduaat Management in de non-profit 2015-2016 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MANAGEMENT IN DE NON-PROFIT Bij non-profit organisaties ligt de belangrijkste klemtoon

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS KRACHTGERICHTE HULPVERLENING IN DIALOOG Bind-Kracht staat voor een kwaliteitsvolle hulpverlening aan mensen in armoede. Krachtgericht werken,

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

verslag Intervisie EMK Regio West-Vlaanderen

verslag Intervisie EMK Regio West-Vlaanderen verslag Intervisie EMK Regio West-Vlaanderen datum 24 mei 2013 lokaal VAC Brugge refertenummers aanwezig Sonja Van Ossel (regioverantwoordelijke), Werner Vandecasteele (CWL), Sabine Bourgeois (Oranjehuis),

Nadere informatie

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Workshop werkplekleren: opbouw Wat is werkplekleren? Uitgangspunt Waarom werkplekleren? Getuigenissen Wedstrijd Toekomst werkplekleren? Advies SERV

Nadere informatie

Toelichting. De projectbegeleider van het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject.

Toelichting. De projectbegeleider van het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject. INFODOCUMENT KANDIDAATSTELLING BEGELEIDINGSTRAJECT HAALBAARHEIDSONDERZOEK VOOR HERBESTEMMING VAN EEN PAROCHIEKERK AANVRAAG IN TE DIENEN UITERLIJK 22 SEPTEMBER 2017 Toelichting Voor wie? Steden/gemeenten

Nadere informatie

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken Syntra, VDAB

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan De weg is belangrijker dan de wegwijzer Tussen de wil om het huidige vormingsbeleid meer af te stemmen op de uitdagingen inzake toenemende kwaliteitseisen

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart?

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart? Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal

Nadere informatie

MENTOR + Een opleiding voor mentoren 1. voor mentors. 1 Deze opleiding komt in aanmerking voor de doelgroepvermindering

MENTOR + Een opleiding voor mentoren 1. voor mentors. 1 Deze opleiding komt in aanmerking voor de doelgroepvermindering MENTOR + Een opleiding voor mentoren 1 1 Deze opleiding komt in aanmerking voor de doelgroepvermindering voor mentors. Belang van een goede mentor Niet iedereen is geschikt als mentor. Het is in de 1 ste

Nadere informatie

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 Strategisch Personeelsmanagement Advies Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 De essentie Via het pilootproject "strategisch personeelsmanagementadvies" geeft het

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Op de agenda. VIVO vzw. Het persoonlijk ontwikkelingsplan: een instrument binnen een kwalitatief VTO -beleid

Op de agenda. VIVO vzw. Het persoonlijk ontwikkelingsplan: een instrument binnen een kwalitatief VTO -beleid Het persoonlijk ontwikkelingsplan: een instrument binnen een kwalitatief VTO -beleid Aline Schelfaut Miranda Vermeiren 22 mei 2013 Op de agenda Intro Kwalitatief leer- en opleidingsbeleid Het persoonlijk

Nadere informatie

Het verslag van het overleg van 7 mei ll. wordt goedgekeurd.

Het verslag van het overleg van 7 mei ll. wordt goedgekeurd. , Verslag Intervisiegroep werknemers EMK datum 5 juli 2013 lokaal 0.11 refertenummers 2013/2 aanwezig Vakbonden en vertegenwoordigers vakbonden uit voorzieningen Lieven Blomme, LBC-NVK Tom Corrigan, BBTK

Nadere informatie

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007.

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007. Jaarverslag 2007 Voor vzw touché was 2007 het jaar van de oprichting, de bekendmaking en de opstart. Dit jaarverslag beschrijft de werking en de activiteiten van het eerste jaar van de vzw. 1. Oprichting

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

POP POP. Programma workshop POP. 1. Algemeen kader Situering POP. 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag!

POP POP. Programma workshop POP. 1. Algemeen kader Situering POP. 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag! Programma workshop 1. Algemeen kader Situering Aanleiding Project -model 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag! 1 Achtergrond: Evoluties op de AM: uitdagingen toenemend aantal knelpuntberoepen

Nadere informatie

Intersectorale intervisie GGZ

Intersectorale intervisie GGZ Versie: 18 november 2011 Baudelokaai 8 9000 Gent Project Intersectorale intervisie GGZ deel-sel Gent Het projectvoorstel is gestemd op de vergadering van de deel-sel van 9 September 2011. Het projectplan

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek

Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek Achtergrond informatie Voor men aan een functioneringsgesprek begint is het belangrijk wat achtergrondinformatie in te winnen

Nadere informatie

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen AFSTANDSLEREN EN ICT GECOMBINEERD ONDERWIJS 4 1 Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen Steven De Pauw Coördinator Toll-net Steven Verjans Universitair docent Open Universiteit

Nadere informatie

FUNCTIONEREN EVALUEREN. CLB van het GO!

FUNCTIONEREN EVALUEREN. CLB van het GO! FUNCTIONEREN EVALUEREN CLB van het GO! Procedure goedgekeurd dd. 12.11.2007 INLEIDING De Raad van de Directeurs van de CLB van het GO! (RADI) heeft gezamenlijk functiebeschrijvingen ontwikkeld (werkgroep

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

HR - beleid in 3D: Waar staan we als school/sg/organisatie?

HR - beleid in 3D: Waar staan we als school/sg/organisatie? HR - beleid in 3D: Waar staan we als school/sg/organisatie? Verticale integratie Horizontale integratie Diepte integratie - Horizontale integratie : Hoe stemmen wij alle elementen van onze horizontale

Nadere informatie