Brandweer Amsterdam-Amstelland. COMMUNICATIEPLAN 2 e Loopbaan een nieuwe uitdaging! Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig. maart 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brandweer Amsterdam-Amstelland. COMMUNICATIEPLAN 2 e Loopbaan een nieuwe uitdaging! Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig. maart 2010"

Transcriptie

1 Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig COMMUNICATIEPLAN 2 e Loopbaan een nieuwe uitdaging! maart

2 Inleiding Sinds de afschaffing van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) zijn korpsen verplicht een 2 e loopbaanbeleid in te voeren. Het uitgangspunt van dit beleid is dat medewerkers in bezwarende functies uiterlijk na twintig jaren doorstromen naar niet-bezwarend werk. Dit geldt voor alle werknemers die vanaf 1 januari 2006 in dienst zijn getreden. De medewerkers die op 31 december 2005 een bezwarende functie vervulden, maar minder dan twintig dienstjaren hadden op 1 januari 2006, kunnen zich ook oriënteren op een 2e loopbaan of kunnen gebruik maken van het FLOovergangsrecht. die op 31 december 2005 langer dan twintig jaar in dienst waren, vallen buiten het 2 e loopbaanbeleid. De regeling is gericht op het starten van een niet-bezwarende functie binnen de eigen organisatie en in tweede instantie binnen de gemeenten behorend bij regio Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA) of daarbuiten. 2 e Loopbaanbeleid Brandweer Amsterdam-Amstelland Binnen Brandweer Amsterdam-Amstelland is het beleid gericht op diegenen waarop een leeftijd van 55 jaar van toepassing is in het kader van het FLO-overgangsrecht. Ook dit communicatieplan is op deze doelgroep gericht. Het is vanzelfsprekend dat het afschaffen van het FLO en het invoeren van het 2 e loopbaanbeleid grote organisatorische gevolgen met zich meebrengt voor de gehele repressieve dienst. Het CAOakkoord verplicht de werkgever om de werknemer te begeleiden naar zijn of haar 2 e loopbaan, aansluitend op de bezwarende functie. De werkgever dient dus ondersteuning en faciliteiten aan te bieden bij de voorbereiding op en de doorstroom naar een 2 e loopbaan. Hieruit vloeit voort dat er meer aandacht wordt besteed aan persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers door onder andere het sterker werken met Persoonlijke Ontwikkelings Plannen (POP), het voeren van loopbaan- en adviesgesprekken, het aanbieden van opleidingen en al de andere faciliteiten die noodzakelijk zijn om het 2 e loopbaantraject te laten slagen. Het Ontwikkel Centrum voor Loopbaan en Leidersschap (OCL2) heeft de opdracht gekregen om het 2 e loopbaanbeleid vorm te geven, te implementeren en te borgen binnen de organisatie. Afwijkingen CAO-akkoord Bij het verder aanscherpen van de notitie over de 2 e loopbaan, is ervoor gekozen om af te wijken van het landelijke FLO-overgangsrecht in relatie tot de 2 e loopbaan. Er bestaan essentiële verschillen tussen het CAO-akkoord en het 2e loopbaanbeleid van BAA. Deze verschillen hebben betrekking op de medewerkers die op 31 december 2005 een bezwarende functie vervulden, maar minder dan twintig dienstjaren hadden op 1 januari 2006 (dus de doelgroep die onder het FLO-overgangsrecht valt). Hieronder worden de verschillen tussen het CAO-akkoord en Brandweer Amsterdam-Amstelland samengevat in een tabel: CAO-akkoord die onder het FLOovergangsrecht vallen, zijn verplicht om te werken aan een 2e loopbaantraject. die onder het FLOovergangsrecht vallen, werken verplicht aan een 2e loopbaanplan, maar hoeven hun bezwarende functie niet verplicht te verlaten (tenzij zij ook daadwerkelijk aan de slag gaan met het uitvoeren van hun plannen). Brandweer Amsterdam-Amstelland die onder het FLO-overgangsrecht vallen, krijgen een (verplicht) gesprek met OCL2. Hierin wordt de belangstelling voor een 2e loopbaan besproken en vastgelegd in een intentieverklaring. Bij het ontbreken van belangstelling voor een 2e loopbaantraject, wordt er geen traject gestart. Tot de leeftijd van 55 jaar hebben medewerkers in deze doelgroep één keer in de vier jaar de mogelijkheid om hun besluit te heroverwegen. Indien medewerkers die onder het FLO-overgangsrecht vallen kiezen voor een 2e loopbaantraject, is dit traject gericht op het verkrijgen van een 2e loopbaan in een niet bezwarende functie en daarmee uitstroom vanuit de bezwarende functie. 2

3 Communicatieadvies In 2010 wordt gestart met de implementatie van het 2 e loopbaanbeleid. Omdat het vergroten van het draagvlak een belangrijk uitgangspunt van de communicatie is, richt het communicatieplan zich niet alleen op de inhoud, maar ook op het proces rondom het 2 e loopbaanbeleid. In dit communicatieplan worden achtereenvolgens de uitgangspunten van de communicatie, doelgroepen en knelpunten en uitdagingen van het 2 e loopbaanbeleid weergegeven. Vervolgens wordt ingegaan op de communicatiedoelstellingen, - strategie, kernboodschappen en de acties om het gewenste resultaat te bereiken. Uitgangspunten communicatie Communicatie richt zich niet alleen op het bekend maken en verhelderen van (de uitgangspunten, consequenties en mogelijkheden van) het 2 e loopbaanbeleid, maar ook op het vergoten van het draagvlak voor het beleid binnen BAA. Communicatie richt zich op het 2 e loopbaanbeleid en de mogelijkheden die dit beleid biedt, niet (alleen) op het complexe karakter van het FLO-akkoord; Het lijnmanagement is medeverantwoordelijk voor een duidelijke communicatie gedurende het opbouwen van draagvlak. Na implementatie van het beleid is het lijnmanagement in staat om de basale vragen betreffende het 2 e loopbaanbeleid te beantwoorden. Doelgroepen Intern Korpsleiding (KL) Ondernemingsraad (OR) P&O Management Operationele Dienst (MT OD) Management Bedrijfsvoering (MT BV) Stafbureau Operationele Dienst Officieren van Dienst Kazernemanagers Bevelvoerders (Hoofd)Brandwachten (Plus) Brandwachten in opleiding (blikkies) Extern G4 A+O Fonds Gemeenten Regionale brandweerkorpsen Nieuwe producten en communicatie-uitingen worden via de NVBR geplaatst op Brandweerkennisnet. Wanneer het 2 e loopbaanbeleid staat, kan het tijdschrift Brand en Brandweer (B&B) benaderd worden om een artikel te plaatsen. Knelpunten & Uitdagingen Binnen de sector Operationele Dienst (OD) is momenteel geen projecteigenaar en geen verantwoordelijke lijnmanager voor het 2 e loopbaanbeleid. Hierdoor is er vanuit de OD geen sturing op het beleid, terwijl dit onderwerp juist deze sector het sterkste raakt. Mede daarom is het noodzakelijk om iemand van de OD aan te wijzen als verantwoordelijke voor het welslagen van de 2 e loopbaan. Binnen de OD is momenteel relatief veel wisseling van de wacht. De keuze voor een projecteigenaar en een verantwoordelijke lijnmanager moet vallen op personen waarvan de verwachting is dat die voorlopig op hun plek blijven; Omdat het FLO-akkoord achter het 2 e loopbaanbeleid zit, wordt het als heel moeilijk ervaren binnen de organisatie. Er bestaat weerstand binnen over de gevoeligheid van het FLO-akkoord en bijbehorende veranderingen. Voor het proces en de communicatie over het 2 e loopbaanbeleid wordt het achterliggende akkoord achterwege gelaten. Uitgangspunt is de 2e loopbaan en de mogelijkheden die het beleid biedt; 3

4 Een begroting is opgenomen in het 2 e loopbaanbeleid. Er kan worden gestart met de implementatie van het beleid, maar de structurele financiële dekking moet nog worden geregeld in een convenant met de betrokken gemeenten. De organisatie is nog minimaal op de hoogte van het 2 e loopbaanbeleid. Lijncommunicatie leeft op dit moment amper. Voor draagvlak is goede lijncommunicatie belangrijk; Opleiding richting de 2 e loopbaan wordt - indien nodig - deels binnen werktijd gefaciliteerd (eis vanuit de CAO). Met de afdeling Planning, Plaatsing en Zorg (PPZ) moet worden bekeken in hoeverre dit realiseerbaar is binnen het huidige rooster. Indien opleiden in werktijd niet (geheel) mogelijk blijkt te zijn, moeten er op zoek gegaan worden naar alternatieven. Om (o.a.) het 2 e loopbaanbeleid te realiseren, is een (korte en lange termijn) personeelsplanning van belang. Immers, bij activiteiten gericht op het bereiken gewenste opleidingsniveau, is ook tijd gemoeid. Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat sommige medewerkers met een bezwarende functie al eerder zullen uitstromen. Een goede bedrijfsvoering is van belang, zeker ook met het oog op het borgen van senioriteit (ervaring). OCL2 zoekt op dit punt samenwerking met de OD. De uitvoering van het 2 e loopbaanbeleid is een activiteit waar P&O-adviseurs van de OD nauw bij betrokken moeten zijn. Zij hebben informatie nodig om hun klanten zo goed mogelijk te woord te staan. OCL2 zal de eerste 2 à 3 jaar het aanspreekpunt zijn en de lijnmanagers en de personeelsadviseurs van informatie over het beleid voorzien. Omgekeerd ontvangt OCL2 graag informatie vanuit de lijn en de P&O-adviseurs over eventuele vragen en knelpunten uit de praktijk. In het 2 e loopbaanbeleid ligt de nadruk op de ontwikkeling van medewerkers. Om hier verder aan tegemoet te komen, is het wenselijk het lijnmanagement (bijvoorbeeld via een korte cursus) verder te ontwikkelen in het coachend leidinggeven en het voeren van POP- en loopbaangesprekken. Jong geleerd is oud gedaan. Daarom is het van belang al in de opleiding voor de nieuwe blikkies voldoende aandacht te besteden aan het 2 e loopbaanbeleid. BAA is niet sterk gericht op de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers en de professionele ontwikkeling buiten het brandweervak. Binnen het 2 e loopbaanbeleid is dit echter een centraal punt. Leidinggevenden dienen in staat te zijn om met hun medewerkers een loopbaanplan op te stellen, medewerkers te coachen met betrekking tot hun loopbaanontwikkeling en samen afspraken te maken over (studie)faciliteiten gericht op de 2 e loopbaan, ondersteund door OCL2. In dit opzicht kan het beleid een impuls vormen voor cultuurverandering tot een lerende organisatie. BAA heeft een uitzondering op het landelijke beleid, daarom kunnen niet alle producten en communicatiemiddelen één op één van andere korpsen worden overgenomen. Communicatiedoelstellingen 2010 Alle medewerkers van de OD zijn bekend met het 2 e loopbaanbeleid; Er is draagvlak voor het 2 e loopbaanbeleid onder de kazernemanagers; Er is draagvlak voor het 2 e loopbaanbeleid onder de bevelvoerders; in bezwarende functies en hun lijnmanagement zijn op de hoogte van de mogelijkheden van het 2 e loopbaanbeleid; De lijn en de P&O adviseurs zijn voldoende geïnformeerd en geënthousiasmeerd om vragen over het 2 e loopbaanbeleid te kunnen beantwoorden en het beleid uit te dragen. Daarnaast koppelen zij eventuele vragen en verbeterpunten die zij opvangen vanuit de OD door aan OCL2. Het 2 e loopbaanbeleid maakt onderdeel uit van de verschillende opleidingen: blikkies, Middenkaderopleiding (MKO), RVE-academie/kazernemanagers; Het 2 e loopbaanbeleid is vormgegeven in producten en diensten. Communicatiedoelstellingen 2011 en verder De 2 e loopbaan maakt onderdeel uit van POP- en functioneringsgesprekken; Het 2 e loopbaanbeleid heeft geleid tot een eerste stap richting een meer ontwikkelingsgerichte organisatie, waarin medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling en leidinggevenden een meer coachende rol vervullen. 4

5 Strategie De strategie voor de opzet en implementatie van het 2 e loopbaanbeleid is om vanaf het begin samen met de OD op te trekken in de communicatie over het beleid. Aangezien OCL2 momenteel nog de meeste kennis rondom het beleid in huis heeft, zal deze afdeling als kennisdrager de eerste informatievoorziening verzorgen. Door te starten met voorlichting aan het lijnmanagement in de OD (MT OD, kazernemanagersoverleg, kazernemanagement team), kunnen zoveel mogelijk actoren betrokken worden die later het beleid verder kunnen uitdragen. Omdat de personeelsadviseurs in hun dagelijkse werkzaamheden meermalen tegen vragen rondom de 2 e loopbaan aanlopen, is het van belang met deze functionarissen een sterke uitwisseling van informatie te hebben. OCL2 kan de personeelsadviseurs voorzien van kennis over het beleid en de personeelsadviseurs kunnen op hun beurt veel voorkomende vragen of klachten terugkoppelen naar OCL2. OCL2 kan indien gewenst actie op deze punten ondernemen. Door zoveel mogelijk actoren die later ook een rol moeten spelen (als kazernemanagers en personeelsadviseurs) te betrekken, ontstaat het voordeel dat men geleidelijk aan de 2 e loopbaan in groeit en er draagvlak ontstaat. Een ander middel om het beleid te testen en draagvlak te creëren is om de aftrapfase van het beleid op één kazerne te organiseren. Op deze wijze kan in de praktijk worden ervaren wat de sterke en minder sterke punten in het beleid zijn. Daarnaast kunnen de betrokken lijnmanagers en medewerkers meedenken in de verbetering van de uitvoering van het beleid. Naast bovenstaande is het van groot belang om de doelgroep(-en) op gezette tijden te informeren over de voortgang van de implementatie van het 2 e loopbaanbeleid en belangrijke mijlpalen voor de doelgroep(-en) binnen het beleid. Om de informatie meer te laten leven en het draagvlak te verhogen, kunnen medewerkers uit de bezwarende functies vertellen wat zij van verschillende facetten van (de uitvoering van) het beleid vinden (testimonials) in de diverse communicatiemiddelen. Bij de communicatie wordt onderscheid gemaakt in de informatievoorziening naar de verschillende doelgroepen (zie ook de communicatiemiddelenmatrix hieronder). Kernboodschappen Een kernboodschap is een korte krachtige formulering wat je als verantwoordelijke en projectteam uitdraagt (bij interviews, gesprekken, bijeenkomsten, en dergelijke). Slogan: 2 e loopbaan een nieuwe uitdaging! De slogan kan voor iedereen gebruikt worden, maar de kernboodschappen verschillen voor de verschillende doelgroepen: MT OD Om te voldoen aan de landelijke regelgeving en tegemoet te komen aan de vragen (en onrust) vanuit de uitrukdienst, is het van belang om zo snel mogelijk over te gaan op de implementatie van het 2 e loopbaanbeleid. De wijzigingen in de CAO zijn dwingend, maar bieden ook kansen. Zo kan de investering in het 2 e loopbaanbeleid een impuls vormen voor een cultuurverandering binnen de brandweerorganisatie. Hierbij kan de veranderingsbereidheid toenemen, waardoor de organisatie zich kan ontwikkelen in de richting van een lerende organisatie. Succesvolle implementatie van het beleid vraagt om een andere stijl van leidinggeven, meer coachend en mensgericht en vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Het life time employment is niet meer van deze tijd. Bovendien blijkt uit onderzoek: door te investeren in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, wordt de motivatie en betrokkenheid onder deze medewerkers hoger. Kazernemanagers Het 2 e loopbaanbeleid is er vanwege de afschaffing van het FLO, maar als je verder kijkt dan dat, biedt het beleid nieuwe kansen. Wanneer je als kazernemanager meer zicht hebt op de competenties van medewerkers, is het wellicht ook mogelijk deze medewerkers op een andere manier in te zetten. Een manier die niet alleen aansluit bij het individu, maar die ook de organisatie ten goede komt. Dit kan leiden tot meer diversiteit in de kazerne en een grotere 5

6 motivatie van de betreffende medewerker. Sowieso: door te investeren in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, wordt de motivatie en betrokkenheid onder deze medewerkers hoger. Bevelvoerders Het 2 e loopbaanbeleid is er vanwege de afschaffing van het FLO, maar als je verder kijkt dan dat, biedt het beleid nieuwe kansen. Door te investeren in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, wordt de motivatie en tevredenheid onder deze medewerkers hoger en bouw je aan een (nog) meer effectieve ploeg. in een bezwarende functie met minder dan 20 dienstjaren op Het 2 e loopbaanbeleid is er vanwege de afschaffing van het FLO, maar als je verder kijkt dan dat, biedt het beleid nieuwe kansen. De 2 e loopbaan geeft medewerkers in bezwarende functies de gelegenheid om zich op professioneel vlak breder te ontwikkelen. De keuze is aan de medewerker zelf, maar wil je na twintig jaar ook nog goed beslagen ten ijs komen, dan is dit een mooie kans. in een bezwarende functie in dienst vanaf De 2 e loopbaan geeft medewerkers in bezwarende functies de gelegenheid om zich op professioneel vlak breder te ontwikkelen. Wil je na twintig jaar ook nog goed beslagen ten ijs komen, dan is dit een mooie kans. Acties Om de hierboven benoemde resultaten te bereiken worden - voor de korte termijn - verschillende acties / stappen uitgezet. Zichtbaarheid van het onderwerp Maak het onderwerp zichtbaar bij alle (informatie)uitingen (powerpoint, , notities, etc.) consequent te melden: 2e loopbaan een nieuwe uitdaging! Benieuwd? Kijk dan op Draagvlak Zet een heldere structuur op waarbij iedereen zich bewust is van zijn/haar rol en de taken die daarbij horen. Leg de verantwoordelijkheid neer daar waar het hoort. Informeren RegioNieuws OD-nieuwsbrief Brochure 2 e loopbaan Intranetsite 2 e loopbaan Presentatie voor leidinggevenden OD Voorlichting bij de middenkadercommissie (MKC); vervolgens indien nodig: informatieronde langs de kazernes Voorlichting aan alle blikkies die vanaf 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen Aftrapfase Onderdelen van het beleid worden tijdens de aftrapfase van de invoering van het beleid georganiseerd op één kazerne. Bijeenkomsten/opleidingsdagen/werkoverleg Informatieronde langs MT OD, MT BV, Kazernemanagersoverleg, overleg Officieren van Dienst. Verzamel bijeenkomsten in 2010 waar je bij aan kunt sluiten (thema-dagen, MIKA-dagen etc.) Verzamel opleidingsdagen blikkies, middenkaderopleiding (MKO), RVEacademie/kazernemanagers. 6

7 Ondersteunend Infosheets bij presentaties bij blikkies, bevelvoerders, kazernemanagers, OvD Module voor de RVE-academie Module voor blikkies Module voor MKO Opnemen in POP- en functioneringsgesprekken Middelenmatrix 1 Zie volgende pagina 1 De planning is afhankelijk van de goedkeuring van het 2 e loopbaanbeleid door de Korpsleiding en de OR. Bij dit communicatieplan is uitgegaan van een positieve uitspraak in april

8 Planning Doelgroep Doel (mogelijk) Middel 2 November 2009 P&O adviseurs Update geven over de stand van zaken rondom het 2 e loopbaanbeleid en onderzoeken waar samenwerking gewenst is. Middenkader Update geven over de stand van zaken rondom het 2 e loopbaanbeleid Aansluiten bij overleg adviseurs doorlooptijd tot 4 e kwartaal 2010 Aansluiten bij de MIKA dagen December 2009 P&O adviseurs Actie rondom voorlichting over het FLO-overgangsrecht voor medewerkers met minder dan 20 dienstjaren op 1 januari 2006 Gesprek met P&O adviseur die FLO in haar portefeuille heeft Januari t/m april 2010 OR Bonden Beleidsnotitie wordt goed- of afgekeurd door de OR. Indien het beleid wordt goedgekeurd, geldt onderstaande planning. De bonden gaan al dan niet akkoord met de afwijking die BAA heeft op het landelijke CAO-akkoord. Indien de bonden akkoord gaan en ook de OR haar akkoord heeft gegeven, geldt onderstaande planning. Uitslag OR Vooralsnog is het onduidelijk wanneer de bonden hierover een beslissing nemen. Er is voor gekozen om na instemming van de OR toch al te starten met de invoering van het 2e loopbaanbeleid van Brandweer Amsterdam- Amstelland en dit beleid (in elk geval tot een uitspraak van de bonden) als leidend te beschouwen. Mochten de bonden niet akkoord gaan met de afwijkingen, zal een heroverweging plaatsvinden. Februari 2010 MT OD Voorstel verdeling van verantwoordelijkheden en taken rondom 2 e loopbaan geaccordeerd, o.a.: projecteigenaar aanwijzen vanuit OD en benoemen 1 aanspreekpunt binnen het MT OD. Lijnmanager vanuit OD die meedenkt en werkt met de implementatie van het beleid (en communicatie) Toestemming om de portfoliotraining verder uit te rollen binnen BAA Flap Aansluiten bij MT OD PPZ Mee laten denken en werken in bezettingsvraagstuk / Gesprek met Ruben Simons 2 Bij elke communicatie uiting kan verwezen worden naar de intranetpagina over de 2 e loopbaan en het centrale aanspreekpunt rondom de 2 e loopbaan. 8

9 roosterfactor Mei 2010 Algemeen Informeren (algemeen) over 2 e loopbaanbeleid, activiteiten die in dat kader worden uitgevoerd en updates/stand van zaken. bezwarende functies in dienst vanaf 1 jan 2006 Informeren (algemeen) over 2 e loopbaanbeleid en wat het 2 e loopbaanbeleid voor deze doelgroep betekent. Informeren (algemeen) over het FLO-overgangsrecht in relatie tot het 2 e loopbaanbeleid en wat het 2 e loopbaanbeleid voor deze doelgroep betekent. MT OD Achtergrond, belang, verantwoordelijkheden rondom CAO-akkoord & 2 e loopbaanbeleid en activiteiten die daaruit voortvloeien bekend maken; Toestemming om voorlichting te geven aan MKC en indien gewenst KMT s. Lijnmanager vanuit OD die meedenkt en werkt met de implementatie van het beleid (en communicatie) P&O adviseurs Leidinggevenden en medewerkers op kazerne Victor P&O adviseurs toerusten met voldoende informatie over het 2 e loopbaanbeleid, zodat zij hun klanten zo goed mogelijk te woord kunnen staan. Startfase implementatie 2 e loopbaanbeleid op kazerne (doorlooptijd 5 maanden) Juni 2010 PPZ Mee laten denken en werken in bezettingsvraagstuk/roosterfactor Kazernemanagers Achtergrond, belang, verantwoordelijkheden rondom CAO-akkoord & 2 e loopbaanbeleid en activiteiten die daaruit voortvloeien bekend maken; Kazernemanagers zijn waarschijnlijk één van de eerste aanspreekpunten rondom 2 e loopbaan, het is van belang dat zij op de hoogte zijn en ook weten naar wie Intranet (in februari 2010 gereed, na instemming OR publiceren) Regionieuws Nieuwsbrief OD Brochure over de 2 e loopbaan Brochure over het FLO-overgangsrecht in relatie tot de 2 e loopbaan Flap Aansluiten bij MT OD (presentatie) Structuuroverzicht: wie is waarvoor verantwoordelijk? Aansluiten bij MT P&O Relevante documenten toesturen + verwijzen naar intranetpagina betreffende de 2 e loopbaan Aangeven dat indien aanvullende vragen gewenst zijn, deze aan OCL2 doorgegeven kunnen worden. Volgens opzet startfase implementatie 2 e loopbaanbeleid. Gesprek met Michiel Kocken (& Ruben Simons) Aansluiten bij kazernemanagersoverleg 9

10 zij kunnen doorverwijzen bij specifieke vragen/verzoeken (OCL2, projectleider 2 e loopbaan). Officieren van Dienst Achtergrond, belang, verantwoordelijkheden rondom CAO-akkoord & 2 e loopbaanbeleid en activiteiten die daaruit voortvloeien bekend maken; Officieren van Dienst kunnen aanspreekpunt zijn voor de uitrukdienst inzake de 2 e loopbaan. Het is van belang dat zij op de hoogte zijn en ook weten naar wie zij kunnen doorverwijzen bij specifieke vragen/verzoeken (OCL2, projectleider 2 e loopbaan). Bevelvoerders Achtergrond, belang, verantwoordelijkheden rondom CAO-akkoord & 2 e loopbaanbeleid en activiteiten die daaruit voortvloeien bekend maken; Bevelvoerders zijn waarschijnlijk één van de eerste aanspreekpunten rondom 2 e loopbaan, het is van belang dat zij op de hoogte zijn en ook weten naar wie zij kunnen doorverwijzen bij specifieke vragen/verzoeken (OCL2, projectleider 2 e loopbaan). Start: KMT Het MKC vertegenwoordigt alle bevelvoerders. Omdat het 2 e loopbaanbeleid complex is, is het wenselijk ook aan te sluiten bij de KMT s om eventuele specifieke vragen te beantwoorden en de aanspreekpunten voor het 2 e loopbaanbeleid zichtbaar te maken. Doel: Achtergrond, belang, verantwoordelijkheden rondom CAO-akkoord & 2 e loopbaanbeleid en activiteiten die daaruit voortvloeien bekend maken; Bevelvoerders zijn waarschijnlijk één van de eerste aanspreekpunten rondom 2 e loopbaan, het is van belang dat zij op de hoogte zijn en ook weten naar wie zij kunnen doorverwijzen bij specifieke vragen/verzoeken (OCL2, projectleider 2 e loopbaan). Start: Verdere informatie 2 e loopbaanbeleid Vastleggen intentie van de individuele medewerker: Aansluiten bij OvD-overleg Aansluiten bij Middenkadercommissie (MKC) Aansluiten bij KMT s van de kazernes die beroepsmedewerkers in dienst hebben die onder het 2 e loopbaanbeleid vallen (roadshow): presentatie / workshop Zo ja 13 kazerners 3 : Doorlooptijd tot en met het laatste kwartaal van Deze maand: 2 kazernes Start persoonlijke gesprekken met OCL2 over keuze 2 e loopbaan dan wel FLO (gesprek is 3 Kazernes met beroepsmedewerkers die onder het 2 e loopbaanbeleid vallen: Anton, Dirk, Nico, Willem, Osdorp, Rudolf, Teunis, Victor, Amstelveen, Hendrik, IJsbrand, Pieter en Zebra. 10

11 dienstjaren op 1 jan. heeft de medewerker de intentie om een 2 e loopbaantraject te volgen of om gebruik te maken van het FLO-overgangsrecht? gericht op uitwisseling van informatie en wensen). De medewerkers met de meeste dienstjaren krijgen als eerste een gesprek. Start: bezwarende functies in dienst vanaf 1 jan die als pilot starten met 2 e loopbaan Achtergrond, belang, verantwoordelijkheden rondom CAO-akkoord & 2 e loopbaan beleid, activiteiten die daaruit voortvloeien (en fasering daarvan) bekend maken; Aangeven wat 2 e loopbaanbeleid kan bieden (niet alleen de problemen, maar ook de kansen belichten) In het eerste jaar dat het 2 e loopbaanbeleid wordt geïmplementeerd, wil OCL2 individuele gesprekken voeren met alle medewerkers die op 1 januari dienstjaren of meer hadden. In totaal moeten er voor mei 2011 dan 86 gesprekken worden gevoerd. deze maand ca. 6 gesprekken. Start: Voorlichting/workshop per blikkie (2 blikkies: voorlichting aan A-ploegers en voorlichting aan B-ploegers). Vanaf 2006 zijn er 13 blikkies aangenomen (blikkie 34 t/m 46) Doorlooptijd t/m januari 2011 Deze maand 1 blikkie Geen communicatieactie. Evt. wel ter informatie opnemen in communicatie-uitingen. Juli 2010 KMT Deze maand: 2 kazernes Augustus 2010 bezwarende functies in dienst vanaf 1 jan 2006 Deze maand: 2 blikkies 4 Beleid vertalen voor medewerkers. Daarnaast speciale aandacht voor de fasering: wat doen wij wanneer? En wat verwachten wij van de doelgroep op welk moment? 11

12 September 2010 P&O adviseurs Stand van zaken rondom 2 e loopbaan bespreken en Aansluiten bij overleg adviseurs samenwerking evalueren MT OD Informeren over de voortgang van de implementatie van het Flap 2 e loopbaanbeleid/de huidige stand van zaken, bespreken Aansluiten bij MT OD samenwerking. KMT Deze maand: 2 kazernes bezwarende functies in dienst vanaf 1 jan 2006 Deze maand: 2 blikkies Oktober 2010 PPZ Mee laten denken en werken in bezettingsvraagstuk/roosterfactor Gesprek met Michiel Kocken (& Ruben Simons) Alle medewerkers van de OD en personeelsadviseurs Informeren over algemene ontwikkelingen, stand van zaken, ondernomen acties, etc. Specifieke nieuwsbrief over de 2 e loopbaan 5 dan wel tekst in Regionieuws + aanvullende tekst in de nieuwsbrief van de OD (bestemd voor MT OD, kazernemanagers, bevelvoerders, operationele functionarissen OD) KMT Deze maand: 3 kazernes bezwarende functies in dienst vanaf 1 jan 2006 Deze maand: 2 blikkies 5 De nieuwsbrief over de 2 e loopbaan kan onderwerpen bevatten als: stand van zaken (implementatie) 2 e loopbaanbeleid, reacties van de OR, evaluatie tot nu toe (waar staan we, hoe is het gegaan, waar gaan we eventueel bijstellen, etc.), verhalen van collega s die bijv. de portfoliotraining hebben gevolgd, korte portretten van betrokken (staf-) medewerkers die bij het 2 e loopbaanbeleid betrokken zijn, etc. 12

13 November 2010 Bevelvoerders Informeren over de voortgang van de implementatie van het Aansluiten bij de MIKA-dagen. 2 e loopbaanbeleid/de huidige stand van zaken, inventariseren van vragen en knelpunten. KMT bezwarende functies in dienst vanaf 1 jan 2006 Deze maand: 2 kazernes Deze maand: 2 blikkies December 2010 P&O adviseurs Stand van zaken rondom 2 e loopbaan bespreken en Aansluiten bij overleg adviseurs samenwerking evalueren Kazernemanagers Stand van zaken rondom 2 e loopbaan bespreken Aansluiten bij kazernemanagersoverleg Korpsleiding MT OD OR Informeren over de voortgang van de implementatie van het 2 e loopbaanbeleid Informeren over de voortgang van de implementatie van het 2 e loopbaanbeleid en evaluatie van de samenwerking. Informeren over de voortgang van de implementatie van het 2 e loopbaanbeleid, de huidige stand van zaken + koppeling naar evaluatie. Flap Aansluiten bij MT OD Informatiebrief Indien gewenst: aansluiten bij ORvergadering Afsluiting: KMT Deze maand: 2 kazernes bezwarende functies in dienst vanaf 1 jan 2006 Deze maand: 2 blikkies 13

14 Januari 2011 Afsluiting: bezwarende functies in dienst vanaf 1 jan 2006 Alle medewerkers van de OD en personeelsadviseurs Informeren over algemene stand van zaken, ondernomen acties, etc. Deze maand: 2 blikkies Specifieke nieuwsbrief over de 2 e loopbaan dan wel tekst in Regionieuws + aanvullende tekst in de nieuwsbrief van de OD Februari 2011 Maart 2011 P&O adviseurs Stand van zaken rondom 2 e loopbaan bespreken en samenwerking evalueren MT OD Informeren over de voortgang van de implementatie van het 2 e loopbaanbeleid en evaluatie van de samenwerking. Aansluiten bij overleg adviseurs Aansluiten bij MT OD April 2011 Mei 2011 Algemeen (i.s.m. o.a. OR, MT OD, P&O-adviseurs, 2 e loopbaankandidaten, Eerste jaarlijkse evaluatie: beleid toetsen en vaststellen of het nodig is het beleid bij te stellen. Indien nodig: actie ondernemen tot bijstelling van het beleid. 14

15 kazernemanagers). Juni 2011 Algemeen Informeren over de evaluatie van het eerste jaar van de implementatie van het 2 e loopbaanbeleid en het vervolg. Alle medewerkers van de Informeren over de evaluatie van het eerste jaar van de OD en implementatie van het 2 e loopbaanbeleid en het vervolg. personeelsadviseurs Regionieuws Specifieke nieuwsbrief over de 2 e loopbaan dan wel tekst in Regionieuws + aanvullende tekst in de nieuwsbrief van de OD Portfoliotrainingen Aanpassen (landelijke) portfoliotrainingen n.a.v. de evaluatie van de pilot portfoliotrainingen bij BAA. Certificering/opleiding medewerker BAA tot portfoliotrainer. Communicatie rondom mogelijkheden tot inschrijving voor de portfoliotraining Starten met het aanbieden van portfoliotrainingen aan medewerkers van BAA die onder het 2 e loopbaanbeleid vallen. Doorlopend Actueel houden van de informatie op intranet. Budget De Korpsleiding heeft op 20 april 2010 vastgesteld dat de 2e loopbaan verder uitgerold kan worden voor de periode 2010 tot begin 2011 op voorwaarde dat OCL2 het budget dat begroot is voor de start van de implementatie van het 2 e loopbaanbeleid niet overschrijdt. Als randvoorwaarde voor de 2e loopbaanactiviteiten van 2011 en verder zal het nog af te sluiten convenant met de gemeenten dekking moeten bieden. Zonder de gelden uit het convenant kan er geen vervolg worden gegeven aan de invulling en uitvoering van het 2e loopbaanbeleid in 2011 en verder. In alle communicatie uitingen behorend bij de start van de implementatie wordt bovenstaand punt betrokken. 15

16 16

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Voorwoord. We wensen u daarmee veel succes, Nico Janssens, Voorzitter A+O fonds Gemeenten

Voorwoord. We wensen u daarmee veel succes, Nico Janssens, Voorzitter A+O fonds Gemeenten Voorwoord In 2001 is het A+O fonds gestart met het ondersteunen van acht pilot-projecten bij gemeenten gericht op het ontwikkelen van verzuim- en reïntegratiebeleid en het terugdringen van het ziekteverzuim.

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Titel: Flexibel met pensioen 1. Mattijs Hooglander

Titel: Flexibel met pensioen 1. Mattijs Hooglander Titel: Flexibel met pensioen 1 Auteurs: Herman Huisink Mattijs Hooglander De auteurs zijn consultants bij Centraal Beheer op de afdeling Benefits Consultancy Services. In hun dagelijkse praktijk adviseren

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid Mobiliteit en overplaatsingsbeleid De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie