Brandweer Amsterdam-Amstelland. COMMUNICATIEPLAN 2 e Loopbaan een nieuwe uitdaging! Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig. maart 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brandweer Amsterdam-Amstelland. COMMUNICATIEPLAN 2 e Loopbaan een nieuwe uitdaging! Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig. maart 2010"

Transcriptie

1 Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig COMMUNICATIEPLAN 2 e Loopbaan een nieuwe uitdaging! maart

2 Inleiding Sinds de afschaffing van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) zijn korpsen verplicht een 2 e loopbaanbeleid in te voeren. Het uitgangspunt van dit beleid is dat medewerkers in bezwarende functies uiterlijk na twintig jaren doorstromen naar niet-bezwarend werk. Dit geldt voor alle werknemers die vanaf 1 januari 2006 in dienst zijn getreden. De medewerkers die op 31 december 2005 een bezwarende functie vervulden, maar minder dan twintig dienstjaren hadden op 1 januari 2006, kunnen zich ook oriënteren op een 2e loopbaan of kunnen gebruik maken van het FLOovergangsrecht. die op 31 december 2005 langer dan twintig jaar in dienst waren, vallen buiten het 2 e loopbaanbeleid. De regeling is gericht op het starten van een niet-bezwarende functie binnen de eigen organisatie en in tweede instantie binnen de gemeenten behorend bij regio Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA) of daarbuiten. 2 e Loopbaanbeleid Brandweer Amsterdam-Amstelland Binnen Brandweer Amsterdam-Amstelland is het beleid gericht op diegenen waarop een leeftijd van 55 jaar van toepassing is in het kader van het FLO-overgangsrecht. Ook dit communicatieplan is op deze doelgroep gericht. Het is vanzelfsprekend dat het afschaffen van het FLO en het invoeren van het 2 e loopbaanbeleid grote organisatorische gevolgen met zich meebrengt voor de gehele repressieve dienst. Het CAOakkoord verplicht de werkgever om de werknemer te begeleiden naar zijn of haar 2 e loopbaan, aansluitend op de bezwarende functie. De werkgever dient dus ondersteuning en faciliteiten aan te bieden bij de voorbereiding op en de doorstroom naar een 2 e loopbaan. Hieruit vloeit voort dat er meer aandacht wordt besteed aan persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers door onder andere het sterker werken met Persoonlijke Ontwikkelings Plannen (POP), het voeren van loopbaan- en adviesgesprekken, het aanbieden van opleidingen en al de andere faciliteiten die noodzakelijk zijn om het 2 e loopbaantraject te laten slagen. Het Ontwikkel Centrum voor Loopbaan en Leidersschap (OCL2) heeft de opdracht gekregen om het 2 e loopbaanbeleid vorm te geven, te implementeren en te borgen binnen de organisatie. Afwijkingen CAO-akkoord Bij het verder aanscherpen van de notitie over de 2 e loopbaan, is ervoor gekozen om af te wijken van het landelijke FLO-overgangsrecht in relatie tot de 2 e loopbaan. Er bestaan essentiële verschillen tussen het CAO-akkoord en het 2e loopbaanbeleid van BAA. Deze verschillen hebben betrekking op de medewerkers die op 31 december 2005 een bezwarende functie vervulden, maar minder dan twintig dienstjaren hadden op 1 januari 2006 (dus de doelgroep die onder het FLO-overgangsrecht valt). Hieronder worden de verschillen tussen het CAO-akkoord en Brandweer Amsterdam-Amstelland samengevat in een tabel: CAO-akkoord die onder het FLOovergangsrecht vallen, zijn verplicht om te werken aan een 2e loopbaantraject. die onder het FLOovergangsrecht vallen, werken verplicht aan een 2e loopbaanplan, maar hoeven hun bezwarende functie niet verplicht te verlaten (tenzij zij ook daadwerkelijk aan de slag gaan met het uitvoeren van hun plannen). Brandweer Amsterdam-Amstelland die onder het FLO-overgangsrecht vallen, krijgen een (verplicht) gesprek met OCL2. Hierin wordt de belangstelling voor een 2e loopbaan besproken en vastgelegd in een intentieverklaring. Bij het ontbreken van belangstelling voor een 2e loopbaantraject, wordt er geen traject gestart. Tot de leeftijd van 55 jaar hebben medewerkers in deze doelgroep één keer in de vier jaar de mogelijkheid om hun besluit te heroverwegen. Indien medewerkers die onder het FLO-overgangsrecht vallen kiezen voor een 2e loopbaantraject, is dit traject gericht op het verkrijgen van een 2e loopbaan in een niet bezwarende functie en daarmee uitstroom vanuit de bezwarende functie. 2

3 Communicatieadvies In 2010 wordt gestart met de implementatie van het 2 e loopbaanbeleid. Omdat het vergroten van het draagvlak een belangrijk uitgangspunt van de communicatie is, richt het communicatieplan zich niet alleen op de inhoud, maar ook op het proces rondom het 2 e loopbaanbeleid. In dit communicatieplan worden achtereenvolgens de uitgangspunten van de communicatie, doelgroepen en knelpunten en uitdagingen van het 2 e loopbaanbeleid weergegeven. Vervolgens wordt ingegaan op de communicatiedoelstellingen, - strategie, kernboodschappen en de acties om het gewenste resultaat te bereiken. Uitgangspunten communicatie Communicatie richt zich niet alleen op het bekend maken en verhelderen van (de uitgangspunten, consequenties en mogelijkheden van) het 2 e loopbaanbeleid, maar ook op het vergoten van het draagvlak voor het beleid binnen BAA. Communicatie richt zich op het 2 e loopbaanbeleid en de mogelijkheden die dit beleid biedt, niet (alleen) op het complexe karakter van het FLO-akkoord; Het lijnmanagement is medeverantwoordelijk voor een duidelijke communicatie gedurende het opbouwen van draagvlak. Na implementatie van het beleid is het lijnmanagement in staat om de basale vragen betreffende het 2 e loopbaanbeleid te beantwoorden. Doelgroepen Intern Korpsleiding (KL) Ondernemingsraad (OR) P&O Management Operationele Dienst (MT OD) Management Bedrijfsvoering (MT BV) Stafbureau Operationele Dienst Officieren van Dienst Kazernemanagers Bevelvoerders (Hoofd)Brandwachten (Plus) Brandwachten in opleiding (blikkies) Extern G4 A+O Fonds Gemeenten Regionale brandweerkorpsen Nieuwe producten en communicatie-uitingen worden via de NVBR geplaatst op Brandweerkennisnet. Wanneer het 2 e loopbaanbeleid staat, kan het tijdschrift Brand en Brandweer (B&B) benaderd worden om een artikel te plaatsen. Knelpunten & Uitdagingen Binnen de sector Operationele Dienst (OD) is momenteel geen projecteigenaar en geen verantwoordelijke lijnmanager voor het 2 e loopbaanbeleid. Hierdoor is er vanuit de OD geen sturing op het beleid, terwijl dit onderwerp juist deze sector het sterkste raakt. Mede daarom is het noodzakelijk om iemand van de OD aan te wijzen als verantwoordelijke voor het welslagen van de 2 e loopbaan. Binnen de OD is momenteel relatief veel wisseling van de wacht. De keuze voor een projecteigenaar en een verantwoordelijke lijnmanager moet vallen op personen waarvan de verwachting is dat die voorlopig op hun plek blijven; Omdat het FLO-akkoord achter het 2 e loopbaanbeleid zit, wordt het als heel moeilijk ervaren binnen de organisatie. Er bestaat weerstand binnen over de gevoeligheid van het FLO-akkoord en bijbehorende veranderingen. Voor het proces en de communicatie over het 2 e loopbaanbeleid wordt het achterliggende akkoord achterwege gelaten. Uitgangspunt is de 2e loopbaan en de mogelijkheden die het beleid biedt; 3

4 Een begroting is opgenomen in het 2 e loopbaanbeleid. Er kan worden gestart met de implementatie van het beleid, maar de structurele financiële dekking moet nog worden geregeld in een convenant met de betrokken gemeenten. De organisatie is nog minimaal op de hoogte van het 2 e loopbaanbeleid. Lijncommunicatie leeft op dit moment amper. Voor draagvlak is goede lijncommunicatie belangrijk; Opleiding richting de 2 e loopbaan wordt - indien nodig - deels binnen werktijd gefaciliteerd (eis vanuit de CAO). Met de afdeling Planning, Plaatsing en Zorg (PPZ) moet worden bekeken in hoeverre dit realiseerbaar is binnen het huidige rooster. Indien opleiden in werktijd niet (geheel) mogelijk blijkt te zijn, moeten er op zoek gegaan worden naar alternatieven. Om (o.a.) het 2 e loopbaanbeleid te realiseren, is een (korte en lange termijn) personeelsplanning van belang. Immers, bij activiteiten gericht op het bereiken gewenste opleidingsniveau, is ook tijd gemoeid. Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat sommige medewerkers met een bezwarende functie al eerder zullen uitstromen. Een goede bedrijfsvoering is van belang, zeker ook met het oog op het borgen van senioriteit (ervaring). OCL2 zoekt op dit punt samenwerking met de OD. De uitvoering van het 2 e loopbaanbeleid is een activiteit waar P&O-adviseurs van de OD nauw bij betrokken moeten zijn. Zij hebben informatie nodig om hun klanten zo goed mogelijk te woord te staan. OCL2 zal de eerste 2 à 3 jaar het aanspreekpunt zijn en de lijnmanagers en de personeelsadviseurs van informatie over het beleid voorzien. Omgekeerd ontvangt OCL2 graag informatie vanuit de lijn en de P&O-adviseurs over eventuele vragen en knelpunten uit de praktijk. In het 2 e loopbaanbeleid ligt de nadruk op de ontwikkeling van medewerkers. Om hier verder aan tegemoet te komen, is het wenselijk het lijnmanagement (bijvoorbeeld via een korte cursus) verder te ontwikkelen in het coachend leidinggeven en het voeren van POP- en loopbaangesprekken. Jong geleerd is oud gedaan. Daarom is het van belang al in de opleiding voor de nieuwe blikkies voldoende aandacht te besteden aan het 2 e loopbaanbeleid. BAA is niet sterk gericht op de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers en de professionele ontwikkeling buiten het brandweervak. Binnen het 2 e loopbaanbeleid is dit echter een centraal punt. Leidinggevenden dienen in staat te zijn om met hun medewerkers een loopbaanplan op te stellen, medewerkers te coachen met betrekking tot hun loopbaanontwikkeling en samen afspraken te maken over (studie)faciliteiten gericht op de 2 e loopbaan, ondersteund door OCL2. In dit opzicht kan het beleid een impuls vormen voor cultuurverandering tot een lerende organisatie. BAA heeft een uitzondering op het landelijke beleid, daarom kunnen niet alle producten en communicatiemiddelen één op één van andere korpsen worden overgenomen. Communicatiedoelstellingen 2010 Alle medewerkers van de OD zijn bekend met het 2 e loopbaanbeleid; Er is draagvlak voor het 2 e loopbaanbeleid onder de kazernemanagers; Er is draagvlak voor het 2 e loopbaanbeleid onder de bevelvoerders; in bezwarende functies en hun lijnmanagement zijn op de hoogte van de mogelijkheden van het 2 e loopbaanbeleid; De lijn en de P&O adviseurs zijn voldoende geïnformeerd en geënthousiasmeerd om vragen over het 2 e loopbaanbeleid te kunnen beantwoorden en het beleid uit te dragen. Daarnaast koppelen zij eventuele vragen en verbeterpunten die zij opvangen vanuit de OD door aan OCL2. Het 2 e loopbaanbeleid maakt onderdeel uit van de verschillende opleidingen: blikkies, Middenkaderopleiding (MKO), RVE-academie/kazernemanagers; Het 2 e loopbaanbeleid is vormgegeven in producten en diensten. Communicatiedoelstellingen 2011 en verder De 2 e loopbaan maakt onderdeel uit van POP- en functioneringsgesprekken; Het 2 e loopbaanbeleid heeft geleid tot een eerste stap richting een meer ontwikkelingsgerichte organisatie, waarin medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling en leidinggevenden een meer coachende rol vervullen. 4

5 Strategie De strategie voor de opzet en implementatie van het 2 e loopbaanbeleid is om vanaf het begin samen met de OD op te trekken in de communicatie over het beleid. Aangezien OCL2 momenteel nog de meeste kennis rondom het beleid in huis heeft, zal deze afdeling als kennisdrager de eerste informatievoorziening verzorgen. Door te starten met voorlichting aan het lijnmanagement in de OD (MT OD, kazernemanagersoverleg, kazernemanagement team), kunnen zoveel mogelijk actoren betrokken worden die later het beleid verder kunnen uitdragen. Omdat de personeelsadviseurs in hun dagelijkse werkzaamheden meermalen tegen vragen rondom de 2 e loopbaan aanlopen, is het van belang met deze functionarissen een sterke uitwisseling van informatie te hebben. OCL2 kan de personeelsadviseurs voorzien van kennis over het beleid en de personeelsadviseurs kunnen op hun beurt veel voorkomende vragen of klachten terugkoppelen naar OCL2. OCL2 kan indien gewenst actie op deze punten ondernemen. Door zoveel mogelijk actoren die later ook een rol moeten spelen (als kazernemanagers en personeelsadviseurs) te betrekken, ontstaat het voordeel dat men geleidelijk aan de 2 e loopbaan in groeit en er draagvlak ontstaat. Een ander middel om het beleid te testen en draagvlak te creëren is om de aftrapfase van het beleid op één kazerne te organiseren. Op deze wijze kan in de praktijk worden ervaren wat de sterke en minder sterke punten in het beleid zijn. Daarnaast kunnen de betrokken lijnmanagers en medewerkers meedenken in de verbetering van de uitvoering van het beleid. Naast bovenstaande is het van groot belang om de doelgroep(-en) op gezette tijden te informeren over de voortgang van de implementatie van het 2 e loopbaanbeleid en belangrijke mijlpalen voor de doelgroep(-en) binnen het beleid. Om de informatie meer te laten leven en het draagvlak te verhogen, kunnen medewerkers uit de bezwarende functies vertellen wat zij van verschillende facetten van (de uitvoering van) het beleid vinden (testimonials) in de diverse communicatiemiddelen. Bij de communicatie wordt onderscheid gemaakt in de informatievoorziening naar de verschillende doelgroepen (zie ook de communicatiemiddelenmatrix hieronder). Kernboodschappen Een kernboodschap is een korte krachtige formulering wat je als verantwoordelijke en projectteam uitdraagt (bij interviews, gesprekken, bijeenkomsten, en dergelijke). Slogan: 2 e loopbaan een nieuwe uitdaging! De slogan kan voor iedereen gebruikt worden, maar de kernboodschappen verschillen voor de verschillende doelgroepen: MT OD Om te voldoen aan de landelijke regelgeving en tegemoet te komen aan de vragen (en onrust) vanuit de uitrukdienst, is het van belang om zo snel mogelijk over te gaan op de implementatie van het 2 e loopbaanbeleid. De wijzigingen in de CAO zijn dwingend, maar bieden ook kansen. Zo kan de investering in het 2 e loopbaanbeleid een impuls vormen voor een cultuurverandering binnen de brandweerorganisatie. Hierbij kan de veranderingsbereidheid toenemen, waardoor de organisatie zich kan ontwikkelen in de richting van een lerende organisatie. Succesvolle implementatie van het beleid vraagt om een andere stijl van leidinggeven, meer coachend en mensgericht en vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Het life time employment is niet meer van deze tijd. Bovendien blijkt uit onderzoek: door te investeren in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, wordt de motivatie en betrokkenheid onder deze medewerkers hoger. Kazernemanagers Het 2 e loopbaanbeleid is er vanwege de afschaffing van het FLO, maar als je verder kijkt dan dat, biedt het beleid nieuwe kansen. Wanneer je als kazernemanager meer zicht hebt op de competenties van medewerkers, is het wellicht ook mogelijk deze medewerkers op een andere manier in te zetten. Een manier die niet alleen aansluit bij het individu, maar die ook de organisatie ten goede komt. Dit kan leiden tot meer diversiteit in de kazerne en een grotere 5

6 motivatie van de betreffende medewerker. Sowieso: door te investeren in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, wordt de motivatie en betrokkenheid onder deze medewerkers hoger. Bevelvoerders Het 2 e loopbaanbeleid is er vanwege de afschaffing van het FLO, maar als je verder kijkt dan dat, biedt het beleid nieuwe kansen. Door te investeren in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, wordt de motivatie en tevredenheid onder deze medewerkers hoger en bouw je aan een (nog) meer effectieve ploeg. in een bezwarende functie met minder dan 20 dienstjaren op Het 2 e loopbaanbeleid is er vanwege de afschaffing van het FLO, maar als je verder kijkt dan dat, biedt het beleid nieuwe kansen. De 2 e loopbaan geeft medewerkers in bezwarende functies de gelegenheid om zich op professioneel vlak breder te ontwikkelen. De keuze is aan de medewerker zelf, maar wil je na twintig jaar ook nog goed beslagen ten ijs komen, dan is dit een mooie kans. in een bezwarende functie in dienst vanaf De 2 e loopbaan geeft medewerkers in bezwarende functies de gelegenheid om zich op professioneel vlak breder te ontwikkelen. Wil je na twintig jaar ook nog goed beslagen ten ijs komen, dan is dit een mooie kans. Acties Om de hierboven benoemde resultaten te bereiken worden - voor de korte termijn - verschillende acties / stappen uitgezet. Zichtbaarheid van het onderwerp Maak het onderwerp zichtbaar bij alle (informatie)uitingen (powerpoint, , notities, etc.) consequent te melden: 2e loopbaan een nieuwe uitdaging! Benieuwd? Kijk dan op Draagvlak Zet een heldere structuur op waarbij iedereen zich bewust is van zijn/haar rol en de taken die daarbij horen. Leg de verantwoordelijkheid neer daar waar het hoort. Informeren RegioNieuws OD-nieuwsbrief Brochure 2 e loopbaan Intranetsite 2 e loopbaan Presentatie voor leidinggevenden OD Voorlichting bij de middenkadercommissie (MKC); vervolgens indien nodig: informatieronde langs de kazernes Voorlichting aan alle blikkies die vanaf 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen Aftrapfase Onderdelen van het beleid worden tijdens de aftrapfase van de invoering van het beleid georganiseerd op één kazerne. Bijeenkomsten/opleidingsdagen/werkoverleg Informatieronde langs MT OD, MT BV, Kazernemanagersoverleg, overleg Officieren van Dienst. Verzamel bijeenkomsten in 2010 waar je bij aan kunt sluiten (thema-dagen, MIKA-dagen etc.) Verzamel opleidingsdagen blikkies, middenkaderopleiding (MKO), RVEacademie/kazernemanagers. 6

7 Ondersteunend Infosheets bij presentaties bij blikkies, bevelvoerders, kazernemanagers, OvD Module voor de RVE-academie Module voor blikkies Module voor MKO Opnemen in POP- en functioneringsgesprekken Middelenmatrix 1 Zie volgende pagina 1 De planning is afhankelijk van de goedkeuring van het 2 e loopbaanbeleid door de Korpsleiding en de OR. Bij dit communicatieplan is uitgegaan van een positieve uitspraak in april

8 Planning Doelgroep Doel (mogelijk) Middel 2 November 2009 P&O adviseurs Update geven over de stand van zaken rondom het 2 e loopbaanbeleid en onderzoeken waar samenwerking gewenst is. Middenkader Update geven over de stand van zaken rondom het 2 e loopbaanbeleid Aansluiten bij overleg adviseurs doorlooptijd tot 4 e kwartaal 2010 Aansluiten bij de MIKA dagen December 2009 P&O adviseurs Actie rondom voorlichting over het FLO-overgangsrecht voor medewerkers met minder dan 20 dienstjaren op 1 januari 2006 Gesprek met P&O adviseur die FLO in haar portefeuille heeft Januari t/m april 2010 OR Bonden Beleidsnotitie wordt goed- of afgekeurd door de OR. Indien het beleid wordt goedgekeurd, geldt onderstaande planning. De bonden gaan al dan niet akkoord met de afwijking die BAA heeft op het landelijke CAO-akkoord. Indien de bonden akkoord gaan en ook de OR haar akkoord heeft gegeven, geldt onderstaande planning. Uitslag OR Vooralsnog is het onduidelijk wanneer de bonden hierover een beslissing nemen. Er is voor gekozen om na instemming van de OR toch al te starten met de invoering van het 2e loopbaanbeleid van Brandweer Amsterdam- Amstelland en dit beleid (in elk geval tot een uitspraak van de bonden) als leidend te beschouwen. Mochten de bonden niet akkoord gaan met de afwijkingen, zal een heroverweging plaatsvinden. Februari 2010 MT OD Voorstel verdeling van verantwoordelijkheden en taken rondom 2 e loopbaan geaccordeerd, o.a.: projecteigenaar aanwijzen vanuit OD en benoemen 1 aanspreekpunt binnen het MT OD. Lijnmanager vanuit OD die meedenkt en werkt met de implementatie van het beleid (en communicatie) Toestemming om de portfoliotraining verder uit te rollen binnen BAA Flap Aansluiten bij MT OD PPZ Mee laten denken en werken in bezettingsvraagstuk / Gesprek met Ruben Simons 2 Bij elke communicatie uiting kan verwezen worden naar de intranetpagina over de 2 e loopbaan en het centrale aanspreekpunt rondom de 2 e loopbaan. 8

9 roosterfactor Mei 2010 Algemeen Informeren (algemeen) over 2 e loopbaanbeleid, activiteiten die in dat kader worden uitgevoerd en updates/stand van zaken. bezwarende functies in dienst vanaf 1 jan 2006 Informeren (algemeen) over 2 e loopbaanbeleid en wat het 2 e loopbaanbeleid voor deze doelgroep betekent. Informeren (algemeen) over het FLO-overgangsrecht in relatie tot het 2 e loopbaanbeleid en wat het 2 e loopbaanbeleid voor deze doelgroep betekent. MT OD Achtergrond, belang, verantwoordelijkheden rondom CAO-akkoord & 2 e loopbaanbeleid en activiteiten die daaruit voortvloeien bekend maken; Toestemming om voorlichting te geven aan MKC en indien gewenst KMT s. Lijnmanager vanuit OD die meedenkt en werkt met de implementatie van het beleid (en communicatie) P&O adviseurs Leidinggevenden en medewerkers op kazerne Victor P&O adviseurs toerusten met voldoende informatie over het 2 e loopbaanbeleid, zodat zij hun klanten zo goed mogelijk te woord kunnen staan. Startfase implementatie 2 e loopbaanbeleid op kazerne (doorlooptijd 5 maanden) Juni 2010 PPZ Mee laten denken en werken in bezettingsvraagstuk/roosterfactor Kazernemanagers Achtergrond, belang, verantwoordelijkheden rondom CAO-akkoord & 2 e loopbaanbeleid en activiteiten die daaruit voortvloeien bekend maken; Kazernemanagers zijn waarschijnlijk één van de eerste aanspreekpunten rondom 2 e loopbaan, het is van belang dat zij op de hoogte zijn en ook weten naar wie Intranet (in februari 2010 gereed, na instemming OR publiceren) Regionieuws Nieuwsbrief OD Brochure over de 2 e loopbaan Brochure over het FLO-overgangsrecht in relatie tot de 2 e loopbaan Flap Aansluiten bij MT OD (presentatie) Structuuroverzicht: wie is waarvoor verantwoordelijk? Aansluiten bij MT P&O Relevante documenten toesturen + verwijzen naar intranetpagina betreffende de 2 e loopbaan Aangeven dat indien aanvullende vragen gewenst zijn, deze aan OCL2 doorgegeven kunnen worden. Volgens opzet startfase implementatie 2 e loopbaanbeleid. Gesprek met Michiel Kocken (& Ruben Simons) Aansluiten bij kazernemanagersoverleg 9

10 zij kunnen doorverwijzen bij specifieke vragen/verzoeken (OCL2, projectleider 2 e loopbaan). Officieren van Dienst Achtergrond, belang, verantwoordelijkheden rondom CAO-akkoord & 2 e loopbaanbeleid en activiteiten die daaruit voortvloeien bekend maken; Officieren van Dienst kunnen aanspreekpunt zijn voor de uitrukdienst inzake de 2 e loopbaan. Het is van belang dat zij op de hoogte zijn en ook weten naar wie zij kunnen doorverwijzen bij specifieke vragen/verzoeken (OCL2, projectleider 2 e loopbaan). Bevelvoerders Achtergrond, belang, verantwoordelijkheden rondom CAO-akkoord & 2 e loopbaanbeleid en activiteiten die daaruit voortvloeien bekend maken; Bevelvoerders zijn waarschijnlijk één van de eerste aanspreekpunten rondom 2 e loopbaan, het is van belang dat zij op de hoogte zijn en ook weten naar wie zij kunnen doorverwijzen bij specifieke vragen/verzoeken (OCL2, projectleider 2 e loopbaan). Start: KMT Het MKC vertegenwoordigt alle bevelvoerders. Omdat het 2 e loopbaanbeleid complex is, is het wenselijk ook aan te sluiten bij de KMT s om eventuele specifieke vragen te beantwoorden en de aanspreekpunten voor het 2 e loopbaanbeleid zichtbaar te maken. Doel: Achtergrond, belang, verantwoordelijkheden rondom CAO-akkoord & 2 e loopbaanbeleid en activiteiten die daaruit voortvloeien bekend maken; Bevelvoerders zijn waarschijnlijk één van de eerste aanspreekpunten rondom 2 e loopbaan, het is van belang dat zij op de hoogte zijn en ook weten naar wie zij kunnen doorverwijzen bij specifieke vragen/verzoeken (OCL2, projectleider 2 e loopbaan). Start: Verdere informatie 2 e loopbaanbeleid Vastleggen intentie van de individuele medewerker: Aansluiten bij OvD-overleg Aansluiten bij Middenkadercommissie (MKC) Aansluiten bij KMT s van de kazernes die beroepsmedewerkers in dienst hebben die onder het 2 e loopbaanbeleid vallen (roadshow): presentatie / workshop Zo ja 13 kazerners 3 : Doorlooptijd tot en met het laatste kwartaal van Deze maand: 2 kazernes Start persoonlijke gesprekken met OCL2 over keuze 2 e loopbaan dan wel FLO (gesprek is 3 Kazernes met beroepsmedewerkers die onder het 2 e loopbaanbeleid vallen: Anton, Dirk, Nico, Willem, Osdorp, Rudolf, Teunis, Victor, Amstelveen, Hendrik, IJsbrand, Pieter en Zebra. 10

11 dienstjaren op 1 jan. heeft de medewerker de intentie om een 2 e loopbaantraject te volgen of om gebruik te maken van het FLO-overgangsrecht? gericht op uitwisseling van informatie en wensen). De medewerkers met de meeste dienstjaren krijgen als eerste een gesprek. Start: bezwarende functies in dienst vanaf 1 jan die als pilot starten met 2 e loopbaan Achtergrond, belang, verantwoordelijkheden rondom CAO-akkoord & 2 e loopbaan beleid, activiteiten die daaruit voortvloeien (en fasering daarvan) bekend maken; Aangeven wat 2 e loopbaanbeleid kan bieden (niet alleen de problemen, maar ook de kansen belichten) In het eerste jaar dat het 2 e loopbaanbeleid wordt geïmplementeerd, wil OCL2 individuele gesprekken voeren met alle medewerkers die op 1 januari dienstjaren of meer hadden. In totaal moeten er voor mei 2011 dan 86 gesprekken worden gevoerd. deze maand ca. 6 gesprekken. Start: Voorlichting/workshop per blikkie (2 blikkies: voorlichting aan A-ploegers en voorlichting aan B-ploegers). Vanaf 2006 zijn er 13 blikkies aangenomen (blikkie 34 t/m 46) Doorlooptijd t/m januari 2011 Deze maand 1 blikkie Geen communicatieactie. Evt. wel ter informatie opnemen in communicatie-uitingen. Juli 2010 KMT Deze maand: 2 kazernes Augustus 2010 bezwarende functies in dienst vanaf 1 jan 2006 Deze maand: 2 blikkies 4 Beleid vertalen voor medewerkers. Daarnaast speciale aandacht voor de fasering: wat doen wij wanneer? En wat verwachten wij van de doelgroep op welk moment? 11

12 September 2010 P&O adviseurs Stand van zaken rondom 2 e loopbaan bespreken en Aansluiten bij overleg adviseurs samenwerking evalueren MT OD Informeren over de voortgang van de implementatie van het Flap 2 e loopbaanbeleid/de huidige stand van zaken, bespreken Aansluiten bij MT OD samenwerking. KMT Deze maand: 2 kazernes bezwarende functies in dienst vanaf 1 jan 2006 Deze maand: 2 blikkies Oktober 2010 PPZ Mee laten denken en werken in bezettingsvraagstuk/roosterfactor Gesprek met Michiel Kocken (& Ruben Simons) Alle medewerkers van de OD en personeelsadviseurs Informeren over algemene ontwikkelingen, stand van zaken, ondernomen acties, etc. Specifieke nieuwsbrief over de 2 e loopbaan 5 dan wel tekst in Regionieuws + aanvullende tekst in de nieuwsbrief van de OD (bestemd voor MT OD, kazernemanagers, bevelvoerders, operationele functionarissen OD) KMT Deze maand: 3 kazernes bezwarende functies in dienst vanaf 1 jan 2006 Deze maand: 2 blikkies 5 De nieuwsbrief over de 2 e loopbaan kan onderwerpen bevatten als: stand van zaken (implementatie) 2 e loopbaanbeleid, reacties van de OR, evaluatie tot nu toe (waar staan we, hoe is het gegaan, waar gaan we eventueel bijstellen, etc.), verhalen van collega s die bijv. de portfoliotraining hebben gevolgd, korte portretten van betrokken (staf-) medewerkers die bij het 2 e loopbaanbeleid betrokken zijn, etc. 12

13 November 2010 Bevelvoerders Informeren over de voortgang van de implementatie van het Aansluiten bij de MIKA-dagen. 2 e loopbaanbeleid/de huidige stand van zaken, inventariseren van vragen en knelpunten. KMT bezwarende functies in dienst vanaf 1 jan 2006 Deze maand: 2 kazernes Deze maand: 2 blikkies December 2010 P&O adviseurs Stand van zaken rondom 2 e loopbaan bespreken en Aansluiten bij overleg adviseurs samenwerking evalueren Kazernemanagers Stand van zaken rondom 2 e loopbaan bespreken Aansluiten bij kazernemanagersoverleg Korpsleiding MT OD OR Informeren over de voortgang van de implementatie van het 2 e loopbaanbeleid Informeren over de voortgang van de implementatie van het 2 e loopbaanbeleid en evaluatie van de samenwerking. Informeren over de voortgang van de implementatie van het 2 e loopbaanbeleid, de huidige stand van zaken + koppeling naar evaluatie. Flap Aansluiten bij MT OD Informatiebrief Indien gewenst: aansluiten bij ORvergadering Afsluiting: KMT Deze maand: 2 kazernes bezwarende functies in dienst vanaf 1 jan 2006 Deze maand: 2 blikkies 13

14 Januari 2011 Afsluiting: bezwarende functies in dienst vanaf 1 jan 2006 Alle medewerkers van de OD en personeelsadviseurs Informeren over algemene stand van zaken, ondernomen acties, etc. Deze maand: 2 blikkies Specifieke nieuwsbrief over de 2 e loopbaan dan wel tekst in Regionieuws + aanvullende tekst in de nieuwsbrief van de OD Februari 2011 Maart 2011 P&O adviseurs Stand van zaken rondom 2 e loopbaan bespreken en samenwerking evalueren MT OD Informeren over de voortgang van de implementatie van het 2 e loopbaanbeleid en evaluatie van de samenwerking. Aansluiten bij overleg adviseurs Aansluiten bij MT OD April 2011 Mei 2011 Algemeen (i.s.m. o.a. OR, MT OD, P&O-adviseurs, 2 e loopbaankandidaten, Eerste jaarlijkse evaluatie: beleid toetsen en vaststellen of het nodig is het beleid bij te stellen. Indien nodig: actie ondernemen tot bijstelling van het beleid. 14

15 kazernemanagers). Juni 2011 Algemeen Informeren over de evaluatie van het eerste jaar van de implementatie van het 2 e loopbaanbeleid en het vervolg. Alle medewerkers van de Informeren over de evaluatie van het eerste jaar van de OD en implementatie van het 2 e loopbaanbeleid en het vervolg. personeelsadviseurs Regionieuws Specifieke nieuwsbrief over de 2 e loopbaan dan wel tekst in Regionieuws + aanvullende tekst in de nieuwsbrief van de OD Portfoliotrainingen Aanpassen (landelijke) portfoliotrainingen n.a.v. de evaluatie van de pilot portfoliotrainingen bij BAA. Certificering/opleiding medewerker BAA tot portfoliotrainer. Communicatie rondom mogelijkheden tot inschrijving voor de portfoliotraining Starten met het aanbieden van portfoliotrainingen aan medewerkers van BAA die onder het 2 e loopbaanbeleid vallen. Doorlopend Actueel houden van de informatie op intranet. Budget De Korpsleiding heeft op 20 april 2010 vastgesteld dat de 2e loopbaan verder uitgerold kan worden voor de periode 2010 tot begin 2011 op voorwaarde dat OCL2 het budget dat begroot is voor de start van de implementatie van het 2 e loopbaanbeleid niet overschrijdt. Als randvoorwaarde voor de 2e loopbaanactiviteiten van 2011 en verder zal het nog af te sluiten convenant met de gemeenten dekking moeten bieden. Zonder de gelden uit het convenant kan er geen vervolg worden gegeven aan de invulling en uitvoering van het 2e loopbaanbeleid in 2011 en verder. In alle communicatie uitingen behorend bij de start van de implementatie wordt bovenstaand punt betrokken. 15

16 16

Concept Communicatieplan

Concept Communicatieplan Concept Communicatieplan DATUM AUTEUR VERSIE Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Randvoorwaarden... 3 2 Communicatiestrategie... 4 2.1 Doelgroepen...

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Brandweer Midden en West Brabant. Loopbaanbeleid. Projectgroep Brandweer Midden en West Brabant

Brandweer Midden en West Brabant. Loopbaanbeleid. Projectgroep Brandweer Midden en West Brabant Brandweer Midden en West Brabant Loopbaanbeleid Projectgroep Brandweer Midden en West Brabant Brandweer Midden en West Brabant Johan van Bavel Projectleider Brandweer Midden en West Brabant Doel van deze

Nadere informatie

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap..

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Datum Versie Afdeling/auteurs 1. PROJECTDEFINITIE 1.1 Vraagstuk Welke problemen doen zich voor omdat een leeftijdsbewuste

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

FLO overgangsrecht en 2 e loopbaan. Amsterdam-Amstelland

FLO overgangsrecht en 2 e loopbaan. Amsterdam-Amstelland FLO overgangsrecht en 2 e loopbaan Amsterdam-Amstelland B e h u l p z a a m D e s k u n d i g D a a d k r a c h t i g Voorwoord Caroline van de Wiel Brandweerman of vrouw, dat word je niet, dat ben je.

Nadere informatie

Over de grens van een bezwarende functie: 2e loopbaanbeleid

Over de grens van een bezwarende functie: 2e loopbaanbeleid Over de grens van een bezwarende functie: 2e loopbaanbeleid NVBR jaarcongres, 2 oktober 2008 Organisatie workshop: Brandweer Amsterdam-Amstel, Lilian van Ark en Arianne Liebe Regionale Brandweer Zuid-Holland

Nadere informatie

... Lees de Functionele Instructie in deze toolkit voor nadere informatie over de rol van een administrator.

... Lees de Functionele Instructie in deze toolkit voor nadere informatie over de rol van een administrator. IMPLEMENTATIEPLAN... Op FLOW WEP vindt u een drietal uitstekende instrumenten die uw organisatie kunnen helpen om de ontwikkeling en doorstroom van personeel te versterken. Maar met het aanbieden van de

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Loopbaanontwikkeling Leiderschapsontwikkeling Professionalisering

Loopbaanontwikkeling Leiderschapsontwikkeling Professionalisering OCL2 is een nieuwe afdeling binnen Brandweer Amsterdam-Amstelland. De drie hoofddoelen van OCL2 zijn loopbaanontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en professionalisering. OCL2 valt onder P&O. Loopbaanontwikkeling

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Tweede Loopbaanbeleid voor medewerkers in een bezwarende functie bij Brandweer Amsterdam-Amstelland Versie INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2

Nadere informatie

ECCvA/U Lbr: 07/40

ECCvA/U Lbr: 07/40 Brief aan de leden T.a.v. het college en gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 3738020 uw kenmerk bijlage(n) onderwerp Brandweerontwikkelingen Samenvatting ons kenmerk ECCvA/U200700611 Lbr: 07/40 datum

Nadere informatie

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement Ochtendprogramma Wat verstaan we onder communicatie? Hoe belangrijk is communicatie voor

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Gezonde School Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Programma Workshop Wat is Gezonde School? Gezonde School Fryslân Handleiding Centrum Gezond Leven Gezonde School in het

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Namen: Xavier van der Stelt Anika Schouten Janneke Geerling Kelly Hoogenboezem Utrecht, 5 juni 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding... 3 2. Wat speelt er momenteel

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. 1. Waarom is de VeiligPlus-aanpak ontwikkeld? 2. Voor wie is de VeiligPlus-aanpak ontwikkeld?

Veelgestelde vragen. 1. Waarom is de VeiligPlus-aanpak ontwikkeld? 2. Voor wie is de VeiligPlus-aanpak ontwikkeld? Veelgestelde vragen 1. Waarom is de VeiligPlus-aanpak ontwikkeld? Alle professionals en cliënten in de gehandicaptenzorg moeten zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Dat is het doel van de VeiligPlus-aanpak.

Nadere informatie

Communicatie bij implementatie

Communicatie bij implementatie Communicatie bij implementatie Hoe je met een duidelijk communicatieplan software-implementaties positief beïnvloedt Een software systeem implementeren heeft, naast de nodige technische uitdagingen, ook

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

ONDERZOEK & ONTWIKKELING 1. DOEL & TOEPASSINGSGEBIED In deze procedure wordt de werkwijze omschreven, die gehanteerd wordt bij de ontwikkeling van nieuwe diensten bij.. voor wat betreft de sector Kinderopvang. De beheersing van

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse 4 3.2 Doelgroepen intern 4 3.3 Doelgroepen

Nadere informatie

Milieu Communicatieplan

Milieu Communicatieplan Milieu Communicatieplan Milieu Datum: 27-10-2014 ID: ALG-DC-011 Versie: 1.1 Status: Definitief Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkel Plan

Persoonlijk Ontwikkel Plan Persoonlijk Ontwikkel Plan Naam medewerker : Naam leidinggevende : Datum : Persoonlijk Ontwikkelplan Pagina 1 van 12 Korte toelichting Een Persoonlijk Ontwikkeling Plan is: een gemotiveerd loopbaanperspectief;

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden Harmonisatie Aanpak en stappenplan Januari 2016 Herman Kuijkstraat 14 +31 622 201 805 4191 AK Geldermalsen www.deldenadvies.nl Harmonisatie van Na een fusie of overname kampen organisaties vaak met verschillende

Nadere informatie

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen:

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen: 59 9 COMMUNICATIEPLAN Op het moment dat een afdeling de beoordeling zwak of zeer zwak krijgt, komt er meteen veel op de schoolleiding af. Een zeer zwakke school heeft zes weken de tijd om een verbeterplan

Nadere informatie

Strategische P&O nota en actieplannen Zie wat er gebeurt en stel vast wat je te doen staat

Strategische P&O nota en actieplannen Zie wat er gebeurt en stel vast wat je te doen staat Strategische P&O nota en actieplannen Zie wat er gebeurt en stel vast wat je te doen staat Presentatie voor het personeel van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 12 september 2011 Deze presentatie

Nadere informatie

Communicatieplan project Gaan!

Communicatieplan project Gaan! Communicatieplan project Gaan! Team Communicatie, Tom Schooltink 11 januari 2012, versie 0.1 Inleiding Veranderen kan niet zonder communiceren. Daarom is er voor alle verandertrajecten een plan voor de

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Zeist, 10 februari 2010

Zeist, 10 februari 2010 Loyalis Seminar Rien Fait, SOML Zeist, 10 februari 2010 Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) 4 brede scholengemeenschappen ruim 1.000 medewerkers tot 2001 structureel hoog ziekteverzuim: > 11% 2001:

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 reductiebeleid Heuvelman Holding BV Ten behoeve van certificatie CO 2 prestatieladder

Communicatieplan CO 2 reductiebeleid Heuvelman Holding BV Ten behoeve van certificatie CO 2 prestatieladder Communicatieplan CO 2 reductiebeleid Heuvelman Holding BV Ten behoeve van certificatie CO 2 prestatieladder 23 juni 2011 Definitief Goedgekeurd door directie Heuvelman Datum Directeur Handtekening 27 juni

Nadere informatie

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Jaargesprekken 10/2005 telefoon fax e-mail internet (020) 59 85400 (020) 59 85454 personeelsbalie@dienst.vu.nl www.vu.nl/personeelsbalie

Nadere informatie

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017)

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017) Stappenplan CAO PO Acties korte termijn (2014) 1. Van toepassing verklaren CAO PO 2. Informatie aan management 3. Informatie aan P(G)MR 4. Informatie aan medewerkers 5. Uitvoeren regeling duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Leerpilot Inclusief HR In- en doorstroom

Leerpilot Inclusief HR In- en doorstroom Leerrapportage Als er wel werk is, maar niet genoeg (geschikte) kandidaten te vinden zijn, dan is de instroom niet op orde. En als goede medewerkers om welke reden dan ook niet langer bij een werkgever

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Voorstellen: Jeroen de Winter adviseur mobiliteit en loopbaanontwikkeling adviseur bij de Veiligheidsregio Kennemerland.

Voorstellen: Jeroen de Winter adviseur mobiliteit en loopbaanontwikkeling adviseur bij de Veiligheidsregio Kennemerland. Voorstellen: Jeroen de Winter adviseur mobiliteit en loopbaanontwikkeling adviseur bij de Veiligheidsregio Kennemerland. Veiligheidsregio Kennemerland is een van de 25 veiligheidsregio s in Nederland.

Nadere informatie

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Datum: 14 Juli 2016 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse activiteiten. CINERGIE

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Stafbureau Personeel, Bestuur en Organisatie - - registratienummer: 2000003654 Naam: Ad van Beers, toestelnummer: 860 paraaf chef/hoofd sector paraaf sectorcontroller

Nadere informatie

Plan van aanpak communicatie over EVC binnen de politie

Plan van aanpak communicatie over EVC binnen de politie Plan van aanpak communicatie over EVC binnen de politie 1. Aanleiding project EVC als HR-instrument In 2008 heeft de Politie Limburg-Noord een eerste verkenning gedaan naar de effecten van de toepassing

Nadere informatie

Project Ouder wordende Cliënt

Project Ouder wordende Cliënt Project Ouder wordende Cliënt Tips en wenken voor verbeterteams ter voorbereiding op de start van het project Ouder wordende cliënt & Opdrachten voor de eerste bijeenkomst van 22 mei in Utrecht Inclusief

Nadere informatie

Parafen met datum. Aard voorstel: Strategisch > 50.000 Politiek gevoelig Regelgeving Risico s:

Parafen met datum. Aard voorstel: Strategisch > 50.000 Politiek gevoelig Regelgeving Risico s: Onderwerp: Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) reddingsduiken brandweer Drenthe. Voorgesteld besluit: 1. De deel-ri&e reddingsduiken formeel vaststellen. (Geldend voor de colleges van de gemeenten:

Nadere informatie

Bijlage 1 artikel 15:1:15:1 AGV FORMULIER JAARPLAN, ONTWIKKELING EN FUNCTIONEREN

Bijlage 1 artikel 15:1:15:1 AGV FORMULIER JAARPLAN, ONTWIKKELING EN FUNCTIONEREN Bijlage 1 artikel 15:1:15:1 AGV FORMULIER JAARPLAN, ONTWIKKELING EN FUNCTIONEREN Gegevens direct leidinggevende Naam direct leidinggevende Functie leidinggevende Gegevens medewerker Naam en voorletters

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

Regeling Opleiding & Ontwikkeling

Regeling Opleiding & Ontwikkeling Regeling Opleiding & Ontwikkeling HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleidingsbeleid en opleidingsplan 4 Vormgeven van het opleidingsbeleid 4 Vormgeven van

Nadere informatie

als gevolg van reorganisatie 27 november 2014 Karin Boelens

als gevolg van reorganisatie 27 november 2014 Karin Boelens AANZEGGESPREKKEN als gevolg van reorganisatie 27 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanzeggesprek... 4 2.1 Aanzegbrief en overige informatie... 4 3 Opvang/vervolggesprek... 5 3.1 Reflectieperiode

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar >

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > Bijlage I POP format Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > 0 Regeling opleiding en ontwikkeling Inhoudsopgave Pagina. Inleiding... 2 2. Terugblik... 4 2.. Welke ontwikkelen (werk en/of privé) heb je

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Bedrijfsscan Visie & Strategie DI-beleid

Bedrijfsscan Visie & Strategie DI-beleid BEDRIJFSSCAN Visie & Strategie 1. Er is een duidelijke missie/visie en doelstelling geformuleerd ten aanzien van duurzame inzetbaarheid nu en in de nabije toekomst 2. Er is goed zicht op interne en externe

Nadere informatie

Personal Development Program Tenure Track

Personal Development Program Tenure Track Personal Development Program Tenure Track Ingrid Emmerik, Projectleider PDP 29-8-2012 Delft University of Technology Challenge the future HR strategie Doelstellingen HR strategie Freedom to Excel Hoge(re)

Nadere informatie

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

Beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid

Beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid Beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Toelichting Aan

Nadere informatie

Vragen en antwoorden belangstellingsregistratie

Vragen en antwoorden belangstellingsregistratie 1 TOP Finance 25 juni 2015 Vragen en antwoorden belangstellingsregistratie kwartiermakers T.b.v. Finance medewerkers 2 1 Functies 1.0 Om welke functies gaat het? Het gaat om de volgende functies: Manager

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris I

Leergang Ambtelijk Secretaris I Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Bij onze opdrachtgevers en relaties in de zorg zien wij een veelheid aan discussies en projecten die ons inziens

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Inhoud 1 STATUS... 3 2 INLEIDING... 4 3 BEGRIPPEN... 5 4 RUILEN... 6 4.1 PROCEDURE RUILINGEN... 6 5 OVERPLAATSEN... 8 5.1 PROCEDURE OVERPLAATSEN...

Nadere informatie

5 1 a nota rangen voorblad RMT met besluit (2) 1

5 1 a nota rangen voorblad RMT met besluit (2) 1 Vergadering RMT Brandweer 9 november 2010 Agendapunt nummer 5.1 Onderwerp notitie functies en rangen brandweer Limburg-Noord. Auteur Lenders/ van Mierlo Portefeuillehouder Van der Schuit Voorstel : 1.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2016 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2015 2016 Versie 2 2016 pag. 1. INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 3 2. doelstellingen

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten. Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat

Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten. Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat In deze workshop aandacht voor Duurzame garantiebanen. Mensen met

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Advice2Change. Juist daarvoor is Advice2Change bijzonder geschikt! Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld:

Advice2Change. Juist daarvoor is Advice2Change bijzonder geschikt! Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld: Join2Change advies Een adviestraject kunnen we op verschillende manieren inrichten: Dit hangt af van een aantal factoren, zoals de aard en omvang van het probleem, de beschikbare tijd om tot een oplossing

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de brandweer en de bezuinigingen

Veelgestelde vragen over de brandweer en de bezuinigingen Veelgestelde vragen over de brandweer en de bezuinigingen Moet alleen de brandweer bezuinigen? Nee, de gemeente Amsterdam moet dit jaar 83 miljoen bezuinigen en dit loopt op tot een bezuiniging van 208

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014

De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014 De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014 Inhoud 1. De functievergelijking 2 2. Functievolger of herplaatsingskandidaat? 4 3. Ik ben mogelijk functievolger.

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Meer grip en betere resultaten

Meer grip en betere resultaten Meer grip en betere resultaten Hand-out Het belang van fasering Voorbereiding Commitment Opdracht fase 1 fase 2 Knip het project op in verschillende tijdseenheden, elk vooraf gedefinieerd met een eindresultaat

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

Checklist duurzame inzetbaarheid

Checklist duurzame inzetbaarheid Checklist duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid is een samenspel van vijf clusters. Een leidinggevende wil weten binnen welk beleidskader hij of zij de dialoog met een medewerker voert. En wie

Nadere informatie

WHITE PAPER DE 10 PRINCIPES VAN DE SOGETI-ARCHITECT

WHITE PAPER DE 10 PRINCIPES VAN DE SOGETI-ARCHITECT WHITE PAPER DE 10 PRINCIPES VAN DE SOGETI-ARCHITECT MARTIN VAN DEN BERG WHITE PAPER DE 10 PRINCIPES VAN DE SOGETI-ARCHITECTT Martin van den Berg tekeningen: Thomas Schneider Versie: 1.0 februari 2010

Nadere informatie

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Adviseren en instemmen Bedrijfsregelingen FUWA en andere CAO afspraken HR- en Arbobeleid IMJP en Jaarplan Oasen Communicatie Ontwikkeling

Nadere informatie

Kwaliteitsdocument. Titel document o Procedure Persoonlijk Ontwikkel Gesprek o HKZ no: 5.1.5

Kwaliteitsdocument. Titel document o Procedure Persoonlijk Ontwikkel Gesprek o HKZ no: 5.1.5 Kwaliteitsdocument Titel document o Procedure Persoonlijk Ontwikkel Gesprek o HKZ no: 5.1.5 Doel o Afspraken met betrekking tot persoonlijke ontwikkelpunten van de medewerker zijn vastgelegd o Deze dienen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Checklist MTO voor OR-en

Checklist MTO voor OR-en Checklist MTO voor OR-en Wat is een MTO: Een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) is een belangrijk instrument om een beeld te krijgen van wat medewerkers van de organisatie vinden, hoe zij in hun werk

Nadere informatie

Autorisatiematrix ehrm. Stadsdeel Osdorp

Autorisatiematrix ehrm. Stadsdeel Osdorp Autorisatiematrix ehrm Stadsdeel Osdorp 1. Inleiding Na de zomer worden de eerste drie werkprocessen (verzuim, declaraties en verlof) van de personeel- en salarisadministratie overgedragen aan het Servicehuis

Nadere informatie

Com rn u n icatie Diffuse Bronnen

Com rn u n icatie Diffuse Bronnen Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat -G en eraal Rijkswaterstaat FWVO Functionele Werkgroep Verontreiniging Oppervlaktewateren Com rn u n icatie Diffuse Bronnen Auteur : Harold Hansen Rijkswatertsaat

Nadere informatie