Whitepaper. Groot brandcompartiment volgens Bouwbesluit 2003 en Bouwbesluit 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper. Groot brandcompartiment volgens Bouwbesluit 2003 en Bouwbesluit 2012"

Transcriptie

1 Whitepaper Groot brandcompartiment volgens Bouwbesluit 2003 en Bouwbesluit 2012

2 Whitepaper Groot brandcompartiment volgens Bouwbesluit 2003 en Bouwbesluit Whitepaper Groot brandcompartiment volgens Bouwbesluit 2003 en Bouwbesluit 2012 Dit whitepaper gaat over de verschillen tussen een groot brandcompartiment volgens Bouwbesluit 2003 en volgens Bouwbesluit Zo zijn in het Bouwbesluit 2012 onder andere de grenswaarden in gebruiksoppervlakte, waarbij kan worden gesproken van een groot brandcompartiment, aangepast. Maar dit zijn niet de enige wijzigingen. In dit whitepaper wordt hier dieper op ingegaan. introductie

3 Whitepaper Groot brandcompartiment volgens Bouwbesluit 2003 en Bouwbesluit Groot brandcompartiment volgens Bouwbesluit 2003 en Bouwbesluit 2012 Wat zijn de verschillen tussen een groot brandcompartiment volgens Bouwbesluit 2003 en volgens Bouwbesluit 2012 en mag alsnog van de lagere eisen van Bouwbesluit 2012 worden uitgegaan? De term groot brandcompartiment werd, hoewel het geen officiële term was, in Bouwbesluit 2003 gebruikt voor een brandcompartiment dat een grotere gebruiksoppervlakte (GO) had dan op grond van afdeling 2.13 van dat besluit was toegestaan. In Bouwbesluit 2003 was in afdeling 2.22 aangegeven, dat een dergelijk brandcompartiment ten opzichte van de in de afdelingen 2.13 tot en met 2.21 van dat besluit gegeven prestatie-eisen gelijkwaardig moest zijn met betrekking tot: branduitbreiding; vluchtveiligheid; en bestrijden van brand. De grenswaarden in GO voor een gebruiksfunctie die niet was bestemd om te slapen, waarbij werd gesproken van een groot brandcompartiment, waren in Bouwbesluit 2003: m 2 bij nieuwbouw; m 2 bij een bestaande bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, kantoorfunctie, winkelfunctie en overige gebruiksfunctie; en m 2 bij een bestaande industriefunctie, onderwijsfunctie en sportfunctie. Ook bij de toepassing van Bouwbesluit 2012 kan de term groot brandcompartiment als een onofficiële term zonder bezwaar worden gebruikt. Die term heeft dan wel een iets andere betekenis gekregen. Voor een groot brandcompartiment zijn in Bouwbesluit 2012 geen specifieke voorschriften meer opgenomen en de grenswaarden waarbij sprake is van een groot brandcompartiment zijn gewijzigd. Gelijkwaardigheid groot brandcompartiment volgens Bouwbesluit 2012 Bij de toepassing van afdeling 2.22 van Bouwbesluit 2003 werd ook gesproken van een gelijkwaardige oplossing. Hierbij hoefde echter geen gebruik gemaakt te worden van het gelijkwaardigheidsartikel (artikel 1.5 van Bouwbesluit 2003). In de praktijk moest bij een aanvraag voor vergunning voor een groot brandcompartiment nogal eens zowel toepassing worden gegeven aan afdeling 2.22 als aan het gelijkwaardigheidsartikel. Dit was bijvoorbeeld het geval als er in een groot brandcompartiment een loopafstand was die afweek van wat op grond van de prestatie-eisen was toegestaan. Geen specifieke voorschriften voor een groot brandcompartiment Het feit dat er in Bouwbesluit 2012 geen specifieke voorschriften meer zijn gegeven voor een groot brandcompartiment, heeft als gevolg dat om een groot brandcompartiment te mogen toepassen direct een beroep op het gelijkwaardigheidsartikel moet worden gedaan. Hierbij dient de beoordeling van de gelijkwaardigheid alleen nog betrekking te hebben op het aspect branduitbreiding (en eventuele andere aspecten die mede zijn beoogd met de voorschriften voor branduitbreiding). De aspecten vluchtveiligheid en bestrijden van brand moeten daarbij voldoen aan afdeling 2.12, respectievelijk afdeling 6.7 van Bouwbesluit Veelal wordt in de praktijk, voor een gelijkwaardige invulling van het aspect branduitbreiding, gebruik gemaakt van de methode Beheersbaarheid van

4 Whitepaper Groot brandcompartiment volgens Bouwbesluit 2003 en Bouwbesluit Brand 2007 (te downloaden via: of de Handreiking grote brandcompartimenten dat indertijd door het voormalige Ministerie van VROM was gepubliceerd (een versie die in overeenstemming is gebracht met Bouwbesluit 2012 treft u als bijlage aan in de Sdu-uitgave Vragen, antwoorden en gelijkwaardigheid Bouwbesluit 2012 ). Gewijzigde grenswaarden De grenswaarden in GO voor een gebruiksfunctie die niet was bestemd om te slapen, waarbij kan worden gesproken van een groot brandcompartiment, zijn in Bouwbesluit 2012: m 2 bij nieuwbouw, met uitzondering van een industriefunctie; m 2 bij nieuwbouw van een industriefunctie; m 2 bij een bestaande bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, kantoorfunctie en winkelfunctie; en m 2 bij een bestaande industriefunctie, onderwijsfunctie, sportfunctie en overige gebruiksfunctie. GO van m 2 voor een te bouwen industriefunctie De belangrijkste en meest in het oog springende wijziging van de grenswaarde is de GO voor een te bouwen industriefunctie. Deze grenswaarde is van m 2 in Bouwbesluit 2003 verhoogd naar m 2 in Bouwbesluit Deze verhoging geldt alleen voor een industriefunctie. De grenswaarde in GO voor de andere te bouwen, niet voor slapen bestemde gebruiksfuncties is m 2 gebleven. Dit heeft tot gevolg dat als een te bouwen brandcompartiment een GO > m 2 heeft en in het brandcompartiment naast een industriefunctie ook een andere gebruiksfunctie aanwezig is, de grenswaarde van die andere gebruiksfunctie (GO = m 2 ) maatgevend is en sprake is van een groot brandcompartiment waarvoor toepassing moet worden gegeven aan het gelijkwaardigheidsartikel. Om te voorkomen dat een gebruiksfunctie die ten dienste staat van een industriefunctie (nevenfunctie) met een geringe GO maatgevend zou worden, is in Bouwbesluit 2012 bepaald dat een nevenfunctie met een GO 100 m 2 niet maatgevend is. In figuur 1 is dit voorschrift verbeeld. Waar verder in dit artikel wordt gesproken van een industriefunctie is bedoeld een industriefunctie waarin zich eventueel een nevenfunctie bevindt met een GO 100 m 2. Voor een te bouwen brandcompartiment met een GO > m 2 is een extra eis gesteld aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO). Deze moet altijd minimaal 60 minuten zijn. Voor een brandcompartiment met een GO m 2 is dit alleen vereist als in het gebouw waarin het brandcompartiment ligt een vloer van een gebruiksgebied (verblijfsgebied of functiegebied) hoger ligt dan 5 meter boven het meetniveau. Deze WBDBO-eis zorgt ervoor dat bij een brandcompartiment met een GO > m 2 de brandweer de gelegenheid heeft om bij een grote brand tijdig op te kunnen schalen.

5 Whitepaper Groot brandcompartiment volgens Bouwbesluit 2003 en Bouwbesluit grenswaarde GO in een BC artikel 1.3 gelijkwaardigheid industriefunctie (IF) andere gebruiksfunctie (AG) plattegrond GO IF + GO NF + GO AG m 2 nevenfunctie van industriefunctie (NF) geen nevenfunctie van industriefunctie andere gebruiksfunctie (AG) geen nevenfunctie van industriefunctie industriefunctie (IF) industriefunctie (IF) plattegrond NF GO IF + GO NF > m 2 en GO IF + GO NF m 2 en GO NF 100 m 2 en GO AG = 0 m 2 plattegrond GO IF + GO NF > m 2 of GO NF > 100 m 2 en GO IF + GO NF > m 2 of GO AG > 0 m 2 en GO IF + GO NF > m 2 nevenfunctie van industriefunctie (NF) Figuur 1. Omvang van een brandcompartiment met een industriefunctie (overgenomen uit de Sdu-uitgave Verbeelding Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid ). Aandachtspunt De GO van een brandcompartiment (BC) is in Bouwbesluit 2012 niet beperkt. Bij een industriefunctie doen zich drie situaties voor: - GO IF m 2 toegestaan en in het BC mag zich elke andere niet-tot-bewoning-bestemde gebruiksfunctie bevinden; WBDBO-reductie tot 30 minuten onder voorwaarden toegestaan; m 2 < GO IF m 2 toegestaan; in het BC mag zich naast de industriefunctie (IF) alleen een nevenfunctie (NF) met een GO 100 m 2 bevinden, anders gelijkwaardigheidsartikel toepassen; WBDBOreductie niet toegestaan; - GOIF > m 2 altijd gelijkwaardigheidsartikel toepassen. Alsnog voldoen aan Bouwbesluit 2012 Het kan nu voorkomen dat op grond van Bouwbesluit 2003 een (eventueel als bouwvergunning verleende) omgevingsvergunning voor het bouwen van een industriegebouw is verleend, met een brandcompartiment waarvan de GO bijvoorbeeld m 2 is. In dat geval moet de omgevingsvergunning voor het bouwen zijn verleend met toepassing van het gelijkwaardigheidsartikel. Het bevoegd gezag zal dit bijvoorbeeld hebben gedaan als de aanvraag voldeed aan de Handreiking grote brandcompartimenten. Deze omgevingsvergunning blijft met het in die vergunning aangegeven voorzieningenniveau onverkort van kracht. Dit volgt uit artikel 9.1, lid 1, van Bouwbesluit 2012, waarin is bepaald dat op een aanvraag voor het bouwen, ingediend voor de inwerkingtreding van Bouwbesluit 2012 de voorschriften van Bouwbesluit 2003 van toepassing blijven. Dit betekent dat de verleende vergunning van kracht

6 Whitepaper Groot brandcompartiment volgens Bouwbesluit 2003 en Bouwbesluit blijft en het gebouw met het grote brandcompartiment zonder meer mag worden gebouwd. Het gebouw moet dan wel voldoen aan de voorschriften voor bestaande bouw van Bouwbesluit Dit is echter een theoretische eis bij een vergunning die voldoet aan de nieuwbouwvoorschriften van Bouwbesluit Anders wordt het als de houder van de (eventueel als bouwvergunning verleende) omgevingsvergunning de door hem in die vergunning aangegeven (of geaccepteerde) maatregelen ten dele niet meer wil nemen, omdat dit op grond van Bouwbesluit 2012 niet meer is vereist. Zolang de bouw nog niet is voltooid zal eerst een gewijzigde aanvraag om omgevingsvergunning moeten zijn verleend, alvorens tot de gewijzigde uitvoering kan worden overgegaan. Deze wijzigingsaanvraag moet dan wel worden getoetst aan de nieuwbouwvoorschriften van Bouwbesluit Gaat het om een ondergeschikte wijziging bij het bouwen, dan kan het bevoegd gezag ermee akkoord gaan dat wordt volstaan met een revisietekening. Bij ondergeschikte wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijk verleende vergunning kan het bevoegd gezag, na het indienen van revisietekeningen, volstaan met de mededeling dat daarvoor geen omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist. Wijzigingen moeten wel worden gemeld aan het bevoegd gezag alvorens deze worden doorgevoerd. Ondergeschikte wijziging In de wetgeving is niet bepaald wanneer sprake is van een ondergeschikte wijziging. Hiervan is in ieder geval sprake als het gaat om een wijziging waarvoor bij een bestaand gebouw op grond van het BOR geen omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist. Ook als op grond van dit besluit voor een wijziging een omgevingsvergunning voor het bouwen zou zijn vereist, kan sprake zijn van een ondergeschikte wijziging. Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat de wijziging dan niet zodanig mag zijn dat in redelijkheid niet van hetzelfde bouwplan kan worden gesproken (zie artikel Wijzigingen bouwplan vóór en ná afgifte van de bouwvergunning van mr. J.H. Beestman en mr. J.C.H. van Dijk in Bouwrecht nr. 7 van juli 2006). Aangezien de jurisprudentie op dit gebied zeer casuïstisch is, is het te allen tijde aan te bevelen om wijzigingen vooraf met het bevoegd gezag te bespreken. Is in de omgevingsvergunning een als groot brandcompartiment aangemerkt industriegebouw met een GO 2.500m 2 gerealiseerd, dan kan het zijn dat de eigenaar van het gebouw een in de (eventueel als bouwvergunning verleende) omgevingsvergunning opgenomen voorziening niet meer wil handhaven, omdat die voorziening op grond van de nieuwbouwvoorschriften van Bouwbesluit 2012 niet meer nodig is. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een beperking van de vuurbelasting. Deze beperking is op grond van Bouwbesluit 2012 niet nodig als het gaat om een industriefunctie met een GO m 2. Voor het wijzigen van dit gebruiksaspect, nadat de bouw is voltooid, kan worden volstaan met een gebruiksmelding (artikel 1.18, lid 4, van Bouwbesluit 2012) of een wijziging van de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik als het gaat om een gebruiksvergunningsplichtig bouwwerk.

7 Whitepaper Groot brandcompartiment volgens Bouwbesluit 2003 en Bouwbesluit Brandontwikkeling in een gebouw zonder RWA Brandontwikkeling in een gebouw voorzien van RWA Figuur 2. Effect rook- en warmteafvoer. Er kan voor een industriefunctie > 1000 m 2 en m 2 in het verleden, voor het verkrijgen van vergunning voor het bouwen, gebruik gemaakt zijn van de methode Beheersbaarheid van Brand 2007 (of van haar voorganger, het door het Ministerie van BZK in 1995 als Brandbeveiligingsconcept uitgegeven onderzoeksrapport Beheersbaarheid van brand ), met als optie dat de brandweer de binnenaanval kan uitvoeren. Dan kan er om die reden zijn voorzien in onder andere een brandmeldinstallatie met totaalbewaking en doormelding naar de Regionale alarmcentrale (RAC) van de brandweer, met daarbij veelal een rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA-installatie). Deze installaties, die dienen ter ondersteuning van het beheersbaar houden van de brand (zie figuur 2), zijn volgens de nieuwbouwvoorschriften van Bouwbesluit 2012 niet vereist bij een industriefunctie met een GO m 2 (mits de WBDBO van 60 minuten aanwezig is). De eigenaar dient deze voorzieningen vanwege de verleende vergunning echter wel in stand te houden. Wenst de eigenaar dit niet, dan moet hij zoals eerder is aangegeven, als de bouw nog niet is voltooid dit door middel van een omgevingsvergunning voor het bouwen aanvragen (of wanneer het bevoegd gezag hiermee instemt door middel van een revisietekening) en nadat de bouw is voltooid door middel van een gebruiksmelding of een wijziging van de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik. Deze wijziging moet dan worden aangemerkt als een verbouwing die moet voldoen aan de verbouwvoorschriften van Bouwbesluit Dit komt er globaal op neer dat nagegaan moet worden of na de verbouwing nog wordt voldaan aan het rechtens verkregen niveau en eventueel aan een specifieke grenswaarde van de brandveiligheidsvoorschriften. Omdat het rechtens verkregen niveau naar boven wordt begrensd door het niveau van de nieuwbouwvoorschriften van Bouwbesluit 2012, komt het er doorgaans op neer dat de brandveiligheid van de industriefunctie na de verbouwing volledig moet voldoen aan de nieuwbouwvoorschriften van Bouwbesluit In het geval bij de oorspronkelijke aanvraag om vergunning voor het bouwen ook toepassing is gegeven aan het gelijkwaardigheidsartikel van Bouwbesluit 2003, kan het laten vervallen van een enkele voorziening tevens gevolgen hebben voor andere brandveiligheidsaspecten dan branduitbreiding, zoals de loopafstanden binnen een brandcompartiment. Wijkt het andere aspect ook af van de prestatie-eisen van Bouwbesluit 2012 en is daarbij geen sprake van het rechtens verkregen niveau, dan moet de gelijkwaardigheid opnieuw worden getoetst. Zo kan, als een loopafstand in het grote brandcompartiment langer is dan op grond van de prestatie-eisen voor nieuwbouw van Bouwbesluit 2012 is toegestaan, alleen sprake zijn van een rechtens verkregen niveau als geen van de voorzieningen die worden verwijderd indertijd geen grond vormden om de langere loopafstand toe te staan.

8 Whitepaper Groot brandcompartiment volgens Bouwbesluit 2003 en Bouwbesluit Belang uitrukdienst brandweer Het in kennis stellen van het bevoegd gezag van een voornemen om voorzieningen te verwijderen, die op grond van de nieuwbouwvoorschriften van Bouwbesluit 2012 niet meer nodig zijn, is ook in het belang van de brandweer. De informatievoorziening voor de uitrukdienst van de brandweer wordt voor een belangrijk deel verkregen via de diverse omgevingsvergunningen. Hierbij gaat het zowel om omgevingsvergunningen voor het bouwen, voor brandveilig gebruik, als voor milieu. De uitrukdienst van de brandweer moet er vanuit kunnen gaan dat deze informatie klopt, zodat de bevelvoerder zich tijdens de rit naar de brand optimaal kan voorbereiden. Is in de beschikbare informatie aangegeven, dat er een rook- en warmteafvoerinstallatie aanwezig is, onder meer om een binnenaanval mogelijk te maken, dan wordt de brandweerinzet gestart vanuit die basisinformatie. Blijkt bij de daadwerkelijke inzet dat deze informatie achterhaald is (omdat geconstateerd wordt dat er geen rook het dak uitstroomt), dan ontstaat onnodig tijdsverlies en zal het inzetplan mogelijk aangepast dienen te worden. Dit tijdsverlies kan tot gevolg hebben dat het niet meer verantwoord is om de geplande binnenaanval uit te voeren, meer tijd benodigd is om eventueel aanwezige slachtoffers te redden en de brand groter wordt dan eerst was voorzien. Voor een effectieve voorbereiding van de brandweerinzet is het dan ook van belang de brandweer in kennis te stellen van de nieuwe situatie.

9 Whitepaper Groot brandcompartiment volgens Bouwbesluit 2003 en Bouwbesluit Dit whitepaper gaat over de verschillen tussen een groot brandcompartiment volgens Bouwbesluit 2003 en volgens Bouwbesluit Zo zijn in het Bouwbesluit 2012 onder andere de grenswaarden in gebruiksoppervlakte, waarbij kan worden gesproken van een groot brandcompartiment, aangepast. Wat zijn de verschillen tussen een groot brandcompartiment volgens Bouwbesluit 2003 en volgens Bouwbesluit 2012 en mag alsnog van de lagere eisen van Bouwbesluit 2012 worden uitgegaan? Deze en andere vragen worden behandeld in dit whitepaper. conclusie

10 Whitepaper Groot brandcompartiment volgens Bouwbesluit 2003 en Bouwbesluit Meer weten? Wilt u meer informatie over de Whitepapers of andere producten van Omgeving in de Praktijk? Ga dan naar de website of neem contact op via Over Omgeving in de Praktijk Omgeving in de praktijk voorziet u in uw vakspecifieke informatie over bouwregelgeving, grondzaken, ruimtelijke ordening en milieu. Omgeving in de Praktijk maakt de vertaalslag van relevante wetgeving naar de dagelijkse bouwen ontwerppraktijk. Actueel inclusief toelichtingen en commentaren geschreven door deskundige en betrokken experts. Compleet over het omgevingsrecht, gerangschikt naar specifieke behoefte (in vijf overzichtelijke dossiers). Over de auteurs Dit whitepaper is opgesteld in nauw overleg met dr.ir. M (Rien) van Overveld en ing. J.A. (Jenne) Mul MCDM. Jenne Mul is van oorsprong bouwkundige, die tijdens zijn HTS-periode begonnen is bij de brandweer als vrijwilliger. Dat virus heeft hem niet meer losgelaten en heeft, naast zijn bouwkundige kennis, de overhand gekregen tot aan vandaag. Hij is nu zeven jaar werkzaam als hoofd Risicobeheersing bij de brandweer Zwolle. Daarbij is hij operationeel werkzaam als Hoofdofficier van Dienst in de regio IJsselland (leiding over een brandweercompagnie en voorzitter van een multidisciplinair commandoteam bij grote calamiteiten). Ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening, de vertaling van externe veiligheid naar (bouwkundige) voorzieningen, aspecten van crowd management bij grote evenementen en het meer bewust maken van burgers en ondernemers van (brand)veiligheid, zijn aandachtsgebieden in zijn huidige werk. Eerder heeft hij zeven jaar bij de brandweer Arnhem gewerkt als afdelingshoofd preventie, Officier van Dienst en Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen, vier jaar bij de brandweer Rotterdam in enkele functies en 5 jaar als vrijwilliger bij de brandweer Soesterberg. Naast deze werkzaamheden is hij ruim 15 jaar betrokken bij de Brandweeracademie als docent Preventie, zowel voor nieuwe preventiemedewerkers als voor bijscholing van bestaande preventiemedewerkers. Het mede ontwikkelen van lesstof, afnemen van examens en dergelijke en adviseren bij bezwaren zijn werkzaamheden de daaraan gerelateerd zijn. De passie om het preventievak te plaatsen in de context van het evoluerende werkveld, de repressie bij de brandweer en mee te geven aan nieuwe vakbroeders is hiermee voor hem geborgd. Rien van Overveld is in 1978 als civiel ingenieur afgestudeerd aan de TU-Delft. Hij heeft aan de wieg van het eerste Bouwbesluit gestaan. Rien werkte sinds 1979 bij het voormalige Ministerie van VROM, waar hij was belast met de zorg voor de technische inhoud van het Bouwbesluit. Eerder heeft hij gewerkt bij verschillende gemeentelijke bouwen woningtoezichten. In 1997 is hij het bureau Van Overveld bouwbesluit advies begonnen. Ook in die periode tot heden is hij op diverse wijzen nauw betrokken gebleven bij de ontwikkeling en de uitleg van het Bouwbesluit. In 2003 is hij gepromoveerd op het proefschrift Bouwbesluit 2003: theorie en praktijk. Hij is lid van de Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften, ingesteld door de voormalige minister van Wonen, Wijken en Integratie. Hij heeft diverse boeken en artikelen over het Bouwbesluit geschreven of daaraan meegewerkt.

11 Whitepaper Groot brandcompartiment volgens Bouwbesluit 2003 en Bouwbesluit Meer van dit soort informatie? Neem dan een abonnement op Omgeving in de praktijk. Een abonnement biedt u: een compleet pakket van zowel praktische als juridische informatie, actualiteit (alle informatie wordt dagelijks geüpdate), een persoonlijke expertdienst met betrouwbaar advies binnen enkele dagen, een agenda en een overzicht van relevante links. Kortom: een abonnement levert u tijdwinst! Zoek effectief en doelgericht dankzij de handige navigatiemogelijkheden én uitgebreide zoekfunctionaliteit. Klik hier voor meer informatie over abonnementen.

12 Whitepaper Groot brandcompartiment volgens Bouwbesluit 2003 en Bouwbesluit Colofon Uitgever Sdu Uitgevers Binckhorstlaan BC Den Haag Postbus EA Den Haag Telefoon (070) Routebeschrijving Binckhorst Uitgever Marcel Jille Verkoop Joop Kolkman Marketing Linda Visser Ilse Nieboer Redactie Ingrid de Zwart - Schaap Reny Wildenberg - de Vries Davey Cobben Vormgeving fdrie vormgevers Bestellingen Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd of gedupliceerd.

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Toevoeging losse kantoorunits in groot brandcompartiment Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, industriefunctie, BvB 2007, gelijkwaardigheid, compartimentering : Status: Definitief

Nadere informatie

Het rechtens verkregen niveau in Bouwbesluit ing. P.J. van der Graaf Nieman Raadgevende Ingenieurs

Het rechtens verkregen niveau in Bouwbesluit ing. P.J. van der Graaf Nieman Raadgevende Ingenieurs Het rechtens verkregen niveau in Bouwbesluit 2012 ing. P.J. van der Graaf Nieman Raadgevende Ingenieurs Inhoud lezing Het rechtens verkregen niveau Casus: transformatie kantoor woningen Casus: transformatie

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Adviesaanvraag upgrade tweede vluchtmogelijkheid of enkele vluchtroute op galerij Trefwoorden: Verbouw, handhaving, zorgplicht, vluchtroute, beschermde route, enkele

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO

groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO ADVIES Registratienummer: 1103 Betreft: Trefwoorden: WBDBO bedrijfspand Vastgesteld d.d.: 31 januari 2011 Status: groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO Definitief Postbus 30941 2500

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) BRL 1507 "Gespoten of strijkbare dakbedekkingen" (2004-01) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Algemene sterkte

Nadere informatie

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke wbdbo-eisen gelden tussen woningen in een woongebouw. Oplossingsrichtingen Stappenplan

Nadere informatie

Workshop Brandveiligheid: toepassing BB2012 in de praktijk

Workshop Brandveiligheid: toepassing BB2012 in de praktijk BWT Congres 2013 Een transformerend BWT Workshop Brandveiligheid: toepassing BB2012 in de praktijk ir. Bart Kolman Falck De Heerlickheijd van Ermelo 24 oktober 2013 Even voorstellen Brandveiligheid in

Nadere informatie

Brandveilige gebouwen

Brandveilige gebouwen Brandveilige gebouwen Het wettelijk kader (of is gezond verstand voldoende?) Hajé van Egmond Ministerie VROM 6 oktober 2010 Programma Introductie wet- en regelgeving Het huidige stelsel van de bouwregelgeving

Nadere informatie

Garage naast een woning: brandveiligheid

Garage naast een woning: brandveiligheid Garage naast een woning: brandveiligheid Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor de beperking van uitbreiding van brand bij een woning met een garage. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Sector Risicobeheersing

Sector Risicobeheersing Gemeente Tilburg Dienst Publiekszaken, Afdeling Omgevingsvergunning Ter attentie van de heer J. Jansen Postbus 90118 5000 LA Tilburg Fabriekstraat 34, Tilburg Postbus 3208 5003 DE Tilburg Telefoon (088)

Nadere informatie

Presentatie BRAND-voorschriften

Presentatie BRAND-voorschriften Presentatie BRAND-voorschriften 28 november 2013 Pieter Stox Bouwkundig adviseur mob: 06-51588910 pstox@arvalis.nl INTRODUCTIE ARVALIS Agrarisch adviesbedrijf, ontstaan vanuit de Limburgse Land- en Tuinbouwbond

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKISOLATIE, THERMISCHE (attest, productcertificaat) BRL 1309 "Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem" (2004-01) BRL

Nadere informatie

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012 Door: Ing. M. Konings Highlights Bouwbesluit 2012 Even voorstellen InterConcept Organisatie en Beheer B.V. Advies & Uitvoering Vergunningverlening; Handhaving en Inspectie; Fysieke Veiligheid; Ruimtelijke

Nadere informatie

Adviezen Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften

Adviezen Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften 9 Adviezen Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften brandveiligheid tekst dr.ir. m. van overveld In Bouwregels in de praktijk nr. 5 van mei 2010 en in nr. 4 en nr. 5 van 2011 is

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam ADVIES Registratienummer: 1302-1 Betreft: Parkeren onder galerij woongebouw Trefwoorden: Parkeren onder galerij, rookvrije vluchtroute, niet-besloten ruimte : Status: Definitief Beschrijving Het project

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat)

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 1511 "Baanvormige dakbedekkingssystemen." "Deel 1: Algemene bepalingen" (2004-09) "Deel 2: Specifieke bepalingen voor dakbedekkingssysteme

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften ADVIES Registratienummer: Betreft: rooksluis in tot hotel herbestemd kantoorgebouw Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, logiesfunctie, rechtens verkregen niveau, herbestemming, rookvrij : Status: Definitief

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Vrije indeelbaarheid. Functieruimten, verblijfsruimten en bedruimten. Functiegebieden, verblijfsgebieden en bedgebieden

Bouwbesluit 2012. Vrije indeelbaarheid. Functieruimten, verblijfsruimten en bedruimten. Functiegebieden, verblijfsgebieden en bedgebieden Bouwbesluit 2012 Vrije indeelbaarheid Een groot aantal bestaande voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in een geheel nieuw Bouwbesluit:

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

Verbouwniveau van theorie naar praktijk

Verbouwniveau van theorie naar praktijk Bouwbesluit 2012 Verbouwniveau van theorie naar praktijk Verbouw is nieuwbouw Gemeente kan ontheffing verlenen Niveau staat in Bouwbesluit 2003 Artikel 6, Woningwet (oud) Niet alle gemeenten werken mee

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012, NEN 6068, Industriefunctie, nieuwbouw, WBDBO, draagconstructie, spiegelsymmetrie Datum: 31 augustus 2017 Status:

Bouwbesluit 2012, NEN 6068, Industriefunctie, nieuwbouw, WBDBO, draagconstructie, spiegelsymmetrie Datum: 31 augustus 2017 Status: Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, NEN 6068, Industriefunctie, nieuwbouw, WBDBO, draagconstructie, spiegelsymmetrie Datum: 31 augustus 2017 Status: Definitief Beschrijving Voor de nieuwbouw van een bedrijfspand

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

Grote Brandcompartimenten. Prof. P.H.E. van de Leur

Grote Brandcompartimenten. Prof. P.H.E. van de Leur Grote Brandcompartimenten Prof. P.H.E. van de Leur Ontwikkelingen Denken over grote brandcompartimenten gewijzigd Risicobenadering overheid Doctrine brandweer Nieuwe normen in de maak, NEN Veilig vluchten

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen De wijzigingen Even voorstellen. Wie is Dijkoraad Viavesta? Gecertificeerd inspectie- en advies bureau op het gebied van brandveiligheid Even voorstellen. Ingrid Heffels RSE Dijkoraad Viavesta Werkzaam

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012 MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks Datum/versie: 30 juni 2016, versie 02a Betreft: Clubsportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling brandveiligheid Projectnr:

Nadere informatie

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Indelen met verstand van zaken kan kosten besparen Ing. Adriaan de Jong 25 april 2012 Kennismaking Adriaan de Jong Nieman Raadgevende Ingenieurs Eindhoven Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

Brandmeld en Ontruiming Regelgeving en certificering

Brandmeld en Ontruiming Regelgeving en certificering Siemens Nederland Brandmeld en Ontruiming Regelgeving en certificering Restricted Siemens Nederland 2015 All rights reserved. www.siemens.nl Laat ik mij eerst even voorstellen.. Siemens Nederland N.V.

Nadere informatie

Beschrijving. WBDBO winkelruit na verwijderen sprinkler. Advies Definitief

Beschrijving. WBDBO winkelruit na verwijderen sprinkler. Advies Definitief Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, NEN 6068, winkelfunctie, gelijkwaardigheid, handhaving, rechtens verkregen niveau, bestaande bouw, WBDBO, verbouw, sprinkler Datum: 14 april 2017 Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

ATRIA EN HET BOUWBESLUIT

ATRIA EN HET BOUWBESLUIT ATRIA EN HET BOUWBESLUIT Veiligheidsregio Haaglanden 11-09-2006 Inleiding Onder een atrium wordt verstaan een wel of niet besloten ruimte welke zich over een aantal verdiepingen uitstrekt. Deze vorm van

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan 3 Onderbouw Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is belangrijk dat het gebouw in goede bouwkundige staat verkeert, gunstig gelegen is en dat

Nadere informatie

ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL

ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL Om snel een inschatting te maken van het risico op brandoverslag bij industriële hallen kunt u de ROCKWOOL brandoverslag Rekentool gebruiken. Hiermee kan de benodigde brandwerendheid

Nadere informatie

Beschrijving. Vervallen trap in monumentaal gebouwtje. Advies Definitief

Beschrijving. Vervallen trap in monumentaal gebouwtje. Advies Definitief Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, brandveilig gebruik, monument, kantoorfunctie, gelijkwaardigheid, bestaande bouw, herbestemming, vluchtroute, rookmelders, brandmeldinstallatie (BMI) Datum: 16 december 2016

Nadere informatie

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L.

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2161296 Datum: 16-12-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Tom Jonker Architectuur & Stedebouw

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Onderbouwing gelijkwaardigheid sprinkler Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, industriefunctie, NEN 6060, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, compartimentering, loopafstand, sprinkler

Nadere informatie

medewerkerswoning rood gearceerd, de groepswoningen groen (groepswoning 3) en geel (groepswoning 5). Figuur 1 principe bestaande indeling Een deel van

medewerkerswoning rood gearceerd, de groepswoningen groen (groepswoning 3) en geel (groepswoning 5). Figuur 1 principe bestaande indeling Een deel van NOTITIE NOVALISHOEVE TEXEL Aan : Raphaëlstichting T.a.v. : de heer E. Prins Referentie : Nu130017adA0.jhu Behandeld door : Vestiging Utrecht / mr. ing. J.C. Huijzer Datum : 28 juni 2015 Gewijzigd : 28

Nadere informatie

Tekst mr. ing. J.C. (Jacco) Huijzer

Tekst mr. ing. J.C. (Jacco) Huijzer 10 Verandering brandcompartiment: mogelijk zónder omgevingsvergunning? brandveiligheid Tekst mr. ing. J.C. (cco) Huijzer Veel bestaande gebouwen hebben te kampen met problemen op het gebied van brandveiligheid.

Nadere informatie

Inspectiecertificaat Conform Bouwbesluit 2012

Inspectiecertificaat Conform Bouwbesluit 2012 Conform Bouwbesluit 2012 Inhoudsopgave: - Bij welke gebruiksfunctie dient het brandbeveiligingssysteem gecertificeerd te zijn met een Inspectiecertificaat? - Welke typen Inspecties zijn er en wat is de

Nadere informatie

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 516 2600 AM Delft. www.adviescommissiebrand.

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 516 2600 AM Delft. www.adviescommissiebrand. ADVIES Registratienummer: Betreft: BMI in woongebouw met incidenteel logiesgebruik Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, brandveilig gebruik, woongebouw, logiesfunctie, gelijkwaardigheid, handhaving, bestaande

Nadere informatie

Handhaving Inhoud presentatie. 1. Van nieuwbouw naar bestaande. Bouwbesluit niveau bestaande bouw

Handhaving Inhoud presentatie. 1. Van nieuwbouw naar bestaande. Bouwbesluit niveau bestaande bouw Handhaving Bouwbesluit niveau bestaande bouw Jacco Huijzer Inhoud presentatie 1. Van nieuwbouw naar bestaande bouw 2. Brandwerendheid en bestaande bouw 3. Brandcompartimenten en bestaande bouw 2 1. Van

Nadere informatie

BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " ( )

BRL 2880  Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies  ( ) BRANDWERENDE BEKLEDING, STAALCONSTRUCTIES (attest) BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " (2004-03) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Beheersbaarheid van Brand Project:

Beheersbaarheid van Brand Project: Beheersbaarheid van Brand Project: Uitbreiding Lidl Bleiswijk Vlampunt Plataanlaan 14 3741 WE Baarn t 035 541 62 23 www.vlampunt.nl e info@vlampunt.nl IBAN NL62ABNA 0460016997 BIC. ABNANL2A KvK nr. 32126074

Nadere informatie

Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie, (sub)brandcompartimentering Datum: 7 oktober 2010

Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie, (sub)brandcompartimentering Datum: 7 oktober 2010 AANVRAAG Registratienummer: Betreft: Eisen bestaand gezondheidszorggebouw Aanvrager: ir. C.A.E. (Kees) Rijk Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie,

Nadere informatie

De eisen voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO)

De eisen voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) De eisen voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) WBD: De weerstand tegen Branddoorslag (van bv de wand of vloer) is de mate waarin de constructie de branduitbreiding van binnenuit

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 Verbouwniveau van theorie naar praktijk

Bouwbesluit 2012 Verbouwniveau van theorie naar praktijk Bouwbesluit 2012 Verbouwniveau van theorie naar praktijk Verbouw is nieuwbouw Gemeente kan ontheffing verlenen Niveau staat in Bouwbesluit 2003 Artikel 6, Woningwet (oud) 1 Niet alle gemeenten werken mee

Nadere informatie

Wijzigingen Bouwbesluit 2012. ing. A. de Jong Maart 2013

Wijzigingen Bouwbesluit 2012. ing. A. de Jong Maart 2013 Wijzigingen Bouwbesluit 2012 ing. A. de Jong Maart 2013 Introductie algemeen Nieman Raadgevende Ingenieurs BV Onderdeel van de Nieman Groep Sinds 1988 actief in de bouw Bouwfysica, bouwregelgeving, brand,

Nadere informatie

Toetsniveau TB BB Toetsniveau op basis van R-A Brunssum. 3 wordt 4 2 wordt 3

Toetsniveau TB BB Toetsniveau op basis van R-A Brunssum. 3 wordt 4 2 wordt 3 Voorschrift Gebruiksfunctie LTB 01 Hoofdstuk Veiligheid Woonfunctie (woongebouw),.4: Overbrugging van Bijeenkomstfunctie (kinderopvang) en hoogteverschillen Gezondheidszorgfunctie (met bedgebied) Industriefunctie

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Branddetectie in gemeenschappelijke vluchtroute Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, overige gebruiksfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, vluchtroute, brandmeldinstallatie

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks / D. Machielsen Datum/versie: 16 augustus 2016, versie 02D Betreft: Club Sportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling

Nadere informatie

NEN

NEN NEN 6079 1 WAT VINDT DE? WAT VINDT DE? 2 WAT VINDT DE? WAT VINDT DE? 3 WAT VIND IK? AANLEIDING > TOEKOMST 4 VERSTEKWAARDEN OPBOUW METHODE F(A) P1 P2 P3 P4 Frequentie (statistiek) Ontwikkelt tot een lokale

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN Brandveiligheid woonwagens en woonwagenstandplaatsen 14 juni 2006 Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 1 Inhoud. Blz. 1. Inleiding 3 2. Begripsomschrijvingen 4 3. Omstandigheden

Nadere informatie

Het nieuwe Bouwbesluit

Het nieuwe Bouwbesluit Het nieuwe Bouwbesluit Anders, maar wél eenvoudiger Brandveiligheid 2 Brandveiligheid Inhoud Inleiding 4 1 Het Nieuwe Bouwbesluit en hoe het werkt 5 De systematiek 5 De aansturingstabel 7 Ruimten die meerdere

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus BV Rotterdam

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus BV Rotterdam ADVIES Registratienummer: Betreft: Kantoorgebouw met sprinklerinstallatie Trefwoorden: Sprinkler, brandwerendheid op bezwijken, brandwerende coating, grootte brandcompartiment : Status: Definitief Adviesaanvraag

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid en gebouwontwerp Programma Waartoe leidt het Bouwbesluit 2012? Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Doormelding Certificering Vluchten Conclusie: Brandveiligheid is een keuze (wetgeving

Nadere informatie

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Hoefbladstraat 24-26 te Nieuw-Vennep Beoordeling

Nadere informatie

Grote brandcompartimenten. Normen in ontwikkeling

Grote brandcompartimenten. Normen in ontwikkeling Grote brandcompartimenten Normen in ontwikkeling NEN 66 i.o. NEN 679 i.o. Brandveiligheid van grote brandcompartimenten Brandveiligheid van grote brandcompartimenten, risicobenadering Even voorstellen

Nadere informatie

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Gebruikte documenten bij het opstellen van dit rapport... 4 1.4 Uitgangspunten bij het opstellen van dit rapport... 4

Nadere informatie

2. Actuele wet- en regelgeving

2. Actuele wet- en regelgeving 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, per 1 oktober 2010) regelt de omgevingsvergunning voor het bouwen (voorheen de bouwvergunning) en de omgevingsvergunning/gebruiksmelding

Nadere informatie

Transformatie en het Bouwbesluit 2012

Transformatie en het Bouwbesluit 2012 Transformatie en het Bouwbesluit 2012 van het Expertteam (kantoor)transformatie in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Verbouw en functiewijziging Het Bouwbesluit

Nadere informatie

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid Beleid bestaande bouw - beleidspakket Kwaliteit brandveiligheid 1 Voorwoord In dit rapport zijn de door het gemeentebestuur vastgestelde pakketten met de brandveiligheidseisen voor bestaande gebouwen weergegeven.

Nadere informatie

Industriefuncties Tuinbouwkassen en brandveiligheid

Industriefuncties Tuinbouwkassen en brandveiligheid A-08-02 Industriefuncties Tuinbouwkassen en brandveiligheid Aanleiding In het overleg van de Regionale Werkgroep Preventie van woensdag 22 september 2004 is vanuit de werkgroep naar voren gebracht dat

Nadere informatie

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa Adviesbureau VanderWeele Installatietechniek en Bouwfysica Brandveiligheid Marinegebouw 6 te Amsterdam Datum: eferentie: apport: 19 maart 2015, rev. 15 september 2015 2015106 309 J.P. van der Weele / S.

Nadere informatie

METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat)

METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat) METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat) BRL 3121 "Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies" (2004-03)

Nadere informatie

Rapportage BRANDO2: bepaling van de weerstand tegen brandoverslag conform NEN 6068:2008+C1:2011

Rapportage BRANDO2: bepaling van de weerstand tegen brandoverslag conform NEN 6068:2008+C1:2011 Rapportage BRANDO2: bepaling van de weerstand tegen brandoverslag conform NEN 6068:2008+C1:2011 1. Gegevens Omschrijving: basis Gebruikte normversie: NEN 6068:2008+C1:2011 Rekenhart versie: 2.0 2. Doel

Nadere informatie

Beheersbaarheid van Brand 2007

Beheersbaarheid van Brand 2007 save is een onderdeel van oranjewoud Beheersbaarheid van Brand 2007 - integrale leidraad - Opdrachtgever: april 2007 Ministerie van BZK 070288a W27 Directie Brandweer en GHOR Postbus 20011 2500 EA Den

Nadere informatie

Brandveiligheid in de Zorg. Bouwbesluit

Brandveiligheid in de Zorg. Bouwbesluit Brandveiligheid in de Zorg en het Bouwbesluit Marsh Nederland 3 november 2011 Ing. M.P.Lasker B.Eng MIFireE 1 Marcel Lasker: Directeur Prevent IVG bv Bevelvoerder Brandweer Oldambt Voorzitter IFE Nederland

Nadere informatie

F~IMMEMEM. Bestaande Woning-Café. Dorpstraat BC te Vorden. Opdrachtgever: Han Eskes. Opsteller: Frans de Jong

F~IMMEMEM. Bestaande Woning-Café. Dorpstraat BC te Vorden. Opdrachtgever: Han Eskes. Opsteller: Frans de Jong BRAND www.brandpreventletwente.nl F~IMMEMEM Bestaande Woning-Café Dorpstraat 42 7251 BC te Vorden. Opdrachtgever: Han Eskes Opsteller: Frans de Jong Datum: 07-02-2017 Ot BRAND www.hrandpreveritkhvente.rtl

Nadere informatie

Goede voorbereiding technische plantoets is vereist

Goede voorbereiding technische plantoets is vereist 13 Goede voorbereiding technische plantoets is vereist Handhaving tekst Ing. A. de Jong en ing. L.O.B. van de Kamp De kwaliteit van het toetsen van bouwplannen aan het Bouwbesluit staat in de spotlights.

Nadere informatie

Whitepaper Stadslandbouw op gebouwen

Whitepaper Stadslandbouw op gebouwen Whitepaper Stadslandbouw op gebouwen Whitepaper Stadslandbouw op gebouwen 2 Whitepaper Stadslandbouw op gebouwen Stadslandbouw staat in een toenemende mate in de belangstelling in Nederland. In het kader

Nadere informatie

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Brandveiligheidsrapportage - Pastorie Omgevingsvergunning Project: Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Kenmerk: Datum: 29-10-2014 Brandweer Midden en West Brabant Programma

Nadere informatie

AFL/Adviesbureau F. Lemmens Rapport 201117-1 datum: 5 december 2011. Nettorama De Limpensstraat Sittard, beoordeling brandcompartimentering

AFL/Adviesbureau F. Lemmens Rapport 201117-1 datum: 5 december 2011. Nettorama De Limpensstraat Sittard, beoordeling brandcompartimentering Rapport 201117-1 datum: 5 december 2011 Nettorama De Limpensstraat Sittard, beoordeling brandcompartimentering Opdrachtgever: SATIJNplus Architecten Postbus 210 6120 BA BORN Behandeld door: ir. J.A.M.

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden ELEKTRISCHE INSTALLATIES (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installatie Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 01 Ontwerpen en installeren van elektriciteits-installaties

Nadere informatie

Advies brandveiligheid omgevingsvergunning

Advies brandveiligheid omgevingsvergunning 17-051625 81E7E57509724BEC836C4237E607EC0EAdvies brandveiligheid omgevingsvergunningfirstwatch document Advies brandveiligheid omgevingsvergunning 1. Gegevens aanvraag 2. Gegevens advies Zaaknummer VNOG

Nadere informatie

Het Bouwbesluit 2012. Verbouw en functiewijziging. Verbouw. Wat is verbouw?

Het Bouwbesluit 2012. Verbouw en functiewijziging. Verbouw. Wat is verbouw? Het Bouwbesluit 2012 Verbouw en functiewijziging Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Het

Nadere informatie

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Gebruiksfunctie(s): - Winkelfunctie - Bijeenkomstfunctie - Kantoorfunctie

Nadere informatie

project: Recreatiepark Den Heikop 18 te Elsendorp opdrachtgever: Starline Caravanbouw te Reek document: Brandveiligheid WBDBO kenmerk: 5679N01c

project: Recreatiepark Den Heikop 18 te Elsendorp opdrachtgever: Starline Caravanbouw te Reek document: Brandveiligheid WBDBO kenmerk: 5679N01c project: Recreatiepark Den Heikop 18 te Elsendorp opdrachtgever: Starline Caravanbouw te Reek document: Brandveiligheid WBDBO kenmerk: 5679N01c datum: 12 juni 2015 opgesteld door: ing. Arnold A.M. Roelofs

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

NEN 6059. inzicht en samenhang in het naar wettelijke maatstaven brandveilig maken en houden van een gebouw

NEN 6059. inzicht en samenhang in het naar wettelijke maatstaven brandveilig maken en houden van een gebouw NEN 6059 inzicht en samenhang in het naar wettelijke maatstaven brandveilig maken en houden van een gebouw Marijke Tsoutsanis Benno Geerdink - Buffel Consultancy - Deerns Nederland NEN 6059-1&2: Waarom?

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

Nieuwbouw technisch opleidingscentrum

Nieuwbouw technisch opleidingscentrum Nieuwbouw technisch opleidingscentrum Opdrachtgever: gemeente Delfzijl P. van Lennep Opgesteld door: K.T Stijkel, 4552 Datum: 30 augustus 2010 Nieuwbouw technisch opleidingscentrum Inhoudsopgave 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Brandwerendheid in een brandoverslagsituatie

Brandwerendheid in een brandoverslagsituatie Brandwerendheid in een brandoverslagsituatie Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke brandwerendheids-eisen gelden in een brandoverslagsituatie. Oplossingsrichtingen Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Matrixbeheer Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (juli 2015) (standaard) Standaard. Algemeen bouwkundig

Matrixbeheer Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (juli 2015) (standaard) Standaard. Algemeen bouwkundig Matrixbeheer Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (juli 2015) (standaard) Standaard Algemeen kundig Woonfunctie (woonwagen) Woonfunctie (woonge) Woonfunctie (overig) Bijeenkomstfunctie (kinderopvang)

Nadere informatie

Tabel 2.27 gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden. afmetingen trap

Tabel 2.27 gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden. afmetingen trap Afdeling 2.5. Trap 30 2.5.1. Nieuwbouw Artikel 2.27 1. Een te bouwen trap die een hoogteverschil als bedoeld in paragraaf 2.4.1 overbrugt, kan veilig worden gebruikt. 2. Voorzover voor een gebruiksfunctie

Nadere informatie

Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte?

Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte? Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte? Probleem Het benoemen en hanteren van de begrippen verblijfsgebied en verblijfsruimte om de toepasselijke eisen voor een bouwplan op te kunnen

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties. Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen

Bouwbesluit 2012. Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties. Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen Bouwbesluit 2012 Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen (naar aanleiding van de cursus bouwbesluit 2012, wijzigingen en consequenties door Bouwforum) Geschiedenis

Nadere informatie

Bouwbesluit. Wettelijke regelingen

Bouwbesluit. Wettelijke regelingen Bouwbesluit Wettelijke regelingen Woningwet Bouwbesluit Ministeriële regeling bouwbesluit Nederlandse normen: NEN s Nederlandse praktijkrichtlijnen: NPR Kwaliteitsverklaringen Cauberg-Huygen 2 Bouwbesluit:

Nadere informatie

Beschrijving. Transformatie kantoor naar portiekwoningen. Advies Definitief. Kern 1 Kern 5. Kern 2 Kern 3 Kern 4

Beschrijving. Transformatie kantoor naar portiekwoningen. Advies Definitief. Kern 1 Kern 5. Kern 2 Kern 3 Kern 4 Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, kantoorfunctie, rechtens verkregen niveau, bestaande bouw, portiekontsluiting, herbestemming, verbouw, vluchtroute Datum: 8 april 2017 Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

De repressieve consequentie van een preventieve oplossing

De repressieve consequentie van een preventieve oplossing De repressieve consequentie van een preventieve oplossing Casus Maxum Megastore Brielle 16-5-2014 Ing. R. van den Dikkenberg MCDM 1 Inhoud presentatie Waarom onderzoek en onderzoeksvraag Kenmerken pand

Nadere informatie

Op het speelveld van het rechtens verkregen niveau

Op het speelveld van het rechtens verkregen niveau Op het speelveld van het rechtens verkregen niveau ing. Johan van der Graaf 17 april 2014 Inhoud lezing Het rechtens verkregen niveau keuzemogelijkheden Casus: transformatie kantoor appartementen Casus:

Nadere informatie

Verwey Vastgoed B.V. T.a.v. de heer G. Tekinalp Postbus AJ Rotterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

Verwey Vastgoed B.V. T.a.v. de heer G. Tekinalp Postbus AJ Rotterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Verwey Vastgoed B.V. T.a.v. de heer G. Tekinalp Postbus 21393 3001 AJ Rotterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag:

Nadere informatie

Toepassing van simulatie- en rekenmodellen bij de beoordeling van de gelijkwaardige brandveiligheid

Toepassing van simulatie- en rekenmodellen bij de beoordeling van de gelijkwaardige brandveiligheid Toepassing van simulatie- en rekenmodellen bij de beoordeling van de gelijkwaardige brandveiligheid Margrethe Kobes, Mirjam van der Plas, Vincent van Vliet, Jans Weges 0--008 Toepassing simulatie- en rekenmodellen

Nadere informatie

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result 11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie Imagine the result Wie zijn wij? Jeroen Bunschoten Senior adviseur bouwregelgeving ARCADIS Nederland BV Gerard van Engelen Senior adviseur

Nadere informatie

Aanvraag huisnummer (nummeraanduiding)

Aanvraag huisnummer (nummeraanduiding) Aanvraag huisnummer (nummeraanduiding) 1 Gegevens van de aanvrager 1a Naam en voorletters man vrouw 1b Correspondentieadres 1c Postcode en woonplaats 1d Telefoonnummer 1e E-mailadres Bent u de eigenaar

Nadere informatie

BHV in relatie tot Bouwbesluit 2012 Herman Gubbels Safety Advisor G4S Training & Safety

BHV in relatie tot Bouwbesluit 2012 Herman Gubbels Safety Advisor G4S Training & Safety Welkom BHV in relatie tot Bouwbesluit 2012 Herman Gubbels Safety Advisor G4S Training & Safety Programma Geschiedenis Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Indeling Bouwbesluit 2012 Gebruik Compartimentering Vluchten

Nadere informatie

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie