NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015"

Transcriptie

1 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld, burgemeester de heer G.H. Kocken mevrouw J.W.M. Louer de heer J.M. van Baardwijk de heer R.A.H.M. van Bavel de heer F.A.Th. den Braven de heer J.F. Broeders mevrouw F.I.H.M. de Bruijn de heer J.H.G.C.M. van Buul de heer G.A. Damen de heer J.G. van Dinther de heer M. van Dongen de heer A.A. van Hamond de heer J.H.H. Heuverling de heer C.C. Honcoop (vanaf agendapunt 0.6) de heer A.J.G. Hooijmaijers mevrouw E.Y. IJpelaar-Alias de heer E.A. de Jongste-Van Heijst de heer C.M.A. Kuijten de heer W.C.P.B. Lodenstijn de heer P.W.E. Monsieurs mevrouw R. Odabasi-Seker de heer L. Ottens mevrouw C.J.P. Paulides mevrouw C.C.J. Ruygt-Gerritsen de heer G.M.J. Slaats de heer T.F.J.H. Spierings de heer R.A.A. Tiemstra de heer J.M.M. van Tuyl de heer W. van Veelen de heer R.L.H. van der Vleuten de heer J.A.J. van Well de heer L. van Helden Tevens aanwezig: de heer R. Bakker, wethouder de heer J.M.J.G. Brekelmans, wethouder de heer J. van Groos, wethouder mevrouw J. Keijzers, wethouder Notulen: mevrouw I.C. Wendt-Kok

2 Opening 0.1 Opening op de gebruikelijke wijze De vergadering wordt geopend om uur. De voorzitter: Laten wij ons vanuit onze eigen visie of geloofsovertuiging bij het begin van deze raadsvergadering bezinnen op onze gemeenschappelijke opdracht en verantwoordelijkheid om deze gemeente te besturen. 0.2 Mededelingen De voorzitter: De presentielijst is getekend. Ik heb bericht van verhindering ontvangen van de heer Van Helden. In geval van hoofdelijke stemming zal nr. 9, de heer Damen, als eerste zijn stem uitbrengen. De voorzitter: Ik geef de heer Van Veelen het woord voor een mededeling. De heer Van Veelen: Ik wilde graag zeggen dat ik het fractievoorzitterschap zal waarnemen, zo lang de heer Van Helden vervangen wordt. De voorzitter: Ik geef de heer Van Hamond het woord voor een mededeling. De heer Van Hamond: Dank dat ik van deze gelegenheid gebruik mag maken. Ik wil de raad, het college en iedereen die aanwezig is mededelen dat ik na deze vergadering stop als fractievoorzitter van LokaalBelang. Mijn functie wordt overgenomen door de heer Jan van Baardwijk, die bij algehele stemmen is gekozen. De heer Peter Monsieurs wordt plaatsvervangend voorzitter. Tevens wil ik de voorzitter, maar ook alle collegeleden, de fractievoorzitters en alle raadsleden, specifiek ook de griffie, bedanken voor de elf jaar ondersteuning. 0.3 Vaststellen agenda De voorzitter: Voorgesteld wordt om van agendapunt 1.5 (Participatieraad Baanbrekers) een T-stuk te maken vanwege de actuele ontwikkelingen. Het is nog niet zeker of het juridisch mogelijk is de verordenende bevoegdheid van de raad naar het algemeen bestuur van Baanbrekers te verleggen. De heer.: Voorzitter. Dat is akkoord, maar dit onderwerp staat ook in Heusden en Loon op Zand op de agenda. Is daar al besloten of hebben die het als T-stuk teruggenomen? En wat is de consequentie als zij al een besluit hebben genomen? De voorzitter: In het kader van het vaststellen van de agenda is er nog geen debatronde. U mag dus een voorstel van orde doen. Daar moet ik het bij laten. Ik neem aan dat de wethouder daar al contact over heeft gehad. Naar hem kijkend, krijg ik die indruk ook. De heer Van Hamond: Voorzitter, ik wil een voorstel van orde doen. Wij zouden de spreektijd voor de eerste twee onderwerpen graag een paar minuten verlengen. Notulen raadsvergadering 16 juli

3 De voorzitter: Een paar is twee, dus we gaan van vijf naar zeven minuten. Akkoord. Daarmee is de agenda vastgesteld. 0.4 Vragenronde op grond van artikel 14 van het reglement van orde De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Odabasi, die vragen stelt over het bouwplan appartementen terrein van Eikendonk. Mevrouw Odabasi: Voorzitter. Op 25 juni jl. hebben wij de raadsvoorhangbrief ontvangen waarin de bouwplannen op het terrein van zorgcomplex Eikendonk, Eikendonklaan 2 te Waalwijk, kenbaar worden gemaakt. Zoals bij u bekend hebben wij deze brief geagendeerd voor de commissievergadering van 10 september a.s. Daarna zijn wij benaderd door Casade en heeft onze fractie uitleg gekregen over de procedure tot op heden. Daarbij is blijkbaar enige vertraging opgelopen. Helaas hebben wij nog niet de tijd gehad om de stukken zodanig te bestuderen dat wij volledig op de hoogte zijn van de plannen. Indien de brief op de agenda blijft staan voor de vergadering van 10 september, blijkt de vertraging zodanig op te lopen dat Casade hierdoor behoorlijk financieel nadeel zal ondervinden. Uiteraard is dat nooit onze intentie. Daarom hebben wij de volgende vier vragen aan de portefeuillehouder. Afhankelijk van de beantwoording gaan wij in onze fractie beslissen of wij de brief van de agenda halen of laten staan. - Kunt u in het kort uitleggen wat de reden is van de vertraging in dit proces? Wij zijn vooral benieuwd naar de rol van de gemeente daarin. - Het plan ligt dicht tegen de ecologische hoofdstructuur aan en heeft een behoorlijk bouwvolume. Het gebouw wordt namelijk zeven etages hoog. Is het effect van dit bouwplan op de omliggende natuur onderzocht? Wij denken aan het lichteffect op de bomen die om het plangebied heen staan. - Bent u het met onze fractie eens dat het gezien de impact van zo n bouwplan chiquer was geweest in een veel eerder stadium de raad te informeren? - In de commissievergadering van 4 september jl. heeft onze fractie naar aanleiding van de bouwplannen aan de Wilhelminastraat gevraagd om een brede visie op het bouwen van appartementen in Waalwijk. Er staat een toezegging van de wethouder dat die visie op korte termijn zou komen. We zijn bijna een jaar verder. Wanneer kunnen wij deze verwachten? Wethouder Keijzers: Voorzitter. Ik dank mevrouw Odabasi voor haar toelichting op de agendering. Ik zal de vier vragen zo goed mogelijk beantwoorden. Wat de vertraging betreft: wij hebben onder meer ambtelijk een strak gepland proces doorlopen om het tempo hoog te houden. Er was een eerder plan, de discussie ging over de vraag hoe het gebied moest worden ontsloten, en of er wezenlijke verschillen zijn ten aanzien van de ontsluiting in vergelijking met het vorige plan. Ten aanzien van het lichteffect op het bouwvolume is het uitgangspunt geweest dat het pand niet hoger mocht zijn dan de bomenrij die daar was. Wat het informeren van de raad betreft, ben ik het met u eens. Het college heeft in een eerder stadium een masterplan vastgesteld. Schakelring heeft een studie laten verrichten waar het college in 2010 mee heeft ingestemd. De studie sloot overigens aan bij de Beleidsvisie Groeneweg. In 2011 is een Masterplan vastgesteld. Ik heb moeten vaststellen dat dat niet naar de raad is gegaan. Ik heb dat met deze raadsvoorhangbrief willen herstellen. Ik moet erkennen dat dat anders had moeten gebeuren. Die brede visie van appartementen heeft u mijns inziens gehad bij de behandeling van het plan aan de Wilhelminastraat. Ik zou moeten zoeken wanneer, maar in mijn beleving heeft u die notitie ontvangen, zodat u een goede afweging kon maken bij de planontwikkeling aan de Wilhelminastraat. Notulen raadsvergadering 16 juli

4 Mevrouw Odabasi: Voor de laatste vraag dan mijn excuses. We stonden behoorlijk onder tijdsdruk met de voorbereidingen. Dus dat punt laat ik even voor wat het is. Wat het effect op de omliggende bomen betreft, in het kader van de EHS, geeft u aan dat het bouwplan niet boven de bomengrens uitkomt. Volgens mij is dat wel het geval bij een bouwhoogte van zeven etages. Kunt u iets uitleggen over de procedure: als het nu wel ter inzage komt, wat zijn dan de volgende stappen? Wethouder Keijzers: Uitgangspunt is dat wij het nooit ter inzage leggen in een volledige vakantieperiode. Ik heb aangegeven dat we een deel van de vakantieperiode kunnen benutten. Dat zouden twee of drie weken kunnen zijn. Voor 1 oktober weten we dan wat de bezwaren zijn en kan Casade afwegen of het wel of niet verder kan met dit bouwplan. Als we wachten op 10 september en daarna nog de terinzagelegging krijgen, dan gaan we ver voorbij de voor Casade enigszins fatale datum van 1 oktober. Ik geef toe dat het strak was gepland, dat erkent Casade ook. Het zou fijn zijn als er al wat eerder meer zekerheid komt. Als we in de laatste twee, drie weken van de vakantie starten met de terinzagelegging, dan hebben we ook nog de eerste drie weken van september. Dan hebben we ruim voor 1 oktober meer duidelijkheid. Wat het bouwvolume en de hoogte betreft: ik weet niet beter dan dat het niet hoger is dan de bomenrij. Maar ik zal het morgen voor de zekerheid nog even checken. De voorzitter: Mevrouw IJpelaar heeft vragen over de aanhouding van een ggz-patiënt op de Kasteellaan. Mevrouw IJpelaar: Voorzitter en overige aanwezigen. Twee weken geleden stond in het Brabants Dagblad heel summier dat bij de Ggz Breburg aan de Kasteellaan in Waalwijk een vrouw is aangehouden die met een fles brandspiritus het gebouw binnen was gelopen. De politie kwam met vier auto s. Uit voorzorg werd een ambulance opgeroepen. Agenten konden de vrouw aanhouden, waarna ze naar het politiebureau werd gebracht. Omdat deze zaak bij de PvdA landde, heb ik enkele vragen over dit politieoptreden en over de rol van de gemeente Waalwijk. Wij begrijpen dat deze mevrouw een cliënte van de ggz is. Zij had het gebouw in brand willen steken. Een dag eerder was de brandweer ook uitgerukt voor een brandje bij het gebouw. Reden van dit ernstige incident zou het abrupt beëindigen van haar dagbesteding door de gemeente zijn geweest. Twee jaar geleden heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld over de psychiatrie, die per 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten ging vallen. Een van de vragen was, welke verantwoordelijkheid de gemeente draagt voor eventuele gevolgen als ambtenaren een hulpvraag verkeerd inschatten. Uw antwoord was, dat dit de gehele verantwoordelijkheid zou zijn. Is dit nu ook aan de orde? Daarnaast hebben wij nog vijf andere vragen: - Waarom moest de politie met zo veel mankracht uitrukken om één ggz-cliënte aan te houden? - Is er een protocol voor dergelijke situaties en is hier daarnaar gehandeld? - Zo niet, welke lessen worden hieruit getrokken? - Wat is de rol van Team WijZ hierin geweest? - Hoe gaat het college een toenemende complexiteit van psychiatrische zorg binnen onze gemeente borgen, zodat dit soort extreme situaties in de toekomst voorkomen kan worden? Burgemeester Kleijngeld: Vanuit openbare orde kan ik er wel iets over zeggen. Een deel van de vragen heeft op andere aspecten betrekking. Dat ligt wat lastig. De casus zelf: op 30 juni rond uur is een verwarde mevrouw van circa 50 jaar oud bij de Ggz op de Kasteellaan terechtgekomen. Zij dreigde spiritus op te drinken en het pand in brand te steken. De politie beoordeelde dat dermate ernstig dat daar een forse uitruk op volgde. Ik kan mij daar het een en ander bij voorstellen. Als het wel anders was gelopen en er zou brand zijn gesticht, dan lijkt het mij dat de politie daar met meer dan één auto aan- Notulen raadsvergadering 16 juli

5 wezig moet zijn. Het is gede-escaleerd door deskundig optreden van de politie. Op enig moment heeft mevrouw de fles afgegeven. Ze heeft de fles over de vloer gerold in de richting van de agenten die binnenkwamen. Uiteindelijk is zij meegenomen naar het bureau en vrijwillig opgenomen bij Jan Wier in Tilburg. Volgens mij heeft Team WijZ hier op dit moment niets mee te maken. Is er een protocol? Nee. Er zijn heel veel protocollen bij de politie, maar het is altijd een inschatting van hoe ernstig de situatie is. Daarbij speelt de meldkamer een rol. Ik denk dat het goed is dat de politie daar liever met een auto te veel dan met een auto te weinig uitrukt. Je hebt het hier dus over de interne handelwijze van professionals. Je moet er soms ook op vertrouwen dat die dat op een goede manier aanpakken. Tot zover wat mijn aandeel betreft. U formuleert overigens in het begin Het zou kunnen zijn Daarna verwijst u naar een brief die u hebt geschreven over de problematiek. Mij lijkt verstandig om voordat u een brief schrijft eerst te bekijken of dat echt zo is voordat u daar verdere vragen over stelt. Mevrouw IJpelaar: Volgens mij heb ik helemaal niet gezegd dat ik een brief heb geschreven. Ten tweede heeft Team WijZ er wel mee te maken. Ik zeg dat de dagbesteding is gestopt. Degene die dat stopt en die de aanvraag doet, is volgens mij Team WijZ. Dat heeft er wel degelijk mee te maken. Burgemeester Kleijngeld: Ik dacht dat u zei: Het zou kunnen zijn dat de problematiek die plaatsvond bij de Ggz te maken zou kunnen hebben met het stopzetten van. U hebt dat niet als hard feit gebracht. Volgens mij moeten we dat ook niet doen. Volgens mij zouden we dat eerst zeker moeten weten voordat we verdere beantwoording geven. Dat was wat ik wilde zeggen. Mevrouw IJpelaar: Dan rest mij nog een vraag. Bent u bereid een calamiteitenregister in te voeren? Ik krijg het van mijn buurman ingefluisterd. Burgemeester Kleijngeld: Een calamiteitenregister? Mevrouw IJpelaar: Ja, zodat dit niet meer voorkomt. Burgemeester Kleijngeld: Volgens mij zouden we in het algemeen moeten kijken naar wat er op dit moment in Nederland aan de hand is. Het aantal verwarde personen waar je in allerlei gemeenten over leest, waar wij als burgemeesters meerdere keren onze zorg over hebben uitgesproken. Je kunt wel zeggen dat intramuralisering en extramuralisering perfecte en mooie termen zijn. Maar ik zie daar wel een probleem bij. En wat vraagt u mij nu? Of ik hier wil garanderen dat dat hier niet voorkomt. Nee, dat kan ik niet. De voorzitter: De heer Van Well wil vragen stellen over huishoudelijke hulp. De heer Van Well: Voorzitter. Twee zaken zijn ons de afgelopen week in de pers opgevallen. Het eerste is een artikel in het Brabants Dagblad van 14 juli jl. waarin de hulp in de huishouding aan de kaak werd gesteld. Dat hebben we met belangstelling gelezen. De reacties daarop waren niet mis. Een tweede artikel viel op in de Volkskrant van gisteren, 15 juli. Staatssecretaris Van Rijn werd aangehaald en er werd gesuggereerd dat sommige gemeenten verder gaan in hun bezuinigingen dan was beoogd. Dat kan volgens de staatssecretaris niet aan de regels liggen, want die zijn duidelijk. Onze vraag aan de wethouder is of hij ons meer inzicht kan geven in de casus die in de krant nadrukkelijk naar voren wordt gehaald. Wellicht kan hij ook over de opmerkingen van de staatssecretaris iets zeggen. Wethouder Bakker: Voorzitter. Het lijkt me goed om een reactie te geven op dit gevoelige onderwerp, hulp bij het huishouden, dat ons het afgelopen jaar heeft beziggehouden Notulen raadsvergadering 16 juli

6 en dat ons ook nu nog bezighoudt. Ik vind het erg lastig om in het openbaar in te gaan op een specifieke casus. Het overlijden van een mens, je vader of grootvader, is een aangrijpende gebeurtenis. Velen onder u kunnen daarvan getuigen. Ik kan me dus goed de emoties voorstellen die meespelen bij het optekenen van het verhaal in het Brabants Dagblad van afgelopen dinsdag. Toch is het goed dat we de uitgangspunten van ons beleid op het vlak van hulp bij het huishouden nog eens even kort aan ons voorbij laten gaan ze zijn immers door ons in deze zaal vastgesteld voordat we inhoudelijk ingaan op dat artikel in het Brabants Dagblad. De raad heeft afgesproken dat een groot gedeelte van de Rijksbezuiniging van structureel 1,8 miljoen per jaar zou worden vertaald in het lokale beleid. Ik weet dat de raad daarin niet unaniem was. Een bedrag van zou niet worden bezuinigd, maar structureel worden gezocht in de toekomstige begrotingen. Dit was om de Rijksbezuiniging te verzachten. Voor de eenvoudige vorm van hulp bij het huishouden, HbH1, gelden de eerste drie uren als algemeen voorliggende voorziening. Daarmee wordt bedoeld dat inwoners worden geacht die eerste drie uren zelf te regelen. Daarvoor dient een beroep te worden gedaan op familie, mensen rondom de betrokkene of vrijwilligers. Dat sluit aan bij de gedachte achter de nieuwe vorm van hulpverlening in de maatschappij. Het is een vorm waarbij we er meer willen zijn voor elkaar, meer aandacht hebben voor elkaar en proberen vereenzaming tegen te gaan. Als het vinden van hulp in de eigen omgeving dan toch op problemen stuit, gaan we ervan uit dat inwoners in staat zouden moeten zijn die eerste drie uur zelf in te huren. Mocht dat ook onmogelijk zijn, vanwege een beperkt inkomen, dan stellen we een financiële compensatie ter beschikking in het kader van de Bijzondere Bijstand. Speciaal voor deze regeling staan we toe dat er wat meer spaargeld is gereserveerd voor een uitvaart. We hebben ook besloten dat de zwaardere vorm van hulp bij het huishouden, HbH2, wordt ontzien bij de bezuinigingen. Deze zwaardere vorm wordt toegekend aan mensen die door een ziekte als dementie of een andere psychiatrische aandoening niet meer het vermogen hebben om regie te voeren over het huishouden. Het gaat dan om mensen die niet meer kunnen overzien dat er schoongemaakt moet worden en hoe dat moet gebeuren. Laat staan dat zij kunnen regelen dat iemand anders dat voor hen doet. Deze vorm van hulp bij het huishouden hebben we expliciet uitgezonderd van de bezuinigingen. Ten slotte is een regeling in het leven geroepen waarbij cliënten tegen een gereduceerd tarief van 10 per uur voor maximaal twee uur per week huishoudelijke hulp kunnen inhuren. Dat is de zogenaamde Hulp bij het Huishouden-toelage. Nadat we de invoering vier maanden hebben uitgesteld, zijn we op 1 mei van start gegaan met de versoberde hulp bij het huishouden. Dat doet pijn en dat wisten we van te voren. Er zit een groot verschil tussen iets niet toekennen en iets afnemen wat men al had. Ik maakte de afgelopen dagen uit de reacties op dat men het allemaal te abrupt vond. Eerst kon alles, nu kan niets meer. Een bezuiniging van ruim 30% op een voorziening gaat niet zonder pijn. Verontwaardiging en onbegrip zijn het gevolg. In het betreffende artikel wordt de situatie beschreven van een meneer die anderhalf uur eenvoudige huishoudelijke hulp per week toegekend heeft gekregen. In alle overeenkomstige situaties wordt sinds 1 mei van de betreffende cliënten gevraagd deze anderhalf uur zelf te regelen of te bekostigen. De betreffende cliënt heeft drie kinderen die allemaal in de directe omgeving wonen. Daarnaast is er een aantal kleinkinderen. In de geest van de nieuwe Wmo zou je mogen verwachten dat deze naasten de huishoudelijke taken à anderhalf uur per week kunnen uitvoeren. Als dat onverhoopt toch niet mogelijk blijkt door drukte in het eigen gezin of door drukke werkzaamheden, verwachten wij dat deze anderhalf uur huishoudelijke hulp geregeld kan worden met een professionele schoonmaakhulp. Deze schoonmaakhulp kan in de daarvoor bestemde regeling voor 10 per uur worden ingehuurd. In de betreffende casus gaat het om 15 per week sinds 1 mei jl. In deze casus is gekeken of er via de Bijzondere Bijstand financiële compensatie mogelijk was. Maar het inkomen van de betreffende cliënt, aangevuld met een pensioenregeling, gaf daartoe geen aanleiding. Vervolgens is er gekeken of de zwaardere hulp bij het huishouden van toepassing was, maar daar wordt de grens gelegd bij mensen met de eerder genoemde beperkingen in de geestesvermogens. De vraag is nu of deze zaak zo afwijkend en schrijnend is dat het een Notulen raadsvergadering 16 juli

7 afwijkend besluit rechtvaardigt. Het antwoord daarop is nee. Onder de inwoners die hulp bij het huishouden toegewezen hebben gekregen, overlijden helaas vaak mensen. Wij vinden met u dat in gelijke gevallen gelijk moet worden gehandeld. Wij willen niet dat de toekenning van voorzieningen is gebaseerd op subjectieve gronden. Dat is de reden waarom een set beleidsregels de leidraad vormt voor Team WijZ. Zeker gelet op de politieke discussies rondom dit beleid, ten tijde van de gesprekken die in deze casus werden gevoerd, is zorgvuldig, maar wel terughoudend gereageerd op verzoeken om afwijkende beslissingen. Is het feit dat een cliënt terminaal ziek is een reden om gratis huishoudelijke hulp ter beschikking te stellen? Zit daar een oorzakelijk verband? Vallen in deze situaties ineens de gedachten weg over zorg voor en door je naasten of de mogelijkheid om zelf een gedeelte te betalen? Wat is dan de definitie van terminaal? Moet de gemeente dan gaat vaststellen of het overlijden binnen een halfjaar plaatsvindt? Ik mag hopen van niet. En gaat het dan alleen om inwoners die lijden aan een vorm van kanker? Of geldt het ook voor mensen die leiden aan Parkinson, Huntington, MS of ALS? Neemt u van mij aan dat wij iedereen in dit soort gevallen de maximale ondersteuning toewensen. Dit geldt zeker ook voor de medewerkers van Team WijZ, die dagelijks bezig zijn mensen zo goed als mogelijk te helpen bij hun zorgvragen. Ook voor die mensen komt een dergelijk artikel zwaar aan. Maar we staan ook voor zware opgaven. De verwachting is dat het aantal inwoners met dementie over enkele jaren zal zijn verdubbeld. Dat zal een zware aanslag plegen op het budget van HbH2, dat voor die doelgroep is bedoeld. Door nu de juiste versoberingen aan te brengen in de eenvoudige vorm kunnen we proberen te bewerkstelligen dat noodzakelijke hulp ook in de toekomst een betaalbare voorziening blijft. Tot zover mijn reactie op deze casus. Over de staatssecretaris. Het grote probleem is dat bij al deze uitingen in de pers er een groot misverstand bestaat over de transities. In de Telegraaf staat letterlijk dat de gemeenten ten aanzien van de thuiszorg steken laten vallen en dat dit aantoont dat de overheveling van overheidstaken niet goed is gegaan. Vervolgens gaat het over huishoudelijke hulp. Dat is ten eerste geen thuiszorg, maar verpleging voor mensen thuis. Ten tweede maakt het geen deel uit van de overgedragen taken van het Rijk naar de gemeenten. Het was altijd van de gemeenten, het is van de gemeenten en het blijft een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Op dat punt begrijp ik niet waarom de staatssecretaris de gemeenten aan de ene kant confronteert met een grote bezuiniging, linea recta op 1 januari 2015, en maanden daarna de gemeenten oproept terughoudend om te gaan met het afbouwen van deze hulp. Ik vind dat een vrij lastige discussie. Tot zover. De heer Van Well: Dank u voor dit heldere verhaal, we hebben verder geen aanvullende vragen of opmerkingen. De voorzitter: Ik kan mij voorstellen dat u kort wilt reageren op deze boodschap. Al is dat niet gebruikelijk tijdens een vragenronde, wil ik daar nu wel de gelegenheid toe bieden, gezien de actualiteit en de impact van het onderwerp. De heer Tiemstra: Ik heb een ordevraag. Kent het reglement van de vragenronde spreektijden? De voorzitter: Dat is mij uit het hoofd niet bekend. De heer Tiemstra: Misschien kan het worden nagekeken. De voorzitter: Is het niet verstandiger toch eens bij de inhoud te blijven van de boodschap in plaats van een procesmatige discussie te starten? Mijn vraag was of iemand gebruik wil maken van de gelegenheid die ik bied om te reageren. De heer Den Braven: Voorzitter. In de eerste vragenronde houdt u zich precies aan het reglement, u kent het reglement. In dit geval wijkt u ervan af. Hadden wij de vragen Notulen raadsvergadering 16 juli

8 gehad en de beantwoording van de wethouder, dan hadden wij ons inhoudelijk kunnen voorbereiden. De wethouder had de vragen wel en had een mooi verhaal op papier staan. Prachtig, ik heb het niet gezien, hoor het nu voor de eerste keer en wij gaan ons daar ernstig op beraden. De voorzitter: Volgens mij hebt u de gelegenheid om inhoudelijk breder op het onderwerp in te gaan als in het najaar dit beleid wordt geëvalueerd. Het verzoek komt van een van de partijen om vragen te stellen over dit onderwerp. Ik vind het als krantenlezer niet vreemd dat de vraag komt. Maar goed, voor de rest zitten we nu in de procedure. Mevrouw Ruygt: Voorzitter. Mijn fractie heeft dit niet zozeer een vraag gevonden, als wel een podium om eens goed uit te leggen wat we allemaal al wisten en waar wij als oppositie al voor hebben gewaarschuwd. De heer Ottens: Voorzitter. Ook wij hebben geaarzeld hier iets mee te doen. Wij vonden dit incident te triest om hier zo snel op te reageren en het alleen als incident te bespreken. Daarom hebben wij nu niets ondernomen. Wij komen hier zeker in gesprek met de raad op terug. Uiteraard zullen de regels goed zijn toegepast, maar je moet je afvragen of de regels juist zijn. 0.5 Toelating tijdelijk benoemd raadslid De voorzitter: Vanwege de vervanging van de heer Van Helden wordt voorgesteld de heer Honcoop als tijdelijk waarnemer te benoemen. Dat kan voor een periode van 16 weken met de mogelijkheid dit twee keer met eenzelfde periode te verlengen. We moeten over die toelating een besluit nemen. Daar hebben we de gebruikelijke commissie voor nodig. Ik zou graag een commissie van drie raadsleden vormen die de geloofsbrieven onderzoekt. Ik stel voor dat de heren Van Dongen en Van Bavel en mevrouw Odabasi dit doen. Ik schors de vergadering voor vijf minuten. De vergadering wordt vijf minuten geschorst. De heer Van Bavel: De commissie uit de gemeenteraad van Waalwijk in wier handen werd gesteld de geloofsbrief en verder bij de Kieswet gevorderde stukken, ingezonden door de heer Cees Honcoop op maandag 13 juli 2015 rapporteert de gemeenteraad van Waalwijk dat ze bovengenoemde onderscheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de genoemde aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot zijn toelating als lid van de gemeenteraad van Waalwijk. De voorzitter: Wij zullen de verdere formaliteiten uitvoeren. "Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen". De heer Honcoop: "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" 0.6 Benoeming lid rekenkamercommissie De voorzitter: We hebben nog een tweede benoeming, namelijk voor de rekenkamercommissie. Omdat dit een stemming over personen betreft, krijgt u een stembriefje. Notulen raadsvergadering 16 juli

9 Daarop staat de naam vermeld van de heer K.J.M. Tercic. U hebt kennis met hem gemaakt. Als u zegt dat de kennismaking uiterst vervelend is verlopen, dan kunt u het tweede rondje invullen. We formeren een commissie van stemopneming. Ik vraag de heren Van Well en Van Veelen om deze taak op zich te nemen. De voorzitter: De heer Tercic is met 29 stemmen voor en 0 stemmen tegen benoemd tot lid van de rekenkamercommissie. Proficiat! 1. Debatgedeelte Bespreekstukken (B-stukken): 1.1 (CR1) Start aanbesteding insteekhaven De heer Van Dinther: Voorzitter. Allereerst wil ik onze waardering uitspreken voor de manier waarop het hele proces is doorlopen. We staan nu voor de voorlaatste en uiteindelijk belangrijkste beslissing. Het zal straks ja of nee zijn tegen de uitslag van de gunning. Dit is wel een heel belangrijk moment. De gedachte dat dit een belangrijk moment is, bracht me bij een oud-collega van ons. Pieter den Hollander, die destijds met het idee is gekomen dat aan de basis van dit plan stond. Alle waardering daarvoor! Pieter, van harte beterschap, want hij is ziek. Door dat proces hebben wij alle gelegenheid gehad om onze vragen en problemen uitputtend aan de orde te stellen. We hebben daar ook bij bijna elke gelegenheid prima antwoord op gekregen. Er zijn een paar dingen blijven liggen waar ik nog even op wil terugkomen. Dat zal ik direct doen. Wij hebben dit intern prima besproken. We hebben goede afwegingen gemaakt. Er is goede communicatie en voorlichting geweest. Commissievergaderingen, raadsvergaderingen. Maar hoe is nu de burger betrokken bij zo n belangrijk proces, waar miljoenen in omgaan? Ik denk dat wij als raad en als fractie, misschien spreek ik ook voor het college, wel iets hebben laten liggen om de burger erbij te betrekken. Ik denk dat we dat de volgende keer beter moeten doen. We hebben dat met meer grote processen onvoldoende gedaan. Ik denk dat dit een goed moment is om af te spreken dat we dat bij een volgende gelegenheid anders gaan doen. Ik kan niet voorbijgaan aan de beslissing de sluis bij de binnenhaven te vervangen. Ook dat paste bij het onderwerp bereikbaarheid over water. Onze fractie heeft daar unaniem voor gestemd, hoewel daar een flinke discussie aan voorafgegaan is. Ik hoop dat dat allemaal rond komt in deze raadsperiode. Ik hoop ook dat we de ontwikkeling van de insteekhaven voor Klasse 5-schepen rond krijgen. Als dat niet zo zou zijn, hebben we een groot probleem. De hele regio is via water bereikbaar voor Klasse 4-schepen. Waalwijk, dat aan de Maas ligt, kan dan uitsluitend Klasse 3-schepen aan. Dat zou triest zijn. In de laatste commissievergadering realiseerden we ons dat dit voorstel dichter bij de finale komt. We hebben een groot aantal vragen schriftelijk gesteld. In de commissie is er nog kort over gesproken. Daar hebben we onze waardering uitgesproken voor de antwoorden die we hebben gehad. Die antwoorden waren heel verhelderend. Op de zaken die zijn blijven liggen, kom ik nog. Maar we hebben waardering voor de wijze waarop lastige vragen, maar ook moeilijk te beredeneren zaken in het kader dit besluit helder voor het voetlicht zijn gebracht. Complimenten. In de business case staat dat een belangrijk gedeelte wordt gefinancierd uit het Mobiliteitsfonds. Wordt daar geen rentevergoeding over berekend en zo nee, waarom niet? In de business case is dat niet te zien. Voor welke periode is die financiering nodig? Is dat Notulen raadsvergadering 16 juli

10 exact of bij benadering aan te geven? Als de rentevergoeding moet worden betaald, wat betekent dat en heeft dat invloed op de besluitvorming? De subsidie die van de provincie moet komen, is wel door Gedeputeerde Staten toegezegd, maar Provinciale Staten heeft dit nog niet gesanctioneerd. Die onduidelijkheid blijft en die moeten we dus nog meenemen in onze besluitvorming. We gaan ervan uit dat dat goed komt. We vertrouwen op de mededelingen van de wethouder. Ik herinner me dat een van onze vragen bij de commissievergadering ging over verplaatsing van de windmolen. Daar is een plausibel antwoord op gegeven. Voor die verplaatsing is geen kostenpost opgenomen. Het subsidietraject is afgebouwd, terwijl de onderhoudskosten gaan tellen. De opbrengst is niet meer renderend. De molen zou gesloopt of verplaatst moeten worden. Er zal in ieder geval een investering nodig zijn. Is daar met de betrokken eigenaar overeenstemming over bereikt? Hoe staat het met de gesprekken met het bestuur van de jachthaven? De wethouder heeft ons altijd goed op de hoogte gehouden. Misschien kan hij ons nog de laatste informatie verstrekken. Er is intensief overleg, heb ik steeds begrepen. Aan de verplaatsing van die jachthaven zitten veel aspecten. Ze zijn nu huurder, de jachthaven is eigendom van de gemeente. Hoe gaat dat straks? Wie gaat wat doen? Gaat de gemeente een complete jachthaven verhuren? Of gaan we op dezelfde manier verder als nu? Zou het niet verstandig zijn om op dit moment een intentieovereenkomst te sluiten? Daarin zouden alle ins en outs over en weer opgenomen kunnen worden. Het gaat dan niet alleen om de gemeente richting het bestuur van de jachthaven. Maar ook om wat de jachthaven op zich neemt als verplichting om zelf te doen. Zo n sideletter zou helemaal bij deze besluitvorming horen. Nu blijft het een wat vaag geheel. De heer Tiemstra: Voorzitter. Wij maken geen gebruik van de eerste termijn. De heer Kuijten: Voorzitter en andere aanwezigen. Vandaag starten we alleen met een volgende fase in een erg lang traject. Al zo n acht jaar geleden, onder ex-wethouder Van Dongen, zijn we begonnen met de havenconferenties in het RKC-stadion en in Oosterhout. Op een later moment is het idee van een insteekhaven geventileerd door ex-collega Den Hollander. Daarna is een en ander in een stroomversnelling gekomen. Inmiddels staat Waalwijk op de kaart als belangrijke logistieke hotspot in Nederland. Dat heeft ervoor gezorgd dat Waalwijk wordt gezien als een goede vestigingsplaats voor bedrijven. Dat hebben we onlangs nog kunnen zien bij de keuze van Bol.com. Op dit moment lijken de geesten rijp voor de aanbesteding van de insteekhaven. Ook is er volgens de business case waarvan we kennis hebben genomen, voldoende zicht op een sluitende financiering. We hebben er vertrouwen in dat de provincie het belang van de regionale ontwikkeling kan onderstrepen met de definitieve toezegging van de verwachte en noodzakelijke subsidie. Voor de VVD-fractie is het belangrijk dat er aandacht is voor de belangen van de watersporters en de verplaatsing van de jachthaven. Wethouder Bakker heeft in de commissievergadering aangegeven dat ondanks het ontbreken van juridische verplichtingen voldoende oog is voor een bijdrage in de kosten van de verplaatsing en de wens voor een goede locatie voor de watersporters. De VVD-fractie gaat akkoord met de plannen en de uitbreiding van het voorbereidingskrediet. Wij roepen het college op om met behoud van de nodige zorgvuldigheid en binnen de financiële kaders zo snel mogelijk te komen tot realisatie van de insteekhaven. We gaan ervan uit dat daarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de economische ontwikkeling in de Langstraat. De heer Van Veelen: Voorzitter. Ook wij zijn blij met weer een nieuwe stap in de richting van de insteekhaven. Dit gaat Waalwijk weer verder op de kaart zetten en onze lo- Notulen raadsvergadering 16 juli

11 gistieke positie verbeteren. Ook de ChristenUnie heeft, net als veel anderen, al jaren bepleit dat er meer moest worden gedaan met de haven. Wim Dekker heeft zich daarvoor nog ingespannen. Het is wel een groot en kostbaar project, dat ook grotere risico s met zich brengt. Het voorliggende stuk doet voorkomen dat er relatief weinig risico aan verbonden is. Dit vanwege de financiële constructie, met een piekbetaling, waardoor pas wordt betaald als het project is gerealiseerd. Toch lijkt het ons dat er nogal wat financiële risico s aan het project blijven zitten. Alleen al het feit dat het voorbereidingskrediet niet voldoende was en er extra nodig was, laat zien dat de financiën niet exact zijn in te schatten. Wij vragen de wethouder om in het raadsstuk aan te geven waar de risico s nog zitten op het moment dat hij de aanbesteding ter accordering aan de raad aanbiedt. Het initiatief van lokale ondernemers kon niet worden gehonoreerd vanwege regels inzake staatssteun. Maar u zag nog wel mogelijkheden voor hen. Onze tweede vraag is of zij al hebben aangegeven of zij van die mogelijkheden gebruik gaan maken. De heer Hooijmaijers: Voorzitter, geachte aanwezigen. De insteekhaven is een project dat ongeveer veertien à vijftien jaar zal gaan duren. Een project dat zich ontwikkelde van een idee tot de daadwerkelijke mogelijkheid voor het aanmeren van Klasse 5- binnenvaartschepen. Het CDA is positief over deze insteekhaven. Om de tijdsduur iets te verkorten, stellen wij voor op een andere manier te gaan werken. Volgens de planning worden de aanbesteding en de gunning verwacht in de zomer van Het lijkt ons beter de MER te laten afwerken door de mensen die er nu mee bezig zijn dan door de aannemer die volgend jaar de aanbesteding gegund zal worden. Wij denken dat hiermee een groot tijdsvoordeel kan worden gehaald. In onze ogen heeft de heer De Geus bij de Waterconferentie in het RKC-stadion in 2006 als eerste het idee geopperd voor een nieuwe insteekhaven. LokaalBelang vindt dat we de inwoners moeten informeren. Ik weet niet of LokaalBelang dat ook heeft gedaan met het gemeentehuis, De Leest of de N261. Ik weet niet of wij als volksvertegenwoordigers dat ook mogen doen. De heer Van Buul: Voorzitter, geachte aanwezigen. Over de nieuwe insteekhaven meldde de VVD op 20 april 2013 op haar website: "de VVD-fractie heeft het afgelopen jaar deze ruimtelijke ontwikkeling van harte ondersteund. Initiatieven om het onderwerp hoger op de politieke agenda te krijgen, komen de fractie van D66 toe, die hier drie tot vier jaar geleden de aanzet toe heeft gegeven." D66 is trots op dit wapenfeit. De stuwende motor achter deze ontwikkeling was het toenmalige D66-lid Pieter den Hollander. Hij is op dit moment ernstig ziek en vechtend voor genezing. Vanaf deze plaats wensen wij hem van harte deze genezing toe. Terug naar de insteekhaven. Het zou van de zotte zijn als D66 nu niet voor de start van de aanbesteding van de insteekhaven zou zijn. Onze fractie steunt dit raadsvoorstel voluit. Natuurlijk zijn ook wij bezorgd over de mogelijke financiële risico s die kleven aan zo n groot project. We kennen allemaal de voorbeelden van megaprojecten die financieel flink uit de hand liepen en die ons land niet de revenuen brachten die ons wel werden voorgehouden. Voor Waalwijk is deze haven een megaproject. Onze fractie vertrouwt erop dat continu de vinger aan de pols zal worden gehouden en dat de raad door de verantwoordelijk wethouder optimaal zal worden geïnformeerd over het verloop van de zaak. In het zakendoen geldt nog steeds dat zakelijk inzicht en een zekere hoeveelheid lef kunnen zorgen voor innovatie en vooruitgang. Deze nieuwe haven kan Waalwijk en Midden-Brabant een betere en belangrijkere plaats geven als logistiek centrum. Bovendien kan de haven een belangrijke impuls leveren aan de arbeidsmogelijkheden in de regio. Zoals het spreekwoord zegt, gaan de kosten altijd voor de baten uit. D66 wenst het college en alle Waalwijkers succes met de voortgang van dit grootse megaproject. Notulen raadsvergadering 16 juli

12 De heer Den Braven: Voorzitter. Vandaag mogen wij beslissen of we het startsein geven voor de nieuwe insteekhaven. Ook de fractie van GroenLinksaf wil Pieter den Hollander van D66 danken dat hij dit op de agenda heeft gezet. Deze haven kan van grote betekenis zijn voor de verduurzaming van de mobiliteit en voor de ontwikkeling van de regionale economie. Het is daarmee vandaag een belangrijke dag voor de toekomst van Waalwijk. De fractie van GroenLinksaf is blij met het voorstel, dat met de nodige hobbels tot stand is gekomen. Het realiseren van de insteekhaven is, zoals eerder gezegd, een groot en complex project, met veel samenhang met andere projecten en initiatieven. Voor het vervolgtraject wil GroenLinksaf daarom nu alvast aandacht vragen voor drie zaken: de financiële dekking, de algehele bereikbaarheid en de verplaatsing van de jachthaven. Het vinden van een financiële dekking voor dit voorstel was niet altijd gemakkelijk. De portefeuillehouder en andere betrokken mogen worden gecomplimenteerd met hun creativiteit en doorzettingsvermogen. Wel is de dekking van het voorstel gebaseerd op een bepaalde verwachting voor de toekomst. Dat de portefeuillehouder deze toekomst met vertrouwen tegemoet ziet, liet hij blijken bij zijn beantwoording van onze vragen in de commissievergadering. Dat is mooi. Maar mochten er zaken anders lopen dan wij nu denken of verwachten, dan hopen wij op een zo vroeg mogelijk moment op de hoogte te worden gesteld. Liever geen verrassingen achteraf. Een betere bereikbaarheid en meer vracht over water betekent helaas ook meer vervoersbewegingen over het land. Wij willen natuurlijk niet dat onze bereikbaarheid over het water ten koste gaat van de bereikbaarheid over de weg. Inwoners van Waalwijk zijn afhankelijk van onze wegen, of ze nu met de auto of met het openbaar vervoer gaan. Gelukkig zijn we hier al langer mee bezig en zijn er allerlei plannen. Heel mooi. Maar ook hiervoor graag blijvend aandacht en indien nodig tijdig informatie aan de raad. Last but not least, de accommodatie van de watersporters. GroenLinksaf vindt dat door nu in te stemmen met de start van de aanbesteding wij onszelf moreel verantwoordelijk maken voor het vinden van een goede oplossing voor de watersporters. Natuurlijk wel binnen onze mogelijkheden en onder redelijke voorwaarden. Wij zullen de portefeuillehouder daar dan ook aan houden. Wij gaan ervan uit dat de portefeuillehouder deze punten net zo belangrijk vindt als wij. De fractie van GroenLinksaf is daarom erg positief over de aanbesteding van de insteekhaven. Ze helpt Waalwijk om zich verder te ontwikkelen als duurzame gemeente met volop werkgelegenheid. Wij wensen iedereen in het vervolgtraject veel wijsheid en uitvoeringskracht toe. De heer Ottens: Voorzitter. Ik ben de zevende op rij die vertelt dat we vanavond een belangrijke stap zetten in de ontwikkeling van de insteekhaven. Dat proces is inderdaad al in 2006 ingezet. De PvdA-fractie heeft de plannen voor een nieuwe haven altijd gesteund. In de eerste plaats natuurlijk vanwege het belang voor de werkgelegenheid. Niet alleen van de haven zelf, maar vooral voor de bedrijven in het achterland. Onze fractie heeft wel telkens zijn zorg uitgesproken voor de risico s die deze enorme investering met zich meebrengt. Want hoe je het ook wendt of keert, transport en logistiek zijn nu eenmaal enorm conjunctuurgevoelig. We zijn daarom blij met de nu gekozen aanbestedingsconstructie. Hierdoor wordt na de aanbesteding duidelijk wat de hoogte van de vergoeding aan marktpartijen wordt. De gemeente loopt daardoor geen nog niet te voorziene risico s op de investering, het beheer of de exploitatie. Niettemin blijft het bedrag van bijna 12 miljoen of in het slechtste geval ruim 13 miljoen fors. Ook al wordt dit uitgesmeerd over 25 jaar, de toch al hoge schuldenpositie van de gemeente Waalwijk neemt verder toe. Dat is voor onze fractie geen belemmering vanavond in te stemmen met het voorstel de aanbesteding te starten. De PvdA-fractie is van mening dat een zo belangrijk besluit op een zo groot mogelijk draagvlak in de gemeenteraad moet kunnen rekenen. We willen echter weleens afzonderlijk praten over hoe we in de toekomst omgaan met het terugdringen van deze schuldenlast. Dat gesprek mag wat ons betreft door het auditcomité worden voorbereid. Notulen raadsvergadering 16 juli

13 In het voorstel worden enkele onzekerheden genoemd. In de eerste plaats de toegezegde subsidie van de provincie van 7,2 miljoen. Daar is nog geen getekende beschikking over binnen. De PvdA vertrouwt op de betrouwbaarheid van Gedeputeerde Staten, zeker met de huidige coalitie. Bovendien hecht ook de provincie veel waarde aan de ontwikkeling van de insteekhaven. De tweede onzekerheid is de verplaatsing van de jachthaven. Daar is in de commissie al het nodige over gezegd. Wij gaan ervan uit dat voor de definitieve aanbesteding een oplossing is gevonden en dat er geen damwand wordt geslagen voordat de watersportvereniging is verhuisd. Tot slot nog een opmerking over de samenstelling van het plafondbedrag voor de aanbesteding. We begrijpen dat de provincie de toekomstige opbrengsten van afbouwhavens 1 tot en met 6 niet accepteert als dekking. Het inzetten van 4,8 miljoen uit het Mobiliteitsfonds is weliswaar een creatieve oplossing, maar onze fractie heeft er wel moeite mee. De parkeerinkomsten zijn immers uit de begroting gehaald om gebouwde parkeervoorzieningen voor het centrum te kunnen financieren. Toen deze plannen sneuvelden, is het omgezet in een Mobiliteitsfonds, met als doel te reserveren voor het gemeentelijk aandeel in het GOL. Door hier nu bijna 5 miljoen uit te halen, al is het tijdelijk, loop je het risico dat er straks onvoldoende geld is voor andere belangrijke investeringen. Dat kan wel eens eerder zijn dan u verwacht. Want we praten vanavond ook over de verhuizing van het SLEM naar het centrum. Als dat plan doorgaat, zal hier ook in extra parkeercapaciteit geïnvesteerd moeten worden. Daar hadden we nu juist het Mobiliteitsfonds voor. Ook hiervoor geldt dat creativiteit het wint van onze bedenkingen tegen het tijdelijk inzetten van het Mobiliteitsfonds. Nogmaals, een breed draagvlak is voor ons belangrijk. We gaan er daarom maar van uit dat met de aantrekkende economie de opbrengsten uit de afbouw van de havens snel worden gerealiseerd en dat deze middelen dan weer terugvloeien in het Mobiliteitsfonds. Wethouder Bakker: Voorzitter. Ik dank de sprekers uit de verschillende fracties voor hun bijdragen. Het is inderdaad een bijzonder moment in een project waarvan ik alleen het laatste jaar de verantwoordelijkheid heb mogen dragen. Het is nogal passen en meten geweest om het financieel dekkend te krijgen. In de bijdragen keert een aantal elementen terug. Vanuit politiek oogpunt krijgt de jachthaven de meeste aandacht. Ik heb in de commissie al aangegeven dat we een halfjaar geleden zijn begonnen aan de samenstelling van een werkgroep van verantwoordelijken of vertegenwoordigers van de watersport. De bedoeling is alle watersporters mee te nemen in de plannen. Het gaat dan niet alleen om de insteekhaven, maar ook om de omgeving, zoals de monding, waar allerlei boten liggen. De zoektocht naar een geschikte locatie heeft ertoe geleid dat de focus nu ligt op de monding van het kanaal. Vanmiddag was de meest recente vergadering met deze werkgroep. Ik heb begrepen dat dat Het Stukske heet. Ik weet inmiddels waarom dat historisch gezien zo heet. Inmiddels is er overleg met de partijen die toestemming moeten geven om op die locatie een haven aan te leggen. Er zijn gesprekken gevoerd met zowel Rijkswaterstaat als het waterschap. Vanmiddag is vastgesteld dat het er positief uitziet. Er zijn nog meer partijen die hiermee van doen hebben, waaronder Natuurmonumenten. Maar het lijkt erop dat dit dé locatie kan zijn. In het coalitieakkoord staat dat er een goede oplossing moet komen voor de watersporters. Neemt u van mij aan dat wij met de watersporters een prachtige nieuwe locatie zijn overeengekomen, voordat de damwand geplaatst wordt. De windmolen is een interessant aspect. Ik heb bij de commissie niet voor niets gezegd dat Eneco geen kosten toerekent aan de windmolen. Dat hebben we zo afgesproken. Dat heeft te maken met de plannen voor een vernieuwing van het windmolenpark op Haven 8. Met Eneco is afgesproken dat er geen kosten zijn verbonden aan de verplaatsing of het afbreken van de betreffende molen. Notulen raadsvergadering 16 juli

14 Wat de subsidie betreft: van oorsprong was er sprake van een garantie op het ter beschikking komen van een Europese subsidie. Op dit moment is het niet mogelijk die subsidies aan te vragen. De reden hebben wij gisteren nog vrij uitvoerig gewisseld met deze en gene binnen de raad. De oplossing is gevonden in het omzetten van de garantie van 5 miljoen in een subsidie. Als er in de toekomst alsnog Europese gelden worden verkregen, dan is er wel iets met de provincie geregeld om in de geest van die bijdrage iets te laten terugvloeien aan de provincie. We hebben er goede hoop op dat het voornemen voor deze subsidie deel uitmaakt van de business case. Anders zouden we hier niet aan beginnen. Ik heb in de commissievergadering al verteld dat er natuurlijk een dekkingsmiddel wegvalt als dat onverhoopt wel een probleem is. We gaan er niet van uit, maar dat betekent dan hooguit dat we niet tot gunning kunnen overgaan nadat de aanbesteding heeft plaatsgevonden. Het Mobiliteitsfonds wordt tijdelijk aangewend als dekkingsmiddel. De opbrengst van de Haven 1 tot en met 6A is wel geprognotiseerd, er was nog geen idee over de wijze waarop dat traject zou gaan lopen. De exploitatie heeft een looptijd van twaalf jaar. Daarop is de uitgifte van grond geprognotiseerd. Bij de vorige week gedane aankondiging van de vestiging van Bol.com is dat in een stroomversnelling gekomen. Het lijkt erop dat wij over niet al te lange tijd kunnen overgaan tot vervanging van het dekkingsmiddel Mobiliteitsfonds door de daadwerkelijke opbrengsten van het terrein Haven 1 tot en met 6A. Het dekkingsmiddel Mobiliteitsfonds is overigens geïndexeerd met 3,25% op renteaanpassing. De heer Van Dinther vraagt of de gemeente ten aanzien van de jachthaven geen intentieovereenkomst kan sluiten. Daarin zou vooraf kunnen worden vastgelegd hoe de verhoudingen liggen. Dat is lastig. Dat is afhankelijk van de te kiezen locatie. Er is een aantal opties waarbij de gemeente eigenaar is van de grond. Bij Het Stukske is de Dienst Domeinen eigenaar van de grond. Dat zal nooit verkocht worden, daar zal waarschijnlijk een erfpachtconstructie op gesteld moeten worden. Er zal uiteindelijk wel een overeenkomst komen, maar hoe die eruit ziet, hangt af van de gekozen oplossing voor de jachthaven. Zo is dat ook vanmiddag besproken met de watersporters. Welk risico zit er aan? Die risico s zouden ertoe kunnen leiden dat er niet tot gunning kan worden overgegaan. Dat moment komt waarschijnlijk volgend jaar aan de orde. Het CDA vraagt of de MER-procedure kan worden versneld door die zelf ter hand te nemen. Ik ben geen specialist in ruimtelijke ordening. Er is voor gekozen het bestemmingsplan en de MER in een zogenaamde coördinatieregeling op te nemen. Daarbij worden het ontwerp, de bouwaanvraag en het bestemmingsplan in één hand genomen. In dit geval is dat in de hand van de opdrachtnemer. Inmiddels zijn al wel veel onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van de MER. Het gaat dan om onder meer flora, fauna, bodem, stikstof. Wij denken dat voornamelijk door die coördinatieregeling die doorlooptijd wel kort wordt. De heer Van Veelen: De wethouder meldt dat bij de gunning de risico s wegvallen omdat dan de gunning niet wordt gedaan. Mijn vraag had betrekking op de situatie dat alles er wel goed uitziet. Kan dan in het stuk worden aangegeven waar de risico s dan nog liggen? Wethouder Bakker: Er is een doorlopende risicoparagraaf. Die wordt continu bijgehouden. Daarom kon in de business case door bepaalde factoren die anders werden ingevuld, de risicoreservering worden verlaagd. Dat had te maken met een aantal risico s die waren weggevallen door een optimalisatie van de business case. Dat soort zaken wordt continu gemonitord. Dat gebeurt zeker ook voordat we tot gunning overgaan. Notulen raadsvergadering 16 juli

15 De heer Hooijmaijers: Kan de wethouder aangeven hoeveel korter of langer het dan gaat duren als gevolg van de coördinatieregeling? Hoeveel tijdwinst denkt u daarmee te halen? Wethouder Bakker: Ik zou gaan gokken als ik dat nu zou gaan vertellen. Ik moest helaas al bekennen dat ik geen ruimtelijke ordening-specialist ben. Ik kan het u zo wel meedelen, de specialisten zitten hier wel op de tribune. De heer Hooijmaijers: Bent u met ons eens dat er tijdwinst geboekt kan worden als de aannemer dit moet afwerken en de gunning in de zomer van 2016 is? Die overtuiging krijg ik niet. Wethouder Bakker: De belangrijkste onderzoeken zijn al uitgevoerd. Die zaken worden gecombineerd. Of dat tijdwinst oplevert? Deze weg is ook gekozen vanwege de doorlooptijd van deze procedure. Ik neem aan dat die niet nog verder kan worden versneld. Maar ik moet uw vraag toch even parkeren. Als u daarover echt inhoudelijk op het vlak van ruimtelijke ordening met me wilt praten, wil ik dat doen. Maar we zullen er alles aan doen. Gelet op andere delen van de procedure valt op dat een aantal zaken parallel loopt. We kunnen iets heel snel doen, maar het kan zijn dat het geen zin heeft dat dat er heel snel is omdat er nog heel veel andere dingen gedaan moeten worden. In de coördinatieregeling worden zaken op elkaar afgestemd. Zo snel mogelijk na het moment van de gunning, of misschien voor de gunning al, weten we hoe dat precies zit. De heer Hooijmaijers: Dank u voor uw eerlijkheid. Wethouder Bakker: GroenLinksaf heeft vragen gesteld over de dekking en algehele bereikbaarheid. Er wordt mij de laatste tijd regelmatig gevraagd iets te vertellen over Waalwijk in allerlei blaadjes. Elke keer wordt de bereikbaarheid van Waalwijk als enorm pluspunt gezien. Dat komt voornamelijk door de ombouw van de A59 en de N261. U kunt het inmiddels zelf ervaren. Dat heeft een grote verbetering gebracht. Ik laat geen gelegenheid voorbijgaan om te melden dat we zo met onze industrieterreinen ingeklemd tussen de Maas en deze prachtige, vernieuwde snelwegenstructuur een uitstekende vestigingsplaats zijn voor bedrijven. Ik heb tot op heden weinig mensen getroffen die het daar niet mee eens waren. Het kan altijd beter. Het GOL moet daar een belangrijke impuls aan gaan geven aan de oostelijke zijde. Op dat punt scoren we over het algemeen echter heel goed. De ChristenUnie vroeg naar het initiatief van de lokale ondernemers. Ik noemde ooit op een informatieavond het initiatief van ondernemers die innovatieve mogelijkheden zagen om de haven te optimaliseren. Om de door u genoemde reden bleek het lastig daarmee verder te gaan. Het referentieontwerp dat als basis van deze aanbesteding dient, biedt mogelijkheden deze aanpassingen naar voren te brengen. Ook de andere overheden, zoals het waterschap en Rijkswaterstaat hebben hun mening, vanwege waterveiligheid of nautische veiligheid als het om de primaire kering gaat. Met die partijen is afgesproken dat we in de dialoogfase contact houden met die organisaties, zodat dat niet vertragend werkt. We verwachten dat deze optimalisaties door deze partijen naar voren gebracht zullen worden. De heer Hooijmaijers: Zou het mogelijk zijn om dit in de commissie een keer goed uit te leggen? Dat geeft ons iets meer ruimte, maar het geeft ook het college meer ruimte om de zaak begrijpelijk over te brengen. Wethouder Bakker: Ik stel voor om op dat punt een informatieavond te organiseren, waarop juist op de ruimtelijke ordeningsaspecten helderheid wordt gegeven. Notulen raadsvergadering 16 juli

16 De heer Hooijmaijers: Daar had ik ook aan gedacht. 1.2 (CS1) Beschikbaarstelling voorbereidingskrediet t.b.v. SLEM De heer Ottens: Voorzitter. Als eerste in de rij mag ik zeggen dat al vanaf de eerste plannen van het Cultuurhistorisch Ankerpunt de PvdA voorstander is geweest van de verhuizing van het schoenmuseum naar het centrum. In welke combinatie met retail of andere voorzieningen dan ook. Wij hebben altijd een verband gelegd met de vitaliteit van het centrum. Dit laatste is steeds belangrijker geworden door de economische crisis en door de veranderingen in consumentengedrag. We zitten nu in een fase waarin je je moet afvragen of het museum een impuls is voor het centrum of dat een aantrekkelijk, levendig centrum een goede voedingsbodem is voor het schoenmuseum, waarvan datzelfde centrum weer kan profiteren. Het college gelooft het eerste. Met de nadruk op "gelooft". Het voorstel is gebaseerd op aannames en ervaringen. Tijdens een commissievergadering is door de heer Bikker verwezen naar het Glasmuseum in Leerdam. Dat ligt overigens op afstand van het centrum. Daarnaast is door de wethouder verwezen naar Nijmegen. Dat is ook een volstrekt andere situatie. Ook de inhoudelijke onderbouwing van het voorstel is gebaseerd op geloof en aannames. Er moet eerst een verkenning van organisatorische consequenties worden gemaakt, een business case, die vervolgens moet worden omgezet in een programma van eisen. In het voorstel lopen inhoud en stedenbouwkundige mogelijkheden en onmogelijkheden door elkaar heen. Er is in totaal 9 miljoen geraamd, maar we kunnen er overheen gaan, meldt de wethouder in de commissievergadering. De exploitatielasten gaan straks per jaar omhoog naar Natuurlijk is dat voor een groot deel vanwege de extra huisvestingskosten. Maar het is nog onzeker wat dit gaat opleveren qua bezoekersaantallen. Wij zijn tevreden dat samenwerking wordt gezocht met bijvoorbeeld het Textielmuseum in Tilburg. Een dergelijke samenwerking kan een thematisch museum alleen maar versterken. De PvdA-fractie verwacht dat de realisatie van een aansprekend, innovatief SLEM in het centrum meer gaat kosten dan nu geraamd. Dat betreft dan zowel de investering als de exploitatie. Dat is geen negativisme, dat is ook een ervaring. We moeten ons erop voorbereiden dat er geld bij moet. De cruciale vraag is of het dat ons waard is. De PvdA-fractie heeft daar een heldere visie over. In de eerste plaats moet het schoenmuseum verhuizen. Onze fractie is van mening dat de huidige vestiging niet voldoet aan de huidige eisen van een eigentijds en aantrekkelijk museum, en zeker niet van een thematisch museum. De vraag is vervolgens of de verhuizing naar het centrum een noemenswaardige impuls geeft aan gecombineerd bezoek aan museum en centrum. Het antwoord daarop kan ja zijn, als het centrum qua aantrekkelijkheid en levendigheid voldoet aan de eisen van de huidige consument. Daar moet je niet op hopen, daar moet je nu al aan werken. Niet voor niets heeft de PvdA het afgelopen jaar de verhuizing van het SLEM naar het centrum gekoppeld aan een concreet plan van aanpak om de huidige achterstand in het centrum aan te pakken. Zelfs los van de discussie over het SLEM is het hard nodig om actie te ondernemen. Als gedurende de bouw de aantrekkelijkheid van het centrum ook nog eens minder wordt, is het helemaal zaak je daar al op voor te bereiden. De klant verlies je snel, maar je wint hem bijna nooit mee terug. De motie over het instellen van een stimuleringsfonds, die we vorige week hebben aangehouden, komt nu terug. Voor de PvdA-fractie is de instelling van een dergelijk fonds een belangrijke voorwaarde om in te stemmen met het voorstel. Dan nog enkele opmerkingen over het voorstel. Het gaat hier over een voorbereidingskrediet, waarvoor nog een aantal zaken moet worden uitgewerkt. Dat is prima, maar de PvdA zou graag zien dat dit gefaseerd gebeurt. De raad, of in ieder geval de functionele commissies, dienen hierbij actief te worden betrokken. Een klankbordgroep als sparring- Notulen raadsvergadering 16 juli

17 partner voor het college is leuk, maar de verantwoording moet hier worden afgelegd. Wat ons betreft moet vooral worden getoetst aan de gestelde kaders. Als u dan toch een klankbordgroep instelt, vinden wij het zinniger daarin ondernemers, vertegenwoordigers van culturele instellingen en centrumbewoners in te betrekken. Deze zijn tot nog toe niet of nauwelijks betrokken. Draagvlak en enthousiasme in dit huis is prima, maar het gaat er vooral om dat er enthousiasme en betrokkenheid in de Waalwijkse samenleving is. Dit is van groot belang voor het draagvlak voor de verhuizing van het SLEM. Wij dienen daartoe een motie in. De PvdA-fractie hoopt dat het stedenbouwkundig ontwerp dat in april is gepresenteerd inmiddels in de prullenbak is verdwenen. Want hoe passend misschien ook voor het SLEM, wij zien een halfverstopte schoenendoos achter een semihistorische faҁade niet zitten. Als we dan toch trots willen zijn op het schoenmuseum, laten we dat dan ook tonen in een aansprekend ontwerp. We bouwen wel iets voor de komende vijftig jaar. Wat ons betreft mag het Krophollermonument ook prominenter bij het museum worden betrokken. Uiteindelijk is dat het gezicht naar het centrum toe. Het was juist om die verbondenheid te doen. Voor een besluit over het voorbereidingskrediet voor het SLEM is bestuurlijke en politieke moed nodig, zeker in deze tijd van bezuinigingen. Onze achterban vraagt zich af hoe je in een museum kunt investeren terwijl je zo veel bezuinigt op de zorg. Daar hebben we de afgelopen week nog diverse s over gekregen. Wij kunnen het wel uitleggen, ook aan onze achterban. Voor ons is de relatie met de werkgelegenheid in het centrum van groot belang. Dit is een belangrijke voorwaarde om dit voorstel te steunen. Daarom tonen wij ook moed. Wij vinden dat, net als met de insteekhaven, dit besluit op een breed draagvlak moet kunnen rekenen. Het zou funest zijn als het in het vervolgproces in discussies een speeltje van de coalitie wordt. Maar ik gaf al aan dat voor de PvdA telt dat het centrum van Waalwijk museumproof moet zijn. Dat vraagt om een visie, maar vooral ook om daadkracht. Om die reden dienen wij alsnog de motie in om een stimuleringsfonds voor het centrum in te stellen. Daarmee kan nu een voorschot worden genomen op de toekomstige centrumvisie. De voorzitter: De eerste motie luidt als volgt. MOTIE 1 De Raad, gehoord de beraadslaging, constaterende dat: de verhuizing van het SLEM een positieve impuls moet geven aan het centrum van Waalwijk door het museumbezoek te combineren met binnenstadsbezoek; het voor de spin-off nodig is om een aantrekkelijk centrum te hebben, met een varieteit aan winkelaanbod, horeca en een levendige sfeer in het openbaar gebied; door de huidige leegstand, de aanstaande renovatie van De Els en bij definitieve besluitvorming de toekomstige bouwactiviteiten t.b.v. het SLEM, de concurrentiepositie van het centrum van Waalwijk steeds meer onder druk dreigt te komen; als gevolg van het veranderend consumentengedrag het centrum qua functies en aantrekkelijkheid nu reeds aanpak behoeft; overwegende dat: de huidige situatie qua leegstand, winkelvariatie en verblijfsklimaat vraagt om nu reeds in te spelen op de ontwikkeling richting vrijetijdseconomie; Notulen raadsvergadering 16 juli

18 de gemeente als aanjager en verbinder zorg wil dragen voor een gedragen en toekomstgerichte centrumvisie, waarin de vestiging van het SLEM een belangrijke pijler is; het instellen van een stimuleringsfonds, waarmee innovatieve initiatieven, gericht op vernieuwing in aanbod en het aantrekkelijk maken van de verblijfsfunctie, meer dan wenselijk is om een goede wisselwerking tussen het SLEM en het centrum te realiseren; het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van gemeente, ondernemers en culturele instellingen om vanuit een dergelijk fonds initiatieven aan te jagen, waarbij de gemeente een financiële bijdrage verwacht van de ondernemers; het honoreren van initiatieven vraagt om een ondernemersgerichte, niet stroperige procedure; draagt het college op: 1. in overleg met de belanghebbende partijen (ondernemers, SLEM, culturele instellingen, etc.) te komen tot het instellen van een stimuleringsfonds centrum Waalwijk; 2. de raad bij de begrotingsbehandeling hiertoe een voorstel voor te leggen; 3. voor 2016 eenmalig ,- beschikbaar te stellen, te dekken uit het fonds Bovenwijkse voorzieningen; 4. na het instellen van het fonds in overleg met de direct belanghebbende partijen kaders vast te stellen, waarbinnen vernieuwende initiatieven op een ondernemersgerichte wijze gestimuleerd worden en de raad hierover te informeren; 5. voor de Begroting 2017 een evaluatie aan de raad voor te leggen, en gaat over tot de orde van de dag. De voorzitter: De motie is ondertekend door de fracties van PvdA, LokaalBelang, VVD, CDA, GroenLinksaf, D66 en Werknemersbelang. De voorzitter: De tweede motie luidt als volgt. MOTIE 2 De Raad, gehoord de beraadslaging, constaterende dat: het college voor het opstellen van een Programma van Eisen een klankbordgroep vanuit de raad wil instellen die als sparringspartner voor het college betrokken wordt in het proces; overwegende dat: de verhuizing van het SLEM naar het centrum grote (positieve) consequenties kan hebben voor het functioneren van het centrum; ondernemers uit het centrum, vertegenwoordigers van culturele instellingen, de inwoners van Waalwijk en in het bijzonder de bewoners van het centrum tot nog toe niet of nauwelijks betrokken zijn geweest bij de planontwikkeling; het voor het draagvlak binnen de Waalwijkse gemeenschap, maar ook voor de versterking van het concept van het SLEM, van groot belang is dat stakeholders uit het centrum en de inwoners hun inbreng kunnen hebben in het programma van eisen; draagt het college op: Notulen raadsvergadering 16 juli

19 1. op zo kort mogelijke termijn in overleg te treden met ondernemers, vertegenwoordigers van culturele instellingen en de inwoners, om hen actief te betrekken in de vervolgstappen; 2. op grond van de uitkomsten van dit overleg vertegenwoordigers van deze geledingen toe te voegen aan de klankbordgroep, dan in goed overleg met deze geledingen te kiezen voor een andere vorm van participatie, waarbij de inspraakverordening uitgangspunt is; 3. de raad over de uitkomst te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. De voorzitter: De motie is ondertekend door de fracties van PvdA, GroenLinksaf, D66 en Werknemersbelang. De heer Heuverling: De heer Ottens heeft een interessante opmerking gemaakt door te zeggen dat het stedenbouwkundig plan de prullenbak in kan. Dan neem ik aan dat daar goed over is nagedacht. Wat is volgens u het alternatief? De heer Ottens: Ik ben geen ruimtelijk specialist en ook geen stedenbouwkundige. Op het moment dat je een ontwerp ziet, doet het wel of niet iets met je. Dat ontwerp deed iets met mij, maar ik kreeg er geen geweldig trots gevoel van een nieuw schoenmuseum bij. Dat is de achtergrond van onze opmerkingen. De heer Heuverling: Dat is in die zin een misverstand, want de stedenbouwkundige visie staat los van de architectuur. Het was niet de bedoeling om een ontwerp te presenteren. Ik dacht al dat we straks de Arcade moeten slopen en een stuk van het Kropholler, maar dat kan toch niet de bedoeling zijn? De heer Ottens: Aan de hand van het ontwerp kunnen we daarover van mening verschillen. De heer Van Well: Daarop voortbordurend zou ik van de heer Ottens nog iets willen horen over de vormgeving. Hij had het over een gebouw om trots op te zijn. Hoe ziet hij de inhoud van het gebouw? Er moet een beleving op gang gaan komen. Waar legt hij het accent: op het gebouw of op de inhoud? De heer Ottens: Uiteraard is de inhoud altijd van belang, ook voor de marketing. Gebakken lucht verkoop je maar één keer. De verpakking is echter even belangrijk. Als je op een heel prominente plaats in Waalwijk een museum bouwt met een verbinding naar het centrum, moet de centrumbezoekers ertoe aangetrokken worden en uitgedaagd worden om naar binnen te gaan. Vanuit het ontwerp mag de verbondenheid met het centrum ook tot uitdrukking gebracht worden. De heer Van Well: Stel dat we zeggen dat er 9 miljoen beschikbaar is en dat binnen dat budget het museum gerealiseerd moet worden. Vindt u dan nog steeds dat het gebouw zo nadrukkelijk de aandacht moet krijgen? De heer Ottens: Ik heb in mijn bijdrage al aangegeven dat wij de verwachting hebben dat ook de investering hoger zal zijn. Als de keuze zou zijn tussen een heel functioneel gebouw dat weinig aanspreekt en een ontwerp dat juist uitdagend is maar bijvoorbeeld duurder, dan moet je daarover kunnen spreken. Die opening is in ieder geval in de commissievergadering door het college geboden. De heer Den Braven: Voorzitter, collega's van de raad en verdere aanwezigen. Vanavond bekijken wij als gemeenteraad van Waalwijk of de volgende stap in de ontwikke- Notulen raadsvergadering 16 juli

20 ling van het SLEM en alles wat daarbij hoort, gezet kan worden. Een belangrijke beslissing want we praten hier over veel geld, heel veel geld. We komen daar op het einde van de bijdrage nog even op terug. Het is al lang overduidelijk dat een verhuizing van het schoen- en ledermuseum zich mag verheugen op de enthousiaste ondersteuning door de coalitie. Daar is niets nieuws aan. Wel nieuw is het feit dat het coalitieakkoord nog spreekt over het schoen- en ledermuseum in samenwerking met SLEM en dat het raadsvoorstel het alleen heeft over SLEM. De term "schoen- en ledermuseum" wordt in totaal twee keer gebruikt, de term "SLEM" 58 keer. Dat is allemaal prima, maar het maakt wel duidelijk dat we vanavond niet praten over een verhuizing van het museum, maar over het optuigen van een heel nieuw concept waarvan het museum slechts een klein onderdeeltje is. Dat concept moet ook nog eens de basis vormen van de redding van het centrum van Waalwijk. Mijne dames en heren, wij zijn bang dat dit alles slechts klatergoud zal blijken te zijn. Tijdens de coalitieonderhandelingen is er met ons gesproken over de verplaatsing van het museum naar de stad. GroenLinksaf heeft toen laten weten dat ze daar geen problemen mee heeft. Tijdens de kaderstelling hebben we gezegd dat we op sommige punten onze bedenkingen hebben, maar dat we het nog steeds een goed plan vinden. Daar komen we ook nu niet op terug: het is een mooi plan. Helaas is het ook een duur plan. De argumentatie waarmee een en ander in de raad wordt gebracht, heeft een heel hoog Fox-gehalte. Voor degenen onder u die dat niet kennen: door de manier waarop Foxnieuws in Amerika zijn publiek informeert, hebben de mensen die ernaar kijken aantoonbaar steeds minder kennis van wat er werkelijk aan de gang is in de wereld. Fox doet dat door belangrijk nieuws steevast te laten volgen door de zin: "sommige mensen zeggen " om vervolgens meningen te brengen als waarheden. Een soortgelijk verschijnsel komen we in dit raadsvoorstel ook tegen. Ik citeer: "het is onze ervaring en overtuiging ", "de overtuiging is bij ons steeds meer gaan leven ", "het kan zijn ", "het biedt goede kansen ", "uit publicaties blijkt ", "wij denken dan ook ", "in onze optiek ", "de bijdrage van het SLEM kan alleen maar positief uitwerken ". Ik denk dan: o ja? "De nabijheid van de Efteling biedt een kans". "Alle dingen die genoemd zijn hoeven geen loze kreten te zijn, maar kunnen echt inhoud krijgen". Toppie! Als klap op de vuurpijl worden ook de huizen in de omgeving van zo'n concept meer waard. Nergens lezen wij dat gegarandeerd wordt dat dit plan gaat brengen wat het college in het voorstel voorhoudt. Waar een raadsvoorstel de raad moet overtuigen, doet dit voorstel dat zeker niet. U vraagt ons echter wel om op basis van het voorstel uit te geven als voorbereiding op een investering die misschien 8,1 miljoen gaat zijn, met een daarbij behorende exploitatiebijdrage van een kleine per jaar. Wij praten hier over serieus geld zonder een serieuze onderbouwing. Bedenk ook dat een interessant museaal concept in een niet-interessant, dood centrum niet gaat werken. Betekent dit alles dat GroenLinksaf tegen het raadsvoorstel gaat stemmen? Nee, dat betekent het niet. Wel constateren we dat we een enorme investering gaan doen in een zieltogend centrum dat sinds deze week heeft laten zien dat het grote problemen heeft met het zelf voeren van de regie. Ondersteuning is dus formeel een juiste beslissing. We constateren dat het SLEM al een aantal jaren bestaat, fantastisch is, maar tot nu toe toch niet in staat is om de gemeente te betalen voor het gebruik van zijn pand. We constateren dat de bijdrage die het SLEM gaat leveren aan het onderzoeken van de mogelijkheid om groter te groeien door de gemeente betaald dient te worden. GroenLinksaf vraagt de raad van Waalwijk om zich enigszins terughoudend op te stellen alvorens hij alles wat het SLEM belooft, accepteert. Niet alles wat blinkt is goud. Een voorbereidingskrediet van is een flink krediet, gebaseerd op formele gronden. We gaan ervan uit dat niet het hele bedrag alleen aan de voorbereiding op zal gaan. Nog steeds vinden we het plan van SLEM een mooi idee waar zeker mogelijkheden Notulen raadsvergadering 16 juli

Nevenfuncties van raadsleden

Nevenfuncties van raadsleden Nevenfuncties van raadsleden J.M. van Baardwijk (LokaalBelang) P. Kivits Zakentaxi S.S.C. 55 Stichting Dagtocht 65+ Vrijwilliger Buurtbus - Oosterhout VOA (Vrijwillige OuderenAdviseur) PCOB Sprang-Capelle

Nadere informatie

Nevenfuncties van raadsleden

Nevenfuncties van raadsleden Nevenfuncties van raadsleden J.M. van Baardwijk (LokaalBelang) onbezoldig Voorzitter Stichting Dagtocht 65+ Vrijwilliger Buurtbus - Oosterhout R.A.H.M. van Bavel (LokaalBelang) Studie Fiscaal Recht G.A.

Nadere informatie

Nevenfuncties van raadsleden

Nevenfuncties van raadsleden Nevenfuncties van raadsleden J.M. van Baardwijk (LokaalBelang) onbezoldig Stichting Dagtocht 65+ Buurtbus - Oosterhout R.A.H.M. van Bavel (LokaalBelang) Studie Fiscaal Recht Medewerker Rechtswinkel Tilburg

Nadere informatie

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen.

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen. Toespraak van Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten bij de eedaflegging en installatie van mevrouw Ellen Nauta-van Moorsel als burgemeester van Hof van Twente op woensdag 15 mei 2013 Burgemeester

Nadere informatie

De Provinciewet en de Rekenkamer

De Provinciewet en de Rekenkamer De Provinciewet en de Rekenkamer HOOFDSTUK XIa. DE BEVOEGDHEID VAN DE REKENKAMER Artikel 183 1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAAG. Indiener: Joke Hubert. Datum indiening vraag:30 maart. Datum verzending antwoord: 6 april 2016

SCHRIFTELIJKE VRAAG. Indiener: Joke Hubert. Datum indiening vraag:30 maart. Datum verzending antwoord: 6 april 2016 SCHRIFTELIJKE VRAAG Indiener: Joke Hubert Datum indiening vraag:30 maart Datum verzending antwoord: 6 april 2016 Formulering: De PvdA vindt het positief dat, ondanks een aanvankelijk negatieve grondhouding

Nadere informatie

Gemeente n Eergen op Zoom

Gemeente n Eergen op Zoom Gemeente n Eergen op Zoom RVB03-0231 Gewijzigd 0X8mplaa r 2? Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 27 februari 2003 : SB/03/03 : Afleggen eed of verklaring en belofte door duoburgerleden. Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Nevenfuncties van raadsleden

Nevenfuncties van raadsleden Nevenfuncties van raadsleden J.M. van Baardwijk (LokaalBelang) onbezoldig Voorzitter Stichting Dagtocht 65+ Voorzitter Buurtbus Waalwijk- Oosterhout R.A.H.M. van Bavel (LokaalBelang) Studie Fiscaal Recht

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade.

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade. Onderwerp: financiële kaders Centrumplan Bijdrage aan het debat van SP Fractievoorzitter Marianne Laumann in eerste termijn. Kerkrade-centrum staat aan de vooravond van de grootste herstructurering in

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de

Nadere informatie

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25 Bijlage bij het voorstel inzake de gedragscode leden van de gemeenteraad en gedragscode burgemeester en wethouders bepalingen uit de Gemeentewet over de integriteit. RAADSLEDEN Nevenfuncties Artikel 12

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Financiën gehouden op donderdag 11 juni 2015

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Financiën gehouden op donderdag 11 juni 2015 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Financiën gehouden op donderdag 11 juni 2015 Voorzitter: Commissiegriffier: Griffier: de heer R. van Dongen mevrouw J. Louer de heer G. Kocken

Nadere informatie

Geachte leden van de gemeenteraad van Losser, Geachte heer Sijbom, beste Michaël, geachte familie, geachte aanwezigen

Geachte leden van de gemeenteraad van Losser, Geachte heer Sijbom, beste Michaël, geachte familie, geachte aanwezigen Toespraak CdK Ank Bijleveld-Schouten bij de beëdiging en installatie van burgemeester Sijbom op 23 september 2011 Losser Geachte leden van de gemeenteraad van Losser, Geachte heer Sijbom, beste Michaël,

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

2.2 Vaststellen verslag van de raadsvergadering van 21 juni 2012 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.2 Vaststellen verslag van de raadsvergadering van 21 juni 2012 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Besluitenlijst raadsvergadering 13 september 2012 Aanwezigen: zie bijlage 0.3 Vaststellen agenda Agendapunten 1.4 en 1.6 worden overgeheveld van het debatgedeelte naar vaststelling van raadsvoorstellen

Nadere informatie

Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Han Noten t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Dalfsen op 30 januari 2017

Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Han Noten t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Dalfsen op 30 januari 2017 Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Han Noten t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Dalfsen op 30 januari 2017 -------------------------------------------------------- Geachte burgemeester

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6466 Inboeknummer 15bst01179 Beslisdatum B&W 1 september 2015 Dossiernummer 15.36.103 (2.3.1) Raadsvragen van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE)

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting Agenda 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting 1 Gesproken tekst "Leden van de, na beëdiging, nieuwe gemeenteraad van de gemeente Stadskanaal, leden van

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN Vragen voor gesprekken van dijkgraaf en secretaris met kandidaat DB-leden Dit formulier wordt van te voren door het kandidaat DB-lid

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

De gemeenten in Noordoost Fryslân hanteren twee type indicaties HH, te weten:

De gemeenten in Noordoost Fryslân hanteren twee type indicaties HH, te weten: AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 06/34.14 Onderwerp : Huishoudelijke Hulp 1 2015 Inleiding De Eerste Kamer heeft op 8 juli jl. ingestemd met de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar Agendapunt : 11. Voorstelnummer : 09-051. Raadsvergadering : 25 september 2014 Naam opsteller : Rienk van der Meer Informatie op te vragen bij : Rienk van der Meer Portefeuillehouder(s) : Peter van Huissteden

Nadere informatie

de heer W.W.J. Janssen (GroenLinks) de heer W.G. Smit (BurgerBelangen Nu) de heer J. Fraters, Nieuwe Schakel mevrouw W.

de heer W.W.J. Janssen (GroenLinks) de heer W.G. Smit (BurgerBelangen Nu) de heer J. Fraters, Nieuwe Schakel mevrouw W. VERSLAG RAADSVERGADERING 1 juli 2014 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier de heer T.R. Poppens mevrouw M.A.C. van

Nadere informatie

C O N C E P T. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer ;

C O N C E P T. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer ; De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer 1700033154; overwegende, dat - de behoefte bestaat een interne klachtenadviesprocedure

Nadere informatie

A D V I E S N O T A AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

A D V I E S N O T A AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A D V I E S N O T A AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS COSA nummer Z2014 12696 DATUM 08 december 2014 naam redacteur mw. M. Bakker/ M. Yacoub afdeling SLB portefeuillehouder G. Postma onderwerp

Nadere informatie

Geachte heer Heidema, geachte leden van de gemeenteraad van Deventer, geacht college, dames en heren,

Geachte heer Heidema, geachte leden van de gemeenteraad van Deventer, geacht college, dames en heren, Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Andries Heidema, t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Deventer op 3 juli 2013. Geachte heer Heidema, geachte leden van de gemeenteraad van Deventer,

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2015, nr IX-5 Te behandelen door mevrouw drs. I.G. Saris onderwerp Blad 1/5 Aan de raad, Inleiding Sinds 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012 M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk Zaltbommel, 23 november 2012 Geachte leden van de gemeenteraad, Op 16 oktober jongstleden gaf u mij opdracht

Nadere informatie

Aan de Raad. SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend

Aan de Raad. SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Huishoudelijke ondersteuning per 2015 Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend Kollum, 2 september 2014 Samenvatting Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, beëdiging burgemeester Peter den Oudsten, Stadhuis Groningen, 6 januari 2015

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, beëdiging burgemeester Peter den Oudsten, Stadhuis Groningen, 6 januari 2015 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, beëdiging burgemeester Peter den Oudsten, Stadhuis Groningen, 6 januari 2015 Burgemeester Den Oudsten, beste Peter, beste mevrouw van Hulsen, geachte

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling séêòçéâ=~~å=çé=ê~~ç=çé=öêçåç=î~å=~êíáâéäéå=nsmi=äáç=n=ëìä= É=Éå=NSVI=äáÇ=Q=î~å=ÇÉ=dÉãÉÉåíÉïÉí=EÜÉí=âÉåÄ~~ê=ã~âÉå= î~å=ïéåëéå=éå=äéçéåâáåöéå=çîéê=çåíïéêéäéëäìáí=åçääéöéfk= jaar stuknr. categorie/agendanr.

Nadere informatie

Perspectief. Bodegraven, Meije en Nieuwerbrug. Kernen met toekomst

Perspectief. Bodegraven, Meije en Nieuwerbrug. Kernen met toekomst Perspectief Bodegraven, Meije en Nieuwerbrug Kernen met toekomst Bodegraven Geachte gemeenteraad, geacht college, burgers op de tribune, luisteraars via de lokale omroep, mensen die hier vanuit hun ambtelijke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4543 Registratiedatum: Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 49-Va-09 Openbaar: Ja X Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Windpark gemeente Kranenburg (DE) Besluit: Kennis te nemen van

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003 1 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003 Raad: Aanwezig: Namens Combinatie Algemeen Belang : de raadsleden J. Praat; J. Rullens; P. Meeuwissen; C. Vermeulen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 *Z022867205E* documentnr.: ADV/RC/17/00341 zaaknr.: Z/C/17/43987 Raadsvoorstel Onderwerp : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voor raadsvergadering d.d.: 30-06-2009 Agendapunt: 16 Onderwerp:

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur. (Vastgesteld) Besluitenlijst Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om 19.30 uur. Aanwezig: Voorzitter : de heer J. D. Alssema Griffier :

Nadere informatie

Ons kenmerk 10.1461895

Ons kenmerk 10.1461895 gemeente WW w Oosterhout Fractie GroenLinks t.a.v. de heer W.J.W.A. van der Zanden Hoogstraat 6 4901 PK OOSTERHOUT Datum 13 januari 2015 Uw kenmerk Ons kenmerk 10.1461895 In behandeling bij a.burqer(5)oosterïiout.nl

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan.

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. van der Zanden 1. Op pagina 2 van de raadsnota staat dat gehandicapte leerlingen

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel De raad van de gemeente Meppel; gelet op artikel 81o van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende Verordening rekenkamercommissie Meppel Paragraaf 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

Raadsvergadering. 12 mei

Raadsvergadering. 12 mei RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 12 mei 2016 16-021 Onderwerp Risicodeling jeugdhulp regio Zuid Oost Utrecht 2015 en 2016 Aan de raad, Onderwerp Risicodeling jeugdhulp regio Zuid Oost Utrecht 2015

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20105 Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Wike Swart Onderwerp: Kostenbeheersing open einde regelingen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : 129650 Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Aanleg glasvezel Berkelland Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 30. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06434 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur X Platformtaak volgens gemeente 3. Regionaal belang. Datum: Informerend

Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur X Platformtaak volgens gemeente 3. Regionaal belang. Datum: Informerend Oplegvel 1. Onderwerp Bezwaarschrift Rivierduinen subsidieverlening inloop GGZ 1 e helft 2016 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 17 april 2014 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. R. Kluijtmans Mevr. M. Hertogh Leden: dhr. D. Quaars VVD mevr. M. Vermeer

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad e-mail:,aroennoordenveld@home.nl College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad 17 September 2010 Ondewerp:

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 Reg.nr:Z.06827 INT.08894 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 AAN DE RAAD Onderwerp: Verzoek om medewerking realisatie nieuw zorgpension Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven

Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven Raad Onderwerp: V200900004 Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven Raadsvoorstel Inleiding: Op 7 januari 2009 heeft de heer Groen aangegeven dat hij per 2 februari

Nadere informatie

Vastgesteld 21 maart 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 21 maart 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Regeling ambtseed of belofte Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 21 maart 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2014 nr 14,

Nadere informatie

: wijziging Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen

: wijziging Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur dit raadsvoorstel

Nadere informatie

Onderwerp Vragen artikel 61 Rvo K. Musters (Gemeentebelangen) over renteclaim Akkerstraat 6-8

Onderwerp Vragen artikel 61 Rvo K. Musters (Gemeentebelangen) over renteclaim Akkerstraat 6-8 Zaaknummer 00474132 Onderwerp Vragen artikel 61 Rvo K. Musters (Gemeentebelangen) over renteclaim Akkerstraat 6-8 Collegevoorstel Feitelijke informatie In de brief van 6 mei 2016 stelt raadslid de heer

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'De Utrecht' Datum voorstel: 4 februari 2014 Vergaderdatum: 25 februari 2014 Registratienr.

Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'De Utrecht' Datum voorstel: 4 februari 2014 Vergaderdatum: 25 februari 2014 Registratienr. Raadsvoorstel Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan 'De Utrecht' Datum voorstel: 4 februari 2014 Vergaderdatum: 25 februari 2014 Registratienr.: 014-2014 Opsteller: Marijn Hartgerink Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Politieke vragen die voorafgaan aan het verbeteren van de kwaliteit van het vergaderen

Politieke vragen die voorafgaan aan het verbeteren van de kwaliteit van het vergaderen Bij15-386 Politieke vragen die voorafgaan aan het verbeteren van de kwaliteit van het vergaderen Aanleiding In 2014 is het vergaderstelsel van Heerhugowaard aan de hand van een enquête geëvalueerd. De

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad.

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kraan Tel nr: 06 8333 8358 Nummer: 15A.00667 Datum: 7 juli 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1

Nadere informatie

Raad 11 februari 2003 Agendanr. : Doc.nr : B2002 17208. : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL

Raad 11 februari 2003 Agendanr. : Doc.nr : B2002 17208. : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Raad 11 februari 2003 Agendanr. : Doc.nr : B2002 17208 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Heroriëntatie Centrum voor Muziek en Dans; instemming met de Notitie Aanzet voor een nieuwe

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 2 oktober 2014

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 2 oktober 2014 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 2 oktober 2014 Voorzitter: Griffier: de heer J. van Baardwijk de heer G. Kocken Commissieleden de heer G. Damen

Nadere informatie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie Raadsnummer 2014-432 Nieuwegein Auditcom missie Vergaderdatum Maandag 27 oktober 2014 Begin- en eindtijd 18.30-20.00 uur Aantal bijlagen verslag Voorzitter G. Bamberg Notulist Y. Mes Aanwezi Afwezig (m.k.)

Nadere informatie

C. Evers raad00510

C. Evers raad00510 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 3678 cev@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00510 Omgevingsvergunning Nieuwe Waalreseweg 38-140 (Ginneve).

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B02.OOT Voorstel uitwijk en bijstand samen met Dongen en Loon op Zand Ongeveer 3 x per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente Waalwijk en het

Nadere informatie

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Onderwerp: Modernisering WSW en Op/maat: overgangsjaar 2008 Financiële dekking: WSW-budget

Nadere informatie

*001010012012782* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8. Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012

*001010012012782* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8. Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012 *001010012012782* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8 Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Aanvraag om garantstelling

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Intrekking besluit vestiging AZC Registratienummer: 00589421 Op voorstel B&W d.d.: 19 juli 2016 Datum vergadering: 19 juli 2016 Portefeuillehouder: H. Mak Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

V e rg ad e ri ng v an h et colleg e v an burgemeest e r en w ethouders v an de g em e ent e K a ag en

V e rg ad e ri ng v an h et colleg e v an burgemeest e r en w ethouders v an de g em e ent e K a ag en V e rg ad e ri ng v an h et colleg e v an burgemeest e r en w ethouders v an de g em e ent e K a ag en Braass e m gehouden op: 13 januari 2009, om 9.30 uur in het Gemeentehuis te Kaag en Braassem Aanwezig:

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Roel Cazemier t.g.v. zijn. herbenoeming als burgemeester van Dinkelland op 6 oktober 2015

Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Roel Cazemier t.g.v. zijn. herbenoeming als burgemeester van Dinkelland op 6 oktober 2015 Toespraak bij de beëdiging van burgemeester Roel Cazemier t.g.v. zijn herbenoeming als burgemeester van Dinkelland op 6 oktober 2015 Geachte heer Cazemier, beste Roel, beste Ineke, geachte leden van de

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Woudhaven aankoop. Investering PM Mogelijke kosten koop Woudhaven Structurele lasten Incidentele lasten Structurele baten Incidentele baten

Woudhaven aankoop. Investering PM Mogelijke kosten koop Woudhaven Structurele lasten Incidentele lasten Structurele baten Incidentele baten RECREATIESCHAP ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER Adviescommissie 9 oktober 2012 agendapunt 8 Dagelijks bestuur 18 oktober 2012 Algemeen bestuur 15 november 2012 Aantal bijlagen - Onderwerp Besluit Korte toelichting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein

Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein Artikel 1 : Algemeen 1. Dit huishoudelijk reglement is opgesteld in overeenstemming met artikel 6, zevende lid, van de Verordening burger- en cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Mantelzorg, waar ligt de grens?

Mantelzorg, waar ligt de grens? Mantelzorg, waar ligt de grens? CDA Talentacademie 2014-2015 Anita Relou Wat is volgens het christendemocratisch gedachtengoed de grens van mantelzorg. Inleiding 2015. Een jaar met veel veranderingen in

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is er op gericht dat gemeenten

Nadere informatie