HANDLEIDING. Het coachende. functioneringsgesprek. TFC TrainingsMedia

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING. Het coachende. functioneringsgesprek. TFC TrainingsMedia"

Transcriptie

1 HANDLEIDING Het coachende functioneringsgesprek TFC TrainingsMedia

2 BVT In Nederland en België uitgebracht door: TFC TrainingsMedia, Velp (Nederland) / Bestelnummer handleiding: Handleiding voor het gebruik van het TFC-programma nr.: 3506 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever. 2 Het coachende functioneringsgesprek

3 Inhoud Blz. Inleiding... 5 Ter inleiding... 5 Coachen... 6 De introductie van het coachende functioneringsgesprek De voorbespreking Geen misverstanden Het belang van het gesprek inzien De aanpak bespreken Tips voor training Bevindingen van de medewerker Een mogelijke werkwijze Theoretische aspecten die de begeleider kan toevoegen Feedback van de leidinggevende Theoretische aspecten die de begeleider kan toevoegen Het coachende vraaggesprek Oefening Oefening Theoretische aspecten die de begeleider kan toevoegen De afronding en evaluatie Afronding Evaluatie Theoretische aspecten die de begeleider kan toevoegen Cursistenmateriaal Alvorens het programma te vertonen Het coachende functioneringsgesprek 3

4 4 Het coachende functioneringsgesprek

5 Inleiding Ter inleiding Het houden van functioneringsgesprekken is in veel organisaties een ingeburgerde systematiek. Doel en aanpak kunnen variëren, maar het doel is meestal: het verbeteren van het toekomstig presteren van de medewerker. Elk systeem vraagt om onderhoud en als het mogelijk is om technische verbeteringen. Ook een communicatiesysteem moet met zijn tijd meegaan en afgestemd blijven op eigentijdse ontwikkelingen. Terugkijkend op de tachtiger- en negentiger jaren zijn er sterke emancipatoire veranderingen tot stand gekomen in de verhoudingen tussen leidinggevenden en medewerkers. Leidinggevenden hebben hun stijl verlegd van dirigerend naar participatief leidinggeven en inmiddels naar meer experimentele en creatieve stijlen. Medewerkers zijn de afgelopen decennia flink mondiger en zelfstandiger geworden. Een toenemend gevoel voor eigen verantwoordelijkheid maakt wederzijdse communicatie niet makkelijker, maar wel intenser. Arbeidskracht en deskundigheid worden schaars in verhouding tot de groeiende behoefte. De opzet, intentie en stijl van het functioneringsgesprek dienen op deze ontwikkelingen aan te sluiten, anders verliest het systeem aan effectiviteit. Nu kent de invulling van het begrip functioneringsgesprek veel varianten. De meest extreme kenmerkt zich met de uitspraak: Pas maar op, anders zullen we eens een functioneringsgesprek houden!. Hier heeft het functioneringsgesprek de plaats ingenomen van het correctiegesprek of disciplinegesprek. Het coachende functioneringsgesprek 5

6 In andere organisaties wordt in het functioneringsgesprek een beoordeling opgemaakt. Men noemt het een functioneringsgesprek, doch het is gewoon een beoordelingsgesprek. Misschien kunnen sommige organisaties er prima mee omgaan, maar in veel andere leidt het tot spraak- en begripsverwarring. Soms wordt het functioneringsgesprek ook gehanteerd om doelen te stellen of om daarop af te rekenen. In de context van deze trainingsvideo is het functioneringsgesprek een time-out. Uit het speelveld stappen, bespreken hoe het gaat en wat er verbeterd kan worden. Even afstand nemen en het werkterrein overzien. Even? Ja, een goed functioneringsgesprek kost tijd. Maar goede communicatie levert materieel en immaterieel veel op. Betere prestaties, tijdwinst, minder fouten, minder irritatie en minder werkdruk en stress. Coachen Het adagium van de negentiger jaren was de juiste man op de juiste plaats. Meer van deze tijd is: schep het klimaat waarin mensen hun talenten en capaciteiten ruim baan kunnen geven. Coachen is een stijl van leidinggeven die daarop is gericht. Voor Timothy Gallway, een (Harvard) onderwijsdeskundige en tenniscoach, is het wezen van coachen: Iemands potentiële kwaliteiten vrijmaken zodat hij/zij zo goed mogelijk presteert. Coachen is geen onderwijzen, maar het leren bevorderen. Een leidinggevende die coacht gaat er in zijn doen en laten vanuit dat medewerkers in principe bereid zijn om het beste van zichzelf te geven. Als ze dat niet doen, dient er aan hun ontwikkeling gewerkt te worden. Immers; als iemand niet het beste uit zichzelf geeft, zijn daar redenen voor. De kunst van het coachen is om die oorzaken te vinden. Een coach is voortdurend bezig om mensen te helpen beter te functioneren door drempels te slechten. Een voorbeeld: als iemand niet goed functioneert en zich weinig gemotiveerd voelt, is de motivatie geen oorzaak van slecht functioneren. Het slechte functioneren wordt veroorzaakt door datgene wat demotiverend werkt. Pas als die oorzaken duidelijk zijn en aangepakt worden, kan de motivatie toenemen. Dus werkt het niet (of heel kort) als een leidinggevende zegt: Werk beter, loop harder, klim hoger, scoor beter, of maak minder fouten. Wanneer de demotiverende factoren weg zijn, zal de medewerker uit zichzelf beter werken, harder lopen, hoger klimmen, beter scoren of minder fouten maken. Als de medewerker de oorzaken zelf duidelijk aangeeft is een oplossing al een stuk dichterbij. Maar al te vaak liggen de belemmeringen om beter te functioneren niet zo aan de oppervlakte. De coachende leidinggevende helpt de medewerker te onderzoeken wat de feitelijke oorzaken zijn. Dat betekent: goed luisteren en veel vragen stellen. Vragen zetten aan tot denken en denken vergroot de ontwikkeling. 6 Het coachende functioneringsgesprek

7 Ontwikkelen gaat over: kennis, inzicht, werktechnische en sociale vaardigheden, aanleg en specifiek talent. In een tijdperk waarin kennis en informatie bepalend zijn voor de kracht van een organisatie, is het voortdurend werken aan het leerproces van medewerkers een must. Het zijn immers al die medewerkers bij elkaar die de potentiële kwaliteiten van de organisatie bepalen. Werken aan de ontwikkeling van medewerkers is equivalent aan werken aan de ontwikkeling van de organisatie. Natuurlijk kan men ook gewoon nieuwe medewerkers aannemen met een hogere graad van ontwikkeling. Dat is alleen veel duurder, een verlies aan kennis en ervaring en problematisch bij de huidige schaarste op de arbeidsmarkt. In menige organisatie is de leidinggevende voornamelijk bezig met het geven van antwoorden en het oplossen (overnemen?) van problemen. De leidinggevende heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om doelen te halen (middels de medewerkers) en de organisatie zo probleemloos mogelijk te laten draaien. En omdat de meeste leidinggevenden het leidinggeven erbij doen (ze zijn ook nog ergens vakspecialist in) liggen werkdruk en stress op de loer. Een coachende leidinggevende is voornamelijk bezig met het stellen van vragen en het laten oplossen van problemen door de medewerkers zelf. De coach heeft de eindverantwoordelijkheid om doelen te halen, maar werkt eraan dat de medewerkers die verantwoordelijkheid zelfstandig en vrijwillig op zich nemen. Als zich problemen voordoen, helpt de coach de medewerkers die problemen aan te pakken. Als er binnen uw organisatie reeds echt gecoacht wordt, zal deze trainingsvideo makkelijker aansluiten dan wanneer dat niet het geval is. Een coachend functioneringsgesprek houden dient natuurlijk wel aan te sluiten bij een stijl van leidinggeven die ook coachend is. Het coachende functioneringsgesprek kan ook het startpunt zijn voor een attitudeverandering bij de leidinggevenden. Wie de stijl eenmaal doorheeft, kan het in de praktijk gaan toepassen. De introductie van het coachende functioneringsgesprek In elke organisatie zal de beginsituatie anders zijn. Het voortouw zal waarschijnlijk genomen worden op het niveau van Personeel & Organisatie of PZ. Van belang is dat de initiatiefnemer een duidelijk beeld heeft van de huidige stijl van functioneringsgesprekken houden en in kan schatten wat de implicaties zijn bij een ombuiging naar de coachende aanpak. Dat is voor het ene bedrijf een kleine aanpassing en voor het andere bedrijf een totale cultuuromslag. De voorbereiding dient navenant te zijn. Denk aan: Een presentatie op directie- of stafniveau; Schriftelijke informatie aan alle medewerkers; Introductie voor leidinggevenden; Training en/of individuele bestudering van de trainingsvideo. Het coachende functioneringsgesprek 7

8 8 Het coachende functioneringsgesprek

9 1. De voorbespreking De voorbespreking heeft tot doel om op een gelijk uitgangspunt te komen met de medewerker. De leidinggevende bevordert dat: 1. Er geen misverstand is over het doel en de intentie van het gesprek; 2. De medewerker het belang van het gesprek inziet; 3. De aanpak zonodig besproken wordt. 1. Geen misverstanden Functioneringsgesprekken staan niet geheel los in het organisatiegebeuren. Uit dergelijke gesprekken kunnen bevindingen, problemen, wensen e.d. naar voren komen die grotere delen van de organisatie aangaan. De communicatielijnen in de organisatie dienen redelijk open te staan voor de informatie die, op verzoek vanuit de diverse gesprekken, doorgegeven moet worden. Vanuit functioneringsgesprekken kan informatie komen, die voor chef en medewerker gevolgen heeft: opleiding, training, werkoverleg, jobrotation, personeelsplanning en dergelijke. Een functioneringsgesprek is geen beoordelingsgesprek en ook geen correctiegesprek of disciplinegesprek. 2. Het belang van het gesprek inzien Het motiveren van medewerkers is niet vooraf te regelen. Soms zal er sprake zijn van weerstand tegen deze gesprekken. Belangrijk is, dat de leidinggevende zelf gemotiveerd is. Bedenk dat motivatie pas ontstaat wanneer het gevolg van het gesprek is dat er dingen in positieve zin veranderen! Het is zinvol om notities te maken van aandachtspunten. Dat helpt de medewerker om over aspecten van de eigen situatie na te denken. Het coachende functioneringsgesprek 9

10 3. De aanpak bespreken Door een aanpak of procedure voor te stellen, wordt het te houden gesprek zowel voor de medewerker als voor de chef overzichtelijker. Het geeft beiden houvast, voorbereidingsmogelijkheden en enige veiligheid. Zowel de chef als de medewerker kunnen in het gesprek makkelijker bijsturen als dat nodig is. Tips voor training Het is aan te bevelen om de videoband eerst in zijn geheel te laten zien en te trainen op onderdelen van het gesprek. We laten hier de inleiding op de trainingsbijeenkomst buiten beschouwing. Die zal afhankelijk zijn van de specifieke beginsituatie binnen de organisatie. De volgende oefensituatie kan gedaan worden in subgroepjes van drie deelnemers. Men heeft collectief vijf minuten voorbereidingstijd. In deze tijd bereidt iedereen zich voor op de situatie waarin hij/zij als leidinggevende met een medewerker een voorbespreking houdt. Verzoek de cursisten in de rol van medewerker om reëel te reageren: dus niet overdreven dwars of overdreven soepel/enthousiast. Na deze voorbereidingstijd gaan de subgroepen bij elkaar zitten en spreken onderling de volgorde van de oefengesprekken af: A in de rol van coach, B in de rol van medewerker, C als waarnemer. Vijf minuten oefengesprek en kort napraten over hoe het ging. Daarna rouleren: B in de rol van coach, C in de rol van medewerker, A als waarnemer; C in de rol van coach, A in de rol van medewerker, B als waarnemer. De waarnemers bewaken de tijd en geven de coach na afloop feedback: wat is de waarnemer opgevallen. Maak duidelijk dat het commentaar van de waarnemer als feedback gegeven wordt. (Het is zijn/haar mening en als je er iets aan hebt is dat meegenomen, zo niet dan is dat jammer, maar uitgebreide discussies over wie er gelijk heeft zijn niet zo zinvol). Na afloop (circa 30 minuten) komt de gehele groep weer bij elkaar. Als er videoopnamen gemaakt worden: kies als begeleider een groepje en vraag of ze er bezwaar tegen hebben als de gesprekken worden opgenomen. Of: neem per subgroepje een gesprek op. Blijf als begeleider aanwezig of ga van tijd tot tijd bij een groepje zitten. Bespreek na afloop, dus als de gehele groep weer bij elkaar zit: Wat vond je makkelijk/moeilijk? Waar zou je extra op letten bij een volgend gesprek? Schrijf (begeleider) de bevindingen op de flipover. Zichtbaar maken is belangrijk! 10 Het coachende functioneringsgesprek

11 Draai, indien video-opnamen gemaakt zijn, de band af en vraag de deelnemers om commentaar. Geef (begeleider) op essentiële punten zelf ook commentaar, maar stimuleer dat de groepsleden zelf leren te observeren. Vraag daarna of ieder een minuut voor zichzelf wil nemen om in steekwoorden de persoonlijke aandachtspunten op te schrijven. In de beschreven opzet heeft iedereen een voorbespreking gehouden. Een positief neveneffect is meestal dat men er doorheen is ; men heeft zelf iets gedaan en ondervonden dat het niet zo makkelijk is en dat er toch wel meer aan vast zit dan men dacht. Indien de tijd deze aanpak niet toestaat, kan worden volstaan met één gesprek per subgroep. Indien voor oefensituaties meer tijd beschikbaar is, kunnen de volgende aanvullende oefengesprekken gehouden worden. Vraag de groepsleden wat ze in deze voorbespreking heel lastig zouden vinden om aan te pakken, bijvoorbeeld: Een medewerker die het totaal niet ziet zitten, of heel wantrouwig is, of amper iets zegt, enzovoort. Schrijf deze belemmeringen op flipover of bord. Stel voor om in subgroepen een dergelijke situatie uit te proberen. Indien de groep reeds enige trainingservaring heeft, kunt u voorstellen dat een subgroepje een dergelijk gesprek op het podium, dus voor de gehele groep houdt. De hiervoor omschreven aanpak van een oefening op onderdelen is van toepassing op alle hiernavolgende oefengesprekken. Op deze opzet wordt niet verder teruggekomen. De essentie is, dat de begeleider laat oefenen in subgroepen, naar keuze breed (iedereen een keer in de rol van coach), verkort (een gesprek per subgroep) of specifiek (een oefening gericht op een specifieke lastige situatie). Het coachende functioneringsgesprek 11

12 12 Het coachende functioneringsgesprek

13 2. Bevindingen van de medewerker Dit gedeelte van de videoband bevat verschillende theoretische aspecten van gespreksvoering. Vertoon dit gedeelte eventueel nog een keer en vraag de deelnemers om eens goed te letten op de gesprekstechnische kant: wat doet de chef. Stop de band vóór de samenvatting gegeven wordt. Laat de deelnemers eens zelf onder woorden brengen wát de chef deed. Draai daarna de samenvatting. Een dergelijk aanpak bevordert dat de cursisten leren afstand te nemen en het geheel te overzien. Stel na het bespreken van de videoscène voor om deze stap te gaan oefenen. Een mogelijke werkwijze Benadruk dat het er in deze oefening om gaat, vanuit de rol van de leidinggevende te oefenen in het voldoende duidelijk krijgen van de bespreekpunten van de medewerker. Stel voor om dit in subgroepjes te doen: groepjes van drie en per groep iemand in de rol van chef, medewerker en waarnemer. De begeleider benadrukt dat de medewerker kan kiezen voor een mengsel van eigen taken, functies van collega s en gefantaseerde taken. De informatie moet echter wel enigszins reëel zijn; dus niet de rol van pompbediende gaan spelen als je loketwerk bij een bank doet. Een indringender werkwijze is de volgende: Vraag alle deelnemers om een bespreekpunt te bedenken dat voor hen in de eigen praktijk speelt. Dus een antwoord op (bijvoorbeeld) de vraag: Wat ervaar je zelf als een belemmering om beter te kunnen functioneren? Geef enige minuten bedenktijd. Spreek af dat ieders linker buurman/vrouw de leidinggevende is. In duo s kunnen nu twee oefengesprekken gehouden worden, zodat iedereen een keer in de rol van leidinggevende zit. De opdracht is: voldoende duidelijk krijgen wat de kern van het bespreekpunt is. Het coachende functioneringsgesprek 13

14 Theoretische aspecten die de begeleider kan toevoegen Kenmerkend voor de inbreng van de chef: goed luisteren; doorvragen als iets onduidelijk is; samenvatten; ordenen van gegevens; reageren op gevoelens; observeren kritiek aankunnen Kenmerkend voor de bijdragen van de medewerker: informatie verstrekken Storingen in het gesprek kunnen worden veroorzaakt door vraagstellingen als: de gesloten vraag; de onechte vraag; de retorische vraag; de suggestieve vraag De communicatie wordt ook belemmerd door: aanval/verdediging: kritiek, verwijten, op de man spelen e.d. afstoppers: clichés, dooddoeners vermijdingsgedrag: over koetjes en kalfjes praten, laten we het leuk en gezellig houden. De menselijke communicatie kan worden verdeeld naar: communicatie in woorden/zinnen; non-verbale communicatie: gedrag, houding, gebaren, mimiek, intonatie e.d. Vertel bijvoorbeeld het volgende: Praktisch dagelijks zullen er situaties zijn, op het werk of privé, waarin het belangrijk is om goede informatie te krijgen. Probeer in zo n gesprek eens om vanuit de nietbeïnvloedende houding te reageren. Het kan ook leerzaam zijn om eens te observeren: Wat voor soorten vragen stellen mensen elkaar? Wordt er doorgevraagd op onduidelijkheden? Geeft iemand wel eens een samenvatting of ordening? 14 Het coachende functioneringsgesprek

15 Wie reageert op gevoelens? Hoe vaak gaat men in de aanval? Hoe vaak gaat men in de verdediging? Herken ik afstoppers? Het observeren van anderen kan tot gevolg hebben, dat men zich sterker bewust wordt van de eigen houding/opstelling. Neem aan het eind van de dag eens een kwartiertje om na te denken over de eigen gesprekstechnische resultaten. De voorbereiding: Kies, als het even kan, een rustige omgeving; het gesprek vereist nogal wat concentratie van u en uw medewerker. Het is erg storend als er mensen binnenvallen of telefoons overgaan. Bedenk hoeveel tijd u heeft voor het gesprek. Bedenk hoe u het gesprek wilt beginnen, eventueel: letterlijk, met welke woorden. Benadruk aan het begin van het gesprek nogmaals de aanpak en de werkwijze. Bijvoorbeeld: Ik vraag je eerst hoe je tegen je eigen functioneren aankijkt, daarna geef ik je feedback en dan gaan we bespreken hoe we dingen kunnen veranderen of verbeteren. Schroom niet om onderwijl aantekeningen te maken, maar zeg van tevoren wel dát u dat doet en adviseer de ander om zonodig ook notities te maken. Het coachende functioneringsgesprek 15

16 16 Het coachende functioneringsgesprek

17 3. Feedback van de leidinggevende Dit gedeelte van de videoband bevat verschillende theoretische aspecten van gespreksvoering. Vertoon dit gedeelte eventueel nog een keer en vraag de deelnemers om eens goed te letten op de gesprekstechnische kant: wat doet de chef. Stop de band vóór de samenvatting gegeven wordt. Laat de deelnemers eens zelf onder woorden brengen wát de chef deed. Draai daarna de samenvatting. Een dergelijk aanpak bevordert dat de cursisten leren afstand te nemen en het geheel te overzien. Stel daarna voor om dit gedeelte van het gesprek in subgroepen te oefenen. De samenstelling van de subgroepen kan onderling wisselen. In deze oefening gaat het erom, vanuit de rol van chef te oefenen in het geven van feedback. Stel voor om gezamenlijk eerst eens te inventariseren wat voor punten dat zoal kunnen zijn. Neem er ongeveer vijf minuten voor en schrijf op de flipover de hoofditems: zelfstandigheid initiatief verantwoordelijkheid ontwikkeling Vraag de groepsleden voorbeelden te bedenken van factoren die belemmerend kunnen werken op deze vier items. Schrijf een flipovervel vol en hang dit op. Doe nog zo n inventarisatie, maar nu met positieve punten: concrete voorbeelden van punten waar een medewerker heel goed in is ten aanzien van deze vier items. Stel nu voor om in subgroepen feedback te gaan geven. Werkwijze: 5 minuten bedenktijd, waarin de chef een punt bedenkt dat realistisch genoeg is. Dat kan een van de punten van de flipover zijn of een nieuw punt. Geef aan dat deze oefening nog zinvoller kan zijn, als de deelnemers iets kiezen dat voor hen in de eigen praktijk speelt. Benadruk dat het de bedoeling is om vanuit de rol van chef het punt op feedbackniveau te brengen. Het coachende functioneringsgesprek 17

18 Theoretische aspecten die de begeleider kan toevoegen Het geven van feedback door de leidinggevende vereist tact en gesprekstechnisch inzicht. Positieve waardering geven lijkt makkelijk, maar veel chefs kunnen het niet. Negatieve waardering wordt vaak omzeild of zodanig gezegd, dat het gesprek er niet opener op wordt; kwetsend, agressief, subjectief, verwijtend, veroordelend enz. Negatieve waardering wordt ook vaak verpakt. De sandwich-methode heeft hier z n naam aan te danken: eerst een compliment, dan de kritiek, dan weer een compliment. Zo is er ook de hang-jezelf-op-methode : via het stellen van enige suggestieve vragen wordt de ander gedwongen om toe te geven dat er iets fout zit. Zowel chef als medewerker kunnen tot deze tactiek overgaan. Het is aan te bevelen om na te gaan of de groepsleden voldoende bekend zijn met het begrip feedback. Vraag ze bijvoorbeeld om een definitie te geven. Licht zo nodig het volgende toe met sheet 9. Het doen en laten van mensen is ruwweg te splitsen in uitwendig gedrag en inwendig gedrag. Uitwendig gedrag is alles wat je kunt waarnemen. Inwendig gedrag is niet zichtbaar: het denken, iemands normen en waarden, behoeften, angsten, voorkeuren, noem maar op. Oordelen (of: beoordelen of veroordelen) is: zeggen wat je vindt van het waarneembare gedrag (uitwendig dus) van de ander. Dat kan positief zijn: Je doet goed werk! Het kan ook negatief zijn: Je doet je werk niet goed! Negatieve oordelen roepen meestal forse irritatie op. Je kunt ook iets zeggen over het niet waarneembare (inwendig dus) gedrag van de ander. Psychologiseren is: verklaringen zoeken voor iemands doen en laten. Dat kan positief zijn: Daar heb je goed over nagedacht! Het kan ook negatief zijn: Daar heb je niet goed over nagedacht! Dat laatste irriteert meestal nog meer dan een negatief oordeel. Een andere mogelijkheid is feedback geven. Feedback is: zeggen wat het effect is van iemands doen en laten op jezelf (inwendig en/of uitwendig)/op anderen/op de resultaten/op de samenwerking enzovoort. Voorbeeld: In het werkoverleg kom je met goede ideeën, maar bij enige weerstand zie ik je snel afhaken en dat vind ik jammer. Goede feedback laat iemand in zijn/haar waarde, is niet oordelend en de ander is vrij om er wel of niet iets mee te doen. Het geven van goede feedback is voor de meeste mensen niet makkelijk. Het vereist denkwerk en oefening. Vooral als er bij de leidinggevende sterke emoties meespelen als irritatie, woede, angst, of stress, is het geven van feedback een oefening in zelfdiscipline! 18 Het coachende functioneringsgesprek

19 Globaal omschreven kan de chef op drie onderdelen van het samenwerken of functioneren van de medewerker reageren: de inhoud van het werk; de manier waarop het werk verloopt; het persoonlijk gedrag. In de praktijk zijn drie stijlen herkenbaar: de agressieve, sub-assertieve en assertieve stijl. De agressieve stijl: In woorden: Zonder woorden: aanval en verdediging, verwijten, beoordelen, veroordelen, dubbelzinnigheid, toespelingen, schuldgevoel aanpraten, psychologiseren, blokkeren. aanvallende houding, dreigende toon. De sub-assertieve stijl: In woorden: Zonder woorden: onduidelijke taal, een minimumverzoek doen zich klein makend, weinig of geen oogcontact, prutsend, friemelend, zeurderige toon. De assertieve stijl: In woorden: Zonder woorden: duidelijke taal, terzake zijn, voor zichzelf opkomen, de ander in zijn waarde laten, feedback geven. open houding, veel oogcontact, aandacht uitstralen. Feedback: Psychologiseren: (Be)oordelen: Gedrag: zeggen wat het effect is van het gedrag van de ander op jezelf. verklaren waarom de ander zich op een bepaalde manier gedraagt. zeggen wat je vindt van het gedrag van de ander. datgene wat iemand doet of niet doet. Het coachende functioneringsgesprek 19

20 20 Het coachende functioneringsgesprek

21 4. Het coachende vraaggesprek Dit gedeelte van de videoband bevat verschillende theoretische aspecten van gespreksvoering. Vertoon dit gedeelte eventueel nog een keer en vraag de deelnemers om eens goed te letten op de gesprekstechnische kant: wat doet de chef. Stop de band vóór de samenvatting gegeven wordt. Laat de deelnemers eens zelf onder woorden brengen wát de chef deed. Draai daarna de samenvatting. Een dergelijk aanpak bevordert dat de cursisten leren afstand te nemen en het geheel te overzien. Benadruk dat de coachende aanpak inhoudt, dat de bespreekpunten vragenderwijs worden onderzocht en dat verbeteringen voor het toekomstig presteren vanuit de medewerker komen. Maak de groepsleden duidelijk dat het realiteitsgehalte van deze oefening het grootst is, als zij een actuele praktijksituatie kiezen. Voorbeelden: knelpunten in de taakuitvoering, te weinig begeleiding of coördinatie, informatie die niet volledig doorkomt, irritaties door bijvoorbeeld ontactisch optreden, afspraken niet nakomen, onzorgvuldig met hulpmiddelen omgaan, de veiligheidsregels niet nakomen enzovoort. Inventariseer met de groepsleden een flipovervel vol met punten. De omschrijvingen behoeven niet breed en duidelijk te zijn, omdat het straks in de oefening de opzet is om ze duidelijker te krijgen. Oefening 1. Vraag iedereen (of een of meerdere cursisten) om vanuit de rol van leidinggevende een bespreekpunt te kiezen. Kies als begeleider een werkvorm: subgroepen, gesprekken voor de groep, met of zonder video e.d. Voor elk gesprek begint, geeft de leidinggevende aan de anderen een korte uitleg van de werksituatie van waaruit hij praat. Blijf als begeleider voor ogen houden dat de oefening gaat om hoe de leidinggevende het doet. Vooral bij de nabespreking kan makkelijk een discussie ontstaan over de Het coachende functioneringsgesprek 21

22 inbreng van de antagonist: wat die beter of anders had kunnen doen. Dat is niet de essentie. Op elk moment staat de reactie van de leidinggevende centraal. Natuurlijk kunt u als begeleider daar ook op ingaan, maar realiseer u dan wel dat u met iets anders bezig bent dan met het oorspronkelijke doel. In oefensituaties is het belangrijk om duidelijk te houden om wie het gaat. Spreek na de oefeningen gezamenlijk de belangrijkste leerpunten door. Oefening 2. Vraag iedereen (of een of meerdere cursisten) om vanuit de rol van medewerker een bespreekpunt te kiezen. Kies als begeleider een werkvorm: subgroepen, gesprekken voor de groep, met of zonder video e.d. Voor elk gesprek begint, geeft de medewerker aan de anderen een korte uitleg van de werksituatie van waaruit hij praat. Blijf als begeleider voor ogen houden dat de oefening gaat om hoe de leidinggevende het doet. Vooral bij de nabespreking kan makkelijk een discussie ontstaan over de inbreng van de antagonist: wat die beter of anders had kunnen doen. Dat is niet de essentie. Op elk moment staat de reactie van de leidinggevende centraal. Spreek na de oefeningen gezamenlijk de belangrijkste leerpunten door. Theoretische aspecten die de begeleider kan toevoegen Menige organisatie onderschrijft het belang van Human Resource Management. De mens in de organisatie is de bron van alles en het meest waardevolle bezit. Biedt de leidinggevende ontplooiing en groeimogelijkheden? Mensen die leren en zich ontwikkelen, leveren een groter rendement. De meest vruchtbare plek om te leren is de werkplek. Op de werkplek wordt het leren nog te vaak vertaald in instrueren. Leidinggevenden geven het wie, wat, hoe, waar en wanneer aan. De vrijheid die de medewerker heeft, wordt bepaald door de grenzen die de chef trekt. En hoe angstiger de leidinggevende is om dingen los te laten, des te sterker worden die grenzen bewaakt. Durft de leidinggevende los te laten en risico te nemen? Een chef die coacht, helpt zijn medewerkers om zich te ontwikkelen op de werkplek. De coachende leidinggevende concentreert zich meer op het stellen van vragen dan op het geven van antwoorden. Hij/zij bevordert dat medewerkers zelfstandig opereren, dat ze met initiatieven komen, zelf verantwoordelijkheid nemen en groeien in hun ontwikkeling. Dat is een leerproces, ook voor de leidinggevende. Bevordert de leidinggevende dat de medewerker zelf de kennisbron is bij de taakuitvoering? Coachen vraagt van de leidinggevende een instelling die gebaseerd is op vertrouwen en geloof in je medewerkers hebben. Dat is geen vrijblijvende opstelling. Het betekent: mensen regelruimte geven en een beroep doen op hun kennis, inzicht, vaardigheden en denkvermogen. Geeft de leidinggevende regelruimte? 22 Het coachende functioneringsgesprek

23 We leven in een tijdperk van informatie-technologie en kenniseconomie. Veel medewerkers hebben een enorme hoeveelheid know-how en/of een behoorlijke opleiding. Wie dat niet heeft, beschikt wellicht over nog niet ontwikkelde talenten. Maakt de leidinggevende optimaal gebruik van potentieel? We voelen ons steeds meer verantwoordelijk voor het milieu, rechtvaardigheid in de wereld, de rechten van de mens, enzovoort. We nemen thuis belangrijke beslissingen over tonnen hypotheek en de opvoeding van onze kinderen. Dat vereist een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Stimuleert de leidinggevende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid? Onderzocht en aangetoond is, dat een gebrek aan regelruimte in de werksituatie een van de grootste veroorzakers is van stress. Weinig mensen worden ziek van hard werken. Mensen worden ziek van werk dat lichamelijk of psychisch ongezond is. Psychisch ongezond is: te weinig zelfstandigheid, weinig initiatieven mogen nemen, weinig verantwoordelijkheid krijgen en je niet kunnen ontwikkelen. Draagt de leidinggevende zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn? Een coachende opstelling is geen truc, maar een (ombuiging naar een) mentaliteit, die erop gericht is dat medewerkers het beste van zichzelf geven, als ze daartoe de ruimte geboden wordt. Geeft de leidinggevende met nadruk waardering, erkenning, ondersteuning en vertrouwen? Het coachende functioneringsgesprek 23

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

HANDLEIDING. De ongeorganiseerde manager. Hulp van boven. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. De ongeorganiseerde manager. Hulp van boven. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING De ongeorganiseerde manager Hulp van boven TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: The Unorganised Manager Part 3: Divine

Nadere informatie

HANDLEIDING. Assertief gedrag. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Assertief gedrag. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Assertief gedrag TFC TrainingsMedia Video Arts Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Straight Talking In Nederland en België uitgebracht door: TFC TrainingsMedia,

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

HANDLEIDING. Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken TFC TrainingsMedia Melrose Film Productions Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Tough Interviews In Nederland en België

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

HANDLEIDING. Communicatie is de basis. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Communicatie is de basis. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Communicatie is de basis TFC TrainingsMedia Video Visions Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Talk I$n t Cheap In Nederland en België uitgebracht door: TFC

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

PROFESSIONEEL PRESENTEREN

PROFESSIONEEL PRESENTEREN 0 Syllabus PROFESSIONEEL PRESENTEREN KNMG in samenwerking met Van der Zeeuw Tekst en Training, www.focusoptekst.nl 1 Inhoud Voorwoord... 2 1. Voorbereiding en opbouw... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Stappenplan

Nadere informatie

HANDLEIDING. De ongeorganiseerde manager. De weg naar de hel Op weg naar de hemel. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. De ongeorganiseerde manager. De weg naar de hel Op weg naar de hemel. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING De ongeorganiseerde manager De weg naar de hel Op weg naar de hemel TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: The Unorganised

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Relatie Coachen Communicatie Aan de slag Aandacht geven Aandacht aan iemand geven betekent jezelf open stellen voor wat

Nadere informatie

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a.

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over de beeldvorming rondom mensen met een psychiatrisch probleem handleiding colofon hogeschool van

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Met je ziekte aan de slag

Met je ziekte aan de slag Met je ziekte aan de slag Een training voor werknemers met een chronische aandoening Cursusboek Inge Varekamp Gabe de Vries Annelies Heutink Frank van Dijk Juni 2007 (bijgewerkt aug. 2010) Coronel Instituut

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

HANDLEIDING. Balans, winst- en verliesrekening. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Balans, winst- en verliesrekening. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Balans, winst- en verliesrekening TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: The Balance Sheet Barrier In Nederland en België

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

INTERVISIE- SCHATKIST

INTERVISIE- SCHATKIST leren & ontwikkelen Intervisie schatkist blz. 1 van 25 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 Wat is intervisie?... 3 Wat is de werkwijze in de intervisie?... 3 De spelregels van intervisie...

Nadere informatie